НАЦІОНАЛЬНИЙ УНИВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО

ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

ІВЧАТОВА Тетяна Віталіївна

УДК. 796-055.2

Корекція статури жінок першого зрілого віку з урахуванням індивідуальних
особливостей геометрії мас їх тіла

24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання

різних груп населення

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття ученого ступеня

кандидата наук з фізичного виховання і спорту

Київ 2005

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і
спорту України, Міністерство України у справах молоді та спорту.

Науковий керівник — доктор наук з фізичного виховання і спорту,
професор

КАШУБА Віталій Олександрович,

Національний університет фізичного

виховання і спорту України, проректор з

науково-дослідної роботи, завідувач

кафедри кінезіології.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор ШАХЛІНА Лариса Ян-Генріхівна,
Національний університет фізичного виховання і спорту України,
завідувачка кафедри спортивної медицини;

кандидат педагогічних наук, професор АРЕФ’ЄВ Валерій Георгійович,
Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова, завідувач
кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту

Провідна установа – Дніпропетровський державний інститут фізичної
культури і спорту, кафедра фізіології, спортивної медицини і фізичної
реабілітації, Міністерство України у справах молоді та спорту, м.
Дніпропетровськ.

Захист відбудеться 16 травня 2005 р. о 16 год. 00 хв. на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.829.01 Національного університету
фізичного виховання і спорту України (03680, Київ-150, вул.
Фізкультури,1).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету
фізичного виховання і спорту України (03680, Київ-150, вул.
Фізкультури,1).

Автореферат розіслано 14 квітня 2005р.

Учений секретар

спеціалізованої ученої ради
В.І. Воронова

Загальна характеристика роботи

Актуальність. Нині оздоровча фізична культура стає одним з основних
чинників здорового способу життя (В.К. Бальсевич, 2000; Т.С. Лисицька,
2002; Є.Хоулі, Б.Френкс, 2004; В.Г. Арефьев, 2005 та ін.). Принципи
оздоровчої спрямованості фізичного виховання, за звичай, конкретизуються
у фізкультурно-оздоровчих технологіях. Оздоровча спрямованість фітнесу
нині являє собою збалансовану програму фізкультурної діяльності,
спрямовану на досягнення і підтримання оптимального фізичного стану
людини за умов сучасної цивілізації (А.М.Лапутин, 1999; М.М. Булатова,
Ю.О. Усачов, 2003; Т.Ю. Круцевич, 2003; В.В. Левицький, 2004).

Аналіз науково-методичної літератури щодо проблеми організації
фізкультурно-оздоровчих занять з жінками першого зрілого віку, показав,
що нині розроблено і обґрунтовано зміст і методику занять ритмічною
гімнастикою (М.П. Івлев, 1987; М.Ю. Ростовцева, 1990, І.А.
Анохіна, 1992), встановлено специфіку прояву термінового та
кумулятивного ефектів занять різними видами оздоровчої гімнастики
(аеробіка, степ-аеробіка, комбінована програма Ю.І. Таран, 1998),
розроблено методику занять атлетичною гімнастикою з жінками залежно від
їхнього соматичного розвитку (А.С. Власов, 2000), розроблено педагогічну
технологію комплексного використання різних видів гімнастики у процесі
оздоровчих занять (О.С. Губарева, 2001), доведено доцільність та
ефективність використання прийомів програмування фізкультурно-оздоровчих
занять 30-40 річних жінок, що базується на оптимізації фізичного
навантаження та доборі спеціальних терапевтичних вправ залежно від
їхнього функціонального стану та захворювань (І.А. Грец, 2001),
розроблено та обґрунтовано комплексну програму занять аквафітнесом для
реалізації фізкультурно-оздоровчих, рекреаційних і
соціально-психологічних потреб та інтересів жінок (В.Ю. Давидов, А.І.
Шамардін, Г.О. Краснова, 2001). Одночасно просторова організація тіла
жінки здебільшого залишається поза увагою фахівців. Багато питань, щодо
корекції статури жінок першого зрілого віку з урахуванням індивідуальних
особливостей геометрії мас, усе ще оптимально не розв’язано.

Сучасні інформаційні технології широко застосовуються в оздоровчій
фізичній культурі. За допомогою комп’ютерних програм визначається рівень
здоров’я (П.В. Ярошенко, Н.П. Булкина, 2003), фізичний розвиток
(В.О.Кашуба, К.М. Сергіенко, 2003; А.О. Тимощук, 2004), розробляються
індивідуальні програми оздоровчого тренування (В.Н. Селуянов, 2000; В.Ю.
Волков, 2001; О.С. Губарева, 2001; Е.В. Токарь, 2002; Д.Ю. Луценко,
2003; О.Ю. Фанигіна, 2004) тощо. Проте ефективних
інформаційно-методичних систем щодо організації фізкультурно-оздоровчих
заходів для різного контингенту осіб, котрі займаються оздоровчими
видами фізичної культури, отримання достовірної надійної інформації про
ефективність оздоровчого процесу на цей час ще недостатньо.

Ці положення вказують на актуальність проблеми, що й зумовило вибір теми
дослідження.

Зв’язок з науковими програмами , планами, темами. Дисертаційну роботу
виконано згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри кінезіології
Національного університету фізичного виховання і спорту України та
„Зведеного плану НДР у галузі фізичної культури і спорту на
2001-2005рр.”Державного комітету України з питань фізичної культури і
спорту за темою 1.4.3. „Удосконалення біомеханічних технологій рекреації
та рухової реабілітації з урахуванням вікових особливостей геометрії мас
тіла людини”. Номер державної реєстрації 010U006351.

Мета роботи – розробити та науково-методично обґрунтувати методику
корекції статури жінок першого зрілого віку у процесі занять оздоровчим
фітнесом з урахуванням просторової організації їхнього тіла.

Завдання:

1. Узагальнити теоретичні знання, вітчизняний та світовий досвід у
галузі використання фізкультурно-оздоровчих технологій у фізичному
вихованні жінок першого зрілого віку.

2. Вивчити особливості просторової організації тіла жінок 25-32 років
відносно соматичної системи відліку.

3. Розробити та апробувати методику корекції статури жінок першого
зрілого віку з урахуванням геометрії мас тіла у процесі оздоровчого
тренування .

4. Розробити комп’ютерну інформаційну систему, що основується на
запропонованій технології корекції статури жінок з урахуванням
просторової організації їх тіла.

Об’єкт дослідження – процес оздоровчого тренування жінок першого зрілого
віку.

Предмет дослідження – методи та засоби корекції статури жінок 25-32
років.

Методи дослідження — для розв’язання поставлених завдань здійснено
аналіз спеціальної науково-методичної літератури, педагогічні
спостереження та експерименти з використанням комплексу методів:
антропометрія, міотонометрія, педагогічне тестування, біомеханічний
відеокомп’ютерний аналіз біогеометричного профілю постави жінок з
використанням програми „TORSO”, а також методи математичної статистики.

Наукова новизна отриманих результатів:

уперше визначені гоніометричні показники тіла жінок першого зрілого
віку, що характеризують порушення біогеометричного профілю постави;

уперше, на основі виявлених індивідуальних особливостей геометрії мас
тіла жінок, розроблена технологія, котра дозволяє за допомогою фізичних
вправ вибірково впливати на просторову організації їх тіла;

уперше розроблено комп’ютерну інформаційно-методичну систему „PERFECT
BODY” для реалізації розробленої технології, що дає змогу оптимізувати
процес оздоровчого тренування;

розширено і доповнено інформаційну базу даних, що характеризує
особливості фізичної підготовленості та просторової організації тіла
жінок першого зрілого віку відносно соматичної системи відліку.

Практична значущість дослідження полягає у розробці методики корекції
статури жінок першого зрілого віку з урахуванням індивідуальних
особливостей геометрії мас тіла. Пропонована методика може бути
використана інструкторами для корекції та профілактики порушень
просторової організації тіла жінок у процесі занять оздоровчим фітнесом.
Практичні рекомендації можуть застосовуватися під час самостійної
розробки комплексів фізичних вправ для жінок зрілого віку та
планування фізичних навантажень у річному циклі занять.

Отримані дані про динаміку морфофункціональних, фізичних,
біогеометричних характеристик жінок першого зрілого віку, які брали
участь у педагогічному експерименті, можуть бути використані у якості
нормативних оціночних шкал фізичного розвитку аналогічного контингенту.

Розроблено та впроваджено у педагогічний процес комп’ютерну
інформаційно-методичну систему „PERFECT BODY”, що використовується під
час організації та проведення занять з оздоровчої фізичної культури.

Результати досліджень впроваджено у навчальний процес:

Національного університету фізичного виховання і спорту України під час
викладання курсів „Вікова біомеханіка” та „Сучасні інформаційні
технології у фізичному вихованні і спорті”;

Київського Національного економічного університету при викладанні
курсу „Ритмічна гімнастика”;

у практику роботи фітнес-клубу „Східний” та молодіжної організації
„Інтелект-молодь”. Впровадження підтверджено відповідними актами.

Особистий внесок здобувача полягає у теоретичній розробці та
обґрунтуванні основних ідей та положень дисертаційного дослідження:
проаналізовано та систематизовано дані літературних джерел за темою
дослідження, визначено основні тенденції розвитку оздоровчих
фітнес-технологій; організовано і проведено комплексні експериментальні
дослідження, розроблено методику корекції статури жінок з урахуванням
просторової організації тіла, створено інформаційну систему „PERFECT
BODY”; виконано увесь обсяг експериментальної частини дисертації,
здійснено статичну обробку результатів дослідження та їх інтерпретацію.

У спільних публікаціях авторові належать дані педагогічних та
інструментальних досліджень.

Апробація результатів дослідження. Результати досліджень доповідались на
VII Міжнародній науковій сесії (Мінськ, 2004); VII міжнародному конгресі
„Современный олимпийский спорт и спорт для всех” (Алмати, 2004); VIII
Міжнародній науковій сесії БГУФК “Наукове обґрунтування фізичного
виховання, спортивного тренування та підготовки кадрів з фізичної
культури та спорту” (Мінськ, 2005); IX науковій конференції “Молода
спортивна наука України” (Львів, 2005); науково-методичних
конференціях кафедри кінезіології Національного університету фізичного
виховання і спорту України та кафедри фізичного виховання Київського
Національного економічного університету (2002 — 2004).

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено в 11
наукових працях, з них 9 — у спеціалізованих виданнях, затверджених ВАК
України.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, п’яти
розділів, висновків, практичних рекомендацій, списку літератури.

Дисертаційну роботу викладено на 194 сторінках, включає 28 таблиць, 29
рисунків. У роботі використано 246 джерел наукової та спеціальної
літератури, з котрих 38 – іноземні.

Основний зміст роботи

У вступі обґрунтовано актуальність проблеми, визначено об’єкт, предмет,
мету та завдання дослідження; розкрито новизну та практичне значення
роботи, особистий внесок здобувача; описано галузь апробації результатів
досліджень; вказано кількість публікацій; представлено структуру та
обсяг дисертації.

У першому розділі „Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному
вихованні жінок першого зрілого віку” проаналізовано та узагальнено
дані, що характеризують фізичний розвиток жінок 25-32 років, геометрію
мас тіла. Вивчено основні закономірності, що визначають формування
фізкультурно-оздоровчих технологій, визначено основні чинники, котрі
впливають на створення нових фітнес-програм. Представлено характеристику
сучасних комп’ютерних інформаційних технологій, що використовуються в
оздоровчій фізичній культурі. Аналіз науково-методичної літератури
свідчить про те, що існує об’єктивна необхідність у розв’язанні питань
стосовно розробки методики корекції статури жінок першого зрілого віку з
урахуванням індивідуальних особливостей геометрії мас у процесі занять
оздоровчим фітнесом.

У другому розділі „Методи та організація досліджень” описано та
обґрунтовано систему взаємодоповнюючих методів дослідження, адекватних
об’єкту, предмету, меті та завданням дослідження. Дослідницька робота
проводилась на базі НУФВСУ (кафедра кінезіології), фітнес-клубу
„Східний” та молодіжної організації „Інтелект-молодь”.

На першому етапі дослідження (2001-2002 рр.) було проведено детальний
аналіз сучасних літературних джерел, відеоматеріалів та комп’ютерних
програм, вивчено основні закономірності, що визначають розвиток
фізкультурно-оздоровчих технологій, визначено мету, завдання, об’єкт,
предмет та програму дослідження.

На другому етапі дослідження (2002-2003 рр.) проведено констатуючий
експеримент з метою створити базу даних, необхідну для дослідження
фізичної підготовленості, вивчення просторової організації біоланок тіла
жінок першого зрілого віку. У ході експерименту вивчено соматометричні
та стоматоскопічні характеристики жінок 25-32 років.

У дослідженні взяли участь 135 жінок першого зрілого віку.

На третьому етапі дослідження (2003-2004 рр.) було розроблено та
експериментально апробовано технологію корекції статури жінок першого
зрілого віку з урахуванням індивідуальних особливостей геометрії мас
тіла у процесі занять оздоровчим фітнесом. Для оптимізації процесу
оздоровчого тренування розроблено комп’ютерну інформаційно-методичну
систему „PERFECT BODY”.

У третьому розділі „Особливості моторики жінок 25-32 років, які
займаються оздоровчим фітнесом” розв’язувалося завдання вивчення
фізичного розвитку та рівня фізичної підготовленості досліджуваного
контингенту.

Під час розгляду закономірностей морфологічної організації тіла людини
встановлено, що геометрія мас тіла жінок першого зрілого віку формується
відповідно до біомеханічних особливостей розподілу мас основних біоланок
тіла у просторі.

Як показали дослідження, статура є однією з характеристик фізичного
розвитку, котра дає об’єктивне уявлення щодо просторової організації
морфологічних складових організму людини, пропорцій, конституціональних
особливостей тіла, вона також має виражені статеві, вікові та
індивідуальні особливості (А.М. Лапутин, В.О. Кашуба, 2004).

У результаті проведених досліджень вивчено особливості просторової
організації тіла жінок 25-32 років, зокрема біомеханічні характеристики
локалізації центрів мас (ЦМ) біоланок тіла, їхні обхватні значення, а
також індекси будови тіла (форма тулуба, ширина таза, плечей та грудної
клітки).

Результатами досліджень встановлено, що у жінок 25-32 років найбільш
суттєві зміни біогеометричного профілю постави спостерігаються у
сагітальній площині: сутула спина – у 35% жінок, кругловгнута спина – у
11,67% і плоска спина – у 8,33% досліджуваних.

Аналіз кутових характеристик сагітального профілю постави в обслідуваних
жінок показав, що кут (?1), утворений вертикаллю та лінією, що з’єднує
остистий відросток хребця СVII та ЦМ голови у жінок з нормальною
поставою становив у середньому 30,01?, з кругловгнутою спиною – 34,41?,
з сутулою – 31,26? та з плоскою – 34,01?. Це свідчить, насамперед, про
те, що будь-яка незначна зміна цього показника у бік збільшення або
зменшення може супроводжуватися різними змінами положення голови і
характеризувати можливі порушення просторової організації тіла людини
(рис.1).

Рис. 1. Характеристика просторової огрганізації тіла жінок 25-32 років:
А – кут ?1, утворений вертикаллю та лінією, що з’єднує остистий
відросток хребця СVII та ЦМ голови; Б – кут ?2, утворений горизонталлю
та лінією, що з’єднує точку лобової кістки, котра найбільш виступає, і
підборідним виступом; В – кут ?3, утворений вертикаллю та лінією, що
з’єднує остисті відростки хребців СVII та LV

Під час діагностики стану постави велике значення має кут (?2),
утворений горизонталлю та лінією, що з’єднує точку лобової кістки, котра
найбільш виступає і підборідним виступом. Так, у жінок, які не мають
відхилень біогеометричного профілю постави, цей кут у середньому
дорівнює 89,84?, за кругловгнутої форми спини цей показник збільшується
до 99,43?, за плоскої спини – зменшується до 83,30?.

Аналіз показників кута (?3), утвореного вертикаллю та лінією, що з’єднує
остисті відростки хребців СV та LV, дозволив констатувати той факт, що
збільшення або зменшення цього кута також свідчить про схильність до
функціональних порушень постави або їх наявність. У разі відсутності
порушень постави значення кута ?3 становить у середньому 2?, за плоскої
спини – 2,20?, за кругловгнутої спини його значення досягає 3,30?, а за
сутулої – 1,45?. Ці дані підтверджують необхідність розробки методики
корекції статури жінок з урахуванням індивідуальних особливостей
геометрії мас тіла.

У четвертому розділі „Корекція статури жінок 25-32 років з урахуванням
індивідуальних особливостей геометрії мас їх тіла” викладено теоретичне
обґрунтування програми корекції статури жінок з урахуванням просторової
організації їхнього тіла та фізичної підготовленості.

Розробляючи методику корекції статури жінок, ми дотримувалися таких
умов:

програмування та конкретне планування засобів фізичного виховання
проводилося з урахуванням індивідуальних характеристик геометрії мас
тіла, рівня фізичної підготовленості жінок та послідовності розв’язання
ними завдання фізичного удосконалення;

регламентація і суворе дозування навантаження та адекватність їх
застосування;

систематичне використання у заняттях оздоровчим фітнесом фізичних вправ
різної біомеханічної спрямованості з метою забезпечення контролю
перебігу адаптаційних процесів у морфологічних та функціональних
системах, удосконалення рухової функції жінок;

систематичне використання у фітнес-програмах фізичних вправ, спрямованих
на корекцію геометрії мас окремих біоланок, котрі дозволяють надалі
раціонально управлять вертикальною позою та успішно розв’язувати
різноманітні рухові завдання;

систематичне використання у фітнес-програмах фізичних вправ, що
запобігають збільшенню перекидного моменту сил відносно сагітальної та
фронтальної площин;

розроблення програм змін просторової організації тіла жінок з метою
корекції статури та збереження їхнього здоров’я.

Порівняно з іншими методиками корекції статури жінок розроблена
технологія має ряд відмінностей:

для оцінки вихідних даних фізичного розвитку жінок, окрім
загальноприйнятих характеристик, використовуються показники просторової
організації статури;

процес оздоровчого тренування здійснюється за допомогою зберігаючих
здоров’я технологій, що ґрунтуються на побудові ефективних прогностичних
біомеханічних моделей просторової організації тіла людини відносно
соматичної системи координат (В.К. Бальсевич, 2000; 2004; А.М. Лапутин,
В.О. Кашуба, 2004);

контроль корекції статури жінок у процесі занять оздоровчим фітнесом
здійснюється на основі біомеханічного мониторингу;

процес оздоровчих занять забезпечується наявністю сучасних комп’ютерних
інформаційних технологій, починаючи зі скринінгу та аналітичної оцінки
вихідного стану людини до супутнього зберігання архіву інформації щодо
фізичного стану досліджуваних, з метою аналізу динаміки цих показників
для коригування процесу фізичного виховання.

З урахуванням цих особливостей було розроблено загальну структуру
річного циклу тренувальних занять жінок першого зрілого віку, які
займаються оздоровчим фітнесом (рис. 2).

Рис.2. Структура і зміст річного циклу тренувальних занять жінок першого
зрілого віку, які займаються оздоровчим фітнесом

Під час розробки загальної структури річного циклу оздоровчих занять
нами ураховувалися: особливості геометрії мас тіла жінок, рівень
фізичної підготовленості, а також їхні мотиви та зацікавленість.

Процес розробки структури занять та планування динаміки фізичних
навантажень у річному циклі оздоровчих занять складався з таких етапів:

визначення структури заняття та тривалості його частин залежно від
спрямованості макроциклу;

вибір засобів фізичного виховання, адекватних рівню фізичної
підготовленості та просторовій організації тіла людини;

визначення дозування фізичного навантаження;

планування динаміки параметрів інтенсивності фізичних вправ у річному
циклі тренувальних занять.

Нами розроблено алгоритм організації річного циклу занять оздоровчим
фітнесом для жінок 25-32 років. У річному циклі занять оздоровчим
фітнесом було виділено три макроцикли: утягуючий,
корекційно-профілактичний та підтримуючо-оздоровчий.

Основними завданнями утягуючого макроциклу є скринінг просторової
організації біоланок тіла, фізичної підготовленості та адаптація
організму жінок до фізичних навантажень.

Корекційно-профілактичний макроцикл спрямований на зниження маси тіла,
зміну м’язової топографії, корекцію порушень просторової організації
тіла жінок першого зрілого віку, профілактику функціональних порушень
опорно-рухового апарату, а також на підвищення рівня фізичної
підготовленості.

Підтримуючо-оздоровчий макроцикл спрямований на підтримання досягнутого
рівня фізичної підготовленості та стану кінетики тіла жінок першого
зрілого віку.

Під час розробки загальної структури занять оздоровчим фітнесом був
використаний „блочний” принцип побудови занять (М.П. Івлев, 1987;
М.Ю. Ростовцева, 1990; І.А. Грец, 2001; О.М. Губарева,
2001). У загальній структурі занять було виділено 7 блоків різної
цільової спрямованості: розминочний, аеробний,
корекційно-профілактичний, силовий, статичний, стретчинг – блок та
відновний.

З урахуванням спрямованості мезоциклів нами було розроблено 9 моделей
занять, що складаються з трьох, чотирьох, п’яти та шести блоків.

Для визначення ефективності пропонованої технології корекції статури
жінок першого зрілого віку з урахуванням індивідуальних особливостей
геометрії мас тіла, було проведено порівняльний педагогічний
експеримент, що тривав з вересня 2003 до червня 2004 р.

Ефективність розробленої нами методики перевірялась у двох групах жінок
25-32 років. До першої (контрольної) групи були включені жінки, які
займалися за програмою фітнес-клубу „Східний”. Другу групу
(експериментальну) склали жінки, які займалися за розробленою методикою
корекції статури з урахуванням індивідуальних особливостей геометрії мас
тіла. У кожній групі було 15 осіб.

Результати педагогічного експерименту свідчать про поліпшення
просторової організації морфологічних складових організму жінок після
застосування коригуючих програм. При цьому слід відмітити, що в
експериментальній групі результати суттєво відрізняються від показників
у контрольній групі.

Розглядаючи динаміку показників фізичного розвитку після педагогічного
експерименту необхідно відмітити, що у жінок контрольної групи
статистично достовірно змінився тільки один показник – обхват живота,
сталося зменшення на 7,32% (р<0,05). Одночасно у жінок експериментальної групи сталися статистично достовірні зміни (р<0,05) таких морфологічних показників – маса тіла зменшилася на 8,33%, обхват живота на 6,84%, стегон на 4,8%, а обхват плеча збільшився на 5,2%. Аналізуючи гоніометричні показники тіла, слід зазначити, що у жінок експериментальної групи було відмічено позитивний вплив біогеометричного профілю постави. Так кут, утворений вертикаллю та лінією, що з’єднує остистий відросток хребця СVII та ЦМ голови, зменшився на 19,63% (р<0,05), а кут, утвореного вертикаллю та лінією, що з’єднує остисті відростки хребців СVII та LV збільшився на 48,47% (р<0,05). Одночасно в випробовуваних контрольної групи достовірність відмінностей показників, що вивчаються, після проведення експерименту не відмічена (р<0,05). Результати педагогічного експерименту свідчать про поліпшення показників фізичної підготовленості. Так, в випробовуваних експериментальної групи значно збільшився приріст силової витривалості м’язів: живота і шиї на 50% (р<0,05), розгиначів хребта на 65,28% (р<0,05), та прямих м’язів стегна на 61,63% (р<0,05), сідничних м’язів на 33,94% (р<0,05), більш ніж на 104% збільшилася кількість віджимань в упорі лежачи (р<0,05). Необхідно відмітити, що достовірно збільшувалися також показники гнучкості поперекового відділу хребта, еластичності м’язів та зв’язок 87,69% (р<0,05). ? a >

@

F

?

i

J

¦

?

?

¬

®

°

?

?l???0??(?

OJPJQJ

??????????відміченні тільки у прирості показників силової витривалості
м’язів живота і шиї 8,9% (р<0,05) та збільшенні кількості віджимань в упорі лежачі на 54,53% (р<0,05). Аналіз тонусу скелетних м’язів, що беруть активну участь у забезпеченні просторової організації тіла, свідчить про те, що після проведення експериментальних досліджень в експериментальній групі спостерігалося достовірне збільшення тонусу m. glutaeus maximus на 9,24% (P<0,05), m. latissimus dorsi на 7,46% (P<0,05), m. erector spinae на 9,0% (P<0,05) и m. rectus abdominis на 9,79% (P<0,05). У контрольній групі достовірні зміни були зареєстровані лише щодо підвищення тонусу m. rectus abdominis на 4,27% (P<0,05), (рис. 3). Рис.3. Показники тонусу м’язів, що вивчаються, експериментальної (А) та контрольної (Б) груп у стані ізотонічного напруження: перед експериментом, - після експерименту 1. m. rectus femoris; 2. m. glutaeus maximus; 3. m. trapezius; 4. m. latissimus dorsi; 5. m. erector spinae; 6. m. rectus abdominis; Примітка - відмінності достовірні (P<0,05) Отриманні результати свідчать про те, що використання розробленої технології корекції статури жінок з урахуванням індивідуальних особливостей геометрії мас тіла у процесі занять оздоровчим фітнесом дозволило поліпшити показники просторової організації тіла, морфологічного статусу та підвищити рівень фізичних якостей. Нині одним із найефективніших інструментів отримання такої інформації, оперативного її опрацювання та подання користувачам – інструктору, особам, які займаються фізичними вправами, – можуть бути комп’ютерні технології, що інтегрують обчислювальну техніку, програмне забезпечення та технологію моніторингу в інформаційно-методичну систему. Для підвищення ефективності занять оздоровчим фітнесом жінок першого зрілого віку нами створено інформаційно-методичну систему „PERFECT BODY”, розроблену на основі методики корекції статури жінок з урахування геометрії мас тіла (рис.4). Рис.4. Роздрукування з екрану комп’ютера. Головне вікно програми „PERFECT BODY” База даних програми „PERFECT BODY” являє собою автоматизовану систему, що має модульну структуру. У базі даних було виділено сім модулів. Модуль „довідка” містить інформацію про структуру бази даних і можливість доступу до неї через систему управління базами даних. Модуль „термінологія” містить інформацію, котра розкриває розуміння і тлумачення професіональних термінів, що зустрічаються в роботі тренера-інструктора. Модуль „скринінг та аналітична оцінка” дозволяє отримати кількісну інформацію щодо фізичного розвитку, просторової організації біоланок тіла та фізичної підготовленості людини. Модуль „корекція” містить інформацію щодо особливостей організації педагогічного процесу, спрямованого на зміну геометрії мас тіла людини, біомеханічних властивостей скелетних м’язів, біодинаміки суглобово-зв’язкового апарату, підвищення рівня фізичної підготовленості та адаптаційних резервів організму людини. Модуль „моніторинг”. Його використання передбачає отримання, обробку та аналіз даних, що відображають певний завершений часовий етап або цикл, на основі котрих визначається необхідна спрямованість наступних педагогічних впливів. На основі отриманих даних проводиться порівняння прогнозованих фактичних показників, отриманих у результаті оздоровчих занять, та у разі необхідності, вносяться відповідні корективи у тренувальний процес. Модуль „харчування” містить дані, щодо раціонального харчування, інформацію про зв’язок фізичних вправ з харчуванням, методику розрахунку індивідуального режиму харчування, таблиці для самостійного розрахунку раціону харчування. Модуль „історія” містить ретроспективну інформацію щодо становлення та тенденції розвитку оздоровчих технологій, теоретичні відомості про геометрію мас тіла людини, засобів та методів її вимірювання. У цій версії комп’ютерної програми передбачена можливість систематичного оновлення інформації у модулях. За даними експериментальних досліджень впровадження розробленої комп’ютерної програми у практику оздоровчого тренування дозволило підвищити ефективність навчально-тренувального процесу, вивести його на новий якісний рівень, повніше реалізувати поставлені завдання з урахуванням інтересів тих, хто займається оздоровчим фітнесом. У п’ятому розділі „Обговорення результатів дослідження” охарактеризовано повноту розв’язання дослідження. У роботі підтверджено дані літератури про існування тісного взаємозв’язку між рівнем фізичного стану жінок першого зрілого віку та руховою активністю. Доповнено дані багатьох авторів, котрі характеризують особливості фізичної підготовленості просторової організації тіла та фізичного розвитку жінок першого зрілого віку. Обґрунтування технології корекції статури жінок 25-32 років з урахуванням геометрії мас тіла та використання інформаційно-методичної системи „PERFECT BODY” у процесі занять оздоровчим фітнесом є новим фактом. ВИСНОВКИ Аналіз спеціальної літератури, а також узагальнення досвіду провідних фахівців та власних педагогічних спостережень дозволяють зробити висновок про те, що питання корекції статури жінок першого зрілого віку до сьогодні, нажаль , не мають належного висвітлення у теорії та методиці фізичного виховання. Нечисленні роботи у цій галузі присвячені, в основному, дослідженням методичних особливостей проведення фізкультурно-оздоровчих занять, вивченню можливостей корекції фізичного стану жінок шляхом використання різних видів оздоровчої гімнастики. У цьому зв’язку актуальним і доцільним є впровадження в оздоровчий процес жінок першого зрілого віку сучасних фітнес-програм корекції статури з урахуванням індивідуальних особливостей геометрії мас тіла. Статура жінок першого зрілого віку з системних позицій має розглядатися як взаємозв’язана та взаємозумовлена сукупність біогеометричних, біодинамічних та морфофункціональних компонентів їхнього тіла. При цьому здоров’я жінок з системних позицій оцінюється як певна гармонія взаємопов’язаних просторових характеристик їхнього тіла. Отримані дані дозволяють усунути об’єктивні протиріччя у біодинамічних та біогеометричних характеристиках їхньої конституції у процесі фізичного виховання. Ефективні результати спрямованої корекції статури жінок можливі тільки за умови достатньою мірою об’єктивного кількісного аналізу просторової організації та урахування біогеометричних закономірностей морфофункціональної структури їх організму. Для розв’язання цього завдання доцільно використати соматичну систему координат, у межах котрої можливо отримати кількісну інформацію про будову тіла жінок відносно просторової системи відліку. У такій системі відліку гоніометричні показники тіла жінок 25-32 років відповідають таким значенням: кут утворений вертикаллю та лінією, що з’єднує остистий відросток хребця СVII та центр мас голови становить 30,01±0,91?; кут, утворений горизонталлю та лінією, що з’єднує точку лобової кістки, котра найбільш виступає, і підборідним виступом, дорівнює 89,84±1,54?; кут, утворений вертикаллю та лінією, що з’єднує остисті відростки хребців СVII та LV становить 2±0,28?. У процесі досліджень виявлено, що у жінок 25-32 років найсуттєвіші зміни просторової організації тіла спостерігаються у сагітальній площині: сутула спина – у 35% жінок, кругловгнута спина – у 11,67% та плоска спина – у 8,33% іспитованих. Встановлено, що біомеханічні властивості скелетних м’язів, котрі беруть участь у регуляції ортоградної пози тіла людини впливають на зміни показників просторової організації тіла. На основі проведеного констатуючого експерименту розроблено методику фізкультурно-оздоровчих занять з жінками першого зрілого віку, спрямовану на корекцію статури з урахуванням індивідуальної геометрії мас тіла, що сприяє збереженню їхнього здоров’я та формування мотивації до здорового способу життя. Розроблений алгоритм організації річного циклу оздоровчих занять складається з трьох макроциклів: утягуючого, корекційно-профілактичного та підтримуючо-оздоровчого, включає сім блоків різної цільової спрямованості і дев’ять моделей занять. Впровадження розробленої авторської методики у процес оздоровчих занять жінок 25-32 років достовірно поліпшує морфофункціональні показники та гоніометричні характеристики просторової організації тіла. Так, у жінок експериментальної групи статистично достовірно (P<0,05) поліпшилися показники сагітального профілю постави: кут утворений вертикаллю та лінією, що з’єднує остистий відросток хребця СVII та центр мас голови зменшився у середньому на 3,5?, а кут, утвореного вертикаллю та лінією, що з’єднує остисті відростки хребців СVII та LV, збільшився у середньому на 0,79?, відмічено поліпшення морфофункціонального статусу: маса тіла зменшилася у середньому на 5,2 кг, обхват живота на 5 см і стегон на 4,67 см; при цьому статистично достовірно поліпшилися показники тонусу великого сідничного м’язу, найширшого м’язу спини, м’язу випрямляча хребта та прямого м’язу живота. У іспитованих контрольної групи встановлено статистично достовірне поліпшення тільки двох показників: зменшення обхвату живота у середньому на 5,37см і збільшення тонусу прямого м язу живота на 3,13 умов.од. (P<0,05). Експериментальна методика корекції статури жінок з урахуванням просторової організації тіла позитивно впливає на показники фізичної підготовленості. Так у іспитованих експериментальної групи статистично достовірно (P<0,05) поліпшилися такі показники: збільшився приріст силової витривалості м’язів живота і шиї, розгиначів хребта, сідничних м’язів, клубово-поперекових м’язів та прямих м’язів стегна, збільшилась кількість віджимань в упорі лежачи, а також збільшилися показники гнучкості поперекового відділу хребта, еластичності м’язів та зв’язок. Одночасно у жінок контрольної групи статистично достовірні поліпшення були відмічені лише у прирості показників силової витривалості м’язів живота і шиї, а також збільшенні кількості віджимань в упорі лежачи (P<0,05). Розроблено автоматизовану систему управління тренувальним процесом в оздоровчому фітнесі, зміст котрої включає базу даних, що характеризуються модульною структурою і складається з таких блоків: скринінг та аналітична оцінка, корекція, моніторинг, харчування, довідка, термінологія та історія. Створений програмний продукт „PERFECT BODY” дозволяє індивідуалізувати педагогічний процес жінок з урахуванням просторової організації їх тіла. Використання комп’ютерної програми „PERFECT BODY” збільшує можливості реалізації сучасних оздоровчих технологій у тренувальному процесі жінок першого зрілого віку і дає змогу подати його у виді замкнутої системи управління, з включенням елементів самоконтролю. Результати проведених досліджень показали перевагу розробленої методології корекції статури жінок з урахуванням індивідуальних біомеханічних особливостей просторової організації тіла. Використання пропонованих педагогічних рекомендацій у процесі занять оздоровчим фітнесом дозволяє диференційовано застосовувати спеціальні фізичні вправи, що позитивно впливають на організм жінок, ефективно впливати на їхні морфофункціональні показники, підвищувати рівень розвитку фізичних якостей, змінювати геометрію мас тіла для коректування статури і збереження здоров’я. Перспективи наступних досліджень проблеми пов’язані з розробкою науково обґрунтованої технології корекції статури жінок з урахуванням інерційних характеристик; з розробкою оціночних шкал біогеометричного профілю постави жінок першого зрілого віку. Список робіт опублікованих за темою дисертації: 1. Верховая Т.В. Динамика упруговязких свойств скелетных мышц женщин первого зрелого возраста в процессе занятий оздоровительным фитнесом // Физ. воспитание студентов творческих специальностей: Сб. науч. тр. // Под ред. С.С. Ермакова. – Харьков: ХГАДИ, 2002. – № 5. – С. 79-85. 2. Ивчатова Т.В. Биомеханический контроль кинетики тела женщин первого зрелого возраста в процессе занятий оздоровительным фитнесом // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фіз. виховання i спорту / За. ред. С.С. Єрмакова. – Харків: ХДАДМ, 2004. – № 16. – С. 57-63. 3. Івчатова Т.В. Сучасні інформаційні технології у фізичному вихованні жінок першого зрілого віку // Спортивний вісник Придніпров’я: Наук.-теоретичний журнал // За ред. В.Г. Савченко – Дніпропетровськ: ДДІФКС 2004. – № 7. – С. 133-136. 4. Ивчатова Т.В. Исследование биогеометрического профиля осанки женщин 25-32 лет // Материалы VIII научной конференции. Междунар. сессия. “Актуальные проблемы теории и методики физической культуры”. – Минск, 2005. – С. 87-89. 5 Ивчатова Т.В. Характеристика просторової організації тіла жінок 25-32 років, які займаються оздоровчим фітнесом // Матеріали IX наукової конференції. Збірник наукових праць “Молода спортивна наука України”. Том 2. – Львів, 2005.- С. 300-303. 6. Івчатова Т.В. Технологія корекції статури жінок першого зрілого віку з урахуванням індивідуальних особливостей геометрії мас тіла // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. – 2005 .– № 1.– С.77-81. 7. Кашуба В.А., Верховая Т.В. Перспективы развития биомеханических технологий в фитнес-индустрии // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фіз. виховання i спорту / За. ред. С.С. Єрмакова. – Харків: ХДАДМ, 2002. – № 9. – С. 67-73. 8. Кашуба В.А., Верховая Т.В. Методологические особенности исследования осанки человека // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання i спорту / За. ред. С.С. Єрмакова. – Харьків: ХДАДМ, 2002. – № 13. – С. 48-53. 9. Кашуба В.А., Ивчатова Т.В. Контроль пространственной организации биозвеньев тела женщин первого зрелого возраста в процессе занятий оздоровительным фитнесом на основе использования информационной системы “PERFECT BODY” // Физ. воспитание студентов творческих специальностей: Сб. науч. тр. // Под ред. С.С. Ермакова. – Харьков: ХГАДИ, 2004. – № 2. – С. 53-62. 10. Ивчатова Т.В., Хабинец Т.А. Технология совершенствования телосложения женщин 19-35 лет с учетом индивидуальных особенностей геометрии масс тела // VII Междунар. научн. конгресс “Современный олимпийский спорт и спорт для всех”. – Том 2. – Алматы, 2004. – С. 366-367. 11. Ивчатова Т.В. Компьютерная программа “PERFECT BODY” по коррекции телосложения женщин первого зрелого возраста // Материалы VII Междунар. научн. сессии БГУФК и НИИФКиС РБ (по итогам научно- исследовательской работы за 2003 год). – Минск. – 2004.- С. 582-583. АНОТАЦІЯ Івчатова Т.В. Корекція статури жінок першого зрілого віку с урахуванням індивідуальних особливостей геометрії мас їх тіла. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного вихованню і спорту за спеціальністю 24.00.02. – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. – Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, 2005. Дисертація присвячена питанням корекції статури жінок першого зрілого віку з урахуванням індивідуальних особливостей геометрії мас тіла. У процесі досліджень виявлено, що в жінок першого зрілого віку найістотніші зміни просторової організації тіла спостерігаються у сагітальній площині. Біомеханічні властивості скелетних м'язів і рівень фізичної підготовленості жінок, вірогідно, впливають на порушення сагітального профілю постави. Розроблено й апробовано технологію корекції статури з урахуванням сагітального профілю постави жінок і геометрії мас їхнього тіла, що може використовуватися у процесі організованих занять з оздоровчого фітнесу і самостійно. Нами розроблено алгоритм організації річного циклу занять оздоровчим фітнесом жінок 25-32 років. У річному циклі занять оздоровчим фітнесом було виділено три макроцикли: утягуючий, корекційно-профілактичний та підтримуючо-оздоровчий. Проведений педагогічний експеримент показав, що впровадження розробленої авторської технології у процес занять оздоровчим фітнесом жінок першого зрілого віку істотно поліпшує показники фізичної підготовленості, геометрії мас тіла та просторової організації біоланок відносно соматичної системи координат. З метою підвищення ефективності занять оздоровчим фітнесом жінок першого зрілого віку розроблено інформаційно-методичну систему “PERFECT BODY” на основі методики корекції статури жінок з урахуванням геометрії мас їхнього тіла. Основні результати роботи впроваджено в практику навчального процесу вищих навчальних закладів і фітнес-клубів. Ключові слова: корекція статури жінок, оздоровчий фітнес, геометрія мас тіла, інформаційні технології. АННОТАЦИЯ Ивчатова Т.В. Коррекция телосложения женщин первого зрелого возраста с учетом индивидуальных особенностей геометрии масс их тела. – Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по физическому воспитанию и спорту по специальности 24.00.02. – Физическая культура, физическое воспитание разных групп населения. – Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, Киев, 2005. Диссертация посвящена вопросам коррекции телосложения женщин первого зрелого возраста с учетом индивидуальных особенностей геометрии масс тела. Анализ специальной научно-методической литературы, а также обобщение опыта ведущих специалистов позволяет сделать вывод о том, что вопросы коррекции телосложения женщин первого зрелого возраста не нашли должного отражения в теории и методике физического воспитания. Разработка технологии коррекции телосложения женщин первого зрелого возраста с учетом индивидуальных особенностей геометрии масс тела в процессе занятий оздоровительным фитнесом определяет цель нашей работы. В исследованиях приняло участие 135 женщин первого зрелого возраста. В работе использовались следующие методы исследования: анализ специальной научно-методической литературы, педагогические наблюдения антропометрия, миотонометрия, педагогическое тестирование, биомеханический видеокомпьютерный анализ биогеометрического профиля осанки женщин с использованием программы “TORSO”, а также методы математической статистики. Экспериментальными исследованиями установлено, что геометрия масс женщин первого зрелого возраста характеризуется, прежде всего объективным отражением отличительных закономерностей распределения основных масс биозвеньев тела в пространстве. В процессе исследований выявлено, что у женщин первого зрелого возраста наиболее существенные изменения пространственной организации тела наблюдаются в сагиттальной плоскости. Биомеханические свойства скелетных мышц и уровень физической подготовленности женщин достоверно влияют на нарушения сагиттального профиля осанки. Разработана и апробирована технология коррекции телосложения с учетом сагиттального профиля осанки женщин и геометрии масс их тела, которая может использоваться как в процессе организованных занятий по оздоровительному фитнесу, так и самостоятельно. Нами разработан алгоритм организации годичного цикла занятий оздоровительным фитнесом женщин 25-32 лет. Его реализация зависит от индивидуальных особенностей геометрии масс тела занимающихся, физической подготовленности и предусматривает определенную последовательность мероприятий. В годичном цикле занятий оздоровительным фитнесом нами были выделены три макроцикла: втягивающий, коррекционно-профилактический и поддерживающе-оздоровительный. При разработке общей структуры занятий оздоровительным фитнесом, использовался “блочный” принцип построения занятий. В общей структуре занятий были выделены 7 блоков различной целевой направленности: разминочный, аэробный, коррекционно-профилактический, силовой, статический, стретчинг-блок и восстановительный. С учетом направленности макроциклов были разработаны 9 моделей занятий. Проведенный педагогический эксперимент показал, что внедрение разработанной авторской технологии в процессе занятий оздоровительным фитнесом женщин первого зрелого возраста достоверно улучшает показатели физической подготовленности, геометрии масс тела и пространственной организации биозвеньев тела относительно соматической системы координат. Для повышения эффективности занятий оздоровительным фитнесом женщин первого зрелого возраста создана информационно-методическая система “PERFECT BODY”. Структура информационно-методической системы представлена блоками: контрольным, экспертным и блоком управляющих воздействий с индивидуальными тренировочными программами, направленными на профилактику и коррекцию нарушений пространственной организации тела занимающихся. По данным экспериментальных исследований внедрение разработанной компьютерной программы в практику оздоровительной тренировки позволило повысить эффективность учебно-тренировочного процесса, вывести его на новый качественный уровень, более полно реализовать поставленные задачи с учетом интересов занимающихся. Результаты исследований внедрены в учебный процесс Национального университета физического воспитания и спорта Украины при преподавании курса “Возрастная биомеханика” и “Современные информационные технологии в физическом воспитании и спорте”; Киевского Национального экономического университета при преподавании курса “Ритмическая гимнастика”; в практику работы фитнес-клуба “Східний” и молодежной организации “Інтелект-молодь”. Ключевые слова: коррекция телосложения женщин, оздоровительный фитнес, геометрия масс тела, информационные технологии. ANNOTATION T. Ivchatova. Correction of the first mature age women’s figure taking into account the individual peculiarities of the mass geometry of their body. Manuscript. The dissertation for competition of a scientific degree of Candidate of Sciences physical education and sports on speciality 24.00.02. – Physical culture, physical education of different population groups. - National university of Physical Education and sports of Ukraine, Kyiv, 2005. The dissertation work is devoted to the questions of the correction of women’s figure of the first mature age taking into account the individual peculiarities of the mass geometry of their body. During the research it was revealed that most essential changes of the body spatial organization of the first mature age women are to be observed in the sagittal plane. The infringements of the carriage sagittal structure influence for sure on the biomechanical virtues of the skeletal muscles and a level of women’s physical training. The technology of the figure correction with regard for sagittal structure of women’s carriage and mass geometry of their body is worked out and approved. It can be used as during the physical training sessions in health-related fitness and as on one’s own. The algorithm of a year cycle of the training sessions of health-related fitness of 25-32 years of age women was worked out we have also singled jut three macrocycles in a year cycle of the health-related fitness training sessions. They are involving, corrective and preventive, supporting- health improving macrocycles. The Pedagogical experiment has shown, that introduction of the technology which was worked out by the author during the health-related fitness training sessions of the first mature age improves for sure the parameters of physical training, mass geometry of the body and spatial organization of the body bioparts concerning somatic system of coordinates. The informational-methodical system “Perfect Body” was created for the increase of the efficiency of the health-related fitness training sessions of the first mature age women. It was worked out on the basis of the methods of women’s figure correction taking into account the mass geometry of their body. The main results of the work are put into practice of the course of studies of higher educational institutions and fitness clubs. Key words: women’s figure correction, health-related fitness, mass geometry of the body, information technologies. PAGE \* Arabic 12

Похожие записи