.

Увахожданне Беларусі у Расійскую Імперыю

Язык: русский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2373
Скачать документ

УВАХОДЖАННЕ БЕЛАРУСІ Ў РАСІЙСКУЮ ІМПЕРЫЮ

Рэч Паспалітая, з якой больш за два стагоддзі быў паяднаны лёс
беларускага народа, у выніку трох падзелаў гэтай дзяржавы (1772, 1793 і
1795), зробленых Расіяй, Аўстрыяй і Прусіяй, спыніла сваё існаванне.
Беларускія землі з насельніцтвам каля 3 млн чалавек адышлі да Расійскай
імперыі.

Акт падзелу Рэчы Паспалітай быў вынікам знешняй агрэсіі замежных
дзяржаў, якая стала магчымай дзякуючы ўнутранаму аслаб-ленню Рэчы
Паспалітай, што было выклікана цэнтрабежнымі тэндэнцыямі ў палітычным,
эканамічным, этнічным і рэлігійным жыцці дзяржавы.

3 канца XVIII ст. пачынаецца новы этап беларускай гісторыі, цесна
звязаны з гісторыяй Расійскай дзяржавы. Якія перамены ва ўнутра-ным
жыцці Беларусі адбыліся са зменай яе дзяржаўнай прыналежнасці?

Расійскі ўрад адразу ажыццявіў шэраг мер па ўзмацненні свайго ўплыву на
далучаных землях. Для аховы новых заходніх межаў будаваліся крэпасці ў
Дынабургу, Полацку, Відзах, Рагачове і іншых месцах.

На беларускія землі распаўсюджваліся агульныя прынцыпы расійскага
кіравання. У сувязі з гэтым у 1796 г. праведзена адміністрацыйная
рэформа. На тэрыторыі Беларусі былі створаны губерні: Бедаруская 7(у яе
склад увайшлі Полацкае і Магілёўскае намесніцтвы) з губернскім гррадам
Віцебскам і насельніцтвам каля 1,5 млн чалавек;1Мінская /з губернскім
горадам Мінскам і насельніцтвам каля 800 тыс. чалавек; )Літоўская (у яе
ўвайшлі існаваўшыя Слонімская і Віленская губерйі) й Губернскім горадам
Вільняй і насельніцтвам каля 1,6 млн чалавек.

У 1801 г. у выніку ўдасканальвання адміністрацыйнага дзялення Беларуская
губерня была разбіта на Магілёўскую і Віцебскую, якія ўвайшлі ў склад
Беларускага генерал-губернатарства; Літоўская губерня – на Гродзенскую і
Віленскую, якія разам з Мінскай склалі Літоўскае генерал-губернатарства.

Выканаўчая ўлада ў губернях перадавалася губернатарам. У губернскіх
цэнтрах пачыналі дзейнічаць органы адміністрацыйнага кіравання па
расійскаму ўзору: губернскія ўправы, казённыя палаты, прыказы і г.д.
Кацярына II у наказе губернатарам у якасці першай задачы адзначыла
“сохраненне тншнны н покоя…”.

Усё насельніцтва беларускіх губерняў на працягу месяца пасля выхаду
ўказа аб іх уключэнні ў склад Расіі прыводзілася да прысягі. Асобам, што
не згодны былі прысягнуць новай уладзе, дазвалялася ў трохмесячны тэрмін
выехаць за мяжу, прадаць за гэты час сваю не-рухомасць, у адваротным
выпадку па сканчэнні тэрміну маёмасць пераходзіла ў казну. Магнаты і
шляхта, заспакоеныя абяцаннямі Ка-цярыны II не парушаць іх правоў у
большасці сваёй прынеслі прыся-гу царскай уладзе, бо не хацелі губляць
уласнасць.

Складаная ўнутрыпалітычная абстаноўка ў беларускіх, украінскіх і
літоўскіх губернях прымусіла расійскае кіраўніцтва шукаць шляхі
ўмацавання тут сваіх пазіцый. Пры гэтым даводзілася лічыцца з
гістарычнымі адрозненнямі ў характары і ўзроўні развіцця феадальных
адносін у Расіі і яе заходніх губернях. Хаця аснова эканамічнага ладу –
феадальная ўласнасць на землю – была і там і там аднолькавая, у Расіі,
як ужо адзначалася, узровень развіцця вытворчых адносін быў вышэйшым.
Цэнтральная ўлада ва унітарнай дзяржаве не пакідала шмат функцый
феадалам, замацоўвала за сабой права суда і кант-ролю за ўзроўнем
феадальнага прыгнёту сялян.

Беларусь, Літва і Украіна ў складзе Рэчы Паспалітай развівалі свае
феадальныя адносіны ва ўмовах дэцэнтралізаванай дзяржавы і таму
практычна не ведалі такога рэгулявання. Тут яно насіла эпізадычны
характар.

На Беларусі сяляне фактычна знаходзіліся ў поўнай уласнасці феадалаў і
амаль не мелі магчымасці апеляваць да дзяржавы. У феа-дала было шмат
палітычных, эканамічных і іншых правоў, каб ахаваць сябе ад дзяржаўнага
кантролю. Трымаючы ўласныя войскі, феа-дальныя маёнткі станавіліся
“дзяржавамі ў дзяржаве”. Гэта не толькі ўзмацняла прыгнёт, але і
перашкаджала эканамічнаму развіццю Рэчы Паспалітай, зараджэнню
капіталістычных адносін.

У XVI – XVII стст., калі ў Еўропе пачаў развівацца капіталізм, у Рэчы
Паспалітай толькі закончыўся працэс масавага запрыгоньвання сялян:
феадальны лад знаходзіўся ў сваім апагеі. У Расіі працэс за-раджэння
таварна-грашовых адносін ішоў значна хутчэй. Рускія памешчыкі раней
пачалі прыстасоўвацца да новых умоў гаспадарання, перавялі сялян на
больш прагрэсіўную форму рэнты – грашовы чынш. Сяляне Рэчы Паспалітай
трывала сядзелі на паншчыне, што закладвала аснову сур’ёзных
сацыяльна-класавых канфліктаў.

На Беларусі раней склалася дваранская манаполія на зямлю. Яна
зафіксавана ў Статутах ВКЛ ужо ў XVI ст. У Расіі дваранская манаполія
зацверджана толькі ў сярэдзіне XVIII ст. пасля ліквідацыі ў 1754 г.
сістэмы недваранскага землеўладання.

Феадальная зямельная ўласнасць на Беларусі раней страціла сваю
залежнасць ад нясення ваеннай службы. 3 пачатку XVIII ст. “паспалітае
рушэнне”, удзел у якім лічыўся неабходнай умовай для валодання шляхтай
землямі, ужо не склікалася. У Расіі ж толькі маніфест Пятра III у 1762
г. вызваліў дваранства ад абавязковага нясення дзяржаўнай службы.

Былі адрозненні і ў формах дваранскага землеўладання. Расія не ведала
такой сацыяльнай групы землеўладальнікаў, як дробная шляхта. Адносны
працэнт феадальных уласнікаў быў там значна ніжэйшы, чым у заходніх
губернях. У Расіі збяднелыя памешчыкі гублялі свае правы і прывілеі і
служылі ў якасці дзяржаўных чыноўнікаў. На Беларусі ж збяднелая шляхта
паводле прававога статуса не адрознівалася ад магнатаў.

Розніца ў прававым становішчы дваранства ў Расіі і заходніх губернях
была вялікая ўвогуле. У Рэчы Паспалітан. шляхта мела вялікія правы, а
ўлада караля была занадта слабой. Ён быў пазбаўлены заканадаўчых
паўнамоцтваў і з’яўляўся ўсяго толькі вярхоўнай выканаўчай уладай.
Дзейнасць вышэйшага заканадаўчага органа ў краіне – сейма была
паралізавана “залатымі шляхецкімі вольнасцямі”.

Шляхта мела правы на канфедэрацыі (вайсковыя саюзы для абароны сваіх
правоў) і мела магчымасць законна падымаць бунт (рокаш) супраць караля.
Гэты палітычны плюралізм і прывёў да практычнай некіруемасці дзяржаўнага
жыцця Рэчы Паспалітай.

Усе адзначаныя моманты дазвалялі феадалам далучаных губерняў адчуваць
сябе дастаткова трывала і паспрабаваць заняць незалежную пазіцыю ў
дачыненні да новай дзяржаўнай улады, нягледзячы на тое, што традыцыі
палітычнага жыцця ў Расіі, дзе панавала абсалютная манархія, былі зусім
іншыя.

Па гэтых прычынах палітыка царскага ўрада ў дачыненні да мясцовых
феадалаў на першым этапе была вельмі памяркоўная. Шляхта заходніх
губерняў захоўвала практычна ўсе ранейшыя правы і прывілеі. Адзінае, што
ўрад рашуча ліквідаваў, дык гэта бескантрольную самастойнасць феадалаў,
якая падрывала асновы дзяржавы. Шляхта згубіла правы на канфедэрацыі, на
ўтрыманне прыватнага войска і ўласных крэпасцяў. Усе астатнія правы
засталіся.

Акрамя гэтага, у “Жалаванай грамаце” 1775 г. Кацярына II абвясціла, што
“каждое состоянне (сословне) нз жнтелей прнсоедн-ненных земель вступает
с самого сего дня во все оному свойственные выгоды по всему пространству
нмпернн Росснйскон”. Дваранству і купецтву беларускіх зямель у 1773 г.
было дазволена выбіраць дэпу-татаў для выпрацоўкі праекта новага,
агульнадзяржаўнага Улажэння. У 1777 г. на Беларусі адбыліся выбары
павятовых і губернскіх прадвадзіцеляў дваранства, створаны павятовыя і
гу.бернскія дваранскія сходы.

Асноўная частка шляхты засталася задаволенай сваім новым становішчам і
нават паднесла расійскаму ўраду адрас, у якім разам з іншым было
сказана: “Жнвя не в Полыпе, мы чувствуем себя как бы в Полыые н даже
лучше, чем в настояіцей ТІольше”(Ігнатоўскі У.М. Кароткі нарыс гісторыі
Беларусі. С.167).

У адносінах да каталіцкай царквы спачатку таксама праводзілася
асцярожная палітыка. Дазволена было вольна выконваць каталіцкія абрады.
Маёмасць касцёлаў, кляштараў заставалася недатыкальнай. А згодна з
даравальнай граматай Кацярыны II ад 1774 г., была засна-вана Беларуская
каталіцкая епархія, што адпавядала інтарэсам польскіх і апалячаных
беларускіх феадалаў. Аднак каталіцкаму духа-венству катэгарычна
забаранялася хрысціць у сваю веру праваслаўных. Ва ўсякім выпадку,
такога рэлігійнага прэсінгу, як праваслаўная царква ў Полыпчы,
каталіцкая рэлігія не адчувала. Значная частка акаталічанага
насельніцтва паступова пачала вяртацца ў праваслаўе.

На гарады Беларусі былі распаўсюджаны прынцыпы, абвешчаныя Кацярынай II
у “Даравальнай грамаце гарадам” 1785 г. Да прыкла-ду, у гарадах
адмянялася юрысдыкцыя свецкіх ці духоўных феада-лаў. Шматлікія
прыватнаўласніцкія гарады і мястэчкі былі выкуп-лены ўрадам. Кіраванне
гарадскім жыццём канцэнтравалася ў прадстаўнічым органе – думе, якая
выбіралася з гарадскіх саслоўяў.

Купецтва атрымала права на стварэнне гільдый, як гэта было ў Расіі.
“Даравальная грамата гарадам” служыла ўжо інтарэсам новага класа
-буржуазіі.

Спецыяльныя ўказы ўрада датычыліся і яўрэйскага насельніцтва. Указам ад
23 чэрвеня 1794 г. устанаўлівалася мяжа яўрэйскай аселасці на тэрыторыі
беларускіх, літоўскіх і часткова ўкраінскіх губерняў. У гарадах гэтых
губерняў яўрэям дазвалялася сяліцца, займацца рамяством і гандлем
(займацца земляробствам ці набываць землі ім не дазвалялася). Яны маглі
запісвацца ў мяшчанскія і купецкія саслоўі з умовай, што будуць плаціць
дзяржаўныя падаткі ў двайным памеры ў параўнанні з хрысціянскім
насельніцтвам.

На беларускія губерні была распаўсюджана і расійская падатковая сістэма.
Уніфікаваліся розныя дзяржаўныя зборы з насельніцтва: уводзіўся падушны
падатак і земскі збор. Аднак, улічваючы запушчаны стан беларускіх зямель
(выяўлены ў час перапісу насельніцтва пасля першага падзелу Рэчы
Паспалітай), расійскі ўрад на два гады вызваліў усё насельніцтва ад
выплаты дзяржаўных падаткаў. На пра-цягу наступных 10 гадоў падушны
падатак збіраўся ў палавінным памеры ў параўнанні з расійскімі
падаткаплацелыпчыкамі.

Што датычыцца заканадаўства, то расійскі ўрад стараўся паказаць, што не
мае намеру замахвацца на прававыя нормы, здаўна ўстаноў-леныя на
тэрыторыі заходніх губерняў. Ва ўсіх указах падкрэслівалася, што “суд н
расправа внутреннне тех провннцнй в лнчных делах нмат пронзводнться по
тамошннм правам н обычаям” і “нх языком”. Ас-ноўным заканадаўчым
кодэксам аж да 1840 г. заставаўся Статут ВКЛ 1588 г. Мясцовая ж
адміністрацыя стваралася па расійскаму ўзору і была строга
падсправаздачна цэнтральнай уладзе.

Як бачна, на першым часе ўрад у беларускіх і іншых далучаных губернях
імкнуўся падладкоўвацца пад шляхту ды іншыя слаі насельніцтва, спрабаваў
мякка зняць апазіцыйныя настроі. Асцярожнасць у адносінах да Беларусі і
іншых далучаных зямель, характэрная для палітыкі Кацярыны II і яе
паслядоўнікаў, безумоўна, дыктавалася тактычнымі меркаваннямі, хаця ў
тайных наказах сваім намеснікам царыца выказвала пажаданні, каб паміж
Беларуссю і Расіяй “нсчезла грань ннородня”. Але як гэта зрабіць, яна не
мела яшчэ поўнай яснасці. У сакрэтным наказе князю Вяземскаму яна ў 1764
г. пісала аб “заходніх правінцыях”, што “парушаць прывілеі іх усе адразу
вельмі непрыстойна было б, аднак і называць іх чужаземнымі і абыходзіцца
з імі на гэткай аснове ёсць болып як памылка, а можна сказаць з
пэўнасцю, што глупства…”, каб яны “абруселі і да далучэння прывыклі”,
трэба пасылаць туды для вярхоўнага кіраўніцтва “не руссопетов н тому
падобное”, а людзей паважаных, ад дзейнасці якіх “выходнло бы взанмное
уваженне” (Цвікевіч А. Западно-русснзм // Спадчына. 1991. № 2. С.ЗО).

Аднак рост незадаволенасці значнай часткі шляхты каталіцкага
веравызнання і каталіцкага духавенства прымусіў царызм дзейнічаць больш
актыўна. Першым крокам у гэтым напрамку з’явілася ўвя-дзенне на Беларусі
землеўладання расійскага дваранства за кошт дзяр-жаўнага фонду. Асноўная
частка дзяржаўных зямель разам з сялянамі была раздадзена Кацярынай II у
Заходняй Беларусі расійскім дваранам ды чыноўнікам. 3 750 тыс. чалавек
мужчынскага полу, якія пражывалі на далучаных землях, 140 тыс. перайшло
да расійскіх памешчыкаў і дзяржаўных чыноўнікаў. Усяго на далучанай да
Расіі тэрыторыі Беларусі з 1772 па 1796 г. Кацярына II перадала
расійскім дваранам 150 550 душ. Павел 1 на працягу 1796 – 1801 гг. аддаў
51 памешчы-ку яшчэ каля 28 тыс. сялянскіх душ мужчынскага полу. У 1773
-1795 гг. ва ўсходняй частцы Беларусі (Магілёўская і Віцебская губерні)
атрымалі ва ўласнасць буйныя маёнткі 85 расійскіх памешчыкаў. У Мінскай
губерні ў гэты ж час было падаравана розным асобам 42 290 душ
мужчынскага полу, у Гродзенскай – 33 052, у Віленскай – 5319.

У выніку гэтых дараванняў удзельная вага расійскіх памешчыкаў у
сярэдзіне XIX ст. склала на Беларусі 1 %, а плошча іх землеўла-дання –
21,7 % (2,1 млн дзесяцін прыватнай зямельнай уласнасці).

Пасля 1801 г. раздача маёнткаў на Беларусі, у Літве і Правабярэжнай
Украіне была спынена ўрадам Аляксандра 1 з-за ўзросшага супраціўлення
пераводу дзяржаўных сялян у памешчыцкія з боку саміх сялян.

Наступным крокам, які павінен быў умацаваць пазіцыі царызму ў далучаных
губернях, з’яўлялася паступовае абмежаванне правоў мясцовага дваранства.
Да апазіцыйна настроенай шляхты быў выкарыс-таны такі сродак, як
канфіскацыя маёнткаў за ўдзел у антыўрадавай дзейнасці. У Рэчы
Паспалітай пакаранні за палітычныя злачынствы ў выглядзе выгнання з
краіны і канфіскацыі маёмасці таксама дапускаліся. Але прымяняліся яны
толькі ў выключных выпадках да кіраўнікоў мяцяжоў, а не да радавых
удзельнікаў. Прычым, як правіла, вінаваты каяўся і атрымліваў
памілаванне. Такі лёс спасціг буйнейшага магната Кароля Радзівіла, які
двойчы падымаў зброю супраць караля, але абодва разы дабіваўся зняцця
секвестру і вяртання сваіх уладанняў.

У Расіі ж канфіскацьгіпа матывах здрады самадзержцу шырока ўжываліся.
Змены асоб на прастоле ў выніку частых палацавых перава-ротаў у XVIII
ст. сулраваджаліся буйнымі канфіскацыямі маёнткаў у набліжаных да
папярэдняга цара. Лэтыя маёнткі дараваліся асобам з акружэння новага
самадзержца. Удзельнікі змовы, якая прывяла да ўлады Кацярыну П,
атрымалі 18 тыс. прыгонных. Былі прыменены канфіскацыі і ў дачыненні да
апазіцыйнай шляхты Беларусі і Літвы.

Канфіскацыі праводзіліся не аднойчы. У 1773 – 1775 гг. яны былі
накіраваны супраць тых маг-натаў і шляхціцаў, што пасля далучэння не
захацелі прынесці прысягу расійскаму манарху, а пазней – супраць
удзельнікаў паў-стання Тадэвуша Касцюшкі. Да 1800 г. на Беларусі, а
таксама ў Невельскім і Себежскім паветах усяго канфіскавана 26 маёнткаў
з 36 050 сялянамі (маюцца на ўвазе толькі асобы мужчынскага полу). У
1812 -1813 гг. пачалася новая хваля канфіскацый. Урад адбіраў маёнткі ў
калабарацыяністаў, якія супрацоўнічалі з войскам Напалеона.

Сітуацыя напярэдадні Айчыннай вайны 1812 г. склалася наступная. Пасля
перамогі Францыі над Прусіяй у 1807 г. Напалеон і Аляк-сандр 1
дамовіліся ў Тыльзіце аб утварэнні Варшаўскага княства, што мела
прапагандысцкі характар: Напалеон клапаціўся пра Польшчу, бо яна служыла
яму плацдармам для нападу на Расію. Урад Расіі ў процівагу Напалеону
таксама вёў прапаганду, абяцаючы аднавіць Рэч Паспалітую і Вялікае
княства Літоўскае. У лютым 1811 г. высокі расійскі саноўнік
А.Чартарыйскі па прапанове Аляксандра 1 ездзіў у Варшаву, каб дамовіцца
з польскімі дзеячамі аб іх пераходзе на бок Расіі. Аднак гэта місія
поспеху не мела. У канцы 1811 – пачатку 1812 г. група ўраджэнцаў
Беларусі (М.К.Агінскі, Ф.К.Любецкі і інш.) падрыхтавала праект аб
адраджэнні Вялікага княства Літоўскага пад пратэктаратам Расіі па
прыкладу Фінляндыі.

24 чэрвеня 1812 г. 450-тысячная армія Напалеона перайшла граніцу з
Расіяй. У склад яе ўвайшла значная колькасць польскіх вайскоўцаў (каля
60 – 70 тыс. чалавек). Быў сфарміраваны корпус пад каманда-ваннем князя
Ю.Панятоўскага, які актыўна змагаўся на баку напалео-наўскай арміі
супраць Расіі. Князь Дамінік Радзівіл за свой кошт сфарміраваў уланскі
полк.

28 чэрвеня 1812 г. французская армія заняла Вільню. Напалеон разлічваў,
што шляхта Беларусі будзе да яго больш прыхільнай, калі .ён абвесціць аб
аднаўленні Вялікага княства Літоўскага. 3 гэтай мэтай у Вільні па
распараджэнні Напалеона быў ут-вораны Часовы ўрад пад назвай “Камісія
Вялікага княства Літоўскага”. Дзейнасць Камісіі распадсюджвалася на
Віленскую, Гродзенскую, Мінскую губерні і Бе-ластоцкуювобласць. Для
Віцебскай і Магілёўскай губерняў было вызначана асобнае, т. зв.
“польскае праўленне”. Але гэтыя марыянетачныя ўрады павінны былі перш за
ўсё забяспечваць усім неабходным і папаўняць рэкрутамі французскую
армію. Рускі герб быў заменены на аднагаловага арла. У хуткім часе
ранейшае адміністрацыйнае дзяленне было заменена на французскі лад,
галоўныя пасады занялі французскія военачальнікі і інтэнданты.

Шляхта, якая толькі што прысягала на вернасць Расійскай імперыі, амаль
усюды сустракала французскія войскі як вызваліцеляў ад расійскіх
захопнікаў. Просты ж беларускі народ у асноўным стаў на шлях
партызанскай вайны з французамі. Велізарнаму войску Напалеона ў межах
Літвы, Беларусі і Паўноч-най Украіны ў чэрвені 1812 г. супрацьстаялі тры
рускія арміі: 1-я -генерала М.Б. Барклая дэ Толі, 2-я – генерала П.І.
Баграціёна, 3-я -генерала А.П. Тармасава.

Каб перакрыць французам шлях на Кіеў, 3-я армія была пакінута ў
Валынскай губерні. А 1-й і 2-й арміям патрэбна было злучыцца, каб
пазбегнуць разгрому паасобку. У ліпені 1812 г. вызначылася не-магчымасць
злучэння 1-й і 2-й армій у раёне Віцебска. Чарговым пунктам сустрэчы
рускіх армій быў прызначаны Смаленск.

3 16 ліпеня да 1 жніўня 1812 г. Напалеон знаходзіўся ў Віцебску.
Наступленне яго арміі было прыпынена. Ён вырашаў, што рабіць далей.
Галоўны план Напалеона – разграміць рускую армію на Беларусі – не быў
выкананы. У гэтых умовах Напалеон меў намер пачаць перагаворы з
Аляксандрам 1 у Віцебску. Але ад гэтага плана французскаму імператару
давялося адмовіцца. Яго армія, складзеная з прадстаўнікоў заваяваных
краін, па-чала на вачах развальвацца: зніжалася дысцыпліна, пашыраліся
марадзёрства, дэзерцірства. Напа-леон разумеў, што толькі новыя перамогі
могуць выратаваць яго армію ад дэмаралізацыі.

22 ліпеня 1812 г. арміі Баграціёна і Барклая дэ Толі злучыліся пад
Смаленскам, а 2 -5 жніўня адбылася Смаленская бітва, у якой Напалеон
страціў болып за 14 тыс. чалавек. Пасля Смаленска рускую армію ўзначаліў
М.І. Кутузаў. 26 жніўня адбылася генеральная бітва ля в. Барадзіно.
Сфарміраваныя на Віцебшчыне чатыры палкі 3-й пяхотнай дывізіі абаранялі
на Барадзінскім полі вядомыя Баграціёнавы флешы. 24-я пяхотная дывізія,
складзеная з ураджэнцаў Мінскай губерні, гераічна змагалася каля батарэі
Раеўскага.

Кутузаў з мэтай захавання арміі загадаў пакінуць Маскву, якую неўзабаве
занялі французы. Не дачакаўшыся адказу Аляк-сандра 1 на прапановы аб
міры, Напалеон у пачатку кастрычніка 1812 г. пачаў адступаць з Масквы на
Смаленск па спустошанай мясцовасці.

7 кастрычніка 1812 г. рускія войскі вызвалілі Полацк, 26 кастрычні-ка –
Віцебск, 4 лістапада – Мінск.

Завяршальны ўдар быў нанесены рускімі войскамі па французах пры іх
пераправе праз Бярэзіну каля в.Студзёнка, што недалёка ад Барысава. 30
тыс. іншаземных захопнікаў знайшлі тут сваю гібель. Пасля гэтага
напалеонаўская армія фактычна перастала існаваць.

У гонар перамогі рускай арміі над войскамі Напалеона ў Айчын-най вайне
1812 г. пастаўлены памятныя знакі ў Віцебску, Полацку, Кобрыне,
в.Студзёнка (каля Барысава), в. Клясціца (Расонскі р-н Віцебскай вобл.),
в.Салтанаўка (каля Магілёва) і інш.

Вайна прынесла беларускаму народу вялікія бедствы. Многія гарады і вёскі
былі разбураны і знішчаны. Голад, хваробы прывяді да маса-вай гібелі
людзей. У гарадах Беларусі колькасць насельніцтва зменшылася ў 2 – 3
разы. Прыйшла ў заняпад сельская гаспадарка. Амаль напалову скараціліся
па-сяўныя плошчы і пагалоўе жывёлы.

Цяжкія вынікі вайны для беларускага народа ўзмацняліся палітыкай
царызму. Сяляне аказаліся падманутымі ў сваіх спадзяваннях атрымаць
вызвален-не ад прыгоннай няволі пасля разгрому арміі Напалеона. Царскім
маніфестам ад 30 жніўня 1814 г. ім прапаноўвалася атрымаць “мзду свою от
Бога”.

У адносінах да беларускай арыстакратыі царскі ўрад быў болып асцярожным.
3 аднаго боку, ён хацеў прылашчыць па-сепаратысцку настроеную шлях-ту.
Таму, напрыклад, Камінскі, які ўзначальваў створаную Напа-леонам
“Камісію Вялікага княства Літоўскага”, захаваў пасаду старшыні ў мінскім
галоўным су-дзе, В.Гецэвіч, член савета ў Вільні, стаў мінскім
віцэ-губернатарам і г.д. Але, з другога боку, царызм жорстка пакараў
многіх з тых, хто ў час вайны супрацоўнічаў з Налалеонам. Хваля
канфіскацый маёмасці калабарацыяністаў пракацілася па Беларусі.

Наступная хваля канфіскацый мела месца ў 1830 – 1831 гг. У выніку яе на
Беларусі канфіскаваны 62 маёнткі ў 51 уладальніка.

30-я гады XIX ст. сталі пераломнымі ў царскай палітыцы ў дачыненні да
заходніх губерняў: яна прыняла болыш жорсткі характар. На гэта
паўплывалі дзве прычыны: рост апазіцыйных грамадска-палітычных настрояў
і рухаў, а таксама працэс разлажэння феадальна-прыгонніцкага ладу, які
перарастаў у яго крызіс.

У другім дзесяцігоддзі XIX ст. на Беларусі, як і ў іншых заходніх
губернях, значна ўзмацніўся грамадска-палітычны рух. Ён развіваўся пад
уплывам рэвалюцыйных падзей у Заходняй Еўропе, расійскай рэвалюцыйнай
думкі і польскіх нацыянальна-вызваленчых ідэй.

Да ўзнікнення першых праяў беларускага нацыянальнага руху прама ці
ўскосна мелі дачыненне таварыствы філаматаў (прыхільнікаў навукі) і
філарэтаў (прыхільнікаў дабрачыннасці). У 1817 г. пры Віленскім
універсітэце па ініцыятыве студэнтаў А.Міцкевіча і Т.Зана было створана
таварыства філаматаў. Іх погляды фарміраваліся пад уплывам прафесара
Віленскага універсітэта Іяхіма Лялевеля. Ён выступаў за аднаўленне
польскай дзяржавы. Хутка таварыства пе-ратварылася ў моцную арганізацыю
з мноствам філій (аддзялен-няў). Практычна таварыства філаматаў
дубліравалі таварыства Прамяністых і Саюз літаратараў, што існавалі ў
Віленскім універсітэце.

На пачатку 20-х гадоў XIX ст. у Вышэйшай духоўнай семінарыі ў Полацку
былыя студэнты Віленскага універсітэта заснавалі таварыства філарэтаў. У
1819 г. у Свіслацкай гімназіі ўзнікла таварыства аматараў навук.
Гімназісты на сваіх тайных сходах прапаведвалі патрыятычныя ідэі ў
польскім духу, расказвалі пра славутых дзеячаў Полыпчы, прапагандавалі
сярод насельніцтва ідэі волі і роўнасці.

У процівагу агульнаму ўздыму паланізацыі культурна-нацыянальныя імкненні
беларускага народа выявіліся ў новай беларускай літаратуры, асабліва ў
творчасці Я.Баршчэўскага, Я.Чачота, П.Багрыма, В.Равінскага,
К.Вераніцына, А.Вярыгі-Дарэўскага, У.Сыракомлі, В.Дуніна-Марцінкевіча,
П.Шпілеўскага. Іх творы, асветніцкія пачынанні сведчылі аб абуджэнні
нацыянальнай самасвядомасці ў народзе, аб фарміраванні беларускай
народ-най інтэлігенцыі.

Знайшлі падтрымку на Беларусі і ідэі дзекабрыстаў аб ліквідацыі
самадзяржаўя і пры-гоннага права. Дзекабрысты сачылі за развіццём
польскага на-цыянальна-вцзваленчага руху, імкнуліся наладзіць з ім
сувязь для сумеснай барацьбы супраць царызму. У 1821 – 1822 гг.
нека-торыя актыўныя ўдзельнікі руху дзекабрыстаў знаходзіліся на
Беларусі. М. Мураўёў, кіраўнік “Паўночнага таварыства”, у Мінску ў 1821
г. напісаў свой першы варыянт канстытуцыі. А. Бястужаў, адзін з
кіраўнікоў “Паўночнага таварыства”, калі жыў у Мінску, устанавіў сувязі
з некаторымі мясцовымі грамадскімі дзеячамі ў Полацку. У Мінску, Лідзе,
Ружанах бывалі дзекаб-рысты М. Нарышкін, З. Чарнышоў,

М. Лунін, Я.Абаленскі. У Віцебску жыў і вучыўся вядомы дзекабрыст, сябра
“Таварыства аб’яднаных славян” І. Гарбачэўскі.

У 1822 г. у Кіеве вяліся перамовы паміж кіраўнікамі “Паўднёвага
таварыства” дзекабрыстаў (П.Пестэль) і прадстаўнікамі польскага
“Патрыятычнага таварыства” аб наладжванні сувязей для вядзення сумесных
дзеянняў. 3 гэтай мэтай у Вільню прыязджалі М.Бястужаў-Румін і
С.Мураўёў-Апостал. Увосень па ініцыятыве апошняга быў распрацаваны план
арышту цара ў час прыезду ў Бабруйскую крэпасць. Аднак план не быў
ажыццёўлены, бо яго не падтрымалі ў цэнтры “Паўднёвага таварыства”.

Вялікае значэнне як дзекабрысты, так і польскія рэвалюцыянеры надавалі
прапагандзе сярод салдат і афіцэраў Асобнага літоўскага корпуса,
размешчанага ў Гродзенскай губерні. Пад іх уплывам на пачатку 1825 г. у
гэтым корпусе ўзнікла “Таварыства ваенных сяброў” на чале з капітанам
К.Ігельстромам. Таварыства ўстанавіла сувязі з тайнымі гурткамі мясцовай
моладзі. 24 снежня 1825 г., праз 10 дзён пасля паўстання дзекабрыстаў на
Сенацкай плошчы ў Пецяр-бургу, сябры таварыства спрабавалі падбухторыць
салдат Літоўскага корпуса, але былі арыштаваны. Няўдачай скончылася і
спроба сяброў “Таварыства аб’яднаных сла-вян” у лютым 1826 г. падняць
паўстанне ў Палтаўскім палку ў Бабруйску.

Падавіўшы паўстанне дзекабрыстаў, расійскі ўрад разграміў і тайныя
таварыствы на Беларусі. Шмат іх удзельнікаў было арыштавана.

У 1824 – 1825 гг. урад, улічваючьі, што цэнтрам тайных таварыстваў былі
навучальныя ўстановы, прыняў меры па ўзмацненні нагляду за навучэнцамі.
У адпаведнасці з указам Аляксандра 1 жыхарам Беларусі і Літвы
забаранялася адпраўляць дзяцей на вучобу ў замежныя універсітэты. Стаў
болып жорсткім агульны нагляд за навучальнымі ўстановамі. Праводзілася
перлюстрацыя лістоў.

Аднак гэта не спыніла грамадска-палітычны рух у заходніх губернях.
Перадавая грамадскасць Беларусі і Літвы была цесна звязана з польскім
вызвален-чым рухам. Улістападзе 1830 г. у Варшаве апазіцыйная шляхта
ўзняла нацыянальна-вызваленчае паўстанне. Незадаволенасць шляхты
падзеламі Рэчы Паспалітай, парушэнне царызмам польскай канстытуцыі 1815
г.1 былі галоўнымі прычынамі паўстання. Аднак тыя рэвалюцыйныя сілы
Полыпчы, якія адстойвалі ідэі буржуазна-дэмакратычных пераўтварэнняў, не
змаглі ўзначаліць паўстанне. Польскім арыстакратам удалося захапіць
кіраўніцтва паўстаннем і выкарыстаць яго для барацьбы за аднаўленне
Полыпчы ў межах 1772 г.

Царскі ўрад імкнуўся прадухіліць пашырэнне паўстання на тэрыторыі
Беларусі, Літвы і Украіны. Тут было ўведзена ваеннае становішча. Аднак
ужо на пачатку красавіка 1831 г. дзеянні паў-станцаў ахапілі ўсю Літву і
Паўночна-Заходнюю Беларусь (Ашмянскі, Браслаўскі, Дзісенскі і Вілейскі
паветы). Падрыхтоўку да яго ажыццяўлялі дваране, афіцэры, каталіцкае і
уніяцкае духавенства, якія жылі на Беларусі, а таксама эмісары з Царства
Польскага. Ядро паўстанцаў склалі шляхта, навучэнцы, афідэры-палякі –
каля 10 тыс. чалавек. Вузкія палітычныя мэты – аднаўленне шляхецкай
Польшчы ў межах 1772 г. – абумовілі той факт, што паўстанне не атрымала
падтрымкі сярод шырокіх колаў насельніцтва.

У жніўні 1831 г. паўстанне было падаўлена на ўсёй тэрыторыі Беларусі і
Літвы, а ў верасні – і ў Полыпчы. Але і пасля гэтых падзей палітычнае
браджэнне на Беларусі і ў Літве не сціхла. У другой пало-ве 30-х гадоў
XIX ст. тут зноў пачалі ўтварацца тайныя суполкі. У 40 -50-я гады на
Беларусі, як і ў Расіі, у асяроддзі, апазіцыйным да ўлады, усё больш
актыўную ролю адыгрывалі рэвалюцыянеры-дэмак-раты. Ідзе фарміраванне
новага пакалення рэвалюцыянераў з ліку дробных чыноўнікаў, духавенства,
мяшчан, шляхты. Да яго належаў Ф. Савіч, які быў ініцыятарам стварэння ў
1836 г. пры Віленскай медыка-хірургічнай акадэміі найболып радыкальнай з
тайных супо-лак – “Дэмакратычнага таварыства”. Яно працягвала развіваць
традыцыі філаматаў і дзекабрыстаў. У 1837 г. Ф.Савіч наладзіў су-вязь
зПінскай і Слуцкай ячэйкамі тайнага таварыства “Садружнасць польскага
народа”, якім кіраваў польскі рэвалюцыянер-дэмакрат Ш.Канарскі.
Прапаганда і дзейнасць “Дэмакратычнага таварыства” набылі сацыяльную
накіраванасць. У статуце “Дэмакратычнага тава-рыства” абвешчаны ідэі
сацыяльнай роўнасці, вызвалення сялян і надзялення іх зямлёй, права
кожнага народа на нацыянальную сама-стойнасць. У 1838 г. “Дэмакратычнае
таварыства” было разагнана. Але грамадска-палітычны рух у краі
развіваўся далей.

Дзейнасць тайных суполак, якія вылучалі патрабаванні
нацыя-нальна-дэмакратычных пераўтварэнняў, нарастанне сялянскай
антыфеадальнай барацьбы, апаска, што апошняя можа зліцца ў адзіную плынь
з польскім нацыянальна-вызваленчым рухам, прымусілі расійскі ўрад
дзейнічаць больш рашуча. Ён пайшоў на сур’ёзны палітычны крок, вядомы
пад назвай “разбор шляхты”. Меры былі накіраваны супраць дробнай шляхты,
распаўсюджвальніка апазіцыйных настрояў. Сэнс іх заключаўся ў змяншэнні
колькасці прывілеяванага саслоўя шляхам пераводу ў падатныя саслоўі
асоб, якія не мелі дакументаў аб шляхецтве. Пра-верка шляхецтва пачалася
яшчэ з 1772 г., але да 1830 – 1831 гг. вялася марудна. Паўстанне
падштурхнула царскую адміністрацыю да рашучых дзеянняў.

У адпаведнасці з указамі ад 1831, 1847, 1857 гг. асобы, якія не даказалі
дакументамі свайго шляхецтва, не былі зацверджаны ў дваранскім званні:
яны пазбаўляліся права валодаць маёнткамі і павінны былі прадаць сваю
ўласнасць. Гэта катэгорыя былых шляхціцаў павялічвала падатнае саслоўе –
аднадворцаў у сельскай мясцовасці і “грамадзян заходніх губерняў” у
гарадах. 1 першыя і другія абкладаліся асобным “падымным” падаткам і
выконвалі паслабленую вайсковую павіннасць. Аднадворцы, што жылі на
дзяржаўных землях, прыпісваліся да дзяржаўных сялян, на землях
памешчыкаў – да вольных людзен.

Царскі ўрад прыняў меры па далейшым пашырэнні рускага ўплы-ву на
беларускіх землях. 29 лістапада 1830 г. быў выдадзены ўказ аб адмене з 1
студзеня 1831 г. Літоўскага Статута на тэрыторыі Віцебскай і Магілёўскай
губерняў. Указам ад 18 лютага 1831 г. на землях Беларусі ўводзілася
новае заканадаўчае ўлажэнне аб губернях. На падставе ўказаў ад 30
кастрычніка 1831 г. і 11 студзеня 1832 г. усім дзяржаўным установам і
пасадам на Беларусі былі дадзены расійскія назвы.

У 1832 г. створаны “Асабовы камітэт па справах заходніх губер-няў”, які
павінен быў распрацоўваць і ажыццяўляць план пашырэння расійскага
дваранскага землеўладання і адпаведныя меры ў галіне кіравання, суда,
асветы, культуры. У мясцовыя адміністрацыйныя органы пачалі прызначацца
пераважна расійскія чыноўнікі. У 1832 г. быў закрыты Віленскі
універсітэт як небяспечны ачаг вальнадумства. Указамі ад 11 мая і 11
чэрвеня 1832 г. польская мова ў судовай справе заменена на рускую. У
1840 г. поўнасцю адменена дзеянне Літоўскага Статута. Расійскае
заканадаўства распаўсюджвалася на ўсю тэрыторыю Беларусі. Дзяржаўнае
справаводства і выкладанне ў вышэйшых навучальных уста-новах павінна
было весціся на рускай мове. У 1839 г. было праведзена аб’яднанне
уніяцкай царквы з правас-лаўнай, каб аслабіць польска-каталіцкі ўплыў на
беларускае насельніцтва. На пачатку 40-х гадоў царскі ўрад пазбавіў
духавенства, як каталіцкае, так і праваслаўнае, права валодаць зямлёй з
сялянамі, тлумачачы забарону тым, што клопат аб уласнасці адцягвае ўвагу
святароў ад іх прамых ідэалагічных і духоўных абавязкаў.

Усімі гэтымі мерамі была поўнасцю ліквідавана юрысдыкцыя мяс-цовых
феадалаў на Беларусі, падарваны ідэалагічны фундамент іх магутнасці –
каталіцтва. Адначасова царскі ўрад распачаў пошук шырокай апоры ў
асяроддзі сялянства. Гэтай мэце спрыяла распра-цаваная ў 1860 – 1862 гг.
адукацыйная праграма, якая дазваляла ў школах ніжэйшай ступені ўжываць
беларускую мову. Як пісала газета славянафілаў “Дзень”, “каб беларускі
селянін адчуў сябе рускім, ён павінен адчуць сябе перш за ўсё беларусам:
разам вылепіць з яго велікарускага мужыка немагчыма, дый няма
патрэбы.-.Мы лічьш дзеля гэтага, што было б надзвычайна карысна
выкладаць першапачатковыя веды і сэнс урадавых загадаў беларускаму
селяніну на беларускай мове, навучыць чытаць і пісаць яго па-беларуску,
а потым безварункова па-расійску і па-царкоўнаславянску”.

Асаблівую нагрузку па ўмацаванні расійскіх пазіцый на Беларусі ды і ў
іншых далучаных губернях несла на сабе праграма сацыяльна-эканамічных
рэформ, задуманых з мэтай мадэрнізацыі старых феадальных парадкаў.

СПІС ЛІТАРАТУРЫ

1. 150 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі / Уклад. З. Санько, І.
Саверчанка – Вільня: “Наша будучыня”, 2002;

2. Арлоў У., Сагановіч Г. Дзесяць вякоў беларускай гісторыі. – Вільня:
“Наша будучыня”, 1999;

3. Запавет Мураўёва, графа Віленскага. Записка о некоторыхъ вопросахъ по
устройству Северо-западнаго края // Новы Час №11(16), 2003;

4. Гісторыя Беларусі. У 2-х ч. Ч. 1. / Я.К. Новік, Г.С. Марцуль, І.Л.
Качалаў і інш. – Мінск: “Універсітэцкае”, 2000;

5. Ігнатоўскі У.М. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі. – Мінск: “Беларусь”,
1992;

6. Иллюстрированная хронология истории Беларуси. – Минск: “БелЭн”, 1998;

7. История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И.Н.
Кузнецов, В.Г. Мазец – Минск: “Амалфея”, 2000;

8. Каліноўскі К. За нашую вольнасць. Творы, дакументы / Уклад. Г.
Кісялёў – Мінск: “Беларускі кнігазбор”, 1999;

9. К. Калиновский. Из печатного и рукописного наследия. – Минск:
“Беларусь”, 1988;

10. Краіна Беларусь. Ілюстраваная гісторыя / У. Арлоў, З. Герасімовіч. –
Martin: “Neografia”, 2003;

11. Нарысы гісторыі Беларусі. У 2-х ч. Ч. 1. М. П. Касцюк, У.Ф. Ісаенка,
Г.В. Штыхаў і інш. – Мінск: “Беларусь”, 1994;

12. Таляронак С. Генерал Міхаіл Мураўёў 7-“Вешальнік” // Беларускі
гістарычны часопіс №3, 1997;

13. Шалькевич В. Ф. Кастусь Калиновский: Страницы биографии. – Мн.:
Университетское, 1988. – 240 с.: ил.

14. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Тт. 1-6/ч. 1/. – Мінск
“БелЭн”, 1993-2001

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020