.

Агробіологічні особливості вирощування сортів крупноплідного соняшнику у південному степу України: Автореф. дис… канд. с.-г. наук / О.І. Поляков, Ук

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2420
Скачать документ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
ІНСТИТУТ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

ПОЛЯКОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

УДК 633.854.78:631.5

АГРОБІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ
СОРТІВ КРУПНОПЛІДНОГО СОНЯШНИКУ У
ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ

Спецальність 06.01.09 – рослинництво

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук

Запоріжжя – 1999

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Інституті олійних культур Української академії аграрних наук

Науковий керівник – – доктор сільськогосподарських наук,
НІКІТЧИН Роман Іванович
Інститут олійних культур УААН,
директор Інституту

Офіційні опоненти – – доктор сільськогсподарських наук, професор
ШКРУДЬ Роман Іванович
Миколаївська дослідна станція УААН, завідувач
лабораторії олійних культур;

– доктор сільськогосподарських наук
ТКАЛИЧ Ігор Дмитрович
Інститут зернового господарства УААН, завідувач
лабораторії вирощування ранніх зернових та олійних
культур

Провідна установа – Дніпропетровський державний аграрний університет

Захист відбудеться 17 червня 1999 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17. 370.01 при Інституті олійних культур УААН за адресою: 332110, м. Запоріжжя, сел. Сонячне, вул. Весняна, 1.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту олійних культур УААН за адресою: 332110, м. Запоріжжя, сел. Сонячне, вул. Весняна, 1.

Автореферат розіслано 15 травня 1999 р.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради ЛЯХ В.О.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Кондитерська промисловість виставляє перед сільськогосподарською наукою певні задачі – створення сортів крупноплідного соняшнику з гарними фізико-механічними якостями насіння, підвищеним вмістом білка в ньому, з високими технологічними властивостями при переробці, з коефіцієнтом шеретування (вихід чистого ядра) не нижче 0.6 – 0.7. Насіння соняшнику можна з успіхом використовувать як замінник арахіса, кунжуту та горіхів. Але використанню насіння районованих сьогодні сортів та гібридів соняшнику як сировини для кондитерської промисловості перешкоджають незадовільні їх фізико-механічні якості.
Коефіцієнт шеретування насіння сортів кондитерського типу – не менш 0.6 – 0.7. Крім того вони мають добре виповнене насіння з масою 1000 шт. насінин 130 – 170 г (маса 1000 шт. насінин гібридів не перевищує 65 – 75 г). Вміст білка у насінні сортів кондитерського типу – до 22 – 23 %, що на 3 – 4 % вище, ніж у високоолійних сортів та гібридів. Білок нових високобілкових кондитерських сортів соняшнику Запорізький кондитерський та Донський крупноплідний успішно конкурує з білками тваринного походження. У насінні цих сортів також високий вміст ( до 43 % ) рослинних олій, які, на відміну від тваринних, вміщують значну кількість поліненасичених жирних кислот, які відносяться до незамінних факторів харчування.
Питання біології та особливостей агротехніки при вирощуванні сортів крупноплідного соняшнику вивчені дуже слабо. Дана робота спрямована на виправлення цього недоліку.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Досліди за темою дисертаційної роботи виконані в лабораторії технології вирощування олійних просапних культур протягом 1995 – 1997 рр. згідно з науково-технічною програмою “Зернові і олійні культури”, підпрограми “Технології вирощування зернових і олійних культур в зоні Степу”, завдання 04.01.02. “Вивчити вплив строків і способів сівби і обробітку грунту та норм висіву на продуктивність гібридів і сортів соняшнику” (номер державної реєстрації 01960014410).
Мета та завдання досліджень. Виходячи з того, що сорти крупноплідного соняшнику за своєю генетичною основою суттєво вирізняються від існуючих сортів та гібридів, є підстава припустити, що прийоми їх вирощування можуть мати свої особливості, які ще не вивчені. У зв’язку з цим нами було поставлено завдання вивчити основні елементи технології вирощування сортів крупноплідного соняшнику з урахуванням їх біологічних особливостей.
Дослідженнями передбачалось: визначити вплив способів основного обробітку грунту, строків посіву, густоти стояння рослин на урожайність та масу 1000 шт. насінин сортів крупноплідного соняшнику.
Проведеними дослідженнями встановлені та виносяться на захист такі положення:
– зниження ефективністі продуктивності сортів крупноплідного соняшнику по безвідвальним та поверхневому обробітках у порівнянні з оранкою;
– строки посіву;
– густота стояння рослин.
Наукова новизна роботи. Вперше розглянуто комплексний вплив способів основного обробітку грунту, строків посіву, густоти стояння рослин на ріст, розвиток, продуктивність та масу насіння сортів крупноплідного соняшнику на півдні України та розроблено раціональний комплекс агротехнічних засобів їх вирощування.
Практична цінність роботи. Проведені комплексні дослідження дозволили з’ясувати основні фактори, які впливають на реалізацію потенційної врожайності сортів крупноплідного соняшнику. Результати досліджень стали основою для розробки елементів технології вирощування та перевірки їх у виробничих умовах. Виробництву рекомендований комплекс агротехнічних засобів, що дозволяє отримувати до 25 – 30 ц/га насіння сортів крупноплідного соняшнику з масою 1000 шт. насінин понад 100 – 120 г та вмістом білка 22 – 23 %.
Реалізація результатів досліджень. Виробничу перевірку здійснювали у господарствах Запорізької області: ДГ “Сонячне” Запорізького району, товаристві “Незалежна аграрна індустрія”, КСП ім Карла Маркса Гуляйпільського району на загальній площі 380 га.
Апробація роботи. Основні матеріали наукових досліджень доповідались на науково-методичних радах Інституту олійних культур УААН (1995 – 1997 рр.) і отримали позитивну оцінку.
Публікації. По матеріалах досліджень опубліковано 10 наукових робіт.
Структура і обсяг роботи. Робота складається з чотирьох розділів, висновків та рекомендацій виробництву, списку використаної літератури та додатку. Дисертація викладена на 188 сторінках комп’ютерного тексту, вміщує 32 таблиці, 17 рисунків, 3 фотографії, 14 таблиць додатку. Список літератури вміщує 233 джерела, в том числі 21 іноземних авторів.

ЗМІСТ РОБОТИ

МЕТОДИКА І УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

Польові досліди проводилися в 1995 – 1997 рр. в ДГ “Сонячне” Інституту олійних культур Запорізького району Запорізької області.
Грунт дослідного поля – типовий звичайний середньоміцний малогумусний чорнозем. Вміст в орному шарі грунту гумусу – 3.5 % , вміст легкогідролізуємого азоту – 8.7-9.1 мг на 100 г грунту; фосфору – 10.5-11.2 мг на 100 г грунту; калію – 15.2-17.1 мг на 100 г грунту. Реакція грунтового розчину слабокисла-нейтральна – pH 6.5-7.0.
Об’єктом досліджень стали сорти крупноплідного соняшнику: Запорізький кондитерський та Донський крупноплідний.
Схема досліду з вивчення способів основного обробітку грунту була представлена такими варіантами:
Оранка: ПН-4-35 (25-27 см);
Безвідвальний обробіток: ПРПВ-5-50 (25-27 см);
СИБИМЭ (25-27 см);
КПЭ-3.8 (16-18 см);
Поверхневий обробіток: БДТ-7 (10-12 см).
Схема досліду з вивчення строків посіву та густоти стояння рослин сортів крупноплідного соняшнику була подана такими варіантами:
Строки посіву: ранній (температура грунту 4-6 °С);
рекомендований (температура грунту 8-10 °С);
пізній (температура грунту 12-14 °С).
Густота стояння рослин: 20 тис. шт/га;
25 тис. шт/га;
35 тис. шт/га;
45 тис. шт/га.
Попередник – озима пшениця.
Ефективність способів основного обробітку вивчалась після неодноразових поверхневих розпушувань з метою підтримування поля у чистому від бур’янів стані протягом усього пожнивного періоду. Основний обробіток грунту проводили у другій половині жовтня. У досліді по вивченню строків посіву та густоти стояння рослин основний обробіток – поліпшений зяб.
Прийоми весняного обробітку грунту, а також догляд за рослинами – загальноприйняті у зоні.
Повторність – чотириразова; розміщення варіантів у дослідах – систематичне. Площа облікової ділянки складала 56 м2.
При закладенні дослідів керувались методиками польових дослідів по вивченню агротехнічних прийомів вирощування сільськогосподарських культур (Доспєхов Б.О., 1985).
Вологість грунту визначали по шарах через 10 см на глибину 1.5 м термостатно-ваговим методом у триразовому повторенні – перед посівом, у фазу цвітіння і при збиранні урожаю.
Щільність грунту в орному горизонті (0-30 см) визначали за допомогою бура у шарах по 10 см.
Агрегатний склад грунту в орному горизонті визначали методом сухого просіювання.
Твердість грунту визначали приладом Рев’якіна.
Настання фаз росту і розвитку визначали підрахунком 50 рослин у двох повтореннях.
Для визначення середньої висоти рослин, кількості листя, площі листової поверхні, диаметра кошика і стебла виміряли по 25 рослин на кожній ділянці у першому та третьому повтореннях. По цих рослинах визначали продуктивність, а також кількість насіння у кошику.
Математичний обробіток кореляційної матриці і дисперсійного аналізу проводили на ЕОМ у програмі MSTAT.
Показники біоенергетичної та економічної ефективності визначали розрахунковим шляхом згідно з методикою на основі технологічної карти.

ПРОДУКТИВНІСТЬ І ВОДОСПОЖИВАННЯ СОРТІВ КРУПНОПЛІДНОГО СОНЯШНИКУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ

Дослідження показали, що способи основного обробітку грунту по-різному впливали на агрофізичні властивості у орному шарі. Максимальна кількість агрономічно цінних агрегатів (0.25-10 мм) напередодні зими була на оранці (61.2-64.9 %). При безвідвальних обробітках ПРПВ-5-50 і СИБИМЭ показники знижувались до 50.0-52.2 % і 52.6-53.0 % відповідно. Безвідвальний обробіток КПЭ-3.8 та поверхневий БДТ-7 сприяли збільшенню агрегатів > 10 мм і

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020