МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ

МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА КУРОРТОлогії

Гнідой Ігор Михайлович

УДК
616-084-053.2/.6:614.76:669.018.674-034.4

Комплексне застосування електрофорезу пірацетаму та препаратів
природного походження у корекції когнітивних змін у дітей, викликаних
хронічною екологічно обумовленою свинцевою інтоксикацією

14.01.33 – курортологія та фізіотерапія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

Одесса – 2004

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі факультетської педіатрії Одеського державного
медичного університету МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор,

Заслужений діяч науки і техніки України

Зубаренко Олександр Всеволодович,

Одеський державний медичний університет МОЗ України,

зав. кафедрою факультетської педіатрії

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Галіна Ірина Віталіївна,

Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та
курортології МОЗ України, головний науковий співробітник клінічного
відділу;

доктор медичних наук, професор Бабій Ігор Леонідович,

Одеський державний медичний університет МОЗ України,

зав. кафедрою пропедевтики дитячих хвороб

Провідна установа – Український науково-дослідний інститут дитячої
курортології та фізіотерапії МОЗ України, відділ медичної реабілітації,
м.Євпаторія.

Захист дисертації відбудеться 16.12.2004 р. о _13-30_____ год. на
засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.608.01 при Українському
науково-дослідному інституті медичної реабілітації та курортології МОЗ
України (65014, м.Одеса, пров. Лермонтовський, 6).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського НДІ медичної
реабілітації та курортології за адресою: 65014, м. Одеса, пров.
Лермонтовський, 6.

Автореферат разіслано 15.11. 2004 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук,

старший науковий співробітник
Г.О.Дмитрієва

ЗАГАЛЬНА характеристика рОботИ

Актуальність теми. Сьогодні продовжує наростати техногенне надходження
свинцю до оточуючого середовища (Трахтенберг И.М. и соавт., 1994; Снакин
В.В., 1999; Білецька Е.М., 1999(. Свинець відноситься до класу
надзвичайно токсичних речовин політропної дії (Шепотько А.О. и соавт.,
1993; Павловская Н.А. и соавт., 1998(. Сучасні дані переконливо свідчать
про те, що небезпечними для здоров’я є не тільки високі дози свинцю, але
й малі дози, особливо при їх постійному потраплянні до людського
організму (Трахтенберг И.М., 1997(.

Найбільш незахищеними по відношенню до дії цього важкого металу (ВМ)
виявилися діти у зв’язку з їх наближеністю до середовища існування і
недостатньою функціональною зрілістю органів захисту (Игнатова М.С. и
соавт., 1999(. Екопатогенний вплив свинцю на дитячий організм
проявляється у вигляді порушень інтелектуально-мнестичної сфери,
поведінкових реакцій (Ященко Ю.Б., 1999; Розанов В.А., 2000(, а також
іншими неспецифічними симптомами хронічної інтоксикації (Бонашевская
Т.И. и соавт., 1993; Присяжнюк В.Є., Доценко В.М. , 1998; Зубаренко
А.В., Касьяненко А.В., 1999; Зайцева Н.В. и соавт., 1999(.

Проте питання впливу свинцю екологічно обумовленими дозами на когнітивну
сферу дітей вивчені в нашій країні недостатньо. Патогенетичні механізми
дії свинцю в дитячому організмі також вивчені мало і в основному
фрагментарно (Бонашевская Т.И. и соавт., 1993; Зубаренко А.В.,
Касьяненко А.В., 1999; Касохов А.Б., 1999; Naarala J. et al., 1994(.
Існуючі поодинокі, розрізнені, найчастіше непрямі дані не можуть бути
достатнім підґрунтям розробки принципів патогенетичної терапії вказаної
патології, що є причиною недостатньої ефективності лікування.

Неправомірним за хронічних свинцевих інтоксикацій виявилось і
застосування засобів, ефективних у лікуванні гострих отруєнь. Ці засоби
самі по собі є токсичними, викликають низку негативних ефектів та
усугубляють при тривалому застосуванні пошкоджуючу дію свинцю
(Трахтенберг И. и соавт., 1998; Краснюк Е.П., 1999(.

Тому розробка сучасних, більш ефективних та безпечних
лікувально-реабілітаційних комплексів для дітей з екологічно
обумовленими ураженнями свинцем є актуальною проблемою медицини. При
цьому лікарські засоби повинні сприяти виведенню з організму дітей
свинцю, відновленню порушених процесів обміну речовин і разом з тим не
збільшувати ксеногенного навантаження на організм, не мати шкідливих
побічних ефектів.

Таким вимогам більшою мірою відповідають природні та преформовані
фізичні лікувальні фактори, котрі мають м’яку дію, здійснюють
багатогранний саногенетичний вплив на організм (Сосін І.М. та співавт.,
1996; Кенц В.В. та співавт., 1998; Трахтенберг И. и соавт., 1998;
Боголюбов В.М., Пономаренко Г.Н., 1999; Краснюк Е.П., 1999(.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Матеріали
дисертації є фрагментами науково-дослідної роботи кафедри факультетської
педіатрії Одеського державного медичного університету (№ державної
реєстрації 0195U030245), присвяченої питанням медичної реабілітації
дітей з різною патологією з використанням харчових волокон, фізичних
факторів з урахуванням екологічних умов. Дисертантом безпосередньо
виконано частину роботи, котра стосується відновлювального лікування
дітей з екологічними ураженнями свинцем.

Мета дослідження: підвищення ефективності реабілітації дітей з
порушеннями когнітивної сфери, викликаними хронічною екологічно
обумовленою свинцевою інтоксикацією, за рахунок включення до комплексу
відновлювального лікування препаратів рослинного походження з
властивостями ентеросорбентів, метаболічних коректорів, слабкою
діуретичною дією, а також апаратної фізіотерапії – електросон-форезу
ноотропного препарату пірацетаму.

Задачі дослідження:

1. Вивчити вміст свинцю в крові серед контингенту випадково вибраних
дітей.

2. Встановити залежність накопичення свинцю в крові дітей від
екологічних та соціально-побутових факторів середовища проживання.

3. Вивчити особливості показників системи ПОЛ-АОЗ, клітинної ланки
імунітету, гемограми, біохімічних показників функціонального стану
печінки за різних рівнів свинцю в крові.

4. Вивчити особливості когнітивної сфери в дітей залежно від рівня
свинцю в крові.

5. Вивчити вплив комплексного застосування природних факторів (препарат
харчових волокон “Мультисорб”, спіруліна, рослинний збір “Нефрофіт”) та
апаратної фізіотерапії (електросон-форез пірацетаму) на виявлені
порушення когнітивної сфери, а також на рівень свинцю в крові, показники
системи ПОЛ-АОЗ, клітинної ланки імунітету, гемограми, біохімічні
показники функціонального стану печінки.

6. Розробити алгоритм програми реабілітації з застосуванням природних та
преформованих фізичних лікувальних факторів залежно від рівня свинцю в
крові.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше в Україні проведено
моніторинг вмісту свинцю в крові дітей великого міста і дано його оцінку
відповідно до міжнародних норм. Досліджено залежність накопичення свинцю
від деяких екологічних та соціально-побутових факторів.

Вперше показано негативний вплив підвищеного вмісту свинцю в крові на
комплекс показників когнітивної сфери дітей і його зв’язок із змінами
гематологічних, біохімічних, імунологічних показників, показників
системи ПОЛ-АОЗ. Вперше в Україні вивчено екопатогенний вплив свинцю на
здоров’я школярів.

Вперше встановлено позитивний вплив еферентної терапії і метаболічної
корекції за допомогою препаратів рослинного походження на рівень свинцю
в крові, показники системи ПОЛ-АОЗ, клітинної ланки імунітету,
гемограми, функціонального стану печінки.

Вперше доведено необхідність застосування електросон-форезу пірацетаму
для більш ефективної корекції порушень когнітивної сфери, викликаних
впливом хронічної інтоксикації екологічно обумовленими дозами свинцю.

Отримані дані стали підґрунтям вперше розробленого алгоритму комплексної
програми реабілітації дітей з екологічно обумовленими інтоксикаціями
свинцем.

Практичне значення одержаних результатів. На підставі одержаних
результатів розроблено алгоритм комплексної програми реабілітації дітей
з порушеннями когнітивної сфери, котрий враховує рівень свинцю в крові і
включає два етапи. На першому етапі пропонується використовувати
еферентну терапію, метаболічну корекцію з допомогою спіруліни, препарату
харчових волокон із злаків, набору трав зі слабкою діуретичною дією.
Другий етап включає прицільний вплив на ЦНС за допомогою
електросон-форезу ноотропного препарату пірацетаму.

Матеріали дисертації впроваджені в навчальний процес і використовуються
в науковій роботі кафедри факультетської педіатрії Одеського державного
медичного університету, в лікувально-діагностичній роботі Одеської
дитячої дорожньої клінічної лікарні, дитячого санаторію “Зелена гірка”
МОЗ України.

Особистий внесок здобувача. Здобувачем проведено інформаційний пошук,
визначені методологічні підходи, відповідно до яких проведені клінічні
дослідження, здійснена статистична обробка одержаних даних, їх аналіз та
систематизація. На підставі отриманих результатів розроблені основні
положення дисертації. Обґрунтовані наукові висновки і практичні
рекомендації.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи
доповідались на науковій конференції молодих учених ОДМУ (Одеса, 1998),
на науково-практичній конференції “Свинец и здоровье детей” (Одеса,
1999), Всеукраїнській науково-практичній конференції “Екологія і
здоров’я дітей” (Чернівці, 1999), Міжнародній науково-практичній
конференції “Медицинская реабилитация, курортология и физиотерапия”
(Ялта, 1999), VI Міжнародному конгресі з імунореабілітації та
реабілітації в медицині (Ейлат, Ізраїль, 2000), науково-практичній
конференції Українського науково-дослідного інституту охорони здоров’я
дітей та підлітків “Здоров’я школярів на межі тисячоліть” (Харків,
2000), VI і VII Міжнародних науково-практичних конференціях “Сучасні
досягнення валеології та спортивної медицини” (Одеса, 2000, 2001),
Міжнародній науково-практичній конференції “Здорова дитина: ріст,
розвиток та проблеми норми в сучасних умовах” (Чернівці, 2002).

Публікації. Основний зміст дисертаційної роботи викладено в 17 наукових
публікаціях, з них 10 журнальних статей, 7 тез доповідей.

Структура та об’єм роботи. Дисертація складається із вступу, огляду
літератури, опису методик досліджень, результатів власних досліджень,
аналізу та узагальнення, висновків, переліку посилань, додатку.
Ілюстрована 15 таблицями, 27 рисунками. Робота викладена на 154
друкованих сторінках, включаючи 15 сторінок з таблицями. Список
використаних літературних джерел складається з 229 найменувань
вітчизняних та зарубіжних авторів.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи досліджень. Обстежено 150 дітей контингенту
випадкової вибірки, вік яких коливався від 4 до 15 років.

Соціально-побутові та екологічні фактори середовища проживання дитини,
їх зв’язок з накопиченням свинцю в організмі оцінювалися за даними
анкети, котра заповнювалась при поступленні на лікування. Психологічне
тестування проводилося згідно з пакетом методик, рекомендованих НДІ
психології України для дослідження пізнавальної діяльності дітей віком
від 7 до 15 років в умовах лікувально-профілактичних установ.
Використано 4 групи тестів: на дослідження пам’яті (короткотермінової і
довготермінової, впізнавання), уваги, мислення та якостей особистості.

Для виявлення екопатогенного впливу свинцю на дитячий організм і для
оцінки ефективності та безпечності проведеного лікування використовували
також методи параклінічного обстеження. Визначення вмісту свинцю в крові
після мокрої мінералізації проб здійснювали методом атомно-абсорбційної
спектрометрії з електротермічною атомізацією. Загальноклінічні аналізи
крові та сечі проводилися за загальноприйнятими методиками. Про
активність процесів ПОЛ судили за накопиченням первинних (ДК) та
кінцевих (МДА) продуктів ліпопероксидації в крові. Їх рівні визначали за
методом Стальної І.Д., Гарішвілі Т.Г. (1977). Стан антиоксидантної
системи оцінювали за активністю глутатіон-пероксидази (ГПО) і за вмістом
сульфгідрильних та тіол-дисульфідних груп білків крові. Активність
ферменту визначали згідно Пахомової В.А. та співавт. (1982), вміст -SH і
-S-S-груп білків крові – за методом Верьовкіної І.В. та співавт. (1977).
Вираховували також співвідношення середньогрупових показників SH/SS. Для
дослідження клітинної ланки імунітету використовували показники
лімфоцитарної (вміст Т- і В-лімфоцитів та їх субпопуляцій) і
нейтрофільної ланок, які визначали в капілярній крові методом активного
і пасивного розеткоутворення, а також фагоцитоз нейтрофільної ланки,
згідно Лебедєва К.А., Понякіної І.Д. (1987). Показники функціонального
стану печінки включали вміст бета-ліпопротеїдів, білірубіну, загального
білка, активності органоспецифічного ферменту печінки –
аланін-амінотрансферази (АЛТ), показник тимолової проби. Аналізи
проводилися за уніфікованими методиками.

Статистичну обробку отриманих даних проводили методами варіаційної
статистики з використанням Т-критерію Стьюдента-Фішера, а також
вираховували критерій хі-квадрат, проводили кореляційний та дисперсійний
аналіз.

У залежності від рівня свинцю в крові діти були розділені на 4 основні
групи: 1-а, 84 чоловіки – від 0 до 69,9мкг/л (контроль); 2-а, 29 чоловік
– від 70 до 99,9мкг/л (граничний рівень); 3-я, 31 чоловік – від 100 до
199,9мкг/л (підвищений рівень) і 4-а, 6 чоловік – понад 200мкг/л (різко
підвищений рівень). За статевовіковими показниками і, головне,
клінічними діагнозами всі групи були практично однорідними і
співставлюваними. Перед оцінкою показників психотестування перевірялась
однорідність виділених груп і за такими ознаками, як місце проживання (і
відповідно відвідування міської чи сільської школи), достаток сім’ї,
освіта та соціальне положення батьків, особливості вагітності та
пологів, особливості вигодовування, перенесені раніше захворювання.
Контролем слугувала перша група дітей.

Результати аналізу вмісту свинцю в крові дітей контингенту випадкової
вибірки показали, що в 24,7%, тобто в кожної четвертої дитини, він
перевищував гранично допустиме значення (100мкг/л). Ще в 19,3% дітей
вміст свинцю в крові складав від 70 до 99,9мкг/л, тобто наближався до
граничного рівня.

Вивчення причин накопичення свинцю в крові дітей, котрі проживають в
екологічній обстановці великого промислового міста, яким є Одеса
(когорта А, 100 чоловік), виявило, що більшому накопиченню свинцю в
крові дітей сприяли такі фактори, як:

— проживання і відвідування школи чи дитячого садка в індустріальній
зоні міста: 84,80(7,90мкг/л, n=40 (порівняно з аналогічним показником у
“спальних” районах: 47,30(6,60мкг/л, n=39; достовірність відмінностей
р(0,001);

— наявність у безпосередній близькості промислового підприємства
(84,38(25,66мкг/л, n=4, р(0,05), автодороги з інтенсивним рухом
(63,88(8,48мкг/л, n=26, р(0,05), залізничного полотна (98,28(22,76мкг/л,
n=4, р(0,001) чи сукупності з двох чи більше вказаних екологічно
значущих об’єктів, а також автостоянки та автозаправної станції
(77,97(11,68мкг/л, n=24, р(0,01) порівняно з їх відсутністю
(41,93(5,25мкг/л, n=30);

— місце ігор на вулиці (80,31(9,00мкг/л, n=29), а не в дворі
(56,77(5,63мкг/л, n=65; р(0,05);

— проведення канікул удома (71,96(6,18мкг/л, n=52), а не за містом
(38,73(4,78мкг/л; n=37; р(0,001);

— наявність автомобіля і гаража в дворі (111,07(24,77мкг/л, n=6) чи
тільки гаража порівняно з їх відсутністю (57,97(4,60мкг/л; n=83;
р(0,01).

Залежність між рівнем свинцю в крові та соціально-побутовими факторами
(орієнтація вікон житла, шкідливі звички батьків, постійне джерело
питної води, переважаючі продукти харчування, достаток сім’ї) була
статистично недостовірною.

Серед дітей з різних міст та сіл України (когорта Б, 50 чоловік) не було
достовірної відмінності в середньому накопиченні свинцю в організмі
дітей, котрі проживають у міській місцевості (121,76(20,93мкг/л, n=41)
та сільській (90,33(14,60мкг/л, n=9, р>0,05), хоч серед дітей з різко
підвищеним вмістом свинцю в крові, від 205 до 638мкг/л – жителі тільки
міст: Харкова, міст Одеської, Чернівецької, Донецької, Луганської та
Київської областей.

Достовірно впливали на накопичення свинцю в організмі дітей когорти Б
такі фактори, як:

— наявність поблизу місця проживання чи навчання промислового
підприємства (157,33(49,45мкг/л, n=12, р(0,05), автозаправної станції
(94,75(15,74мкг/л, n=8, р(0,05), автостоянки (92,43(19,66мкг/л, n=7,
р(0,05), автодороги (119,40(20,46мкг/л, n=30, р(0,01) та сукупності з
двох чи більше перерахованих факторів, а також залізниці
(92,20(10,41мкг/л, n=15, р(0,01), порівняно з їх відсутністю
(53,22(3,73мкг/л, n=9).

Таким чином, накопичення свинцю в організмі більше залежить не від місця
проживання (велике чи мале місто, сільська місцевість і т.п.), а від
безпосереднього екологічного оточення дитини, наявності екологічно
значущих об’єктів у безпосередній близькості від житла, школи.

Результати обстеження когнітивної сфери дітей дозволили відмітити
наступне. У групах дітей з підвищеною концентрацією свинцю частіше
спостерігались такі порушення когнітивної сфери, як погана здатність до
запам’ятовування чи зосередження, нестійкість уваги, погана
комунікабельність, проблеми зі сприйняттям шкільної програми чи з
адаптацією в колективі. Так, за даними анкетування, ці порушення
виявлені в 42% дітей із вмістом свинцю в крові в межах від 0 до 69мкг/л;
в 62% — із вмістом свинцю від 70 до 99мкг/л, в 71% — із вмістом свинцю
від 100 до 199мкг/л, в 67% — із вмістом свинцю понад 200мкг/л.
Відмінності між групами були статистично достовірними за критерієм
хі-квадрат, який дорівнював 9,742, р<0,05. Результати об’єктивної оцінки пізнавальної діяльності (рис.1) також свідчили про погіршення пам’яті, уваги, зменшення стійкості процесу мислення в дітей при підвищенні рівня свинцю в крові. Рис. 1. Показники психологічного тестування в дітей з різним рівнем свинцю в крові. * р(0,05. Кореляційний аналіз підтвердив залежність деяких показників психічної діяльності обстежених дітей від рівня свинцю в крові. Виявлено достовірний обернений зв’язок між рівнем свинцю в крові та кількістю завчених за методикою А.Р.Лурія слів, відтворених через годину (r= - 0,35, р(0,05), показником переключення уваги (r= - 0,19, р(0,05). Достовірну пряму залежність від рівня свинцю в крові мали такі показники, як відхилення від оптимального рівня впізнавання фігур (r=0,31, р(0,05), час роботи з таблицею Горбова (r=0,25, р(0,05), кількість допущених помилок при роботі з таблицею Горбова (r=0,41, р(0,05), час переключення уваги (r=0,34, р(0,05), кількість невиправлених помилок у тесті Гальперіна, Кабилицької (r=0,25, р(0,05), кількість помилок у знаходженні аналогій (r=0,22, р(0,05). У групах дітей з підвищеною концентрацією свинцю спостерігалась також тенденція до збільшення частоти ГРВІ в анамнезі. Виявлено, що в основі вказаних змін лежить викликане накопиченням свинцю в організмі дітей посилення процесів ліпопероксидації та виснаження резервів антиоксидантного захисту, пригнічення клітинної ланки імунітету, зменшення кількості еритроцитів крові (рис.2). Проявом мембранопошкоджуючої дії свинцю було підвищення в крові активності органоспецифічного ферменту печінки – АЛТ. Рис. 2. Показники лабораторного обстеження в дітей з різним рівнем свинцю в крові. *р(0,05. Обґрунтування застосування природних і фізичних факторів у реабілітації дітей з екологічно обумовленою хронічною свинцевою інтоксикацією. Враховуючи результати обстеження, виділені наступні принципи реабілітації дітей з екологічними ураженнями свинцем: виведення свинцю з організму як етіологічного фактора виявлених порушень; посилення антиоксидантного захисту організму; корекція імунітету; усунення анемії; покращення функціонального стану ЦНС. При виборі методів звертали увагу не тільки на їх ефективність, але й відсутність шкідливої побічної дії, можливість застосування протягом тривалого часу. Тому в еферентній терапії вибрано метод ентеросорбції з допомогою харчових волокон (ХВ). Досліджено ефективність стосовно виведення свинцю з організму дітей різних препаратів, що містять ХВ. Препарат “Мультисорб” виробництва Одеського НВП “Натур-Продукт” містить ХВ із злаків, переважно нерозчинні, котрі погано всмоктуються в кишечнику. В спіруліні виробництва МВКФ “Спіруліна Лтд.” (м.Миколаїв) присутні розчинні ХВ – альгінова кислота, інші полісахариди, а також феноли, сидерохроми з подібними властивостями. Досліджено також доцільність включення до складу реабілітаційного комплексу діуретиків з метою зменшення часу контакту свинцю, що виводиться через нирки, з клітинами нирок. При цьому зверталось увагу на те, що сечогінний засіб повинен бути слабким (щоб не було “свинцевого обвалу”, котрий пошкоджує нирки) і рослинного походження (не синтетичний, щоб уникнути додаткового ксеногенного навантаження на організм). Використано рослинний збір “Нефрофіт” виробництва НВФФ “Aim” (м. Харків). Для корекції основних ланок патогенезу свинцевої інтоксикації в обстежених дітей використано препарат спіруліни, котра має виражені антиоксидантні, імуностимулюючі та гемостимулюючі властивості [Купраш Л.П., Чекман И.С., Горчакова Н.А., 2000]. Через необхідність направленого впливу на порушений функціональний стан ЦНС у дітей з хронічною свинцевою інтоксикацією, для підвищення ефективності реабілітації в розроблений нами комплекс був включений електросон-форез пірацетаму. Застосування цього методу обумовлене особливостями змін когнітивної сфери вказаної категорії дітей, котрі потребували застосування ноотропних препаратів, а з іншого боку – неможливістю перорального застосування останніх одночасно з ентеросорбентами і небажаністю використання інвазивних методів введення препаратів. Електросон-форез пірацетаму проводили з допомогою апарату ЭС-4Т – генератора імпульсного струму низької частоти, при трансцеребральному розміщенні електродів. Електрод, приєднаний до катоду, накладали на очі (закриті повіки), суконні прокладки просякали 2 % розчином пірацетаму. Електрод, приєднаний до аноду, накладали на потилицю. На перших трьох сеансах очні електроди накладали на шкіру лоба, що забезпечує кращу адаптацію до процедури, знімає напруження, тривогу, неспокійність. Після звикання до процедури електросон-форез проводили за загальновизнаною методикою. Силу струму підбирали індивідуально від 0,2 до 2мА, до відчуття легкого поколювання. Тривалість імпульсів складала 0,5 мс, частота – від 20 до 30 Гц. Сеанси проводили протягом 10 хв. через день. На курс – 10 процедур. Застосування природних і фізичних факторів у комплексній реабілітації дітей з екологічно обумовленою свинцевою інтоксикацією здійснювали за наступними схемами: Схема № 1 – з ізольованим застосуванням мультисорбу дозою 10 г на добу протягом 30 днів, як добавку до других страв і салатів під час обіду. Схема призначалась 18 дітям з граничним вмістом свинцю в крові. Схема № 2 – з ізольованим застосуванням спіруліни по 0,5 г 2 рази на добу вранці і в обід після їди протягом 10 днів, потім по 1 г 2 рази на день (вранці і в обід) протягом 20 днів. Схема призначалась 11 дітям з граничним вмістом свинцю в крові. Схема № 3 – з комбінованим застосуванням спіруліни і мультисорбу. Призначали спіруліну по 1 г 2 рази на день протягом 10 днів, тоді спіруліну по 1,5 г 2 рази на день і мультисорб по 5 г на день (в обід до третьої страви) протягом 20 днів. Схема призначалась 15 дітям з підвищеним рівнем свинцю в крові. Схема № 4 – з комплексним застосуванням спіруліни, мультисорбу і нефрофіту. Спіруліну і мультисорб призначали за попередньою схемою, нефрофіт – з 11-го дня лікування по 100 мл вранці і в обід за 20 хв. до їди в теплому вигляді. Схема призначалась 5 дітям з підвищеним рівнем свинцю в крові. Схема № 5 – із злученим застосуванням комплексу природних засобів (спіруліна, мультисорб, нефрофіт) та електросон-форезу пірацетаму: спіруліна, мультисорб і нефрофіт – за схемою № 4, електросон-форез пірацетаму – 10 процедур через день. Схема призначалась 11 дітям з підвищеним рівнем свинцю в крові. Схема № 6 – із злученим застосуванням і збільшенням дози й тривалості прийому спіруліни, мультисорбу, нефрофіту та електросон-форезу пірацетаму: спіруліна перших 10 днів – по 3 г на добу, потім по 4 г на добу в три прийоми; мультисорб по 5 г на добу, нефрофіт по 100 мл 2 рази на добу протягом 30 днів, і електросон-форез пірацетаму 10 процедур через день. Схема призначалась 6 дітям з різко підвищеним вмістом свинцю в крові. Порівнювались досліджувані показники до і після лікування. Результати лікування. Вплив різних схем еферентної терапії та метаболічної корекції на етіопатогенетичні ланки хронічної свинцевої інтоксикації обстежених дітей представлений на рис.3. Рис.3. Вплив різних схем лікування на основні показники лабораторного обстеження дітей. Достовірність змін * р(0,05. E F H J ?   ? 8 : > H J d ’ ” p

— AE E E H

J

?

?

?

 

?

? ??$???? ??$??$? ??$??$?F H J f ” n

p

Oe

?????

????????$?????$

????

????

??????яло достовірному зниженню середнього вмісту свинцю в крові
обстежених дітей в 1,67 разу, проте на показники системи ПОЛ-АОЗ,
клітинної ланки імунітету вираженого впливу не здійснювало. Показники
когнітивної сфери також достовірно не змінювались.

При ізольованому застосуванні спіруліни, котра поєднує властивості
ентеросорбенту (розчинні ХВ) й метаболічного коректора, за схемою
лікування № 2 середній вміст свинцю в крові знизився в 1,21 разу.
Зазнавали корекції і порушені до лікування показники системи ПОЛ-АОЗ:
достовірно знизився вміст ДК (до лікування – 20,455(1,716мкмоль/л, після
– 13,818(1,271мкмоль/л, р(0,05) і підвищився – SH-груп
(0,926(0,151мкмоль/л – 1,399(0,105мкмоль/л, р(0,05); в 1,69 разу
збільшилось тіол-дисульфідне співвідношення. Покращились показники
імунограми: збільшився загальний вміст Т-лімфоцитів (49,636(3,304% –
59,273(2,009%, р(0,05), вміст Т-хелперів (35,909(1,750% –
43,000(1,079%, р(0,01), зменшилась кількість “нульових” лімфоцитів
(37,091(3,415% – 28,000(1,471%, р(0,05). Достовірно підвищився рівень
гемоглобіну крові (126,909(2,147г/л – 137,455(1,455г/л, р(0,001) та
вміст еритроцитів (4,021(0,066Т/л – 4,386(0,050Т/л, р(0,001).
Покращились і деякі показники когнітивної сфери. Достовірно збільшилась
кількість правильно відтворених образів (8,000(0,726 – 10,455(0,888,
р(0,05) и достовірно зменшився час переключення уваги (147,182(13,982с
– 97,909(9,348с, р(0,01). Проте ще три показники когнітивної сфери,
котрі потребували корекції внаслідок відмінностей з контролем
(відхилення від оптимального рівня впізнавання фігур, показник
переключення уваги, кількість допущених помилок при роботі з таблицею
Горбова), достовірно не змінювались.

Застосування спіруліни разом з мультисорбом за схемою лікування № 3
сприяло достовірному зниженню рівня свинцю в крові обстежених дітей в
2,52 разу, тобто більше, ніж при застосуванні тільки ХВ чи тільки
спіруліни. Одночасно зазнавали корекції ті показники соматичного
статусу, котрі до лікування були порушеними. Достовірно знизився вміст
початкових (46,127(5,993мкмоль/л – 16,600(1,658мкмоль/л, р(0,001) і
кінцевих (233,067(17,225мкмоль/л – 135,400(8,662мкмоль/л, р(0,01)
продуктів ПОЛ, що свідчить про зменшення надлишкової ліпопероксидації.
Нормалізувався вміст сульфгідрильних груп і дисульфідних зв’язків
білків крові; співвідношення SH/SS збільшилось у 2,46 разу; зросла
активність ГПО (8,883(1,063мкмоль/л/с – 12,053(0,627мкмоль/л/с, р(0,05).
Це свідчить про укріплення під впливом лікування системи
антиоксидантного захисту. Достовірно збільшився знижений до лікування
загальний вміст Т-лімфоцитів (50,733(2,401% – 57,133(1,650%, р(0,05),
вміст активних Т-лімфоцитів (34,067(1,385% – 41,267(1,733%, р(0,01),
фагоцитарний індекс нейтрофілів (2,127(0,148 – 2,567(0,123, р(0,05), а
зменшився підвищений до лікування вміст “нульових” лімфоцитів
(36,533(3,158% – 28,467(1,966%, р(0,05). Лікування сприяло достовірному
підвищенню рівня гемоглобіну в крові (122,933(2,359г/л –
133,467(2,124г/л, р(0,01), збільшенню кількості еритроцитів
(3,700(0,073Т/л – 4,100(0,074Т/л, р(0,001). При біохімічному дослідженні
крові виявлено нормалізацію активності АЛТ. Проте навіть такі виражені
позитивні зміни метаболічних та імунних процесів не відбились помітним
чином на показниках когнітивної сфери дітей. Достовірно покращились
тільки деякі показники: збільшилась кількість правильно відтворених
образів (7,857(0,512 – 9,500(0,429, р(0,05), час роботи з таблицею
Горбова (283,071(22,674с – 219,286(18,095, р(0,05) і зменшилась
кількість пропущених помилок у тесті Гальперіна, Кабилицької
(4,917(0,645 – 3,417(0,452, р(0,05). Залишались достовірними відмінності
з контролем у показниках кількості завчених за методом Лурія слів,
відтворених через 1 годину, кількість допущених помилок при роботі з
таблицею Горбова, час переключення уваги, а також кількість пропущених
помилок у тесті Гальперіна, Кабилицької.

Включення до вказаного комплексу рослинного збору “Нефрофіт” за схемою
лікування № 4 сприяло зниженню середнього рівня свинцю в крові в 4,29
разу, що достовірно вище порівняно з терапією за схемою № 3. Достовірно
знизився вміст початкових (55,939(5,748мкмоль/л – 18,200(1,497мкмоль/л,
р(0,001) і кінцевих (266,505(26,626мкмоль/л – 135,200(13,105мкмоль/л,
р(0,01) продуктів ПОЛ, зросла активність ГПО (7,900(1,860мкмоль/л/с –
15,050(1,810мкмоль/л/с, р(0,05), тіол-дисульфідне співвідношення
збільшилось у 1,84 разу. Після проведеного лікування достовірно
збільшився знижений до лікування загальний вміст Т-лімфоцитів
(48,800(2,691% – 58,400(2,462%, р(0,05), вміст активних Т-лімфоцитів
(32,600(2,462% – 41,600(2,249%, р(0,05), Т-хелперів (36,200(0,970%
– 44,000(2,811%, р(0,05), В-лімфоцитів (9,600(0,678% – 15,000(1,483%,
р(0,05), фагоцитарний індекс нейтрофілів (1,800(0,218 – 2,560(0,181,
р(0,05). Вміст “нульових” лімфоцитів, який до лікування (41,600(3,356%)
був підвищеним по відношенню до контрольного показника (31,129(1,019%,
р(0,01), після лікування достовірно зменшився (26,600(1,749%, р(0,01).
Покращились показники гемограми: достовірно збільшилась кількість
еритроцитів крові (3,588(0,109Т/л – 4,020(0,066Т/л, р(0,01), рівень
гемоглобіну проявив виражену тенденцію до покращення (122,800(3,597г/л –
131,800(3,262г/л, р(0,2). При біохімічному дослідженні крові виявлено
достовірне зниження активності АЛТ (0,502(0,018мкмоль/л/с –
0,362(0,022мкмоль/л/с, р(0,01). При застосуванні даної схеми так само,
як і при застосуванні попередньої схеми, незважаючи на виражені зміни
показників обмінних процесів та імунограми, показники когнітивної сфери
змінювались недостатньо. Достовірно збільшилась тільки кількість
правильно відтворених чисел (3,800(0,374 – 5,800(0,583, р(0,05) і
зменшилась кількість пропущених помилок у тесті Гальперіна, Кабилицької
(4,800(0,800 – 2,800(0,583, р(0,05).

Застосування схеми лікування № 5, котра включала, поряд з еферентною
терапією і метаболічною корекцією з допомогою природних засобів, також
електросон-форез пірацетаму, дозволило достовірно знизити середній
рівень свинцю в крові в 2,66 разу. При цьому покращились показники
параклінічного обстеження дітей (табл.2) і психологічного тестування
(табл.3).

Таблиця 2

Вплив лікування за схемами № 5 і №6 на лабораторні показники дітей, М(m

Показники Схема № 5 Схема № 6

до лікування після лікування до лікування після лікування

ДК, мкмоль/л 40,818(3,804 16,909(1,776* 48,833(3,070 16,333(2,642*

МДА, мкмоль/л 191,727(13,108 139,273(11,839* 212,333(25,722
124,000(12,130*

ГПО, мкмоль/л/с 10,805(0,929 16,136(1,161* 11,525(0,433 15,192(2,187

SH/SS 1,35 3,86 1,37 2,98

Т-лімфоцити, % 49,545(1,928 57,364(1,870* 46,167(3,092 57,167(3,381*

Активні Т-лімфоцити, % 30,000(2,583 39,909(2,738* 29,333(1,498
39,333(2,290*

Т-хелпери, % 36,273(1,369 41,182(1,482* 34,500(1,586 42,833(3,103*

“0” лімфоцити, % 37,455(1,586 29,091(1,866* 36,833(4,020 28,667(4,991

Фагоцитарний індекс нейтрофілів 2,000(0,101 2,536(0,180* 1,900(0,045
2,500(0,227*

Гемоглобін, г/л 126,000(3,039 136,364(2,068* 127,333(5,554
140,667(1,978*

Еритроцити, Т/л 4,015(0,108 4,365(0,071* 4,000(0,211 4,550(0,058*

АЛТ, мкмоль/л/с 0,441(0,021 0,375(0,017* 0,332(0,012 0,368(0,025

Примітка. * — відмінність достовірна (р<0,05) між показниками до і після лікування. У результаті застосування схеми лікування № 6, котра передбачала збільшені дози і тривалості прийому препаратів лікувально-реабілітаційного комплексу, середній вміст свинцю в крові обстежених дітей знизився в 6,39 разу. Одночасно нормалізувались параклінічні показники (табл.2) і стан когнітивної сфери дітей (табл.3). Дисперсійний аналіз (критерій F) даних психологічного тестування (табл.3) показав, що при включенні до складу реабілітаційного комплексу електросон-форезу пірацетаму відбувається значне покращення показників когнітивної сфери в дітей з підвищеним рівнем свинцю в крові. При цьому сила впливу реабілітаційного комплексу з електросон-форезом пірацетаму на дані показники склала від 48 до 55%, що є досить значущим. Таблиця 3 Вплив терапії за схемами №5 і №6 на показники когнітивної сфери дітей, М(m та F Показники Схема № 5 Схема № 6 до лікування після лікування критерій F до лікування після лікування критерій F Відхилення від оптимального рівня впізнавання фігур, балів 1,455( (0,340 0,727( (0,384 2,01 1,667( (0,494 0,167( (0,167* 8,27* Кількість правильно відтворених чисел 3,636( (0,388 5,273( (0,384* 9,00* 3,167( (0,477 5,167( (0,477* 8,78* Кількість правильно відтворених образів 8,000( (0,688 10,818( (0,724* 7,97* 8,000( (0,365 11,000( (0,816* 11,25* Кількість завчених за Лурія слів, відтворених через 1 год. 6,273( (0,662 8,909( (0,415* 11,40* 6,167( (0,872 9,33( (0,333* 11,50* Показник переключення уваги за тестом Бурдона, % 70,303( (4,020 88,939( (5,006* 8,42* 75,385( (4,699 96,032( (2,795* 14,26* Час роботи з таблицею Горбова, с 286,636( (25,426 214,000( (12,251* 6,62* 276,500( (25,231 208,667( (18,941* 4,62 Кількість помилок при роботі з таблицею Горбова 3,545( (0,731 1,455( (0,366* 6,55* 4,167( (0,703 1,833( (0,543* 6,90 Час переключення уваги, с 157,727( (19,305 113,273( (11,184* 3,97 166,500( (14,560 109,500( (19,956* 6,02 Кількість невиправлених помилок у тесті Гальперіна, Кабилицької 5,000( (0,674 3,182( (0,761* 3,20 4,600( (1,470 2,200( (0,800 2,06 Кількість помилок у знаходженні аналогій 2,182 (0,325 0,636( (0,309* 11,84* 6,400( (1,400 1,400( (0,678* 10,33* Примітка. * - відмінність достовірна (р<0,05) між показниками до і після лікування. Таким чином, розроблений алгоритм програми реабілітації, який враховує рівень свинцю в крові і включає комплексне застосування природних факторів (спіруліна, мультисорб, нефрофіт) та електросон-форез пірацетаму, приводить додостовірного зниження вмісту свинцю в крові, зменшення надлишкової ліпопероксидації, укріплення антиоксидантного захисту організму, покращення клітинної ланки імунітету, червоної крові, функціонального стану печінки і до достовірного покращення пам’яті та уваги, збільшення стійкості процесу мислення. Висока терапевтична активність і хороше перенесення реабілітаційного комплексу свідчить про доцільність застосування його в дітей з порушеннями когнітивної сфери, викликаними хронічною екологічно обумовленою свинцевою інтоксикацією. ВИСНОВКИ 1. Виявлено, що серед контингенту випадкової вибірки дітей у 24,7% був підвищеним вміст свинцю в крові з коливаннями від 100 до 638мкг/л, у 19,3% вміст свинцю в крові складав від 70 до 99,9мкг/л, тобто наближався до граничного рівня. 2. Встановлено, що вміст свинцю в крові дітей мав пряму статистично достовірну залежність від безпосередньої близькості місця проживання дитини по відношенню до забруднюючого фактора і не залежав від територіальних (сільська, міська місцевість) та соціально-побутових факторів. 3. У дітей з підвищеним рівнем свинцю в крові виявлені активація процесів ПОЛ, виснаження резервів антиоксидантного захисту, пригнічення клітинної ланки імунітету, анемія. 4. Встановлені достовірні кореляції між рівнем свинцю в крові і показниками психологічного тестування, котрі характеризують стан пам’яті, уваги, процесу мислення. При підвищеному вмісті свинцю в крові порушується когнітивна сфера дітей. 5. Комплексне застосування природних факторів (спіруліна, мультисорб, нефрофіт) сприяло зниженню вмісту свинцю в крові в 3-6 разів і покращенню показників системи ПОЛ-АОЗ, клітинної ланки імунітету, гемограми, функціонального стану печінки, проте мало впливало на когнітивну сферу дітей. 6. Включення до складу реабілітаційного комплексу електросон-форезу пірацетаму позитивно впливало на когнітивну сферу дітей, що приводило до достовірного покращення показників пам’яті та уваги, збільшення стійкості процесу мислення. 7. Розроблений алгоритм комплексної програми відновлювального лікування з застосуванням спіруліни, мультисорбу, нефрофіту та електросон-форезу пірацетаму є ефективним способом реабілітації дітей з порушеннями когнітивної сфери, викликаними хронічною екологічно обумовленою свинцевою інтоксикацією. ПЕРЕЛІК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ Гнідой І.М., Зубаренко О.В., Діхтярук І.І., Стоєва Т.М. Екопатологічний вплив свинцю на здоров'я дітей // Буковинський медичний вісник. – 2000. - №1-2. – С. 30-31. (Дисертант здійснив відбір дітей для обстеження, статистичну обробку та аналіз отриманих даних). Гнидой И.М. Состояние перекисного окисления липидов и тиол-дисульфидной системы у детей при действии свинца в низких дозах // Токсикологический вестник. – 2000. - № 2. – С. 27-29. Зубаренко О.В., Гнідой І.М. Медико-біологічна оцінка накопичення свинцю в крові дітей м. Одеси // Одеський медичний журнал. – 2000. - №5(61). – С. 38-41. (Дисертант здійснив відбір дітей, розробив анкету і провів анкетування, здійснив статистичну обробку та аналіз отриманих даних). Гнидой И.М., Дихтярук И.И. Пищевые волокна в лечении заболеваний гепатобилиарной системы у детей // Педиатрия. – 2000. - №5. – С. 97-101. (Дисертантом зроблений відбір інформаційних джерел, аналіз літератури). Гнідой І.М., Коробіцина М.Б. Порушення когнітивної сфери у дітей шкільного віку з підвищеним рівнем свинцю в крові // Одеський медичний журнал. – 2001. - №5(67). – С. 47-50. (Дисертантом зроблений відбір дітей, проведене клінічне обстеження, здійснена статистична обробка та аналіз отриманих даних). Гнидой И.М. Реабилитация детей с нарушениями когнитивной сферы, вызванными воздействием свинца в экологически обусловленных дозах // Медицинская реабилитация, физиотерапия, курортология. – 2001. - №4. – C. 17-19. Гнідой І.М., Діхтярук І.І. Імунний статус у дітей у разі дії свинцю в низьких дозах // Український медичний часопис. – 2002. - №6(32). – С. 125-127. (Дисертант здійснив відбір дітей для обстеження, статистичну обробку та аналіз отриманих даних). Гнідой І.М. Ефективність ентеросорбції в дітей з підвищеним рівнем свинцю в крові // Галицький лікарський вісник. – 2002. – Т.9, №2. – С. 27-28. Зубаренко А.В., Гнидой И.М. Электросон-форез с пирацетамом в комплексном лечении нарушений познавательной деятельности у детей с повышенным уровнем свинца в крови // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2002. - №2. – C. 73-74. (Дисертантом проведене клінічне обстеження дітей, розроблений і впроваджений лікувально-реабілітаційний комплекс, проведена статистична обробка отриманих даних, проаналізована ефективність застосування електросон-форезу з пірацетамом). Гнідой І.М., Зубаренко О.В. Фітопрепарати в лікуванні і профілактиці хронічних свинцевих інтоксикацій у дітей // Практична медицина. – 2002. - №3. – С. 71-74. (Дисертант здійснив статистичну обробку та аналіз отриманих даних). Гнідой І.М. Вивчення фізико-хімічних властивостей жовчі при застосуванні харчових волокон // 67 підсумкова студентська наукова конференція (тези доповідей). – Одеса, 1998. – С.85. Гнидой И.М., Шафран К.Л., Фролова Н. Результаты пилотного исследования по оценке накопления свинца в крови детей в г.Одессе // Метеорология, климатология и гидрология. Вып.37 (спец.). – Одесса, 1999. – С.17-21. (Дисертант здійснив відбір дітей для обстеження, розробив анкету і провів анкетування, проаналізував результати). Кравченко Л.Г., Зубаренко А.В., Макарова Н.А., Кравченко В.Б., Портнова О.А., Гнидой И.М., Ашу Арора. Дифференцированная реабилитация детей из разных экологических условий: Тез. VI Международного конгресса по иммунореабилитации и реабилитации в медицине, Эйлат, Израиль, 3-6 мая 2000 // International Journal on Immunorehabilitation. – 2000.–Vol. 2, N 2.–P. 56. (Дисертант виконав дослідження з розробки принципів реабілітації дітей з екологічними ураженнями свинцем). Гнідой І.М., Діхтярук І.І. Здоров'я школярів в умовах екологічного свинцевого пресингу // Здоров'я школярів на межі тисячоліть: Мат-ли наук.-практ.конф.Укр.НДІ охорони здоров'я дітей та підлітків. – Харків, 2000. – С. 16-18. (Дисертант здійснив відбір дітей для обстеження, статистичну обробку та аналіз отриманих даних). Зубаренко О.В., Гнідой І.М. Застосування харчових волокон з фосфоліпідами в дітей з хронічними свинцевими інтоксикаціями // Сучасні досягнення валеології та спортивної медицини: VI Міжнародна науково-практична конференція. – Одеса, 2000. – С. 174-175. (Дисертантом проведене вивчення ефективності застосування препарату ХВ у дітей з хронічними свинцевими інтоксикаціями). Гнідой І.М. Спіруліна в оздоровленні дітей з екологічними ураженнями свинцем // Сучасні досягнення валеології та спортивної медицини: VII Міжнародна науково-практична конференція. – Одеса, 2001. – С. 99. Зубаренко А.В., Кравченко В.Б., Кравченко Т.Ю., Портнова О.А., Стоева Т.В., Гнидой И.М. Вредные привычки и здоровье девочек пубертатного возраста // Міжнародна науково-практична конференція “Здорова дитина: ріст, розвиток та проблеми норми в сучасних умовах”, Чернівці, 2002. – С. 14-15. (Дисертантом проведене дослідження впливу свинцю на здоров'я дівчаток пубертатного віку). АНОТАЦІЯ Гнідой І.М. Комплексне застосування електрофорезу пірацетаму та препаратів природного походження у корекції когнітивних змін у дітей, викликаних хронічною екологічно обумовленою свинцевою інтоксикацією. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.33 – курортологія та фізіотерапія. Український НДІ медичної реабілітації та курортології. Одеса, 2004. Дисертація присвячена вивченню дії хронічної екологічно обумовленої інтоксикації свинцем на організм дітей і їх когнітивну сферу та розробці шляхів ефективної реабілітації. Встановлено, що підвищений рівень свинцю в крові дітей має прямий зв’язок з безпосередньою близькістю місця проживання дитини по відношенню до забруднюючого фактора. У дітей з підвищеним рівнем свинцю в крові виявлені достовірні порушення когнітивної сфери, а також активація процесів ПОЛ, виснаження резервів антиоксидантного захисту, пригнічення клітинної ланки імунітету, анемія. Проведеними дослідженнями доведено необхідність застосування в етіопатогенетичній терапії таких дітей препаратів рослинного походження з властивостями ентеросорбентів, метаболічних коректорів, діуретичною дією, а також введення ноотропних препаратів методом електросон-форезу. Розроблено лікувально-реабілітаційний комплекс, що включав препарати спіруліни, харчових волокон із злаків, збір трав з діуретичною дією та електросон-форез пірацетаму. Його застосування сприяло значному покращенню психосоматичного статусу дітей з екологічними ураженнями свинцем. Ключові слова: свинець, діти, когнітивна сфера, реабілітація, спіруліна, харчові волокна, фітодіуретики, електросон-форез, пірацетам. АННОТАЦИЯ Гнидой И.М. Комплексное применение электросон-фореза пирацетама и препаратов природного происхождения в коррекции когнитивных изменений у детей, вызванных хронической экологически обусловленной свинцовой интоксикацией. - Рукопись. Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.33 – курортология и физиотерапия. Украинский НИИ медицинской реабилитации и курортологии. Одесса, 2004. Диссертация посвящена изучению действия хронической экологически обусловленной интоксикации свинцом на организм детей и их когнитивную сферу и разработке путей эффективной реабилитации. Обследовано 150 детей случайной выборки в возрасте от 4 до 15 лет. Из них 100 детей – жители г.Одессы, 50 детей – жители разных регионов Украины. Выявлено, что у 24,7% детей контингента случайной выборки имелось повышенное содержание свинца в крови с колебаниями от 100 до 638 мкг/л, у 19,3% детей содержание свинца в крови составляло от 70 до 99,9 мкг/л, т.е. приближалось к предельному уровню. Установлено, что содержание свинца в крови детей имело прямую статистически достоверную зависимость от непосредственной близости места проживания ребенка по отношению к загрязняющему фактору и не зависело от территориальных (сельская, городская местность) и социально-бытовых факторов. У детей с повышенным уровнем свинца в крови выявлена активация процессов ПОЛ, истощение резервов антиоксидантной защиты, угнетение клеточного звена иммунитета, анемия. Установлены достоверные корреляции между уровнем свинца в крови и показателями психологического тестирования, характеризующими состояние памяти, внимания, процесса мышления. При повышенном содержании свинца в крови нарушалась когнитивная сфера детей. Проведенными исследованиями доказана необходимость применения в этиопатогенетической терапии таких детей препаратов растительного происхождения со свойствами энтеросорбентов, метаболических корректоров, диуретическим действием. Разработана схема медицинской реабилитации, включающая назначение препарата микроводоросли спирулины по 2г в день на протяжении 10 дней, затем спирулины по 3г в день, препарата пищевых волокон из злаков “Мультисорб” по 5г в день и сбора трав с диуретическим действием “Нефрофит” по 100мл 2 раза в день на протяжении 20 дней. При уровне свинца в крови свыше 200мкг/л дозы спирулины составляли 3 и 4г в сутки соответственно, мультисорб и нефрофит использованы также с первого дня лечения, на протяжении 30 дней. Комплексное применение природных факторов (спирулина, мультисорб, нефрофит) содействовало снижению содержания свинца в крови в 3–6 раз и улучшению показателей системы ПОЛ-АОЗ, клеточного звена иммунитета, гемограммы, функционального состояния печени. Но состояние когнитивной сферы детей требовало разработки дополнительных методов ее коррекции. Ввиду необходимости направленного воздействия на нарушенное функциональное состояние ЦНС детей с хронической свинцовой интоксикацией для повышения эффективности реабилитации в разработанный нами комплекс было включено введение ноотропного препарата пирацетама методом электросон-фореза. При проведении этой процедуры силу тока подбирали индивидуально от 0,2 до 2 мА, до ощущения легкого покалывания. Длительность импульсов составляла 0,5 мс, частота – от 20 до 30 Гц. Сеансы проводили в течение 10 мин., через день. На курс – 10 процедур. Дисперсионный анализ данных психологического тестирования показал, что при включении в состав реабилитационного комплекса электросон-фореза пирацетама достоверность влияния лечения по критерию F подтверждена для таких показателей, как отклонение от оптимального уровня узнавания фигур (F=8,27; p<0,05), количество правильно воспроизведенных чисел (F=8,78; p<0,05), количество правильно воспроизведенных образов (F=11,25; p<0,05), количество заученных по методике Лурия слов, воспроизведенных через 1 час (F=11,50; p<0,05), показатель переключения внимания по тесту Бурдона (F=14,26; p<0,05), количество ошибок в нахождении аналогий (F=10,33; p<0,05). Таким образом, включение электросон-фореза пирацетама в реабилитационный комплекс содействовало достоверному улучшению показателей памяти, внимания, стойкости процесса мышления. Полученные данные позволили сделать вывод, что разработанный алгоритм комплексной программы восстановительного лечения с применением спирулины, мультисорба, нефрофита и электросон-фореза пирацетама является эффективным способом реабилитации детей с нарушениями когнитивной сферы, вызванными хронической экологически обусловленной свинцовой интоксикацией. Ключевые слова: свинец, дети, когнитивная сфера, реабилитация, спирулина, пищевые волокна, фитодиуретики, электросон-форез, пирацетам. SUMMARY Gnidoy I.M. Electrophoresis with pyracetam and plant remedies in correction of cognitive changes caused by chronic ecological intoxication by lead in children. – The Manuscript. A dissertation for the Scientific Degree of the Candidate of Medical Sciences. Profession Inventory № 14.01.33 – Resort Therapy and Physiotherapy. Ukrainian Research Institute of Medical Rehabilitation and Resort Therapy. Odessa, 2004. The study of influence of chronic lead intoxication connected with ecology situation to the children organism and intellectual abilities was carried out. Significant deterioration in cognitive sphere of children with lead’s raised level in blood has been revealed as well as immune, hematological and biochemistry parameters’ deterioration. The connection of children’s blood’s high lead level with the ecological situation in the nearest environment had been established. At the basis of the study’s results the complex etio- symptomatic methods of rehabilitation that included efferent therapy by spirulina, food fibers, herbs with diuretic effect to reduce lead’s level in blood and electroneurostimulation with pyracetam to improve the cognitive sphere’s state was worked out and showed its significant effectiveness. The Keywords: lead, children, cognitive sphere, rehabilitation, spirulina, food fibers, plant diuretics, electrosleep-phoresis, pyracetam. ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ АЛТ – аланін-амінотрансфераза АОЗ – антиоксидантний захист ГПО – глутатіонпероксидаза ДК – дієнові кон’югати МДА – малоновий диальдегід ПОЛ – перекисне окислення ліпідів ХВ – харчові волокна Підписано до друку 29.10.04р. Формат 145х215мм (60х90/16). Об’єм 1.0 др.а. Тираж 100 прим. Віддруковано на різографі. Ціна договірна. Замовлення № б/н.

Похожие записи