.

Епідеміологія та соматичні ефекти екологічнозалежних захворювань: Автореф. дис… д-ра мед. наук / О.М. Горленко, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
114 4085
Скачать документ

Міністерство охорони здоров’я України
Київська медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика

ГОРЛЕНКО ОЛЕСЯ МИХАЙЛІВНА

УДК 616.1/.4:612.014.482:615.89

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ТА СОМАТИЧНІ ЕФЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

14.01.02 – внутрішні хвороби

А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора медичних наук

Київ – 1999

Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Ужгородському державному університеті
Міністерства освіти України

Науковий консультант: доктор медичних наук, професор
Ганич Оксана Миколаївна,
медичний факультет Ужгородського
державного університету Міністерства освіти України, професор кафедри
пропедевтики внутрішніх хвороб, директор Науково-дослідного інституту фітотерапії

Офіційні опоненти:

1. Доктор медичних наук, професор П’ятак Олесь Авдійович, Науковий центр радіаційної медицини АМН України, заступник директора з наукової роботи
2. Доктор медичних наук, професор Нетяженко Василь Захарович, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Міні-стерства охорони здоров’я України, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб
3. Доктор медичних наук, професор Коваленко Володимир Миколайович, Український науково-дослідний інститут кардіології імені М. Д. Стражеско Академії медичних наук України, директор

Провідна установа – Івано-Франківська державна медична академія
Міністерства охорони здоров’я України, кафедра факультетської терапії, місто Івано-Франківськ

Захист дисертації відбудеться “16” червня 1999 р. о 11 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.01 при Київській медичній академіії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика Міністерства охорони здоров’я України (254112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, ауд.3).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці при Київській медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика Міністерства охорони здоров’я України (254112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9)

Автореферат розісланий “15 ” травня 1999 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат медичних наук, доцент

О. І. Романенко
Загальна характеристика роботи

Актуальність проблеми. Людина як біологічний вид в епоху науково-технічної революції, а особливо під впливом іонізуючого випромінювання внаслідок аварій на атомних електричних стан-ціях, зазнає потужної, тривалої, різноманітної дії численних фак-торів зовнішнього, а також внутрішнього середовища. Це впливає на реактивність організму, імунні механізми захисту, реакції різ-них відділів нервової системи, на взаємовідносини організму люди-ни з мікроорганізмами і різними лікарськими препаратами. Вини-кають невідомі раніше особливості протікання і проявів різних за-хворювань, з’являються нові варіанти їх протікання, нові синдро-ми, розвиваються явища модифікованого патоморфозу.
Вивчення впливу екології на організм людини особливо акту-альне, оскільки дає можливість розробити науково обгрунтовані ра-ціони харчування та методики оптимального оздоровлення широ-ких верств населення з врахуванням соціально-економічних та еко-логічних особливостей регіонів їх проживання.
Для вдосконалення організації системи оздоровлення населення України велике значення мають епідеміологічні дослідження, ви-вчення епідеміології і особливостей клінічного протікання хроніч-них захворювань в різних регіонах України та порівняльна оцінка поширюваності цих захворювань, клініко-епідеміологічна харак-теристика найбільш характерних захворювань, індукованих іоні-зуючим випромінюванням внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Тому вивчення епідеміології та соматичних ефектів екологічно залежних порушень, що є темою даної дисер-тації, є надзвичайно актуальним не тільки для населення України, а й для всього людства в цілому.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Дисертація виконана в рамках таких державних науково-технічних програм, які виконувались Науково-дослідним інсти-тутом фітотерапії Ужгородського державного університету:
•програма 01.02.0 “Створення, вивчення та впровадження в практику охорони здоров’я нових гостро необхідних лікарських засобів” (ДНТП-141, номер держреєстрації 0193U019616);
•програма 01.09.05 “Нові фізико-технічні методи діагностики та корекції порушень діяльності організму на клітинному та суб-клітинному рівнях” (номер держреєстрації 0196U003271);
• Українська державна програма ліквідації наслідків Чорно-бильської катастрофи (розділ 3.1 “Охорона здоров’я населення від наслідків аварії на ЧАЕС”; номер держреєстрації 0194U031541);
•програма “Дослідження патофізіології променевого ураження шлунково-кишкового тракту та розробка профілактичних і ліку-вальних антипроменевих засобів” (номер держреєстрації 0193U019653);
•програма “Програма розробка наукової концепції оздоровлен-ня населення з гастроентерологічними захворюваннями, виклика-ними впливом іонізуючого випромінювання” (номер держреєстрації 0196U017267).
Мета і задачі дослідження
Метою представленої роботи були розробка та реалізація про-грами епідеміологічних досліджень для вивчення та аналізу дина-міки захворюваності у ліквідаторів аварії на ЧАЕС у залежності від екологічних факторів географічних регіонів (Сумська область, Кіро-воградська область, Закарпатська область), віку, отриманої дози опромінення; проспективне спостереження за дослідним контин-гентом протягом 1986-1998 р. р. для виявлення закономірностей розвитку соматичних ефектів та знаходження оптимальних методів оздоровлення та профілактики.
Для реалізації мети роботи необхідно було вирішити наступні задачі:
1. Вивчення на основі щорічних профілактичних оглядів лікві-даторів аварії на ЧАЕС епідеміологічних показників захворювано-сті, установлення факторів ризику, вивчення виникнення та роз-витку соматичних ефектів з інтерпретацією можливих закономір-ностей та наукове обгрунтування їх профілактики.
2. Виявлення залежності виникнення та розвитку соматичних ефектів від дози опромінення, вікового цензу та екологічних фак-торів у ліквідаторів аварії на ЧАЕС.
3. Аналіз латентного періоду розвитку захворювань у досліджу-ваного контингенту ліквідаторів аварії на ЧАЕС.
4. Розробка реабілітаційних заходів профілактики та оздоров-лення ліквідаторів аварії на ЧАЕС з використання натуропатичних методів лікування з врахуванням особливостей кожного з досліджу-ваних географічних регіонів України.
5. Впровадження програми оздоровлення ліквідаторів аварії на ЧАЕС в практику закладів охорони здоров’я.

Наукова новизна одержаних результатів
1. Вперше розроблена програма епідеміологічних досліджень за-хворюваності, викликаної іонізуючим випромінюванням внаслідок аварії на Чорнобильській атомній елекстростанції. Програма до-сліджень реалізована в трьох регіонах України: Кіровоградська об-ласть, Сумська область, Закарпатська область. Проведені епідеміо-логічні дослідження з високим ступенем достовірності показали по-ширеність захворювань різного плану: патологію систем органів травлення, патологію органів дихання, серцево-судинної системи, системи сполучної та кісткової тканини, сечовидільної та ендокрин-ної системи, зокрема вегето-судинної дистонії. Порівняння поширю-ваності захворювань у досліджених групах засвідчило негативний вплив малих доз іонізуючого випромінювання у віддалені терміни на всі системи організму людини з різними кількісними характе-ристиками поширюваності захворювань ліквідаторів в порівнянні з неліквідаторами. Проведена комплексна порівняльна оцінка пер-винної соматичної захворюваності та латентного періоду виникнен-ня захворювань досліджуваних регіонів.
2. Знайдено функціональну залежність соматичних захворю-вань від віку і дози опромінення (на інтервалі доз [10 сЗв; 25 сЗв]). Ця залежність описується квадратичною функцією з індивідуаль-ними значеннями коефіцієнтів для кожної нозології та кожного регіону з абсцисами вершин парабол в точках 10 сЗв або 20 сЗв в залежності від нозології та віку.
3. Вперше встановлено, що під впливом іонізуючого випроміню-вання внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС характерний широ-кий поліморфізм захворювань, часто повторне виникнення раніше зниклих симптомів, затяжне протікання відновних процесів, по-вільна компенсація порушених функцій. Клінічно підтверджено на основі даних 2243 ліквідаторів аварії на ЧАЕС, що сумарна дія радіації на організм людини є багатофакторною, а динаміка зміни кожного показника являє собою стохастичний процес з індивіду-альними особливостями зміни кожного показника. Виявлено у ліквідаторів аварії на ЧАЕС дисбаланс між альтераційними змі-нами та лімітуючими їх розвиток сануючими процесами, що інду-кує нестійкий хронічно патологічний стан, який відповідає захво-рюванням поєднаної патології різних систем організму.
4. Вперше реалізовано моніторінг клініко-гематологічних та імунологічних показників ліквідаторів аварії на ЧАЕС у Кірово-градській області. Результати еритропоезу, лейкопоезу та клітин-ного і гуморального імунітету виявляють патологію на різних рів-нях кровотворення та функціювання імунної системи (Т- і В-ланок імунітету) з ризиком розвитку імунодефіцитних станів.
5. У Кіровоградській області вперше виявлені у ліквідаторів аварії на ЧАЕС на основі поєднананої патології атеросклерозу та органів травлення показано, що під впливом іонізуючого випро-мінювання порушується Na-Li-протитранспорт, що свідчить про зміни структурного стану мембран еритроцитів.
6. У ліквідаторів аварії на ЧАЕС, у яких виникли соматичні захворювання, вперше виявлені порушення гомеостазу організму (ліпідного, білкового, ферментного, пігментного, коагуляційного, імунного, вітамінного, мінерального тощо).
7. Вперше розроблена математична модель антинуклідної імун-ної відповіді. Для застовування моделі в клінічній практиці з ме-тою адекватного лікування осіб, які зазнали впливу іонізуючого випромінювання, розглянуті частинні випадки моделі: клітинна ан-тинуклідна імунна відповідь організму людини, гуморальна анти-нуклідна імунна відповідь організму людини. Встановлено умови стійкої рівноваги здорового організму. Показано, що стійкість здо-рового організму при відповіді тільки Т-системи імунітету гарантує його стійкість і при сумісній Т-В-відповіді, що в свою чергу вказує: а) на провідну роль Т-системи імунітету в антинуклідному захисті; б) в умовах В-імунодефіцитного стану Т-система імунітету здатна забезпечити існування імунологічного бар’єру до радіонуклідів; в) відключення кілерної функції Т-системи імунітету може сприяти виздоровленню; г) з точки зору стійкості здорового організму про-тікання захворювання в умовах нормальної гуморальної відповіді і Т-імунітету (повна блокада Т-системи або кілерна недостатність) однакове; д) В-система імунітету здатна забезпечити імунологічний бар’єр до радіонуклідів в умовах повної блокади Т-системи імуні-тету.
8. Розроблена нова ефективна методика поєднаної базової по-трійної терапії з фітотерапією лікування виразкової хвороби.
9. Розроблена експертна комп’ютерна система автоматичного встановлення діагнозу, прогнозування розвитку патологічного стану та вибору оптимального лікування.
10. Вперше розроблено на основі екологічно чистих лікарських рослин нову біологічну добавку, чай “Кратефіт”, дозволену для ви-користання Головним санітарним управлінням Міністерства охоро-ни здоров’я України (висновок УНДІ харчування №256 від 03. 03. 1993; висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи №5. 08. 07/801 від 26.03.1998).
11. У ліквідаторів аварії на ЧАЕС Кіровоградської області, Сум-ської області, Закарпатської області вперше вивчені зміни перекис-ного окислення ліпідів, ліпідного обміну та гуморального імунітету при хронічному гепатиті, цирозі печінки, захворюваннях серцево-судинної системи та показана можливість ефективної їх корекції комплексами на основі біодобавки, чаю “Кратефіт”.
12. Вивчена ефективність по виведенню з організму людини стронцію соками фруктів та овочів.
Практичне значення одержаних результатів
1. На основі проспективного спостереження протягом 1986-1998 р. р. встановлено особливості залежності частоти захворювання від дози опромінення на інтервалі доз опромінення [10 сЗв; 25 сЗв] у всіх вікових категоріях обстежених ліквідаторів аварії на ЧАЕС – жителів Кіровоградської, Сумської та Закарпатської областей; по-казано, що дана залежність описується квадратичною функцією ви-ду y=ax2 +bx + c (a > 0), де коефіцієнти a, b, c індивідуальні для кожної вікової категорії та категорії всіх обстежених.
2. Проаналізовано латентний період виникнення захворювання по кожному з досліджених регіонів, який являє собою коливання змінної амплітуди та змінної кругової частоти.
3. Виявлено, що під впливом іонізуючого випромінювання най-більш вразливими є травна система, система дихання, кістково-м’я-зева система, вегето-судинна дистонія, серцево-судинна система з різним переважанням в залежності від регіону.
4. Соматичні захворювання мають затяжний характер проті-кання. Механізми прогресування захворювання набувають нових, якісно відмінних форм, причому перебіг захворювань у ліквідаторів аварії на ЧАЕС суттєво відрізняється від перебігу аналогічних захворювань у людей, які не зазнали іонізуючого випромінювання, і залежить від екологічних факторів різних географічних регіонів.
5. Встановлені домінуючі фактори виникнення соматичних захворювань.
6. Здійснено моніторінг клініко-гематологічних та імунологіч-них показників ліквідаторів аварії на ЧАЕС.
7. У ліквідаторів аварії на ЧАЕС, у яких виникли соматичні захворювання, виявлені порушення гомеостазу організму (ліпідно-го, білкового, ферментного, пігментного, коагуляційного, імунного, вітамінного, мінерального тощо).
8. Вивчено розлади периферійної крові, індуковані іонізуючим випромінюванням та встановлені інформативні компоненти градієн-та вектора показників периферійної крові як одного з механізмів виникнення соматичних захворювань.
9. Розроблено на основі екологічно чистих лікарськиих рослин нову біологічну добавку, чай “Кратефіт”, проведено експеримен-тальне та клінічне дослідження чаю “Кратефіт”, проведено санітар-но-гігієнічну експертизу Головним санітарним управлінням Міні-стерства охорони здоров’я України.
10. Запропоновані нові фітотерапевтичні методики та методи-ки комплексного лікування (з включенням біологічно активної до-бавки, чаю “Кратефіт”) екологічно залежних порушень та клінічно підтверджена їх ефективність при масовому оздоровленні ліквідато-рів аварії на ЧАЕС в Ківоградській, Сумській та Закарпатській областях.
11. Розроблена математична модель антинуклідної імунної від-повіді, яка відтворює всі чотири форми захворювання: субклінічну, гостру з виздоровленням, хронічну і летальну. Модель включає умову стійкості стану людського організму і дає можливість при-значення адекватного лікування.
12. Розроблена комп’ютерна програма діагностики захворювань на основі багатофакторного аналізу.
Результати дослідження використовуються в навчально-педаго-гічному процесі на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб Ужго-родського державного університету. Матеріали дисертаційної робо-ти впроваджено (з оформленням Актів впровадження) в клінічну практику Закарпатського обласного клінічного гастроентерологіч-ного диспансеру та Ужгородської центральної клінічної міської лі-карні, санаторіїв та санаторіїв-профілакторіїв об’єднання “Закар-паткурорт”, Куземенського фітоцентру Охтирського району Сум-ської області, Новоукраїнської центральної районної лікарні Кіро-воградської області.
Особистий внесок здобувача
Автор особисто зробив підбір теми, визначив мету і завдання роботи, проводив підбір дослідного контингенту, розробив епіде-міологічну програму обстеження ліквідаторів аварії на ЧАЕС і здійснив її в трьох географічних регіонах України (Сумська область, Кіровоградська область, Закарпатська область) з на-ступним аналізом даних клініко-лабораторних та інструменталь-них методів досліджень та розробкою відповідних лікувально-про-філактичних заходів, брав участь в обговоренні експериментальних досліджень та апробації розробленого Науково-дослідним інсти-тутом фітотерапії Ужгородського державного університету біологіч-но активної добавки, чаю “Кратефіт”, розробив схеми фітотерапев-тичного лікування при соматичній патології. Впровадив розроблені методики в лікувально-профілактичні заклади.
Апробація результатів дисертації
Основні результати досліджень доповідались і обговорювались на щорічних підсумкових наукових конференціях професорсько-ви-кладацького складу медичного факультету Ужгородського держуні-верситету в 1992-1998 роках; на постійно діючих семінарах Науко-во-дослідного інституту фітотерапії Ужгородського державного уні-верситету; на постійно діючих семінарах кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Ужгородського державного університету; на по-стійно діючих терапевтичних товариствах Закарпатської області, на постійно діючих товариствах гастроентерологів Закарпатської обла-сті, на клінічних конференціях Управління охорони здоров’я За-карпатської області, на Першій школі-семінарі гастроентерологів України (курорт Карпати, 1994); на XXIV чеському і словацькому конгресі з міжнародною участю (Bardejovske Kupele, 1993); на Гепатобіліарній школі (Любляна, 1995); на 25-ому чеському і сло-вацькому гастроентерологічному конгресі (Градець Кралове, 1995); на симпозіумі “Актуальні питання реабілітації гастроентерологіч-них хворих” (Чернівці, 1996); на конференції, присвяченій 20-річ-чю Ужгородської відділкової клінічної лікарні (Ужгород, 1996); на науково-практичній конференції “Віддалені наслідки опромінення в імунній та гемопоетичній системах” (Київ, 1996); на Українській науково-практичній конференції “Можливості використання спіру-ліни при лікуванні гастроентерологічних захворювань” (Мукачево, 1995), на з’їзді гастроентерологів Закарпаття (Хуст, 1998).
Публікації
По темі дисертації опубліковано 26 друкованих робіт, з них основним автором – 13 публікацій, у тому числі – 1 монографія.
Обсяг та структура дисертації
Рукопис викладений на 351 сторінках набраного комп’ютерним способом тексту, включаючи таблиць – 90, рисунків – 197. Дисер-тація містить вступ, 5 глав (огляд літератури, матеріали і методи досліджень, результати власних спостережень та їх обговорення), висновки, практичні рекомендації. Список літератури (38 сторінок) складається з 454 джерел.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Матеріали і методи дослідження
При виконанні даної роботи нами протягом 1986-1998 р. р. в ди-наміці всього обстежено 2243 дорослих працездатного віку, які за-знали впливу екологічно неблагоприємних факторів, в тому числі іонізуючого випроміння внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Дослідження проведені в трьох регіонах України (Закарпатська об-ласть, Кіровоградська область, Сумська область). Контрольну групу складали 170 жителів Закарпаття, що не зазнали впливу еколо-гічно неблагоприємних факторів, працездатного віку з ідентични-ми захворюваннями.
Дослідна група включала в себе відповідно по регіонах: За-карпатська область – 672 особи чоловічої статі віком 20-60 років, Кіровоградська область – 714 осіб чоловічої статі віком 20-60 років, Сумська область – 857 осіб чоловічої статі віком 20-60 років. Пацієнти Закарпатської області (n=672) були ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС в 1986-1988 р. р., що працювали в межах 30-кілометрової зони; 714 осіб Кіровоградської області (колгосп-ники, переважно механізатори і водії) були ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС в 1986-1988 р. в межах 30-кілометрової зони; 857 осіб Сумської області були працівниками підприємства “Охтир-канафтогаз”, які займалися розробкою покладів нафти, газу і конденсату на 20 родовищах і також були ліквідаторами аварії на ЧАЕС в 1986-1988 р. р. в межах 30-кілометрової зони.
У всіх дослідних груп ліквідаторів аварії на ЧАЕС були вказані в документах отримані ними дози опромінення в діапазоні 1-25 сГр.
Обстеження дослідних груп та контрольної включало опитуван-ня та об’єктивний огляд, загальноприйнятий набір скринінгових лабораторно-інструментальних методик (загально-клінічні аналізи крові та сечі, загально прийняті біохімічні тести крові, елек-трокардіографію, ренгеноскопію легень, ультразвукове обстеження органів черевної порожнини і щитовидної залози та ін.), люміне-сцентний аналіз біологічних рідин (крові, сечі, слини). Дослід-ження пацієнтів проводилось щорічно згідно Наказу №147 від 09. 08. 1990 р. Міністерства охорони здоров’я України “При заходи щодо поліпшення медичного обслуговування і соціального забезпе-чення осіб, які брали участь у роботах по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС” і включали при необхідності проведення лікувально-профілактичних заходів (стаціонарне лікування, амбу-латорне лікування, санаторно-курортне лікування на курортах та оздоровчих комплексах Закарпатської області та базі Куземен-ського фітоцентру Сумської області). Результати досліджень вивча-лися в динаміці (1986-1998 р. р.). Пацієнти контрольної групи об-стежувалися в амбулаторно-поліклінічних та стаціонарних закла-дах Закарпатської області. При цьому зверталася увага на появу та ріст первинної захворюванності, в тому числі функціональних роз-ладів та соматичних ефектів, природне постаріння з врахуванням латентного періоду виникнення і розвитку патологічного стану в залежності від стану екологічного середовища їх місця прожи-вання.
Наведений діагностичний процес і вибір оптимальних рішень за-стосовувався нами як в клінічній практиці, так і при розробці в На-уково-дослідному інституту фітотерапії Ужгородського державного університу мовою турбопаскаль версії 7.0 комп’ютерної програми “Діагност”, яка успішно пройшла дослідну експлуатацію на IBM PC 486 DX в операційному середовищі MS DOS 6.20.
У зв’язку з можливістю гіповітамінозу під впливом факторів хро-нічної постчорнобильської ситуації вивчався рівень основних віта-мінів у сироватці крові та сечі обстеженого контингенту. Визна-чення вітамінів проводилось з використанням методів мікробіології, тонкошарової хроматографії, люмінесценції, електрофотоколори-метрування.
Виявлення концентрації або зміни активності окремих білків і ферментів крові, які приймають участь в процесах гемокоагуляції, здійснювали за допомогою коагулограми (протромбіновий індекс за М. Квік, фібріноген, фібріноген-бета за М. Рутберг, час рекальци-фікації, фібріноліз за М. Котовщиковою та співавторами).
Продукти вільнорадикального окислення ліпідів (ВРОЛ) – первинні, дієнові коньюгати (ДК) та проміжні, трієнові коньюгати (ТК) – визначали спектрометруванням ліпідних екстрактів з сиро-ватки крові при довжинах хвиль 220 нм, 232 нм і 278 нм. Відносний вміст відповідних продуктів розраховували як від-ношення Е232/Е220 та Е278/Е220. Вміст одного з кінцевих продуктів ВРОЛ – малонового диальдегіду (МДА), в мкМ/л, визначали за кольоровою реакцією з тіобарбітуровою кислотою, згідно реко-мендацій Р. І. Ліфшица. Активність СОД встановлювали спектро-метричним методом, що враховував ступінь гальмування даним ферментом окислення кверцетину в присутності тетраметилене-тилендиаміну при рН=10, за W. F. Beyer, J. Fridovich.
Концентрацію середньомолекулярних пептидів (СМП) в си-роватці крові і сечі вивчали методом колонної гельфільтрації в модифікації Козлова В. В. і співавт. Сечовий кліренс середніх моле-кул розраховували за стандартною формулою. Середній гемодина-мічний артеріальний тиск визначали за формулою Хікема.
Для оцінки і прогнозу радіаційних характеристик забруднення місцевості була проведена сертифікація проб грунтів, вод та буді-вельних матеріалів всіх досліджуваних регіонів.
Дослідження активності гама-активних нуклідів у біологічних субстратах (крові, сечі, слині) проведені на базі відділу фотоядер-них процесів Ужгородського науково-дослідного інституту елек-тронної фізики НАН України, Науково-дослідного інституту ядер-них досліджень НАН України (м. Київ), вибіркове вивчення вмісту радіоцезію в організмі на апаратах типу “лічильник випромінювань людини” Міжнародного науково-виробничого об’єднання “Сорбція” (Київ).
Аналіз спектрів прямої фотолюмінесценції біологічних рідин людиниздійснювали за допомогою розробленого в Науково-дослідно-му інституті фітотерапії Ужгородського державного університету автоматизованого інформаційно-вимірювального комплексу.
Кількісний вміст Т-лімфоцитів у крові виявляли в реакції спонтанного розеткоутворення з еритроцитами барана (Е-РУК), кількість В-лімфоцитів – за реакцією розеткоутворення з еритроци-тами барана, сенсибілізованими гемолітичною сироваткою і компле-ментом (ЕАС-РУК). Функціональний стан Т-системи імунітету оці-нювали в реакції бласттрансформації лімфоцитів (РБТЛ) згідно І. І. Копелян, М. П. Григорьєвої при стимуляції антигеном фітогема-глютиніном (ФГА) угорського виробництва (фірма “Реанал”). Про функціональну активність В-лімфоцитів судили за рівнем імуно-глобулінів класів А, М, G у сироватці крові, які визначали методом радіальної імунодифузії за Mancini et al.
Доклінічні експериментальні випробування біологічно активної добавки, чаю “Кратефіт” (вивчення нешкідливості, токсичності, можливої алергізуючої дії, тератогенного впливу, виявлення мута-генних властивостей тощо) проводилось на статевозрілих білих щурах, морських свинках та кроликах, які знаходились на зви-чайному харчовому раціоні віварію. Дослідження проводились на кафедрі біохімії і фармакології Ужгородського державного універ-ситету.
Гостру токсичність препаратів вивчали по методу Літчфілда-Уілкінсона в модифікації М. Л. Беленького. Робили зовнішнє та морфологічне дослідження організму щурів та його органів і сис-тем, оцінку клітин периферійної крові, функціональний стан серця і дихання. Вивчення можливого алергізуючого і сенсибілізуючого ефекту препаратів базувалось на показниках реакцій клітинної імунної відповіді організму лабораторних тварин у відповідь на вве-дення досліджуваного препарату. Проводилась лейкопенічна проба, реакція агломерації лейкоцитів та вираженості непрямої деграну-ляції тучних клітин. Ембріотоксична дія біологічно активних добавки, чаю “Кратефіт” визначалась по кількості живих і мертвих плодиків щурят, місць резорбції, кількості жовтих тіл у яєчниках і кількості місць імплантації в матці вагітних тварин. Показником тератогенної активності було процентне відношення з виродками, аномаліями внутрішніх органів, досліджене по методу Вільсона. Для оцінки мутагенних властивостей препарату використовувалась чашечна модифікація методу Еймса.
При вивченні антитоксичних властивостей біологічно активної добавки, чаю “Кратефіт” застосовували модель екзогенного токсич-ного впливу. При цьому вивчали зміни в організмі тварин та стан органів і систем, в тому числі печінки, а також живучість тварин на фоні прийому біологічно активної добавки, чаю “Кратефіт” і без неї. Також досліджували результати дії біологічно активної добав-ки, чаю “Кратефіт” на тривалість гексеналового сну, метаболічні процеси, у т. ч. на активність окисно-відновних ферментів печінки. Вивчався також вплив біологічно активної добавки, чаю “Кратефіт” на деякі функції органів травлення (моторно-евакуаторна функція кишок, кількісний та якісний склад шлункового соку, жовчо-виділення тощо) та серцево-судинної системи.
Для вивчення клітинних механізмів дії біологічно активної добавки “Кратефіт” на біологічні мембрани в експерименті in vitro вивчались різні структурно-динамічні характеристики мембран та їх зміна під впливом дії “Кратефіту”. Дослідження проводились на базі відділу біохімічної фармакології Інституту фармакології і токсикології АМН України. Вивчалась дія “Кратефіту” на модельні мембрани, фосфоліпідні біопрошарки, а також на компоненти мем-бран (ліпосоми з загальних ліпідів еритроцитів, лецитину і сфінго-мієліну), бичачий сироватковий альбумін (БСА) та дезоксири-бонуклеїнову кислоту (ДНК), їх здатність до комплексоутворення, до антиоксидантного впливу та протидії радикальним реакціям в патологічних умовах.
У роботі використовували загальні ліпіди еритроцитів (10% розчин у спирті), лецитин-стандарт (10% розчин у спирті) та сфін-гомієлін (5% розчин у хлороформі), виготовлені на Харківському заводі бакпрепаратів, а також БСА та ДНК фірми “Serva” (Німеч-чина). Ліпосоми готували за відомою методикою О. І. Лебедя і співавт. Ультразвукову обробку проводили на диспергараторі УЗДН-2Е (22 кГц, 10 хвилин). Розміри ліпосом визначали за допо-могою спектрометра оптичного зміщення “Malwern” (Англія), роз-сіяне світло аргонового лазара реєстрували під кутом 900. Зміна мікров’язкості ліпосом під впливом препарату вивчалась за допо-могою флуоресцентного зонду пірену.
При вивченні антирадикальних властивостей в якості стабіль-ного радикалу застосовувались синтезовані в Інституті органічної хімії НАН України трифенілвердазин (ТФВ) або дифенілпік-рилгідразил (ДФПГ). Методика дослідження полягала у змішуванні спиртового розчину стабільного радикалу та “Кратефіту” з подаль-шим записом оптичної щільності на вибраній довжині хвилі 520 нм у часі в режимі 4 см/хв. Визначали зміну оптичної щільності (D) вільного радикалу внаслідок добавлення “Кратефіту”, а також сту-пінь зв’язування стабільного радикалу () в % від загальної кіль-кості. Вплив “Кратефіту” на стан поляризації оточення біомембран вивчали за допомогою флуоресцентного зонду діазопропілтіодикар-боціоніну (dis-C3-5). Для цього зонд, вмонтований у біопрошарок з лецитину, титрували екстрактами дослідних засобів у буферному середовищі. Гідрофобні властивості молекули dis-C3-5 визначають високий коефіцієнт розподілу цієї сполуки між мембраною і водною фазою. У силу позитивного заряду фарбника при гіперполяризації його молекули повинні концентруватися на верхній поверхні мем-брани, а оскільки довжини хвиль збудження і флуоресценції зонду близькі (658 нм і 676 нм відповідно), то цей процес супровод-жується різким зменшенням флуоресценції зонду. Таким чином, ступінь поляризації оточення біопрошарку під впливом дослідного препарату можна оцінити за відносною зміною інтенсивності (F/F) флуоресценції зонду dis-C3-5.
Лікувально-профілактичні заходи включали різні засоби фітомі-нералокорекції, розроблені Науково-дослідним інститутом фітотера-пії Ужгородського державного університету, в тому числі біологічно активну добавку, чай “Кратефіт”, комплекс “Кратефіт” & сік пло-дів обліпихи крушиновидної, натуральні соки (сік чорної смороди-ни, сік червоної смородини, сік моркви, сік яблук, сік апельсинів, сік столового буряка, сік картоплі, сік топінамбура) та сиропи, виготовлені з екологічно чистих лікарських рослин Закарпаття, які входять до Фармакопеї X і XI видань, а також мінеральні води За-карпаття, зокрема Шаянські мінеральні води (свердловин №2, №4 та №242), які відносяться до маломінералізованих вуглекислих гідрокарбонатно-хлоридно-натрієвих вод з підвищеним вмістом кремнієвої кислоти.
Біологічно активна добавка, чай “Кратефіт” відповідає вимогам ТУУ-46.12.061-94 та технічним умовам і виробляються по техно-логічній інструкції і рецептурі, затвердженими в установленому порядку з дотриманням санітарних норм і правил, затверджених Міністерством охорони здоров’я України.
Курс фітомінералокорекції направлений перш за все на виве-дення з організму шкідливих речовин, наприклад, радіонуклідів та підвищення захисних можливостей індивідума. Він показаний ши-роким верствам дорослого та дитячого населення України, що за-знало несприятливого впливу факторів Чорнобильської аварії, а та-кож всім людям на фоні інших екзоекологічних та виробничих по-рушень. Базисний фітокурс включав застосування препаратів, роз-роблених Науково-дослідним інститутом фітотерапії Ужгородсько-го державного університету, та фітосоків і фітосиропів з додаван-ням ефективного білково-вітамінного комплексу “Spirulina platen-tis”. Виробник спіруліни фірма “ABEC”.
Результати досліджень та їх обговорення
Нами розроблена програма епідеміологічного дослідження кон-тингенту осіб, що зазнали впливу іонізуючого випромінювання за участі в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.
Програма епідеміологічного дослідження включала:
I. Профілактичні огляди.
1. Масовість оглядів.
2. Висока професійність медичних комісій.
а) При аналізі скарг звертати увагу на:
1. Вік при впливі іонізуючого випромінювання.
2. Отриману дозу опромінення.
3. Експозицію впливу іонізуючого випромінювання.
4. Радіометрію тіла обстежуваного.
5. Професійні фактори ризику.
6. Побутові умови.
7. Шкідливі звички.
8. Спадкові та генетично зумовлені чинники.
9. Клімато-географічні особливості.
10. Спрямованість скарг по системах органів.
б) Об’єктивний огляд за класичною схемою з наступним
групуванням нозологічних груп хворих.
в) Лабораторно-інструментальне обстеження пацієнтів.
г) Санітарно-гігієнічна освіта обстежуваного контингенту.
1. Раціональне харчування.
2. Режими праці та відпочинку.
3. Виключення шкідливих звичок як фактор ризику
для розвитку патологічного стану.
4. Бесіда про природу іонізуючого випромінювання
та його вплив на живий організм.
5. Бесіда про важливість та необхідність профілактич-
них оглядів.
д) Повторний огляд обстежуваних при інструментально-лабо-
раторному підтвердженні попереднього діагнозу.
е) По необхідності направлення в спеціалізовані лікувально-
профілактичні заклади для поглибленого обстеження і
верифікації діагнозу та відповідного лікування.
є) Реабілітаційні заходи, адаптовані для ліквідаторів аварії
на ЧАЕС (фітотерапія, санаторно-курортне лікування).
Програмою епідеміологічного дослідження були охоплені три великі регіони України: Сумська область, Кіровоградська область, Закарпатська область. До участі в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС всі досліджувані проходили медичні комісії при військо-матах і за висновками комісії були здорові і придатні для виконан-ня робіт в 30-кілометровій зоні ЧАЕС.
Пацієнти зазнали впливу іонізуючого випромінювання дозою 1-25 сЗв, виконуючи роботи по ліквідації наслідків аварії в 30-кілометровій зоні ЧАЕС. Після завершення робіт ліквідатори по-вернулися на місця свого постійного проживання, які офіційно не вважаються радіаційно забрудненими (контрольованими) терито-ріями (сертифікати радіаційної якості грунтів, вод та будівельних матеріалів, видані Закарпатською обласною санітарно-епідеміоло-гічною станцією).
Для співставлення та узагальнення результатів проведеного на-укового дослідження різних географічних регіонів обов’язковим є максимальна стандартизація масових обстежень. Нами розроблені і використані стандартні медичні форми, критерії діагностики, роз-роблені провідними науково-дослідними установами та кафедрами вищих учбових закладів України, застосовані єдині для всіх лабо-раторні методики, проведені навчання лікарів, що брали участь при обстеженні контингентів та розроблені лікувально-профілактичні заходи по оздоровленню населення при різних соматичних захво-рюваннях з врахуванням впливу іонізуючого випромінювання на організм. Після перебування в 30-кілометровій зоні ЧАЕС ліквіда-тори аварії підлягали обов’язковому щорічному профілактичному огляду, не враховуючи візит до лікаря в зв’язку з хворобою. Обсте-ження, як правило, проводилося в поліклініці із записом медичної документації. Діагноз встановлювали згідно загально прийнятих діагностичних критеріїв на основі даних анамнезу, клінічного та лабораторно-інструментального дослідження, при необхідності із за-лученнням суміжних спеціалістів та використанням додаткових ме-тодів обстеження. По потребі хворих госпіталізовували або направ-ляли в лікувально-профілактичні заклади.
Після певного латентного періоду у значної частини ліквідаторів були виявлені соматичні ефекти. При аналізі соматичних ефектів встановлювалися закономірності їх розвитку та обгрунтовувалися відмінності у їх виникненні в залежності від екологічних факторів обстежуваних регіонів. Проводилося спостереження за континген-тами хворих досліджуваних областей у 1986-1998 р. р.
Групування хворих за нозологічними одиницями та багатофак-торний аналіз одержаних клінічних та лабораторно-інструменталь-них даних давали можливість об’єктивно оцінити результати прове-дених досліджень.
При виявленні соматичного захворювання у пацієнта він в обо-в’язковому порядку направлявся на стаціонарне обстеження в спе-ціалізовані відділення або палати для ліквідаторів аварії на ЧАЕС, де й одержував відповідне лікування. При цьому визначався ризик захворювання та встановлювалась наявність зв’язку хвороби з впливом іонізуючого випромінювання. Діагноз захворювання вста-новлювався колегіально за участю професора, старшого наукового співробітника, був верифікований на основі єдиних діагностичних критеріїв. Після лікування хворі направлялися в реабілітаційні профільні центри.
При проспективному спостереженні за контингентами ліквіда-торів аварії на ЧАЕС нами враховувався аналіз грунту та води гео-графічної регіональної одиниці.
Всі три контингенти з обстежуваних регіонах були практично в одинакових умовах впливу іонізуючого опромінення.
В Кіровоградській області дослідження проведено на 714 паці-єнтах чоловічої статі. У 467 осіб було проведено радіометричне дослідження тіла: вміст 137Cs був у межах (56,2-198,3) кБк, 134Cs – (70,7-128,1) кБк. На момент перебування в зоні ава-рії на ЧАЕС вік хворих складав 20-40 років. Часовий період спо-стереження 1986-1997 р. р. У 150 осіб (21%) за час спостереження патології не було виявлено, у 564 пацієнтів (79%) були виявлені захворювання різного плану.
Локальні максимуми первинної захворюваності були зафіксова-но в 1990 році (17,9%), та у 1993 році (14,8%). Протягом першого року після впливу іонізуючого випромінювання системами-міше-нями стали система кровообігу, дихальна система, травна система, особливо значного впливу зазнала кістково-м’язева система. У структурі первинної захворюваності найбільш поширені хвороби органів травлення (n=502; 21,6%), кістково-м’язевої системи (n=494; 21,2%), вегето-судинна дистонія (n=476; 20,5%), захворю-вання органів дихання, зокрема бронхіти (n=320; 13,6%), системи кровообігу (n=216; 9,3%). Меншими числами характеризувались захворювання хронічними фарінгітами та назофарингітами (n=144; 6,2%), шкіри (n=88; 3,9%), щитовидної залози (n=42; 3,7%).
В осіб, що зазнали впливу іонізуючого випромінювання у віці 20-30 років при проспективному спостереженні у 318 осіб (56,4%) були виявлені хвороби різного плану, а у контингенті 31-40 років тільки у 246 осіб (43,7%). Переважна більшість хворих зазнала максимального (21-25 сЗв) впливу іонізуючого випромінювання (n=366; 64,9%). З них 228 осіб (62,3%) у віці 20-30 р. р. Отже, захворювання виникли в осіб віком 20-30 років (на момент впливу) у 77,9%, а у віковій категорії 31-40 років у 80,4%. Простежуються чітка залежність росту первинної захворюваності у ліквідаторів на ЧАЕС віком 20-30 років залежно від дози (66,7%; 71,4%; 89,6%) – із збільшенням дози опромінення частота захворювань всіх систем збільшується, тоді як у старшій віковій категорії (31-40 років) спостерігається коливальний процес у всіх системах захворювань – спад частоти захворювань на інтервалі доз опромінення від 10 сЗв до 11-20 сЗв з наступним її зростанням на інтервалі доз опромінен-ня від 11-20 сЗв до 21-25 сЗв. Треба відмітити, що захворювання остеохондрозом у 55% спостерігається в осіб, що зазнали впливу
іонізуючого випромінювання у віці 20-30 років, з них 38% в дозі 21-25 сЗв. Така сама картина спостерігається і в групі захворювань органів травлення, зокрема хронічний гастрит з підвищеною секре-торною функцією шлунку відмічено в 55% осіб, що зазнали впли-ву іонізуючого випромінювання у віці 20-30 років, 39% – внаслідок отриманої дози 21-25 сЗв. Більш вразливими до розвитку хро-нічного бронхіту виявились ліквідатори, що зазнали впливу іонізу-ючого випромінювання у віці 31-40 років (75,6%). Дозової залеж-ності у розвитку хвороби не простежується. Дані нашого дослід-ження співпадають з даними досліджень багатьох вчених, однак рівень захворювання щитовидної залози у досліджуваному контин-генті набагато нижчий. Хвороби органів травлення, кістково-м’язе-вої системи, вегето-судинна дистонія, захворювання органів дихан-ня переважають у структурі первинної захворюваності серед лікві-даторів наслідків аварії на ЧАЕС. Латентний період виникнення захворювань всіх вивчених нами патологій являє собою згасаючі коливання змінної частоти, амплітуда яких через 10 років після виявлення захворювання практично дорівнює нулю. Точки локаль-них максимумів та їх значення функцій латентних періодів суттєво залежать від патології захворювання і є індивідуальними для кож-ного захворювання. Функція латентного періоду виникнення захво-рювань у ліквідаторів аварії на ЧАЕС – жителів Кіровоградської області має три локальні максимуми в точках 2 роки, 4 роки, 6 років зі значеннями 16,25%, 17,71%, 16,68% відповідно.
Кількість захворювань в кожній нозоологічній групі суттєво залежить від дози опромінення та віку. При цьому функція залеж-ності кількості захворювань від дози опромінення і віку є:
а) монотонно зростаючою функцією на інтервалі доз опромі-нення [0; 25] сЗв для гастриту і холециститу у віковому діапазоні 31-40 років; серцево-судинних захворювань у віковому діапазоні 20-30 років;
б) коливанням змінної амплітуди на інтервалі доз опромінення [0; 25] сЗв для гастриту, холециститу, захворювань серцево-судин-ної системи у віковому діапазоні 31-40 років; для хронічного гепатиту, виразкової хвороби, хронічного панкреатиту, остеохон-дрозу, деформуючого остеоартрозу, вегето-судинної дистонії, захво-рювань бронхо-легеневої системи у віковому діапазоні 20-40 років.
При аналізі кількісних характеристик елементів периферійної крові відзначалися різнонаправлені явища. Нами проаналізовані
дані осіб, у яких були виявлені соматичні ефекти за період 1986-1997 р. р. (n=564), та дані ліквідаторів аварії на ЧАЕС, у яких за час спостереження патології не було виявлено (n=150).
Загальною закономірністю є зменшення числових значень кож-ного показника. Особливо відчувається різниця між даними до на-правлення на роботи по ліквідації аварії на ЧАЕС та даними після-ліквідаційного обстеження. Так, значення показника гемоглобіну зменшувалося від значення доліквідаційного обстеження 138,263,29 г/л до мінімальних значень 129,790,63 г/л і 129,460,81 г/л, які спостерігалися в 1990 та 1992 роках. З 1993 року від-значається незначний ріст числових значень показника гемогло-біну, хоча ці значення не попадають в інтервали початкових зна-чень цього показника в 1986 році доліквідаційного періоду.
Проведені нами дослідження показали, що в порівнянні зі значеннями показників гемоглобіну і еритроцитів у ліквідаторів аварії на ЧАЕС, у яких виявлені соматичні захворювання, в перші роки після аварії на ЧАЕС різко зменшуються, в той час, як у лік-відаторів аварії на ЧАЕС, у яких не виявлені соматичні захво-рювання значенння вказаних показників у цей період часу змен-шуються незначно і перехід до менших значень відбувається плав-но. Аналіх даних периферійної крові 150 ліквідаторів аварії на ЧАЕС, у яких не виявлено соматичну патологію. При цьому зна-чення показників периферійної крові у динаміці 1986-1987 р. р. не спадають, а значення лімфоцитів навіть незначно зростають, спо-стерігаються також коливання значень еритроцитів та лейкоцитів.
Значення тромбоцитів периферійної крові цих ліквідаторів досяга-ють мінімуму в 1992 році і дорівнюють 164,152,01, а числові зна-чення гемоглобіну мінімальні в 1990 та 1995 роках.
При цьому 1986 рік характеризується лейкоцитарною та лім-фоцитарною реакціями. У 10,64% ліквідаторів аварії на ЧАЕС (n=60) спостерігаються явища лейкоцитозу і у 45 осіб – явища лімфоцитопенії. Лейкопенія спостерігалась в 29 осіб (5,14 %) у 1990 році, лімфоцитопенія – 49 осіб в 1991 році.
Отже, первинно були виявлені явища лейкоцитозу та лімфо-цитопенії в переважної більшості осіб, що зазнали впливу іоні-зуючого випромінювання.
Нами у 1998 році проведено моніторінг клініко-гематологічних та імунологічних показників ліквідаторів аварії на ЧАЕС за ре-зультатами епідеміологічного обстеження (n=714). Контрольну гру-пу склали чоловіки такого ж віку, які проживають на цій же тери-торії (n=100), але не приймали участі у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Обстеження проводилось суцільним методом при ек-спедиційних виїздах. У 23% репрезентативної вибірки визначені показники клітинного та гуморального імунітету. Результати аналізу еритропоезу, лейкопоезу та клітинного і гуморального іму-нітету виявили патологію на різних рівнях кровотворення та функ-ціонування імунної системи (Т- і В-ланок імунітету) з ризиком розвитку імунодефіцитних станів. Нами вивчено стан мембранної прониклості в ліквідаторів аварії на ЧАЕС при поєднанні атеросклерозу з патологією органів травлення. Стан клітинних мем-бран оцінювався за максимальною швидкістю Na-Li-протитран-спорту в еритроцитах з використанням атомно-абсорбційного спек-трофотометра Ca-455 за методикою Canessa et al. Аналіз одержаних результатів показав, що під впливом іонізуючого випромінювання змінюється структурний стан мембран еритроцитів. При поєднаній патології атеросклерозу і захворювань шлунково-кишкового тракту швидкість Na-Li-протитранспорту більша, ніж у здорових людей. Відзначено також підвищення мембранної проникності в осіб з по-єднаною патологією: атеросклерозу з виразковою хворобою; атеро-склерозу з захворюваннями шлунково-кишкового тракту у порів-нянні з відповідною нозологією без атеросклерозу.
Значить, мембранні порушення в синаптичних клітинах лікві-даторів аварії на ЧАЕС відіграють певну роль в етіології і пато-генезі атеросклерозу, а зміни проникливості мембранних клі-тин системи травлення проявляються в патології шлунково-киш-кового тракту.
Таким чином, під впливом іонізуючого випромінювання мож-ливі поєднані патології шлунково-кишкового тракту з атероскле-розом. При цьому швидкість Na-Li-протитранспорту в еритроцитах у ліквідаторів аварії на ЧАЕС з атеросклерозом, виразковою хво-робою шлунка і 12-палої кишки, хронічним гастритом більша, ніж у здорових людей, і вказана тенденція ще більш яскраво виражена при поєднаній патології атеросклерозу з захворюваннями шлунко-во-кишкового тракту. В результаті проведених досліджень встанов-лено, що під впливом іонізуючого випромінювання порушується фібрінолітична підсистема системи гомеостаза людини.
Аналіз іонограми ліквідаторів аварії на ЧАЕС показав, що у перші два роки після аварії на ЧАЕС значення вмісту в сироватці крові Na, K, Cl, Ca належать відповідним інтервалам здорових людей, в той час як у 1996 році вміст хлору у сироватці крові перевищує норму. Останнє свідчить про порушення осмотичного тиску позаклітинної рідини у ліквідаторів аварії на ЧАЕС у віддалений післяаварійний період. Також спостерігались диспро-теїнемії. Проведені дослідження є клінічним підтвердженням дії сумарної дії екологічних факторів на всі органи і системи люд-ського організму, викликаючи захворювання поєднаної патології, а динаміка зміни кожного показника являє собою стохастичний про-цес з індивідуальними особливостями зміни кожного показника.
Дослідження по Сумській області проведено на 857 пацієнтах чоловічої статі. У 467 осіб було проведено радіометричне дослід-ження тіла: вміст 137Cs був у межах (57,8-197,5) кБк, 134Cs – (71,5-129,3) кБк. На момент перебування в зоні аварії на ЧАЕС вік хворих складав 20-50 років. Часовий період спостере-ження 1986-1997 р. р. У 37 осіб (4,3%) за час спостереження патології не було виявлено, у 820 пацієнтів (95,7%) були виявлені захворювання різного плану. Локальні максимуми первинної захво-рюваності були зафіксовано в 1990 році (17,0%) та у 1993 році (19,0%). У структурі первинної захворюваності найбільш поширені хвороби кістково-м’язевої системи (n=744; 22,3%), вегето-судинна дистонія (n=677; 20,3%), захворювання щитовидної залози (n=597; 17,9%), захворювання органів травлення (n=547; 16,4%), системи кровообігу (n=394; 11,8%). Меншими числами характеризувались захворювання легеневої системи (n=158; 4,7%), отолорінгологічної патології (n=136; 4,1%). Частота захворювань представляє собою коливальний процес з 3 локальними максимумами у 1990 році, 1992 році, 1995 році зі значеннями 16,93%, 18,96% і 6,88% від-повідно. На часовому інтервалі [1996 рік; 1997 рік] частота за-хворювань знову зростає від 3,53% до 10,17%. В осіб, що зазнали впливу іонізуючого випромінювання у віці 20-30 років, при проспективному спостереженні у 303 осіб (37%) були виявлені хвороби різного плану, а у контингенті 31-40 років у 410 осіб (50%). Переважна більшість хворих зазнала впливу іонізуючого випромінювання до 10 сЗв (n=503; 66%). З них 332 пацієнти (81%) у віці 31-40 р. р. Чітко простежується той факт, що при одній і тій же дозі опромінення до 10 сЗв частота захворювань органів трав-лення у молодшій групі 20-40 років майже в три рази переважає частоту цих захворювань у віковій категорії 41-50 років (n=293 і n=103 відповідно), окрім гастриту з підвищеною секреторною функ-цією шлунку. Щодо захворювань органів кровообігу, то гіпер-тонічна хвороба відмічається у більш молодому віці (особливо у віковій категорії 31-40 років), а ішемічна хвороба серця – у старшій віковій категорії (41-50 років). Захворювання кістково-м’язевої системи також більш характерні для вікової категорії 31-40 років (n=423) у порівнянні з віковою категорією 20-30 років (n=254). Облітеруючий атеросклероз нижніх кінцівок характерний для ліквідаторів молодшої вікової категорії і при дозах іонізуючого опромінення, які перевищують 10 сЗв. В даному регіоні також відзначається високий показник патології щитовидної залози, що, як відомо, за даними багатьох вчених, є провідною патологією у ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Хвороби кістково-м’язевої системи, вегето-судинна дистонія, захворювання щитовидної залози, органів травлення переважають у структурі захворюваності. Ліквідатори, які на момент впливу іонізуючого випромінювання, мали 20-30 ро-ків переважно мали захворювання органів травлення та щитовидної залози, а у віковій категорії 31-40 років – ішемічну хворобу серця. Вегето-судинна дистонія домінувала у віковій категорії 20-40 років. Латентний період виникнення захворювань всіх вивчених нами патологій являє собою згасаючі коливання змінної частоти, ам-плітуда яких через 10 років після виявлення захворювання значно зменшується, але через 11 років знову амплітуда коливання збіль-шується по всіх групах захворювань, що свідчить про те, що існу-ючі методи лікування не спроможні забезпечити стан стійкої ремісії захворювань, викликаних іонізуючим випромінюванням. Точки локальних максимумів та їх значення функцій латентних періодів суттєво залежать від патології захворювання і є індивідуальними для кожного захворювання. Функція латентного періоду виникнен-ня захворювань у ліквідаторів аварії на ЧАЕС – жителів Сумської області має три локальні максимуми в точках 2 роки, 4 роки, 6 років зі значеннями 430 (12,86%), 415 (12,41%), 405 (12,11%) відповідно. Локальний мінімум досягається в точці 10 років, його значення дорівнює 118 (3,52%). Кількість захворювань в кожній нозоологічній групі суттєво залежить від дози опромінення та віку. При цьому:
а) панкреатит, виразкова хвороба, гепатит, холецистит пере-важають у віковому діапазоні 20-30 років;
б) гіпертонічна хвороба серця, бронхолегеневі захворювання, гастрит, вегето-судинна дистонія, остеохондроз та деформуючий остеоартроз найбільш поширені у віковому діапазоні 31-40 років;
в) ішемічна хвороба серця виникала тільки у віковій категорії 41-50 років, досягаючи локальних максимальних значень 49 і 29 відповідно при дозах опромінення 10 сЗв і 20 сЗв.
При аналізі кількісних характеристик елементів периферійної крові загальною закономірністю є коливання із змінною ампліту-дою та частотою кожного показника, що свідчить про порушення стійкості стану здорового організму.
Так, значення показника гемоглобіну зменшувалося від значен-ня доліквідаційного обстеження 138,052,72 г/л до найменшого значення 117,900,54 г/л, яке спостерігалося в 1997 році. Як і в Ківоградській області, різке зменшення вмісту гемоглобіну в Сумській області відбувається зразу ж 1986 року після дії іоні-зуючого випромінювання, а в наступні роки значення цього показ-ника незначно коливаються, не попадаючи в інтервал початкових значень цього показника в 1986 році доліквідаційного періоду.
Кількість еритроцитів периферійної крові складала в 1986 році після повернення з зони (3,870,02)1012/л. В 1987 році спосте-рігається зростання кількості еритроцитів периферійної крові до значення (3,960,03)1012/л. В 1997 році зафіксовано найменше значення цього показника.
Кількість лейкоцитів у крові ліквідаторів аварії на ЧАЕС Сумської області після аварії на ЧАЕС коливається в інтервалі [(4,420,05)109/л; (6,640,08)109/л], в той час як у ліквідаторів Кіровоградської області значення цього показника змінювались в інтервалі [(4,620,07)109/л; (5,140,06)109/л].
Динаміка зміни швидкості осідання еритроцитів в крові лік-відаторів аварії на ЧАЕС, у яких виявлені соматичні ефекти, заслуговує на особливу увагу: різкий спад на інтервалі [1986 рік; 1997 рік] від значення 7,830,14 мл/год до значення 2,730,07 мл/год, з наступним зростанням на інтервалі [1987 рік; 1990 рік] до значення 5,000,13 мл/год у 1990 році, після чого знову спадає на інтервалі [1990 рік; 1995 рік] до значення 4,000,06 мл/год у 1995 році, накінець на [1995 рік; 1997 рік] знову зростає до зна-чення 4,850,14 мл/год у 1997 році. Числові значення кількості тромбоцитів периферійної крові ліквідаторів аварії на ЧАЕС, різко спадають на інтервалі часу [1986 рік; 1987 рік] від значення 277,228,50 до 200,166,16, коливаючись в інтервалі значень [183,455,64; 209,61] в наступні роки.
Під впливом іонізуючого випромінювання у периферійній крові різко зменшується кількість лімфоцитів: від значення 40,240,48 у 1986 році до значення 26,560,57 у 1987 році, а в наступні роки значення цього показника коливаються в інтервалі [27,490,63; 33,780,86]. Під дією іонізуючого випромінювання у ліквідаторів аварії на ЧАЕС Сумської області у 1987 році в порівнянні з 1986 роком значно зменшилися кількість тромбоцитів, на 13,68% кіль-кість лімфоцитів, на 5,10 мм/год швидкість осідання еритроцитів. Для ліквідаторів аварії на ЧАЕС даного регіону більш характерні розлади по типу лейкоцитозу, збільшення значень від 8,700,91 до 10,370,64. Найбільш багаточислені зміни даного типу в 1987 році (7,31%), 1989 році (9,63%) та 1997 році (7,44%) досліджуваного контингенту. Лейкопеначний стан спостерігається в 1991 році (8,17%), 1993 році (5,98%) та в 1997 році (3,17%) з тенденцією до зменшення кількості хворих та коливанням вмісту лейкоцитів в інтервалі [(3,290,17)109; (3,810,76)109].
При дослідженні периферійної крові ліквідаторів аварії на ЧАЕС – жителів Сумської області (n=820) звернено увагу на високий процент лімфоцитопеній та лімфоцитозів. У ліквідаторів аварії на ЧАЕС Сумської області, як і ліквідаторів аварії на ЧАЕС Кіро-воградської області, порушується фібрінолітична підсистема сис-теми гемостазу людини.
Аналізуючи дані іонограми, відзначаємо стан гіперкаліємії в 1993 році, гіперхлоремії, гіпокальціємії у ліквідаторів аварії на ЧАЕС цього регіону, які з часом ще більше розвиваються. Таким чином, встановлено і клінічно підтверджено, що під дією іонізуючого випромінювання в організмі людини порушується елек-тролітна та кислотно-лужна рівновага.
В Закарпатській області епідеміологічні дослідження проведено на 672 пацієнтах чоловічої статі. У 482 ліквідаторів аварії на ЧАЕС було визначено питому активність -активних нуклідів. На момент перебування в зоні аварії на ЧАЕС вік хворих складав 20-50 років. Часовий період спостереження 1986-1997 р. р. У 32 осіб (4,76%) за час спостереження патології не було виявлено, у 640 пацієнтів (95,24%) були виявлені захворювання різного плану. Найбільше значення первинної захворюваності досягається у 1994 році (23,25%). Перший рік після участі у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС для жителів Закарпатської області відзначається виявлен-ням вегето-судинної дистонії у 63 осіб, загальна кількість пацієн-тів, у яких виявлено це захворювання протягом 1986-1997 р. р., становить 412 осіб. У структурі первинної захворюваності найбільш поширені хвороби органів травлення (n=906; 36,39%), вегето-су-динна дистонія (n=412; 16,55%), захворювання системи кровообігу (n=290; 11,65%), кістково-м’язевої системи (n=213; 8,55%), захво-рювання щитовидної залози (n=149; 5,99%).
В осіб, що зазнали впливу іонізуючого випромінювання при про-спективному спостереженні виявлені захворювання різного плану у контингенті ліквідаторів віком 20-30 років виявлено 964 захво-рювання (39,67%), віком 31-40 років – 1079 захворювань (44,40%), віком 31-50 років – 457 захворювань (18,80%). Переважна біль-шість хворих зазнала максимального (21-25 сЗв) впливу іонізу-ючого випромінювання (кількість захворювань 1345; 55,35%), 716 захворювань (29,47%) при опроміненні дозою до 10 сЗв, 439 за-хворювань (18,07%) при опроміненні дозою 11-20 сЗв. Латентний період частоти виникнення захворювань являє собою коливання змінної амплітуди та змінної кругової частоти. Частота захворю-вань досягає найбільшого значення (16,15%) через 7 років, а най-меншого значення (1,48%) через 2 роки після участі у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Гастроентерологічна патологія дослід-жуваного контингенту Закарпатської області включає в порядку зниження питомої ваги: хронічні гепатити (n=281; 27,9%), хро-нічні холецистити (n=268; 26,6%), хронічні гастрити з підвищеною секреторною функцією (n=203; 20,2%), хронічні гастрити з по-ниженою секреторною функцією шлунку (n=27; 2,7%), виразкова хвороба (n=116; 11,5%), хронічні панкреатити (n=111; 11,0%).
При аналізі кількісних характеристик елементів периферійної крові відзначалися різнонаправлені явища. Нами проаналізовані дані осіб, у яких були виявлені соматичні ефекти за період 1986-1997 р. р. (n=640), дані ліквідаторів аварії на ЧАЕС, у яких за час спостереження патології не було виявлено (n=32) були в межах нор-ми. Загальною закономірністю є коливання числових значень кож-ного показника. Особливо відчувається різниця між даними до на-правлення на роботи по ліквідації аварії на ЧАЕС та даними піс-ляліквідаційного обстеження.
Так, значення показника гемоглобіну коливаючись зменшувало-ся від значення доліквідаційного обстеження 150,411,04 г/л до мінімального значення 130,421,12 г/л, яке спостерігалося в 1986 році. В 1987-1991, 1994-1996, 1998 числові значень показника гемоглобіну, як і в доаварійний період, перевищують значення норми 130-140 г/л. Таким чином, під впливом іонізуючого випромінювання порушується синтез гемоглобіну і у перші роки різко змінюється швидкість зміни таких показників крові: гемогло-біну, швидкості осідання крові, тромбоцитів, лімфоцитів. Значить, іонізуюче випромінювання, порушуючи окисно-відновні реакції в еритроцитах, двояко діє на гемоглобін, з однієї сторони, прямо впливає на гемоглобін, з іншої сторони сприяє його окисленню.
Аналіз даних ліквідаторів показує, що частота виникнення лей-коцитозів та лейкоцитопеній достатньо велика вже у ранній після-аварійний період, тобто у 1986 році. Найбільшого значення частоти лейкоцитозів, лейкопеній, лімфоцитозів, лімфоцитопеній досягають у 1997 році.
Таким чином, екологічно залежні захворювання протікають як чергування загострень і ремісій. При цьому проведені нами дослід-ження показали, що у фазі клінічної ремісії механізми прогре-сування захворювання набувають нових, якісно відмінних форм, перебіг захворювань у ліквідаторів аварії на ЧАЕС суттєво відріз-няється від перебігу аналогічних захворювань в осіб, які не зазнали впливу іонізуючого випромінювання. У ліквідаторів аварії на ЧАЕС із Закарпатської області аналогічно, як і в ліквідаторів аварії на ЧАЕС з Сумської та Кіровоградської областей порушується фібрі-нолітична ланка гемостазу, спостерігаються явища гіпернатріємії (1988 рік), гіперхлоремії (1986, 1996 роки).
Нами проведені дослідження сироватки крові 96 ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС з гастроентерологічними захворю-ваннями, виявлені збільшені, порівняно з нормою, відношення пер-винних і вторинних продуктів ліпідної пероксидації у 25% лік-відаторів аварії на ЧАЕС: зміни первинних > 0,641 при нормі 0,380 – 0,640, зміни вторинних > 0,151 при нормі 0,050 – 0,150. При цьому відзначається збільшення як першого відношення Е232/Е220 > 0,34 при нормі 0,23 – 0,33, так і другого відношення Е278/Е220 > 0,09 при нормі 0,03 – 0,08.
Значить, сумарна дія радіації на організм людини залежить від багатьох факторів, а динаміка зміни кожного показника являє собою стохастичний процес з індивідуальними особливостями зміни кожного показника. Таким чином, під дією іонізуючого випромі-нювання відбувається хронізація патологічного процесу – зрив регу-ляторних механізмів резистентності організму, тобто опірності ор-ганізму до дії патогенних факторів та факторів надійності ор-ганізму, що можливе тільки в тих випадках, коли всієї сукупності регуляційних, пластичних, компенсаторних і резервних можливо-стей, а також спеціальних сано-генетичних механізмів досліджених пацієнтів недостатньо для ліквідації патологічного процесу. Така ситуація виникає в умовах неперервного ушкоджуючого агента або при дії вторинних або приєднаних патогенних факторів. Звідси випливає, що сучасна терапія не забезпечує повного виведення ра-діонуклідів з організму людини – процес ядерного розпаду та хіміч-них перетворень тієї частини радіонуклідів, яка залишилась в організмі, йде неперервно, порушуючи функції структурних еле-ментів організму. При цьому не встановлюється баланс між аль-тераційними змінами та лімітуючими їх розвиток сануючими про-цесами, що індукує нестійкий хронічно патологічний стан, який відповідає захворюванням поєднаної патології різних систем організму ліквідаторів аварії на ЧАЕС. У ліквідаторів аварії на ЧАЕС порушена система регуляції вільнорадикального окислення, а саме відбувається накопичення продуктів перекисного окислення ліпідів в мембранах, що може спричинити часткову або повну де-градацію мембранних структур. Звідси випливає, що препарати, які використовуються для оздоровлення ліквідаторів аварії на ЧАЕС, мають містити інгібітори і промотори вільно-радикальних процесів.
Проведені епідеміологічні дослідження з високим ступенем до-стовірності показали поширеність захворювань різного плану: па-тологію систем органів травлення, патологію органів дихання, серцево-судинної системи, сполучної та кісткової тканини з мен-шою частотою захворювання сечовидільної та ендокринної системи. Порівняння поширюваності захворювань у даних групах свідчить, про негативний вплив малих доз іонізуючого випромінювання (у віддалені терміни) на всі системи організму з різними кількісними характеристиками (у ліквідаторів поширюваність захворювань пе-реважає більше, ніж у 2 рази в порівнянні з неліквідаторами).
Клінічно підтверджена можливість лікування захворювань, ін-дукованих впливом малих доз іонізуючого випромінювання, фіто-мінералокомпозиціями.
Для корекції екологічнозалежних захворювань розроблена біо-логічно активна добавка, чай “Кратефіт”.
В результаті експериментальних досліджень in vitro та на ла-бораторних тваринах встановлено:
– чай “Кратефіт” належать до малотоксичних речовин, його передозування не викликає побічних проявів;
– тривале застосування чаю “Кратефіт” не проявляє негативний вплив на тварин, структуру і функцію їх органів, кумулятивних ефектів не спостерігалося;
– довгострокове введення чаю “Кратефіт” не викликає ембріо-токсичну та тератогенну дію;
– мутагенні та канцерогенні ефекти при застосуванні чаю “Кра-тефіт” не виявлені;
– “Кратефіт” є ефективним антиоксидантом з яскраво вираже-ними антирадикальними властивостями, проявляє мембраностабі-лізуючу дію, має здатність поляризувати навколишнє середовище біопрошарків.
Клінічна апробація біологічно активної добавки, чаю “Кратефіт” показала його антисклеротичну та імунокорегуючу дію. “Кратефіт” покращує ліпідний та вуглеводний обмін, процеси метаболізму.
Курсовий прийом біодобавки “Кратефіт” покращує показники перекисного окислення ліпідів, лужної фосфатази сироватки крові і гуморального імунітету у ліквідаторів аварії на ЧАЕС при всіх досліджених клінічних формах захворювань гепатобіліарної си-стеми. Комплекс “Кратефіт” & сік плодів обліпихи крушиновидної підвищує енергетичну здатність організму ліквідаторів аварії на ЧАЕС, не порушуючи шляхи клітинного обміну, що виражається в більшому прирості тривалості навантаження та виконаної роботи в порівнянні з плацебо. При тривалому застосуванні комплексу “Кра-тефіт” & сік плодів обліпихи крушиновидної його лікувальний ефект підсилюється протягом 2 тижнів і в подальшому установ-люється стійкий стан організму. При тривалому застосуванні ком-плексу в осіб з гіперхолестеринемією відзначається зниження рів-ня загального холестерину, ліпопротеїдів низької щільності. Клініч-но доведено ефективність біологічно активної добавки, чаю “Крате-фіт” при лікуванні поєднаних патологій атеросклерозу і органів травлення.
Застосована методика поєднання базової потрійної терапії з фі-тотерапією лікування виразкової хвороби виявилась ефективною, що підтвердилось і ендоскопічно, захищає дефект слизової обо-лонки від дії агресивних факторів шляхом зв’язування його з біл-ками, пепсином, епідермальним фактором росту, стимулюючи його регенерацію та адсорбцію жовчних кислот, продукцію слизу, його гідрофобність, а також приплив крові та метаболізм слизових та парієтальних клітин, нормалізуючи їх діяльність та зменшуючи за-сіювання слизової оболонки Hp.
Лікування вказаною методикою забезпечувало тривалу ремісію. Частота рецидивів після відміни лікування в найближчі 4 місяці в середньому досягала 30%, що завжди було пов’язано з персистен-цією в слизову оболонку Hp.
ВИСНОВКИ
1) На основі проведеної міжрегіональної епідеміологічної про-грами обстеження учасників ліквідаторів аварії на ЧАЕС виявлені достовірні розлади соматичного плану: патологію системи органів травлення, органів дихання, серцево-судинної системи, кістково-м’язевої системи, вегето-судинної дистонії з різними переважан-нями в залежності від регіону: а) захворювання органів травлення, кістково-м’язевої системи, вегето-судинної дистонії з високим рів-нем показників характерні для всіх досліджених регіонів; б) треба відзначити, що в структурі гастро-ентерологічних захворювань для Закарпатської області переважає патологія гепатобіліарної системи, а для Кіровоградської області – гастрити з підвищеною секреторною функцією шлунка; в) тільки для Кіровоградської області харак-терна висока питома вага захворювань органів дихання в структурі загальної захворюваності, що не спостерігається в інших з дослід-жених регіонів.
2) При аналізі латентного періоду виникнення соматичних ефек-тів для Закарпатської області в порівнянні з іншими дослідженими регіонами характерний більш пізній розвиток патологій різного плану, що можна пояснити проведенням ефективної профілактики з включенням фітотерапевтичних засобів та кваліфікованим науко-во обгрунтованим спостереженням, але не можна виключити атипо-вість протікання захворювань та ареактивні стани на фоні набутого імунодефіциту.
3) Знайдено функціональну залежність соматичних захворю-вань від віку та дози опромінення (на інтервалі доз [10 сЗв; 25 сЗв]. Ця залежність описується квадратичною функцією з індивідуаль-ними значеннями коефіцієнтів для кожної нозології та кожного регіону з абсцисами вершин парабол 10 сЗв або 20 сЗв в залежності від нозології та віку.
4) Здійснено моніторінг гематологічних та імунологічних по-казників у ліквідаторів аварії на ЧАЕС: а) на основі вивчення динаміки розладів периферійної крові, індукованих іонізуючим випромінюванням, встановлені інформативні компоненти градієнта вектора показників крові, як один з механізмів виникнення сома-тичних захворювань (швидкість змін рівня тромбоцитів, лімфо-цитів, гемоглобіну, ШОЕ); б) проаналізовані порушення гомеостазу організму.
5) Розроблена математична модель антинуклідної імунної від-повіді, яка характеризує чотрири форми захворювання: субклінічну (передпатологічний стан), гостру з наступним виздоровленням, хро-нічну, летальну. Розглянуті два типи антинуклідної імунної відпо-віді: клітинної та гуморальної.
6) Розроблена нами біологічно активна добавка, чай “Кратефіт” при експериментальному та клінічному дослідженні, застосуванні на великих контингентах пацієнтів довела можливість ефективної корекції екологічнозалежних порушень організму при достовірній нормалізації рівнів показників. Це дає можливість профілактики та регуляції порушень гомеостазу при поєднаній соматичній патології (хронічних гепатитах, ішемічній хворобі серця, гіпертонічній хво-робі, вегето-судинній дистонії).
7) Доведено та науково обгрунтовано ефективність виведення з організму людини інкорпорованих радіонуклідів, зокрема стронцію, соками фруктів та овочів як окремо, так і в комплексі з фіточаєм “Кратефіт”.
8) Розроблена комп’ютерна експертна діагностична система до-помагає практичному лікареві встановити попередній діагноз та прискорити призначення адекватного лікування.
9) Запропоновані нові фітотерапевтичні методики та методики комплексного лікування (з включенням біологічно активної добав-ки, чаю “Кратефіт”) екологічно залежних порушень та клінічно підтверджена їх ефективність при масовому оздоровленні ліквіда-торів аварії на ЧАЕС в Ківоградській, Сумській та Закарпатській областях.
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Розроблена нами епідеміологічна програма масових обстежень ліквідаторів аварії на ЧАЕС може бути використана при спостереженні за контингентами осіб інших регіонів, що зазнали впливу екологічно неблагоприємних факторів навколишнього сере-довища. Виявлені та науково обгрунтовані механізми розвитку соматичної патології допоможуть лікареві правильно оцінити хворобливий стан обстежуваного та призначити відповідне ліку-вання з врахуванням багатофакторного впливу навколишнього сере-довища на організм.
2. Математична модель імунної антинуклідної відповіді дає можливість оцінити стан обстежуваного на стадії передпатоло-гічного стану і тим самим попередити розвиток соматичної па-тології, а при захворюванні оптимально вирішити завдання для призначення адекватного лікування.
3. Розроблена комп’ютерна експертна діагностична система допоможе практичному лікарю встановити попередній діагноз та прискорить призначення адекватного лікування. Аналіз вста-новлених статистично достовіpних коpеляційніх зв’язків між спек-тpолюмінесцентними хаpактеpистиками біологічних pідин та ступе-нем патологічних змін в оpганізмі вказує на доцільність включення люмінесцентного аналізу біологічних рідин людини в програму клі-нічного обстеження хворих із захворюваннями внутрішніх органів.
4. Застосування фітотерапевтичних засобів в комплексні з біо-добавкою, чаєм “Кратефіт” дає можливість ефективної корекції при поєднаній соматичній патології (хронічному гепатиті, ішемічній хворобі серця, гіпертонічній хворобі, дисліпідемічних станах, веге-то-судинній дистонії). В асоціації з соками фруктів та овочів при-скорюється процес елімінації радіонуклідів, покращується струк-тура мембран еритроцитів крові що може бути використано з про-філактичною метою для ліквідаторів з інкорпорацією радіонуклідів. Цінністю запропонованих натуропатичних схем є (поряд з їх висо-кою клінічною ефективністю) доступність їх широкому загалу.
ДРУКОВАНІ РОБОТИ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
1. Горленко О. М. Радіаційний вплив, соматичні ефекти, фі-тотерапія. – Ужгород: ВАТ “Патент”, 1998. – 312 с.
2. Горленко О. М. Місцеві фітопроцедури для тонізування шкіри обличчя //Родина: Поличка “Карпатського краю”, №14, 1994. – с. 31-32.
3. Горленко О. М., Ганич Т. М. Біохімічний синдром у хворих з Чорнобильським імунодефіцитом //Науковий вісник Ужгородсько-го університету, серія Медицина, вип. 3. – 1996. – С. 173-175.
4. Чаварга М. М., Шимон Л. Л., Коцюбняк Л. А., Ганич Т. М., Горленко О. М., Ганич О. М., Ростока Л. М. Про деякі діагно-стичні можливості люмінесценції біологічних рідин людини //Нау-ковий вісник Ужгородського університету, серія Медицина, вип. 3. – 1996. – С. 271-273.
5. Горленко О. М. Аналіз деяких соматичних ефектів іоні-зуючого випромінювання у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС //Практична медицина. – 1997, №5-6. – С. 78-81.
6. Ганич О. М., Семирот М. С., Ганич Т. М., Горленко О. М. Клінічна ефективність L-лізину байкалінату при лікуванні хро-нічного гепатиту //Практична медицина. – 1998, №1-2. – С. 22-24.
7. Горленко О. М. Можливості фітотерапії при корекції віль-норадикальних процесів //Практична медицина. – 1998, №5-6. – С. 77-79.
8. Горленко О. М. Фітотерапевтичне лікування “Кратефітом” при порушенні ліпідного обміну у ліквідаторів аварії на ЧАЕС //Практична медицина. – 1998, №5-6. – С. 60-62.
9. Горленко О. М. Корекція перекисного окислення ліпідів та гуморального імунітету у ліквідаторів аварії на ЧАЕС біодобавкою, чаєм “Кратефіт” //Практична медицина. – 1998, №7-8. – С. 33-35.
10. Горленко О. М. Епідеміологія та соматичні ефекти в осіб, що зазнали впливу іонізуючого випромінювання //Практична меди-цина. – 1998, №7-8. – С. 48-50.
11. Горленко О. М., Туряница Э. С., Брич Н. А., Шкода-Улья-нова Н. В. Комплексная антигомотоксическая терапия с персисти-рующим гепатитом в фазе обострения //Биологическая терапия (Aurelia-Verlag GmbH, Baden-Baden, Germany ISBN 0340-8671). – 1999, №1. – С. 19-22.
12. Горленко О. М. Моніторінг клініко-гематологічних та імуно-логічних показників ліквідаторів аварії на ЧАЕС у 1998 році //Бу-ковинський медичний вісник. – 1999, №1. – С. 238-241.
13. Горленко О. М. Стан мембранної прониклості у ліквідаторів аварії на ЧАЕС при поєднанні атеросклерозу з патологією органів травлення (за даними епідеміологічного дослідження) //Практична медицина. – 1999, №3-4. – С. 26-27.
14. Горленко О. М. Залежність від дози опромінення впливу ком-плексу “Кратефіт” & сік плодів обліпихи крушиновидної на показ-ники ліпідного обміну у ліквідаторів аварії на ЧАЕС //Практична медицина. – 1999, №3-4. – С. 22-24.
15. Горленко О. М. Патологічні наслідки хелікобактерної інфек-ції в ліквідаторів на ЧАЕС та методика лікування виразкової хво-роби //Науковий вісник Ужгородського університету, серія Меди-цина, вип. 7. – 1999. – С. 106-108.
16. Горленко О. М. Клінічне підтвердження можливості ліку-вання захворювань, індукованих впливом малих доз іонізуючого випромінювання, фітомінералокомпозиціями //Науковий вісник Ужгородського університету, серія Медицина, вип. 9. – 1999. – С. 61-64.
17. Заремба Є. Х., Савків М. П., Галай О. М. Ревматизм і хроніосепсис //Збірник статей молодих вчених. Львівський медін-ститут. – Львів, 1992. – С. 19-21.
18. Заремба Є. Х., Савків М. П., Галай О. М. Диферінціальна діагностика хронічних неспецифічних захворювань легенів //Збір-ник статей молодих вчених. Львівський медінститут. – Львів, 1992. – С. 36-38.
19. Gorlenko O. M. Phytotherapeutic treatment of the patients with somatic disturbances, caused by Chornobyl APS Catastrophe. Modern studees in ecology. May 13-16. – 1997. – Uzhorod. – P. 109-113.
20. Ganich O., Gorlenko O., Ganich T., Zeltwaj V., Zaiac K. The ways of immune forses renewal in the organism under the influence of postchornobyl situation //Proceedings of the international regional seminar. Modern studied in Ekology and Microbiology. May 13-16 1997. – Uzhorod. – Vol. 2. – P. 114-117.
21. Ганич О. М., Палко А. І., Горленко О. М., Давиденко В. С. Розробка цеофітосорбенту для лікування і профілактики ерозивних ушкоджень шлунково-кишкового тракту, які викликані малими до-зами радіації //Матер. доп. 47-ої підсумкової наук. конф. проф.-викл. складу УжДУ. – Ужгород. – 1993. – С. 31-33.
22. Turyanitsa E., Ganitch O., Popovitch E., Matso M., Fedo-rovitch T., Gorlenko O., Semirot M., Longraf J. Problems of staged treatment of gastric and duodenal ulcers //XXIV Kongres sloven-skych a ceskych gastroenterologov s medzenarodnov ucastou. – Barde-jovske Kupele, 23-26. 09. 1993. – Bardejovske Kupele. – P. A26.
23. Горленко О. М., Ганич О. М., Коваль В. Ю., Попович Е. С., Галай Б. М. Проблеми в лікуванні виразкової хвороби у хворих, що зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання //The Ist Hungarian-Ukrainian conference on Carpathian Euroregion ecology. – T. 1. – Uzhorod. 30 May-2 June. – 1994. – P. 56.
24. Koval V., Ganich O., Horlenko O., Kish P. The Influence of Treatment by the Method of Fasting Dietary Therapy and Phy-toteraphy on the Determination of Chlorous Dissolvable Mucoprotein among Patients with Diseases of Hepatobiliary System, who have got small Doses of ionizing Radiation //The Ist Hungarian-Ukrainian conference on Carpathian Euroregion ecology. T. 1. – Uzhorod 30 May – 2 June 1994, Uzhorod. – P. 57.
25. Горленко О. М., Ганич О. М., Коцюбняк Л. А. Активність трансаміназ у хворих з чорнобильським імунодефіцитом //Матер. конф. “Екологія та стан здоров’я у сучасних умовах”. – Ужгород. – 1996. – С. 186-187.
26. Ганич О. М., Ганич Т. М., Желтвай В. В., Заяць К. П., Семирот М. С., Горленко Л. М., Коцюбняк Л. А., В. Куба. До питання імунокорекції при санотерапії в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та населення, що потерпіло внаслідок аварії //Матер. наук.-практ. конф. “Віддалені наслідки опромі-нення в імунній та гемопоетичній системах”. – Київ, 7-10 жовтня 1996 р. – Київ. – С. 136-137.

Горленко О. М. Епідеміологія і соматичні ефекти екологіч-нозалежних захворювань. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук з спеціальності 14.01.02 – внутрішні хвороби. Київська медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика Міністерства охорони здоров’я України, Київ, 1999.
Захищається 26 наукових праць і дисертація, в яких містяться результати епідеміологічних досліджень трьох географічних ре-гіонів України (Сумська область, Кіровоградська область, Закар-патська область). Проаналізовано в динаміці протягом 1986-1998 р. р. розвиток і поширеність соматичних ефектів у 2243 пацієнтів, які зазнали впливу іонізуючого випромінювання внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Проведено експериментальне вивчення дії і клінічна апробація фітокомпозицій як перспективних засобів реабілітації в умовах несприятливої дії. Запропоновані нові ефек-тивні методики корекції екологічнозалежних захворювань.
Ключові слова: епідеміологія, соматичні ефекти, екологія, малі дози іонізуючого випромінювання, радіонукліди, гомеостаз, фітотерапія, корекція.

Horlenko O. M. Epidemiology and somatic effects of effects of diseases caused by ecological factors. – Manuscript.
The thesis for a doctor’s degree in speciality 14.01.02 – internal diseases. Kyiv Medical Academy of Post-Graduate Education named after P. L. Shupyk of Health Ministry of Ukraine, Kyiv, 1999.
26 scientific publications and thesis are defended, which include the results of epidemiological investigation of three regions of Uk-raine (Sumska region, Kirovogradska region and Transkarpathion re-gion). In the our own investigationes analisated the development and spreading of somatic effects in the persons (n=2243) caused by Chornobyl APS Catastrophe among 1986-1998 years.
Experimental study of action and clinical approbation of the dif-ferent phytomineral compositions as a perspective means of reabi-litation in the conditions of unfavourable ecological influence were carried out. New methods of treating have been proposed. Somatic effects available in the clinical picture of internal diseases resulting from radiation and their correction with the help of phytotherapy.
Key words: epidemiology, somatick effects, ecology, small doses of ionizing radiation, radionuclides, homeostas, phytotherapy, cor-rection.
Горленко О. М. Эпидемиология и соматические эффекты эко-логическизависимых заболеваний. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени доктора медицин-ских наук по специальности 14.01.02 – внутренние болезни. – Киевская медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика Министерство здравоохранения Украины, Киев, 1999.
Защищается 26 научных трудов и диссертация, в которых содержатся результаты эпидемиологических исследований трех гео-графических регионов Украины (Сумская область, Кировоградская область, Закарпатская область). Проанализировано в динамике на протяжении 1986-1998 г. г. с учетом особенностей питания, соци-ально-бытовых и генетических факторов развитие и распространен-ность соматических эффектов у 2243 пациентов, подвергшихся вли-янию малых доз ионизирующего излучения вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Найдена функциональная зависимость сома-тических заболеваний от возраста и дозы излучения (на интервале доз [10 сЗв; 25 сЗв]). Разработана математическая модель иммун-ного антинуклидного ответа, что позволяет оценить состояние ис-следуемого на стадии предпатологического состояния и тем самим предупредить развитие соматической патологии, а при заболевании оптимально решить задачи для назначения адекватного лечения.
Изучено состояние, патогенетическое значение и механизм ре-гуляции каликреиновой, ингибиторной, фибринолитической и дру-гих систем крови у ликвидаторов аварии на ЧАЭС, на основании чего на языке градиента вектора биохимических показателей крови сформулированы условия возникновения соматических заболеваний у ликвидаторов аврии на ЧАЭС.
Показано, что под влиянием ионизирующего излучения в лик-видаторов аварии на ЧАЭС Кировоградской области, Сумской области, Закарпатской области нарушены: процессы перекисного окисления липидов, гуморальный иммунитет, Na-Li-противотран-спорт, гомеостаз.
Изучено влияние патогенетических факторов Чернобыльской аварии на развитие гастродуоденальных заболеваний и степень колонизации Helicobacter pylori. При этом установлена роль мор-фофункциональных сдвигов в регуляторных системах деятельности желудочно-кишечного тракта в процессах развития и заживления язвенного поражения. Изучены патогенетические механизмы гепа-тогенного язвообразования в желудке и двенадцатиперстной кишке. Получены данные, свидетельствующие об участии различных фер-ментных систем слизистой оболочки желудка в разрушении ткани слизистой на различных этапах формирования язвы. Уточнена роль факторов агресссии и защиты при язвенной болезни, изучены особенности клинических, морфологических и функциональных проявлений язвенной болезни в зависимости от места локализации язвеного дефекта слизистой желудка в плане выявления диффе-ренциально-диагностических признаков, возможного прогрессиро-вания и исхода заболевания.
Предложена новая методика лечения язвенной болезни двенадца-типерстной кишки и язвенной болезни желудка, базирующаяся на сочетании тройной терапии и фитотерапии. Эффективность методи-ки потверждена как клинически, так и эндоскопически.
Выявлены и проанализированы сочетанные патологии атеро-склероза и заболеваний гепатобилиарной системы и предложены эф-фективные натуропатические методы их лечения.
Разработана компьютерная экспертная диагностическая система. Установленная статистически достоверная кореляционная связь между спектpолюминесцентными хаpактеpистиками биологических жидкостей и степенью патологических изменений в оpганизме ука-зывает на целесообразность включения люминесцентного анализа биологических жидкостей человека в программу клинического об-следования больных с заболеваниями внутренних органов.
Проведено экспериментальное изучение действия и клиническая апробация фитокомпозиций как перспективных средств реабили-тации в условиях неблагоприятного экологического воздействия. Предложены новые эффективные методики коррекции экологиче-скизависимых заболеваний, учитывающие количественные и каче-ственные характеристики экологических факторов и индивиду-альные особенности организма человека.
Ключевые слова: эпидемиология, соматические эффекты, эко-логия, малые дозы ионизирующего излучения, радионуклиды, гомеостаз, фитотерапия, коррекция.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020