.

Господарсько-біологічні особливості і селекційна цінність сортів чорної смородини і порічки в умовах Західного Лісостепу України: Автореф. дис… канд

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3120
Скачать документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ШЕСТОПАЛ
ГАЛИНА СЕРГІЇВНА

УДК 6.314.361.52

ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ І СЕЛЕКЦІЙНА ЦІННІСТЬ СОРТІВ ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ І ПОРІЧКИ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

06.01.07 -плодівництво

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
сільськогосподарських наук

Київ – 1998 р.
Дисертація є рукопис.
Робота виконана у Львівському філіалі Інституту садівництва УААН.

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор,
заслужений діяч науки Російської Федерації,
Вітковський Всеволод Леонідович,
Всеросійський інститут рослинництва,
зав. відділом плодових культур
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент
АТНУ Лисанюк Віктор Григорович,
Національний аграрний університет, професор кафедри
садівництва

кандидат сільськогосподарських наук
Чмух Анжеліна Іонівна,
Подільська дослідна станція садівництва, старший
науковий співробітник відділу селекції і сортовивчення

Провідна установа: Львівський державний аграрний університет, Мін. АПК,
кафедра плодоовочівництва

Захист відбудеться “ 30” грудня 1998 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.04 в Національному аграрному університеті за адресою: 252041, м.Київ – 41, вул. Героїв оборони, 15, навчальний корпус 3, аудиторія 65.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 252041, м.Київ – 41, вул. Героїв оборони, 11, навчальний корпус 10

Автореферат розісланий 29 листопада 1998 року

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради _______________ Балабайко В.Ф.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У західному регіоні Україна має найбільш сприятливі умови для виробництва ягід чорної смородини і порічки в промислових масштабах. Розроблена промислова технологія виробництва ягід чорної смородини і порічки, включаючи комбайнове збирання врожаю, сприяє збільшенню насаджень цих культур.
До останнього часу в Україні мало проводились дослідження по селекції і сортовивченні порічки, яка відрізняється зимостійкістю і високою врожайністю. Недостатня вивченість сортименту чорної смородини і порічки обмежує можливість широкого впровадження нових сортів у виробництво.
Виділення сортів-носіїв господарсько-цінних ознак із генетично різнорідної колекції дає можливість збагатити вихідний селекційний матеріал і використати його в подальшій роботі з метою одержання нових більш продуктивних сортів.
У зв`язку з цим потрібні детальні дослідження вивчення сортів чорної смородини і порічки інтенсивного типу, що дасть можливість одержувати стабільні врожаї високовітамінної продукції, якої так не вистачає в даний час.
Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Науково-дослідна робота за темою дисертації проводилась у відповідності з програмою “Садівництво” Інституту садівництва УААН: “ Вивести нові і виділити шляхом сортовивчення високопродуктивні сорти чорної смородини і порічки, стійкі до основних хвороб і шкідників з високим вмістом біологічно активних речовин”. Номер державної реєстрації 01960018100.
Мета і завдання дослідження. Мета досліджень полягала у комплексному вивченні і впровадженні скороплідних і високопродуктивних сортів чорної смородини і порічки вітчизняної і зарубіжної селекції, які дали б можливість значно підвищити продуктивність насаджень у Західному регіоні України, при високій економічній ефективності виробництва.
Для використання в селекції метою було виділити і рекомендувати сорти чорної смородини і порічки – носії високих рівнів окремих господарсько-цінних ознак.
Завдання досліджень:
– виділити і впровадити у виробництво сорти з комплексом цінних господарсько-біологічних ознак, придатних до вирощування в насадженнях Західного Лісостепу України;
– визначити придатність нових сортів до комбайнового збирання врожаю;
– встановити параметри зберігання і придатність до заморожування ягід різних сортів;
– вивчити стійкість бутонів і квіток до весняних приморозків в умовах штучного проморожування і в природних умовах та виділити сорти з високою стійкістю до весняних приморозків;
– вивчити новий напрямок у використанні бруньок і листків чорної смородини;
– виділити сорти-носії високих рівнів окремих господарсько-цінних ознак для подальшого їх використання, як вихідний матеріал для селекції;
– провести економічну оцінку ефективності перспективних сортів.
Наукова новизна. Вперше в умовах Західного Лісостепу України інтродуковано і вивчено біля 500 сортозразків чорної смородини і порічки різного генетичного походження в тому числі нових і перспективних, вітчизняної і зарубіжної селекції, колекція яких на основі рішення УААН затверджена Генним банком України.
Вперше в умовах Західного Лісостепу України проведено комплексне вивчення порівняльної адаптаційної здатності до умов вирощування, ступеня стійкості до найбільш шкідливих в зоні грибних хвороб, пошкоджень бруньковим кліщем, швидкоплідності, продуктивності, якісних показників ягід, самоплідності і деяких факторів, що її обумовлюють, а також придатності окремих сортів, як запилювачів.
На основі прямого проморожування бутонів і квіток, а також вивчення в природніх умовах після весняних приморозків, виділені сорти чорної смородини та порічки з високою стійкістю до пізніх весняних приморозків.
Визначена придатність найбільш високопродуктивних сортів чорної смородини і порічки для комбайнового збирання врожаю, для заморожування і подовженого зберігання в холодильниках.
Вперше вивчена придатність сортів чорної смородини з метою використання бруньок для одержання ефірних масел, а також листків порічки як лікувально-профілактичного вітамінного засобу.
Виділені сорти чорної смородини і порічки, на основі яких сформовано сортимент даних культур для промислових насаджень Західного регіону України.
Виділені сорти з цінними господарськ-біологічними ознаками, використання яких в селекції дозволить розширити її генетичну основу.
Практична цінність одержаних результатів. Практична цінність роботи полягає в тому, що вивчені сорти чорної смородини і порічки можуть широко використовуватись в промислових насадженнях в зоні Західного Лісостепу України.
З метою впровадження у виробництво результатів досліджень в дослідному господарстві Львівського філіалу Інституту садівництва УААН, закладено маточник чорної смородини і порічки, щорічно вирощується садивний матеріал (200 тис. штук) в господарствах КСП “Світанок” Рівненської області на площі 10 га, КСП “Тарасівський” Київської області на площі 20 га та в дослідному господарстві Львівського філіалу ІС закладено 20 га насаджень виділеними сортами.
Особистий внесок здобувача. У наведених в дисертації результатах досліджень особистий внесок дисертанта становить біля 90 %.
Апробація роботи. Результати досліджень доповідались на четвертій науковій конференції молодих вчених “Проблеми інтенсифікації сучасного садівництва” (Мічурінськ, 1990р.), на науковій конференції “Стан і перспективи розвитку ягідництва в СРСР” (Москва, 1990р.), на науково-виробничих конференціях “Товарне ягідництво” (Бердськ, 1990р.), та “Перспективи вітчизняного садівництва” (Київ, 1991р.), на 33 Всепольській науковій конференції по садівництву (Скернівіци, 1994р.), на науковій конференції “Сучасні проблеми плодівництва” (Самохваловичі, 1995р.).
Публікації. Автором дисертації опубліковано 16 друкованих праць.
Об`єм і структура роботи. Дисертаційна робота викладена на 155 сторінках машинописного тексту і складається з вступу і дев`яти розділів, висновків і рекомендацій виробництву. Містить 54 таблиці, в тому числі 14 в додатках, 12 рисунків. Список літератури включає 214 джерел, в тому числі 49 іноземних. Загальний обсяг роботи 230 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

УМОВИ, ОБ`ЄКТИ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідження проводились у 1989-1997 роках методом стаціонарних дослідів в насадженнях чорної смородини і порічки дослідного господарства Львівського філіалу Інституту садівництва УААН, розташованого в зоні Західного Лісостепу України.
В колекційних насадженнях вивчали 340 сортозразків чорної смородини та 111 порічки вітчизняної та зарубіжної селекції. Кожна з культур, згідно генетичного походження, об`єднана в 7 груп. Конкурсне сортовивчення закладено восени 1987 року за схемою 3 х о,75 м. Колекційні насадження висаджені восени 1987 і 1993 років. В колекційних насадженнях кожен сорт висаджено по 6 рослин, а в конкурсному вивчені по 40 облікових рослин в 4-х повторностях. Конкурсне сортовивчення налічувало 34 сортозразки чорної смородини і 23 порічки.
За контроль в дослідах посадки 1987 року взято сорт чорної смородини Мінай Шмирьов і порічки – Голланська червона, посадки 1993 року – сорти чорної смородини Санюта і Білоруська солодка та сорти порічки Джонкер Ван Тетс і Рондом, які районовані в зоні Західного Лісостепу, Центрального Лісостепу і Полісся України. Догляд за насадженнями проводили відповідно до діючих рекомендацій.
Клімат західного регіону України помірно-континентальний, м`який вологий. Тривалість періоду з середньодобовою температурою повітря вище 5С складає 200-210 днів, а період з температурою вище 10С складає 150-160 днів, середньорічна температура повітря 6,6-7,5С. За багаторічними даними сумарна кількість опадів за рік становить 590-650 мм. Грунт дослідних ділянок – чорнозем опідзолений, слаборозмитий, слабосуглинковий. Глибина залягання грунтових вод – нижче 2 м. Грунти цілком придатні до вирощування ягідних насаджень.
В основу досліджень взято загальноприйняту “Програму і методику сортовивчення плодових, ягідних і горіхоплідних культур” 1980р. Зимостійкість вегетативних органів і вегетативно-генеративних бруньок вивчали за методикою Соловйової М.О. (1982). Стійкість генеративних органів до пізніх весняних приморозків вивчали в польових умовах (за методиикою ВНДІС ім.В.І.Мічуріна, 1973) та в лабораторних умовах, згідно методики М.М.Тюріної, Г.А.Гоголевої (1978). Урожайність сортів визначали ваговим методом в кілограмах з куща з наступним перерахунком на 1га. Визначення придатності сортів для комбайнового збирання врожаю проводили згідно рекомендацій О.Ф.Якименко і В.С.Новопокровського (1988). Вивчення основних компонентів хімічного складу ягід проводили в період їх достигання, згідно методики А.І.Єрмакова, Р.В.Арасиповича, М.П.Яроша та інших (1987). Зберігання ягід проводили при температурі +1 +30С в холодильниках, заморожування ягід при -300С з подальшим їх зберіганням при температурі -18-200С. Економічну ефективність виробництва ягід різних сортів розраховували за методикою О.М. Шестопаля, 1993. Статистичну обробку одержаних даних проводили за методикою дисперсійного аналізу за Г.Ф.Лакіним (1990), Б.О.Доспєховим (1985).

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ І РОЗВИТКУ ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ І ПОРІЧКИ

Фенологічні фази розвитку сортів смородини і порічки
Початок вегетації сортів смородини в умовах західного Лісостепу України починається при переході середньодобової температури повітря через +50С і наступає переважно в другій-третій декаді березня 7.03.-13.03, у сортів порічки – 16.03-9.04.
Відмічено позитивний кореляційний зв’язок (ч=0,89) між сумою зимових негативних температур і кількістю днів з температурою вище +50С, необхідних для початку вегетації, а також високий від’ємний кореляційний зв’язок (ч=0,69-0,96) тривалості цвітіння та середньодобової температури повітря за цей період. Строк дозрівання ягід у сортів чорної смородини і порічки більш залежить від початку цвітіння (ч=0,71 і 0,80) і в меншому ступені від початку вегетації (ч=0,62 і 0,47 по культурах).
Період формування ягід у чорної смородини триває 56-72 дні, у порічки – 60-86 днів. Повне дозрівання ягід наступає у сортів чорної смородини з 18.06. по 16.07, а порічки – з 26.06. по 03.08. Раннім сортам смородини потрібно для повного дозрівання ягід 628-7010С, пізнім – 814-8740С.
Для сортів порічки раннього строку необхідно для повного достигання ягід 698-8340С, для пізнього – 936-10020С, надпізнього сорту Роте Шпетлезе – 12380С. Різниця між самим раннім і пізним строками достигання ягід 29 днів у чорної смородини (Софія і Джет) і 39 днів у порічки (Тамбовська рання і Роте Шпетлезе).
Тривалість періоду вегетації становить в середньому для сортів чорної смородини 250 днів, а для порічки – 196 днів. Згідно даних фенологічних спостережень всі сорти згруповано за строком достигання на ранні, середні і пізні.

Особливості росту і розвитку смородини і порічки.
Дослідженнями встановлено, що найбільш сильнорослими були сорти Багіра, Білоруська солодка, Лінтяй, Фертоді-1, Мінай Шмірьов, Чорнобильська, Тітанія, Черешнева, Чорний Жемчуг (36,9 – 41,9 м/кущ).
Ці сорти швидко загущуються і вимагають відповідної обрізки. Основна маса сортів має сумарну довжину річних приростів пагонів 27,2-34,5 м/кущ. Кущі цих сортів не сильно загущуються, і мають оптимальні умови для закладання врожаю по всій глибині куща (Санюта, Бен Ломонд, Бінар, Загадка, Веліколєпна).
У більшості сортів чорної смородини відмічена добра пагонозаміщуюча здатність (6-8 пагонів заміщення).
У сортів порічки найбільш сильнорослими є Джонкер Ван Тетс, Червона Віксне, Червона Андрійченко – 36,7-39,6 м/кущ. Меншу силу росту і пагонозаміщуючу здатність мають сорти Голландська червона, Рондом, Станза, Ровада, Розетта (2-4 шт/кущ), при загальному прирості 18,2-28,6 м/кущ. Розміри кущів визначають площу їх живлення. Для більшості сильнорослих кущів площа живлення відповідає 30,7-0,8 м, а для слабо і середньорослих – 30,6-0,7 м.
Велика щільність бруньок з генеративними органами відмічена у трьохгеномних сортів, похідних європейського, сибірського підвидів і смородини дикуші. Із загальної кількості бруньок на 1м приросту (41 шт.) генеративні бруньки становили 75-92% (Багіра, Білоруська солодка, Веліколєпна, Сіянець Голубки, Катюша, Пам’яті Вавілова, Чорнобильська).
Кількість генеративних бруньок у сортів похідних європейського підвиду із сибірським становила 51% (Бінар), а у сортів похідних європейського підвиду (Оджебін, Орловія) – 67-72%, похідних європейського підвиду з смородиною дикушею і усурійською смородиною – 71-74% (Тітанія, Бен Ломонд).
Як у сортів смородини, так і в порічки, основна маса квіткових бруньок розміщується на молодій деревині. При цьому спостерігається позитивна залежність між врожайністю і приростом попереднього року (ч=0,35 для чорної і ч=0,43 для порічки).
Отже, добра пагоновідновлююча і пагоноутворювальна здатність, обумовлена генотипом сорту і умовами зовнішнього середовища, є основою для формування високого врожаю.

БІОЛОГІЯ ЦВІТІННЯ І ПЛОДОНОШЕННЯ

Самоплідність та підбір запилювачів.
Високу самоплідність (більше 50%) мали сорти чорної смородини: Білоруська солодка, Катюша, Бен Ломонд та порічки: Станза, Фертоді пірос, Роте Шпетлезе, Ровада, Червона Віксне.
Більшість сортів чорної смородини і порічки виявились добрими запилювачами і взаємозапилювачами. Зав’язування ягід при запиленні сортами-запилювачами становило у чорної смородини 54,7-93,7%, у порічки – 76,0-97,8%. Кількість дозрілих ягід при штучному запиленні в середньому була в 2,1 рази більшою, ніж при природньому самозапиленні, і на 40-60% вищою, ніж при вільному запиленні. Ефективність запилення при штучному запиленні різними сортами перевищувала вільне запилення (контроль) у чорної смородини на 38%, у порічки – на 57%.
В результаті проведеної роботи виділено кращі сорти-запилювачі для районованих і перспективних сортів чорної смородини і порічки. Кращими запилювачами серед сортів чорної смородини є Чорний Жемчуг, Білоруська солодка, Веліколєпна, а серед порічки – Джонкер Ван Тетс, Червона Віксне.

Таблиця 1- Склад груп сортів чорної смородини за ступенем самоплідності в залежності від генетичного походження (1989-1992 р.р.)
Групи сортів і Кількість Генетичне походження
гібридів за сорто- R.europa- R.sibiri- R.europa- R.europa- R.europa- R.europa-
ступенем самоплід- зразків eum kum eum xR.si- eum x R.diku- eum x R.sibiri- eum xR.sibiri-
ності biricum sha cum x R.dikusha cumxR. ussuriens
шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. %
Високо-
самоплідні 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 4 80,0 1 20,0
Середньо-
самоплідні 26 100 2 7,7 0 0 3 11,5 1 3,8 18 69,2 2 7,7
Низько-
самоплідні 3 100 1 33,3 1 33,3 1 33,3 0 0 0 0 0 0
Всього: 34 100 3 8,8 1 2,9 4 11,9 1 2,9 22 64,7 3 8,8

Біологія плодоношення.
В середньому за 1989-1993 роки виділено з високою врожайністю сорти чорної смородини Чорнобильська (12,3 т/га), Чорний Жемчуг (10,6 т/га), Пам’яті Вавілова (10,4 т/га), Санюта (10,1 т/га), Веліколєпна (9,4 т/га), Багіра (9,2 т/га), Катюша (8,9 т/га), Тітанія (8,8 т/га), Бен Ломонд (8,5 т/га) врожайність яких перевищувала контроль (Мінай Шмирьов) на 2,1-5,9 т/га.
Серед сортів порічки за врожайністю виділено сорти Роте Шпетлезе (22,7 т/га), Фертоді пірос (21,4 т/га), Джонкер Ван Тетс (20,1 т/га), Червона Віксне (18,9 т/га), Рондом, Станза (17,9 т/га), в порівнянні з контролем (Голландська червона) – 8,6 т/га. Серед нових сортів чорної смородини в середньому за 1993-1997 роки за врожайністю за перші три роки плодоношення виділено сорти раннього строку достигання – Мрія (9,5 т/га), Консул (9,0 т/га), Легенда (8,1 т/га), в порівнянні з контрольним сортом (Санюта) – 7,5 т/га, що перевищувало контроль на 8-26%.
Серед сортів середнього строку достигання виділені: Аметист (10,0 т/га), Черешнева (8,0 т/га), Ворскла (7,5 т/га), що перевищує контроль, (Білоруська солодка) – 6,5 т/га на 34-37%. По культурі порічки виділено сорт раннього строку достигання Альфа (16,0 т/га), шо вище контрольного сорту – Джонкер Ван Тетс (12,3 т/га) на 30%. З групи сортів пізнього строку достигання виділено сорти Розета (15,2 т/га) та Ролан (14,4 т/га), які перевищують контрольний сорт Рондом (10,8 т/га) на 33,4%.

ЯКІСТЬ ЯГІД
Біохімічний склад ягід.
Високий вміст аскорбінової кислоти мають сорти-нащадки європейського, сибірського підвидів і смородини дикуші, а також європейського, сибірського підвидів і смородини усурійської (178,7-186,7 мг/100г), Катерина (225,9 мг/100г), Зелена Димка, Созвездіє (194,3-212,4 мг/100г). Низький вміст аскорбінової кислоти мають сорти-нащадки сибірського підвиду (139,1 мг/100г).
У сортів порічки за високим вмістом аскорбінової кислоти виділено сорти Джонкер Ван Тетс, Рондом, Розетта, Роте Шпетлезе, Червона Віксне, Ред Лейк (83,0-95,4 мг/100г).
По вмісту цукру виділено сорти чорної смородини Санюта, Катерина, Білоруська солодка, Клусонівська, Фертоді – (6,0-6,7%), порічки – Розетта, Ролан, Тамбовська рання, Голландська рожева (5,8-6,7%). Вміст сухих розчинних речовин у більшості сортів чорної смородини стновить 11,7-14,2%, у порічки – 9,2-11,2%.

ПРИДАТНІСТЬ СОРТІВ ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ І ПОРІЧКИ ДО ДОВГОТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ ЯГІД В ХОЛОДИЛЬНИКАХ І
ЗАМОРОЖУВАННЯ
Зберігання.
Добру лежкість мають сорти Катюша, Чорний Жемчуг, Загадка, Бен Ломонд, Бен Невіс. Вихід товарної продукції на 21 день зберігання становить 94,5-97,9% при доброму зберіганні в ягодах аскорбінової кислоти.
Серед сортів порічки добре зберігаються ягоди сортів Рондом, Задунайська, Голландська червона, Червона Віксне, Станза. При збереженні 30 днів вихід товарної продукції становить 93,3-96,6%. Високу лежкість має сорт Роте Шпетлезе, вихід товарної продукції у якого становить 94,1% після 46 днів зберігання.

Заморожування.
Для більш повного забезпечення населення свіжими ягодами смородини протягом всього року постає необхідність збереження їх в замороженому вигляді.
Високу стабільність біохімічних показників в процесі заморожування і послідуючого зберігання та високий вихід якісної товарної продукції мають сорти чорної смородини: Катюша, Сюїта Київська, Чорний Жемчуг, Загадка, Славута, Мінай Шмирьов, порічки: Станза, Наталі, Червона Віксне, Роте Шпетлезе, Смольянівська, Замок Хаутона, Рання солодка. При цьому через 6 місяців після заморожування вміст біологічно-активних речовин в розмороженій продукції становив по відношенню до свіжих ягід від 54 до 97% (у чорної смородини) і 65-95% у порічки, а вміст розчинного пектину збільшується.

ЗИМОСТІЙКІСТЬ І СТІЙКІСТЬ СОРТІВ ЧОРНОЇ
СМОРОДИНИ І ПОРІЧКИ ДО ВЕСНЯНИХ ПРИМОРОЗКІВ
Протягом року найбільшу шкоду чорній смородині і порічці в Західному регіоні України наносять: пізно – весняні приморозки, в зимовий період – низькі температури в поєднанні з частими відлигами.
Оцінка вегетативних і вегетативно-генеративних органів показала, що більшість сортів чорної смородини і порічки мали високу зимостійкість.
Чорна смородина раноквітуюча культура, тому для неї небезпека пошкоджень приморозками в час цвітіння особливо велика. В 1990 році приморозки спостерігались протягом всього періоду бутонізації і цвітіння чорної смородини і порічки. В фазу висування бутонів відмічено приморозки від -0,70С до -4,50С (5 днів), пізніше в період цвітіння приморозки були від -0,20С до -6,10С (6 днів). Такі екстримальні умови

Таблиця 2- Господарсько-цінні ознаки нових і перспективних сортів чорної смородини
Сорт Урожай- % до Маса ягоди, г Вміст аскор- Польова стійкість, бал Дегуста-
ність,т/га контролю середня макси-
мальна. бінової кислоти, мг на 100 г борошни-ста роса септо-ріоз стовпча-ста іржа ційна
оцінка, бал
Посадка 1987 р. — 3 х 0,75 м (середня за 1989-1993 рр.)
Ранні
Чорнобильська 12,3 192 1,1 2,1 133,3 0 0,1 0,1 4,5
Фертоді-1 7,8 122 0,9 1,7 159,9 2 3,9
Сіянець Голубки 6,3 98,2 1,0 1,8 160,1 1 2 0,1 4,1
Середні
Мінай Шмирьов (к) 6,4 100 0,9 1,9 204,4 4 0,1 0,1 3,5
Чорний жемчуг 10,6 166 1,2 2,5 158,6 0,1 1 4 4,2
Пам’яті Вавілова 10,4 168 1,0 1,6 163,3 0,5 0 0 4,1
Білоруська солодка 9,9 155 1,2 2,1 257,5 2 4 1 4,5
Веліколєпна 9,1 142 0,9 1,8 165,1 0 0 2 4,5
Сюїта Київська 9,2 144 1,1 2,4 144,6 0,1 0 0 4,0
Катюша 8,9 139 0,9 1,8 154,7 1 0 0 4,3
Загадка 8,8 137 1,3 2,5 150,2 0 2 4 4,3
Бінар 8,0 125 1,0 1,6 187,4 0 2 2 4,0
Пізні
Тітанія 8,8 137 1,1 1,9 163,1 0 2 0,1 4,1
Бен Ломонд 8,5 133 1,1 1,9 201,9 1 3 4 3,7
Посадка 1993 р. — 3 х 0,8 м (середнє за 1995-1997 рр.)
Ранні
Санюта (к) 7,5 100 1,0 1,6 191,0 0,1 0 0 4,0
Мрія 9,5 126 1,7 3,2 249,9 0 4 0 4,0
Консул 9,0 120 1,7 2,8 248,4 0 4 0 4,0
Легенда 8,1 108 1,2 2,0 273,5 0 1 0,1 4,2
Середні
Білоруська солодка (к) 6,5 100 0,9 1,2 325,4 2 4 1 4,5
Аметист 10,0 153 1,0 1,5 286,5 0 0,1 0 4,5
Черешнева 8,0 123 1,7 3,0 260,6 0 0,1 0 4,0
Пізні
Бен Альдер 8,9 137 1,2 1,6 228,0 0 2 2 4,0
Бен Тірран 8,7 134 1,0 1,8 202,0 0 3 2 4,0

нанесли велику шкоду майже всім сортам. Підмерзання бутонів у сортів чорної смородини становило 9%, у сортів порічки – 20%, квіток -50% у порічки і 81% – у чорної смородини. Сорт Джет, як пізноквітуючий, мав пошкодження квіток приморозками до 98%. Квітки порічки більш стійкі до весняних приморозків в порівнянні з квітками чорної смородини.
Встановлено, що бутони і квітки чорної смородини без значних пошкоджень виносять штучне приморожування до -20С, а при -50С майже всі квітки гинуть. Диференційована температура для бутонів і квіток лежить між -30С і -40С, причому квітки пошкоджуються сильніше бутонів.
Генеративні органи порічки більш стійкі ніж в чорної смородини. Підвищену стійкість до приморозків мають сорти чорної смородини: Бінар, Веліколєпна, Сюїта Київська, Тітанія, Оджебін, Санюта, Чорний Жемчуг, Пам’яті Вавілова та сорти порічки: Рондом, Нова Червона, Наталі, Фертоді пірос, Голландська червона, Роте Шпетлезе.

СТІЙКІСТЬ СОРТІВ ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ І ПОРІЧКИ
ДО ГРИБНИХ ХВОРОБ ТА БРУНЬКОВОГО КЛІЩА
У результаті проведених досліджень дано оцінку стійкості 340 сортозразкам чорної смородини та 111 сортозразкам порічки на уражуваність американською борошнистою росою, септоріозом, антракнозом та стовпчастою іржею.

Оцінка стійкості сортів до борошнистої роси.
Високий ступінь стійкості до борошнистої роси (0-0,5 бала) мають гибридні нащадки європейського підвиду з сибірським і смородиною дикушею (Сіянець Голубки, Багіра, Консул, Мрія, Легенда, Веліколєпна, Диковинка, Сюїта Київська, Чернеча, Чорнобильська, Лінтяй, Аметист та інші); гібридні нащадки північно-скандинавського екотипу (Каянін Муста, Єршиста, Лепаан Муста, Оджебін, Астром); гібридні нащадки європейського підвиду з сибірським і смородиною усурійською (Тітанія, Бен Альдер, Бен Ломонд, Трітон, Бен Сарек, Блек Даун) та інші. Високу стійкість до борошнистої роси має сорт Молінг Джет – нащадок від смородини прицвітникової та сорт Черешнева – нащадок від смородини черешчатої. У сортів порічки ураження борошнистою росою було незначне (0,02-0,8 бала) за виключенням сортів Ред Лейк, Щедра, Варшевича, Консервна, Голландська рожева,ураження яких становило 1,4 – 2,4 бала.

Стійкість сортів порічки до антракнозу.
Серед сортів порічки високий ступінь стійкості до антракнозу (0,1-0,5 бала) відмічено у сортів Фертоді пірос, Смольянинівська, Розетта, Ролан.

Таблиця 3- Господарсько-цінні ознаки нових і перспективних сортів порічок

Урожай- % до Маса ягоди, г Вміст аскорбі- Довжи- К-сть Ураження Дегуста-
Сорт ність, т/га контролю середня макси- нової кислоти, на гро- ягід в антракно- ційна оцін
мальна мг/100 г на, см гроні,шт. зом, бал ка, бал.
Посадка: осінь 1987 р. , схема 3 х 0,75 (середнє за 1989-1993 р.)
Ранні
Джонкер Ван Тетс 20,1 234 0,7 1,3 95,4 6,2 15 1 4,5
Червона Віксне 18,9 220 0,6 0,9 88,3 6,6 19 1 4,2
Середні
Ненаглядна 14,8 173 0,5 0,9 74,6 5,3 14 1 3,9
Наталі 12,7 148 0,5 1,0 74,5 6,0 12 0,1 4,0
Смольяніновська 11,5 134 0,6 1,1 57,2 6,0 16 0 3,9
Пізні
Голландська червона (к) 8,6 100 0,5 0,9 47,1 7,9 18 0,1 3,6
Фертоді пірос 21,4 249 0,5 1,0 80,1 8,5 18 0 3,9
Станза 17,9 208 0,7 1,0 67,8 6,1 16 0 4,3
Рондом 17,3 202 0,5 0,9 85,7 6,8 21 0,5 3,9
Бланка 15,2 176 0,5 0,9 50,3 10,0 24 1 3,8
Зверх пізні
Роте Шпетлезе 22,7 264 0,6 0,8 85,5 9,2 24 0 4,0
Посадка: осінь 1993 р., схема 3 х 0,8 м (середнє за 1995-1997 рр.)
Ранні
Джонкер Ван Тетс (к) 12,3 100 0,6 0,9 100,1 8,2 17 1 4,3
Альфа 16,0 130 0,6 1,0 101,5 10,2 18 0 4,2
Середні
Рондом (к) 10,8 100 0,5 0,7 98,1 8,5 18 0,5 3,8
Біла Потапенко 13,5 125 0,5 0,9 71,0 8,0 14 1 4,0
Уральський сувенір 12,8 118 0,4 0,6 103,0 6,5 16 0 4,0
Пізні
Розетта 15,2 140 0,6 0,8 82,7 10,7 23 0,1 4,0
Ролан 14,4 133 0,5 0,7 88.4 8,6 21 0 4,0

Практично стійкими є сорти Роте Шпетлезе, Рондом, Альфа. Високу стійкість до антракнозу (0,1-0,6 бала) мають сорти порічки – нащадки смородини багатоквіткової, високої та Варшевича. Стійкі сорти і види порічки рекомендується використовувати в селекції на цю ознаку.
Стійкість сортів до брунькового кліща.
Бруньковий кліщ є найбільш небезпечним шкідником чорної смородини і порічки. Підвищена стійкість характерна для деяких сортів-нащадків сибірського підвиду та європейського з сибірським підвидом (Нарядна, Шахалевська, Бінар, Сєвєрянка, Самоплідна), а також у сорту Черешнева (нащадок смородини черешчатої) та Аметист. Серед сортів порічки більш стійкими до брунькового кліща є деякі сорти, одержані з участю смородини червоної і звичайної (Нова Червона, Замок Хаутона), а також багатоквіткової (Роте Шпетлезе).

ОЦІНКА СОРТІВ ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ І ПОРІЧКИ НА
ПРИДАТНІСТЬ ДО КОМБАЙНОВОГО ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ
При оцінці сортів за лімітованими ознаками нами вивчено сорти чорної смородини і порічки на придатність до комбайнового збирання врожаю.
Більшість сортів, що вивчались, добре достигали і легко відділялися від грона. Лише сорти чорної смородини Єршиста, Лінтяй, Сіянець Голубки і порічки – Джонкер Ван Тетс, Щедра, Тамбовська рання, Рання солодка відривались від грона при зусиллі відповідно 45-49г та 31-49г і практично визнані непридатними для комбайнового збирання врожаю. По щільності ягоди лише сорт чорної смородини Сіянець Голубки і порічки Ненаглядна не витримували сили роздушування шкірочки згідно методики.
Показник одночасності достигання ягід найбільш був виражений у сортів Загадка, Тітанія, Санюта, Оджебін, Мінай Шмирьов, Веліколєпна, Чернеча. Неодночасний строк достигання мають сорти Лінтяй, Багіра, Чорнобильська, Ленінградський велетень, Сюїта Київська. Встановлено, що сорти чорної смородини Новость Прикарпаття, Лінтяй, Добра, Єршиста, Сіянець Голубки, Ленінградський велетень, Орловія та сорти порічки Джонкер Ван Тетс, Щедра, Константинівська, Тамбовська рання, Ненаглядна непридатні для комбайнового збирання врожаю.
З урахуваням морфолого-біологічних показників виділених сортів запропоновано конвейєр поступлення продукції для комбайнового збирання врожаю.

Таблиця 4 – Экономічна эфективність виробництва ягід чорної смородини і порічки
в залежності від сорту, 1995-1997 гг. (посадка: осінь 1993, схема посадки 3 х 0,8 м)

Сорт Капітало-
вкладен-ня на створ. Виробничі
витрати на 1га Вро-жай
ність, Вартість продук.
в реаліз ціні. Собівартість 1ц ягід, грв. Чистий доход з 1га
насаджень, Рентабель-
ність виробн. Витрати на
вирощ.. 1ц ягід, Cтрок окупн.
вкладень,
1га на-садж., тис. грв насадж., грв. т/га з 1га, грн вироб-нича комерційна грв. % люд.-год.. рік
Ч о р н а с м о р о д и н а
Білоруська солодка (к.) 7,400 2177 6,7 5360 32,4 40,4 2654 98,1 5,0 2,8
Санюта (к.) 7,400 2362 7,5 6000 31,3 39,3 3051 103,5 4,5 2,4
Легенда 7,400 2400 8,1 6480 29,8 38,7 3344 106,6 4,0 2,2
Жемчужна 7,400 2400 8,1 6480 29,8 38,7 3344 106,6 4,0 2,2
Ворскла 7,400 2400 8,1 6480 29,8 38,7 3344 106,6 4,0 2,2
Комфорт 7,400 2480 8,6 6880 28,9 36,8 3715 117,4 4,0 2,0
Бен Альдер 7,400 2480 8,6 6880 28,8 36,8 3715 117,4 4,0 2,0
Черешнева 7,400 2540 8,9 7120 28,7 36,7 3858 118,3 3,5 1,9
Консул 7,400 2560 9,0 7200 28,4 36,4 3921 119,6 3,5 1,8
Аметист 7,400 2600 9,3 7440 28,0 36,0 4087 121,9 3,2 1,8
Тітанія 7,400 2560 9,0 7200 28,4 36,4 3921 119,6 3,5 1,8
П о р і ч к а
Джонкер Ван Тетс (к.) 7,400 1827 12,0 6000 15,2 23,2 3212 115,2 3,2 2,3
Рондом (к.) 7,400 1702 11,0 5500 15,5 23,5 2918 113,0 3,0 2,5
Роте Шпетлезе 7,400 2320 19,0 9500 12,2 20,2 5659 147,3 1,6 1,3
Альфа 7,400 2127 16,0 8000 13,3 21,3 4594 134,9 2,0 1,6
Червона Віксне 7,400 2001 15,0 7500 13,3 21,3 4299 134,3 2,0 1,7
Розетта 7,400 2001 15,0 7500 13,3 21,3 4299 134,3 2,0 1,7
Ролан 7,400 2077 14,0 7000 14,8 22,8 3804 119,0 2,1 1,9
Біла Потапенко 7,400 2077 14,0 7000 14,8 22,8 3804 119,0 2,1 1,9
Станза 7,400 1702 11,0 5580 15,5 23,5 2918 113,0 3,0 2,5

НОВІ НАПРЯМКИ У ВИКОРИСТАННІ КУЛЬТУРИ
ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ
Чорна смородина має сильний запах, обумовлений ефірними маслами, які виділяються ефірними залозками розміщеними в бруньках, ягодах і пагонах. У зв’язку з цим в фармацевтичній і косметичній промисловості використовують листки і бруньки. Для цієї мети виділено сорти з великими бруньками, де маса 100 бруньок становить більше 5г: Сіянець Голубки – (5,2г), Сюїта Київська (5,9г), Бен Ломонд (5,3г), Чорний Жемчуг (5,7г), Чорнобильська (5,5г), Фертоді-1 (5,4г). Крім бруньок, з метою одержання ефірних масел, використовують листки чорної смородини. Найбільшу кількість залозок на 1,6 см2 площі листка мають сорти-нащадки європейського і сибірського підвидів і смородини дикуші – Сіянець Голубки, Клусонівська, Катюша, Пам’яті Вавілова, Катерина, Чорнобильська, Мінай Шмирьов (109,1-167,4 шт).

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СОРТІВ
ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ І ПОРІЧКИ
Економічна оцінка гарантує вибір для виробництва тих чи інших сортів. Високими показниками економічної ефективності відзначалися сорти Аметист, Черешнева, Бен Альдер, Консул, Комфорт, Тітанія, які забезпечують 117-122% рівень рентабельності в порівнянні з контролем Білоруська солодка і Санюта, де рівень рентабельності становить 98-103%; у сортів порічки Роте Шпетлезе, Альфа, Розетта, Червона Віксне рівень рентабельності становить 119-147% в порівнянні з контролем (Джонкер Ван Тетс і Рондом) відповідно 113-115%. Чистий прибуток з 1га насаджень чорної смородини сорту Аметист був вище контрольного сорту Білоруська солодка на 1433 грн., а сортів Бен Альдер і Комфорт – на 1061 та 661 грн.
Чистий прибуток з 1га насаджень сорту Роте Шпетлезе в середньому за перші три роки плодоношення в порівнянні з контрольними сортами Рондом і Джонкер Ван Тетс був вище на 2447-2741 грн., сорту Альфа – на 1382-1676 грн., сортів Червона Віксне і Розетта – вище контролю відповідно на 1087-1381 грн.

В И С Н О В К И
1. За продуктивністю в умовах Західного Лісостепу України виділені сорти чорної смородини: Білоруська солодка, Мрія, Консул, Комфорт, Аметист, Бен Альдер, Бен Тірран, Чорний Жемчуг, Пам’яті Вавілова, Тітанія, Загадка, Катюша, Бен Ломонд, Сюїта Київська, Веліколєпна (8,5-12,3 т/га), порічки: Джонкер Ван Тетс, Рондом, Роте Шпетлезе, Червона Віксне, Ролан, Розетта, Біла Потапенко, Альфа (15,2-22,7 т/га).
2. Виділені групи сортів за ступенем самоплідності і підібрані кращі сорти-запилювачі. При запиленні сортами чорної смородини Чорний Жемчуг, Білоруська солодка, Веліколєпна ефективність запилення вище контролдю (вільне запилення) на 43%, а сортами порічки Червона Віксне, Джонкер Ван Тетс – на 89%. Сорти порічки Ненаглядна, Фертоді пірос, Роте Шпетлезе в односортних посадках знижують врожай.
3. Джерелом швидкоплідності у чорної смородини є трьохгеномні сорти, а також похідні смородини дикуші, які формують в середньому на 1м пагона заміщення 72-92% генеративних бруньок.
4. Вітамінна цінність листків порічки в весняно-літній період в 5-6 раз вище ягід, а листків чорної смородини – в 1,7 раз. Як лікувально-профілактичний вітамінний засіб рекомендується використовувати листки порічки, які більш багаті аскорбіновою кислотою (518 мг на 100г), ніж листки і ягоди чорної смородини (відповідно в 1,4 і 2,4 рази), виявлена середня кореляційна залежність (ч=0,35) вмісту аскорбінової кислоти в листках і ягодах порічки.
5. Зберігання ягід чорної смородини і порічки в холодильниках при +1-+30С дозволяє продовжити період споживання ягід в свіжому вигляді до 21 дня у чорної смородини: Тітанія, Загадка, Бен Ломонд, Білоруська солодка, Катюша та інші, і більше 30 днів у порічки: Червона Віксне, Станза, Рондом, Голландська червона та інші, при виході товарної продукції 90-98%. Сорт Роте Шпетлезе зберігає вихід товарної продукції 94% при зберіганні до 46 днів.
6. Виділені сорти чорної смородини і порічки придатні для заморожування, що дозволяє продовжувати їх збереження (при температурі -18-200С) до 6-9 місяців і гарантує зберігання біологічно-активних речовин – 54-97% у чорної смородини і 65-95% – у порічки.
7. Бутони і квітки чорної смородини і порічки без значних пошкоджень виносять штучне приморожування до -20С, а при -50С майже всі гинуть. Диференційна температура для бутонів і квіток лежить між -3 і -40С, при цьому квітки пошкоджуються сильніше бутонів. Стадія розвитку бутонів впливає на ступінь пошкодження їх низькими температурами . Генеративні органи порічки більш стійкі, ніж чорної смородини.
8. Високу стійкість до основних хвороб мають сорти чорної смородини: Сюїта Київська, Веліколєпна, Бен Альдер, Бінар, Тітанія, Аметист, Черешнева, у порічки: Альфа, Розетта, Фертоді пірос, Роте Шпетлезе, Рондом, Голландська червона.
9. Високу стійкість до брунькового кліща мають сорти чорної смородини: Нарядна, Шахалевська, Бінар, Черешнева, Аметист а також сорти порічки Нова червона, Замок Хаутона.
10. В умовах Західного Лісостепу України для комбайнового збирання врожаю чорної смородини і порічки виділені сорти, які відповідають вимогам моделі сорту за лімітуючими і нелімітуючими ознаками.
11. Для рівномірного завантаження ягодозбирального комбайна рекомендується закладка насаджень чорної смородини сортами раннього (Жемчужна, Фертоді-1, Чорнобильська), середнього (Сюїта Київська, Загадка, Аметист, Катюша, Пам’яті Вавілова, Санюта, Веліколєпна, Білоруська солодка, Чорний жемчуг), пізнього строків достигання (Титанія, Бен Ломонд, Бен Альдер, Бен Тірран), що дає можливість продовжити період комбайнового збирання врожаю до 20-30 днів. Для насаджень порічки рекомендуються сорти раннього (Червона Віксне, Альфа), середнього (Наталі), середньо-пізнього (Голандська червона, Станза), пізнього (Розетта, Ролан, Рондом) та надпізнього строків достигання (Роте Шпетлезе), що дасть можливість продовжити період комбайнового збирання врожаю до 30-40 днів.
12. З метою одержання ефірних масел у чорної смородини можна використовувати листки і бруньки. Виділені найбільш придатні для цієї мети сорти.
13. Рекомендувати для використання в селекції сорти-носії господарськи цінних ознак у чорної смородини: на крупноплідність – Чорний жемчуг, Лінтяй, Сіянець Голубки, Мрія, Консул; на швидкоплідність – Чорний жемчуг, Санюта, Сюїта Київська, Аметист; на одночасність достигання – Загадка, Тітанія, Веліколєпна; на високий вміст в ягодах аскорбінової кислоти – Білоруська солодка, Славута; на стійкість генера тивних органів до весняних приморозків – Бінар, Веліколєпна, Тітанія, Санюта, Сюїта Київська; на стійкість до борошнистої роси – Черешнева, Бінар, Сюїта Київська, Аметист, Полтава-800, Тітанія; на стійкість до брунькового кліща – Шахалевська, Бінар, Нарядна. У сортів порічки: на довге і багатоквіткове гроно – Червона Віксне, Роте Шпетлезе, Розетта; на крупноплідність – Віксне, Джонкер Ван Тетс, Задунайська, Мінесота; на стійкість генеративних органів до весняних приморозків – Голландська червона, Рондом, Нова червона, Роте Шпетлезе, Наталі; на стійкість до антракнозу – Роте Шпетлезе, Рондом, Станза, Фертоді пірос.
14. Вирощування сортів чорної смородини Аметист, Бен Альдер, Черешнева, Консул, Комфорт, Тітанія забезпечує рівень рентабельності 117-122% в порівнянні з контролем (Білоруська солодка, Санюта) – 98-103%; сортів порічки Роте Шпетлезе, Альфа, Розетта, Червона Віксне – 119-147% в порівнянні з контролем (Джонкер Ван Тетс і Рондом) відповідно 113-115%.

СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
1. ШЕСТОПАЛ-КРЕСЕЛЮК Г.С., ШЕСТОПАЛ З.А. Стійкість сортів чорної смородини і порічок до смородинового брунькового кліща і махровості. // Зб. наук. темат. міжвід. Садівництво.-К.”Урожай”, 1993.-вип. 42.-с.71-72. (Проведено облік ураження сортів в польових умовах).
2. КРЕСЕЛЮК Г.С. Биологические особенности формирования урожая сортов красной смородины в условиях Западной Лесостепи УССР. Состояние и перспективы развития ягодоводства в СССР. //Сб. научных трудов, вып.55.-Мичуринск,1990-с.115-117.
3. ШЕСТОПАЛ З.А., ШЕСТОПАЛ Г.С. Яку смородину хочемо мати. //Сад.-1994.-№7.-с.10. (Проведені польові і лабораторні дослідження).
4. ШЕСТОПАЛ С.Я., ШЕСТОПАЛ Г.С. Основні напрямки промислового вирощування чорної смородини і порічки в Західному регіоні України // Міжв. тем. наук. зб. ”Садівництво” – К. “Аграрна наука”, 1998.-вип. 47.-с (Проведено лабораторні та польові аналізи).
5. ШЕСТОПАЛ Г.С. Сорти чорної смородини інтенсивного типу для промислових технологій// Міжв. тем. наук. зб. ”Садівництво” – К. “Аграрна наука”, 1998.-вип. 47.-с
6. ШЕСТОПАЛ Г.С. Використання світового генофонду в селекції чорної смородини на стійкість проти грибкових хвороб// Міжв. тем. наук. зб. ”Садівництво” – К. “Аграрна наука”, 1998.-вип. 46.-с. 52-53.
7. КРЕСЕЛЮК Г.С., ШЕСТОПАЛ З.А. К проблеме этиологии распространения столбчатой ржавчины черной и красной смородины.//Проблемы интенсификации современного садоводства. Тезисы докладов обл.науч. конференции молодых ученых.-Мичуринск,1990.-с.55-56. (Проведено дослідження по культурі порічки).
8. ШЕСТОПАЛ З.А., КРЕСЕЛЮК Г.С. Антракноз смородины и крыжовника и устойчивость сортов к болезни.//Товарное ягодоводство: организация, технологии, сортимент. Тезисы науч.-произв.конфер.-Бердск,1990.-с.96-97. (Проведено облік ураження сортів в польових умовах).
9. ШЕСТОПАЛ Г.С. Селекция черной смородины для промышленной культуры в Западной Лесостепи Украины. //Современные проблемы плодоводства. Тез. докл.науч.конф.посвящонной 70-летию Белорускогонауч.-иссл.ин-та плодоводства.-Самохваловичи,1995.-с.191-192.
10. ШЕСТОПАЛ З.А., ШЕСТОПАЛ Г.С. Збереження генофонду і покращення сортименту ягідних культур в Україні.//Тези доп. наук.-прак.конф. присв.25-річчю від дня утв.Краснокутської дослідної станції садівництва.-1993.-с.27-28. (Виконана робота по культурі порічки).
11. ШЕСТОПАЛ Г.С. Новий напрямок господарського використання культури чорної смородини.// Тези доп. наук. прак. конф. присв. 25-річчю від дня утв.Краснокутської дослідної станції садівництва.-1993.- с.131-132.
12. ШЕСТОПАЛ Г.С. Самоплідність та підбір запилювачів для перспективних сортів чорної смородини та порічок.//Сучасні проблеми і перспективи розвитку садівництва. Тези доп. наук. виробн. конф. присв 25-річчю Подільської дослідної станції садівництва.-Вінниця,1994.-с.63-64.
13. ШЕСТОПАЛ С.Я., ШЕСТОПАЛ З.А., КРЕСЕЛЮК Г. С., КОСЯНЧУК М.И. Новые и перспективные сорта ягодных культур для условий Львовской области.// Информационный листок №781-89.-Киев,1989.-4 с.
14. КАНГИНА И.Б., ШЕСТОПАЛ Г.С., БИДНЫК А.Я. Сорта черной смородины для быстрого замораживания.// Информационный листок №156-97.-Киев,1997.-4с. (Підібрано сортимент і заготовлено зразки).
15. ШЕСТОПАЛ С.Я., ШЕСТОПАЛ Г.С. Придатність сортів чорної смородини і порічки до комбайнового збирання врожаю.// Тези доп. наук. прак. конф. присв. 25-річчю від дня утв.Краснокутської дослідної станції садівництва.-1993.- с.55-56. (Виконано лабораторні дослідження).
16. ШЕСТОПАЛ С.Я., ШЕСТОПАЛ Г.С. Технологічні властивості сортів смородини.// Інтенсивні технології Наддніпрянщини та Передкарпаття України. Тези доп. наук. практ. конф. присв. 30-річчю Придністровської дослідної станції садівництва.-Чернівці,1995.-с.201-203. (Проведено лабораторні аналізи).

АНОТАЦІЯ
Шестопал Г.С. Господарсько-біологічні особливості і селекційна цінність сортів чорної смородини і порічки в умовах Західного Лісостепу України. -Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступення кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.07- плодівництво. -Національний аграрний університет. Київ, 1998.
Викладені результати досліджень по вивченю господарсько-біологічних ознак чорної смородини і порічки в умовах Західного Лісостепу України. Виділені найбільш швидкоплідні, високопродуктивні сорти різних строків достигання з високим рівнем стійкості проти грибкових хвороб, весняних приморозків, придатних до заморожування ягід та зберігання в свіжому вигляді в холодильниках. Виділені сорти чорної смородини і порічки придатні для інтенсивних технологій. З урахуванням строку дозрівання ягід виділених сортів створено сортовий конвеєр, що дає можливість значно продовжити роботу комбайна і підвищити ефективність його використання на протязі ягодозбирального сезону. Виділені найбільш придатні сорти для використання ефірних масел у чорної смородини та визначено висока вітамінна цінність листків порічок.
Ключові слова: чорна смородина, порічки, сорт,вид, стьійкість, врожайність, зимостійкість, конвейєр.

ШЕСТОПАЛ Г.С. Хозяйственно-биологические особености и селекционная ценность сортов черной и красной смородины в условиях Западной Лесостепи Украины.- Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.07- плодоводство.- Национальный аграрный университет,- Киев, 1998.
Выделенные сорта черной смородины пригодны для получения масел и выявленая высокая витаминная ценность листьев красной смородины.
Изложены результаты исследований по изучению хозяйственно-биологических особенностей черной и красной смородины в условиях Западной Лесостепи Украины. Выделены наиболее скороплодные, высокопродуктивные сорта разных сроков созревания с высоким уровнем устойчивости против грибковых болезней, весенних заморозков, пригодных к замораживанию ягод и хранению в свежем виде в холодильниках. Выделены сорта черной и красной смородины, пригодные для интенсивных технологий. С учетом строков созревания ягод выделеных сортов, подобрано сортовой конвейер, что даст возможность значительно продлить работу комбайна и повысить эфективность его использования на протяжении ягодоуборочного сезона.
Основные результаты работы нашли применение в производстве.
Ключевые слова: черная и красная смородина, сорт, устойчивость, зимостойкость, урожайность, конвейер, селекция, вид.

Shestopal. G. S. Farm biological peculiarities and selection value of red and black current cultivars in the conditions of Western Ukraine Lisosteppe – Manuscript.
The thesis is submitted for the scientific degree of the candidate of agricultural sciences, speciality 06.01.07 fruit growing – National Agrarian University, Kyiv, 1998.
The paper presents the earliest maturing highly-productive cultivars / sorts/ with different terms of ripening, high ecological resistance to fungus diseases and spring frosts and are favourable for freezing and storing in a natural form in refrigerators.
As a result of growing /breeding/ the most favourable cultivars are determined for combine harvesting.
It should be noted that new cultivars /sorts/ of red and black currents for getting essential oils are created and high vitamine value of red current leaves is determined.
The main results of the paper are imtroduced into the production.
Key words : red and black currants, cultivar, sort, frost resistance, steadiness /stability/, harvest , conveyor, selection.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020