.

Формування системи обліку в сільськогосподарських виробничих структурах ринкового типу (організаційно-методологічні аспекти): Автореф. дис… канд. ек

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
105 2997
Скачать документ

Інститут аграрної економіки
Української Академії Аграрних Наук

УДК 631.162:657.22

ГУЗАР Богдан Степанович

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИЧИХ
СТРУКТУРАХ РИНКОВОГО ТИПУ
(організаційно-методологічні аспекти)

Спеціальність 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит”

Автореферат
на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук

КИЇВ – 1999

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті агарної економіки Української академії аграрних наук.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор,
академік УААН
Саблук Петро Трохимович,
Інститут аграрної економіки УААН, директор

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Сук Леонід Кіндратович,
Національний аграрний університет,
професор кафедри бухгалтерського
обліку і аудиту
кандидат економічних наук, професор
Щирський Василь Антонович,
Національна академія управління,
доцент кафедри бухгалтерського
обліку і аудиту
Провідна установа: Державний торговельно-економічний
університет,
кафедра аудиту

Захист дисертації відбудеться “ 24 “ лютого 1999 р. о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 26.350.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук в Інституті аграрної економіки УААН (252127, м.Київ-127, вул.Героїв оборони, 10, конференц-зал, 3-й поверх).
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту аграрної економіки УААН (252127, м.Київ-127, вул.Героїв оборони, 10, 2-й поверх).

Автореферат розісланий “ 22 ” січня 1999 року

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Пулім В.А.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Створення суверенної незалежної держави Україна зумовлює необхідність здійснення глибоких соціально-економічних перетворень на селі, спрямованих на подолання відчуження сільськогосподарських працівників від землі, засобів виробництва і результатів праці, стабілізацію постачання продуктів харчування, гарантування продовольчої безпеки країни, освоєння ринкових відносин в агропромисловому комплексі.
В умовах переходу до ринкової економіки на базі реформованих сільськогосподарських підприємств створюються нові організаційно-правові структури ринкового типу. Їх ефективне функціонування невідкладно вимагає кардинальних змін як в економіці агропромислового виробництва, так і в сфері облікового забезпечення його діяльності.
Проблемам розвитку виробничо-правових структур та удосконалення обліку в нових умовах господарювання присвячені роботи ряду вітчизняних вчених–економістів: Л.О.Артикульного, М.Ф.Бичкова, П.І.Гайдуцького, М.Я.Дем’яненка, В.М.Жука, Г.Г.Кирейцева, М.Й.Маліка, В.Я.Месель-Веселяка, В.Б.Моссаковського, П.Т.Саблука, В.В.Сопка, Л.К.Сука та інших авторів, які зробили значний внесок в розробку теорії і практики обліку і діяльності нових форм господарювання.
Подальше входження агропромислової економіки в ринок, при наявності інфляційних процесів, ставлять перед теорією і практикою бухгалтерського обліку ряд нових важливих завдань. Потреба негайного їх вирішення і зумовлює актуальність вибраної теми, визначає основні напрями дисертаційного дослідження. Водночас слід відзначити, що організаційно-методологічні проблеми формування системи обліку в ринкових умовах вивчено ще недостатньо, що потребує поглибленого їх дослідження, особливо в умовах переходу до застосування міжнародних стандартів і розробки проекту Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні“.
Необхідність розв’язання цих проблем підкреслює актуальність вибраної теми дисертації.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з науково-технічною програмою на 1996-2000 роки “Наукові основи аграрної політики трансформування агропромислового виробництва в ринкові умови” Інституту аграрної економіки УААН.
Метою проведеного дослідження є розробка обгрунтованих методологічних і практичних підходів щодо організаційної побудови і ведення обліку в нових господарських структурах ринкового типу.
У відповідності до мети дослідження вирішувались наступні завдання:
• виявити організаційно-економічні особливості створення і функціонування нових виробничо-правових сільськогосподарських структур на сучасному етапі переходу до ринкових відносин;
• обгрунтувати організаційно-методологічні та інші положення та методичні підходи щодо формування системи обліку і особливостей його ведення в умовах створення господарських структур ринкового типу;
• визначити роль, завдання і функції бухгалтерського обліку в нових умовах господарювання;
• розробити порядок ведення обліку в кооперативних формуваннях та їх асоціаціях.
• опрацювати пропозиції по удосконаленню форм документів і регістрів та організації аналітичного і синтетичного обліку ресурсів і витрат виробництва в різних господарських формуваннях.
Предмет та об’єкт дослідження. Предметом дослідження виступає організація обліку виробничо-господарської діяльності нових форм господарювання.
Об’єктом дослідження є колективні сільськогосподарські підприємства, селянські (фермерські) господарства, кооперативні та інші структури АПК Черкаської області.
Методологія і методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою досліджень є положення ринкової економіки, теорії, діалектичний метод пізнання та системний підхід до вивчення економічних явищ, законодавчі та інші нормативні акти, постанови Уряду країни з питань здійснення аграрної реформи, організації обліку і переходу його на міжнародні стандарти та розробки відомих вчених – економістів.
В процесі дослідження вивчалися публікації вітчизняних та зарубіжних авторів, матеріали наукових конференцій, рекомендації науково – дослідних установ щодо організації обліку в нових господарських структурах і його удосконалення. Для вирішення поставлених в дисертаційній роботі завдань використовувались наступні методи дослідження: монографічний, абстрактно–логічний, економіко–статистичний, розрахунково– конструктивний, графічний та інші.
Наукова новизна одержаних результатів. Наукову новизну дисертаційних досліджень визначають такі організаційно-методологічні та практичні результати:
• виявлені особливості виробничої діяльності нових форм господарювання як предмета організації бухгалтерського обліку;
• обгрунтовані організаційно-методологічні підходи щодо формування
• системи обліку в нових господарських структурах;
• визначені відмінності фінансового, управлінського і податкового обліку та вимоги, які до них висуваються;
• запропоновано порядок оцінки і обліку земель у сільськогосподарському виробництві;
• розроблені форми документів з обліку паїв, дивідендів, земельного і пайового фонду, які доцільно використовувати в умовах приватизації;
• обгрунтовано порядок ведення зведеного обліку в кооперативах та їх асоціаціях;
• удосконалено порядок і особливості ведення обліку в селянських (фермерських) господарствах.
• розроблені організаційно- методологічні підходи щодо інвентаризаціі, оцінки і передачі основних засобів реформованим структурам.
• запропоновано шляхи використання комп’ютерної технології в новостворених господарських формуваннях.
Практичне значення роботи зводиться до можливостей використання у колективних сільськогосподарських підприємствах, фермерських господарствах, кооперативних та інших формуваннях АПК викладених пропозицій і рекомендацій щодо організації обліку їх виробничої діяльності, що забезпечує спрощення облікового процесу, робить його більш ефективним. Впровадження у виробництво результатів дисертаційних досліджень сприятиме процесу реформування господарств, відродження кооперативних принципів, удосконалення організації обліку і його спрощенню.
Особистий внесок здобувача. Сукупність отриманих наукових результатів є авторською оцінкою організаційно–методологічних аспектів розвитку нових форм господарювання і особливостей ведення обліку в умовах ринку.
Апробація результатів досліджень. Основні положення дисертації перевірялися в КСП і фермерських господарствах Уманського та Звенигородського районів, в семінарах, їх використано при підготовці методичних рекомендацій та вказівок для застосування у виробництві, при викладанні навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік” на економічному факультеті Уманської сільськогосподарської академії. Дисертаційна робота доповідалась на розширеному засіданні кафедр бухгалтерського обліку і статистики, фінансів і аудиту Уманської сільськогосподарської академії, на засіданні відділення Інституту аграрної економіки УААН.
Публікації. Основні положення і результати дослідження викладені у восьми наукових статтях і тезах загальним обсягом 3,8 друкованих аркушів.
Обсяг і структура дисертації. Робота викладена на 158 сторінках комп’ютерного тексту, складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел із 205 найменувань, містить 8 таблиць, 6 рисунків та 12 додатків.
Структура роботи.
Вступ.
Розділ 1. Методологічні положення формування системи обліку в нових господарських структурах ринкового типу. 1.1. Становлення, розвиток та функціонування нових форм господарювання. 1.2. Роль, завдання і функції обліку в нових виробничо-господарських структурах. 1.3. Особливості організації обліку в нових формах господарювання.
Розділ 2. Організація обліку в реформованих сільсько-господарських виробничих структурах. 2.1. Облік ресурсів виробництва. 2.2. Облік землі в господарських формуваннях. 2.3. Облік витрат виробництва. 2.4.Облік результатів господарської діяльності.
Розділ 3. Удосконалення системи обліку в орендних і кооперативних підприємствах. 3.1. Напрями удосконалення обліку і підвищення його ефективності. 3.2. Організація обліку з використанням електронно-обчислювальних машин. 3.3. Поліпшення кадрового забезпечення нових виробничих формувань.
Висновки.
Список використаних джерел.
Додатки.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
В першому розділі “Методологічні положення формування системи обліку в нових господарських структурах ринкового типу” розглядаються зміни в системі бухгалтерського обліку, що відбуваються при переході до ринкових умов, теоретичні положення суті пост реформованих організаційно-правових структур, критерії і особливості їх становлення, розвитку і функціонування. Особлива увага приділяється функціонуванню селянських (фермерських) господарств, виробничих кооперативів та їх асоціацій в Черкаській області.
Проведені дослідження свідчать, що внаслідок здійснення аграрної реформи в Україні функціонує понад 8,6 тис. колективних сільськогосподарських підприємств, 1,2 тис. спілок селян, близько 800 акціонерних товариств, понад 300 кооперативів та ряд інших виробничо-господарських структур. Працюють майже 36 тис. селянських (фермерських)
господарств. Організація нових господарсько-правових формувань на засадах приватної власності на землю, засоби виробництва набуває поширення і в
Черкаській області. Тут в основному завершено паювання майна та земельних угідь в колективних сільськогосподарських підприємствах, здійснюється їх реструктуризація, створюються умови щодо виходу з їх складу власників з майновими і земельними паями. Посилюється розвиток селянських (фермерських) господарств, яких налічувалось на початок 1998 р 568. Середній розмір селянських (фермерських) господарств дорівнює 25,3 га сільськогосподарського призначення, з них 22,7 га орних земель.
В пошуках ефективних організаційно-господарських форм виробництва на основі приватної власності на землю і майно сільськогосподарські працівники залежно від конкретних умов віддають перевагу відповідним виробничо-правовим структурам. Поки що в Україні найбільше функціонує колективних сільськогосподарських підприємств. Нині об’єктивно назріла необхідність реформування цих господарств в таку організаційно-правову форму, яка б реально забезпечила підвищення економічних інтересів сільськогосподарських працівників. Дослідження показали, що досить зрозумілою для селян організаційно-виробничо-правовою формою господарської діяльності можуть бути сільськогосподарські виробничі, постачальницькі, збутові та інші кооперативи.
У зв’язку з цим назріла нагальна потреба у розробці організаційно-методологічних положень та методичних підходів щодо застосування бухгалтерського обліку у нових сільськогосподарських виробничих структурах, насамперед сформованих на кооперативних засадах. Це стосується обліку їх матеріально-технічних ресурсів, витрат виробництва, результатів господарської діяльності. Наявність підприємств різних типів за формою власності привело до поділу в зарубіжних країнах бухгалтерського обліку на два види: фінансовий бухгалтерський та управлінський (оперативний) облік. До фінансового обліку відносять бухгалтерські дані, які використовуються не тільки для внутрішньоуправлінських цілей, а й для повідомлення контрагентам. В дисертації чітко окреслені функції фінансового й управлінського обліку, їх місце і значення в ринкових умовах з урахуванням досвіду розвинутих країн світу.
Управлінський облік повинен охоплювати всі стадії інформаційного потоку управлінського циклу, а саме: планування, вимірювання реалізації планів (контроль, зворотний зв’язок), інтерпретація результатів вимірювань та узагальнення базової інформації для прийняття певних відповідних рішень. Головним його завданням є не здійснення обліку, аналізу чи планування як функцій, а використання окремих їх елементів з метою інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень з оптимізації алгоритму “витрати – обсяг – прибуток”.
В нових умовах господарювання бухгалтерський облік має забезпечувати заінтересованих суб’єктів інформацією про діяльність підприємств і організацій, кооперативів і їх асоціацій достатньою інформацією для прийняття ними обгрунтованих економічних рішень. Різні групи користувачів потребують різної інформації. У зв’язку з цим у міжнародній практиці як самостійній галузі бухгалтерського обліку існують податковий, фінансовий та управлінський облік (рис. 1).

Податковий
облік Фінансовий облік Управлінський
облік

Забезпечує визначення сум податків та контроль за їх сплатою Забезпечує реальну характеристику фінансового стану підприємства та ре-зультатів його діяльності незалежно від правил і вимог податкового законодавства
Підготовляє інформацію для планування, контролю, аналізу та прийняття рішень на різних рівнях управління підприємством

Рис. 1. Види обліку в ринкових умовах
Отже, податковий облік спрямований на розрахунок сум податків і має здійснювати контроль за своєчасним і повним їх надходженням до бюджету.
Дослідження показали, що функціонування багатоукладної економіки підприємств різного типу потребує створення такої системи облікової інформації, яка б давала змогу використовувати єдиний порядок оподаткування всіх підприємств та складання звітності про їх фінансове становище за єдиними формами. Крім того, перехід України до ринкових відносин і необхідність залучення іноземних інвестицій, вимагають, щоб облік був зрозумілим іноземним учасникам. Це потребує істотних змін у методичних положеннях ведення обліку, поділу його на фінансовий і управлінський з врахуванням особливостей становлення і ведення обліку в Україні.
Подальший розвиток орендних і кооперативних відносин, створення в господарствах пайових фондів неминуче призводить до перетворення підприємств в корпоративні асоціації. В умовах змін економічного і юридичного статусів кооперативів та їх об’єднань в цілому, необхідні адекватні зміни облікового забезпечення функціонування асоціацій. Аналіз
роботи господарств, всі підрозділи яких працюють на засадах кооперації, свідчить про те, що з зміною структури управління, виникає необхідність у розформуванні єдиних економічних служб. Вважаємо, що зміна форм господарювання на селі, перехід від внутрішньогосподарського орендного підряду до асоціацій кооперативів ставить перед обліком завдання не просто визначення кінцевих результатів діяльності підрозділів, як рекомендують деякі економісти, а в більшій мірі, пояснення, чому одержаний той чи інший результат господарювання. Важливим завданням обліку є відображення майнового стану кооперативу. Приватизація власності передбачає визначення прав на володіння майном кооперативу в цілому і кожного його члена зокрема.
Перехід до ринкових відносин, в практиці господарювання, зумовлює збільшення об’єктів контролю. Об’єктами внутрішньогосподарського самоконтролю стають повнота і своєчасність виконання договірних зобов’язань, кількість і якість послуг, визначення пайового фонду, його персоніфікації, нарахування дивідендів, орендні відносини.
Економічна і юридична самостійність суб’єктів асоціацій забезпечує їм правовий режим володіння і розпорядження засобами виробництва, виробленою продукцією і фінансовими результатами, що зумовлює потребу побудови обліку безпосередньо на рівні кооперативів та їх асоціацій. З іншого боку, функціонування асоціації як юридичної особи вимагає належної організації обліку по об’єднанні в цілому. Кожний з цих рівнів характеризується різними об’єктами управління, що і визначає особливості побудови в них обліку, при якому фінансовий облік в більшій мірі буде зосереджуватись в центральній економічній службі асоціації, а виробничий – в кооперативах.
При організації бухгалтерського обліку на підприємствах АПК потрібно враховувати, що при функціонуванні нових внутрішньогосподарських формувань центр аналітичних розробок зміщується у низові колективи. В умовах ринку синтетичний облік, виходячи з зарубіжного досвіду, найбільш логічно вести на визначених рахунках самостійно у фінансовому та управлінському обліку. З метою пристосування існуючої форми обліку доцільно уніфікувати облікові регістри синтетичного і аналітичного обліку, орієнтуючись на можливість застосування їх підприємствами різних форм власності та сфер діяльності; забезпечити більш рівномірне нагромадження облікових даних у регістрах обліку; максимально наблизити дані аналітичного обліку в облікових регістрах до використання їх при складанні квартальної та річної звітності.
Реформування системи обліку і контролю, зокрема бухгалтерського обліку, слід почати з плану рахунків, який повинен бути побудований на основі прийнятих у міжнародній практиці принципів, міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, прогресивних форм кодування, що забезпечує тісний зв’язок поточного обліку з балансом, фінансовою звітністю, деклараціями. Впровадження в План рахунків фінансового та управлінського обліку дає змогу здійснювати контроль зовнішніх та внутрішніх матеріально – вартісних потоків.
На постановку обліку в селянських господарствах впливають їх організаційні форми виробництва і спеціалізація. Практика свідчить, що організація обліку в односімейних селянських господарствах, які займаються виробництвом одного виду сільськогосподарської продукції, повністю відповідає проста система обліку, яка полягає у відображенні виробничих операцій в журналі обліку господарських операцій (замість типових первинних документів), організація обліку і звітності знаходиться у тісному взаємозв’язку з діючими системами управління і умовами господарювання. Практика організації облікового процесу свідчить про багаточисельність підходів до вирішення питання про організацію обліку. Нині результати наукових досліджень і досвід обліку в селянських (фермерських) господарства дозволяє створити систему обліку, яка б відповідала сучасним вимогам, забезпечуючи при цьому мінімальну трудоємкість, заснована на самообліку; простоту, ясність, однотипність в побудові регістрів і у веденні записів; повноту відображення об’єктів обліку; своєчасність формування даних для прийняття управлінських рішень.
Проведені дослідження і досвід роботи селянських (фермерських) господарств Черкаської області показує, що основними об’єктами бухгалтерського обліку в цих господарських структурах є майно, грошові кошти, розрахунки і кредити, оплата праці найманих осіб, доходи і видатки, господарські операції.
В дисертації опрацьована схема обліку в селянських (фермерських) господарствах та в кооперативних формуваннях. Для спрощення обліку в кооперативах розроблений робочий план рахунків бухгалтерського обліку господарських операцій, в якому кількість синтетичних рахунків в порівнянні з типовим планом скорочено приблизно наполовину. В кооперативах обліковуються лише виробничі запаси, які проходять складський оборот. Паливо-мастильні та інші матеріали, запасні частини, одержані на складах асоціації по лімітне – забірних картках, накладних в кінці місяця списуються на основі рахунків, пред’явлених асоціацією, безпосередньо на витрати виробництва з кредиту рахунку 79 “Внутрішньогосподарські розрахунки”.
Аналогічно списують соковиті і грубі корми, ядохімікати, одержані від кооперативів своєї асоціації і витрачені на виробництво.
Однією з найскладніших і трудомістких ділянок роботи бухгалтерії в сільськогосподарських кооперативах є облік реалізації продукції. Це зумовлено як великою кількістю каналів реалізації, так і наявністю різних відпускних цін. На наш погляд, в організації обліку реалізації продукції (робіт, послуг) як показує досвід, доцільно дотримуватись існуючого порядку в дореформованих структурах. Враховуючи практичний досвід діяльності фермерів України, в дисертації запропоновано застосування спрощеної методики обліку витрат та визначення доходу у фермерських господарствах.
В другому розділі “Організація обліку в реформованих сільськогосподарських виробничих структурах” досліджуються з позицій раціональної побудови системи бухгалтерського обліку особливості обліку ресурсів виробництва, землі, витрат виробництва та результатів господарської діяльності в нових організаційно-правових структурах агропромислової сфери. В результаті уточнено, стосовно форм господарювання, порядок здійснення інвентаризації основних засобів виробництва з проведенням експертної оцінки, обгрунтовані методологічні положення оцінки окремих видів засобів в ув’язці з ринковими цінами їх балансової вартості. Розроблена схема відображення в обліку результатів
роботи з приведенням у відповідність до ринкових цін балансової вартості окремих об’єктів основних засобів з застосуванням балансових рахунків. Передані кооперативам
засоби виробництва необхідно обліковувати на кооперативному рівні і в системному синтетичному обліку на рівні асоціації кооперативів. Це випливає із статусу економічної самостійності кооперативів і необхідності визначення свого майнового стану, а також складання самостійного балансу.
Для поліпшення синтетичного обліку в асоціаціях доцільно його здійснювати по можливості з застосуванням рахунків діючого плану з розробкою спрощеного варіанта. В дисертації обгрунтовано застосування скороченого переліку рахунків бухгалтерського обліку, які передбачені в типовому плані рахунків. Цей план рахунків включає синтетичні рахунки та субрахунки першого та другого рівнів. Особливого значення надається відображенню розподілених майна, землі, грошових коштів між кооперативами. З цією метою розроблено порядок ведення обліку цих ресурсів.
В умовах розвитку ринкових відносин і створення орендно-пайових кооперативів важливе значення має застосування чеків-накладних для проведення розрахунків між кооперативами. Вони виконують облікову функцію і одночасно є документами, що лімітують витрату засобів і ресурсів на виконання виробничої програми. При організації обліку на підприємствах АПК потрібно враховувати, що при функціонуванні нових внутрішньогосподарських формувань центр аналітичних розробок зміщується у низові колективи.Перебудова господарського механізму ставить нові вимоги до обліку праці та її оплати, основу якої складає первинна документація. Синтетичний облік заробітної плати, входячи з зарубіжного досвіду, найбільш логічно вести на визначених рахунках самостійно у фінансовому та управлінському обліку. В нових умовах господарювання важливого значення набуває облік і оцінка матеріальних цінностей і виробничих запасів. При цьому слід використати досвід зарубіжних країн, в яких застосовуються три способи їх оцінки: середня ціна їх придбання; оцінка по методу ліфо (lifo), який полягає в першочерговому списанні матеріалів, що поступили на підприємство останніми; метод фіфо (fifo), який передбачає, що на виробництво спочатку списуються цінності, що поступили на підприємство першими (при інфляції вони більш дешеві). В нинішніх умовах великого значення набуває правильна оцінка виробничих запасів, а також порядок відображення сум їх дооцінки на рахунках. На наш погляд, дооцінку матеріальних цінностей необхідно проводити не по всіх їх видах, які зберігаються на складах, а тільки по тих, що використовуються для потреб виробництва або реалізовані.
В процесі дослідження розроблені пропозиції щодо удосконалення системи обліку матеріальних цінностей і виробничих запасів в орендно-пайових кооперативах і селянських (фермерських) господарствах, а також обліку майна та майнових паїв. Кожний кооператив повинен обгрунтовано підходити до розподілу загальної суми дивідендів. Необхідно враховувати, що дивіденди – це частина прибутку, отриманого кооперативом на основі використаних земельних, майнових паїв та трудового внеску. В дисертації розроблені методичні положення відображення на рахунках бухгалтерського обліку цих операцій.
В системі обліку набуває великого значення облік землі в сільськогосподарських формуваннях, удосконалення механізму плати за землю в сільському господарстві. В умовах переходу до ринку, розвиток різних форм господарювання та проведення приватизації землі істотно розширюють сферу рентних відносин. Їх суб’єктами виступають орендарі, фермери, селянські спілки, товариства, кооперативи, асоціації кооперативів та ін. Тому важливим в нових умовах господарювання є її вартісна оцінка. Необхідність вартісної оцінки землі в нових умовах господарювання диктується перш за все використанням товарно-грошових відносин, підвищенням заінтересованості селян у збільшенні виробництва продукції і поліпшення її якості, застосування у виробничій сфері нового економічного механізму діяльності.
В дисертаційній роботі на основі аналізу методологічних підходів щодо оцінки земель опрацьовані пропозиції щодо обліку земельного фонду в різних організаційно-правових структурах. Так, до впровадження грошової оцінки землі облік наявності та руху землі доцільно вести в кооперативі в окремій спеціальній відомості “Земельний фонд кооперативу” з відображенням кількості власної землі і орендованої. Передавати землю в користування необхідно по договору. Оскільки погіршення або покращання родючості землі в значній мірі зумовлено господарською діяльністю людини, тому необхідно в ньому передбачити як економічні санкції, зв’язані з нераціональним використанням і зниженням продуктивності землі, так і стимули за збереження і примноження її родючості. В процесі досліджень обгрунтовані методичні рекомендації щодо орендної плати за землю в натурі або грошовій формі, розроблений порядок відображення на рахунках руху орендної плати.
При здійсненні радикальної економічної реформи, розширенні господарської самостійності підприємства частиною управлінського обліку стає облік витрат. В управлінському обліку витрати обліковуються по статтях і калькулюється собівартість, в фінансовому -облік витрат ведуть по елементах. Обгрунтоване встановлення номенклатури статей витрат визначає аналітичність даних, можливості здійснення контролю і виявлення резервів їх зниження. Групування по статтях собівартості представляє об’єкт аналітичного обліку і з цієї точки зору її розширення підвищує інформаційну забезпеченість системи обліку.
Реалізація одержаної продукції, тварин, робіт та послуг, на наш погляд, повинна відображатися на двох балансових рахунках: 46″ Реалізація на сторону”, 47″ Реалізація кооперативам своєї асоціації”. Основною статтею доходів (надходжень) кооперативів, заснованих на орендно-пайовій основі, є реалізація сільськогосподарської продукції, надання послуг та виконання робіт. Із всіх надходжень (доходів) кооперативи повинні повертати в першу чергу матеріальні та прирівняні до них витрати, які включають в себе всі види матеріальних цінностей, амортизацію, страхові платежі, послуги із сторони, в тому числі від інших кооперативів, орендну плату за орендовані основні засоби, проценти за кредит під виробничі потреби, які відповідно до законодавства включаються в собівартість. Валовий доход, який залишився після цих відрахувань, становить чистий доход кооперативу. Після сплати всіх необхідних податків, зборів до бюджету, внесків в пенсійний фонд, страхові фонди, інші необхідні платежі, які здійснюються за рахунок прибутку, залишається прибуток, який є власністю кооперативу і використовується за його розсудом. З нашого погляду, варіанти розподілу чистого доходу (прибутку) кооперативу можуть бути різними і залежать від організаційної побудови асоціації кооперативів, їх взаємовідносин з центром і прийнятого між собою порядку фінансування і централізації засобів.Досвід роботи сільськогосподарських підприємств в умовах кооперативної форми організації виробництва показує , що найбільша економічна заінтересованість колективів досягається тоді, коли максимально можлива величина фінансового результату їх діяльності залишається в розпорядженні кооперативів. Такий підхід розширяє самостійність кооперативів, при одночасному підвищенні відповідальності за їх фінансовий стан. Доход (прибуток), який залишається після відповідних обов’язкових відрахувань від нього, використовується для оплати праці членів кооперативу. При розподілі чистого доходу (прибутку) необхідно враховувати ту особливість, що в більшості випадків він визначається в кінці року, а використовується з початку року до визначення кінцевого результату. Відповідно до цього, оплата праці, яка видається працівникам на протязі року, перетворюється в авансування.
Розділ 3 “Удосконалення системи обліку в орендних і кооперативних підприємствах” присвячений обгрунтуванню напрямів удосконалення обліку і його ефективності, застосуванню електронно-обчислювальних машин в системі бухгалтерського обліку, поліпшенню кадрового забезпечення нових виробничих формувань.
В сучасних умовах освоєння ринкової економіки важливого значення надається удосконаленню організаційної побудови економічної роботи в кооперативах та інших господарських структурах. Вона визначає організаційну основу і форму обліку, ступінь його централізації, розподіл економічної роботи між виконавцями, строки її виконання тощо. Нині існує кілька підходів до організації і функціонування централізованих економічних служб в асоціаціях. Один з них характерний тим, що економічна робота в об’єднанні кооперативів виконується централізовано в єдиній економічній службі або в ФРЦ асоціації. В госпрозрахункових підрозділах кооперативів ведеться, як правило, тільки аналітичний облік їх доходів і видатків. При цьому функціонування центральних економічних служб і всього апарату управління асоціацією здійснюється за рахунок мобілізації частини коштів підрозділів в централізовані фонди об’єднання кооперативів.
У літературних джерелах продовжуються дискусії про те, кому і як здійснювати кредитно-розрахункове обслуговування підприємств, об’єднання кооперативів, банку чи фінансово-розрахунковому центру. Досвід діяльності окремих об’єднань переконливо доводить переваги фінансово-розрахункових центрів, так як тільки вони відповідають інтересам учасників кооперації, а
працівники Агропромбанку, як відомо, не заінтересовані захищати інтереси учасників об’єднань, у них інші завдання. Нині в асоціаціях кооперативів (фермерів) на базі їх ФРЦ закладається фундамент майбутніх банківських структур. Функціонування таких установ в асоціаціях кооперативів можливе при умові наявності в об’єднанні значних грошових ресурсів, достатньої кількості кваліфікованих спеціалістів.
Удосконалення первинної і зведеної документації, організації аналітичного і синтетичного, фінансового і управлінського обліку в нових умовах господарювання дасть можливість використовувати облікову інформацію на всіх рівнях управління виробництвом і всіма членами асоціації кооперативів, селянських (фермерських) господарств та інших господарських структур ринкового типу.
Однією з особливостей сучасного етапу розвитку економіки є широке використання електронно-обчислювальних машин (ЕОМ), створення на їхній основі автоматизованих систем управління, пов’язаних з суттєвими змінами в організації бухгалтерського обліку, формуванні первинної документації і документообороту, в групуванні облікових даних та їх використання в управлінських рішеннях. Застосування ЕОМ змінює зміст і характер організації праці облікових працівників, створює реальні умови для розвитку їх творчої діяльності. Використання персональних комп’ютерів дозволяє створювати автоматизовані робочі місця (АРМ), які підвищують продуктивність праці, вносять принципово нові риси і особливості в працю облікових працівників.
Аналізуючи нинішню ситуацію, можна зробити висновок, що комп’ютерні технології облікових робіт у ближчі роки набудуть широкого застосування, що дасть змогу переорієнтувати систему обліку на одержання оперативної інформації. Основною формою організації автоматизованого обліку є автоматизовані робочі місця (АРМи) облікових працівників і спеціалістів сільськогосподарського виробництва. АРМи можуть організовуватися як в бухгалтеріях підприємств, так і в структурних підрозділах фермерських господарств та інших формуваннях. Найбільший ефект використання персональних комп’ютерів в бухгалтерському обліку досягається за рахунок вдосконалення його методології, посилення контрольних функцій, більш повного задоволення потреб управління. Основними напрямками автоматизації бухгалтерського обліку є раціоналізація технології обробки облікової інформації і зниження її трудомісткості.
Здійснення заходів щодо виходу з кризи та оздоровлення економіки агропромислового виробництва, вирішення продовольчої проблеми істотно залежить від кадрового потенціалу, керівного складу та спеціалістів на місцях. Проте, як свідчить аналіз, з певних причин кадрова проблема в період переходу до ринку поки що залишається без достатньої уваги, хоч і належить до числа визначальних. У зв’язку з цим назріла проблема удосконалення системи підготовки і перепідготовки спеціалістів та керівників агропромислового виробництва у напрямі оволодіння теорією і практикою розвитку ринкових відносин, освоєння маркетингової системи управління підприємницькою діяльністю. Цю надзвичайно важливу проблему слід вирішувати у двох напрямах. Одним з них є перепідготовка та перекваліфікація нинішніх керівників і спеціалістів з метою освоєння ними закономірностей розвитку ринкової економіки, формування підприємницьких організаційно-господарських структур та забезпечення їх діяльності, володіння маркетинговою системою стратегічного управління ринком з орієнтацією на споживача продукції.
Другим важливим напрямом забезпечення ринкової економіки кваліфікованими спеціалістами є підготовка їх в навчальних закладах. Але, як свідчать результати досліджень, сучасна система підготовки спеціалістів в навчальних закладах для роботи у господарських структурах ринкового типу має ряд недоліків. Назріла потреба в необхідності обгрунтованого підходу до визначення потреби в молодих спеціалістах.
ВИСНОВКИ
Глибокі соціально-економічні перетворення в агропромисловому комплексі, формування багатоукладної економіки, створення організаційно-правових структур в сільськогосподарському виробництві невідкладно вимагають докорінного удосконалення системи бухгалтерського обліку в нових умовах господарювання. Результати дисертаційного дослідження дають підставу зробити наступні висновки:
1. В нових організаційно-правових структурах, сформованих в процесі здійснення аграрної реформи в Україні, виявлені особливості їх виробничої діяльності, що є предметом створення системи бухгалтерського обліку в ринкових умовах. З цією метою розроблені методологічні положення та методичні підходи щодо організації бухгалтерського обліку матеріально-технічних і земельних ресурсів, витрат виробництва і результатів господарської діяльності. Для кооперативних, приватно-орендних та селянських (фермерських) господарств опрацьовані методичні положення та форми обліку статутного фонду, майна, землі. Функціонування багатоукладної економіки потребує створення відповідної системи облікової інформації, яка б давала змогу використовувати єдиний порядок оподаткування підприємств всіх типів та складання звітності про їх фінансовий стан за єдиними формами. Інформаційна функція обліку повинна трансформуватись з джерела для складання звітності у важливий інструмент управління.
2. При формуванні і діяльності нових організаційно-правових структур, зокрема кооперативного типу, набуває особливого значення облік ресурсів виробництва. В дисертації розроблені рекомендації щодо первинного
обліку майнових паїв, а також дивідендів за результатами господарської діяльності у корпоративних формуваннях.
3. Особливого значення у формуванні системи обліку в умовах освоєння ринкових відносин набуває облік
земель сільськогосподарського призначення в окремих типах організаційно-господарських структур. Відсутність поки що вартісної оцінки землі ускладнює облік руху земельних фондів. У зв’язку з цим спроба проведення грошової оцінки земель в аграрній сфері оцінюється досить позитивно.
4. В умовах ринкової економіки виникає необхідність перебудови бухгалтерського обліку витрат виробництва, уточнення існуючої системи рахунків з тим, щоб в наступному створити національний план рахунків. У фінансовій бухгалтерії відповідно до рекомендацій Міжнародного комітету з бухгалтерських стандартів облік витрат організується тільки по економічних елементах, а облік витрат по калькуляційних статтях організується в управлінській бухгалтерії. Враховуючи потреби підготовки даних для складання звітності системи оподаткування фонду споживання та важливість цього показника для управління на макроекономічному рівні, вважаємо за доцільне нагромаджувати необхідні дані шляхом використання на практиці спеціального рахунку “Фонд споживання”, який повинен мати відповідні субрахунки.
5. В результаті проведених досліджень обгрунтовані пропозиції щодо правильного вибору регістрів аналітичного обліку, створення єдиних центральних економічних служб в асоціаціях кооперативів, виконання ними внутрішньогосподарських, банківсько-кредитних і аудиторських функцій. Залежно від ступеня освоєння кооперативних відносин в асоціаціях рекомендуються різні моделі організаційної побудови внутрішньогосподарської звітності і зведеного обліку. Перспективною є модель, яка передбачає організацію системного обліку в кооперативах і представлення балансів в ФРЦ.
6. Розвиток нових форм господарювання, поступове створення широкої мережі селянських (фермерських) господарств, неминуче вимагає відповідної системи бухгалтерського обліку їх діяльності. Внесено пропозиції щодо запровадження не складного, разом з тим чіткого і зрозумілого, насамперед фінансового, обліку з застосуванням сучасної комп’ютерної техніки.
7. Успішне здійснення аграрної реформи в Україні вимагає висококваліфікованого кадрового забезпечення, що може бути здійснене шляхом перепідготовки кадрів, в першу чергу в галузі економічних, облікових, правових та інформаційних знань, та підготовки спеціалістів у відповідності до вимог ринкової економіки.
Основні результати дослідження висвітлені в публікаціях:
1. Гузар Б.С. Особливості обліку в орендно-пайових кооперативах// Економіка АПК.- 1997.- №1.- с.75- 77.
2. Гузар Б.С. Удосконалення обліку землі в орендно-пайових кооперативах// Економіка АПК.- 1997.- №12.- с.32 – 34.
3. Гузар Б.С. Удосконалення обліку в асоціації орендно-пайових кооперативів// Економіка АПК.- 1998.- №7.-с.47-53.
4. Гузар Б.С. Особливості організації зведеного обліку в асоціаціях орендно-пайових кооперативів// Економіка АПК.- 1998.- №8.- С.55-57
5. Гузар Б.С. Особливості організації обліку у селянських (фермерських) господарствах на на безрахунковій і рахунковій основі// Економіка АПК.- 1998.- №9.-С. 41-47
6. Гузар Б.С. Нові форми організації виробництва і особливості ведення облі-ку // Тези доповідей наукової конференції.- м.Умань.-1996.- с.165- 166.
7. Загребельна Н.І., Гузар Б.С. Порядок бухгалтерського оформлення і обліку передачі майна сільськогосподарським орендно-пайовим кооперативам// Тези доповідей наукової конференції.- м.Умань.-1996.- с.172 – 173.
8. Загребельна Н.І., Кучеренко Т.Е., Гузар Б.С. Ведення бухгалтерського обліку на малих підприємствах (кооперативах).Київ Видавництво УСГА.-1994.-45с.
Анотації
Гузар Б.С. Формування системи обліку в сільськогосподарських виробничих структурах ринкового типу (організаційно-методологічні аспекти) – рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит” – Інститут аграрної економіки, Київ, 1999.
Розглянуто процес реформування колгоспів і радгоспів Черкаської області та створення підприємств нового типу з різними формами власності, доведено необхідність суттєвих змін в обліку, в першу чергу в фермерських господарствах, при внутрігосподарських кооперативах, а також на окремих ділянках обліку, зокрема обліку паїв, розрахунків по дивідендах, майна, фондів, землі, витрат виробництва, запропоновано ширше використання фінансово-розрахункових центрів та комп’ютерної техніки, шляхи
поліпшення кадрового забезпечення.
Основні результати роботи висвітлені в 8 публікаціях.

Ключові слова: нові формування, облік, фінансово-розрахунковий центр, облік в фермерських господарствах, облік паїв, землі, майна.

Гузар Б.С. Формирование системы учета в сельскохозяйственных производственных структурах рыночного типа (организационно-методологические аспекты) – рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.06.04 “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” – Институт аграрной экономики, Киев, 1999.
Рассмотрен процесс реформирования колхозов и совхозов Черкасской области и создания предприятий нового типа с различными формами собственности, обоснована необходимость существенных изменений в учете, особенно в условиях перехода к применению международных стандартов и разработке проекта закона Украины “О бухгалтерском учете и финансовой отчетности”. Рассматриваются изменения в системе бухгалтерского учета, которые осуществляются при переходе к рыночным отношениям, теоретические положения сущности постреформированных организационно- правовых структур, критерии и особенности их становления, развития и функционирования. В первую очередь большое внимание уделяется функционированию фермерских хозяйств, производственных кооперативов и их ассоциаций. В связи с этим назрела необходимость в разработке организационно- методологических положений и методических подходов к применению бухгалтерского учета в новых сельскохозяйственных производственных структурах, и, прежде всего сформированных на кооперативных началах. В роботе уделяется внимание учёту ресурсов и затрат производства, а также учёту результатов хозяйственной деятельности. Исследования показали, что функционирование многоукладной экономики требует создания такой системы учетной информации, которая дала б возможность использовать единый порядок налогообложения всех предприятий и составление отчетности за едиными формами.
Кроме того, переход Украины к рыночной экономики и необходимость привлечения иностранных инвестиций, требуют, чтобы учет был понятный иностранным участникам. Это предопределяет потребность существенных изменений в методических положениях ведения учёта, разделение его на финансовый и управленческий с учётом особенностей становления и ведения его в Украине.
В роботе уточнен, относительно форм хозяйствования, порядок осуществления инвентаризации основных средств производства с проведением экспертной оценки, обоснованы методологические положения, оценки отдельных видов средств при увязке с рыночными ценами. Разработана схема отражения в учёте результатов работы с приведением в соответствие к рыночным ценам балансовой стоимости отдельных объектов основных средств с применением балансовых счетов.
В процессе исследования разработаны предложения об улучшении системы учёта материальных ценностей и производственных запасов в арендно – паевых кооперативах, а также учёта имущества и имущественных паёв. Разработана методика учета внутри кооперативов, расчетных операций между ними и порядок отчетности перед ФРЦ.
По фермерским хозяйствам рассматривается упрощенный учет и с применением учетных регистров.
В работе предложена структура учетного аппарата в ассоциациях кооперативов с использованием финансово-расчетного центра, показаны его функции.
В диссертации на основе анализа методологических подходов, осуществления денежной оценки земель, обоснованы предложения об учете земельного фонда в разных организационно- правовых структурах, разработаны методические рекомендации по применению арендной платы за землю в натуре и в денежной форме, а также способы отражения на счетах движения арендной платы.
Исследования подтверждают целесообразность применения различных вариантов распределения чистого дохода (прибыли), которые зависят от организационного построения ассоциации кооперативов, их взаимоотношений с центром и принятого между собой порядка финансирования и централизации средств.
Особое внимание уделено организации и методологии учета, в частности: паев, расчетов по дивидендам, имущества, фондов, затрат производства; предложено более широкое использование компьютерной техники, пути улучшения кадрового обеспечения.
В результате исследования обоснованы предложения по правильному выбору регистров аналитического учета, создании единых централизованных экономических служб в ассоциациях кооперативов, выполнения ими внутрихозяйственных, банковско-кредитных и аудиторских функций.
Осуществление аграрной реформы требует высококвалифицированного кадрового обеспечения, что связано с переподготовкой специалистов в направлении овладения ими экономических, учетных, правовых и информационных знаний.
Основные результаты работы отражены в 8 публикациях.
Ключевые слова: новые формирования, учет, финансово-расчетный центр, учет в фермерских хозяйствах, учет паев, земли, имущества, единые централизованные экономические службы, ассоциация кооперативов, финансовый и управленческий учет.

Huzar B.S. “Formation of the system of accounting in the structures of agricultural production of market type (organizational and methodological aspects)” – a manuscript.
The dissertation is to be present for scientific degree of Candidate of Economic Science in speciality 08.06.04. – Accounting, Analysis and Audit – Institute of Agroeconomy, Kyiv, 1999.
The process of reforming collective and state farms of new type with different forms of property are examined.
The necessity of essential changes in accounting, primarily in farmers’ enterprises, at co-operatives within the farms, and also in separate spheres of accounting, such as accounting of shares, calculation of dividends, property, land and production expenses is proved. The main results of the work are given in 8 published works.
Key words: new formations, accounting, financial accounting centre, accounting in farmers’ enterprises, accounting of shares, land, property.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020