.

Клініко-метаболічні особливості у підлітків із ризиком розвитку атеросклерозу: Автореф. дис… канд. мед. наук / Л.В. Давидко, Харк. держ. мед. ун-т.

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
116 2416
Скачать документ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

На правах рукопису

ДАВИДКО Людмила Володимирівна

УДК 616.008.9+612.8:616.153.96.-053.6-07

КЛІНІКО-МЕТАБОЛІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ У ПІДЛІТКІВ
ІЗ РИЗИКОМ РОЗВИТКУ АТЕРОСКЛЕРОЗУ

14.01.10 – Педіатрія

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук

Харків – 1999
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Українському науково-дослідному інституті охорони
здоров’я дітей і підлітків, МОЗ України, м. Харків.
Науковий керівник: Заслужений діяч науки і техніки України,
доктор медичних наук, професор
Костюрина Галина Микитівна,
Український науково-дослідний інститут охорони
здоров’я дітей і підлітків, м. Харків,
головний науковий співробітник відділу внутрішньої
патології підлітків
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор
Одинець Юрій Васильович,
Харківський державний медичний університет,
завідувач кафедрою факультетської педіатрії з
медичною генетикою;

доктор медичних наук, старший науковий співробітник
Ніколенко Євген Якович, Інститут терапії АМН України, м. Харків
заступник директора з наукової роботи.

Провідна установа: Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця,
МОЗ України, м. Київ, кафедра педіатрії № 2.

Захист дисертації відбудеться 25 березня 1999 р. о 1330 го¬ди¬ні на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04 при Харківському державному медичному університеті (310022, м. Харків, пр. Леніна, 4).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Харківського державного медичного університету (310022, м. Харків, пр. Леніна, 4).

Автореферат розісланий “ 24 ” лютого 1999 р.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
доцент Овчаренко Л.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. За останні сім років смертність від серцево-судинних захворювань зросла в Україні на 30 % (Возіанов О.Ф., 1996). Чільне місце серед причин, які призводять до таких наслідків, займає атеросклероз (Чазов Є.І., 1992; Мала Л.Т., 1996). Щороку в нашій країні від інфаркту міокарда помирає біля 130 тисяч чоловік, а поєднання ішемічної хвороби серця із гіпертонією в 70 % випадків викликає летальність дорослого населення. Крім того, щорічно в країні вперше виявляється біля 100 тисяч хворих на артеріальну гіпертонію (Дзяк Г.В., 1998).
На сучасному етапі атеросклероз (АС) розглядається як синдром дефіциту полієнових (ненасичених) кислот. Патофізіологічно він в однаковій мірі відповідає таким поняттям, як “хвороба” компенсації, патологія мембран, “хвороба” накопичення (Титов В.І., 1998). Вивчення ліпідного метаболізму на рівні процесів пероксидації та систем антиоксидантного захисту призвело до розглядання даної проблеми з позиції вільнорадикальної патології, оскільки основним субстратом перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) є ненасичені жирні кислоти (Ланкін В.З., Вихерт О.М., 1989; Дмитрієв Л.Ф., 1995; Maziere C., 1991; Chandra M., Agrawel R., 1994).
Багаточисленні дослідження свідчать про те, що морфологічна основа АС закладається в дитячому віці. Отже діти перш за все повинні стати основним об’єктом первинної профілактики цього недуга (Александров О.О., 1993; Богмат Л.Ф., 1994; Reese S.M., 1995; Kwiterovich P.O., 1996).
Актуальним є подальше вивчення питань патогенетичної суті деяких передвісників АС з точки зору вільнорадикальної патології в особливий період онтогенезу – пубертатний.
У зв’язку з цим вважалося за доцільне вивчення ліпідного метаболізму на рівні процесів ПОЛ та систем антиоксидантного захисту у підлітків із первинною артеріальною гіпертензією (ПАГ) та у підлітків із сімей із обтяженою спадковістю щодо інфаркту міокарда (ІМ) на ранніх, доклінічних етапах процесу. Це, в свою чергу, буде сприяти новим підходам до первинної профілактики серцево-судинних захворювань атеросклеротичної природи.

ЗВ’ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ
Дисертаційна робота виконана у межах наукових проблем “Характеристика інтегративної діяльності мозку, вегетативної і серцево-судинної системи підлітків із дисліпопротеїдеміями при різній стійкості до емоційного стресу” (№ Державної реєстрації UA 01002025 P, шифр теми ІН. 19.14.0025.92¬¬¬¬¬¬¬¬), “Прогнозування перебігу серцево-судинних порушень у підлітків, обгрунтування підходів до їх реабілітації” (№ Державної реєстрації 0196 V 002916, шифр теми ІН. 1919.0035.96) Українського науково-дослідного інституту охорони здоров’я дітей і підлітків за участю відділу внутрішньої патології підлітків.

МЕТА І ЗАДАЧІ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ.
Мета роботи. Вдосконалення методів ранньої діагностики передвісників атеросклерозу у підлітків.
Для досягнення наміченої мети були поставлені такі задачі:
1. Вивчити стан процесів перекисного окислення ліпідів у підлітків із первинною артеріальною гіпертензією та із обтяженою спадковістю щодо інфаркту міокарда.
2. Визначити особливості ліпідного спектру крові у підлітків із ризиком розвитку атеросклерозу із урахуванням періоду статевого дозрівання (загальний холестерин, тригліцериди, холестерин ліпопротеїдів високої щільності).
3. Вивчити особливості вегетативного гомеостазу (тонус, реактивність, вегетативне забезпечення діяльності) у досліджуваних груп підлітків.
4. Установити особливості взаємозв’язків процесів пероксидації ліпідів та систем антиоксидантного захисту із окремими показниками ліпідного спектру при первинній артеріальній гіпертензії та обтяженій спадковості щодо інфаркту міокарда.

НАУКОВА НОВИЗНА
Вперше встановлено, що в період статевого дозрівання у підлітків із ПАГ та із обтяженою спадковістю на ІМ формуються метаболічні порушення, які характеризуються дисліпопротеїдеміями (ДЛП) атерогенної спрямованості, посиленням процесів перекисного окислення ліпідів та неадекватною відповіддю системи антиоксидантного захисту. Доказано, що у 32,4 % підлітків із ПАГ та у 27,6 % підлітків із сімей з обтяженою спадковістю щодо ІМ має місце посилення процесів ПОЛ на фоні зниження активності систем антиоксидантного захисту, що дає підставу відносити таких осіб до категорії загрозливих щодо розвитку вільнорадикальної патології. Поломка антиоксидантного захисту в системі тригліцеридів (ТГ) більше виражена в період статевого дозрівання у підлітків із обтяженою спадковістю на ІМ, а в системі загального холестерину (ЗХС) – у осіб із ПАГ.
Встановлено, що у підлітків із ризиком розвитку атеросклерозу в період статевого дозрівання відбувається перебудова структурних взаємозв’язків між компонентами ліпідного спектру і малоновим диальдегідом плазми крові, що дозволило висловити припущення про якісно новий шлях метаболізму ліпідів і вважати гіпертригліцеридемію одним із основних факторів ризику АС на ранніх етапах формування процесу. Окрім того, встановлено, що у частини підлітків із ПАГ та із обтяженою спадковістю на ІМ порушення взаємозв’язків між компонентами ліпідного спектру крові і малоновим диальдегідом плазми мають місце на фоні нормальних середньостатистичних показників ліпідного спектру.

ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Вивчено особливості метаболізму ліпідів на доклінічних етапах АС у підлітків із ризиком розвитку цього захворювання. Обгрунтовано доцільність визначення ліпідного спектру крові та деяких показників ПОЛ і антиоксидантної системи захисту в період статевого дозрівання у підлітків із передвісниками АС. Розроблено спосіб індивідуальної діагностики порушень ліпідного обміну з урахуванням компонентів ліпідного спектру (ЗХС і ТГ) та вторинного продукту ПОЛ – малонового диальдегіду (МДА). Принцип оснований на визначенні спрямованості структурних взаємозв’язків між ЗХС-МДА і ТГ-МДА розрахунковим методом за допомогою спеціально розроблених простих формул (із використанням експоненціальної функції). Даний спосіб діагностики дозволяє на доклінічних етапах атеросклерозу виявити більш точно порушення ліпідного обміну, що сприятиме ранній діагностиці та профілактиці атеросклерозу.
Спосіб ранньої діагностики атеросклерозу впроваджений в клініці і поліклініці Українського науково-дослідного інституту охорони здоров’я дітей і підлітків, в 23 дитячій клінічній лікарні м. Харкова, в кардіологічному відділенні Харківської обласної дитячої клінічної лікарні, в поліклініці Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні. Впровадження розробленого способу діагностики дозволило більш точно і рано виявити порушення ліпідного спектру у підлітків і відповідно провести індивідуальну первинну профілактику атеросклерозу на доклінічному етапі.

ОСОБИСТИЙ ВНЕСОК ДИСЕРТАНТА
Всі клінічні дослідження, здійснені з метою діагностики ПАГ та обтяженої спадковості на ІМ: підбір, опитування та огляд хворих, вивчення стану вегетативної нервової системи та інтерпретація клініко-інструментальних даних, науковий аналіз біохімічних досліджень, ряд спеціальних досліджень (визначення рівня дієнових кон’югатів, малонового диальдегіду, каталази), а також числова математична обробка даних та оформлення дисертації виконані самостійно. Крім того, автором впроваджено методики визначення вмісту малонового диальдегіду, каталази в біохімічній лабораторії Українського науково-дослідного інституту охорони здоров’я дітей і підлітків.
Використання системного аналізу із створенням інформаційної графічної моделі ліпідного обміну проведене спільно із кандидатом фізико-математичних наук, доцентом кафедри вищої математики Державного Харківського політехнічного університету А.М. Мануйловою.

АПРОБАЦІЯ РОБОТИ
Основні результати наукових досліджень були повідомлені на Українських науково-практичних конференціях “Теоретические и клинические вопросы детской кардиологии” (Харків, 1993) та “Актуальні питання лікування і реабілітації підлітків з соматичними і психічними порушеннями” (Харків, 1995), на першому Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених (Тернопіль, 1997), де ця робота була нагороджена дипломом за перше місце.

ПУБЛІКАЦІЇ
По темі дисертації опубліковано 10 робіт: 5 журнальних статей і 5 тез доповідей. Три статті опубліковані без співавторства.

ОБСЯГ І СТРУКТУРА ДИСЕРТАЦІЇ
Дисертація складається із вступу, розділів “Огляд літератури”, та “Обсяг і методи дослідження”, а також трьох розділів власних досліджень, аналізу та обговорення результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаної літератури, який містить 217 джерел вітчизняних та зарубіжних авторів.
Робота викладена на 152 сторінках друкованого тексту, ілюстрована 28 таблицями і 8 малюнками, що складає 37 сторінок.

ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи дослідження. При виконанні дисертаційної роботи обстежено 108 підлітків чоловічої статі віком 12-17 років: 40- із первинною артеріальною гіпертензією, 30 – із сімей, де один із батьків переніс інфаркт міокарда у віці до 45 років і 38 практично здорових підлітків із сімей без обтяженої спадковості щодо атеросклерозу (тобто в двох поколіннях родичів не виявлено клінічних форм серцево-судинних захворювань атеросклеротичної природи у віці до 60 років). В динаміці обстежено 35 підлітків, у тому числі: 20 – із ПАГ і 15 – із обтяженою спадковістю щодо ІМ. В комплекс клінічного обстеження входила оцінка фізичного та статевого розвитку. Фізичний розвиток оцінювали за допомогою антропометричних показників, поданих в методичних рекомендаціях Українського науково-дослідного інституту охорони здоров’я дітей і підлітків. Статевий розвиток юнаків оцінювали за шкалою Tanner (1991). Вивчення функціонального стану серцево-судинної системи проводилося з використанням електрокардіографії (ЕКГ), фонокардіографії і ехокардіографії (ЕхоКГ). Функціональний стан вегетативної нервової системи досліджували за допомогою кардіоінтервалографії і клиноортостатичної проби. Визначали стан висхідного вегетативного тонусу, вегетативну реактивність, вегетативне забезпечення діяльності (Белоконь Н.О. і співавт., 1987).
Вивчення ліпідного спектру крові включало визначення рівня загального холестерину, тригліцеридів, холестерину ліпопротеїдів високої щильності (ХС ЛПВЩ) ферментативним методом на автоаналізаторі “Corona” (Øâåö³ÿ) ³ç âèêîðèñòàííÿì íàáîð³â ô³ðìè “Boehringer Mankheim” (Німеччина – Австрія).
Стан перекисного окислення ліпідів вивчали на підставі визначення в плазмі крові рівня первинних та вторинних продуктів пероксидації із використанням спектрофотометричного та хемілюмінесцентного методів.
Дієнові кон’югати визначали за методом Гаврилова В.Б. і Мішкорудної М.І. (1983), а вторинний продукт – малоновий диальдегід – в модифікації Коробейникової Е.М. (1989).
Хемілюмінесцентний метод дозволяє визначити загальний рівень активації ПОЛ, рівень гідроперекисів, їх окислюваність. Хемілюмінесценція, індукована 3 % розчином Н2О2, відбиває стан антиокислювальної та антирадикальної активності плазми (Журавльов О.І., 1975). Ферментативну ланку антиоксидантного захисту оцінювали за активністю каталази в еритроцитах крові (Переслигіна І.А., 1989).
Межі нормальних значень компонентів ліпідного спектру плазми крові і продуктів їх переокислення вираховували за допомогою методу варіаційної статистики (Лакін Г.Ф., 1990). Математична обробка отриманих результатів проводилася на ЕОМ ІВМ РС/АТ із використанням пакету прикладних програм “Statgraðh”. Достовірність відмінностей між групами визначали за допомогою параметричних (t критерій Ст’юдента) і непараметричних (хі-квадрат, критерій Фішера, критерій Колмогорова-Смирнова) методів.
Ступінь взаємозв’язків між окремими показниками вираховували за до¬помогою парного та множинного кореляційного аналізу. Для розкриття непрямих зв’язків у системі ліпіди-ПОЛ-антиоксидантна система (АОС) був за¬сто¬со¬ва¬ний системний аналіз, створена концептуальна модель ліпідного обміну у під¬літків із ризиком розвитку АС. В моделі ліпідного обміну використані по¬каз¬ники об’ºêòó, які беруть участь у формуванні структурних зв’язків. Виз¬на¬чення залежності зміни характеристики однієї структури від іншої оцінювалося за допомогою структурно-діагностичного коефіцієнта зв’язку (СДК). Збільшення характеристики однієї структури може викликати збільшення чи зменшення другої характеристики. Відповідно СДК має знак (+) чи (-) і вказує на скільки одиниць збільшується чи зменшується характеристика однієї структури при збільшенні другої на одиницю (Славін М.Б., 1989). Вираховують СДК як дискримінантні коефіцієнти для прямих і зворотніх зв’язків. Особливістю даної математичної моделі є те, що враховуються і всі слабкі зв’язки, на відміну від кореляційного методу. Експоненціальні залежності ЗХС, ТГ, ХС ЛПВЩ від МДА в групах: контроль, ПАГ, обтяжена спадковість щодо ІМ, визначали за допомогою імітаційного стохастичного моделювання.
Для індивідуальної діагностики порушень взаємозв’язків у системах ТГ-МДА і ЗХС-МДА було використане вирішальне правило гама (Г). Якщо Г > 0 (++) – це розцінювалося як ризик щодо розвитку АС, Г

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020