.

Юридична деонтологія (методичний посібник)

Язык: украинский
Формат: книжка
Тип документа: Word Doc
12 96155
Скачать документ

С.С. Сливка

Юридична деонтологія

Навчально-методичний посібник

Львів 2003

Львівський інститут внутрішніх справ

при НАВС України

С.С. Сливка

Юридична деонтологія

Навчально-методичний посібник

Львів 2003

ББК ……………….

С…….

Рекомендовано

Вченою радою Львівського інституту внутрішніх справ

при Національній академії внутрішніх справ України

(протокол № ______ від “ ” березня 2003 року)

Рецензенти:

Навроцький В.О. — доктор юридичних наук, професор

(Львівський інститут внутрішніх справ)

Ортинський В.Л. — кандидат економічних наук, заслужений юрист

України

(Львівський інститут внутрішніх справ)

Сливка С.С.

С….. Юридична деонтологія. Навчально-методичний посібник. — Львів:
……………, 2003. — …….. с.

ISBN …………………………..

У навчальному посібнику відображено стислий конспект лекцій з юридичної
деонтології, подано плани семінарських занять з методичними
рекомендаціями, рекомендації щодо самостійного вивчення окремих тем,
питання для складання заліку, програма курсу. Наведено список необхідної
сучасної літератури, в тому числі і для додаткового вивчення.

Для курсантів, студентів та слухачів стаціонарної і заочної форми
навчання.

ББК ………………..

ISBN ……………… © Сливка С.С., 2003

Передмова

Навчально-методичний посібник написаний у відповідності з авторською
навчальною програмою курсу “Юридична деонтологія”, яка постійно
переробляється і доповнюється. Навчальна програма насичується
життєво-важливими поняттями сталого розвитку, які пов’язані з правовою
діяльністю юриста, його буттєвістю.

У 2001 році після багатьох багаторічних аналогічних видань авторська
“Юридична деонтологія” отримала статус затвердженого підручники
Міністерством освіти і науки України. Однак життя заставляє до
постійного оновлення підручника. Тому у 2003 році вийшло його друге
видання (доповнене і перероблене). Відповідно до другого видання цього
підручника написано навчально-методичний посібник. Автор вважає, що
навчально-методичний підручник є корисним подвійно: для курсантів
(студентів) і викладачів.

Із навчально-методичного посібника курсанти (студенти) отримають нові
поняття таких видів культур як кармічна, філософська, наукова,
інтуїтивна, математична. Для зручності курс лекцій подано у
конспективній формі. Семінарські заняття не тільки сплановані із
зазначенням списку літератури, але і до кожного питання плану подано
схему (об’єми різні) відповідей з необхідними довідковими матеріалами.
При чому новий матеріал, який поміщений у розділі “Семінарські заняття”,
не повторюються з підручником. Новинкою для навчаючих є наявність
“Самостійної роботи”, яка часто залишається невисвітленою.

Для викладачів юридичної деонтології посібник містить відомостей
методичного характеру. Йдеться про оцінювання знань, види занять,
організацію науково-дослідної діяльності із курсантами (студентами)
тощо. Наявність методичних матеріалів зацікавлює також курсантів
(студентів), оскільки вони знатимуть про основні вимоги до процесу
навчання у вищому навчальному закладі.

Основне призначення навчально-методичного посібника — це допомога у
самостійному опануванні курсу “Юридична деонтологія” шляхом аудиторних і
позааудиторних занять. Зокрема, для підготовки до конкретного
семінарського заняття необхідно ознайомитись із змістом матеріалу
зазначеного підручника і доповнити його відомостями з
навчально-методичного посібника та вказаної літератури.

В цілому зазначений навчально-методичний посібник з юридичної
деонтології має допоміжне (але необхідне) значення у порівнянні з
відповідним підручником, тому відіграє роль орієнтира, “екскурсовода” у
навчальну дисципліну

З повагою С.С. Сливка

1. Тематичний план і програм вивчення курсу “Юридична деонтологія”

№ п/п ТЕМИ Всього Лекції Семінари Самостійне вивчення

1. Методологія юридичної деонтології 4 2 — 2

2. Предмет юридичної деонтології 4 2 — 2

3. Принципи, функції та компоненти юридичної деонтології 4 2 — 2

4. Співвідношення юридичної деонтології з професійною культурою та
правничою етикою 8 2 4 2

5. Деонтологічна правосвідомість та обов’язки юриста 8 2 4 2

6. Аспекти духовно-національного почуття юриста 6 2 2 2

7. Аспекти морально-правового почуття юриста 6 2 2 2

8. Аспекти психолого-естетичного почуття юриста 8 4 2 2

9. Аспекти професійного почуття юриста 6 2 2 2

РАЗОМ 54 20 16 18

1.1. Мета вивчення дисципліни

Курс “Юридична деонтологія” розрахований на викладання матеріалу
курсантам, студентам першого року навчання. Програма складена так, що
курсанти, студенти мають можливість розширити свої знання з теорії
держави та права, засвоїти деякі положення філософії, культурології,
етики, психології, які необхідні сучасному українському юристові.

Метою курсу є також формування юриста як професіонала, сприяння
виробленню у нього почуття внутрішнього імперативу службового обов’язку
та психологічної підготовки до майбутньої правової діяльності.

1.2. Завдання вивчення дисципліни

У результаті вивчення курсу курсанти, студенти повинні знати:

а) на понятійному рівні: основні тенденції розвитку юридичної
деонтології, правові явища, культурологічні концепції у праві, місце і
роль юриста у суспільстві;

б) на фундаментальному рівні: зміст юридичної деонтології, її принципи,
функції та компоненти; співвідношення між юридичною деонтологією,
правничою етикою та професійною культурою юриста, мотиви виникнення
внутрішнього імперативу службового обов’язку; чинники, які визначають
модель сучасного юриста;

в) на практично-творчому рівні: вимоги, які ставляться до особи юриста у
правовій державі Україні; причини неправомірної поведінки юристів;
проблеми створення професійно-етичного кодексу юриста.

Повинні вміти:

а) на репродуктивному рівні: реалізувати вимоги держави щодо формування
у юристів високої професійної культури;

б) на евристичному (алгоритмічному) рівні: готувати наукові повідомлення
та реферати, формувати свою точку зору в юридичній деонтології;

в) на творчому рівні: формувати власну точку зору і внутрішнє
переконання юриста; на принципі правового почуття впроваджувати духовний
зміст законів та інших нормативних документів у практику; виділяти у
правових та неправових явищах внутрішній і зовнішній імператив
службового обов’язку.

1.3. Місце дисципліни в навчальному процесі

Предмет вивчається на базі знань, які студенти отримали з курсу “Основи
правознавства” середньої школи, має структурно-логічні зв’язки з
предметами:

“Теорія держави і права”, “Історія держави та права України”,
“Філософія”, “Етика ділового спілкування”, “Соціологія”, “Юридична
психологія”, “Філософія права”, “Римське право” та ін.

/.4. Структура дисципліни

Юридична деонтологія складається із загальної та особливої частин. До
загальної частини належать: предмет, принципи та функції юридичної
деонтології, до основної – її компоненти.

Семінарські заняття проводяться з основних, найбільш важливих тем та
розділів юридичної деонтології. На основі активної форми навчання
закріплюється теоретичний матеріал, навики та уміння, формується
психологічна готовність до майбутньої юридичної діяльності.

Самостійна робота планується як форма навчання, що мас метою надання
допомоги у вивченні запропонованої літератури, у пошуках відповідей на
проблемні питання курсу, оволодінні практичними завданнями курсу.

Форма контролю: поточний — семінарі, співбесіді; колоквіумі; атестації;
підсумковий — наприкінці курсу, під час заліку; реферати; наукові
повідомлення; перевірка конспектів.

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 1. Методологія юридичної деонтології

Людина. Взаємодія людини з Всесвітом. Призначення людини на Землі.

Поняття культури. Культура і цивілізація. Культура особи у контексті
філософського аналізу. Гармонія особи. Культура людини та її психіка.
Види культур та субкультур, суперкультура.

Особа юриста. Онтологічні та деонтологічні засади особи юриста.
Соціалізація особи юриста. Взаємозумовленість культури й освіти.
Філософія правової освіти. Історія підготовки юристів. Характеристика
навчальних закладів юридичного профілю. Професійна соціалізація у
культурологічному вимірі. Форми професійної соціалізації. Процес
професіоналізації.

Методологічні засади культурології права. Предмет і зміст культурології
права. Принципи та функції культурології права. Загальнолюдська культура
та загальнолюдські цінності. Культурна норма. Культурні процеси,
культурна подія, культурне середовище, культурний контекст, культурний
потенціал, культурні тенденції у праві. Контркультура, антикультурна
підміна і окультурення права.

Тема 2. Предмет юридичної деонтології

Зміст онтології та деонтології. Історія виникнення деонтології. Вчення
І.Бентама про обов’язки людини. Теорія обов’язку. І.Кант про моральний
імператив.

Дослідження В.Сокуренка про внутрішній імператив та деонтологію юриста.
Розвиток юридичної деонтології В.Горшеньовим та І.Бенедиком. С.Алекссєв,
М.Айзенберг і П.Рабінович про вступ до спеціальності “Правознавство”.
Сучасні дослідники юридичної деонтології: О.Скакун, С.Гусарєв, М.Коваль,
І.Бризгалов, О.Шмоткін та ін. Львівська та харківсько-київська
“деонтологічні школи”.

Юридична деонтологія як філософське-правове вчення про внутрішній
імператив службового обов’язку юриста. Співвідношення внутрішнього
імперативу обов’язку із зовнішнім. Принципи внутрішнього імперативу
службового обов’язку. Предмет юридичної. Зв’язок юридичної деонтології з
іншими науками. Класифікація юридичної деонтології.

Тема 3. Принципи, функції та компоненти юридичної деонтології

Поняття принципу у юридичній деонтології. Принципи права і правничих
дисциплін та їх вплив на принципи юридичної деонтології.

Оригінальність принципів юридичної деонтології та їх дія. Роль обітниці
і морального самоконтролю для формування принципів. Джерела принципів та
норм юридичної деонтології.

Загальні поняття функцій права. Своєрідні функції юридичної діяльності.
Підхід до формування функцій юридичної деонтології. Функції які
стосуються особи правника. Функції, які відображають процес формування
національного права в Україні. Функції які стосуються регулювання
суспільних відносин у державі.

Проблема формування компонентів юридичної деонтології. Культурологія
юридичної діяльності. Роль свідомості і почуттів у юридичній
деонтології. Види почуттів та їх аспекти. Класифікація аспектів основних
видів почуттів як визначальний чинник компонентів юридичної деонтології.

Тема 4. Співвідношення юридичної деонтології з професійною культурою та
правничою етикою

Поняття професійної культури юриста. Компоненти професійної культури.
Принципи та функції професійної культури як об’єднуючі принципи і
функції правничої етики та Юридичної деонтології. Філософське розуміння
єдності професійної культури юриста з правничою етикою і юридичною
деонтологією як загального, особливого й одиничного.

Етика як наука про мораль. Професійна мораль юриста. Зміст правничої
етики та її різновиди. Етика права. Поняття вищої етики юриста.

Правнича етика як вчення про онтологію та аксіологію юриста у природному
правовому полі. Акмеологія юридичних дій та свідомість праdника.
Внутрішня сутність правничої етики. Правнича етика як наука.
Духовно-етичний вибір професійної діяльності юриста. Правнича етика і
державне мислення юриста.

Морально-етичні норми у юридичному процесі. Моральний діалог між
існуючими моральними нормами і формуючим національним правом.
Дослідження морально-етичних норм філософією права. Морально-етичні
норми і людська психологія.

Зв’язок норм юридичної деонтології з правничою етикою та професійною
культурою. Поняття норм природного права. Дефініції природного права як
системи норм і як науки. Одиничне, особливе й загальне у нормах
природного права та їх вплив на формування юридичної деонтології. Синтез
природного та позитивного права, моралі і права.

Тема 5. Деонтологічна правосвідомість та обов’язки юриста

Вчення З.Фрейда про свідомість. Самосвідомість, психоаналіз. Зміст
правової свідомості. Обґрунтування деонтологічної правосвідомості як
результату загальної правосвідомості. Джерела і стадії деонтологічної
правосвідомості. Принципи та функції деонтологічної правосвідомості.

Види обов’язків у юридичній діяльності. Основні групи обов’язків:

соціально-державного, професійно-юридичного, духовно-морального
характеру. Проблема службового обов’язку юриста.. Зміст службових
обов’язків судді, адвоката, працівника прокуратури, працівника міліції.

Обов’язок юриста в організації самозахисту населення від злочинних
посягань. Просвітницька діяльність юриста. Основні напрями правового
виховання громадян. Ознайомлення громадян з мотивами злочинних діянь,
“життям” злочинного середовища, злочинними сферами. Поняття злочинної
субкультури, традиції злочинного середовища. Віктимологічні аспекти
самозахисту. Вибір шляхів, форм та методів самозахисту проти
пограбування, зґвалтування, шахрайства, шантажів, хуліганства. Поради
громадянам.

Зв’язок юриста з населенням. Інформаційна безпека громадян та юристів.
Права людини і свободи людини. Фізичні та духовно-моральні способи
самозахисту. Принципи та функції організації юристом самозахисту
громадян від посягання на їх права і свободи.

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Тема 6. Аспекти духовно-національного почуття юриста

Поняття законів Всесвіту. Триєдина антропологічна природа людини.
Співвідношення духовності та релігійності. Духовне право та його норми.

Зміст і структурні елементи духовної культури юриста. Пріоритет
духовного над матеріальним. Принципи та функції духовної культури
юриста. Духовна місія юристів. Вплив духовності на професійну діяльність
юриста. “Золоте правило” духовності. Кармічна культура юриста, її
компоненти, принципи та функції. Дія кармічних законів у юридичній
праці.

Поняття етносу, нації, ментальності. Національна ідея як вектор нації.
Право як основний вчинок національної ідеї. Національна культура
українського суспільства. Національні аспекти юридичної служби.

Поняття і складові елементи національної культури юриста. Мовна проблема
в Україні. Національний обов’язок ториста. Зміст національної безпеки.
Принципи та функції національної культури юриста. Повага до національних
почуттів громадян як забезпечення справедливості у професійній
діяльності юристів.

Політична стратегія у юридичній діяльності. Позапартійність юристів.
Політичні цінності. Поняття політичної культури юриста. Принципи та
функції політичної, культури юриста. Політична культура юриста як
складний соціокультурний феномен.

Філософська та наукова культури юриста, їх компоненти, принципи та
функції. Використання філософії та науки у практичній юридичній
діяльності.

Тема 7. Аспекти морально-правового почуття юриста

Абсолютні та відносні моральні норми. Альтернативність і
безальтернативність моральних норм. Позитивна й негативна мораль.
Моральні цінності. Поняття моральності. Вища, фактична і деформована
моральність. Моральні діалоги. “Золоте правило” моральності.

Поняття моральної культури юриста. Моральна гармонія юридичної
діяльності: особа юриста, службова діяльність, прийняття рішень,
динаміка.

Моральна схема: свідомість — почуття — дія. Моральна поведінка і
моральна діяльність юриста. Принципи та функції моральної культури
юриста. Моральна деформація юриста.

Призначення позитивного права. Право як засіб безпеки життєдіяльності
людини. Обґрунтування цінності правових норм. Юридичний позитивізм як
течія правової еволюції. Філософський та соціальний аналіз сутності
права. Вище й елементарне правове поле. Право як культурний феномен, як
частина загальнолюдської культури як “плід окультуреного дерева”.

Зміст правової культури юриста. Правова коеволюція, ціле і частина у
праві, гармонійність юридичної практики. Верховенство правової культури.
Принципи та функції правової культури юриста. Поняття фольклорного
права. Недопустимість правової диктатури.

Інтуїтивна культура юриста, її компоненти, принципи та функції. Поняття
морально-правової інтуїції.

Тема 8.Аспекти психолого-естетичного почуття юриста

Психологія та предмет її дослідження. Психологічний вплив на людину.
Основні психологічні категорії. Психологія юридичної праці та психологія
юридичного управління. Деонтологічні аспекти юридичної психології.

Поняття психологічної культури юриста. Види. психологічної культури
юриста за темпераментом особистості. Норми і механізм дії психологічної
культури юриста. Рівні психологічної культури юриста: експектація,
емпатія. Сфери психологічної культури юриста: несвідоме, передсвідоме
свідоме, підсвідоме, надсвідоме. Психологічний “тиск” у юридичній
практиці.

Принципи та функції психологічної культури юриста. Інтелект та розум.
Властивості та категорії інтелекту. Розпорядження власним інтелектом,
мудрість. Зміст інтелектуальної культури юриста, Інтелектуальне пізнання
правової діяльності. Основні принципи та функції інтелектуальної
культури юриста. Інтелектуальне навчання. Предмет та завдання
інтелектуальної культури юриста.

Емоції та їх види. Причини виникнення емоцій. Емоції та почуття. Поняття
правового почуття. Емоційний досвід юриста.

Внутрішні процеси психіці людини. Внутрішні переконання юриста.
Підсвідомість, її вплив на юридичну практику. Поняття культури.
підсвідомості юриста. Норми підсвідомості культури. Принципи та функції
культури підсвідомості юриста.

Зміст емоційної культури юриста. Стадії емоційно-правової ситуації.
Принципи та функції емоційної культури юриста. Врегулювання юридичних
конфліктів.

Необхідність педагогічних знань у юридичній діяльності. Поняття
педагогічної культури юриста, її принципи та функції. Значення
педагогічного такту для особи юриста. Педагогічна спостережливість та
передбачливість юриста.

Естетика як гармонійне сприйняття світу. Поняття “золотого перетину” в
естетиці. Основні естетичні категорії. Правова естетика. Поняття
естетичної культури юриста, її внутрішні та зовнішні аспекти. Естетичне
пізнання правового явища. Принципи та функції етичної культури юриста.
Піднесення рівня правового почуття юриста.

Тема 9. Аспекти професійного почуття юриста

Характеристика деонтологічних процесів у професійно-службовій
діяльності.

Поняття інформації. Закон України “Про інформацію”. Види інформації.
Правова інформація. Онтологія та деонтологія правової інформації.

Зміст принципи та функції інформаційної культури юриста. Правові основи
одержання, використання, поширення і зберігання інформації юристом.

Економіка у період переходу до ринкових відносин. Правове забезпечення
економічних реформ. Деонтологія економіко-правових параметрів юриста.
Необхідність економічної культури у юридичних процедурах.

Поняття економічної культури юриста. Організація економіко-правового
виховання громадян. Причини га функції економічної культури юриста.
Фінансова дисципліна, фіскальні правопорушення та завдання перед
юридичними службами.

Логіко-математичні дії юриста. Поняття математичної культури юриста, її
зміст та компоненти. Причини та функції математичної культури юриста.

Акторські прийоми у юридичній діяльності. Професійно-юридична гра, її
логічні засади та особливості у пізнанні правової істини.

Зміст акторської культури юриста. Акторська увага та професійні рухи
юриста. Принципи та функції акторської культури юриста. Внутрішній
монолог та кульмінаційні моменти юридичної діяльності.

Поняття зовнішньої культури юриста. Службовий етикет як компонент
зовнішньої культури юриста. Види службового етикету. Принципи та функції
службового етикету юриста. Службовий етикет юриста в екстремальних
ситуаціях.

Філософія ненасильства та юридичне милосердя. Особиста культура юриста.

Правомірність застосування вогнепальної зброї та фізичної сили до
Правопорушників. Поняття вогнепальної та фізичної культури працівника
міліції. Принципи та функції вогнепальної та фізичної культури
працівника міліції. Переваги застосування фізичних засобів впливу до
правопорушника перед бойовими. Перетворення абстрактного у конкретне у
вогнепальній та фізичній культурі окремих юристів.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Основні нормативно-правові акти

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996р. // Відомості
ВРУ (далі – ВВРУ). – №3. – Ст. 141.

2. Основи законодавства України про культуру Закон України від 14 лютого
1992 р. // ВВРУ. – №21 – Ст. 294.

3. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992р. // ВВРУ. – 1992. –
№48. –

Ст.650. 4 Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990р. //ВВРУ. –
1991. – №4. –

Ст.20.

5. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993р. // ВВРУ. – 1993. –
№39, -Ст.383.

6. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991р. // ВВРУ, –
1991. -№53.-Ст.793.

7. Про статус суддів: Закон України від 15 грудня 1992р. // ВВРУ. –
1993. -№8. -Ст.56.

ІІ. Основна навчально-методична література

Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. — М.,
1998.

Бризгалов І.В. Юридична деонтологія (стислий курс лекцій) — К., 1998.

Букреев В.И., Римская И.Н. Этика права. — М., 1998.

Волченко В.Н. Миропонимание и экоэтика ХХІ века. Наука — Философия —
Религия. — М., 2001.

Гельвеций К.А., Про людину, її розумові здібності та її виховання / Пер.
з фр. К., 1994.

Гельдебрант Д. Етика. — Львів, 2002.

Гончаренко С. Український педагогічний словник. К., 1997.

Горшенев В.М., Бенедик И.В. Юридическая деонтология. — Харьков, 1988,
1993.

Гусарев С.Д., Тихомиров О.Д. Юридическая деонтология. — К., 1999.

Етика: Навч. посіб. / За ред. В.О. Лозового. — К., 2002.

Этика: Энциклопедический словарь / Под ред. Р.Г. Апресяна и
А.А. Гусейнова. — М., 2001.

Коваль Н.В. Введение в юридическую специальность (деонтологический
аспект): Курс лекций. — Донецк, 1998.

Концепции современного естествознания / Под ред. С.И. Самыгина. —
Ростов н/Д, 2001.

Людина і світ: Підручник / Голов. ред. Л.В. Губерський. — К., 2002.

Мерло-Понті М. Феноменологія сприйняття / Пер. з фр. — К., 2001.

Немов Р.С. Психология: Словарь-справочник: В 2 ч. — М., 2003.

Новая философская энциклопедия: В 4т. / Ин-т философии РАН, Нац. общ. —
науч. фонд; Научно-ред. совет: предс. В.С.Степин, заместители предс.
А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин, уч. секр. А.П. Огурцов. — М.: 2000-2001.

Основы валеологии: В 3 кн. / Под ред. В.П. Петленко. — К., 1998-1999.

Поппер К.Р. Объективное знание. Эволюционный подход / Пер. с англ. — М.,
2002.

Рікер П. Сам як інший / Пер. із фр. — К., 2002.

Святий Августин. Сповідь / Пер. з латин. — К., 1999.

Семенюк Е.П. Філософські засади сталого розвитку. — Львів, 2002.

Скакун О.Ф. Юридическая деонтология. — Харьков, 2002.

Сливка С.С. Українська національна філософія права: онтологічний ракурс.
— Львів, 2001.

Сливка С.С. Юридична деонтологія: Підручник ___________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Філософський енциклопедичний словник. — К., 2002.

Философский энциклопедический словарь. — М., 2000.

Шмоткін О.В. Юридична деонтологія. — К., 2002.

Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та
ін. — К., 1998-2002.

ІІІ. Додаткова навчально-методична література

Арендт Г. Становище людини / Пер. з англ. — Львів, 1999.

Лука (Войно-Ясенецкий). Дух, душа и тело. — М., 1997.

Афанасьева О.В., Пищелко А.В. Этика и психология профессиональной
деятельности юриста: Учеб. пособие. — М., 2001.

Бачинин В.А. Морально-правовая философия. — Харьков, 2000.

Белый А. Символизм как миропонимание. — М., 1994.

Белик А.А. Культура и личность. — М., 2001.

Ваньє Ж. Бути людиною / Пер. з англ. — Львів-Київ, 2000.

Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. — М., 2002.

Вишиякова О.В. Этика Бердяева. — М., 2000.

Владимиров Ю.С. Метафизика. — М., 2002.

Гадамер Г.-Г. Істина і метод / Пер. з нім. У 2 т. — К., 2000.

Гарин И.И. Что такое єтика, культура, религия? — М., 2002.

Гарольд Дж. Берман. Вера и закон: примирение права и религии / Пер. с
англ. — М., 1999.

Гриценко В. Людина і культура. — К., 2000.

Гуревич П.С. Культурологія. — М., 2000.

Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: Учебник. — М., 1998.

Дарієнко А.С. Естетична культура юриста (спроба філософсько-правового
осмислення), — Львів, 2001.

Демидов А.И. учение о политике: философские основания. — М., 2001.

Досвід людської особи: Нариси з філософської антропології. — Львів,
2000.

Дробницкий О.Г. Моральная философия: Изб. труды. — М., 2002.

Залманов А.С. Тайная мудрость человеческого организма (глубинная
медицина). — М., 1991.

Етика ділового спілкування. — К., 1999.

Еникеев М.И. Юридическая психология: Учебник. — М., 2001.

Этика сотрудников правоохранительных органов / Под ред. Г.В. Дубова:
Учебник. — М., 2002.

Залманов А.С. Тайная мудрость человеческого организма (глубинная
медицина). — М., 1991.

Занік Ю.М. Інтелектуальна культура юриста: філософсько-психологічне
обґрунтування. — Львів, 2002.

Клизовский А. Основы миропонимания новой эпохи. В 3 т. — Рига, 1990.

Кондрашов В.А., Чичина Е.А. Этика. Эстетика — Ростов н/Д., 2000.

Кормич Л.І., Багацький В.В. Культурологія. — Харків, 2002.

Кравченко А.И. Культурология. — М., 2001.

Культура і спільнота у становленні педагога / За ред. К.М. Кларка і Т.С.
Кошманової. — Львів, 2000.

Культурология / Под ред. А.А. Радугина. — М, 2000.

Культурология / Под ред. Н.Т. Багдасарєян. — М., 2001.

Культурология: Учебное пособиє. — Ростов н/Д., 2000.

Лазарев С.Н. Диагностика кармы: В 8-и кн. — СПб., 1993-2003.

Леви В.Л. Искусство быть собой. — М., 1991.

Лекрон Лесли М. Добрая сила (самогипноз) / Пер. с англ. — М., 1993.

Лешкевич Т.Г. Философия науки: традиции и новации. — М., 2001.

Литвинов В. Ренесансний гуманізм в Україні. — К., 2000.

Ллойд Д. Идея права / Пер. с англ. — М., 2002.

Лотова И.П. Психолого-акмеологические основы профессиональной карьеры
государственных служащих. — М., 2001.

Мазова Е. Скрытая природа человека. Ваше животное и ваш характер
(Кармическая астрология и эзотерика естественных наук). — М., 1997.

Малахов В.А. Етика: Курс лекцій. — К., 1996.

Мартынов А.В. Исповедимый путь. — М., 1990.

Миллер М.А. Карма — изменения будущего. — М., 1996.

Мильнер-Иринин Я.А. Этика, или Принципы истинной человечности. — М.,
1999.

Мур Дж. Э. Природа моральной философии / Пер. с англ. — М., 1999.

Норбеков М.С. Опыт дурака, или ключ к прозрению. Как избавится от очков.
— СПб., 2001.

Патріарх Димитрій. Розмови про страшне сьогодення. — К., 2001.

Пивоев В.М. Философия культуры: Учебное пособиє. — СПб., 2001.

Перминов В.Я. Философия и основания математики. — М., 2001.

Пивоев В.М. Философия культуры: Учебное пособиє. — СПб., 2001.

Политическая и экономическая этика / Пер. с нем. — М., 2001.

Ріх А. Хозяйственная этика / Пер. с нем. М., — 1996.

Розанов В.В. Уединенное. — М., 1990.

Розин А.В. Етика: история и теория. Учебное пособие. — М., 2002.

Рябошапко В.І. Менеджмент податкової міліції. — Харків, 2000.

Сенека, Луцій Аннет. Моральні листи до Луцілія. — К., 1999.

С’єдін Б.Г. Естетичне виховання у структурі професійної
морально-правової культури співробітників органів внутрішніх справ
України // Автореф. дис…. канд. філос. наук. — К., 1998.

Сливка С.С. Самозахист населення: моральний аспект. — Львів, 1996.

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / Пер. с англ. — М., 1992.

Столяренко А.М. Психологические приемы в роботе юриста: Практ. пособие.
— М., 2000.

Смоляренко А.М. Юридическая педагогика. — М., 2000.

Судаков А.К. Абсолютная правстветность: этика автономии и безусловный
закон. — М., 1998.

Сухарев В.А., Сухарев М.В. Психология народов и наций. — Донецк, 1997.

Теорія оперативно-службової діяльності правоохоронних органів України. —
Наукове видання / За ред. В.Л. Регульського. — Львів, 2000.

Філберт, Бернгард. Світи перед Богом / Пер. з нім. та англ. — Львів,
1996.

Фрейд З. Психоаналитические этюды. — Минск, 1999.

Фромм Э. Душа человека / Пер. с англ. — М., 1992.

Фромм Э. Иметь или быть? / Пер. с англ. — М., 1986.

Хван Ю. Эликсир здоровья: единая система Норбекова и Сам Чон До — СПб,
2000.

Шрейдер Ю.А. Этика — М., 1998.

Шуман А.Н. Философская логика: Истоки и эволюция. — Минск, 2001.

Юм Д. Трактат о человеческой природе. — Минск, 1998.

Юридична психологія: Підручник / За ред. Я.Ю. Кондратьєва. — К., 1999.

Язык подсознания. — 2-е изд., перераб. — Красноярск, М., СПб., 1999.

Ясперс К. Смысл и назначение истории / пер. с нем. — М., 1991.

2. Критерії контролю та оцінювання знань

Оцінка є вираженням й визначенням в умовних знаках-балах, а також в
оцінювальних судженнях викладача ступеня засвоєння курсантами
(студентами) знань, умінь та навичок відповідно до вимог програми
вивчення курсу, рівня науковості і ступеня самостійності. Оцінювання
здійснюється у процесі повсякденного вивчення викладачем результатів
навчально-наукової роботи курсантів (студентів) в аудиторний та
позааудиторний час, а також за результатами спеціальної перевірки знань,
умінь і навиків: усної, письмової, графічної та практичної.

При оцінюванні враховується повнота, науковість, проблемність,
свідомість і міцність засвоєння найважливішої наукової інформації, яка
передбачена програмою й фактично вивчена (на лекціях, семінарських
заняттях чи самостійно); знання й розуміння зв’язків й взаємозалежностей
між вивченими явищами, законами, закономірностями і правилами, вміння
користуватися набутими знаннями для правильного пояснення конкретних
фактів і явищ реальної дійсності, самостійність суджень, висунення
наукових проблем, знання основних наукових концепцій.

Оцінка успішності курсантів (студентів) виражається в балах, а також у
формі оцінюючих суджень викладача. Виставлення поточних оцінок
здійснюється в журналах, а підсумкових — у відомостях (із аналогічними
записами в залікових книжках). Відомості є основним документом здачі
заліків та іспитів курсантами (студентами). Звичайно, оцінки
виставляються у журнал “знаменником” у випадку пропусків занять. У
журналі можна також виставити оцінки за самостійну роботу. Поточне та
контрольне оцінювання знань здійснюється за чотирьохбальною системою:
“відмінно” (5), “добре” (4), “задовільно” (3), “незадовільно” (2).

З юридичної деонтології слід дотримуватися таких норм оцінок:

Оцінки “відмінно” заслуговує курсант (студент), який виявив всебічні,
систематичні і глибокі знання навчально-програмового матеріалу, вміння
вільно виконувати завдання, передбачені програмою, ознайомлений з
основною і додатковою літературою, що рекомендується програмою. Як
правило, оцінка “відмінно” виставляється курсантам (студентам), які
засвоїли взаємозв’язок основних понять юридичної деонтології в їхньому
значенні для юридичної професії, виявили творчі здібності в розумінні і
використанні навчально-програмового матеріалу, показали чітке знання
наукової термінології.

Оцінки “добре” заслуговують курсанти (студенти), які виявили повне
знання навчально-програмового матеріалу, успішно виконують передбачені
програмою завдання, засвоїли основну літературу, рекомендовану
програмою. Як правило, оцінка “добре” виставляється курсантам
(студентам), які засвідчили систематичний характер знань із юридичної
деонтології і здатні до їх самостійного поповнення і оновлення у ході
подальшої навчальної роботи і професійної діяльності, в цілому вірно
використовують наукову термінологію, вміють застосовувати отримані
знання в практичній діяльності.

Оцінки “задовільно” заслуговує курсант (студент), що виявив знання
основного навчального матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого
навчання і майбутньої юридичної діяльності, який справляється з
виконанням завдань, передбачених програмою, ознайомлений з основною
літературою, рекомендованою програмою. Як правило, оцінка “задовільно”
виставляється курсантам (студентам), що припустилися огріхів при
відповіді на іспиті і при виконанні екзаменаційних завдань (чи при
поточному опитуванні), але продемонстрували спроможність усунути ці
огріхи. Тобто курсант (студент) неповно володіє матеріалом, в його
знаннях існують незначні прогалини, не розуміється в деяких наукових
категоріях, але вміє застосовувати отримані знання в практичній
діяльності.

Оцінка “незадовільно” виставляється курсантові (студентові), який виявив
суттєві прогалини у знаннях основного навчально-програмового матеріалу,
припустився принципових помилок у виконанні передбачених програмою
завдань. Як правило, оцінка “незадовільно” ставиться курсантам
(студентам), які неспроможні продовжити чи приступити до юридичної
діяльності після закінчення вищого навчального закладу без додаткових
занять із юридичної деонтології. Тобто, курсант (студент) не володіє
навчальним матеріалом, не розуміється в наукових категоріях, не вміє
застосовувати отриманні знання в практичній діяльності.

По завершенні вивчення навчального предмета “Юридична деонтологія”
курсанти (студенти) складають, як правило, залік.

Оцінка “зараховано” виставляється у тому випадку, коли курсант (студент)
у цілому орієнтується в навчальному матеріалі, в цілому використовує
наукову термінологію, вміє застосовувати отримані знання в практичній
діяльності. Тобто, його знання можна оцінити оцінкою не нижче
“задовільно”.

Оцінка “не зараховано” виставляється у тому випадку, коли курсант
(студент) не володіє навчальним матеріалом, не розуміється в наукових
категоріях, не вміє застосовувати отриманні знання в практичній
діяльності, що відповідає вимогам “незадовільної” оцінки.

А. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС

Лекція (від лат. — читання) — систематичний, послідовний виклад
навчального матеріалу, будь-якого питання, теми, розділу, предмета,
методів науки. Лекції бувають навчальними (одне з основних форм
навчального процесу й один з основних методів викладання у вищому
навчальному закладі) і публічними (одна з основних форм пропаганди й
поширення наукових знань). Головними вимогами до лекції є: науковість,
доступність, єдність форми й змісту, емоційність викладу, органічний
зв’язок з іншими видами навчальних занять — семінарами, самостійною
роботою тощо.

Лекційний метод навчання полягає в систематичному усному викладі
професором або доцентом розділу науки чи навчального курсу. До речі,
лекція вперше почала застосовуватися в середньовічних університетах у
формі читання й коментування викладачем тексту якоїсь книги, а характер
усного викладу навчального курсу лекція набула у ХVІІІ столітті.

Лекції мають такі переваги над іншими формами навчання: творче
спілкування лектора з аудиторією, співтворчість, емоційна взаємодія,
дуже економний спосіб отримання у загальному вигляді основ знань;
активізує творчу діяльність (якщо добре зрозуміла і уважно прослухана).

У даному навчально-методичному посібнику подано основні відомості для
лекційного матеріалу. Повний зміст лекції міститься у підручнику. Тому
цей посібник потрібен скоріше для повторення матеріалу, ніж для його
вивчення. Хоча схематичний опис таких видів культур як кармічна,
філософська, наукова, інтуїтивна, математична подані вперше.

Загальна частина

РОЗДІЛ І. Методологія юридичної деонтології

1.1. Культура особи

Культура (від лат. — обробіток ґрунту, розвиток, виховання, освіта,
шанування) — це сукупність матеріальних і духовних надбань людини, які
втілені в результатах продуктивної діяльності (те, що твориться людиною,
на відміну від того, що твориться природою). Культура є не стільки
продуктом людської діяльності, скільки сукупністю умов, в яких ця
діяльність може здійснитися. Культура розглядається у таких сферах:
мораль, звичаї, мова, писемність, характер одягу, поселення, економіка,
техніка, мистецтво, релігія, судочинство, суспільно-політичний устрій,
виховання і т. д. Відрізняють культуру тіла людини від її культури душі
і культури духу.

Невіддільним від поняття “культура” є поняття “цивілізація”. Воно не
тільки означає рівень суспільного розвитку матеріальної та
нематеріальної культури, а й вказує на історичні типи культур. Поняття
“цивілізація” змістом наближається до поняття “культура”, та все ж вони
різні.

Культура має постійно підживлювати цивілізацію, інакше остання
заперечуватиме, руйнуватиме культуру, нехтуватиме нею. Цивілізація є
тимчасовим явищем і означає перетворену людиною, окультурену природу,
засоби цього перетворення, соціальну культуру, людину, яка засвоїла
духовну та інші види культур. Культура — загальнолюдське надбання, вона
виступає своєрідним кодом, матрицею цивілізації.

Загалом рівень цивілізації не обов’язково збігається з рівнем культури
суспільства чи окремої особи. Це пояснюється тим, що культура спрямована
на безперервний духовний, а цивілізація, як правило, — на фізичний
розвиток членів суспільства. Причина криється в тому, що нехтується
використання здобутків окремих видів культур. Це бачимо на прикладі
того, що культуру творять етноси, а цивілізацію — нації. Тому при
розкритті змісту цивілізованого суспільства та цивілізованого
правопорядку потрібно враховувати культурний чинник.

Культура особи — це максимальні якісні, індивідуальні здобутки людини у
матеріальній і духовній сферах та впровадження набутих цінностей у її
життєдіяльність.

Індивідуальні здобутки повинні інтегруватися з колективними, суспільними
досягненнями, інакше вони можуть виявитися не потрібними, марними.

1.2. Правова соціалізація

Правова соціалізація юриста — це віддзеркалення діалектики його
становлення як особистості, усвідомлення ним службових, юридичних
обов’язків, вироблення почуття правової та моральної відповідальності.

Професійна соціалізація (професіоналізація) відзначається активним
засвоєнням правових норм, розумінням цінності прав, умінням
користуватися правовим інструментарієм у практичній діяльності. Однак
сьогодення вимагає від юриста знань не тільки позитивного, а й
природного права, творчого поєднання духовних, моральних та
позитивістських норм.

Активна професійна соціалізація розпочинається з усвідомлення юристом
власного “я”, свого місця у соціумі, з оволодіння навичками застосування
своїх знань на практиці. Цей перший етап професійної соціалізації тісно
пов’язаний з виконанням службових обов’язків.

Службові обов’язки скеровують юриста до конкретизації у використанні
засвоєних правових норм, до усвідомлення необхідності і корисності
власних професійних дій. Це формує у нього переконання в цінності права.
Загалом службові обов’язки є головним засобом професіоналізації юриста.
Сумлінне виконання ним службових обов’язків виявляється у позитивних
діях, спрямованих на охорону прав і свобод громадян.

Важливим структурним елементом професійної соціалізації юриста є
формування почуття відповідальності. Усвідомлення необхідності
відповідальності за власні вчинки перед державою та суспільством має
запобіжне значення, застерігає юриста від застосування необдуманої
примусової сили держави, що виявляється у санкціях кримінальних,
цивільних, адміністративних та інших норм. Почуття правової та моральної
відповідальності — необхідні стимулятори правомірної поведінки юриста.
Почуття правової і моральної відповідальності активізують професійну
свідомість правника, скеровують його на свідоме розв’язання суспільних
суперечностей, які виникають у його практичній діяльності.

Доцільно розглядати професійну соціалізацію у культурологічному вимірі.
Адже юрист, виконуючи службові обов’язки, органічно поєднує функції
знавця букви і духу права, духовно-морального наставника, політолога,
психолога-педагога, економіста, актора та ін. Зрозуміло, що це вимагає
засвоєння певних видів культур, розкриває творчий потенціал юриста,
сприяє його реалізації у суспільстві, підносить рівень та міру включення
культур у правове середовище. Але у діяльності юриста існують певні
домінанти.

У юридичній соціалізації вагомим соціальним контролем виступає природне
право. Саме з природного права розпочинається розуміння норм поведінки,
формування позитивного права. На вимогах природного права побудовані
міжнародні конвенції про права людини, дитини та ін.

Видається можливим вважати соціальним контролем й позитивне право, яке
“пройшло” відповідне визнання суспільством. Зокрема, найбільш визнаними
нормами позитивного права в Україні є норми Конституції. Тому процес
правової соціалізації так чи інакше відбувається під впливом (контролем)
конституційних норм. Найбільші здобутки юридичної практики в Україні
також позитивно впливають на соціалізацію юриста. Користуючись принципом
аналогії, юрист має змогу звіряти свої професійні дії з цими здобутками,
використовувати їх на практиці.

Професійна (правова) соціалізація юриста як суб’єкта культури — це
складний і багатогранний процес. Він залежить від багатьох суб’єктивних
та об’єктивних чинників. На правову соціалізацію юриста впливають усі
види культур, умови його життєдіяльності, трудовий шлях, характер
обраної спеціалізації, сімейний стан, атмосфера в сім’ї, місце
проживання, перебування в соціальних групах та ін. Культура виступає
каналом соціалізації. Тому філософія правової освіти становить
світоглядно-ціннісне підґрунтя соціалізації юриста, розуміння ним права
як національного і загальносвітового культурного феномена.

1.3. Культурологія права

Культурологія (культурознавство, теорія культури) права – це наука про
множину культур які відображаються у праві. У цілому право
характеризується багатьма видами (множиною) культур (культура не існує
абстрактно, а лише у множині). Проте не сумарна кількість видів культури
визначає право, оскільки це — здобутки загальнолюдської культури.
Йдеться про окремі складові елементи (культурологічні аспекти) кожної
окремої культури, які мають пряме або хоча б дотичне відношення до
права.

Зміст культурології права полягає у дослідженні такого явища, як спектр
культур у праві. Річ у тім, що кожен з видів культури не впливає на
право самостійно, ізольовано. Тут спостерігається явище дифузії культур.
Адже між усіма видами культури існують спільні структурні елементи. У
кожній культурі вони відіграють певну роль. Внаслідок цього можливе
виникнення культурних конфліктів у праві, які можна розв’язати методом
врівноваження (згладжування). Суть цього методу полягає в тому, щоб у
конкретній ситуації надати перевагу лише одному, більш важливому для неї
елементу культури, нехтуючи іншими. Це означає, що вимушено створюються
культурні східці, які ще називають ієрархією культур. Вона залежить від
ступеня важливості кожного структурного елемента конкретного виду
культури для певної норми права.

Предметом культурології права є загальні і спеціальні закони розвитку
права як феномена культури; система знань про сутність, суспільне
призначення культури у формуванні права, їх зв’язки з іншими соціальними
явищами; загальні закономірності виникнення і розвитку права, вплив
різних видів цінностей (множини культур) на право, його формування та
реалізацію, утворення культурно-правової реальності.

Предмет культурології права дає відповідь на питання, які закономірності
досліджуваних явищ вивчає наука, яка сутність і призначення цих явищ.
Тобто культурологія права — проблемна, суспільна, філософсько-юридична,
теоретична наука, яка має власний предмет. Загалом — це вступ до права,
до філософії права. Культурологія права впливає на юридичну думку особи,
формує її мислення і стимулює справжню правотворчість. Вона
характеризується нескінченним процесом розвитку думки у пізнанні явищ.
Для цього потрібні високий рівень абстрактності, творче теоретичне
мислення, уміння досліджувати духовні та моральні норми. Завданням
культурології права є створення теорії “мирного співіснування” всіх
видів культури з метою блокування протиріч між їхніми складовими
елементами, які формують національне право.

Культурологія права ґрунтується на основних спеціальних і загальних
принципах. Основним спеціальним принципом є єдність права, культури і
моралі (узгоджена з природними нормами) та необхідність (постійні вимоги
суспільства) регулювання правовідносин.

Такі традиційні принципи позитивного права, як демократизм, гуманізм,
справедливість, рівність усіх перед законом, науковість, законність
тощо, здебільшого відповідають загальним принципам культурології права.
Однак у культурології права їх треба розглядати у контексті культури,
враховуючи досягнення народу в кожному напрямі діяльності.

Культурологія права виконує певні функції, серед яких найвагоміші такі:
відображення культурних парадигм та тенденцій у праві; пояснення
процесів перетворення стихійного у правові норми; втілення національних
ідей у право; відображення соціокультурної ситуації у правовому
регулюванні; формування у громадян ціннісної правової орієнтації.

Мета культурології права полягає у виявленні правових аспектів усіх
видів культури з метою формування цінних позитивних юридичних норм
професійної культури юриста. Ця мета завжди актуальна, оскільки будь-яка
діяльність неможлива без культури, а точніше, без єдності її видів. У
цьому й виявляється універсальне значення культурології права.

РОЗДІЛ 2. Предмет юридичної деонтології

2.1. Поняття юридичної деонтології

Юридична деонтологія, по-перше, вступ до спеціальності, мета якого —
навчити студента вважати совість, справедливість головними критеріями
його професійної діяльності, виробити внутрішнє почуття, переконання до
прийняття справедливого обґрунтованого юридичного рішення; по-друге —
вступ до філософії права.

Юридична деонтологія досліджує проблеми: пізнання сутності внутрішнього
імперативу службового обов’язку у правових ситуаціях; пошук та
встановлення правової істини самим юристом (а не іншими особами,
установами); використання у службовій діяльності, поряд з позитивним
правом, норми природного права для об’єктивної оцінки правової ситуації.
Ці проблеми треба досліджувати з позиції філософії, культурології,
соціології права, юридичної психології, теорії держави і права та інших
наук. Тут виявляється зв’язок юридичної деонтології з іншими суспільними
науками.

Отже, юридична деонтологія — це філософсько-правова наука про пізнання
юристом сутності внутрішнього імперативу службового обов’язку, який
створює передумови для формування особистісних норм його професійної
поведінки і мотиви їх вибору. Мета такого вибору полягає у формуванні
внутрішнього переконання, встановлення об’єктивної істини та прийняття
справедливого правового рішення.

Предмет юридичної деонтології умовно можна представити такою залежністю:
“філософія – право – почуттєва норма – професійна дія”. З неї випливає,
що норми природного права пронизують почуття юриста, на основі чого
формуються комплексні почуттєві норми, які разом з позитивним правом
проявляються у професійних діях.

Сучасні дослідники юридичної деонтології часто ідентифікують цю науку з
іншими, зокрема з правовою етикою (юридичною етикою) та професійною
культурою юриста (юридичною культурою). Хоча ці науки тісно пов’язані
між собою, проте вони суттєво відрізняються одна від одної. Так, якщо
внутрішні аспекти видів культур (субкультур), які стосуються юридичної
деонтології, притаманні правничій деонтології, а зовнішні аспекти цих же
культур — професійній етиці, то обидва аспекти — властиві професійній
культурі.

Для цих юридичних наук спільним є предмет дослідження: особа юриста,
його професійні дії. Кожна з них по-своєму підходить до формування
юриста як головного суб’єкта права, до пізнання ним правового явища та
прийняття справедливого, обґрунтованого рішення. Ці науки нормативні.

Відмінності між юридичною деонтологією, юридичною етикою та професійною
культурою полягають насамперед у тому, що їхня нормативність має різний
зміст. Зокрема, наука про професійну культуру та юридичну етику
виробляють для всіх юристів зразки норм, які можуть прийматися державою
і набувати загальнообов’язкового значення. Вони можуть міститися в
різноманітних морально-етичних кодексах, відомчих статутах, наказах,
пам’ятках тощо. Проте юридична деонтологія жодних моделей норм не
творить, а її вимоги ніде на письмі не відображені. Її нормативність
полягає у дослідженні вироблення юристом особистих норм. Причому ці
норми, хоча й мають індивідуальний характер, призначені лише для
конкретного випадку. Такі одноразові норми назвемо деонтологічними.

Якщо норми професійної культури і юридичної етики спрямовані на
регулювання службових дій юриста, то деонтологічні норми — на
регулювання професійного мислення. Адже немає такої юридичної науки
(крім деонтології та філософії права), яка б вивчала думки юриста, які
передують будь-яким діям і потребують насамперед впорядкування.
Практично двох однакових деонтологічних норм не буває. Вони не можуть
бути ідентичними для всіх юристів. Деонтологічна норма формується у
кожному конкретному випадку. Це норма для одного юриста і тільки для
конкретного випадку. Інший юрист, який потрапить в аналогічну ситуацію,
неодмінно думатиме по-своєму і сформує для себе іншу, власну норму
службової поведінки.

Суттєва різниця існує у діях норм юриста. Річ у тім, що деонтологічні
норми діють швидше, ніж норми професійної культури і юридичної етики.
Адже йдеться про думки, дія яких не має аналогів.

Юридична деонтологія є наслідком інтелектуальної діяльності юриста, його
думок, впливів (внутрішніх аспектів) усіх можливих видів культур,
субкультур. У той же час для юридичної етики хоча і важлива
інтелектуальна діяльність юриста, проте оцінюється вона за його
службовими діями, які відображають зовнішні аспекти певних видів культур
(субкультур). Професійна культура вбирає у себе як інтелектуальну, так і
фізичну діяльність юриста. Зокрема, до останньої належать різноманітні
практично-професійні навички: культура фізичного затримання
правопорушника, вміння водити службовий автомобіль, майстерність у
діловодстві тощо. Для професійної культури мають значення і такі
фактори: час, спритність, обсяг дій, простір, залучення інших осіб (їх
кількість), активність рухів та ін. Звичайно, для юридичної деонтології
вони слугують додатковими чинниками.

Юридична деонтологія дає відповіді на запитання: як, що, де, коли (в
мисленні), Юридична етика дає відповідь на ті ж запитання (в діях), а
професійна культура — на ті ж запитання і в думках, і в діях. Тому
кількісна і якісна оцінка тут різна.

Якщо для юридичної деонтології важливими є існування свідомості та
почуття, їх внутрішній вплив на дії юриста, то для професійної культури
і юридичної етики необхідно, щоб свідомість і почуття мали зовнішній
вияв (для оцінки іншими особами).

2.2. Історія виникнення юридичної деонтології

Деонтологія, зокрема юридична деонтологія, як наука виникла порівняно
недавно. Існують різні її види. Нині в Україні найбільш розроблена
медична деонтологія. Наявною є педагогічна деонтологія. Найціннішим для
людини є життя, здоров’я і саме буття, яке часто залежить від лікарів,
педагогів від виконання ними професійного обов’язку. Юристи мають справу
з аналогічними цінностями, у їхніх руках — доля людини. Юридична
деонтологія перебуває в стадії свого становлення.

Термін “деонтологія” вперше ввів у науковий обіг англійський філософ
права Ієремія Бентам у праці “Деонтологія, або наука про мораль” (1834
р.). Деонтологія, основи якої досліджував І.Бентам, є вченням про
професійні обов’язки і врахування результатів їх виконання людиною. Як
зазначав учений, у кожній дії важливий результат, тобто та користь, яку
приносить дія. Початок користі, за І.Бентаном, становить основу
деонтології.

Відомий науковець, професор, В.Сокуренко (м. Львів) вперше за всю
історію колишньої союзної держави започаткував дослідження засад
юридичної деонтології. Він зробив спробу розробити основні вимоги до
професійно-правових обов’язків юриста, аналогічно до вимог, які
стосуються лікаря. У подальших дослідженнях він аналізував юридичні
обов’язки, перспективи розвитку основ професійної деонтології.

У другій половині 80-х років була запроваджена навчальна дисципліна
“Деонтологія”. Її започаткував професор В.Горшеньов у Харківському
юридичному інституті (нині Національна юридична академія України імені
Ярослава Мудрого).

Погляди на юридичну деонтологію, викладені професорами В.Сокуренком та
В.Горшеньовим, діаметрально протилежні. Якщо перший приділяв основну
увагу внутрішнім процесам при виконанні юристом службового обов’язку, то
другий здебільшого надає перевагу зовнішнім.

Слово “деонтологія” утворилось від слова “онтологія”. Так онтологія (від
грец. – ontos – суще, а deon (deontos) – потрібне, необхідне і логія –
слово, поняття, вчення) – це розділ філософії, вчення про буття (на
відміну від гносеології – вчення про пізнання, в якому досліджуються
всезагальні основи, принципи буття, його структура і закономірності).
Тобто деонтологія – “жива” онтологія, це “дія” онтології. Це не дія
минулого, а дія запрограмованого природою, дія створеного, що є
закономірним, належним і потрібним у світобудові і життєдіяльності
людини.

2.3. Зміст юридичної деонтології

Деонтологія відображає внутрішні процеси теперішнього і майбутнього. Для
неї важливий хід думок у майбутнє, до дій, до потрібного й належного.
Для останнього найбільш характерним є внутрішнє ставлення особи до
реальної дійсності, що знаходить вияв в обов’язках юриста: спілкуванні,
прийнятті рішення, пізнанні явища та ін. Обов’язок — поняття ширше, ніж
усі інші, оскільки основними тут є внутрішні процеси — думки, а не дії.
Тобто з почуття обов’язку, його ступеня випливають певні особисті норми,
які характеризуються високою якістю.

В.Сокуренко зазначав, що приписи моральних і юридичних норм чинять
безпосередню дію на суб’єкта, який усвідомлює, що його воля підкорена
вимогам норм. Це породжує уявлення про внутрішній обов’язок, його
загальнолюдську цінність і конкретні соціальні блага, закладені у самому
вчинку. Це формує той внутрішній імператив, закон, який людина накладає
сама на себе, який необхідний сам собою. Сутність внутрішнього
імперативу (закону) як вихідного моменту полягає в тому, що людина
ставить собі мету, яка у той же час є її внутрішнім обов’язком. У цьому
немає суперечності, оскільки людина сама себе примушує, що цілком
сумісно з її внутрішньою свободою й виявом власної свобідної волі —
права вибору поведінки у межах об’єктивно існуючого соціального
нормування.

Під обов’язком розуміють те, що треба безвідмовно виконувати згідно з
вимогами суспільства або виходячи із власного переконання. Тому його
треба розглядати як зовнішній та внутрішній імператив (наказ). Зовнішній
імператив обов’язку виробляє для конкретного юриста інша особа, держава.
Це своєрідна повинність, яку незалежно від своєї волі зобов’язаний
виконувати юрист.

Існують різновиди обов’язку: духовний, моральний, національний,
суспільний, професійний, юридичний, службовий та ін. Ми зосереджуємо
увагу на службовому обов’язку. Для юриста — це система обов’язкових,
самостійних і правових дій у різних соціальних ситуаціях, пов’язаних з
духовною, моральною й внутрішньою потребою служіння суспільству, своїй
нації.

Внутрішній імператив службового обов’язку — це той самий службовий
“долг”, хоча вислів цей досить умовний і не зовсім вдалий (подібно до
морального імперативу Канта). “Долг” — це соціальний категоричний
імператив. Норми повинності покликані примирити людину з чужим, ворожим
їй світом. Поняття “долга” стало головною категорією моралі: саме
почуття “долга” визначає моральну поведінку людини.

Зміст внутрішнього імперативу службового обов’язку полягає у тому, що
він є свідомим, мотивованим чинником реальної поведінки юриста, його
певною позицією та добровільно прийнятим рішенням. Тобто цей імператив є
внутрішнім, особисто виробленим законом для юриста. Під впливом
добровільно покладеного на себе імперативу юрист сам себе примушує
діяти, виявляти особисті якості (зокрема, людяність), а також
демонструвати свободу розумної волі, веління серця, поклик сумління
тощо.

Між внутрішнім і зовнішнім імперативами службового обов’язку загалом є
спільні й відмінні риси. Але перше поняття для юридичної діяльності є
ціннішим, оскільки юрист усвідомлює свої вчинки, які мають цільову
спрямованість. Якщо зовнішній імператив службового обов’язку
розрахований на певну імпульсивність юриста, то внутрішній — на
систематичність. Зовнішній імператив можна передбачити, а внутрішній —
ні, бо він не розрахований на повторюваність однотипних випадків.
Характерною відмінністю є те, що внутрішній імператив службового
обов’язку юристом не тільки усвідомлюється, а ще й виконується, що
зовнішньому імперативу службового обов’язку невластиво. Зовнішній
імператив обов’язку можна виконувати і не замислюючись, а внутрішній —
ні. Внутрішній імператив має кожна людина, але не завжди ним
користується у повній мірі.

Внутрішній імператив службового обов’язку не регулюється жодним
нормативним документом, оскільки він не підвладний чужим нормам, не
пов’язаний із матеріальною зацікавленістю. Але це не означає, що
внутрішній імператив не відповідає за дії. Хоча юрист чинить за велінням
серця, але дії його можуть суперечити праву. Це ж стосується й наслідків
дій. Тому в цьому випадку можливі усі види відповідальності, незважаючи
на те, що в якійсь ситуації мав би “спрацювати” тільки внутрішній
імператив обов’язку, а не зовнішній. Тобто внутрішній імператив має свою
межу, вихід за яку карається законом. Це один із видів порушення юристом
правового почуття, “меж необхідної оборони”, де його зусилля спрямовані
не на якийсь розрахунок, власну вигоду чи користь, а на загальне благо,
торжество справедливості.

Внутрішній імператив службового обов’язку юриста виконує певні функції.
В основному вони збігаються з функціями юридичної деонтології й
полягають у виробленні соціального регулятора для юриста та
спрямованості на активний захист духовних, моральних, правових принципів
суспільства. Це означає, що внутрішній імператив є не тільки особистим
почуттям, а й правовою вимогою членів суспільства щодо юриста.

На внутрішній імператив службового обов’язку юриста впливають різні
чинники: юридична та загальна соціалізація; духовні, моральні, правові
норми; принципи суспільства; державний, професійний, юридичний,
службовий, трудовий, громадський, моральний обов’язки; обітниця.
Найважливіше значення для формування внутрішнього імперативу мають
загальнолюдські цінності, якими юрист керується у своїй діяльності.

РОЗДІЛ 3. Принципи, функції та компоненти юридичної деонтології

3.1. Принципи юридичної деонтології

Юридична деонтологія ґрунтується на відповідних принципах — гуманності,
справедливості, милосерді тощо. Вони збігаються з принципами професійної
етики юриста. Однак юридична деонтологія має і власні принципи.

Основним із них є нормативність. Це означає, що кожна професійна дія
юриста підпорядкована певним нормам. Але це не обов’язково правові
норми, які регулюють всю життєдіяльність особи. Йдеться про
загальноприйняті моральні норми, особливо власні норми юриста, які він
виробив під впливом різних чинників.

Принцип самостійності полягає в тому, що теоретичні положення юридичної
деонтології стосуються кожної особи зокрема. Юрист самостійно формує
свою поведінку, яка спрямована на підвищення ефективності правоохоронної
діяльності щодо громадян і суспільства в цілому. Також самостійно
виробляє у собі почуття внутрішнього імперативу службового обов’язку за
велінням серця та покликом сумління.

Стосовно принципу індивідуальності наголосимо, що деонтологічна норма
для кожного юриста — це його особистісна норма. Її не може використати
інший юрист. Якщо така спроба і буде, то, хоча б частково, настануть
зміни у самій нормі, і вона вже не характеризуватиметься
індивідуальністю. Для будь-якого іншого юриста, який потрапить в
аналогічну ситуацію, деонтологічна норма буде вже іншою.

Принцип неповторності особливо важливий у юридичній діяльності. Практика
підтверджує, що в житті різні люди навіть у подібних ситуаціях чинять
по-різному. На перший погляд, дії двох юристів видаються ідентичними,
але певні відмінності все ж існують. Недарма кажуть, що немає навіть
подібних двох крапель води, не кажучи вже про норми поведінки чи рівень
усвідомлення службового обов’язку.

Унікальним принципом юридичної деонтології є нестандартність. Його суть
полягає в тому, що деонтологічні норми розраховані не на взірцеві,
ідеальні, а на несподівані, нестандартні ситуації. Деонтологічні норми
мають найбільшу цінність саме у нестандартних умовах, коли практично
неможливо застосувати традиційний підхід, що доволі часто трапляється в
юридичній практиці.

Принцип моментальності характеризує високий ступінь кмітливості юриста,
його здатність швидко й безпомилково приймати обґрунтоване правильне
рішення. Таке мистецтво вирішення юридичних справ формують деонтологічні
норми.

Дуже близьким за змістом до принципу моментальності є принцип
непередбачуваності. Адже у багатьох випадках дії юриста не
запрограмовані. Виникають ситуації, до яких юрист не готовий. Тому
деонтологічні норми розраховані на такі явища і скеровують юриста на
відповідні правомірні дії.

Головне у професійній діяльності юриста — вчасно прийняти оптимальне
рішення. Цьому сприяє такий принцип юридичної деонтології, як
своєчасність. Не підготовлене (не обґрунтоване) рішення або невелике
запізнення істотно впливають на кінцевий результат або на ефективність
роботи. Своєчасність забезпечується розвиненою інтуїцією, внутрішнім
переконанням і навіть певним професійним ризиком.

Юридична деонтологія характеризується також принципом практичності. Саме
на практиці, а не під час теоретичних занять, юрист формує норми своєї
поведінки. Теорія норм поведінки юриста може передбачати його дії, але
не конкретизувати їх. Однак на практиці дії юриста, як правило, значною
мірою деталізуються і ніколи не повторюються.

Важливим для юридичної деонтології є принцип конкретності. Йдеться про
конкретне рішення юриста, конкретний внутрішній імператив службового
обов’язку. Загальні рішення не характеризують особу юриста як
професіонала, хоча вони можуть мати конфіденційний, тимчасовий характер.
У підсумку юрист повинен прийняти рішення щодо себе чи своїх дій.

Звичайно, кожен принцип діє не окремо, а у взаємозв’язку, підсилюючи
один одного. У деяких правових явищах “спрацьовують” практично всі
принципи юридичної деонтології. У цьому полягає єдність принципів як
необхідна умова дії деонтологічних норм.

У процесі розвитку українського суспільства та юридичної науки
з’являться нові принципи, зокрема ті, які віддзеркалюватимуть
національні риси, ідеї української державності. Виділятимуться, на наш
погляд, такі принципи, як універсальність, демократичність, правова
націологія.

Важливу роль відіграють джерела формування внутрішнього імперативу
службового обов’язку юриста або так звані джерела деонтологічних норм.
Такі норми випливають з існуючої теорії професійної етики,
професійно-етичних кодексів, що є результатом використання природних,
моральних та правових норм. Формуванню деонтологічних норм сприяють
принципи та функції морально-психологічної служби, яка нині набуває
поширення в юридичних установах.

3.2. Функції юридичної деонтології

Природні, моральні та правові норми у взаємодії становлять сутність
юридичної деонтології. Вони виконують певні функції. Саме у зв’язку з
реальним нормативним змістом юридичної деонтології виникають своєрідні
функції цієї науки. Її цінність та актуальність зумовлюють численні
функції, які можна згрупувати у три підсистеми.

1. Функції, які стосуються особи правника: формування у юриста
усвідомлення внутрішнього імперативу службового обов’язку; конкретизація
правосвідомості та правомірності дій у юристів; підвищення рівня
правового почуття у суб’єктів права; виховання у юристів поваги до
права; вироблення у правників внутрішнього переконання на основі
юридичної саморегуляції, юридичної оцінки й юридичної репутації та
самоутвердження; встановлення юристом об’єктивної правової дійсності;
сприяння вибору юристом справедливого правового рішення; виховання у
правників духовної, моральної і юридичної відповідальності;
обґрунтування індивідуального регулювання професійних дій юристів та
усвідомлення їх наслідків; дотримання безпеки життєдіяльності.

2. Функції, які відображають процес формування національного права в
Україні: утвердження національного змісту українського права;
забезпечення панування права; створення необхідних передумов
функціонування української національної правової теорії.

3. Функції, які стосуються регулювання суспільних відносин у державі:
уміння визначити цінність права і цінність держави, сприяння формуванню
цивілізованого правопорядку в Україні, сприяння виробленню
індивідуальних (власних) норм професійної поведінки юриста
(деонтологічних норм).

Важливу роль відіграє насамперед функція підвищення рівня правового
почуття у юристів. Загалом почуття — це особливий вид емоційних
переживань, які мають чітко виражений предметний характер та належну
стійкість. Тобто право, закон сприймаються юристом на емоційній основі і
почуття — це наслідок комплексного емоційного сприйняття. Іншого шляху
до свідомості (і правосвідомості) юриста не існує. Правові почуття
юриста виявляються у здатності усвідомлювати явище, переживати наслідки,
розуміти людей. Почуття пов’язане з уявленням про певний об’єкт. Зміст
цього уявлення і визначає правове почуття юриста, яке треба розглядати у
двох аспектах: емоційно-правовому і власного обов’язку (внутрішній
імператив службового обов’язку). Емоційно-правовий аспект стосується
емоцій, ідей, знання права, почуття провини, співпереживання, розкаяння.
Другий аспект охоплює почуття індивідуальної професійної
відповідальності та прагнення до встановлення істини й справедливості.

Обидва аспекти спрямовані на вироблення уміння проникнути у внутрішній
світ людини, на пошук найефективніших методів юридичної діяльності у
кожному конкретному випадку. Тобто правове почуття забезпечує таку
атмосферу, в якій юрист міг би встановити істину, оскільки право діє
тільки через свідомість юриста, його ставлення до дійсності. Це
забезпечує правові почуття службової особи. Без них неможливо вести
боротьбу за справедливість, тому що юристові властиві психологічне
ставлення, певна налаштованість на правові явища.

Фактично юрист діє не стільки в межах закону чи його припису, скільки в
межах сприйняття закону через почуття. Звичайно, почуття — суто
індивідуальний фактор. Воно націлює поведінку юриста на ту частину
припису закону, яка викликає певну зацікавленість, потребу тощо. Вона і
виконується, а все інше у законі може залишитися поза увагою юриста.
Тому ніколи юрист не виконує закон повністю. В цьому полягає
індивідуальність правових дій (і відповідальність за них). Для тієї
частини приписів, яка не виконується, характерний дух права, що впливає
на поведінку юриста, орієнтує його на правомірність.

Вагомим здобутком юридичної деонтології є формування національного духу
українського права.

Дух людини — це насамперед її світогляд, ідеї, віра, сподівання, думки,
творіння і взагалі її власна внутрішня атмосфера. Він вічний і належить
лише одній конкретній людині. Дух — це також внутрішній вияв морального
та інтелектуального розвитку людини. Він сильніший від самої людини і
виявляє себе не одразу, а через тривалий час. Створені людиною
матеріальні речі повністю їй не належать, а дух — це її власність. Кожна
людина має право на власний дух. Відсутність духу у людини характеризує
її негативно.

Дух законів — це їхній внутрішній вияв, структура та певна сила
регулювання суспільних відносин. Тобто дух права відображає зміст
природного права і законів, а правові почуття юриста спрямовані
передусім на сприйняття духу законів і права в цілому.

Дух права здебільшого складається з духу законів. Проте не кожен закон є
корисним та цінним і заслуговує на всенародне схвалення. В деяких
приписах, а інколи в цілому законі відсутній здоровий дух. Дух права
формує сам рівень духовності, моральності суспільства, оскільки закони
приймаються постійно і, як правило, цілковито нові, що не дає змоги
стверджувати про вичерпність законів у конкретний момент. Тобто
законотворчість завжди відстає від процесу створення моральних норм, що
на практиці відображається стійкою відсутністю норм правового
регулювання суспільних відносин. Та, зрештою, з розвитком суспільства
завжди з’являються нові прецеденти, що вимагають появи нових правових
норм.

Міцність українського права передусім полягає в тому, що воно побудоване
на звичаєвому (була витворена значна кількість норм народного звичаєвого
права) та церковному праві. Зокрема, значну роль відігравали церковні
суди. Вони схвалювали родинне право, сприяли виборам священиків,
ігуменів та митрополитів. Тобто політико-правовий устрій Київської Русі
був на той час зразком для інших держав, оскільки панував
високорозвинений національний дух, одвічне і природне прагнення миру.

Ментальність українців і в наступний історичний період формувалася під
впливом компонентів правових культур багатьох держав, особливо західних.
Тому в Україні завжди переважала система саме західноєвропейських, а не
азійських цінностей, хоча в останніх українське право певною мірою
розчинилося.

Для розвитку юридичної деонтології важливе значення має функція
забезпечення панування права. Право, як відомо, складається з дозволів,
зобов’язань і заборон. Воно гарантує природні права людини, її свободу,
допомагає реалізувати свобідну волю, а також утримує суспільство від
хаосу й безладдя, об’єднує людей, створює правові відносини, встановлює
суспільні зв’язки і може існувати без держави. Оскільки право є духовною
та моральною суспільною силою, то поза ним не перебуває жодна особа.
Принципи права, побудовані на заборонах, обмежують людину і позбавляють
її певної неправомірної свободи, здебільшого свободи тіла, а не душі.
Право — це також правда, яка не завжди ототожнюється з державою. Держава
зникає, якщо право не діє. Адже завдяки правовим нормам громадяни беруть
участь у вирішенні загальнодержавних справ, здійснюють державне та
місцеве самоврядування, мобілізують духовно-моральні сили усієї нації.

Зміст панування права полягає у тому, що воно займає домінуючу позицію
порівняно з державою. Це гарант прав, свобод і законних інтересів
громадян. Панування права означає, що воно не може залежати від
політичних сил та ідеології, а втілене у звичаєвому праві, реально
існуючих стосунках, не залежить від статі, суспільного становища,
національності тощо. У пануванні права значну роль відіграє духовна і
моральна сили, які не можуть бути утворені державою. Вони вищі, ніж сила
держави. Пануванню права передує панування національної моралі,
загальнолюдських цінностей у регулюванні суспільних відносин, воно
зумовлене природно-історичними правами людини і спирається на духовні й
моральні засади суспільства. Для утвердження панування права потрібен
час, але завдяки цьому людина впевнена у завтрашньому дні. Незважаючи на
те, що держава обмежена правом, яке сама приймає, вона ще й відповідає
за панування права в суспільстві.

Юридична деонтологія передбачає створення умов для функціонування
української національно-правової теорії, яка б ґрунтувалася на духовному
звичаєвому праві, відповідала національному духові народу, підкреслювала
національну своєрідність правової системи, утверджувала право
української нації. Це продукт української нації (і держави, коли вона
існувала), виразник правової свідомості народу. Тому національно-правова
теорія розкривається через вивчення історії українського права та
державності.

Важливою функцією юридичної деонтології є сприяння формуванню
цивілізованого правопорядку в Україні. Досягти його можна різними
способами, зокрема жорстокістю чи тортурами, і цивілізовано —
формуванням культури, законослухняності, правосвідомості тощо.

Існує тісний зв’язок між правопорядком і законністю. Правопорядок — це
наслідок законності, її результат. Можна стверджувати: який рівень
законності у державі, такий і стан правопорядку, оскільки правопорядок
перебуває під захистом закону та й держави в цілому.

Отже, кінцева мета юридичної деонтології як науки полягає у тому, щоб
допомогти юристові виробити такі власні норми поведінки, які орієнтують
на піднесення суспільства, встановлення цивілізованого правопорядку,
правового забезпечення життєдіяльності народу.

3.3. Компоненти юридичної деонтології

Визначальними чинниками компонентів юридичної деонтології є свідомість,
професійне почуття й усвідомлення наслідків професійної дії. Джерелами
цих компонентів є різноманітні види культур. Тому можна вести мову про
духовне (моральне, правове, інформаційне, національне та ін.),
професійне почуття, отже, про основні компоненти юридичної деонтології,
враховуючи й усвідомлення наслідків вияву почуттів у професійних діях,
що є своєрідним стимулюванням свідомості.

Для зручності слід згрупувати компоненти юридичної деонтології у
підсистеми, блоки (хоча таке групування досить умовне):

а) знання про духовно-національне почуття, яке визначається такими
видами культур як: духовна, національна, політична, філософська,
наукова, державна, релігійна;

б) знання про морально-правове почуття, яке формується культурами:
звичаєвою, корпоративною, моральною, правовою, інтуїтивною;

в) знання про психологічно-естетичне почуття, яке зумовлюється
культурами: психологічною, інтелектуальною, культурою підсвідомості,
емоційною, педагогічною, естетичною;

г) знання про професійне почуття, що набувається під впливом культур:
інформаційної, економічної, акторської, управлінської, зовнішньої,
фізичної, бойової, технічної, математичної.

Внутрішні аспекти цих та інших видів культур є компонентами юридичної
деонтології, а зовнішні аспекти — компонентами професійної етики.
Кількість видів культур є необмеженою. В одних випадках субкультури
виступають як основні, в інших — вони лише дотичні до юридичної
деонтології. Це залежить від спеціалізації та напряму юридичної
діяльності.

Для юридичної деонтології важливо дослідити її компоненти з погляду
культури, а також культурологічний зміст службового обов’язку, особливо
його внутрішнього імперативу.

З культурологічного погляду варто дослідити взаємозв’язок (дифузію)
видів культур, їхній вплив на формування внутрішнього імперативу
службового обов’язку юриста, зосереджуючи увагу на можливих конфліктах.

Виходячи з аналізу елементів культури загалом, де компонентами є знання,
цінності та поведінка, можна стверджувати, що провідним є знання з
певної галузі культури. Наприклад, у правовій культурі – це знання
права, в економічній – економіки, в психологічній -психології, психіки
людини тощо. Крім цього, потрібні знання загальної теорії культури. Вони
дають змогу побудувати абстрактну теорію конкретного виду культури.

Цінність складового елемента окремого виду культури для юриста полягає в
тому, що він містить певний перелік професійних моральних якостей.
Незважаючи на те що до кожного виду культури входять всі загальні
моральні якості (загальнолюдська мораль), провідну роль все ж відіграють
професійні моральні якості, їх пряме або дотичне відношення до
конкретної культури. Тобто цінність окремого виду культури поєднує
загальнолюдську і професійну мораль.

Юридична деонтологія не досліджує професійної моралі. Це завдання
правничої етики, яка, крім цього, здійснює класифікацію цієї моралі,
визначає складові елементи професійної моралі для юридичної деонтології.
Остання визначає, як впливають прямі чи дотичні елементи професійної
моралі на формування внутрішнього імперативу службового обов’язку
юриста. У такий спосіб здійснюється розподіл елементів професійної
моралі між правничою етикою і юридичною деонтологією. Зрозуміло, що при
такому розподілі є складові елементи, які належать одночасно до тієї й
іншої галузей, до того й іншого виду культури. Це явище називається
дифузією культур.

Завдання культурології полягає у тому, щоб дослідити «мирне
співіснування» спільних елементів двох дисциплін, двох або більше видів
культур з іншими структурними елементами. Також культурологія визначає
рівень впливу кожного елемента професійної моралі на різних етапах
дослідження, дає змогу уявити можливі суперечності (культурні
конфлікти).

Кожний вид культури чинить певний вплив на професійні моральні якості,
поведінку юриста, яка повинна ґрунтуватися на свідомому виконанні норм
моралі й права. Важливого значення при цьому набувають добровільність,
свідоме виконання вказаних норм, що є своєрідним взірцем поведінки
юриста.

Взагалі правомірна поведінка правника залежить від рівня його загальної
культури, загальнолюдської моралі. Але професійна правомірна поведінка –
це багатовимірний феномен, у якому важливу роль відіграють дисциплінарні
елементи, що мають специфічні ознаки правоохоронної діяльності. Відтак,
загальна культура є органічним компонентом юридичної деонтології.

Об’єктом культурного впливу є внутрішній імператив службового обов’язку.
Тобто йдеться про культуру як породження внутрішнього імперативу та
реалізацію його юристом на практиці. Культурологія допомагає докладно
відповісти на запитання: чи морально обґрунтований внутрішній імператив
службового обов’язку юриста і чи дотримався юрист культури впровадження
цього обов’язку в службові дії?

Отже, культурологічний аспект юридичної деонтології дає змогу глибше
зрозуміти внутрішній імператив службового обов’язку. У юриста
розвивається здатність не лише сформулювати культурологічну думку, а й
реалізувати службову дію в контексті культури.

Онтологічний вимір юридичної деонтології передбачає культурологічні
аспекти внутрішнього імперативу службового обов’язку.

РОЗДІЛ 4. Співвідношення юридичної деонтології з професійною культурою
та правничою етикою

4.1. Поняття професійної культури юриста

Поняття професійної культури тісно пов’язане з поняттям культури праці.
Однак вони не ідентичні. Коли йдеться про будь-яку працю, у тому числі
некваліфіковану, повсякденну, де не потрібні спеціальні знання, то тут
доцільно вживати термін “культура праці”. Але це поняття може означати і
кваліфіковану працю, пов’язану зі спеціалізацією, професіоналізмом,
виробничою діяльністю. Це означає, що культура праці вміщує і професійну
культуру, тобто перше поняття ширше, ніж друге.

Професійна культура невіддільна від культури особи, яку характеризує
насамперед праця, діяльність, виконання службових обов’язків. Тільки
працею, її якістю людина перетворює світ і матеріалізує свої сили та
здібності. Крім цього, культура особи — це філософська категорія, що
відображає рівень соціалізації людини, її придатність до того чи іншого
виду професійної діяльності.

Професійна культура юриста формується поетапно. Насамперед на етапі
усвідомлення юристом свого призначення, коли відбувається певна
адаптація, ознайомлення зі службовими й функціональними обов’язками та
специфікою роботи юридичної установи. Це фактично перші службові дії під
контролем наставника.

Етап формування юриста як професіонала характеризується повною
самостійністю у службовій діяльності, набуттям окремих навичок,
виробленням власного стилю і культури праці та ін. Етап досягнення
вершин майстерності, становлення юриста як професіонала настає після
багатьох років (для кожного індивідуально) праці або взагалі не настає.

Зазначені етапи формування професійної культури впливають на професійну
мораль юриста, основу якої становлять регулювання службових взаємин,
допомога у здійсненні правильного вибору при виконанні службових
обов’язків, оптимальній реалізації прийнятого рішення у практичній
діяльності.

Методологічними основами формування професійної культури юриста як його
властивості виступають філософія права, культурологія права, правнича
деонтологія та правнича етика. Проте ці питання докладно ми розглянемо в
наступних розділах роботи.

Професійна культура як властивість юриста визначається його певним
правовим статусом. Наявність юридичних спеціалізацій породжує специфіку
професійних властивостей.

До спеціальних принципів професійної культури юриста належать:
дозволяється те, що дозволяє закон; уміння користуватися владними
повноваженнями; самосвідомість юриста; оптимальність й ефективність
юридичної діяльності; диференційований підхід у правоохоронній роботі,
гуманізація юридичної роботи.

Професійна культура юриста покликана визначати межі поширення моральних
норм на службову діяльність; утверджувати загальнолюдські цінності,
українські національні традиції та звичаї, теоретично обґрунтувати їхню
необхідність, сутність та специфіку вияву на практиці, відображати норми
службової поведінки працівників, піддавати її критично-ціннісному
аналізові, сприяти доцільному вибору тих чи інших правил взаємовідносин
та принципів професійної моралі.

Професійна культура юриста як різновид культури особи вбирає в себе
внутрішні і зовнішні професійні аспекти практично усіх видів культур.
Професійна майстерність юриста визначає його вміння застосовувати у
процесі реалізації правових норм результати існуючих видів культур
(субкультур), здійснювати правове виховання громадян. Крім цього, юрист
як професіонал повинен максимально використовувати у своїй діяльності
духовні та моральні надбання людства.

Характерною особливістю професійної культури є ієрархія. Адже для кожної
професії створюється власна ієрархія не культур (це неможливо), а
елементів певних видів культур, де на першому місці перебуває духовна, в
тому числі й відносна духовна культура. Така необхідність зумовлюється
конкретною спеціалізацією, зокрема юриста. Тому на високий ступінь може
бути поставлена навіть технічна, космічна, екологічна чи інші культури
залежно від місця праці юриста та його функціональних обов’язків.

Професійна культура, об’єднуючи певні елементи різних видів культури
особи юриста, є субкультурою стосовно професійної культури взагалі.
Тобто професійна культура юриста — це лише один вид субкультури всіх
можливих професій.

4.2. Поняття правничої етики

Методологічну основу професійної культури юриста становить правнича
етика, предметом дослідження якої є мораль — реальне явище, що
виправдовує своє призначення тоді, коли чогось вимагає від людини, дає
певний ідеальний взірець, у чомусь навіть перевершує реальний стан
людської поведінки. Тобто мораль не пасивна, а існує як певні вимоги.
Мається на увазі органічна єдність загальнолюдських і національних
морально-етичних цінностей.

Професійна культура юриста ґрунтується на морально-етичних та правових
нормах. Виходячи з теорії права, розглядає співвідношення між нормами
права і нормами моралі з позицій єдності, відмінності, взаємодії,
протидії. Звичайно, ці позиції актуальні у тому випадку, коли за основу
норм права беруться норми природного права. Між нормами природного права
і нормами моралі суттєвих відмінностей немає. Тут похибка виражає
суб’єктивне розуміння природних норм і вироблення на цій основі власної
норми, яка поступово сприймається суспільством. Є різниця між чинними
природними діючими законами людського суспільства і законами штучними —
юридичними та моральними, що мають конвенційний характер, хоча і
неоднаковий в праві і моралі.

Правнича етика виробляє основу для моральної нормотворчості юриста, його
нормативного мислення у сфері моралі, стандартизує її, знімає з людини
тягар індивідуального вибору, а значить, і відповідальність за цей
вибір. Навіть у позитивному праві це недопустимо, оскільки юрист
чинитиме шаблонно, однотипно, без внутрішнього переконання. Людині
властиво бачити у праві установку, яка залежить від особистої волі та
думки, складової частини моральної субстанції. Звідси її прагнення
вплинути на право у розумінні наближення до моральних ідеалів.

У дослідженні морально-етичних норм важливу роль відіграє філософія
права. Природно-правові системи визначають основне питання філософії
права: дослідження вищих основ юридичних установок, які випливають із
природи людини та суспільства. Іншими словами, правнича етика, керуючись
здобутками філософії права, виробляє такі морально-етичні норми, які б
удосконалювали, наближали позитивне право до природних норм службової
поведінки юриста.

Морально-етичні норми професійної культури юриста пов’язані з людською
психологією, яка сформувалася внаслідок правової соціалізації. Ці норми
характеризуються значною індивідуальністю залежно від ступеня
соціалізації. Для професійної культури соціально-етичні норми цінні тим,
що вони або позбавлені альтернативності взагалі, або вибір юристом
альтернативної норми однаково спричиниться до позитивної оцінки його
дій.

З огляду на правничу етику найбільший інтерес становить професійна
мораль юриста, основою якої є правова мораль.

Юрист, використовуючи правову мораль, її джерела здійснює правову
діяльність, приймає правові рішення, активно включається у процес
розробки нових правових завдань, дотримуючись певної мети та методики.

Негативний вплив на діяльність юриста може чинити абсолютизація
раціонального підходу. Юрист, керуючись раціональною правовою дією,
здатний грубо втручатися у закономірні, синергетичні процеси суспільного
розвитку. Внаслідок цього професійна діяльність юриста набуває
небажаного характеру, а дія виявляється у зворотному напрямі.

Правнича етика загалом досліджує юридичний процес, який включає навіть
ті моменти, коли відсутні дії юриста. Тобто на основі законів логіки,
особливо юридичної логіки, можна вивести закономірності юридичної етики,
дійти очікуваного результату. Іншими словами, правнича етика обґрунтовує
існування й поза свідомістю, почуттями та професійною діяльністю юриста,
хоча основою є ефективність реалізації юристом норм права.

Правнича етика властива не лише спеціалістам у галузі права, а й тим
особам, які перебувають у певних правових відносинах. Наприклад,
громадянин України, перетинаючи кордон як турист, отже, і як суб’єкт
права, певною мірою зазнає впливу правової етики. Цей вид етики не
обов’язково професійний, юридичний, а передусім універсальний для всіх
правослухняних громадян.

4. 3. Поняття природного права

Людина своїми думками, почуттями та діями безпосередньо впливає на
природні процесі. Не розуміючи якостей цих впливів, вона може порушити
природний баланс, красу. Це пояснюється тим, що кожна людина є
мікрокопією Всесвіту. Процеси, які відбуваються у Всесвіті, аналогічні
процесам, які відбуваються в організмі людини, її психіці тощо. Життя
конкретної людини — це певна функція Всесвіту. Тому природне право
випливає із самого Всесвіту, людського розуму і є імперативом, який
стоїть над державою і позитивним законом. Природне право, яке випливає
із духу людини — це певні можливості (фізичні, економічні, політичні,
культурні, особистісні), які забезпечують гідне існування людини у
Всесвіті як фізичної, культурної, політичної істоти та її збереження,
розвиток як особистості, індивідуальності з власними психо-емоційним
сприйняттям світу.

Природне право як система норм (у вузькому розумінні) — це сума законів
природи і біологічного розвитку людини, які забезпечують функціонування
Всесвіту.

Природне право як система норм (у широкому розумінні) — це сума
метафізичних духовно-моральних чеснот, яких повинна дотримуватись людина
у підтриманні онтологічних принципів світопорядку з постійним
трансцендентальним обґрунтування власної свобідної волі з метою
активного гармонійного самозбереження у Всесвіті.

Природне право як наука (у вузькому розумінні) — це вчення про правову
обґрунтованість і гарантії державного й міжнародного захисту прав
людини, нації та інших суб’єктів суспільного життя в існуючій політичній
системі.

Природне право як наука (у широкому розумінні) — це вчення про філософію
правової культури, її онтологію та гносеологію, синергетичні правові
процеси, правову красу для морального обґрунтування свобідної волі
людини у правовому просторі.

Норми права є тими постулатами природи, які людина свідомо вибирає для
своєї поведінки під контролем власної совісті. Завдяки цим нормам
формується належне й потрібне, забезпечується дієвість онтологічних
засад, очікується необхідна правова гармонія в суспільстві та Всесвіті.

РОЗДІЛ 5. Деонтологічна правосвідомість та обов’язки юриста

5.1. Поняття деонтологічної правосвідомості юриста

Свідомість досліджують різні науки — психологія, філософія, соціологія.
Певною мірою результати дослідження залежать від стану розвитку цих
наук.

Свідомість — це вищий рівень психічного відображення людиною дійсності,
її реалізація в узагальнених образах і поняттях. Досить часто поняття
“свідомість” ототожнюється з іншими поняттями, насамперед з такими, як
“душа”, “сумління”, “пам’ять”, “знання”, “досвід”, “інтелект”, “розум”
тощо.

Зокрема, різниця між свідомістю і сумлінням полягає у тому, що сумління
конкретно виявляється у практичній діяльності чи поведінці, а свідомість
інколи має прихований характер. Крім цього, свідомість зумовлює
сумління, тобто свідомість первинна, а сумління — похідне.

Стосовно понять “пам’ять”, “інтелект”, “розум” можна зазначити, що з їх
допомогою (як і з допомогою інших психологічних понять) у людини
формується свідомість. Різновидів свідомості не існує, за винятком
правової і релігійної.

У юридичній діяльності свідомість є розумінню вищої етики людини.
Свідомість дає змогу правникові осмислювати вищі закони духовного світу,
формувати духовні думки, розуміти душевні якості інших людей, впливати
на тіло через дух і душу, розуміти причини й наслідки втрати земних благ
та ін.

Правосвідомість — це сукупність ідей, поглядів, уявлень, почуттів, у
яких виявляється ставлення до дійсного або бажаного права як до
справедливого чи несправедливого і до дій людей як до правомірних чи
неправомірних

Правосвідомість особистості — це така форма відображення правових явищ,
яка включає психічні, інтелектуальні, емоційні й вольові процеси та
стани: знання чинного права і законодавства, правові вміння і навички,
правове мислення, правові емоції й почуття, правові орієнтації, позиції,
мотиви, правові переконання та настанови, які синтезуються в прийнятих
рішеннях і спрямовані на пізнання, спілкування і взаємодію в процесі
правової діяльності й поведінки у сфері правовідносин.

Правосвідомість ґрунтується на інформації, яку юрист повинен усвідомити.
Однак він усвідомлює не всю інформацію. Неусвідомлена інформація надалі
виступає як значний потенціал для усвідомлення, тобто стає в нагоді у
потрібний момент.

Існують зовнішні та внутрішні структурні елементи індивідуальної
правосвідомості. До зовнішніх елементів належать: правові знання; повага
до права, закону на основі правових переконань; соціально-правова
активність особи, а точніше, готовність (установка) до такої діяльності
та поведінки. Внутрішні елементи — це: інтелектуальні (раціональні)
процеси і стани; емоційні процеси і стани; вольові процеси і стани.

Деонтологічна правосвідомість (як частина правосвідомості) передбачає
передусім усвідомлення юристом свого призначення і власної соціальної й
моральної відповідальності.

Деонтологічна правосвідомість — це інтелектуальна власність юриста,
оскільки вона пов’язана з інтелектом та моральними принципами; це
конкретизація його правосвідомості, що відповідає одній із функцій
юридичної деонтології.

Деонтологічна правосвідомість юриста ґрунтується на його загальній
правосвідомості, правовій інформаційній культурі, на внутрішньому
імперативі права.

Джерелом деонтологічної правосвідомості є внутрішній імператив права,
адже у кожному законі є той внутрішній зміст, який юрист повинен
відчути. Письмово він не зафіксований, а через правове почуття у юриста
формується власна деонтологічна правосвідомість. Тут виявляється також і
дух права.

Формування загальної правосвідомості передбачає дві стадії: теоретичну і
практичну. На першій стадії у юриста формується теоретична
правосвідомість. На другій під впливом професійної соціалізації у
процесі практичної діяльності виникає практична правосвідомість.
Поєднання теоретичної та практичної правосвідомості дають змогу досягти
вершин юридичної майстерності.

Виходячи зі змісту юридичної деонтології, деонтологічна правосвідомість
має три стадії готовності: неочікувано раптову, очікувано раптову і
постійну. Зрозуміло, що юрист-початківець потрапляє у ситуацію, коли він
не очікує моменту вияву власної правосвідомості. І, як правило, до цього
він внутрішньо не готовий. Проте друга стадія передбачає сподівання на
такий вияв, і юрист заздалегідь готується до такої ситуації, навіть про
всяк випадок. Третя стадія відображає ситуацію, при якій юриста не можна
нічим здивувати у професійній діяльності. Його професіоналізм має
енциклопедичний характер.

Вияв деонтологічної правосвідомості — це своєрідний “вибух” діяльності
юриста, дія мозку з використанням великої енергії. Така діяльність не
може бути тривалою, вона разова і неповторна. Тут відсутні стереотипи,
ідентичність, це результат загальної правосвідомості. Для прояву
деонтологічної правосвідомості велике значення мають талант і творчість.
Професіоналізм юриста зумовлює відповідну правосвідомість, здатність
фахово розв’язувати правові проблеми на користь громадян, з метою
встановлення правової істини.

Отже, високий рівень правосвідомості безпосередньо впливає на юридичну
практику. В цілому він відтворює форми юридичної діяльності, змушує
юриста оцінити своє призначення в суспільстві. А деонтологічна
правосвідомість прямо впливає на розвиток і формування професійної
культури. Йдеться про професійне знання правових і моральних норм та
принципів, про професійне ставлення до норм позитивного права
(солідарність з ними, переконаність у справедливості, корисності й
необхідності), про професійне вміння, прийоми і навички, про звичку
дотримуватися закону, про професійний етикет і такт, а також про наукову
організацію праці.

5.2. Службовий обов’язок окремих юридичних спеціальностей

Під обов’язком розуміють певну необхідну поведінку суб’єкта носіїв
систем принципів, конкретного переліку дій, доручень, за невиконання
яких передбачена відповідальність. Юрист виконує обов’язок здебільшого
під впливом різних чинників — держави, закону, трудового колективу,
громадськості, а також під впливом власних внутрішніх переконань.

У цьому зв’язку можна виділити такі види обов’язку, що певною мірою
стосуються юридичної діяльності національний, Суспільний, державний,
громадський, моральний, духовний, професійний, службовий, функціональний
Юридичні джерела розрізняють ще й морально-професійний,
формально-службовий та деякі інші види обов’язку. Між ними є чимало
спільного й відмінного. Зупинимося на останньому. Для цього спочатку
дамо визначення зазначених видів обов’язку юриста.

Так, під національним обов’язком розуміється необхідність та готовність
юриста охороняти та захищати принципи буття української нації у процесі
правової діяльності.

Суспільний обов’язок — це необхідність та готовність юриста обстоювати
суспільні інтереси в ім’я нормальної життєдіяльності громадян.

Державний обов’язок — це необхідність та готовність юристів як
представників державних органів виконавчої й судової влади охороняти й
захищати інтереси держави у своїй юридичній діяльно.

Громадський обов’язок передбачає певні необхідні дії, покладені на
юриста як члена відповідної громадської організації. Моральний обов’язок
юриста як впровадження у практику реалізації юридичних норм певних
моральних вимог.

Духовним обов’язком юриста можна вважати необхідність постійного
удосконалення професійної підготовки, формування усталених
гуманістично-ціннісних орієнтацій, культури, що сприяє адекватному
виконанню службової діяльності.

Професійний обов’язок юриста — це його потреба та готовність працювати у
судових та правоохоронних органах, виконувати завдання, поставлені перед
юридичними службами (об’єктивний аспект), глибоке усвідомлення
необхідності професійних дій для захисту законних прав та свобод
громадян (суб’єктивний аспект).

Службовий обов’язок юриста – це потреба та його готовність виконувати
дії, зумовлені службовим становищем юриста.

Функціональний обов’язок юриста – це потреба виконання ним постійного
конкретного завдання (функції), яке визначається з часу призначення на
посаду.

Звичайно, існують й інші види обов’язку юриста, зумовлені його
соціальним призначенням у суспільстві.

За практичною значущістю перелічені вище обов’язки юриста умовно можна
згрупувати таким чином: група обов’язків соціально-державного характеру
(національний, суспільний, державний, громадський); група обов’язків
професійно-юридичного характеру (професійний, юридичний, службовий,
функціональний); група обов’язків духовно-морального характеру
(духовний, моральний, особистий).

Службовий обов’язок юриста — це передбачена нормативно-правовими актами
необхідність виконувати певні дії, зумовлені його службовим становищем у
державних, громадських або приватних організаціях. Службовий обов’язок є
тим, до якого зобов’язує служба. Тобто у період перебування на роботі у
юриста виникає вже не професійний чи юридичний, а насамперед службовий
обов’язок. Різновидом службового є функціональний обов’язок. Останній
виникає у процесі виконання конкретних функцій, яких безліч у юридичній
діяльності. Переважно функціональні обов’язки визначаються для кожного
юриста зокрема. Як правило, не допускається, щоб юрист виконував
невластиві йому функції. У протилежному випадку можливе притягнення його
до відповідальності.

Службовий обов’язок адвоката — це сприяння захистові прав і свобод
громадян, представлення законних інтересів громадян Української держави,
іноземних громадян, осіб, які не мають громадянства, та юридичних осіб.
Адвокат зобов’язаний надавати їм також іншу юридичну допомогу. Стаття 5
Закону України “Про адвокатуру” передбачає, що адвокати дають
консультації та роз’яснення з юридичних питань, усні й письмові довідки
щодо законодавства; складають заяви, скарги та інші документи правового
характеру; засвідчують копії документів у справах, які вони ведуть;
здійснюють представництво у суді, інших державних органах, перед
громадянами та юридичними особами; надають юридичну допомогу
підприємствам, установам, організаціям; здійснюють правове забезпечення
підприємницької та зовнішньоекономічної діяльності громадян і юридичних
осіб; виконують свої обов’язки відповідно до кримінально-процесуального
законодавства у процесі дізнання та попереднього слідства. Звичайно,
адвокат може здійснювати також інші види юридичної допомоги, передбачені
чинним законодавством. Ці службові обов’язки є вузькою спеціалізацією
адвокатів.

Службовий обов’язок працівника прокуратури полягає у тому, щоб не
переоцінити своє високе становище у суспільстві, не допустити
“зловживання” владою, а вірно служити народу України та Закону.

Службові обов’язки працівника міліції викладені у Законі України від 20
грудня 1990 р. “Про міліцію”, до якого вносилися певні зміни.

Закон передбачає низку обов’язків працівників міліції (ст. 10).
Працівники міліції зобов’язані проводити різноманітні криміналістичні
дослідження, виконувати рішення прокурора, слідчого і судді,
забезпечувати безпеку дорожнього руху; видавати дозволи на придбання,
зберігання, носіння і перевезення зброї; контролювати дотримання
громадянами правил паспортної системи; охороняти, контролювати та
тримати затриманих і взятих під варту осіб; забезпечувати виконання
загальнообов’язкових рішень місцевих органів самоврядування тощо.

Таким чином, працівники міліції виконують адміністративну,
профілактичну, оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну, виконавчу
та охоронну (на договірних засадах) функції. Залежно від специфіки
завдань, які стоять перед тим чи іншим підрозділом, розрізняють службові
обов’язки працівника кримінальної міліції, міліції громадської безпеки,
транспортної міліції, державної автомобільної інспекції, міліції
охорони, спеціальної міліції. У цих видах службових обов’язків є багато
спільного, але є й істотні відмінності.

Працівники міліції також дають відповідну обітницю, затверджену
постановою Кабінету Міністрів від 28 грудня 1992 р. № 382. Проте текст
обітниці потребує вдосконалення у напрямі посилення внутрішнього
імперативу службового обов’язку.

Поряд зі службовими обов’язками працівники міліції мають порівняно
широкі права (ст. 11). Зокрема, працівник міліції має право вимагати від
громадян і службових осіб припинити правопорушення, перевіряти у них
документи, викликати їх у службове приміщення, затримувати і тримати
громадян у спеціально відведених для цього приміщеннях, складати
протоколи про адміністративні правопорушення, безперешкодно у будь-який
час доби входити у визначені законом приміщення та ін. Проте працівник
міліції зобов’язаний законно та культурно використовувати надані йому
права, виробляти свій власний деонтологічний службовий обов’язок.

Службові обов’язки працівника міліції побудовані на таких основних
принципах: законності, гуманізму, поваги до особи, соціальної
справедливості, взаємодії з трудовими колективами, громадськими
організаціями й населенням (ст. З Закону). Важливо, щоб ці принципи
ґрунтувалися на культурі професійних дій, етиці ненасильства,
міліцейському милосерді та ін. У цьому, власне, і полягає сутність
міліцейського обов’язку на нинішньому етапі становлення національних
правоохоронних органів.

Службовий обов’язок працівника міліції має передбачати перспективу
державотворчого процесу в Україні. Зміст службового обов’язку працівника
міліції пов’язаний з активною участю у моральному оздоровленні нашого
суспільства. Цього можна досягти через налагодження добору кадрів,
піднесення культури застосування правових норм, значне підвищення уваги
держави до міліції.

Службові обов’язки окремих юридичних спеціальностей сприяють формуванню
внутрішнього імперативу правників. Кожен спеціаліст-юрист, виконуючи
службові обов’язки, зміцнює правопорядок, робить внесок у процес
будівництва правової Української держави.

5.3. Обов’язок юриста в організації самозахисту населення від злочинних
посягань

У будь-якому суспільстві серйозну проблему становить боротьба зі
злочинністю. Тому обов’язок юриста полягає не тільки у наданні юридичних
послуг громадянам, а й у підготовці їх до самозахисту від злочинних дій.
У цьому зв’язку важливого значення набуває просвітницька діяльність.
Йдеться про висвітлення серед населення фактів кримінальної практики
юристів, ознайомлення зі способами правомірного захисту. Громадяни
здебільшого недостатньо обізнані з особливістю поведінки злочинця, його
психологією, звичками, причинами вчинення злочинів тощо.

Здійснюючи правове виховання громадян, юристи повинні висвітлювати
чинники вибору мотиву вчинення злочину. Передусім це пов’язане з особою
злочинця, його особливостями, нахилами, захопленнями, інтересами.
Важливу роль відіграють традиції, які сформувалися у суспільстві й
впливають на особу. Даються взнаки факти знецінювання загальнолюдської
моралі, коли на перший план висувалися штучні моральні норми, а майбутнє
підпорядковувалося штучним ідеалам. Такий стан справ негативно
позначався на поведінці громадян.

Службовим обов’язком юриста є ознайомлення населення з різними групами
мотивів вчинення злочинів. Так, найбільш поширені егоїстичні мотиви —
корисливість, хуліганство, помста, ревнощі, озлобленість, ненависть,
заздрість, незадоволені сексуальні потреби та ін. Такі мотиви
зумовлюються як особистісними моральними якостями особи, її психічним
станом, так і прагненням розв’язати життєві проблеми за рахунок інших.

Виявлення і знання мотивів злочинних діянь окремих осіб важливе для
особистого захисту від різноманітних посягань. Знаючи наміри особи,
можна передбачити її дії на основі певних мотивів. Потрібно знати, що у
більшості злочинців виникає потреба об’єднання зі своїми однодумцями.

Юристи повинні роз’яснювати громадянам, що серед злочинців існує
більш-менш чітка спеціалізація. Зокрема, треба розрізняти насильницькі
злочини проти особи, службові злочини, політичні злочини, злочини,
пов’язані з порушенням громадського порядку, побутові злочини та ін.

Юристи зобов’язані висвітлювати особливості «життя» засуджених.
Перебування у місцях позбавлення волі — це по суті “друге” життя, яке
дуже відрізняється від життя на волі своїми кримінальними традиціями,
правилами, навіть своєрідними законами.

Цінними для населення є деякі практичні поради стосовно збереження
власного життя, здоров’я, майна, захисту своєї честі та гідності,
передусім це стосується крадіжок особистого майна, пограбування,
зґвалтування, шахрайства, шантажу, хуліганства та інших видів злочинів.

Варто рекомендувати громадянам не афішувати свого майнового стану. Так,
останнім часом у пресі публікується чимало оголошень про купівлю-продаж
різноманітних дорогих речей. При цьому вказуються адреси, номери
телефонів, зручний для звертання час, а інколи й вартість, що на руку
квартирним злодіям.

Громадяни недостатньо обізнані з можливою поведінкою під час зустрічі зі
злодієм у своїй квартирі. З цього приводу є певні рекомендації.

Цінними для населення є рекомендації щодо запобігання крадіжок особистих
речей на робочому місці, у гардеробах, місцях відпочинку, гуртожитках,
готелях, у гостях тощо.

Щоб допомогти громадянам захиститися від грабежів та розбійних нападів,
важливо поінформувати їх про місця найбільшої ймовірності вчинення таких
злочинів. Найчастіше грабежі вчинюються під час поїздки за кордон на
власному автомобілі. Туди і назад громадяни їдуть із товаром та валютою.
У дорозі трапляються різноманітні випадки (зупинки транспорту, випадкові
подорожні), що створює можливості для пограбування. Це ж стосується
знайомства з людьми під час черги на кордоні, де постійно перебувають
бажаючі легкої наживи.

Обов’язок юриста у питаннях самозахисту населення від злочинних посягань
полягає у роз’ясненні того, що злочинці шукають задоволення своїх
матеріальних і фізичних потреб. Тому, щоб захистити себе, необхідні
фізична і психологічна готовність до надзвичайної ситуації. В усіх
випадках треба шанувати власне здоров’я, оскільки матеріальну чи грошову
втрату можна компенсувати, а ушкоджене здоров’я чи навіть життя ніколи
не вдасться повернути. Треба враховувати і психологічний чинник своєї
поведінки. Злочинцям легше подолати опір боязкої й нерішучої, ніж
спокійної та впевненої у собі людини. Проте така впевненість повинна
мати межі і гнучкість. У кожному конкретному випадку доцільно
використовувати деонтологічні (свої власні) норми поведінки, які
стосуються тільки самого себе, тільки у даній ситуації і тільки один
раз. У інший час, навіть для тієї ж особи, деонтологічні норми будуть
іншими. Вони залежать від багатьох чинників: фізичного й психічного
стану особи, її інтелекту, знання основ самооборони, місця події,
кількості нападаючих і тих, хто обороняється, темпераменту, емоційного
стану та ін.

Звичайно, успіх діяльності юриста у питаннях самозахисту населення
залежить, зокрема, від одержання відповідної інформації. Зауважимо, що
уваги у практиці самозахисту населення для юриста, звичайно,
недостатньо, тому закон передбачає ще й оперативно-розшукову діяльність.

Працівники правоохоронних органів повинні роз’яснювати громадянам, що
їхнім обов’язком є повідомлення у відповідні інстанції про будь-який
злочин чи спробу його вчинення. Адже неповідомлений випадок — це певна
“перемога” злочинця. При цьому не треба вагатися, що порушення дрібне,
оскільки з нього виростають тяжкі злочини. Інколи громадяни ще виявляють
пасивність, байдужість, що на руку злочинцям, у яких складається
враження про свою невловимість, що спонукає до вчинення нових злочинів.

Юридична діяльність у державі має бути спрямована на те, щоб довести
громадянам, що найбільшим злом для потерпілих від порушення їхніх прав і
свобод є їхня ж легковажність щодо власної безпеки, честі, гідності.

Самозахист прав і свобод є по суті інтелектуальною боротьбою за
існування людини, що вимагає духовних, моральних та правових знань.
Своєрідним гарантом боротьби за життя особи є професійна юридична
діяльність, яка ґрунтується на гуманістичних принципах.

Незаперечним є той факт, що особи, які посягають на права і свободи
інших людей, вчинюють правопорушення. Тому важливо встановити суспільні
та біологічні джерела такої агресивної поведінки людей, визначити
філософську та соціологічну концепцію природи покарання за злочин.

Організація юристом самозахисту населення від злочинних посягань
відіграє важливу роль у формуванні його як творчого фахівця. Професійна
культура юриста тоді має найвищу цінність, коли вона стає у пригоді
громадянам, коли кваліфіковані поради допомагають забезпечити права та
свободи співвітчизників.

Особлива частина

Розділ 6. Аспекти духовно-національного почуття юриста

6.1. Духовна культура юриста

Духовна культура юриста – це сукупність засвоєння тих норм духовного
права, оволодіння сукупністю духовних надбань людства у галузі науки,
освіти, мистецтва та реалізацію цих цінностей у правових нормах на
практиці.

Принципи: державність, моральність, догматичність, інтелектуальність,
людяність, глибинність, поглинання, безмежність, відвернення від
матеріального.

Функції: збагачення юристів гуманістичним світоглядом; формування
духовних резервів нації; здійснення духовного відродження юристів;
розвиток власних духовних вартостей; наповнення законів духовним
змістом; сприйняття духовного змісту; виконання юристами духовної місії;
поширення і розширення духовного простору юридичної діяльності;
осмислення законів духовного світу; запобігання духовним потрясінням;
управління внутрішнім життям юриста.

Довідка: дух — це потенціал творчої активності, того переходу від стану
речей до стану ідей (і навпаки), що постійно здійснюється в середині
діяльності. Дух характеризує самоздійснення суб’єкта, його здатність
відтворювати себе у предметному світі (зокрема культури) та
розпредмечувати цей світ через творчу особистість. Дух зберігає і
захищає життя, підвищує, удосконалює (“одухотворює”) тілесну діяльність.
Він може це робити, тільки витісняючи життєві спрямування. Так, дух
порушує гармонію органічного і протилежний тенденції життя
удосконалювати людський вид шляхом жорстокості, що полягає в тому, що б
не давати можливості слабким різновидностям брати участь у продовженні
роду. Інколи він так сильно обтяжує індивіда, що починає страждати
тілесне життя: висококультурні сімейства вимирають, якщо їх кров не
оновлюється за рахунок сфери, не обтяженої духом.

До атрибутів духу належать: активність як самотворча діяльність на
перетині буттєвості та свідомості; безпечність, тобто здатність до
трансценденції, виходу з себе у все вищі ціннісні сфери, до перетину
усіх кордонів; здатність, що репрезентується невичерпними можливостями
та розуму суб’єкта; свобода як самодіяльність, як необмеженість
самовідтворення, проективних сфер свого здійснення, шляхів затвердження
своєї буттєвості; абсолютність як самоцінність та властивість
самовизначення своїх предикатів, як неодмінного джерела усіх форм
перетворення існуючого; самосвідомість у вигляді саморефлексивного
мислення та самопокладання смислу.

Звідси: людина має триєдину антропологічну природу, яку можна подати у
вигляді формули-схеми:

,

— векторні, спрямовані на регулювання дій юриста (стрілки вказують
напрями впливу). Любов є основою формування уявлень про право, де
пріоритетним виступає природне право.

Примітка: внаслідок появи людини у природі виникає духовне право.
Духовне право юрист створює для себе особисто на основі сприйнятих норм
природного права. Буття людини визначає абсолютне духовне право, а
людське існування — відносне духовне право. Буття полягає у створенні
людиною для себе захисту (потенційні можливості), що забезпечують
життєдіяльність в умовах природних законів. Потенційні можливості, як
абсолютність, розраховані на виконання людиною законів природи для свого
розвитку. Або, людина створена так, що природні закони її повинні
формувати еволюційно. Це і є абсолютне духовне право, в якому
зафіксовані правові джерела існування.

Нюанс: людина є мікрокосмосом, мікрокопією Всесвіту. Людина входить у
світ, але і світ входить у людину.

6.2. Кармічна культура юриста

Кармічна культура юриста — це ступінь безкорисливої, мотивованої його
професійної діяльності у формі думок, пристрастей та вчинків з умілим
використанням здобутків попередніх поколінь для підтримання
правопорядку, в результаті якої природної відплатою наступає справедливе
теперішнє і майбутнє положення в суспільстві.

Компоненти: духовно обґрунтована оцінка думок, пристрастей і вчинків;
утвердження причинно-наслідкових зв’язків між діяннями в минулому,
теперішньому і майбутньому; віра у переродження душі.

Принципи: цілісність буття й існування (онтології та деонтології),
єдність видимого й невидимого, визначеність долі, космічна
справедливість, автоматична відплата, умотивованість дій,
духовно-моральна активність, передбачливість, синергетичність.

Функції: пізнання природного права, сприяння процесу духовно-моральної
еволюції людства, визнання впливу власної карми на карму Планети,
підтримання біоритмів життя людей, застереження від сприйняття
випадковостей у житті людини сприймання закону пов’язаності людини з її
проблемами, добір думок для впорядкування власної карми, застереження
від професійних та життєвих помилок, пом’якшення покарання кармічним
законом, вироблення умінь позитивного сприйняття кожної життєвої
ситуації та природних явищ, схилення до анулювання власних
духовно-матеріальних боргів.

Довідка: карма (санкр. karman — дія, діяння, справа, жертвоприношення,
жеребкування) — одне із центральних понять індійської філософії, релігії
та культури, природний закон, який в самому загальному виді означає
вплив суми скоєних індивідом дій (тілесних, мовних, майнових, ентальних)
на все її наступне життя і характер майбутнього народження (соціальний
статус, стать, зовнішність, тривалість життя, благополучність, здоров’я
і т.д.). Тобто карма — це результат людських добрих і поганих діянь та
вчинків, які, за невблаганним законом причин та наслідків, викликають
справедливу відплату як передумову наступного існування. Карму можна
розуміти ще й як духовну працю з метою морального вдосконалення людини.
В підсумку карма не лише визначає образи існування індивіда, а й його в
справі подолання людської недосконалості й звільнення від тягаря
безконечних перероджень.

Звідси: доктрина карми передбачає моральну картину оцінок вчинків
людини, утвердження причинно-наслідкового зв’язку між діяннями істот в
минулому, теперішньому і майбутньому, віру у переродження душі, яка
приводить до перетворення земного життя у місце моральної віддачі і до
розвитку ідеї моральної відплати в інших світах.

Примітка: оскільки в теперішньому існуванні людина вільна свідомо
скоювати вчинки, які стануть відправними моментами її майбутнього життя,
карма нероздільно пов’язана зі свобідною волею і цим відрізняється від
фаталістичного погляду на світ. Кульмінаційними проявами цієї волі є
можливість повного звільнення від переродження і дії закону карми.

Нюанс: кармічні тільки ті вчинки (думки, пристрасті), які скоєні
свідомо, мотивовано. Безсвідомі дії є результатом минулої карми, яка
спрацьовує не автоматично, а залежно від умов свого “дозрівання”.

Під кармою не треба розуміти тільки негативні моменти життя. На світ
потрібно дивитися не тільки фізичними очима, а й духовними.

Невідомі явища не є дивом чи випадковістю, а непізнаними закони природи.

6.3. Національна культура юриста

Національна культура — це уміння використовувати і впроваджувати
культурно-правові здобутки та загальнолюдські цінності; усвідомлювати
політичну мету нації, її ідеї в процесі сучасного державотворення.

Компоненти: мова — показник культури, історичних факт; мовлення (слово)
— незавершеність, ділове професійне мовлення; мовленнєвий й режим та
мовленнєвий етикет — орфографічні, стилістичні, фонетичні норми;
національне мислення; національна безпека — ідеологічна боротьба;
національний обов’язок — утвердження української мови.

Принципи: підкорення законам Всесвіту; утвердження й забезпечення
вільного розвитку нації; охорона духовності людини — тонкі духовні
структури; вірність своєму народові — але не прилипання до своєї нації,
це абсолютизм.

Функції: юридичний захист інтересів своєї нації; подолання
антинаціональної психології у громадян; якісне регулювання суспільних
відносин; формування засобів державного управління; запобігання
державному скептицизму.

Довідка: нація (від лат. — народ, плем’я) — це спільнота людей,
об’єднаних низкою чинників серед яких найголовнішими є етнокультурні та
політико-правові. Це історично стійка спільність людей, яка склалася на
основі спільності мови, території, економічного життя, а також
спільності національних форм матеріальної і духовної культури. Нація має
також свій уряд (народ, організований в державу), а кордони більш-менш
поважаються іншими націями.

Народ — це населення певної країни або історична спільність людей. Народ
— пов’язана однаковим походженням і мовною культурна спільність людей,
які є справжнім і єдиним носієм об’єктивного духу.

Етнос, етнічність — спільнота, в якій люди об’єднані вірою у спільне
походження та наявністю культурної єдності — мови, звичаїв, міфів, епосу
і т. д. Етнічні нації — особливе етнічне утворення: в його виникненні
етнічний чинник відіграє дуже важливу роль.

Звідси: національна культура — це сукупність притаманних представникам
даної нації ціннісно насичених форм і виявів життя. Вона формується на
основі культури одного або декількох етносів і передує етнічній
культурі. Кожна нація має свою внутрішню філософію і свій світогляд, які
й зумовлюють духовну програму народу. Тому у діяльності юриста мають
поєднуватися цінності загальнолюдського й національного розвитку

Національна культура більшою мірою виявляє себе у формах духовного
життя, оскільки цивілізаційні вияви існування соціуму, пов’язанні із
діяльністю, спрямованою на програмування матеріальних благ, з
техніко-технологічними процесами, набувають уніфікованого вигляду.

Примітка: існують такі ознаки нації: об’єктивні (ті, що піддаються
спостереженню та опису — особливості поведінки, мови, політичні та
правові установи тощо) та суб’єктивні (що стосуються того, як саме
окремі люди усвідомлюють, почувають, уявляють свою незалежність до
одного цілого, яке вони називають “нацією”).

Нюанс: кожна нація має свій характер як сукупність
психологічно-ментальних та поведінкових ознак, особливостей, притаманних
певній етнонаціональній спільноті.

6.4. Політична культура юриста

Політична культура юриста — це знання та оцінка ним політичної історії
України, сучасної політичної ситуації, та використання їх у професійній
діяльності в межах позитивного права.

Компоненти: переконання та усвідомлення політичних цінностей, піднесення
культури юридичної діяльності, забезпечення вдумливого, свідомого
ставлення до виконання службових обов’язків, утвердження
загальнолюдських цінностей, передбачення перспективи подальшого розвитку
українського суспільства, передбачення політичних наслідків власної
професійної діяльності.

Принципи: державотворча ідеологія, ідейність, духовність і моральність,
культура діалогу, політичний імунітет, логічність, справедливість.

Функції: політична оцінка результатів юридичної діяльності, формування
політичної культури юриста, вироблення політичної орієнтації у виконанні
службового обов’язку, запобігання деформації громадянської свідомості
юриста, розвиток української політико-правової думки впорядкування
політико-юридичних культурних процесів, формування української
політичної еліти.

Довідка: політика (від грецьк. — уміння управляти державою, державна
діяльність) у найголовнішому значенні — це діяльність, що має своєю
метою регулювання взаємин між людьми для забезпечення певного стану
деякої суспільної одиниці (суспільного утворення). Це також сукупність
соціальних практик і дискурсів, скерованих на формування, розвиток,
практикування та дослідження правових і моральних норм; структури
державно-адміністративних інститутів; форм державного управління;
відносин та інститутів влади. Політика — це сфера відносин значних груп
людей, різних історичних утворень спільностей, що спрямована на
завоювання, утримання і використання державної влади; одна з форм
суспільної свідомості; діяльність органів державної влади, державного
управління, політичних партій, громадських об’єднань.

Звідси: політична культура є складовою духовної культури. Вона увібрала
в себе ті структурні елементи усіх видів політичних субкультур, які
необхідні у юридичній діяльності. Тому політична культура юриста тісно
пов’язана з політичною культурою суспільства, окремих соціальних груп та
осіб.

Примітка: політична культура — це система історично складених політичних
традицій, переконань, цінностей, ідей та установок практичної політичної
поведінки, яка забезпечує відтворення політичного життя суспільства на
основі наступності. Це поняття застосовується для характеристики
відмінностей між національно-державними політичними системами і для
аналізу цих систем з точки зору психологічного підходу до поведінки
людей.

Нюанс: найглибші джерела політики закорінені в природі людини, тобто ці
джерела антропологічні. Політичні ситуації ніколи не повторюються, вони
завжди специфічні. Кожна культура розробляє свою концепцію певної
узгодженості між “правилами гри” і політичними діями, з одного боку, і
тим, що очікує від них народ, що він визнає легітимним — з другого.

6.5. Філософська культура юриста

Філософська культура юриста — це ступінь осмислення законів буття і
власної професійної діяльності, формування любові до істини, аналізу
причинно-0наслідкових зв’язків у правових явищах та вироблення почуття
природно-правової справедливості.

Компоненти: доцільність та потреба в юридичній діяльності, професійний
інтерес, знання законів Всесвіту, усвідомлення цінностей позитивного
права, використання духу (ідей) права, вироблення психологічної
установки, любові, істини і справедливості, правовий світогляд.

Принципи: онтологічність, гармонійність, метафізичність, віра вторгнення
у закони природи, екзистенційність, частковість пізнання, єдність
об’єктивного і суб’єктивного, відсутність стабільної думки,
герменевтичність, сходження від абстрактного до конкретного,
стратегічність, відповідальність перед Природою, дистанційність.

Функції: виявлення істинних цінностей і світоглядних орієнтирів,
пізнання природно-правових принципів світостворення, уникнення у
сутність та закономірність природно-правових явищ, накопичення знань про
людину і світ, осмислення фундаментальних проблем правової діяльності
людини та здобутків природних наук, захист ірраціоналізму, усвідомлення
процесу культурної діяльності людини та сутності права в ньому,
формування нових принципів і методологій професійної діяльності.

Довідка: філософія (від грецьк. — любов до мудрості) особливий різновид
духовної культури, призначення якого полягає в осмисленні основ
природного і соціального світу, формоутворень культури і пізнання,
людини та її сутності.

Звідси: наслідком цього осмислення є формування в сфері суспільної
свідомості системи засадничих поглядів і світоглядних переконань,
узагальнених уявлень і концептуальних побудов про сутність і граничні
проблеми буття, людську присутність у ньому, можливості його осягнення
людським розумом.

Примітка: необхідність філософського осмислення світу закорінена в самій
природі людської життєдіяльності, в постійній потребі трансляції
людського досвіду та самоутвердження особистості, пошуку
цілеспрамовуючих ідей.

Нюанс: філософія націлена на вироблення системи ідей, які виражають
певне ставлення людини до соціальної та олюдненої природної дійсності,
духовного життя і тим самим визначають сукупність вихідних орієнтирів,
що зумовлюють програму суспільної поведінки людини.

6.6. Наукова культура юриста

Наукова культура юриста — це ступінь творчого пізнавального процесу
професійної діяльності як духовного явища, накопичення знань та
ефективної наукової абстракції для постановки, вибору й розв’язання
проблеми нормативної діяльності людини у правовому полі.

Компоненти: формування юридичних версій за допомогою практичного
досвіду, емпіричного рівня дослідження та ролі відчуттів, розчленування
цілого на частини, виведення наукової гіпотези як початкового стану
створення конкретної правової теорії; вибір наукових принципів
дослідження за допомогою власного теоретичного рівня підготовки,
здатності до наукового пошуку, використання природних законів та
визнання (в окремих місцях) надприродної сили; формування логічних
висновків за допомогою творчого виконання повсякденного мислення,
сприймання критики, невпинного пошуку істини як гармонійного цілого;
використання експериментальної перевірки висновків за допомогою
юридичного експерименту, опори на факти та їх перевірка.

Принципи: дослідницька активність і наполегливість, нестандартність
пізнання, інтелектуальна власність, простота у вирішенні завдань,
природна закономірність дій, синергетичність, езотеричність,
випереджувальність.

Функції: розкриття власних здібностей і пізнавальних можливостей,
вироблення цілісного відношення досвіду, пошук нових світоглядних
орієнтацій, здійснення пошуку проблем і складних завдань, безкорисливе
служіння ідеалам наукової істини, запобігання фальсифікації і
практичного плагіату, уміння відстоювати свої наукові принципи і
протистояння науковій моді, сприяння розширення наукових норм людини,
приведення власних знань у користь для людства.

Довідка: наука — це соціально-значуща сфера людської діяльності, що
спрямована на виробництво та систематизацію знань про закономірності
існуючого засобами теоретичного обґрунтування та емпіричного
випробування і перевірки пізнавальних результатів для розкриття їх
об’єктивного змісту (істинності, достовірності, інтерсуб’єктивності).

Звідси: загальною межею науки як системи знань є опис, пояснення та
прогнозування процесів та явищ дійсності, які становлять предмет її
вивчення, на основі відомих і тих, що відкриваються нею, законів.

Примітка: базовими принципами науки є детермінізм, ідея об’єктивних
закономірностей, наявності універсальності законів, що припускають певну
єдинообразність спричинності в організації буття; припущення
математичності світу; ідея елементаризму (наявності вихідних складових
одиниць явищ типу атомів: чисел, хімічних елементів, біологічних видів
чи архетипів) та трансформізму (вивчення об’єктів через аналіз їх змін);
вимога відтворюваності досліджуваних ефектів за наявності відповідних
умов; а також канали раціоналізму та визнання сталої цінності істинного
знання, збереження його основного змісту в історії розвитку науки,
певної спадкоємності результатів творчості.

Нюанс: не треба вважати себе носієм істини в останній інстанції; наука
не заперечує наявність скритих природних і надприродних сил.

Розділ 7. Аспекти морально-правового почуття юриста

7.1. Моральна культура юриста

Моральна культура юриста – це результат умілого створення власної
гармонії: між досягнутим максимальним рівнем вищої моральності і
активним використанням моральних норм у правовому регулюванні суспільних
відносин.

Принципи: моральні чесноти, ненасильство, безкорисливість, скромність,
безадресність, свідомість пробачення, терплячість, дія за власним
сумлінням, постійна актуальність і т. ін.

Функції: вироблення поваги до позитивного права, створення механізму
правомірної поведінки, формування ступеня усвідомлення своїх помилок і
шляхів їх виправлення, подолання суперечностей між вищою моральністю і
мораллю, розуміння величі людини та вартості її життя, запобігання
порушенню гармонії між душею і тілом, віддача всіх сил, здібностей,
таланту й енергії для забезпечення правопорядку, зосередження зусиль на
реалізації власних прогресивних поглядів та ін.

Довідка: моральні норми поділяються на абсолютні (вищі, ідеальні) й
відносні (елементарні, практично-дійові). Абсолютні моральні норми
(абсолютна мораль) — це ті правила, які склалися в процесі розвитку
людської цивілізації і є надбанням всього людства. Вони віддзеркалюють
закони Всесвіту, розуміння норм природного права тощо. Ці моральні норми
безальтернативні. Суть відносних моральних норм полягає в тому, що вони
створюються людиною на основі розуміння кожною конкретною людиною добра
і зла, спрямованості і несправедливості, честі, гідності тощо.

Звідси: критерієм моральної оцінки є абсолютна мораль, абсолютні
природні норми. Це стосується й якості норм позитивного права.

Примітка: моральність — це дотримання людиною відносних норм моралі,
загальнолюдських цінностей, пов’язаних з практичним життям, це переважно
почуттєва властивість людини, характеристика її суспільної природи.
Існує вища й фактична моральність, між якими постійно відбувається
діалог свідомості, почуттів, інтелекту.

Нюанс: мораль творить лише людина, тому моральні норми бувають
позитивними і негативними. Негативна мораль — недовговічна.

7.2. Правова культура юриста

Проблеми: філософське дослідження сутності права; правова культура у
двох полях: вищому та елементарному; правова культура — друга природа
(натура) — плід окультуреного дерева; діалог культур у праві

Правова культура — це ступінь духовно-філософського осмислення ним
змісту позитивного права, внаслідок коеволюції всіх його джерел у
співвідношенні частини до цілого й раціональної власної професійної
діяльності та уміле утримання (регулювання) фахової гармонії у правовому
полі;

Компоненти: культура правової коеволюції юриста, знання юристом джерел
позитивного права і правової культури, розуміння юристом частинки
і цілого у правовій культурі, дія почуттєвого і раціонального у
професійній діяльності юриста, дотримання правником гармонії у юридичній
практиці.

Принципи: правовий історизм, загальнолюдські правові цінності,
націоналізація права, верховенство правової культури, безпека правової
життєдіяльності, соціально-правова реабілітація, правовий менеджмент.

Функції: підвищення якості пізнання юристом права та його сутності,
удосконалення пошуку істини у позитивному праві, розвиток у юриста
соціально-активної професійної поведінки, забезпечення дії свобідної
волі у юриста, сприяння юристові об’єктивно вирішувати юридичні
конфлікти, запобігання діям правового свавілля, збереження і примноження
культурної цінності права, недопущення правових аномалій, сприяння
набуттю державою правокультурних ознак, всебічний розвиток фольклорного
права, виховання законослухняності у громадян.

Довідка: право — це 1) в об’єктивному смислі система
загальнообов’язкових, соціальних норм (правил поведінки), встановлених
державою і забезпечуваних силою його примусу (позитивне право) або
похідних з самої природи, людського розуму; імператив, який стоїть над
державою і законом (природне право); 2) в об’єктивному смислі вид і міра
можливої поведінки особи, державного органу, народу, держави чи іншого
суб’єкта (юридичне право).

Правова культура особи — це сукупність духовно-практичних здібностей,
які дозволяють її вибудувати цивілізовані, які відповідають
морально-правовим критеріям відносини з іншими індивідами, структурами
громадського суспільства і державними органами. Вища сутність правової
культури — це рівень безумовної соціально-правової поведінки,
детермінованої не тільки зовнішніми механізмами правового регелювання,
але і внутрішніми етичними мотивами.

Звідси: коеволюція — це зв’язок з природою, космосом, без чого існування
людини неможливе. Людина — лише мікрочастина природи, а не її володар.
Природне право здатне формувати правову культуру як реальну свободу,
об’єктивну справедливість, формальну рівність.

Примітка: у юриста повага до права виявляється тоді, коли він усвідомлює
його цінність. Перетворити позитивне право у цінність вдається не
кожному законодавцю.

Нюанс: правова культура юриста може набувати прогресивного розвитку
тільки на засадах діалогу культур.

7.3. Інтуїтивна культура юриста

Інтуїтивна культура юриста — це ступінь цілісного підсвідомого
сприйняття проблем правового явища на основі морально-правової культури
і духовно-синергетичне бачення результату без дискурсивного виведення й
доведення з метою формування внутрішнього переконання.

Компоненти: інтелектуальна культура, духовна культура, моральна
культура, правова культура, синергетика права, культура підсвідомості.

Функції: формування інтелектуальної культури юриста, заперечення
раціоналістичним підходам у вирішенні правових завдань, недопущення
схематичного і стереотипного пізнання правового явища, вироблення умов
для пристосування правових проблем до сенсу людського життя, заперечення
методологічного сприйняття природного права, формування природно
усвідомленого правового інституту, надання можливості якісному
сприйняттю духу права.

Довідка: інтуїція — це: 1) здатність людини зразу, без тривалої
підготовки і довгих логічних розмірковувань знаходити правильне рішення
достатньо складних завдань, добре орієнтуватися в оточуючому світі і
вчиняти правильні дії в різноманітних, достатньо складних життєвих
ситуаціях; 2) метод пізнання людиною дійсності, яка має безпосереднє
бачення потрібного рішення, що супроводжується почуттям внутрішньої
впевненості в тому, що це рішення правильне.

Звідси: людина, яка користується інтуїцією, як правило, не усвідомлює
кроків, які призводять її до потрібного рішення, не в стані логічно
обґрунтувати чи довести правильність знайденого рішення, будучи, однак
впевненим в тому, що воно правильне.

Примітка: інтуїція є підсвідомим інстинктом, в якому знаходиться
першоджерело творчості. В інтуїції є прихована в глибинах підсвідомості
першопричина активності, єдино вірогідний та достовірний засіб пізнання.
Творча інтуїція залежить від накопичених життєвих вражень, о обсягу
творчо опрацьованого матеріалу, здобутків культури, в царизмі якої
здійснюється ця творчість.

Нюанс: інтуїція контролюється інтелектом при умові, якщо він творчий,
здібний, володіє внутрішнім баченням суті справи. Такий інтелект у свою
чергу не повинен заважати інтуїції, що дає підстави вважати інтуїцію як
інтелектуальну симпатію.

Розділ 8. Аспекти психолого-правового почуття юриста 8.1.Психологічна
культура юриста

Психологічна культура працівника міліції – це рівень володіння
психологічними знаннями, навичками і прийомами, в тому числі
автотренінгу та саморегуляції, а також розвитку власної волі та
професійно-психологічних якостей.

Принципи: родова комплексність (принципи інших культур психологічного
напрямку); професійна необхідність (застереження від зловживань
психологічними прийомами у службовій діяльності).

Функції: своєчасне вироблення психічної адаптації (до різних
несподіванок), формування професійно-правового характеру у юриста.

Довідка: 1) предмет дослідження психології становлять психічні
процеси-відчуття, сприймання, мислення, почуття, прагнення тощо. Вони у
кожній професії мають свої особливості, що спричиняється до поділу
психології на відповідні види; 2) особливості видів психологічної
культури за темпераментом особистості, який характеризує його відносно
стабільно з погляду динамічності: психологічна культура сангвініка,
холерика, флегматика, меланхоліка; 3) психологічна культура за знаком
Зодіаку.

Звідси: механізм дії психологічної культури юриста (важелі, за допомог
яких психологічна культура втілюється у його практичну діяльність) — це
мислення і мова, які призводять до дії.

Примітка: рівнева структура свідомості: несвідоме, передсвідоме,
свідоме, підсвідоме, надсвідоме.

Нюанс: на людину найкраще впливати через дух і душу. Добитися попадання
цього впливу у підсвідому зону.

8.2. Інтелектуальна культура юриста

Інтелектуальна культура юриста – це ступінь процесу пізнання правової
дійсності; здатність правника приймати законні, справедливі рішення, а
також ставлення до законів Всесвіту.

Принципи: продуктивне мислення; інтелектуально-правова допитливість;
правова інформаційність; повага до версій, висунутих іншими особами;
розважність та важливість у прийнятті рішень.

Функції: формування правосвідомості, оволодіння закономірностями
юридичної діяльності, підвищення культури застосування знань на
практиці, “навчання” (на матеріалах юридичної практики).

Довідка: інтелект (від лат. — пізнання, розуміння, розсудок) — розум,
здатність мислити, проникнивість, сукупність тих розумових функцій
(порівняння, абстракції, утворення понять, суджень, висновки і т. д.),
які перетворюються пізнання у знання або критично переглядають і
аналізують уже наявні знання. Це термін для означення вищої пізнавальної
здатності мислення, яка принципово відрізняється творчим, активним
характером від пасивно чуттєвих форм пізнання.

Звідси: призначення інтелекту — створювати порядок із хаосу через
приведення у відповідність до індивідуальних потреб об’єктивних
параметрів реальності.

Примітка: хоча інтелект, так як і воля, залежить від відповідних
обставин, однак він, що відноситься до сфери духу, є вищим від волі, що
відноситься до сфери психічного.

Нюанс: якщо розум є даним людині природою, то інтелект в основному є
результатом соціалізації особи.

8.3. Культура підсвідомості юриста

Культура підсвідомості юриста — це уміння регулювати своїм підсвідомим
станом, володіти культурою почуттів та сумлінням з метою формування
внутрішнього переконання у вирішенні правових завдань.

Принципи: терпіння мук, толерантність, взаємоповага, незупенимість,
правдивість, відвертість, прямота, великодушність, чуйність, уважність,
моральна чистота, взаємоповага, взаємодопомога.

Функції: профілактика ненависті, зависті, агресії, образи,
роздратованості, злости, злослів’я, насильства, гніву, осуду себе і
інших, прискорення подій.

Вироблення умінь прощати, бажати розкаюватись, почуття любові,
дисципліни свідомості, щирості.

Блокування гордості і гордині, ревності, помсти, хвалькуватості,
нарікання, презирства, жалості за минулим, зачеплення за матеріальне, за
щасливу долю.

Готовність до почуття втрати (ми завжди щось втрачаємо).

Довідка: підсвідоме — це пласт свідомості, який переважно покритий
верхньою свідомістю і виявляє себе явно тільки у особливих випадках
(наприклад, при помилкових діях, у сновидіннях). Підсвідоме — те у
психіці чи поведінці людини, що нею не усвідомлюється ніколи (взагалі)
чи в даний момент часу перебуває поза сферою її актуальної свідомості,
але реально бере участь в регуляції поведінки людини, охоплює значну
частину пізнавальних процесів, особистісних властивостей людини, між
особових відносин людини.

Звідси: поняттям “підсвідоме” позначають лише ті феномени психіки, які в
даний момент перебувають поза фокусом свідомості, але органічно з нею
пов’язані, впливають на її перебіг і з відповідною зміною умов порівняно
легко переходить в її сферу. Для більш глибокого розуміння психіки
людини і повноцінного пояснення її поведінки необхідно добре знати не
тільки те, чого людина актуально усвідомлює чи може усвідомити, але
також і те, що нею не усвідомлюється в даний момент часу чи не може бути
усвідомлено взагалі.

Примітка: факт участі підсвідомого в регуляції своєї поведінки людина не
тільки не усвідомлює, а навіть активно заперечує і нічого певного про це
сказати не може. На рівні свідомості людиною вирішується в основному
нові і самі складні завдання, дія яких в автоматично виконуваних рішень.
На підсвідомому рівні переважно вирішуються порівняно прості, звичайні
завдання, які не є для людини особливо трудними.

Нюанс: підсвідоме нерідко ототожнюється з несвідомим. Несвідоме охоплює
всі психічні явища, що не усвідомлюються людиною (інстинкт, інтуїція,
гіпноз та ін). А підсвідоме відображає ті психічні процеси, які
відбуваються під порогом свідомості.

8.4. Емоційна культура юриста

Емоційна культура юриста — це ступінь володіння емоцігенно-правовою
ситуацією з метою вольового впливу на формування культури професійних
почуттів, а також вміле оперування емоційними прийомами у службовій
діяльності.

Принципи: пошук правової істини, емоційно-правова граничність, правова
оптимальність й ефективність, емоційно-правова рівновага, юридична
зацікавленість, пантомімічність, професійна дійсність.

Функції: врегулювання емоційно-правових процесів, піднесення рівня
правового почуття, вироблення емоційної орієнтації у правовому полі,
забезпечення емоційного діалогу учасників юридичної справи, недопущення
і розв’язання емоційно – правових конфліктів, виховання правової
симпатії (емоційних відгук на переживання іншої людини).

Довідка: емоції (від франц. — хвилювання, збудження) — це реакції людини
і тварин на дію внутрішніх і зовнішніх подразників, які мають яскраво
виражене суб’єктивне забарвлення і охоплюють усі види чутливості і
переживання. Це клас психічних явищ, які є внутрішніми, суб’єктивно
переживаючими станами людини, що супроводжуються приємними чи
неприємними відчуттями. До емоцій відносяться, наприклад, переживання
голоду, спраги, задоволення, незадоволення, страху, гніву, суму,
радості, а також багаточисельні та різновидні почуття, які людина може
відчувати до різних об’єктів, з різних причин і в різних життєвих
ситуаціях. Емоційні стани досить динамічні, змінюються час від часу,
можуть переходити з одного в інший, інколи — у свою протилежнівсть.

Звідси: завдяки емоціям люди не лише відчувають, сприймають, уявляють чи
розуміють навколишню дійсність, а й переживають її. Сукупність емоцій і
почуттів становлять емоційну сферу людини. Розвиненість почуттів,
здатність оптимально управляти своїми емоціями визначають емоційну
культуру особистості. Емоційне мислення людини — це таке мислення, яке
перебуває під впливом почуття, настрою. Динаміка емоційних станів
залежить від потреб та інтересів, з якими ці стани функціонально
пов’язані.

Примітка: У людини є такі основні види емоцій: настрій, прості (чи
біологічні) емоції, афекти, почуття, пристрасті, стреси. У житті людини
емоції виконують такі основні функції: комунікативну, мотиваційну,
регулюючу, сигнальну і запобіжну.

Нюанс: емоції відрізняються від почуттів. Емоції мають тимчасові,
закономірні, періодичні зміни, а почуття — ні. Емоції не можуть
тривалий період зберігатися у незмінному вигляді, а почуття — можуть.

8.5. Педагогічна культура юриста

Педагогічна культура юриста – це рівень володіння у практичній роботі
методикою проведення виховання громадян з використанням високої
спеціалізованої педагогічної техніки, педагогічної технології та
професійного такту.

Принципи: педагогічні здібності, внутрішня зібраність під час вибору
лінії поведінки, мовленнєвий етикет, відповідальне ставлення до
правового виховання громадян, почуття міри, принциповість і
поступливість, почуття гумору, проблемність і еврестичність.

Функції: вироблення почуття педагогічної спостережливості і
передбачливості; набуття умінь проведення юридичних доказів, тактики і
етики допиту, підвищення культури юридичного діалогу, покращення якості
юридичних консультацій, досягнення двостороннього процесу у вихованні,
застереження від педагогічного свавілля, виховання юридичної активності
населення, юридичного всеобучу та просвіти.

Довідка: Педагогіка — наука про навчання і виховання підростаючих
поколінь. Основним джерелом пізнання закономірностей навчання й
виховання є вивчення та узагальнення педагогічного досвіду. Педагогічне
мислення — це здатність людини застосовувати теоретичні положення
філософії, психології, педагогіки, метафізики в конкретних педагогічних
ситуаціях; вирішувати педагогічні завдання; використовувати педагогічні
ідеї в конкретних ситуаціях діяльності; “бачити” у конкретному явищі
його педагогічну суть. Педагогічна психологія — це галузь психології, в
якій вивчаються проблеми, пов’язані з педагогічною діяльністю, навчання
і виховання людей.

Звідси: педагогічна дія — це педагогічно доцільний, спланований чи
імпровізований вчинок людини, що спричиняє зміну педагогічної ситуації
або особистісні зміни.

Примітка: правове виховання — це система формування правосвідомості і
правової культури населення. Вона є визначальним фактором у забезпеченні
законності і правопорядку. В Україні до системи правового виховання
належать правова освіта, а також правова діяльність як різновид
соцальн6ої діяльності з наданням громадянам правових, педагогічних
послуг громадянськими та благодійними організаціями, правоохоронними
органами; правове консультування, юридична, педагогічна та наркологічна
допомога; інші цілеспрямовані дії з метою формування у людей правових
ідей, уявлень, традицій, оцінок, моделей норм поведінки.

Нюанс: юридична діяльність повинна зводитись не тільки до ліквідації
наслідків, а й до усунення причин правопорушення, до правового виховання
громадян.

8.6. Естетична культура юриста

Естетична культура юриста — це ступінь почуттєвого впливу діалогу
мистецтва і законів краси у правовій естетиці на формування професійної
правосвідомості фахівця юриспруденції з метою пізнання правових явищ.

Принципи: юридична гармонія, естетична домінанта (безумовно-умовний
рефлекс), феномен творчої волі, юридична алегоричність (знакова система,
феміда), професійна мажорність, службовий дизайн.

Функції: сприяння виробленню раціональної концепції юридичної
діяльності, піднесення рівня правового почуття у юриста, запобігання
стандартному юридичному мисленню, інтеграція розважальних і навчальних
процесів, розвиток ритуально-обрядової культури у юридичній практиці,
доповнення і систематизація юридичного досвіду.

Довідка: естетика (від грецьк. — відчувати, сприйнятий почуттями) — це
науки про неутилітарне (безкорисливе) споглядальне чи творче відношення
людини до дійсності, яка вивчає специфічний досвід її засвоєння, в
процесі (і в результаті) якого людина відчуває, почуває, переживає в
станах духовно-почуттєвої ейфорії, захоплення, неописуваних радощів,
блаженства, очищення, екстазу, духовної насолоди свою органічну
причетність до Універсуму в єдності його духовно-матеріальних основ,
свою сутнісну нероздільність з ним, а часто і конкретніше — з його
духовною Першопричиною (з Богом). Це загальна характеристика певної
сфери пізнання.

Правова естетика — це риси прекрасного у вчинках і діях людини: в її
ставленні до праці й суспільства, в її манерах і вигляді, у формах
спілкування є людьми. Вона визначається інтелектуальним і моральним
рівнем людини. Естетичне виховання є складовою частиною виховного
процесу, безпосередньо спрямована на формування і виховання естетичних
почуттів, смаків, суджень на розвиток її здатності на розвиток її
здатності сприймати й перетворювати дійсність за законами краси в усіх
сферах діяльності людини.

Примітка: естетичне виховання спрямоване передусім на виховання в людини
гуманістичних якостей, інтересів і любові до життя в його різноманітних
проявах. Естетичні почуття тісно пов’язані з усією системою ставлення
людини до дійсноті.

Нюанс: у залежності від філософських поглядів і методологічних установок
дослідників розрізняють естетику емпіричну, психологічну, формальну,
нормативну і спекулятивну.

Розділ 9. Аспекти професійного почуття юриста

9.1. Інформаційна культура юриста

Інформаційна культура юриста — це ступінь володіння ним належним обсягом
інформації для виконання свого службового обов’язку, вміння одержати й
ефективно реалізувати її у юридичній діяльності згідно із Законом
України “Про інформацію”.

Принципи: принцип права на інформацію, достовірності, точності, повноти,
необхідності, корисності.

Функції: гуманістична, управлінська, комунікативна, орієнтаційна,
режимна, а також функція моральної та юридичної відповідальності.

Довідка: інформація — ефективний засіб регулювання суспільних процесів.
У Законі України від 2 жовтня 1992 р. “Про інформацію” вказується, що
інформація — це документальні або публічно оголошені відомості про події
та явища, які відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому
природному середовищі.

Звідси: властивості інформації — корисність, повнота, достовірність,
новизна, цінність (вони підкреслюють особливе ставлення до будь-яких
відомостей чи повідомлень). Інформаційна діяльність — сукупність дій,
спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб
і держави. Інформаційний запит — звернення, вимога про надання
можливості ознайомитися з офіційними документами. Інформаційна послуга —
це здійснення у визначеній законом формі інформаційної діяльності з
доведення інформаційної продукції до споживачів, щоб задовольнити їхні
інформаційні потреби.

Правова інформація — це сукупність документальних або публічно
оголошених відомостей про право, його систему, джерела, реалізацію,
юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення, боротьбу з
ними та їх профілактику.

Примітка: Документи в офіційних відносинах — це передбачена законом
матеріальна форма одержання, зберігання, використання й поширення
інформації шляхом фіксації її на папері, магнітній кіно-, відео-,
фотоплівці або на іншому носієві. До інформаційної продукції належать
матеріалізовані результати інформаційної діяльності, призначені для
задоволення інформаційних потреб громадян, державних органів,
підприємств, установ, організацій.

Нюанс: конфіденційна інформація є таємною на деякий час, до настання
певних умов.

9.2. Математична культура юриста

Математична культура юриста: — це ступінь математичного осмислення ним
ідеального буття людини і правова математизація неправомірної поведінки
людини у її реальному існуванні.

Компоненти: математична рівність, математична нерівність існування
людини, процес встановлення математичної рівності існування.

Принципи: функціональна залежність, математичний формалізм,
еквівалентність множин, пропорційність, математичний алгоритмізм,
аксіоматизм, конструктивізм, гіпотетико-дедуктивізм, прагматизм,
математичний інтуїтивізм.

Функції: пізнання математичних моделей у правових явищах, формування
просторової уяви у незнанні правової дійсності, розвиток
математично-логічного мислення у юридичних діях, вивчення і
вдосконалення власної формули професійної діяльності, утримання правової
гармонії в юридичних діях, скерування поведінки людини у бік добра.

Довідка: Математика: (від грецьк. — знання, наука) — це наука кількісні
співвідношення просторові форми дійсного світу. Як наука, вона
сформувалась в стародавній Греції в VІІ-ІІІ ст. до нашої ери, коли
Фалес, Піфагор, Евклід та інші філософи систематизували відомі на той
час математичні знання і виклали їх з точним обґрунтуванням. Зокрема
Фалес був геометром, він визначив тривалість року у 365 днів, передбачив
сонячне затемнення. Важливу роль у математиці має теорема, її доведення.

Примітка: математика, ця “царина і служниця” всіх інших наук, завжди і
повсюду появлялась попереду і, водночас підлягала насмішкам, докорам у
її відірваності від життя, відволікаючості, сухості і т.п., прокладала
нові шляхи людському знанню. У філософії, наприклад, термін “відношення”
має невизначену ідею. У математиці поняття настільки ясне, як і просте.
Вирішальною виявляється ідея відповідності (або більш загальна ідея
відображення). Наявність відношення інцидентності між точками і прямими
означає лише, що кожній точці поставлено у відповідності деяку множину
прямих (які вважають, що вони інцидентні заданій точці).

Нюанс. Розслідування кримінальної справи слідчим аналогічне доведенню
теореми математиком.

9.3. Економічна культура юриста

Економічна культура юриста – це рівень економіко-правового регулювання
суспільних відносин на основі високої економічної обгрунтованості
професійних дій з метою розвитку економічної незалежності України.

Принципи: цивілізованість, змобілізованість, компенсаційність,
контрольованість, знання тіньового ринку, логічні економічні
переконання, діловитість.

Функції: здійснення пошуку ефективних правових регуляторів в економіці,
сприяння дотриманню фінансової дисципліни службовими особами й
громадянами, недопущення фінансово-господарських зловживань у державі,
активне сприяння перетворенню тіньової економіки у державну, запобігання
негативним етнонаціональним наслідкам міграційних процесів, уміння
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між економічними та правовими
явищами, формування нового економічного мислення та свідомості і ін.

Довідка: економіка (від грецьк. оселя і закон) — це правила ведення
господарства як 1) сукупності засобів, об’єктів, процесів, що
використовуються людьми для задоволення своїх потреб шляхом створення
необхідних благ, умов і засобів існування за допомогою праці; 2) науки
про господарство та способи його ведення, про відносини між людьми в
процесі виробництва і споживання, обміну товарами та послугами.

Звідси: основну увагу слід приділити виявленню впливу економічних
чинників на різноманітні форми соціальної поведінки, аналіз
взаємовідносин таких феноменів як клас, статус, влада, мала група,
соціалізація в цілісній системі суспільних відносин, включно з
економічними.

Примітка: економічна злочинність — це сукупність суспільно-небезпечних
діянь, що посягають на валютно-фінансову систему країни, вчинених на
певній території за певний період часу.

Економічна культура юриста допомагає йому глибше зрозуміти суть
економічних реформ ринкового типу, ознайомитись з основними методами
саморегулювання господарства і особливостями розвитку нових форм
господарювання, поглибити знання економічного потенціалу нашої держави і
взагалі визначити наукові закономірності розвитку економіки.

Потрібно вміти систематизувати економічні судження для проведення
аналізу протиправних дій, вирішувати значні логічні економічні завдання
у правових явищах, зокрема стримувати інфляційні процеси у державі,
захист прав вітчизняного виробника, на середню ланку власників, які
можуть реально вивести країну з економічної кризи.

Нюанс: економічна злочинність виникає здебільшого у переломні періоди
розвитку країни.

9.4. Акторська культура юриста

Акторська культура юриста – це ступінь володіння ним такими рисами, як
акторська увага, рухи, мовна техніка – все те, що створює такий уявний
образ, який би за допомогою сильної емоційно-юридичної пам’яті сприяв
глибокому пізнанню правової істини.

Принципи: юридична дійсність, культура правової свободи. Культура віри
у справедливе юридичне рішення, правова імпровізація, використання
потенціалу юридичних дій.

Функції: вироблення умінь творчого висунення і розвитку продуктивних
правових версій, формування здатності виявляти юридичний підтекст,
створення необхідних емоційно-юридичих ситуацій, виховання навиків
поведінки у правовому просторі, запобігання появі юридичної
монотонності, подплання випадковостей у юридичній практиці, забезпечення
динамічності службових відносин з громадянами.

Довідка: актор (від лат. — виконавець) — це виконавець ролей у
драматичних виставах кінофільмах. В інших видах театрального мистецтва
(опера, балет, естрада, цирк) виконавців здебільшого називають
артистами. Артист (від франц., лат. — мистецтво) у переносному значенні
— це особа , яка займається творчістю в певній галузі мистецтва і
досягла високої майстерностію

Звідси: акторське мистецтво — це мистецтво театральної гри, сторення
художніх образів у театрі, кіно, на телебаченні і радіо. Воно покликане
втілити у виставі, кінофільмі тощо авторський задум, виявити глибину
ідеального змісту твору, донести його до глядача, водночас збагатити
п’єсу, лібретто, сценарій власною творчістю, життєвим досвідом актора.

Примітка: постійним джерелом акторського мистецтва є життя. Ставлячи
себе в обставини п’єси (сценарію) і ролі, актор створює характер на
основі сценічного перевтілення — зміни зовнішності, а головне осягнення
й виявлення духовного світу персонажа. При цьому матеріалом для актора є
його природні дані як зовнішні (голос, рух, жест, міміка), так і
внутрішні (емоції, темперамент, уява, спостережливість). Важливими
елементами акторського мистецтва є увага, уява, емоційна та моторна
пам’ять, здатність до сценічного спілкудання, почуття ритму та ін.

Значення акторської культури юриста полягає у вироблення схеми своєї
поведінки, уміння розподілити запас нервових сил, зберігати їх на
кульмінаційні моменти. Акторський смак на реакцію несподіваних явищ,
вміння легко і непомітно переключатися з одного правового явища на
інший, помічати ті правові чи не правові явища, які відволікають увагу,
зосередивши зусилля на потрібних юридичних діях. Глибоке проникнення у
внутрішнє життя клієнта, перевтілення в особу, яка живе почуттями
клієнта. Виконання своєї професійної ролі на високому рівні.

Нюанс: між актором та юристом існують спільні і відмінні риси.

9.5. Зовнішня культура юриста

Зовнішня культура юриста — це ступінь дотримання юристом статутних вимог
щодо зовнішнього вигляду, мови, поведінки, а також уміння проявити
службовий етикет, морально-професійні дії та юридичне милосердя.

Компоненти: службовий (юридичний) етикет, етика юридичного ненасильства,
юридичне милосердя, стиль поведінки, ритуальна культура, спілкування з
різними категоріями людей, культура мови, стримання критики, особисте
життя юриста.

Принципи: порядність, чуйність, людяність, діловитість, працелюбність,
ретельність, тактовність, стриманість, скромність, самоконтроль, єдність
прав і обов’язків, захист суб’єктивних прав юриста, презумпція
невинуватості юриста, дотримання встановленої субординації,
ненасильство, тональність, тактовність, товаристськість, гостинність.

Функції: узагальнення компонентів юридичної деонтології, формування
службового етикету юридичної діяльності (управлінська функція, оцінна
функція, виховна функція, пізнавальна функція), створення підґрунтя
культури професійних дій, вироблення основ професійно-етичного кодексу
юриста у сферах професійної діяльності, спілкування й особистого життя.

Довідка: зовнішня культура це не окремий, самостійний вид загальної
(соціальної) культури, а категорія, яка визначається практично усіма
видами культур.

Службовий етикет юриста — це традиційно встановлена у державних,
громадських або приватних організаціях і закріплена у нормативних актах
форма виконання службових обов’язків. Етика юридичного ненасильства — це
система професійних духовно-моральних поглядів, відчуттів, переконань
стосовно правопорушника, а також усвідомлення правником
духовно-моральної та правової відповідальності за перевищення своїх
повноважень.

Звідси: законом життя юристів мають бути елементарні норми
загальнолюдської моралі, які сформувалися історично, регулюють людські
відносини на засадах взаємної поваги, гуманності, спрведливості.

Примітка: службовий етикет юриста необхідний для забезпечення належного
державного режиму як способу здійснення державної влади.

Нюанс: зовнішня культура юриста безпосередньо не залежить від його
професійних знань, умінь та навичок.

9.6. Вогнепальна культура окремих юристів

Вогнепальна культура працівника міліції – це обґрунтованість юридичної
процедури, з поєднання знань тактико-технічної характеристики
вогнепальної зброї і прицільної снайперської стрільби з правовою оцінкою
суспільно небезпечних ситуацій, а також навички застосування зброї з
метою припинення злочинних діянь.

Компоненти: юридична процедура реалізації права, духовний механізм дії
права, психологічний механізм дії права, моральний механізм дії права,
значення тактико-технічних характеристик та прицільної снайперської
стрільби, техніка безпеки, надання необхідної медичної допомоги
потерпілому.

Принципи: боротьба за законність, підвищена відповідальність,
безпомилковість, швидкість реагування, культура професійних рухів,
техніка безпеки, тренувальність.

Функції: ефективне регулювання перебігом подій у правовому явищі,
правове застереження від проявів надмірних повноважень, поліпшення дій
механізму правового регулювання, вироблення юридичної тактики
застосування вогнепальної зброї, збільшення законних методів правового
впливу.

Довідка: вогнепальна зброя — це зброя, в які для вильоту кулі (снаряда)
з каналу ствола використовується енергія хімічного розкладу вибухових
речовин (наприклад, пороху). Сучасна вогнепальна зброя поділяється на
артилерійську, призначену для зруйнування об’єктів, розташованих на
значній віддалі або в укриттях, на стрілецьку (пістолети, автомати,
гвинтівки, кулемети та ін.) — для знищення відкрито розташованих цілей.
Розрізняють також індивідуальну та ґрунтову вогнепальну зброю.

Звідси: застосування зброї — це важлива форма реалізації правових норм
і ступеня управлінської діяльності. Імпульсивна та вольова правоохоронна
діяльність працівників міліції повинна регулюватися правовим контролем
реалізації норм щодо вогнепальної зброї.

Примітка: 1) вогнепальна зброя — смертельний засіб, і працівник міліції
зобов’язаний професійно опанувати усі складові механізму дії не тільки
закріпленої табельної, а й інших видів зброї, яка є на озброєнні органів
внутрішніх справ.

2) Принцип техніки безпеки — це необхідний атрибут розумового та
фізичного аспектів правозастосування і є похідною нормою для працівника
міліції, свідченням його високого професіоналізму.

Нюанс: юридична процедура у вогнепальній культурі — явище вимушене і
працівник міліції не має права одноосібно здійснювати правосуддя.

9.7. Фізична культура окремих юристів

Фізична культура юриста — це знання працівником міліції правил
застосування фізичного впливу, свідоме ставлення та психологічну
готовність до застосування фізичної сили, уміння використовувати
спеціальні прийоми при затриманні правопорушника. Фізична культура — це
складне, багатозначне соціокультурне явище. Яке вимагає своєрідного
підходу до його осмислення, розуміння й аналізу, адже воно окреслює і
культуру фізичних дій, і процес фізичного виховання.

Компоненти: психологічна готовність, уміння виконувати спеціальні
прийоми, свідоме ставлення до застосування фізичних дій, фізичні норми.

Принципи: доцільність фізичних дій, законність, повна змобілізованість,
інтелектуальність, ненасильство.

Функції: підготовка правоохоронця до безпомилкових дій у ситуаціях,
коли потрібні точний і обґрунтований розрахунок фізичних сил; озброєння
правоохоронця комплексом заходів і виховання у нього стійкості до
невдач; допомога керівникові міліції в екстремальних умовах; збереження
власного здоров’я і життя й недопущення завдання розладу чи ліквідації
їх у правопорушника, подання першої медичної допомоги особам, які
потерпіли. Сила у фізичному смислі здатність змінювати форму
матеріальних мас, викликати їх рух, змінювати напрям і швидкість руху чи
приводити тіло у стан спокою. Скритою називається сила до тих пір, поки
вона бездіє, — сила у власному смислі. Уявлення про силу мають свою
основу і в психіці, будучи пов’язані з переживаннями людиною внутрішніх
напружень.

Довідка: фізичне виховання працівників міліції – це цілеспрямований,
активний процес його фізичного розвитку й удосконалення тілесної
культури та професійної спрямованості реалізації юридичних норм у
правових явищах. Фізичне виховання здійснюється в єдності з
інтелектуальним, моральним, трудовим і естетичним вихованням.

Сила нервової системи — одна із основних властивостей нервової системи,
яка проявляється в її здатності витримувати тривалі і значні
навантаження без видимих ознак втоми чи гальмування. У житті людини сила
нервової системи пов’язана з її витривалістю і працездатністю,
психологічною стійкістю, особливо в екстремальних умовах, де нервова
система відчуває великі і тривалі навантаження.

Звідси: завдання працівника міліції полягає в тому, щоб зрозуміти
психологію правопорушника, передбачити його наміри, врахувати можливу
протидію з метою локалізації несприятливої ситуації.

Примітка: використання фізичних заходів впливу до правопорушника має
переваги над бойовими, адже фізичні прийоми — це зброя, яка завжди “при
собі”, її застосування не таке небезпечне для людини, як застосування
вогнепальної зброї.

Нюанс: фізична культура юриста це не фізичне покарання правопорушника
(як міри впливу шляхом завдання фізичного болю і морального страждання),
а примусове його затримання для подальших юридичних дій.

Б. Семінарські заняття

Загальні методичні рекомендації

Перший рік навчання курсантів у вищому навчальному закладі
супроводжується значними труднощами в опануванні існуючих форм навчання.
Особливо це стосується семінарських занять. Більшість курсантів ще не
відійшли від шкільної психології, що призводить до певної розгубленості,
нерозуміння вимог викладачів. Вони вважають, що лекцію можна тільки
слухати і конспектувати її зміст лише під диктовку, а семінарські
заняття – це переказування лекційного матеріалу. Для терпеливого
роз’яснення цих помилкових суджень курсантів викладачі витрачають дуже
багато часу, здебільшого цілий семестр. Тому необхідно в даному
навчально-методичному посібнику висвітлити цю проблему.

На лекційних заняттях курсант повинен проявляти свою активність у
щонайдокладнішому конспектуванні висловлених вголос думок викладача.
Слід сказати, що деякі з цих думок рідко можна зустріти в якійсь книзі,
і висловлюють їх лише один раз. Навіть при повторному читанні тієї самої
лекції викладач може або розширити або звузити деякі роз’яснення (на це
є багато причин).

Тому, щоб встигнути законспектувати кожне тлумачення викладача, курсант
повинен вдатись до скорочень слів, термінів, виразів. Тобто, треба
встановити свій своєрідний стенографічний стиль конспектування. Крім
того, курсантам доцільно ставити викладачеві в кінці лекції запитання з
так званих “вузьких” місць матеріалу, відвідувати консультації,
виконувати індивідуальні завдання тощо. Але дуже цінним у навчанні є
своєчасне опрацювання змісту лекційного матеріалу. Це означає, що
курсант в день читання лекції (звичайно після занять) повинен по
“свіжих” слідах письмово доповнити лекцію як з пам’яті, так із
рекомендованої літератури.

Готуватися до семінарських занять треба так. Спочатку повторити знання,
отримані на лекціях. Потім ознайомитись з методичними рекомендаціями
до кожного пункту плану семінарського заняття, опрацювати вказану
літературу, архівні матеріали, нормативні документи, і в обов’язковому
порядку сумлінно виконати завдання, вказані у цьому посібнику. Після
систематизації самостійно отриманих знань приступити до написання
реферату (на кожен пункт плану окремо), де треба висловити в основному
власні думки. Обсяг реферату довільний. Як правило, його пишуть у зошиті
для конспектування лекцій.

Курсанти повинні знати і певні вимоги до процесу проведення семінарських
занять. Так, один курсант виступає з доповіддю за конкретним пунктом
плану. Протягом 10-15 хвилин він зобов’язаний своїм виступом
організувати дискусію навколо висунутих проблем, розбудити творчу
активність навчальної групи. Також протягом 10-15 хв. проводиться
обговорення виступу курсанта через доповнення, уточнення, висунення
своїх поглядів тощо. Вирішення проблемної ситуації завершується
висновком.

Слід зазначити, що готуватися до семінарського заняття потрібно не
безпосередньо перед його проведенням, а за декілька днів. Справа в тому,
що багато часу займає робота в бібліотеці. Крім того, останній день може
мати різні несподіванки (це часто буває у курсантів спеціалізованого
вузу), і підготовка буде неповною і неякісною.

У навчально-методичному посібнику розміщено достатньо великий список
рефератів. Це не означає, що їх обов’язково потрібно готувати. Вказані
реферати повинні наштовхувати на творчу думку тих курсантів, які хочуть
поглибити свої знання чи зайнятись науковою діяльністю.

Важливим навчальним обов’язком курсанта є активна участь у семінарських
заняттях, які проводять з основних, найбільш важливих тем або розділів
навчальних дисциплін. На семінарському занятті курсант повинен
висловлювати власні думки, обмінюватись ними, визначати проблеми і
дискусійне обговорювати їх. Звичайно, цьому передує велика самостійна
робота, яка завершується рефератом. Доповіді курсантів на семінарському
занятті, їх виступи відповідно оцінює викладач. Слід зауважити, що
семінарські заняття – це не переказування змісту лекції, а творча,
навчально-наукова самостійна робота курсанта. Вона має на меті
перевірити, поглибити і закріпити теоретичні знання, отримані курсантами
на лекціях і в процесі самостійної роботи, надати &