.

Корекція статури жінок першого зрілого віку з урахуванням індивідуальних особливостей геометрії мас їх тіла (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2710
Скачать документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНИВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО

ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

ІВЧАТОВА Тетяна Віталіївна

УДК. 796-055.2

Корекція статури жінок першого зрілого віку з урахуванням індивідуальних
особливостей геометрії мас їх тіла

24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання

різних груп населення

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття ученого ступеня

кандидата наук з фізичного виховання і спорту

Київ 2005

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і
спорту України, Міністерство України у справах молоді та спорту.

Науковий керівник – доктор наук з фізичного виховання і спорту,
професор

КАШУБА Віталій Олександрович,

Національний університет фізичного

виховання і спорту України, проректор з

науково-дослідної роботи, завідувач

кафедри кінезіології.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор ШАХЛІНА Лариса Ян-Генріхівна,
Національний університет фізичного виховання і спорту України,
завідувачка кафедри спортивної медицини;

кандидат педагогічних наук, професор АРЕФ’ЄВ Валерій Георгійович,
Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова, завідувач
кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту

Провідна установа – Дніпропетровський державний інститут фізичної
культури і спорту, кафедра фізіології, спортивної медицини і фізичної
реабілітації, Міністерство України у справах молоді та спорту, м.
Дніпропетровськ.

Захист відбудеться 16 травня 2005 р. о 16 год. 00 хв. на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.829.01 Національного університету
фізичного виховання і спорту України (03680, Київ-150, вул.
Фізкультури,1).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету
фізичного виховання і спорту України (03680, Київ-150, вул.
Фізкультури,1).

Автореферат розіслано 14 квітня 2005р.

Учений секретар

спеціалізованої ученої ради
В.І. Воронова

Загальна характеристика роботи

Актуальність. Нині оздоровча фізична культура стає одним з основних
чинників здорового способу життя (В.К. Бальсевич, 2000; Т.С. Лисицька,
2002; Є.Хоулі, Б.Френкс, 2004; В.Г. Арефьев, 2005 та ін.). Принципи
оздоровчої спрямованості фізичного виховання, за звичай, конкретизуються
у фізкультурно-оздоровчих технологіях. Оздоровча спрямованість фітнесу
нині являє собою збалансовану програму фізкультурної діяльності,
спрямовану на досягнення і підтримання оптимального фізичного стану
людини за умов сучасної цивілізації (А.М.Лапутин, 1999; М.М. Булатова,
Ю.О. Усачов, 2003; Т.Ю. Круцевич, 2003; В.В. Левицький, 2004).

Аналіз науково-методичної літератури щодо проблеми організації
фізкультурно-оздоровчих занять з жінками першого зрілого віку, показав,
що нині розроблено і обґрунтовано зміст і методику занять ритмічною
гімнастикою (М.П. Івлев, 1987; М.Ю. Ростовцева, 1990, І.А.
Анохіна, 1992), встановлено специфіку прояву термінового та
кумулятивного ефектів занять різними видами оздоровчої гімнастики
(аеробіка, степ-аеробіка, комбінована програма Ю.І. Таран, 1998),
розроблено методику занять атлетичною гімнастикою з жінками залежно від
їхнього соматичного розвитку (А.С. Власов, 2000), розроблено педагогічну
технологію комплексного використання різних видів гімнастики у процесі
оздоровчих занять (О.С. Губарева, 2001), доведено доцільність та
ефективність використання прийомів програмування фізкультурно-оздоровчих
занять 30-40 річних жінок, що базується на оптимізації фізичного
навантаження та доборі спеціальних терапевтичних вправ залежно від
їхнього функціонального стану та захворювань (І.А. Грец, 2001),
розроблено та обґрунтовано комплексну програму занять аквафітнесом для
реалізації фізкультурно-оздоровчих, рекреаційних і
соціально-психологічних потреб та інтересів жінок (В.Ю. Давидов, А.І.
Шамардін, Г.О. Краснова, 2001). Одночасно просторова організація тіла
жінки здебільшого залишається поза увагою фахівців. Багато питань, щодо
корекції статури жінок першого зрілого віку з урахуванням індивідуальних
особливостей геометрії мас, усе ще оптимально не розв’язано.

Сучасні інформаційні технології широко застосовуються в оздоровчій
фізичній культурі. За допомогою комп’ютерних програм визначається рівень
здоров’я (П.В. Ярошенко, Н.П. Булкина, 2003), фізичний розвиток
(В.О.Кашуба, К.М. Сергіенко, 2003; А.О. Тимощук, 2004), розробляються
індивідуальні програми оздоровчого тренування (В.Н. Селуянов, 2000; В.Ю.
Волков, 2001; О.С. Губарева, 2001; Е.В. Токарь, 2002; Д.Ю. Луценко,
2003; О.Ю. Фанигіна, 2004) тощо. Проте ефективних
інформаційно-методичних систем щодо організації фізкультурно-оздоровчих
заходів для різного контингенту осіб, котрі займаються оздоровчими
видами фізичної культури, отримання достовірної надійної інформації про
ефективність оздоровчого процесу на цей час ще недостатньо.

Ці положення вказують на актуальність проблеми, що й зумовило вибір теми
дослідження.

Зв’язок з науковими програмами , планами, темами. Дисертаційну роботу
виконано згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри кінезіології
Національного університету фізичного виховання і спорту України та
„Зведеного плану НДР у галузі фізичної культури і спорту на
2001-2005рр.”Державного комітету України з питань фізичної культури і
спорту за темою 1.4.3. „Удосконалення біомеханічних технологій рекреації
та рухової реабілітації з урахуванням вікових особливостей геометрії мас
тіла людини”. Номер державної реєстрації 010U006351.

Мета роботи – розробити та науково-методично обґрунтувати методику
корекції статури жінок першого зрілого віку у процесі занять оздоровчим
фітнесом з урахуванням просторової організації їхнього тіла.

Завдання:

1. Узагальнити теоретичні знання, вітчизняний та світовий досвід у
галузі використання фізкультурно-оздоровчих технологій у фізичному
вихованні жінок першого зрілого віку.

2. Вивчити особливості просторової організації тіла жінок 25-32 років
відносно соматичної системи відліку.

3. Розробити та апробувати методику корекції статури жінок першого
зрілого віку з урахуванням геометрії мас тіла у процесі оздоровчого
тренування .

4. Розробити комп’ютерну інформаційну систему, що основується на
запропонованій технології корекції статури жінок з урахуванням
просторової організації їх тіла.

Об’єкт дослідження – процес оздоровчого тренування жінок першого зрілого
віку.

Предмет дослідження – методи та засоби корекції статури жінок 25-32
років.

Методи дослідження – для розв’язання поставлених завдань здійснено
аналіз спеціальної науково-методичної літератури, педагогічні
спостереження та експерименти з використанням комплексу методів:
антропометрія, міотонометрія, педагогічне тестування, біомеханічний
відеокомп’ютерний аналіз біогеометричного профілю постави жінок з
використанням програми „TORSO”, а також методи математичної статистики.

Наукова новизна отриманих результатів:

уперше визначені гоніометричні показники тіла жінок першого зрілого
віку, що характеризують порушення біогеометричного профілю постави;

уперше, на основі виявлених індивідуальних особливостей геометрії мас
тіла жінок, розроблена технологія, котра дозволяє за допомогою фізичних
вправ вибірково впливати на просторову організації їх тіла;

уперше розроблено комп’ютерну інформаційно-методичну систему „PERFECT
BODY” для реалізації розробленої технології, що дає змогу оптимізувати
процес оздоровчого тренування;

розширено і доповнено інформаційну базу даних, що характеризує
особливості фізичної підготовленості та просторової організації тіла
жінок першого зрілого віку відносно соматичної системи відліку.

Практична значущість дослідження полягає у розробці методики корекції
статури жінок першого зрілого віку з урахуванням індивідуальних
особливостей геометрії мас тіла. Пропонована методика може бути
використана інструкторами для корекції та профілактики порушень
просторової організації тіла жінок у процесі занять оздоровчим фітнесом.
Практичні рекомендації можуть застосовуватися під час самостійної
розробки комплексів фізичних вправ для жінок зрілого віку та
планування фізичних навантажень у річному циклі занять.

Отримані дані про динаміку морфофункціональних, фізичних,
біогеометричних характеристик жінок першого зрілого віку, які брали
участь у педагогічному експерименті, можуть бути використані у якості
нормативних оціночних шкал фізичного розвитку аналогічного контингенту.

Розроблено та впроваджено у педагогічний процес комп’ютерну
інформаційно-методичну систему „PERFECT BODY”, що використовується під
час організації та проведення занять з оздоровчої фізичної культури.

Результати досліджень впроваджено у навчальний процес:

Національного університету фізичного виховання і спорту України під час
викладання курсів „Вікова біомеханіка” та „Сучасні інформаційні
технології у фізичному вихованні і спорті”;

Київського Національного економічного університету при викладанні
курсу „Ритмічна гімнастика”;

у практику роботи фітнес-клубу „Східний” та молодіжної організації
„Інтелект-молодь”. Впровадження підтверджено відповідними актами.

Особистий внесок здобувача полягає у теоретичній розробці та
обґрунтуванні основних ідей та положень дисертаційного дослідження:
проаналізовано та систематизовано дані літературних джерел за темою
дослідження, визначено основні тенденції розвитку оздоровчих
фітнес-технологій; організовано і проведено комплексні експериментальні
дослідження, розроблено методику корекції статури жінок з урахуванням
просторової організації тіла, створено інформаційну систему „PERFECT
BODY”; виконано увесь обсяг експериментальної частини дисертації,
здійснено статичну обробку результатів дослідження та їх інтерпретацію.

У спільних публікаціях авторові належать дані педагогічних та
інструментальних досліджень.

Апробація результатів дослідження. Результати досліджень доповідались на
VII Міжнародній науковій сесії (Мінськ, 2004); VII міжнародному конгресі
„Современный олимпийский спорт и спорт для всех” (Алмати, 2004); VIII
Міжнародній науковій сесії БГУФК “Наукове обґрунтування фізичного
виховання, спортивного тренування та підготовки кадрів з фізичної
культури та спорту” (Мінськ, 2005); IX науковій конференції “Молода
спортивна наука України” (Львів, 2005); науково-методичних
конференціях кафедри кінезіології Національного університету фізичного
виховання і спорту України та кафедри фізичного виховання Київського
Національного економічного університету (2002 – 2004).

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено в 11
наукових працях, з них 9 – у спеціалізованих виданнях, затверджених ВАК
України.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, п’яти
розділів, висновків, практичних рекомендацій, списку літератури.

Дисертаційну роботу викладено на 194 сторінках, включає 28 таблиць, 29
рисунків. У роботі використано 246 джерел наукової та спеціальної
літератури, з котрих 38 – іноземні.

Основний зміст роботи

У вступі обґрунтовано актуальність проблеми, визначено об’єкт, предмет,
мету та завдання дослідження; розкрито новизну та практичне значення
роботи, особистий внесок здобувача; описано галузь апробації результатів
досліджень; вказано кількість публікацій; представлено структуру та
обсяг дисертації.

У першому розділі „Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному
вихованні жінок першого зрілого віку” проаналізовано та узагальнено
дані, що характеризують фізичний розвиток жінок 25-32 років, геометрію
мас тіла. Вивчено основні закономірності, що визначають формування
фізкультурно-оздоровчих технологій, визначено основні чинники, котрі
впливають на створення нових фітнес-програм. Представлено характеристику
сучасних комп’ютерних інформаційних технологій, що використовуються в
оздоровчій фізичній культурі. Аналіз науково-методичної літератури
свідчить про те, що існує об’єктивна необхідність у розв’язанні питань
стосовно розробки методики корекції статури жінок першого зрілого віку з
урахуванням індивідуальних особливостей геометрії мас у процесі занять
оздоровчим фітнесом.

У другому розділі „Методи та організація досліджень” описано та
обґрунтовано систему взаємодоповнюючих методів дослідження, адекватних
об’єкту, предмету, меті та завданням дослідження. Дослідницька робота
проводилась на базі НУФВСУ (кафедра кінезіології), фітнес-клубу
„Східний” та молодіжної організації „Інтелект-молодь”.

На першому етапі дослідження (2001-2002 рр.) було проведено детальний
аналіз сучасних літературних джерел, відеоматеріалів та комп’ютерних
програм, вивчено основні закономірності, що визначають розвиток
фізкультурно-оздоровчих технологій, визначено мету, завдання, об’єкт,
предмет та програму дослідження.

На другому етапі дослідження (2002-2003 рр.) проведено констатуючий
експеримент з метою створити базу даних, необхідну для дослідження
фізичної підготовленості, вивчення просторової організації біоланок тіла
жінок першого зрілого віку. У ході експерименту вивчено соматометричні
та стоматоскопічні характеристики жінок 25-32 років.

У дослідженні взяли участь 135 жінок першого зрілого віку.

На третьому етапі дослідження (2003-2004 рр.) було розроблено та
експериментально апробовано технологію корекції статури жінок першого
зрілого віку з урахуванням індивідуальних особливостей геометрії мас
тіла у процесі занять оздоровчим фітнесом. Для оптимізації процесу
оздоровчого тренування розроблено комп’ютерну інформаційно-методичну
систему „PERFECT BODY”.

У третьому розділі „Особливості моторики жінок 25-32 років, які
займаються оздоровчим фітнесом” розв’язувалося завдання вивчення
фізичного розвитку та рівня фізичної підготовленості досліджуваного
контингенту.

Під час розгляду закономірностей морфологічної організації тіла людини
встановлено, що геометрія мас тіла жінок першого зрілого віку формується
відповідно до біомеханічних особливостей розподілу мас основних біоланок
тіла у просторі.

Як показали дослідження, статура є однією з характеристик фізичного
розвитку, котра дає об’єктивне уявлення щодо просторової організації
морфологічних складових організму людини, пропорцій, конституціональних
особливостей тіла, вона також має виражені статеві, вікові та
індивідуальні особливості (А.М. Лапутин, В.О. Кашуба, 2004).

У результаті проведених досліджень вивчено особливості просторової
організації тіла жінок 25-32 років, зокрема біомеханічні характеристики
локалізації центрів мас (ЦМ) біоланок тіла, їхні обхватні значення, а
також індекси будови тіла (форма тулуба, ширина таза, плечей та грудної
клітки).

Результатами досліджень встановлено, що у жінок 25-32 років найбільш
суттєві зміни біогеометричного профілю постави спостерігаються у
сагітальній площині: сутула спина – у 35% жінок, кругловгнута спина – у
11,67% і плоска спина – у 8,33% досліджуваних.

Аналіз кутових характеристик сагітального профілю постави в обслідуваних
жінок показав, що кут (?1), утворений вертикаллю та лінією, що з’єднує
остистий відросток хребця СVII та ЦМ голови у жінок з нормальною
поставою становив у середньому 30,01?, з кругловгнутою спиною – 34,41?,
з сутулою – 31,26? та з плоскою – 34,01?. Це свідчить, насамперед, про
те, що будь-яка незначна зміна цього показника у бік збільшення або
зменшення може супроводжуватися різними змінами положення голови і
характеризувати можливі порушення просторової організації тіла людини
(рис.1).

Рис. 1. Характеристика просторової огрганізації тіла жінок 25-32 років:
А – кут ?1, утворений вертикаллю та лінією, що з’єднує остистий
відросток хребця СVII та ЦМ голови; Б – кут ?2, утворений горизонталлю
та лінією, що з’єднує точку лобової кістки, котра найбільш виступає, і
підборідним виступом; В – кут ?3, утворений вертикаллю та лінією, що
з’єднує остисті відростки хребців СVII та LV

Під час діагностики стану постави велике значення має кут (?2),
утворений горизонталлю та лінією, що з’єднує точку лобової кістки, котра
найбільш виступає і підборідним виступом. Так, у жінок, які не мають
відхилень біогеометричного профілю постави, цей кут у середньому
дорівнює 89,84?, за кругловгнутої форми спини цей показник збільшується
до 99,43?, за плоскої спини – зменшується до 83,30?.

Аналіз показників кута (?3), утвореного вертикаллю та лінією, що з’єднує
остисті відростки хребців СV та LV, дозволив констатувати той факт, що
збільшення або зменшення цього кута також свідчить про схильність до
функціональних порушень постави або їх наявність. У разі відсутності
порушень постави значення кута ?3 становить у середньому 2?, за плоскої
спини – 2,20?, за кругловгнутої спини його значення досягає 3,30?, а за
сутулої – 1,45?. Ці дані підтверджують необхідність розробки методики
корекції статури жінок з урахуванням індивідуальних особливостей
геометрії мас тіла.

У четвертому розділі „Корекція статури жінок 25-32 років з урахуванням
індивідуальних особливостей геометрії мас їх тіла” викладено теоретичне
обґрунтування програми корекції статури жінок з урахуванням просторової
організації їхнього тіла та фізичної підготовленості.

Розробляючи методику корекції статури жінок, ми дотримувалися таких
умов:

програмування та конкретне планування засобів фізичного виховання
проводилося з урахуванням індивідуальних характеристик геометрії мас
тіла, рівня фізичної підготовленості жінок та послідовності розв’язання
ними завдання фізичного удосконалення;

регламентація і суворе дозування навантаження та адекватність їх
застосування;

систематичне використання у заняттях оздоровчим фітнесом фізичних вправ
різної біомеханічної спрямованості з метою забезпечення контролю
перебігу адаптаційних процесів у морфологічних та функціональних
системах, удосконалення рухової функції жінок;

систематичне використання у фітнес-програмах фізичних вправ, спрямованих
на корекцію геометрії мас окремих біоланок, котрі дозволяють надалі
раціонально управлять вертикальною позою та успішно розв’язувати
різноманітні рухові завдання;

систематичне використання у фітнес-програмах фізичних вправ, що
запобігають збільшенню перекидного моменту сил відносно сагітальної та
фронтальної площин;

розроблення програм змін просторової організації тіла жінок з метою
корекції статури та збереження їхнього здоров’я.

Порівняно з іншими методиками корекції статури жінок розроблена
технологія має ряд відмінностей:

для оцінки вихідних даних фізичного розвитку жінок, окрім
загальноприйнятих характеристик, використовуються показники просторової
організації статури;

процес оздоровчого тренування здійснюється за допомогою зберігаючих
здоров’я технологій, що ґрунтуються на побудові ефективних прогностичних
біомеханічних моделей просторової організації тіла людини відносно
соматичної системи координат (В.К. Бальсевич, 2000; 2004; А.М. Лапутин,
В.О. Кашуба, 2004);

контроль корекції статури жінок у процесі занять оздоровчим фітнесом
здійснюється на основі біомеханічного мониторингу;

процес оздоровчих занять забезпечується наявністю сучасних комп’ютерних
інформаційних технологій, починаючи зі скринінгу та аналітичної оцінки
вихідного стану людини до супутнього зберігання архіву інформації щодо
фізичного стану досліджуваних, з метою аналізу динаміки цих показників
для коригування процесу фізичного виховання.

З урахуванням цих особливостей було розроблено загальну структуру
річного циклу тренувальних занять жінок першого зрілого віку, які
займаються оздоровчим фітнесом (рис. 2).

Рис.2. Структура і зміст річного циклу тренувальних занять жінок першого
зрілого віку, які займаються оздоровчим фітнесом

Під час розробки загальної структури річного циклу оздоровчих занять
нами ураховувалися: особливості геометрії мас тіла жінок, рівень
фізичної підготовленості, а також їхні мотиви та зацікавленість.

Процес розробки структури занять та планування динаміки фізичних
навантажень у річному циклі оздоровчих занять складався з таких етапів:

визначення структури заняття та тривалості його частин залежно від
спрямованості макроциклу;

вибір засобів фізичного виховання, адекватних рівню фізичної
підготовленості та просторовій організації тіла людини;

визначення дозування фізичного навантаження;

планування динаміки параметрів інтенсивності фізичних вправ у річному
циклі тренувальних занять.

Нами розроблено алгоритм організації річного циклу занять оздоровчим
фітнесом для жінок 25-32 років. У річному циклі занять оздоровчим
фітнесом було виділено три макроцикли: утягуючий,
корекційно-профілактичний та підтримуючо-оздоровчий.

Основними завданнями утягуючого макроциклу є скринінг просторової
організації біоланок тіла, фізичної підготовленості та адаптація
організму жінок до фізичних навантажень.

Корекційно-профілактичний макроцикл спрямований на зниження маси тіла,
зміну м’язової топографії, корекцію порушень просторової організації
тіла жінок першого зрілого віку, профілактику функціональних порушень
опорно-рухового апарату, а також на підвищення рівня фізичної
підготовленості.

Підтримуючо-оздоровчий макроцикл спрямований на підтримання досягнутого
рівня фізичної підготовленості та стану кінетики тіла жінок першого
зрілого віку.

Під час розробки загальної структури занять оздоровчим фітнесом був
використаний „блочний” принцип побудови занять (М.П. Івлев, 1987;
М.Ю. Ростовцева, 1990; І.А. Грец, 2001; О.М. Губарева,
2001). У загальній структурі занять було виділено 7 блоків різної
цільової спрямованості: розминочний, аеробний,
корекційно-профілактичний, силовий, статичний, стретчинг – блок та
відновний.

З урахуванням спрямованості мезоциклів нами було розроблено 9 моделей
занять, що складаються з трьох, чотирьох, п’яти та шести блоків.

Для визначення ефективності пропонованої технології корекції статури
жінок першого зрілого віку з урахуванням індивідуальних особливостей
геометрії мас тіла, було проведено порівняльний педагогічний
експеримент, що тривав з вересня 2003 до червня 2004 р.

Ефективність розробленої нами методики перевірялась у двох групах жінок
25-32 років. До першої (контрольної) групи були включені жінки, які
займалися за програмою фітнес-клубу „Східний”. Другу групу
(експериментальну) склали жінки, які займалися за розробленою методикою
корекції статури з урахуванням індивідуальних особливостей геометрії мас
тіла. У кожній групі було 15 осіб.

Результати педагогічного експерименту свідчать про поліпшення
просторової організації морфологічних складових організму жінок після
застосування коригуючих програм. При цьому слід відмітити, що в
експериментальній групі результати суттєво відрізняються від показників
у контрольній групі.

Розглядаючи динаміку показників фізичного розвитку після педагогічного
експерименту необхідно відмітити, що у жінок контрольної групи
статистично достовірно змінився тільки один показник – обхват живота,
сталося зменшення на 7,32% (р

@

F

?

i

J

¦

?

?

¬

®

°

?

?l???0??(?

OJPJQJ

??????????відміченні тільки у прирості показників силової витривалості
м’язів живота і шиї 8,9% (р

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020