.

Економіко-організаційний механізм створення громадсько-державної системи підтримки підприємництва в Україні: Автореф. дис… канд. екон. наук / Ю.А. А

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
108 2668
Скачать документ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Авксентьєв Юрій Анатолійович
УДК 330.16:332.132

ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКО-ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Автореферат дисертації
на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Спеціальність 08.10.01 – розміщення продуктивних сил
і регіональна економіка

Київ – 1998

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України
Науковий керівник Доктор економічних наук, професор,
член-кор. НАН України
ДОРОГУНЦОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ,
Рада по вивченню продуктивних сил
України НАН України, Голова
Офіційні опоненти:
Доктор економічних наук, професор ТЮХТІЙ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ, Концерн
«Украгросервіс», Начальник Південного регіонального управління
Кандидат економічних наук УДОВИЧЕНКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ, Славутицька
міська Рада народних депутатів Київської області, Голова

Провідна установа:
Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України, відділ
методології і методів комплексного розвитку регіонів, м. Київ.

Захист відбудеться «24» червня 1999 р. о 1500 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.160.01 Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 252032, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 60.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 252032, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 60.

Автореферат розісланий «21» травня 1999р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор економічних наук, професор С.І. Бандур

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Актуальність теми. Однією з найбільш розповсюджених організаційних форм підприємництва, що дозволяють позитивно вирішувати економічні та соціальні проблеми переходу до нових умов господарювання, є мале підприємництво. Його становлення та розвиток сприяє структурним реформуванням у народному господарстві, оперативному насиченню ринків товарами та послугами, забезпеченню зайнятості значної частини населення за рахунок створення нових робочих місць, формуванню в країні середнього класу пiдприємцiв-власникiв.
В Україні на 01.01.98 р., за даними Держкомстату, діє 100.5 тис. малих підприємств, 3 тисячі кооперативів, біля 900 тисяч індивідуальних підприємств. У сільськогосподарській галузі – 35.8 тис. фермерських господарств, які володіють 907.5 тис. га землі. Крім цього, функціонує 3.5 тис. сумісних підприємств з прямими іноземними інвестиціями, з яких 1.2 тис. випускають продукцію.
Суб’єктами малого підприємництва вироблено біля 10% ВВП України. Галузева структура малого підприємництва така: 53.3% підприємств від загальної кількості діючих працюють у сфері торгівлі, громадського харчування, матеріально-технічного забезпечення та збуту; 14% – у промисловості, 10% – у будівництві; 5.2% – у побутовому обслуговуванні. Торгові малі підприємства мають найбільшу питому вагу у структурі валових доходів – 34.6%, промислові – 27.1%, будівельні – 19%. Така тенденція розвитку малого підприємництва зберігається вже декілька останніх років.
У регіонах мале підприємництво розвивається поки що нерівномірно. Близько 63% від загальної кількості малих підприємств зосереджено у Донецькій, Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській областях, місті Києві та Автономній Республіці Крим. Випереджаючими темпами мале підприємництво розвивається у Вінницькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській областях. Разом з тим кількість малих підприємств зменшилась у Житомирській, Полтавській, Сумській областях. Основними причинами, які сьогодні затримують розвиток малого підприємництва в Україні, є: суперечливість й неповнота нормативно-правової бази; неврегульованість відносин власності, зокрема, передача у приватну власність земельних наділів та юридичне закріплення права приватної власності на землю; обмеженість доступу до матеріально-технічних ресурсів; відсутність фiнансово-технiчної підтримки; обтяжлива система оподаткування; нерозвиненість ринкової інфраструктури; значна кількість перевірок суб’єктів підприємницької діяльності органами державного контролю й нагляду; незахищеність від кримінальних структур; зарегульованість процесів реєстрації та ліцензування.
На розвиток малого та середнього підприємництва також негативно впливала несприятлива динаміка макроекономічних показників, продовження падіння виробництва, зростання цін i тарифів на електроенергію, комунальні послуги, транспорт, послуги зв’язку, неплатоспроможність підприємств.
Внаслідок цього відбулося не тільки уповільнення темпів росту малого підприємництва, але навіть його зниження. У 1992-1993 рр. темпи росту кількості малих підприємств становили 148.5%, у 1994 р. – вже 106.4, у 1996 р. – 101.6, у 1997р. – 108%.
Значна частина суб’єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб) не реєструє й не звітує про свою діяльність, ухиляється від сплати податків, тобто працює у «тіньовому» режимі, оскільки ця діяльність в багатьох випадках є захисною реакцією суб’єктів підприємництва та громадян на неможливість працювати у рамках офіційної економіки i діючого правового поля.
Сьогодні у світовій практиці накопичений достатній досвід, що свідчить про необхідність стратегічних підходів у виробленні методологічних та методичних рекомендацій щодо підтримки малого підприємництва. Сьогодні можна говорити про значний вклад таких вчених як Варналій З.С., Ісакова Н., Клочко Ю. (Україна), Мiшина А. А., Смоленський А. А. (Росія), Пайя Вiлла, Кауфман Д. (США) та iн. в методологію дослідження малого та середнього бізнесу.
Разом з тим, сучасна економічна ситуація в Україні вимагає негайного розв’язання багатьох теоретичних та практичних питань розвитку малого та середнього підприємництва.
Невирішеними залишаються питання нормативно-правового регулювання, ліцензійної системи, системи реєстрації підприємств, втручання контролюючих органів, створення інфраструктури, розвитку нових форм, тощо.
Актуальність дослідження визначається об’єктивно високою соціально-економічною роллю малого та середнього підприємництва в умовах становлення ринкової економіки й недостатнім науково-теоретичним його обгрунтуванням, відсутністю єдиної системи громадсько-державної підтримки підприємництва, слабкою концептуальною базою загальнодержавної та регіональної політики підприємництва.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження пов’язане з основними напрямками наукової діяльності Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, зокрема з плановою темою 3.1.5 «Прогноз розвитку і розміщення продуктивних сил України на 2001-2010 рр.”.
Автор брав участь у використанні досліджень в рамках доручення Кабінету Міністрів України від 16.05. 98 р. №9196/8 щодо п. 9 Указу Президента України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 12.05.98 №456/98. Постанов Кабінету Міністрів України «Про Концепцію державної політики розвитку малого підприємництва» від 03.04.96 р. №404 та «Про програму розвитку малого підприємництва в Україні на 1997-1998 роки» від 29.01.98 р. №86.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка теоретичних, методологічних та практичних засад формування програмно-цільового підходу й економіко-органiзацiйного механізму створення громадсько-державної системи підтримки підприємництва в Україні.
Досягнення цієї мети зумовило необхідність вирішення наступних завдань:
– визначення теоретико-методологічних засад до формування концепції розвитку підприємництва в Україні;
– удосконалення підходів щодо розробки програми державної підтримки малого та середнього підприємництва;
– розробка методичних основ формування регіональної політики підтримки малого та середнього підприємництва;
– розробка концептуальних основ створення системи громадсько-державної підтримки підприємництва;
– визначення найбільш прогресивних форм фінансової підтримки підприємництва;
– обгрунтування основних перспективних напрямів міждержавного співробітництва.
Наукова новизна одержаних результатів. На базі комплексного дослідження сукупності теоретичних й практичних проблем розвитку малого та середнього підприємництва, в дисертаційній роботі сформульовано й обгрунтовано ряд наукових положень, які характеризуються новизною:
– визначено об’єктивну необхідність та своєчасність створення єдиної громадсько-державної системи підтримки підприємництва в Україні;
– представлено генезу формування підприємництва в сучасній Україні;
– розроблено основні теоретичні підходи до структурування концепції підприємництва як початкового етапу створення національної доктрини підприємництва;
– визначено теоретичні основи та методологічні підходи до формування державної політики підприємництва;
– розроблено наукові підходи до створення середньострокової й довгострокової Комплексної програми державної підтримки підприємництва;
– розроблено органiзацiйно-економiчний механізм фінансової підтримки підприємництва;
– запропоновано концептуальні підходи до формування регіональної політики щодо підприємництва;
– запропоновано нові перспективні форми громадської підтримки підприємництва (Міжрегіональні Маркетингові центри, проект створення Громадських колегій);
– обгрунтовано основні напрями та найбільш перспективні форми міжнародного співробітництва у галузі малого та середнього підприємництва;
– запропоновано варіанти нових організаційних форм підтримки підприємництва в системі Торговельно-промислових Палат (ТПП);
– розроблено найбільш перспективні напрямки інноваційної політики з питань розвитку малого та середнього підприємництва;
– обгрунтовано варіанти прогнозу розвитку малого та середнього підприємництва на 1999-2000 рр.
Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційного дослідження використані при підготовці проекту «Державної програми підтримки малого підприємництва в Україні на 1999-2000 роки» (Лист №1997 від 24.12.98), в роботі облдержадміністрацій по підготовці регіональних програм розвитку підприємництва (Лист № 248 від1.12.98).
Пропозиції і методичні рекомендації використані Державним комітетом України з питань розвитку підприємництва при створенні громадської колегії підприємництва, системи міжрегіональних та міждержавних маркетингових центрів (Лист № 315 від 12.02.99).
Особистий внесок здобувача. Дисертантом на базі комплексного дослідження сукупності теоретичних й практичних проблем запропоновано програмно-цільовий підхід та економіко-органiзацiйний механізм підтримки підприємництва.
Виконано наукове обгрунтування необхідності створення єдиної громадсько-державної системи з підтримки підприємництва в Україні, поглиблені теоретико-методологiчнi основи вивчення проблем малого та середнього підприємництва як секторів економіки, визначені методичні підходи до формування загальнодержавної і регіональної політики розвитку підприємництва.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного дослідження доповідались у 1995-1998 рр. на більш ніж 10-ти міжнародних i регіональних науково-теоретичних та науково-практичних конференціях, симпозіумах, конгресах, семінарах, з’їздах й круглих столах. Серед них: конгреси греко-української торговельно-промислової палати (Афіни), 17.11.97 р., 10.03.98р.; засідання наглядової ради Федерального Фонду підтримки підприємництва (Москва), 07.07.96 р.,10.08.97 р., 01.02.98 р., Міжнародна конференція «Шляхи співробітництва» (м.Київ), 18.11.98 р., Конгрес ділових кіл України (м.Київ), 18.12.98 р.
Робота обговорювалася і одержала позитивну оцінку на колегіях Державного Комітету з питань підтримки підприємництва України (Лист № 315 від 12.02.99), засіданнях Спілки інноваційних підприємств країн СНД (Лист № 345 від 3.03.99), в Комітеті з підтримки підприємництва при ТПП Росії.
Публікації. Результати дисертації опубліковані в 12 роботах, загальним обсягом 15 друк. арк. Загальний обсяг авторського матеріалу становить 6,9 друк. арк.
Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних джерел, який нараховує 98 найменувань. Робота викладена на 163 сторінках друкованого тексту, містить 7 таблиць, які розміщені на 5 сторінках, 12 рисунків, які розміщені на 12 сторінках, додаток, який розміщений на 7 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
У вступі розкрито актуальність теми дисертації, ступінь дослідженності проблеми, зв’язок роботи з науковими темами; сформульовано мету й задачі дослідження; викладено методологію, методику та інформаційну базу дослідження; обгрунтовано наукову новизну отриманих результатів та їх практичне значення; відзначено ступінь апробації та впровадження в економічну практику основних результатів дослідження; виділено особистий внесок дисертанта у дослідженні теми.
У першому розділі «Дослідження проблем й основних тенденцій становлення малого та середнього підприємництва в Україні» представлені результати дослідження процесу формування малого та середнього підприємництва в Україні за період 1992-1998 рр.
На підставі аналізу досвіду різних країн світу щодо державної підтримки малого та середнього підприємництва виявлені основні напрямки та тенденції розвитку малого бізнесу. На прикладі США, Франції, Іспанії, Росії, Польщі, Німеччини показана роль і об’єктивна необхідність державної підтримки розвитку малого та середнього бізнесу, її форми, методи й механізми, які ефективно діють сьогодні, і дають реальну віддачу, починаючи від масштабних державних програм і закінчуючи адресним мікрокредитуванням малого та середнього бізнесу. Сьогодні Україна потребує формування єдиної громадсько-державної системи підтримки підприємництва. Наявність окремих комітетів, відомств, фондів, регіональних агентств, несформованої інфраструктури підтримки підприємництва на місці не дає очікуваного ефекту i усього спектру можливостей реалізації потенціалу малого та середнього бізнесу. Авторське бачення такої системи представлено на Рис.1.
В роботі представлено огляд теоретичних основ підприємництва в різних економічних школах, викладені основні напрямки еволюції економічної думки з питань підприємництва в історичній ретроспективі, визначені роль i місце малого та середнього бізнесу за нових економічних умов в Україні. Розглянуті основні невирішені методологічні й методичні питання підприємництва: сьогодні відсутні дослідження, в яких комплексно була б розв’язана проблема економічної природи підприємництва, програмно-цільового й економіко-органiзацiйного забезпечення підтримки підприємництва, не вирішені проблеми фінансових джерел підтримки підприємництва, недостатньо обгрунтовані соцiально-економiчнi наслідки розвитку малого та середнього підприємництва в сучасних економічних умовах, не визначені основні пріоритети політики держави в галузі підтримки підприємництва, відсутнє цілісне державне бачення процесів розвитку підприємництва, вироблення єдиної стратегії управління та координації даними процесами у рамках держави.

Показані спільні i національні особливості розвитку малого та середнього підприємництва. На підставі узагальнення та з урахуванням економіко-правового поля в Україні намічені основні перспективні елементи політики державного регулювання розвитку малого та середнього підприємництва для України
Аналізу стану справ у розвитку малого та середнього підприємництва, за результатами опитування підприємців, виявлені основні проблеми, що перешкоджають розвитку малого та середнього бізнесу в галузі соцiально-економiчного розвитку, щодо адміністративних бар’єрів, оподаткування, фінансових перешкод, законодавства з малого підприємництва.
На базі обробки статистичної інформації з використанням методу лінійної i нелінійної регресії представлено прогноз кількості малих підприємств на період 1998-2000 рр. В роботі запропоновано два варіанти розвитку малого та середнього підприємництва в Україні. На Рис.2 представлені обидва варіанти.
Перший, коли мале підприємництво буде, як і раніше, здійснювати значну частину специфічних для кризового перехідного періоду функцій. При цьому слід очікувати поступове зміщення центру тяжіння діяльності малого підприємництва у виробниче середовище. Але, як завжди, домінуючою для українських малих підприємств залишиться торговельно-посередницька діяльність, обслуговування різноманітних ринкових структур. Освоєння нових сфер діяльності при реалізації даного варіанту прогнозу буде відбуватися повільно при збереженні міжрегіональної диференцізації цього процесу.
Другий варіант припускає вихід з застою економіки України, етап реального економічного зростання, активної інвестиційної діяльності. Значну роль у визначенні основних тенденцій розвитку сфери малого підприємництва буде мати фактор iнновацiйно-івестиційної політики, процес концентрації виробництва i капіталу, при цьому слід очікувати відносне збільшення частки малих підприємств, які займаються науковою та інноваційною діяльністю (10-12%), послугами населенню (6-8%), сільським господарством (2-3%), скоротиться частка малих підприємств, що займаються торгівлею та посередницькою діяльністю. З точки зору регіональної динаміки малого підприємництва, нинішні лідери будуть помітно пригнічені іншими регіонами.
При будь-якому сценарії сфера малого бізнесу буде більше впливати на розвиток української економіки, процеси її стабілізації. Виключно важливою стане соціальна функція малого підприємництва. В умовах зростаючої напруженості на ринку праці – безробіття – малий бізнес виявиться одним з головних джерел створення нових робочих місць. Мале підприємництво послідовно сформує ту середню верству населення – верству власників, яка стане гарантом зміцнення соціальної стабільності в Україні.
Результати наведеного аналізу в п.1.2 дисертаційної роботи стали головним аргументом у визначенні об’єктивної потреби нагального системного підходу до розуміння процесів формування та розвитку малого i середнього підприємництва в Україні, що означає вироблення, як теоретико-методологiчної основи, української національної доктрини підприємництва i на її базі формування довгострокової концепції розвитку.
У другому розділі дисертації «Концепція розвитку та система державної підтримки малого і середнього підприємництва в Україні» на основі аналізу соцiально-економiчної та демографічної ситуації в Україні автором зроблені висновки про значення для економічної безпеки країни створення умов й зміни державної політики в області формування середнього класу. Середній клас формується в конкретних соцiально-iсторичних умовах, характерних для ряду розвинених країн з ринковою економікою. Тому було б помилкою очікувати повної аналогії у процесах становлення, складі та якісних характеристиках середнього класу у цих країнах i в нашому суспільстві.
Основоположну роль автор відводить стратегії формування доктрини підприємництва. В роботі представлений авторський варіант структурування концепції розвитку малого та середнього підприємництва, виділені ключові проблеми, цілі, завдання, шляхи їх вирішення. Принциповими відокремленими складовими даної концепції повинні стати:
– повернення держави до сфери регулювання економічних відносин на легітимній основі;
– визначення ролі і місця всіх гілок державної влади у реалізації даної концепції;
– формулювання основних державних заходів щодо підтримки та розвитку малого підприємництва;
– визначення ролі i місця недержавних та громадських організацій у підтримці підприємництва як на рівні держави, так i в регіонах;
Концепція має стати основою для перегляду і закріплення у законодавчому порядку ролі держави в розвитку підприємництва, а не просто зведенням законодавчих актів, що охоплюють економічну сферу малого та середнього підприємництва.
Запропонована в роботі програма включає наступний пакет заходів:
– формування пакету нормативно-правових актів, що спрямовані, передусім, на спрощення реєстрації та ліцензування підприємницької діяльності, введення нової системи оподаткування та бухгалтерського обліку;
– створення фінансово-кредитних та інноваційних механізмів підтримки малого підприємництва;
– всебічну підтримку вітчизняного виробника, забезпечення якості, конкурентоспроможності товару i послуг, що виробляються малими та середніми підприємствами;
– формування позитивної громадської думки відносно малого підприємництва.
Програма передбачає ряд заходів, пов’язаних з розвитком різного роду пiлотних проектів та програм, серед яких особливо необхідно виділити: пілотну програму створення високоефективних підприємств малого бізнесу на базі основних фондів підприємств-банкрутів; пiлотну програму створення мережі технопарків; пiлотнi програми регіональної підтримки підприємництва, тощо.
Наведена у дисертаційній роботі програма має ряд істотних відмінностей, що дає можливість говорити про її пріоритетність у тлумаченні ряду положень порівняно з проектом Державної програми підтримки підприємництва.
Переважними є:
– більш чітка по спрямованості структурування наведеної програми;
– наведений у дисертаційному дослідженні підхід передбачає комплекс основних заходів на довгострокову та середньострокову перспективи на відміну від проекту Державної програми, де основні заходи намічені на період 1999-2000 рр.;
– у представленій дисертаційній програмі стратегічно посилюється роль регіонального рівня в підтримці малого та середнього підприємництва, а також ТПП та інших громадських об’єднань, що також не знайшло відображення в офіційному проекті;
– значна увага акцентується на найбільш перспективних напрямках розвитку малого та середнього підприємництва i систем його державної та громадської підтримки з урахуванням реалій сьогоднішнього економічного розвитку країни (стимулювання виробничо-iнновацiйного спрямування малого та середнього бізнесу i створення в цій сфері господарювання нових постійних робочих місць; досягнення достатнього рівня економічної безпеки у сфері підприємництва, а також забезпечення соціальної й особистої захищеності власників, менеджерів, працівників малих та середніх підприємств; розширення податкової бази бюджетів усіх рівнів за рахунок малого бізнесу; створення необхідних умов i стимулів для активізації зовнішньоторговельної діяльності малих підприємств);
– в наведеній у роботі програмі формування комплексу основних заходів було проведене на базі основних принципів селективного (вибіркового) підходу – регіонального, галузевого, соціального, функціонального.
В розділі проаналізовані існуючі можливості й джерела фінансової підтримки малого та середнього підприємництва. В умовах обмеженого обсягу бюджетного фінансування, що виділяється державою на підтримку малого підприємництва, i його низькою заставоздібністю у роботі доведена особлива актуальність гарантійного механізму фінансування, принципові можливості якого можуть бути збільшені шляхом:
– участі Українського фонду підтримки підприємництва у капіталі регіональних фондів за умови виділення їм певних фінансових ресурсів для надання власних гарантій по кредитах;
– розміщення вільних коштів фонду в комерційних банках для запобігання інфляційного знецінювання коштів гарантійного фонду;
– створення товариств взаємних гарантій, гарантійний фонд яких утворюються з участю коштів малих підприємств, підприємницьких спілок й асоціацій, Державного та регіональних фондів, комерційних банків та інших джерел. Значні резерви залучення позичених коштів до сфери малого та середнього бізнесу вкладені у розвиток позабанківського ринку капіталу. Вся різноманітність форм i методів підтримки малого та середнього підприємництва сьогодні в Україні повинна бути реалізована в єдиній системі державної та громадської підтримки підприємництва, інакше неможливо буде реалізувати і здійснити цілеспрямовану політику підтримки малого та середнього бізнесу.
На Рис. 4 представлена схема використання коштів Українського фонду підтримки підприємництва для гарантування кредитування програм й проектів у сфері малого та середнього бізнесу.
За результатами експертного опитування автором виявлені перспективні напрями участі самих підприємців у фінансуванні заходів Державної програми. В Табл.1 наведено результати опитування 300 підприємців щодо можливості їх участі в фінансуванні різних напрямів системи підтримки підприємництва в Україні.

Таблиця 1.
Результати експертного опитування (%)

Заходи у
1997 р. у
1998 р. до
2000 р. На
перспек-тиву
1. Удосконалення нормативно-правової бази 23,1 22,0 15,4 12,1
2. Удосконалення механізму фінансово-кредитної підтримки
17,6
22,0
18,7
14,3
3. Впровадження механізму мікрокредитування 7,7 25,3 16,5 15,4
4. Створення лізингового фонду 8,8 16,5 22,0 23,1
5. Створення венчурного фонду 2,2 9,9 20,9 23,1
6. Проект імпортозаміщення товарів 5,5 12,1 17,6 23,1
7. Розвиток мережі Центрів підтримки підприємництва 13,2 25,1 23,1 11,0
8. Дослідження ступеню монополізації i визначення пріоритетних об’єктів демонополізації
4,4
14,3
18,7
19,8
9. Дослідження напрямів i методів залучення малих підприємств при утворенні фінансово-промислових груп

9,9

13,2

22,0

17,6
В. п. 2.3 дисертаційної роботи запропонована методологія й методика формування державної регіональної політики у підтримці підприємництва. Доведено, що основними елементами методики розробки комплексної програми повинні стати:
– відпрацювання на регіональному, міському, районних рівнях необхідних елементів сприятливого середовища для розвитку малого підприємництва, включаючи нормативно-правове забезпечення, податкове законодавство, ліцензування, сертифікацію, тощо;
– погодження з потребами та подача пропозицій «знизу» від районів основних пріоритетних напрямів розвитку малого підприємництва для включення у міську й регіональну програми розвитку;
– розробка i включення до програми набору інвестиційних проектів територіально-галузевого значення;
– широке залучення до створення програм громадських спілок, об’єднань підприємців, територіальних ТПП.
Одним з головних завдань розвитку малого та середнього бізнесу (МСБ) є підтримка та посилення інвестиційної активності підприємництва. Автором надані рекомендації по адаптуванню державної інвестиційної політики до рівня розвитку малого підприємництва:
– механізм інвестиційної підтримки малого та середнього підприємництва повинен грунтуватися на державній структурній і промисловій політиці, визначенні основних напрямів фінансування чи стимулювання приватних інвестицій у розрізі галузей, підгалузей та виробництв та пріоритетів;
– механізм інвестиційної підтримки малого та середнього бізнесу повинен враховувати диференціацію регіонів щодо рівня економічного розвитку та інвестиційної активності. Напрями, форми i методи кредитно-фiнансової політики й стимулювання ділової активності малого та середнього підприємництва повинні відображати особливості регіональних інвестиційних процесів;
– інвестиційна діяльність малого та середнього бізнесу припускає розробку методик супроводу інвестиційних проектів малих підприємств з метою зменшення присутніх ризиків. Найбільш важливими є фінансовий, технологічний i маркетинговий супровід або експертиза й маркетингове дослідження інвестиційних проектів малого та середнього бізнесу.
В роботі визначені головні пріоритетні напрями у створенні прогресивної інвестиційної інфраструктури малого та середнього підприємництва.
У третьому розділі дисертаційної роботи «Становлення системи громадської підтримки малого та середнього підприємництва в Україні» представлені найбільш перспективні форми громадської підтримки підприємництва в Україні. Даються рекомендації щодо формування громадсько-державної системи, яка становить єдину суспільну підтримку підприємництва, де значне місце приділяється ролі громадських організацій та, передусім, ТПП. Запропоноване нове бачення місця i ролі ТПП з питань підтримки малого та середнього бізнесу.
Автором розроблено та запропоновано створення при ТПП Агентства економічної безпеки i управління ризиками та ведення Реєстру надійних партнерів.
На підвищення ступеню «прозорості» МП повинні працювати i системи страхування, ліцензування, сертифікації, оподаткування. В результаті може бути створена достовірна комплексна система обліку, доступна i зрозуміла підприємцям, з одного боку, сприятлива для нагляду за їхньою діяльністю, – з іншого.
У створенні системи підтримки підприємництва важливу роль повинні відіграти Громадські колегії підприємців. В роботі представлене авторське бачення місця та ролі даних громадських формувань у загальній системі державної та громадської підтримки, асоціацій малого бізнесу, міжрегіональних інформаційних центрів підтримки малого підприємництва. Розроблена автором концепція по формуванню суспільної складової єдиної громадсько-державної системи, використаної при створенні проекту громадських Колегій при Державному Комітеті України з питань розвитку підприємництва – нових громадських формувань, що покликані виконувати консультаційно-нарадницьку функцію на рівні прийняття державних рішень по підприємництву.
Проведене автором опитування більше 300 підприємницьких структур в Україні показало: підприємці вважають, що їхній вплив на економіку країни буде зростати. Нижче приводяться висновки зроблені на основі експертного опитування підприємців з питань взаємодії їх з громадськими структурами.
Як Ви оцінюєте існуючі умови для розвитку підприємництва? (%)
2 – добрі 72 – незадовільні
24 – задовільні 2 – важко відповісти
Як змінюється сьогодні вплив підприємців на економіку країни?
10 – зростає 27 – не змінюється
50 – знижується 13 – важко відповісти
Україна переживає етап становлення та наповнення різними формами інфраструктури підтримки підприємництва, i ще рано говорити про їхню порівняльну ефективність, можна тільки спрогнозувати їх життєздатність та необхідність появи на тому або іншому етапі економічних перетворень у нашій державі.
Наповнення даної структури тими або іншими формами – питання місця i часу. Сьогодні є гостра необхідність у створенні на місцях та в Україні системи Міжрегіональних Маркетингових Центрів, діяльність яких повинна включати декілька компонентів.
Однозначним сьогодні є те, що Українська економіка потребує як кількісної, так i якісної інфраструктури, системності роботи цієї інфраструктури, її життєздатності, передусім на місцях, її адресності i цільового спрямування.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження соцiально-економiчної природи українського підприємництва i створених умов підтримки та розвитку підприємництва дозволяють зробити такі основні висновки i пропозиції.
1. Сьогодні питання життєдіяльності такого сектору економіки як малий та середній бізнес – це питання економічної безпеки країни. В стані загальної кризи, що охопила всі без виключення сфери народного господарства, життєдіяльним виявився лише малий та середній бізнес. За період з липня 1998 р. по листопад 1998 р. у цілому по Україні відбулося збільшення загальної чисельності підприємств малого бізнесу на 40000. При загальному спаді виробництва ці цифри дають підставу говорити про соцiально-економiчну значимість розвитку малого та середнього підприємництво як окремого сектору економіки. I насамперед, це об’єктивна необхідність створення середнього класу як однією з умов сталого розвитку суспільства.
2. Система державної та громадської підтримки підприємництва є результатом узагальнення i аналізу суперечностей, що склалися, проблем, основних тенденцій розвитку підприємництва на території України за останні сім років. Разом з тим вона є результатом вивчення теоретичного i практичного досвіду підтримки підприємництва, з’ясуванням загальних характеристик даних процесів у різних країнах світу та визначенням специфічних національних особливостей української економіки (п. 1.1; п. 1.2).
3. Програмно-цільовий підхід до забезпечення державної та громадської підтримки підприємництва, у формуванні міждержавних відносин у даному секторі економіки зумовлений вимогою сьогоднішнього дня, нагальною необхідністю впливати на ці процеси як з боку держави, так i з боку громадськості.
В роботі визначені основні невирішені теоретичні і практичні питання малого та середнього підприємництва в Україні (п. 1.2). Запропонована концепція розвитку підприємництва (п. 2.1), визначене місце i роль малого та середнього бізнесу в нових умовах економічного розвитку України (п. 1.1), на основі проведеного аналізу розвитку малого та середнього бізнесу представлені варіанти прогнозу розвитку МСБ на період до 2000 року (п. 1.2) на засадах запропонованої концепції розроблено державну програму підтримки підприємництва (п. 2.2), визначені основні концептуальні підходи побудови регіональних програм (п. 2.3), сформульовані основні пріоритетні напрями державної політики по розвитку підприємництва (п. 2.2), визначені пріоритети інноваційної політики України з питань малого та середнього підприємництва (п. 2.2), представлені варіанти фінансових механізмів державної підтримки МСБ, гарантійного кредитування (п. 2.2), запропонована регіональна система підтримки підприємництва (п. 2.3), визначені пріоритетні напрями міжнародного співробітництва (п. 2.4).
4. В роботі розкрито формування державної політики розвитку малого та середнього підприємництва. Визначення форм і методів її реалізації повинно стати невід’ємною частиною державної доктрини розвитку підприємництва та мати ціль – створення середнього класу як основи соціально-політичної стабілізації у суспільстві.
5. Стратегічним напрямом розвитку підприємництва в Україні повинно стати підвищення ефективності регіональної політики держави з питань підтримки та розвитку малого i середнього бізнесу. Запропонована концепція будується, передусім, на основі аналізу i узагальнення позитивного досвіду, країн світу щодо створення високоефективної інфраструктури в підтримці малого та середнього бізнесу i спирається на принципи програмно-цільового підходу i координацію різних рівнів управління.
6. Особливе значення в стратегії розвитку підприємництва мають громадські структури. В роботі розглянуті i представлені нові можливості та завдання ТПП з питань підтримки підприємництва в Україні (п. 3.1), розроблена система громадської підтримки підприємництва, визначені роль i місце у створенні інфраструктури МСБ в регіонах АМБ, ММЦ, Громадських колегій (п. 3.2)

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Монографії
1. Удосконалення методів економічного регулювання та форм підтримки малих підприємницьких структур на регіональному рівні.(в співавторстві – доктори наук: С.І.Дорогунцов, Б.М.Данилишин, П.П.Борщевський, та інші). – К.РВПС України НАН України,1998.-29с., в т.ч. авторських – 0,3 д.а. (в співавт.: особ. внесок автора – розробка концепції Державної програми підтримки підприємництва в Україні на період до 2003 р.).
2. Авксентьев Ю.А., Кужель А.В. «Украина. Год 1999 – время предпринимательства». – К.: СОПС Украины НАН Украины. – 1999 г. – 126 с., в т.ч. авторських 5 д.а., (в співавт.: особ. внесок автора – створення системи громадсько-державної підтримки підприємництва в Україні).
3. Інвестиційний клімат в Україні: фактори регіональних ризиків / О.О.Слюсаренко, О.В.Кужель, Ю.А.Авксентьєв, та інші К.:РВПС України НАН України,1999, 170 с., в т.ч. авторських -0,5 д.а. (в співавт.: особ. внесок автора – розрахунок факторів інвестиційних ризиків по Одеській, Миколаївській областях).

Статі у наукових виданнях, тези доповідей
4. Авксентьєв Ю. Зелене світло загорілось // Вісті з України, Український тижневик. – 1997 р.- №12, С.3.
5. Авксентьев Ю.А., Слюсаренко О. А. Создание предприятий малого бизнеса на базе реструктуризации // Сборник научных трудов “Перспективные направления развития экономики, экологии, энергетики”.- Одесса: ОЦНТИ-1998 г. – №5. – С.57-62, (в співавт.: особ. внесок автора – розробка концептуальних питань створення високоефективних підприємств на базі основних фондів підприємств-банкрутів).
6. Авксентьев Ю.А., Слюсаренко О.А., Штуца В.Н. Методологические основы нормативно-правовой базы банкротства в Украине// Сборник научных трудов “Перспективные направления развития экономики, экологии, энергетики”. – Одесса, ОЦНТИ.-1998 г. – №5. – С.63-64, (в співавт.: особ. внесок автора – пропозиції до розробки проекту Закону “О банкротстве”).
7. Авксентьев Ю.А. Перспективные межгосударственные направления развития малого и среднего предпринимательства // Сборник научных трудов «Перспективные направления развития экологии, экономики, энергетики». – Одесса: ОЦНТИ, 1998 г. – №7. – С.42-44.
8. Авксентьєв Ю. Створення міждержавної системи інформаційного і консультаційного забезпечення малого і середнього бізнесу.// Щорічник наукових праць. «Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ринкова інфраструктура і зовнішньо-економічна діяльність» – Львів: Інститут регіональних досліджень НАНУ України. – 1998 р. – №5. – С.284-288.
9. Авксентьєв Ю.А. Проект міждержавного експертного інформаційного центру з питань підтримки й розвитку малого та середнього бізнесу //Підприємництво в Україні. Події, проблеми, перспективи. Бюлетень Державного комітету України з питань розвитку підприємництва. – 1998 р. – №1. – С.20-21.
10. Авксентьєв Ю.А. Підвищення ролі Торговельно-промислової Палати України по підтримці малого і середнього бізнесу. //Щорічник наукових праць. «Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональні аспекти розвитку підприємництва» – Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України 1999 р. – №7. – С.265-269.
11. Авксентьев Ю.А., Слюсаренко О.А. Мировой опыт и современные тенденции в переработке макулатуры. // Сборник научных трудов. “Утилизация отходов, организация и контроль полигонов” – Одесса: ОЦНТИ. – 1999 г. – С.85-88.
12. Авксентьев Ю.А. Найперспективніші форми, методи й механізми громадської підтримки підприємництва. //Підприємництво в Україні. Події, проблеми, перспективи. Інформаційно-аналітичний журнал Державного комітету України з питань розвитку підприємництва. – 1999 р.- №1. – С.25-27.

АНОТАЦІЯ
Авксентьєв Ю.А. Економіко-організаційний механізм створення громадсько-державної системи підтримки підприємництва в Україні. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. – Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, Київ, 1998.
Дисертація присвячена питанням формування єдиної громадсько-державної системи підприємництва в Україні. В роботі проведено комплексне дослідження сукупності проблем становлення малого і середнього підприємництва, визначені напрями формування концепції державної підтримки підприємництва, основні концептуальні засади формування регіональної політики.
Актуальність дослідження визначається високою соцiально-економiчною роллю малого та середнього підприємництва в умовах становлення ринкової економіки й недостатнім науково-теоретичним його обгрунтуванням, відсутністю єдиної системи громадсько-державної підтримки підприємництва, слабкою концептуальною базою загальнодержавної та регіональної політики підприємництва.
В роботі представлено огляд теоретичних основ підприємництва в різних економічних школах, показано основні напрями еволюції економічної думки з питань підприємництва в історичній ретроспективі, визначені роль i місце малого та середнього бізнесу в нових економічних умовах в Україні. Розглянуті основні невирішені методологічні й методичні питання підприємництва.
Показано спільні з іншими країнами i національні особливості розвитку малого та середнього підприємництва. На підставі узагальнення та з об’єктивним урахуванням економіко-правового поля в Україні сьогодні, намічені основні перспективні елементи політики державного регулювання розвитку малого та середнього підприємництва в Україні.
Основні результати дисертаційної роботи впроваджено в економічну практику.
Ключові слова: підприємництво, громадсько-державна система підтримки підприємництва, регіональна політика.

АННОТАЦИЯ
Авксентьев Ю.А. Экономико-организационный механизм создания общественно-государственной системы поддержки предпринимательства в Украине. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.10.01. – размещение производительных сил и региональная экономика. – Совет по изучению производительных сил Украины НАН Украины, Киев, 1998.
Диссертация посвящена вопросам формирования единой общественно-государственной системы предпринимательства в Украине. В работе проведено комплексное исследование проблем становления малого и среднего предпринимательства, определены направления формирования концепции государственной поддержки предпринимательства, основные концептуальные основы формирования региональной политики.
Представленная в диссертационном исследовании система общественно-государственной поддержки предпринимательства является результатом обобщения и анализа сложившихся противоречий, проблем, основных тенденций развития предпринимательства на территории Украины за последние семь лет. Вместе с тем, она является результатом изучения теоретического и практического опыта поддержки предпринимательства в различных странах мира, выявления общих характеристик данных процессов в различных странах и определения специфических особенностей украинской экономики.
В работе изложены основные нерешенные теоретические и практические вопросы малого и среднего предпринимательства в Украине; предложена концепция развития предпринимательства; определено место и роль малого и среднего бизнеса в новых условиях экономического развития Украины; на основе проведенного анализа развития малого и среднего бизнеса построены варианты прогноза развития МСБ на период до 2000 года; на базе предложенной концепции разработана государственная программа поддержки предпринимательства; определены основные концептуальные подходы к построению региональных программ; сформулированы основные приоритетные направления государственной политики по предпринимательству; определены приоритеты инновационной политики Украины в вопросах малого и среднего предпринимательства; представлены варианты финансовых механизмов государственной поддержки МСБ, гарантийного кредитования, микрокредитования; предложены методические подходы к построению региональной системы поддержки предпринимательства и ее финансированию; определены приоритетные направления международного сотрудничества.
В работе представлены рекомендации по формированию государственной политики развития малого и среднего предпринимательства. Определение форм и методов ее реализации должно стать неотъемлемой частью государственной доктрины развития предпринимательства и иметь стратегическую цель – создание среднего класса как основы социально-политической стабилизации в обществе.
Стратегическим направлением развития предпринимательства в работе определено повышение эффективности региональной политики государства по вопросам поддержки и развития малого и среднего бизнеса. Предложенная в диссертации концепция строится прежде всего на основе анализа и обобщения позитивного опыта, имеющегося сегодня в мире по созданию высокоэффективной инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса и опирается на следующие принципы: программно-целевой подход и координация различных уровней управления.
Программно-целевой подход связан с четким выделением целей, определением путей и средств их реализации, с ориентацией на конечные результаты, с сопоставимостью объемов имеющегося и требуемого ресурсного обеспечения. Координация городского территориального (окружного) и муниципального уровней связана с необходимостью определения роли и места каждого звена иерархии управления в достижении целей, поставленных на данном этапе развития.
Особое значение в стратегии развития предпринимательства имеют общественные структуры. В работе рассмотрены и представлены новые возможности и задачи ТПП в вопросах поддержки предпринимательства в Украине (п.3.1), разработана система общественной поддержки предпринимательства, определены роль и место в создании инфраструктуры МСБ в регионах АМБ, ММЦ, Общественных коллегий (п.3.2).
Автором разработано и предложено создание при ТПП Агентства экономической безопасности и управления рисками и ведение Реестра надежных партнеров.
В работе обоснованно, что причины экономических и криминальных рисков кроются в общей нестабильности экономической, социальной и политической ситуации в стране. Кроме того, для большинства МП характерна неустойчивость финансово-экономического положения, определяемая низкой квалификацией кадров; сложностью доступа к кредитно-финансовым ресурсам, нежилым помещениям, современному оборудованию, а также к информации, требуемой для функционирования на рынке.
Обеспечению прозрачности малого предпринимательства на протяжении его жизненного цикла может способствовать грамотное использование возможностей информационного обеспечения, включая реестр малых предприятий. Предполагается, что деятельность МП должна “просвечиваться” с самого его зарождения, когда в банк данных закладываются необходимые сведения о начинающем предпринимателе, что позволяет затем осуществлять мониторинг его деятельности, вплоть до прекращения дела (изменения профиля) или перехода МП в категорию “среднего”.
Основные результаты диссертационной работы внедрены в экономическую практику.
Ключевые слова: предпринимательство, общественно-государственная система поддержки предпринимательства, региональная политика.

SUMMARY
Avksentiev U. Economics-organization meсhanizm of common-civil system formation of support of the enterprises in Ukraine. – Manuscript.
The thesis is submitting for a Master’s degree of Economics (Economic Science), speciality 08.10.01 – placing the productive forces and regional economics. It was approved by the Council on investigating of the productive forces of Ukraine, Kiev, 1998.
The scientific work is devoted to questions of common civil – governmental system formation of enterprises in Ukraine. An intergated experiment was made concerning total combination of problem of small and middle enterprising, definition of the conception and a state enterprises support, major conceptional issues of the regional politic organization.
The subject of this work consists in description of theoretical basement of business development under the conditions of establishing marketing economy, under the conditions of insufficient scientific and theoretical basis, absence of general system of social and governmental support of business, weak concentration of governmental and regional business policy.
The are review of theoretical basis of business in different economical school, there are foundation directions of evolution economical idea in historical perspective, made role and place of small and medium business in new economical conditions in Ukraine. The fundamental metodological and methodical questions were consider.
The peculiarities of development of small and medium business, common to other countries and having national features are shown here. Taking into consideration general basis and objective condition of economical and juriclical position of Ukraine today here we point out general perspective elements of governmental policy of regulation of small and medium business for Ukraine.
Main results of scientific work were introduced into economic practice.
Key words: enterprising, common civil – governmental system of enterprising support, regional policy.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020