.

Микроконтроллер 8250

Язык: русский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1542
Скачать документ

?‘ ?®a«Y¤®c aY«i®F®  aa?aa®®F® ?aYaaeY©a 
WD8250
————————————————————–

•?˜??’…˜˜›… ?‘?˜…˜˜?‘’?

* ‘?a®Y?a?a®c   ¤«i  ?!®«YY ?a®aa®F® ?®¤a®Y¤?Y?i ?
a ¬e¬ e?a®?® ?a?®«i§aY¬e¬ ¬??a®?a®aeYaa®a ¬ (Z-80, 8080?, 6800
? a.¤.).
* ˜®« i ¤c®© i !aaeYa?§ ae?i.
* ˜Y§ c?a?¬®Y a?a c«Y?Y ?YaY¤ cY©, ?a?Y¬®¬, «??i¬?
a®aa®i?i, ?aYaec ?Y¬.
* ˜a®Fa ¬¬?aaY¬e© FYYa a®a a?®a®aa? ?YaY¤ c? ?®§c®«iYa
¤Y«?ai «i!eY ca®¤eY a?aa®?¬?a«iae   c?a«® ®a 1 ¤® (2**16-1)
? ?a®?§c®¤?a caaaYai eYaa ¤ae a??a aai a?aa®?§ ae?i.
* ˜Y§ c?a?¬e© cc®¤ a?aa®?§?aaie?a ?¬?a«ia®c ?a?Y¬?? .
* ˜®«®aaii ?a®Fa ¬¬?aaY¬e© ?®a«Y¤®c aY«ie© ?aYaaeY©a.
• a ?aYa?aa???:
– 5, 6, 7 ?«? 8-¬? !?a®ceY ¤ eY;
– ae®a¬?a®c ?Y !?a  ?®aa®«i cYa®aa? ?«? YcYa®aa? ? YF®
®! aa¦Y?Y;
– ae®a¬?a®c ?Y 1, 1,5 ?«? 2-a aa®?®cea !?a®c;
– ae®a¬?a®c ?Y a?®a®aa? c !®¤ a (?  « aci§? a® a?®a®aaii
¤® 56 ?!®¤);
– ®! aa¦Y?Y «®¦®F® aa aa®c®F® !?a ;
* ˜®«eY a a ?aYa?aa??? a®®!eY?© ® a®aa®i??
* ’’L-¤a ©cYa a 3-¬i a®aa®i?i¬? ¤«i ¤ca ?a c«Y®© e?e
¤ ea ? e?e a?a c«iieY©.
* ?YYa ae?i ? ®! aa¦Y?Y ?aYaec ?i ?YaY¤ c?.
* • a ?aYa?aa??? caaaYYF® ¤? F®aa?a®c ?i
– ?®aa®«i «??? aci§? ¤«i ®! aa¦Y?i Y?a?a c®© ?§®«iae??.
– ¬®¤Y«?a®c ?Y ®e?!®? ?aYaec ?i ?YaY¤ c?, ? a?aYa ,
?YaY?®«Y?i,? ¤a?a®c ?i.
* ˜®«®aaii a?a c«iY¬ i ?a?®a?aYa i a?aaY¬  ?a?aYc ?i.
* …¤?aacYe© ?aa®c?? ??a ?i +5 ‚.

?˜?‘?˜?…

WD8250 ?aY¤aa c«iYa a®!®© ?a®Fa ¬¬?aaY¬e© i«Y¬Ya
 aa?aa®®© aci§? (ACE) c 40-?®a ?a®¬ ?®a?aaY. “aaa®©aac®
?§F®a c«?c Yaai ?® aYa®«®F?? ?aY¬YYcea § ac®a®c N/MOS.
ACE ic«iYaai ?a®Fa ¬¬?aaY¬e¬ aaaa®©aac®¬, ?®a®a®Y
?a?®«i§aYa ¤ca ?a c«Yai 8-¬? !?a®cai e?a ¤ ea a 3-¬i
a®aa®i?i¬?.
?‘… ?a?®«i§aYaai ¤«i ?aY®!a §®c ?i ? a ««Y«iea ¤ ea c
?®a«Y¤®c aY«ie© ae®a¬ a a® aa®a®e ?YaY¤ c? ? ?aY®!a §®c ?i
?®a«Y¤®c aY«iea ¤ ea c ? a ««Y«ieY a® aa®a®e ?a?Y¬?? .
˜®a«Y¤®c aY«ie© ae®a¬ a ?aY¤aa c«iYa a®!®© aa aa®ce© !?a ¤«i
?YaY¤ c? ? ?a?Y¬  a«Y¤aie?Y ®a 5-a? ¤® 8-¬? !?a®c ¤ ea, !?a
? a?aYa  ( Ya«? § ?a®Fa ¬¬?a®c ) ? ®¤?, ?®«a®a  (a®«i?® 5-a?
!?a®ce© ae®a¬ a) ?«? ¤c  aa®?®cea !?a . ? ?a?¬ «i i
aY?®¬Y¤aY¬ i a?®a®aai ?YaY¤ c? ¤ ea 56 ?!®¤. ‚aaaY?Y
aYF?aaae ¤ ia c®§¬®¦®aai ?®«i§a®c aY«i ?a®Fa ¬¬?a®c ai
a §«?ceY a??e ?aYaec ?©, a?F «®c a?a c«Y?i ¬®¤Y¬  ?
§ ?®ceY ae®a¬ ae. ˜®«i§®c aY«i ¬®¦Ya ac?aec ai a®aa®i?Y ?‘… c
«i!®Y caY¬i, c?a i aYF?aaae a®aa®i?i, ?aYaec ?i ? a®aa®i?i
¬®¤Y¬ .
„®?®«?aY«i®© a a ?aYa®© ®a®!Y®aaii ?‘… ic«iYaai
?a®Fa ¬¬?aaY¬e© FYYa a®a a?®a®aa?, ?®a®ae© ¬®¦Ya ¤Y«?ai ?«?
caaaY?© a?aa®?§?aaie?© a?F « ®a ?c aae  ?«? cYeai
c aa®aa aa®ci TTL   c?a«® ®a 1 ¤® 2**16-1.
?‘… a?a®Y?a?a®c  ¤«i a !®ae ? ? c a?a c«iY¬®© a?aaY¬Y
?aYaec ?i a ? ? c a?aaY¬Y ®?a®a , ?®a®a i ?a®Fa ¬¬?aaYaai
?®«i§®c aY«Y¬ ? a !®a Ya ?®¤ a?a c«Y?Y¬ ?a®Fa ¬¬®F®
®!Ya?YcY?i a ?a?®«i§®c ?Y¬ caaaYYF® aYF?aaa .

?˜?‘?˜?… ??˜’??’?‚
AeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
˜®¬Ya? ?Y¬®?-?˜ ?¬Y®c -?
?®- ? ?  ??Y a?F- ? ”a?ae?i
a ?a ? ? «  ?
AeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
1 ? 2 ? 3 ? 4
AeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
1 ? D0 ? ??  ? ‹??? cc®¤  /cec®¤  a 3-¬i a®aa®i?-
¤® ? ¤® D7 ? ¤ ea ? ¬?. „ca ?a c«YeY «??? aci§? ¬Y¦-
8 ? ? ? ¤a WD8250 ? e?®© ¤ ea. ‚aY a?®¬-
? ? ? ?®®c eY ¤ eY TX ? RX, a?a c«i-
? ? ? ie?Y a«®c  ? ?ae®a¬ ae?i ® a®aa®i??
? ? ? ?YaY¤ iaai cYaY§ e?a ¤ ea D0-D7.
9 ? RCLK ?‚a®¤ a?- ? ˜a®a ca®¤ ic«iYaai ca®¤®¬ § ¤ ieY©
? ?aa®?§ ae??? c aa®ae ¤«i ?a?Y¬??    ??‘ (¬®¦Ya
? ??a?Y¬??  ? !eai ?®¤a®Y¤?Y ? 15-¬a ?®a ?aa
? ? ? BAUDOUT) (c aa®a  a c  a?®a®aai c
? ? ? !®¤ a a¬®¦Y i   16)
10 ? SIN ?‚a®¤ ?®a«Y? ‚c®¤ ?®«ac Y¬ea ¤ ea a ?  « 
? ?¤®c aY«i- ? aci§? (®a ?Ya?ae?a?©®F® aaaa®©aac ,
? ?ea ¤ ea? ¬®¤Y¬  ?«? aaaa®©aac  a®?ai¦Y?i).
11 ? SOUT ?‚ea®¤ ?®a-? ‚ec®¤ ?YaY¤ c Y¬ea ¤ ea, ?aY¤®aa c-
? ?«Y¤®c aY- ? «iY¬ea c ?®a«Y¤®c aY«i®¬ ?®¤Y c ? –
? ?«iea ¤ -?  « aci§?. ‘?F « SOUT aaa  c«?c –
? ?ea ? Yaai c ®?aY¤Y«Y®Y a®aa®i?Y («®F.1)
? ? ? ?a? ®!eY¬ a!a®aY.
? ?‚a®¤e ?
12 ? CSO ?‚e!®a ??‘0? ?®F¤  a?F «e CS0 ? CS1 cea®??Y,  
13 ? CS1 ?‚e!®a ??‘1? CS2 ?§??©, ce!?a Yaai ??‘. ‚e!®a
14 ? CS2 ?‚e!®a ??‘2? ce?®«iYaai, ?®F¤  aaa®!  ¤aYa  ADS
? ? ? ae??a?aaYa ce!a eY a?F «e ??‘.
15 ? BAUDOUT ?‚ea®¤ a?-? 16-a? ?a ae© a?aa®a?F « ?YaY¤c?-
? ?aa®?§ ae??? ?  ??‘ WD8250. — aa®a  a?aa®a?F –
? ??YaY¤ ac?-? «  a c  c aa®aY FYYa a®a , a §¤Y-
? ??  ? «Y®©   c?a«®, § Faa¦Y®Y c aY-
? ? ? F?aaa ¤Y«?aY«i. ‘?F « BAUDOUT ¬®¦Ya
? ? ? !eai ?a?®«i§®c  ¤«i a?aa®?§ ae??
? ? ? ?a?Y¬??  ?a? ?®¤?«icY?? YF® ?
? ? ? RCLR ( ?®a ?a 09).
16 ? XTAL1 ?‚a®¤ cYe-? ? ia?¬ ?®a ?a ¬ ?®¤?«ic ia ?c aae
? ?YF® a?a-? ?«? cYe?© § ¤ ie?© FYYa a®a ¤«i
? ?a®a?F «  ? § ¤ ?i aaY!aY¬®© a?®a®aa? ?YaY¤ c?
17 ? XTAL2 ?‚ea®¤ cY-? (a¬. a?a. 5 ? 6).
? ?eYF® a?a?
? ?a®a?F «  ?
18 ? DOSTR ?‚a®¤ aaa®!? ?®F¤  ??‘ ce!a  , ?§??© aa®cYi
19 ? DOSTR ?cec®¤  ¤ ? a?F «  DOSTR ?«? cea®??© aa®cYi
? ?ea ? a?F «  DOSTR ?®§c®«iia § ?®¬?ai
? ? ? ¤ eY c ce!a ®¬ aYF?aaaY WD8250
? ? ? (§ ??aec Ya –˜“). ’®«i?® ®¤  ?§
? ? ? ia?a «??© ¤®«¦  ?a?®«i§®ec aiai.
? ? ? “aa ®c?aY Y?a?®«i§aY¬ai «??i
? ? ? c Y ?a?c®Y a®aa®i?Y:
? ? ? DOSTR – cea®??© aa®cYi,
? ? ? DOSTR – ?§??© aa®cYi.
20 ? Vss ?‡ §Y¬«Y?Y? ‡ §Y¬«Y?Y
21 ? DISTR ?‚a®¤ aaa®!? ?®F¤  ??‘ ce!a   ?§??© a?F «
22 ? DISTR ?cc®¤  ¤ -? DISTR ?«? cea®??© a?F « DISTR
? ?ea ? ?®§c®«iYa ac?aec ai a ce!a ®F®
? ? ? aYF?aaa  WD8250 (c?a Ya –˜“).
? ? ? ’®«i?® ®¤  ?§ ia?a «??© ¬®¦Ya
? ? ? !eai ?a?®«i§®c  . “aa ®c?aY Y-
? ? ? ?a?®«i§aY¬ai «??i c Y ?a?c®Y
? ? ? a®aa®i?Y: DISTR – cea®??© aa®cYi
? ? ? DISTR – ?§??© aa®cYi.
23 ? DDIS ?‚ea®¤ !«®-? ‚ea®¤ ?§??© cai??© a § ?®F¤¤  ¤ eY
? ???a®c?  !a? ac?aec iaai a WD8250. ?®¦Ya !eai ?a-
? ?aeYa  ¤ – ? ?®«i§®c  ¤«i ?§¬YY?i  ?a c«Y?i
? ?ea ? ¤ ea ®a cYeYF® ?a?Y¬®?YaY¤ ac?-
? ? ? ? .
24 ? CSOUT ?‚ea®¤ ce- ? ‚ea®¤ cea®??© cai??© a §, ?®F¤  ??‘
? ?!®a  ??‘ ? ce!a  . ˜YaY¤ c  ¤ ea c «??i Y
? ? ? ¬®¦Ya !eai ??ae??a®c   ¤® aYa ?®a,
? ? ? ?®?  CSOUT cea®??©.
25 ? ADS ?‚a®¤ aaa®!? ˜a? ?§?®¬ a?F «Y ®!Ya?Yc?c Yaai
? ? ¤aYa  ? ae??a?a®c ?Y a?F «®c ¤«i ce!®a  aY-
? ? ? F?aaa  (?0, ?1, ?2) ? ce!®a  ??‘
? ? ? (CS0, CS1,CS2).
? ? ? ˜a?¬Yc ?Y:
? ? ? ˜®«®¦?aY«ie© aea®a a?F «  ADS
? ? ? Y®!a®¤?¬,
? ? ? ?®F¤  a?F «e ce!®a  aYF?aaa  (?0,
? ? ? ?1, ?2) ? ce!®a  ??‘ (CS0, CS1,CS2)
? ? ? Yaa !?«ie c® caY¬i ®?Ya ae?? ac?ae-
? ? ? c ?i ?«? § ??a?. …a«? ia® Y aaY!a-
? ? ? Yaai, ca®¤ ADS ¬®¦Ya !eai ?®aa®i®
? ? ? ?§??¬.
? ? ‚a®¤e ?
26 ? A2 ?‚e!®a aY- ? ˜a? 3 ca®¤  ?a?®«i§aiaai ¤«i ce!®a 
? ?F?aaa  ?2 ? caaaYYF® aYF?aaa  WD8250 c® caY-
27 ? A1 ?‚e!®a aY- ? ¬i ac?aec ?i ? § ??a?. ‘¬.a !«?aea
? ?F?aaa  ?1 ? ?¦Y.
28 ? A0 ?‚e!®a aY- ?
? ?F?aaa  ?0 ?
29 ? NC ? ˜Ya ?®¤-? ˜Y ?a?®«i§aYaai
? ?a®Y¤?Y?i?
30 ? INTRPT ? ‚ea®¤ ?aY? ‚ec®¤ cea®??© cai??© a §, ?®F¤  ?a?-
? ?aec ?i ? aaaaacaYa a §aYeY®Y ?aYaec ?Y.
31 ? OUT2 ? ‚ea®¤ 2 ? ‚ea®¤ ?aY¤ § cYe© ¤«i ?®«i§®c –
? ? ? aY«i, ?®a®ae© ¬®¦Ya !eai § ?a®Fa ¬-
? ? ? ¬?a®c  3-a?¬ !?a®¬ aYF?aaa  a?a c-
? ? ? «Y?i ¬®¤Y¬ . ˜?a a ce© 1 ae®a¬?aa-
? ? ? Ya OUT2 ?§??¬.
32 ? RTS ? ‚ea®¤ § -? ?®F¤  cea®¤ ?§??©, ® a®®!e Ya ¬®-
? ??a®a ?YaY-? ¤Y¬a ?«? aaaa®©aaca a®?ai¦Y?i, ca®
? ?¤ c? ? WD8250 F®a®c ?YaY¤ ai ¤ eY.
? ? ? ‘¬. aYF?aaa a?a c«Y?i ¬®¤Y¬ .
33 ? DTR ? ‚ea®¤ F®-? …a«? cea®¤ ?§??©, ® a®®!e Ya ¬®-
? ?a®c®aai ? ¤Y¬a ?«? aaaa®©aaca a®?ai¦Y?i, ca®
? ?aYa¬? «  ? WD8250 F®a®c ?®«ac?ai ¤ eY.
? ?¤ ea ?
34 ? OUT1 ? ‚ea®¤ 1 ? ‚ea®¤, ?aY¤ § cYe© ¤«i ?®«i§®c –
? ? ? aY«i, ¬®¦Ya !eai § ?a®Fa ¬¬?a®c 
? ? ? 2-e¬ !?a®¬ aYF?aaa  a?a c«Y?i ¬®-
? ? ? ¤Y¬ . ˜?a a ce© 1 ae®a¬?aaYa cea®¤ 1
? ? ? ?§??¬.
35 ? MR ? ‚a®¤ ®!-? ‚ea®??© a?F « a!a aec Ya aYF?aaae
? ?e?© a!a®a ? c a®aa®i?i, a? § eY c a !«. 1.
36 ? CTS ? ‚a®¤ F®- ? ‘?F « a ?˜„, a? §ec ie?©, ca® aa-
? ?a®c ¤«i ? aa®©aac® F®a®c® ? ?YaY¤ cY ¤ ea.
? ??YaY¤ c? ? ‘¬. aYF?aaa a®aa®i?i ¬®¤Y¬ .
37 ? DSR ? ‚a®¤ aaa-? ‘?F « a ?˜„, ?a?®«i§aY¬e© ¤«i a? –
? ?a®©aac® a®? § ?i a®aa®i?i F®a®c®aa? aaaa®©-
? ??ai¦Y?i ? aac  a®?ai¦Y?i.
? ?F®a®c® ? ‘¬. aYF?aaa a®aa®i?i ¬®¤Y¬ .
38 ? RSLD ? ‚a®¤ ¤Y- ? ‘?F « a ?˜„, a? §ec ie?©, ca®
? ?aY?a®a ?a?? ?¤Ya ?®«acY?Y a?F « , ?®a®ae©
? ??¬ Y¬®F® ? a¤®c«Yac®aiYa aa«®c?i¬ ? cYaac 
? ?«?Y©®F® ? a?F « .
? ?a?F «  ? ? ‘¬. aYF?aaa a®aa®i?i ¬®¤Y¬ .
? ? «  ¤ – ?
? ?ea ?
39 ? RI ? ‚a®¤ ?- ? ‚a®¤ ?§??©, a? §ec Ya, ca®
? ?¤?? a®a ? a?F « ce§®c  ?®«acY ¬®¤Y¬®¬ ?«?
? ?ce§®c  ? aaaa®©aac®¬ a®?ai¦Y?i.
? ? ? ‘¬. aYF?aaa a®aa®i?i ¬®¤Y¬ .
40 ? Vcc ? +5 ‚ ? ˜?a ?Y +5 ‚.
AeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe

‚›˜?˜ ??‘ ? ?„˜…‘?–?? ˜…??‘’˜?‚

‘aa®!  ¤aYa  (ADS 25-ae© ?®a ?a): ?a? ?§?®¬ aa®cY
®!Ya?Yc?c Ya a §aYeY?Y   «?§  a?F «®c ce!®a  aYF?aaa  (?0,
?1, ?2) ? ce!®a  ??‘ (‘S0, CS1, CS2).
˜a?¬Yc ?Y: ?®«®¦?aY«ie© aea®a a?F «  ADS Y®!a®¤?¬
¤«i ae??a ae??, ?®F¤  a?F «e ce!®a  aYF?aaa  (?0,
?1, ?2) ? ce!®a  ??‘ (CS0, CS1, CS2) ¬®Faa ?§¬Yiai
c® caY¬i ac?aec ?i ?«? § ??a?. …a«? ADS Y
?a?®«i§aYaai ¤«i ae??a?a®c ?i, a®   ia®a ca®¤
Y®!a®¤?¬® ?®¤ ai ?®aa®ie© a §aYe ie?© aa®cYi
«®F?cYa?®F® 0.
‚e!®a ??‘ (CS0, CS1, CS2) ?®a ?ae 12-14: ¤«i ce!®a  ??‘
ca®¤e CS0 ? CS1 ¤®«¦e ?¬Yai cea®??© aa®cYi,   CS2 – ?§??©.
‚e!®a ??‘ ?a®?§c®¤?aai ?®a«Y ae??a?a®c ?i aaa®!®¬  ¤aYa  (ADS)
?«? Ya«? ca®¤ ADS ?®aa®i® ?§??©.
‚e!®a aYF?aaa  (?0, ?1, ?2) ?®a ?ae 26-28: aa«®c?i
ce!®a  aYF?aaa  ?a? ac?aec ?? ?«? § ??a? a¬. a !«. 2.
˜a?¬Yc ?Y: a §ai¤®¬ ¤®aaa?  ? aYF?aaa ¬ ¤Y«?aY«i (DLAB)
ic«iYaai a ¬e© aa ae?© a §ai¤ c aYF?aaaY a?a c«Y?i
«??Y©. DLAB ¤®«¦Y !eai § ?a®Fa ¬¬?a®c  c 1 ¤«i
®!Ya?YcY?i ¤®aaa?  ? aYF?aaa ¬ ¤Y«?aY«i FYYa a®a 
a?®a®aa? ?YaY¤ c?.

AeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
DLAB ? ?2 ? ?1 ? ?0 ? ˜YF?aaa
AeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
0 ? 0 ? 0 ? 0 ? ˜aaeYae© aYF?aaa ?a?Y¬  (caY?Y)
? ? ? ? ˜YF?aaa aa Y?i ?ae®a¬ ae??
? ? ? ? ?YaY¤ ac??  (§ ??ai)
0 ? 0 ? 0 ? 1 ? ˜YF?aaa a §aYeY?i ?aYaec ?i
a ? 0 ? 1 ? 0 ? ˜YF?aaa ?¤Ya?ae?? ae?? ?aYaec ?i
? ? ? ? (a®«i?® caY?Y)
a ? 0 ? 1 ? 1 ? ˜YF?aaa a?a c«Y?i «??Y©
a ? 1 ? 0 ? 0 ? ˜YF?aaa a?a c«Y?i ¬®¤Y¬®¬
a ? 1 ? 0 ? 1 ? ˜YF?aaa a®aa®i?i «???
a ? 1 ? 1 ? 0 ? ˜YF?aaa a®aa®i?i ¬®¤Y¬ 
a ? 1 ? 1 ? 1 ? ˜Ya
1 ? 0 ? 0 ? 0 ? ˜YF?aaa ¤Y«?aY«i (¬« ¤e?© ! ©a)
1 ? 0 ? 0 ? 1 ? ˜YF?aaa ¤Y«?aY«i (aa ae?© ! ©a)
AeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe

˜˜?˜–?˜ „…‰‘’‚?? WD8250

“aa ®c?  ??‘ c ?aa®¤®Y a®aa®i?Y.
‚ea®??© aa®cYi   ca®¤Y   35-®¬ ?®a ?aY aaa  c«?c Ya
WD8250 c ?®«®¦Y?Y, a? § ®Y c a !«. 1.
„®aaa? ? aYF?aaa ¬ WD8250.
˜a®Fa ¬¬?aa a?aaY¬e ?¬YYa ¤®aaa? ? «i!®¬a aYF?aaaa ?§
a !«. 2. • a ?aYa?aa??? ®a¤Y«iea aYF?aaa®c ?a?c®¤?aai  
a«Y¤aie?a aaa ?ae a.

’ !«?ae  1
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
˜YF?aaa/a?F « ? “aa ®c?  ? ?aa®¤®Y a®aa®i?Y
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
˜aaeYae© aYF?aaa ? ?®«acY®Y ? ¤ eY
?a?Y¬??  ? ?Yac®Y a«®c® ?
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
˜YF?aaa aa Y?i ? § ??ai c ia®a?
?ae®a¬ ae?? ?YaY¤ a-? aYF?aaa ? ¤ eY
c??  ? ?
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
˜YF?aaa a §aYeY?i ? ®!e?© a!a®a ? caY a §ai¤e ?§??Y
?aYaec ?© ? ?
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
˜YF?aaa ?¤Ya?ae?? -? ? a §ai¤ 0 cea®??© ? a §ai-
ae?? ?aYaec ?i ? -“- ? ¤e a 1 ?® 7 ?®aa®i®
? ? ?§??Y
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
˜YF?aaa a?a c«Y?i ? -“- ? ‚aY a §ai¤e ?§??Y
«??Y© ? ?
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
˜YF?aaa a?a c«Y?i ? -“- ? ‚aY a §ai¤e ?§??Y
¬®¤Y¬®¬ ? ?
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
˜YF?aaa a®aa®i?i ? -“- ? ‚aY a §ai¤e ?§??Y,  
«??? ? ? a §ai¤e 5 ? 6 cea®??Y
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
˜YF?aaa a®aa®i?i ? ®!e?© a!a®a ? ˜ §ai¤e 0-3 ?§??Y,
¬®¤Y¬  ? a?F «ieY ? a §ai¤e 4-7 – ca®¤eY
? ca®¤e ¬®¤Y¬  ? a?F «e
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
˜YF?aaa ¤Y«?aY«i ? § ??ai c aY- ? ¤ eY
¬« ¤e?© ! ©a ? F?aaa ?
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
˜YF?aaa ¤Y«?aY«i ? § ??ai c aY- ? ¤ eY
aa ae?© ! ©a ? F?aaa ?
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
SOUT ? ®!e?© a!a®a ? cea®??©
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
BAUDOUT ? § ??ai c «i- ?
? !®© aYF?aaa ? ?§??©
? ¤Y«?aY«i ?
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
CSOUT ? a?F « aaa®! ?
? ADS ? a®aa®i-? cea®??©/?§??©
? ?Y «??© ce-?
? !®a  ??‘ ?
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
DDIS ?DDIS=CSOUT x ?
?RCLKx DISTR ?
?(?a? ®!eY¬ a!-?
?a®aY –˜ aaa -? cea®??©
? c«?c Ya ?§?-?
??Y RCLK ? ?
?DISTR) ?
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
INTRPT ? ®!e?© a!a®a ? ?§??©
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
OUT2 ? -“- ? cea®??©
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
RTS ? -“- ? cea®??©
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
DTR ? -“- ? cea®??©
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
OUT1 ? -“- ? cea®??©
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
‹??? e?e ¤ ea ?‚ aaYaiY a®aa®? ’aYaiY a®aa®i?Y
D7 – D0 ?i?Y, Ya«? ? ¤ eY (®a ??‘ ? –˜)
? CSOUTxDISTR =? ¤ eY (®a –˜ ? ??‘)
? cea®??© ?«? ?
? CSOUTxDOSTR =?
? cea®??© ?
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe

˜…??‘’˜ “˜˜?‚‹…˜?? ‹?˜??
˜ §ai¤e 0 ? 1: ia? ¤c  a §ai¤  ®?aY¤Y«iia ?®«?cYaac® !?a®c
c ? ¦¤®© ?YaY¤ c Y¬®© ?«? ?a??¬ Y¬®© ?®a«Y¤®c aY«i®aa?
a?¬c®«®c. ?®¤?a®c ?Y !?a®c 0 ? 1 a«Y¤aieYY
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
˜?a 1 ? ˜?a 0 ? „«?  a?¬c®« 
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
0 ? 0 ? 5 !?a
0 ? 1 ? 6 !?a
1 ? 0 ? 7 !?a
1 ? 1 ? 8 !?a

˜ §ai¤ 2: ia®a a §ai¤ ®?aY¤Y«iYa ?®«?cYaac® aa®?®cea !?a®c
c ?®a«Y¤®c aY«i®aa? a?¬c®«®c. …a«? a §ai¤ 2 ic«iYaai «®F.0,
®¤? aa®?®ce© !?a ae®a¬?aaYaai ?«? ?®aa®«?aaYaai ?a? ?YaY¤ cY
?«? ?®«acY?? ¤ ea, a®®acYaaacY®. …a«? a §ai¤ 2 ic«iYaai
«®F.1 ( ?a? ce!a ®© a §ai¤ ¬? 1 ? 0 ¤«?Y a?¬c®«  c 5-ai
!?a®c) ae®a¬?aaYaai ?«? ?®aa®«?aaYaai 1,5 aa®?®cea !?a . …a«?
a §ai¤ 2 ic«iYaai «®F.1, ?a? ¤«?Y a«®c  6, 7 ?«? 8 !?a®c,
ae®a¬?aaYaai ?«? ?a®cYaiYaai ¤c  aa®?®cea !?a .
˜ §ai¤ 3: ia® a §ai¤ a §aYeY?i ? a?aYa . …a«? !?a 3
ic«iYaai «®F.1, !?a ? a?aYa  ae®a¬?aaYaai (?YaY¤ c  ¤ ea) ?«?
?®aa®«?aaYaai (?®«acY?Y ¤ ea) ¬Y¦¤a ?®a«Y¤?¬ !?a®¬
a?¬c®«  ? aa®?®ce¬ !?a®¬ ?®a«Y¤®c aY«i®aa? ¤ ea (!?a
? a?aYa  ?a?®«i§aYaai ¤«i ae®a¬?a®c ?i cYa®F® ?«? YcYa®F®
c?a«  Y¤??ae ?a? aa¬¬?a®c ?? !?a®c a?¬c®«  ? !?a  ? a?aYa ).
˜ §ai¤ 4: ia®a !?a ic«iYaai !?a®¬ ce!®a  ?a®cYa?? ?®
? a?aYaa   cYa®aai. …a«? !?a 3 ic«iYaai «®F.1 ? !?a 4
ic«iYaai «®F.0, YcYa®Y c?a«® «®F?cYa??a Y¤??ae ?YaY¤ Yaai
?«? ?®aa®«?aaYaai c !?a a ?ae®a¬ ae?®®F® a«®c  ? !?aY
? a?aYa . ?®F¤  !?a 3 ic«iYaai «®F.1 ? !?a 4 ic«iYaai «®F.1,
?YaY¤ Yaai ?«? ?®aa®«?aaYaai cYa®Y c?a«® !?a®c.
˜ §ai¤ 5: ia® !?a ae??a?a®c ®F® ? a?aYa . ?®F¤  !?a 3 ?
!?a 5 ic«iiaai «®F.1, !?a ? a?aYa  ?YaY¤ Yaai ? § aY¬
®?aY¤Y«iYaai ?a?Y¬??®¬ c ?a®a?c®?®«®¦®¬ aY¦?¬Y, a? § ®¬
!?a®¬ 4.
˜ §ai¤ 6: ia® !?a a?a c«Y?i ?aYaec ?Y¬ ?YaY¤ c?. ?®F¤ 
!?a 6 ic«iYaai «®F.1, ?®a«Y¤®c aY«ie© cea®¤ (SOUT)
aaa  c«?c Yaai c a®aa®i?Y ?a®!Y«  («®F.0) ?  a®¤?aai c ia®¬
a®aa®i?? (¤® aaa ®c?? ? ?aa®¤®Y a®aa®i?Y !?a®¬ 6 ?§?®F®
aa®ci) Y§ c?a?¬® ®a ¤aaF?a a?F «®c a?a c«Y?i ?YaY¤ c?. ˜a 
®a®!Y®aai ?®§c®«iYa –˜“ ?®¤?«ic ai aYa¬? « c a?aaY¬a aci§?
˜‚?.
˜ §ai¤ 7: ia® !?a ¤®aaa?  ? aYF?aaaa ¤Y«?aY«i ( DLAB ). ?
¤®«¦Y !eai   cea®?®¬ aa®cY («®F.1) ¤«i ¤®aaa?  ? aYF?aaa ¬
¤Y«?aY«i FYYa a®a  a?®a®aa? ?YaY¤ c? ?a? ac?aec ?? ?«?
§ ??a?. ? ¤®«¦Y !eai   ?§?®¬ aa®cY («®F.0) ¤«i ¤®aaa?  ?
!aaeYaa ?a?Y¬?? , aYF?aaaa aa Y?i ?ae®a¬ ae?? ?YaY¤ ac??  ?«?
aYF?aaaa a §aYeY?i ?aYaec ?i.

˜˜??˜????˜“…?›‰ ?…˜…˜?’?˜ ‘??˜?‘’? ˜…˜…„?—?

˜a®a FYYa a®a ¬®¦Ya ?a??¬ ai «i!®© ca®¤®©
a?aa®?§?aaie?© a?F « ( ¤® 3,1 ??ae ) ? ¤Y«?ai YF®   «i!®Y
c?a«® ®a 1 ¤® 2**16-1. — aa®a  cea®¤  FYYa a®a  – 16 a¬®¦?ai
  a?®a®aai ?YaY¤ c? c !®¤ a. „c  8-¬? !?a®cea aYF?aaa  aa ia
c?a«® – ¤Y«?aY«i c 16-a? !?a®c®¬ ¤c®?c®¬ ?®¤Y. ˜a? aYF?aaae
¤Y«?aY«i  ¤® § Faa§?ai c® caY¬i ??ae? «?§ ae?? ¤«i ®!Ya?YcY?i
aaY!aY¬®F® aY¦?¬  a !®ae FYYa a®a . ˜a? § Faa§?Y «i!®F®
aYF?aaa  ¤Y«?aY«i, Y¬Y¤«Y® § Faa¦ Yaai 16-a? !?a®ce©
acYac?? !®¤®c. ˜a® ?aY¤®aca®a?a a !®aa acYac??  !Y§ ?aa®¤®©
§ Faa§??. ’ !«?aee 3 ? 4 ?««iaaa?aaia ?a?®«i§®c ?Y FYYa a®a 
a ¤ca¬i a §«?ce¬? cY¤ae?¬? c aa®a ¬?.
’ !«?ae  3 – ?a?®«i§®c ?Y ?c aae  1,8432 ??ae.
’ !«?ae  4 – ?a?®«i§®c ?Y ?c aae  3,072 ??ae.

˜a?¬Yc ?Y: ¬ ?a?¬ «i i c aa®a  FYYa a®a  – 3,1 ??ae. ˜a?
?a?®«i§®c ?? ¤Y«?aY«i 6 ? ¬Yie?a ¤Y«?aY«Y©,
¬ ?a?¬ «i i c aa®a  a c  1/2 § cY?i ¤Y«?aY«i c
??ae. ˜ ?a?¬Ya, Ya«? ¤Y«?aY«i a cY 1, ¬ ?a?¬ «i i
c aa®a  a ciYaai 1/2 ??ae. ‘?®a®aai ?YaY¤ c? ¤ ea
Y ¤®«¦  ?aYcee ai 56 ?!®¤.

’ !«?ae  3

˜a?¬YY?Y ?c aae  1,8432 ??ae c FYYa a®aY a?®a®aa?
?YaY¤ c?
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
‘?®a®aai c ? —?a«®-¤Y«?aY«i ? ?e?!?  c %
!®¤ a ? a?aa®?§ ae?? ?
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
50 ? 2304 ? –
75 ? 1536 ? –
110 ? 1047 ? 0,026
134,5 ? 857 ? 0,058
150 ? 768 ? –
300 ? 384 ? –
600 ? 192 ? –
1200 ? 96 ? –
1800 ? 64 ? –
2000 ? 58 ? 0,69
2400 ? 48 ? –
3600 ? 32 ? –
4800 ? 24 ? –
7200 ? 16 ? –
9600 ? 12 ? –
19200 ? 6 ? –
38400 ? 3 ? –
56000 ? 2 ? 2,86

˜a?¬Yc ?Y: 1,8432 ??ae – ia® aa ¤ aa i c aa®a  8080,
¤Y«Y i   10.

’ !«?ae  4

˜a?¬YY?Y ?c aae  3,072 ??ae c FYYa a®aY a?®a®aa?
?YaY¤ c?
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
‘?®a®aai c ? —?a«®-¤Y«?aY«i ? ?e?!?  c %
!®¤ a ? a?aa®?§ ae?? ?
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
50 ? 3840 ? –
75 ? 2560 ? –
110 ? 1745 ? 0,026
134,5 ? 1428 ? 0,034
150 ? 1280 ? –
300 ? 640 ? –
600 ? 320 ? –
1200 ? 160 ? –
1800 ? 107 ? –
2000 ? 96 ? –
2400 ? 80 ? –
3600 ? 53 ? 0,628
4800 ? 40 ? –
7200 ? 27 ? 1,23
9600 ? 20 ? –
19200 ? 10 ? –
38400 ? 5 ? –
56000 ? 3 ? 14,285

˜…??‘’˜ ‘?‘’??˜?? ‹?˜??
˜a®a 8-¬? !?a®ce© aYF?aaa ?aY¤®aa c«iYa –˜“ ?ae®a¬ ae?i ®
?YaY¤ cY ¤ ea. ”®a¬ a aYF?aaa  ?aY¤aa c«Y c a !«.2 ? ®??a 
?¦Y.
˜ §ai¤ 0:ia®a !?a – ?¤?? a®a F®a®c®aa? ¤ ea ?a?Y¬?? 
(DR).˜?a 0 aaa  c«?c Yaai c a®aa®i?Y «®F. 1, ?®F¤  ?a?ia
cYai ?®aaa? ie?© a?¬c®« ? ?YaY¤    !aaeYae© aYF?aaa
?a?Y¬?? .˜?a 0 ¬®¦Ya !eai a!a®eY c a®aa®i?Y «®F. 0 «?!® ?a?
caY?? –˜“ ¤ ea c !aaeYa®¬ aYF?aaaY ?a?Y¬?? , «?!® ?a?
§ ??a? –˜“ «®F. 0 c ia®a !?a.
˜ §ai¤ 1:ia®a !?a ic«iYaai ?¤?? a®a®¬ ®e?!?? ?YaY?®«Y?i
(?…).˜?a 1 a? §ec Ya   a®, ca® ¤ eY c !aaeYa®¬ aYF?aaaY
?a?Y¬??  Y !e«? ac?a e –˜“ ¤® ?YaY¤ c? a«Y¤aieYF® a?¬c®«  c
!aaeYae© aYF?aaa ?a?Y¬?? , a §aae i ia?¬ ?aY¤e¤ae?© a?¬c®«.
?¤?? a®a ?… a!a aec Yaai ?a? caY?? –˜“ a®¤Ya¦?¬®F® aYF?aaa 
a®aa®i?i «???.
˜ §ai¤ 2:ia®a !?a ic«iYaai ?¤?? a®a®¬ ®e?!?? ? a?aYa 
(PE). ˜?a 2 a? §ec Ya   a®, ca® a?¬c®« ?a?iaea ¤ ea Y
?¬YYa ?a c?«i®F® cYa®F® ?«? YcYa®F® ? a?aYa , c
a®®acYaaac?? a aaa ®c«Ye¬ !?a®¬ ce!®a  ? a?aYa . ˜?a ˜…
aaa  c«?c Yaai c a®aa®i?Y «®F. 1 ?a? ®! aa¦Y?? ®e?!??
? a?aYa  ? a!a aec Yaai c «®F. 0, ?®F¤  –˜“ ac?aec Ya
a®¤Ya¦?¬®Y aYF?aaa  a®aa®i?i «???.
˜ §ai¤ 3:ia®a !?a ic«iYaai ?¤?? a®a®¬ ®e?!?? ? ¤a  (FE).
˜?a 3 a? §ec Ya   a®, ca® ?a?iae© § ? Y ?¬YYa ?aa?®F®
!?a  ®aa ®c . ˜?a 3 aaa  c«?c Yaai c «®F. 1, ?®F¤  !?a
®aa ®c , a«Y¤aie?© §  ?®a«Y¤?¬ !?a®¬ ¤ ea ?«? !?a®¬
? a?aYa  a a?®§ Yaai ? ? a«Yc®© !?a (aa®cYi ?a®!Y« ).
˜ §ai¤ 4:ia®a !?a ic«iYaai ?¤?? a®a®¬ ?aYaec ?i ?YaY¤ c?
(BI). ˜?a 4 aaa  c«?c Yaai c a®aa®i?Y «®F. 1, Ya«? ca®¤
?a??¬ Y¬ea ¤ ea a¤Ya¦?c Yaai c a®aa®i?? ?a®!Y«  («®F. 0) c
aYcY?? caY¬Y?, ?aYcee ieYF® caY¬i ?YaY¤ c? ?®«®F® a?¬c®« 
(a.Y., ®!eYY caY¬i aa aa-!?a  + !?ae ¤ ea + ? a?aYa + !?ae
®aa ®c ). ˜a?¬Yc ?Y: ˜?ae 1-4 ?¤Ya?ae?ae?aaia ®e?!??, ?®a®aeY
ae®a¬?aaia
?aYaec ?Y ?® a®aa®i?i «??? ?a?Y¬  ?a? ®! aa¦Y??
a®®acYaaacaie?a aa«®c?©.
˜ §ai¤ 5:ia®a !?a ic«iYaai ?¤?? a®a®¬ “aYF?aaa aa Y?i
?YaY¤ ac??  ?aaa” (THRE). ? a? §ec Ya   a®, ca® WD8250 F®a®c
?a?iai ®ce© a?¬c®« ¤«i ?YaY¤ c?. ?a®¬Y a®F®, ia®a !?a
ce§ec Ya ae®a¬?a®c ?Y WD8250 ?aYaec ?i ¤«i –˜“, ?®F¤ 
aaa ®c«Y cea®??© aa®cYi a §aYeY?i ?aYaec ?i ?® a?aa ae??
“aYF?aaa aa Y?i ?YaY¤ ac??  ?aaa”. ˜?a THRE aaa  c«?c Yaai
c a®aa®i?Y «®F. 1, ?®F¤  a?¬c®« ?YaY¤  a aYF?aaa  aa Y?i
?YaY¤ ac??    a¤c?F®ce© aYF?aaa ?YaY¤ ac?? . ˜?a a!a aec Yaai
c «®F. 0 ®¤®caY¬Y® a § Faa§?®© aYF?aaa  aa Y?i
?YaY¤ ac??  –˜“.
˜ §ai¤ 6:ia®a !?a ic«iYaai ?¤?? a®a®¬ “a¤c?F®ce© aYF?aaa
?YaY¤ ac??  ?aaa” (TSRS). ˜?a 6 aaac  c«?c Yaai c «®F. 1,
?®F¤  a¤c?F®ce© aYF?aaa ?YaY¤ ac??  !Y§¤Y©aacaYa. ?
a!a aec Yaai c a®aa®i?Y «®F. 0, ?®F¤  ¤ eY ?YaY¤ e a
aYF?aaa  aa Y?i ?YaY¤ ac??    a¤c?F®ce© aYF?aaa
?YaY¤ ac?? . ˜?a 6 – !?a a®«i?® caY?i.
˜ §ai¤ 7:ia®a !?a ?®aa®i® aaa ®c«Y c a®aa®i?Y «®F. 0.

˜…??‘’˜ ?„…˜’?”???–?? ˜˜…˜›‚?˜??
WD8250 ?¬YYa caaa®Yai c ??‘ c®§¬®¦®aai ?aYaec ?i,
?®a®a i ®!Ya?Yc?c Ya F?!?®aai ?a? a®?ai¦Y??  ?!®«YY c aa®
?a?®«i§aY¬ea ¬??a®?a®aeYaa®a®c, ca® ?®§c®«iYa ?a?®«i§®c ai
¬??¬ «ie© ®!eY¬ ?a®Fa ¬¬®F® ®!Ya??cY?i ?a? ?YaY¤ cY
a?¬c®«®c ¤ ea ?a? a §¤Y«Y?? ?aYaec ?© WD8250 ?® ?a?®a?aYaa
  4 aa®ci. ‘aY¤? ?a – a«Y¤aie?Y aa«®c?i ae®a¬?a®c ?i
?aYaec ?i:
– a®aa®i?Y «??? ?a?Y¬  (?a?®a?aYa 1),
– F®a®c®aai ?a??¬ Y¬ea ¤ ea (?a?®a?aYa 2),
– aYF?aaa aa Y?i ?YaY¤ ac??  ?aaa (?a?®a?aYa 3),
– a®aa®i?Y ¬®¤Y¬  (?a?®a?aYa 4).
?ae®a¬ ae?i, a? §ec ie i   a®, ca® ?aYaec ?Y
a?®ai¤®cY®Y ?® ?a?®a?aYaa ¦¤Ya,? a? §ec ie i   ?aa®c??
ia®F® ?aYaec ?i § ??a   c aYF?aaaY ?¤Ya?ae?? ae?? ?aYaec ?i
(a¬. a !«. 5).˜a?  ¤aYa ae?? aYF?aaa  ?¤Ya?ae?? ae?? ?aYaec ?i
(IIR)   caY¬i ®!a eY?i ? ??‘ § ¬®a ¦?c Yaai a®aa®i?Y a ¬®F®
cea®?®F® ?® ?aY®a?aYaa ?aYaec ?i,   ¤aaF?Y ?aYaec ?i Y
?®¤acYa¦¤ iaai ¤® aYa ?®a, ?®?  ?aY¤e¤aeYY ?aYaec ?Y Y !a¤Ya
®!a«a¦Y® –˜“. ‘®¤Ya¦?¬®Y IIR ?aY¤aa c«Y® c a !«. 2 ?
®??aec Yaai ?¦Y.
˜ §ai¤ 0: ia®a !?a ¬®¦Ya ?a?®«i§®c aiai ?a? ?a®Fa ¬¬®¬
®?a®aY ? a? §ec Ya   ®¦?¤ ?Y ?aYaec ?i. ?®F¤  !?a 0 – «®F.
0, ?aYaec ?Y ®¦?¤ Ya,   a®¤Ya¦?¬®Y IIR ¬®¦Ya ?a?®«i§®c aiai c
? cYaacY a? § aY«i a??  ?aYaec ?i ¤«i ?a®Fa ¬¬e ®!a«a¦?c ?i
?aYaec ?i. ?®F¤  !?a 0 – «®F. 1, ®¦?¤ ieYF® ?aYaec ?i Ya, ?
®?a®a ?a®¤®«¦ Yaai (Ya«? ® ?a?®«i§aYaai).
˜ §ai¤e 1 ? 2 : ia? ¤c  !?a  IIR ?a?®«i§aiaai ¤«i
?¤Ya?ae?? ae?? aa aeYF® ?® ?a?®a?aYaa ?aYaec ?i,  a®¤ieYF®ai
c ®¦?¤ ?? (a¬. a !«. 5).
˜ §ai¤e 3 – 7: ia? 5-ai !?a®c IIR caYF¤  c a®aa®i?? «®F. 0.

’ !«?ae  5
”a?ae?? a?a c«Y?i ?aYaec ?Y¬
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
˜YF?aaa ? “a«®c?i aaa ®c?? ? a!a®a  ?aYaec ?i
?¤?? ae?? AAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
?aYaec ?i ?“a®cYi? ”« F ? ?aa®c?? ? “?a c«Y?Y
AeAeAeAAeAeAeAAeAeAe??a?®a?-? ?aYaec ?i ? ?aYaec ?i ? a!a®a®¬
˜?a?˜?a?˜?a?aYa  ? ? ? ?aYaec ?i
2 ? 1 ? 0 ? ? ? ?
AeAeAeAAeAeAeAAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
0 ? 0 ? 1 ? – ? ˜Ya ? ˜Ya ? –
1 ? 1 ? 0 ?‘ ¬e© ?‘®aa®i?Y «?-?˜YaY?®«Y?Y, ?—aY?Y aYF?aa-
? ? ?cea®??©??? ?a?Y¬  ?®e?!?  ? a?aY-?a  a®aa®i?i
? ? ? ? ?a , ®e?!?  ?«???
? ? ? ? ?? ¤a ,?aYaec -?
? ? ? ? ??Y ?YaY¤ c? ?
1 ? 0 ? 0 ?‚a®a®© ?˜ «?c?Y ?a?- ? ˜ «?c?Y ?a?- ?—aY?Y aYF?-
? ? ? ?iaea ¤ ea ?iaea ¤ ea ?aaa  !aaeYa 
? ? ? ? ? ??a?Y¬?? 
0 ? 1 ? 0 ?’aYa?© ?˜YF?aaa aa – ? ˜YF?aaa aa – ? —aY?Y aY-
? ? ? ?Y?i ?YaY- ?Y?i ?YaY- ?F?aaa  IIR
? ? ? ?¤ ac??  ?aaa ?¤ ac??  ?aaa ?(? ? ?aa®c?-
? ? ? ? ? ??  ?aYaec ?i)
? ? ? ? ? ??«? § ??ai c
? ? ? ? ? ?aYF?aaa aa Y-
? ? ? ? ? ??i ?YaY¤ a-
? ? ? ? ? ?c?? 
0 ? 0 ? 0 ?—YacYa-? ‘®aa®i?Y ? ?®a®c ? ?YaY-? —aY?Y aYF?-
? ? ?ae© ?¬®¤Y¬  ?¤ cY, aa-c® ?aaa  a®aa®i-
? ? ? ? ?a®?ai¦Y?i ¤ -??i ¬®¤Y¬ 
? ? ? ? ?ea F®a®c®, ?
? ? ? ? ??¤?? a®a ce- ?
? ? ? ? ?§®c , ¤YaY?a®a?
? ? ? ? ??a??¬ Y¬®F® ?
? ? ? ? ?«?Y©®F® a?F-?
? ? ? ? ? «  ?
AeAeAeAAeAeAeAAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe

˜…??‘’˜ ˜?‡˜…?…˜?? ˜˜…˜›‚?˜??

˜a®a 8-¬? a §ai¤e© aYF?aaa a §aYe Ya ? ¦¤®¬a ?§ 4
?aa®c??®c ?aYaec ?i WD8250 c ®a¤Y«i®aa? ae®a¬?a®c ai
cea®¤®© a?F « ?aYaec ?i (INTRPT). ‚®§¬®¦® ?®«®aaii
®a?«ic?ai a?aaY¬a ?aYaec ?i, a!a®a?c !?ae 0 – 3 aYF?aaa 
a §aYeY?i ?aYaec ?i c a®aa®i?Y «®F. 0. ˜®¤®!® ia®¬a
aaa  c«?c i a®®acYaaacaie?Y !?ae ia®F® aYF?aaa  c a®aa®i?Y
«®F. 1, ¬®Faa !eai a §aYeYe ce!a eY ?aYaec ?i. ?a?«ic i
a?aaY¬a ?aYaec ?i, ¬e ®a?«ic Y¬ aYF?aaa ?¤Ya?ae?? ae??
?aYaec ?i ?  ?a?ce© (cea®??©) aa®cYi cea®¤®F® a?F « 
INTRPT. ‚aY ¤aaF?Y aea?ae?? ??‘ ¤Y©aacaia, ? ? ®!ec®, c?«ic i
aaa ®c?a aYF?aaa  a®aa®i?i, aYF?aaa®c a®aa®i?i «??© ?
¬®¤Y¬ . ‘®¤Ya¦?¬®Y aYF?aaa  a §aYeY?i ?aYaec ?i ?aY¤aa c«Y®
c a !«. 2 ? ®??a ® ?¦Y.
˜ §ai¤ 0: ia®a !?a a §aYe Ya ?aYaec ?Y ?®  «?c?i ?a?iaea
¤ ea, Ya«? ® aaa ®c«Y c a®aa®i?Y «®F. 1.
˜ §ai¤ 1: ia®a !?a a §aYe Ya ?aYaec ?Y,?®F¤  aYF?aaa
aa Y?i ?YaY¤ ac??  ?aaa, ? ® aaa ®c«Y c a®aa®i?Y «®F. 1.
˜ §ai¤ 2: ia®a !?a a §aYe Ya ?aYaec ?Y ?® a®aa®i?i «???
?a?Y¬ , ?®F¤  ® aaa ®c«Y c a®aa®i?Y «®F. 1.
˜ §ai¤ 3: ia®a !?a a §aYe Ya ?aYaec ?Y ?® a®aa®i?i ¬®¤Y¬ 
?a? aaa ®c?Y YF® c a®aa®i?Y «®F. 1.
˜ §ai¤e 4 – 7: ia? 4 !?a  caYF¤  aaa ®c«Ye c a®aa®i?Y
«®F. 0.

˜…??‘’˜ “˜˜?‚‹…˜?? ??„…???
‚®ai¬?a §ai¤e© aYF?aaa a?a c«iYa ?aYaaeY©a®¬ a aaa®©aac®¬
a®?ai¦Y?i, ?«? ¬®¤Y¬®¬, ?«? ?YaYae?a?©e¬ aaaa®©aac®¬,
?¬¬?a?aaie?¬ ¬®¤Y¬. ‘®¤Ya¦?¬®Y aYF?aaa  a?a c«Y?i ¬®¤Y¬®¬
?aY¤aa c«Y® c a !«. 2 ? ®??a ® ?¦Y.
˜ §ai¤ 0: ia®a !?a a?a c«iYa cea®¤®¬ F®a®c®aa? aYa¬? « 
¤ ea (DTR). ?®F¤  !?a 0 aaa  c«?c Yaai c a®aa®i?Y «®F. 1,
cea®¤ DTR ?a?a¤?aY«i® aaa  c«?c Yaai c a®aa®i?Y «®F. 0.
?®F¤  !?a 0 a!a aec Yaai c a®aa®i?Y «®F. 0, cea®¤ DTR
aaa  c«?c Yaai c a®aa®i?Y «®F. 1.
˜a?¬Yc ?Y: cea®¤ DTR WD8250 ¬®¦Ya ?®¤ c aiai  
?cYaa?aaie?© «?Y©e© ¤a ©cYa (a ?®© ? ? DS1488)
¤«i ?®«acY?i cea®¤  a¦®© ?®«ia®aa?  
?®¤?«ic Y¬®¬ ¬®¤Y¬Y ?«? aaaa®©aacY a®?ai¦Y?i.
˜ §ai¤ 1: ia®a !?a a?a c«iYa cea®¤®¬ § ?a®a  ?YaY¤ c? (RTS).
˜?a 1 ¤Y©aacaYa   cea®¤   «®F?c® !?aa 0.
˜ §ai¤ 2: ia®a !?a a?a c«iYa a?F «®¬ “cea®¤ 1” (OUT1),
?®a®ae© ic«iYaai ca?®¬®F aY«ie¬ cea®¤®¬, ®?aY¤Y«iY¬e¬
?®«i§®c aY«Y¬. ˜?a 2 ¤Y©aacaYa   cea®¤   «®F?c® !?aa 0.
˜ §ai¤ 3: ia®a !?a a?a c«iYa a?F «®¬ “cea®¤ 2” (OUT2),
?®a®ae© ic«iYaai ca?®¬®F aY«ie¬ cea®¤®¬, ®?aY¤Y«iY¬e¬
?®«i§®c aY«Y¬. ˜?a 3 ¤Y©aacaYa   cea®¤   «®F?c® !?aa 0.
˜ §ai¤ 4: ia®a !?a ®!Ya?Yc?c Ya § ae??«?c ?Y ¤«i
¤? F®aa?cYa?®F® aYaa?a®c ?i WD8250. ?®F¤  !?a 4
aaa  c«?c Yaai c a®aa®i?Y «®F. 1, ?a®?aa®¤?a a«Y¤aieYY:
cea®¤ ?YaY¤ ac??  (SOUT) aaa  c«?c Yaai c a®aa®i?Y «®F.1
(cea®??© aa®cYi); ca®¤ ?a?Y¬??  (SIN) ®a?«ic Yaai; cea®¤
a¤c?F®c®F® aYF?aaa  ?YaY¤ ac??  § ¬e? Yaai   ca®¤ §¤c?F®c®F®
aYF?aaa  ?a?Y¬?? ; 4-aY a?a c«iie?a ca®¤  ¬®¤Y¬  (CTS, DSR,
RLSD, RI) ®a?«ic iaai; 4-aY a?a c«iie?a cea®¤  ¬®¤Y¬  (DTR,
RTS, OUT1, OUT2) caaaYY ?®¤?«ic iaai ? 4-¬ a?a c«iie?¬
ca®¤ ¬ ¬®¤Y¬ . ‚ ¤? F®aa?cYa?®¬ aY¦?¬Y ?YaY¤ c Y¬eY ¤ eY
?a??¬ iaai Y¬Y¤«Y®. ˜a® ?®§c®«iYa ?a®aeYaa®aa ?a®cYa?ai
?YaY¤ ie?Y ? ?a??¬ ie?Y ?  «e ¤ ea WD8250.
‚ ¤? F®aa?cYa?®¬ aY¦?¬Y a !®a ia ?aYaec ?i ?a?Y¬??  ?
?YaY¤ ac?? . ˜aYaec ?i ?® a®aa®i?i ¬®¤Y¬  ce?®«iiaai a ?
¦Y, ® ?aa®c??®¬ ?aYaec ?i aY?Yai ic«iiaai 4 ¬« ¤e?a !?a 
aYF?aaa  a?a c«Y?i ¬®¤Y¬®¬,   Y 4-aY ca®¤  a?a c«Y?i
¬®¤Y¬ . ˜aYaec ?i a?a c«iiaai aYF?aaa®¬ a §aYeY?i
?aYaec ?©. ‘?aaY¬  ?aYaec ?i WD8250 ¬®¦Ya !eai ?a®cYaY 
§ ??aii c 6-ai ¬« ¤e?a !?a®c aYF?aaa  a®aa®i?i «??? ? 4-aY
¬« ¤e?a !?a  aYF?aaa  a®aa®i?i ¬®¤Y¬ . “aa ®c?  ia?a !?a®c c
a®aa®i?Y «®F. 1 («i!®F® ?§ ?a) ae®a¬?aaYa a®®acYaaacaieYY
?aYaec ?Y, Ya«? ®® a §aYeY®. ‘!a®a ia?a ?aYaec ?©
?a®?aa®¤?a a ? ¦Y, ? ? ? ?a? ®a¬ «i®© a !®aY WD8250. „«i
c®§ca eY?i ? aY «i®© a !®aY aYF?aaae ¤®«¦e !eai
?YaY?a®Fa ¬¬?a®c e ¤«i ®a¬ «i®© a !®ae,   § aY¬ !?a 4
¤®«¦Y !eai a!a®eY c a®aa®i?Y «®F. 0.
˜ §ai¤e 5 – 7: ia? !?ae ?®aa®i® aaa ®c«Ye c a®aa®i?Y
«®F. 0.

˜…??‘’˜ ‘?‘’??˜?? ??„…??

˜a®a 8-¬? a §ai¤e© aYF?aaa ®!Ya?Yc?c Ya caY?Y aY?aeYF®
a®aa®i?i a?a c«iie?a «??© ®a ¬®¤Y¬  (?«? ?YaYae?a?©®F®
aaaa®©aac )   –˜“. ?a®¬Y ia®© ?ae®a¬ ae?? ® aY?aeY¬ a®aa®i??
4-aY !?a  aYF?aaa  a®aa®i?i ¬®¤Y¬  ®!Ya?Yc?c ia ?ae®a¬ ae?i ®!
?§¬YY?? ia®F® aY?aeYF® a®aa®i?i. ˜a? !?ae aaa  c«?c iaai c
a®aa®i?Y «®F. 1, ?®F¤  a?a c«iie?© ca®¤ ®a ¬®¤Y¬  ¬YiYa
a®aa®i?Y. ?? a!a aec iaai c a®aa®i?Y «®F. 0, ?®F¤  –˜“
c?a Ya aYF?aaa a®aa®i?i ¬®¤Y¬ . ‘®¤Ya¦?¬®Y aYF?aaa  a®aa®i?i
¬®¤Y¬  ?a?cY¤Y® c a !«. 2 ? ®??a ® ?¦Y.
˜ §ai¤ 0: ia®a !?a ic«iYaai ?¤?? a®a®¬ ?§¬YY?i a?F « 
F®a®c®aa? ? ?YaY¤ cY (DCTS). ˜?a 0 a? §ec Ya, ca® ca®¤ CTS c
??‘ ?§¬Y?« a®aa®i?Y ?® ®a®eY?i ? a®¬a, ? ? ® c ?aY¤e¤ae?©
a § !e« ac?a  –˜“.
˜ §ai¤ 1: ia®a !?a – ?¤?? a®a ?§¬YY?i a?F «  F®a®c®aa?
aYa¬? «  ¤ ea (DDSR). ˜?a 1 a? §ec Ya, ca® ca®¤ DSR c ??‘
?§¬Y?« a®aa®i?Y ?® ®a®eY?i ? a®¬a, ? ? ® c ?aY¤e¤ae?© a §
ac?aec «ai –˜“.
˜ §ai¤ 2: ia®a !?a – ¤YaY?a®a § ¤YF® aea®a  ?¤?? a®a 
ce§®c  (TERI). ˜?a 2 a? §ec Ya   a®, ca® ca®¤ RI c ??‘
?§¬Y?«ai a ON («®F.1)   OFF («®F.0).
˜ §ai¤ 3: ia®a !?a – ?¤?? a®a ?§¬YY?i ¤YaY?a®a  ?a?ia®F®
«?Y©®F® a?F «  ?  «  ¤ ea (DRLSD). ˜?a 3 a? §ec Ya  
?§¬YY?Y a®aa®i?i ca®¤  RLSD c ??‘. ˜a?¬Yc ?Y: ?®F¤  !?ae
0, 1, 2 ?«? 3 aaa ®c«Ye c a®aa®i?Y «®F. 1, FYYa?aaYaai
?aYaec ?Y ?® a®aa®i?i ¬®¤Y¬ .
˜ §ai¤ 4: ia®a !?a – ¤®?®«Y?Y ?® ca®¤a “F®a®c ¤«i
?YaY¤ c?” (CTS).
˜ §ai¤ 5: ia®a !?a – ¤®?®«Y?Y ca®¤  F®a®c®aa? aYa¬? « 
¤ ea (DSR).
˜ §ai¤ 6: ia®a !?a – ¤®?®«Y?Y ca®¤  “?¤?? a®a ce§®c ”
(RI).
˜ §ai¤ 7: ia®a !?a – ¤®?®«Y?Y ca®¤  “¤YaY?a®a ?a??¬ Y¬®F®
«?Y©®F® a?F « ” (RLSD).

’ !«?ae  2
„®aaa?eY aYF?aaae WD8250

AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
? ?¤aYa aYF?aaa  0 DLAB 0 ? ?¤aYa aYF?aaa  0 DLAB 0
AAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
N !?a  ? ˜YF?aaa !aaeYa  ?a?Y¬?? ?˜YF?aaa aa Y?i ?YaY¤ a-
? (a®«i?® caY?Y) ?c??  (a®«i?® § ??ai)
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
0 ? ˜ §ai¤ ¤ ea 0 * ? ˜ §ai¤ ¤ ea 0 *
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
1 ? ˜ §ai¤ 1 ? ” 1
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
2 ? ˜ §ai¤ 2 ? ” 2
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
3 ? ˜ §ai¤ 3 ? ” 3
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
4 ? ˜ §ai¤ 4 ? ” 4
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
5 ? ˜ §ai¤ 5 ? ” 5
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
6 ? ˜ §ai¤ 6 ? ” 6
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
7 ? ˜ §ai¤ 7 ? ” 7
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
*˜ §ai¤ 0 ic«iYaai  ©¬Yie?¬ § c e?¬ a §ai¤®¬, ?YaY¤ c Y-
¬e¬ ?«? ?a??¬ Y¬e¬.
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
? ?¤aYa aYF?aaa  1 DLAB 0
AAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
N !?a  ? ˜YF?aaa a §aYeY?i ?aYaec ?i
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
0 ? ˜ §aYe Ya ?aYaec ?Y ?® ?®«acY?i ¤ ea (ERBFI)
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
1 ? ˜ §aYe Ya ?aYaec ?Y ?a? ?aaa®¬ !aaeYaY ?YaY¤ ac?? 
? (ETBEI)
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
2 ? ˜aYaec ?Y ?® a®aa®i?i «??? ?a?Y¬  (ELSI)
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
3 ? ˜ §aYeY?Y ?aYaec ?i ?® a®aa®i?i ¬®¤Y¬  (…DSSI)
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
4 ? 0
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
5 ? 0
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
6 ? 0
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
7 ? 0
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe

AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
? ?¤aYa aYF?aaa  2
AAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
N !?a  ? ˜YF?aaa ?¤Ya?ae?? ae?? ?aYaec ?i
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
0 ? ˜ «?c?Y ?aYaec ?i
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
1 ? ?¤Ya?ae?? ae?i ?aYaec ?© a §ai¤ 0
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
2 ? ?¤Ya?ae?? ae?i ?aYaec ?© a §ai¤ 1
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
3 ? 0
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
4 ? 0
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
5 ? 0
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
6 ? 0
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
7 ? 0
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe

AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
? ?¤aYa aYF?aaa  3
AAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
N !?a  ? ˜YF?aaa a?a c«Y?i «??Y©
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
0 ? ‚e!®a ¤«?e a?¬c®«  a §ai¤ 0 (WLS0)
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
1 ? ‚e!®a ¤«?e a?¬c®«  a §ai¤ 1 (WLS1)
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
2 ? ?®«?cYaac® !?a®c ®aa ®c  (STB)
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
3 ? ˜ §aYeY?Y ? a?aYa  (PEN)
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
4 ? ‚e!®a ? a?aYa  (EPS)
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
5 ? ”??a?a®c e© ? a?aYa
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
6 ? ˜aYaec ?Y ?YaY¤ c?
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
7 ? ˜ §ai¤ ¤®aaa?  ? aYF?aaa ¬ ¤Y«?aY«i (DLAB)
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe

AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
? ?¤aYa aYF?aaa  4
AAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
N !?a  ? ˜YF?aaa a?a c«Y?i ¬®¤Y¬®¬
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
0 ? ?®a®c®aai aYa¬? «  ¤ ea (DTR)
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
1 ? ‡ ?a®a   ?YaY¤ ca (RTS)
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
2 ? ‚ec®¤ 1 (OUT1)
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
3 ? ‚ec®¤ 2 (OUT2)
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
4 ? ‡ ae??«?c ?Y
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
5 ? 0
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
6 ? 0
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
7 ? 0
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe

AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
? ?¤aYa aYF?aaa  5
AAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
N !?a  ? ˜YF?aaa a®aa®i?i «???
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
0 ? ?®a®c®aai ¤ ea (DR)
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
1 ? ?e?!?  ?YaY?®«Y?i (OR)
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
2 ? ?e?!?  ? a?aYa  (PE)
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
3 ? ?e?!?  ? ¤a?a®c ?i (FE)
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
4 ? ˜aYaec ?Y ?a?Y¬  (‚I)
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
5 ? ˜aaa aYF?aaa aa Y?i ¤ ea ?YaY¤ ac??  (THRE)
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
6 ? ˜aaa a¤c?F®ce© aYF?aaa (TSRE)
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
7 ? 0
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe

AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
? ?¤aYa aYF?aaa  6
AAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
N !?a  ? ˜YF?aaa a®aa®i?i ¬®¤Y¬ 
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
0 ? ?§¬YY?Y a?F «  “ac®!®¤Y ¤«i ?YaY¤ c?” (DCTS)
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
1 ? ?§¬YY?Y a?F «  “F®a®c®aai ?YaY¤ ai ¤ eY” (DDSR)
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
2 ? ?aa?ae aY«ie© aea®a a?F «  “?¤?? a®a ce§®c “(TERI)
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
3 ? ?§¬YY?Y ¤YaY?a®a  «?Y©®F® a?F «  (DSLSD)
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
4 ? ‘c®!®¤Y ¤«i ?YaY¤ c? (CTS)
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
5 ? ?®a®c®aai ?YaY¤ ai ¤ eY (DSR)
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
6 ? ?¤?? a®a ce§®c  (RI)
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
7 ? „YaY?a®a ?a??¬ Y¬®F® «?Y©®F® a?F «  (RLSO)
AeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe

AeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
??¤aYa aYF?aaa  ? ?¤aYa aYF?aaa 
? 0 DLAB 1 ? 1 DLAB 1
AAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
N !?a  ?˜YF?aaa ¤Y«?aY«i (LS) ? ˜YF?aaa ¤Y«?aY«i (MS)
AeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
0 ? ˜ §ai¤ 0 ? ˜ §ai¤ 8
AeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
1 ? ˜ §ai¤ 1 ? ˜ §ai¤ 9
AeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
2 ? ˜ §ai¤ 2 ? ˜ §ai¤ 10
AeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
3 ? ˜ §ai¤ 3 ? ˜ §ai¤ 11
AeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
4 ? ˜ §ai¤ 4 ? ˜ §ai¤ 12
AeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
5 ? ˜ §ai¤ 5 ? ˜ §ai¤ 13
AeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
6 ? ˜ §ai¤ 6 ? ˜ §ai¤ 14
AeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe
7 ? ˜ §ai¤ 7 ? ˜ §ai¤ 15
AeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAeAe

From news-service Sun May 17 13:24:01 1992
To: subscribers
From: [email protected] (Scott C. Sadow)
Newsgroups:
comp.sys.ibm.pc.hardware,comp.sys.ibm.pc.misc,comp.sys.ibm.pc.programmer
Subject: [News] UART information: 8250 vs 16450 vs 16550 vs 16550A
Message-ID:
Date: Fri, 15 May 92 13:47:15 GMT
Sender: [email protected]
Status: R

This message describes the differences between the 8250, 16450, 16550,
and 16550A UART chips and some programming information for the 16550A. All
of this information is from the National Semiconductor manuals. This means
there is no guarantee that this is correct for other chips. Any and all
information is supplied as-is. Also, if there are any typos or errors,
they are probably due to transmission errors. 🙂

8250: Used in the original PC. For more information on this, refer to
any of the many books on serial communtications.

16450: This is essentially an 8250, but the inside of the chip was
designed using the latest technology. This chip has a scratch register for
programmer use at offset BASE+7.

16550: This is essentially a 16450, but FIFO buffers were added for
both transmit and receive. (FIFO means first-in-first-out and is the same
as a queue) This was done to lower the overhead of serial communication by
decreasing the amount of interrupts needed. However, there were bugs in
the chip, so FIFOs should NOT be used. (Characters may be lost in FIFO
mode)

16550A: This is a 16550 with working FIFOs.

Chip Detection

It is rather easy to detect what kind of UART is installed:

An 8250 does not have a scratch register
A 16450 does not have a FIFO
A 16550 has bad FIFOs, indicated by bit 7 of IIR
A 16550A has good FIFOs, indicated by bit 7 and bit 6 of IIR

You can use the following algorithm to detect the UART type. BASE is
the base address of the serial port. (usually 3F8 for COM1, 2F8 for COM2,
etc)

IIR = BASE+2 = interrupt identification register (read only)
FCR = BASE+2 = FIFO control register (write only)
SCR = BASE+7 = scratch register (read and write)
Bits are numbered from 0 to 7, 7 is high bit

Read and save the SCR
Store a test value into SCR (hex 5A is good)
Read SCR and compare to test value
If not equal, there is no scratch register, so the chip is an 8250

Store another test value into SCR (hex A5 is good)
Read SCR and compare to test value
If not equal, there is no scratch register, so the chip is an 8250

Restore the saved value from the SCR
Read and save the IIR (saves current possible FIFO status)
Store 1 into FCR (enables possible FIFOs)
Read IIR
If saved IIR value had bit 7 clear, store 1 into FCR (FIFOs were off)
If IIR had bit 6 set, the chip is a 16550A
If IIR had bit 7 set, the chip is a 16550
Otherwise, the chip is a 16450

How to use the 16550 FIFOs
National semiconductor says not to – you can lose characters. Get a
16550A (see below)

How to use the 16550A FIFOs

Changes to the UART registers compared to an 8250

IIR = BASE+2 = interrupt identification register (read only)
The upper 2 bits (bits 7 and 6) indicate if the FIFOs are
enabled. A one in both means the FIFOs are enabled. A one in bit 7 only
means you have a 16550, not a 16550A. (see above about chip detection and
using 16550 FIFOs)
Bit 3 is used to indicate character time-out. This is set to
indicate that there are bytes in the receive FIFO that need to be read.
This happens after a short amount of time has elapsed that no characters
have been recieved. If Bit 3 is set, Bit 2 is also set (which means
receive data available), so for most applications, Bit 3 can be ignored.
On an 8250 and 16450, bits 7, 6, and 3 are always zero. Bits 5
and 4 are reserved. For compatability, after reading the IIR, mask the
value with 7.

FCR = BASE+2 = FIFO control register (write only)
Bit 0 – FIFO enable
Bit 1 – receive FIFO reset
Bit 2 – transmit FIFO reset
Bit 3 – DMA mode select
Bit 4 – reserved
Bit 5 – reserved
Bit 6 – receiver trigger (LSB)
Bit 7 – receiver trigger (MSB)

Bit 0 – Set to 1 to enable both receive and transmit FIFOs. This bit
must be set when any other bits are set.

Bit 1 – Set to 1 to clear the receiver FIFO. (flush the queue). This
bit automatically resets to 0.

Bit 2 – Set to 1 to clear the transmit FIFO. (flush the queue). This
bit automatically resets to 0.

Bit 3 – not used on most PC serial boards

Bit 6 & 7 – Receiver interrupt trigger level. Without a FIFO, the
UART generates an interrupt every time a character is received. With the
FIFO enabled, the UART generates an interrupt after N characters are
received.
Bit 7 Bit 6 Trigger Level
0 0 1 byte
0 1 4 bytes
1 0 8 bytes
1 1 14 bytes

Why use the FIFOs, how they work, and how to use them

Normally when transmitting or receving, the UART generates an
interrupt for every character sent or received. For 2400 baud, typically
this is 240/second. For 115,200 baud, this means 11,520/second. With FIFOs
enabled, the number of interrupt is greatly reduced. For transmit
interrupts, the UART indicates the transmit holding register is not busy
until the 16 byte FIFO is full. A transmit hold register empty interrupt
is not generated until the FIFO is empty (last byte is being sent) Thus,
the number of transmit interrupts is reduced by a factor of 16. For
115,200 baud, this means only 7,200 interrupts/second. For receive data
interrupts, the processing is similar to transmit interrupts. The main
difference is that the number of bytes in the FIFO before generating an
interrupt can be set. When the trigger level is reached, a recieve data
interrupt is generated, but any other data received is put in the FIFO.
The receive data interrupt is not cleared until the number of bytes in the
FIFO is below the trigger level.

To added 16550A support to existing code, there are 2 requirements.

1) When reading the IIR to determine the interrupt source, only
use the lower 3 bits.

2) After the existing UART initialization code, try to enable the
FIFOs by writing to the FCR. (A value of C7 hex will enable FIFO mode,
clear both FIFOs, and set the receive trigger level at 14 bytes) Next,
read the IIR. If Bit 6 of the IIR is not set, the UART is not a 16550A, so
write 0 to the FCR to disable FIFO mode.

Upgrading to a 16550A from an existing 8250, 16450, or 16550

This information is not for the hardware-squeemish. Like all other
hardware modifications, if you don’t know what you are doing, get help
and/or have someone do it for you. Desoldering a 40 pin chip (or worse) is
not for beginners.

The 16550A is pin-for-pin compatabile with the other chips except
pin 24 and pin 29. Pin 24 is an output on the old chips, and pin 29 was
not connected. Pin 24 and Pin 29 are now output pins used for DMA mode.
Thus, there should be no problem just removing the old chips and inserting
the new one. I have done this on about a dozen boards with no problem.

Scott C. Sadow
[email protected]
…gatech!nanovx!mycro!scott
——————————

From news-service Sat May 23 05:31:58 1992
To: subscribers
From: [email protected] (Brian Weaver)
Newsgroups:
comp.sys.ibm.pc.hardware,comp.sys.ibm.pc.misc,comp.sys.ibm.pc.programmer
Subject: [News] Re: UART information: 8250 vs 16450 vs 16550 vs 16550A
Message-ID:
Date: Tue, 19 May 92 00:00:42 GMT
References:

Organization: The Duck Pond public unix: +1 408 249 9630, log in as ‘guest’.
Sender: [email protected]
Status: R

I just picked up a serial card with a 16550AFN UART chip. Is this
the same as 16550A ? Also, will qmodem use the FIFO or do I need
to install a fossil driver first? OR should i?


Brian Weaver
[email protected]
KD6CFA@N0ARY.#NOCAL.CA.USA.NA

From news-service Sun May 24 08:00:43 1992
To: subscribers
From: [email protected] (Scott C. Sadow)
Newsgroups:
comp.sys.ibm.pc.hardware,comp.sys.ibm.pc.misc,comp.sys.ibm.pc.programmer
Subject: [News] Re: UART information: 8250 vs 16450 vs 16550 vs 16550A
Message-ID:
Date: Wed, 20 May 92 14:01:37 GMT
Article-I.D.: mycro.1992May20.100137
References:

Sender: [email protected]
Status: R

In article , [email protected] (Brian Weaver)
writes:

>I just picked up a serial card with a 16550AFN UART chip. Is this
>the same as 16550A ?

Yes – a 16550AFN is a 16550A, and the “FN” suffix indicate something
like plastic case and 40-pin dip package.

> Also, will qmodem use the FIFO or do I need
>to install a fossil driver first? OR should i?

I don’t know the answer to this question.

Scott C. Sadow
[email protected]
…gatech!nanovx!mycro!scott

From news-service Sun May 24 08:00:43 1992
To: subscribers
From: [email protected] (Scott C. Sadow)
Newsgroups:
comp.sys.ibm.pc.hardware,comp.sys.ibm.pc.misc,comp.sys.ibm.pc.programmer
Subject: [News] Re: UART information: 8250 vs 16450 vs 16550 vs 16550A
Message-ID:
Date: Wed, 20 May 92 14:03:51 GMT
Article-I.D.: mycro.1992May20.100351
References:
Sender: [email protected]
Status: R

In article , [email protected] (Phyllis Schlafley)
writes:

>
> I have a question. What good does having an 8250 vs. 16450 vs.
> 16550 vs. 16550A. Why is the higher ones needed? What abilities
> does the 16550A have over teh 16550A or the 16550?
> Email or post. Thanks.
>
>[email protected]

The 8250 is the original serial chip.
The 16450 is a newer version, but is essentially the same.
The 16550 was created to have internal FIFO queues for both transmit
and receive, but the are bugs in the chip, so the manufacturer says
not to use the FIFOs on that chip.
The 16550A is the same as a 16550A, but with working FIFOs.

The only real difference: If you have a 16550A and have software that
can use the FIFOs, the chip will generate fewer interrupts. This means
that the CPU has less to do to communicate at the same speeds, or can now
communicate at higher speeds with the same CPU load.

Scott C. Sadow
[email protected]
…gatech!nanovx!mycro!scott
========================================================================
* Origin: Power CAD BBS, Kiev, Ukraine (FidoNet 2:463/16)

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020