.

Вовк Т., Друзенко Г., Зугравий Г. та ін. 2002 – Регулювання сфери фінансових послуг у праві європейського союзу (книга)

Язык: украинский
Формат: книжка
Тип документа: Word Doc
1 333012
Скачать документ

Зміст

Передмова

Звернення координатора проекту «Моніторинг законодавства України у пріоритетних сферах адаптації»

Чому потрібно знати європейське право?

Механізм адаптації українського законодавства сьогодн

Обгрунтування повноважень ЄС у сфері регулювання фінансових послуг

 • Біла книга

Свобода надання послуг та право на здійснення підприємницької діяльності

 • Свобода надання послуг
 • «Тимчасовість» як основний критерій
 • Зауваження Комісії щодо «тимчасовості»
 • Інструменти захисту від «недобросовісності»
 • Ознака «присутності» та «допоміжна інфраструктура»
 • Право на здійснення підприємницької діяльності
 • Ознака постійної «присутності»
 • Фактор тривалого тимчасового перебування
 • «Конфлікт двох свобод»
 • Незалежні посередники
 • Посередники та свобода надання послуг
 • Посередники та право на здійснення підприємницької діяльності
 • Електронні пристрої
 • Перспективи з огляду на технологічний розвиток
 • Одночасна реалізація права на здійснення підприємницької діяльності та свободи надання послуг

Концепція «загального блага». Принципи, вироблені судовою практикою

Загальний огляд основних інститутів права ЄС у сфері фінансових послуг

 • Інститути банківського права ЄС
 • Інститути страхового права ЄС
 • Інститути правового регулювання фондової біржі та інших форм організації ринку цінних паперів в ЄС

Положення права ЄС про кредитні установи

 • Ліцензування кредитних установ у ЄС
 • Видача ліцензії
 • Відмова у видачі ліцензії
 • Відкликання (скасування) ліцензії
 • Структурні підрозділи кредитних установ
 • Дозвільний і повідомний режими відкриття підрозділів
 • Обов’язковий мінімум інформації
 • Перевірка інформації в державі походження
 • Реакція з боку приймаючої держави
 • Поточний контроль в приймаючій державі
 • Заходи щодо відновлення платоспроможності (санація) кредитних установ
 • Поняття заходів щодо відновлення платоспроможності
 • Санація кредитних установ, які мають свій головний офіс на території Співтовариства
 • Санація кредитних установ, які мають свій головний офіс поза межами Співтовариства
 • Ліквідація кредитних установ
 • Ліквідація кредитних установ, які мають свій головний офіс на території Співтовариства
 • Ліквідація кредитних установ, які мають свій головний офіс поза межами Співтовариства
 • Власні кошти
 • Коефіцієнт платоспроможності
 • Рівень коефіцієнту платоспроможності
 • Великі ризики
 • Банківські операції
 • Депозити
 • Поняття «депозит»
 • Сфера застосування
 • Механізм гарантування
 • Гарантування депозитів структурними підрозділами
 • Кількісні показники
 • Транскордонні перекази
 • Рекомендація про фінансові операції
 • Директива про перекази
 • Регламент про європлатежі
 • Перспективи Регламенту про європлатежі
 • Пруденційний нагляд
 • Звітність
 • Опублікування
 • Відносини з третіми країнами

Положення права ЄС про страхування

 • Пряме страхування життя та інші види прямого страхування
 • Концепція «загального блага» та Треті Страхові Директиви
 • Специфіка застосування принципів концепції «загального блага» у сфері страхування
 • Класифікація ризиків за видами (пряме страхування, крім страхування життя)
 • Класифікація ризиків за видами (пряме страхування життя)
 • Загальний фінансовий нагляд
 • Моніторинг стану страхових компаній на предмет відповідності умовам надання єдиних ліцензій
 • Відкликання ліцензії на ведення страхової діяльності
 • Діяльність посередників у сфері надання страхових послуг
 • Сфера застосування
 • Професійні вимоги до страхових посередників
 • Вимоги до реєстрації страхових посередників
 • Регулювання перестрахування та ретроцесїї
 • Регулювання відносин співстрахування у ЄС
 • Особливості співстрахування ризиків
 • Статистика проведення операцій співстрахування
 • Ліквідація страхової компанії, що здійснює діяльність у сфері співстрахування
 • Маржа платоспроможності страховиків
 • Страхування судових витрат
 • Поняття страхування судових витрат
 • Випадки, коли положення Директиви не застосовуються
 • Відмежування страхування судових витрат від страхування інших ризиків
 • Істотні умови договору страхування судових витрат
 • Можливі винятки з попередніх правил
 • Страхування цивільної відповідальності володільця автотранспортного засобу
 • Терміни, що використовуються
 • Обов’язковість страхування цивільної відповідальності
 • Обсяг страхової відповідальності (чи страхового покриття)
 • Можливі вилучення із загального правила щодо обов’язкового страхування цивільної відповідальності володільців транспортних засобів
 • Прикордонне страхування
 • Спрощення процедури вирішення спорів
 • (Рекомендація Комісії 81/76/ЕЕС)
 • Положення Четвертої Директиви щодо страхування цивільної відповідальності
 • Положення щодо представників страхових компаній у випадках
 • пред’явлення вимог
 • Річні звіти та консолідовані звіти страхових компаній
 • Здійснення додаткового нагляду за страховою діяльністю
 • Терміни, що використовуються
 • Органи, уповноважені здійснювати додатковий нагляд
 • Випадки, коли здійснення додаткового нагляду є обов’язковим
 • Особливості здійснення додаткового нагляду
 • Відновлення платоспроможності та ліквідація (в тому числі банкрутство) страхових компаній
 • Терміни, що використовуються
 • Відновлення платоспроможності (санація) страхових компаній
 • Визначення «заходів щодо відновлення платоспроможності»
 • Визначення «адміністратора»
 • Загальні положення
 • Вимоги до публікації інформації про прийняття рішення щодо проведення санації
 • Наслідки недотримання вимог щодо нотифікації інформації про відкриття процедури санації
 • Питання, залишені на розсуд національного законодавства
 • Ліквідація (в тому числі банкрутство) страхових компаній
 • Визначення «процедури ліквідації (банкрутства)»
 • Визначення «ліквідатора»
 • Загальні положення
 • Право, що застосовується
 • Вимоги до національного законодавства, що регулює питання ліквідації
 • Черговість задоволення вимог кредиторів, його особливості
 • при ліквідації страхових компаній
 • Особливості відкликання ліцензії у випадку ліквідації страхової компанії
 • Вимоги до публікації інформації про прийняття рішення щодо відкриття ліквідаційного процесу страхової компанії
 • Надання інформації щодо відкриття ліквідаційного процесу всім відомим кредиторам
 • Положення, що висуваються до подання кредиторами вимог
 • Положення, загальні для процесів санації та ліквідації страхової компанії
 • Особливості визначення права стосовно окремих видів договорів та прав
 • Речеві права третіх осіб

Положення права ЄС щодо фондового ринку

 • Діяльність на фондовому ринку
 • Акти вторинного законодавства ЄС
 • Інструменти фондового ринку (ринку інвестиційних послуг)
 • Цінні папери, що підлягають обігу
 • Інструменти грошового ринку
 • Суб’єкти фондового ринку (ринку інвестиційних послуг)
 • Поняття суб’єкта інвестиційної діяльності (інвестиційної фірми)
 • Визначення ІСІ
 • Юридичний статус ІСІ
 • Застереження про посередництво дочірніх компаній
 • Застереження про обхід Директиви 85/611 (перетворення ІСІ)
 • Види суб’єктів ринку інвестиційних послуг (фондового ринку)
 • Обмеження щодо кола осіб-суб’єктів інвестиційної діяльності
 • (інвестиційних фірм), на яких поширюється дія Директиви 93/22
 • Обмеження кола осіб-ІСІ, на яких поширюється дія
 • Директиви 85/611
 • Діяльність на ринку інвестиційних послуг
 • Основні послуги, надання яких ліцензується
 • Додаткові послуги, надання яких можливе в рамках основної ліцензії
 • Ліцензування суб’єктів інвестиційної діяльності (інвестиційних фірм) та компетентні органи
 • Умови видачі ліцензії суб’єктам інвестиційної діяльності (інвестиційним фірмам)
 • Критерії належного керівництва
 • Строк видачі ліцензії
 • Підстави відкликання ліцензії
 • Загальні положення щодо ліцензування ІСІ
 • Вимоги щодо попереднього погодження для спільного фонду (пайового трасту) та інвестиційної компанії
 • Підстави відмови у видачі ліцензії ІСІ
 • Діяльність компанії з управління активами як виключний вид діяльності
 • Відхилення від «виключності» такого виду діяльності, як управління активами ІСІ

Поширення інформації про випуск цінних паперів

 • Сфера застосування Директиви 89/298
 • Звільнення від обов’язку видавати проспект цінних паперів, що підлягають обігу
 • Строки видання проспекту
 • Форма публікації проспекту
 • Порядок публікації проспекту
 • Зміст проспекту емісії цінних паперів
 • Випадки, коли дозволяється неповнота інформації
 • Допуск цінних паперів до лістингу
 • Допуск до лістингу акцій та сертифікатів на акції
 • Зобов’язання емітентів акцій, допущених до офіційного лістингу
 • Допуск боргових цінних паперів до лістингу
 • Зобов’язання емітента боргових цінних паперів, які допущенні до офіційного лістингу
 • Особливі умови щодо офіційних лістингів цінних паперів
 • Часткове або повне звільнення від публікування лістнгових подробиць54
 • Дозволене неподання певної інформації у лістингових подробицях компетентними органами
 • Контроль і поширення ліістингових подробиць
 • Взаємне визнання
 • Повноваження компетентних органів
 • Публікація і передача лістингових подробиць для допуску цінних паперів до офіційного лістингу на фондовій біржі
 • Строки публікації

АСОІІІ8 СОММІЛЧАІЛАІКЕ ринку фінансових послуг

 • соттипаиіаіге банківської діяльності
 • соттипаиіаіге страхової діяльності
 • Історична довідка
 • Ключові питання створення спільного ринку (власне АССШІ8) сотггшпаиіаіге у сфері регулювання цінних паперів

Перспективи розвитку права ЄС, яке регулює ринок фінансових послуг 

 • Перспективи розвитку банківського права ЄС
 • Перспективи розвитку страхового права ЄС
 • Проект Директиви Європейського Парламенту та Ради щодо посередництва у сфері страхування (внесений Комісією на розгляд у 2000 році)
 • Проект Директиви Європейського Парламенту та Ради стосовно страхування життя (внесений Комісією на розгляд у 2000 році)
 • Перспективи розвитку права ЄС, що регулює ринок цінних паперів

Оптимальний режим адаптації законодавства України, яке регулює ринок фінансових послуг 

 • Адаптація банківського законодавства України
 • Адаптація страхового законодавства України
 • Адаптація законодавства України, що регулює ринок цінних паперів
 • Додатки
 • Активи
 • Пасиви
 • Позабалансові статті
 • Структура звіту про прибутки та збитки
 • Вертикальна структура
 • Горизонтальна структура

Структура ринку цінних паперів в Україні

 • Інструменти українського РЦП
 • Пайові ЦП
 • Боргові ЦП
 • Похідні ЦП
 • Приватизаційні ЦП
 • Учасники українського РЦП
 • Емітенти
 • Інвестори
 • Інститути спільного інвестування
 • Довірчі товариства
 • Страхові компанії
 • Держава як учасник РЦП
 • Фінансові посередники
 • Організатори торгівлі ЦП

Акцент на «хворість» норми, а не на «недосконалість» закону 

Банківська діяльність

 1. Вимога щодо подання документів для видачі банкам банківських ліцензій, обгрунтованої необхідності в яких немає
 2. Недосконалість механізму резервування під портфельне інвестування
 3. Проблема з поданням звітності акціонерів банку — нерезидентів
 4. Необхідність отримання дозволу НБУ на придбання пакету акцій комерційного банку (істотної участі)

Страхування

 1. Відсутність дійового механізму забезпечення виконання вимоги щодо обов’язковості страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
 2. На законодавчому рівні не закріплено розмежування розмірів мінімальних страхових сум на випадок заподіяння шкоди одній та кільком особам внаслідок дорожньо-транспортної пригоди
 3. Порівняно вищий рівень мінімальної страхової суми при відшкодуванні шкоди, заподіяної майну особи, ніж відповідний рівень мінімальної страхової суми при заподіянні шкоди життю ита здоров’ю особи внаслідок дорожньо-транспортної пригоди
 4. Збитковість страхування цивільної відповідальності власника транспортного засобу для страхової компанії
 5. Перешкоди безпосередньому доступу іноземних страхових посередників до ринку страхових послуг в Україні
 6. Відсутність гарантій надійності контрагента — страхового (перестрахового) посередника, зокрема вимоги щодо належного фінансового стану страхового (перестрахового) брокера (як резидента, так і нерезидента)
 7. Відсутність належної процедури доступу страхових (перестрахових) брокерів — нерезидентів на український ринок
 8. Відсутність механізму використання інституту перестрахування при реорганізації страхової компанії у страхового посередника
 9. Необгрунтоване різний рівень мінімальних страхових сум при страхуванні відповідальності повітряного перевізника
 10. Перешкоди здійсненню операцій з перестрахування через страхового посередника, коли перестраховик є нерезидентом

Ринок цінних паперів

 1. Потреба уточнити закон про фінансові послуги щодо кола осіб, на яких він поширюється
 2. Неналежне регулювання спеціальних видів ІСІ, необгрунтоване виділених в окрему категорію (та виведених таким чином із сфери застосування закону про ІСІ)
 3. Невизначеність правил роботи з похідними фінансовими документами
 4. Недосконала процедура допуску цінних паперів іноземних емітентів на український ринок
 5. Проблема обміну боргів на акції товариства

Як адаптація може допомогти «вирішити» проблеми?

Банківська діяльність

 • Рекомендація до питання 4

Страхування

 • Рекомендація до питання 1
 • Рекомендація до питання 2
 • Рекомендація до питання 3
 • Рекомендація до питання 4
 • Рекомендація до питання 5
 • Рекомендація до питання 6
 • Рекомендація до питання 7

Ринок цінних паперів

 • Рекомендація до питання 1
 • Рекомендація до питання 2
 • Рекомендація до питання 3
 • Рекомендація до питання 4
 • Висновки
 • Банківська діяльність
 • Страхування
 • Ринок цінних паперів

Імплементація результатів проекту 

 • Рішення Міжвідомчої координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (восьме засідання, 12 липня 2002 року, м. Київ) (Витяг)
 • Рекомендації щодо наближення законодавства України, яке регулює сферу фінансових послуг, у відповідність до законодавства ЄС
 • Пояснювальні таблиці до Рекомендацій МКР

Фінансові послуги. Глосарій 

ВТОРИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЄС У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ Загальні положення 

 • Директива Ради 88/361/ЕЕС від 24 червня 1988 року щодо імплементації статті 67 Договору

Банківська справа

 • Директива Ради 86/635/ЕЕС від 8 грудня 1986 року щодо річних звітів та консолідованих звітів банків та інших фінансових установ
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ 87/62/ЕЕС від 22 грудня 1986 року щодо моніторингу та контролю за великими ризиками  кредитних установ
 • Директива Ради 89/117/ЕЕС від 13 лютого 1989 року щодо зобов’язання стосовно публікації щорічних бухгалтерських документів структурними підрозділами кредитних та фінансових установ, що створені у державах-членах, головний офіс яких знаходиться на території іншої держави-члена
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ 90/109/ЕЕС від 14 лютого 1990 року щодо прозорості банківських вимог щодо транскордонних фінансових операцій
 • Директива 94/19/ЕС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ від ЗО травня 1994 року щодо схем гарантування депозитів
 • Директива 97/5/ЕС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ від 27 січня 1997 року щодо транскордонних переказів
 • Директива ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ 2000/12 від 20 березня 2000 року ищодо започаткування діяльності кредитних установ та її ведення
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ 2000/408/ЕЕС від 23 червня 2000 року щодо опублікування інформації про фінансові інструменти та про інші питання, спрямованої на уточнення інформації, яка повинна надаватися у відповідності до
 • Директиви Ради 86/635/ЕЕС від 8 грудня 1986 року щодо річних бухгалтерських звітів та консолідованих звітів банків та інших фінансових установ (що повідомлена у документі за номером С(2000) 1372)
 • Директива 2000/46/ЕЕС Європейського Парламенту і Ради від 18 вересня 2000 року щодо започаткування діяльності та її ведення установами, які проводять електронні розрахунки та пруденційного нагляду за ними
 • Директива 2001/24/ЕС Європейського Парламенту і Ради від 4 квітня 2001 року стосовно заходів щодо відновлення платоспроможності та ліквідації кредитних установ
 • РЕГЛАМЕНТ ЕЕС №2560/2001 Європейського Парламенту та Ради від 19 грудня 2001 року щодо транскордонних платежів у євро

Страхування

 • Директива Ради  64/225/ЕЕС від 25 лютого 1964 року щодо скасування обмежень на свободу здійснення підприємницької діяльності і свободу надання послуг у сфері перестрахування і ретроцесії
 • Директива Ради 72/166/ЕЕС від 24 квітня 1972 року щодо зближення законів держав-членів стосовно страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів та виконання зобов’язання щодо страхування такої відповідальності
 • ПЕРША Директива Ради 73/239/ЕЕС від 24 липня 1973 року щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень стосовно започаткування та ведення діяльності прямого страхування, іншого, ніж страхування життя
 • Директива Ради 73/240/ЕЕС від 24 липня 1973 року щодо скасування обмежень свободи підприємництва в сфері прямого страхування, іншого, ніж страхування життя
 • Директива Ради 76/580/ЕЕС від 29 червня 1976 року, що вносить зміни до Директиви 73/239/ЕЕС щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень стосовно започаткування та ведення діяльності прямого страхування, іншого, ніж страхування життя
 • Директива Ради 77/92/ЕЕС від 13 грудня 1976 року щодо заходів зі спрощення ефективного здійснення свободи
 • підприємництва та свободи надання послуг стосовно діяльності страхових агентів та брокерів (ех І5ІС Огоир 630) та, зокрема, перехідних заходів стосовно такої діяльності
 • Директива Ради 78/473/ЕЕС від ЗО травня 1978 року щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень стосовно співстрахування у Співтоваристві
 • ПЕРША Директива Ради 79/267/ЕЕС від 5 березня 1979 року щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень стосовно започаткування та ведення діяльності прямого страхування життя
 • ДРУГА Директива Ради 84/5/ЕЕС від ЗО грудня 1983 року щодо зближення законів держав-членів стосовно страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів
 • Директива Ради 87/344/ЕЕС від 22 червня 1987 року щодо узгодження законів, постанов та адміністративних положень стосовно страхування судових витрат
 • ДРУГА Директива Ради 88/357/ЕЕС від 22 червня 1988 року щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень стосовно прямого страхування, іншого, ніж страхування життя, і визначає положення для спрощення ефективного користування свободою надання послуг та про внесення змін до Директиви 73/239/ЕЕС
 • Директива Ради 90/619/ЕЕС від 8 листопада 1990 року щодо узгодження законів, постанов та адміністративних положень, які стосуються прямого страхування життя, визначає положення для спрощення ефективного користування свободою надання послуг та вносить зміни до Директиви 79/267/ЕЕС
 • Директива Ради 91/674/ЕЕС від 19 грудня 1991 року щодо річних звітів та консолідованих звітів страхових компаній
 • Директива Ради 91/675/ЕЕС від 19 грудня 1991 щодо утворення Комітету з питань страхування
 • РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ 92/48/ЄЕС від 18 грудня 1991 щодо страхових посередників
 • Директива Ради 92/49/ЕЕС від 18 червня 1992 року щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, які стосуються прямого страхування, іншого, ніж страхування життя, та про внесення змін до Директив 73/239/ЕЕС і 88/357/ЕЕС (третя Директива, яка стосується страхування, іншого, ніж страхування життя)
 • Директива Ради 92/96/ЕЕС від 10 листопада 1992 року щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, які стосуються прямого страхування життя та про внесення змін до директив 79/267 ЕЕС і 90/267/ЕЕС (третя Директива, яка стосується страхування життя)
 • Директива 98/78/ЕС Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 1998 року щодо додаткового нагляду за страховими компаніями в страховій групі
 • Директива 2000/26/ЕС Європейського Парламенту та Ради від 16 травня 2000 року щодо зближення законів держав-членів стосовно страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів та про внесення змін і доповнень до Директив Ради 73/239/ЕЕС та 88/357/ЕЕС (четверта Директива страхування відповідальності)
 • Директива 2001/17/ЕС Європейського Парламенту та Ради від 19 березня 2001 року стосовно заходів щодо відновлення платоспроможності та ліквідації страхових компаній
 • Директива 2002/12/ЕС Європейського Парламенту та Ради від 5 березня 2002 року, що вносить зміни до Директиви Ради 79/267/ЕЕС у частині, яка стосується вимог до маржі платоспроможності компаній, що здійснюють страхування життя
 • Директива 2002/13/ЕС Європейського Парламенту та Ради від 5 березня 2002 року, що вносить зміни до Директиви Ради 73/239/ЕЕС у частині, яка стосується вимог до маржі платоспроможності компаній,що здійснюють страхування, інше, ніж страхування життя

Цінні папери 748

 • РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ 77/534/ЕЕС від 25 липня 1977 року щодо Європейського кодексу поведінки стосовно трансакцій з цінними паперами, що підлягають обігу
 • Директива Ради 85/611/ЕЕС від 20 грудня 1985 року про узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, що стосуються інститутів спільного (колективного) інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (ІСІ)
 • Директива Ради (89/298/ЕЕС) від 17 квітня 1989 року про координацію вимог стосовно створення, упорядкування та розподілу проспекту, який буде виданий під час пропозиції цінних паперів, що підлягають обігу, невизначеному колу осіб
 • Директива Ради 89/592/ЕЕС від 13 листопада 1989 року щодо узгодження регулювання внутрішніх (інсайдерських) операцій
 • Директива Ради 93/22/ЕЕС від 10 травня 1993 року про інвестиційні послуги у сфері цінних паперів 820 Директива 2001/34/ЕС Європейського Парламенту і Ради від 28 травня 2001 року про допуск цінних паперів до офіційного лістингу на фондовій біржі і про інформацію, що повинна бути опублікована про ці цінні папери

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020