.

Разработка конструкции стабилизатора тока (дипломная)

Язык: русский
Формат: дипломна
Тип документа: Word Doc
0 1094
Скачать документ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

До захисту допущений

Зав. кафедрою КВР, доц. В.М. Крищук

“_____” __________ 2003 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ СТАБІЛІЗАТОРА СТРУМУ

Розробив ст.гр. РП-128 С. А. Пешиков

Керівник асистент Л. І. Башмакова

Консультанти:

З економіки доцентЛ. О. Варинська

З охорони праці ст. викладачО. В. Коробко

Нормо контролер асистентЛ. І. Башмакова

2009

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Радіоприладобудівний факультет

Кафедра КВР

Спеціальність 8.091001 – Виробництво електронних засобів

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зав. кафедрою КВР, доц.

В.М. Крищук

“_____” ___________ 2003 р.

ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТОВІ

Пешикову Сергію Анатолійовичу

1. Тема проекту (роботи): Розробка конструкції стабілізатора струму

Затверджена наказом по інституту від “ 14 ” квітня 2003 р. № 192 – А

2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи): 9 червня 2003р.

3. Вихідні дані до проекту (роботи): Схема електрична принципова, умови
експлуатації: кліматичне виконання УХЛ, група експлуатації I по ГОСТ
11478-82, тип виробництва – одиничний. Забезпечити технічні вимоги:
експлуатаційні, техніки безпеки, технологічності, теплового режиму,
вимоги до ергономіки та естетики.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх
належить розробити): Вступ, актуальність розробки, технічне завдання,
призначення та принцип дії, технічні вимоги, забезпечення технічних
вимог, обґрунтування вибору конструкції, опис конструкції,
конструкторські розрахунки, економічні розрахунки, охорона праці,
висновки.

5. Перелік графічного матеріалу: Схема електрична принципова (А1);
складальні креслення: стабілізатор току (А1), блок стабілізатору току
(А1), блок управління (А1), блок основний (А1), плата управління (А2),
плата запуску(А2); деталювання: передня панель блоку управління (А1),
плата блоку основного (А1), плата управління (А2), плата запуску (А2).

6. Консультанти по проекту (роботі), із зазначенням розділів проекту, що
стосуються їх

РозділКонсультантПідпис, датаЗавдання видавЗавдання
прийнявЕкономікак.т.н., доцент Варинська Лариса ОлександрівнаОхорона
праціст. викладач Коробко Олександр Вікторович

7. Дата видачі завдання 7 лютого 2003р.

Керівник ____________(підпис)

Завдання прийняв до виконання____________ (підпис)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ п/пНазва етапів дипломного проекту (роботи)Термін виконання етапів
проекту (роботи)Примітка1Одержання та аналіз ТЗ7 лютого – 15
лютого2Консультації у ведучих працівників16 лютого –цеху №15 заводу
“Мотор-Січ” по ТЗ25 лютого3Аналіз елементної бази та часткова її26
лютого –заміна по узгодженню з схемотехніками12 березня4Компоновка та
розводка ПП12березня –20березня5Аналіз БНК фірми “BOPLA” та
вибір21березня –корпусних елементів28 березня6Ескізна компоновка блока29
березня – 3 квітня7Виконання конструкторських розрахунків4 квітня – 9
квітня8Розробка КД10 квітня – 1травня9Виконання економічних розрахунків2
травня – 5 травня10Виконання розділу з охорони праці6 травня – 9
травня11Виконання пояснювальної записки10 травня – 26
травня12Нормоконтроль27 травня – 3 червня13Захист дипломного проекту9
червня

Студент-дипломник _____________ Пешиков Сергій Анатолійович

(підпис) _______________________(прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник проекту ______________ Башмакова Людмила Іванівна

(підпис)___________________ (прізвище, ім’я, по батькові)

СОДЕРЖАНИЕ

Реферат

Введение

1 Актуальность разработки стабилизатора

2 Техническое задание

2.1 Электрические требования

2.2 Конструкторские требования

3 Назначение и принцип действия стабилизатора

4 Технические требования к стабилизатору

4.1 Эксплуатационные требования

4.2 Требования техники безопасности

4.3 Требования технологичности

4.4 Требования теплового режима

4.5 Требования эргономики и эстетики

5 Обеспечение технических требований

5.1 Обеспечение эксплуатационных требований

5.2 Обеспечение требований техники безопасности

5.3 Обеспечение требований технологичности

5.4 Обеспечение требований теплового режима

5.5 Обеспечение требований эргономики и эстетики

6 Обоснование выбора конструкции

7 Описание конструкции стабилизатора

8 Конструкторские расчёты

8.1 Расчёт радиатора

8.2 Расчёт надёжности

8.3 Расчёт винта на срез

9 Экономические расчёты

9.1 Организация и планирование технической подготовки производства

9.2 Расчет себестоимости стабилизатора тока

9.3 Расчет эксплуатационных расходов

9.4 Расчет годового экономического эффекта от производства с

использованием новых изделий

10 Охрана труда

10.1 Анализ потенциальных опасностей

10.2 Мероприятия по технике безопасности

10.3 Мероприятия по обеспечению производственной санитарии и гигиены
труда

10.4 Мероприятия по пожарной безопасности

10.5 Мероприятия по безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций

Выводы

Перечень ссылок

Введение

В настоящее время разработано и существует в продаже огромное количество
мощных стабилизаторов тока, однако, не существует отечественных
стабилизаторов тока отвечающих данным требованиям, а зарубежные аналоги
дорогие.

Требованный стабилизатор тока должен отвечать следующим требованиям:

– стабилизация параметров до 1200А/70В;

– возможность регулировки основных параметров стабилизатора тока с
высокой точностью, за счёт разделения мощности на четыри блока и
автономное их регулирование;

– высокая ремонтопригодность;

– масса стабилизатора тока до 250 кг;

– стоимость дешевле зарубежных аналогов.

В настоящее время делаются попытки создания стабилизатора тока,
отвечающего выше перечисленным требованиям на двух крупнейший заводах
нашей области: “Мотор-Сич” и “Запорожсталь”.

Целью данной работы являлась разработка комплекта конструкторской
документации стабилизатору тока, в наиболее полной мере удовлетворяющей
перечисленным параметрам.

Учитывая переход к рыночным отношениям стабилизатор должен иметь
конкурентоспособность, как по перечисленным параметрам, так и по
внешнему виду изделия.

1 Актуальность разработки стабилизатора

Стабилизатор тока предназначен для питания установки плазменного
напыления, а также может использоваться для питания других установок,
питающихся 1200А/70В.

Необходимость разработки нового стабилизатора тока вызвано потребностью
обеспечения питания с меньшим отклонением (существует 1200А?5%,
требуется 1200А?0,5%) более точного питания, это возможно осуществить
несколькими путями:

– использованием более точной элементной базы, что в свою очередь
повлечёт значительное повышение стоимости стабилизатора тока;

– разделение мощности стабилизатора тока на отдельные блоки и
регулировка каждого блока в отдельности.

Имеются зарубежные аналоги разрабатываемого стабилизатора тока, однако
они дорогие, поэтому требуется отечественный более дешёвый стабилизатор
тока с выше перечисленными требованиями.

В настоящее время широко развиваются рыночные отношения, поэтому
существует потребность изготовления конкурентно способной аппаратуры.

2 Техническое задание

2.1 Электрические требования

Можно выделить следующие электрические требования:

– номинальный ток питания, 1А?5%, 1200А?5%;

– номинальное напряжение питающей сети, 70В?0,5%, 380В?0,5%;

– номинальная частота питания, 50Гц;

– номинальный ток на выходе, 1200А?0,5%;

– номинальное напряжение на выходе,70В?0,5%;

– номинальная частота на выходе, 50Гц.

2.2 Конструкторские требования

Масса стабилизатора тока должна быть не более 250 кг.

Место установки не позволяет транспортировать стабилизатор тока, поэтому
его необходимо разделить на отдельные блоки.

Теплонагруженные элементы (дроссели) должны быть вынесены в отдельный
блок.

3 Назначение и принцип действия стабилизатора

Стабилизатор тока предназначен для питания установки плазменного
напыления, а также может использоваться для питания других установок
питающихся 1200А/70В.

Питание от 380В/50Гц осуществляет через трансформатор питание платы
питания 1 и платы питания 2, которые в свою очередь служат источниками
питания остальных плат.

Основное питание 1200А/70В подходит через панель входа/выхода к
основному блоку стабилизатора тока.

Управление стабилизатора тока происходит через блок управления
вынесенного в соседнее помещение, где расположено место оператора,
управляющего установкой плазменного напыления и стабилизатором тока.

4 Технические требования к стабилизатору

4.1 Эксплуатационные требования

В стабилизаторе тока должны быть выполнены следующие эксплуатационные
требования:

– лёгкость управления стабилизатором тока;

– возможность доставки, установки и монтажа блоков стабилизатора тока на
месте эксплуатации;

– удобство работы оператора стабилизатором тока;

– высокая ремонтопригодность;

– не использование в стабилизаторе тока дорогостоящих или
редкоиспользуемых компонентов.

В процессе эксплуатации основные параметры стабилизатора тока должны
сохраняться в пределах допустимых значений, при этом должна быть
обеспечена возможность быстрой и легкоконтролируемой настройки
устройства при отклонении параметров от нормы.

Стабилизатор тока эксплуатируется при 1 группе аппаратуры по ГОСТ
11478-88 (в помещениях), и категория исполнения по ГОСТ 15150 – 4.1 (для
эксплуатации в помещениях с кондиционированным или частично
кондиционированным воздухом).

В таблице 4.1 приведены значения температуры воздуха при эксплуатации.

Таблица 4.1 – Значения температуры воздуха при эксплуатации, оС

РабочиеПредельно рабочиеверхнее значениенижнее значениесреднее
значениеверхнее значениенижнее значение+25+10+20+40+1

Рабочие значения влажности воздуха приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Рабочие значения влажности воздуха

Среднемесячное значение в наиболее тёплый и влажный период и
продолжительность воздействияВерхнее значениезначениепродолжительность,
мес.65% при 20 оС1280% при 25 оС

4.2 Требования техники безопасности

В стабилизаторе тока должны быть выполнены следующие требования техники
безопасности:

– заземлённость металлических блоков стабилизатора тока;

– изолировать доступ к вентилятору;

– кабели, входящие в блоки, должны входить через втулки;

– установка автоматического отключения блока стабилизатора тока при
выходе из строя вентилятора.

4.3 Требования технологичности

Разрабатываемый стабилизатор тока предусматривается изготавливать в
единичном производстве на предприятии не имеющего радиотехнической
направленности.

Стабилизатор тока должен быть высокотехнологичным. Это позволит снизить
себестоимость каждой выпускаемой единицы, уменьшить количество
необходимого оборудования, временных и сырьевых затрат при производстве.

В качестве основных рекомендаций к повышению технологичности
стабилизатора тока можно выделить следующие:

– стремиться ограничить число оригинальных изделий элементной базы,
повсеместно использовать стандартные элементы;

– обеспечить высокий коэффициент заполнения блока по объёму;

– стремиться исключить наличие дополнительных экранов и экранируемых
элементов за счет правильной компоновки элементов на платах;

– использовать, по возможности, типовые и хорошо отработанные
технологические процессы, имеющие минимальную протяженность и затраты
ресурсов;

– по возможности применять БНК (так как единичное производство).

Многие требования к технологичности противоречат остальным требованиям к
изделию, поэтому необходимо выбрать оптимальный вариант решения.

4.4 Требования теплового режима

Требования к тепловому режиму в стабилизаторе тока очень актуальны,
поэтому выделяются следующие требования:

– для обеспечения нормального теплового режима проанализировать и
произвести корректировку стабилизатора тока;

– мощные элементы (дроссели) вынести за пределы блока стабилизатора
тока;

– выполнить расчёт мощных транзисторов и при необходимости установить их
на радиаторы.

Наиболее распространёнными являются следующие, перечисленные ниже, виды
радиаторов.

Пластинчатые: в виде пластин, угольников – наиболее просты в
изготовлении (изготавливаются из листовых материалов, штамповкой) и
используются при сравнительно небольших мощностях.

Ребристые: односторонние и двусторонние – являются более эффективными по
сравнению с пластинчатыми, однако сложнее в изготовлении. Их можно
изготовить методами литья либо механической обработки.

Штыревые и игольчатые радиаторы – наиболее эффективные, но и более
сложные в изготовлении (изготавливаются с помощью литья).

4.5 Требования эргономики и эстетики

Из всех эргономических показателей наиболее важными являются
психофизиологические показатели человека и их доминирующий фактор –
зрение. Это обусловлено тем, что с помощью зрения человек получает 80
… 90 % всей информации. Поэтому при проектировании РЭС необходимо
выполнить эргономический анализ создаваемой конструкции и убедиться в
том, что:

– выбор формы изделия и соотношение размеров его сторон, цветовое
решение передней панели и корпуса обеспечивают оптимальный режим работы
оператора;

– расположение приборов и органов управления обеспечивает удобное
положение человека при работе;

– рука при перемещении органа управления не закрывает шкалу индикатора;

– режим работы оператора допускает правильное чередование работы и
отдыха, а также динамических и статических видов нагрузки;

– существует соответствие между перемещением органов управления

и вызванными ими эффектами;

– органы управления и индикации размещены в последовательности,
соответствующей порядку выполнения операций;

– физическая и психофизиологическая нагрузка при работе соответствует
возможностям оператора.

С учётом того, что аппаратура будет выставлена на рынок данного
технологического оборудования, она должна отвечать эстетическим
требованиям.

5 Обеспечение технических требований

5.1 Обеспечение эксплуатационных требований

Управление стабилизатором тока происходит через блок управления, который
вынесен в соседнее помещение, где находится рабочее место оператора
управляющего стабилизатором тока и установкой плазменного напыления.

В блоке управления установлены четыре шкальных амперметра, которые
позволяют визуально определить допустимые пределы отклонения параметров
стабилизатора тока, в отличие от цифровых амперметров.

Стабилизатор тока имеет высокую ремонтопригодность, которая
обеспечивается взаимозаменяемостью созданных основных блоков. Также
извлечение плат запуска и управления не влечёт разрушения электрических
соединений, так как платы фиксируются при помощи направляющей планки, а
электрическое соединения обеспечиваются с помощью розеток установленных
на основном блоке и вилок установленных на платах запуска и управления.

Условия эксплуатации стабилизатора не жёсткие, поэтому не применяются
специальные меры защиты от вредных факторов.

В качестве материалов ПП выбран стеклотекстолит СФ-1-35-1,0

ГОСТ 10316-78, это обусловлено наличием в стабилизаторе тока
вентилятора, который создаёт вибрации в блоке стабилизатора тока.

Весь крепеж, применяемый в стабилизаторе тока имеет стопорение.

В подразделе 8.3 произведён расчёт винта на срез.

5.2 Обеспечение требований техники безопасности

Все блоки стабилизатора тока имеют металлические корпуса, поэтому на
каждом блоке имеется клемма заземления, которая исключает случайное
поражение электричеством оператора и обслуживающего персонала.

В блоке стабилизатора тока установлен вентилятор, поэтому используется
специальный каркас, изготовленный на заводе “Мотор-Сич”, который
исключает случайное прикасание к вентилятору.

Блок управления и блок дросселей имеют резиновые втулки, через которые
входят кабели, что обеспечивает сохранность кабеля от повреждения.

Питание 380В/50Гц подходит к блоку стабилизатора тока, в котором
установлен двухполюсный переключатель, который обеспечивает отключение
от сети. Питание 1200А/70В подходит к блоку через кабели, которые
присоединяются к панели входа/выхода. Питание 1200А/70В обесточивается
при отключении рубильника, который находится вне блока стабилизатора
(рубильник установлен на щите сети).

В цепи питания 380В/50Гц установлены предохранители на 1А, которые
обесточивают отключение блока при превышении тока сети.

Защита от поражения электричеством об оголённые контакты элементов
опасные для жизни, обеспечивается за счёт надевания на них изоляционных
трубок.

Сечение провода в стабилизаторе тока больше расчётного, что обеспечивает
запас от перегрева, и тем самым защиту от выхода из строя проводов.

В стабилизаторе тока предусмотрена механическая блокировка блока, то
есть при открытии блока происходит автоматическое отключение от питания.

В блоке стабилизатора тока установлен вентилятор, выход которого из
строя приводит к нарушению теплового режима блока, поэтому в верхней
части блока установлено воздушное реле, которое срабатывает при
уменьшении воздушного потока от вентилятора.

5.3 Обеспечение требований технологичности

Разрабатываемый стабилизатор тока изготавливается в единичном
производстве на предприятии, не имеющем радиотехнической направленности.

В стабилизаторе тока применена стандартная элементная база, количество
оригинальных элементов сведено к минимуму (4 дросселя).

В стабилизаторе тока обеспечен высокий коэффициент заполнения блока, с
учётом обеспечения теплового режима, что удалось выполнить при
использовании вентилятора.

При компоновке и разводке плат были учтены все требования, которые
предъявляются к данному типу изделиям.

Использовались типовые и хорошо отработанные технологические процессы,
имеющие минимальную протяженность и затраты ресурсов.

Хоть стабилизатор тока изготавливается на предприятии не имеющего
радиотехнической направленности, изготовление плат заказывается
предприятию с радиотехнической направленностью.

Платы односторонни, что повышает автоматизацию.

Для быстроты настройки готовых стабилизаторов тока, чтобы привести в
норму их параметры, подстроечные резисторы устанавливаются на платах в
доступном для регулировке месте.

На платах и внутренних стенках стабилизатора тока нанесена частичная
маркировка, которая позволит сократить время на сборку и ремонт.

В данном стабилизаторе тока применяется БНК, что оправдывает себя, так
как сокращается время на проектно-конструкторские и технологические
работы, а проработка корпусов заключается в их доработке.

В качестве материалов ПП выбран стеклотекстолит СФ-1-35-1,0

ГОСТ 10316-78, это обусловлено наличием в стабилизаторе тока вентилятора
(из-за наличия теплонагруженных элементов), который создаёт вибрации в
блоке.

ПП установленные в основном блоке имеют одинаковые размеры по высоте,
это позволило применить одну планку фиксации для них.

На ПП имеются разъёмы, которые повышают технологичность.

В основном блоке стабилизатора имеются оригинальные детали (плата,
планка, скобы) при чём следует отметить, что они изготовлены из
недефицитных материалов и выполнены методами, позволяющими изготовить их
в единичном производстве.

В основном блоке стабилизатора тока применены в широком ассортименте
стойки по ГОСТ 20865-81, что значительно увеличивает технологичность.

5.4 Обеспечение требований теплового режима

Блок стабилизации тока и блок дросселей являются теплонагруженными
блоками, поэтому их корпуса имеют перфорацию.

Наиболее теплонагруженным является блок дросселей, который выполнен в
отдельном блоке.

Расчёт радиатора приведён в подразделе 8.1.

После анализа элементной базы выделены теплонагруженные элементы,
которые необходимо установить на радиаторы (транзисторы VT1 и VT2).
Остальные элементы, имеющие большую рассеиваемую мощность (VS1…VS3,
VD1…VD4) устанавливаются вместе с радиаторами, входящими в состав
элементов.

Для обеспечения нормального теплового режима блока стабилизатора тока в
него устанавливается вентилятор.

Компоновка мощных элементов, как на платах, так и в блоке в целом
выполнено таким образом, что они располагаются выше маломощных, тем
самым не нагревая их.

5.5 Обеспечение требований эргономики и эстетики

Из всех эргономических показателей наиболее важными являются
психофизиологические показатели человека и их доминирующий фактор –
зрение. Это обусловлено тем, что с помощью зрения человек получает 80
… 90 % всей информации.

Корпус блока управления выполнен в виде прямоугольного параллелепипеда
продолговатой формы. Амперметры расположены на передней панели слева на
право, резисторы управления соответственно находятся под ними.

Блок имеет ножки – амортизаторы, угол наклона которых регулируется, что
обеспечивает угол наклона блока для удобства оператора при работе.

Оператору удобен блок управления как в положении сидя, так и в положении
стоя, то есть неболшое изменение расстояния к блоку управления не
вызывает затруднений для контроля за стабилизатором тока.

Расстояние между ручками регулировка током находятся на достаточном
расстоянии и позволяют небольшим усилием регулировать ток.

Конструкция обеспечивает удобство обслуживания и ремонта стабилизатора
тока, то есть для открытия блока стабилизатора тока достаточно открыть
дверцы.

Ручки управления стабилизатором тока размещены на оптимальном расстоянии
в поле зрения, деления шкал видны достаточно чётко, индикаторы
расположены достаточно близко от соответствующих органов управления

В однотипной аппаратуре (стабилизаторах тока) органы управления
расположены одинаково, и по положению индикации можно быстро определить
рабочее состояние стабилизатора тока.

Ручки при перемещении органов управления не закрывают шкалы индикатора.

Режим работы оператора допускает правильное чередование работы и отдыха,
а также динамические и статические виды нагрузок, за счёт управления
одним оператором стабилизатором тока и установкой плазменного напыления.

При небольшом изменении тока достаточно незначительной регулировки
соответствующей ручки на блоке управления.

Органы управления (регулировочные резисторы) и индикации размещены в
последовательности, соответствующей номерам блоков, которыми они
управляют.

Физическая и психофизиологическая нагрузка при работе соответствует
возможностям оператора.

С учётом того, что аппаратура будет выставлена на рынок данного
технологического оборудования, она должна отвечать эстетическим
требованиям, в которых значительное место отводится внешнему виду
стабилизатора тока, поэтому очень актуальным явился тот фактор, что
применилась БНК фирмы “BOPLA”, которая отвечает всем эстетическим
требованиям, применяемым к данному классу изделий.

6 Обоснование выбора конструкции

Стабилизатор тока изготовляется на заводе “Мотор-Сич”, не имеющем
радиотехнической направленности, в единичном производстве.

При выборе конструкции блока управления стабилизатором тока было решено
использовать БНК фирмы “BOPLA”, так как даже предприятия с
радиотехнической направленностью при единичном производстве используют
БНК фирмы “BOPLA”.

Использование БНК имеет ряд достоинств:

– сокращается время на конструкторско-технологические работы;

– повышается эстетичный вид изделия, что особо важно при рыночных
отношениях.

Однако БНК имеет и ряд недостатков:

– высокая стоимость;

– возможность завышенных масса габаритных параметров.

БНК состоит из передней и задней панели, соединяемых с помощью шести
винтов.

Ножки на блоке управления служат для удобства работы оператора и так как
все элементы закреплены на передней панели, обеспечивают устойчивое
положение блока.

После проработки вышесказанного можно сделать вывод, что разработанная
конструкция является наиболее оптимальной, и была одобрена руководством
цеха №15 завода “Мотор-Сич”.

Конструкция разработанного стабилизатора тока приведена на рисунке 6.1.

picscalex650100090000032e7b00000000813a000000001610000026060f002220574d4
64301000000000001004ffa0000000005000000002000001460000014800000010000006
c0000000000000000000000310200009e0100000000000000000000e1360000862800002
0454d4600000100148000000c00000001000000000000000000000000000000000500002
003000040010000c800000000000000000000000000000000e20400400d0300460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
000000046000000780900006c090000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c0000000000000008400005c4080000b80800000210c0db01000000000000000
000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d49484452000002320
000019f01000000006ddd05590000000467414d410000b18e7cfb5193000000097048597
300000ec300000ec401882e3ea30000083c4944415478daeddc4d6fe344180770974a444
848f9001cf22d102b01bef03df60b2075051265d56527d21e38f6c09d1ef7b8e2b4a00a1
c54a4dcb6481cd855d44e2a048143d7ae22e2746dcfc3d879b3f3e2e76f7b14b5c5deaeb
b4e9bdfcefc27e3b127b12d32b274acdad992d3b6362dad428e93dece6cc8daa99dffb1a
3bb5283945e37f586ee6ebb44c9464167ac9fb4435ea23961b2113fb47bebf331e518ca3
9d2df03fd87c82747e96f1145c94641e7ceb6579df3ed72eafdcf769cba5fd439dfa59c4
d39f5fe67e3f28b21870ce54c86fa05196a2f3299cf4d730cb5579d33e3d4fda2766aa7b
8e31b72ba869c8121c7bda38ebca38e033ab76c3f1f5ab6997c900e0639d7861cc5570c6
b2fbe62d878ca570cdbaff21503f7cf6cc54087ad18d82fd88aa1fd82ab187afcc3550c1
d07b98ac1e369d79073cd3bd07e8ca9187e9cd9e51cac5e3436e4906dc8e9720e385e8c1
9073e9eb7137f69d9295cafb86262a5205171671c3b6af693b863ebed128eae98d0d56fa
9b8d21dcb8aabdf4a39f0b8dc25e12b92fa2bd05f4a1749c885838fcb63edf49b52853bd
a697f4c81d7483905cebf6ce17f3b946a787e40e7072f28387d28cbe4435d317a1c49752
a8fe95530a2c07e5cce198bd10b25554ff6a877f086823d71bf9443f746afb573163bc7d
ad9cf385c7bfdb1703e198db4731e3b3ded1ca41d36e7570be7b351a01d29b4e36ae72b2
a52af60f1d0832fa2d871b4e36be77159e7e1c8b2a4ea58efd14beb2d0a2cab88933a6f1
2fd773bad70e7fb5d6abf6f09efed4eb340ce6ecad1a6ee17ba8892e27e41d3d70f348f2
d79076a2f27ed6ceea76c3ec28ca39aa053e0bcc0ccfe27dfe172f652e70555f26982e56
11c0fad17e334334ee9f122559cb125042d2f68ce8be2780d6ae739b9f54a1527164b3ba
9e2e8aadb659d54710ed50e75ca8eef8be2287141a58f1352c5b952ade479615cb5c3f80
1fd37b43167511c3abd9afcff635b7f6be8bf17b8937e29dba713a7af8b15ea5758f21af
09a90932a8e9a1c8797298fff6b6ae37a725e50269f8b54716830983ac5dbeb6f99aea39
c3a947190d7e1cf69c7b14b976798761e51c6695b3ba58e5755307792a36f9bc2e47b616
73ac68be9d3dab3e378a79813b9d35f5f59760b39c1ecdf9722fd1b143da7428eef18726
64fef679db091728071d99d3b1986929dc9d441c6e5736216f0bce047c041f23936e4ec9
b71948b387c7b410e9073240107a857e0dc2c67de2d721d3e671771807ef19a63c0f63a4
31c201f530edbbdc09c2107c899eda660ce90c3e7c377d3ed3a7c77c7da0b73f89cf9ee8
ed5cb94c3ef368c3a6cce2396c1fa05bffbc1da0b73f87c2e0d39fc6e0ccb1973f89c7b8
672c61c3e1f7eb78a39cfb7ebb0edb507397cce98c3d7cb90a3e4761d2e67d061fb05e8b
0eda51cc8e1f331e444a0c3e50c3a6ccea0c3e61c0943f9d44eaef386676ae70e3ac061d
dad74fead9d5c0738ec85c60bd061c78b3f31871d2ffe31940fb2d49f57df5e3e37cd31d
45e6cce4786eaf5d490c3cf4661ce1ee87039830ed72f80592da8bd5087cbc798237906b
95e0f98658372461ce4ba3fb43c5c3ec8690a72dd1f30eb0795077190f642cbc3e51c083
3f50266216fa6c3e48c1cae22fd0298cd84da0b75b87c4c39c8e121e200b3a2507ba10e9
7335c1ea65ec0eceacd74989c81d95e683f0fccd242f5bab50e93f31ee870fb1fd4e1da0
b75b87c4c39f7cd38c86154eddc1c0739acab9ddab9110e707e813bf9e305ec30fbf9481
8aa17e220396fb33c48cea8c38ccb703e26dacb54ce469dfc9ca1d353e0f80776989c917
765907c6eaf93df5ed0e93290f3dcb1362f48bde68ed858188538975b77f273861da65f9
cd109e630edd5a30073987c7ab3ebec2a3ac7c61c1774f2db6b7fe1f49397ae97aca7bfd
889d750ce29473fd5b2a7ebe4ba87d91aa89772e17a718e34e1447276e57bb59c17b3c65
ccef9fd6231bb2a920766ebf82b9aae91f6f2f5432d03ed157f347c760d50959ce359bf6
bccc9cd399e1d53a27acec9951787d5733e8857c3ea39276f7e8595739ebeb9635775a61
7129d566daf69b7b802da2b37e769b750a262ceb3ee7554319fd924ffa0a2333b4a1857c
c793ea96e57eb17f3d1fdb45abf984ff60eabb5d7dc09d75c9b5b20e7c5a4e8912167c0e
59cebeccdb7aeb99c414755ca79e1642fac2e984f7a92ed7343cea3417927fd5eae68946
faff4e486f8a67ccee9f74ec549f97aa54f2ac5a92187ca3be993af59bfe8a7736e63396
71d27b59eeca8e66bc6b9cc3871e34cd693eb73772657e91676cae7d333e43ccf38e573d
ecf38b939b7379e05dbd98f923039c760a61893b2f843b1b86c19c9679373dd5abac4bba
4133dd3839f5ddd51bf91fa90324e6e7b6d72e85371359c5df6dc2c9f333dfdfaf045ebc
964f34113a8d7d59a4f88b5aee8bbb1b847619c901edb3d9b772ee9d9ca4fe4885edadec
013f15db5ded1f53ae19db3d5b73623e98bbf3acd56f3893e80ea0fc96b86369bf347f4c
3b23394fe51608f3d5dafe6b8a5c3f1ec13a65f908ae8a765c795be1b75bb1a38f11ac98
dbe4e42aebdb4e32cd75d4adf575f7ea0ff15b626371e0bd7dcc3239b4fb4c12127012e9
23b4ae802218eb3f41347fa017512404d2fb90f3927d8e42c2d5c7bc58e5c7e8eeea7ab4
e7ece3eece4d76b8da3a8a4e3ae3aaab8e3ae3ae7eb9cfc9cfd68b0c6d95fe33894d72ff
ce8f76587c4d93a876b2f77d5392f934ff576ef1472b89c516773ce1d83fd02efa7f9f94
4069c64ff13aedeaf48761afeaa13ac559cd97e75cdff25d7dc1d1970565e73ee9a4f755
b9b97c9b8233087e8c05d7d8cfc64b0899da3d59b7e0ed7dee6927106ab77c00e275350c
59ceb35c709f6b0b8a3f48b7479e9348b3bf062adc33dabb0b3e9f553d4c92b6aeddc2ae
73f105cee2fee72bcdb0000000049454e44ae42608200000840010824000000180000000
210c0db01000000030000000000000000000000000000001b40000040000000340000000
100000002000000000000bf000000bf00800c440080cf4303000000000080b3000080b3f
f7f0c44000080b3000080b3ff7fcf432100000008000000620000000c000000010000001
50000000c00000004000000150000000c000000040000005100000038750000000000000
0000000310200009e01000000000000000000000000000000000000320200009f0100005
00000003000000080000000b8740000000000002000cc00320200009f010000280000003
20200009f010000010001000000000000000000000000000000000002000000000000000
0000000ffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffbfffffffc001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff000ffffffc001fffffffe007fffffffffffffffffffffffffffffffffffc00ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff7beffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7beffffffc001fffffff9ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff3fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff7beffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7beffffffc001ffffffe7ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffcfffcfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff7beffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7beffffffc001ffffff9ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff3ffff3ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff7beffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7beffffffc001ffffff7ffffeffffffffffffffffffffffffffffffffefffffdffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff7beffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7beffffffc001fffffefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffefffffdffffff
fffffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000000000000000000000000
000000000ffc001fffffeffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffdfffffeffffff
fffffffffffffffffffffffffff7ffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffbffffeffc001fffffdfc003f7fffffffffffffffffffffffffffffffdfc007f7fffff
fffffffffffffffffffffffffff7ffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffbffffeffc001fffffdfdffbfbfffffffffffffffffffffffffffffffbfdff7fbfffff
fffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffeffc001fffffbfdffbfbfffffffffffffffffffffffffffffffbfdff7fbfffff
fffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffeffc001fffffbfdffbfdfffffffffffffffffffffffffffffff7fdff7fdfffff
fffffffffffffffffffffffffff7fff000000007fff000000003ffffc00000001fffc000
00000fffeffc001fffff7fdffbfdfffffffffffffffffffffffffffffff7fdff7fdfffff
fffffffffffffffffffffffffff7fffbfffffff7fffbfffffff7ffffefffffffdfffefff
ffffdfffeffc001fffff7fdffbfdfffffffffffffffffffffffffffffff7fdff7fdfffff
fffffffffffffffffffffffffff7fffe0000000ffffe0000000ffffff80000003ffff800
00003fffeffc001fffff7fdffbfdfffffffffffffffffffffffffffffff7fdff7fdfffff
fffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffeffc001fffff7fdefbfefffffffffffffffffffffffffffffff7fdef7fefffff
fffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffeffc001fffff7fdd7bfefffffffffffffffffffffffffffffff7fdd77fefffff
fffffffffffffffffffffffffff7fff000000007fff000000003ffffc00000001fffc000
00000fffeffc001fffff7fde7bfeffffffffffffffffffffffffffffffeffde77fefffff
fffffffffffffffffffffffffff7fffbfffffff7fffbfffffff7ffffefffffffdfffefff
ffffdfffeffc001fffff7fdefbfeffffffffffffffffffffffffffffffeffdef7fefffff
fffffffffffffffffffffffffff7fffe0000000ffffe0000000ffffff80000003ffff800
00003fffeffc001fffff7fdffbfeffffffffffffffffffffffffffffffeffdff7fefffff
fffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffeffc001fffff7fdffbfdffffffffffffffffffffffffffffffeffdff7fdfffff
fffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffeffc001fffff7fdffbfdfffffffffffffffffffffffffffffff7fdff7fdfffff
fffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffeffc001fffffbfdffbfdfffffffffffffffffffffffffffffff7fdff7fdfffff
fffffffffffffffffffffffffff7fff000000007fff000000003ffffc00000001fffc000
00000fffeffc001fffffbfdffbfbfffffffffffffffffffffffffffffffbfdff7fbfffff
fffffffffffffffffffffffffff7fffe0000000ffffe0000000ffffff80000003ffff800
00003fffeffc001fffffdfdffbfbfffffffffffffffffffffffffffffffbfdff7fbffc03
ffffffffffe07fffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffeffc001fffffdfdffbf7fffffffffffffffffffffffffffffffdfdff7f7ffbfc
7ffffffffe1f83fffffffffffc37ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffeffc001fffffefdffbf7fffffffffffffffffffffffffffffffdfdff7f7fe783
8fffffffc1fffc7fffffffffc3f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffeffc001fffffefdffbeffffffffffffffffffffffffffffffffefdff7effdc7c
70fffffc3f007f8ffffffffc3fc7fff000000007fff000000003ffffc00000001fffc000
00000fffeffc001ffffff3dffb9fffffffffffffffffffffffffffffffff3dff79ffb3ff
8f0fffc3f0ff81f0ffffff03fc37fffbfffffff7fffbfffffff7ffffefffffffdfffefff
ffffdfffeffc001ffffffddffb7fffffffffffffffffffffffffffffffffddff77fe6c00
f1f0f83f8ffffe0f3fff00ffc3f7fffe0000000ffffe0000000ffffff80000003ffff800
00003fffeffc001ffffffedffaffffffffffffffffffffffffffffffffffedff6ffd83ff
0e7f07fc7ffffff09ff0fffc3ff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffeffc001fffffff1ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff1ffb1f87
f39fffc3ffffffff3ff7ff03fff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffeffc001fffffffdffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffdff7ffa7878
fce1f83ffffffffffff700fffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffeffc001fffffffdffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffdff7ff6c7ff
1f3e07fffffffffffff0fffffff7fff000000007fff000000003ffffc00000001fffc000
00000fffeffc001fffffffdffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffdff7fed3fff
e3cffffffffffffffffffffffff7fffe0000000ffffe0000000ffffff80000003ffff800
00003fffeffc001fffffffdffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffdff7fdaffff
fcf3fffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffeffc001fffffffdffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffdff7f91ffff
ff3dfffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffeffc001fffffffdffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffdff7f37ffff
ffdefffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffeffc001ff80000000000000000000000000000000000000000000000000003ff
ffeefffffffffffffffffffffff7fff000000007fff000000003ffffc00000001fffc000
00000fffeffc000ffbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdff
fff77ffffffffffffffffffffff7fffbfffffff7fffbfffffff7ffffefffffffdfffefff
ffffdfffeffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdff
fffb7ffffffffffffffffffffff7fffe0000000ffffe0000000ffffff80000003ffff800
00003fffeffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdff
fffdbffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffeffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdff
fffedffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffeffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdff
fffedffffffffffffffffffffff7fff000000007fff000000003ffffc00000001fffc000
00000fffeffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdff
ffff6ffffffffffffffffffffff7fffbfffffff7fffbfffffff7ffffefffffffdfffefff
ffffdfffeffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdff
ffff6ffffffffffffffffffffff7fffe0000000ffffe0000000ffffff80000003ffff800
00003fffeffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdff
ffffb7fffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffeffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdff
ffffb7fffffffffffffffffffff7fcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffeffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdff
ffffbbfffffffffffffffffffff7fc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffeffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdff
ffffdbfffffffffffffffffffff7f93800000003fff800000003ffffe00000000fffe000
00000fffeffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdff
ffffddfffffffffffffffffffff7f07e0000000fffff0000000ffffff80000003ffffc00
00003fffeffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdff
ffffedfffffffffffffffffffff7ce7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffeffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdff
ffffedfffffffffffffffffffff73fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffeffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdff
fffff6fffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffeffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdff
fffff6ffffffffffffffffffffe7fff800000003fff800000003ffffe00000000fffe000
00000fffeffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdff
fffff6ffffffffffffffffffff97fffdfffffff7fffdfffffff7fffff7ffffffdffff7ff
ffffdfffeffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdff
fffffb7ffffffffffffffffffe77fffe0000000fffff0000000ffffff80000003ffffc00
00003fffeffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdff
fffffb7ffffffffffffffffff9f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffeffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdff
fffffdbfffffffffffffffffc7f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffeffc001ffbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdff
fffffdbfffffffffffffffff3ff7fff800000003fff800000003ffffe00000000fffe000
00000fffeffc001ffbffdfffffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdff
fffffedffffffffffffffffcfff7fffdfffffff7fffdfffffff7fffff7ffffffdffff7ff
ffffdfffeffc001ffbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdff
fffffeeffffffffffffffff3fff7fffe0000000fffff0000000ffffff80000003ffffc00
00003fffeffc000ffbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdff
ffffff6fffffffffffffff8ffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffeffc000ffbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdff
ffffff77fffffffffffffe7ffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffeffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdff
ffffffbbfffffffffffff9fffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffeffc001ffbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdff
ffffffbbffffffffffffe7fffff7fff800000003fff800000003ffffe00000000fffe000
00000fffeffc001ffbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdff
ffffffddffffffffffff1ffffff7fffe0000000fffff0000000ffffff80000003ffffc00
00003fffeffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdff
ffffffdefffffffffffcfffffff7fff1610000026060f002220574d46430100000000000
10000000000000005000000002000001440000014800000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffeffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdffffffffeefffffffffff3fffffff7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffeffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdfffffffff77fffffffffcffffffff7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffeffc001ffbff800000001fff000000007ffbffc00000001f
ff800000003ffdfffffffff7bfffffffff3ffffffff7fff800000003fff800000003ffff
e00000000fffe00000000fffeffc001ffbffdfffffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdf
ffdfffffff7ffdfffffffffbdffffffff8fffffffff7fffdfffffff7fffdfffffff7ffff
f7ffffffdffff7ffffffdfffeffc001ffbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003f
fff0000000fffdfffffffffddfffffffe7fffffffff7fffe0000000fffff0000000fffff
f80000003ffffc0000003fffeffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdfffffffffeefffffff9ffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffeffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdfffffffffef7fffffe7ffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffeffc001ffbff800000001fff000000007ffbffc00000001f
ff800000003ffdffffffffff7bffc001fffffffffff7fff800000003fff800000003ffff
e00000000fffe00000000fffeffc001ffbffdfffffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdf
ffdfffffff7ffdffffffffffbbfffffffffffffffff7fffdfffffff7fffdfffffff7ffff
f7ffffffdffff7ffffffdfffeffc001ffbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003f
fff0000000fffdffffffffffddfffffffffffffffff7fffe0000000fffff0000000fffff
f80000003ffffc0000003fffeffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffddffe3fffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffeffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffeefffdfffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffeffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffeefffefffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffeffc001ffbff800000001fff000000007ffbffc00000001f
ff800000003ffdfffffffffff77ffefffffffffffff7fff800000003fff800000003ffff
e00000000fffe00000000fffeffc001ffbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003f
fff0000000fffdfffffffffff77ffefffffffffffff7fffe0000000fffff0000000fffff
f80000003ffffc0000003fffeffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdfffffffffffbbffefffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffeffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdfffffffffffbbfff7ffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffeffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdfffffffffffdbfff7ffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffeffc000ffbff800000001fff000000007ffbffc00000001f
ff800000003ffdfffffffffffdbfffbffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffeffc001ffbffdfffffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdf
ffdfffffff7ffdfffffffffffddffc3ffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffeffc001ffbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003f
fff0000000fffdfffffffffffedffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffeffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdfffffffffffedffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffeffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdfffffffffffedffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffeffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffff6ffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffeffc001ffbff800000001fff000000007ffbffc00000001f
ff800000003ffdffffffffffff6ffffffffffffffff00000000000000000000000000000
0000000000000000000000000ffc001ffbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003f
fff0000000fffdffffffffffff6fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffffafffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffffafffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffffafffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbff800000001fff000000007ffbffc00000001f
ff800000003ffdffffffffffffafffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbffdfffffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdf
ffdfffffff7ffdffffffffffffb7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003f
fff0000000fffdffffffffffffb7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffffd7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffffd7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc000ffbff800000001fff000000007ffbffc00000001f
ff800000003ffdffffffffffffd7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbffdfffffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdf
ffdfffffff7ffdffffffffffffd7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003f
fff0000000fffdffffffffffffd7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffffd7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffffd7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc000ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffffd7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc000ffbff800000001fff000000007ffbffc00000001f
ff800000003ffdffffffffffffd7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc000ffbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003f
fff0000000fffdffffffffffffdbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffffdbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffffdbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffffdbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffffdbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffffdbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffffdbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffffdbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffffdbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffffdbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffffdbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc000ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffffdbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffffedffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffffedffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffffedffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffffedffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc000ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffffedffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffffedffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdfffffffffffff5ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdfffffffffffff6ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbff800000001fff000000007ffbffc00000001f
ff800000003ffdfffffffffffff6ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbffdfffffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdf
ffdfffffff7ffdfffffffffffff6ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003f
fff0000000fffdfffffffffffff6ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdfffffffffffffb7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc000ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdfffffffffffffb7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdfffffffffffffb7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbff800000001fff000000007ffbffc00000001f
ff800000003ffdfffffffffffffb7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003f
fff0000000fffdfffffffffffffbbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdfffffffffffffdbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdfffffffffffffdbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdfffffffffffffdbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbff800000001fff000000007ffbffc00000001f
ff800000003ffdfffffffffffffddfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003f
fff0000000fffdfffffffffffffddfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdfffffffffffffddfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdfffffffffffffedfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdfffffffffffffeefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbff800000001fff000000007ffbffc00000001f
ff800000003ffdfffffffffffffeefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc000ffbffdfffffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdf
ffdfffffff7ffdfffffffffffffeefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003f
fff0000000fffdffffffffffffff6fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc000ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffffff77ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffffff77ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffffff77ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbff800000001fff000000007ffbffc00000001f
ff800000003ffdffffffffffffffb7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003f
fff0000000fffdffffffffffffffbbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffffffbbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffffffbbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc000ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffffffdbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbff800000001fff000000007ffbffc00000001f
ff800000003ffdffffffffffffffddffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbffdfffffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdf
ffdfffffff7ffdffffffffffffffddffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003f
fff0000000fffdffffffffffffffddffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffffffedffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffffffeeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbff800000001fff000000007ffbffc00000001f
ff800000003ffdffffffffffffffeeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbffdfffffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdf
ffdfffffff7ffdffffffffffffffeeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc000ffbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003f
fff0000000fffdfffffffffffffff6ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdfffffffffffffff6ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdfffffffffffffff77fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdfffffffffffffffa7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbff800000001fff000000007ffbffc00000001f
ff800000003ffdfffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003f
fff0000000fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc000ffbff800000001fff000000007ffbffc00000001f
ff800000003ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbffdfffffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdf
ffdfffffff7ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003f
fff0000000fffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbff800000001fff000000007ffbffc00000001f
ff800000003ffdfffffffffffffffe9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbffdfffffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdf
ffdfffffff7ffdfffffffffffffffe5fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003f
fff0000000fffdfffffffffffffffedfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc000ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdfffffffffffffffedfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffff
fffffffffffffdf1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000000
5000000002000001420000014800000fffffffffffffff5fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffff5fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffff5fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffff5fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffff6fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffff6fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffff6fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffafffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffafffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffafffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffafffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffafffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffafffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffafffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffd7ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffd7ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffd7ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffd7ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbff800000001fff00000000
7ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffffd7ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffdfffffffbfffbfffffff
7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdffffffffffffffffdbffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000ffbfff00000007fffe0000000
fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffdbffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffdbffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffebffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbff800000001fff00000000
7ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffffebffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffdfffffffbfffbfffffff
7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdffffffffffffffffedffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbfff00000007fffe0000000
fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffedffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffedffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffedffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffff6ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbff800000001fff00000000
7ffbffc00000001fff800000003ffdfffffffffffffffff6ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbfff00000007fffe0000000
fffbfff80000003ffff0000000fffdfffffffffffffffff6ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffb7fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffb7fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffbbfffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbff800000001fff00000000
7ffbffc00000001fff800000003ffdfffffffffffffffffdbfffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffdfffffffbfffbfffffff
7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdfffffffffffffffffdbfffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbfff00000007fffe0000000
fffbfff80000003ffff0000000fffdfffffffffffffffffddfffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffddfffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffedfffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbff800000001fff00000000
7ffbffc00000001fff800000003ffdfffffffffffffffffeefffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffdfffffffbfffbfffffff
7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdfffffffffffffffffeefffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbfff00000007fffe0000000
fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffff6fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff77ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff77ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffbbffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbff800000001fff00000000
7ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffffffbbffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000ffbfff00000007fffe0000000
fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffffddffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffddffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffeeffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffeeffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbff800000001fff00000000
7ffbffc00000001fff800000003ffdfffffffffffffffffff77fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000ffbffdfffffffbfffbfffffff
7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdfffffffffffffffffff77fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000ffbfff00000007fffe0000000
fffbfff80000003ffff0000000fffdfffffffffffffffffffbbfffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffbbfffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffddfffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbff800000001fff00000000
7ffbffc00000001fff800000003ffdfffffffffffffffffffddfffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffdfffffffbfffbfffffff
7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdfffffffffffffffffffeefffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbfff00000007fffe0000000
fffbfff80000003ffff0000000fffdfffffffffffffffffffef7ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffff77ffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffbbffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffbbffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000ffbff800000001fff00000000
7ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffffffffddffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbfff00000007fffe0000000
fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffffffeeffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffeeffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffff77fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffbbfffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbff800000001fff00000000
7ffbffc00000001fff800000003ffdfffffffffffffffffffffbdfffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffdfffffffbfffbfffffff
7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdfffffffffffffffffffffdefffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbfff00000007fffe0000000
fffbfff80000003ffff0000000fffdfffffffffffffffffffffef7fffffffffffffffe0f
ffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffff77fffffffffffffffe07
ffffffffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffff7bfffffffffffffffed7
ffffffffffffffffffffffffffffdb7ffffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffbdfffffffffffffffed7
ffffffffffffffffffffffffffffdb7ffffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffdefffffffffffff00000
000000000000000000000000000000003ffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffef7ffffffffffff7ffdf
fffffffffff800001ffffffffffffbffdffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffefbffffffffffff7ffff
e00000000003ffffc00000000007ffffdffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbffffffffffffffffffffffff3dfffffffffffffffffffffff7cffffffffffff7ffff
effffffffdf800001fbffffffff7ffffdffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffc1dfffffffffffffffffffffffbf3fffffffffff7ffff
effffffffdffffffffbffffffff7ffffdffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffe8dfffffffffffffffffffffffdfdfffffffffff7ffff
fffffffffdffffffffbfffffffffffffdffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffe10fffffffffffffffffffffffe7e7ffffffffff7ffff
effffffffdffffffffbffffffff7ffffdffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbffffffffffffffffffffffff7d0fffffffffffffffffffffff9f9ffffffffff7ffff
c7fffffff8ffffffff1fffffffc3ffffdffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdf0ffffffffffffffffffffffefe3fffffffff7ffff
83fffffff07ffffffe1fffffffc3ffffdffffffffffc000ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdff0ffffffffffffffffffffff3fcfffffffff7fffe
01ffffffc03ffffff807ffffff00ffffdffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdfff0fffffffffffffffffffffcff1ffffffff7ffff
83fffffff07ffffffe1fffffffc3ffffdffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffff0fffffffffffffffffffff1fe1fffffff7ffff
c7fffffff8ffffffff1fffffffc3ffffdffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdfffff0ffffffffffffffffffffe7fe1ffffff7ffff
effffffffdffffffffbffffffff7ffffdffffffffffc000ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffff0ffffffffffffffffffff8ffe01ffc07ffff
effffffffdffffffffbffffffff7ffffdffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdfffffff0ffffffffffffffffffff0fffe003f7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffff0ffffffffffffffffffff0fffffff7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffc000ffbff800000001fff00000000
7ffbffc00000001fff800000003ffdfffffffff0ffffffffffffffffffff007ff807ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffc000ffbfff00000007fffe0000000
fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffff0fffffffffffffffffffff8007f7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffff0fffffffffffffffffffffffff7ff00
0001ffe000003ffc00000fff800001ffdffffffffffc000ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffff0ffffffffffffffffffffffff7ff7f
effdffeffdffbffdffbfefffbff7fdffdffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffff0fffffffffffffffffffffff7ff7f
effdffeffdffbffdffbfefffbff7fdffdffffffffffc000ffbff800000001fff00000000
7ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffff0003fffffffffffffffffff7ff7f
effdffeffdffbffdffbfefffbff7fdffdffffffffffc001ffbffdfffffffbfffbfffffff
7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ff7f
effdffeffdffbffdffbfefffbff7fdffdffffffffffc001ffbfff00000007fffe0000000
fffbfff80000003ffff0000000fffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ff7f
effdffeffdffbffdffbfefffbff7fdffdffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffe0fffffffffffffffffffff7ff7f
effdffeffdffbffdffbfefffbff7fdffdffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffff7fffffffffffffffffffff7ff7f
effdffeffdffbffdffbfefffbff7fdffdffffffffffc001ffbff800000001fff00000000
7ffbffc00000001fff800000003ffdfffffffffffffffbfffffffffffffffffffff7ff7f
effdffeffdffbffdffbfefffbff7fdffdffffffffffc001ffbffdfffffffbfffbfffffff
7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdfffffffffffffffdfffffffffffffffffffff7ff7f
fffdffefffffbffdffffefffbffffdffdffffffffffc000ffbfff00000007fffe0000000
fffbfff80000003ffff0000000fffdfffffffffffffffefffffffffffffffffffff7ff7f
fffdffefffffbffdffffefffbffffdffdffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffff7ffffffffffffffffffff7fe00
cc01ffc01b803ff8036007ff006c00ffdffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffbffffffffffffffffffff79f60
000dffec0001bffd80002fffb00005ffdffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffbffffffffffffffffffff7076f
dfedffedfbfdbffdbf7fafffb7eff5ffdffffffffffc000ffbff800000001fff00000000
7ffbffc00000001fff800000003ffdfffffffffffffffd9ffffffffffffffffffff72f6f
bfedffedf7fdbffdbeffafffb7dff5ffdffffffffffc001ffbfff00000007fffe0000000
fffbfff80000003ffff0000000fffdfffffffffffffffe3ffffffffffffffffffff44f6f
6fedffededfdbffdbdbfafffb7b7f5ffdffffffffffc000ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff39f6e
efedffedddfdbffdbbbfafffb777f5ffdffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffff87ff6c
efedffedbdfdbffdb7bfafffb6f7f5ffdffffffffffc000ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffc77ff67
efddffecfdfbbffd9fbf6fffb3f7edffdffffffffffc001ffbff800000001fff00000000
7ffbffc00000001fff800000003ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffff3f7ff79
ef3dffef3de7bffde7bcefffbcf79dffdffffffffffc001ffbffdfffffffbfffbfffffff
7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdffffffffffffffffffffffffffffffffff8ff7ff7e
00fdffefc01fbffdf803efffbf007dffdffffffffffc001ffbfff00000007fffe0000000
fffbfff80000003ffff0000000fffdfffffffffffffffffffffffffffffffffc7ff7ff7f
effdffeffdffbffdffbfefffbff7fdffdffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffff3fff7ff00
0001ffe000003ffc00000fff800001ffdffffffffffc001ffbffffffffffffffffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffff8ffff7ffff
effffffffdffffffffbffffffff7ffffdffffffffffc001ffbfffffffffffffffffffff1
610000026060f002220574d4643010000000000010000000000000005000000002000001
400000014800000ffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffc7ffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffc001ffbff8000
00001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffffffffffffff
fffff3fffff00000000000000000000000000000000000001ffffffffffc001ffbfff000
00007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffffffffffff
ffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
ff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbff8000
00001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffffffffffffff
fc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbfff000
00007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffffffffffff
e3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffc
7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffe3
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbff8000
00001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffffffffffff9f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffdfff
ffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdfffffffffffffffffffffffc7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbfff000
00007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffffffffe3ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffff9fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffc7fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffe3ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbff8000
00001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffffffff9fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000ffbfff000
00007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdfffffffffffffffffffc7fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffe3ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff9fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffc7fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbff8000
00001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffc003ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffdfff
ffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000ffbfff000
00007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffbffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffdffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffdffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffdffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffeffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffeffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffeffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffc7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffff7fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbff8000
00001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffdfff
ffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbfff000
00007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbff8000
00001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbfff000
00007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbff8000
00001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffdfff
ffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbfff000
00007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000ffbff8000
00001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbfff000
00007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000ffbff8000
00001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffdfff
ffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbfff000
00007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbff8000
00001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffdfff
ffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbfff000
00007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbff8000
00001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbfff000
00007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbff8000
00001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffdfff
ffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbfff000
00007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbff8000
00001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffdfff
ffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbfff000
00007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbff8000
00001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbfff000
00007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ffbffffff
fffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001ff8000000
0000000000000000000000000000000000000000000001ffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0004c0000006
40000000000000000000000310200009e0100000000000000000000320200009f0100002
900aa0000000000000000000000803f00000000000000000000803f00000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000220000000c000000ffffffff4
60000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000002000000026060f003
600574d46430100000000000100000000000000050000001400000000000000148000000
e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000
000050000000c029f013202030000001e0004000000070104000400000007010400813a0
000410b2000cc009f013202000000009f0132020000000028000000320200009f0100000
100010000000000000000000000000000000000020000000000000000000000ffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffc001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000ffffffc001f
ffffffe007fffffffffffffffffffffffffffffffffffc00ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff7beffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7beffffffc001f
ffffff9ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff3fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff7beffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7beffffffc001f
fffffe7ffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffcfffcfffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff7beffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7beffffffc001f
fffff9ffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff3ffff3ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff7beffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7beffffffc001f
fffff7ffffeffffffffffffffffffffffffffffffffefffffdffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff7beffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7beffffffc001f
ffffefffffeffffffffffffffffffffffffffffffffefffffdffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffc001f
ffffeffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffdfffffeffffffffffffffffffffff
fffffffffff7ffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffeffc001f
ffffdfc003f7fffffffffffffffffffffffffffffffdfc007f7fffffffffffffffffffff
fffffffffff7ffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffeffc001f
ffffdfdffbfbfffffffffffffffffffffffffffffffbfdff7fbfffffffffffffffffffff
fffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
ffffbfdffbfbfffffffffffffffffffffffffffffffbfdff7fbfffffffffffffffffffff
fffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
ffffbfdffbfdfffffffffffffffffffffffffffffff7fdff7fdfffffffffffffffffffff
fffffffffff7fff000000007fff000000003ffffc00000001fffc00000000fffeffc001f
ffff7fdffbfdfffffffffffffffffffffffffffffff7fdff7fdfffffffffffffffffffff
fffffffffff7fffbfffffff7fffbfffffff7ffffefffffffdfffefffffffdfffeffc001f
ffff7fdffbfdfffffffffffffffffffffffffffffff7fdff7fdfffffffffffffffffffff
fffffffffff7fffe0000000ffffe0000000ffffff80000003ffff80000003fffeffc001f
ffff7fdffbfdfffffffffffffffffffffffffffffff7fdff7fdfffffffffffffffffffff
fffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
ffff7fdefbfefffffffffffffffffffffffffffffff7fdef7fefffffffffffffffffffff
fffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
ffff7fdd7bfefffffffffffffffffffffffffffffff7fdd77fefffffffffffffffffffff
fffffffffff7fff000000007fff000000003ffffc00000001fffc00000000fffeffc001f
ffff7fde7bfeffffffffffffffffffffffffffffffeffde77fefffffffffffffffffffff
fffffffffff7fffbfffffff7fffbfffffff7ffffefffffffdfffefffffffdfffeffc001f
ffff7fdefbfeffffffffffffffffffffffffffffffeffdef7fefffffffffffffffffffff
fffffffffff7fffe0000000ffffe0000000ffffff80000003ffff80000003fffeffc001f
ffff7fdffbfeffffffffffffffffffffffffffffffeffdff7fefffffffffffffffffffff
fffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
ffff7fdffbfdffffffffffffffffffffffffffffffeffdff7fdfffffffffffffffffffff
fffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
ffff7fdffbfdfffffffffffffffffffffffffffffff7fdff7fdfffffffffffffffffffff
fffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
ffffbfdffbfdfffffffffffffffffffffffffffffff7fdff7fdfffffffffffffffffffff
fffffffffff7fff000000007fff000000003ffffc00000001fffc00000000fffeffc001f
ffffbfdffbfbfffffffffffffffffffffffffffffffbfdff7fbfffffffffffffffffffff
fffffffffff7fffe0000000ffffe0000000ffffff80000003ffff80000003fffeffc001f
ffffdfdffbfbfffffffffffffffffffffffffffffffbfdff7fbffc03ffffffffffe07fff
ffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
ffffdfdffbf7fffffffffffffffffffffffffffffffdfdff7f7ffbfc7ffffffffe1f83ff
fffffffffc37ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
ffffefdffbf7fffffffffffffffffffffffffffffffdfdff7f7fe7838fffffffc1fffc7f
ffffffffc3f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
ffffefdffbeffffffffffffffffffffffffffffffffefdff7effdc7c70fffffc3f007f8f
fffffffc3fc7fff000000007fff000000003ffffc00000001fffc00000000fffeffc001f
fffff3dffb9fffffffffffffffffffffffffffffffff3dff79ffb3ff8f0fffc3f0ff81f0
ffffff03fc37fffbfffffff7fffbfffffff7ffffefffffffdfffefffffffdfffeffc001f
fffffddffb7fffffffffffffffffffffffffffffffffddff77fe6c00f1f0f83f8ffffe0f
3fff00ffc3f7fffe0000000ffffe0000000ffffff80000003ffff80000003fffeffc001f
fffffedffaffffffffffffffffffffffffffffffffffedff6ffd83ff0e7f07fc7ffffff0
9ff0fffc3ff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
ffffff1ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff1ff1ffb1f87f39fffc3ffffffff
3ff7ff03fff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
ffffffdffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffdff7ffa7878fce1f83fffffffff
fff700fffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
ffffffdffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffdff7ff6c7ff1f3e07ffffffffff
fff0fffffff7fff000000007fff000000003ffffc00000001fffc00000000fffeffc001f
ffffffdffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffdff7fed3fffe3cfffffffffffff
fffffffffff7fffe0000000ffffe0000000ffffff80000003ffff80000003fffeffc001f
ffffffdffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffdff7fdafffffcf3ffffffffffff
fffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
ffffffdffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffdff7f91ffffff3dffffffffffff
fffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
ffffffdffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffdff7f37ffffffdeffffffffffff
fffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
f80000000000000000000000000000000000000000000000000003ffffeeffffffffffff
fffffffffff7fff000000007fff000000003ffffc00000001fffc00000000fffeffc000f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffff77fffffffffff
fffffffffff7fffbfffffff7fffbfffffff7ffffefffffffdfffefffffffdfffeffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffb7fffffffffff
fffffffffff7fffe0000000ffffe0000000ffffff80000003ffff80000003fffeffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffdbfffffffffff
fffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffedfffffffffff
fffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffedfffffffffff
fffffffffff7fff000000007fff000000003ffffc00000001fffc00000000fffeffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffff6fffffffffff
fffffffffff7fffbfffffff7fffbfffffff7ffffefffffffdfffefffffffdfffeffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffff6fffffffffff
fffffffffff7fffe0000000ffffe0000000ffffff80000003ffff80000003fffeffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffb7ffffffffff
fffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffb7ffffffffff
fffffffffff7fcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffbbffffffffff
fffffffffff7fc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffdbffffffffff
fffffffffff7f93800000003fff800000003ffffe00000000fffe00000000fffeffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffddffffffffff
fffffffffff7f07e0000000fffff0000000ffffff80000003ffffc0000003fffeffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffedffffffffff
fffffffffff7ce7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffedffffffffff
fffffffffff73fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffff6ffffffffff
fffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffff6ffffffffff
ffffffffffe7fff800000003fff800000003ffffe00000000fffe00000000fffeffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffff6ffffffffff
ffffffffff97fffdfffffff7fffdfffffff7fffff7ffffffdffff7ffffffdfffeffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffb7fffffffff
fffffffffe77fffe0000000fffff0000000ffffff80000003ffffc0000003fffeffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffb7fffffffff
fffffffff9f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffdbfffffffff
ffffffffc7f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdfffffffdbfffffffff
ffffffff3ff7fff800000003fff800000003ffffe00000000fffe00000000fffeffc001f
fbffdfffffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdfffffffedfffffffff
fffffffcfff7fffdfffffff7fffdfffffff7fffff7ffffffdffff7ffffffdfffeffc001f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdfffffffeefffffffff
fffffff3fff7fffe0000000fffff0000000ffffff80000003ffffc0000003fffeffc000f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffff6fffffffff
ffffff8ffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc000f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffff77ffffffff
fffffe7ffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffbbffffffff
fffff9fffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffbbffffffff
ffffe7fffff7fff800000003fff800000003ffffe00000000fffe00000000fffeffc001f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffddffffffff
ffff1ffffff7fffe0000000fffff0000000ffffff80000003ffffc0000003fffeffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffdeffffffff
fffcfffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffeeffffffff
fff3fffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffff77fffffff
ffcffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdfffffffff7bfffffff
ff3ffffffff7fff800000003fff800000003ffffe00000000fffe00000000fffeffc001f
fbffdfffffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdfffffffffbdfffffff
f8fffffffff7fffdfffffff7fffdfffffff7fffff7ffffffdffff7ffffffdfffeffc001f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdfffffffffddfffffff
e7fffffffff7fffe0000000fffff0000000ffffff80000003ffffc0000003fffeffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffeefffffff
9ffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffef7fffffe
7ffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffff7bffc001
fffffffffff7fff800000003fff800000003ffffe00000000fffe00000000fffeffc001f
fbffdfffffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdffffffffffbbffffff
fffffffffff7fffdfffffff7fffdfffffff7fffff7ffffffdffff7ffffffdfffeffc001f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffddffffff
fffffffffff7fffe0000000fffff0000000ffffff80000003ffffc0000003fffeffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffddffe3ff
fffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffeefffdff
fffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffeefffeff
fffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdfffffffffff77ffeff
fffffffffff7fff800000003fff800000003ffffe00000000fffe00000000fffeffc001f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdfffffffffff77ffeff
fffffffffff7fffe0000000fffff0000000ffffff80000003ffffc0000003fffeffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffbbffeff
fffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffbbfff7f
fffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffdbfff7f
fffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc000f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdfffffffffffdbfffbf
fffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
fbffdfffffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdfffffffffffddffc3f
fffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdfffffffffffedfffff
fffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffedfffff
fffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffedfffff
fffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffff6fffff
fffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffc001f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffff6fffff
fffffffffff000000000000000000000000000000000000000000000000000000ffc001f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffff6fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffafffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffafffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffafffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffafffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbffdfffffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdffffffffffffb7ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffb7ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffd7ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffd7ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffd7ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbffdfffffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdffffffffffffd7ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffd7ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffd7ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffd7ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffd7ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffd7ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffdbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffdbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffdbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffdbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffdbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffdbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffdbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffdbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffdbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffdbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffdbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffdbffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffedffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffedffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffedffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffedffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffedffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffedffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffff5ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffff6ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdfffffffffffff6ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbffdfffffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdfffffffffffff6ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdfffffffffffff6ffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffb7fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffb7fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffb7fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdfffffffffffffb7fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdfffffffffffffbbfff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffdbfff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffdbfff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffdbfff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdfffffffffffffddfff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdfffffffffffffddfff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffddfff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffedfff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffeefff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdfffffffffffffeefff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000f
fbffdfffffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdfffffffffffffeefff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffff6fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffff77ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffff77ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffff77ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffb7ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffbbff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffbbff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffbbff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffdbff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffddff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbffdfffffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdffffffffffffffddff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffddff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffedff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffeeff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffeeff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbffdfffffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdffffffffffffffeeff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdfffffffffffffff6ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffff6ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffff77f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffa7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdfffffffffffffff9ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbffdfffffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdfffffffffffffffe9f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbffdfffffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdfffffffffffffffe5f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdfffffffffffffffedf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffedf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffff5f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffff5f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffff5f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffff5f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffff6f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffff6f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffff6f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffaf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffaf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffaf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffaf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffaf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffaf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffaf
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffd7
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffd7
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffd7
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffd7
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffffd7
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbffdfffffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdffffffffffffffffdb
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffdb
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffdb
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffeb
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffffeb
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbffdfffffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdffffffffffffffffed
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffed
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffed
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffed
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffff6
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdfffffffffffffffff6
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdfffffffffffffffff6
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffb
7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffb
7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffb
bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdfffffffffffffffffd
bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbffdfffffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdfffffffffffffffffd
bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdfffffffffffffffffd
dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffd
dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffe
dffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdfffffffffffffffffe
effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbffdfffffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdfffffffffffffffffe
effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffff
6ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
77fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
77fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
bbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffffff
bbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffff
ddfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
ddfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
eefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
eefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffffff
f77ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000f
fbffdfffffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdffffffffffffffffff
f77ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffff
fbbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fbbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fddffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffffff
fddffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbffdfffffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdffffffffffffffffff
feeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffff
fef7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
ff77fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
ffbbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
ffbbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffffff
ffddfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffff
ffeefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
ffeefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fff77ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffbbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffffff
fffbdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbffdfffffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdffffffffffffffffff
fffdeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffff
fffef7fffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
ffff77fffffffffffffffe07ffffffffffffffffffffffffffffc07ffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
ffff7bfffffffffffffffed7ffffffffffffffffffffffffffffdb7ffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
ffffbdfffffffffffffffed7ffffffffffffffffffffffffffffdb7ffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
ffffdefffffffffffff00000000000000000000000000000000000003ffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
ffffef7ffffffffffff7ffdffffffffffff800001ffffffffffffbffdffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
ffffefbffffffffffff7ffffe00000000003ffffc00000000007ffffdffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffff3dffffffffffffffffff
fffff7cffffffffffff7ffffeffffffffdf800001fbffffffff7ffffdffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffc1dffffffffffffffffff
fffffbf3fffffffffff7ffffeffffffffdffffffffbffffffff7ffffdffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffe8dffffffffffffffffff
fffffdfdfffffffffff7fffffffffffffdffffffffbfffffffffffffdffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffe10ffffffffffffffffff
fffffe7e7ffffffffff7ffffeffffffffdffffffffbffffffff7ffffdffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffff7d0fffffffffffffffff
ffffff9f9ffffffffff7ffffc7fffffff8ffffffff1fffffffc3ffffdffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdf0ffffffffffffffff
ffffffefe3fffffffff7ffff83fffffff07ffffffe1fffffffc3ffffdffffffffffc000f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdff0fffffffffffffff
fffffff3fcfffffffff7fffe01ffffffc03ffffff807ffffff00ffffdffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfff0ffffffffffffff
fffffffcff1ffffffff7ffff83fffffff07ffffffe1fffffffc3ffffdffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffff0fffffffffffff
ffffffff1fe1fffffff7ffffc7fffffff8ffffffff1fffffffc3ffffdffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffff0ffffffffffff
ffffffffe7fe1ffffff7ffffeffffffffdffffffffbffffffff7ffffdffffffffffc000f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffff0fffffffffff
fffffffff8ffe01ffc07ffffeffffffffdffffffffbffffffff7ffffdffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffff0ffffffffff
ffffffffff0fffe003f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffff0fffffffff
fffffffffff0fffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffc000f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdfffffffff0ffffffff
ffffffffffff007ff807ffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffc000f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffff0fffffff
ffffffffffffff8007f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffff0ffffff
fffffffffffffffffff7ff000001ffe000003ffc00000fff800001ffdffffffffffc000f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffff0fffff
fffffffffffffffffff7ff7feffdffeffdffbffdffbfefffbff7fdffdffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffff0ffff
fffffffffffffffffff7ff7feffdffeffdffbffdffbfefffbff7fdffdffffffffffc000f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffff0003
fffffffffffffffffff7ff7feffdffeffdffbffdffbfefffbff7fdffdffffffffffc001f
fbffdfffffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff7ff7feffdffeffdffbffdffbfefffbff7fdffdffffffffffc001f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff7ff7feffdffeffdffbffdffbfefffbff7fdffdffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffe0ff
fffffffffffffffffff7ff7feffdffeffdffbffdffbfefffbff7fdffdffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffff7ff
fffffffffffffffffff7ff7feffdffeffdffbffdffbfefffbff7fdffdffffffffffc001f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdfffffffffffffffbff
fffffffffffffffffff7ff7feffdffeffdffbffdffbfefffbff7fdffdffffffffffc001f
fbffdfffffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdfffffffffffffffdff
fffffffffffffffffff7ff7ffffdffefffffbffdffffefffbffffdffdffffffffffc000f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdfffffffffffffffeff
fffffffffffffffffff7ff7ffffdffefffffbffdffffefffbffffdffdffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffff7f
fffffffffffffffffff7fe00cc01ffc01b803ff8036007ff006c00ffdffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffbf
fffffffffffffffffff79f60000dffec0001bffd80002fffb00005ffdffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffbf
fffffffffffffffffff7076fdfedffedfbfdbffdbf7fafffb7eff5ffdffffffffffc000f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdfffffffffffffffd9f
fffffffffffffffffff72f6fbfedffedf7fdbffdbeffafffb7dff5ffdffffffffffc001f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdfffffffffffffffe3f
fffffffffffffffffff44f6f6fedffededfdbffdbdbfafffb7b7f5ffdffffffffffc000f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff39f6eefedffedddfdbffdbbbfafffb777f5ffdffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff87ff6cefedffedbdfdbffdb7bfafffb6f7f5ffdffffffffffc000f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffc77ff67efddffecfdfbbffd9fbf6fffb3f7edffdffffffffffc001f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffff3f7ff79ef3dffef3de7bffde7bcefffbcf79dffdffffffffffc001f
fbffdfffffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdffffffffffffffffff
ffffffffffffffff8ff7ff7e00fdffefc01fbffdf803efffbf007dffdffffffffffc001f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffc7ff7ff7feffdffeffdffbffdffbfefffbff7fdffdffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffff3fff7ff000001ffe000003ffc00000fff800001ffdffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
ffffffffffffff8ffff7ffffeffffffffdffffffffbffffffff7ffffdffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffc7ffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffc001f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffffff
fffffffffffff3fffff00000000000000000000000000000000000001ffffffffffc001f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffff
ffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
ffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffffff
fffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffff
ffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
ffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
ffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffffff
ffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbffdfffffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdffffffffffffffffff
fffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffff
ffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
ffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
ffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffffff
ff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffff
fc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
e3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffc
7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffc003
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbffdfffffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffbff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffdff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffdff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffdff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffeff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffeff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffeff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffc7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffff7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbffdfffffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbffdfffffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbffdfffffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbffdfffffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbffdfffffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbffdfffffffbfffbfffffff7ffbffefffffffdfffdfffffff7ffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbff800000001fff000000007ffbffc00000001fff800000003ffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfff00000007fffe0000000fffbfff80000003ffff0000000fffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
fbfffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
f80000000000000000000000000000000000000000000000000001ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc001f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0000
c00000040092900aa000000000000009f01320200000000040000002701ffff030000000
000

Рисунок 6.1 – Конструкция разработанного стабилизатора тока. 1 – блок
управления; 2 – блок стабилизации тока; 3 – блок дросселей.

7 Описание конструкции стабилизатора

Стабилизатор тока состоит из следующих составных частей:

– блока управления, поз.1;

– блока стабилизации тока, поз.2;

– блока дросселей, поз.3.

Для их электрического соединения используются кабели, при распайке
кабелей применяются трубки электроизоляционные поз.4.

Блок управления стабилизатором тока имеет форме параллелепипеда с
размерами (560х172х120) мм и состоит из следующих элементов:

– панели передней, поз.4;

– панели задней, поз.5.

Панель передняя поз.4 закрепляется с задней панелью поз.5 при помощи
винтов поз.8 (6 шт.).

На передней панели имеются амперметры поз.13 (4 шт.) с соответствующими
резисторами поз.14 (4 шт.), для регулировки снабжены ручками поз.12,
которые закреплены винтами поз.7 (по 2 шт. на 1 ручку).

В блоке управления применены амортизационные ножки поз.1 и поз.2 для их
закрепления к блоку применяются винты поз.6 (по 2 шт. на 1 ножку) и
гайки поз.9 (по 2 шт. на 1 ножку).

Провод поз.15 служит для внутреннего электромонтажа блока управления.

Блок стабилизатора тока является самым большим блоком данной конструкции
выполненный в форме параллелепипеда с размерами (1490х780х580) мм.

Блока стабилизатора тока состоит из следующих элементов:

– шкафа, поз.1;

– автомата входного, поз.2;

– блока автоматики, поз.3;

– блока питания, поз.4;

– блок обдува, поз.5;

– панели входа/выхода, поз.7;

– блоков основных, поз.8 (4 шт.).

Автомат входной поз.2 присоединяется к шкафу поз.1 при помощи винтов
поз.10 (4 шт.), гаек поз.11 (4 шт.) и шайб поз.12 (4 шт.).

Блок автоматики поз.3 присоединяется к шкафу поз.1 при помощи винтов
поз.10 (4 шт.), гаек поз.11 (4 шт.), шайб поз.12 (4 шт.) и используя
амортизаторы поз.9 (4 шт.).

Блок питания поз.4 присоединяется к шкафу поз.1 при помощи винтов поз.10
(6 шт.), гаек поз.11 (6 шт.), шайб поз.12 (6 шт.) и используя
амортизаторы поз.9 (6 шт.).

Блок обдува поз.5 присоединяется к шкафу поз.1 при помощи винтов поз.10
(8 шт.), гаек поз.11 (8 шт.), шайб поз.12 (8 шт.) и используя
амортизаторы поз.9 (8 шт.).

Панель входа/выхода поз.7 присоединяется к шкафу поз.1 при помощи винтов
поз.10 (4 шт.), гаек поз.11 (4 шт.) и шайб поз.12 (4 шт.).

Блоки основные поз.8 (4 шт.) присоединяется к шкафу поз.1 при помощи
винтов поз.10 (4 шт. для 1 блока), гаек поз.11 (4 шт. для 1 блока) и
шайб поз.12 (4 шт. для 1 блока).

Кабели, поз.6 (20 шт.) используются для соединения панель входа/выхода
поз.7 с щитом сети.

Провод поз.13 служит для внутреннего электромонтажа блока стабилизатора
тока.

В дипломном проекте была разработана КД на блок основной.

Блок основной стабилизатора тока состоит из следующих элементов:

– плат, поз.1 (3 шт.);

– платы, поз.2;

– планки, поз.3;

– платы, поз.5;

– шунта, поз.6;

– диодов, поз.19 (3 шт.);

– диода, поз.20;

– тиристоров, поз.21 (3 шт.).

Платы поз.1 и поз.2 устанавливаются в розетки поз.24 и поз.23
соответственно, сверху фиксирует положение плат планка поз.3,
установленная на стойки поз.17 (2 шт.), при помощи винтов поз.7 (4 шт.)
и шайб поз.13 (4 шт.).

Розетка поз.23 устанавливается на стойках поз.18 при помощи винтов поз.8
(2 шт.) и шайб поз.14 (2 шт.).

Розетки поз.24 устанавливается на стойках поз.18 при помощи винтов поз.8
(2 шт. для 1 розетки) и шайб поз.14 (2 шт. для 1 розетки).

Шунт поз.6 закрепляется к скобам поз.4 при помощи винтов поз.9 (2 шт.
для 1 скобы), гаек поз.12 (2 шт. для 1 скобы) и шайб поз.14 (2 шт. для 1
скобы).

Соединитель поз.22 устанавливается на стойки поз.7 (4 шт.) при помощи
винтов поз.7 (4 шт.) и шайб поз.13 (4 шт.).

Диоды поз.19 (3 шт.), диод поз.20 и тиристоры поз.21 (3 шт.)
устанавливаются на плату поз.5 со своими радиаторами при помощи винтов
поз.10 (по 4 шт. для одного элемента) и шайб поз.15 (по 4 шт. для одного
элемента).

ВЫВОДЫ

В результате выполнения дипломного проекта был разработан частичный
комплект конструкторской документации для изготовления и производства
стабилизатора тока в условиях единичного производства на заводе
“Мотор-Сич”.

При разработке стабилизатора тока выполнены требования эксплуатации,
техники безопасности, технологичности, теплового режима, а также
требования эргономики и эстетики.

Было выполнено обоснование выбора конструкции, а также её описание.

Выполнены конструкторские расчёты: радиатора, надёжности и расчёт винта
на срез.

Использование БНК фирмы “BOPLA” позволило сократить время на
конструкторско-технологические разработки и обеспечило высокий уровень
конкурентоспособности стабилизатора в рыночных отношениях.

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК

1. Гелль П. П., Иванов-Есипович Н. К. Конструирование и
микро-миниатюризация радиоэлектронной аппаратуры: Учебник для ВУЗов. –
Л.: Энергоиздат. Ленинградское отделение. 1984. – 536 с.

2. В.Т. Белинский, В.П. Гондюл и др. Практическое пособие по учебному
конструированию РЭА. – М.: Высшая школа, 1992. – 493с.

3.Технология и автоматизация производства радиоэлектронной аппаратуры:
Учебник для вузов/ И.П. Бушминский, О.Ш. Даутов, А.П. Достанко и др.;
Под ред. А.П. Достанко, Ш.М. Чабдарова. – М.: Радио и связь. 1989. – 624
с.: ил.

4. Амиров Ю.Д. Технологичность конструкций изделий. – М.:
Машиностроение, 1990. – 768с.

5. Буловский П.И., Миронов В.М. Технология радиоэлектронного
аппаратостроения. Учебник для студентов высш. техн. учеб. заведений. –
М.: Энергия, 1971.-344 с.: ил.

6. Ненашев А.П., Комдов Л.А. Конструирование радиоэлектронных средств. –
М.: Высшая школа, 1990. – 431с.

7. Справочник конструктора РЭА: общие принципы конструирования / Под
ред. Р.Г. Варламова. – М.: Радио и связь, 1980. – 840с.

8. Проектирование конструкции радиоэлектронной аппаратуры /

Е.М. Парфенов, Э.М. Каминская. – М.: Радио и связь, 1989. – 272с.

9. Методические указания к циклу лабораторных работ по курсу КРЭС
«Системный анализ» для студентов всех форм обучения специальностей
7.091.002 и 7.091.701 /Составители: Перегрин Г. Р, Поспеева И. Е,

Башмакова Л. И – Запорожье: ЗГТУ, 1997-36с.

10. ОСТ4.012.001 Радиаторы охлаждения полупроводниковых приборов. Методы
расчёта. – М. 1979. – 63с.

11. Дульнев Г.Н. Тепло- и массообмен в РЭА. – М.: Высшая школа, 1984. –
247с.

12. Роткоп Л.Л., Спокойный Ю.Е. Обеспечение тепловых режимов при
конструировании РЭА.- М.: Сов. радио, 1976. – 232 с.

13. Тепловое конструирование электронного аппарата. Методические
указания к расчетно-графического задания по дисциплине «Тепло-
массообмен в РЭС» для студентов по профессиональному направлению
«Электронные аппараты» по специальности 8.091001 «Производство
электронных средств» всех форм обучения / Сост.: Гапоненко Н.П.,
Поспеева И.Е. – Запорожье: ЗНТУ, 2001.-44 с.

14. Методические указания по расчету надежности РЭА в дипломных и
курсовых проектах радиотехнических специальностей. – Запорожье: ЗГТУ,
1991. – 40 с.

15. Яншин А.А. Теоретические основы конструирования технологии и
надежности ЭВА. – М.: Радио и связь, 1983. – 312с.

16. Методические указания по расчету винтов на срез. – Запорожье: ЗГТУ,
1994. – 24с.

17. Методичні вказівки до економічного обгрунтування дипломних проектів
для студентів спеціальності 8.090801 “Мікроелектроніка та
напівпровідникові прилади”/ Уклали: Варинська Л.О., Антоненко Т.А. –
Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – 27с.

18. Методичні вказівки до економічного обгрунтування дипломних проектів
для студентів спеціальності 8.090701 “Радіотехніка”/ Укладачі:
Є.М.Касьян, Т.А.Антоненко, Л.М.Біла – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – 30с.

19. Экономика радиотехнической промышленности: Учебник для радиотехн.
Спец. Вузов / Под ред. В.К.Беклешова. – М.: Высш.шк., 1987. – 217с.

20. Технико-экономическое обоснование в дипломных проектах / Под ред.
Ф.И. Типицкого. – Минск: Высшая школа, 1985. – 133с.

21. Завдання до спеціальної частини розділу “Охорона праці” в дипломному
проекті для студентів електротехнічного факультету / Укл.: О.М.Савчук. –
Запоріжжя: ЗДТУ, 2000. – 16с.

22. Охрана труда в радиоэлектронной промышленности: Учебник для
техникумов. – ІІ издание, перераб. и доп. С.П. Павлов и др. – М.: Радио
и связь, 1985. – 200с.

23. Методические указания по дипломному проектированию раздела «Охрана
труда» / Сост.: Г.И. Дудник, В.П. Порохненко, А.А. Потуремец, А.О.
Писарский, О.В. Коваленко, О.М. Савчук. – Запорожье: ЗНТУ, 2000. – 60 с.

24. Депутат О.П., Коваленко И.В., Мужик И.С. Гражданская оборона.
Учебное пособие / Под ред. полковника В.С. Франчука. – 2-е изд., доп. –
Львов, Афиша, 2001– 336 с.

25. Атаманюк В.Г. и др. Гражданская оборона: Учебник для вузов /

В.Г. Атаманюк, Л.Г. Ширшев, Н.И. Акимов. Под ред. Д.И. Михайлика. – М.:
Высш. шк., 1986. – 207 с.: ил.

26. СТП 15-96 Пояснительная записка к курсовым и дипломным проектам.
Требования и правила оформления. – Запорожье: ЗГТУ, 1996. – 36с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020