.

Святоцький О.Д. 2000 – Інтелектуальна власність. Словник-довідник Том 2 (книга)

Язык: украинский
Формат: книжка
Тип документа: Word Doc
0 55130
Скачать документ

Святоцький О.Д. 2000 – Інтелектуальна власність. Словник-довідник Том 2.

ЗМІСТ

Передмова 7

Перелік використаних абревіатур 9

Терміни 11

Український абетковий покажчик термінів 157

Англо-український абетковий покажчик термінів 166

Російсько-український абетковий покажчик термінів 182

Перелік використаних джерел 199

Додаток 1. Перелік нормативних актів України у сфері

інтелектуальної власності 201

Додаток 2. Міжнародні договори, учасницею яких є Україна . . 207

Додаток 3. Міждержавні угоди (двосторонні та регіональні),

учасницею яких є Україна 208

Додаток 4. Міжвідомчі угоди, програми співробітництва,

учасником яких є Держпатент України 213

Додаток 5. Список літератури щодо вартісної оцінки

об’єктів інтелектуальної власності 215

Додаток 6. Стандарты, рекомендации и руководства ВОИС в области
информации и документации по промышленной собственности (перечень) …
217

Додаток 7. Стандарт ST.3. Рекомендуемый стандарт

на двубуквенные коды для представления стран,

административных единиц и межправительствен

ных организаций 221

Додаток 8. Стандарт ST.9. Рекомендации по библиогра

фическим данным в патентных документах

и свидетельствах дополнительной охраны (SPC)

и относящимся к ним 232

Додаток 9. Стандарт ST.60. Рекомендации, относящиеся

к библиографическим данным о товарных знаках . . 240

Додаток 10. Стандарт ST.80. Рекомендации, относящиеся

к библиографическим данным о промышлен

ных образцах 248

Додаток 11. Перелік патентно-інформаційних продуктів

на CD-ROM, що регулярно публікуються 253

Додаток 12. Перелік національної та зарубіжної патентної

документації Фонду громадського користування

Держпатенту України

(станом на 01.10.99 р.) 260

Додаток 13. Інформація стосовно об’єктів інтелектуальної

власності, наявна в ]нтернет

(станом на 05.10.99 р.) 264

ПЕРЕДМОВА

Поняття «промислова власність» є складовою частиною поняття
«інтелектуальна власність» і означає права на об’єкти промислової
власності: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для
товарів і послуг, фірмові найменування та зазначення походження товарів.

Як видно зі змісту цього поняття, визначення «промислова»
використовується в досить широкому контексті та власне до промисловості
безпосереднього відношення може і не мати. Надання державою прав на
об’єкти промислової власності та забезпечення захисту цих прав при
використанні таких об’єктів мають важливе стимулююче значення для
економічного та технологічного розвитку будь-якої країни.

Системи правовідносин, організаційних заходів, відповідний суспільний
менталітет у цій сфері формувались у розвинених країнах протягом
багатьох десятків і навіть сотень років.

На сьогодні охорона промислової власності є багатоаспектною сферою, що
має безпосереднє відношення до юриспруденції, економіки, виробництва,
торгівлі, міжнародних зв’язків, інформатики тощо.

Питання набуття прав на об’єкти промислової власності, їх
кваліфікованого використання та захисту вимагають від творців і
власників цих об’єктів неабияких спеціальних знань, певної
підготовленості та компетентності.

Метою укладачів цього словника-довідника є подання в стислій формі
необхідного мінімуму відомостей щодо існуючої правової бази в сфері
охорони промислової власності, процедур складання, подання та розгляду
заявок на одержання правової охорони; економічних аспектів використання
об’єктів промислової власності; створення та розповсюдження інформації
про такі об’єкти; міжнародного співробітництва і кооперації в цій сфері.

Особлива увага приділяється висвітленню особливостей охорони промислової
власності в Україні з урахуванням норм відповідного чинного
законодавства.

Перевагу надано такій формі подання матеріалу, яка забезпечує можливість
одержання з однієї статті якнайповнішої інформації.

Цей словник-довідник — перша спроба зібрати в одному виданні основні та
найпоширеніші українські терміни в сфері правової охорони об’єктів
промислової власності. Він містить близько 500 термінів з їх
тлумаченням.

З метою уніфікації матеріалу як терміни розглядалися слова та
словосполучення, що зафіксовані перш за все чинним законодавством
України, а також Всесвітньою організацією інтелектуальної власності
(ВОІВ).

При відборі термінів для включення до словника-довідника використані
також вітчизняні та зарубіжні термінологічні видання, стандарти,
нормативні та довідкові матеріали, відображені в Переліку використаних
джерел, що додається.

Терміни розміщені за українською абеткою. Кожний термін у
словнику-довіднику подано українською, російською та англійською мовами,
тлумачення терміна подано українською мовою.

У деяких випадках після терміна, його російських та англійських
еквівалентів у дужках подається його загальновживана (стала)
абревіатура. Наприклад: Міжнародна патентна класифікація (МПК).

Після передмови наводиться перелік абревіатур, використаних у
словнику-довіднику

У словнику-довіднику застосована система посилань, що дозволяє
Інформувати користувача стосовно термінів або додатків, пов’язаних Із
даною словниковою статтею У тексті тлумачення або в його кінці посилання
«(див )» подається безпосередньо після терміна, на який дається
посилання Наприклад, у статті «Носи Інформації» після терміна
«мікро-форми» подається «(див )», тобто термін «Мікроформи» є окремою
словниковою статтею, з якою є можливість ознайомитись

У випадках, коли термін, який може розглядатись як джерело додаткової
Інформації, не згадується в тексті словникової статті, посилання на
нього «(див також )» подається в кінці статті Наприклад, у статті
«Мінімум документації РСТ» в кінці подається (див також
«Патентно-асоційована (непатентна) література»)

Необхідно зазначити, що словник-довщник є першим серед подібних видань,
який містить сучасну українську термінологію щодо промислової власності
Наявність термінологічних еквівалентів російською та англійською мовами,
а також двомовні покажчики, подані в Додатках, полегшують користування
словником-довідником І дозволяють використовувати його як
украшсько-росшсько-англійський термінологічний галузевий словник

У Додатках також наведені корисні практичні відомості та переліки
джерел, що можуть бути використані для поглибленого вивчення окремих
питань Так, у Додатку 1 вміщено перелік нормативних актів України в
сфері охорони прав Інтелектуальної власності, що включає кодекси,
закони, укази Президента України, декрети та постанови Кабінету
Міністрів, постанови Верховної Ради України та нормативно-правові акти,
видані у відповідності до компетенції Держпатенту України

Для тих користувачів, діяльність яких так чи Інакше пов’язана з
вартісною оцінкою об’єктів Інтелектуальної власності, стане в нагоді
перелік джерел, наведений в Додатку 5

Враховуючи обмежену можливість ознайомлення з текстами міжнародних
стандартів ВОІВ та зацікавленість користувачів словника-довідника в
такій Інформації, у Додатках 6—10 подається як Перелік стандартів,
рекомендацій та настанов ВОІВ, так І тексти окремих стандартів, які, на
д>мку укладачів, є найбільш важливими для ознайомлення Оскільки офіційне
видання стандартів здійснюється декількома робочими мовами ВОІВ,
зазначені матеріали подаються найдоступнішою з них — російською мовою

Вагоме значення для користувачів, яким необхідно постійно працювати Із
зарубіжною та національною патентною документацією, має Інформація,
наведена у Додатку 12, де подано перелік документації, включеної до
Фонду патентної документації громадського користування (патентної
бібліотеки), відкритого Держпатентом України для широкої громадськості в
1999 році

Словник-довщник призначений для широкого кола користувачів —
винахідників, дизайнерів, промисловців, комерсантів, представників у
справах промислової власності (патентних повірених), юристів,
економістів, студентів, викладачів тощо

Відгуки та зауваження стосовно цього видання просимо надсилати за
адресою 04655, МСП, Киів-53, Львівська площа, 8, Держпатент України

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ АБРЕВІАТУР

БД Бази даних

ВОІВ Всесвітня Організація Інтелектуальної Власності

ДПА Довідково-пошуковий апарат

ДПВУ Державне патентне відомство України

ДСТУ Державний стандарт України

ЄАП Євразійський патент

ЄАПВ Євразійське патентне відомство

ЄАПК Євразійська патентна конвенція

ЄП Європейський патент

ЄПВ Європейське патентне відомство

ІМС Інтегральна мікросхема

ІНПАДОК Міжнародний центр патентної документації (м Відень), з 1990 р у

складі EPIDOS (ЄПВ)

ІНІД Узгоджені на міжнародному рівні цифрові коди для Ідентифікації

бібліографічних даних

ІПС Інформаційно-пошукова система

ІСО Міжнародна організація зі стандартизації

КАПРІ Комп’ютеризоване ведення патентних документів, рекласифікова-

них за МПК

МКЗЕЗ Міжнародна класифікація зображальних елементів знаків

МКПЗ Міжнародна класифікація промислових зразків

МКТП Міжнародна класифікація товарів І послуг для реєстрації знаків

МОД Міжнародний орган депонування

МПК Міжнародна патентна класифікація

НДЦПЕ Науково-дослідний центр патентної експертизи

НПК Національна патентна класифікація

НТ1 Науково-технічна Інформація

ОГД Об’єкт господарської діяльності

ОІВ Об’єкт Інтелектуальної власності

ОПВ Об’єкт промислової власності

ПКТ Покажчик ключових термінів до МПК

ПКІТ Постійний комітет ВОІВ з Інформаційних технологій

ПІБ Патентно-інформаційна база Держпатенту України для проведення

експертизи заявок по суті

УДК Універсальна десяткова класифікація

ФГК Фонд патентної документації громадського користування Держпа

тенту України

ARIPO African Regional Industrial Property Organization

CAPRI Computerized Administration of Patent Documents Reclassified
According

to the I PC

CD-ROM Compact Disk Read-Only Memory

CFE Classification of the Figurative Elements of Marks (The Vienna
Classifi-

cation)

DVD-ROM Digital Versatile Disk Read-Only Memory

EAP Eurasian Patent

EAPC Eurasian Patent Convention

ECLA European Patent Classification

EP European Patent

EPIDOS European Patent Information and Documentation Systems

ESPACE Electronic Storage of Patent Applications on CD-ROM by the ЕРО

IDA International Depository Authorities

INID Internationally agreed Numbers for Identification of bibliographic
Data

INPADOC International Patent Documentation Center

IPC International Patent Classification

IPDL Intellectual Property Digital Libraries

IPEA International Preliminary Examination Authority

ISA International Searching Authority

JOPAL Journal of Patent Associated Literature

MIMOSA Mixed Mode Software

OAP1 Organisation Afncame de la Propnete Intellectuelle

OHIM Office for Harmonization in the Internal Market

PAJ Patent Abstracts of Japan

PCT Patent Cooperation Treaty

SPOU State Patent Office of Ukraine

ST Standard

URL Uniform Resource Locator

WWW World Wide Web

WIPO World Intellectual Property Organization

10

АВТОРСЬКЕ СВІДОЦТВО НА ВИНАХІД

А

АВТОМАТИЗОВАНІ БАЗИ ДАНИХ (БД) автоматизированные базы данных (БД)
computer databases (DB)

Сукупність даних, які організовані за визначеними правилами описування,
зберігання та маніпулювання даними. Автоматизовані БД стосовно об’єктів
промислової власності (винаходів, знаків для товарів і послуг) містять в
основному бібліографічні дані охоронних документів, реферати або повні
тексти патентних документів. Існують тематичні БД, що містять інформацію
не лише патентних документів, а й науково-технічної літератури,
періодичних видань. Пошук в автоматизованих БД можливий за
бібліографічними даними, а в деяких БД — також за словами назв і
рефератів. Деякі БД мають системи поглибленої індексації, що
забезпечують високу точність пошуку. Автоматизовані БД створюються
відомствами промислової власності, фірмами та організаціями, які
виступають як постачальники баз даних. Вони накопичують та упорядковують
дані за певними правилами. Автоматизовані БД патентних відомств
формуються в процесі діловодства за заявками та публікаціями відомостей
стосовно об’єктів промислової власності. Комерційні фірми отримують ці
«сирі» дані від відомств, звичайно, на ліцензійній основі і піддають їх
додатковій обробці, зокрема, проводять поглиблене індексування,
створюють більш інформативні назви винаходів та реферати, відзначають
найбільш значущі місця тощо. Ці інформаційні продукти з доданою вартістю
(«value-added products») надаються для користування на комерційній
основі через хости (див.). Перелік БД, що найбільш використовуються для
пошуку патентних документів та знаків для товарів і послуг, подано в
«Довіднику ВОІВ з інформації та документації в галузі промислової
власності».

АВТОРСЬКЕ СВІДОЦТВО НА ВИНАХІД авторское свидетельство на изобретение
certificate inventor’s (author’s) for invention

Авторське свідоцтво на винахід — охоронний документ на винахід,
передбачений законодавствами деяких країн, зокрема Алжиру, Куби,
Монголії, В’єтнаму, СРСР тощо.

Вимоги, яким повинен відповідати винахід, для видачі на нього
авторського свідоцтва такі ж, як і для видачі на нього патенту. Різниця
полягає в тому, що у випадку, якщо на винахід видано авторське
свідоцтво, виключне право на його використання належить державі. При
цьому автору належить право авторства і він має право на винагороду.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію
Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від
23.12.93 № 3769-ХІІ авторські свідоцтва СРСР на винаходи є чинними в
Україні. Автори спільно із заявниками можуть клопотати про видачу їм
патентів України на винаходи, що охороняються авторськими свідоцтвами
СРСР. У випадку видачі таких патентів дія відповідних авторських
свідоцтв СРСР в Україні припиняється. Строк дії такого патенту
відраховується від дати подання заявки на одержання авторського
свідоцтва СРСР; права, що випливають з патенту, діють від дати
публікації відомостей про видачу патенту України.

Згідно з Інструкцією про порядок видачі патентів України на винаходи, що
охороняються авторськими свідоцтвами СРСР, затвердженою в Міністерстві
юстиції України 26.07.95 за № 246/782, особа, яка бажає одержати патент
України на винахід, що охороняється авторським свідоцтвом СРСР і має на
це право, подає до Патентного відомства клопотання, яке містить
відомості про винахідника(ів) і заявника(ів), номер авторського
свідоцтва СРСР, номер і дату подання заявки, назву винаходу, відомості
про особу, на ім’я якої просять видати патент, адресу для листування. До
клопотання додаються: засвідчена копія авторського свідоцтва СРСР, копії
опису ви-

11

АДРЕСА В ШТЕРНЕ!

находу, експертний висновок про можливість публікації, якщо винахід мав
гриф «Для службового користування», копію документа про
правонаступництво (при необхідності), доручення на ім’я патентного
повіреного або іншої довіреної особи (при необхідності), документ, що
підтверджує сплату відповідного збору, та інші документи, передбачені
зазначеною Інструкцією.

АДРЕСА В ІНТЕРНЕ! адрес в Интернет Internet address

Уніфікований локатор ресурсів (URL — Uniform Resource Locator) — це
комп’ютерна адреса у всесвітній мережі Інтернет (див.), що
використовується для отримання доступу до певних інформаційних ресурсів
за допомогою спеціальної програ-ми-браузера. URL складається з
буквено-цифрової послідовності — назви домена, яка повинна бути
унікальною, тобто застосовуватися лише для одного комп’ютера в мережі
Інтернет. Назви доменів реєструються спеціальними міжнародними
організаціями. Часто назва домена є такою ж самою, як назва організації,
фірми, що здійснює електронну торгівлю, зокрема пропонує через Інтернет
свої товари або послуги. В рамках ВОІВ проводяться консультації щодо
врегулювання спорів, пов’язаних з використанням в Інтернет
інтелектуальної власності (у т. ч. використанням зареєстрованих або
широко відомих знаків як назв доменів).

АДРЕСА ДЛЯ ЛИСТУВАННЯ адрес для переписки address for service

Адреса для листування зазначається у відповідній графі заяви на видачу
охоронного документа, яка входить до обов’язкового складу матеріалів
заявки. Адреса для листування має містити всі необхідні поштові
реквізити і використовується Відомством в процесі листування із
заявником або його представником. Заявник на власний розсуд визначає,
яку саме адресу буде використано для листування з Відомством. У разі
зміни адреси для листування заявник має вчасно повідомити про це Відом-

ство. Несвоєчасне повідомлення про зміну адреси для листування може
призвести до затримок і порушення визначених національним законодавством
термінів, що, в свою чергу, може призвести до втрати прав на одержання
охоронного документа.

АМОРТИЗАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

амортизация нематериальных активов amortization of intangible assets

Під терміном «амортизація нематеріальних активів» слід розуміти
поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або
поліпшення, на зменшення скори-гованого прибутку платника податку у
межах норм амортизаційних відрахувань.

Відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»
амортизації підлягають витрати на придбання нематеріальних активів для
власного виробничого використання. Не підлягають амортизації та повністю
відносяться до складу валових витрат звітного періоду витрати платника
податку на придбання нематеріальних активів з метою їх подальшого
продажу іншим особам.

Для амортизації нематеріальних активів застосовується лінійний метод, за
яким кожний окремий вид нематеріального активу амортизується рівними
частками, виходячи з його первісної вартості, з урахуванням індексації
протягом строку, який визначається платником податку самостійно,
виходячи із строку корисного використання таких нематеріальних активів
або строку діяльності платника податку, але не більше 10 років
безперервної експлуатації.

Амортизаційні відрахування провадяться до досягнення залишковою вартістю
нематеріального активу нульового значення.

АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНА ОБРОБКА

ІНФОРМАЦІЇ

аналитико-синтетическая обработка

информации

analytico-synthetic processing of information

Процес обробки інформації за методом аналізу і синтезу змісту документів
з метою

12

АПЕЛЯЦІЯ

одержання необхідних відомостей, а також шляхом їх класифікування,
оцінки, спів-ставлення і узагальнення. Складається з таких процесів:
анотування, реферування, відбору фактів та підготовки оглядів тощо.

АНАЛОГ

аналог prior art

Аналог — об’єкт, близький за технічною суттю, призначенням або функціями
до заявленого об’єкта винаходу і відомий з існуючого рівня техніки.
Аналог використовується при розкритті рівня техніки в описі винаходу;
при цьому слід зазначити недоліки, що перешкоджають досягненню бажаного
технічного результату. При виборі аналогів слід керуватися подібністю
сукупності його ознак до сукупності ознак винаходу. Необхідно зауважити,
що рівень аналогії може бути більш або менш високим, але, як правило,
аналоги завжди існують. Посилання на те, що аналогів не існує, є
найчастіше необгрунтованим і можливе лише за наявності так званого
«піонерного винаходу», що на практиці трапляється дуже рідко. Найбільш
близький аналог називається «прототипом».

АНУЛЮВАННЯ ПАТЕНТУ аннулирование патента revocation of patent

Анулювання патенту відбувається внаслідок прийняття компетентним органом
рішення про припинення дії патенту в разі визнання його недійсним.

АПЕЛЯНТ

апеллянт

appellant

Згідно з чинним законодавством України апелянт — це фізична або юридична
особа, яка подала апеляцію. У разі подання апеляції стосовно заявки або
міжнародної реєстрації знака апелянтом виступає заявник. Апеляція щодо
видачі охоронного документа або дії міжнародної реєстрації зна-

ка на території України може бути подана будь-якою особою.

АПЕЛЯЦІЯ

апелляция appeal

Апеляція — це оскарження будь-якої постанови в вищу інстанцію, що має
право переглянути справу по суті.

Згідно з чинним законодавством України з охорони об’єктів промислової
власності апеляцією вважається письмове заперечення проти рішення
Відомства стосовно заявки на об’єкт промислової власності, сорт рослин,
топографію ІМС або міжнародної реєстрації знака чи проти видачі
охоронного документа або поширення дії міжнародної реєстрації знака на
території України. Зазначене заперечення подається до Апеляційної ради —
позаструктурного органу Патентного відомства, уповноваженого розглядати
апеляції.

Апеляція щодо рішення Відомства стосовно:

заявки подається протягом 3 місяців

від дати одержання цього рішення чи копій

затребуваних матеріалів;

міжнародної реєстрації знаків пода

ється протягом 3 місяців від дати одержання

повідомлення з Міжнародного Бюро ВОІВ

про рішення Відомства.

Апеляція щодо:

видачі охоронного документа пода

ється протягом 6 місяців від дати публікації

відомостей про його видачу;

дії міжнародної реєстрації на терито

рії України подається будь-якою особою

після внесення знака до Міжнародного ре

єстру знаків або після внесення до Міжна

родного реєстру знаків відомостей про те

риторіальне поширення міжнародної реєс

трації на Україну та публікації відомостей

щодо зазначеного у Бюлетені ВОІВ з між

народних знаків.

Апеляція складається українською мовою і має містити: повну назву
об’єкта промислової власності, дату подання заявки, номер заявки або
охоронного документа, дату прийняття рішення, що оспорюється, і дату
отримання цього рішення заявни-

13

АСОЦІАТИВНИЙ ЗНАК

ком, повне Ім’я або найменування заявника чи власника охоронного
документа Із зазначенням його адреси, повне Ім’я або найменування
апелянта Із зазначенням його адреси, підстави для подання апеляції та
очікуваний результат розгляду апеляції Розгляд апеляції проводиться за
умови сплати відповідного збору

АСОЦІАТИВНИЙ ЗНАК ассоциативный знак associated mark

Асоціативний знак — це товарний знак, що є тотожним (аналогічним) або
схожим зі знаками, вже зареєстрованими тією ж особою щодо однорідних
товарів І/або послуг Наслідком реєстрації асоціативного знака є
неможливість передачі права на такий знак Іншим особам через ймовірність
їх змішування на підставі схожості

АФРИКАНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (АОІВ) Африканская
организация интеллектуальной собственности (АОИС) African Intellectual
Property Organization (OAPI)

Система міжурядової кооперації в сфері промислової власності країн
Африки була заснована Лібревільською угодою 1962 р , згідно з якою були
створені Африканська І Малагасійська служби по охороні промислової
власності Лібревільська угода набрала чинності 08 02 82, була
переглянута у рамках Банпйської угоди, якою була заснована Африканська
організація Інтелектуальної власності (АОІВ)

Лібревільська угода встановлює спільну систему видачі та підтримки
чинності охоронних документів на об’єкти промислової власності у
відповідності з єдиними правовими нормами, які застосовуються у кожній
державі-учаснищ Ця система забезпечує виконання спільних формальностей
для видачі охоронних документів, що засвідчують права на об’єкти
промислової власності Заявки подаються до Патентного відомства АОІВ у м
Яунде (Камерун) Заявка, подана в Центральне бюро АОІВ,

має силу національної для всіх держав-уча-сниць угоди Якщо в
міжнародній заявці (згідно з Договором РСТ) зазначена хоч одна Із
держав-учасниць АОІВ, заявка діє як національна у всіх
державах-учасницях АОІВ, які є членами РСТ

АОІВ має власний центр патентної документації І Інформації (ЦПДІ)
Виданий цим центром патент автоматично діє у кожній з держав-учасниць
АОІВ

Станом на 15 07 99 учасницями є 16 країн Бенін, Буркша-Фасо, Габон,
Гвінея, Камерун, Конго, Центрально-Афри-канська Республіка, Чад,
Кот-д’Івуар, Мавританія, Мароко, Малі, Нігер, Сенегал, Того, Південна
Африка

АФРИКАНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (АРОПВ)
Африканская региональная организация промышленной собственности (АРОПС)
African Regional Industrial Property Organization (ARIPO)

Угода про заснування Організації промислової власності країн англомовної
Африки (АРОПВ) була прийнята у грудні 1976 р , набрала чинності 15 02 78

Метою АРОПВ є вдосконалення законодавства з питань охорони промислової
власності держав-учасниць, сприяння встановленню відкритих відносин між
членами АРОПВ з питань промислової власності, надання патентних послуг,
заснування органів для координації діяльності в сфері промислової
власності, формування єдиних поглядів на проблеми в сфері промислової
власності Заявки подаються до Патентного відомства АРОПВ у м Хараре
(Зімбабве) Згідно Із Протоколом по патентах І промислових зразках,
прийнятому в 1982 р , Патентне відомство АРОПВ розглядає заявки, видає
патенти на винаходи, реєструє промислові зразки для держав-учасниць, а
також здійснює керівництво цією діяльністю АРОПВ було розроблено типові
закони стосовно патентів, товарних знаків з метою допомогти
державам-учас-ницям зміцнити їх законодавство в цій сфері

14

АФРИКАНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (АРОПВ)

й-вці ніяк Іях

0-

ий ж-

є

ІІ-

и-а-л,

Одержуючим відомством може бути патентне відомство однієї із договірних
держав. Заявка складається англійською мовою на спеціальному бланку
АРОПВ. Мито сплачується безпосередньо у відомство АРОПВ.

Якщо відомство АРОПВ приймає рішення про видачу патенту, воно повідомляє
про це зазначені держави, які можуть протягом 6-ти місяців подати
заперечення проти поширення дії патенту (чи реєстрації промислового
зразка) на їх території. Піс-

ля закінчення цього терміну відомство АРОПВ видає патент і публікує
відомості щодо патенту, який набирає чинності в зазначених державах, які
не подали заперечень. Строк дії патентів на винаходи для кожної із
зазначених держав встановлюється згідно з їх національними
законодавствами.

Станом на 15.07.99 учасницями є 14 країн: Ботсвана, Гамбія, Гана, Кенія,
Лесото, Малаві, Сьєра-Леоне, Сомалі, Судан, Свазіленд, Танзанія, Уганда,
Замбія, Зімбабве.

15

БАЗИ ДАНИХ (БД)

БАЗИ ДАНИХ (БД)

див. АВТОМАТИЗОВАНІ БАЗИ ДАНИХ

БІБЛІОГРАФІЧНІ ДАНІ библиографические данные bibliographic data

Дані, які вміщуються на першій сторінці (титульному листі) охоронного
документа і у відомостях, що публікуються в офіційних бюлетенях стосовно
видачі патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки,
реєстрації знаків для товарів і послуг та заявок на них. Рекомендований
стандартами ВОІВ мінімум даних, що дозволяють ідентифікувати документ,
включають: дані стосовно національної подачі заявки, пріоритету,
публікації, класифікації та іншу стислу інформацію щодо технічного
змісту документа або відомостей в офіційному бюлетені. Переліки
бібліографічних даних встановлені стандартами ВОІВ: ST.9 — для винаходів
і корисних моделей, ST.60 — для знаків для товарів і послуг, ST.80 — для
промислових зразків (див. Додатки 8, 9, 10). За основними
бібліографічними даними (номер заявки, дата публікації, пріоритетні
дані, індекс класифікації, автор, заявник та деякі інші) здійснюється
пошук як у ручному, так і в автоматизованому режимі.

БІБЛІОТЕКА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (ПАТЕНТНА БІБЛІОТЕКА) библиотека
промышленной собственности (патентная библиотека) industrial property
library

Бібліотека, безпосередньо підпорядкована відомству промислової
власності, або інший некомерційний державний чи на-півдержавний заклад,
уповноважений поширювати інформацію стосовно промислової власності для
потреб громадськості. Бібліотека здійснює комплектування та об-

робку фондів патентної документації на різних носіях (папір,
мікроформи, оптичні диски CD-ROM) і надає доступ до них читачам. Слід
враховувати, що умови використання деяких патентно-інформаційних
продуктів на CD-ROM в бібліотеках передбачають обмеження щодо копіювання
даних на електронному носієві. Деякі бібліотеки промислової власності
надають читачам послуги з доступу до віддалених БД, зокрема, через
Інтернет. В Україні бібліотекою промислової власності є Фонд патентної
документації громадського користування (див. також «Електронні
бібліотеки інтелектуальної власності»).

БІЛЬШ ПІЗНЯ ЗАЯВКА

НА РЕЄСТРАЦІЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА

более поздняя заявка на регистрацию

товарного знака

later application for the registration of a

trademark

Більш пізня заявка на реєстрацію товарного знака — це заявка, що має
більш пізню дату пріоритету (див. «Дата пріоритету») по відношенню до
іншого об’єкта, якому надається правова охорона згідно з національним
законодавством щодо товарних знаків.

БІЛЬШ РАННЯ ЗАЯВКА

НА РЕЄСТРАЦІЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА

более ранняя заявка на регистрацию

товарного знака

earlier application for the registration of a

trademark

Більш рання заявка на реєстрацію товарного знака — це заявка, що має
більш ранню дату пріоритету (див. «Дата пріоритету») по відношенню до
іншого об’єкта, якому надається правова охорона згідно з національним
законодавством щодо товарних знаків.

БУДАПЕШТСЬКИЙ ДОГОВІР ПРО МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ

16

БЮЛЕТЕНЬ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ

ДЕПОНУВАННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ПАТЕНТНОЇ ПРОЦЕДУРИ Будапештский
договор о международном признании депонирования микроорганизмов для
целей патентной процедуры Budapest Treaty on the International
Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent
Procedure

Будапештський договір про міжнародне визнання депонування
мікроорганізмів для цілей патентної процедури був підписаний 28.04.77 і
переглянутий у 1980 р. Договір відкритий для держав-учасниць Паризької
конвенції. Держави-учасниці домовились для цілей патентної процедури
відносно винаходів у сфері генної інженерії і мікробіології прирівнювати
депонування мікроорганізмів у закордонних інститутах, які одержали
статус міжнародних колекцій мікроорганізмів, до депонування в своїх
національних колекціях. Умовою видачі патентів є розкриття суті винаходу
за допомогою письмового опису. У випадку, коли об’єктом винаходу є
мікроорганізм чи його використання або винахід, пов’язаний з
використанням мікроорганізму, розкриття за допомогою письмового опису не
завжди можливе, і тому передбачається депонування мікроорганізму в
спеціальному закладі (депозитарії).

Депонування згідно з умовами Будапештського договору дає депозитору
значні переваги: замість депонування мікроорганізму в кожній окремій
державі, депозитор депонує його тільки один раз в одному органі
депонування, сплачує одне мито. Договір встановлює єдину систему
депонування, визнання і подання зразків мікроорганізмів.

Станом на 15.07.99 учасницями Договору є 46 країн. Україна є учасницею
Договору з 02.07.97.

В Україні діють національні депозитарії, що проводять депонування штамів
мікроорганізмів з метою здійснення патентної процедури: при Інституті
мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України — для
непатогенних мікроорганізмів; Київському науково-дослідному інституті
епідеміології й інфекційних захворювань МОЗ України — для мікроорганіз-

17

мів, патогенних для людини; Київській філії Державного
науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів і кормових — для
мікроорганізмів, патогенних для тварин.

БЮЛЕТЕНЬ ЗНАКІВ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ бюллетень товарных знаков trade
mark gazette

Офіційне видання відомств промислової власності, яке вміщує повідомлення
стосовно знаків для товарів і послуг відповідно до вимог національних
законів або міжнародних конвенцій щодо промислової власності. Офіційні
періодичні публікації стосовно знаків для товарів і послуг здійснюються
в окремих бюлетенях або в окремому розділі загального офіційного
бюлетеня. До відомостей в бюлетені подаються поточні покажчики. На
основі бюлетеня публікуються річні (піврічні, квартальні) покажчики.
Послідовність розділів, що містять відомості стосовно знаків у бюлетені,
повинна відповідати послідовності офіційної процедури реєстрації знаків,
якщо публікація здійснюється на різних процедурних стадіях. Відомості
стосовно знака включають бібліографічні дані, необхідні для
ідентифікації заявки або реєстрації, зображення знака та перелік товарів
або послуг, для яких здійснюється охорона знака. Зміст та порядок
розміщення публікацій в бюлетені знаків для товарів і послуг
визначаються стандартом ВОІВ ST.63. Повідомлення стосовно міжнародних
знаків, що реєструються за Мадридською системою, публікуються ВОІВ
англійською та французькою мовами в офіційному бюлетені «WIPO Gazette of
International Marks/ Gazette OMPI des marques Internationales». 3 1999
p. це видання випускається також на CD-ROM.

БЮЛЕТЕНЬ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ

бюллетень промышленных образцов industrial design gazette

Офіційне видання відомств промислової власності, Щ9_вміщує відомості
стосов-

ТАНГ

PWTTtciiM*A».« А •**••*»

БЮЛЕТЕНЬ СОРТІВ РОСЛИН

но промислових зразків відповідно до вимог національних законів або
міжнародних конвенцій з промислової власності. Офіційні періодичні
публікації стосовно промислових зразків здійснюються в окремих бюлетенях
або в окремому розділі загального офіційного бюлетеня. До відомостей в
бюлетені подаються поточні покажчики. На основі бюлетеня публікуються
річні (піврічні, квартальні) покажчики. Зміст та порядок розміщення
публікацій в бюлетені промислових зразків визначаються стандартом ВОІВ
ST.81. Інформація стосовно промислових зразків може складатись або лише
з бібліографічних даних, або з бібліографічних даних і зображення
промислового зразка. Перелік бібліографічних даних промислових зразків
та коди ІНІД для їх ідентифікації встановлено стандартом ВОІВ ST. 80
(див. Додаток 10). Повідомлення стосовно міжнародних промислових зраз-

ків, що охороняються за Гаазькою системою, публікуються ВОІВ
англійською та французькою мовами в офіційному бюлетені «International
Designs Bulletin. Gazette of International Industrial Designs/Bulletin
des dessins et modeles internationaux».

БЮЛЕТЕНЬ СОРТІВ РОСЛИН бюллетень сортов растений plant variety gazette

Офіційне видання, що вміщує відомості стосовно заявок та охоронних
документів на сорти рослин відповідно до вимог національних законів або
міжнародних конвенцій з охорони сортів рослин. Перелік даних стосовно
сортів, які підлягають публікації, визначається відомством, що здійснює
публікацію. Офіційні періодичні публікації стосовно сортів рослин
здійснюються в окремих бюлетенях або в окремому розділі загального
офіційного бюлетеня відомства промислової власності.

18

ВИДИ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ПЛАТЕЖІВ

В

ВАРІАНТИ ВИНАХОДУ варианты изобретения cognate inventions

Варіанти винаходу — подані в описі і формулі винаходу варіанти його
реалізації, що не супроводжуються зміною або виключенням суттєвих ознак
винаходу, наведених в незалежному пункті формули. Неможливість
додержання цієї вимоги найчастіше свідчить про наявність порушення
єдності винаходу. Виключення становлять лише випадки, коли варіанти
винаходу мають одне призначення і забезпечують досягнення одного й того
ж технічного результату принципово одним і тим же шляхом в рамках
єдиного винахідницького задуму, але іх ознаки не можуть бути визначені
єдиним родовим поняттям в незалежному пункті формули. В таких випадках
варіанти винаходу можуть бути заявлені в одній заявці, з кількома
незалежними пунктами, як група винаходів.

ВАРІАНТИ

ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА

варианты промышленного образца

varieties of design ~~

Варіанти промислового зразка — зовнішній вид виробів, які входять до
однієї функціональної групи, до одного класу Міжнародної класифікації
промислових зразків, подібні за сукупністю ознак і візуально мають лише
незначні відмінності — кольорова гама, фактура поверхні тощо.

ВИБІРКОВЕ

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

избирательное распространение информации

(ИРИ)

selective dissemination of information (SDI)

Одна з форм надання інформаційних послуг, яка полягає в систематичному
забезпеченні інформацією поточного надходження відповідно до постійно
діючих запитів. При вибірковому розповсюдженні

патентної інформації пошук здійснюється періодично і лише в нових
надходженнях патентних документів за попередньо визначеними
інформаційними запитами (профілями інтересів), і результати пошуку
передаються замовникам.

ВИБРАНЕ ВІДОМСТВО

выбранное ведомство elected Office

Національне відомство держави або національне відомство, що діє від
імені держави, в якій заявник має намір використовувати результати
міжнародної попередньої експертизи згідно із Договором РСТ.

ВИД ДОКУМЕНТА вид документа kind of document

Вид документа — різновид документа, що охороняє право на певний об’єкт
промислової власності: патент на винахід, патент на промисловий зразок,
патент на сорт рослин, авторське свідоцтво, свідоцтво про корисність,
додаткові авторські свідоцтва, додаткові свідоцтва про корисність та
опубліковані заявки. Ряд країн та організацій застосовують стандартовані
бук-вені коди для ідентифікації різних видів патентних документів
відповідно до рекомендацій стандарту ВОІВ ST. 16. За допомогою буквених
кодів, які проставляються після номера патентного документа,
ідентифікують вид патентного документа, наприклад: А — опис до патенту
України на винахід без проведення експертизи по суті; U — опис до
патенту України на корисну модель; С — опис до патенту України на
винахід.

ВИДИ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ПЛАТЕЖІВ виды лицензионных платежей kinds of license
fees

У світовій практиці застосовуються різні види ліцензійних платежів, які
поряд з ціною ліцензії суттєво впливають на ефективність ліцензійної
угоди. Застосовуються три види платежів:

19

ПАУШАЛЬНИЙ ПЛАТІЖ

ПАУШАЛЫШЙ ПЛАТІЖ паушальный платеж lumpsum payment

Паушальный платіж — це виплата ліцензійної винагороди у вигляді
визначеної, чітко зафіксованої суми, що встановлюється виходячи з оцінки
очікуваного прибутку від використання ліцензії і виплачується одноразово
або за декілька разів, наприклад, при набутті чинності ліцензійним
договором, передачі ліцензіату технічної документації та після випуску
перших зразків продукції.

ПЛАТІЖ НА БАЗІ РОЯЛТІ платіж на базе роялти royalty-based

Платіж на базі роялті — це виплата ліцензійної винагороди шляхом
періодичних відрахувань, які встановлюються у вигляді фіксованих ставок
(у відсотках) на базі розрахунку фактичного економічного результату від
вкористання ліцензії (база роялті) і виплачуються ліцензіатом через
певні проміжки часу.

Як база роялті можуть бути використані такі показники:

продажна ціна продукції, виготовле

ної за ліцензією;

поточні витрати на виробництво про

дукції за ліцензією;

прибуток, отриманий в результаті ви

користання об’єкта ліцензії;

обсяги виробництва продукції за

ліцензією тощо.

КОМБІНОВАНІ ПЛАТЕЖІ комбинированные платежи combined payments

Комбіновані платежі — це один з видів платежів, який застосовується при
виплаті ліцензійної винагороди шляхом поєднання одноразових платежів з
періодичними на базі роялті. У цьому випадку комерційні умови
ліцензійного договору, що визначаються на базі роялті, передбачають
виплату ліцензіатом на початковому етапі реалізації договору певної
фіксованої суми, яка необхідна ліцензіару для компенсації витрат,
пов’язаних з підготовкою та передачею

технічної документації, а також витрат на рекламу, підготовку договору
тощо. Даний вид платежів дозволяє максимально враховувати взаємні
інтереси сторін і найчастіше застосовується у міжнародних ліцензійних
угодах.

ВИКЛЮЧНЕ ПРАВО исключительное право exclusive right

Виключне право на об’єкт промислової власності — це монопольне право, що
надається власнику об’єкта і полягає в гарантованій можливості
використовувати і розпоряджатися об’єктом, якому надана правова охорона,
за своїм розсудом та забороняти третім особам використовувати цей об’єкт
без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не
визнається згідно з чинним законодавством порушенням прав власника.
Право розпоряджатися об’єктом включає можливість передавати право
власності іншій особі повністю або частково, а також видавати дозвіл на
використання об’єкта.

ВИКОРИСТАННЯ ВИНАХОДУ, КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

использование изобретения, полезной

модели

exploitation of an invention, utility model

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні
моделі» використанням винаходу, корисної моделі визнається виготовлення,
пропонування для продажу, введення в господарський оборот, застосування
або ввезення чи зберігання в зазначених цілях продукту, що охороняється
патентом.

Використанням винаходу визнається також:

застосування способу, що охороня

ється патентом, або пропонування його

для застосування в Україні, якщо особа,

яка пропонує цей спосіб, знає про те, що

його застосування забороняється без згоди

власника патенту або, виходячи з обста

вин, це і так є очевидним;

пропонування для продажу, введення

в господарський оборот, застосування або

20

ВИКОРИСТАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА

ввезення чи зберігання в зазначених цілях продукту, виготовленого
безпосередньо способом, що охороняється патентом.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого
винаходу, корисної моделі, якщо при цьому використано кожну ознаку
незалежного пункту формули винаходу, корисної моделі або ознаку,
еквівалентну їй.

Спосіб, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо
використано кожну ознаку незалежного пункту формули винаходу, або
ознаку, еквівалентну їй.

Власник патенту має право надати будь-якій особі дозвіл на використання
винаходу корисної моделі на підставі ліцензійного договору.

Взаємовідносини при використанні винаходу, корисної моделі, якщо
власниками патенту є декілька осіб, визначаються угодою між ними. У разі
відсутності такої угоди кожний власник патенту може використовувати
винахід, корисну модель на свій розсуд, але жоден з них не має права
надавати ліцензію або передавати право власності на винахід, корисну
модель третім особам без згоди решти власників.

Відповідно до «Інструкції по заповненню типових форм первинного обліку
об’єктів промислової власності (винаходів, корисних моделей, промислових
зразків), раціоналізаторських пропозицій» винахід, що стосується
пристрою, речовини, штаму, культури клітини, корисна модель визнаються
використаними з дати початку їх застосування у продукції, що
виготовляється. Винахід, що стосується способу, визнається використаним
у виробництві з дати його застосування у виробничому (технологічному)
процесі.

ВИКОРИСТАННЯ ВІДОМОГО ОБ’ЄКТА

ВИНАХОДУ ЗА НОВИМ

ПРИЗНАЧЕННЯМ

применение известного объекта изобретения

по новому назначению

use of known object of invention for new

purpose

Використання відомого об’єкта винаходу (пристрою, речовини, штаму
мікроор-

ганізму) для виконання ним функцій, для яких він не був призначений і
які не випливають з імовірністю з відомого призначення, властивостей
і/або функцій цього об’єкта. Тобто використання об’єкта для досягнення
таких результатів, для яких він спочатку не призначався, з використанням
таких його властивостей (якостей), які раніше не використовувались.

ВИКОРИСТАННЯ ЗАЗНАЧЕННЯ

ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ

использование обозначения происхождения

товара

exploitation of an appelation of origin

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження
товарів» використанням зареєстрованого кваліфікованого зазначення
походження товару визнається:

— нанесення його на товар або етикетку;

– нанесення його на упаковку товару,

застосування у рекламі;

— запис на бланках, рахунках та інших

документах, що супроводжують товар.

ВИКОРИСТАННЯ ЗНАКА ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

использование знака для товаров и услуг exploitation of a mark for goods
& services

див. ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА

ВИКОРИСТАННЯ ПРОМИСЛОВОГО

ЗРАЗКА

использование промышленного образца

exploitation of an industrial design

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»
використанням промислового зразка визнається виготовлення, пропонування
для продажу, введення в господарський оборот або зберігання в зазначених
цілях виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого
промислового зразка.

Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого
промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки
промислового зразка.

21

ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА

Власник патенту має право надати будь-якій особі дозвіл на використання
промислового зразка на підставі ліцензійного договору.

Взаємовідносини при використанні промислового зразка, якщо власниками
патенту є декілька осіб, визначаються угодою між ними. У разі
відсутності такої угоди кожний власник патенту може використовувати
промисловий зразок на свій розсуд, але жоден з них не має права надавати
ліцензію або передавати право власності на промисловий зразок третім
особам без згоди решти власників.

Відповідно до «Інструкції по заповненню типових форм первинного обліку
об’єктів промислової власності (винаходів, корисних моделей, промислових
зразків), раціоналізаторських пропозицій» промисловий зразок визнається
використаним з дати початку його застосування у продукції, що
виготовляється.

ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА использование товарного знака use of a
trademark

Використання товарного знака — це застосування знака для маркування
товарів (упаковки товарів) або при наданні послуг, а також в рекламних
цілях та комерційній документації, печатках тощо власником знака.
Використання знака є обов’язком власника знака, невиконання цього
обов’язку протягом визначеного законодавством строку може стати причиною
дострокового припинення дії реєстрації та анулювання знака, за умови, що
власником знака не буде надано доказів, які виправдовують невикористання
знака. Використання знака ліцензіатом (особою, яка отримала право на
використання знака на підставі ліцензійного договору) визнається як
використання знака власником в цілях збереження реєстрації. Використання
зареєстрованого товарного знака власником у вигляді позначення, яке
відрізняється від зареєстрованого окремими елементами, але при цьому не
змінює розрізняльного характеру товарного знака, не тягне за собою
дострокове припинення дії реєстрації та не обмежує охорону, яку надано
знаку. В багатьох країнах товарний знак може бути виключено з

реєстру за заявою заінтересованої сторони на підставі того, що знак не
використовується. Згідно із законодавством України використанням знака
визнається застосування його на товарах і при наданні послуг, для яких
його зареєстровано, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях,
на вивісках, під час показу експонатів на виставках, ярмарках, що
проводяться в Україні, в проспектах, рахунках, на бланках та в іншій
документації, пов’язаній із введенням зазначених товарів і послуг в
господарський оборот (див. статтю 16 Закону України «Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг»). Підставою для дострокового припинення дії
свідоцтва на знак в Україні (відповідно і реєстрації знака) є
невикористання або недостатнє використання знака протягом трьох років
від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від дати, коли
використання знака було припинено. У цьому випадку будь-яка особа має
право звернутися до суду (арбітражного суду) із заявою про дострокове
припинення дії свідоцтва. При вирішенні цього питання суд може взяти до
уваги подані власником свідоцтва на знак докази того, що знак не
використовувався з незалежних від нього причин (див. статтю 17 Закону
України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

ВИКОРИСТАННЯ ТОПОГРАФІЇ

ІНТЕГРАЛЬНОЇ МІКРОСХЕМИ

использование топографии интегральной

микросхемы

exploitation of a topography (lay-out design) of

an integrated circuit

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на топографії
інтегральних мікросхем» використанням топографії інтегральної мікросхеми
визнаються такі дії:

— копіювання топографії інтегральної

мікросхеми;

– виготовлення інтегральної мікросхеми із застосуванням зареєстрованої
топографії;

виготовлення будь-яких виробів, що

містять такі інтегральні мікросхеми;

ввезення таких інтегральних мікро

схем та виробів, що їх містять, на терито

рію України;

22

ВИНАГОРОДА АВТОРУ РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

– пропонування для продажу, продаж, зберігання в зазначених цілях та
інше введення в оборот інтегральної мікросхеми, виготовленої із
застосуванням зареєстрованої топографії, та будь-яких виробів, що
містять такі інтегральні мікросхеми.

Інтегральна мікросхема визнається виготовленою із застосуванням
зареєстрованої топографії, якщо при цьому використано всі елементи, які
визначають її оригінальність.

Якщо топографію інтегральної мікросхеми зареєстровано на ім’я кількох
осіб, то взаємовідносини при ЇЇ використанні визначаються угодою між
власниками прав. У разі відсутності такої угоди кожний власник може
використовувати зареєстровану топографію інтегральної мікросхеми на свій
розсуд, але жоден з них не має права надавати ліцензію або передавати
право власності на зареєстровану топографію інтегральної мікросхеми
третім особам без згоди решти власників.

ВИМОГА ЄДНОСТІ требование единства requirement of unity

Законодавче встановлена вимога, згідно з якою заявка повинна стосуватися
одного об’єкта (див. «Єдність винаходу», «Єдність корисної моделі»,
«Єдність промислового зразка», «Єдність сорту рослин», «Єдність
топографії ІМС»).

ВИНАГОРОДА вознаграждение remuneration

Матеріальне заохочення винахідників, авторів промислових зразків,
топографій інтегральних мікросхем, сортів рослин, раціоналізаторських
пропозицій за створені ними об’єкти інтелектуальної власності.

ВИНАГОРОДА АВТОРУ

ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА

вознаграждение автору промышленного

образца

remuneration of the industrial design creator

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»
вина-

города авторам промислових зразків, створених у зв’язку з виконанням
службових обов’язків або доручення роботодавця, визначається умовами
договору між роботодавцем та автором залежно від економічної цінності
промислового зразка або іншої вигоди, отриманої роботодавцем.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 23 грудня 1993 р. №
3770-ХІІ винагорода авторам промислових зразків, патенти на які видані
за свідоцтвами СРСР і використання яких розпочато до дати подання
клопотання про видачу патентів України будь-якою особою, яка не є
власником патенту, сплачується у порядку, встановленому для виплати
винагороди за промислові зразки, що охороняються свідоцтвами СРСР. Цей
порядок регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 11
липня 1994 р. № 473. Відповідно до постанови винагорода за використання
промислового зразка, захищеного свідоцтвом СРСР, якщо таке використання
розпочалося після набрання чинності постановою і до закінчення
15-річного терміну з дати подання заявки на промисловий зразок,
виплачується кожною фізичною або юридичною особою, що використала
промисловий зразок, і визначається угодою сторін без обмеження розміру
винагороди. Винагорода за використання промислового зразка, захищеного
свідоцтвом СРСР, якщо таке використання розпочалося до введення в дію
постанови, виплачується згідно з чинним на дату початку використання
законодавством.

ВИНАГОРОДА АВТОРУ РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ вознаграждение автору
рационализаторского предложения remuneration of the author of a
rationalization proposal

Право на винагороду має автор раціоналізаторської пропозиції, якому
видано посвідчення, що підтверджує визнання пропозиції
раціоналізаторською, дату її подання і авторство на раціоналізаторську
пропозицію. Порядок сплати винагороди за використання
раціоналізаторської пропозиції визначається «Тимчасовим положенням про
правову охорону об’єктів про-

23

ВИНАГОРОДА АВТОРУ СОРТУ РОСЛИН

мислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні».
Оптимальний розмір винагороди визначається залежно від впливу
раціоналізаторської пропозиції на прибуток підприємства чи на
собівартість продукції за взаємною домовленістю автора
раціоналізаторської пропозиції і підприємства.

Виплата винагороди за використання раціоналізаторської пропозиції, що
подана до введення в дію «Тимчасового положення про правову охорону
об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в
Україні», тобто до 18 вересня 1992 p., здійснюється відповідно до
«Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских
предложениях», затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР від 21
серпня 1973 p. № 584.

ВИНАГОРОДА АВТОРУ СОРТУ

РОСЛИН

вознаграждение автору сорта растений

remuneration of the creator of a plant variety

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» право на
винагороду має автор сорту рослин, якщо сорт створено у зв’язку з
виконанням службових обов’язків або конкретного доручення роботодавця, і
між автором та роботодавцем укладено письмовий договір, що передбачає
передачу прав на одержання патенту роботодавцю. Розмір винагороди
визначається умовами договору між роботодавцем та автором.

ВИНАГОРОДА АВТОРУ ТОПОГРАФІЇ ІНТЕГРАЛЬНОЇ МІКРОСХЕМИ вознаграждение
автору топографии интегральной микросхемы remuneration of the creator of
a topography of an integrated circuit

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на топографії
інтегральних мікросхем» автор топографії має право на винагороду
відповідно до економічної цінності топографії, у разі, коли топографію
створено у зв’язку з виконанням службових обов’язків або спеціального
доручення роботодавця, і роботодавець використав своє право на
реєстрацію топографії чи на

збереження конфіденційної інформації. Винагорода авторові виплачується
у розмірі та на умовах, що визначаються письмовою угодою між автором і
роботодавцем.

ВИНАГОРОДА ВИНАХІДНИКУ

вознаграждение изобретателю remuneration of the inventor

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні
моделі» право на винагороду має винахідник, якщо винахід (корисну
модель) створено у зв’язку з виконанням службових обов’язків або
доручення роботодавця і якщо патент видано роботодавцю або його
правонаступнику. Винагорода виплачується відповідно до умов договору між
роботодавцем та винахідником. Договір може бути окремим або додатком до
трудового договору, укладеного між роботодавцем і винахідником. Договір
може укладатися в будь-який момент взаємовідносин між роботодавцем і
винахідником: при прийомі на роботу, видачі конкретного службового
завдання, в процесі виконання цього завдання тощо. Умовами договору,
зокрема, визначається розмір винагороди, види виплати (у грошовій або
натуральній формі, у вигляді акцій тощо), порядок, строки та
періодичність виплати винагороди. Розмір винагороди визначається в
залежності від економічної цінності винаходу (корисної моделі) або іншої
вигоди, отриманої роботодавцем.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 23 грудня 1993 р. №
3769-ХІІ винагорода авторам винаходів, патенти на які видані за
авторськими свідоцтвами СРСР і використання яких розпочато до дати
подання клопотання про видачу патентів України будь-якою особою, яка не
є власником патенту, сплачується у порядку, встановленому для виплати
винагороди за винаходи, що охороняються авторськими свідоцтвами СРСР.
Цей порядок регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 11
липня 1994 р. № 473. Відповідно до постанови винагорода за використання
винаходу, захищеного авторським свідоцтвом СРСР, якщо таке використання
розпочалося після набрання чинності постановою і до закін-

24

ВІДКЛИКАННЯ ЗАЯВКИ НА РЕЄСТРАЦІЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ВІДМОВА ВІД ЗАЯВКИ
(РЕЄСТРАЦІЇ)

чення 20-річного терміну з дати подання заявки на винахід, виплачується
кожною фізичною або юридичною особою, що використала винахід, і
визначається угодою сторін без обмеження розміру винагороди. Винагорода
за використання винаходу, захищеного авторським свідоцтвом СРСР, якщо
таке використання розпочалося до введення в дію постанови, виплачується
згідно з чинним на дату початку використання законодавством.

ВИНАХІД

изобретение

invention

Винахід — Іде рішення утилітарної задачі в будь-якій галузі
промисловості або іншій сфері суспільне корисної діяльності людини, що
відповідає визначеним законодавством умовам надання правової охорони і
визнане як винахід компетентним державним органом.

ВИНАХІДНИК

изобретатель inventor

Винахідник — це автор винаходу, корисної моделі, тобто людина, творчою
працею якої створено винахід, корисну модель.

ВИНАХІДНИЦЬКА СИСТЕМА ВИДАЧІ

ПАТЕНТІВ

изобретательская система выдачи патентов

first-to-invent system of granting patents

За винахідницькою системою видачі патентів патент видається першому і
дійсному винахіднику. У деяких країнах, наприклад у США, заявник повинен
присягнути у тому, що він є дійсним винахідником об’єкта, на який він
бажає одержати патент.

ВИСТАВКОВИЙ ПРІОРИТЕТ ТОВАРНОГО ЗНАКА выставочный приоритет товарного
знака exhibition priority of a trademark

Виставковий пріоритет товарного знака — це пріоритет, який
встановлюється за датою відкритого показу експонату, марко-

ваного товарним знаком, що заявляється на реєстрацію, на офіційній або
офіційно визнаній міжнародній виставці, яка була проведена на території
країни-учасниці Паризької конвенції по охороні промислової власності, за
умови надходження заявки до компетентного органу протягом шести місяців
від вказаної дати. Прохання про надання виставкового пріоритету
подається заявником протягом певного строку, визначеного внутрішнім
законодавством країни. Це положення передбачено Статтею 11 Паризької
конвенції по охороні промислової власності і знайшло своє відображення в
спеціальному законодавстві України щодо товарних знаків (див. статтю 9
Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

ВИЧЕРПАННЯ ПРАВ НА ТОВАРНИЙ ЗНАК

исчерпание прав на товарный знак exhaustion of rights on a trademark

див. ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА

ВІДЕНСЬКА КЛАСИФІКАЦІЯ

див. МІЖНАРОДНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗОБРАЖАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗНАКІВ

ВІДКЛИКАННЯ ЗАЯВКИ НА РЕЄСТРАЦІЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ВІДМОВА ВІД ЗАЯВКИ
(РЕЄСТРАЦІЇ) отзыв заявки на регистрацию товарного знака (отказ от
заявки (регистрации) withdrawal of an application for the registration
of a trademark (renunciation of an application (a registration)

Відкликання заявки на реєстрацію товарного знака — це право заявника
відмовитися від заявки на реєстрацію товарного знака (право власника
реєстрації відмовитися від права на зареєстрований знак повністю або
частково (див. «Втрата чинності (припинення дії) реєстрації товарного
знака»). Заявник може скористатися зазна-

25

ВІДМОВА У РЕЄСТРАЦІЇ ТОВАРНОГО ЗНАКА

ченим правом, подавши у встановленому порядку клопотання про
відкликання заявки, до одержання рішення про реєстрацію знака Це
положення відображено в статті 11 Закону України «Про охорону прав на
знаки для товарів І послуг» Відкликана заявка не має правових наслідків,
подальші дії заявника не можуть базуватися на заявці, що відкликана
Часткове відкликання заявки означає, що заявник з власної Ініціативи
може відмовитися від прав за заявкою у відношенні частини заявлених
товарів або послуг Власник реєстрації може відмовитися від права на
зареєстрований знак у будь-який час за умови, що він не надав дозвіл
(ліцензію) на використання знака Іншій особі У цьому випадку власник
реєстрації не може відмовитися від права на знак без згоди лщензіата
Слід розрізняти такі поняття як «відкликана заявка» І «заявка, що
вважається відкликаною» Якщо відкликана заявка — це заявка, за якою
припинено діловодство за Ініціативою заявника, то заявка, що вважається
відкликаною, — це заявка, діловодство за якою може бути припинено за
Ініціативою компетентного органу Підставою для таких дій може бути
порушення заявником строків відповіді на запити щодо надання необхідних
документів, додаткових матеріалів тощо, без яких проведення експертизи
неможливе, у разі, якщо законодавством жорстко регламентовано дотримання
строків відповіді Законодавством України передбачено строк відповіді на
запит компетентного органу та строк його продовження (див статтю 10
Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів І послуг») Існує
також поняття «заявка, що вважається неподаною» — це заявка, щодо якої у
встановлений законодавством строк на вимогу компетентного органу не було
усунуто невідповідність стосовно документів, які згідно Із
законодавством складають заявку на товарний знак, зокрема, заявником не
сплачено мито (збір) за подання заявки, не надано перелік товарів І/або
послуг тощо

ВІДМОВА У РЕЄСТРАЦІЇ ТОВАРНОГО ЗНАКА

отказ в регистрации товарного знака refusal of the registration of a
trademark

Реєстрація товарного знака здійснюється на підставі відповідності
заявленого на реєстрацію позначення умовам надання правової охорони
Відповідність заявленого на реєстрацію позначення визначається під час
проведення матеріальної експертизи (див «Експертиза заявки на реєстрацію
товарного знака») Якщо за висновком експертизи заявлене на реєстрацію
позначення не відповідає визначеним законодавством умовам надання
правової охорони, заявка відхиляється У цьому випадку компетентний орган
повідомляє заявника про відмову в реєстрації знака Відмова у реєстрації
товарного знака може бути також на підставі заперечення, поданого
третьою особою, якщо відповідно до національного законодавства процедура
заперечення розпочинається після публікації відомостей про заявку на
реєстрацію товарного знака, тобто до фактичної реєстрації знака (див
«Процедура заперечення проти реєстрації товарного знака») Повідомлення
про відмову у реєстрації знака має містити відповідну мотивацію та
зазначення підстав для прийняття рішення про відмову в реєстрації
товарного знака У разі відмови у реєстрації товарного знака на підставі
його невідповідності умовам надання правової охорони заявнику надається
можливість оскаржити рішення про відмову в реєстрації товарного знака
(див «Оскарження рішення стосовно заявки на реєстрацію товарного знака»)

ВІДНОВЛЕННЯ ПАТЕНТУ

восстановление патента renewal of patent

Відновлення патенту означає поновлення дії патенту, який раніше втратив
силу внаслідок невчасної сплати патентного мита (збору) або за рішенням
суду, після внесення мита за черговий строк І повне погашення
заборгованості або за рішенням суду про відновлення його дії

26

ВЛАСНИК МІЖНАРОДНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЗНАКА

ВІДРІЗНЯЛЬНІ ОЗНАКИ отличительные признаки distinctive features

Відрізняльні ознаки винаходу — це ознаки, які властиві даній категорії
винаходів і відрізняють заявлений об’єкт винаходу від прототипу. В
формулі винаходу європейського типу відрізняльні ознаки наводяться після
слів «який відрізняється тим, що…». Відрізняльними ознаками можуть
бути як нові, відсутні в прототипі ознаки, так і ознаки, що являють
собою видову відмінність спільної з прототипом ознаки, позначеної в
першій частині формули винаходу родовим поняттям.

Відрізняльними ознаками промислового зразка є його відмінність від
найближчого аналогу, які сприймаються візуально.

ВІДХИЛЕННЯ ЗАЯВКИ НА РЕЄСТРАЦІЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА отклонение заявки на
регистрацию товарного знака

declining of an application for the registration of a trademark

Процедура реєстрації товарного знака передбачає відхилення заявки на
реєстрацію знака (див. «Заявка на реєстрацію товарного знака (заявка на
товарний знак)») компетентним органом, відмову від подальшого її
розгляду і відповідно реєстрації товарного знака. Підставою для
відхилення заявки на товарний знак може бути невиконання заявником вимог
законодавства щодо оформлення матеріалів заявки і вимог компетентного
органу стосовно усунення недоліків заявки за формальними ознаками, які
можуть бути виявлені під час експертизи (див. «Експертиза заявки на
реєстрацію товарного знака»). Заявнику надається визначений строк для
усунення недоліків заявки або оскарження дій експерта. Якщо протягом
встановленого строку недоліки у матеріалах заявки не будуть усунуті і
заявник не оскаржить дії експерта, заявка на реєстрацію товарного знака
відхиляється мотивованим рішенням, діловодство за заявкою припиняється.
Найчастіше підставою для відхилення заявки є невідповідність заявленого
на реєстрацію позначення умовам надання правової охоро-

ни, що встановлюється на етапі експертизи по суті. Заявка, на підставі
якої заявлено на реєстрацію позначення, що не відповідає умовам надання
правової охорони, відхиляється мотивованим рішенням компетентного
органу. Підставою для відхилення заявки може бути невідповідність
заявленого позначення тим вимогам, щодо яких проводиться експертиза
заявки по суті. У цьому випадку заявнику також надається час на
оскарження рішення компетентного органу (див. «Оскарженнярішення
стосовно заявки на реєстрацію товарного знака»).

ВІДЧУЖЕННЯ ПРАВ отчуждение прав alienation of rights

Відчуження прав — надання уповноваженим державним органом дозволу на
використання запатентованого об’єкта інтелектуальної власності без згоди
власника охоронного документа, але з виплатою йому відповідної
компенсації. Згідно з чинним законодавством України такий дозвіл
надається Кабінетом Міністрів України. Дозвіл може бути надано будь-якій
юридичній особі, яка має можливість використовувати об’єкт, якому надана
правова охорона, виходячи із суспільних інтересів та інтересів
національної безпеки України на умовах невиключної ліцензії. Спори щодо
умов видачі дозволу і виплати компенсації та її розміру розв’язуються в
судовому порядку.

ВІДШКОДУВАННЯ ЗАПОДІЯНИХ

ЗБИТКІВ

возмещение причиненного ущерба

damages

див. ЗАПОДІЯНІ ЗБИТКИ

ВЛАСНИК МІЖНАРОДНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЗНАКА

владелец международной регистрации знака holder of the international
registration of a mark

Власник міжнародної реєстрації знака — це фізична або юридична особа, на
ім’я якої здійснена міжнародна реєстрація в міжнародному реєстрі у
відповідності з міжнародною угодою, зокрема Мадридсь-

27

ВЛАСНИК ОХОРОННОГО ДОКУМЕНТА

кою угодою про міжнародну реєстрацію знаків (див «Мадридська угода про
міжнародну реєстрацію знаків»)

ВЛАСНИК ОХОРОННОГО

ДОКУМЕНТА

владелец охранного документа

owner of title of protection (Patentee)

Власником охоронного документа вважається особа (фізична або юридична),
на Ім’я якої виданий охоронний документ, чи й правонаступник

ВЛАСНИК РЕЄСТРАЦІЇ ТОВАРНОГО

ЗНАКА (СВІДОЦТВА)

владелец регистрации товарного знака

(свидетельства)

holder of the registration of a trademark

(of a certificate)

Власник реєстрації знака (свідоцтва) — це фізична або юридична особа, на
Ім’я якої зареєстровано товарний знак в національному реєстрі товарних
знаків у відповідності Із законодавством країни Власник реєстрації знака
є власником зареєстрованого товарного знака, право на який набуто на
підставі реєстрації знака Відповідно до Закону України «Про охорону прав
на знаки для товарів І послуг» особа, на Ім’я якої зареєстровано знак у
державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів І послуг,
визначається як власник свідоцтва України на знак для товарів І послуг

ВЛАСНИК ТОВАРНОГО ЗНАКА владелец товарного знака proprietor of a
trademark

Власник товарного знака — це особа, якій належить виключне право на
товарний знак (див «Виключне право») на підставі його використання або
на підставі реєстрації знака, в останньому випадку ця особа зазначена у
реєстрі знаків як власник реєстрації

ВНУТРІШНЄ (НАЦІОНАЛЬНЕ)

ЗАКОНОДАВСТВО

внутреннее (национальное) законодательство

domestic (national) legislation

Внутрішнє (національне) законодавство — національний закон (національне
законодавство) держави, на відміну від пра-

вил, установлених міжнародною угодою, конвенцією, договором

Найвищу юридичну силу в Україні має Конституція Закони та Інші
нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції І повинні
відповідати їй

Чинні міжнародні договори є частиною національного законодавства

ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

(ВОІВ)

Всемирная организация интеллектуальной

собственности (ВОИС)

World Intellectual Property Organization

(WIPO)

Всесвітня організація Інтелектуальної власності (ВОІВ) є міжурядовою
організацією, що була заснована конвенцією, підписаною в Стокгольмі 14
07 67 під назвою «Конвенція, що засновує Всесвітню організацію
Інтелектуальної власності» Ця Конвенція набула чинності у 1970 р ВОІВ —
одна з 16-ти «спеціалізованих установ», що входять до системи ООН На
ВОІВ покладена задача сприяти охороні Інтелектуальної власності в усьому
світі шляхом співробітництва між державами І забезпечувати
адміністративне управління різними «союзами», кожний з яких був
створений на основі багатостороннього договору І займається правовими І
адміністративними аспектами Інтелектуальної власності

ВОІВ має три керівних органи, заснованих в рамках Конвенції ВОІВ
Генеральна Асамблея, Конференція, Координаційний комітет Виконавчим
главою ВОІВ є Генеральний директор Секретаріат ВОІВ називається
«Міжнародне Бюро ВОІВ» (див «Міжнародне Бюро ВОІВ»)

На 15 07 99 членами ВОІВ є 171 країна

ВТОРИННА ПАТЕНТНА

ДОКУМЕНТАЦІЯ

вторичная патентная документация

secondary patent documentation

Документація, що є результатом ана-літико-синтетичної переробки
первинної патентної документації, тобто реферати

28

ВТРАТА ЧИННОСТІ (ПРИПИНЕННЯ ДІЇ) РЕЄСТРАЦІЇ ТОВАРНОГО ЗНАКА

або анотації описів винаходів, публікації в офіційних бюлетенях,
покажчики тощо.

ВТОРИННИЙ ДОКУМЕНТ вторичный документ secondary document

Документ, що є результатом аналіти-ко-синтетичної переробки одного або
декількох первинних документів (наприклад, реферат).

ВТРАТА ЧИННОСТІ (ПРИПИНЕННЯ ДІЇ) РЕЄСТРАЦІЇ ТОВАРНОГО ЗНАКА утрата силы
(прекращение действия) регистрации товарного знака lapse of the
registration of a trademark

Втрата чинності реєстрації товарного знака — це втрата товарним знаком
юридичної чинності внаслідок припинення дії реєстрації товарного знака
(див. «Реєстрація товарного знака»). Дія реєстрації знака припиняється у
разі несплати встановленого законодавством мита (збору) за продовження
строку дії реєстрації з першого дня періоду, за який мито (збір) не
сплачено (див. «Поновлення реєстрації товарного знака»), у разі якщо
власник реєстрації не скористався пільговим строком для поновлення
реєстрації знака (див. «Пільговий строк для поновлення реєстації
товарного знака»). Дія реєстрації товарного знака припиняється у разі
відмови власника від реєстрації

(див. «Відкликання заявки на реєстрацію товарного знака (відмова від
заявки (реєстрації)»). У цьому випадку дія реєстрації припиняється з
дати публікації відомостей про відмову від реєстрації знака в офіційному
бюлетені патентного відомства. Дія реєстрації товарного знака може бути
достроково припинена також за рішенням суду у зв’язку з:

— невикористанням знака протягом

встановленого національним законодавст

вом строку від дати реєстрації знака або від

дати, коли використання знака було при

пинено (див. «Використання товарного зна

ка»)’,

перетворенням зареєстрованого зна

ка в позначення, що стало загальноприй

нятим у мові або в торгівлі для певних то

варів або послуг після дати подання заяв

ки, тобто втрата товарним знаком розріз

няльної здатності (див. «Розрізняльна здат

ність товарного знака»)’,

використанням колективного знака

на товарах або при наданні послуг, що не

мають єдиних якісних або інших спільних

характеристик (див. «Колективний знак»);

ліквідацією юридичної особи — влас

ника реєстрації знака без утворення право

наступника. У зазначених випадках дія ре

єстрації знака припиняється з дати вине

сення судом рішення. Крім зазначених ви

падків, дія реєстрації знака фактично при

пиняється у разі визнання реєстрації не

дійсною.

29

ГААЗЬКА УГОДА ПРО МІЖНАРОДНЕ ДЕПОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ

ГААЗЬКА УГОДА ПРО МІЖНАРОДНЕ ДЕПОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ

Гаагское соглашение о международном депонировании промышленных образцов
Tlie Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial
Designs

Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків — це угода,
укладена в 1925 р. в Гаазі, яка вступила в дію 01.07.28. Була
переглянута в Лондоні (Акт 1934 р.), в Гаазі (Акт 1960 р.). В 1961 р.
прийнято Додатковий акт, в 1967 р. прийнято Доповнюючий акт, 02.07.99 —
новий Женевський акт. Угода відкрита для дер-жав-учасниць Паризької
конвенції. Основною метою міжнародного депонування промислових зразків є
забезпечення охорони промислових зразків у державах-учас-ницях Гаазької
угоди з виконанням мінімальних формальностей і мінімальними витратами
шляхом подання лише однієї заявки безпосередньо до Міжнародного бюро
ВОІВ або через національне відомство держави-учасниці, якщо цього
вимагає її національне законодавство. При цьому заявник зазначає перелік
країн, в яких би він хотів отримати правову охорону свого промислового
зразка, та сплачує збір, який складається з основного збору та збору за
зазначення країни. Міжнародна заявка на промисловий зразок має силу
правильно оформленої національної заявки у зазначених
державах-учасницях. Кожна із дер-жав-учасниць може відмовити в наданні
охорони промисловому зразку, який не відповідає вимогам її національного
законодавства, але така відмова не тягне за собою відмову в наданні
охорони в інших державах-учасницях. Міжнародне депонування здійснюється
на початковий строк 5 років і може продовжуватися принаймні на 5 років.
У тих державах-учасницях, національне законодавство яких передбачає для
національних депонувань строк охорони, що перевищує 10 років, міжнародне
депонування може продовжуватися більше одного разу до закінчення
загального стро-

ку охорони, передбаченого національним законодавством.

Станом на 15.07.99 учасниками Угоди є 29 країн.

ГАЛУЗЕВИЙ ПАТЕНТНИЙ ФОНД отраслевой патентный фонд branch (industry)
patent collection

Колекція патентної документації, яка комплектується підприємствами та
організаціями за тематичним принципом і орієнтована на задоволення
потреб конкретної галузі науки або виробництва. Відбір патентних
документів до складу фонду здійснюється за відповідними рубриками МПК та
національних патентних класифікацій. Перелік країн комплектування
охоплює про-мислово розвинені та провідні в даній галузі країни.
Довідково-пошуковий апарат до галузевого патентного фонду, крім
офіційних бюлетенів, покажчиків та класифікацій, містить також галузевий
рубрикатор. На базі галузевого патентного фонду здійснюється бібліотечне
обслуговування співробітників підприємств та організацій галузі,
надаються Інформаційні послуги (див.), зокрема в режимі вибіркового
розповсюдження інформації.

Останнім часом для формування галузевих патентних фондів розпочато
випуск тематичних баз даних на оптичних дисках CD-ROM. Існують тематичні
патентно-ін-формаційні продукти як з постійним складом рубрик МПК у
кожному випуску, зокрема DEPAROM-CLASS (Німеччина), так і за спеціально
підібраними на замовлення рубриками, зокрема DEPAROM-PROFIL (Німеччина),
тематичні бази даних Роспатенту.

ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА З ТАРИФІВ

І ТОРГІВЛІ (ГАТТ)

Генеральное соглашение по тарифам

и торговле (ГАТТ)

General Agreement on Tariffs and Trade

(GATT)

Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ) — міжнародно-правова
система, до якої включено норми і правила створення

ЗО

ГОЛОВНИЙ ВИНАХІД (ВІДПОВІДНО ДО РСТ)

цивілізованого ринку товарів. ГАТТ — багатостороння міжнародна угода
про взаємне надання тарифних пільг. Вона регулює режим взаємної торгівлі
та торговельну політику держав-учасниць. Підписана в 1947 р. і вступила
в силу 01.01.48. Метою угоди є створення умов всебічного розвитку
міжнародної торгівлі, розробка і узгодження принципів створення
нормативно-правової бази для лібералізації міжнародних торговельних
відносин, поступової ліквідації різних форм дискримінації в торгівлі,
зниження митних тарифів, відміна кількісних обмежень по імпорту, а також
проведення інших торгово-політичних заходів на багатосторонній основі.
Угода грунтується на зобов’язаності держав-учасниць надавати одна одній
у зовнішній торгівлі режим найбільшого сприяння — умова в міжнародних
торговельних угодах, яка передбачає надання договірними державами одна
одній всіх тих прав, переваг та пільг (щодо мит, податків, зборів тощо),
якими користується або буде користуватися в них будь-яка третя держава.
Членство в ГАТТ означає членство в усіх договорах цієї системи і
відповідність національних законодавчих та адміністративних торговельних
механізмів нормам, що містяться у цих договорах.

Станом на 15.07.99 учасниками ГАТТ є 140 країн.

ГЕОГРАФІЧНЕ ЗАЗНАЧЕННЯ

географическое указание geographical indication

Географічне зазначення — це об’єкт промислової власності, що представляє
собою позначення, яке ідентифікує товар як такий, що походить з певної
країни, регіону або місцевості у цій країні, а вихідні якості, репутація
або інші характеристики товару значною мірою пов’язуються з його
географічним походженням. У ряді країн правова охорона цьому об’єкту
надається на підставі реєстрації, зокрема, в країнах, які входять до
Європейського Союзу, краї-нах-членах Світової організації торгівлі
(див.) та інших. В Україні правова охорона географічному зазначенню
надається на

підставі реєстрації згідно із Законом України «Про охорону прав на
зазначення походження товарів», відповідно до якого географічне
зазначення (походження товару) визначається як назва географічного
місця, яка вживається як позначення у назві товару, що походить із цього
географічного місця та має певні якості, репутацію або інші
характеристики, в основному зумовлені характерними для даного
географічного місця природними умовами чи людськими факторами або
поєднанням цих природних умов і людських факторів. В Україні правова
охорона надається географічному зазначенню, щодо якого виконуються такі
умови:

воно є назвою географічного місця,

з якого даний товар походить;

воно вживається як назва даного то

вару чи як складова частина цієї назви;

у вказаному цією назвою географіч

ному місці наявні характерні умови та/або

людські фактори, що надають товару пев

них якостей чи інших характеристик;

позначуваний цією назвою товар має

певні якості, репутацію чи інші характери

стики, в основному зумовлені характерни

ми для даного географічного місця природ

ними умовами та/або людськими фактора

ми;

хоча б основна складова позначува-

ного цією назвою товару виробляється

та/або переробляється в межах зазначеного

географічного місця.

ГЛИБИНА (РЕТРОСПЕКТИВНІСТЬ) ПАТЕНТНОГО ФОНДУ

див. РЕТРОСПЕКТИВНІСТЬ ) (ГЛИБИНА) ПАТЕНТНОГО ФОНДУ

ГОЛОВНИЙ ВИНАХІД (ВІДПОВІДНО ДО РСТ)

главное изобретение (в соответствии с РСТ) main invention (under the
PCI)

Якщо міжнародна заявка не задовольняє вимозі єдності, головним
вважається винахід, згаданий у формулі першим. У разі несплати
додаткових мит Міжнародний пошуковий орган готує звіт про міжнарод-

31

ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ

ний пошук за тими частинами міжнародної заявки, які стосуються
«головного винаходу»

ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ графические материалы drawings

Графічні матеріали — Ілюстративні матеріали (креслення, схеми, графіки
тощо), які додаються до матеріалів заявки на винахід (корисну модель)
Графічні зображення мають бути виконані чіткими чорними лініями,
відповідно до правил креслення, на білому папері, при вертикальному
положенні аркуша Написи на графічних матеріалах припустимі лише
мінімально необхідні «вода», «пара», «вихід» тощо Розміри не
проставляються Аркуші з графічними матеріалами нумерують арабськими
цифрами з позначенням фіг 1, фіг 2 тощо Безпосередньо в описі винаходу
або формулі графічні матеріали не подаються

Подані в заявці графічні матеріали повинні зберігати чіткість І читатись
при ре-

продукуванні зі зменшенням на 2/3 Якщо остання вимога не дозволяє
розмістити зображення на одному аркуші, воно може бути розміщене на двох
чи більше аркушах, які мають компонуватися в єдину фігуру, без пропусків
та зсувів

ГУДВІЛ

гудвилл

goodwill

Гудвіл (ділова репутація) — комплекс заходів, спрямованих на збільшення
прибутку підприємств без відповідного збільшення активних операцій,
включаючи використання кращих управлінських якостей, домінуючу позицію
на ринку продукції (робіт, послуг), нові технологи Гудвіл — це
нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між
балансовою вартістю активів підприємства та його звичайною вартістю як
цілісного майнового комплексу, що виникає внаслідок використання кращих
управлінських якостей, до мінуючої позиції на ринку товарів (робіт,
послуг), нових технологій тощо

32

ДАТА ПОДАННЯ ЗАЯВКИ

ДАНІ

данные

data

Інформація (числа, тексти, факти, інструкції тощо) представлена у
вигляді, придатному для запам’ятовування, обробки та передачі
автоматичними засобами, з можливою участю людини.

Дані, що використовуються в автоматизованих ІПС з об’єктів промислової
власності і до яких користувачі мають безпосередній доступ:
бібліографічні дані (див.); реферати або пункти формули та повні описи
до патентів; графічні дані (креслення, рисунки, хімічні формули,
зображення знаків). Бібліографічні дані, а також зазвичай реферати або
пункти формули винаходу вводяться в ІПС у символьно-кодованому вигляді,
що забезпечує можливість доступу до кожного їх елементу та пошуку
патентних документів за допомогою індексу (словника) (див.), що
створюється до кожного елемента бібліографічних даних. Повні описи
можуть бути введеними в символьно-кодованому або у факсимільному
вигляді, коли кожна сторінка патентного документа зберігається в ІПС як
зображення і доступ можливий лише до сторінки в цілому. У факсимільному
вигляді зберігаються також креслення, хімічні формули, зображення
знаків. Останнім часом широко застосовується так звана «змішана мода»
(mixed mode), що передбачає засоби для поєднання символьно-кодованих та
факсимільних даних і відтворення сторінок документів у вигляді,
близькому до оригіналу, при їх відображенні та роздруку (дані,
представлені в БД на CD-ROM, див. Додаток II).

ДАТА ВИДАЧІ ОХОРОННОГО

ДОКУМЕНТА

дата выдачи охранного документа

date of grant

Під датою видачі охоронного документа, як правило, слід розуміти дату
внесення об’єкта, який одержав правову охорону і на

який видається охоронний документ, до відповідного державного реєстру.
Власне видача грамоти охоронного документа його власнику може на
практиці здійснюватись в інші терміни, як правило, протягом певного часу
після реєстрації об’єкта. Ця дата правового значення не має. На відміну
від неї, дата реєстрації має дуже важливе юридичне значення,
зазначається на охоронній грамоті та наводиться в офіційній публікації
відомства про виданий охоронний документ. Саме від цієї дати власник
охоронного документа може повною мірою користуватися своїми правами,
визначеними законодавством.

ДАТА МІЖНАРОДНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЗНАКА

дата международной регистрации знака date of the international
registration of a mark

Згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків дата
міжнародної реєстрації знака — це календарна дата подання заявки на
міжнародну реєстрацію товарного знака в країні походження у разі, якщо
заявка надійшла до Міжнародного бюро ВОІВ протягом двох місяців від
зазначеної дати. Якщо заявка не надійшла до Міжнародного бюро ВОІВ
протягом двох місяців, датою міжнародної реєстрації вважається дата
надходження заявки до Міжнародного бюро ВОІВ.

ДАТА ПОДАННЯ ЗАЯВКИ дата подачи заявки filing date

Дата подання заявки на реєстрацію об’єкта промислової власності,
топографії ІМС, сорту рослин — це календарна дата отримання органом,
уповноваженим здійснювати державну реєстрацію зазначених об’єктів,
заявки на видачу охоронного документа, зміст якої відповідає
встановленим національним законодавством вимогам.

Датою подання заявки на видачу охоронного документа в Україні вважається
дата надходження до відомства матеріалів заявки, до складу яких входить
визначений законодавством обсяг документів.

і 0 79

33

ДАТА ПРІОРИТЕТУ

Обов’язковою є викладена українською мовою заява про видачу охоронного
документа (патенту, свідоцтва), що містить відомості про особу та
місцезнаходження заявника. Крім того, мають бути подані матеріали, які
розкривають об’єкт, що заявляється (опис винаходу, корисної моделі або
промислового зразка, зображення промислового зразка або знака для
товарів і послуг з переліком товарів і послуг, опис сорту рослини,
відомості про топографію ІМС). Якщо подані матеріали не відповідають
переліченим вимогам, відомство пропонує заявнику протягом двох місяців
надіслати правильно оформлені матеріали. Датою подання заявки буде
вважатися дата їх надходження. У протилежному випадку заявка вважається
неподаною. Неподаною вважається також заявка, збір за подання якої не
надійшов до відомства протягом двох місяців від дати надходження
матеріалів заявки.

Дата подання заявки фіксується у рішенні відомства про встановлення дати
подання заявки і має важливе правове значення. Від цієї дати
відраховується термін дії охоронного документа, терміни дії права на
конвенційний та інші пріоритети, а також терміни наступних етапів
діловодства за заявкою, зокрема термін подання клопотання про проведення
експертизи винаходу по суті. Рішення про встановлення дати подання
заявки надсилається відомством заявникові за умови своєчасної сплати
збору за подання заявки.

ДАТА ПРІОРИТЕТУ дата приоритета priority date

Дата пріоритету об’єкта промислової власності — це дата, що береться до
уваги при визначенні першості у набутті права на об’єкт промислової
власності. Дата пріоритету може бути встановлена за датою подання заявки
на видачу охоронного документа до національного патентного відомства чи
до відповідного органу держави-уча-сниці Паризької конвенції по охороні
промислової власності, якщо за цією заявкою не заявлено конвенційний чи
виставочний

пріоритет (див. «Пріоритет виставковий», «Пріоритет конвенційний»,
«Виставковий пріоритет товарного знака», «Конвенційний пріоритет
товарного знака»).

ДАТА ПУБЛІКАЦІЇ дата публикации date of publication

Дата публікації — це календарна дата опублікування відомостей про заявку
на реєстрацію об’єкта промислової власності.

Дата публікації заявки на винахід (корисну модель) шляхом вміщення
відомостей про заявку в офіціальному бюлетені відомства або шляхом
викладки її для загального ознайомлення з відповідним офіційним
повідомленням про викладку має правове значення: від дати публікації
заявки починає діяти тимчасова правова охорона заявленого об’єкта, треті
особи мають право і змогу ознайомитись з матеріалами заявки, заявка стає
частиною рівня техніки.

Публікація відомостей про заявку на винахід (корисну модель)
здійснюється через 18 місяців від дати її подання, якщо за цей період
заявка не була відкликана, відхилена або за нею не був виданий патент.
За клопотанням заявника відомості про заявку можуть бути опубліковані
раніше зазначеного терміну. Публікація відомостей про видачу
(реєстрацію) охоронного документа здійснюється одночасно з внесенням
охоронного документа до відповідного державного реєстру. Від цієї дати
охоронний документ стає діючим, треті особи можуть ознайомитись з
матеріалами заявки та відомостями, занесеними до реєстру, а протягом 6
місяців будь-яка особа може подати до Апеляційної ради відомства
заперечення проти видачі охоронного документа.

Дата публікації відомостей про заявку на реєстрацію товарного знака, про
реєстрацію товарного знака, про видачу свідоцтва, про внесення змін у
реєстрацію товарного знака, про реєстрацію договору про передачу права
власності на знак або ліцензійного договору, продовження дії реєстра-

34

ДЕРЖАВНА ТАЄМНИЦЯ

ції знака (свідоцтва) тощо фіксується у реєстрі. В Україні першою
публікацією щодо знака є публікація відомостей про видачу свідоцтва на
знак, що здійснюється одночасно з реєстрацією знака на підставі рішення
про його реєстрацію (див. статтю 12 Закону України «Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг»).

ДАТА РЕЄСТРАЦІЇ дата регистрации registration date

Дата реєстрації — дата внесення відомостей про охоронний документ до
відповідного державного реєстру. Відповідно до законодавства України
дата реєстрації збігається з датою публікації відомостей про видачу
охоронного документа в офіційному бюлетені відомства. Таким чином,
кількість «дат реєстрації» протягом року співпадає з кількістю номерів
офіційного бюлетеня. Періодичність випуску офіціальних бюлетенів і,
відповідно, реєстрацій визначається відомством.

ДАТА РЕЄСТРАЦІЇ ТОВАРНОГО ЗНАКА дата регистрации товарного знака date of
the registration of a trademark

Дата реєстрації товарного знака — це календарна дата внесення відомостей
про реєстрацію товарного знака до реєстру знаків під певним номером. За
законодавством багатьох країн світу ця дата є вирішальною для
встановлення факту набуття виключного права на знак (див. «Виключне
право»). В Україні номер реєстрації є номером охоронного документа —
свідоцтва України на знак для товарів і послуг. З дати реєстрації
власник знака набуває виключного права на знак.

ДЕНОНСАЦІЯ

денонсация

denunciation (denouncement)

У міжнародному праві денонсація договору — це відмова однієї із сторін
міжнародного договору від його виконання, що призводить до припинення
дії договору.

ДЕПОЗИТАРІЙ

депозитарий

depository

Депозитарій:

у міжнародному праві — держава чи

міжнародна організація, що бере на себе

зобов’язання зберігати текст якогось між

народного договору, документи про його

ратифікацію, про приєднання до договору

інших держав;

офіційно затверджена установа, яка

забезпечує процедуру депонування.

ДЕПОЗИТОР

депозитор

depositor

Депозитор — це фізична чи юридична особа, яка передає мікроорганізм
депозитарію для депонування, або правонаступник зазначеної особи.

ДЕПОНУВАННЯ

депонирование

deposit

Депонування — це передача на зберігання в державну (офіційно визнану)
установу пакету документів з необхідними додатками (див. «Депозитарій»).

ДЕПОНУВАННЯ МІКРООРГАНІЗМУ

депонирование микроорганизма deposit of microorganism

Депонування мікроорганізму — це передача мікроорганізму депозитарію,
який реєструє та перевіряє його життєздатність, мікробіологічну чистоту,
забезпечує його довгострокове гарантоване зберігання, видачу зразків
мікроорганізму заінтересованим особам на відповідні запити і видає
свідоцтво про депонування мікроорганізму.

ДЕРЖАВНА ТАЄМНИЦЯ государственная тайна state secrete

Згідно із Законом України «Про державну таємницю» державна таємниця —
вид

.ТО-70

35

ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ…

таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки,
зовнішніх відносин, державної безпеки і охорони правопорядку,
розголошення яких може завдати шкоди життєво важливим інтересам України
і які визнані у порядку, встановленому цим законом, державною таємницею
та підлягають охороні з боку держави. Розголошення державної таємниці
тягне кримінальну відповідальність.

ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ

СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ

ВЛАСНОСТІ (ОПВ)

государственное стимулирование создания

и использования объектов промышленной

собственности (ОПС)

state incentives for the creation and

exploitation of industrial properly

Держава стимулює створення і використання винаходів, корисних моделей,
промислових зразків, встановлює винахідникам і особам, які
використовують їх пільгові умови оподаткування та кредитування, надає їм
інші пільги відповідно до чинного законодавства.

ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ

ТАЄМНИЦЬ

государственный эксперт по вопросам

секретов

state examiner in charge of secrets

Державним експертом з питань таємниць є посадова особа, яка згідно з
чинним законодавством має право приймати рішення про віднесення
інформації до державної таємниці.

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР государственный реєстр state register

Державний реєстр — це упорядковане зібрання відомостей про наявність та
статус національних охоронних документів, виданих на об’єкти промислової
власності. До функцій Державного реєстру входить власне реєстрація або
внесення до реєстру

відомостей про документ, що видається, видача самого документа, а також
реєстрація всіх змін стосовно власника документа, статусу останнього,
передачі прав, продовження або припинення правової охорони, що надається
охоронним документом, тощо. У порядку, визначеному відомством, треті
особи можуть одержувати витяги з відповідного державного реєстру з
повною інформацією стосовно того чи іншого охоронного документа.
Державний реєстр ведеться на паперових і дублюється на електронних
носіях інформації.

ДІЇ, ЩО НЕ ВИЗНАЮТЬСЯ

ПОРУШЕННЯМ ПРАВ

действия, не признаваемые

нарушением прав

acts not constituting an infringement of rights

He визнаються порушенням прав, що надаються патентом, наступні дії:

1. Добросовісне використання будь-

якою особою в інтересах своєї діяльності

заявленого винаходу, корисної моделі, про

мислового зразка чи здійснення значної і

серйозної підготовки для такого викорис

тання до дати подання до патентного

відомства заявки або, якщо заявлено пріо

ритет, до дати її пріоритету. В такому ви

падку зберігається право на безоплатне

продовження цього використання або на

використання винаходу, корисної моделі,

промислового зразка, як це передбачалося

зазначеною підготовкою. Таке право нази

вається правом попереднього користування

(див.).

Право попереднього користування може передаватися або переходити до
іншої особи тільки разом з підприємством чи діловою практикою або тією
частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано
заявлені винахід, корисну модель, промисловий зразок чи здійснено значну
і серйозну підготовку для такого використання.

2. Використання запатентованого ви

находу, корисної моделі, промислового

зразка:

— в конструкції чи під час експлуатації транспортного засобу іноземної
держави,

36

ДІЛОВОДСТВО ЗА ЗАЯВКОЮ

який тимчасово або випадково знаходиться у водах, повітряному просторі
чи на території України, за умови, що винахід, корисна модель,
промисловий зразок використовується виключно для потреб зазначеного
засобу;

– без комерційної мети;

з науковою метою або в порядку екс

перименту;

за надзвичайних обставин (стихійне

лихо, катастрофа, епідемія тощо);

– при разовому виготовлені ліків в ап

теках за рецептом лікаря (стосується тільки

винаходу).

3. Введення в оборот продукту, виготовленого із застосуванням
запатентованого винаходу, корисної моделі, промислового зразка, після
введення цього продукту в господарський оборот власником патенту чи з
його спеціального дозволу.

ДІЇ, ЩО НЕ ВИЗНАЮТЬСЯ

ПОРУШЕННЯМ ПРАВ

НА ТОПОГРАФІЇ ІМС

действия, не признаваемые нарушением

прав на топографии ИМС

acts not constituting an infringement of rights

in topographies of integrated circuits

Дії, що не визнаються порушенням прав на топографії ІМС, — згідно із
Законом України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»:

1. Використання зареєстрованої топо

графії ІМС:

— у конструкції чи в процесі експлуата

ції транспортного засобу іноземної держа

ви, який тимчасово або випадково знахо

диться у водах, повітряному просторі чи на

території України, за умови, що зареєстро

вана топографія ІМС використовується ли

ше для потреб зазначеного засобу;

– без комерційної мети;

з науковою метою або в порядку екс

перименту;

за надзвичайних обставин (стихійне

лихо, катастрофа, епідемія, епізоотія тощо).

2. Ввезення на митну територію Украї

ни, пропонування для продажу, продаж,

зберігання в зазначених цілях або інше вве-

дення в оборот ІМС, виготовлених із застосуванням зареєстрованої
топографії, і будь-яких виробів, що містять такі ІМС, якщо вони придбані
законним шляхом. ІМС із зареєстрованою топографією та вироби, що містять
такі ІМС, вважаються придбаними будь-якою особою законним шляхом, якщо
після виготовлення вони були введені в оборот власником прав на дану
зареєстровану топографію ІМС чи за його дозволом.

Використання ІМС будь-якою осо

бою, що придбала ІМС і при цьому не зна

ла і не могла знати, що ця ІМС або виріб,

що її містить, були виготовлені і введені в

оборот з порушенням прав, що надаються

реєстрацією топографії ІМС.

Право попереднього користування.

ДІЛОВОДСТВО ЗА ЗАЯВКОЮ делопроизводство по заявке patent office
procedure

Діловодство за заявкою — послідовне документальне супроводження всіх
етапів розгляду заявки відомством; починається з дати надходження
матеріалів заявки до відомства і завершується одним із рішень відомства.
В окремих, передбачених національним законодавством випадках,
діловодство може бути тимчасово призупинено або поновлено.

У процесі діловодства має місце постійний обмін інформацією між
відомством і заявником, найчастіше — шляхом листування. Процедура обміну
регламентована нормативними актами і здійснюється за певними правилами.
Нехтування цими правилами з боку заявника, недодержання ним встановлених
термінів ускладнює діловодство і може призвести до відхилення відомством
заявки і припинення її подальшого розгляду. Відомство веде листування із
заявником на спеціальних бланках (формах), які містять необхідну для
заявника додаткову інформацію щодо процедури подальшого діловодства.

37

ДОВІДКОВО-ПОШУКОВИЙ АПАРАТ (ДПА)

ДОВІДКОВО-ПОШУКОВИЙ АПАРАТ

(ДПА)

справочно-поисковый аппарат (СПА)

search tools

Сукупність упорядкованих масивів вторинних документів (картотек,
покажчиків тощо), створюваних для пошуку першоджерел.

ДПА до патентного фонду — це сукупність засобів систематизації та пошуку
інформації: систематичні, нумераційні та іменні покажчики, класифікації
об’єктів промислової власності, офіційні бюлетені патентних відомств,
реферативні видання. Крім видань на паперовому носієві, випускаються
елементи ДПА на електронному носієві, наприклад пошукові диски CD-ROM,
що містять бібліографічні дані та реферати, призначені для
автоматизованого пошуку, (див. також «Патентно-інформаційні продукти» та
Додаток 11).

ДОВІРЕНІСТЬ

доверенность

letter of authority (warrant)

Довіреністю визнається письмове уповноваження, що видається однією
особою іншій для представництва перед третіми особами.

Строк дії довіреності не може перевищувати 3-х років. Якщо строк у
довіреності не зазначений, вона зберігає силу протягом одного року з дня
її здійснення. Засвідчена державним нотаріусом довіреність, що
призначена для здійснення дії за кордоном і не містить вказівок щодо
строку її чинності, зберігає силу до її скасування особою, яка видала
довіреність. Довіреність, в якій не зазначена дата її вчинення,
недійсна.

Чинність довіреності припиняється внаслідок:

закінчення строку довіреності;

скасування довіреності особою, яка

її видала;

відмови особи, якій видана довіре

ність;

припинення юридичної особи, від

імені якої видана довіреність;

5) припинення юридичної особи, на

ім’я якої видана довіреність;

смерті громадянина, який видав до

віреність, визнання громадянина недієздат

ним, обмежено дієздатним або безвісно

відсутнім;

смерті громадянина, якому видана

довіреність, визнання громадянина не

дієздатним, обмежено дієздатним або без

вісно відсутнім.

Особа, яка видала довіреність, може в будь-який час скасувати
довіреність, а особа, якій довіреність видана, — відмовитися від неї.

ДОГОВІР

договор

agreement (contract, treaty)

Договір — це угода між двома або більшою кількістю сторін, направлена на
встановлення, зміну або припинення прав і зобов’язань.

ДОГОВІР БУДАПЕШТСЬКИЙ ПРО МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ ДЕПОНУВАННЯ
МІКРООРГАНІЗМІВ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ПАТЕНТНОЇ ПРОЦЕДУРИ договор Будапештский о
международном признании депонирования микроорганизмов для целей
патентной процедуры Budapest Treaty on the International Recognition of
the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure

див. БУДАПЕШТСЬКИЙ ДОГОВІР ПРО МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ ДЕПОНУВАННЯ
МІКРООРГАНІЗМІВ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ПАТЕНТНОЇ ПРОЦЕДУРИ

ДОГОВІР ЛІЦЕНЗІЙНИЙ договор лицензионный license contract

Договір ліцензійний — це договір, відповідно до якого надається право на
використання об’єкта інтелектуальної власності.

Ліцензійні договори класифікуються за такими ознаками:

38

ДОГОВІР ПРО ПАТЕНТНУ КООПЕРАЦІЮ (РСТ)

— за предметами ліцензій (ліцензійні

договори на винаходи, корисні моделі,

промислові зразки, топографії інтеграль

них мікросхем, знаки для товарів і послуг,

сорти рослин, ноу-хау тощо);

– за видами ліцензій (супровідні, пово

ротні, перехресні, відкриті, примусові, суб-

ліцензії тощо);

за обсягом прав, що передаються (ви

ключні, невиключні, повні ліцензії);

за способом охорони об’єктів інтелек

туальної власності (патентні та безпатентні

ліцензійні договори);

– за статусом суб’єктів договору та ха

рактером відносин між ними (міжфірмові,

внутрішньофірмові договори).

Сторонами ліцензійного договору є ліцензіар (продавець) і ліцензіат
(покупець).

Відповідно до законів України щодо охорони прав на об’єкти промислової
власності — винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для
товарів і послуг, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин —
договір вважається дійсним, якщо його складено у письмовій формі і
підписано сторонами. Договір набуває чинності стосовно третіх осіб лише
після його реєстрації у патентному відомстві.

Ліцензійний договір на використання сорту рослини повинен бути
зареєстрованим в патентному відомстві, без реєстрації він вважається
недійсним.

ДОГОВІР МІЖНАРОДНИЙ договор международный international treaty

Міжнародний договір — це угода між державами або іншими суб’єктами
міжнародного права, яка визначає їх взаємні права та обов’язки в
питаннях, що є предметом даного договору. Міжнародні договори
поділяються на двосторонні та багатосторонні. Багатосторонні договори
можуть бути відкритими (за певних умов до них можуть приєднатися інші
держави) і закриті (приєднання можливе лише за згодою учасників).
Міжнародні договори можуть мати різні назви: угода, конвенція, пакт,
декларація тощо.

Міжнародні договори, учасницею яких є Україна і які були укладені та
ратифіковані належним чином, є невід’ємною частиною її законодавства і
застосовуються у порядку, передбаченому нормами національного
законодавства. Якщо міжнародним договором установлені інші правила, ніж
ті, що передбачені чинним законодавством України, застосовуються правила
міжнародного договору.

ДОГОВІР ПРО ЗАКОНИ ЩОДО ТОВАРНИХ ЗНАКІВ Договор о законах по товарным
знакам Trademark Law Treaty (TLT)

Договір про закони щодо товарних знаків (Договір) — це міжнародна угода
прийнята на Дипломатичній конференції 27 жовтня 1994 р. Договір регулює
процедурні аспекти діловодства за заявкою на реєстрацію товарного знака,
що здійснюється національними патентними відомствами. Договір містить
максимальний перелік вимог, які можуть пред’являтися відомствами
стосовно оформлення заявки, передбачає стандартизацію вимог щодо
внесення змін у матеріали заявки та реєстрацію товарного знака.
Підставою для прийняття Договору була необхідність гармонізації
національних законодавств щодо товарних знаків, направлена на спрощення
процедур, пов’язаних з реєстрацією товарних знаків. Україна є учасницею
Договору про закони щодо товарних знаків з 1996 р.

ДОГОВІР ПРО ПАТЕНТНУ КООПЕРАЦІЮ (РСТ) Договор о патентной кооперации
(РСТ) Patent Cooperation Treaty (РСТ)

В Україні, відповідно до заяви Уряду України від 26.08.92, діє Договір
про патентну кооперацію (РСТ), який був прийнятий 17.07.70 на
Дипломатичній конференції в Вашингтоні, доповнений 02.10.79 і
модифікований 03.02.84. Договір набрав чинності з 1978 р. і представляє
собою спеціальну міжнародну угоду в рамках Паризької конвенції. Договір
регулює права і

39

ДОГОВІР ПРО ПЕРЕДАЧУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ

обов’язки як держав-учасниць, так і заявників, які подають міжнародні
заявки. Його основними нормами є положення про міжнародну заявку,
міжнародний пошук, міжнародну попередню експертизу.

Процедура патентування винаходів згідно з Договором складається з двох
фаз — міжнародної і національної. Міжнародна фаза включає подання
міжнародної заявки, яка готується за єдиною встановленою формою і має
відповідати єдиним вимогам, передбаченим Договором та Інструкцією до
нього, проведення пошуку, міжнародну публікацію і міжнародну попередню
експертизу. Така експертиза не є обов’язковою і проводиться за бажанням
заявника. Національна фаза представляє собою процедуру розгляду
міжнародних заявок в патентних відомствах тих держав, які були зазначені
чи вибрані з урахуванням міжнародного пошуку і міжнародної попередньої
експертизи.

Станом на 15.07.99 учасницями Договору РСТ є 104 країни.

ДОГОВІР ПРО ПЕРЕДАЧУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
договор о передаче права собственности на объект интеллектуальной
собственности contract assigning intellectual property rights

Договір про передачу права власності на об’єкт інтелектуальної власності
— договір, відповідно до якого власник охоронного документа передає
право власності на об’єкт інтелектуальної власності (винахід, корисну
модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, знак для
товарів і послуг, сорт рослини тощо) будь-якій особі, яка стає
правонаступником власника охоронного документа.

Відповідно до законів України щодо охорони прав на винаходи, корисні
моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг договір вважається
дійсним, якщо його складено у письмовій формі і підписано сторонами.
Договір набуває чинності стосовно третіх осіб лише після його реєстрації
у патентному відомстві.

ДОГОВІР ТИПОВИЙ договор типовой model treaty

Договір типовий — це затверджена компетентним органом письмова форма
договору із заздалегідь визначеними умовами. Деякі з умов, зазначених у
типовому договорі, є обов’язковими для сторін, інші — мають
рекомендаційний характер. Інколи такі формалізовані документи називають
«зразковими».

ДОГОВІР ТРУДОВИЙ договор трудовой labour contract

Договір трудовий – це угода між працівником і власником підприємства,
установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою,
згідно якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією
угодою, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений
ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові
заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання
роботи та передбачені законодавством про працю, колективним договором
або угодою сторін. Працівник має право реалізувати свої здібності до
продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на
одному або одночасно на кількох підприємствах, в установах,
організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним
договором або угодою сторін. Особливою формою трудового договору є
контракт, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність
сторін (включаючи матеріальну), умови матеріального забезпечення і
організації роботи працівника, умови розірвання договору, в тому числі
дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування
контракту визначається законодавством.

ДОГОВІРНА ДЕРЖАВА договаривающееся государство contracting state

Договірна держава — це держава-учас-ниця міжнародного договору.

40

ДОКУМЕНТ ПРО СПЛАТУ ЗБОРУ

ДОДАТКОВИЙ ВИБІР ДЕРЖАВ (ЗГІДНО ІЗ РСТ)

дополнительный выбор государств (по РСТ) later election (under PCT)

Додатковий вибір держав (згідно із РСТ) – вибір держав, що здійснюється
заявником після пред’явлення вимоги про проведення попередньої
експертизи, шляхом подання клопотання до Міжнародного Бюро, де визначені
Договірна держава або держави, у яких заявник має намір використовувати
результати міжнародної попередньої експертизи.

ДОДАТКОВИЙ ВИНАХІД дополнительное изобретение additional (developing,
supplementary) invention

Додатковий винахід — це винахід, що полягає в удосконаленні іншого
(головного) винаходу, на який раніше було видано авторське свідоцтво або
патент і який включає усі його ознаки. Без застосування головного
винаходу додатковий винахід не може бути використаний.

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ дополнительные материалы additional documents

Додаткові матеріали до заявки на видачу охоронного документа можуть бути
надані в ході розгляду заявки як з ініціативи заявника, так і на запит
експертизи. Додаткові матеріали беруться до уваги лише у тому випадку,
коли вони не виходять за межі поданої заявки і не змінюють її по суті.
Так, додаткові матеріали до заявки на винахід (корисну модель) не
повинні містити ознак, які мають бути включені до формули. Додаткові
матеріали на знак для товарів і послуг не повинні містити елементів, що
мають бути включеними до позначення, що реєструється, або призводити до
зміни заявленого переліку товарів і послуг.

Додаткові матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам, до уваги
експер-

тизою не приймаються і можуть бути оформлені заявником як
окрема заявка.

ДОКУМЕНТ

документ

document

Матеріальний об’єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, яка
оформлена згідно із встановленим порядком і має відповідно до чинного
законодавства правове значення, (див. також «Патентний документ»).

ДОКУМЕНТ ПРО СПЛАТУ ЗБОРУ документ об уплате сбора proof of payment of
the fee

Документ про сплату збору — це документ, що підтверджує сплату збору за
дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти промислової власності. Таким
документом згідно з нормативно-правовими актами України може бути копія
платіжного доручення на перерахування збору з відміткою установи банку і
датою проведення банківської операції, або ксерокопія платіжного
доручення за підписом посадової особи і відтиском печатки установи, що
сплачує збір, або квитанція, або повідомлення про поштовий переказ.

У документі про сплату збору обов’язково зазначається найменування
збору, номер заявки чи патенту (свідоцтва), при відсутності номера
заявки — назва об’єкта промислової власності.

Документ про сплату збору зберігає чинність для подання до патентного
відомства: протягом трьох місяців від дня перерахування суми збору за
умови, що у цей термін розмір збору не змінювався; якщо розмір збору
змінювався, то протягом одного місяця від дня введення в дію нових
розмірів зборів, або від дня першої офіційної публікації про таку зміну.
Якщо останній день чинності документа про сплату збору припадає на
вихідний чи святковий день, то вона продовжується на перший наступний
робочий день.

41

ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ПАТЕНТУ

ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ

ПАТЕНТУ

досрочное прекращение действия патента

pre-term lapse of patent

Дострокове припинення дії патенту внаслідок несплати у встановлений
строк річного збору за підтримання чинності патенту або відмови власника
від патенту до закінчення встановленого строку чинності патенту.

ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ СТОСОВНО

ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

доступ к информации о промышленной

собственности

access to industrial property information

Термін, що використовується для охоплення всіх методів ідентифікації і,
таким

чином, знаходження конкретної інформації стосовно промислової
власності. Ідентифікація може здійснюватися за технічними галузями, при
цьому для доступу використовуються класифікаційні індекси (національної
або міжнародної класифікації) або ключові слова (наприклад, з тезауруса)
чи вільний текст. Для ідентифікації документів можуть використовуватися
також імена заявника, власника або винахідника, дати (подання заявки або
публікації), країна публікації, інші бібліографічні дані. Для доступу
можуть застосовуватися різноманітні покажчики, а також комп’ютерні
пошукові засоби (див. «Автоматизовані бази даних (БД)», «Інтернет»).

42

ЕКСПЕРТИЗА ВІДСТРОЧЕНА (ВІДКЛАДЕНА)

ЕКВІВАЛЕНТНІ ОЗНАКИ эквивалентные признаки equivalent features

Еквівалентні ознаки — це ознаки, рівноцінні за функцією і технічним
результатом ознакам, наведеним у формулі винаходу. У тому випадку, коли
еквівалентна ознака входить до рівня техніки, добре відома середньому
фахівцю і дає відомий, очікуваний результат, еквівалентний результату
ознаки, наведеної в формулі, остання ознака може бути визнана
експертизою неновою, незважаючи на те, що формально відрізняється від
відомої, еквівалентної їй ознаки.

У патентному праві відома так звана теорія еквівалентів і застосування
її в судовій практиці та експертизі. Теорія еквівалентів дозволяє
запобігти обходу патентів шляхом внесення незначних, формальних змін до
об’єкта, що охороняється патентом.

ЕКОНОМІЧНА ЦІННІСТЬ ОБ’ЄКТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ экономическая
ценность объекта интеллектуальной собственности economic value of
intellectual property subject matter

Економічна цінність об’єкта інтелектуальної власності — це комплекс
показників, що характеризують науково-технічну, техніко-економічну та
комерційну значимість об’єкта інтелектуальної власності.

Поняття стосується таких об’єктів, як винаходи, корисні моделі,
промислові зразки тощо.

Науково-технічна значимість об’єкта інтелектуальної власності (корисний
результат від використання об’єкта в промисловій продукції) може
визначатись шляхом оцінки впливу об’єкта інтелектуальної власності на
техніко-економічні показники продукції, в якій передбачається викорис-

тання об’єкта (порівняно з базовим об’єктом).

Техніко-економічна значимість об’єкта інтелектуальної власності може
визначатись шляхом оцінки його впливу на величину прибутку від
реалізації продукції, виготовленої з використанням об’єкта (порівняно з
базовим об’єктом).

Комерційна значимість об’єкта інтелектуальної власності може визначатись
шляхом оцінки ступеня готовності об’єкта інтелектуальної власності до
використання.

ЕКСПЕРТ

эксперт examiner

Експерт — це посадова особа відомства, яка здійснює експертизу (розгляд)
заявки на видачу охоронного документа з метою визначення можливості
такої видачі та готує або приймає відповідне рішення. Робота експерта
вимагає спеціальних знань, вищої та спеціальної освіти, володіння
іноземною мовою, вміння працювати на персональному комп’ютері,
досконалого знання нормативних актів та процедури діловодства за
заявками.

ЕКСПЕРТИЗА

экспертиза examination

Експертиза – це дослідження спеціалістом (експертом) або групою
спеціалістів питань, правильне вирішення яких потребує професійних і
спеціальних знань у тій чи іншій сфері. Практичним і документальним
результатом експертизи є експертний висновок.

ЕКСПЕРТИЗА ВІДСТРОЧЕНА

(ВІДКЛАДЕНА)

экспертиза отсроченная (отложенная)

deferred examination

Експертиза відстрочена (відкладена) -відстрочена система експертизи
передбачає публікацію всіх заявок на винаходи, що надходять до
патентного відомства, через певний строк (у більшості випадків через

43

ЕКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ ЗА ФОРМАЛЬНИМИ ОЗНАКАМИ

18 місяців), надання заявникам тимчасової правової охорони (див.
«Тимчасова правова охорона винаходів, сортів рослин») на заявлений
об’єкт. Експертиза проводиться лише у випадку подання спеціального
клопотання. Клопотання подається у відповідності до національних
законодавств у строк від 3 до 7 років. Цей строк достатній для оцінки
необхідності одержання патенту. Переваги цієї системи полягають в тому,
що заявнику надається тимчасова правова охорона з дати опублікування
відомостей про заявку і він має можливість оцінити ефективність
винаходу, здійснити кроки для його комерційної реалізації.

ЕКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ

ЗА ФОРМАЛЬНИМИ ОЗНАКАМИ

экспертиза заявки по формальным

признакам

formal examination

Експертиза заявки за формальними ознаками — перевірка матеріалів заявки
на відповідність правилам її складання. Під час експертизи за
формальними ознаками перевіряється, чи належить заявлений об’єкт до
таких, яким може бути надана правова охорона, контролюється наявність
всіх документів заявки, їх структура, правильність сплати збору за
подання заявки тощо. На цьому ж етапі розгляду заявки уточнюється індекс
міжнародної класифікації заявленого об’єкта та класи міжнародної
класифікації товарів і послуг заявленого позначення, виявляються явні
порушення вимоги єдності заявленого об’єкта. При виявленні порушень і
невідповідностей експертиза направляє заявникові запит з пропозицією
внести до матеріалів заявки виправлення та уточнення. Перелік підстав
для запиту на етапі експертизи за формальними ознаками є досить
обмеженим і регламентується правилами розгляду заявки. При розгляді
заявки на видачу патенту на промисловий зразок, корисну модель чи
свідотства на топографію ІМС експертиза за формальними ознаками
завершується прийняттям рішення про видачу патенту або рішенням про
відхилення заявки. За результатами експертизи за формаль-

ними ознаками заявки на винахід заявнику надсилається повідомлення про
можливість проведення експертизи по суті або рішення про відхилення
заявки. Заявка на реєстрацію знака для товарів і послуг після завершення
експертизи за формальними ознаками переходить на етап експертизи по суті
або відхиляється (див. «Експертиза заявки на реєстрацію товарного
знака»).

ЕКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ НА ВИНАХІД

экспертиза заявки на изобретение examination of the patent application

Експертиза заявки на винахід здійснюється, відповідно до встановлених
правил, в два етапи: експертиза за формальними ознаками здійснюється
відомством після подання заявки, без спеціального клопотання заявника.
Експертиза заявки по суті здійснюється за клопотанням заявника або іншої
особи, яке повинне надійти до Відомства не пізніше трьох років з дати
подання заявки. При поданні такого клопотання сплачується відповідний
збір. Під час експертизи по суті остаточно уточнюються матеріали заявки,
перевіряються підстави для встановлення пріоритету, заявлений об’єкт
перевіряється на відповідність умовам патентоспроможності, таким як
новизна, винахідницький рівень та промислова придатність. Згідно з
порядком, встановленим відомством, заявник або його представник можуть
брати особисту участь у вирішенні питань щодо заявки, які виникають в
ході експертизи.

Термін проведення експертизи заявки на винахід законом не встановлений.
За результатами експертизи заявнику надсилається рішення про видачу
патенту або рішення про відхилення заявки.

ЕКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ НА ЗНАК

ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

экспертиза заявки на знак для товаров и

услуг

examination of the trade mark application

див. ЕКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ НА РЕЄСТРАЦІЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА

44

ЕКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ НА СОРТ РОСЛИН

ЕКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ

НА ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК

экспертиза заявки на промышленный

образец

examination of the industrial disign application

Експертиза заявки на промисловий зразок здійснюється відповідно до
встановлених правил, в обсязі експертизи за формальними ознаками. Крім
того, перевіряється відсутність заявки на тотожній об’єкт, раніше
поданої до відомства, а також підстави для встановлення пріоритету, якщо
його заявлено. Експертиза завершується прийняттям рішення про видачу
патенту або рішенням про відхилення заявки.

ЕКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ

НА РЕЄСТРАЦІЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА

экспертиза заявки на регистрацию

товарного знака

examination of an application for the

registration of a trademark

Експертиза заявки на реєстрацію товарного знака — це дослідження заявки
та позначення, що складає предмет заявки, на відповідність вимогам,
встановленим законодавством. У відношенні заявки на реєстрацію знака
може проводитися експертиза за формальними ознаками (попередня
експертиза) та експертиза заявленого позначення (експертиза матеріальна
або експертиза по суті). Експертиза за формальними ознаками — це
перевірка заявки на відповідність встановленим вимогам щодо її
оформлення. Мається на увазі наявність в заявці необхідних відомостей
про заявника, зображення знака, що заявляється, та переліку товарів і
послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, а також документа
про сплату встановленого мита (збору) за подання заявки тощо. Якщо
заявка не відповідає формальним вимогам, регламентованим відповідним
законодавством, заявнику пропонується усунути вказані недоліки протягом
певного строку. Під час матеріальної експертизи встановлюється
відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони,
визначеним законодавством. У ряді країн мате-

ріальна експертиза включає лише перевірку на відповідність абсолютним
критеріям охороноздатності, зокрема, досліджується чи має заявлене
позначення розрізняльну здатність, чи не суперечить суспільним інтересам
і принципам моралі тощо. При цьому не проводиться експертиза за
критерієм «новизна», тобто не встановлюється наявність попередніх прав,
тобто проводиться експертиза в повному обсязі або скорочена згідно з
національним законодавством. Якщо законодавством передбачено проведення
експертизи в повному обсязі, то визначається, чи не конфліктує заявлене
позначення з вже зареєстрованими товарними знаками або іншими об’єктами
попереднього права, включаючи права третіх осіб як на тотожні, так і на
схожі позначення, що отримали охорону згідно із законодавством, а також
із заявками на реєстрацію таких позначень в якості товарного знака, якщо
вони мають більш ранню дату пріоритету. Зазначене останнім дослідження є
експертизою новизни позначення. Якщо за результатами експертизи буде
зроблено висновок про можливість реєстрації заявленого позначення в
якості товарного знака, знак реєструється компетентним органом і отримує
правову охорону. Законодавством України передбачено проведення
експертизи за формальними ознаками та матеріальної експертизи у повному
обсязі (див. статтю 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг», «Елемент товарного знака»).

ЕКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ

НА СОРТ РОСЛИН

експертиза заявки на сорт растений

examination of the plant variety application

Експертиза заявки на сорт рослин здійснюється в два етапи: перевірка
заявки за формальними ознаками, під час якої перевіряється наявність
необхідних документів та правильність їх оформлення, та експертиза
заявленого сорту на патентоспроможність.

Термін проведення експертизи заявки на сорт — не менше трьох років,
оскільки в прцесі експертизи здійснюються випробо-

45

ЕКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ НА ТОПОГРАФІЮ ІМС

вування сорту в польових умовах. Компетентним органом при цьому
виступає Державна комісія по впровадженню та охороні сортів.

ЕКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ НА ТОПОГРАФІЮ ІМС экспертиза заявки на топографию ИМС
examination of the layout design application

Згідно з чинним законодавством України експертиза заявки на топографію
ІМС здійснюється відомством без окремого клопотання в один етап,
протягом 3-х місяців після встановлення дати подання заявки та за умови
сплати заявником встановленого збору. Експертиза здійснюється в обсязі
перевірки додержання формальних вимог. За результатами експертизи
приймається рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації. При
відмові в реєстрації топографії ІМС (відхиленні заявки) надані заявником
Відомству матеріали, що ідентифікують топографію ІМС, і зразки ІМС, що
включають дану топографію, Відомство зберігає протягом року від дати
винесення рішення про відмову в реєстрації. Після цього строку Відомство
на вимогу заявника повертає йому ці матеріали, а за відсутності такої
вимоги – знищує їх.

Експертиза заявки на топографію ІМС по суті може проводитись на вимогу
Апеляційної палати чи суду при поданні будь-якою особою заперечення
проти реєстрації і сплаті збору за проведення експертизи.

ЕКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ ПО СУТІ экспертиза заявки по сути substantive
examination

Експертиза заявки по суті здійснюється стосовно тих об’єктів промислової
власності, для яких така експертиза передбачена чинним законодавством
України.

Під час експертизи по суті аналізується і встановлюється відповідність
заявленого об’єкта умовам надання правової охорони, що дає підставу для
винесення рішення про видачу охоронного документа або мотивованого
рішення про відхилення заявки.

Крім того, саме на цьому етапі розгляду заявки остаточно вирішується
питання єдності заявленого об’єкта, встановлення заявленого пріоритету
та уточнюються класифікаційні рубрики.

При проведенні експертизи по суті заявнику може бути запропоновано
внести до матеріалів заявки зміни і уточнення.

ЕКСПЕРТИЗА ЗМІШАНА экспертиза смешанная mixed examination

Експертиза змішана – це така система експертизи, що передбачає наявність
одночасно явочної та перевірочної або відстроченої системи видачі
патентів в одній країні. Тобто, поряд з можливістю одержання патенту
після проведення експертизи на відповідність об’єкта, що заявляється,
умовам патентоспроможності існує можливість одержати патент за
результатами експертизи за формальними ознаками. Наприклад, у Швейцарії
проведення експертизи на відповідність умовам патентоспроможності
передбачено для винаходів у певних галузях промисловості (годинникової і
текстильної), а проведення експертизи за формальними ознаками — для
об’єктів у інших галузях. Законодавство Франції передбачає, поряд з
видачею патентів строком дії 20 років, можливість отримання сертифіката
про корисність строком на 6 років, який також фактично є патентом за
явочною системою. У Нідерландах паралельно з патентом строком дії 20
років, який можна отримати за відстроченою експертизою, запроваджено
патент строком дії 6 років, який видається без проведення експертизи
заявки по суті за явочною системою.

Зазначені системи проведення експертизи можуть мати певні особливості у
кожній окремій країні та поєднуватися між собою в різних варіантах.

ЕКСПЕРТИЗА ПЕРЕВІРОЧНА экспертиза проверочная examination as to
patentability

Експертиза перевірочна – це така система експертизи що характеризується
про-

46

ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

веденням експертизи, на відповідність об’єкта, що заявляється, умовам
патентоспроможності.

Перевагою перевірочної системи є можливість одержання «міцного» патенту,
тобто такого патенту, який досить важко оскаржити.

ЕКСПЕРТИЗА ЯВОЧНА экспертиза явочная examination as to form

Експертиза явочна – це система експертизи, яка характеризується тим, що
патент видається без перевірки об’єкта, що заявляється, на відповідність
умовам патентоспроможності. Проводиться лише перевірка на відповідність
заявки формальним вимогам. Патент видається під відповідальність
заявника. Перевагою цієї системи є досить невелика вартість та швидкість
одержання патентних прав. Недоліком такої системи є те, що патент може
бути легко оскаржений в суді та визнаний недійсним.

ЕКСПЕРТНА НАРАДА экспертное совещание examiners meeting

Експертна нарада – одна із форм передбаченої законом участі заявника або
його представника у розгляді заявки. Експертна нарада проводиться, як
правило, у відомстві. Склад учасників, термін проведення та коло питань,
що мають обговорюватися, попередньо узгоджуються сторонами. Експертна
нарада дозволяє оперативно і ефективно вирішувати питання, що виникають
під час проведення експертизи заявки. До складу експертної наради з боку
відомства входять, як правило, експерт та керівник експертного
підрозділу.

ЕКСПЕРТНИЙ ОРГАН экспертный орган examination body

Експертним органом є установа, яка є частиною патентного відомства або
підпорядкована йому і на яку покладено ком-

плекс практичних робіт, пов’язаних з проведенням державної експертизи
заявок на об’єкти промислової власності.

ЕЛЕКТРОННА ЗАЯВКА электронная заявка electronic application

Електронна заявка – це заявка, яка подана до відомства в електронній
формі, по комп’ютерним мережам з використанням інтернет-технології.
Подання електронних заявок започатковано в ряді розвинених країн, але ще
потребує вирішення цілого ряду правових, організаційних та технічних
проблем. В подальшому подання електронних заявок має бути найбільш
зручною та поширеною формою надходження матеріалів заявки та інших
документів від заявника.

ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

электронные библиотеки интеллектуальной

собственности

Intellectual property digital libraries (IPDL)

Електронна бібліотека інтелектуальної власності — це автоматизований
банк даних стосовно об’єктів інтелектуальної власності з доступом через
всесвітню інформаційну мережу Інтернет. У червні 1997 р. ВОІВ прийняла
рішення про створення глобальної інформаційної мережі WIPONET та
електронно-цифрових бібліотек інтелектуальної власності (IPDL). Цей
проект передбачає, що патентні відомства формуватимуть бази даних
патентних документів в електронному вигляді і надаватимуть до них доступ
користувачам через Інтернет. Реалізація цього проекту за умови
повсюдного впровадження сучасних інформаційних технологій дозволить
більш оперативно та ефективно задовольняти інформаційні потреби
споживачів патентної інформації. Створення електронних бібліотек
відбувається поетапно. Функціонують електронні бібліотеки ВОІВ,
патентних відомств Японії та США, створена ЄПВ система [email protected], яка
містить патентні документи країн ЄС, опубліковані за останні 2 роки, а
також реферати і повні описи ви-

47

ЕЛЕМЕНТ ТОВАРНОГО ЗНАКА

находш промислове розвинених країн за період з 1920 р. У подальшому ці
бібліотеки доповнюватимуться інформацією стосовно промислових зразків,
знаків для товарів і послуг, даними правового статусу документів (див.
також Додаток 13).

ЕЛЕМЕНТ ТОВАРНОГО ЗНАКА элемент товарного знака element of a trademark

Елемент товарного знака — це одна з складових частин товарного знака.
Елементи товарного знака розрізняються за видом, зокрема, словесний,
зображувальний, об’ємний елемент. Елемент або сукупність елементів
визначають вид товарного знака – словесний, зображальний, об’ємний або
комбінований товарний знак. Товарний знак, що складається лише з одного
елемента, називається простим товарним знаком, а з декількох елементів —
складним. Елемент товарного знака може бути сильним (домінуючий елемент)
або слабким. Сильний елемент товарного знака значною мірою визначає його
сприйняття, і навпаки — слабкий елемент не здатний істотно вплинути на
сприйняття товарного знака. До слабких елементів знака, як правило,
відносяться елементи, яким не може бути надана правова охорона через
невід-

повідність певним вимогам законодавства. Відповідно до статті 6 Закону
України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» позначення, які
не мають розрізняльної здатності, є загальновживаними як позначення
товарів і послуг певного виду, вказують на вид, якість, кількість,
властивості, призначення., цінність товарів і послуг, а також на місце і
час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг, є
загальновживаними символами і термінами, можуть бути внесені до знака як
елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого
положення в зображенні знака. Згідно із зазначеною статтею позначення,
які зображують державні герби, прапори та емблеми, офіційні назви
держав, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових
організацій, офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма,
печатки, нагороди та інші відзнаки можуть бути також внесені до знака як
елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного
компетентного органу або їх власників. Якщо товарний знак містить
елемент (елементи), що не охороняється (неохороноздатний елемент), то у
рішенні про реєстрацію знака і у реєстрі, якщо це необхідно, вказується,
що зазначений елемент не є предметом самостійної правової охорони —
виключення з охорони елемента знака (дискламація).

48

ЄДНІСТЬ ВИНАХОДУ

ЄВРАЗІЙСЬКА ПАТЕНТНА КОНВЕНЦІЯ (ЄАПК) Евразийская патентная конвенция
(ЕАПК) Eurasian Patent Convention

Євразійська патентна конвенція (ЄАПК) – це міжнародна регіональна угода,
підписана в м. Москві 09.09.94, згідно з якою була заснована Євразійська
патентна система, що передбачає видачу євразійського патенту (ЄАП), який
має дію і регулюється тими ж положеннями, що і національний патент,
виданий у державі-учас-ниці. Для здійснення положень ЄАПК, пов’язаних з
функціонуванням Євразійської патентної системи, у тому числі з видачею
євразійських патентів, заснована Євразійська патентна організація
(ЄАПО), до складу якої входять Адміністративна Рада і Євразійське
патентне відомство. ЄАПК дає можливість заявнику подати одну заявку
російською мовою до одного одержуючого відомства через одного патентного
повіреного (чи самостійно). Жорстка система експертизи дозволяє одержати
«міцний» патент. Строк дії ЄАП становить 20 років віддати подання
євразійської заявки. Діловодство ведеться російською мовою, яка є
офіційною мовою ЄАПО.

Станом на 15.07.99 учасницями Конвенції є 9 країн.

ЄВРОПЕЙСЬКА ПАТЕНТНА КЛАСИФІКАЦІЯ (ECLA) Европейская патентная
классификация (ECLA) European Patent Classification (ECLA)

Система класифікації винаходів, що застосовується ЄПВ для організації
свого внутрішнього пошукового фонду та проведення пошуку. Базується на
основній структурі МПК та містить додатково близько 115 тис. рубрик.
Крім того, змінені деякі формулювання рубрик, застосовуються деякі
рубрики попередніх редакцій МПК. Вдосконалення ECLA проводиться постійно
в процесі практичної роботи експертів

ЄПВ. Видання тексту ECLA здійснюється на папері, а також надається в
електронному варіанті через хост Questel-Orbit. В офіційних публікаціях
ЄПВ проставляються індекси МПК, а не ECLA. Однак, для полегшення пошуку
у патентно-інформаційному продукті GLOBALPAT, поряд з індексами МПК і
часом суттєво відмінні від них, застосовують індекси ECLA.

ЄВРОПЕЙСЬКА ПАТЕНТНА КОНВЕНЦІЯ

див. КОНВЕНЦІЯ ПРО ВИДАЧУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПАТЕНТІВ

ЄДИНИЙ ВИНАХІДНИЦЬКИЙ ЗАДУМ

единый изобретательский замысел unified inventive idea

Єдиний винахідницький задум – це єдиний концептуальний підхід до
вирішення комплексу споріднених винахідницьких задач, спрямованих на
досягнення спільної мети. Наявність єдиного винахідницького задуму дає
можливість подавати одну заявку на групу винаходів, з кількома
незалежними пунктами формули винаходу, кожен з яких стосується одного з
винаходів групи. Найбільш типовими групами винаходів, що поєднуються
єдиним винахідницьким задумом, є такі:

один із винаходів призначений для

використання у складі іншого;

один із винаходів забезпечує можли

вість реалізації іншого;

винаходи стосуються об’єктів одного

призначення та забезпечують одержання

тотожніх технічних результатів засобами,

ще не можуть бути поєднані в рамках єди

ної родової ознаки, але є принципово тотож-

німи.

ЄДНІСТЬ ВИНАХОДУ единство изобретения unity of invention

Єдність винаходу — це вимога, згідно з якою заявка на винахід має
стосуватися одного винаходу або групи винаходів, пов’язаних між собою
настільки, що вони утворюють єдиний винахідницький задум.

49

ЄДНІСТЬ КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

Вимога єдності винаходу визнається дотриманою, якщо:

заявка стосується одного винаходу,

тобто одного продукту чи способу;

заявка стосується одного винаходу,

який охарактеризований з розвитком або

уточненням окремих конкретних варіантів

його здійснення, що не супроводжується

зміною чи вилученням окремих ознак, на

ведених в незалежному пункті формули;

заявка стосується групи винаходів,

які пов’язані єдиним винахідницьким заду

мом, а саме:

— винаходів, один з яких призначений

для одержання (виготовлення) іншого, на

приклад, пристрій, речовина або штам та

спосіб його одержання, виготовлення;

винаходів, один з яких призначений

для здійснення іншого, наприклад, спосіб і

пристрій для здійснення способу;

винаходів, один з яких призначений

для використання іншого (в іншому), на

приклад, спосіб і речовина, яка призначена

для використання в способі;

— винаходів однакового призначення,

які забезпечують одержання одного і того

ж технічного результату принципово од

ним і тим же шляхом (варіанти).

ЄДНІСТЬ КОРИСНОЇ МОДЕЛІ единство полезной модели unity of utility model

Єдність корисної моделі — це вимога, згідно з якою заявка на корисну
модель має стосуватися однієї корисної моделі.

Вимога єдності корисної моделі визнається дотриманою, якщо:

заявка стосується однієї корисної

моделі, тобто одного пристрою;

заявка стосується однієї корисної

моделі, яка охарактеризована з розвитком

або уточненням окремих конкретних ва

ріантів її здійснення, що не супроводжу

ється зміною чи вилученням окремих

ознак, наведених в незалежному пункті

формули.

ЄДНІСТЬ ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА

единство промышленного образца unity of industrial design

Єдність промислового зразка — це вимога, згідно з якою заявка на
промисловий зразок має стосуватися одного промислового зразка і може
містити його варіанти.

Поняття «один промисловий зразок» застосовується як до одного виробу,
так і до комплекту (набору) виробів, наприклад, меблевий гарнітур,
сервіз тощо. Поняття «один виріб» застосовується як до цілого виробу,
наприклад, автомобіль, так і до його частини, наприклад, бампер, фара
тощо. Варіантами промислового зразка може бути зовнішній вигляд виробів,
які відносяться до однієї функціональної групи, до одного класу
Міжнародної класифікації промислових зразків (МКПЗ), подібні за
сукупністю ознак і мають відмінності в несуттєвих ознаках, які
сприймаються візуально, наприклад, декілька стільців, що відрізняються
один від одного фактурою, кольором декоративної оббивної тканини.

ЄДНІСТЬ СОРТУ РОСЛИН

единство сорта растений unity of plant varieties

Єдність сорту рослин – це вимога, згідно з якою заявка на сорт рослин
має подаватися окремо на кожний сорт.

ЄДНІСТЬ ТОПОГРАФІЇ ІМС единство топографии ИМС unity of integrated
circuits

Єдність топографії ІМС — це вимога, згідно з якою заявка на реєстрацію
топографії ІМС має стосуватися однієї топографії ІМС.

Заявка на реєстрацію топографії базового матричного кристала може
включати матеріали, які стосуються як топографії самого базового
матричного кристала, так і топографій ІМС, які реалізують на його
основі.

50

ЗАДАЧА

ЗІ

ЗАГАЛЬНОВІДОМИЙ ЗНАК

общеизвестный знак well-known mark

Загальновідомий знак — це товарний знак, що в результаті використання
став добре відомим широкому колу споживачів. Відповідно до Статті 6 bis
Паризької конвенції по охороні промислової власності всі країни-учасниці
зазначеної Конвенції зобов’язані надавати на своїй території захист
знакам, які за визначенням компетентного (адміністративного чи судового)
органу країни реєстрації або країни використання набули статусу
загальновідомих знаків відносно тотожних або схожих товарів і/або
послуг. Зокрема, реєстрація товарного знака, який є відтворенням,
імітацією або перекладом загальновідомого знака, відхиляється або
визнається недійсною, також забороняється використання знака, яке може
призвести до змішування з загальновідомим знаком. Це положення
поширюється також на товарні знаки, істотна складова частина котрих є
відтворенням загальновідомого товарного знака або його імітацією, яка
здатна викликати змішування з ним. Вищезгадане положення застосовується
незалежно від товарів і послуг, відносно яких товарний знак визнається
загальновідомим, у разі, якщо:

використання конфліктуючого зна

ка (див. «Конфліктуючий товарний знак»)

вказує на зв’язок товарів і/чи послуг, від

носно яких він використовується, та влас

ника загальновідомого товарного знака, і

це може нанести шкоду його інтересам;

використання знака може завдати

шкоду або послабити розрізняльний харак

тер загальновідомих знаків шляхом недобро

совісних дій;

недобросовісно використовуються

переваги розрізняльного характеру загаль

новідомого знака. Вимога щодо анулюван

ня зазначеного знака має бути заявлена

власником загальновідомого знака протя

гом 5 років від дати реєстрації конфліктую-

чого знака. Це не поширюється на випадки, коли конфліктуючий знак
зареєстровано недобросовісно, для анулювання такої реєстрації строк не
обмежується. Для захисту загальновідомого знака не існує обов’язкової
умови реєстрації знака або використання його в конкретній країні.
Потрібно лише, щоб знак був визнаний в країні загальновідомим, а таким
він може стати, наприклад, як внаслідок реклами в цій країні, так і в
результаті впливу рекламної кампанії, що проводиться в інших країнах.
При визначенні загальновідомості береться до уваги відомість знака
певному сектору суспільства, який може складатися з фактичних і/чи
потенційних споживачів, з осіб, що беруть участь в забезпечені каналів
збуту товарів і/чи послуг, щодо яких застосовується товарний знак, або
ділових кіл, діяльність яких пов’язана з такими товарами або послугами,
тощо. Навіть якщо лише в одному з секторів знак сприймається як
загальновідомий, це є підставою визнання його загальновідомим у цій
країні. З метою визначення чи є знак загальновідомим, враховується строк
використання товарного знака, його поширеність, яка встановлюється на
підставі кількісних та територіальних показників, а також ступінь
підтримки рекламними засобами.

ЗАДАЧА

задача problem

Задача — це винахідницька проблема технічного характеру, на вирішення
якої спрямовано винахід і реалізація якої забезпечується через
досягнення певного технічного результату.

Задача має бути розкрита в описі винаходу, в розділі «Суть винаходу», за
такою схемою:

зазначення об’єкта, що підлягає удо

сконаленню в рамках винаходу;

зазначення в загальному вигляді удо

сконалень, що мають бути внесені до

об’єкта;

— зазначення технічного результату, що виникає у зв’язку з внесеними
удосконаленнями.

51

3A3HA4FHE ВІДОМСТВО

Правильне формулювання задачі і технічного результату дозволяє
визначити ступінь суттєвості ознак, наведених у формулі винаходу.

ЗАЗНАЧЕНЕ ВІДОМСТВО

указанное ведомство designated Office

Зазначене відомство — це національне відомство держави або національне
відомство, що діє від імені держави, яка зазначена заявником у заяві, що
входить до складу міжнародної заявки і в якій заявник просить надання
охорони винаходу.

ЗАЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ указание происхождения indication of source

Зазначення походження як об’єкт промислової власності згідно із Статтею
1 Паризької конвенції по охороні промислової власності, це позначення,
що використовується на товарах, які походять з певної місцевості.
Правова охорона зазначення походження полягає в недопущенні використання
неправдивих зазначень походження, тобто таких, що застосовуються на
товарах, які не походять з місцевості, на яку вказує зазначення
походження. Застосування неправдивих зазначень походження може бути
причиною введення в оману споживачів і кваліфікується як недобросовісна
конкуренція. Відповідно до Закону України «Про охорону прав на
зазначення походження товарів» просте зазначення походження товару — це
будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи
опосередковано вказує на географічне місце походження товару, якому
надається правова охорона на підставі його використання (без
реєстрації). Охорона простого зазначення походження товару полягає у
недопущенні використання зазначень, що є неправдивими (фальшивими) чи
такими, що вводять споживачів в оману щодо дійсного географічного місця
походження товару.

ЗАКОН

закон

law

У широкому розумінні слова закон — це всі нормативно-правові акти, всі
встановлені державою загальнообов’язкові правила.

У власне юридичному розумінні закон — це нормативний акт, прийнятий
вищим законодавчим органом державної влади, який регулює найбільш
важливі суспільні відносини. Має вищу юридичну силу по відношенню до
інших нормативних актів (указів, постанов та ін.)

ЗАКОНОДАВСТВО

законодательство legislation

Законодавство — це сукупність всіх правових норм, що діють у певній
державі (наприклад, українське законодавство) або регулюють окрему сферу
суспільних відносин (цивільне законодавство, кримінальне законодавство,
патентне законодавство).

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ПРОМИСЛОВОЇ
ВЛАСНОСТІ, СОРТИ РОСЛИН, ТОПОГРАФІЇ ІНТЕГРАЛЬНИХ МІКРОСХЕМ
законодательство Украины в сфере охраны прав на объекты промышленной
собственности, сорта растений, топографии интегральных микросхем
legislation of Ukraine in the sphere of protection of rights to
industrial property objects, varieties of plants, topographies of
integrated circuits

Законодавство України в сфері охорони прав на об’єкти промислової
власності, сорти рослин, топографії інтегральних мікросхем — це
відносини щодо створення, використання об’єктів промислової власності,
сортів рослин, топографій ІМС. Питання охорони прав на зазначені об’єкти
регулюються в Україні рядом законодавчих, нормативно-правових актів,
постанов, указів, найбільш важливими серед яких є:

— Конституція України;

52

ЗАПИТ ЕКСПЕРТИЗИ

акти загального законодавства Украї

ни: Цивільний кодекс України, Цивільний

процесуальний кодекс України, Криміналь

ний кодекс України, Кодекс України про

адміністративні правопорушення, Митний

кодекс України, закони України «Про вла

сність», «Про підприємства в Україні» то

що;

акти спеціального законодавства, а

саме: закони України «Про охорону прав

на винаходи і корисні моделі», «Про охоро

ну прав на промислові зразки», «Про охо

рону прав на знаки для товарів і послуг»,

«Про охорону прав на сорти рослин», «Про

охорону прав на топографії інтегральних

мікросхем», «Про охорону прав на зазна

чення походження товарів»;

постанови Верховної Ради України,

Кабінету Міністрів України та укази Пре

зидента України;

підзаконні акти: правила, інструкції,

положення тощо.

ЗАЛЕЖНИЙ ПУНКТ ФОРМУЛИ зависимый пункт формулы dependent claim

Залежний пункт формули — це пункт формули, що не має самостійного
правового значення, а лише призначений для розвитку, уточнення та
подання оптимальних варіантів ознак, викладених в незалежному пункті
формули (див. «Незалежний пункт формули») або попередніх залежних
пунктах формули. В залежному пункті формули зазначається, ознаки якого
попереднього пункту формули він розвиває. Якщо формула містить кілька
незалежних пунктів, залежні пункти мають бути згруповані після кожного з
відповідних незалежних пунктів. Ознаки, наведені в залежному пункті, не
повинні суперечити ознакам пункту, на який дається посилання в
незалежному пункті, та підміняти їх, а можуть являти собою лише видову
відміну родової ознаки попереднього пункту.

Багатоланкова формула з кількома залежними пунктами доцільна у випадках,
коли винахід має кілька варіантів реалізації або використання.

ЗАПАТЕНТОВАНИЙ ВИНАХІД запатентованное изобретение patented invention

Запатентований винахід — це винахід, на який видано патент.

ЗАПАТЕНТОВАНИЙ ПРОМИСЛОВИЙ

ЗРАЗОК

запатентованный промышленный образец

patented industrial design

Запатентований промисловий зразок — це промисловий зразок, на який
видано патент.

ЗАПАТЕНТОВАНИЙ СОРТ РОСЛИН запатентованный сорт растений patented plant
variety

Запатентований сорт рослин – це сорт рослин, на який видано патент.

ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА РІШЕННЯ

ЕКСПЕРТИЗИ

возражение на решение экспертизы

opposition against the examin*”1′” decision

Згідно із чинним законодавством України заперечення на рішення
експертизи подається заявником до відомства у випадку його незгоди з цим
рішенням. Якщо спірне питання не вирішується на рівні експертного органу
відомства (див. «Екс- пертний орган»), заявник може оскаржити рішення в
Апеляційній раді Відомства. Термін подання апеляції — 3 місяці з дати
одержання заявником рішення чи копії затребуваних матеріалів (див.
«Апеляція»). Рішення Апеляційної ради може бути оскаржене в судовому
порядку.

ЗАПИТ ЕКСПЕРТИЗИ запрос экспертизы invitation of examination

Запит експертизи – письмова пропозиція заявнику внести до матеріалів
заявки зміни, доповнення та уточнення з метою приведення її у
відповідність з встановленими вимогами, або надати роз’яснення з

53

ЗАПОДІЯНІ ЗБИТКИ

питань, що виникають під час розгляду заявки.

Згідно із чинним законодавством України термін відповіді заявника на
запит експертизи не повинен перевищувати 2-х місяців з дати отримання
запиту заявником. При ненадходженні відповіді на запит у зазначений
термін і відсутності клопотання заявника про його продовження заявка
вважається відкликаною, про що відомство повідомляє заявника.

ЗАПОДІЯНІ ЗБИТКИ причиненный ущерб damage caused

Заподіяні збитки — це збитки, які порушник прав власника охоронного
документа (патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок або
свідоцтва на знак для товарів і послуг) зобов’язаний відшкодувати
власнику охоронного документа або особі, яка придбала ліцензію, якщо
інше не передбачено ліцензійним договором.

Заподіяні збитки — це нестримані доходи, які власник охоронного
документа отримав би за звичайних умов обороту, як би його право не було
порушено.

Доказ розміру нестриманих доходів у випадку порушення, наприклад,
патенту на винахід представляє собою досить складну проблему, оскільки
згідно з Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»
вимагати від порушника можливо тільки відшкодування патенто-власнику
заподіяних збитків, але треба мати на увазі, що розмір прибутку, який
міг би отримати патентовласник через розбіжності між умовами
функціонування підприємств патентовласника і порушника може бути і
менше, і більше прибутку порушника. При цьому порушник відшкодовує всю
суму заподіяних збитків, навіть якщо отриманий ним прибуток від
порушення менше ніж ця сума. Тому не слід вважати, що Закон «передбачає
тільки повернення вкраденого», але, з іншого боку, питання про те,
наскільки будуть враховані інтереси патентовласника, буде значною мірою
вирішуватися судовою практикою.

При визначенні розміру заподіяних збитків, понесених власником
свідоцтва на товарний знак при порушенні його виключних прав,
враховується вартісна оцінка знака для товарів і послуг і упущена
вигода, при цьому остання визначається не тільки втратами від продажу,
оскільки головне — це втрата частини покупців, порушення торгових
зв’язків і послаблення репутації фірми або знака для товарів і послуг.

ЗАРЕЄСТРОВАНА ТОПОГРАФІЯ ІМС зарегистрированная топография ИМС
registered topography of integrated circuits

Зареєстрована топографія ІМС — це топографія IMC, відомості про яку
занесено до державного реєстру і на яку видано свідоцтво.

ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КОРИСТУВАЧ зарегистрированный пользователь registered
user

Право на назву місця походження товару або географічне зазначення
походження товару (див. «Назва місця походження товару», «Географічне
зазначення») відноситься до колективного права. Відповідно до статей 14,
24 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»
відомості щодо особи (осіб), яка отримує право на використання назви
місця походження товару або географічного зазначення товару, вносяться
до державного реєстру, після чого ця особа набуває статусу
зареєстрованого або законного користувача відповідного зазначення
походження товарів.

ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ТОВАРНИЙ ЗНАК зарегистрированный товарный знак registered
trademark

Зареєстрований товарний знак — це товарний знак, відомості про який
внесено до реєстру знаків. Якщо за національним законодавством право на
знак набувається лише шляхом реєстрації знака, то зареєстрований
товарний знак — це знак, що охороняється на підставі реєстрації. В
Україні

54

ЗАСТАВА

правовстановлюючим фактом набуття виключного права на знак є реєстрація
знака у державному реєстрі. Після внесення знака до реєстру його власник
може скористатись правом забороняти використання такого знака іншим
особам без його дозволу.

ЗАСТАВА

залог mortgage

Відповідно до Закону України «Про заставу» застава — це спосіб
забезпечення зобов’язань.

В силу застави кредитор (заставодержа-тель) має право в разі невиконання
боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов’язання одержати
задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими
кредиторами.

Застава виникає в силу договору чи закону.

Заставою може бути забезпечена дійсна вимога, зокрема така, що випливає
з договору позики (банківської позички), купів-лі-продажу, оренди,
перевезення вантажу тощо.

Застава може мати місце щодо вимог, які можуть виникнути у майбутньому,
за умови, якщо є угода сторін про розмір забезпечення заставою таких
вимог. Застава має похідний характер від забезпеченого нею зобов’язання.

Предметом застави можуть бути майно та майнові права, в тому числі права
на об’єкти інтелектуальної власності.

Предметом застави не можуть бути об’єкти державної власності,
приватизація яких заборонена законодавчими актами, а також майнові
комплекси державних підприємств та ‘їх структурних підрозділів, що
знаходяться у процесі корпоратизації.

Заставодавець може укласти договір застави як належних йому на момент
укладення договору прав вимоги по зобов’язаннях, в яких він є
кредитором, так і тих, що можуть виникнути в майбутньому. У договорі
застави прав повинна бути вказана особа, яка є боржником по відношенню
до заставодавця. Заставодавець зобов’язаний повідомити свого боржника
про здійснену

заставу прав. Строкове право вимоги, яке належить
заставодавцю-кредитору, може бути предметом застави тільки до закінчення
строку його дії. У договорі застави прав, які не мають грошової оцінки,
вартість предмета застави визначається угодою сторін.

У багатьох країнах ще не визнається застава прав на інтелектуальну
власність в якості цінних паперів. В той же час міжнародна гармонізація
патентного права і законодавства в сфері знаків для товарів і послуг,
регіональні торгові угоди і Угода про торгові аспекти прав
інтелектуальної власності (TRIPS) в рамках ГАТТ/СОТ підвищують роль
інтелектуальної власності в комерційних операціях.

У Південній Кореї законодавство в сфері інтелектуальної власності
дозволяє заставу її об’єктів, що здійснюється за угодою сторін і набуває
юридичної сили при реєстрації документів у Відомстві з промислової
власності Південної Кореї, яке визначає об’єми зареєстрованих прав, а
також інші суттєві умови угоди про заставу. Закон про товарні знаки
передбачає, що заставодержатель має право не використовувати права на
знак, оскільки це може викликати плутанину стосовно власника знака.

Застава знаків для товарів і послуг визнається в Канаді, США і Мексиці,
де застосовуються різноманітні процедури реєстрації, здійснення і
примусового виконання зобов’язань сторін.

Законодавство Австрії визнає заставу знаків для товарів і послуг,
документи про що треба зареєструвати у Відомстві з товарних знаків. Якщо
власник знака не виконує своїх зобов’язань, то позичальник може
примусити його уступити права на знак.

Іспанія визнає передачу прав на знаки для товарів і послуг під заставу.
Документ про заставу, який містить умови про викуп, необхідно
зареєструвати в спеціальному Реєстрі Іспанії про продаж-заставу
нерухомості і повідомити про це Відомство з товарних знаків, якщо
сторони хочуть гарантувати юридичну дію застави і її захист від третіх
осіб в іспанських судах. Сторони мо-

55

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

жуть відмовитись від продовження дії угоди про заставу, публікація про
що не обов’язкова.

В Австралії визнаються угоди про заставу знаків для товарів і послуг,
але не передбачається процедура їх реєстрації у Відомстві з товарних
знаків.

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ защита информации protection of data

Сукупність організаційно-технічних заходів та правових норм для
запобігання заподіянню шкоди інтересам власника інформації чи
автоматизованої системи та осіб, які користуються інформацією, зокрема в
результаті несанкціонованого використання або псування інформації. У
зв’язку зі створенням електронних бібліотек інтелектуальної власності
(див.) в рамках Постійного комітету ВОІВ з інформаційних технологій
створено Робочу групу з інформаційної безпеки, яка розглядатиме питання
безпеки інформації в автоматизованих системах за умови доступу до них
через всесвітню інформаційну мережу Інтернет.

ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

зашита права собственности property right protection

Захист права власності — це застосування правових засобів для усунення
або запобігання порушення цього права. Забезпечується нормами
різноманітних галузей права — цивільного, трудового, адміністративного,
патентного.

Будь-яке несанкціоноване використання об’єкта, що охороняється, є
порушенням прав власника прав на об’єкт промислової власності. На вимогу
власника таке порушення має бути припинене, а порушник повинен
відшкодувати власнику заподіяні збитки, включаючи неодержані доходи.
Вимагати відновлення порушених прав може також особа, що придбала
ліцензію, якщо інше не передбачено ліцензійним договором. Захист
порушених прав здійснюється в установленому законодавством

адміністративному або судовому порядку. У разі встановлення факту
порушення, порушник може бути притягнутий до дисциплінарної, цивільної,
адміністративної або навіть кримінальної відповідальності.

ЗАЯВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ОБ’ЄКТА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ заявление о
регистрации объекта промышленной собственности request for registration
of an industrial property right

Заява — один із документів, що входить до складу заявки на видачу
охоронного документа. Заява має бути подана державною мовою, за
встановленою формою, яка гарантує наявність в заяві всіх необхідних
відомостей.

При заповненні форми заяви слід подавати вичерпну і точну інформацію,
оскільки від цього значною мірою залежить правовий статус охоронного
документа та ефективність набутої правової охорони.

Помилки та пропущені в заяві відомості є абсолютною підставою для запиту
експертизи з вимогою внести до заяви виправлення і уточнення. Підпис
заявника або уповноваженої ним особи під заявою є обов’язковим. Наведена
в заяві назва об’єкта, що заявляється, має співпадати з його назвою в
інших документах заявки. Розділ заяви, де подаються відомості про
авторів, при необхідності може бути поданий на додатковому аркуші.

ЗАЯВКА

заявка application

Заявка це сукупність документів, необхідних для реєстрації об’єкта
промислової власності і видачі охоронного документа. Заявка має
задовольняти формальним вимогам і вимогам стосовно її змісту (див.
«Експертиза заявки за формальними ознаками»).

Заявка подається в письмовому вигляді і супроводжується сплатою
відповідного збору.

56

ЗАЯВКА НА ВИДАЧУ ПАТЕНТУ, ЩО ВВАЖАЄТЬСЯ ВІДКЛИКАНОЮ

ЗАЯВКА АКЦЕПТОВАНА (ВИКЛАДЕНА) заявка акцептованная (выложенная)
accepted (laid out) application

Акцептована заявка (викладена) – це заявка, викладена для загального
ознайомлення з метою можливого отримання від заінтересованих осіб
заперечення проти видачі охоронного документа.

ЗАЯВКА ВИДІЛЕНА (НА ВИДАЧУ

ПАТЕНТУ)

заявка выделенная (на выдачу патента)

divisional application (for grant of a patent)

Виділена заявка – це заявка, виділена з раніш поданої (первісної) заявки
того ж заявника за ініціативою самого заявника або на вимогу експертизи
внаслідок порушення в первісній заявці вимоги єдності об’єкта.

ЗАЯВКА ВІДКЛИКАНА (НА ВИДАЧУ

ПАТЕНТУ)

заявка отозванная (на выдачу патента)

withdrawn application (for grant of a patent)

Відкликана заявка — це заявка, відкликана заявником у встановленому
законодавством порядку. Згідно з чинним законодавством України заявник
має право відкликати заявку в будь-який час до дати одержання ним
рішення про видачу патенту. Подальші дії заявника не можуть бути
засновані на цій заявці.

ЗАЯВКА ВІДХИЛЕНА заявка отклоненная refused (rejected) application

Відхилена заявка – це заявка, яка за висновком Відомства не має
достатніх підстав для видачі за нею охоронного документа.

ЗАЯВКА ЗГІДНО З ЄПК заявка в соответствии с ЕПК application under EPC

Заявка згідно з ЄПК — це заявка, яка подана згідно з Європейською
патентною конвенцією (ЄПК). Така заявка має відпо-

відати вимогам Інструкції до Конвенції і містити:

клопотання про видачу європейсько

го патенту;

опис винаходу;

один або декілька пунктів патентної

формули;

креслення, на які в описі чи в патент

ній формулі зроблені посилання;

анотацію.

ЗАЯВКА КОНВЕНЦІЙНА

заявка конвенционная convention application

Конвенційна заявка — це заявка на видачу охоронного документа, яка
подається згідно з Паризькою конвенцією по охороні промислової
власності.

ЗАЯВКА МІЖНАРОДНА заявка международная international application

Міжнародна заявка — це заявка, яка подається у відповідності з
міжнародною угодою (договором), яка стосується питань охорони прав на
об’єкти промислової власності. Заявка подається до національного
патентного відомства або до міжнародної організації, яка має право її
прийняти. За подання міжнародної заявки заявник має сплатити встановлене
мито.

ЗАЯВКА НА ВИДАЧУ ПАТЕНТУ,

ЩО ВВАЖАЄТЬСЯ ВІДКЛИКАНОЮ

заявка на выдачу патента, которая

считается отозванной

application for grant of a patent considered as

withdrawn

Згідно з чинним законодавством України заявник має право в будь-який
час, до дати одержання ним рішення про видачу патенту, відкликати
заявку. Відомство з власної ініціативи може вважати заявку відкликаною і
повідомити про це заявника в таких випадках:

— не надійшов у встановлений термін

документ про сплату збору за подання за

явки;

57

ЗАЯВКА НА ВИДАЧУ ПАТЕНТУ, ЩО ВВАЖАЄТЬСЯ НЕПОДАНОЮ

протягом 3 років з дати подання заяв

ки не надійшло клопотання про проведен

ня експертизи заявки на винахід по суті;

не надійшла у встановлений термін

відповідь заявника на запит експертизи або

мотивоване клопотання про продовження

терміну відповіді.

ЗАЯВКА НА ВИДАЧУ ПАТЕНТУ, ЩО ВВАЖАЄТЬСЯ НЕПОДАНОЮ заявка на выдачу
патента, которая считается неподаной application for grant of a patent
considered as never been filed

Згідно з чинним законодавством України Патентне відомство може визнати
заявку неподаною і повідомити про це заявника у випадку, коли подані
документи заявки не відповідають мінімальним вимогам, необхідним для
встановлення дати подання заявки, а заявник не подав виправлені та
уточнені матеріали заявки у двомісячний термін після одержання
відповідного повідомлення відомства.

Заявка на винахід може бути також визнана неподаною при відсутності в
матеріалах заявки креслень, на які є посилання в описі винаходу, а
заявник протягом двох місяців з дати одержання відповідного повідомлення
відомства не подав зазначені креслення або не анулював посилання на них
в описі.

ЗАЯВКА НА ВИНАХІД

заявка на изобретение patent application

Заявка на винахід — це комплект документів, що подається до відомства з
метою одержання патенту на винахід. Заявка має відноситись до одного
винаходу. До складу заявки на винахід входять такі документи (в трьох
примірниках):

заява встановленої форми викладена

українською мовою;

опис винаходу з формулою, викладе

ні українською або іншою мовою;

реферат;

— графічні або інші ілюстративні мате

ріали;

— документ, що підтверджує сплату встановленого збору за подання
заявки, або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати
збору (ці документи можуть бути подані протягом 2 місяців від дати
надходження заявки до відомства). Якщо документи заявки (крім «заяви»)
подані не українською мовою, протягом двох місяців від дати їх подання
до відомства має надійти їх переклад українською мовою. Заявка може бути
подана заявником особисто або надіслана поштою.

ЗАЯВКА НА ЗНАК ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

заявка на знак для товаров и услуг trademark application

див. ЗАЯВКА НА РЕЄСТРАЦІЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗАЯВКА НА ТОВАРНИЙ ЗНАК)

ЗАЯВКА НА ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК

заявка на промышленный образец design application

Заявка на промисловий зразок – це комплект документів, що подається до
відомства з метою одержання патенту на промисловий зразок. Заявка має
відноситись до одного промислового зразка.

До складу заявки входять:

заява про видачу патенту викладена

українською мовою, в двох примірниках;

комплект фотографій, що дають пов

не уявлення про об’єкт промислового зразка;

опис промислового зразка;

креслення, схеми та інші ілюстратив

ні матеріали, якщо необхідно;

документ про сплату встановленого

збору за подання заявки.

ЗАЯВКА НА РЕЄСТРАЦІЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗАЯВКА НА ТОВАРНИЙ ЗНАК) заявка на
регистрацию товарного знака (заявка на товарный знак) application for
the registration of a trademark (a trademark application)

Заявка на реєстрацію товарного знака — це сукупність документів, що
необхідні для реєстрації товарного знака, оформле-

58

ЗАЯВКА РЕГІОНАЛЬНА (НА ВИДАЧУ ПАТЕНТУ)

ні та подані відповідно до вимог національного законодавства
(національна заявка на реєстрацію товарного знака).

За законодавством України особа, що бажає зареєструвати знак і отримати
свідоцтво, подає заявку на видачу свідоцтва України на знак для товарів
і послуг, яка має відноситись до одного знака. Заявка має містити:

– заяву про реєстрацію знака викладе

ну українською мовою;

зображення знака, що заявляється;

документ про сплату встановленого

збору за подання заявки;

перелік товарів і послуг, для яких за

явник просить зареєструвати знак, згрупо

ваних відповідно до Міжнародної класи

фікації товарів і послуг для реєстрації знаків

(див.).

У разі необхідності до заявки можуть додаватись копія попередньої
заявки, що підтверджує право на пріоритет (див. «Перша заявка (на
реєстацію товарного знака)»), довіреність, що засвідчує повноваження
представника заявника, статут колективного знака (див. «Колективний
знак») та ін. Якщо деякі (крім заяви) документи подані неукраїнською
мовою, переклад їх має надійти до відомства протягом 2 місяців з дати
подання заявки. Вимоги до заявки регламентуються статтею 7 Закону
України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

ЗАЯВКА НА РЕЄСТРАЦІЮ ТОПОГРАФІЇ ІМС

заявка на регистрацию топографии ИМС application for registration of a
layout design

Заявка на топографію ІМС — це комплект документів, що подається до
відомства з метою одержання свідоцтва про реєстрацію топографії ІМС.

Заявка складається українською мовою і повинна містити:

— заяву про реєстрацію топографії ІМС;

– матеріали, що ідентифікують топо

графію ІМС і дають про неї вичерпну ін

формацію.

У випадку, коли мікросхема вже була введена в оборот до дати подачі
заявки, до останньої додаються зразки ІМС, що

включають дану топографію в такому вигляді, в якому її введено в
оборот, відомості про дату першого використання топографії ІМС і основні
технічні характеристики їх зразка.

Якщо подані матеріали, що ідентифікують топографію ІМС, містять
інформацію про будь-який шар топографії ІМС або його частину, яка, на
думку заявника, є конфіденційною, то даний шар у цілому або відповідну
його частину може бути вилучено і включено до складу матеріалів, що
ідентифікують топографію ІМС, у закодованій формі.

ЗАЯВКА НА СОРТ РОСЛИН заявка на сорт растений plant variety application

Заявка на сорт рослин – це комплект документів, що подається з метою
одержання патенту на сорт рослин. Заявка відноситься до одного сорту. До
складу заявки входить:

– заява про видачу патенту викладена українською мовою;

опис сорту рослин;

документ про оплату послуг за прове

дення експертизи Державною комісією

України по впровадженню та охороні сор

тів рослин. До початку впровадження сорту

заявник має забезпечити комісію насінним

матеріалом у достатній кількості.

ЗАЯВКА НАЦІОНАЛЬНА заявка национальная national application

Національна заявка — це заявка на видачу охоронного документа, яка
подається до компетентного органу держави відповідно до вимог її
національного законодавства.

ЗАЯВКА РЕГІОНАЛЬНА (НА ВИДАЧУ

ПАТЕНТУ)

заявка региональная (на выдачу патента)

regional application (for grant of a patent)

Регіональна заявка – це заявка на регіональний патент (див. «Патент
регіональний»).

59

ЗАЯВКА РСТ

ЗАЯВКА РСТ заявка РСТ application under РСТ

Заявка РСТ — це заявка на видачу патенту, яка подана згідно з Договором
про патентну кооперацію (РСТ). Така заявка має відповідати вимогам
Договору та Інструкції до нього, бути складена установленою мовою і
містити: клопотання про те, щоб вона розглядалася як міжнародна заявка;
зазначення принаймні однієї Договірної держави; частину, яка зовнішньо
нагадує опис; частину, яка зовнішньо нагадує формулу винаходу; ім’я та
інші встановлені відомості про заявника та агента (якщо такий є);
креслення (якщо це необхідно); реферат; відомості про винахідника, якщо
це вимагається законодавством хоча б однієї з країн.

Подання заявки супроводжується сплатою відповідних зборів.

ЗАЯВКИ КОЛІДУЮЧІ

(КОНФЛІКТУЮЧІ)

заявки коллидирующие (конфликтующие)

colliding (conflicting) applications

Заявки колідуючі (конфліктуючі) — це зіткнення двох або більшої
кількості одночасно поданих заявок, коли кожна з них містить один або
декілька пунктів патентної формули, що відносяться по суті до тотожних
винаходів, або декілька пунктів формули якої-небудь заявки описують
винахід, до якого відноситься інша заявка.

ЗАЯВНИК

заявитель

applicant

Заявником є фізична або юридична особа (особи), від імені якої подано
заявку на реєстрацію об’єкта промислової власності або сорту рослин,
топографії ІМС у відповідності з національним законодавством або згідно
з регіональною чи міжнародною угодою.

ЗАЯВНИЦЬКА СИСТЕМА ВИДАЧІ

ПАТЕНТІВ

заявительская система выдачи патентов

first-to-file system of granting patents

За заявницькою системою видачі патентів, патент видається першому
заявнику незалежно від того, чи є він дійсним винахідником чи ні.

ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ хранение информации storage of information

Забезпечення незмінного стану інформації та її матеріальних носіїв.

ЗБІР ЗА ВИДАЧУ ПАТЕНТУ

(СВІДОЦТВА)

сбор за выдачу патента (свидетельства)

issuance fee

Збір за видачу патенту (свідоцтва) — це збір, що сплачується за видачу
патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок, в тому числі за
видачу патенту України на винахід, промисловий зразок за клопотанням про
припинення дії на території України авторського свідоцтва СРСР на
винахід, свідоцтва СРСР на промисловий зразок, а також за видачу
свідоцтва на знак для товарів і послуг.

Відповідно до законів України «Про охорону прав на винаходи і корисні
моделі», «Про охорону прав на промислові зразки» збір за видачу патенту
на винахід, корисну модель, промисловий зразок сплачується протягом
трьох місяців від дати отримання заявником рішення про видачу патенту.
Документ про сплату збору повинен надійти до відомства у зазначений
термін. Якщо документ про сплату збору не надійшов у визначений термін,
відомості про видачу патенту не публікуються, а заявка вважається
відкликаною.

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг» збір за видачу свідоцтва на знак сплачується протягом трьох
місяців від дати отримання заявником рішення про видачу свідоцтва.
Документ про сплату збору повинен надійти до відомства у зазначений
термін. Якщо документ про сплату збору не надійшов у визначений термін,
відомості

60

ЗБІР РІЧНИЙ

про видачу свідоцтва не публікуються, а заявка вважається відкликаною.

ЗБІР ЗА ПОДАННЯ ЗАЯВКИ

сбор за подачу заявки filing fee

Збір за подання заявки — це збір, що сплачується при поданні заявки на
видачу охоронного документа на об’єкт промислової власності.

Відповідно до законів України щодо охорони прав на винаходи, корисні
моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг документ про
сплату збору за подання заявки повинен надійти до відомства разом із
заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки. Якщо документ
про сплату збору не надійшов у визначений термін, заявка вважається
відкликаною.

ЗБІР ЗА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ

ЗАЯВКИ

сбор за проведение экспертизы заявки

fee for the substantive examination of an

application

Збір, що сплачується за проведення експертизи заявки по суті.

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні
моделі» документ про сплату збору за проведення експертизи заявки на
винахід по суті має надійти до відомства разом з клопотанням про
проведення експертизи. У разі неподання разом з клопотанням документа,
що підтверджує сплату збору, клопотання вважається неподаним.

Якщо збір сплачено у розмірі меншому, ніж встановлений, то документ про
доплату збору має надійти протягом двох місяців від дати отримання
повідомлення про необхідність доплати.

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на топографії
інтегральних мікросхем» збір за проведення експертизи по суті заявки на
реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми сплачується особою, яка
подає заперечення проти її реєстрації, протягом двох місяців від дати
отримання рішення Апеляційної палати або су-

ду про необхідність проведення експертизи по суті.

ЗБІР ЗА РЕЄСТРАЦІЮ ТОПОГРАФІЇ ІНТЕГРАЛЬНОЇ МІКРОСХЕМИ

сбор за регистрацию топографии интегральной микросхемы fee for
registration of a topography of an integrated circuit

Збір за реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми — це збір, що
сплачується за реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми у
відповідному державному реєстрі.

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на топографії
інтегральних мікросхем» документ про сплату збору за реєстрацію
топографії інтегральної мікросхеми, включаючи видачу свідоцтва, повинен
надійти до відомства разом із заявкою або протягом двох місяців від дати
подання заявки. Якщо документ про сплату збору не відповідає
встановленим вимогам, а заявник не усунув зазначені невідповідності
протягом трьох місяців від дати відправлення йому повідомлення і не
подав мотивованого клопотання про продовження терміну, відомство
надсилає заявникові рішення про відмову у реєстрації.

ЗБІР РІЧНИЙ

сбор годовой annual fee

Річний збір — це збір, що сплачується за підтримання чинності патенту на
винахід, корисну модель, промисловий зразок.

Відповідно до законів України щодо охорони прав на винаходи, корисні
моделі, промислові зразки річний збір сплачується за кожний рік дії
патенту, рахуючи від дати подання заявки.

Перша сплата збору за поточний рік дії патенту здійснюється протягом
чотирьох місяців від дати публікації відомостей про видачу патенту.
Документ про першу сплату збору повинен надійти до відомства протягом
зазначеного періоду. Документ про сплату збору за кожний наступний рік
повинен надійти до відомства до кінця поточ-

61

ЗБОРИ

ного року дії патенту за умови сплати збору протягом останніх чотирьох
місяців року.

Річний збір може бути сплачений, а документ про його сплату —
відправлений до відомства протягом шести місяців після закінчення
встановленого терміну. При цьому розмір збору збільшується на 50 %. Якщо
документ про сплату річного збору не надійшов до відомства протягом
зазначених шести місяців, дія патенту припиняється.

Розмір річного збору зменшується на 50 % у разі подання власником
патенту заяви про надання будь-якій особі права на використання
винаходу, корисної моделі, промислового зразка (див. «Ліцензія
відкрита»).

ЗБОРИ

сборы fees

Зборами є обов’язкові платежі, що стягуються державою або іншими
органами з фізичних та юридичних осіб за надані послуги.

Відповідно до законів України «Про охорону прав на винаходи і корисні
моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на топографії
інтегральних мікросхем» — це платежі за здійснення патентним відомством
дій, пов’язаних з охороною прав на об’єкти промислової власності, сорти
рослин та топографії ІМС та видачею охоронних документів.

Перелік зборів, розміри і порядок їх сплати регламентуються Положенням
про порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на винаходи,
корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем та
знаки для товарів і послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 10 жовтня 1994 р. № 701, із змінами і доповненнями.

Кошти, що надходять від сплати зборів, використовуються на розвиток
державної системи охорони інтелектуальної власності.

Чинним законодавством передбачені збори за такі дії: за подання заявки
на видачу охоронного документа; за проведення експертизи заявки на
винахід по суті; за підтримання чинності патенту на винахід, корисну
модель, промисловий зразок (річний збір); за продовження чинності
патенту на корисну модель, промисловий зразок; за продовження чинності
свідоцтва на знак для товарів і послуг тощо.

ЗВІТ ПРО ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ отчет о патентных исследованиях report on
patent information research

Сукупність документів, які містять систематизовану інформацію про
результат патентних досліджень щодо конкретного об’єкта господарської
діяльності (його складових частин) і упорядковані та згруповані
відповідно до вимог ДСТУ 3575—97.

ЗВІТ ПРО ПОШУК

отчет о поиске search report

Звіт про результати пошуку на рівень техніки, що виконується відомством
промислової власності або на його замовлення. Звіт містить посилання на
документи, які вважаються релевантними для визначення новизни &