.

Формування механізму фінансового забезпечення діяльності підприємств в умовах впливу ринкових чинників: Автореф. дис… канд. екон. наук / О.М. Ляшенк

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
134 3110
Скачать документ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УДК 658.16+658.148:330.322.5

ЛЯШЕНКО ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
В УМОВАХ ВПЛИВУ РИНКОВИХ ЧИННИКІВ

Спеціальність 08.06.01 – Економіка підприємства та
організація виробництва

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук

Луганськ – 1998

Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано у Луганському сільськогосподарському інституті
Міністерства агропромислового комплексу України (м. Луганськ).

Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
Ткаченко Валентина Григорівна,
Луганський сільськогосподарський
інститут Міністерства агропромислового
комплексу України, ректор.

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, старший
науковий співробітник
Точилін Віктор Олександрович,
Інститут економічного прогнозування
НАН України, завідувач відділу
секторальних прогнозів
та кон’юнктури ринків (м. Київ);

кандидат економічних наук, доцент
Костирко Лідія Андріївна,
Східноукраїнський державний університет
Міністерства освіти України,
завідувачка кафедри фінансів (м. Луганськ).

Провідна установа – Одеська державна академія харчових
технологій Міністерства освіти України,
кафедра економіки (м. Одеса).

Захист відбудеться 30 грудня 1998 року об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 29.051.01 у Східноукраїнському державному університеті за адресою: 348034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Східноукраїнського державного університету за адресою: 348034 м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а.
Автореферат розісланий 30 листопада 1998 року.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Козаченко Г.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Процес формування ринкових відносин в Україні супроводжується фінансовою кризою, результатом якої є погіршення фінансового стану підприємств. Низький рівень забезпеченості підприємств фінансовими ресурсами – один із найбільш важких наслідків кризи, який обумовлює неплатоспроможність підприємств як фінансових партнерів і перешкоджує здійсненню їх фінансової діяльності. Фінансова діяльність підприємств – це складний багатогранний процес, що здійснюється в результаті функціонування фінансового механізму, рухомою силою якого є прийняття фінансових рішень.
Прийняття фінансових рішень базується на результатах фінансового аналізу діяльності підприємств. Питання фінансового аналізу розглядаються в роботах вітчизняних та зарубіжних вчених, але в їх наукових дослідженнях перевага надається поточному фінансовому стану підприємств, при цьому не приділяється достатньої уваги розробці перспективних шляхів майбутнього розвитку, що пов’язані із процесом забезпечення діяльності підприємств фінансовими ресурсами.
Невивченість питань забезпечення діяльності підприємств фінансовими ресурсами є наслідком економіки адміністративно-централізованого типу, за часів якої проблеми фінансового забезпечення ігнорувалися або штучно вирішувалися на державному рівні. За часів ринкової економіки підприємства змушені вирішувати ці проблеми самостійно.
Дослідження процесу забезпечення діяльності підприємств фінансовими ресурсами у теперішній час не використовують комплексних підходів, мають лише статичний характер і не враховують рівень впливу ринкових чинників, що значною мірою обмежує можливість ефективного управління фінансовою діяльністю підприємств. Тому в ринкових умовах на перший план виступає необхідність формування механізму фінансового забезпечення діяльності підприємств, функціонування якого запобігало б їх банкрутству та надавало можливість їх сталого розвитку. У зв’язку з цим тема дисертаційної роботи, в якій сформульовано теоретичні положення та розроблено практичні рекомендації щодо формування механізму фінансового забезпечення діяльності підприємств в умовах впливу ринкових чинників, є актуальною.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційної роботи відповідає тематичним планам кафедри статистики та економічного аналізу Луганського сільськогосподарського інституту. Основні положення роботи використовувалися при виконанні розділу № 2.85-ЄФ “Розробка та впровадження моделей реорганізації та реструктуризації підприємств”, що становить складову частину держбюджетної теми (номер державної реєстрації 00493669), а також при розробці Комплексного плану заходів щодо стабілізації та підвищення ефективності виробництва молокопереробних підприємств Луганської області, які входять до складу Асоціації “Луганськмолоко” (підрозділ плану “Розробка і впровадження фінансових стратегій підприємств”).
Предмет і об’єкт дослідження. Предметом дослідження є принципи, методи та практичні аспекти формування механізму фінансового забезпечення діяльності підприємств за умов впливу ринкових чинників. Об’єктом дослідження і базою експериментальної перевірки результатів дослідження стали підприємства молочної промисловості м. Луганська та Луганської області, які об’єднані до Асоціації “Луганськмолоко”.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є теоретичне обгрунтування підходів до формування механізму фінансового забезпечення діяльності підприємств та розробка практичних рекомендацій щодо його реалізації за умов впливу ринкових чинників.
У відповідності з метою дослідження в дисертаційній роботі вирішено такі завдання:
досліджено особливості фінансової діяльності промислових підприємств за умов формування ринкових відносин в Україні за результатами аналізу вибору та раціонального сполучення джерел формування фінансових ресурсів;
надано систематизацію виробничих та ринкових чинників і проаналізовано їх вплив на фінансовий стан підприємств за допомогою кількісної та якісної оцінки;
обгрунтовано можливість застосування управлінського обліку та об’єктивно-орієнтованого аналізу з метою визначення мінімально необхідного обсягу фінансових ресурсів промислового підприємства;
запропоновано використання методу управлінського обстеження для отримання комплексної оцінки стану підприємства при розробці його фінансової стратегії;
сформовано структуру механізму фінансового забезпечення діяльності підприємства та визначено зміст кожного циклу механізму;
розроблено методику визначення впливу інфляційних процесів на обсяг необхідних для забезпечення беззбиткової діяльності підприємства фінансових ресурсів;
проведено аналіз ефективності практичного використання підходів до формування механізму фінансового забезпечення діяльності підприємства та промислове впровадження методик, які розроблено на основі теоретичних досліджень.
Методологія та методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою досліджень, які проведено в дисертації, стали роботи провідних вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів у галузі фінансового аналізу та управління фінансовою діяльністю підприємств; нормативно-методичні та законодавчі документи з питань фінансового забезпечення діяльності підприємств. Обгрунтованість результатів оцінки фінансового стану підприємств, розробок фінансових стратегій та висновків щодо моделювання механізму фінансового забезпечення діяльності підприємств, які одержано в роботі, зумовлено використанням системного методу.
Для вирішення поставлених завдань і проведення досліджень у дисертаційній роботі використовувались статистичні та експертні методи, ситуаційний аналіз і логічне моделювання механізму фінансового забезпечення діяльності підприємств.
Наукова новизна результатів дослідження. Основний науковий результат дисертаційної роботи полягає в розвитку методичної бази формування механізму фінансового забезпечення діяльності підприємств та розробці комплексних підходів щодо реалізації такого механізму за умов впливу ринкових чинників .
Наукова новизна результатів дослідження полягає у такому:
сформовано механізм фінансового забезпечення діяльності підприємств, особливістю якого є безперервна циклічність дії;
визначено кількісну та якісну оцінку впливу ринкових і виробничих чинників на формування обсягів фінансових ресурсів підприємства;
удосконалено методику визначення рівня беззбитковості діяльності підприємства з урахуванням інтенсивності впливу інфляції та мультиплікативного ефекту аналізу беззбитковості виробництва;
запропоновано застосування розробленої двохрівневої системи показників виробничо-фінансової діяльності підприємства, які мають різний ступінь релевантності, для оцінки та усунення протиріч, що виникають в дії механізму фінансового забезпечення діяльності підприємств;
адаптовано показники ефективності використання позикових коштів до організаційно-управлінського аспекту розробки фінансової стратегії підприємства.
Особистий внесок здобувача полягає в обгрунтуванні підходів до формування механізму фінансового забезпечення діяльності підприємств за умов впливу ринкових чинників. Безпосередньо автором визначено рівень впливу ринкових і виробничих чинників на формування обсягів фінансових ресурсів підприємств; запропоновано двохрівневу систему показників виробничо-фінансової діяльності підприємства, які мають різний ступінь релевантності, для оцінки та усунення протиріч, що виникають в дії сформованого механізму; удосконалено методику визначення рівня беззбитковості виробництва щодо урахування розмірів впливу інфляції.
Наукове значення досліджень полягає в обгрунтуванні теоретичних і методичних питань формування механізму фінансового забезпечення діяльності підприємств та розробці організаційно-управлінського аспекту формулювання та розробки заходів щодо його реалізації за умов впливу ринкових чинників.
Практичне значення дисертації полягає в розробці методичних підходів до формування збалансованого комплексу заходів щодо оцінки, реалізації та забезпечення безперервної циклічності дії сформованого механізму.
Практичне значення і реалізація результатів дослідження. Розроблені в дисертації підходи, способи та одержані результати являють собою теоретичну і методичну основу формування механізму фінансового забезпечення діяльності підприємств. Вони дозволяють сформувати збалансований комплекс заходів щодо оцінки та реалізації такого механізму за умов впливу ринкових чинників .
Практична цінність проведених досліджень полягає в такому:
сформований комплекс заходів щодо реалізації механізму фінансового забезпечення діяльності підприємств дозволяє оцінити та здійснити вибір способу забезпечення їх діяльності фінансовими ресурсами;
використовуючи вдосконалену методику визначення рівня беззбитковості виробництва, можна обчислювати втрати в умовах впливу інфляції, що сприяє підвищенню ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств;
застосування розробленої двохрівневої системи показників виробничо-фінансової діяльності підприємства, які мають різний ступінь релевантності, надає можливість оцінити та усунути протиріччя, що виникають в дії механізму фінансового забезпечення діяльності підприємств.
Результати дослідження у формі методичних рекомендацій щодо використання кількісної та якісної оцінки впливу ринкових і виробничих чинників на формування обсягів фінансових ресурсів підприємства; застосування розробленої двохрівневої системи різнорелевантних показників його виробничо-фінансової діяльності та використання вдосконаленої методики визначення рівня беззбитковості виробництва впроваджено на підприємствах Асоціації “Луганськмолоко” Луганської області, МЧП “Сіргіс” (м. Артемівськ Донецької області), Луганському хлібокомбінаті №3 ВАТ “Коровай” (м. Луганськ) та у навчальному процесі Луганського сільськогосподарського інституту в методичних рекомендаціях до вивчення дисциплін “Аналіз господарської діяльності”, “Фінансовий аналіз” та “Введення до проектного аналізу”.
Апробація роботи і публікацій результатів дослідження. Основні положення та висновки дисертації доповідалися й отримали схвалення на наукових конференціях Луганського сільськогосподарського інституту (м. Луганськ, 1996 і 1997 рр.), науковій конференції “Проблеми підвищення ефективності функціонування підприємств різних форм власності” (м. Донецьк, 1997 р.), міжнародній науково-практичній конференції вчених Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова, Московського автомобільно-дорожнього інституту (Технічного університету) і Луганського сільськогосподарського інституту (м. Москва, 1998 р.)
Роботи, які опубліковано за темою дисертації, складають 8 найменувань загальним обсягом 9,25 д.а., з котрих особисто автору належить 4,5 д.а.
Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, заключення, які викладені на 160 сторінках друкованого тексту, в тому числі 31 таблиця і 12 рисунків на 12 сторінках. Список використаних джерел з 201 найменування наведено на 15 сторінках і 2 додатки на 3 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

На основі проведених автором досліджень у дисертаційній роботі захищаються такі основні положення.
Розділ 1. Особливості процесу фінансового забезпечення діяльності підприємств за умов ринкових відносин.
За часів економіки адміністративно-централізованого типу питання фінансового забезпечення діяльності підприємств не мали вирішального характеру, оскільки право їх розв’язання не належало господарчим суб’єктам. В ринкових умовах ситуація зазнала кардинальних змін, оскільки підприємства змушені вирішувати проблеми забезпечення фінансовими ресурсами самостійно. Через нестачу досвіду в галузі прийняття фінансових рішень та практичну відсутність механізму фінансового забезпечення, функціонування якого регламентується рухом фінансових ресурсів, результати фінансової діяльності підприємств відзначаються високим рівнем нестабільності та невизначеності перспектив.
Фінансова діяльність промислових підприємств здійснюється за умов впливу великої кількості чинників, серед яких найбільш важливими є виробничі та ринкові. Тому дослідження процесу фінансового забезпечення діяльності підприємств може здійснюватися лише з використанням комплексного підходу, який надає можливість урахувати вплив саме виробничих і ринкових чинників.
Використання комплексного підходу до вивчення процесу фінансового забезпечення діяльності підприємств в умовах ринкових відносин дозволило дослідити багаторівневу систему фінансового механізму, межами якого виступають макро- та мікрорівні. Елементами макрорівневого фінансового механізму держави є джерела формування фінансових ресурсів держави і напрямки їх використання. При цьому економіко-правовий простір для здійснення руху фінансових ресурсів забезпечується дією важелів фінансового менеджменту державного масштабу. Мікрорівень – це фінансовий механізм підприємства, до складу якого входять фінансові методи і важелі, а також правове, нормативне та інформаційне забезпечення їх дії. Рухомою силою складових частин фінансового механізму підприємства виступає фінансовий менеджмент.
Елементи макро- і мікрорівневого фінансового механізму взаємозв’язані. Так, кризовий фінансовий стан переважної більшості промислових підприємств відбивається на відсутності фінансових ресурсів держави, що провокує дефіцит бюджету. Протягом 1993-1997 років питома вага ресурсів виробничих структур у державних фінансових ресурсах знизилась з 61,9 до 40,2%, а питома вага прибутків у державних фінансових ресурсах змінилася з 60,2% у 1993 році до 38,3% у 1997 році. В свою чергу, відсутність макрорівневих фінансових ресурсів робить практично неможливою державну підтримку підприємств, що значною мірою гальмує процес стабілізації фінансового стану останніх.
Важливим елементом процесу фінансового забезпечення діяльності підприємств є вибір та раціональне сполучення джерел формування фінансових ресурсів. З метою встановлення особливостей формування фінансових ресурсів підприємств за умов ринкових відносин в роботі проведено аналіз власних, позикових та залучених джерел їх формування. Проведеними дослідженнями встановлено, що у сучасних умовах діяльності промислових підприємств неможливо віддати перевагу якомусь одному джерелу формування фінансових ресурсів внаслідок виникнення негативних наслідків. Так, при використанні лише власних коштів виникає загроза обмеження зростання фінансового потенціалу підприємств, а використання позикових та залучених коштів у значних обсягах, з одного боку, дійсно, надає можливість виживання та прогресивного розвитку в умовах нестабільності, але, з другого боку, значно підвищує ступінь ризику у фінансової діяльності підприємств.
Дослідження показали, що такий шлях забезпечення промислових підприємств фінансовими ресурсами, як сполучення їх джерел та визначення необхідного обсягу фінансових ресурсів, майже не використовується, почасти внаслідок відсутності теоретичного обгрунтування і методичних розробок щодо визначення розмірів фінансових ресурсів, у яких були б враховані особливості діяльності вітчизняних підприємств. Вивчення зарубіжного досвіду показало, що визначення обсягу фінансових ресурсів базується на використанні принципів управлінського обліку та об’єктивно-орієнтованого аналізу. Використання принципів управлінського обліку та об’єктивно-орієнтованого аналізу за умов формування ринкових відносин надає можливість визначити мінімально необхідний обсяг фінансових ресурсів, під яким розуміється сума коштів, що є достатньою для покриття постійних витрат, як для окремого підприємства, так і для будь-якого їх об’єднання і навіть для макрорівневого угрупування. Проведені у роботі дослідження підтверджують, що застосування управлінського обліку та об’єктивно-орієнтованого аналізу з метою визначення обсягу фінансових ресурсів промислового підприємства, з одного боку, дозволяє уникнути використання необгрунтованих нормативів фінансування, що розраховуються для фінансового планування. З другого боку, управлінський облік та об’єктивно-орієнтований аналіз надають можливість здійснення суворого контролю за використанням фінансових ресурсів підприємства.
Раціональне сполучення фінансових ресурсів підприємств може бути забезпечено шляхом застосування в управлінні фінансовим процесом прийомів та методів фінансового менеджменту. Протягом проведених досліджень було встановлено, що особлива роль в управлінні фінансовими ресурсами на підприємствах належить фінансовому менеджменту при розробці фінансової стратегії, ефективність реалізації якої залежить від рівня кваліфікації управлінського персоналу, що виявляється перш за все у швидкості реакції на зміни умов фінансового ринку, фінансової ситуації в країні та в регіоні та стану об’єкта управління – підприємства. В ході дослідження було зроблено висновок, що без використання функцій фінансового менеджменту неможливо не тільки ефективно регулювати рух фінансових потоків на підприємстві, але й досягти скоординованості всіх елементів процесу фінансового забезпечення підприємства під час подолання кризового стану.
Розділ 2. Дослідження процесу фінансового забезпечення діяльності промислових підприємств.
Проведеними дослідженнями встановлено, що фінансове забезпечення діяльності промислових підприємств залежить, перш за все, від їх фінансового стану. Тому аналіз фінансового стану підприємства набуває важливого значення в процесі фінансового забезпечення його діяльності.
Аналіз фінансового стану у роботі проведено на прикладі підприємств молочної промисловості регіону, які об’єднані до Асоціації “Луганськмолоко”.
Фінансовий стан цих підприємств характеризується низьким рівнем або повною відсутністю власного оборотного капіталу та високим рівнем кредиторської заборгованості. Дослідження, які проведено в дисертаційній роботі, показують, що рівень фінансової стійкості та ступінь близькості підприємств молочної промисловості до межі банкрутства максимально вірогідно характеризуються коефіцієнтом фінансової незалежності. В цілому по Асоціації “Луганськмолоко” спостерігається достатньо високий рівень коефіцієнта фінансової незалежності: 0.877 в 1996 та 0.785 в 1997 роках. Але високе значення коефіцієнту фінансової незалежності зовсім не свідчить про достатність обсягу фінансових ресурсів та рівномірність протікання процесу фінансового забезпечення, тому що такий показник є статичним і характеризує фінансову незалежність на конкретно визначений час .
За результатами аналізу виявлено, що загальна вартість майна підприємств Асоціації в 1997 році порівняно з 1996 роком збільшилась на 1589.1 тис. грн. При цьому вартість основного капіталу протягом аналізованого періоду зросла всього на 134,6 тис. грн., а вартість власного капіталу зменшилась на 3572 тис. грн.. Таким чином, за умов зниження вартості власного капіталу відбувається постійне зростання основного. Причиною скорочення вартості основного капіталу як по Асоціації в цілому, так і по окремих її підприємствах є значний фізичний та моральний знос обладнання та його вибування внаслідок застаріння, тоді як основною причиною зменшення вартості власного капіталу є зниження його прибутковості.
Оскільки розмірів власного капіталу на підприємствах Асоціації ледве вистачає для формування основного капіталу, то оборотний капітал Асоціації формується переважно за рахунок залучених коштів. За останні роки власний оборотний капітал Асоціації “Луганськмолоко” різко скоротився – в 7.4 рази (з 4289.4 до 582.8 тис. грн.), а темпи росту залученого капіталу в Асоціації перевищують темпи росту оборотного капіталу майже в 1,58 рази. Кількість молокозаводів, які формують оборотний капітал виключно за рахунок залучених коштів, в 1997 році зросла у 2.2 рази порівняно з 1996 роком.
Рівномірність процесу фінансового забезпечення в значній мірі залежить від наявності найбільш мобільної частки оборотного капіталу – готівкових та безготівкових коштів, тобто від платоспроможності підприємства. Показником, який характеризує рівень платоспроможності підприємств, є коефіцієнт загальної ліквідності. Результати аналізу, який проведено в роботі, показують, що серед членів Асоціації “Луганськмолоко” більшість є неплатоспроможними: до неплатоспроможних підприємств, у яких коефіцієнт загальної ліквідності в 1997 році склав менше нижньої межі (1,25 ) належить 72% від загальної кількості підприємств, що наведено на рис.1.

Рис. 1. Динаміка рівня платоспроможності підприємств Асоціації “Луганськмолоко”
До основних причин неплатоспроможності належать: нестача власних оборотних коштів, велика кількість товарів, які відвантажено, але не сплачено в строк, або товарів, які знаходяться на відповідальному зберіганні у покупців, що приводить до скорочення грошового обігу, а також різке скорочення обсягів виробничих запасів наприкінці року.
Незадовільний фінансовий стан промислових підприємств зазнає впливу багаточисельних чинників, які у роботі систематизовано на зовнішні або ринкові та внутрішні або виробничі. Якщо вплинути на ринкові чинники підприємство не має можливості, то вплив внутрішніх чинників можна регулювати. Серед внутрішніх чинників, як показали проведені дослідження, перевагу слід віддати обсягу виробництва продукції, тому що виробництво є матеріальною основою формування фінансових ресурсів, а прибуток формується в процесі створення і реалізації продукції.
Результати проведеного аналізу свідчать, що обсяги виробництва на підприємствах Асоціації “Луганськмолоко” неухильно знижуються. Так, в 1997р. було вироблено 3100 т вершкового масла , що вдвічі менше показника 1995 року, на стільки ж скоротилось виробництво жирних сирів і склало 600 т; цільномолочної продукції вироблено 12500т , що порівняно з 1995р. нижче в 5,3 рази. Негативну динаміку виробництва цільномолочної продукції на підприємствах Асоціації наведено на рис. 2. Падіння обсягів виробництва зумовлено, зокрема, скороченням обсягів поставок сировини сільськогосподарськими виробниками та неплатоспроможністю підприємств Асоціації, недостатньо активною реалізацією маркетингової функції та відсутністю використання прийомів та методів фінансового менеджменту на цих підприємствах, а також структурними перетворюваннями молокопереробних підприємств, що здійснювалися протягом останніх років.
Проведеними дослідженнями встановлено, що між обсягами власних фінансових ресурсів та обсягами виробництва продукції існує як кількісна, так і якісна залежність. Така залежність відома, але для підприємств різної галузевої належності та різного фінансового стану конкретна її форма різна, тому що визначається впливом специфічних чинників, і може бути встановлена за результатами певних досліджень.
Стосовно молокопереробних підприємств кількісну залежність встановлено за допомогою кореляційно-регресивного аналізу з використанням просторової двохчинникової лінійної моделі. Її застосування дозволило одержати рівняння залежності обсягу власних фінансових ресурсів молокопереробних підприємств від таких чинників, як обсяги виробництва цільномолочної продукції та вершкового масла. Вибір саме цих показників для моделювання залежності зумовлений їх природою,

Рис. 2 Динаміка виробництва цільномолочної продукції підприємств Асоціації “Луганськмолоко”

тому що динаміка обсягів виробництва, так саме як і прибутку підприємства, завжди є наслідком дії великої сукупності чинників Практичне апробування рівняння залежності показало, що кожна додаткова тона виробництва цільномолочної продукції збільшує власні фінансові ресурси на 5,82 тис. грн. , а при зростанні на 1 тону виробництва вершкового масла власні фінансові ресурси збільшаться на 0,94 тис. грн.
Визначення якісної залежності між обсягами фінансових ресурсів і обсягами виробництва базується на встановленні відповідності рівня фінансових ресурсів та стану виробництва. Для характеристики обсягу фінансових ресурсів та стану виробництва запропоновано використовувати їх якісне описування, що зведено до матриці, яку наведено у табл.1. Наведена якісна залежність між обсягами фінансових ресурсів і станом виробництва може бути використана щодо попереднього прогнозування тенденції забезпечення підприємства фінансовими ресурсами або для проведення експрес-аналізу, тому що використання просторової двохчинникової лінійної моделі, за допомогою якої можуть бути одержані точні результати, потребує часу та залучення фахівців відповідної кваліфікації.

Таблиця 1
Результати якісного аналізу взаємозв’язку між обсягом фінансових ресурсів і станом виробничої діяльності підприємств
Обсяг фінансових
Ресурсів
Характеристика стану виробничої діяльності підприємств
Недостатній Скорочення обсягів виробництва і неможливість його поширення, низький рівень використання виробничих потужностей, недостатня забезпеченість матеріальними та трудовими ресурсами.
Достатній Стабілізація обсягів виробництва і можливість його поширення; високий, але не повний рівень використання виробничих потужностей, достатня забезпеченість матеріальними та трудовими ресурсами.
Надмірний Тенденція до зростання обсягів виробництва традиційних видів продукції, можливість поширення асортименту і освоєння виробництва нових видів продукції; високий рівень використання наявних виробничих потужностей і можливість його підвищення; достатня забезпеченість матеріальними та трудовими ресурсами, можливість придбання нових видів матеріальних та нематеріальних ресурсів.

За умов формування ринкових відносин у фінансовій діяльності підприємств на перший план виступає самостійне визначення перспектив їх розвитку, що можливе за умов використання способів та принципів стратегічного управління. Розробка фінансової стратегії підприємств базується на використанні прийомів фінансового менеджменту, які включають управління процесами виробництва та реалізації продукції на підставі дослідження маркетингового середовища, визначення зон беззбитковості та фінансової безпеки, регулювання потоків власних грошових ресурсів, виявлення способів залучення фінансових ресурсів та оцінки ефективності їх використання. Розробці фінансової стратегії повинна передувати комплексна оцінка стану підприємства, для чого в дисертаційній роботі пропонується використання методу управлінського обстеження. Цей метод передбачає застосування аналізу потенціалу підприємства, його ринкових можливостей та ймовірних погроз погіршення фінансового стану підприємства. Основне призначення цього методу полягає в тому, що після проведення маркетингових досліджень і отримання інформації про чинники, які відкривають нові можливості його розвитку або загрожують такому розвитку, можна було б оцінити внутрішні сили підприємства для використання цих можливостей і ті слабкі боки, що можуть ускладнити майбутній стан підприємства.
В роботі пропонується доповнити метод управлінського обстеження аналізом економічного потенціалу підприємства, під яким розуміється виконання аналізу виробничого потенціалу, фінансового стану підприємства та впливу динаміки обсягів виробництва на обсяги фінансових ресурсів. Результати використання методу управлінського обстеження підприємства є, по-перше, основою розробки фінансової стратегії, а, по-друге, формування матриці якісної залежності обсягів фінансових ресурсів від стану виробництва. Удосконалений метод управлінського обстеження апробовано на Кремінському молокозаводі, який входить до Асоціації “Луганськмолоко”. Результатом апробування стала підготовка інформаційної бази для формування фінансової стратегії молокозаводу.
Таким чином, дослідження, які проведено в дисертаційній роботі, дозволяють зробити висновок, що на сучасному етапі формування ринкових відносин в Україні процес забезпечення підприємств фінансовими ресурсами зазнає значних змін, головною з яких є самостійність підприємств у вирішенні питань, що виникають в управлінні фінансовою діяльністю. Але слід констатувати, що на підприємствах існують лише окремі елементи управління фінансовими ресурсами, які не поєднано в єдину систематизовану сукупність. Таке роздроблювання процесу фінансового забезпечення діяльності підприємства знижує і без того невисоку ефективність цього процесу. Саме з цього приводу в дисертаційній роботі зроблено висновок щодо об’єктивної необхідності формування механізму фінансового забезпечення діяльності підприємства, який дозволив би здійснювати безперервне та якісне управління рухом його фінансових ресурсів.
Розділ 3. Формування механізму фінансового забезпечення діяльності підприємства.
Механізм фінансового забезпечення діяльності підприємства розглядається як сукупність елементів управління фінансовою стійкістю та способів їхньої інформаційної, методичної та організаційної підтримки, систематизоване використання яких є основою формування достатнього обсягу фінансових ресурсів для сталого розвитку підприємства за умов нестабільності, що притаманна ринковій економіці.
Основні елементи механізму фінансового забезпечення діяльності підприємства наведено на рис. 3.
Особливістю запропонованого механізму фінансового забезпечення діяльності підприємства є циклічність його дії. Циклічність дії механізму полягає у безперервному чергуванні визначених циклів, яке відбувається у певній послідовності. Кожний цикл механізму починає здійснюватися тільки після закінчення попереднього циклу, але послідовність циклів залежить від результатів кожного циклу – позитивних або негативних. Якщо результати циклу є негативними, то виникає необхідність повернення до попереднього циклу. При отриманні позитивних результатів структура механізму передбачає перехід до слідуючого циклу.

Цикл оцінки та вибору способів

забезпечення діяльності підприємства фінансовими ресурсами, ефективного використання позитивної дії чинників, подолання або обмеження негативної дії чинників

протиріччя Цикл усування можливих протиріч
обраних способів
протиріччя
не усунено забезпечення діяльності підприємства фінансовими ресурсами, ефективного використання позитивної дії чинників, подолання або обмеження негативної дії чинників стосовно визначеного горизонту дії механізму усунено

Цикл реалізації обраних способів
забезпечення діяльності підприємства фінансовими ресурсами, ефективного використання позитивної дії чинників, подолання або обмеження негативної дії чинників стосовно визначеного горизонту дії механізму

найбільш ймовірна послідовність циклів;

можлива послідовність циклів.
Рис.3. Структура механізму фінансового забезпечення діяльності підприємства

Основною метою циклу діагностики є визначення чинників, які діють у сфері фінансової діяльності підприємства, та інтенсивності їх впливу на ефективність процесу фінансового забезпечення цієї діяльності. При цьому пропонується використовувати наведену у роботі систематизацію цих чинників.
Характерною рисою здійснювання циклу формування способів забезпечення діяльності підприємства фінансовими ресурсами, ефективного використання позитивної дії чинників, подолання або обмеження негативної дії чинників є альтернативність, що передбачає визначення декількох можливих варіантів цих способів, котрі потім отримують всебічну оцінку.
Оцінка та вибір способів забезпечення діяльності підприємства фінансовими ресурсами, ефективного використання позитивної дії чинників, подолання або обмеження негативної їх дії здійснюється стосовно результатів управлінського обстеження. Результатом цього циклу є остаточний вибір саме тих способів, які найбільшою мірою відповідають як стану потенціалу підприємства та його ринкових можливостей, так і стану зовнішнього середовища на період дії механізму фінансового забезпечення діяльності підприємства.
Оцінка способів забезпечення діяльності підприємства фінансовими ресурсами, ефективного використання позитивної дії чинників, подолання або обмеження негативної їх дії здійснюється за умов інфляції, яка властива українській економіці. З метою урахування рівня впливу інфляції при оцінці варіантів способів забезпечення діяльності підприємства фінансовими ресурсами в дисертації розроблено методику визначення впливу інфляційних процесів на обсяг необхідних для забезпечення беззбиткової діяльності підприємства фінансових ресурсів. Запропонована методика заснована на обчислюванні параметрів неявних витрат. Розрахунок таких витрат базується на використанні принципів управлінського обліку та методах об’єктивно-орієнтованого аналізу, які розглядаються у роботі як методична база для визначення мінімально необхідного обсягу фінансових ресурсів підприємства. Сутність розробленої методики визначення впливу інфляційних процесів на обсяг необхідних для забезпечення беззбиткової діяльності підприємства фінансових ресурсів полягає в тому, що обчислення параметрів неявних витрат дозволяє враховувати суму можливих втрат від інфляції, що особливо актуально при розробці фінансової стратегії підприємства. В цій методиці особливу увагу приділено мультиплікативному ефекту аналізу беззбитковості виробництва, який ефект полягає в тому, що використання аналізу беззбитковості дозволяє визначити потенційні зміни постійних, змінних витрат, суми виручки і маржинанльного доходу з урахуванням коливання цін, що відбуваються під впливом інфляції.
Результати практичного застосування запропонованої методики визначення впливу інфляційних процесів на обсяг необхідних для забезпечення беззбиткової діяльності підприємства фінансових ресурсів надано в табл. 2.
Окрім того, основні співвідношення постійних і змінних витрат можуть використовуватися для визначення рівня впливу інфляції на зміни в структурі капіталу підприємства, а також для визначення фінансового леверіджу. Структура капіталу підприємства значною мірою залежить від ступеню використання позикових та залучених коштів, яке надає підприємству можливість прогресивного розвитку в умовах нестабільності, але і підвищує ступінь ризику у його фінансової діяльності. Тому в дисертаційній роботі з метою зниження ризику в управлінні процесами фінансового забезпечення діяльності підприємства запропоновано систему захисних механізмів зниження ризику та адаптовано показники ефективності використання позикових коштів до організаційно-управлінського аспекту розробки фінансової стратегії підприємства.
При визначенні протиріч в обраних способах забезпечення діяльності підприємства фінансовими ресурсами, ефективного використання позитивної дії чинників, подолання або обмеження негативної їх дії стосовно визначеного горизонту дії механізму, найбільш важливими є такі: протиріччя між обраним способом фінансування діяльності підприємства та горизонтом дії механізму, протиріччя між способами ефективного використання позитивної дії одних чинників та способами обмеження негативної дії інших чинників, протиріччя між способами обмеження негативної дії чинників та обраним горизонтом дії механізму. Усунення таких та інших можливих протиріч має метою досягнення фінансової стійкості підприємства та запобігання його банкрутству.
З метою усунення зазначених протиріч у дії механізму фінансового забезпечення діяльності підприємства у роботі запропоновано двохрівневу систему показників виробничо-фінансової діяльності. В основу цієї системи покладено принцип релевантності, на підставі використання якого показники виробничо-фінансової діяльності підприємства розподілено на високорелевантні або показники першого рівня, та низькорелевантні або показники, які віднесено до другого рівня. Показники обох рівнів мають формалізований і неформалізований характер. За допомогою запропонованої двохрівневої системи показників виробничо-фінансової діяльності підприємства можна визначити характер, масштаб та ступінь значущості протиріч і, отже, віднести їх або до категорії тих, що можливо усунути, або до категорії тих, усунення яких неможливо.

Таблиця 2
Результати застосування удосконаленої методики аналізу беззбитковості виробництва

Види продукції

молоко масло сметана сир кефір
Показники 1997р. прогноз 1997р. прогноз 1997р. прогноз 1997р. прогноз 1997р. прогноз
без урахування інфляції з урахуванням інфляції без урахування інфляції з урахуванням інфляції без урахування інфляції з урахуванням інфляції без урахування інфляції з урахуванням інфляції без урахування інфляції з ураху-
ванням інфляції

Всього витрат, грн. 48400,4 62280,5 551698,9 707538,6 98199,8 98199,8 30000,0 30000,0 51498,5 51498,5
Змінні витрати, грн. 42000,4 54600,5 454998,9 591498,6 85799,8 83319,8 24950,0 23940,0 41698,5 39738,5
Змінні витрати на 1 т, грн. 311,8 405,3 4417,5 5742,7 1692,3 2200,0 1512,1 2495,0 328,3 541,8
Постійні витрати, грн. 6400,0 7680,0 96700,0 116040,0 12400,0 14880,0 5050,0 6060,0 9800,0 11760,0
Виручка, грн. 49399,9 60615,0 465096,5 598996,5 99700,0 114098,8 33100,0 41250,0 53799,7 69850,0
Прибуток, грн. 999,5 -1665,5 -86602,4 -108542,1 1500,2 15899,0 3100,0 11250,0 2301,2 18351,5
Маржинальний доход, грн. 7399,5 6014,5 10097,6 7497,9 13900,2 30779,0 8150,0 17310,0 12101,2 30111,5
Рівень беззбитковості
виробництва, т
116,5
172,0
986,4
1594,1
45,2
294,8
10,2
1211,3
102,8
1425,8
Зона фінансової
безпеки, %
15,6
-21,7
-89,6
-93,5
12,1
-82,8
61,4
-98,6
23,5
-91,1

ВИСНОВКИ
В дисертаційній роботі на основі проведених досліджень здійснено теоретичне узагальнення та практичне рішення актуальної проблеми – формування механізму фінансового забезпечення діяльності підприємств. Основні висновки та результати, які виникли із наукового дослідження, зводяться до такого:
1. Показано, що на сучасному етапі формування ринкових відносин в Україні процес забезпечення підприємств фінансовими ресурсами зазнає значних змін, головною з яких є самостійність підприємств у вирішенні питань управління їх фінансовою діяльністю.
2. Досліджено, що на підприємствах існують лише окремі елементи управління фінансовими ресурсами. Ці елементи не поєднано в єдину систематизовану сукупність, що значно знижує і без того невисоку ефективність процесу фінансового забезпечення діяльності підприємств. Саме тому в дисертаційній роботі зроблено висновок щодо об’єктивної необхідності формування механізму фінансового забезпечення діяльності підприємств, який дозволив би здійснювати безперервне та якісне управління фінансовими ресурсами підприємства.
3. Сформовано механізм фінансового забезпечення діяльності підприємств, визначено і теоретично обгрунтовано особливості його циклів та визначено способи реалізації такого механізму. Сформований механізм фінансового забезпечення діяльності підприємства розглядається як сукупність елементів управління фінансовою стійкістю та способів їхньої інформаційної, методичної та організаційної підтримки, систематизоване використання яких є основою формування достатнього обсягу фінансових ресурсів для сталого розвитку підприємства за умов впливу ринкових чинників.
4. Оскільки основною метою циклу діагностики є визначення чинників, які діють у сфері фінансової діяльності підприємства, та інтенсивності їх впливу на ефективність процесу фінансового забезпечення цієї діяльності, запропоновано використовувати наведену у роботі систематизацію чинників зовнішніх або ринкових та внутрішніх або виробничих чинників. Доведено, що оцінку та вибір способів забезпечення діяльності підприємства фінансовими ресурсами, ефективного використання позитивної дії чинників, подолання або обмеження негативної їх дії повинно здійснювати стосовно результатів управлінського обстеження.
5. У роботі визначено кількісну та якісну залежність між обсягами фінансових ресурсів підприємства та характеристикою стану виробництва. Для характеристики обсягу фінансових ресурсів та стану виробництва запропоновано їх якісне описування, що зведено до матриці, яку може бути використано щодо попереднього прогнозування тенденції забезпечення підприємства фінансовими ресурсами або для проведення експрес-аналізу цього процесу.
6. Обгрунтовано необхідність застосування управлінського обліку та об’єктивно-орієнтованого аналізу з метою визначення мінімально необхідного обсягу фінансових ресурсів промислового підприємства, для чого розроблено методику визначення впливу інфляційних процесів на обсяг фінансових ресурсів, який є необхідним для забезпечення беззбиткової діяльності підприємства. Вплив інфляційних процесів на обсяг фінансових ресурсів запропоновано обчислювати за допомогою визначення рівня неявних витрат.
7. З метою усування можливих протиріч обраних способів забезпечення діяльності підприємства фінансовими ресурсами, ефективного використання позитивної дії чинників, подолання або обмеження негативної дії чинників стосовно визначеного горизонту дії механізму запропоновано двохрівневу систему показників виробничо-фінансової діяльності. В основу цієї системи покладено принцип релевантності, на підставі використання якого показники розподілено на високорелевантні та низькорелевантні. За допомогою запропонованої двохрівневої системи показників виробничо-фінансової діяльності підприємства можна визначити характер, масштаб та ступінь значущості протиріч і віднести їх або до категорії тих, що можливо усунути, або до категорії тих, усунення яких неможливо.
8. В дисертаційній роботі з метою зниження ризику в управлінні процесами фінансового забезпечення діяльності підприємства адаптовано показники ефективності використання позикових коштів до організаційно-управлінського аспекту розробки фінансової стратегії підприємства.

ПЕРЕЛІК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
1.Кравченко Л.О., Ляшенко А.Н Формирование производственно-финансовой стратегии агропромышленных ассоциаций // Зб. наук. пр. Луганського сільськогосподарського інституту: Економічні науки. – Луганськ: Луганський сільськогосподарський інститут, 1996.- С. 39-46.
Особистий внесок автора: розробка фінансових аспектів стратегії діяльності та розвитку підприємства.
2. Ляшенко А.Н. Предпосылки и условия формирования инвестиционных ресурсов//Зб. наук. пр. Луганського сільськогосподарського інституту: Економічні науки. – Луганськ: Луганський сільськогосподарський інститут, 1997. -С. 115 -118.
3. Ляшенко А.Н. Оценка и управление эффективностью инвестиционных проектов // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1997. – С.124-126.
4. Ляшенко А.Н. Оценка эффективности инвестиционных проектов
// Зб. наук. пр. Луганського сільськогосподарського інституту: Економічні науки. – Луганськ: Луганський сільськогосподарський інститут, 1998.- С. 106 -113.
5.Борисов В.И., Касаров Г.Г., Ляшенко А.Н., Спивак С.И. Инвестиционная стратегия развития предприятий: формирование, реализация, риск. – М.: Московский автомобильно-дорожный институт (Технический университет), 1996. – 44 с.
Особистий внесок автора: розроблено концепцію формування механізму фінансового забезпечення діяльності підприємств.
6. Кочетков А.В., Спивак Е.Н., Ляшенко А.Н. Основы финансового анализа: Учебно-методическое пособие. – Луганск: Осирис, 1998. – 96 с.
Особистий внесок автора: розроблено концепцію фінансового аналізу, наведено моделі прогнозування фінансових потреб діяльності підприємства та удосконалену методику аналізу беззбитковості.
7.Ляшенко А.Н., Спивак С.И. Условия формирования рынка инвестиционных ресурсов на Украине // Сб. науч. тр. – М.: МГУ, 1998. – С.117-118.
Особистий внесок автора: показано зміст та обгрунтовано умови формування інвестиційних ресурсів на макроекономічному рівні.
8. Ляшенко А.Н. Апробация системы управленческого учета. – Луганск: УИК. УкрНТЭИ, ЦНТЭИ, 1998.- 4c.
АНОТАЦІЯ
Ляшенко О.М. Формування механізму фінансового забезпечення діяльності підприємств в умовах впливу ринкових чинників. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01- Економіка підприємства та організація виробництва. – Східноукраїнський державний університет, Луганськ, 1998.
У дисертаційній роботі розглянуто питання формування механізму фінансового забезпечення діяльності підприємств за умов впливу ринкових чинників: досліджено особливості процесу фінансового забезпечення діяльності підприємств, визначено кількісну та якісну оцінку впливу ринкових і виробничих чинників на формування обсягів фінансових ресурсів підприємства. Сформовано механізм фінансового забезпечення діяльності підприємств та обгрунтовано особливості його функціонування. Удосконалено методику визначення рівня беззбитковості діяльності підприємства з урахуванням інтенсивності впливу інфляції та запропоновано застосування розробленої двохрівневої системи показників для оцінки та усунення протиріч, що виникають в дії сформованого механізму.
Ключові слова: механізм, чинники, оцінка, беззбитковість, фінансові ресурси, інфляція.
АННОТАЦИЯ
Ляшенко А.Н. Формирование механизма финансового обеспечения деятельности предприятий в условиях влияния рыночных факторов. – Рукопись.
Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.06.01 – Экономика предприятия и организация производства. – Восточноукраинский государственный университет, Луганск, 1998.
В диссертационной работе рассмотрены вопросы формирования механизма финансового обеспечения деятельности предприятий в условиях влияния рыночных факторов: исследованы особенности процесса финансового обеспечения деятельности предприятий, определена количественная и качественная оценка влияния рыночных и производственных факторов на формирование объемов финансовых ресурсов предприятия. Сформирован механизм финансового обеспечения деятельности предприятий и обоснованы особенности его функционирования. Усовершенствована методика определения уровня безубыточности производства с учетом интенсивности влияния инфляции и предложено использование разработанной двухуровневой системы показателей для оценки и избежания противоречий, которые возникают в работе сформированного механизма.
Ключевые слова: механизм, факторы, оценка, безубыточность, финансовые ресурсы, инфляция.
ANNOTATION
A.N. Liashenko Farming of financial providing mechanism in the activity of enterprises under conditions of market factors influence Manuscript.
Candidate dissertation for academic degree of the Candidate of Economic Sciences on specialty 08.06.01 – Economics of an enterprise and organizing of production. – East-Ukrainian State University, Lugansk, 1998.
In the thesis methodical approaches and practical ways of forming of financial providing in the activity of enterprises under conditions of market factors influence are formed.
With this in view an analysis has been carried out, in which disadvantages in structure and in process of functioning of existing financial mechanism in activity of an enterprise were revealed. On the ground of the analysis made necessity of using the system approach in working out of financial strategies was proved and realization of there strategies permits to provide activity of enterprises with necessary amount of financial resources, and the ways of raising the level of financial stability of enterprises under conditions of inflation influence were also grounded.
Key words: mechanism, factors, estimation, without loss, financial resources, influence.

Підписано до друку 25.11.1998 р. Формат 60х84 1/16 1 д. а.
Тираж 100 прим. Заказ № 862
Ротапринт СУДУ. 348034, м. Луганськ, квартал Молодіжний, 20А.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020