.

Святоцький О.Д. 2000 – Інтелектуальна власність. Словник-довідник Том 2 (книга)

Язык: украинский
Формат: книжка
Тип документа: Word Doc
0 55070
Скачать документ

Святоцький О.Д. 2000 – Інтелектуальна власність. Словник-довідник Том 2.

ЗМІСТ

Передмова 7

Перелік використаних абревіатур 9

Терміни 11

Український абетковий покажчик термінів 157

Англо-український абетковий покажчик термінів 166

Російсько-український абетковий покажчик термінів 182

Перелік використаних джерел 199

Додаток 1. Перелік нормативних актів України у сфері

інтелектуальної власності 201

Додаток 2. Міжнародні договори, учасницею яких є Україна . . 207

Додаток 3. Міждержавні угоди (двосторонні та регіональні),

учасницею яких є Україна 208

Додаток 4. Міжвідомчі угоди, програми співробітництва,

учасником яких є Держпатент України 213

Додаток 5. Список літератури щодо вартісної оцінки

об’єктів інтелектуальної власності 215

Додаток 6. Стандарты, рекомендации и руководства ВОИС в области
информации и документации по промышленной собственности (перечень) …
217

Додаток 7. Стандарт ST.3. Рекомендуемый стандарт

на двубуквенные коды для представления стран,

административных единиц и межправительствен

ных организаций 221

Додаток 8. Стандарт ST.9. Рекомендации по библиогра

фическим данным в патентных документах

и свидетельствах дополнительной охраны (SPC)

и относящимся к ним 232

Додаток 9. Стандарт ST.60. Рекомендации, относящиеся

к библиографическим данным о товарных знаках . . 240

Додаток 10. Стандарт ST.80. Рекомендации, относящиеся

к библиографическим данным о промышлен

ных образцах 248

Додаток 11. Перелік патентно-інформаційних продуктів

на CD-ROM, що регулярно публікуються 253

Додаток 12. Перелік національної та зарубіжної патентної

документації Фонду громадського користування

Держпатенту України

(станом на 01.10.99 р.) 260

Додаток 13. Інформація стосовно об’єктів інтелектуальної

власності, наявна в ]нтернет

(станом на 05.10.99 р.) 264

ПЕРЕДМОВА

Поняття «промислова власність» є складовою частиною поняття
«інтелектуальна власність» і означає права на об’єкти промислової
власності: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для
товарів і послуг, фірмові найменування та зазначення походження товарів.

Як видно зі змісту цього поняття, визначення «промислова»
використовується в досить широкому контексті та власне до промисловості
безпосереднього відношення може і не мати. Надання державою прав на
об’єкти промислової власності та забезпечення захисту цих прав при
використанні таких об’єктів мають важливе стимулююче значення для
економічного та технологічного розвитку будь-якої країни.

Системи правовідносин, організаційних заходів, відповідний суспільний
менталітет у цій сфері формувались у розвинених країнах протягом
багатьох десятків і навіть сотень років.

На сьогодні охорона промислової власності є багатоаспектною сферою, що
має безпосереднє відношення до юриспруденції, економіки, виробництва,
торгівлі, міжнародних зв’язків, інформатики тощо.

Питання набуття прав на об’єкти промислової власності, їх
кваліфікованого використання та захисту вимагають від творців і
власників цих об’єктів неабияких спеціальних знань, певної
підготовленості та компетентності.

Метою укладачів цього словника-довідника є подання в стислій формі
необхідного мінімуму відомостей щодо існуючої правової бази в сфері
охорони промислової власності, процедур складання, подання та розгляду
заявок на одержання правової охорони; економічних аспектів використання
об’єктів промислової власності; створення та розповсюдження інформації
про такі об’єкти; міжнародного співробітництва і кооперації в цій сфері.

Особлива увага приділяється висвітленню особливостей охорони промислової
власності в Україні з урахуванням норм відповідного чинного
законодавства.

Перевагу надано такій формі подання матеріалу, яка забезпечує можливість
одержання з однієї статті якнайповнішої інформації.

Цей словник-довідник — перша спроба зібрати в одному виданні основні та
найпоширеніші українські терміни в сфері правової охорони об’єктів
промислової власності. Він містить близько 500 термінів з їх
тлумаченням.

З метою уніфікації матеріалу як терміни розглядалися слова та
словосполучення, що зафіксовані перш за все чинним законодавством
України, а також Всесвітньою організацією інтелектуальної власності
(ВОІВ).

При відборі термінів для включення до словника-довідника використані
також вітчизняні та зарубіжні термінологічні видання, стандарти,
нормативні та довідкові матеріали, відображені в Переліку використаних
джерел, що додається.

Терміни розміщені за українською абеткою. Кожний термін у
словнику-довіднику подано українською, російською та англійською мовами,
тлумачення терміна подано українською мовою.

У деяких випадках після терміна, його російських та англійських
еквівалентів у дужках подається його загальновживана (стала)
абревіатура. Наприклад: Міжнародна патентна класифікація (МПК).

Після передмови наводиться перелік абревіатур, використаних у
словнику-довіднику

У словнику-довіднику застосована система посилань, що дозволяє
Інформувати користувача стосовно термінів або додатків, пов’язаних Із
даною словниковою статтею У тексті тлумачення або в його кінці посилання
«(див )» подається безпосередньо після терміна, на який дається
посилання Наприклад, у статті «Носи Інформації» після терміна
«мікро-форми» подається «(див )», тобто термін «Мікроформи» є окремою
словниковою статтею, з якою є можливість ознайомитись

У випадках, коли термін, який може розглядатись як джерело додаткової
Інформації, не згадується в тексті словникової статті, посилання на
нього «(див також )» подається в кінці статті Наприклад, у статті
«Мінімум документації РСТ» в кінці подається (див також
«Патентно-асоційована (непатентна) література»)

Необхідно зазначити, що словник-довщник є першим серед подібних видань,
який містить сучасну українську термінологію щодо промислової власності
Наявність термінологічних еквівалентів російською та англійською мовами,
а також двомовні покажчики, подані в Додатках, полегшують користування
словником-довідником І дозволяють використовувати його як
украшсько-росшсько-англійський термінологічний галузевий словник

У Додатках також наведені корисні практичні відомості та переліки
джерел, що можуть бути використані для поглибленого вивчення окремих
питань Так, у Додатку 1 вміщено перелік нормативних актів України в
сфері охорони прав Інтелектуальної власності, що включає кодекси,
закони, укази Президента України, декрети та постанови Кабінету
Міністрів, постанови Верховної Ради України та нормативно-правові акти,
видані у відповідності до компетенції Держпатенту України

Для тих користувачів, діяльність яких так чи Інакше пов’язана з
вартісною оцінкою об’єктів Інтелектуальної власності, стане в нагоді
перелік джерел, наведений в Додатку 5

Враховуючи обмежену можливість ознайомлення з текстами міжнародних
стандартів ВОІВ та зацікавленість користувачів словника-довідника в
такій Інформації, у Додатках 6—10 подається як Перелік стандартів,
рекомендацій та настанов ВОІВ, так І тексти окремих стандартів, які, на
д>мку укладачів, є найбільш важливими для ознайомлення Оскільки офіційне
видання стандартів здійснюється декількома робочими мовами ВОІВ,
зазначені матеріали подаються найдоступнішою з них — російською мовою

Вагоме значення для користувачів, яким необхідно постійно працювати Із
зарубіжною та національною патентною документацією, має Інформація,
наведена у Додатку 12, де подано перелік документації, включеної до
Фонду патентної документації громадського користування (патентної
бібліотеки), відкритого Держпатентом України для широкої громадськості в
1999 році

Словник-довщник призначений для широкого кола користувачів —
винахідників, дизайнерів, промисловців, комерсантів, представників у
справах промислової власності (патентних повірених), юристів,
економістів, студентів, викладачів тощо

Відгуки та зауваження стосовно цього видання просимо надсилати за
адресою 04655, МСП, Киів-53, Львівська площа, 8, Держпатент України

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ АБРЕВІАТУР

БД Бази даних

ВОІВ Всесвітня Організація Інтелектуальної Власності

ДПА Довідково-пошуковий апарат

ДПВУ Державне патентне відомство України

ДСТУ Державний стандарт України

ЄАП Євразійський патент

ЄАПВ Євразійське патентне відомство

ЄАПК Євразійська патентна конвенція

ЄП Європейський патент

ЄПВ Європейське патентне відомство

ІМС Інтегральна мікросхема

ІНПАДОК Міжнародний центр патентної документації (м Відень), з 1990 р у

складі EPIDOS (ЄПВ)

ІНІД Узгоджені на міжнародному рівні цифрові коди для Ідентифікації

бібліографічних даних

ІПС Інформаційно-пошукова система

ІСО Міжнародна організація зі стандартизації

КАПРІ Комп’ютеризоване ведення патентних документів, рекласифікова-

них за МПК

МКЗЕЗ Міжнародна класифікація зображальних елементів знаків

МКПЗ Міжнародна класифікація промислових зразків

МКТП Міжнародна класифікація товарів І послуг для реєстрації знаків

МОД Міжнародний орган депонування

МПК Міжнародна патентна класифікація

НДЦПЕ Науково-дослідний центр патентної експертизи

НПК Національна патентна класифікація

НТ1 Науково-технічна Інформація

ОГД Об’єкт господарської діяльності

ОІВ Об’єкт Інтелектуальної власності

ОПВ Об’єкт промислової власності

ПКТ Покажчик ключових термінів до МПК

ПКІТ Постійний комітет ВОІВ з Інформаційних технологій

ПІБ Патентно-інформаційна база Держпатенту України для проведення

експертизи заявок по суті

УДК Універсальна десяткова класифікація

ФГК Фонд патентної документації громадського користування Держпа

тенту України

ARIPO African Regional Industrial Property Organization

CAPRI Computerized Administration of Patent Documents Reclassified
According

to the I PC

CD-ROM Compact Disk Read-Only Memory

CFE Classification of the Figurative Elements of Marks (The Vienna
Classifi-

cation)

DVD-ROM Digital Versatile Disk Read-Only Memory

EAP Eurasian Patent

EAPC Eurasian Patent Convention

ECLA European Patent Classification

EP European Patent

EPIDOS European Patent Information and Documentation Systems

ESPACE Electronic Storage of Patent Applications on CD-ROM by the ЕРО

IDA International Depository Authorities

INID Internationally agreed Numbers for Identification of bibliographic
Data

INPADOC International Patent Documentation Center

IPC International Patent Classification

IPDL Intellectual Property Digital Libraries

IPEA International Preliminary Examination Authority

ISA International Searching Authority

JOPAL Journal of Patent Associated Literature

MIMOSA Mixed Mode Software

OAP1 Organisation Afncame de la Propnete Intellectuelle

OHIM Office for Harmonization in the Internal Market

PAJ Patent Abstracts of Japan

PCT Patent Cooperation Treaty

SPOU State Patent Office of Ukraine

ST Standard

URL Uniform Resource Locator

WWW World Wide Web

WIPO World Intellectual Property Organization

10

АВТОРСЬКЕ СВІДОЦТВО НА ВИНАХІД

А

АВТОМАТИЗОВАНІ БАЗИ ДАНИХ (БД) автоматизированные базы данных (БД)
computer databases (DB)

Сукупність даних, які організовані за визначеними правилами описування,
зберігання та маніпулювання даними. Автоматизовані БД стосовно об’єктів
промислової власності (винаходів, знаків для товарів і послуг) містять в
основному бібліографічні дані охоронних документів, реферати або повні
тексти патентних документів. Існують тематичні БД, що містять інформацію
не лише патентних документів, а й науково-технічної літератури,
періодичних видань. Пошук в автоматизованих БД можливий за
бібліографічними даними, а в деяких БД — також за словами назв і
рефератів. Деякі БД мають системи поглибленої індексації, що
забезпечують високу точність пошуку. Автоматизовані БД створюються
відомствами промислової власності, фірмами та організаціями, які
виступають як постачальники баз даних. Вони накопичують та упорядковують
дані за певними правилами. Автоматизовані БД патентних відомств
формуються в процесі діловодства за заявками та публікаціями відомостей
стосовно об’єктів промислової власності. Комерційні фірми отримують ці
«сирі» дані від відомств, звичайно, на ліцензійній основі і піддають їх
додатковій обробці, зокрема, проводять поглиблене індексування,
створюють більш інформативні назви винаходів та реферати, відзначають
найбільш значущі місця тощо. Ці інформаційні продукти з доданою вартістю
(«value-added products») надаються для користування на комерційній
основі через хости (див.). Перелік БД, що найбільш використовуються для
пошуку патентних документів та знаків для товарів і послуг, подано в
«Довіднику ВОІВ з інформації та документації в галузі промислової
власності».

АВТОРСЬКЕ СВІДОЦТВО НА ВИНАХІД авторское свидетельство на изобретение
certificate inventor’s (author’s) for invention

Авторське свідоцтво на винахід — охоронний документ на винахід,
передбачений законодавствами деяких країн, зокрема Алжиру, Куби,
Монголії, В’єтнаму, СРСР тощо.

Вимоги, яким повинен відповідати винахід, для видачі на нього
авторського свідоцтва такі ж, як і для видачі на нього патенту. Різниця
полягає в тому, що у випадку, якщо на винахід видано авторське
свідоцтво, виключне право на його використання належить державі. При
цьому автору належить право авторства і він має право на винагороду.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію
Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від
23.12.93 № 3769-ХІІ авторські свідоцтва СРСР на винаходи є чинними в
Україні. Автори спільно із заявниками можуть клопотати про видачу їм
патентів України на винаходи, що охороняються авторськими свідоцтвами
СРСР. У випадку видачі таких патентів дія відповідних авторських
свідоцтв СРСР в Україні припиняється. Строк дії такого патенту
відраховується від дати подання заявки на одержання авторського
свідоцтва СРСР; права, що випливають з патенту, діють від дати
публікації відомостей про видачу патенту України.

Згідно з Інструкцією про порядок видачі патентів України на винаходи, що
охороняються авторськими свідоцтвами СРСР, затвердженою в Міністерстві
юстиції України 26.07.95 за № 246/782, особа, яка бажає одержати патент
України на винахід, що охороняється авторським свідоцтвом СРСР і має на
це право, подає до Патентного відомства клопотання, яке містить
відомості про винахідника(ів) і заявника(ів), номер авторського
свідоцтва СРСР, номер і дату подання заявки, назву винаходу, відомості
про особу, на ім’я якої просять видати патент, адресу для листування. До
клопотання додаються: засвідчена копія авторського свідоцтва СРСР, копії
опису ви-

11

АДРЕСА В ШТЕРНЕ!

находу, експертний висновок про можливість публікації, якщо винахід мав
гриф «Для службового користування», копію документа про
правонаступництво (при необхідності), доручення на ім’я патентного
повіреного або іншої довіреної особи (при необхідності), документ, що
підтверджує сплату відповідного збору, та інші документи, передбачені
зазначеною Інструкцією.

АДРЕСА В ІНТЕРНЕ! адрес в Интернет Internet address

Уніфікований локатор ресурсів (URL — Uniform Resource Locator) — це
комп’ютерна адреса у всесвітній мережі Інтернет (див.), що
використовується для отримання доступу до певних інформаційних ресурсів
за допомогою спеціальної програ-ми-браузера. URL складається з
буквено-цифрової послідовності — назви домена, яка повинна бути
унікальною, тобто застосовуватися лише для одного комп’ютера в мережі
Інтернет. Назви доменів реєструються спеціальними міжнародними
організаціями. Часто назва домена є такою ж самою, як назва організації,
фірми, що здійснює електронну торгівлю, зокрема пропонує через Інтернет
свої товари або послуги. В рамках ВОІВ проводяться консультації щодо
врегулювання спорів, пов’язаних з використанням в Інтернет
інтелектуальної власності (у т. ч. використанням зареєстрованих або
широко відомих знаків як назв доменів).

АДРЕСА ДЛЯ ЛИСТУВАННЯ адрес для переписки address for service

Адреса для листування зазначається у відповідній графі заяви на видачу
охоронного документа, яка входить до обов’язкового складу матеріалів
заявки. Адреса для листування має містити всі необхідні поштові
реквізити і використовується Відомством в процесі листування із
заявником або його представником. Заявник на власний розсуд визначає,
яку саме адресу буде використано для листування з Відомством. У разі
зміни адреси для листування заявник має вчасно повідомити про це Відом-

ство. Несвоєчасне повідомлення про зміну адреси для листування може
призвести до затримок і порушення визначених національним законодавством
термінів, що, в свою чергу, може призвести до втрати прав на одержання
охоронного документа.

АМОРТИЗАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

амортизация нематериальных активов amortization of intangible assets

Під терміном «амортизація нематеріальних активів» слід розуміти
поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або
поліпшення, на зменшення скори-гованого прибутку платника податку у
межах норм амортизаційних відрахувань.

Відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»
амортизації підлягають витрати на придбання нематеріальних активів для
власного виробничого використання. Не підлягають амортизації та повністю
відносяться до складу валових витрат звітного періоду витрати платника
податку на придбання нематеріальних активів з метою їх подальшого
продажу іншим особам.

Для амортизації нематеріальних активів застосовується лінійний метод, за
яким кожний окремий вид нематеріального активу амортизується рівними
частками, виходячи з його первісної вартості, з урахуванням індексації
протягом строку, який визначається платником податку самостійно,
виходячи із строку корисного використання таких нематеріальних активів
або строку діяльності платника податку, але не більше 10 років
безперервної експлуатації.

Амортизаційні відрахування провадяться до досягнення залишковою вартістю
нематеріального активу нульового значення.

АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНА ОБРОБКА

ІНФОРМАЦІЇ

аналитико-синтетическая обработка

информации

analytico-synthetic processing of information

Процес обробки інформації за методом аналізу і синтезу змісту документів
з метою

12

АПЕЛЯЦІЯ

одержання необхідних відомостей, а також шляхом їх класифікування,
оцінки, спів-ставлення і узагальнення. Складається з таких процесів:
анотування, реферування, відбору фактів та підготовки оглядів тощо.

АНАЛОГ

аналог prior art

Аналог — об’єкт, близький за технічною суттю, призначенням або функціями
до заявленого об’єкта винаходу і відомий з існуючого рівня техніки.
Аналог використовується при розкритті рівня техніки в описі винаходу;
при цьому слід зазначити недоліки, що перешкоджають досягненню бажаного
технічного результату. При виборі аналогів слід керуватися подібністю
сукупності його ознак до сукупності ознак винаходу. Необхідно зауважити,
що рівень аналогії може бути більш або менш високим, але, як правило,
аналоги завжди існують. Посилання на те, що аналогів не існує, є
найчастіше необгрунтованим і можливе лише за наявності так званого
«піонерного винаходу», що на практиці трапляється дуже рідко. Найбільш
близький аналог називається «прототипом».

АНУЛЮВАННЯ ПАТЕНТУ аннулирование патента revocation of patent

Анулювання патенту відбувається внаслідок прийняття компетентним органом
рішення про припинення дії патенту в разі визнання його недійсним.

АПЕЛЯНТ

апеллянт

appellant

Згідно з чинним законодавством України апелянт — це фізична або юридична
особа, яка подала апеляцію. У разі подання апеляції стосовно заявки або
міжнародної реєстрації знака апелянтом виступає заявник. Апеляція щодо
видачі охоронного документа або дії міжнародної реєстрації зна-

ка на території України може бути подана будь-якою особою.

АПЕЛЯЦІЯ

апелляция appeal

Апеляція — це оскарження будь-якої постанови в вищу інстанцію, що має
право переглянути справу по суті.

Згідно з чинним законодавством України з охорони об’єктів промислової
власності апеляцією вважається письмове заперечення проти рішення
Відомства стосовно заявки на об’єкт промислової власності, сорт рослин,
топографію ІМС або міжнародної реєстрації знака чи проти видачі
охоронного документа або поширення дії міжнародної реєстрації знака на
території України. Зазначене заперечення подається до Апеляційної ради —
позаструктурного органу Патентного відомства, уповноваженого розглядати
апеляції.

Апеляція щодо рішення Відомства стосовно:

заявки подається протягом 3 місяців

від дати одержання цього рішення чи копій

затребуваних матеріалів;

міжнародної реєстрації знаків пода

ється протягом 3 місяців від дати одержання

повідомлення з Міжнародного Бюро ВОІВ

про рішення Відомства.

Апеляція щодо:

видачі охоронного документа пода

ється протягом 6 місяців від дати публікації

відомостей про його видачу;

дії міжнародної реєстрації на терито

рії України подається будь-якою особою

після внесення знака до Міжнародного ре

єстру знаків або після внесення до Міжна

родного реєстру знаків відомостей про те

риторіальне поширення міжнародної реєс

трації на Україну та публікації відомостей

щодо зазначеного у Бюлетені ВОІВ з між

народних знаків.

Апеляція складається українською мовою і має містити: повну назву
об’єкта промислової власності, дату подання заявки, номер заявки або
охоронного документа, дату прийняття рішення, що оспорюється, і дату
отримання цього рішення заявни-

13

АСОЦІАТИВНИЙ ЗНАК

ком, повне Ім’я або найменування заявника чи власника охоронного
документа Із зазначенням його адреси, повне Ім’я або найменування
апелянта Із зазначенням його адреси, підстави для подання апеляції та
очікуваний результат розгляду апеляції Розгляд апеляції проводиться за
умови сплати відповідного збору

АСОЦІАТИВНИЙ ЗНАК ассоциативный знак associated mark

Асоціативний знак — це товарний знак, що є тотожним (аналогічним) або
схожим зі знаками, вже зареєстрованими тією ж особою щодо однорідних
товарів І/або послуг Наслідком реєстрації асоціативного знака є
неможливість передачі права на такий знак Іншим особам через ймовірність
їх змішування на підставі схожості

АФРИКАНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (АОІВ) Африканская
организация интеллектуальной собственности (АОИС) African Intellectual
Property Organization (OAPI)

Система міжурядової кооперації в сфері промислової власності країн
Африки була заснована Лібревільською угодою 1962 р , згідно з якою були
створені Африканська І Малагасійська служби по охороні промислової
власності Лібревільська угода набрала чинності 08 02 82, була
переглянута у рамках Банпйської угоди, якою була заснована Африканська
організація Інтелектуальної власності (АОІВ)

Лібревільська угода встановлює спільну систему видачі та підтримки
чинності охоронних документів на об’єкти промислової власності у
відповідності з єдиними правовими нормами, які застосовуються у кожній
державі-учаснищ Ця система забезпечує виконання спільних формальностей
для видачі охоронних документів, що засвідчують права на об’єкти
промислової власності Заявки подаються до Патентного відомства АОІВ у м
Яунде (Камерун) Заявка, подана в Центральне бюро АОІВ,

має силу національної для всіх держав-уча-сниць угоди Якщо в
міжнародній заявці (згідно з Договором РСТ) зазначена хоч одна Із
держав-учасниць АОІВ, заявка діє як національна у всіх
державах-учасницях АОІВ, які є членами РСТ

АОІВ має власний центр патентної документації І Інформації (ЦПДІ)
Виданий цим центром патент автоматично діє у кожній з держав-учасниць
АОІВ

Станом на 15 07 99 учасницями є 16 країн Бенін, Буркша-Фасо, Габон,
Гвінея, Камерун, Конго, Центрально-Афри-канська Республіка, Чад,
Кот-д’Івуар, Мавританія, Мароко, Малі, Нігер, Сенегал, Того, Південна
Африка

АФРИКАНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (АРОПВ)
Африканская региональная организация промышленной собственности (АРОПС)
African Regional Industrial Property Organization (ARIPO)

Угода про заснування Організації промислової власності країн англомовної
Африки (АРОПВ) була прийнята у грудні 1976 р , набрала чинності 15 02 78

Метою АРОПВ є вдосконалення законодавства з питань охорони промислової
власності держав-учасниць, сприяння встановленню відкритих відносин між
членами АРОПВ з питань промислової власності, надання патентних послуг,
заснування органів для координації діяльності в сфері промислової
власності, формування єдиних поглядів на проблеми в сфері промислової
власності Заявки подаються до Патентного відомства АРОПВ у м Хараре
(Зімбабве) Згідно Із Протоколом по патентах І промислових зразках,
прийнятому в 1982 р , Патентне відомство АРОПВ розглядає заявки, видає
патенти на винаходи, реєструє промислові зразки для держав-учасниць, а
також здійснює керівництво цією діяльністю АРОПВ було розроблено типові
закони стосовно патентів, товарних знаків з метою допомогти
державам-учас-ницям зміцнити їх законодавство в цій сфері

14

АФРИКАНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (АРОПВ)

й-вці ніяк Іях

0-

ий ж-

є

ІІ-

и-а-л,

Одержуючим відомством може бути патентне відомство однієї із договірних
держав. Заявка складається англійською мовою на спеціальному бланку
АРОПВ. Мито сплачується безпосередньо у відомство АРОПВ.

Якщо відомство АРОПВ приймає рішення про видачу патенту, воно повідомляє
про це зазначені держави, які можуть протягом 6-ти місяців подати
заперечення проти поширення дії патенту (чи реєстрації промислового
зразка) на їх території. Піс-

ля закінчення цього терміну відомство АРОПВ видає патент і публікує
відомості щодо патенту, який набирає чинності в зазначених державах, які
не подали заперечень. Строк дії патентів на винаходи для кожної із
зазначених держав встановлюється згідно з їх національними
законодавствами.

Станом на 15.07.99 учасницями є 14 країн: Ботсвана, Гамбія, Гана, Кенія,
Лесото, Малаві, Сьєра-Леоне, Сомалі, Судан, Свазіленд, Танзанія, Уганда,
Замбія, Зімбабве.

15

БАЗИ ДАНИХ (БД)

БАЗИ ДАНИХ (БД)

див. АВТОМАТИЗОВАНІ БАЗИ ДАНИХ

БІБЛІОГРАФІЧНІ ДАНІ библиографические данные bibliographic data

Дані, які вміщуються на першій сторінці (титульному листі) охоронного
документа і у відомостях, що публікуються в офіційних бюлетенях стосовно
видачі патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки,
реєстрації знаків для товарів і послуг та заявок на них. Рекомендований
стандартами ВОІВ мінімум даних, що дозволяють ідентифікувати документ,
включають: дані стосовно національної подачі заявки, пріоритету,
публікації, класифікації та іншу стислу інформацію щодо технічного
змісту документа або відомостей в офіційному бюлетені. Переліки
бібліографічних даних встановлені стандартами ВОІВ: ST.9 — для винаходів
і корисних моделей, ST.60 — для знаків для товарів і послуг, ST.80 — для
промислових зразків (див. Додатки 8, 9, 10). За основними
бібліографічними даними (номер заявки, дата публікації, пріоритетні
дані, індекс класифікації, автор, заявник та деякі інші) здійснюється
пошук як у ручному, так і в автоматизованому режимі.

БІБЛІОТЕКА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (ПАТЕНТНА БІБЛІОТЕКА) библиотека
промышленной собственности (патентная библиотека) industrial property
library

Бібліотека, безпосередньо підпорядкована відомству промислової
власності, або інший некомерційний державний чи на-півдержавний заклад,
уповноважений поширювати інформацію стосовно промислової власності для
потреб громадськості. Бібліотека здійснює комплектування та об-

робку фондів патентної документації на різних носіях (папір,
мікроформи, оптичні диски CD-ROM) і надає доступ до них читачам. Слід
враховувати, що умови використання деяких патентно-інформаційних
продуктів на CD-ROM в бібліотеках передбачають обмеження щодо копіювання
даних на електронному носієві. Деякі бібліотеки промислової власності
надають читачам послуги з доступу до віддалених БД, зокрема, через
Інтернет. В Україні бібліотекою промислової власності є Фонд патентної
документації громадського користування (див. також «Електронні
бібліотеки інтелектуальної власності»).

БІЛЬШ ПІЗНЯ ЗАЯВКА

НА РЕЄСТРАЦІЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА

более поздняя заявка на регистрацию

товарного знака

later application for the registration of a

trademark

Більш пізня заявка на реєстрацію товарного знака — це заявка, що має
більш пізню дату пріоритету (див. «Дата пріоритету») по відношенню до
іншого об’єкта, якому надається правова охорона згідно з національним
законодавством щодо товарних знаків.

БІЛЬШ РАННЯ ЗАЯВКА

НА РЕЄСТРАЦІЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА

более ранняя заявка на регистрацию

товарного знака

earlier application for the registration of a

trademark

Більш рання заявка на реєстрацію товарного знака — це заявка, що має
більш ранню дату пріоритету (див. «Дата пріоритету») по відношенню до
іншого об’єкта, якому надається правова охорона згідно з національним
законодавством щодо товарних знаків.

БУДАПЕШТСЬКИЙ ДОГОВІР ПРО МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ

16

БЮЛЕТЕНЬ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ

ДЕПОНУВАННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ПАТЕНТНОЇ ПРОЦЕДУРИ Будапештский
договор о международном признании депонирования микроорганизмов для
целей патентной процедуры Budapest Treaty on the International
Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent
Procedure

Будапештський договір про міжнародне визнання депонування
мікроорганізмів для цілей патентної процедури був підписаний 28.04.77 і
переглянутий у 1980 р. Договір відкритий для держав-учасниць Паризької
конвенції. Держави-учасниці домовились для цілей патентної процедури
відносно винаходів у сфері генної інженерії і мікробіології прирівнювати
депонування мікроорганізмів у закордонних інститутах, які одержали
статус міжнародних колекцій мікроорганізмів, до депонування в своїх
національних колекціях. Умовою видачі патентів є розкриття суті винаходу
за допомогою письмового опису. У випадку, коли об’єктом винаходу є
мікроорганізм чи його використання або винахід, пов’язаний з
використанням мікроорганізму, розкриття за допомогою письмового опису не
завжди можливе, і тому передбачається депонування мікроорганізму в
спеціальному закладі (депозитарії).

Депонування згідно з умовами Будапештського договору дає депозитору
значні переваги: замість депонування мікроорганізму в кожній окремій
державі, депозитор депонує його тільки один раз в одному органі
депонування, сплачує одне мито. Договір встановлює єдину систему
депонування, визнання і подання зразків мікроорганізмів.

Станом на 15.07.99 учасницями Договору є 46 країн. Україна є учасницею
Договору з 02.07.97.

В Україні діють національні депозитарії, що проводять депонування штамів
мікроорганізмів з метою здійснення патентної процедури: при Інституті
мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України — для
непатогенних мікроорганізмів; Київському науково-дослідному інституті
епідеміології й інфекційних захворювань МОЗ України — для мікроорганіз-

17

мів, патогенних для людини; Київській філії Державного
науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів і кормових — для
мікроорганізмів, патогенних для тварин.

БЮЛЕТЕНЬ ЗНАКІВ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ бюллетень товарных знаков trade
mark gazette

Офіційне видання відомств промислової власності, яке вміщує повідомлення
стосовно знаків для товарів і послуг відповідно до вимог національних
законів або міжнародних конвенцій щодо промислової власності. Офіційні
періодичні публікації стосовно знаків для товарів і послуг здійснюються
в окремих бюлетенях або в окремому розділі загального офіційного
бюлетеня. До відомостей в бюлетені подаються поточні покажчики. На
основі бюлетеня публікуються річні (піврічні, квартальні) покажчики.
Послідовність розділів, що містять відомості стосовно знаків у бюлетені,
повинна відповідати послідовності офіційної процедури реєстрації знаків,
якщо публікація здійснюється на різних процедурних стадіях. Відомості
стосовно знака включають бібліографічні дані, необхідні для
ідентифікації заявки або реєстрації, зображення знака та перелік товарів
або послуг, для яких здійснюється охорона знака. Зміст та порядок
розміщення публікацій в бюлетені знаків для товарів і послуг
визначаються стандартом ВОІВ ST.63. Повідомлення стосовно міжнародних
знаків, що реєструються за Мадридською системою, публікуються ВОІВ
англійською та французькою мовами в офіційному бюлетені «WIPO Gazette of
International Marks/ Gazette OMPI des marques Internationales». 3 1999
p. це видання випускається також на CD-ROM.

БЮЛЕТЕНЬ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ

бюллетень промышленных образцов industrial design gazette

Офіційне видання відомств промислової власності, Щ9_вміщує відомості
стосов-

ТАНГ

PWTTtciiM*A».« А •**••*»

БЮЛЕТЕНЬ СОРТІВ РОСЛИН

но промислових зразків відповідно до вимог національних законів або
міжнародних конвенцій з промислової власності. Офіційні періодичні
публікації стосовно промислових зразків здійснюються в окремих бюлетенях
або в окремому розділі загального офіційного бюлетеня. До відомостей в
бюлетені подаються поточні покажчики. На основі бюлетеня публікуються
річні (піврічні, квартальні) покажчики. Зміст та порядок розміщення
публікацій в бюлетені промислових зразків визначаються стандартом ВОІВ
ST.81. Інформація стосовно промислових зразків може складатись або лише
з бібліографічних даних, або з бібліографічних даних і зображення
промислового зразка. Перелік бібліографічних даних промислових зразків
та коди ІНІД для їх ідентифікації встановлено стандартом ВОІВ ST. 80
(див. Додаток 10). Повідомлення стосовно міжнародних промислових зраз-

ків, що охороняються за Гаазькою системою, публікуються ВОІВ
англійською та французькою мовами в офіційному бюлетені «International
Designs Bulletin. Gazette of International Industrial Designs/Bulletin
des dessins et modeles internationaux».

БЮЛЕТЕНЬ СОРТІВ РОСЛИН бюллетень сортов растений plant variety gazette

Офіційне видання, що вміщує відомості стосовно заявок та охоронних
документів на сорти рослин відповідно до вимог національних законів або
міжнародних конвенцій з охорони сортів рослин. Перелік даних стосовно
сортів, які підлягають публікації, визначається відомством, що здійснює
публікацію. Офіційні періодичні публікації стосовно сортів рослин
здійснюються в окремих бюлетенях або в окремому розділі загального
офіційного бюлетеня відомства промислової власності.

18

ВИДИ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ПЛАТЕЖІВ

В

ВАРІАНТИ ВИНАХОДУ варианты изобретения cognate inventions

Варіанти винаходу — подані в описі і формулі винаходу варіанти його
реалізації, що не супроводжуються зміною або виключенням суттєвих ознак
винаходу, наведених в незалежному пункті формули. Неможливість
додержання цієї вимоги найчастіше свідчить про наявність порушення
єдності винаходу. Виключення становлять лише випадки, коли варіанти
винаходу мають одне призначення і забезпечують досягнення одного й того
ж технічного результату принципово одним і тим же шляхом в рамках
єдиного винахідницького задуму, але іх ознаки не можуть бути визначені
єдиним родовим поняттям в незалежному пункті формули. В таких випадках
варіанти винаходу можуть бути заявлені в одній заявці, з кількома
незалежними пунктами, як група винаходів.

ВАРІАНТИ

ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА

варианты промышленного образца

varieties of design ~~

Варіанти промислового зразка — зовнішній вид виробів, які входять до
однієї функціональної групи, до одного класу Міжнародної класифікації
промислових зразків, подібні за сукупністю ознак і візуально мають лише
незначні відмінності — кольорова гама, фактура поверхні тощо.

ВИБІРКОВЕ

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

избирательное распространение информации

(ИРИ)

selective dissemination of information (SDI)

Одна з форм надання інформаційних послуг, яка полягає в систематичному
забезпеченні інформацією поточного надходження відповідно до постійно
діючих запитів. При вибірковому розповсюдженні

патентної інформації пошук здійснюється періодично і лише в нових
надходженнях патентних документів за попередньо визначеними
інформаційними запитами (профілями інтересів), і результати пошуку
передаються замовникам.

ВИБРАНЕ ВІДОМСТВО

выбранное ведомство elected Office

Національне відомство держави або національне відомство, що діє від
імені держави, в якій заявник має намір використовувати результати
міжнародної попередньої експертизи згідно із Договором РСТ.

ВИД ДОКУМЕНТА вид документа kind of document

Вид документа — різновид документа, що охороняє право на певний об’єкт
промислової власності: патент на винахід, патент на промисловий зразок,
патент на сорт рослин, авторське свідоцтво, свідоцтво про корисність,
додаткові авторські свідоцтва, додаткові свідоцтва про корисність та
опубліковані заявки. Ряд країн та організацій застосовують стандартовані
бук-вені коди для ідентифікації різних видів патентних документів
відповідно до рекомендацій стандарту ВОІВ ST. 16. За допомогою буквених
кодів, які проставляються після номера патентного документа,
ідентифікують вид патентного документа, наприклад: А — опис до патенту
України на винахід без проведення експертизи по суті; U — опис до
патенту України на корисну модель; С — опис до патенту України на
винахід.

ВИДИ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ПЛАТЕЖІВ виды лицензионных платежей kinds of license
fees

У світовій практиці застосовуються різні види ліцензійних платежів, які
поряд з ціною ліцензії суттєво впливають на ефективність ліцензійної
угоди. Застосовуються три види платежів:

19

ПАУШАЛЬНИЙ ПЛАТІЖ

ПАУШАЛЫШЙ ПЛАТІЖ паушальный платеж lumpsum payment

Паушальный платіж — це виплата ліцензійної винагороди у вигляді
визначеної, чітко зафіксованої суми, що встановлюється виходячи з оцінки
очікуваного прибутку від використання ліцензії і виплачується одноразово
або за декілька разів, наприклад, при набутті чинності ліцензійним
договором, передачі ліцензіату технічної документації та після випуску
перших зразків продукції.

ПЛАТІЖ НА БАЗІ РОЯЛТІ платіж на базе роялти royalty-based

Платіж на базі роялті — це виплата ліцензійної винагороди шляхом
періодичних відрахувань, які встановлюються у вигляді фіксованих ставок
(у відсотках) на базі розрахунку фактичного економічного результату від
вкористання ліцензії (база роялті) і виплачуються ліцензіатом через
певні проміжки часу.

Як база роялті можуть бути використані такі показники:

продажна ціна продукції, виготовле

ної за ліцензією;

поточні витрати на виробництво про

дукції за ліцензією;

прибуток, отриманий в результаті ви

користання об’єкта ліцензії;

обсяги виробництва продукції за

ліцензією тощо.

КОМБІНОВАНІ ПЛАТЕЖІ комбинированные платежи combined payments

Комбіновані платежі — це один з видів платежів, який застосовується при
виплаті ліцензійної винагороди шляхом поєднання одноразових платежів з
періодичними на базі роялті. У цьому випадку комерційні умови
ліцензійного договору, що визначаються на базі роялті, передбачають
виплату ліцензіатом на початковому етапі реалізації договору певної
фіксованої суми, яка необхідна ліцензіару для компенсації витрат,
пов’язаних з підготовкою та передачею

технічної документації, а також витрат на рекламу, підготовку договору
тощо. Даний вид платежів дозволяє максимально враховувати взаємні
інтереси сторін і найчастіше застосовується у міжнародних ліцензійних
угодах.

ВИКЛЮЧНЕ ПРАВО исключительное право exclusive right

Виключне право на об’єкт промислової власності — це монопольне право, що
надається власнику об’єкта і полягає в гарантованій можливості
використовувати і розпоряджатися об’єктом, якому надана правова охорона,
за своїм розсудом та забороняти третім особам використовувати цей об’єкт
без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не
визнається згідно з чинним законодавством порушенням прав власника.
Право розпоряджатися об’єктом включає можливість передавати право
власності іншій особі повністю або частково, а також видавати дозвіл на
використання об’єкта.

ВИКОРИСТАННЯ ВИНАХОДУ, КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

использование изобретения, полезной

модели

exploitation of an invention, utility model

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні
моделі» використанням винаходу, корисної моделі визнається виготовлення,
пропонування для продажу, введення в господарський оборот, застосування
або ввезення чи зберігання в зазначених цілях продукту, що охороняється
патентом.

Використанням винаходу визнається також:

застосування способу, що охороня

ється патентом, або пропонування його

для застосування в Україні, якщо особа,

яка пропонує цей спосіб, знає про те, що

його застосування забороняється без згоди

власника патенту або, виходячи з обста

вин, це і так є очевидним;

пропонування для продажу, введення

в господарський оборот, застосування або

20

ВИКОРИСТАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА

ввезення чи зберігання в зазначених цілях продукту, виготовленого
безпосередньо способом, що охороняється патентом.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого
винаходу, корисної моделі, якщо при цьому використано кожну ознаку
незалежного пункту формули винаходу, корисної моделі або ознаку,
еквівалентну їй.

Спосіб, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо
використано кожну ознаку незалежного пункту формули винаходу, або
ознаку, еквівалентну їй.

Власник патенту має право надати будь-якій особі дозвіл на використання
винаходу корисної моделі на підставі ліцензійного договору.

Взаємовідносини при використанні винаходу, корисної моделі, якщо
власниками патенту є декілька осіб, визначаються угодою між ними. У разі
відсутності такої угоди кожний власник патенту може використовувати
винахід, корисну модель на свій розсуд, але жоден з них не має права
надавати ліцензію або передавати право власності на винахід, корисну
модель третім особам без згоди решти власників.

Відповідно до «Інструкції по заповненню типових форм первинного обліку
об’єктів промислової власності (винаходів, корисних моделей, промислових
зразків), раціоналізаторських пропозицій» винахід, що стосується
пристрою, речовини, штаму, культури клітини, корисна модель визнаються
використаними з дати початку їх застосування у продукції, що
виготовляється. Винахід, що стосується способу, визнається використаним
у виробництві з дати його застосування у виробничому (технологічному)
процесі.

ВИКОРИСТАННЯ ВІДОМОГО ОБ’ЄКТА

ВИНАХОДУ ЗА НОВИМ

ПРИЗНАЧЕННЯМ

применение известного объекта изобретения

по новому назначению

use of known object of invention for new

purpose

Використання відомого об’єкта винаходу (пристрою, речовини, штаму
мікроор-

ганізму) для виконання ним функцій, для яких він не був призначений і
які не випливають з імовірністю з відомого призначення, властивостей
і/або функцій цього об’єкта. Тобто використання об’єкта для досягнення
таких результатів, для яких він спочатку не призначався, з використанням
таких його властивостей (якостей), які раніше не використовувались.

ВИКОРИСТАННЯ ЗАЗНАЧЕННЯ

ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ

использование обозначения происхождения

товара

exploitation of an appelation of origin

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження
товарів» використанням зареєстрованого кваліфікованого зазначення
походження товару визнається:

— нанесення його на товар або етикетку;

– нанесення його на упаковку товару,

застосування у рекламі;

— запис на бланках, рахунках та інших

документах, що супроводжують товар.

ВИКОРИСТАННЯ ЗНАКА ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

использование знака для товаров и услуг exploitation of a mark for goods
& services

див. ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА

ВИКОРИСТАННЯ ПРОМИСЛОВОГО

ЗРАЗКА

использование промышленного образца

exploitation of an industrial design

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»
використанням промислового зразка визнається виготовлення, пропонування
для продажу, введення в господарський оборот або зберігання в зазначених
цілях виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого
промислового зразка.

Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого
промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки
промислового зразка.

21

ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА

Власник патенту має право надати будь-якій особі дозвіл на використання
промислового зразка на підставі ліцензійного договору.

Взаємовідносини при використанні промислового зразка, якщо власниками
патенту є декілька осіб, визначаються угодою між ними. У разі
відсутності такої угоди кожний власник патенту може використовувати
промисловий зразок на свій розсуд, але жоден з них не має права надавати
ліцензію або передавати право власності на промисловий зразок третім
особам без згоди решти власників.

Відповідно до «Інструкції по заповненню типових форм первинного обліку
об’єктів промислової власності (винаходів, корисних моделей, промислових
зразків), раціоналізаторських пропозицій» промисловий зразок визнається
використаним з дати початку його застосування у продукції, що
виготовляється.

ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА использование товарного знака use of a
trademark

Використання товарного знака — це застосування знака для маркування
товарів (упаковки товарів) або при наданні послуг, а також в рекламних
цілях та комерційній документації, печатках тощо власником знака.
Використання знака є обов’язком власника знака, невиконання цього
обов’язку протягом визначеного законодавством строку може стати причиною
дострокового припинення дії реєстрації та анулювання знака, за умови, що
власником знака не буде надано доказів, які виправдовують невикористання
знака. Використання знака ліцензіатом (особою, яка отримала право на
використання знака на підставі ліцензійного договору) визнається як
використання знака власником в цілях збереження реєстрації. Використання
зареєстрованого товарного знака власником у вигляді позначення, яке
відрізняється від зареєстрованого окремими елементами, але при цьому не
змінює розрізняльного характеру товарного знака, не тягне за собою
дострокове припинення дії реєстрації та не обмежує охорону, яку надано
знаку. В багатьох країнах товарний знак може бути виключено з

реєстру за заявою заінтересованої сторони на підставі того, що знак не
використовується. Згідно із законодавством України використанням знака
визнається застосування його на товарах і при наданні послуг, для яких
його зареєстровано, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях,
на вивісках, під час показу експонатів на виставках, ярмарках, що
проводяться в Україні, в проспектах, рахунках, на бланках та в іншій
документації, пов’язаній із введенням зазначених товарів і послуг в
господарський оборот (див. статтю 16 Закону України «Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг»). Підставою для дострокового припинення дії
свідоцтва на знак в Україні (відповідно і реєстрації знака) є
невикористання або недостатнє використання знака протягом трьох років
від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від дати, коли
використання знака було припинено. У цьому випадку будь-яка особа має
право звернутися до суду (арбітражного суду) із заявою про дострокове
припинення дії свідоцтва. При вирішенні цього питання суд може взяти до
уваги подані власником свідоцтва на знак докази того, що знак не
використовувався з незалежних від нього причин (див. статтю 17 Закону
України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

ВИКОРИСТАННЯ ТОПОГРАФІЇ

ІНТЕГРАЛЬНОЇ МІКРОСХЕМИ

использование топографии интегральной

микросхемы

exploitation of a topography (lay-out design) of

an integrated circuit

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на топографії
інтегральних мікросхем» використанням топографії інтегральної мікросхеми
визнаються такі дії:

— копіювання топографії інтегральної

мікросхеми;

– виготовлення інтегральної мікросхеми із застосуванням зареєстрованої
топографії;

виготовлення будь-яких виробів, що

містять такі інтегральні мікросхеми;

ввезення таких інтегральних мікро

схем та виробів, що їх містять, на терито

рію України;

22

ВИНАГОРОДА АВТОРУ РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

– пропонування для продажу, продаж, зберігання в зазначених цілях та
інше введення в оборот інтегральної мікросхеми, виготовленої із
застосуванням зареєстрованої топографії, та будь-яких виробів, що
містять такі інтегральні мікросхеми.

Інтегральна мікросхема визнається виготовленою із застосуванням
зареєстрованої топографії, якщо при цьому використано всі елементи, які
визначають її оригінальність.

Якщо топографію інтегральної мікросхеми зареєстровано на ім’я кількох
осіб, то взаємовідносини при ЇЇ використанні визначаються угодою між
власниками прав. У разі відсутності такої угоди кожний власник може
використовувати зареєстровану топографію інтегральної мікросхеми на свій
розсуд, але жоден з них не має права надавати ліцензію або передавати
право власності на зареєстровану топографію інтегральної мікросхеми
третім особам без згоди решти власників.

ВИМОГА ЄДНОСТІ требование единства requirement of unity

Законодавче встановлена вимога, згідно з якою заявка повинна стосуватися
одного об’єкта (див. «Єдність винаходу», «Єдність корисної моделі»,
«Єдність промислового зразка», «Єдність сорту рослин», «Єдність
топографії ІМС»).

ВИНАГОРОДА вознаграждение remuneration

Матеріальне заохочення винахідників, авторів промислових зразків,
топографій інтегральних мікросхем, сортів рослин, раціоналізаторських
пропозицій за створені ними об’єкти інтелектуальної власності.

ВИНАГОРОДА АВТОРУ

ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА

вознаграждение автору промышленного

образца

remuneration of the industrial design creator

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»
вина-

города авторам промислових зразків, створених у зв’язку з виконанням
службових обов’язків або доручення роботодавця, визначається умовами
договору між роботодавцем та автором залежно від економічної цінності
промислового зразка або іншої вигоди, отриманої роботодавцем.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 23 грудня 1993 р. №
3770-ХІІ винагорода авторам промислових зразків, патенти на які видані
за свідоцтвами СРСР і використання яких розпочато до дати подання
клопотання про видачу патентів України будь-якою особою, яка не є
власником патенту, сплачується у порядку, встановленому для виплати
винагороди за промислові зразки, що охороняються свідоцтвами СРСР. Цей
порядок регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 11
липня 1994 р. № 473. Відповідно до постанови винагорода за використання
промислового зразка, захищеного свідоцтвом СРСР, якщо таке використання
розпочалося після набрання чинності постановою і до закінчення
15-річного терміну з дати подання заявки на промисловий зразок,
виплачується кожною фізичною або юридичною особою, що використала
промисловий зразок, і визначається угодою сторін без обмеження розміру
винагороди. Винагорода за використання промислового зразка, захищеного
свідоцтвом СРСР, якщо таке використання розпочалося до введення в дію
постанови, виплачується згідно з чинним на дату початку використання
законодавством.

ВИНАГОРОДА АВТОРУ РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ вознаграждение автору
рационализаторского предложения remuneration of the author of a
rationalization proposal

Право на винагороду має автор раціоналізаторської пропозиції, якому
видано посвідчення, що підтверджує визнання пропозиції
раціоналізаторською, дату її подання і авторство на раціоналізаторську
пропозицію. Порядок сплати винагороди за використання
раціоналізаторської пропозиції визначається «Тимчасовим положенням про
правову охорону об’єктів про-

23

ВИНАГОРОДА АВТОРУ СОРТУ РОСЛИН

мислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні».
Оптимальний розмір винагороди визначається залежно від впливу
раціоналізаторської пропозиції на прибуток підприємства чи на
собівартість продукції за взаємною домовленістю автора
раціоналізаторської пропозиції і підприємства.

Виплата винагороди за використання раціоналізаторської пропозиції, що
подана до введення в дію «Тимчасового положення про правову охорону
об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в
Україні», тобто до 18 вересня 1992 p., здійснюється відповідно до
«Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских
предложениях», затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР від 21
серпня 1973 p. № 584.

ВИНАГОРОДА АВТОРУ СОРТУ

РОСЛИН

вознаграждение автору сорта растений

remuneration of the creator of a plant variety

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» право на
винагороду має автор сорту рослин, якщо сорт створено у зв’язку з
виконанням службових обов’язків або конкретного доручення роботодавця, і
між автором та роботодавцем укладено письмовий договір, що передбачає
передачу прав на одержання патенту роботодавцю. Розмір винагороди
визначається умовами договору між роботодавцем та автором.

ВИНАГОРОДА АВТОРУ ТОПОГРАФІЇ ІНТЕГРАЛЬНОЇ МІКРОСХЕМИ вознаграждение
автору топографии интегральной микросхемы remuneration of the creator of
a topography of an integrated circuit

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на топографії
інтегральних мікросхем» автор топографії має право на винагороду
відповідно до економічної цінності топографії, у разі, коли топографію
створено у зв’язку з виконанням службових обов’язків або спеціального
доручення роботодавця, і роботодавець використав своє право на
реєстрацію топографії чи на

збереження конфіденційної інформації. Винагорода авторові виплачується
у розмірі та на умовах, що визначаються письмовою угодою між автором і
роботодавцем.

ВИНАГОРОДА ВИНАХІДНИКУ

вознаграждение изобретателю remuneration of the inventor

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні
моделі» право на винагороду має винахідник, якщо винахід (корисну
модель) створено у зв’язку з виконанням службових обов’язків або
доручення роботодавця і якщо патент видано роботодавцю або його
правонаступнику. Винагорода виплачується відповідно до умов договору між
роботодавцем та винахідником. Договір може бути окремим або додатком до
трудового договору, укладеного між роботодавцем і винахідником. Договір
може укладатися в будь-який момент взаємовідносин між роботодавцем і
винахідником: при прийомі на роботу, видачі конкретного службового
завдання, в процесі виконання цього завдання тощо. Умовами договору,
зокрема, визначається розмір винагороди, види виплати (у грошовій або
натуральній формі, у вигляді акцій тощо), порядок, строки та
періодичність виплати винагороди. Розмір винагороди визначається в
залежності від економічної цінності винаходу (корисної моделі) або іншої
вигоди, отриманої роботодавцем.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 23 грудня 1993 р. №
3769-ХІІ винагорода авторам винаходів, патенти на які видані за
авторськими свідоцтвами СРСР і використання яких розпочато до дати
подання клопотання про видачу патентів України будь-якою особою, яка не
є власником патенту, сплачується у порядку, встановленому для виплати
винагороди за винаходи, що охороняються авторськими свідоцтвами СРСР.
Цей порядок регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 11
липня 1994 р. № 473. Відповідно до постанови винагорода за використання
винаходу, захищеного авторським свідоцтвом СРСР, якщо таке використання
розпочалося після набрання чинності постановою і до закін-

24

ВІДКЛИКАННЯ ЗАЯВКИ НА РЕЄСТРАЦІЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ВІДМОВА ВІД ЗАЯВКИ
(РЕЄСТРАЦІЇ)

чення 20-річного терміну з дати подання заявки на винахід, виплачується
кожною фізичною або юридичною особою, що використала винахід, і
визначається угодою сторін без обмеження розміру винагороди. Винагорода
за використання винаходу, захищеного авторським свідоцтвом СРСР, якщо
таке використання розпочалося до введення в дію постанови, виплачується
згідно з чинним на дату початку використання законодавством.

ВИНАХІД

изобретение

invention

Винахід — Іде рішення утилітарної задачі в будь-якій галузі
промисловості або іншій сфері суспільне корисної діяльності людини, що
відповідає визначеним законодавством умовам надання правової охорони і
визнане як винахід компетентним державним органом.

ВИНАХІДНИК

изобретатель inventor

Винахідник — це автор винаходу, корисної моделі, тобто людина, творчою
працею якої створено винахід, корисну модель.

ВИНАХІДНИЦЬКА СИСТЕМА ВИДАЧІ

ПАТЕНТІВ

изобретательская система выдачи патентов

first-to-invent system of granting patents

За винахідницькою системою видачі патентів патент видається першому і
дійсному винахіднику. У деяких країнах, наприклад у США, заявник повинен
присягнути у тому, що він є дійсним винахідником об’єкта, на який він
бажає одержати патент.

ВИСТАВКОВИЙ ПРІОРИТЕТ ТОВАРНОГО ЗНАКА выставочный приоритет товарного
знака exhibition priority of a trademark

Виставковий пріоритет товарного знака — це пріоритет, який
встановлюється за датою відкритого показу експонату, марко-

ваного товарним знаком, що заявляється на реєстрацію, на офіційній або
офіційно визнаній міжнародній виставці, яка була проведена на території
країни-учасниці Паризької конвенції по охороні промислової власності, за
умови надходження заявки до компетентного органу протягом шести місяців
від вказаної дати. Прохання про надання виставкового пріоритету
подається заявником протягом певного строку, визначеного внутрішнім
законодавством країни. Це положення передбачено Статтею 11 Паризької
конвенції по охороні промислової власності і знайшло своє відображення в
спеціальному законодавстві України щодо товарних знаків (див. статтю 9
Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

ВИЧЕРПАННЯ ПРАВ НА ТОВАРНИЙ ЗНАК

исчерпание прав на товарный знак exhaustion of rights on a trademark

див. ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА

ВІДЕНСЬКА КЛАСИФІКАЦІЯ

див. МІЖНАРОДНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗОБРАЖАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗНАКІВ

ВІДКЛИКАННЯ ЗАЯВКИ НА РЕЄСТРАЦІЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ВІДМОВА ВІД ЗАЯВКИ
(РЕЄСТРАЦІЇ) отзыв заявки на регистрацию товарного знака (отказ от
заявки (регистрации) withdrawal of an application for the registration
of a trademark (renunciation of an application (a registration)

Відкликання заявки на реєстрацію товарного знака — це право заявника
відмовитися від заявки на реєстрацію товарного знака (право власника
реєстрації відмовитися від права на зареєстрований знак повністю або
частково (див. «Втрата чинності (припинення дії) реєстрації товарного
знака»). Заявник може скористатися зазна-

25

ВІДМОВА У РЕЄСТРАЦІЇ ТОВАРНОГО ЗНАКА

ченим правом, подавши у встановленому порядку клопотання про
відкликання заявки, до одержання рішення про реєстрацію знака Це
положення відображено в статті 11 Закону України «Про охорону прав на
знаки для товарів І послуг» Відкликана заявка не має правових наслідків,
подальші дії заявника не можуть базуватися на заявці, що відкликана
Часткове відкликання заявки означає, що заявник з власної Ініціативи
може відмовитися від прав за заявкою у відношенні частини заявлених
товарів або послуг Власник реєстрації може відмовитися від права на
зареєстрований знак у будь-який час за умови, що він не надав дозвіл
(ліцензію) на використання знака Іншій особі У цьому випадку власник
реєстрації не може відмовитися від права на знак без згоди лщензіата
Слід розрізняти такі поняття як «відкликана заявка» І «заявка, що
вважається відкликаною» Якщо відкликана заявка — це заявка, за якою
припинено діловодство за Ініціативою заявника, то заявка, що вважається
відкликаною, — це заявка, діловодство за якою може бути припинено за
Ініціативою компетентного органу Підставою для таких дій може бути
порушення заявником строків відповіді на запити щодо надання необхідних
документів, додаткових матеріалів тощо, без яких проведення експертизи
неможливе, у разі, якщо законодавством жорстко регламентовано дотримання
строків відповіді Законодавством України передбачено строк відповіді на
запит компетентного органу та строк його продовження (див статтю 10
Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів І послуг») Існує
також поняття «заявка, що вважається неподаною» — це заявка, щодо якої у
встановлений законодавством строк на вимогу компетентного органу не було
усунуто невідповідність стосовно документів, які згідно Із
законодавством складають заявку на товарний знак, зокрема, заявником не
сплачено мито (збір) за подання заявки, не надано перелік товарів І/або
послуг тощо

ВІДМОВА У РЕЄСТРАЦІЇ ТОВАРНОГО ЗНАКА

отказ в регистрации товарного знака refusal of the registration of a
trademark

Реєстрація товарного знака здійснюється на підставі відповідності
заявленого на реєстрацію позначення умовам надання правової охорони
Відповідність заявленого на реєстрацію позначення визначається під час
проведення матеріальної експертизи (див «Експертиза заявки на реєстрацію
товарного знака») Якщо за висновком експертизи заявлене на реєстрацію
позначення не відповідає визначеним законодавством умовам надання
правової охорони, заявка відхиляється У цьому випадку компетентний орган
повідомляє заявника про відмову в реєстрації знака Відмова у реєстрації
товарного знака може бути також на підставі заперечення, поданого
третьою особою, якщо відповідно до національного законодавства процедура
заперечення розпочинається після публікації відомостей про заявку на
реєстрацію товарного знака, тобто до фактичної реєстрації знака (див
«Процедура заперечення проти реєстрації товарного знака») Повідомлення
про відмову у реєстрації знака має містити відповідну мотивацію та
зазначення підстав для прийняття рішення про відмову в реєстрації
товарного знака У разі відмови у реєстрації товарного знака на підставі
його невідповідності умовам надання правової охорони заявнику надається
можливість оскаржити рішення про відмову в реєстрації товарного знака
(див «Оскарження рішення стосовно заявки на реєстрацію товарного знака»)

ВІДНОВЛЕННЯ ПАТЕНТУ

восстановление патента renewal of patent

Відновлення патенту означає поновлення дії патенту, який раніше втратив
силу внаслідок невчасної сплати патентного мита (збору) або за рішенням
суду, після внесення мита за черговий строк І повне погашення
заборгованості або за рішенням суду про відновлення його дії

26

ВЛАСНИК МІЖНАРОДНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЗНАКА

ВІДРІЗНЯЛЬНІ ОЗНАКИ отличительные признаки distinctive features

Відрізняльні ознаки винаходу — це ознаки, які властиві даній категорії
винаходів і відрізняють заявлений об’єкт винаходу від прототипу. В
формулі винаходу європейського типу відрізняльні ознаки наводяться після
слів «який відрізняється тим, що…». Відрізняльними ознаками можуть
бути як нові, відсутні в прототипі ознаки, так і ознаки, що являють
собою видову відмінність спільної з прототипом ознаки, позначеної в
першій частині формули винаходу родовим поняттям.

Відрізняльними ознаками промислового зразка є його відмінність від
найближчого аналогу, які сприймаються візуально.

ВІДХИЛЕННЯ ЗАЯВКИ НА РЕЄСТРАЦІЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА отклонение заявки на
регистрацию товарного знака

declining of an application for the registration of a trademark

Процедура реєстрації товарного знака передбачає відхилення заявки на
реєстрацію знака (див. «Заявка на реєстрацію товарного знака (заявка на
товарний знак)») компетентним органом, відмову від подальшого її
розгляду і відповідно реєстрації товарного знака. Підставою для
відхилення заявки на товарний знак може бути невиконання заявником вимог
законодавства щодо оформлення матеріалів заявки і вимог компетентного
органу стосовно усунення недоліків заявки за формальними ознаками, які
можуть бути виявлені під час експертизи (див. «Експертиза заявки на
реєстрацію товарного знака»). Заявнику надається визначений строк для
усунення недоліків заявки або оскарження дій експерта. Якщо протягом
встановленого строку недоліки у матеріалах заявки не будуть усунуті і
заявник не оскаржить дії експерта, заявка на реєстрацію товарного знака
відхиляється мотивованим рішенням, діловодство за заявкою припиняється.
Найчастіше підставою для відхилення заявки є невідповідність заявленого
на реєстрацію позначення умовам надання правової охоро-

ни, що встановлюється на етапі експертизи по суті. Заявка, на підставі
якої заявлено на реєстрацію позначення, що не відповідає умовам надання
правової охорони, відхиляється мотивованим рішенням компетентного
органу. Підставою для відхилення заявки може бути невідповідність
заявленого позначення тим вимогам, щодо яких проводиться експертиза
заявки по суті. У цьому випадку заявнику також надається час на
оскарження рішення компетентного органу (див. «Оскарженнярішення
стосовно заявки на реєстрацію товарного знака»).

ВІДЧУЖЕННЯ ПРАВ отчуждение прав alienation of rights

Відчуження прав — надання уповноваженим державним органом дозволу на
використання запатентованого об’єкта інтелектуальної власності без згоди
власника охоронного документа, але з виплатою йому відповідної
компенсації. Згідно з чинним законодавством України такий дозвіл
надається Кабінетом Міністрів України. Дозвіл може бути надано будь-якій
юридичній особі, яка має можливість використовувати об’єкт, якому надана
правова охорона, виходячи із суспільних інтересів та інтересів
національної безпеки України на умовах невиключної ліцензії. Спори щодо
умов видачі дозволу і виплати компенсації та її розміру розв’язуються в
судовому порядку.

ВІДШКОДУВАННЯ ЗАПОДІЯНИХ

ЗБИТКІВ

возмещение причиненного ущерба

damages

див. ЗАПОДІЯНІ ЗБИТКИ

ВЛАСНИК МІЖНАРОДНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЗНАКА

владелец международной регистрации знака holder of the international
registration of a mark

Власник міжнародної реєстрації знака — це фізична або юридична особа, на
ім’я якої здійснена міжнародна реєстрація в міжнародному реєстрі у
відповідності з міжнародною угодою, зокрема Мадридсь-

27

ВЛАСНИК ОХОРОННОГО ДОКУМЕНТА

кою угодою про міжнародну реєстрацію знаків (див «Мадридська угода про
міжнародну реєстрацію знаків»)

ВЛАСНИК ОХОРОННОГО

ДОКУМЕНТА

владелец охранного документа

owner of title of protection (Patentee)

Власником охоронного документа вважається особа (фізична або юридична),
на Ім’я якої виданий охоронний документ, чи й правонаступник

ВЛАСНИК РЕЄСТРАЦІЇ ТОВАРНОГО

ЗНАКА (СВІДОЦТВА)

владелец регистрации товарного знака

(свидетельства)

holder of the registration of a trademark

(of a certificate)

Власник реєстрації знака (свідоцтва) — це фізична або юридична особа, на
Ім’я якої зареєстровано товарний знак в національному реєстрі товарних
знаків у відповідності Із законодавством країни Власник реєстрації знака
є власником зареєстрованого товарного знака, право на який набуто на
підставі реєстрації знака Відповідно до Закону України «Про охорону прав
на знаки для товарів І послуг» особа, на Ім’я якої зареєстровано знак у
державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів І послуг,
визначається як власник свідоцтва України на знак для товарів І послуг

ВЛАСНИК ТОВАРНОГО ЗНАКА владелец товарного знака proprietor of a
trademark

Власник товарного знака — це особа, якій належить виключне право на
товарний знак (див «Виключне право») на підставі його використання або
на підставі реєстрації знака, в останньому випадку ця особа зазначена у
реєстрі знаків як власник реєстрації

ВНУТРІШНЄ (НАЦІОНАЛЬНЕ)

ЗАКОНОДАВСТВО

внутреннее (национальное) законодательство

domestic (national) legislation

Внутрішнє (національне) законодавство — національний закон (національне
законодавство) держави, на відміну від пра-

вил, установлених міжнародною угодою, конвенцією, договором

Найвищу юридичну силу в Україні має Конституція Закони та Інші
нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції І повинні
відповідати їй

Чинні міжнародні договори є частиною національного законодавства

ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

(ВОІВ)

Всемирная организация интеллектуальной

собственности (ВОИС)

World Intellectual Property Organization

(WIPO)

Всесвітня організація Інтелектуальної власності (ВОІВ) є міжурядовою
організацією, що була заснована конвенцією, підписаною в Стокгольмі 14
07 67 під назвою «Конвенція, що засновує Всесвітню організацію
Інтелектуальної власності» Ця Конвенція набула чинності у 1970 р ВОІВ —
одна з 16-ти «спеціалізованих установ», що входять до системи ООН На
ВОІВ покладена задача сприяти охороні Інтелектуальної власності в усьому
світі шляхом співробітництва між державами І забезпечувати
адміністративне управління різними «союзами», кожний з яких був
створений на основі багатостороннього договору І займається правовими І
адміністративними аспектами Інтелектуальної власності

ВОІВ має три керівних органи, заснованих в рамках Конвенції ВОІВ
Генеральна Асамблея, Конференція, Координаційний комітет Виконавчим
главою ВОІВ є Генеральний директор Секретаріат ВОІВ називається
«Міжнародне Бюро ВОІВ» (див «Міжнародне Бюро ВОІВ»)

На 15 07 99 членами ВОІВ є 171 країна

ВТОРИННА ПАТЕНТНА

ДОКУМЕНТАЦІЯ

вторичная патентная документация

secondary patent documentation

Документація, що є результатом ана-літико-синтетичної переробки
первинної патентної документації, тобто реферати

28

ВТРАТА ЧИННОСТІ (ПРИПИНЕННЯ ДІЇ) РЕЄСТРАЦІЇ ТОВАРНОГО ЗНАКА

або анотації описів винаходів, публікації в офіційних бюлетенях,
покажчики тощо.

ВТОРИННИЙ ДОКУМЕНТ вторичный документ secondary document

Документ, що є результатом аналіти-ко-синтетичної переробки одного або
декількох первинних документів (наприклад, реферат).

ВТРАТА ЧИННОСТІ (ПРИПИНЕННЯ ДІЇ) РЕЄСТРАЦІЇ ТОВАРНОГО ЗНАКА утрата силы
(прекращение действия) регистрации товарного знака lapse of the
registration of a trademark

Втрата чинності реєстрації товарного знака — це втрата товарним знаком
юридичної чинності внаслідок припинення дії реєстрації товарного знака
(див. «Реєстрація товарного знака»). Дія реєстрації знака припиняється у
разі несплати встановленого законодавством мита (збору) за продовження
строку дії реєстрації з першого дня періоду, за який мито (збір) не
сплачено (див. «Поновлення реєстрації товарного знака»), у разі якщо
власник реєстрації не скористався пільговим строком для поновлення
реєстрації знака (див. «Пільговий строк для поновлення реєстації
товарного знака»). Дія реєстрації товарного знака припиняється у разі
відмови власника від реєстрації

(див. «Відкликання заявки на реєстрацію товарного знака (відмова від
заявки (реєстрації)»). У цьому випадку дія реєстрації припиняється з
дати публікації відомостей про відмову від реєстрації знака в офіційному
бюлетені патентного відомства. Дія реєстрації товарного знака може бути
достроково припинена також за рішенням суду у зв’язку з:

— невикористанням знака протягом

встановленого національним законодавст

вом строку від дати реєстрації знака або від

дати, коли використання знака було при

пинено (див. «Використання товарного зна

ка»)’,

перетворенням зареєстрованого зна

ка в позначення, що стало загальноприй

нятим у мові або в торгівлі для певних то

варів або послуг після дати подання заяв

ки, тобто втрата товарним знаком розріз

няльної здатності (див. «Розрізняльна здат

ність товарного знака»)’,

використанням колективного знака

на товарах або при наданні послуг, що не

мають єдиних якісних або інших спільних

характеристик (див. «Колективний знак»);

ліквідацією юридичної особи — влас

ника реєстрації знака без утворення право

наступника. У зазначених випадках дія ре

єстрації знака припиняється з дати вине

сення судом рішення. Крім зазначених ви

падків, дія реєстрації знака фактично при

пиняється у разі визнання реєстрації не

дійсною.

29

ГААЗЬКА УГОДА ПРО МІЖНАРОДНЕ ДЕПОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ

ГААЗЬКА УГОДА ПРО МІЖНАРОДНЕ ДЕПОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ

Гаагское соглашение о международном депонировании промышленных образцов
Tlie Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial
Designs

Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків — це угода,
укладена в 1925 р. в Гаазі, яка вступила в дію 01.07.28. Була
переглянута в Лондоні (Акт 1934 р.), в Гаазі (Акт 1960 р.). В 1961 р.
прийнято Додатковий акт, в 1967 р. прийнято Доповнюючий акт, 02.07.99 —
новий Женевський акт. Угода відкрита для дер-жав-учасниць Паризької
конвенції. Основною метою міжнародного депонування промислових зразків є
забезпечення охорони промислових зразків у державах-учас-ницях Гаазької
угоди з виконанням мінімальних формальностей і мінімальними витратами
шляхом подання лише однієї заявки безпосередньо до Міжнародного бюро
ВОІВ або через національне відомство держави-учасниці, якщо цього
вимагає її національне законодавство. При цьому заявник зазначає перелік
країн, в яких би він хотів отримати правову охорону свого промислового
зразка, та сплачує збір, який складається з основного збору та збору за
зазначення країни. Міжнародна заявка на промисловий зразок має силу
правильно оформленої національної заявки у зазначених
державах-учасницях. Кожна із дер-жав-учасниць може відмовити в наданні
охорони промисловому зразку, який не відповідає вимогам її національного
законодавства, але така відмова не тягне за собою відмову в наданні
охорони в інших державах-учасницях. Міжнародне депонування здійснюється
на початковий строк 5 років і може продовжуватися принаймні на 5 років.
У тих державах-учасницях, національне законодавство яких передбачає для
національних депонувань строк охорони, що перевищує 10 років, міжнародне
депонування може продовжуватися більше одного разу до закінчення
загального стро-

ку охорони, передбаченого національним законодавством.

Станом на 15.07.99 учасниками Угоди є 29 країн.

ГАЛУЗЕВИЙ ПАТЕНТНИЙ ФОНД отраслевой патентный фонд branch (industry)
patent collection

Колекція патентної документації, яка комплектується підприємствами та
організаціями за тематичним принципом і орієнтована на задоволення
потреб конкретної галузі науки або виробництва. Відбір патентних
документів до складу фонду здійснюється за відповідними рубриками МПК та
національних патентних класифікацій. Перелік країн комплектування
охоплює про-мислово розвинені та провідні в даній галузі країни.
Довідково-пошуковий апарат до галузевого патентного фонду, крім
офіційних бюлетенів, покажчиків та класифікацій, містить також галузевий
рубрикатор. На базі галузевого патентного фонду здійснюється бібліотечне
обслуговування співробітників підприємств та організацій галузі,
надаються Інформаційні послуги (див.), зокрема в режимі вибіркового
розповсюдження інформації.

Останнім часом для формування галузевих патентних фондів розпочато
випуск тематичних баз даних на оптичних дисках CD-ROM. Існують тематичні
патентно-ін-формаційні продукти як з постійним складом рубрик МПК у
кожному випуску, зокрема DEPAROM-CLASS (Німеччина), так і за спеціально
підібраними на замовлення рубриками, зокрема DEPAROM-PROFIL (Німеччина),
тематичні бази даних Роспатенту.

ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА З ТАРИФІВ

І ТОРГІВЛІ (ГАТТ)

Генеральное соглашение по тарифам

и торговле (ГАТТ)

General Agreement on Tariffs and Trade

(GATT)

Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ) — міжнародно-правова
система, до якої включено норми і правила створення

ЗО

ГОЛОВНИЙ ВИНАХІД (ВІДПОВІДНО ДО РСТ)

цивілізованого ринку товарів. ГАТТ — багатостороння міжнародна угода
про взаємне надання тарифних пільг. Вона регулює режим взаємної торгівлі
та торговельну політику держав-учасниць. Підписана в 1947 р. і вступила
в силу 01.01.48. Метою угоди є створення умов всебічного розвитку
міжнародної торгівлі, розробка і узгодження принципів створення
нормативно-правової бази для лібералізації міжнародних торговельних
відносин, поступової ліквідації різних форм дискримінації в торгівлі,
зниження митних тарифів, відміна кількісних обмежень по імпорту, а також
проведення інших торгово-політичних заходів на багатосторонній основі.
Угода грунтується на зобов’язаності держав-учасниць надавати одна одній
у зовнішній торгівлі режим найбільшого сприяння — умова в міжнародних
торговельних угодах, яка передбачає надання договірними державами одна
одній всіх тих прав, переваг та пільг (щодо мит, податків, зборів тощо),
якими користується або буде користуватися в них будь-яка третя держава.
Членство в ГАТТ означає членство в усіх договорах цієї системи і
відповідність національних законодавчих та адміністративних торговельних
механізмів нормам, що містяться у цих договорах.

Станом на 15.07.99 учасниками ГАТТ є 140 країн.

ГЕОГРАФІЧНЕ ЗАЗНАЧЕННЯ

географическое указание geographical indication

Географічне зазначення — це об’єкт промислової власності, що представляє
собою позначення, яке ідентифікує товар як такий, що походить з певної
країни, регіону або місцевості у цій країні, а вихідні якості, репутація
або інші характеристики товару значною мірою пов’язуються з його
географічним походженням. У ряді країн правова охорона цьому об’єкту
надається на підставі реєстрації, зокрема, в країнах, які входять до
Європейського Союзу, краї-нах-членах Світової організації торгівлі
(див.) та інших. В Україні правова охорона географічному зазначенню
надається на

підставі реєстрації згідно із Законом України «Про охорону прав на
зазначення походження товарів», відповідно до якого географічне
зазначення (походження товару) визначається як назва географічного
місця, яка вживається як позначення у назві товару, що походить із цього
географічного місця та має певні якості, репутацію або інші
характеристики, в основному зумовлені характерними для даного
географічного місця природними умовами чи людськими факторами або
поєднанням цих природних умов і людських факторів. В Україні правова
охорона надається географічному зазначенню, щодо якого виконуються такі
умови:

воно є назвою географічного місця,

з якого даний товар походить;

воно вживається як назва даного то

вару чи як складова частина цієї назви;

у вказаному цією назвою географіч

ному місці наявні характерні умови та/або

людські фактори, що надають товару пев

них якостей чи інших характеристик;

позначуваний цією назвою товар має

певні якості, репутацію чи інші характери

стики, в основному зумовлені характерни

ми для даного географічного місця природ

ними умовами та/або людськими фактора

ми;

хоча б основна складова позначува-

ного цією назвою товару виробляється

та/або переробляється в межах зазначеного

географічного місця.

ГЛИБИНА (РЕТРОСПЕКТИВНІСТЬ) ПАТЕНТНОГО ФОНДУ

див. РЕТРОСПЕКТИВНІСТЬ ) (ГЛИБИНА) ПАТЕНТНОГО ФОНДУ

ГОЛОВНИЙ ВИНАХІД (ВІДПОВІДНО ДО РСТ)

главное изобретение (в соответствии с РСТ) main invention (under the
PCI)

Якщо міжнародна заявка не задовольняє вимозі єдності, головним
вважається винахід, згаданий у формулі першим. У разі несплати
додаткових мит Міжнародний пошуковий орган готує звіт про міжнарод-

31

ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ

ний пошук за тими частинами міжнародної заявки, які стосуються
«головного винаходу»

ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ графические материалы drawings

Графічні матеріали — Ілюстративні матеріали (креслення, схеми, графіки
тощо), які додаються до матеріалів заявки на винахід (корисну модель)
Графічні зображення мають бути виконані чіткими чорними лініями,
відповідно до правил креслення, на білому папері, при вертикальному
положенні аркуша Написи на графічних матеріалах припустимі лише
мінімально необхідні «вода», «пара», «вихід» тощо Розміри не
проставляються Аркуші з графічними матеріалами нумерують арабськими
цифрами з позначенням фіг 1, фіг 2 тощо Безпосередньо в описі винаходу
або формулі графічні матеріали не подаються

Подані в заявці графічні матеріали повинні зберігати чіткість І читатись
при ре-

продукуванні зі зменшенням на 2/3 Якщо остання вимога не дозволяє
розмістити зображення на одному аркуші, воно може бути розміщене на двох
чи більше аркушах, які мають компонуватися в єдину фігуру, без пропусків
та зсувів

ГУДВІЛ

гудвилл

goodwill

Гудвіл (ділова репутація) — комплекс заходів, спрямованих на збільшення
прибутку підприємств без відповідного збільшення активних операцій,
включаючи використання кращих управлінських якостей, домінуючу позицію
на ринку продукції (робіт, послуг), нові технологи Гудвіл — це
нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між
балансовою вартістю активів підприємства та його звичайною вартістю як
цілісного майнового комплексу, що виникає внаслідок використання кращих
управлінських якостей, до мінуючої позиції на ринку товарів (робіт,
послуг), нових технологій тощо

32

ДАТА ПОДАННЯ ЗАЯВКИ

ДАНІ

данные

data

Інформація (числа, тексти, факти, інструкції тощо) представлена у
вигляді, придатному для запам’ятовування, обробки та передачі
автоматичними засобами, з можливою участю людини.

Дані, що використовуються в автоматизованих ІПС з об’єктів промислової
власності і до яких користувачі мають безпосередній доступ:
бібліографічні дані (див.); реферати або пункти формули та повні описи
до патентів; графічні дані (креслення, рисунки, хімічні формули,
зображення знаків). Бібліографічні дані, а також зазвичай реферати або
пункти формули винаходу вводяться в ІПС у символьно-кодованому вигляді,
що забезпечує можливість доступу до кожного їх елементу та пошуку
патентних документів за допомогою індексу (словника) (див.), що
створюється до кожного елемента бібліографічних даних. Повні описи
можуть бути введеними в символьно-кодованому або у факсимільному
вигляді, коли кожна сторінка патентного документа зберігається в ІПС як
зображення і доступ можливий лише до сторінки в цілому. У факсимільному
вигляді зберігаються також креслення, хімічні формули, зображення
знаків. Останнім часом широко застосовується так звана «змішана мода»
(mixed mode), що передбачає засоби для поєднання символьно-кодованих та
факсимільних даних і відтворення сторінок документів у вигляді,
близькому до оригіналу, при їх відображенні та роздруку (дані,
представлені в БД на CD-ROM, див. Додаток II).

ДАТА ВИДАЧІ ОХОРОННОГО

ДОКУМЕНТА

дата выдачи охранного документа

date of grant

Під датою видачі охоронного документа, як правило, слід розуміти дату
внесення об’єкта, який одержав правову охорону і на

який видається охоронний документ, до відповідного державного реєстру.
Власне видача грамоти охоронного документа його власнику може на
практиці здійснюватись в інші терміни, як правило, протягом певного часу
після реєстрації об’єкта. Ця дата правового значення не має. На відміну
від неї, дата реєстрації має дуже важливе юридичне значення,
зазначається на охоронній грамоті та наводиться в офіційній публікації
відомства про виданий охоронний документ. Саме від цієї дати власник
охоронного документа може повною мірою користуватися своїми правами,
визначеними законодавством.

ДАТА МІЖНАРОДНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЗНАКА

дата международной регистрации знака date of the international
registration of a mark

Згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків дата
міжнародної реєстрації знака — це календарна дата подання заявки на
міжнародну реєстрацію товарного знака в країні походження у разі, якщо
заявка надійшла до Міжнародного бюро ВОІВ протягом двох місяців від
зазначеної дати. Якщо заявка не надійшла до Міжнародного бюро ВОІВ
протягом двох місяців, датою міжнародної реєстрації вважається дата
надходження заявки до Міжнародного бюро ВОІВ.

ДАТА ПОДАННЯ ЗАЯВКИ дата подачи заявки filing date

Дата подання заявки на реєстрацію об’єкта промислової власності,
топографії ІМС, сорту рослин — це календарна дата отримання органом,
уповноваженим здійснювати державну реєстрацію зазначених об’єктів,
заявки на видачу охоронного документа, зміст якої відповідає
встановленим національним законодавством вимогам.

Датою подання заявки на видачу охоронного документа в Україні вважається
дата надходження до відомства матеріалів заявки, до складу яких входить
визначений законодавством обсяг документів.

і 0 79

33

ДАТА ПРІОРИТЕТУ

Обов’язковою є викладена українською мовою заява про видачу охоронного
документа (патенту, свідоцтва), що містить відомості про особу та
місцезнаходження заявника. Крім того, мають бути подані матеріали, які
розкривають об’єкт, що заявляється (опис винаходу, корисної моделі або
промислового зразка, зображення промислового зразка або знака для
товарів і послуг з переліком товарів і послуг, опис сорту рослини,
відомості про топографію ІМС). Якщо подані матеріали не відповідають
переліченим вимогам, відомство пропонує заявнику протягом двох місяців
надіслати правильно оформлені матеріали. Датою подання заявки буде
вважатися дата їх надходження. У протилежному випадку заявка вважається
неподаною. Неподаною вважається також заявка, збір за подання якої не
надійшов до відомства протягом двох місяців від дати надходження
матеріалів заявки.

Дата подання заявки фіксується у рішенні відомства про встановлення дати
подання заявки і має важливе правове значення. Від цієї дати
відраховується термін дії охоронного документа, терміни дії права на
конвенційний та інші пріоритети, а також терміни наступних етапів
діловодства за заявкою, зокрема термін подання клопотання про проведення
експертизи винаходу по суті. Рішення про встановлення дати подання
заявки надсилається відомством заявникові за умови своєчасної сплати
збору за подання заявки.

ДАТА ПРІОРИТЕТУ дата приоритета priority date

Дата пріоритету об’єкта промислової власності — це дата, що береться до
уваги при визначенні першості у набутті права на об’єкт промислової
власності. Дата пріоритету може бути встановлена за датою подання заявки
на видачу охоронного документа до національного патентного відомства чи
до відповідного органу держави-уча-сниці Паризької конвенції по охороні
промислової власності, якщо за цією заявкою не заявлено конвенційний чи
виставочний

пріоритет (див. «Пріоритет виставковий», «Пріоритет конвенційний»,
«Виставковий пріоритет товарного знака», «Конвенційний пріоритет
товарного знака»).

ДАТА ПУБЛІКАЦІЇ дата публикации date of publication

Дата публікації — це календарна дата опублікування відомостей про заявку
на реєстрацію об’єкта промислової власності.

Дата публікації заявки на винахід (корисну модель) шляхом вміщення
відомостей про заявку в офіціальному бюлетені відомства або шляхом
викладки її для загального ознайомлення з відповідним офіційним
повідомленням про викладку має правове значення: від дати публікації
заявки починає діяти тимчасова правова охорона заявленого об’єкта, треті
особи мають право і змогу ознайомитись з матеріалами заявки, заявка стає
частиною рівня техніки.

Публікація відомостей про заявку на винахід (корисну модель)
здійснюється через 18 місяців від дати її подання, якщо за цей період
заявка не була відкликана, відхилена або за нею не був виданий патент.
За клопотанням заявника відомості про заявку можуть бути опубліковані
раніше зазначеного терміну. Публікація відомостей про видачу
(реєстрацію) охоронного документа здійснюється одночасно з внесенням
охоронного документа до відповідного державного реєстру. Від цієї дати
охоронний документ стає діючим, треті особи можуть ознайомитись з
матеріалами заявки та відомостями, занесеними до реєстру, а протягом 6
місяців будь-яка особа може подати до Апеляційної ради відомства
заперечення проти видачі охоронного документа.

Дата публікації відомостей про заявку на реєстрацію товарного знака, про
реєстрацію товарного знака, про видачу свідоцтва, про внесення змін у
реєстрацію товарного знака, про реєстрацію договору про передачу права
власності на знак або ліцензійного договору, продовження дії реєстра-

34

ДЕРЖАВНА ТАЄМНИЦЯ

ції знака (свідоцтва) тощо фіксується у реєстрі. В Україні першою
публікацією щодо знака є публікація відомостей про видачу свідоцтва на
знак, що здійснюється одночасно з реєстрацією знака на підставі рішення
про його реєстрацію (див. статтю 12 Закону України «Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг»).

ДАТА РЕЄСТРАЦІЇ дата регистрации registration date

Дата реєстрації — дата внесення відомостей про охоронний документ до
відповідного державного реєстру. Відповідно до законодавства України
дата реєстрації збігається з датою публікації відомостей про видачу
охоронного документа в офіційному бюлетені відомства. Таким чином,
кількість «дат реєстрації» протягом року співпадає з кількістю номерів
офіційного бюлетеня. Періодичність випуску офіціальних бюлетенів і,
відповідно, реєстрацій визначається відомством.

ДАТА РЕЄСТРАЦІЇ ТОВАРНОГО ЗНАКА дата регистрации товарного знака date of
the registration of a trademark

Дата реєстрації товарного знака — це календарна дата внесення відомостей
про реєстрацію товарного знака до реєстру знаків під певним номером. За
законодавством багатьох країн світу ця дата є вирішальною для
встановлення факту набуття виключного права на знак (див. «Виключне
право»). В Україні номер реєстрації є номером охоронного документа —
свідоцтва України на знак для товарів і послуг. З дати реєстрації
власник знака набуває виключного права на знак.

ДЕНОНСАЦІЯ

денонсация

denunciation (denouncement)

У міжнародному праві денонсація договору — це відмова однієї із сторін
міжнародного договору від його виконання, що призводить до припинення
дії договору.

ДЕПОЗИТАРІЙ

депозитарий

depository

Депозитарій:

у міжнародному праві — держава чи

міжнародна організація, що бере на себе

зобов’язання зберігати текст якогось між

народного договору, документи про його

ратифікацію, про приєднання до договору

інших держав;

офіційно затверджена установа, яка

забезпечує процедуру депонування.

ДЕПОЗИТОР

депозитор

depositor

Депозитор — це фізична чи юридична особа, яка передає мікроорганізм
депозитарію для депонування, або правонаступник зазначеної особи.

ДЕПОНУВАННЯ

депонирование

deposit

Депонування — це передача на зберігання в державну (офіційно визнану)
установу пакету документів з необхідними додатками (див. «Депозитарій»).

ДЕПОНУВАННЯ МІКРООРГАНІЗМУ

депонирование микроорганизма deposit of microorganism

Депонування мікроорганізму — це передача мікроорганізму депозитарію,
який реєструє та перевіряє його життєздатність, мікробіологічну чистоту,
забезпечує його довгострокове гарантоване зберігання, видачу зразків
мікроорганізму заінтересованим особам на відповідні запити і видає
свідоцтво про депонування мікроорганізму.

ДЕРЖАВНА ТАЄМНИЦЯ государственная тайна state secrete

Згідно із Законом України «Про державну таємницю» державна таємниця —
вид

.ТО-70

35

ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ…

таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки,
зовнішніх відносин, державної безпеки і охорони правопорядку,
розголошення яких може завдати шкоди життєво важливим інтересам України
і які визнані у порядку, встановленому цим законом, державною таємницею
та підлягають охороні з боку держави. Розголошення державної таємниці
тягне кримінальну відповідальність.

ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ

СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ

ВЛАСНОСТІ (ОПВ)

государственное стимулирование создания

и использования объектов промышленной

собственности (ОПС)

state incentives for the creation and

exploitation of industrial properly

Держава стимулює створення і використання винаходів, корисних моделей,
промислових зразків, встановлює винахідникам і особам, які
використовують їх пільгові умови оподаткування та кредитування, надає їм
інші пільги відповідно до чинного законодавства.

ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ

ТАЄМНИЦЬ

государственный эксперт по вопросам

секретов

state examiner in charge of secrets

Державним експертом з питань таємниць є посадова особа, яка згідно з
чинним законодавством має право приймати рішення про віднесення
інформації до державної таємниці.

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР государственный реєстр state register

Державний реєстр — це упорядковане зібрання відомостей про наявність та
статус національних охоронних документів, виданих на об’єкти промислової
власності. До функцій Державного реєстру входить власне реєстрація або
внесення до реєстру

відомостей про документ, що видається, видача самого документа, а також
реєстрація всіх змін стосовно власника документа, статусу останнього,
передачі прав, продовження або припинення правової охорони, що надається
охоронним документом, тощо. У порядку, визначеному відомством, треті
особи можуть одержувати витяги з відповідного державного реєстру з
повною інформацією стосовно того чи іншого охоронного документа.
Державний реєстр ведеться на паперових і дублюється на електронних
носіях інформації.

ДІЇ, ЩО НЕ ВИЗНАЮТЬСЯ

ПОРУШЕННЯМ ПРАВ

действия, не признаваемые

нарушением прав

acts not constituting an infringement of rights

He визнаються порушенням прав, що надаються патентом, наступні дії:

1. Добросовісне використання будь-

якою особою в інтересах своєї діяльності

заявленого винаходу, корисної моделі, про

мислового зразка чи здійснення значної і

серйозної підготовки для такого викорис

тання до дати подання до патентного

відомства заявки або, якщо заявлено пріо

ритет, до дати її пріоритету. В такому ви

падку зберігається право на безоплатне

продовження цього використання або на

використання винаходу, корисної моделі,

промислового зразка, як це передбачалося

зазначеною підготовкою. Таке право нази

вається правом попереднього користування

(див.).

Право попереднього користування може передаватися або переходити до
іншої особи тільки разом з підприємством чи діловою практикою або тією
частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано
заявлені винахід, корисну модель, промисловий зразок чи здійснено значну
і серйозну підготовку для такого використання.

2. Використання запатентованого ви

находу, корисної моделі, промислового

зразка:

— в конструкції чи під час експлуатації транспортного засобу іноземної
держави,

36

ДІЛОВОДСТВО ЗА ЗАЯВКОЮ

який тимчасово або випадково знаходиться у водах, повітряному просторі
чи на території України, за умови, що винахід, корисна модель,
промисловий зразок використовується виключно для потреб зазначеного
засобу;

– без комерційної мети;

з науковою метою або в порядку екс

перименту;

за надзвичайних обставин (стихійне

лихо, катастрофа, епідемія тощо);

– при разовому виготовлені ліків в ап

теках за рецептом лікаря (стосується тільки

винаходу).

3. Введення в оборот продукту, виготовленого із застосуванням
запатентованого винаходу, корисної моделі, промислового зразка, після
введення цього продукту в господарський оборот власником патенту чи з
його спеціального дозволу.

ДІЇ, ЩО НЕ ВИЗНАЮТЬСЯ

ПОРУШЕННЯМ ПРАВ

НА ТОПОГРАФІЇ ІМС

действия, не признаваемые нарушением

прав на топографии ИМС

acts not constituting an infringement of rights

in topographies of integrated circuits

Дії, що не визнаються порушенням прав на топографії ІМС, — згідно із
Законом України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»:

1. Використання зареєстрованої топо

графії ІМС:

— у конструкції чи в процесі експлуата

ції транспортного засобу іноземної держа

ви, який тимчасово або випадково знахо

диться у водах, повітряному просторі чи на

території України, за умови, що зареєстро

вана топографія ІМС використовується ли

ше для потреб зазначеного засобу;

– без комерційної мети;

з науковою метою або в порядку екс

перименту;

за надзвичайних обставин (стихійне

лихо, катастрофа, епідемія, епізоотія тощо).

2. Ввезення на митну територію Украї

ни, пропонування для продажу, продаж,

зберігання в зазначених цілях або інше вве-

дення в оборот ІМС, виготовлених із застосуванням зареєстрованої
топографії, і будь-яких виробів, що містять такі ІМС, якщо вони придбані
законним шляхом. ІМС із зареєстрованою топографією та вироби, що містять
такі ІМС, вважаються придбаними будь-якою особою законним шляхом, якщо
після виготовлення вони були введені в оборот власником прав на дану
зареєстровану топографію ІМС чи за його дозволом.

Використання ІМС будь-якою осо

бою, що придбала ІМС і при цьому не зна

ла і не могла знати, що ця ІМС або виріб,

що її містить, були виготовлені і введені в

оборот з порушенням прав, що надаються

реєстрацією топографії ІМС.

Право попереднього користування.

ДІЛОВОДСТВО ЗА ЗАЯВКОЮ делопроизводство по заявке patent office
procedure

Діловодство за заявкою — послідовне документальне супроводження всіх
етапів розгляду заявки відомством; починається з дати надходження
матеріалів заявки до відомства і завершується одним із рішень відомства.
В окремих, передбачених національним законодавством випадках,
діловодство може бути тимчасово призупинено або поновлено.

У процесі діловодства має місце постійний обмін інформацією між
відомством і заявником, найчастіше — шляхом листування. Процедура обміну
регламентована нормативними актами і здійснюється за певними правилами.
Нехтування цими правилами з боку заявника, недодержання ним встановлених
термінів ускладнює діловодство і може призвести до відхилення відомством
заявки і припинення її подальшого розгляду. Відомство веде листування із
заявником на спеціальних бланках (формах), які містять необхідну для
заявника додаткову інформацію щодо процедури подальшого діловодства.

37

ДОВІДКОВО-ПОШУКОВИЙ АПАРАТ (ДПА)

ДОВІДКОВО-ПОШУКОВИЙ АПАРАТ

(ДПА)

справочно-поисковый аппарат (СПА)

search tools

Сукупність упорядкованих масивів вторинних документів (картотек,
покажчиків тощо), створюваних для пошуку першоджерел.

ДПА до патентного фонду — це сукупність засобів систематизації та пошуку
інформації: систематичні, нумераційні та іменні покажчики, класифікації
об’єктів промислової власності, офіційні бюлетені патентних відомств,
реферативні видання. Крім видань на паперовому носієві, випускаються
елементи ДПА на електронному носієві, наприклад пошукові диски CD-ROM,
що містять бібліографічні дані та реферати, призначені для
автоматизованого пошуку, (див. також «Патентно-інформаційні продукти» та
Додаток 11).

ДОВІРЕНІСТЬ

доверенность

letter of authority (warrant)

Довіреністю визнається письмове уповноваження, що видається однією
особою іншій для представництва перед третіми особами.

Строк дії довіреності не може перевищувати 3-х років. Якщо строк у
довіреності не зазначений, вона зберігає силу протягом одного року з дня
її здійснення. Засвідчена державним нотаріусом довіреність, що
призначена для здійснення дії за кордоном і не містить вказівок щодо
строку її чинності, зберігає силу до її скасування особою, яка видала
довіреність. Довіреність, в якій не зазначена дата її вчинення,
недійсна.

Чинність довіреності припиняється внаслідок:

закінчення строку довіреності;

скасування довіреності особою, яка

її видала;

відмови особи, якій видана довіре

ність;

припинення юридичної особи, від

імені якої видана довіреність;

5) припинення юридичної особи, на

ім’я якої видана довіреність;

смерті громадянина, який видав до

віреність, визнання громадянина недієздат

ним, обмежено дієздатним або безвісно

відсутнім;

смерті громадянина, якому видана

довіреність, визнання громадянина не

дієздатним, обмежено дієздатним або без

вісно відсутнім.

Особа, яка видала довіреність, може в будь-який час скасувати
довіреність, а особа, якій довіреність видана, — відмовитися від неї.

ДОГОВІР

договор

agreement (contract, treaty)

Договір — це угода між двома або більшою кількістю сторін, направлена на
встановлення, зміну або припинення прав і зобов’язань.

ДОГОВІР БУДАПЕШТСЬКИЙ ПРО МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ ДЕПОНУВАННЯ
МІКРООРГАНІЗМІВ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ПАТЕНТНОЇ ПРОЦЕДУРИ договор Будапештский о
международном признании депонирования микроорганизмов для целей
патентной процедуры Budapest Treaty on the International Recognition of
the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure

див. БУДАПЕШТСЬКИЙ ДОГОВІР ПРО МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ ДЕПОНУВАННЯ
МІКРООРГАНІЗМІВ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ПАТЕНТНОЇ ПРОЦЕДУРИ

ДОГОВІР ЛІЦЕНЗІЙНИЙ договор лицензионный license contract

Договір ліцензійний — це договір, відповідно до якого надається право на
використання об’єкта інтелектуальної власності.

Ліцензійні договори класифікуються за такими ознаками:

38

ДОГОВІР ПРО ПАТЕНТНУ КООПЕРАЦІЮ (РСТ)

— за предметами ліцензій (ліцензійні

договори на винаходи, корисні моделі,

промислові зразки, топографії інтеграль

них мікросхем, знаки для товарів і послуг,

сорти рослин, ноу-хау тощо);

– за видами ліцензій (супровідні, пово

ротні, перехресні, відкриті, примусові, суб-

ліцензії тощо);

за обсягом прав, що передаються (ви

ключні, невиключні, повні ліцензії);

за способом охорони об’єктів інтелек

туальної власності (патентні та безпатентні

ліцензійні договори);

– за статусом суб’єктів договору та ха

рактером відносин між ними (міжфірмові,

внутрішньофірмові договори).

Сторонами ліцензійного договору є ліцензіар (продавець) і ліцензіат
(покупець).

Відповідно до законів України щодо охорони прав на об’єкти промислової
власності — винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для
товарів і послуг, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин —
договір вважається дійсним, якщо його складено у письмовій формі і
підписано сторонами. Договір набуває чинності стосовно третіх осіб лише
після його реєстрації у патентному відомстві.

Ліцензійний договір на використання сорту рослини повинен бути
зареєстрованим в патентному відомстві, без реєстрації він вважається
недійсним.

ДОГОВІР МІЖНАРОДНИЙ договор международный international treaty

Міжнародний договір — це угода між державами або іншими суб’єктами
міжнародного права, яка визначає їх взаємні права та обов’язки в
питаннях, що є предметом даного договору. Міжнародні договори
поділяються на двосторонні та багатосторонні. Багатосторонні договори
можуть бути відкритими (за певних умов до них можуть приєднатися інші
держави) і закриті (приєднання можливе лише за згодою учасників).
Міжнародні договори можуть мати різні назви: угода, конвенція, пакт,
декларація тощо.

Міжнародні договори, учасницею яких є Україна і які були укладені та
ратифіковані належним чином, є невід’ємною частиною її законодавства і
застосовуються у порядку, передбаченому нормами національного
законодавства. Якщо міжнародним договором установлені інші правила, ніж
ті, що передбачені чинним законодавством України, застосовуються правила
міжнародного договору.

ДОГОВІР ПРО ЗАКОНИ ЩОДО ТОВАРНИХ ЗНАКІВ Договор о законах по товарным
знакам Trademark Law Treaty (TLT)

Договір про закони щодо товарних знаків (Договір) — це міжнародна угода
прийнята на Дипломатичній конференції 27 жовтня 1994 р. Договір регулює
процедурні аспекти діловодства за заявкою на реєстрацію товарного знака,
що здійснюється національними патентними відомствами. Договір містить
максимальний перелік вимог, які можуть пред’являтися відомствами
стосовно оформлення заявки, передбачає стандартизацію вимог щодо
внесення змін у матеріали заявки та реєстрацію товарного знака.
Підставою для прийняття Договору була необхідність гармонізації
національних законодавств щодо товарних знаків, направлена на спрощення
процедур, пов’язаних з реєстрацією товарних знаків. Україна є учасницею
Договору про закони щодо товарних знаків з 1996 р.

ДОГОВІР ПРО ПАТЕНТНУ КООПЕРАЦІЮ (РСТ) Договор о патентной кооперации
(РСТ) Patent Cooperation Treaty (РСТ)

В Україні, відповідно до заяви Уряду України від 26.08.92, діє Договір
про патентну кооперацію (РСТ), який був прийнятий 17.07.70 на
Дипломатичній конференції в Вашингтоні, доповнений 02.10.79 і
модифікований 03.02.84. Договір набрав чинності з 1978 р. і представляє
собою спеціальну міжнародну угоду в рамках Паризької конвенції. Договір
регулює права і

39

ДОГОВІР ПРО ПЕРЕДАЧУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ

обов’язки як держав-учасниць, так і заявників, які подають міжнародні
заявки. Його основними нормами є положення про міжнародну заявку,
міжнародний пошук, міжнародну попередню експертизу.

Процедура патентування винаходів згідно з Договором складається з двох
фаз — міжнародної і національної. Міжнародна фаза включає подання
міжнародної заявки, яка готується за єдиною встановленою формою і має
відповідати єдиним вимогам, передбаченим Договором та Інструкцією до
нього, проведення пошуку, міжнародну публікацію і міжнародну попередню
експертизу. Така експертиза не є обов’язковою і проводиться за бажанням
заявника. Національна фаза представляє собою процедуру розгляду
міжнародних заявок в патентних відомствах тих держав, які були зазначені
чи вибрані з урахуванням міжнародного пошуку і міжнародної попередньої
експертизи.

Станом на 15.07.99 учасницями Договору РСТ є 104 країни.

ДОГОВІР ПРО ПЕРЕДАЧУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
договор о передаче права собственности на объект интеллектуальной
собственности contract assigning intellectual property rights

Договір про передачу права власності на об’єкт інтелектуальної власності
— договір, відповідно до якого власник охоронного документа передає
право власності на об’єкт інтелектуальної власності (винахід, корисну
модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, знак для
товарів і послуг, сорт рослини тощо) будь-якій особі, яка стає
правонаступником власника охоронного документа.

Відповідно до законів України щодо охорони прав на винаходи, корисні
моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг договір вважається
дійсним, якщо його складено у письмовій формі і підписано сторонами.
Договір набуває чинності стосовно третіх осіб лише після його реєстрації
у патентному відомстві.

ДОГОВІР ТИПОВИЙ договор типовой model treaty

Договір типовий — це затверджена компетентним органом письмова форма
договору із заздалегідь визначеними умовами. Деякі з умов, зазначених у
типовому договорі, є обов’язковими для сторін, інші — мають
рекомендаційний характер. Інколи такі формалізовані документи називають
«зразковими».

ДОГОВІР ТРУДОВИЙ договор трудовой labour contract

Договір трудовий – це угода між працівником і власником підприємства,
установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою,
згідно якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією
угодою, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений
ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові
заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання
роботи та передбачені законодавством про працю, колективним договором
або угодою сторін. Працівник має право реалізувати свої здібності до
продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на
одному або одночасно на кількох підприємствах, в установах,
організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним
договором або угодою сторін. Особливою формою трудового договору є
контракт, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність
сторін (включаючи матеріальну), умови матеріального забезпечення і
організації роботи працівника, умови розірвання договору, в тому числі
дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування
контракту визначається законодавством.

ДОГОВІРНА ДЕРЖАВА договаривающееся государство contracting state

Договірна держава — це держава-учас-ниця міжнародного договору.

40

ДОКУМЕНТ ПРО СПЛАТУ ЗБОРУ

ДОДАТКОВИЙ ВИБІР ДЕРЖАВ (ЗГІДНО ІЗ РСТ)

дополнительный выбор государств (по РСТ) later election (under PCT)

Додатковий вибір держав (згідно із РСТ) – вибір держав, що здійснюється
заявником після пред’явлення вимоги про проведення попередньої
експертизи, шляхом подання клопотання до Міжнародного Бюро, де визначені
Договірна держава або держави, у яких заявник має намір використовувати
результати міжнародної попередньої експертизи.

ДОДАТКОВИЙ ВИНАХІД дополнительное изобретение additional (developing,
supplementary) invention

Додатковий винахід — це винахід, що полягає в удосконаленні іншого
(головного) винаходу, на який раніше було видано авторське свідоцтво або
патент і який включає усі його ознаки. Без застосування головного
винаходу додатковий винахід не може бути використаний.

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ дополнительные материалы additional documents

Додаткові матеріали до заявки на видачу охоронного документа можуть бути
надані в ході розгляду заявки як з ініціативи заявника, так і на запит
експертизи. Додаткові матеріали беруться до уваги лише у тому випадку,
коли вони не виходять за межі поданої заявки і не змінюють її по суті.
Так, додаткові матеріали до заявки на винахід (корисну модель) не
повинні містити ознак, які мають бути включені до формули. Додаткові
матеріали на знак для товарів і послуг не повинні містити елементів, що
мають бути включеними до позначення, що реєструється, або призводити до
зміни заявленого переліку товарів і послуг.

Додаткові матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам, до уваги
експер-

тизою не приймаються і можуть бути оформлені заявником як
окрема заявка.

ДОКУМЕНТ

документ

document

Матеріальний об’єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, яка
оформлена згідно із встановленим порядком і має відповідно до чинного
законодавства правове значення, (див. також «Патентний документ»).

ДОКУМЕНТ ПРО СПЛАТУ ЗБОРУ документ об уплате сбора proof of payment of
the fee

Документ про сплату збору — це документ, що підтверджує сплату збору за
дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти промислової власності. Таким
документом згідно з нормативно-правовими актами України може бути копія
платіжного доручення на перерахування збору з відміткою установи банку і
датою проведення банківської операції, або ксерокопія платіжного
доручення за підписом посадової особи і відтиском печатки установи, що
сплачує збір, або квитанція, або повідомлення про поштовий переказ.

У документі про сплату збору обов’язково зазначається найменування
збору, номер заявки чи патенту (свідоцтва), при відсутності номера
заявки — назва об’єкта промислової власності.

Документ про сплату збору зберігає чинність для подання до патентного
відомства: протягом трьох місяців від дня перерахування суми збору за
умови, що у цей термін розмір збору не змінювався; якщо розмір збору
змінювався, то протягом одного місяця від дня введення в дію нових
розмірів зборів, або від дня першої офіційної публікації про таку зміну.
Якщо останній день чинності документа про сплату збору припадає на
вихідний чи святковий день, то вона продовжується на перший наступний
робочий день.

41

ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ПАТЕНТУ

ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ

ПАТЕНТУ

досрочное прекращение действия патента

pre-term lapse of patent

Дострокове припинення дії патенту внаслідок несплати у встановлений
строк річного збору за підтримання чинності патенту або відмови власника
від патенту до закінчення встановленого строку чинності патенту.

ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ СТОСОВНО

ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

доступ к информации о промышленной

собственности

access to industrial property information

Термін, що використовується для охоплення всіх методів ідентифікації і,
таким

чином, знаходження конкретної інформації стосовно промислової
власності. Ідентифікація може здійснюватися за технічними галузями, при
цьому для доступу використовуються класифікаційні індекси (національної
або міжнародної класифікації) або ключові слова (наприклад, з тезауруса)
чи вільний текст. Для ідентифікації документів можуть використовуватися
також імена заявника, власника або винахідника, дати (подання заявки або
публікації), країна публікації, інші бібліографічні дані. Для доступу
можуть застосовуватися різноманітні покажчики, а також комп’ютерні
пошукові засоби (див. «Автоматизовані бази даних (БД)», «Інтернет»).

42

ЕКСПЕРТИЗА ВІДСТРОЧЕНА (ВІДКЛАДЕНА)

ЕКВІВАЛЕНТНІ ОЗНАКИ эквивалентные признаки equivalent features

Еквівалентні ознаки — це ознаки, рівноцінні за функцією і технічним
результатом ознакам, наведеним у формулі винаходу. У тому випадку, коли
еквівалентна ознака входить до рівня техніки, добре відома середньому
фахівцю і дає відомий, очікуваний результат, еквівалентний результату
ознаки, наведеної в формулі, остання ознака може бути визнана
експертизою неновою, незважаючи на те, що формально відрізняється від
відомої, еквівалентної їй ознаки.

У патентному праві відома так звана теорія еквівалентів і застосування
її в судовій практиці та експертизі. Теорія еквівалентів дозволяє
запобігти обходу патентів шляхом внесення незначних, формальних змін до
об’єкта, що охороняється патентом.

ЕКОНОМІЧНА ЦІННІСТЬ ОБ’ЄКТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ экономическая
ценность объекта интеллектуальной собственности economic value of
intellectual property subject matter

Економічна цінність об’єкта інтелектуальної власності — це комплекс
показників, що характеризують науково-технічну, техніко-економічну та
комерційну значимість об’єкта інтелектуальної власності.

Поняття стосується таких об’єктів, як винаходи, корисні моделі,
промислові зразки тощо.

Науково-технічна значимість об’єкта інтелектуальної власності (корисний
результат від використання об’єкта в промисловій продукції) може
визначатись шляхом оцінки впливу об’єкта інтелектуальної власності на
техніко-економічні показники продукції, в якій передбачається викорис-

тання об’єкта (порівняно з базовим об’єктом).

Техніко-економічна значимість об’єкта інтелектуальної власності може
визначатись шляхом оцінки його впливу на величину прибутку від
реалізації продукції, виготовленої з використанням об’єкта (порівняно з
базовим об’єктом).

Комерційна значимість об’єкта інтелектуальної власності може визначатись
шляхом оцінки ступеня готовності об’єкта інтелектуальної власності до
використання.

ЕКСПЕРТ

эксперт examiner

Експерт — це посадова особа відомства, яка здійснює експертизу (розгляд)
заявки на видачу охоронного документа з метою визначення можливості
такої видачі та готує або приймає відповідне рішення. Робота експерта
вимагає спеціальних знань, вищої та спеціальної освіти, володіння
іноземною мовою, вміння працювати на персональному комп’ютері,
досконалого знання нормативних актів та процедури діловодства за
заявками.

ЕКСПЕРТИЗА

экспертиза examination

Експертиза – це дослідження спеціалістом (експертом) або групою
спеціалістів питань, правильне вирішення яких потребує професійних і
спеціальних знань у тій чи іншій сфері. Практичним і документальним
результатом експертизи є експертний висновок.

ЕКСПЕРТИЗА ВІДСТРОЧЕНА

(ВІДКЛАДЕНА)

экспертиза отсроченная (отложенная)

deferred examination

Експертиза відстрочена (відкладена) -відстрочена система експертизи
передбачає публікацію всіх заявок на винаходи, що надходять до
патентного відомства, через певний строк (у більшості випадків через

43

ЕКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ ЗА ФОРМАЛЬНИМИ ОЗНАКАМИ

18 місяців), надання заявникам тимчасової правової охорони (див.
«Тимчасова правова охорона винаходів, сортів рослин») на заявлений
об’єкт. Експертиза проводиться лише у випадку подання спеціального
клопотання. Клопотання подається у відповідності до національних
законодавств у строк від 3 до 7 років. Цей строк достатній для оцінки
необхідності одержання патенту. Переваги цієї системи полягають в тому,
що заявнику надається тимчасова правова охорона з дати опублікування
відомостей про заявку і він має можливість оцінити ефективність
винаходу, здійснити кроки для його комерційної реалізації.

ЕКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ

ЗА ФОРМАЛЬНИМИ ОЗНАКАМИ

экспертиза заявки по формальным

признакам

formal examination

Експертиза заявки за формальними ознаками — перевірка матеріалів заявки
на відповідність правилам її складання. Під час експертизи за
формальними ознаками перевіряється, чи належить заявлений об’єкт до
таких, яким може бути надана правова охорона, контролюється наявність
всіх документів заявки, їх структура, правильність сплати збору за
подання заявки тощо. На цьому ж етапі розгляду заявки уточнюється індекс
міжнародної класифікації заявленого об’єкта та класи міжнародної
класифікації товарів і послуг заявленого позначення, виявляються явні
порушення вимоги єдності заявленого об’єкта. При виявленні порушень і
невідповідностей експертиза направляє заявникові запит з пропозицією
внести до матеріалів заявки виправлення та уточнення. Перелік підстав
для запиту на етапі експертизи за формальними ознаками є досить
обмеженим і регламентується правилами розгляду заявки. При розгляді
заявки на видачу патенту на промисловий зразок, корисну модель чи
свідотства на топографію ІМС експертиза за формальними ознаками
завершується прийняттям рішення про видачу патенту або рішенням про
відхилення заявки. За результатами експертизи за формаль-

ними ознаками заявки на винахід заявнику надсилається повідомлення про
можливість проведення експертизи по суті або рішення про відхилення
заявки. Заявка на реєстрацію знака для товарів і послуг після завершення
експертизи за формальними ознаками переходить на етап експертизи по суті
або відхиляється (див. «Експертиза заявки на реєстрацію товарного
знака»).

ЕКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ НА ВИНАХІД

экспертиза заявки на изобретение examination of the patent application

Експертиза заявки на винахід здійснюється, відповідно до встановлених
правил, в два етапи: експертиза за формальними ознаками здійснюється
відомством після подання заявки, без спеціального клопотання заявника.
Експертиза заявки по суті здійснюється за клопотанням заявника або іншої
особи, яке повинне надійти до Відомства не пізніше трьох років з дати
подання заявки. При поданні такого клопотання сплачується відповідний
збір. Під час експертизи по суті остаточно уточнюються матеріали заявки,
перевіряються підстави для встановлення пріоритету, заявлений об’єкт
перевіряється на відповідність умовам патентоспроможності, таким як
новизна, винахідницький рівень та промислова придатність. Згідно з
порядком, встановленим відомством, заявник або його представник можуть
брати особисту участь у вирішенні питань щодо заявки, які виникають в
ході експертизи.

Термін проведення експертизи заявки на винахід законом не встановлений.
За результатами експертизи заявнику надсилається рішення про видачу
патенту або рішення про відхилення заявки.

ЕКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ НА ЗНАК

ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

экспертиза заявки на знак для товаров и

услуг

examination of the trade mark application

див. ЕКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ НА РЕЄСТРАЦІЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА

44

ЕКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ НА СОРТ РОСЛИН

ЕКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ

НА ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК

экспертиза заявки на промышленный

образец

examination of the industrial disign application

Експертиза заявки на промисловий зразок здійснюється відповідно до
встановлених правил, в обсязі експертизи за формальними ознаками. Крім
того, перевіряється відсутність заявки на тотожній об’єкт, раніше
поданої до відомства, а також підстави для встановлення пріоритету, якщо
його заявлено. Експертиза завершується прийняттям рішення про видачу
патенту або рішенням про відхилення заявки.

ЕКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ

НА РЕЄСТРАЦІЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА

экспертиза заявки на регистрацию

товарного знака

examination of an application for the

registration of a trademark

Експертиза заявки на реєстрацію товарного знака — це дослідження заявки
та позначення, що складає предмет заявки, на відповідність вимогам,
встановленим законодавством. У відношенні заявки на реєстрацію знака
може проводитися експертиза за формальними ознаками (попередня
експертиза) та експертиза заявленого позначення (експертиза матеріальна
або експертиза по суті). Експертиза за формальними ознаками — це
перевірка заявки на відповідність встановленим вимогам щодо її
оформлення. Мається на увазі наявність в заявці необхідних відомостей
про заявника, зображення знака, що заявляється, та переліку товарів і
послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, а також документа
про сплату встановленого мита (збору) за подання заявки тощо. Якщо
заявка не відповідає формальним вимогам, регламентованим відповідним
законодавством, заявнику пропонується усунути вказані недоліки протягом
певного строку. Під час матеріальної експертизи встановлюється
відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони,
визначеним законодавством. У ряді країн мате-

ріальна експертиза включає лише перевірку на відповідність абсолютним
критеріям охороноздатності, зокрема, досліджується чи має заявлене
позначення розрізняльну здатність, чи не суперечить суспільним інтересам
і принципам моралі тощо. При цьому не проводиться експертиза за
критерієм «новизна», тобто не встановлюється наявність попередніх прав,
тобто проводиться експертиза в повному обсязі або скорочена згідно з
національним законодавством. Якщо законодавством передбачено проведення
експертизи в повному обсязі, то визначається, чи не конфліктує заявлене
позначення з вже зареєстрованими товарними знаками або іншими об’єктами
попереднього права, включаючи права третіх осіб як на тотожні, так і на
схожі позначення, що отримали охорону згідно із законодавством, а також
із заявками на реєстрацію таких позначень в якості товарного знака, якщо
вони мають більш ранню дату пріоритету. Зазначене останнім дослідження є
експертизою новизни позначення. Якщо за результатами експертизи буде
зроблено висновок про можливість реєстрації заявленого позначення в
якості товарного знака, знак реєструється компетентним органом і отримує
правову охорону. Законодавством України передбачено проведення
експертизи за формальними ознаками та матеріальної експертизи у повному
обсязі (див. статтю 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг», «Елемент товарного знака»).

ЕКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ

НА СОРТ РОСЛИН

експертиза заявки на сорт растений

examination of the plant variety application

Експертиза заявки на сорт рослин здійснюється в два етапи: перевірка
заявки за формальними ознаками, під час якої перевіряється наявність
необхідних документів та правильність їх оформлення, та експертиза
заявленого сорту на патентоспроможність.

Термін проведення експертизи заявки на сорт — не менше трьох років,
оскільки в прцесі експертизи здійснюються випробо-

45

ЕКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ НА ТОПОГРАФІЮ ІМС

вування сорту в польових умовах. Компетентним органом при цьому
виступає Державна комісія по впровадженню та охороні сортів.

ЕКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ НА ТОПОГРАФІЮ ІМС экспертиза заявки на топографию ИМС
examination of the layout design application

Згідно з чинним законодавством України експертиза заявки на топографію
ІМС здійснюється відомством без окремого клопотання в один етап,
протягом 3-х місяців після встановлення дати подання заявки та за умови
сплати заявником встановленого збору. Експертиза здійснюється в обсязі
перевірки додержання формальних вимог. За результатами експертизи
приймається рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації. При
відмові в реєстрації топографії ІМС (відхиленні заявки) надані заявником
Відомству матеріали, що ідентифікують топографію ІМС, і зразки ІМС, що
включають дану топографію, Відомство зберігає протягом року від дати
винесення рішення про відмову в реєстрації. Після цього строку Відомство
на вимогу заявника повертає йому ці матеріали, а за відсутності такої
вимоги – знищує їх.

Експертиза заявки на топографію ІМС по суті може проводитись на вимогу
Апеляційної палати чи суду при поданні будь-якою особою заперечення
проти реєстрації і сплаті збору за проведення експертизи.

ЕКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ ПО СУТІ экспертиза заявки по сути substantive
examination

Експертиза заявки по суті здійснюється стосовно тих об’єктів промислової
власності, для яких така експертиза передбачена чинним законодавством
України.

Під час експертизи по суті аналізується і встановлюється відповідність
заявленого об’єкта умовам надання правової охорони, що дає підставу для
винесення рішення про видачу охоронного документа або мотивованого
рішення про відхилення заявки.

Крім того, саме на цьому етапі розгляду заявки остаточно вирішується
питання єдності заявленого об’єкта, встановлення заявленого пріоритету
та уточнюються класифікаційні рубрики.

При проведенні експертизи по суті заявнику може бути запропоновано
внести до матеріалів заявки зміни і уточнення.

ЕКСПЕРТИЗА ЗМІШАНА экспертиза смешанная mixed examination

Експертиза змішана – це така система експертизи, що передбачає наявність
одночасно явочної та перевірочної або відстроченої системи видачі
патентів в одній країні. Тобто, поряд з можливістю одержання патенту
після проведення експертизи на відповідність об’єкта, що заявляється,
умовам патентоспроможності існує можливість одержати патент за
результатами експертизи за формальними ознаками. Наприклад, у Швейцарії
проведення експертизи на відповідність умовам патентоспроможності
передбачено для винаходів у певних галузях промисловості (годинникової і
текстильної), а проведення експертизи за формальними ознаками — для
об’єктів у інших галузях. Законодавство Франції передбачає, поряд з
видачею патентів строком дії 20 років, можливість отримання сертифіката
про корисність строком на 6 років, який також фактично є патентом за
явочною системою. У Нідерландах паралельно з патентом строком дії 20
років, який можна отримати за відстроченою експертизою, запроваджено
патент строком дії 6 років, який видається без проведення експертизи
заявки по суті за явочною системою.

Зазначені системи проведення експертизи можуть мати певні особливості у
кожній окремій країні та поєднуватися між собою в різних варіантах.

ЕКСПЕРТИЗА ПЕРЕВІРОЧНА экспертиза проверочная examination as to
patentability

Експертиза перевірочна – це така система експертизи що характеризується
про-

46

ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

веденням експертизи, на відповідність об’єкта, що заявляється, умовам
патентоспроможності.

Перевагою перевірочної системи є можливість одержання «міцного» патенту,
тобто такого патенту, який досить важко оскаржити.

ЕКСПЕРТИЗА ЯВОЧНА экспертиза явочная examination as to form

Експертиза явочна – це система експертизи, яка характеризується тим, що
патент видається без перевірки об’єкта, що заявляється, на відповідність
умовам патентоспроможності. Проводиться лише перевірка на відповідність
заявки формальним вимогам. Патент видається під відповідальність
заявника. Перевагою цієї системи є досить невелика вартість та швидкість
одержання патентних прав. Недоліком такої системи є те, що патент може
бути легко оскаржений в суді та визнаний недійсним.

ЕКСПЕРТНА НАРАДА экспертное совещание examiners meeting

Експертна нарада – одна із форм передбаченої законом участі заявника або
його представника у розгляді заявки. Експертна нарада проводиться, як
правило, у відомстві. Склад учасників, термін проведення та коло питань,
що мають обговорюватися, попередньо узгоджуються сторонами. Експертна
нарада дозволяє оперативно і ефективно вирішувати питання, що виникають
під час проведення експертизи заявки. До складу експертної наради з боку
відомства входять, як правило, експерт та керівник експертного
підрозділу.

ЕКСПЕРТНИЙ ОРГАН экспертный орган examination body

Експертним органом є установа, яка є частиною патентного відомства або
підпорядкована йому і на яку покладено ком-

плекс практичних робіт, пов’язаних з проведенням державної експертизи
заявок на об’єкти промислової власності.

ЕЛЕКТРОННА ЗАЯВКА электронная заявка electronic application

Електронна заявка – це заявка, яка подана до відомства в електронній
формі, по комп’ютерним мережам з використанням інтернет-технології.
Подання електронних заявок започатковано в ряді розвинених країн, але ще
потребує вирішення цілого ряду правових, організаційних та технічних
проблем. В подальшому подання електронних заявок має бути найбільш
зручною та поширеною формою надходження матеріалів заявки та інших
документів від заявника.

ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

электронные библиотеки интеллектуальной

собственности

Intellectual property digital libraries (IPDL)

Електронна бібліотека інтелектуальної власності — це автоматизований
банк даних стосовно об’єктів інтелектуальної власності з доступом через
всесвітню інформаційну мережу Інтернет. У червні 1997 р. ВОІВ прийняла
рішення про створення глобальної інформаційної мережі WIPONET та
електронно-цифрових бібліотек інтелектуальної власності (IPDL). Цей
проект передбачає, що патентні відомства формуватимуть бази даних
патентних документів в електронному вигляді і надаватимуть до них доступ
користувачам через Інтернет. Реалізація цього проекту за умови
повсюдного впровадження сучасних інформаційних технологій дозволить
більш оперативно та ефективно задовольняти інформаційні потреби
споживачів патентної інформації. Створення електронних бібліотек
відбувається поетапно. Функціонують електронні бібліотеки ВОІВ,
патентних відомств Японії та США, створена ЄПВ система [email protected], яка
містить патентні документи країн ЄС, опубліковані за останні 2 роки, а
також реферати і повні описи ви-

47

ЕЛЕМЕНТ ТОВАРНОГО ЗНАКА

находш промислове розвинених країн за період з 1920 р. У подальшому ці
бібліотеки доповнюватимуться інформацією стосовно промислових зразків,
знаків для товарів і послуг, даними правового статусу документів (див.
також Додаток 13).

ЕЛЕМЕНТ ТОВАРНОГО ЗНАКА элемент товарного знака element of a trademark

Елемент товарного знака — це одна з складових частин товарного знака.
Елементи товарного знака розрізняються за видом, зокрема, словесний,
зображувальний, об’ємний елемент. Елемент або сукупність елементів
визначають вид товарного знака – словесний, зображальний, об’ємний або
комбінований товарний знак. Товарний знак, що складається лише з одного
елемента, називається простим товарним знаком, а з декількох елементів —
складним. Елемент товарного знака може бути сильним (домінуючий елемент)
або слабким. Сильний елемент товарного знака значною мірою визначає його
сприйняття, і навпаки — слабкий елемент не здатний істотно вплинути на
сприйняття товарного знака. До слабких елементів знака, як правило,
відносяться елементи, яким не може бути надана правова охорона через
невід-

повідність певним вимогам законодавства. Відповідно до статті 6 Закону
України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» позначення, які
не мають розрізняльної здатності, є загальновживаними як позначення
товарів і послуг певного виду, вказують на вид, якість, кількість,
властивості, призначення., цінність товарів і послуг, а також на місце і
час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг, є
загальновживаними символами і термінами, можуть бути внесені до знака як
елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого
положення в зображенні знака. Згідно із зазначеною статтею позначення,
які зображують державні герби, прапори та емблеми, офіційні назви
держав, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових
організацій, офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма,
печатки, нагороди та інші відзнаки можуть бути також внесені до знака як
елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного
компетентного органу або їх власників. Якщо товарний знак містить
елемент (елементи), що не охороняється (неохороноздатний елемент), то у
рішенні про реєстрацію знака і у реєстрі, якщо це необхідно, вказується,
що зазначений елемент не є предметом самостійної правової охорони —
виключення з охорони елемента знака (дискламація).

48

ЄДНІСТЬ ВИНАХОДУ

ЄВРАЗІЙСЬКА ПАТЕНТНА КОНВЕНЦІЯ (ЄАПК) Евразийская патентная конвенция
(ЕАПК) Eurasian Patent Convention

Євразійська патентна конвенція (ЄАПК) – це міжнародна регіональна угода,
підписана в м. Москві 09.09.94, згідно з якою була заснована Євразійська
патентна система, що передбачає видачу євразійського патенту (ЄАП), який
має дію і регулюється тими ж положеннями, що і національний патент,
виданий у державі-учас-ниці. Для здійснення положень ЄАПК, пов’язаних з
функціонуванням Євразійської патентної системи, у тому числі з видачею
євразійських патентів, заснована Євразійська патентна організація
(ЄАПО), до складу якої входять Адміністративна Рада і Євразійське
патентне відомство. ЄАПК дає можливість заявнику подати одну заявку
російською мовою до одного одержуючого відомства через одного патентного
повіреного (чи самостійно). Жорстка система експертизи дозволяє одержати
«міцний» патент. Строк дії ЄАП становить 20 років віддати подання
євразійської заявки. Діловодство ведеться російською мовою, яка є
офіційною мовою ЄАПО.

Станом на 15.07.99 учасницями Конвенції є 9 країн.

ЄВРОПЕЙСЬКА ПАТЕНТНА КЛАСИФІКАЦІЯ (ECLA) Европейская патентная
классификация (ECLA) European Patent Classification (ECLA)

Система класифікації винаходів, що застосовується ЄПВ для організації
свого внутрішнього пошукового фонду та проведення пошуку. Базується на
основній структурі МПК та містить додатково близько 115 тис. рубрик.
Крім того, змінені деякі формулювання рубрик, застосовуються деякі
рубрики попередніх редакцій МПК. Вдосконалення ECLA проводиться постійно
в процесі практичної роботи експертів

ЄПВ. Видання тексту ECLA здійснюється на папері, а також надається в
електронному варіанті через хост Questel-Orbit. В офіційних публікаціях
ЄПВ проставляються індекси МПК, а не ECLA. Однак, для полегшення пошуку
у патентно-інформаційному продукті GLOBALPAT, поряд з індексами МПК і
часом суттєво відмінні від них, застосовують індекси ECLA.

ЄВРОПЕЙСЬКА ПАТЕНТНА КОНВЕНЦІЯ

див. КОНВЕНЦІЯ ПРО ВИДАЧУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПАТЕНТІВ

ЄДИНИЙ ВИНАХІДНИЦЬКИЙ ЗАДУМ

единый изобретательский замысел unified inventive idea

Єдиний винахідницький задум – це єдиний концептуальний підхід до
вирішення комплексу споріднених винахідницьких задач, спрямованих на
досягнення спільної мети. Наявність єдиного винахідницького задуму дає
можливість подавати одну заявку на групу винаходів, з кількома
незалежними пунктами формули винаходу, кожен з яких стосується одного з
винаходів групи. Найбільш типовими групами винаходів, що поєднуються
єдиним винахідницьким задумом, є такі:

один із винаходів призначений для

використання у складі іншого;

один із винаходів забезпечує можли

вість реалізації іншого;

винаходи стосуються об’єктів одного

призначення та забезпечують одержання

тотожніх технічних результатів засобами,

ще не можуть бути поєднані в рамках єди

ної родової ознаки, але є принципово тотож-

німи.

ЄДНІСТЬ ВИНАХОДУ единство изобретения unity of invention

Єдність винаходу — це вимога, згідно з якою заявка на винахід має
стосуватися одного винаходу або групи винаходів, пов’язаних між собою
настільки, що вони утворюють єдиний винахідницький задум.

49

ЄДНІСТЬ КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

Вимога єдності винаходу визнається дотриманою, якщо:

заявка стосується одного винаходу,

тобто одного продукту чи способу;

заявка стосується одного винаходу,

який охарактеризований з розвитком або

уточненням окремих конкретних варіантів

його здійснення, що не супроводжується

зміною чи вилученням окремих ознак, на

ведених в незалежному пункті формули;

заявка стосується групи винаходів,

які пов’язані єдиним винахідницьким заду

мом, а саме:

— винаходів, один з яких призначений

для одержання (виготовлення) іншого, на

приклад, пристрій, речовина або штам та

спосіб його одержання, виготовлення;

винаходів, один з яких призначений

для здійснення іншого, наприклад, спосіб і

пристрій для здійснення способу;

винаходів, один з яких призначений

для використання іншого (в іншому), на

приклад, спосіб і речовина, яка призначена

для використання в способі;

— винаходів однакового призначення,

які забезпечують одержання одного і того

ж технічного результату принципово од

ним і тим же шляхом (варіанти).

ЄДНІСТЬ КОРИСНОЇ МОДЕЛІ единство полезной модели unity of utility model

Єдність корисної моделі — це вимога, згідно з якою заявка на корисну
модель має стосуватися однієї корисної моделі.

Вимога єдності корисної моделі визнається дотриманою, якщо:

заявка стосується однієї корисної

моделі, тобто одного пристрою;

заявка стосується однієї корисної

моделі, яка охарактеризована з розвитком

або уточненням окремих конкретних ва

ріантів її здійснення, що не супроводжу

ється зміною чи вилученням окремих

ознак, наведених в незалежному пункті

формули.

ЄДНІСТЬ ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА

единство промышленного образца unity of industrial design

Єдність промислового зразка — це вимога, згідно з якою заявка на
промисловий зразок має стосуватися одного промислового зразка і може
містити його варіанти.

Поняття «один промисловий зразок» застосовується як до одного виробу,
так і до комплекту (набору) виробів, наприклад, меблевий гарнітур,
сервіз тощо. Поняття «один виріб» застосовується як до цілого виробу,
наприклад, автомобіль, так і до його частини, наприклад, бампер, фара
тощо. Варіантами промислового зразка може бути зовнішній вигляд виробів,
які відносяться до однієї функціональної групи, до одного класу
Міжнародної класифікації промислових зразків (МКПЗ), подібні за
сукупністю ознак і мають відмінності в несуттєвих ознаках, які
сприймаються візуально, наприклад, декілька стільців, що відрізняються
один від одного фактурою, кольором декоративної оббивної тканини.

ЄДНІСТЬ СОРТУ РОСЛИН

единство сорта растений unity of plant varieties

Єдність сорту рослин – це вимога, згідно з якою заявка на сорт рослин
має подаватися окремо на кожний сорт.

ЄДНІСТЬ ТОПОГРАФІЇ ІМС единство топографии ИМС unity of integrated
circuits

Єдність топографії ІМС — це вимога, згідно з якою заявка на реєстрацію
топографії ІМС має стосуватися однієї топографії ІМС.

Заявка на реєстрацію топографії базового матричного кристала може
включати матеріали, які стосуються як топографії самого базового
матричного кристала, так і топографій ІМС, які реалізують на його
основі.

50

ЗАДАЧА

ЗІ

ЗАГАЛЬНОВІДОМИЙ ЗНАК

общеизвестный знак well-known mark

Загальновідомий знак — це товарний знак, що в результаті використання
став добре відомим широкому колу споживачів. Відповідно до Статті 6 bis
Паризької конвенції по охороні промислової власності всі країни-учасниці
зазначеної Конвенції зобов’язані надавати на своїй території захист
знакам, які за визначенням компетентного (адміністративного чи судового)
органу країни реєстрації або країни використання набули статусу
загальновідомих знаків відносно тотожних або схожих товарів і/або
послуг. Зокрема, реєстрація товарного знака, який є відтворенням,
імітацією або перекладом загальновідомого знака, відхиляється або
визнається недійсною, також забороняється використання знака, яке може
призвести до змішування з загальновідомим знаком. Це положення
поширюється також на товарні знаки, істотна складова частина котрих є
відтворенням загальновідомого товарного знака або його імітацією, яка
здатна викликати змішування з ним. Вищезгадане положення застосовується
незалежно від товарів і послуг, відносно яких товарний знак визнається
загальновідомим, у разі, якщо:

використання конфліктуючого зна

ка (див. «Конфліктуючий товарний знак»)

вказує на зв’язок товарів і/чи послуг, від

носно яких він використовується, та влас

ника загальновідомого товарного знака, і

це може нанести шкоду його інтересам;

використання знака може завдати

шкоду або послабити розрізняльний харак

тер загальновідомих знаків шляхом недобро

совісних дій;

недобросовісно використовуються

переваги розрізняльного характеру загаль

новідомого знака. Вимога щодо анулюван

ня зазначеного знака має бути заявлена

власником загальновідомого знака протя

гом 5 років від дати реєстрації конфліктую-

чого знака. Це не поширюється на випадки, коли конфліктуючий знак
зареєстровано недобросовісно, для анулювання такої реєстрації строк не
обмежується. Для захисту загальновідомого знака не існує обов’язкової
умови реєстрації знака або використання його в конкретній країні.
Потрібно лише, щоб знак був визнаний в країні загальновідомим, а таким
він може стати, наприклад, як внаслідок реклами в цій країні, так і в
результаті впливу рекламної кампанії, що проводиться в інших країнах.
При визначенні загальновідомості береться до уваги відомість знака
певному сектору суспільства, який може складатися з фактичних і/чи
потенційних споживачів, з осіб, що беруть участь в забезпечені каналів
збуту товарів і/чи послуг, щодо яких застосовується товарний знак, або
ділових кіл, діяльність яких пов’язана з такими товарами або послугами,
тощо. Навіть якщо лише в одному з секторів знак сприймається як
загальновідомий, це є підставою визнання його загальновідомим у цій
країні. З метою визначення чи є знак загальновідомим, враховується строк
використання товарного знака, його поширеність, яка встановлюється на
підставі кількісних та територіальних показників, а також ступінь
підтримки рекламними засобами.

ЗАДАЧА

задача problem

Задача — це винахідницька проблема технічного характеру, на вирішення
якої спрямовано винахід і реалізація якої забезпечується через
досягнення певного технічного результату.

Задача має бути розкрита в описі винаходу, в розділі «Суть винаходу», за
такою схемою:

зазначення об’єкта, що підлягає удо

сконаленню в рамках винаходу;

зазначення в загальному вигляді удо

сконалень, що мають бути внесені до

об’єкта;

— зазначення технічного результату, що виникає у зв’язку з внесеними
удосконаленнями.

51

3A3HA4FHE ВІДОМСТВО

Правильне формулювання задачі і технічного результату дозволяє
визначити ступінь суттєвості ознак, наведених у формулі винаходу.

ЗАЗНАЧЕНЕ ВІДОМСТВО

указанное ведомство designated Office

Зазначене відомство — це національне відомство держави або національне
відомство, що діє від імені держави, яка зазначена заявником у заяві, що
входить до складу міжнародної заявки і в якій заявник просить надання
охорони винаходу.

ЗАЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ указание происхождения indication of source

Зазначення походження як об’єкт промислової власності згідно із Статтею
1 Паризької конвенції по охороні промислової власності, це позначення,
що використовується на товарах, які походять з певної місцевості.
Правова охорона зазначення походження полягає в недопущенні використання
неправдивих зазначень походження, тобто таких, що застосовуються на
товарах, які не походять з місцевості, на яку вказує зазначення
походження. Застосування неправдивих зазначень походження може бути
причиною введення в оману споживачів і кваліфікується як недобросовісна
конкуренція. Відповідно до Закону України «Про охорону прав на
зазначення походження товарів» просте зазначення походження товару — це
будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи
опосередковано вказує на географічне місце походження товару, якому
надається правова охорона на підставі його використання (без
реєстрації). Охорона простого зазначення походження товару полягає у
недопущенні використання зазначень, що є неправдивими (фальшивими) чи
такими, що вводять споживачів в оману щодо дійсного географічного місця
походження товару.

ЗАКОН

закон

law

У широкому розумінні слова закон — це всі нормативно-правові акти, всі
встановлені державою загальнообов’язкові правила.

У власне юридичному розумінні закон — це нормативний акт, прийнятий
вищим законодавчим органом державної влади, який регулює найбільш
важливі суспільні відносини. Має вищу юридичну силу по відношенню до
інших нормативних актів (указів, постанов та ін.)

ЗАКОНОДАВСТВО

законодательство legislation

Законодавство — це сукупність всіх правових норм, що діють у певній
державі (наприклад, українське законодавство) або регулюють окрему сферу
суспільних відносин (цивільне законодавство, кримінальне законодавство,
патентне законодавство).

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ПРОМИСЛОВОЇ
ВЛАСНОСТІ, СОРТИ РОСЛИН, ТОПОГРАФІЇ ІНТЕГРАЛЬНИХ МІКРОСХЕМ
законодательство Украины в сфере охраны прав на объекты промышленной
собственности, сорта растений, топографии интегральных микросхем
legislation of Ukraine in the sphere of protection of rights to
industrial property objects, varieties of plants, topographies of
integrated circuits

Законодавство України в сфері охорони прав на об’єкти промислової
власності, сорти рослин, топографії інтегральних мікросхем — це
відносини щодо створення, використання об’єктів промислової власності,
сортів рослин, топографій ІМС. Питання охорони прав на зазначені об’єкти
регулюються в Україні рядом законодавчих, нормативно-правових актів,
постанов, указів, найбільш важливими серед яких є:

— Конституція України;

52

ЗАПИТ ЕКСПЕРТИЗИ

акти загального законодавства Украї

ни: Цивільний кодекс України, Цивільний

процесуальний кодекс України, Криміналь

ний кодекс України, Кодекс України про

адміністративні правопорушення, Митний

кодекс України, закони України «Про вла

сність», «Про підприємства в Україні» то

що;

акти спеціального законодавства, а

саме: закони України «Про охорону прав

на винаходи і корисні моделі», «Про охоро

ну прав на промислові зразки», «Про охо

рону прав на знаки для товарів і послуг»,

«Про охорону прав на сорти рослин», «Про

охорону прав на топографії інтегральних

мікросхем», «Про охорону прав на зазна

чення походження товарів»;

постанови Верховної Ради України,

Кабінету Міністрів України та укази Пре

зидента України;

підзаконні акти: правила, інструкції,

положення тощо.

ЗАЛЕЖНИЙ ПУНКТ ФОРМУЛИ зависимый пункт формулы dependent claim

Залежний пункт формули — це пункт формули, що не має самостійного
правового значення, а лише призначений для розвитку, уточнення та
подання оптимальних варіантів ознак, викладених в незалежному пункті
формули (див. «Незалежний пункт формули») або попередніх залежних
пунктах формули. В залежному пункті формули зазначається, ознаки якого
попереднього пункту формули він розвиває. Якщо формула містить кілька
незалежних пунктів, залежні пункти мають бути згруповані після кожного з
відповідних незалежних пунктів. Ознаки, наведені в залежному пункті, не
повинні суперечити ознакам пункту, на який дається посилання в
незалежному пункті, та підміняти їх, а можуть являти собою лише видову
відміну родової ознаки попереднього пункту.

Багатоланкова формула з кількома залежними пунктами доцільна у випадках,
коли винахід має кілька варіантів реалізації або використання.

ЗАПАТЕНТОВАНИЙ ВИНАХІД запатентованное изобретение patented invention

Запатентований винахід — це винахід, на який видано патент.

ЗАПАТЕНТОВАНИЙ ПРОМИСЛОВИЙ

ЗРАЗОК

запатентованный промышленный образец

patented industrial design

Запатентований промисловий зразок — це промисловий зразок, на який
видано патент.

ЗАПАТЕНТОВАНИЙ СОРТ РОСЛИН запатентованный сорт растений patented plant
variety

Запатентований сорт рослин – це сорт рослин, на який видано патент.

ЗАПЕРЕЧЕННЯ НА РІШЕННЯ

ЕКСПЕРТИЗИ

возражение на решение экспертизы

opposition against the examin*”1′” decision

Згідно із чинним законодавством України заперечення на рішення
експертизи подається заявником до відомства у випадку його незгоди з цим
рішенням. Якщо спірне питання не вирішується на рівні експертного органу
відомства (див. «Екс- пертний орган»), заявник може оскаржити рішення в
Апеляційній раді Відомства. Термін подання апеляції — 3 місяці з дати
одержання заявником рішення чи копії затребуваних матеріалів (див.
«Апеляція»). Рішення Апеляційної ради може бути оскаржене в судовому
порядку.

ЗАПИТ ЕКСПЕРТИЗИ запрос экспертизы invitation of examination

Запит експертизи – письмова пропозиція заявнику внести до матеріалів
заявки зміни, доповнення та уточнення з метою приведення її у
відповідність з встановленими вимогами, або надати роз’яснення з

53

ЗАПОДІЯНІ ЗБИТКИ

питань, що виникають під час розгляду заявки.

Згідно із чинним законодавством України термін відповіді заявника на
запит експертизи не повинен перевищувати 2-х місяців з дати отримання
запиту заявником. При ненадходженні відповіді на запит у зазначений
термін і відсутності клопотання заявника про його продовження заявка
вважається відкликаною, про що відомство повідомляє заявника.

ЗАПОДІЯНІ ЗБИТКИ причиненный ущерб damage caused

Заподіяні збитки — це збитки, які порушник прав власника охоронного
документа (патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок або
свідоцтва на знак для товарів і послуг) зобов’язаний відшкодувати
власнику охоронного документа або особі, яка придбала ліцензію, якщо
інше не передбачено ліцензійним договором.

Заподіяні збитки — це нестримані доходи, які власник охоронного
документа отримав би за звичайних умов обороту, як би його право не було
порушено.

Доказ розміру нестриманих доходів у випадку порушення, наприклад,
патенту на винахід представляє собою досить складну проблему, оскільки
згідно з Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»
вимагати від порушника можливо тільки відшкодування патенто-власнику
заподіяних збитків, але треба мати на увазі, що розмір прибутку, який
міг би отримати патентовласник через розбіжності між умовами
функціонування підприємств патентовласника і порушника може бути і
менше, і більше прибутку порушника. При цьому порушник відшкодовує всю
суму заподіяних збитків, навіть якщо отриманий ним прибуток від
порушення менше ніж ця сума. Тому не слід вважати, що Закон «передбачає
тільки повернення вкраденого», але, з іншого боку, питання про те,
наскільки будуть враховані інтереси патентовласника, буде значною мірою
вирішуватися судовою практикою.

При визначенні розміру заподіяних збитків, понесених власником
свідоцтва на товарний знак при порушенні його виключних прав,
враховується вартісна оцінка знака для товарів і послуг і упущена
вигода, при цьому остання визначається не тільки втратами від продажу,
оскільки головне — це втрата частини покупців, порушення торгових
зв’язків і послаблення репутації фірми або знака для товарів і послуг.

ЗАРЕЄСТРОВАНА ТОПОГРАФІЯ ІМС зарегистрированная топография ИМС
registered topography of integrated circuits

Зареєстрована топографія ІМС — це топографія IMC, відомості про яку
занесено до державного реєстру і на яку видано свідоцтво.

ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КОРИСТУВАЧ зарегистрированный пользователь registered
user

Право на назву місця походження товару або географічне зазначення
походження товару (див. «Назва місця походження товару», «Географічне
зазначення») відноситься до колективного права. Відповідно до статей 14,
24 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»
відомості щодо особи (осіб), яка отримує право на використання назви
місця походження товару або географічного зазначення товару, вносяться
до державного реєстру, після чого ця особа набуває статусу
зареєстрованого або законного користувача відповідного зазначення
походження товарів.

ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ТОВАРНИЙ ЗНАК зарегистрированный товарный знак registered
trademark

Зареєстрований товарний знак — це товарний знак, відомості про який
внесено до реєстру знаків. Якщо за національним законодавством право на
знак набувається лише шляхом реєстрації знака, то зареєстрований
товарний знак — це знак, що охороняється на підставі реєстрації. В
Україні

54

ЗАСТАВА

правовстановлюючим фактом набуття виключного права на знак є реєстрація
знака у державному реєстрі. Після внесення знака до реєстру його власник
може скористатись правом забороняти використання такого знака іншим
особам без його дозволу.

ЗАСТАВА

залог mortgage

Відповідно до Закону України «Про заставу» застава — це спосіб
забезпечення зобов’язань.

В силу застави кредитор (заставодержа-тель) має право в разі невиконання
боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов’язання одержати
задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими
кредиторами.

Застава виникає в силу договору чи закону.

Заставою може бути забезпечена дійсна вимога, зокрема така, що випливає
з договору позики (банківської позички), купів-лі-продажу, оренди,
перевезення вантажу тощо.

Застава може мати місце щодо вимог, які можуть виникнути у майбутньому,
за умови, якщо є угода сторін про розмір забезпечення заставою таких
вимог. Застава має похідний характер від забезпеченого нею зобов’язання.

Предметом застави можуть бути майно та майнові права, в тому числі права
на об’єкти інтелектуальної власності.

Предметом застави не можуть бути об’єкти державної власності,
приватизація яких заборонена законодавчими актами, а також майнові
комплекси державних підприємств та ‘їх структурних підрозділів, що
знаходяться у процесі корпоратизації.

Заставодавець може укласти договір застави як належних йому на момент
укладення договору прав вимоги по зобов’язаннях, в яких він є
кредитором, так і тих, що можуть виникнути в майбутньому. У договорі
застави прав повинна бути вказана особа, яка є боржником по відношенню
до заставодавця. Заставодавець зобов’язаний повідомити свого боржника
про здійснену

заставу прав. Строкове право вимоги, яке належить
заставодавцю-кредитору, може бути предметом застави тільки до закінчення
строку його дії. У договорі застави прав, які не мають грошової оцінки,
вартість предмета застави визначається угодою сторін.

У багатьох країнах ще не визнається застава прав на інтелектуальну
власність в якості цінних паперів. В той же час міжнародна гармонізація
патентного права і законодавства в сфері знаків для товарів і послуг,
регіональні торгові угоди і Угода про торгові аспекти прав
інтелектуальної власності (TRIPS) в рамках ГАТТ/СОТ підвищують роль
інтелектуальної власності в комерційних операціях.

У Південній Кореї законодавство в сфері інтелектуальної власності
дозволяє заставу її об’єктів, що здійснюється за угодою сторін і набуває
юридичної сили при реєстрації документів у Відомстві з промислової
власності Південної Кореї, яке визначає об’єми зареєстрованих прав, а
також інші суттєві умови угоди про заставу. Закон про товарні знаки
передбачає, що заставодержатель має право не використовувати права на
знак, оскільки це може викликати плутанину стосовно власника знака.

Застава знаків для товарів і послуг визнається в Канаді, США і Мексиці,
де застосовуються різноманітні процедури реєстрації, здійснення і
примусового виконання зобов’язань сторін.

Законодавство Австрії визнає заставу знаків для товарів і послуг,
документи про що треба зареєструвати у Відомстві з товарних знаків. Якщо
власник знака не виконує своїх зобов’язань, то позичальник може
примусити його уступити права на знак.

Іспанія визнає передачу прав на знаки для товарів і послуг під заставу.
Документ про заставу, який містить умови про викуп, необхідно
зареєструвати в спеціальному Реєстрі Іспанії про продаж-заставу
нерухомості і повідомити про це Відомство з товарних знаків, якщо
сторони хочуть гарантувати юридичну дію застави і її захист від третіх
осіб в іспанських судах. Сторони мо-

55

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

жуть відмовитись від продовження дії угоди про заставу, публікація про
що не обов’язкова.

В Австралії визнаються угоди про заставу знаків для товарів і послуг,
але не передбачається процедура їх реєстрації у Відомстві з товарних
знаків.

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ защита информации protection of data

Сукупність організаційно-технічних заходів та правових норм для
запобігання заподіянню шкоди інтересам власника інформації чи
автоматизованої системи та осіб, які користуються інформацією, зокрема в
результаті несанкціонованого використання або псування інформації. У
зв’язку зі створенням електронних бібліотек інтелектуальної власності
(див.) в рамках Постійного комітету ВОІВ з інформаційних технологій
створено Робочу групу з інформаційної безпеки, яка розглядатиме питання
безпеки інформації в автоматизованих системах за умови доступу до них
через всесвітню інформаційну мережу Інтернет.

ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

зашита права собственности property right protection

Захист права власності — це застосування правових засобів для усунення
або запобігання порушення цього права. Забезпечується нормами
різноманітних галузей права — цивільного, трудового, адміністративного,
патентного.

Будь-яке несанкціоноване використання об’єкта, що охороняється, є
порушенням прав власника прав на об’єкт промислової власності. На вимогу
власника таке порушення має бути припинене, а порушник повинен
відшкодувати власнику заподіяні збитки, включаючи неодержані доходи.
Вимагати відновлення порушених прав може також особа, що придбала
ліцензію, якщо інше не передбачено ліцензійним договором. Захист
порушених прав здійснюється в установленому законодавством

адміністративному або судовому порядку. У разі встановлення факту
порушення, порушник може бути притягнутий до дисциплінарної, цивільної,
адміністративної або навіть кримінальної відповідальності.

ЗАЯВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ОБ’ЄКТА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ заявление о
регистрации объекта промышленной собственности request for registration
of an industrial property right

Заява — один із документів, що входить до складу заявки на видачу
охоронного документа. Заява має бути подана державною мовою, за
встановленою формою, яка гарантує наявність в заяві всіх необхідних
відомостей.

При заповненні форми заяви слід подавати вичерпну і точну інформацію,
оскільки від цього значною мірою залежить правовий статус охоронного
документа та ефективність набутої правової охорони.

Помилки та пропущені в заяві відомості є абсолютною підставою для запиту
експертизи з вимогою внести до заяви виправлення і уточнення. Підпис
заявника або уповноваженої ним особи під заявою є обов’язковим. Наведена
в заяві назва об’єкта, що заявляється, має співпадати з його назвою в
інших документах заявки. Розділ заяви, де подаються відомості про
авторів, при необхідності може бути поданий на додатковому аркуші.

ЗАЯВКА

заявка application

Заявка це сукупність документів, необхідних для реєстрації об’єкта
промислової власності і видачі охоронного документа. Заявка має
задовольняти формальним вимогам і вимогам стосовно її змісту (див.
«Експертиза заявки за формальними ознаками»).

Заявка подається в письмовому вигляді і супроводжується сплатою
відповідного збору.

56

ЗАЯВКА НА ВИДАЧУ ПАТЕНТУ, ЩО ВВАЖАЄТЬСЯ ВІДКЛИКАНОЮ

ЗАЯВКА АКЦЕПТОВАНА (ВИКЛАДЕНА) заявка акцептованная (выложенная)
accepted (laid out) application

Акцептована заявка (викладена) – це заявка, викладена для загального
ознайомлення з метою можливого отримання від заінтересованих осіб
заперечення проти видачі охоронного документа.

ЗАЯВКА ВИДІЛЕНА (НА ВИДАЧУ

ПАТЕНТУ)

заявка выделенная (на выдачу патента)

divisional application (for grant of a patent)

Виділена заявка – це заявка, виділена з раніш поданої (первісної) заявки
того ж заявника за ініціативою самого заявника або на вимогу експертизи
внаслідок порушення в первісній заявці вимоги єдності об’єкта.

ЗАЯВКА ВІДКЛИКАНА (НА ВИДАЧУ

ПАТЕНТУ)

заявка отозванная (на выдачу патента)

withdrawn application (for grant of a patent)

Відкликана заявка — це заявка, відкликана заявником у встановленому
законодавством порядку. Згідно з чинним законодавством України заявник
має право відкликати заявку в будь-який час до дати одержання ним
рішення про видачу патенту. Подальші дії заявника не можуть бути
засновані на цій заявці.

ЗАЯВКА ВІДХИЛЕНА заявка отклоненная refused (rejected) application

Відхилена заявка – це заявка, яка за висновком Відомства не має
достатніх підстав для видачі за нею охоронного документа.

ЗАЯВКА ЗГІДНО З ЄПК заявка в соответствии с ЕПК application under EPC

Заявка згідно з ЄПК — це заявка, яка подана згідно з Європейською
патентною конвенцією (ЄПК). Така заявка має відпо-

відати вимогам Інструкції до Конвенції і містити:

клопотання про видачу європейсько

го патенту;

опис винаходу;

один або декілька пунктів патентної

формули;

креслення, на які в описі чи в патент

ній формулі зроблені посилання;

анотацію.

ЗАЯВКА КОНВЕНЦІЙНА

заявка конвенционная convention application

Конвенційна заявка — це заявка на видачу охоронного документа, яка
подається згідно з Паризькою конвенцією по охороні промислової
власності.

ЗАЯВКА МІЖНАРОДНА заявка международная international application

Міжнародна заявка — це заявка, яка подається у відповідності з
міжнародною угодою (договором), яка стосується питань охорони прав на
об’єкти промислової власності. Заявка подається до національного
патентного відомства або до міжнародної організації, яка має право її
прийняти. За подання міжнародної заявки заявник має сплатити встановлене
мито.

ЗАЯВКА НА ВИДАЧУ ПАТЕНТУ,

ЩО ВВАЖАЄТЬСЯ ВІДКЛИКАНОЮ

заявка на выдачу патента, которая

считается отозванной

application for grant of a patent considered as

withdrawn

Згідно з чинним законодавством України заявник має право в будь-який
час, до дати одержання ним рішення про видачу патенту, відкликати
заявку. Відомство з власної ініціативи може вважати заявку відкликаною і
повідомити про це заявника в таких випадках:

— не надійшов у встановлений термін

документ про сплату збору за подання за

явки;

57

ЗАЯВКА НА ВИДАЧУ ПАТЕНТУ, ЩО ВВАЖАЄТЬСЯ НЕПОДАНОЮ

протягом 3 років з дати подання заяв

ки не надійшло клопотання про проведен

ня експертизи заявки на винахід по суті;

не надійшла у встановлений термін

відповідь заявника на запит експертизи або

мотивоване клопотання про продовження

терміну відповіді.

ЗАЯВКА НА ВИДАЧУ ПАТЕНТУ, ЩО ВВАЖАЄТЬСЯ НЕПОДАНОЮ заявка на выдачу
патента, которая считается неподаной application for grant of a patent
considered as never been filed

Згідно з чинним законодавством України Патентне відомство може визнати
заявку неподаною і повідомити про це заявника у випадку, коли подані
документи заявки не відповідають мінімальним вимогам, необхідним для
встановлення дати подання заявки, а заявник не подав виправлені та
уточнені матеріали заявки у двомісячний термін після одержання
відповідного повідомлення відомства.

Заявка на винахід може бути також визнана неподаною при відсутності в
матеріалах заявки креслень, на які є посилання в описі винаходу, а
заявник протягом двох місяців з дати одержання відповідного повідомлення
відомства не подав зазначені креслення або не анулював посилання на них
в описі.

ЗАЯВКА НА ВИНАХІД

заявка на изобретение patent application

Заявка на винахід — це комплект документів, що подається до відомства з
метою одержання патенту на винахід. Заявка має відноситись до одного
винаходу. До складу заявки на винахід входять такі документи (в трьох
примірниках):

заява встановленої форми викладена

українською мовою;

опис винаходу з формулою, викладе

ні українською або іншою мовою;

реферат;

— графічні або інші ілюстративні мате

ріали;

— документ, що підтверджує сплату встановленого збору за подання
заявки, або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати
збору (ці документи можуть бути подані протягом 2 місяців від дати
надходження заявки до відомства). Якщо документи заявки (крім «заяви»)
подані не українською мовою, протягом двох місяців від дати їх подання
до відомства має надійти їх переклад українською мовою. Заявка може бути
подана заявником особисто або надіслана поштою.

ЗАЯВКА НА ЗНАК ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

заявка на знак для товаров и услуг trademark application

див. ЗАЯВКА НА РЕЄСТРАЦІЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗАЯВКА НА ТОВАРНИЙ ЗНАК)

ЗАЯВКА НА ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК

заявка на промышленный образец design application

Заявка на промисловий зразок – це комплект документів, що подається до
відомства з метою одержання патенту на промисловий зразок. Заявка має
відноситись до одного промислового зразка.

До складу заявки входять:

заява про видачу патенту викладена

українською мовою, в двох примірниках;

комплект фотографій, що дають пов

не уявлення про об’єкт промислового зразка;

опис промислового зразка;

креслення, схеми та інші ілюстратив

ні матеріали, якщо необхідно;

документ про сплату встановленого

збору за подання заявки.

ЗАЯВКА НА РЕЄСТРАЦІЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗАЯВКА НА ТОВАРНИЙ ЗНАК) заявка на
регистрацию товарного знака (заявка на товарный знак) application for
the registration of a trademark (a trademark application)

Заявка на реєстрацію товарного знака — це сукупність документів, що
необхідні для реєстрації товарного знака, оформле-

58

ЗАЯВКА РЕГІОНАЛЬНА (НА ВИДАЧУ ПАТЕНТУ)

ні та подані відповідно до вимог національного законодавства
(національна заявка на реєстрацію товарного знака).

За законодавством України особа, що бажає зареєструвати знак і отримати
свідоцтво, подає заявку на видачу свідоцтва України на знак для товарів
і послуг, яка має відноситись до одного знака. Заявка має містити:

– заяву про реєстрацію знака викладе

ну українською мовою;

зображення знака, що заявляється;

документ про сплату встановленого

збору за подання заявки;

перелік товарів і послуг, для яких за

явник просить зареєструвати знак, згрупо

ваних відповідно до Міжнародної класи

фікації товарів і послуг для реєстрації знаків

(див.).

У разі необхідності до заявки можуть додаватись копія попередньої
заявки, що підтверджує право на пріоритет (див. «Перша заявка (на
реєстацію товарного знака)»), довіреність, що засвідчує повноваження
представника заявника, статут колективного знака (див. «Колективний
знак») та ін. Якщо деякі (крім заяви) документи подані неукраїнською
мовою, переклад їх має надійти до відомства протягом 2 місяців з дати
подання заявки. Вимоги до заявки регламентуються статтею 7 Закону
України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

ЗАЯВКА НА РЕЄСТРАЦІЮ ТОПОГРАФІЇ ІМС

заявка на регистрацию топографии ИМС application for registration of a
layout design

Заявка на топографію ІМС — це комплект документів, що подається до
відомства з метою одержання свідоцтва про реєстрацію топографії ІМС.

Заявка складається українською мовою і повинна містити:

— заяву про реєстрацію топографії ІМС;

– матеріали, що ідентифікують топо

графію ІМС і дають про неї вичерпну ін

формацію.

У випадку, коли мікросхема вже була введена в оборот до дати подачі
заявки, до останньої додаються зразки ІМС, що

включають дану топографію в такому вигляді, в якому її введено в
оборот, відомості про дату першого використання топографії ІМС і основні
технічні характеристики їх зразка.

Якщо подані матеріали, що ідентифікують топографію ІМС, містять
інформацію про будь-який шар топографії ІМС або його частину, яка, на
думку заявника, є конфіденційною, то даний шар у цілому або відповідну
його частину може бути вилучено і включено до складу матеріалів, що
ідентифікують топографію ІМС, у закодованій формі.

ЗАЯВКА НА СОРТ РОСЛИН заявка на сорт растений plant variety application

Заявка на сорт рослин – це комплект документів, що подається з метою
одержання патенту на сорт рослин. Заявка відноситься до одного сорту. До
складу заявки входить:

– заява про видачу патенту викладена українською мовою;

опис сорту рослин;

документ про оплату послуг за прове

дення експертизи Державною комісією

України по впровадженню та охороні сор

тів рослин. До початку впровадження сорту

заявник має забезпечити комісію насінним

матеріалом у достатній кількості.

ЗАЯВКА НАЦІОНАЛЬНА заявка национальная national application

Національна заявка — це заявка на видачу охоронного документа, яка
подається до компетентного органу держави відповідно до вимог її
національного законодавства.

ЗАЯВКА РЕГІОНАЛЬНА (НА ВИДАЧУ

ПАТЕНТУ)

заявка региональная (на выдачу патента)

regional application (for grant of a patent)

Регіональна заявка – це заявка на регіональний патент (див. «Патент
регіональний»).

59

ЗАЯВКА РСТ

ЗАЯВКА РСТ заявка РСТ application under РСТ

Заявка РСТ — це заявка на видачу патенту, яка подана згідно з Договором
про патентну кооперацію (РСТ). Така заявка має відповідати вимогам
Договору та Інструкції до нього, бути складена установленою мовою і
містити: клопотання про те, щоб вона розглядалася як міжнародна заявка;
зазначення принаймні однієї Договірної держави; частину, яка зовнішньо
нагадує опис; частину, яка зовнішньо нагадує формулу винаходу; ім’я та
інші встановлені відомості про заявника та агента (якщо такий є);
креслення (якщо це необхідно); реферат; відомості про винахідника, якщо
це вимагається законодавством хоча б однієї з країн.

Подання заявки супроводжується сплатою відповідних зборів.

ЗАЯВКИ КОЛІДУЮЧІ

(КОНФЛІКТУЮЧІ)

заявки коллидирующие (конфликтующие)

colliding (conflicting) applications

Заявки колідуючі (конфліктуючі) — це зіткнення двох або більшої
кількості одночасно поданих заявок, коли кожна з них містить один або
декілька пунктів патентної формули, що відносяться по суті до тотожних
винаходів, або декілька пунктів формули якої-небудь заявки описують
винахід, до якого відноситься інша заявка.

ЗАЯВНИК

заявитель

applicant

Заявником є фізична або юридична особа (особи), від імені якої подано
заявку на реєстрацію об’єкта промислової власності або сорту рослин,
топографії ІМС у відповідності з національним законодавством або згідно
з регіональною чи міжнародною угодою.

ЗАЯВНИЦЬКА СИСТЕМА ВИДАЧІ

ПАТЕНТІВ

заявительская система выдачи патентов

first-to-file system of granting patents

За заявницькою системою видачі патентів, патент видається першому
заявнику незалежно від того, чи є він дійсним винахідником чи ні.

ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ хранение информации storage of information

Забезпечення незмінного стану інформації та її матеріальних носіїв.

ЗБІР ЗА ВИДАЧУ ПАТЕНТУ

(СВІДОЦТВА)

сбор за выдачу патента (свидетельства)

issuance fee

Збір за видачу патенту (свідоцтва) — це збір, що сплачується за видачу
патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок, в тому числі за
видачу патенту України на винахід, промисловий зразок за клопотанням про
припинення дії на території України авторського свідоцтва СРСР на
винахід, свідоцтва СРСР на промисловий зразок, а також за видачу
свідоцтва на знак для товарів і послуг.

Відповідно до законів України «Про охорону прав на винаходи і корисні
моделі», «Про охорону прав на промислові зразки» збір за видачу патенту
на винахід, корисну модель, промисловий зразок сплачується протягом
трьох місяців від дати отримання заявником рішення про видачу патенту.
Документ про сплату збору повинен надійти до відомства у зазначений
термін. Якщо документ про сплату збору не надійшов у визначений термін,
відомості про видачу патенту не публікуються, а заявка вважається
відкликаною.

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг» збір за видачу свідоцтва на знак сплачується протягом трьох
місяців від дати отримання заявником рішення про видачу свідоцтва.
Документ про сплату збору повинен надійти до відомства у зазначений
термін. Якщо документ про сплату збору не надійшов у визначений термін,
відомості

60

ЗБІР РІЧНИЙ

про видачу свідоцтва не публікуються, а заявка вважається відкликаною.

ЗБІР ЗА ПОДАННЯ ЗАЯВКИ

сбор за подачу заявки filing fee

Збір за подання заявки — це збір, що сплачується при поданні заявки на
видачу охоронного документа на об’єкт промислової власності.

Відповідно до законів України щодо охорони прав на винаходи, корисні
моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг документ про
сплату збору за подання заявки повинен надійти до відомства разом із
заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки. Якщо документ
про сплату збору не надійшов у визначений термін, заявка вважається
відкликаною.

ЗБІР ЗА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ

ЗАЯВКИ

сбор за проведение экспертизы заявки

fee for the substantive examination of an

application

Збір, що сплачується за проведення експертизи заявки по суті.

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні
моделі» документ про сплату збору за проведення експертизи заявки на
винахід по суті має надійти до відомства разом з клопотанням про
проведення експертизи. У разі неподання разом з клопотанням документа,
що підтверджує сплату збору, клопотання вважається неподаним.

Якщо збір сплачено у розмірі меншому, ніж встановлений, то документ про
доплату збору має надійти протягом двох місяців від дати отримання
повідомлення про необхідність доплати.

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на топографії
інтегральних мікросхем» збір за проведення експертизи по суті заявки на
реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми сплачується особою, яка
подає заперечення проти її реєстрації, протягом двох місяців від дати
отримання рішення Апеляційної палати або су-

ду про необхідність проведення експертизи по суті.

ЗБІР ЗА РЕЄСТРАЦІЮ ТОПОГРАФІЇ ІНТЕГРАЛЬНОЇ МІКРОСХЕМИ

сбор за регистрацию топографии интегральной микросхемы fee for
registration of a topography of an integrated circuit

Збір за реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми — це збір, що
сплачується за реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми у
відповідному державному реєстрі.

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на топографії
інтегральних мікросхем» документ про сплату збору за реєстрацію
топографії інтегральної мікросхеми, включаючи видачу свідоцтва, повинен
надійти до відомства разом із заявкою або протягом двох місяців від дати
подання заявки. Якщо документ про сплату збору не відповідає
встановленим вимогам, а заявник не усунув зазначені невідповідності
протягом трьох місяців від дати відправлення йому повідомлення і не
подав мотивованого клопотання про продовження терміну, відомство
надсилає заявникові рішення про відмову у реєстрації.

ЗБІР РІЧНИЙ

сбор годовой annual fee

Річний збір — це збір, що сплачується за підтримання чинності патенту на
винахід, корисну модель, промисловий зразок.

Відповідно до законів України щодо охорони прав на винаходи, корисні
моделі, промислові зразки річний збір сплачується за кожний рік дії
патенту, рахуючи від дати подання заявки.

Перша сплата збору за поточний рік дії патенту здійснюється протягом
чотирьох місяців від дати публікації відомостей про видачу патенту.
Документ про першу сплату збору повинен надійти до відомства протягом
зазначеного періоду. Документ про сплату збору за кожний наступний рік
повинен надійти до відомства до кінця поточ-

61

ЗБОРИ

ного року дії патенту за умови сплати збору протягом останніх чотирьох
місяців року.

Річний збір може бути сплачений, а документ про його сплату —
відправлений до відомства протягом шести місяців після закінчення
встановленого терміну. При цьому розмір збору збільшується на 50 %. Якщо
документ про сплату річного збору не надійшов до відомства протягом
зазначених шести місяців, дія патенту припиняється.

Розмір річного збору зменшується на 50 % у разі подання власником
патенту заяви про надання будь-якій особі права на використання
винаходу, корисної моделі, промислового зразка (див. «Ліцензія
відкрита»).

ЗБОРИ

сборы fees

Зборами є обов’язкові платежі, що стягуються державою або іншими
органами з фізичних та юридичних осіб за надані послуги.

Відповідно до законів України «Про охорону прав на винаходи і корисні
моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на топографії
інтегральних мікросхем» — це платежі за здійснення патентним відомством
дій, пов’язаних з охороною прав на об’єкти промислової власності, сорти
рослин та топографії ІМС та видачею охоронних документів.

Перелік зборів, розміри і порядок їх сплати регламентуються Положенням
про порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на винаходи,
корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем та
знаки для товарів і послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 10 жовтня 1994 р. № 701, із змінами і доповненнями.

Кошти, що надходять від сплати зборів, використовуються на розвиток
державної системи охорони інтелектуальної власності.

Чинним законодавством передбачені збори за такі дії: за подання заявки
на видачу охоронного документа; за проведення експертизи заявки на
винахід по суті; за підтримання чинності патенту на винахід, корисну
модель, промисловий зразок (річний збір); за продовження чинності
патенту на корисну модель, промисловий зразок; за продовження чинності
свідоцтва на знак для товарів і послуг тощо.

ЗВІТ ПРО ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ отчет о патентных исследованиях report on
patent information research

Сукупність документів, які містять систематизовану інформацію про
результат патентних досліджень щодо конкретного об’єкта господарської
діяльності (його складових частин) і упорядковані та згруповані
відповідно до вимог ДСТУ 3575—97.

ЗВІТ ПРО ПОШУК

отчет о поиске search report

Звіт про результати пошуку на рівень техніки, що виконується відомством
промислової власності або на його замовлення. Звіт містить посилання на
документи, які вважаються релевантними для визначення новизни та
винахідницького рівня заявленого винаходу. Згідно із стандартом ВОІВ ST.
14 посилання у звіті про пошук подаються відповідно до їх релевантності,
ступінь релевантності позначається спеціальними кодами і наводяться
пункти формули заявленого винаходу, яких стосуються дані посилання.
Деякі відомства, зокрема ЄПВ, ВОІВ (за заявками РСТ), публікують звіти
про пошук разом з описом винаходу або як окремий документ.

ЗВУКОВИЙ ТОВАРНИЙ ЗНАК звуковой товарный знак sound trademark

Звуковим товарним знаком є знак, розрахований на сприйняття органами
слуху, але такий, що не відноситься до людської мови; це можуть бути
музичні фрази або

62

ЗНАК, ЩО ЗАБОРОНЯЄ

шуми різного походження. В Україні такі знаки відповідно до п. 1.4
Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України
на знак для товарів і послуг реєструються за наявності технічної
можливості внесення їх до Державного реєстру свідоцтв України на знаки
для товарів і послуг та оприлюднення інформації щодо їх реєстрації;
звукове позначення подається на реєстрацію у вигляді фонограми або
нотного запису.

ЗМІНА ЗАЯВНИКА

смена заявителя change of applicant

Зміна заявника може здійснюватися під час розгляду заявки у разі
передачі заявником права на одержання охоронного документа іншій особі.
Відповідне клопотання має бути подано до відомства і підписано як першим
заявником, так і особою, якій передаються права заявника і яка в
подальшому бере на себе його обов’язки.

ЗМІНИ У ПЕРЕЛІКУ ТОВАРІВ І/АБО

ПОСЛУГ

изменения в перечне товаров и/или услуг

change in the list of goods and/or services

Змінами у переліку товарів і/або послуг є будь-які зміни щодо зазначених
у заявці на реєстрацію товарного знака або у самій реєстрації знака
товарів і/або послуг. Зокрема, виключення частини товарів і/або послуг
(обмеження переліку), включення до переліку нових товарів і/або послуг
(розширення переліку) або заміна одних товарів і/або послуг іншими.
Оскільки розширення переліку товарів і/або послуг веде до розширення
обсягу прав на знак, то такі зміни у переліку товарів і послуг не
допускаються. Це стосується й заміни товарів або послуг. Щодо обмеження
переліку (зменшення обсягу прав на знак), то це є правом заявника або
власника знака, який може в будь-який час подати клопотання про внесення
змін у перелік товарів і/або послуг (часткова відмова від прав).

ЗНАК ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ знак для товаров и услуг mark for goods and
services

див. ТОВАРНИЙ ЗНАК

ЗНАК ОБСЛУГОВУВАННЯ

знак обслуживания service mark

див. ТОВАРНИЙ ЗНАК

ЗНАК, ЩО ЗАБОРОНЯЄ запрещающий знак defensive mark

Знак, що забороняє, — це поняття, що в деяких країнах слугує для охорони
знаків, які стали загальновідомими (див. «Загальновідомий знак»). Якщо
зареєстрований знак став серед споживачів загальновідомим у відношенні
певних товарів і/або послуг, для яких він був зареєстрований, його
власник може отримати шляхом реєстрації правову охорону на цей же знак у
відношенні товарів і/або послуг, що належать до інших класів Ніццької
класифікації товарів і послуг (див. «Класифікування товарів і послуг»)
навіть у випадку, якщо відносно останніх цей знак не використовується чи
його використання не передбачається. Вважається, що використання
загальновідомого товарного знака іншими особами у відношенні товарів
і/або послуг, відмінних від тих, для яких використовується
загальновідомий знак, може сприйматися як вказівка на зв’язок між
зазначеними товарами і/або послугами та власником загальновідомого
знака. Тому іншим особам забороняється використовувати загальновідомий
товарний знак, а також забороняється реєстрація такого знака на ім’я
іншої особи, навіть для товарів і послуг, для яких загальновідомий
товарний знак не використовується.

Існує також термін «заборонені позначення (знаки)». Такі позначення за
національним законодавством не підлягають реєстрації в якості товарного
знака, тобто на такі позначення не надається виключне право, це,
зокрема, можуть бути сертифіка-

63

ЗОБРАЖАЛЬНИЙ ТОВАРНИЙ ЗНАК

ційні знаки (див. «Сертифікаційний знак») тощо.

ЗОБРАЖАЛЬНИЙ ТОВАРНИЙ ЗНАК изобразительный товарный знак figurative
trademark

Зображальний товарний знак — це товарний знак, який складається з
зображальних елементів (див. «Елемент товарного знака»), зокрема,
композицій ліній або плям, голограм, фігур, будь-яких форм та кольорів
на площині та в просторі, логотипів, за виключенням стандартних
шрифтових одиниць, тобто товарний знак у вигляді

графічної композиції будь-якої форми на площині та в просторі.
Прикладом зображального товарного знака може бути етикетка. Для пошуку
схожих знаків (див. «Пошук схожих або тотожних знаків») зображальні
товарні знаки або товарні знаки, що включають зображальні елементи,
класифікуються відповідно до Міжнародної класифікації зображальних
елементів, затвердженої Віденською угодою, прийнятої на Віденській
Дипломатичній конференції в 1973 р. і яка набрала чинності з 9 серпня
1985 р. Зазначена класифікація є ієрархічно організованим переліком
зображальних елементів товарних знаків.

64

ІМЕННИЙ (ФІРМОВИЙ) ПОШУК

ІДЕНТИФІКАЦІЯ

идентификация

identification

Процес ототожнення об’єкта з одним з тих об’єктів, що відомі системі
(розпізнання об’єкта). Так, для ідентифікації патентних документів
застосовуються спеціальні системи кодів (див. «Коди ШІД»),

ІЄРАРХІЧНІ КЛАСИФІКАЦІЇ

иерархические классификации hierarchical classifications

Класифікації, які побудовані за принципом підпорядкування одних
підрозділів іншим, при цьому кожний підрозділ вищого порядку складається
з підрозділів нижчого порядку, зміст яких не перекриває один одного.
Ієрархічна класифікація є, звичайно, багаторівневою (див. також
«Міжнародна патентна класифікація»).

ІЛЮСТРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ иллюстративные материалы illustrations

Ілюстративні матеріали — це матеріали, що додаються до заявки з метою
кращого розуміння суті заявленого винаходу, корисної моделі або
промислового зразка і полегшення її розгляду. Ілюстративні матеріали
можуть бути подані у вигляді креслень, схем, графіків, малюнків,
фотографій тощо. Аркуші з ілюстративними матеріалами мають бути
пронумеровані арабськими цифрами, а в матеріалах заявки наводяться
пояснення щодо поданих ілюстративних матеріалів.

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

именной указатель name index

Структурний елемент довідково-пошукового апарату, що вміщує номери
заявок та охоронних документів, які розташовані в абетковому порядку
імен або наймену-

вань заявників, винахідників (авторів) або власників охоронних
документів. Якщо вказано більше одного заявника, винахідника (автора)
або власника охоронного документа, у покажчику наводяться всі імена або
найменування в абетковому порядку. Поряд з ім’ям (найменуванням)
подається номер документа (заявки, патенту, свідоцтва) та номер
офіційного бюлетеня, в якому були опубліковані відомості стосовно цього
документа. Іменний покажчик зазвичай публікується відомствами
промислової власності один раз на рік.

ІМЕННИЙ (ФІРМОВИЙ) ПОШУК именной (фирменный) поиск name (company)
searching

Пошук патентної інформації за відомим найменуванням фірми або іменем
(прізвищем) заявника, дійсного автора (авторів), представника заявника
(патентного повіреного) та/або власника охоронного документа. Цей вид
пошуку ще називають фірмовим. Іменний пошук здійснюється з метою
контролю діяльності конкурентів, а також як один із попередніх етапів
тематичного пошуку (за найменуванням фірми-власника охоронного документа
встановлюються номери виданих патентів (свідоцтв) та класифікаційні
індекси). Іменний пошук в ручному режимі здійснюють з використанням
одного із структурних елементів ДПА — іменного покажчика. Під час
автоматизованого пошуку імена та найменування використовують як критерії
пошуку в інформаційному запиті, що вводять в ІПС (див.). Під час
виконання іменного пошуку важливо також вміти орієнтуватись в інших
фірмових покажчиках та кон’юнктурно-комерційних довідниках. Проведення
іменного пошуку вимагає врахування правил подання у патентних документах
найменувань, імен (прізвищ) заявника або власника охоронного документа;
правил написання власних імен (особливо найменувань фірм); правил
транслітерації, які застосовуються для подання іншомовних найменувань;
абревіатур; двобуквених кодів для подання назв країн, адміністратив-

65

ІНВЕСТИЦІЯ

них одиниць та міжурядових організацій тощо.

ІНВЕСТИЦІЯ

инвестиция

investment

Господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів,
нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на
кошти або майно. Інвестиції поділяються на капітальні, фінансові та
реінвестиції.

ІНВЕСТИЦІЯ КАПІТАЛЬНА инвестиция капитальная capital investment

Під капітальною інвестицією слід розуміти господарську операцію, яка
передбачає придбання будинків, споруд, інших об’єктів нерухомої
власності, інших основних фондів та немайнових активів, які підлягають
амортизації згідно з законодавством.

ІНВЕСТИЦІЯ ПОРТФЕЛЬНА инвестиция портфельная portfolio investment

Портфельна інвестиція — господарська операція, яка передбачає придбання
цінних паперів, деривативів та інших фінансових активів за кошти на
фондовому ринку (за винятком операцій зі скупівлі акцій як безпосередньо
платником податку, так і пов’язаними з ним особами, в обсягах, що
перевищують 50 відсотків загальної суми акцій, емітованих іншою
юридичною особою, які належать до прямих інвестицій).

ІНВЕСТИЦІЯ ПРЯМА инвестиция прямая direct investment

Пряма інвестиція — господарська операція, яка передбачає внесення коштів
або майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні
права, емітовані такою юридичною особою.

ІНВЕСТИЦІЯ ФІНАНСОВА инвестиция финансовая financial investment

Під фінансовою інвестицією слід розуміти господарську операцію, яка
передбачає придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та
інших фінансових інструментів. Фінансові інвестиції поділяють на прямі
та портфельні.

РЕШВЕСТИЦІЯ

реинвестиция

re-investment

Під реінвестицією слід розуміти господарську операцію, яка передбачає
здійснення капітальних або фінансових інвестицій за рахунок доходу
(прибутку), отриманого від інвестиційних операцій.

ІНДЕКС (СЛОВНИК) индекс (словарь) index (dictionary)

Структура даних, що забезпечує доступ до інформації в базі даних за
критеріями пошуку (наприклад, за номером, датою або словом з тексту
патентного документа), (див. також «Ключове слово»). Зокрема, індекси,
вміщувані на CD-ROM, — це повні переліки номерів заявок, дат, імен, слів
з назв та рефератів, що наявні на даному диску і які можна використати в
інформаційному запиті під час проведення пошуку на даному диску. Такі
індекси або словники (dictionaries) дуже зручні для побудови запитів при
автоматизованому пошуку: дозволяють уникнути помилок під час ручного
введення елементів запиту, а також врахувати особливості та відмінності
в написанні, наявні в даних на диску (зокрема, наявність слів з
орфографічними помилками, варіантів написання одного й того ж самого
слова).

ІНДЕКС КЛАСИФІКАЦІЇ индекс классификации classification symbol

Буквена, цифрова або буквено-цифро-ва послідовність для позначання
підрозділу

66

ІНЖИНІРИНГ

будь-якої системи класифікації, до якої відноситься документ. Зокрема,
в МПК (див.) застосовуються буквено-цифрові, в МКПЗ та Віденській
класифікації — цифрові індекси. У МПК застосовуються два види індексів:
власне класифікаційні індекси, які однозначно відображають місце даної
рубрики в ієрархічній системі класифікації, та так звані коди
індексування (див.).

ІНДЕКСУВАННЯ

индексирование

indexing

Присвоєння документу кодів або ключових слів з метою підвищення
ефективності інформаційного пошуку. При застосуванні МПК передбачено
обов’язкове використання кодів індексування (див. «Міжнародна патентна
класифікація»). Координатне індексування (за допомогою ключових слів)
обмежених тематичних масивів патентних документів застосовується деякими
патентними відомствами поряд із класифікуванням патентних документів за
МПК.

Патентне відомство Японії з метою ба-гатоаспектного індексування і
пошуку патентних документів розробило систему F-термінів (F-terms, file
forming terms — «термінів, що утворюють підбірку»), яка містить
приблизно 2280 укрупнених рубрик за напрямами, що найбільш активно
розвиваються. Ці рубрики відрізняються за змістом і обсягом від рубрик
МПК. Кожна з цих рубрик («тем») поділяється в середньому на 100 дрібних
рубрик — власне F-термінів. Під час індексування кожному патентному
документу присвоюється 7—8 F-термінів. Патентним відомством Японії
проіндексовано за цією системою переважну більшість національного
пошукового фонду.

ІНДЕМНІТЕТ

индемнитет

indemnity

Індемнітет — у міжнародному праві означає відшкодування шкоди,
компенсацію.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТОВАРНИЙ ЗНАК индивидуальный товарный знак individual
trademark

Індивідуальним товарним знаком є товарний знак, право на який набуто і
належить одній особі.

ІНЖИНІРИНГ

инжиниринг

engineering

Загальновизнано під інжинірингом розуміти надання на комерційній основі
(у формі контракту) різних інженерно-консультаційних послуг. До них
відносяться: проведення попередніх досліджень; підготовка
техніко-економічних обгрунтувань проектів; консультації; будівельний,
інвес-торський і технічний нагляд; проектування нової технології;
розробка рекомендацій по організації виробництва і управління,
експлуатації обладнання і реалізації готової продукції тощо. Часто
продаж інжинірингових послуг пов’язаний з продажем машин, обладнання
великими фірмами. Контракт на купівлю інжинірингових послуг включає їх
перелік, організаційні умови здійснення, а також ціни і порядок оплати.

Інжинірингові послуги надають як великі промислові фірми (безпосередньо
або через свої дочірні спеціалізовані компанії), так і невеликі
самостійні фірми.

Згідно з листом Верховної Ради України від 15.09.99 р. № 06-10/597,
інжиніринг передбачає здійснення за контрактом з іноземними фірмами
інженерно-консультаційних робіт та послуг, до яких входять послуги з
підготовки та забезпечення процесу виробництва і реалізації продукції, з
обслуговування будівництва і експлуатації промислових, інфраструктурних,
сільськогосподарських та інших об’єктів. Сукупність інжинірингових
послуг можна поділити на дві групи:

послуги, які пов’язані з підготовкою

виробничого процесу;

послуги із забезпечення нормально

го ходу процесу виробництва і реалізації

продукції.

67

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Перша група інжинірингових послуг включає передпроектні, проектні,
після-проектні роботи та спеціальні послуги.

До другої групи інжинірингових послуг відносяться роботи, пов’язані з
оптиміза-цією процесів експлуатації, управлінням підприємством та
реалізацією виробленої продукції, зокрема послуги, пов’язані з
матеріально-технічним забезпеченням, підбором та підготовкою
висококваліфікованих кадрів, консультації щодо оцінки доходів та витрат
і рекомендації щодо їх опти-мізації, пропозиції щодо фінансової політики
та цін, маркетингові дослідження, послуги щодо запровадження
інформаційних систем.

Якщо конкретизувати інжинірингові послуги першої групи, то до
передпроект-них послуг відносяться: підготовка тех-ніко-економічних
обгрунтувань будівництва промислових та інших об’єктів, топографічна
зйомка, дослідження грунту, розробка планів забудови регіону, планів
розвитку зв’язку, транспортної мережі та ін., а також консультації та
нагляд за проведенням передпроектних робіт.

До проектних робіт відносяться підготовка генерального плану об’єкта,
попередня оцінка вартості проекту, розробка технічних проектів і робочих
креслень будівництва нових та реконструкції діючих промислових та інших
об’єктів, нагляд і консультації щодо проведення проектних робіт.

Післяпроектні послуги включають підготовку контрактної документації,
організацію торгів, оцінку пропозицій замовників, нагляд за проведенням
комплексу робіт, управління будівництвом, проведення прийомно-здавальних
випробувань об’єкта, підготовку інженерно-технічного персоналу та ін.

До спеціальних послуг відносяться економічні дослідження, аналіз проблем
утилізації відходів, різні юридичні процедури та інші послуги, пов’язані
з конкретним об’єктом інжинірингу, що створюється.

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ инновационная деятельность innovative activity

Інноваційною діяльністю є одна з форм діяльності, що забезпечує
створення та застосування інновацій. Здійснюється з метою впровадження
досягнень науково-технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу і
включає:

— випуск і розповсюдження принципо

во нових видів техніки і технології;

прогресивні міжгалузеві структурні

зрушення;

реалізацію довгострокових науково-

технічних програм з великими строками

окупності витрат;

фінансування фундаментальних до

сліджень для здійснення якісних змін у

стані продуктивних сил;

розробку і впровадження нових, ре

сурсозберігаючих технологій, призначених

для поліпшення соціального і екологічного

становища.

ІННОВАЦІЯ

инновация

innovation

Інновацією є новостворені (застосовані) або вдосконалені технології,
продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення
виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, які
істотно змінюють обсяги, структуру та якість виробництва.

ІНТЕГРАЛЬНА МІКРОСХЕМА (ІМС) интегральная микросхема (ИМС) integrated
circuits

Згідно із Законом України «Про охорону прав на топографії інтегральних
мікросхем» інтегральною мікросхемою (ІМС) визнається мікроелектронний
виріб кінцевої або проміжної форми, призначений для виконання функцій
електронної схеми, елементи і з’єднання якого неподільно сформовані в
об’ємі і/або на поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу,
незалежно від способу його виготовлення.

ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВОІВ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ интеллектуальная собственность intellectual
property

Інтелектуальна власність у самому широкому розумінні означає закріплені
законом права на результати інтелектуальної діяльності людини у
виробничій, науковій, літературній, художній та інших сферах. Ці права
відносяться не до матеріального об’єкта, а до відображеної в ньому
інформації.

Як на власність у вигляді рухомого і нерухомого майна, так і на
інтелектуальну власність існують деякі обмеження, наприклад, обмеження
строку дії авторського права і охоронних документів (патентів,
свідоцтв).

Інтелектуальна власність включає промислову власність і твори, що
охороняються авторським правом. Поняття інтелектуальної власності вперше
введено у 1967 р. конвенцією, відповідно до якої було засновано ВОІВ, і
передбачає, що інтелектуальна власність містить права, що відносяться
до:

літературних, художніх і наукових

творів;

виконавчої діяльності артистів, зву

козапису, радіо- і телевізійних передач;

винаходів у всіх галузях людської дія

льності, наукових відкриттів;

промислових зразків, товарних зна

ків, знаків обслуговування, фірмових най

менувань та комерційних позначень;

— захисту проти недобросовісної конкуренції, а також всі інші права, що
відносяться до інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій,
літературній і художній галузях.

ІНТЕРНЕТ

Интернет

Internet

Всесвітня комп’ютерна мережа Інтер-нет, «мережа мереж» — це сукупність
взаємопов’язаних комп’ютерних мереж в усьому світі, що характеризується
застосуванням стандартів de facto для доступу до віддалених комп’ютерних
систем та передаванням файлів даних між комп’ютерними системами. Доступ
до комп’ютерів-вуз-

лів в Інтернет здійснюється за допомогою каналів телекомунікацій через
фірми-про-вайдери послуг Інтернет.

World Wide Web («Всесвітнє павутиння») — глобальна інформаційна система
на базі Інтернет, що має структуру взаємопов’язаних сторінок,
згрупованих навколо організацій, фізичних осіб або за інтересами. Кожна
сторінка може вказувати (спрямовувати) на будь-яку іншу сторінку в Web
за вибором її автора. Web-сторінка — це найменше за розміром
повідомлення, що має свій власний ідентифікатор (адресу) та до якого
можливий окремий доступ через World Wide Web. Сукупність web-сторінок,
що розміщуються на комп’ютері, обладнаному спеціальним програмним
забезпеченням (web-сервер), та надаються однією особою або організацією,
називаються web-вузлом або web-сайтом. Багато відомств промислової
власності та міжнародних організацій, зокрема ВОІВ та ЄПВ, мають свої
web-сайти, що містять інформацію загального характеру, а також патентну
інформацію з можливістю пошуку. (Патентна інформація в Інтернет — див.
Додаток 13).

ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВОІВ информационная деятельность ВОИС WIPO
information activities

Одним із важливих напрямів діяльності ВОІВ є сприяння встановленню
ефективної взаємодії між національними та регіональними патентними
відомствами з усіх питань, що стосуються інформації в сфері охорони
промислової власності. Програма ВОІВ з питань інформації включає такі
завдання: удосконалення джерел інформації в сфері охорони промислової
власності; удосконалення засобів для доступу до цієї інформації;
міжнародний обмін документацією та інформацією в сфері охорони
промислової власності; технічна допомога та навчання. Протягом
останнього десятиріччя організацію та координування міжнародного
співробітництва здійснював Постійний комітет ВОІВ з інформації в сфері
охорони промислової власності (ПКІПВ). У 1998 р. ПКІПВ було інтегровано
в новостворений в рамках ВОІВ Постій-

69

ІНФОРМАЦІЙНА ПРОДУКЦІЯ

ний комітет з інформаційних технологій (ГТКІТ), який значною мірою
продовжує роботу, розпочату ПКІПВ, але концентрує увагу на
першочерговому повсюдному впровадженні найновіших інформаційних
технологій в діяльність ВОІВ і національних патентних відомств. Він
вирішує технічні та правові питання в зв’язку із впровадженням системи
електронних бібліотек (IPDL) у патентних відомствах та використанням
інформаційних ресурсів за допомогою глобальної інформаційної мережі
Ін-тернет. У рамках зазначеного Комітету функціонують Робоча група з
інформаційної інфраструктури, Робоча група з інформаційної безпеки і
Робоча група зі стандартів і документації. В рамках ВОІВ проводиться
робота Комітетів експертів Союзу МПК, Ніццького, Віденського та
Локарн-ського Союзів щодо перегляду і вдосконалення міжнародних
класифікацій об’єктів промислової власності. ВОІВ здійснює публікацію
стосовно заявок РСТ, міжнародних знаків та міжнародних промислових
зразків, видає велику кількість видань з питань патентної інформації та
документації. Найбільш відомими з них є «Посібник з інформації та
документації в галузі промислової власності» та «Посібник з патентного
пошуку на CD-ROM», які публікуються ВОІВ як на папері, так і на CD-ROM.
ВОІВ надає безплатні інформаційні послуги країнам, що розвиваються,
зокрема, організує проведення пошуку на рівень техніки за їх проханням.
Для них, а також для патентних відомств країн з перехідною економікою, у
т. ч. України, ВОІВ здійснює навчання експертів, інформаційних
працівників застосуванню нових інформаційних технологій, проводить
численні семінари та симпозіуми з питань інформації в сфері охорони
промислової власності.

ІНФОРМАЦІЙНА ПРОДУКЦІЯ информационная продукция information products

Матеріалізовані результати інформаційної діяльності, призначені для
задоволення інформаційних потреб громадян, державних органів,
підприємств, установ та організацій.

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА информационная система information system

Сукупність взаємопов’язаних елемен -тів, що розглядаються як єдине ціле,
яка пов’язана зі здійсненням будь-яких інформаційних процесів.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БРОКЕР информационный брокер information broker

Підприємець, який спеціалізується на наданні інформаційних послуг (див),
зокрема патентно-інформаційних послуг, використовуючи бази даних на
договірних умовах з їх власниками.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ информационный запрос information query

Інформаційний запит — це виконане за відповідними правилами формулювання
інформаційної потреби при зверненні в інформаційно-пошукову систему.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РИНОК информационный рынок information market

Система економічних, організаційних та правових відносин щодо продажу і
купівлі інформаційних ресурсів, технологій, продукції та послуг.
Суб’єктами інформаційного ринку є державні органи, юридичні та фізичні
особи, міжнародні організації, що виступають як творці і накопичувачі
НТІ, власники, виробники, зберігачі та споживачі інформаційної продукції
та послуг, а також як посередники у сфері науково-інформаційної
діяльності.

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ информационные услуги information services

Здійснення у визначеній законодавством формі інформаційної діяльності,
яка полягає в доведенні інформаційної продукції до споживачів з метою
задоволення ін-

70

ІНФОРМАЦІЯ ЯК ТОВАР

формаційних потреб, (див. «Ретроспективний пошук», «Вибіркове
розповсюдження інформації»).

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ информационные ресурсы
научно-технической информации science and technology information
resources

Систематизоване зібрання науково-технічної літератури і документації
(книги, брошури, періодичні видання, патентна документація,
нормативно-технічна документація, промислові каталоги, конструкторська
документація, звітна науково-технічна документація з науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт, депоновані рукописи, переклади
науково-технічної літератури і документації), зафіксовані на паперових
чи інших носіях. Патентно-інформаційні ресурси державної системи
правової охорони об’єктів промислової власності становлять сукупність
фондів патентної документації з необхідним довідково-пошуковим апаратом
(див.) і відповідними технічними засобами зберігання та використання
інформації.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СФЕРІ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ информационные
технологии в области промышленной собственности information technologies
in the field of industrial property

Система методів і способів збирання, накопичення, зберігання, пошуку,
обробки

та видачі інформації в сфері промислової власності. Сучасні
інформаційні технології базуються на використанні ЕОМ, новітніх носіїв
та автоматизованих засобів обробки даних, застосування сучасних засобів
комунікацій для розповсюдження інформації стосовно об’єктів промислової
власності в електронному вигляді, (див. також «Інтер-нет», «Інформаційна
діяльність ВОІВ», «Носії інформації», «Оптичний диск CD-ROM», «Оптичний
диск DVD-ROM», «Автоматизовані бази даних»).

ШФОРМАЦШНО-ПОШУКОВА СИСТЕМА (ІПС) информационно-поисковая система data
retrieval system

Інформаційна система, яка забезпечує відбирання та виведення інформації
відповідно до умов, сформульованих у запиті.

ШФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИЙ МАСИВ

информационно-поисковый массив information search file

Упорядкована сукупність документів, фактів або відомостей про них,
призначена для інформаційного пошуку.

ІНФОРМАЦІЯ ЯК ТОВАР информация как товар information as a commodity

Інформаційна продукція та інформаційні послуги громадян і юридичних
осіб, які займаються інформаційною діяльністю; можуть бути об’єктами
товарних відносин, що регулюються чинним законодавством.

71

КЛАСИФІКАЦІЯ

КЛАСИФІКАЦІЯ

классификация

classification

Система розподілу об’єктів на класи на основі їх спільних ознак. Як
правило, в основу розподілу покладено ієрархічний або фасетний принцип,
чи їх комбінації. Для індексування та пошуку матеріалів у книжкових
фондах використовується Універсальна десяткова класифікація (УДК), яка є
міжнародною класифікацією, що охоплює всі галузі знань і побудована за
ієрархічним десятковим принципом. У галузі промислової власності
використовуються міжнародні та національні патентні класифікації (для
класифікування винаходів і корисних моделей), класифікації виробів, які
можуть охоронятися як промислові зразки, класифікація товарів і послуг
для цілей реєстрації знаків та класифікація зображальних елементів
знаків, (див. «Міжнародна патентна класифікація», «Міжнародна
класифікація зображальних елементів знаків», «Міжнародна класифікація
товарів і послуг для реєстрації знаків», «Міжнародна класифікація
промислових зразків», «Національна патентна класифікація»).

КЛАСИФІКУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ классифицирование объектов
промышленной собственности classifying of industrial property rights
subject matter

Класифікування об’єкта промислової власності — визначення тієї частини
відповідної класифікаційної системи, до якої належить даний об’єкт, та
індексування опублікованого документа або відомостей щодо об’єкта
промислової власності за допомогою відповідного класифікаційного
індексу. Класифікування винаходу (корисної моделі) здійснюється
відповідно до їх технічної суті за допомогою міжнародної або
національної патентної класифікації (див. «Міжнародна патентна
класифікація», «Національна патентна класифікація»).

Класифікуванню підлягає також додаткова інформація, що міститься в
описі винаходу. Класифікування (за МПК) застосовують також до
патентно-асоційованої літератури мінімуму РСТ (див.
«Патентно-асоційована (непатентна) література»).

Для класифікування виробів з метою охорони промислових зразків
використовується міжнародна або національна класифікація промислових
зразків (див. «Міжнародна класифікація промислових зразків»).

Для цілей реєстрації знаків спеціальній класифікації підлягають товари і
послуги. Згідно з національними законами більшості країн знак
реєструється для конкретних товарів або послуг, для яких вказується
відповідний клас або класи (див. «Міжнародна класифікація товарів і
послуг для реєстрації знаків»). Елементи графічного зображення знака
(зображальні елементи) також класифікуються, що полегшує їх пошук (див.
«Міжнародна класифікація зображальних елементів знаків»).

КЛАСИФІКУВАННЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

классифицирование товаров и услуг classification of goods and services

Класифікування товарів і послуг означає віднесення товарів і послуг за
певними ознаками однорідності до визначених класів відповідно до
прийнятої в даній країні класифікаційної системи. Класифікування товарів
і послуг, які зазначаються у заявці на реєстрацію товарного знака,
здійснюється заявником під час складання заявки або експертом при
проведенні експертизи заявки за формальними ознаками.

В Україні застосовується система, закріплена угодою про Міжнародну
класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків, яка була укладена
15 червня 1957 р. в Ніцці (Ніццька угода).

КЛОПОТАННЯ

ходатайство request petition

Клопотання — це звернення в письмовій формі, яке подається до відомства
під час розгляду заявки з метою вчинення певної дії. Клопотання
подається, зокрема,

72

КОДИ ШІД

щодо проведення експертизи заявки на винахід по суті, у випадку зміни
заявника, при необхідності продовжити термін відповіді заявника на запит
експертизи тощо. Шляхом подачі клопотання здійснюється зміна складу
авторів винаходу чи промислового зразка, вирішується питання про
поновлення призупиненого діловодства та ряд інших питань. Відомство, як
правило, повідомляє заявника про те, що клопотання прийнято до уваги,
або пояснює причини, з яких воно не може бути задоволене. Клопотання
подається здебільшого у вільній формі, але має містити всі необхідні
відомості щодо заявки, якої воно стосується, і необхідні підписи.

КЛЮЧОВЕ СЛОВО ключевое слово keyword

Слово або словосполучення з тексту документа або інформаційного запиту,
яке є в даному тексті суттєвим для цілей інформаційного пошуку, тобто
повинно використовуватися в пошуковому запиті для того, щоб знайти даний
документ. Як ключові слова можуть використовуватися слова із заздалегідь
складеного для певної галузі обмеженого переліку термінів, призначених
для пошуку (тезауруса), або будь-які слова, що, на думку користувача,
відображають об’єкт пошуку (вільний текст).

КОДИ (В ПУБЛІКАЦІЯХ СТОСОВНО

ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ

ВЛАСНОСТІ)

коды (в публикациях об объектах

промышленной собственности)

codes (in industrial property publications)

В офіційних публікаціях патентних відомств, в базах даних стосовно
об’єктів промислової власності, а також у непатент-ній літературі деякі
елементи інформації індексуються за допомогою кодів. Це дозволяє
представити ці елементи в скороченій формі та допомагає користувачам
інформації швидко ідентифікувати відповідні дані навіть без знання мови
публікації та патентного законодавства. Стандартами

ВОІВ рекомендуються для застосування такі коди:

— двобуквені коди для позначення назв

держав світу, інших адміністративних оди

ниць та міжурядових організацій, які вида

ють охоронні документи або реєструють

права на об’єкти промислової власності

(ST.3) — див. Додаток 7;

— коди ШІД (див.) для ідентифікації

елементів бібліографічних даних патентних

документів та свідоцтв додаткової охорони

(ST.9) — див. Додаток 8, документів на

промислові зразки (ST. 80) — див. Дода

ток 10, свідоцтв на знаки для товарів і по

слуг (ST.60) — див. Додаток 9;

коди для ідентифікації видів патент

них документів (ST. 16);

коди заголовків повідомлень в офіцій

них бюлетенях (ST. 17).

Відомства промислової власності регулярно друкують переліки кодів, що
застосовуються, в своїх офіційних бюлетенях.

КОДИ ШІД коды ИНИД INID codes

INID — абревіатура виразу «узгоджені на міжнародному рівні цифрові коди
для ідентифікації бібліографічних даних» (Internationally agreed Numbers
for Identification of bibliographic Data). Це цифрові коди елементів
бібліографічних даних. Повні переліки та рекомендації щодо їх
використання подані в стандартах ВОІВ, відповідно ST.9 (стосовно
винаходів, корисних моделей, свідоцтв додаткової охорони) — див. Додаток
8, ST.60 (стосовно знаків для товарів і послуг) — див. Додаток 9, ST.80
(стосовно промислових зразків) — див. Додаток 10. Відповідні
бібліографічні дані разом із кодами розміщуються на титульних сторінках
патентних документів, застосовуються в публікаціях в офіційних
бюлетенях, в охоронних документах на об’єкти промислової власності. Як
варіант, коди ШІД можуть проставлятися не окремо для кожного
повідомлення в офіційному бюлетені, а лише в повідомленні, яке подається
на початку бюлетеня як зразок розміщення бібліографічних даних.

73

КОЛЕКТИВНИЙ ЗНАК

КОЛЕКТИВНИЙ ЗНАК

коллективный знак collective mark

Колективний знак — це товарний знак, який слугує для позначення товарів
(послуг), що мають єдині якісні характеристики і виробляються
(надаються) підприємствами, пов’язаними в господарсько-правовому або
організаційно-правовому відношенні. Відповідно до Статті 7 bis Паризької
конвенції по охороні промислової власності країни-учасниці зобов’язані
здійснювати реєстрацію колективних знаків, які належать асоціаціям або
іншим об’єднанням осіб, згідно з прийнятими в країні правилами.
Колективний знак реєструється на ім’я об’єднання. Право на колективний
знак належить об’єднанню осіб, користуються знаком члени об’єднання.
Право на колективний знак, включаючи право на його використання, не може
передаватися іншим особам. Умови використання знака і коло осіб, які
мають право ним користуватися, визначаються спеціальними правилами —
статутом колективного знака, що входить до матеріалів заявки на
реєстрацію знака. Колективний знак відрізняється від товарного знака
спільного володіння тим, що він призначений для використання на товарах,
що мають однакову якість або інші єдині характеристики.

КОЛІЗІЇ ТОВАРНИХ ЗНАКІВ коллизии товарных знаков collisions of
trademarks

Колізіями товарних знаків є зіткнення товарних знаків, що належать
різним власникам, що призводить до конфлікту між такими знаками через їх
тотожність або схожість (див. «Конфліктуючий товарний знак»).

КОЛІР ЯК РОЗРІЗНЯЛЬНА ОЗНАКА

ТОВАРНОГО ЗНАКА

цвет как отличительный признак

товарного знака

color as a distinctive feature of a trademark

Колір, як розрізняльна ознака товарного знака, може ідентифікувати
товари (послуги), відрізняти товари (послуги) одних

осіб від однорідних товарів (послуг) інших осіб. Кольори можуть бути
надані в певному розміщенні, певному поєднанні, певному відтінку. В
якості товарного знака може бути зареєстровано певний колір або
поєднання кількох кольорів. Прикладом таких знаків є комбінації кольорів
в якості товарних знаків для автозаправних станцій, а саме: комбінація
червоного та жовтого — для автозаправних станцій міжнародної нафтової
компанії «Шелл»; жовтого та зеленого — для «Бритиш петролеум».

КОМБІНОВАНИЙ ТОВАРНИЙ ЗНАК комбинированный товарный знак combined
trademark

Комбінований товарний знак — це знак, що являє собою комбінацію різних
за характером елементів знака — словесних, зображальних, об’ємних (див.
«Елемент товарного знака»).

КОМЕРЦІЙНА РЕАЛІЗАЦІЯ

коммерческая реализация

commercial realization, commercialization

Комерційна реалізація — це етап впровадження життєвого циклу продукту,
який включає реалізацію всього плану маркетингу і повномасштабного
виробництва.

КОМПЕНСАЦІЯ ЗА ЗАПОДІЯНІ ЗБИТКИ

компенсация за причиненный ущерб compensation for damages (losses),
indemnification

див. ЗАПОДІЯНІ ЗБИТКИ

КОНВЕНЦІЙНИЙ ПРІОРИТЕТ ТОВАРНОГО ЗНАКА конвенционный приоритет товарного
знака convention priority of a trademark

див. ПРАВО ПРІОРИТЕТУ НА ТОВАРНИЙ ЗНАК

КОНВЕНЦІЯ

конвенция

convention

Конвенція — міжнародний договір або угода з будь-яких спеціальних
питань, що

74

КОНКУРЕНЦІЯ НЕДОБРОСОВІСНА

встановлює взаємні права та обов’язки держав.

КОНВЕНЦІЯ ПРО ВИДАЧУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПАТЕНТІВ Конвенция о выдаче
европейских патентов Convention of the grant of European patents

Міжнародна регіональна угода європейських держав, підписана в Мюнхені в
1973 p., вступила в дію 07.10.77. Основною метою Конвенції є запобігання
дублюванню діяльності патентних служб відносно пошуку і перевірки
патентних заявок, що призводить до зниження витрат не тільки для
заявників, а й для патентних служб держав-учасниць. Конвенція передбачає
видачу так званого Європейського патенту (див. «Європейський патент»)
Європейським патентним відомством на основі уніфікованих правил.
Встановлює єдині умови видачі патентів і єдині формальні вимоги до
заявок. У кожній державі-учасниці Конвенції, за винятком країн
Загального ринку, виданий патент буде діяти як національний патент.

Станом на 15.07.99 учасницями Конвенції є 19 держав, а на території 5
країн (Албанія, Латвія, Литва, Румунія, Словенія) поширюється дія
європейського патенту.

КОНКУРЕНЦІЯ

конкуренция

competition

Конкуренцією є боротьба, суперництво між виробниками або продавцями за
більш вигідні умови виробництва та збуту з метою досягнення певних
господарських цілей, а саме: отримання прибутку, здійснення продажу
та/або збільшення частки ринку тощо.

Конкурентне суперництво здійснюється стосовно ціни, якості продукції,
надання послуг або сукупності цих чи інших факторів, що є важливими для
покупця.

Конкуренція вважається важливим фактором, який впливає на підвищення
господарської ефективності та надання більш широкого асортименту товарів
і послуг за більш низькими цінами.

КОНКУРЕНЦІЯ НЕДОБРОСОВІСНА конкуренция недобросовесная unfair
competition

Недобросовісною конкуренцією є будь-які дії господарюючих суб’єктів, які
суперечать правилам та чесним звичаям у підприємницькій діяльності.

Відповідно до міжнародних правових норм, зокрема Паризької конвенції по
охороні промислової власності, актами недобросовісної конкуренції
вважаються всі дії, що можуть будь-яким чином викликати сплутування
стосовно підприємства, продукції або промислової чи торговельної
діяльності конкурента; неправдиві твердження при здійсненні комерційної
діяльності, що дискредитують підприємство, продукцію або промислову чи
торговельну діяльність конкурента; інформація, використання якої при
здійсненні комерційної діяльності може ввести в оману стосовно
характеру, способу виготовлення, якості та кількості товарів.

Відповідно до Закону України «Про захист від недобросовісної
конкуренції» недобросовісною конкуренцією визнаються такі дії:

неправомірне використання чужих

позначень, рекламних матеріалів, упаков

ки, в тому числі фірмових найменувань,

знаків для товарів і послуг;

неправомірне використання товару

іншого виробника; копіювання зовнішньо

го вигляду виробу;

– дискредитація господарюючого суб’єк

та (підприємця);

купівля-продаж товарів, виконання

робіт,

надання послуг із примусовим асор

тиментом;

схилення господарюючого суб’єкта

(підприємця) до розірвання договору з

конкурентом;

досягнення неправомірних переваг у

конкуренції;

– розголошення комерційної таємниці;

— схилення до розголошення комер

ційної таємниці;

– неправомірне використання комер

ційної таємниці тощо.

75

КОНТРАКТ

Вчинення зазначених дій тягне за собою накладання Антимонопольним
комітетом України штрафів, а також адміністративну, цивільну та
кримінальну відповідальність у випадках, передбачених законодавством.

Збитки, заподіяні внаслідок вчинення дій, визначених як недобросовісна
конкуренція, підлягають відшкодуванню за позовами заінтересованих осіб у
порядку, визначеному цивільним законодавством України.

Відносини, пов’язані з захистом від недобросовісної конкуренції,
регулюються законами України «Про захист від недобросовісної
конкуренції», «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної
конкуренції у підприємницькій діяльності», «Про Антимонопольний комітет
України», «Про зовнішньоекономічну діяльність», іншими
нормативно-правовими актами, виданими на підставі законів чи постанов
Верховної Ради України.

КОНТРАКТ

контракт contract

Контракт — це договір між двома або більше сторонами щодо продажу чи
поставок продукції, товарів, виконання робіт і надання послуг, сплати
коштів, надання кредиту у тій чи інший формі. Поняття контракту є
синонімом поняття «договір» і використовується, головним чином, у
зовнішньоекономічних торговельних відносинах суб’єктів підприємницької
діяльності. Різновидом контракту є трудовий контракт (договір).

КОНТРАФАКЦІЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА контрафакция товарного знака counterfeit of
a trademark

Контрафакція товарного знака — це несанкціоноване використання товарного
знака, що вводить в оману відносно виробника маркованого товару
(підробка, фальсифікація). Контрафакція полягає у здійсненні певних дій
із застосування позначен-

ня, що є відтворенням або імітацією товарного знака щодо товарів і/або
послуг, аналогічних або схожих з товарами і/або послугами, вказаними в
заявці на товарний знак або реєстрації товарного знака. Контрафакція
відноситься до недобросовісної конкуренції.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ЗАЯВКИ конфиденциальность заявки confidentiality of an
application

Конфіденційність заявки означає, що відомості про заявку не підлягають
незаконному розголошенню до завершення її розгляду і видачі охоронного
документа або до дати офіційної публікації відомостей про заявку, якщо
така публікація передбачена законодавством до завершення розгляду.
Матеріали заявки вважаються конфіденційними і діловодство за ними
здійснюється з урахуванням цієї умови.

До публікації відомостей про заявку її матеріали можуть бути при
необхідності передані лише до компетентних органів, зокрема судових, на
їх вимогу.

КОНФЛІКТУЮЧИЙ ТОВАРНИЙ ЗНАК конфликтующий товарный знак conflicting
trademark

Конфліктуючий товарний знак — це знак, що вступає в конфлікт із тотожним
або схожим розрізняльним знаком (див. «Розрізняльні знаки»), чи
промисловим зразком або об’єктом авторського права в зв’язку з наявністю
у іншої особи попередніх прав на зазначені об’єкти. Стосовно конфлікту
між товарними знаками, то згідно із законодавством багатьох країн знак,
конфліктуючий з вже зареєстрованим товарним знаком, що має попереднє
право на підставі реєстрації, відхиляється від реєстрації, навіть якщо
власник такого знака не відстоює це право. У цьому випадку підставою для
відхилення від реєстрації, в першу чергу, буде те, що використання
конфліктуючих товарних знаків може ввести споживачів в оману, а цього
слід уникати, на-

76

КРИТЕРІЇ ОБОРОНОСПРОМОЖНОСТІ

віть якщо заінтересовані сторони не відстоюють свої права.

Від реєстрації може відхилятися товарний знак, конфліктуючий зі знаком,
що має більш ранній пріоритет, оснований на використанні знака, у разі,
якщо за національним законодавством право, що набуто на підставі
використання знака, визнається. Від реєстрації може відхилятися також
товарний знак, що конфліктує з загальновідомим в країні знаком, який
охороняється без реєстрації відповідно до Статті 6 bis Паризької
конвенції по охороні промислової власності (див. «Загальновідомий
знак»).

Суб’єкти попереднього права на інші об’єкти, які охороняються згідно із
законодавством, можуть заперечувати (див. «Втрата чинності (припинення
дії) реєстрації товарного знака») проти діючої реєстрації конфліктуючого
знака. У цьому випадку реєстрація знака може бути визнана недійсною
повністю або частково. У багатьох країнах для висунення вимоги щодо
визнання недійсною реєстрації знака на підставі попередніх прав
передбачено певний строк, після закінчення якого реєстрація знака на
зазначеній підставі не може бути визнана недійсною.

КОПІЯ ЗАЯВКИ ЗАВІРЕНА копия заявки заверенная certified copy of the
application

Згідно з чинним законодавством України копія заявки завірена може бути
надана Патентним відомством для підтвердження права на пріоритет при
поданні такої ж заявки в іншу країну. Для отримання завіреної копії
власної заявки заявник має подати відповідне клопотання до відомства і
оплатити відповідну послугу.

Копію заявки на винахід, промисловий зразок і корисну модель може
одержати й будь-яка інша заінтересованаена особа, але лише після
офіційної публікації відомостей про заявку або видачу патенту. У цьому
випадку з матеріалів заявки вилучаються документи, визначені відомством.

КОРИСНА МОДЕЛЬ полезная модель utility model

Корисною моделлю є результат творчої діяльності людини в галузі
технології, пов’язана з конструктивним використанням пристрою.

Корисні моделі відрізняються від винаходів, головним чином, двома
аспектами: по-перше, для корисної моделі не вимагається винахідницький
рівень; по-друге, максимальний строк охорони, передбачений
законодавством, менший за строк охорони винаходів.

КОРИСТУВАЧ (АВТОМАТИЗОВАНИХ

БД)

пользователь (автоматизированных БД)

user (of computerized databases)

Особа, яка користується засобами обчислювальної техніки з метою
отримання інформації та вирішення різноманітних задач (див. також
«Порадник користувача CD-ROM»).

КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ страна происхождения country of origin

Країною походження, відповідно до Мадридської угоди або Протоколу щодо
Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (див. «Мадридська
угода про міжнародну реєстрацію знаків», «Протокол щодо Мадридської
угоди про міжнародну реєстрацію знаків») є країна Мадридського союзу,
громадянином якої є заявник, або яка є місцем проживання заявника, або в
якій заявник має дійсне та нефіктивне промислове/торговельне
підприємство.

КРИТЕРІЇ ОХОРОНОСПРОМОЖНОСТІ критерии охраноспособности criteria of
patentability

Необхідною умовою надання правової охорони об’єктам промислової
власності є відповідність цих об’єктів загальновиз-наченим критеріям –
критеріям охороно-спроможності. Головними критеріями
охоро-носпроможності винаходів, корисних мо-

77

КУМУЛЯТИВНИЙ ПОКАЖЧИК

дел ей, промислових зразків є новизна (оригінальність), промислова
придатність, винахідницький рівень. Для сортів рослин, крім критерію
новизни, існують критерії відмінності, однорідності та стабільності.
Якщо об’єкт, що заявляється, відповідає цим критеріям, він визнається
охороно-спроможним. Крім цього, національним законодавством можуть бути
передбачені й інші умови надання правової охорони, наприклад, об’єкт не
повинен належати до переліку об’єктів, що не охороняються, не повинен
суперечити суспільним інтересам, принципам гуманності й моралі тощо.

КУМУЛЯТИВНИЙ ПОКАЖЧИК кумулятивный указатель cumulative index

Покажчик, який створюється шляхом систематичного доповнення поточною
інформацією покажчиків, що були видані раніше. Тобто кожний наступний
покажчик містить інформацію всіх попередніх покажчиків за визначений
період часу та поточну інформацію за період після виходу останнього
покажчика.

КУМУЛЯЦІЯ ЗНАКІВ кумуляция знаков cumulation of marks

Кумуляція знаків — це маркування певного виробу двома або кількома
знаками, зокрема, знаками виробника і посередника, знаками виробників
складових частин виробу.

78

ЛІЦЕНЗІЯ ПЕРЕХРЕСНА (КРОС-ЛЩЕНЗІЯ)

Л

ЛІЦЕНЗІЙНІ ПЛАТЕЖІ

див. ВИДИ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ПЛАТЕЖІВ

ЛІЦЕНЗІЯ

лицензия

license

Ліцензія — це дозвіл на використання об’єкта інтелектуальної власності,
що надається на підставі ліцензійного договору, або адміністративного
рішення компетентного державного органу, або рішення суду.

ЛІЦЕНЗІЯ БЕЗПАТЕНТНА

лицензия беспатентная nonpatent license

Безпатентною є ліцензія на використання науково-технічних рішень, що не
мають правової охорони: непатентоспро-можні рішення або рішення, термін
правової охорони яких закінчився, послуги типу «інжиніринг», ноу-хау,
включаючи секрети виробництва, технічні знання та досвід тощо.

ЛІЦЕНЗІЯ ВИКЛЮЧНА лицензия исключительная exclusive (sole) license

Виключною є ліцензія, яка надає ліцен-зіату право на узгоджених умовах і
території протягом обумовленого строку використовувати предмет ліцензії
на монопольних засадах. При цьому ліцензіар не має права використовувати
предмет ліцензії на даній території, а також надавати ліцензії іншим
особам.

ЛІЦЕНЗІЯ ВІДКРИТА лицензия открытая open general license

Відкритою ліцензією є надання права на використання винаходу, корисної
моделі, промислового зразка, сорту рослини то-

що на підставі офіційної заяви власника патенту про готовність надати
будь-якій заінтересований особі дозвіл на використання зазначених
об’єктів інтелектуальної власності. Особа, яка виявила бажання
скористатися дозволом, укладає з власником патенту договір.

Відповідно до чинного законодавства України у разі подання власником
патенту такої заяви річний збір (для сортів рослин — річне мито) за
підтримання чинності патенту зменшується на 50 %, починаючи з року,
наступного за роком публікації заяви в офіційному бюлетені. Власник
патенту може відкликати свою заяву у разі, якщо жодна особа не заявила
про свій намір використати винахід, корисну модель, промисловий зразок
або сорт рослини.

ЛІЦЕНЗІЯ НЕВИКЛЮЧНА лицензия неисключительная non-exclusive license

Невиключною є ліцензія, яка надає ліцензіату право на узгоджених умовах
і території протягом обумовленого строку використовувати предмет
ліцензії. При цьому за ліцензіаром зберігається право використовувати
предмет ліцензії, а також надавати ліцензії іншим особам.

ЛІЦЕНЗІЯ ПАТЕНТНА лицензия патентная patent license

Патентною є ліцензія на використання об’єкта інтелектуальної власності,
захищеного охоронним документом.

Патентні ліцензії залежно від об’єкта інтелектуальної власності
поділяються на ліцензії на винаходи, ліцензії на промислові зразки,
ліцензії на знаки для товарів і послуг тощо.

ЛІЦЕНЗІЯ ПЕРЕХРЕСНА

(КРОС-ЛЩЕНЗІЯ)

лицензия перекрестная (кросс-лицензия)

cross (reciprocal) license

Ліцензія перехресна (крос-ліцензія) -це взаємне надання патентних прав
влас-

79

ЛІЦЕНЗІЯ ПОВНА

никами різних патентів у тих випадках, коли вони не можуть здійснювати
виробничу або комерційну діяльність, не порушуючи права один одного.

До перехресних ліцензій відносяться також ліцензії, що надаються в
односторонньому порядку одним власником патенту іншому з тим, щоб
забезпечити йому можливість використати свій патент.

Право вимагати надання такої ліцензії передбачено законами України «Про
охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на
промислові зразки».

ЛІЦЕНЗІЯ ПОВНА лицензия полная exclusive license

Повна ліцензія — це надання ліцензіа-ром ліцензіату усіх прав на
використання об’єкта промислової власності без обмеження території та на
весь строк його дії. На відміну від передачі права власності, яке
означає зміну власника об’єкта, при наданні повної ліцензії власник
об’єкта залишається тим же.

ЛІЦЕНЗІЯ ПОВОРОТНА лицензия возвратная feedback license

Ліцензія поворотна — це надання ліцен-зіару права на використання
об’єкта техніки або технології, розроблених ліцензіа-том на базі знань,
отриманих ним за основним ліцензійним договором. Обов’язки стосовно
поворотних ліцензій, як правило, містяться у статті «Технічні
удосконалення та нові патенти», що включається до основного ліцензійного
договору.

ЛІЦЕНЗІЯ ПРИМУСОВА лицензия принудительная compulsory license

Ліцензія примусова — це дозвіл на використання об’єкта інтелектуальної
власності (винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії
інтегральної мікросхеми тощо), захищеного охоронним документом, що
надається компетентним

державним органом заінтересованій особі у випадку, коли власник
охоронного документа не використовує або недостатньо використовує свою
розробку без поважних причин і при цьому відмовляється надати ліцензію.

Відповідно до чинного законодавства України примусова ліцензія надається
за рішенням суду (арбітражного суду) з визначенням обсягу використання
об’єкта інтелектуальної власності, строку дії дозволу, розміру та
порядку виплати винагороди власнику охоронного документа.

ЛІЦЕНЗІЯ СУПРОВІДНА лицензия сопутствующая accompanying license

Передача права на використання об’єктів промислової власності та ноу-хау
за ліцензією у складі інших комерційних угод, зокрема, на поставку
комплектного устаткування, підрядні роботи, інжиніринг, надання
технічної допомоги, створення спільних підприємств тощо. У цих угодах
предмети ліцензій відіграють допоміжну, супровідну роль, їх передача
здійснюється в рамках ліцензійних договорів, що є доповненнями до
основних угод, або у вигляді окремих розділів контрактів за цими
угодами.

ЛІЦЕНЗІЯ «ЧИСТА» лицензия «чистая» «uncombined» license

«Чистою» ліцензією є надання прав на використання об’єктів
інтелектуальної власності в рамках самостійних ліцензійних договорів, а
не у складі інших торговельних угод. Надання «чистої» ліцензії часто
супроводжується поставками обладнання, комплектуючих, сировини,
матеріалів, необхідних для впровадження та використання ліцензій.

ЛОКАРНСЬКА КЛАСИФІКАЦІЯ

див. МІЖНАРОДНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ

80

МАЙНОВІ ПРАВА

м

МАДРИДСЬКА УГОДА ПРО МІЖНАРОДНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЗНАКІВ Мадридское соглашение
о международной регистрации знаков

Madrid agreement concerning the international registration of marks

Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків (Мадридська угода) —
це міжнародна угода від 14 квітня 1891 p., що набрала чинності 15 липня
1892 p., і яку було переглянуто у Стокгольмі 14 липня та внесено зміни
28 вересня 1979 р. Країни-учасниці Мадридської угоди складають
Спеціальний союз з міжнародної реєстрації знаків — Мадридський союз.
Станом на початок 1999 р. членами Мадридської угоди було 60 країн. Мета
Мадридської угоди — організація міжнародної реєстрації товарних знаків.
Відповідно до Мадридської угоди громадянин, який є власником
зареєстрованого товарного знака в країні походження (див. «Країна
походження»), може здійснити реєстрацію знака в Міжнародному бюро
Всесвітньої організації інтелектуальної власності (Міжнародне бюро
БОЇВ). У правовому відношенні міжнародна реєстрація прирівнюється до
національної реєстрації в усіх країнах, на які поширюється її дія (у
країнах, що отримують повідомлення про міжнародну реєстрацію (див.
«Міжнароднареєстрація знака»), тобто міжнародному знаку (див.
«Міжнародний знак») надається така сама правова охорона, як і
національному знаку. Україна є учасницею Мадридської угоди з 25 грудня
1991 р.

МАЙНОВІ ПРАВА имущественные права property rights

Суб’єктивні права учасників правовідносин, які пов’язані з володінням,
користуванням і розпорядженням майном, а також з тими матеріальними
вимогами, які виникають з приводу розподілу цього май-

на і обміну. Майнові права — права власника, особи, яка здійснює право
господарського відання майном, а також зобов’язальні права (наприклад,
на відшкодування шкоди), права авторів на винагороду, спадкові права.
Майнові права можуть виникати з дій та інших юридичних фактів,
передбачених цивільним законодавством, а також з дій, які хоч і не
передбачені законом, але на підставі загальних засад і змісту цивільного
законодавства породжують цивільні права і обов’язки.

Основним майновим правом авторів винаходів, корисних моделей,
промислових зразків, топографій ІМС і раціоналізаторських пропозицій є
право на винагоро-

ду.

Згідно з діючим законодавством України право на одержання патенту має
роботодавець, у разі, коли винахід, корисну модель, промисловий зразок
створено у зв’язку з виконанням службових обов’язків чи доручення
роботодавця, за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено
інше. Роботодавець повинен укласти письмовий договір з винахідником або
автором промислового зразка і згідно з його умовами видати винагороду
відповідно до економічної цінності винаходу, корисної моделі або
промислового зразка та іншої вигоди, одержаної роботодавцем від об’єктів
промислової власності.

Згідно із Законом України «Про охорону прав на топографії інтегральних
мікросхем» право на реєстрацію топографії ІМС і усі права, що з цієї
реєстрації випливають, має роботодавець автора топографії ІМС або його
правонаступник, якщо топографію ІМС створено у зв’язку з виконанням
службових обов’язків чи за спеціальним дорученням роботодавця, за умови,
що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше. У разі, коли
роботодавець використав своє право на реєстрацію топографії ІМС чи на
збереження її як конфіденційної інформації, автор має право на
винагороду відповідно до економічної цінності топографії та іншої
вигоди, яку одержав чи міг би одержати роботодавець чи його
правонаступник. Винагорода авторові виплачується у розмірі та на умовах,
що ви-

6079

81

МЕРЕЖА

значаються письмовою угодою між автором і роботодавцем, яка укладається
не пізніше чотирьох місяців від дати одержання роботодавцем
повідомлення.

Відповідно до Цивільного кодексу України автору прийнятої до
впровадження раціоналізаторської пропозиції видається свідоцтво, яке
засвідчує його авторство. Він має право на винагороду, а також на пільги
відповідно до законодавства України. Право отримати свідоцтво на
раціоналізаторську пропозицію і винагороду за раціоналізаторську
пропозицію переходить за спадкоємством у встановленому законодавством
порядку.

МЕРЕЖА

сеть network

Комплекс технічних і програмних засобів, включно з лініями зв’язку, за
допомогою якого здійснюється передача інформації в цифровій формі між
кількома пунктами (див. також «Інтернет»).

МЕТОДИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ

НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

методы оценки стоимости нематериальных

активов

methods of valuation of intangible assets

Оцінка вартості нематеріальних активів здійснюється такими методами: за
витратним підходом:

калькуляційний метод, який полягає у

визначенні балансової вартості активу з

метою постановки активу на бухгалтерсь

кий облік як нематеріального активу і базу

ється на даних бухгалтерської звітності про

відповідні витрати на створення активу;

метод вартості заміщення, який за

стосовується у випадках:

1) коли за відсутності даних неможливо визначити фактичні витрати на
створення активу (тобто неможливо застосувати калькуляційний метод), але
є актив аналогічної корисності або аналогічної споживчої вартості
(аналог) і дані про витрати на його створення, правову охорону,
маркетингові дослідження тощо;

2) коли фактичні витрати на створення оцінюваного активу значно
перевищують витрати на створення активу аналогічної корисності або
аналогічної споживчої вартості.

Варіант 2 не може бути використано при оцінці активу його створювачем з
метою постановки на баланс.

Аналогічний актив не обов’язково має бути аналогічним за зовнішнім
виглядом і будовою, але має бути еквівалентним за функціональними
можливостями та варіантами використання;

— метод визначення відновної вартості,

який застосовується для розрахунку варто

сті унікальних активів у разі неможливості

застосувати калькуляційний метод та метод

вартості заміщення.

Полягає у визначенні вартості активу як суми витрат, необхідної для
створення нової точної копії активу, що оцінюється у цінах та тарифах,
які діють на дату оцінки, а також витрат на його правовий захист,
страхування ризику, доведення до стану, придатного до промислового
використання, тощо. Ці витрати мають базуватися на сучасних цінах на
сировину, матеріали, енергоносії, комплектуючі вироби та враховувати
середньогалузеву вартість робочої сили відповідної кваліфікації;

за доходним підходом:

— метод дисконтування грошових пото

ків, який реалізується в такій послідовнос

ті:

оцінюються майбутні грошові пото

ки;

визначається ставка дисконтування;

розраховується сумарна поточна вар

тість майбутніх грошових потоків;

— метод прямої капіталізації доходів,

що визначає можливість даного об’єкта

приносити доход, перетворювати майбут

ній прибуток у показник теперішньої вар

тості. Базується на визначенні поточної

вартості майбутніх вигод від володіння не

матеріальними активами, які оцінюються.

Для цілей оцінки необхідно визначити ве

личину чистого операційного доходу від

нематеріальних активів, що оцінюються,

яка потім конвертується у вартість за допо

могою ставки капіталізації;

82

МИТО ДЕРЖАВНЕ

за ринковим підходом:

— метод вартості аналога, суть якого

полягає в узагальненні інформації про

ринкову вартість активу, який порівнюєть

ся за призначенням та корисністю з оціню

ваним активом. Після цього враховуються

відмінності між активами та визначається

вартість, яка співставляється з вартістю

аналога.

Цей метод передбачає порівняння оцінки вартості активу за запланованою
комерційною угодою з аналогічною угодою, яка вже відбулася. Обидві угоди
порівнюються за основними економічними параметрами, які використовуються
в розрахунках рентабельності угоди. Частіше такими параметрами є оборот
капіталу та чистий прибуток від використання активу.

Основними умовами застосування цього методу є:

наявність відомостей про факти про

дажу активів подібного призначення і ко

рисності;

вміння оцінити вплив особливостей

активу на вартість активу;

доступність інформації про ціни та

умови реальних угод з подібними активами;

— метод звільнення від роялті, згідно з

яким вартість активу визначається на осно

ві умовного припущення, що вся інтелекту

альна власність, яка використовується під

приємством, йому не належить. Тоді части

на виручки, яку підприємство повинно бу

ло б виплачувати у вигляді винагороди (ро

ялті) власникам цієї інтелектуальної влас

ності, в дійсності підприємство залишає у

себе. Ця частина виручки (за рахунок т. з.

«звільнення від роялті») вважається додат

ковим прибутком, який створюється цим

активом. Вартість грошових потоків, сфор

мованих на основі цього прибутку, утво

рює ринкову вартість оцінюваного активу.

МИТО

пошлина

fee

Митом є платежі, що стягуються за здійснення патентним відомством
юридичне значущих дій, пов’язаних з охороною прав на об’єкти
інтелектуальної власності

(винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, топографії
інтегральних мікросхем, сорти рослин тощо). Як правило, мито сплачується
за такі дії: за подання заявки на видачу охоронного документа, за
експертизу заявки, за видачу охоронного документа, за підтримання
чинності охоронного документа, за продовження дії охоронного документа,
за подання клопотань, заперечень тощо. Розміри та порядок сплати мита
визначаються національними законодавствами або відповідними міжнародними
чи регіональними угодами (Договором про патентну кооперацію, Мадридською
угодою про міжнародну реєстрацію знаків, Європейською патентною
конвенцією тощо).

МИТО ДЕРЖАВНЕ пошлина государственная national duty

Обов’язковий платіж, що стягується за здійснення юридичне значущих дій
або видачу документів уповноваженими на це державними органами або
посадовими особами.

Платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні
особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають
юридичне значення, уповноваженими на це органами.

Державне мито справляється: із позовних заяв, що подаються до судів
загальної юрисдикції та арбітражних судів; за вчинення нотаріальних дій
державними нотаріальними конторами; за реєстрацію актів громадянського
стану; за прописку громадян; за дії, пов’язані з одержанням патентів на
сорти рослин і підтриманням їх чинності, а також за здійснення інших
юридичне значущих дій, визначених Декретом Кабінету Міністрів України
«Про державне мито».

Державне мито сплачується готівкою, митними марками і шляхом
перерахувань з рахунку платника в кредитній установі.

Порядок сплати державного мита встановлюється Міністерством фінансів
України.

6-0-79

83

МИТО ЗА ОБРОБКУ

МИТО ЗА ОБРОБКУ пошлина за обработку handling fee

Мито за вимогу на проведення міжнародної попередньої експертизи
відповідно до Договору про патентну кооперацію, що стягується Органом
міжнародної попередньої експертизи на користь Міжнародного бюро ВОІВ.
Розмір та порядок сплати мита за обробку визначаються Інструкцією до
Договору про патентну кооперацію.

МИТО ЗА ПЕРЕСИЛАННЯ пошлина за пересылку transmittal fee

Мито, що стягується на користь одержуючого відомства, за отримання
міжнародної заявки та пересилання примірників цієї заявки до
Міжнародного бюро ВОІВ і компетентного пошукового органу, а також за
виконання всіх інших робіт, які одержуюче відомство зобов’язане
виконувати у зв’язку з розглядом міжнародної заявки відповідно до
Договору про патентну кооперацію.

МИТО ЗА ПОПЕРЕДНЮ ЕКСПЕРТИЗУ пошлина за предварительную экспертизу
preliminary examination fee

Мито, що стягується на користь Органу міжнародної попередньої
експертизи, за проведення міжнародної попередньої експертизи міжнародної
заявки і виконання всіх інших робіт, покладених на органи міжнародної
попередньої експертизи відповідно до Договору про патентну кооперацію.
Мито сплачується безпосередньо Органу міжнародної попередньої
експертизи, який встановлює його розмір.

МИТО ЗА ПОШУК

пошлина за поиск search fee

Мито, що стягується одержуючим відомством на користь Міжнародного
пошукового органу, за проведення міжнародного пошуку за міжнародною
заявкою та виконання інших робіт, покладених на міжнародні пошукові
органи відповідно до Договору про патентну кооперацію.

МИТО МІЖНАРОДНЕ пошлина международная international fee

Мито за подання міжнародної заявки відповідно до Договору про патентну
кооперацію, що стягується одержуючим відомством на користь Міжнародного
бюро ВОІВ і складається з основного мита та мита за зазначення. Порядок
сплати міжнародного мита регламентується Інструкцією до Договору про
патентну кооперацію. Розміри основного мита та мита за зазначення
визначені у Переліку (правило 96 Інструкції),

Мито за реєстрацію знака в Міжнародному бюро відповідно до Мадридської
угоди про міжнародну реєстрацію знаків. Складається з основного мита;
додаткового мита за кожний клас Міжнародної класифікації товарів і
послуг, до якого віднесені товари і послуги, що перевищує три;
додаткового мита за кожну заяву про територіальне поширення охорони
відповідно до Статті 3 ter.

Порядок сплати міжнародного мита визначається Спільною Інструкцією до
Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколу до цієї
угоди, що набрала чинності 1 січня 1998 р.

Розміри мита визначені у Переліку мита і зборів до Мадридської угоди та
Протоколу.

МИТО НАЦІОНАЛЬНЕ

пошлина национальная national fee

Мито, що сплачується в національне відомство при переведенні міжнародної
заявки у національну фазу відповідно до Договору про патентну
кооперацію.

Розмір національного мита встановлюється національним відомством і, як
правило, дорівнює розміру мита за подання заявки до національного
відомства.

МИТО ОСНОВНЕ пошлина основная basic fee

див. МИТО МІЖНАРОДНЕ

84

МІЖНАРОДНА КЛАСИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ЗНАКІВ…

МІЖНАРОДНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗОБРАЖАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗНАКІВ, МКЗЕЗ (ВІДЕНСЬКА
КЛАСИФІКАЦІЯ) Международная классификация изобразительных элементов
знаков (Венская классификация) International Classification of the
Figurative Elements of Marks, CFE (the Vienna Classification)

Прийнята на основі Віденської угоди 1973 p. МКЗЕЗ призначена для
полегшення пошуку знаків на тотожність та схожість для цілей експертизи.
На 15 січня 1999 р. учасниками угоди було 13 країн. Міжнародне Бюро ВОІВ
застосовує МКЗЕЗ для класифікування зображальних знаків, які
реєструються за міжнародною процедурою згідно з Мадридською угодою.
МКЗЕЗ — це ієрархічна система, що підрозділяє всі зображальні елементи
на категорії, групи та підгрупи. 4-та редакція, яка чинна з 1 січня 1998
p., складається з 29 категорій, 144 груп та 1634 підгруп. Текст МКЗЕЗ
публікується ВОІВ після затвердження кожної редакції в двох автентичних
версіях англ, та франц. мовами. Крім видань на паперовому носієві, ця
класифікація в електронному варіанті вміщена, разом з Локарн-ською та
Ніццькою класифікаціями, на диску NIVILO CD-ROM, а також на web-сайті
ВОІВ в Інтернет. Використовуються також офіційні тексти іншими мовами.
Український переклад МКЗЕЗ (4-та ред.) здійснено Держпатентом України в
1998 р. для застосування з метою проведення експертизи. Відповідно до
стандарту ВОІВ ST.62 для позначення 4-ої редакції Віденської
класифікації використовується абревіатура CFE (4). У бюлетенях знаків
для товарів і послуг та на свідоцтвах індекс Віденської класифікації
подається під кодом ІНІД (531).

МІЖНАРОДНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ, МКПЗ (ЛОКАРНСЬКА
КЛАСИФІКАЦІЯ) Международная классификация промышленных образцов, МКПО
(Локарнская классификация)

the Locarno Classification (International Classification for Industrial
Designs)

Прийнята на основі Локарнської угоди 1968 р. дворівнева (клас — підклас)
класифікація виробів призначена для класифікування під час розробки,
експертизи та реєстрації об’єктів, заявлених чи визнаних як промислові
зразки. На 15 січня 1999 р. учасниками Локарнської угоди є 35 країн.
Крім національних відомств, МКПЗ використовують Міжнародне Бюро ВОІВ у
публікаціях стосовно промислових зразків згідно з Гаазькою угодою та
Відомство з промислових зразків Бенілюксу. Індекс МКПЗ проставляється в
офіційних публікаціях, що стосуються заявок чи реєстрації промислових
зразків, згідно із стандартом ВОІВ ST.80 під кодом ІНІД (51). 7-ма
редакція МКПЗ є чинною з 1999 р. Вона містить 32 класи і 223 підкласи.
МКПЗ складається з абеткового переліку назв зразків та переліку назв
зразків за класами. Текст МКПЗ публікується ВОІВ після затвердження
кожної редакції в двох автентичних версіях англ, та франц. мовами. Крім
видань на паперовому носієві, ця класифікація в електронному вигляді
вміщена, разом з Віденською та Ніццькою класифікаціями, на диску NIVILO
CD-ROM, a також на web-сайті ВОІВ в Інтернет. Використовуються також
офіційні тексти МКПЗ іспанською, португальською, німецькою та
італійською мовами. Український переклад МКПЗ (6-та ред.) здійснено у
1997 р.

МІЖНАРОДНА КЛАСИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ЗНАКІВ, МКТП
(НІЦЦЬКА КЛАСИФІКАЦІЯ)

Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков, МКТУ
(Ниццкая классификация) International Classification of Goods and
Services for the Purposes of the Registration of Marks (the Nice
Classification)

Прийнята на основі Ніццької угоди 1957 р. класифікація товарів і послуг.
Номери класів МКТП вказуються в офіційних документах і публікаціях
патентних відомств,

85

МІЖНАРОДНА КОНВЕНЦІЯ ПО ОХОРОНІ НОВИХ СОРТІВ РОСЛИН

що стосуються реєстрації знаків. На 15 січня 1999 р. членами Ніццької
угоди були 58 країн, крім того, її застосовують ще 82 країни та три
регіональні організації (Відомство з гармонізації на внутрішньому ринку
(ОНІМ), ОАРІ та Відомство з товарних знаків Бенілюксу). Використання
МКТП є обов’язковим також для міжнародної реєстрації знаків за
Мадридською угодою. Відповідно до стандарту ВОІВ ST.60 індекси МКТП
та/або перелік товарів і послуг подаються за кодом ІНІД (511). Першу
редакцію класифікації було видано у 1963 р. На сьогодні є чинною 7-ма
редакція (з 01.01.97 р.) МКТП-7 складається з 42 класів, у т. ч. з 34
класів для товарів та 8 класів для послуг. Текст Ніццької класифікації
публікується ВОІВ після затвердження кожної редакції в двох автентичних
версіях англ. та франц. мовами. Крім видань на паперовому носієві, ця
класифікація в електронному варіанті вміщена на компакт-дисках ROMARIN,
призначених для пошуку в реєстрі міжнародних знаків, а також, разом з
Віденською та Локарнською класифікаціями, на диску NFV1LO, а також на
web-сайті ВОІВ в Інтернет. Офіційні тексти класифікації існують також
голландською, датською, іспанською, італійською, китайською, литовською,
македонською, німецькою, норвезькою, польською, португальською,
російською, словенською, хорватською, чеською, шведською і японською
мовами. Український переклад МПТП (7-ма ред.) здійснено Держпатентом
України в 1997 р. МКТП складається з абеткового переліку товарів і
послуг та переліку класів. Українське видання доповнено
англійсько-українським абетковим покажчиком.

МІЖНАРОДНА КОНВЕНЦІЯ ПО ОХОРОНІ НОВИХ СОРТІВ РОСЛИН Международная
конвенция по охране новых сортов растений

International convention for the protection of new varieties of plants

Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин прийнята 02.12.61,
переглянута 10.11.72, 23.10.78 і 19.03.91. Основною метою Конвенції є
визнання та забез-

печення за селекціонером, який вивів новий сорт рослин (або за його
правонаступником), виключних прав, зміст та умови здійснення яких
визначені у Конвенції.

Конвенція виконує дві основні функції:

визначає мінімальний обсяг прав, які

держави-учасниці повинні надавати своїм

селекціонерам, тобто встановлює мінімаль

ний обсяг охорони;

встановлює стандартні критерії для

надання охорони.

Конвенція застосовується до всіх ботанічних родів та видів рослин.

З 03.11.95 Україна стала членом Міжнародного союзу по охороні нових
сортів рослин (УПОВ) і приєдналась до Акта 1978 р. Конвенції.

Станом на 15.07.99 членами Союзу УПОВ є 44 країни.

МІЖНАРОДНА ПАТЕНТНА

КЛАСИФІКАЦІЯ (МПК)

Международная патентная классификация

(МПК)

International Patent Classification (IPC), Int. О.

Прийнята на основі Страсбурзької угоди стосовно Міжнародної патентної
класифікації 1971 р. пошукова ієрархічна система розподілу технічних
понять побудована за функціонально-галузевим принципом. Ієрархія
структури МПК полягає в розподілі всіх галузей знань на декілька
класифікаційних рівнів. Функціонально-галузевий принцип полягає в тому,
що МПК містить як функціонально-орієнтовані, так і галузеві рубрики.
Функціонально-орієнтовані рубрики МПК призначені для класифікування
об’єктів, конструктивні та функціональні особливості яких стосуються
декількох галузей застосування, або якщо застосування об’єкта винаходу в
певній галузі не є суттєвим. Якщо ж найважливіша інформація, що
розкриває суть винаходу, є така, що відноситься до галузі застосування,
то об’єкт класифікується в галузевій рубриці. МПК охоплює всі галузі
знань, об’єкти яких можуть мати правову охорону як винаходи чи корисні
моделі. МПК призначена для уніфікованого в міжнародному масштабі
класифікування патентних доку-

86

МІЖНАРОДНА ПАТЕНТНА КЛАСИФІКАЦІЯ (МПК)

ментів, що робить її ефективним інструментом патентних відомств та
інших споживачів патентної інформації під час пошуку для визначення
патентоспроможності заявленого винаходу. МПК є засобом впорядкованого
зберігання патентних документів (систематичні фонди на паперовому
носієві та мікроформах, тематичні CD-ROM), що полегшує доступ до наявної
в них технічної і правової інформації. МПК також використовують для
визначення рівня техніки в окремих галузях, на її основі отримують і
обробляють статистичні дані у сфері промислової власності. Основна
структура МПК складається з 8 розділів, які поділяються на класи,
підкласи, групи та підгрупи. Рубрики МПК позначають буквено-цифровими
індексами. Повний класифікаційний індекс складається з комбінації
символів, які позначають розділ, клас, підклас, основну групу або
підгрупу. Ієрархія дрібних рубрик МПК визначається за кількістю крапок
перед назвою рубрики. У спеціальних галузях вжита концепція гібридних
систем, що вносить до ієрархічної системи елементи фасетної класифікації
(див.). Гібридна система передбачає, щоб патентний документ,
покласи-фікований за МПК, мав індекси рубрик МПК, які відповідають
технічній суті винаходу, що розкривається в документі, а також пов’язані
з цими класифікаційними індексами коди індексування, які додатково
характеризують елементи інформації стосовно покласифікованого об’єкта та
служать для відображення певних аспектів застосування об’єкта чи його
характеристик, не охоплених рубриками, призначеними для класифікування
об’єкта. Розрізняють зв’язані та незв’язані коди індексування.
Зв’язаними називаються коди індексування, щодо яких в інтересах
ефективного пошуку необхідно вказувати, з якими класифікаційними
індексами вони використовуються. Як і класифікаційні індекси, коди
індексування можуть застосовуватися для пошуку патентної інформації,
зокрема автоматизованого.

МПК постійно переглядається в рамках ВОІВ спеціалістами Комітету
експертів МПК з метою її вдосконалення і врахування розвитку техніки.
Кожні 5 років затвер-

джується нова її редакція — текст класифікації, що застосовуватиметься
для класифікування патентних документів на період до наступного
перегляду. Отже, для пошуку у фонді, упорядкованому за різними
редакціями МПК, необхідно користуватися відповідними редакціями
класифікації. Для полегшення цієї роботи ВОІВ публікує «Покажчики
відповідності змісту рубрик МПК», що дозволяють здійснити перехід між
різними її редакціями. З 1 січня 2000 р. набула чинності 7-ма редакція
МПК. 6-та редакція (1995 р.) включає 118 класів, 624 підкласи, приблизно
67 тисяч груп та підгруп. Учасниками Страсбурзької угоди є 43 держави
(на 15 січня 1999 p.), але застосовують МПК більшість патентних відомств
та усі п’ять міжнародних та регіональних організацій інтелектуальної
власності (ВОІВ, ОАРІ, ARIPO, ЄПВ, ЄАПО), що публікують патентні
документи. Ті ж відомства, що користуються національною патентною
класифікацією, зазвичай подають додатково й індекси МПК. Оскільки
класифікація є найважливішим пошуковим засобом, МПК спрощує пошук у
фондах патентної документації різних країн, зокрема в автоматизованих
базах даних. Для полегшення користування МПК публікується офіційний
Покажчик ключових термінів (ПКТ). МПК і ПКТ (англійською та французькою
мовами) публікуються і розповсюджуються ВОІВ на паперовому носієві.
CD-ROM IPCCLASS, що також випускається ВОІВ, вміщує всі редакції МПК та
ПКТ англійською, французькою, іспанською, німецькою та угорською мовами,
а текст 6-ої редакції — також російською мовою. Крім того, на диску
вміщено «Покажчик відповідності змісту рубрик МПК» всіх шести редакцій.
У 1997 р. Держпатент України здійснив переклад ПКТ до МПК на українську
мову. В зв’язку з розвитком і поширенням сучасних інформаційних
технологій використання патентної інформації на електронних носіях
подальший перегляд МПК (в період 1999—2002 pp.) буде спрямований на
пристосування її до використання як ефективного пошукового засобу також
і в електронному середовищі, зокрема в Інтернет.

87

МІЖНАРОДНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗНАКА

МІЖНАРОДНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗНАКА международная регистрация знака
international registration of a mark

Міжнародна реєстрація знака — це реєстрація знака, здійснена у
міжнародному органі реєстрації у відповідності з міжнародною угодою,
зокрема, Мадридською угодою чи Протоколом щодо Мадридської угоди, або у
відповідності з обома зазначеними документами (див. «Мадридська угода
про міжнародну реєстрацію знаків»). Строк дії міжнародної реєстрації
відповідно до Мадридської угоди і Протоколу щодо Мадридської угоди
становить 10 років, з можливим продовженням на наступні 10 років.
Реєстрація здійснюється Міжнародним бюро ВОІВ у Міжнародному реєстрі.
Відомості про знаки, зареєстровані в Міжнародному реєстрі, публікуються
в періодичному журналі, що видає Міжнародне бюро ВОІВ.

МІЖНАРОДНЕ БЮРО ВОІВ Международное Бюро ВОИС International Bureau of
WIPO

Міжнародне Бюро ВОІВ функціонує з 1970 р. і є правонаступником
«Об’єднаних бюро по охороні інтелектуальної власності» (БІРПІ), які були
засновані Паризькою конвенцією по охороні промислової власності і
Бернською конвенцією по охороні літературних і художніх творів.
Міжнародне бюро виконує організаційні (адміністративні) функції щодо
більшості міжнародних угод у сфері охорони промислової власності та ряду
угод у сфері охорони авторського права і суміжних прав.

МІЖНАРОДНЕ ДЕПОНУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ международное депонирование
промышленных образцов international deposit of industrial designs

Міжнародне депонування промислових зразків здійснюється відповідно до
Гаазької угоди про міжнародне депонування промислових зразків. Основною
метою такого депонування є забезпечення охорони промислових зразків у
державах-учасницях Гаазької угоди з виконанням мінімальних

формальностей і мінімальними витратами шляхом подання лише однієї
заявки безпосередньо до Міжнародного бюро ВОІВ або через національне
відомство держави-учас-ниці (див. «Гаазька угода про міжнародне
депонування промислових зразків»).

МІЖНАРОДНИЙ ЗНАК международный знак international mark

Міжнародний знак — це товарний знак, зареєстрований міжнародним
реєстраційним органом у відповідності з міжнародною угодою, зокрема,
відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків,
Протоколу щодо Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (див.
«Міжнародна реєстрація знака»).

МІЖНАРОДНИЙ ОРГАН ПО

ДЕПОНУВАННЮ (МОД)

Международный орган по депонированию

(МОД)

International Depository Authorities (IDA)

Міжнародний орган по депонуванню (МОД) — це установа, яка набула статусу
міжнародного органу по депонуванню внаслідок письмового повідомлення,
направленого Генеральному директору ВОІВ Договірною державою, на
території якої розташовується установа по депонуванню. Зазначене
повідомлення містить декларацію із запевненням у тому, що згадана
установа відповідає і буде продовжувати відповідати вимогам,
встановленим Будапештським договором про міжнародне визнання депонування
мікроорганізмів для цілей патентної процедури і Інструкцією до нього.

МІЖНАРОДНИЙ СОЮЗ ПО ОХОРОНІ НОВИХ СОРТІВ РОСЛИН (УЛОВ) Международный
союз по охране новых сортов растений (УЛОВ) International Union for the
Protection of New Varieties of Plants (UPOV)

Міжнародний союз по охороні нових сортів рослин (УПОВ) – міжурядова
організація, заснована Міжнародною конвенцією по охороні нових сортів
рослин. Основна діяльність Союзу направлена на

МОТИВ ТОВАРНОГО ЗНАКА

сприяння розвитку міжнародної гармонізації і співробітництва, головним
чином, між державами-членами Союзу, а також на надання допомоги державам
у підготовці законодавств у сфері охорони сортів рослин, на розробку
рекомендацій, типових договорів, форм тощо.

На 15.07.99 членами Союзу є 44 країни, в тому числі Україна, яка
приєдналася до Акта 1978 р. Конвенції.

МІКРОФОРМИ

микроформы

microforms

Всі види носіїв, на які записуються фотографічні зображення, зокрема
рольні фільми, відрізки плівки в конвертах, мік-рофіші та апертурні
карти (перфокарти з віконцями на 8 кадрів). Для читання мік-роформ
застосовується спеціальне обладнання. Використання мікроформ протягом
тривалого часу допомагало полегшити проблеми зберігання значних масивів
патентних документів та зменшити витрати на обмін копіями цих
документів. З входженням у широкий вжиток більш містких носіїв даних —
оптичних дисків CD-ROM — переважно останні стали використовуватися для
зберігання та обміну. Випуск патентних публікацій на мікроносіях
поступово припиняється. Однак патентні відомства (за винятком
новостворених), патентні бібліотеки мають і використовують великі
ретроспективні колекції патентних документів на мікроносіях. У рамках
інформаційної діяльності ВОІВ було розроблено групу стандартів ВОІВ на
мікроформи: ST. 7/A, 7/В, 7/С, 7/D, 7/Е, 7/F. Ці стандарти вста-

новлюють вимоги щодо фізичних характеристик носіїв та розміщення даних
на мік-роплівці, мікрофішах та апертурних картах.

МІНІМУМ ДОКУМЕНТАЦІЇ РСТ минимум документации РСТ РСТ minimum
documentation

Правило 34.1 Інструкції РСТ визначило перелік патентної документації та
непа-тентної (патентно-асоційованої) літератури, що складають
обов’язковий пошуковий фонд для міжнародних пошукових органів РСТ (ISA)
і мають забезпечити необхідну вірогідність проведеного пошуку. Цей
перелік (так званий «мінімум документації РСТ») включає опубліковані
національні патентні документи Великобританії, Німеччини, колишнього
СРСР, США, Франції, Швейцарії, Японії з 1920 p., Росії з 1991 p.,
міжнародні заявки РСТ та патентні документи регіональних організацій
(ARIPO, ОАРІ, ЄПВ та ЄАПО) з початку їх публікації (див. також
«Патентно-асоційована (не-патентна) література»).

МОТИВ ТОВАРНОГО ЗНАКА

мотив товарного знака motif of a trademark

Мотив товарного знака — це аспект товарного знака, розрахований на
певний вид сприйняття. Мотив знака може бути візуальний (графічний) —
розрахований на зорове сприйняття, фонетичний (звуковий) — розрахований
на слухове сприйняття, семантичний (смисловий) — смисловий зміст
позначення, що використовується як товарний знак, тощо.

89

НАБУТТЯ ПРАВА НА ТОВАРНИЙ ЗНАК

НАБУТТЯ ПРАВА НА ТОВАРНИЙ ЗНАК приобретение права на товарный знак
acquisition of the right to a trademark

У більшості країн світу набуття права на знак здійснюється шляхом його
реєстрації (див. «Реєстрація товарного знака»), в окремих країнах таке
право закріплюється на підставі використання товарного знака. Згідно зі
Статтею 6 bis Паризької конвенції по охороні промислової власності
набуття права на знак є можливим внаслідок отримання ним статусу
загальновідомого знака в певній країні (див. «Загальновідомий знак»).
Останнім часом в світі спостерігається тенденція визнавати знак
загальновідомим, навіть якщо він не використовувався в країні на товарах
або при наданні послуг безпосереднього. Будь-яка особа може набути право
на товарний знак. Крім того, товарний знак може належати не лише одній,
а й декільком особам. Отже, набуття права на товарний знак може мати
режим спільної власності, згідно з яким кожен з власників має право
використовувати товарний знак, але будь-які дії щодо розпорядження
товарним знаком можливі лише у разі згоди всіх власників. В Україні
набуття права на товарний знак (знак для товарів і послуг) здійснюється
шляхом реєстрації знака і засвідчується свідоцтвом України на знак для
товарів і послуг (див. «Свідоцтво про реєстрацію товарного знака»).
Право на одержання свідоцтва має будь-яка особа, об’єднання осіб або їх
правонаступники. Право на знак, який належить кільком особам,
засвідчується одним свідоцтвом, а взаємовідносини власників при
користуванні знаком — визначаються угодою між ними. У разі відсутності
такої угоди кожний із власників свідоцтва може користуватися і
розпоряджатися знаком за своїм розсудом, але жоден з них не має права
давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання знака та передавати
право власності на знак іншій особі без згоди решти власників свідоцтва
(див. статті 4, 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг»).

Україна є учасницею Паризької конвенції по охороні промислової
власності та Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, тому в
Україні право на товарний знак може набуватися також на підставі того,
що знак визнано в Україні загальновідомим, а також у відповідності з
Мадридською угодою (див. «Мадридська угода про міжнародну реєстрацію
знаків», «Міжнародна реєстрація знака»).

НАЗВА ВИНАХОДУ название изобретения title of the invention

Основні вимоги до назви винаходу визначені в стандарті ВОІВ ST. 15. Вона
повинна бути точною, стислою і, по можливості, наближатися до
формулювання відповідної рубрики міжнародної класифікації винаходів. У
публікаціях назва винаходу є елементом бібліографічних даних, якому за
стандартом ВОІВ ST.9 присвоєно код (54). Інформативність назви дуже
важлива як для цілей класифікування патентних документів, так і для
пошуку, зокрема в автоматизованих базах даних.

Назва винаходу в матеріалах заявки має бути однаковою в усіх документах
заявки. В заявці на групу винаходів назва винаходу повинна охоплювати
всі заявлені об’єкти.

НАЗВА МІСЦЯ ПОХОДЖЕННЯ

ТОВАРУ

наименование места происхождения товара

appellation of origin

Відповідно до Статті 1 Паризької конвенції по охороні промислової
власності назва місця походження товару є об’єктом промислової
власності. Назвою місця походження товару може бути назва географічного
місця (назва країни, регіону, місцевості), що служить для позначення
товару, який походить із вказаного географічного місця, і особливі
властивості якого пов’язані з природними і людськими факторами,
притаманними цьому географічному місцю. У багатьох країнах правова
охорона цьому об’єкту надається на підставі його реєстрації. В Україні
правова охорона назві місця походження товару надається на підставі
реєстрації згідно із Законом

90

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ (НТІ)

України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Відповідно
до зазначеного Закону назва місця походження товару визначається як
назва географічного місця, яка застосовується як позначення у назві
товару, що походить із зазначеного географічного місця та має особливі
властивості, виключно або головним чином зумовлені характерними для
даного географічного місця природними умовами або поєднанням цих
природних умов з характерними для даного географічного місця людськими
факторами. В Україні на підставі реєстрації надається правова охорона
назві місця походження товару, щодо якої виконуються наступні умови:

вона є назвою географічного місця,

з якого даний товар походить;

вона вживається як назва даного то

вару чи як складова частина цієї назви;

у вказаному цією назвою географіч

ному місці об’єктивно існують характерні

природні умови чи поєднання характерних

природних умов і людського фактору, що

надають товару особливих властивостей, у

порівнянні з однорідними товарами з ін

ших географічних місць;

позначуваний цією назвою товар має

відповідні властивості, що виключно або

головним чином зумовлені характерними

для даного географічного місця природни

ми умовами чи поєднанням цих умов з ха

рактерними для даного географічного міс

ця людськими факторами;

виробництво (видобування) і пере

робка позначуваного цією назвою товару

здійснюються в межах зазначеного геогра

фічного місця.

НАЙРОБСЬКИЙ ДОГОВІР ПРО

ОХОРОНУ ОЛІМПІЙСЬКОГО

СИМВОЛУ

Найробский договор об охране

олимпийского символа

Nairobi Treaty on the Protection of the

Olympic Symbol

Прийнятий в Найробі 26.09.81. Діє під егідою ВОІВ і забезпечує
можливість розміщення олімпійської символіки на товарах народного
споживання в Договірних

державах. Визначає порядок та умови використання олімпійського символу
(п’ять переплетених кілець) як знака або іншого позначення з комерційною
метою. Дозвіл на використання може надаватися Міжнародним Олімпійським
Комітетом або від його імені національними Олімпійськими комітетами.
Україна приєдналась до Договору в грудні 1998 р. Станом на 15.07.99
учасниками Найробського договору є 39 країн.

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР

ПАТЕНТНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Научно-исследовательский центр патентной

экспертизы

Scientific research center for patent

examination

Науково-дослідний центр патентної експертизи (НДЦПЕ) — організація, яка
в період 1992—1999 pp. виконувала функції експертного органу патентного
відомства України щодо винаходів, корисних моделей, промислових зразків,
товарних знаків і на яку було покладено комплекс практичних робіт щодо
прийняття до розгляду заявок на об’єкти промислової власності,
підготовки рішень про видачу охоронних документів, накопичення та
обробки відповідної інформації, випуску офіційних видань відомства,
формуванню та веденню комп’ютерних баз даних тощо.

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

(НТІ)

научно-техническая информация (НТИ)

scientific and technical information

Документовані або публічно оголошувані відомості про вітчизняні та
зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані в процесі
науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної,
виробничої та громадської діяльності, зафіксовані у формі, яка
забезпечує їх відтворення, використання та поширення. НТІ є суспільним
надбанням, необхідною умовою продуктивної інтелектуальної діяльності,
зокрема, наукової і технічної творчості. НТІ, що є продуктом інтелекту-

91

НАЦІОНАЛЬНА ЗАЯВКА НА РЕЄСТРАЦІЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА

альної творчої праці, становить об’єкт права інтелектуальної власності,
а відносини щодо її придбання, зберігання, переробки, використання і
поширення регулюються чинним законодавством. Складовою частиною НТІ є
патентна інформація (див.).

НАЦІОНАЛЬНА ЗАЯВКА

НА РЕЄСТРАЦІЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА

национальная заявка на регистрацию

товарного знака

national application for the registration of a

trademark

Національна заявка на реєстрацію товарного знака — це заявка, що подана
на реєстрацію до національного органу реєстрації певної країни (див.
«Заявка на реєстрацію товарного знака», «Дата подання заявки»).

НАЦІОНАЛЬНА ПАТЕНТНА КЛАСИФІКАЦІЯ (НПК) национальная патентная
классификация (НПК) national patent classification

Класифікаційна система, яка розроблена і застосовується в конкретній
країні або групі країн для індексування та пошуку патентних документів.
Нині НПК застосовується і продовжує вдосконалюватися, головним чином, у
США та Великобританії. Класифікація винаходів США — це ієрархічна,
багатоаспектна, детально розроблена система, яка включає близько 400
класів. В основу класифікації покладено, переважно, функціональний
принцип. НПК Великобританії побудована, в основному, за фасетним
принципом — терміни, які характеризують окремі аспекти технічного
рішення, згруповані у так звані фасети, що утворюють повний опис всієї
тематики визначеної галузі. Ретроспективні фонди патентних документів
ряду країн (зокрема, Австралії, Канади, Нідерландів) покласифіко-вані за
національними класифікаціями цих країн, їх рекласифікування за МПК
здійснюється поступово і вибірково.

НАЦІОНАЛЬНА ФАЗА национальная фаза national phase

Національна фаза — це етап розгляду міжнародної заявки у патентних
відомствах зазначених держав, у яких заявник має намір отримати правову
охорону заявленого винаходу. Відповідно до Договору РСТ на етапі
національної фази заявник має представити у національні патентні
відомства переклад міжнародної заявки на мову, встановлену національним
патентним відомством (якщо це вимагає законодавство держави) та сплатити
відповідні національні мита. Перехід на національну фазу здійснюється
після закінчення 20 місяців з дати пріоритету, якщо міжнародна попередня
експертиза не проводилась, і ЗО місяців, якщо така експертиза
проводилась (для України цей термін становить 21 і 31 місяць).
Національні патенті відомства не мають права встановлювати будь-які
додаткові вимоги щодо форми і змісту заявки. Заявка розглядається на
відповідність охороно-спроможності відповідно до національного
законодавства.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАТЕНТНИЙ ФОНД национальный патентный фонд national patent
collection

Сукупність всіх опублікованих патентних документів або інших
передбачених законом публікацій (якщо повні описи до заявок або патентів
не публікуються) даної країни. Національний патентний фонд України
містить описи до патентів на винаходи та описи до патентів на корисні
моделі з 1993 р. Особливістю даного фонду є те, що описи до патентів
України, які були видані на основі авторських свідоцтв або патентів
СРСР, не перевидавалися. Відомості стосовно таких патентів в офіційному
бюлетені «Промислова власність» містять посилання на номер відповідного
охоронного документа СРСР. Нумераційний та систематичний переліки цих
документів подані в Річному покажчику до офіційного бюлетеня «Промислова
власність» за 1997 р. (том II). Для запобігання втрати інформації

92

НЕЗАЛЕЖНИЙ ПУНКТ ФОРМУЛИ

під час пошуку у фонді українських патентних документів необхідно
використовувати згадані переліки та річні покажчики до бюлетеня.

НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЖИМ

национальный режим national treatment

Положення стосовно національного режиму містяться в Статтях 2 і 3
Паризької конвенції по охороні промислової власності. Принцип
національного режиму означає, що кожна держава-учасниця Конвенції
повинна забезпечувати представникам інших держав-учасниць таку ж охорону
промислової власності, яку вона надає своїм власним громадянам. Такий же
національний режим повинен надаватися громадянам країн, які не є
учасницями Конвенції, якщо вони постійно проживають в країні чи мають в
цій країні «реальне і діюче» промислове або торговельне підприємство.
При цьому ніякої вимоги відносно постійного проживання чи наявності
підприємства в країні, де заявляється охорона, не може бути висунуто до
громадян держав-учасниць як умова використання права на промислову
власність. Принцип національного режиму не тільки гарантує іноземним
громадянам охорону їх прав, а й перешкоджає можливій дискримінації.
Згідно із Статею 2(1) правило національного режиму зберігає для
іноземних громадян переваги, які різні національні законодавства надають
своїм громадянам.

Аналогічні положення містяться в Статті 4 Міжнародної конвенції по
охороні нових сортів рослин.

НЕВИЗНАЧЕНЕ КОЛО ОСІБ неопределенный круг лиц indeterminate circle of
persons

Невизначене коло осіб — це особи, яким суть об’єкта, що заявляється,
може стати відомою не в зв’язку з їх службовим становищем. Тобто особи,
які не мають відношення до створення, оцінки, випробування, складу
технічної документації,

оформлення заявки, зберігання документів, що відносяться до заявки,
експертизи даного об’єкта тощо.

НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

(КОНТРАКТУ)

невыполнение обязательств (контракта)

non-feasance (of contract)

Невиконання зобов’язань (контракту) означає недотримання умов контракту
(договору) у відношенні якості, витрат, строків тощо, що спричиняє
припинення платежів і можливе розірвання контракту (договору).

НЕВИКОРИСТАННЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА

неиспользование товарного знака failure to use a trademark

див. ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА

НЕДІЙСНІСТЬ РЕЄСТРАЦІЇ ТОВАРНОГО ЗНАКА недействительность регистрации
товарного знака nullity of the registration of a trademark

Недійсність реєстрації товарного знака визнається в порядку,
передбаченому національним законодавством (див. «Втрата чинності
(припинення дії) реєстрації товарного знака»).

НЕЗАЛЕЖНИЙ ПУНКТ ФОРМУЛИ независимый пункт формулы independent claim

Незалежний пункт формули — це головний пункт формули винаходу (корисної
моделі), що зазначається першим. Цей пункт визначає обсяг правової
охорони об’єкта винаходу.

Незалежний пункт формули має стосуватись одного винаходу і містити всі
суттєві ознаки винаходу, необхідні та достатні для всіх його варіантів
реалізації і одержання притаманного винаходу технічного результату.

93

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ РЕЄСТРАЦІЇ ТОВАРНИХ ЗНАКІВ

Незалежний пункт формули починається з назви винаходу, яка має
співпадати з назвою, наведеною в заяві та описі винаходу.

Перелік ознак винаходу, наведений в незалежному пункті формули, може
змінюватись і переглядатись в ході експертизи, але нові ознаки можуть
вводитись до формули лише за умови, що вони були зазначені й розкриті в
описі винаходу.

В окремих випадках, при поданні заявки на групу винаходів, об’єднаних
єдиним винахідницьким задумом, формула може містити кілька незалежних
пунктів, кожен з яких має розкривати один з винаходів групи.

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ РЕЄСТРАЦІЇ

ТОВАРНИХ ЗНАКІВ

независимость регистрации товарных

знаков

independence of the registration of trademarks

Незалежність реєстрації товарних знаків є одним з принципів Паризької
конвенції по охороні промислової власності, що полягає в тому, що
товарний знак, належним чином зареєстрований в країні-учас-ниці
Паризької конвенції, розглядається як незалежний від знаків,
зареєстрованих в інших країнах-учасницях, включаючи країну походження
знака. Це означає, що на зареєстрований товарний знак не поширюються і
не впливають рішення, прийняті відносно таких самих знаків,
зареєстрованих в інших країнах-учасницях.

НЕМАЙНОВІ ПРАВА неимущественные права non-property rights

Немайнові права — це суб’єктивні права учасників правовідносин, що не
мають економічного змісту і забезпечують деякі нематеріальні інтереси
особи. Відносяться до категорії абсолютних прав. Наприклад, право автора
створеного об’єкта інтелектуальної власності на присвоєння цьому об’єкту
його імені. Автор за своїм бажанням може забороняти згадувати своє ім’я
в публікаціях відомостей щодо винаходів,

корисних моделей, промислових зразків. Немайнові права зберігаються за
автором у разі поступки виключних прав на використання об’єкта.

Відповідно до законодавства України винахіднику, автору промислового
зразка, топографії ІМС належить право авторства, яке є невідчужуваним
особистим правом і охороняється безстрокове.

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ нематериальные активы intangible assets

Нематеріальні активи проявляються через свої економічні властивості.
Вони не мають матеріальної суті, забезпечують їх власникам деякі права і
привілеї і, як правило, створюють для них деякий прибуток.

Нематеріальні активи за своїм походженням можуть бути класифіковані як
такі, що виникають на базі деяких прав, взаємовідношень, груп
нематеріальних елементів інтелектуальної власності.

Принципи бухгалтерського обліку обмежують поняття нематеріальних активів
тільки тими активами, які є загальновизнаними, мають встановлений
законом або визначений контрактом залишковий строк служби і/або є
такими, що індивідуально переносяться й відокремлюються від самого
підприємства.

Відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»
нематеріальні активи — це об’єкти інтелектуальної, в тому числі
промислової, власності, а також інші аналогічні права, визнані у
порядку, встановленому відповідним законодавством, об’єктом права
власності платника податку.

НЕПРАВДИВЕ (АБО ТАКЕ, ЩО МОЖЕ ВВОДИТИ В ОМАНУ) ЗАЗНАЧЕННЯ ЩОДО
ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ ложное (или вводящее в заблужнение) указание о
происхождении товаров deceptive indication of source of goods

Неправдивим (або таким, що може вво дити в оману) зазначенням щодо похо
дження товару є позначення, яке у будь

94

НОВИЗНА ЛОКАЛЬНА

якій формі містить відомості щодо походження товару, які не
відповідають дійсності або породжують у споживача помилкове, таке, що не
відповідає дійсності, враження стосовно певних якостей товару,
пов’язаних з його походженням (див. «Походження товару»). Оскільки одним
з основних принципів Паризької конвенції по охороні промислової
власності є принцип, відповідно до якого споживачі (громадськість) не
повинні бути введеними в оману ні за яких обставин, то законодавством
країн-учасниць Паризької конвенції передбачено, що позначенням, які
містять неправдиві зазначення щодо походження товарів, правова охорона
не надається, а використання таких позначень вважається незаконним і
тягне за собою відповідальність.

НЕПРАВДИВЕ ЗАЗНАЧЕННЯ ЩОДО ДІЙСНОСТІ ОСОБИ ВИРОБНИКА, ПРОМИСЛОВЦЯ АБО
ТОРГОВЦЯ ложное указание о подлинности изготовителя, промышленника или
торговца false indication of the identity of the producer, manufacturer
or merchant

Неправдивим зазначенням щодо дійсності особи виробника, промисловця або
торговця вважається позначення, що містить відомості, які не
відповідають дійсності щодо виробника, промисловця або торговця.
Використання такого позначення може вводити в оману споживачів щодо
походження товарів або послуг (див. «Походження товарів»). Використання
таких позначень класифікується як недобросовісна конкуренція і
забороняється (див. «Контрафакція товарного знака»).

НЕПРЯМИЙ ЗАХИСТ косвенная защита indirect defence (assertion)

Непрямий захист — це законодавче встановлена у деяких країнах норма,
згідно з якою дія патенту, виданого на спосіб одержання продукту,
поширюється і на

продукт, безпосередньо одержаний цим способом.

НІЦЦЬКА КЛАСИФІКАЦІЯ

див. МІЖНАРОДНА КЛАСИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ЗНАКІВ

НОВИЗНА новизна

novelty

Один з критеріїв (умов) охороноспро-можності об’єкта промислової
власності. Суть його полягає в тому, що до дати подання заявки на видачу
патенту або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету, суть
об’єкта не повинна бути розкрита для невизначеного кола осіб в обсязі,
що дає можливість здійснити його.

НОВИЗНА АБСОЛЮТНА СВІТОВА новизна абсолютная мировая absolute novelty

Новизна абсолютна світова означає, що розкриття суті об’єкта, що
заявляється, неприпустиме в жодній країні світу.

НОВИЗНА ВІДНОСНА СВІТОВА новизна относительная мировая relative novelty

Новизна відносна світова означає, що розкриття суті об’єкта, що
заявляється, неприпустиме в жодній країні світу. При цьому відкрите
використання винаходу розглядається в якості обставини, яка порушує
новизну, тільки якщо воно мало місце в країні патентування, а факт
використання об’єкта в іноземних державах не впливає на оцінку його
новизни.

НОВИЗНА ЛОКАЛЬНА новизна локальная local novelty

Новизна локальна означає, що розкриття суті об’єкта, що заявляється,
неприпустиме в межах однієї держави, а саме, країни патентування.

95

НОСІЇ ІНФОРМАЦІЇ

НОСІЇ ІНФОРМАЦІЇ

носители информации

data carriers, data storage means

Матеріальний об’єкт, що спеціально застосовується для запису,
зберігання, використання та розповсюдження інформації. У сфері
промислової власності застосовуються такі носії інформації: папір,
мікро-форми (див.), магнітні та оптичні носії. Найпоширенішим з них на
сьогодні є оптичний диск CD-КОМ (див.).

НОУ-ХАУ

ноу-хау

know-how

Ноу-хау – це конфіденційна інформація наукового, технічного,
виробничого, адміністративного, фінансового, комерційного або іншого
характеру, що практично застосовується у діяльності підприємства або у
фаховій діяльності, яка ще не стала загальним надбанням. Використання
ноу-хау забезпечує певні переваги особі, що його отримала. Ноу-хау може
бути об’єктом ліцензійного договору, який представляє собою сукупність
конфіденційних відомостей у вигляді незапатентованих технічних рішень,
знань, досвіду, навичок тощо. Однією з основних ознак ноу-хау є елемент
секретності інформації, що передається. Охорона ноу-хау здійснюється
тільки в договірному порядку згідно з умовами ліцензійних договорів та
інших угод. Ноу-хау може передаватися в речовій (матеріальній) формі: у
вигляді документів, фотографій, копій, мікрофільмів тощо. У такій формі
можуть бути передані архітектурні плани споруд, діаграми і схеми
розташування обладнання, креслення машин, списки запчастин, інструкції з
експлуатації обладнання або по складанню комплектуючих, переліки і
характеристики нових матеріалів, схеми процесів, інструкції технічному
персоналу і фахівцям і тощо. Ноу-хау в матеріальній формі іноді
називається технічною інформацією або технічними даними.

Ноу-хау може передаватися й у нематеріальній формі. Наприклад, пояснення

процесу особою, що передає ноу-хау, особі — співробітнику одержувача
або спостереження за ходом виробничого процесу особи, що передає
ноу-хау. Ноу-хау в нематеріальній формі, що відноситься до демонстрації
способу виробництва, до консультування з технології виробництва або з
інших питань, іноді називають технічними послугами, ноу-хау в
нематеріальній формі, що відноситься до навчання, — технічною допомогою,
до планування або фінансового керування, добору кадрів, маркетингу —
управлінськими послугами.

НУМЕРАЦІЙНИЙ ПАТЕНТНИЙ

ПОШУК

нумерационный патентный поиск

number patent search

Пошук патентної інформації з використанням довідково-пошукового апарату
за номером патентного документа (опублікованої заявки, патенту,
свідоцтва). Нумераційний пошук є різновидом фактографічного пошуку, при
виконанні якого встановлюється відповідність не тільки між різними
номерами, що входять до бібліографічного опису патентного документа, а й
іншими буквено-цифровими даними, які легко ідентифікувати за допомогою
кодів ІНІД. До буквено-цифрових даних належать: номер поданої заявки,
номер акцептованої заявки, номер основного або додаткового охоронного
документа, номер основної, додаткової або попередньої заявки, дата
подання заявки, дата акцептації, дата видачі охоронного документа,
найменування або код країни пріоритету, дата пріоритету, номер
пріоритетної заявки, дата викладки заявки, дата публікації заявки
(патенту), дата публікації акцептованої заявки, код виду патентного
документа тощо.

Всі наведені дані можна поділити на такі групи: номери документів; дати,
які стосуються патентного діловодства; інші бібліографічні дані, які
супроводжуються кодами ІНІД.

Нумераційний пошук має на меті встановити ряд обставин, що стосуються
конкретного охоронного документа, наприклад, до якої рубрики МПК він
належить, право-

96

НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК

вий статус документа на визначену дату тощо.

НУМЕРАЦІЙНИЙ ПОКАЖЧИК

нумерационный указатель numerical index, number index

Структурний елемент довідково-пошукового апарату (див.) до фонду
патентної документації. Містить номери патентних до-

кументів різних видів, які розташовані в порядку зростання. У даному
покажчику наводяться також індекси класифікації, а також можуть
подаватися й інші бібліографічні дані. Нумераційні покажчики патентних
документів бувають поточними, що публікуються в кожному номері
офіційного бюлетеня, та річні. Деякі відомства публікують піврічні або
квартальні покажчики патентних документів, зокрема нумераційні.

7079

97

ОБ’ЄКТ ВИНАХОДУ

СІ?

ОБ’ЄКТ ВИНАХОДУ объект изобретения object of invention

Згідно з чинним законодавством України об’єктом винаходу визнається
продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин
рослини і тварини), спосіб.

ОБ’ЄКТ КОРИСНОЇ МОДЕЛІ объект полезной модели object of utility model

Згідно з чинним законодавством України об’єктом корисної моделі може
бути конструктивне виконання пристрою, яке повинно мати явно виражені
просторові форми, тобто характеризуватись не лише наявністю елементів і
зв’язків між ними, а й формою виконання цих елементів, їх певним
взаємним розташуванням.

На цей час у світі існує тенденція розгляду способу як об’єкта корисної
моделі.

ОБ’ЄКТ ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА объект промышленного образца object of
industrial design

Згідно з чинним законодавством України об’єктом промислового зразка може
бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають
зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення
естетичних та ергономічних потреб. Промислові зразки можуть бути
об’ємними (моделі), площинними (малюнки) або комбінованими.

Об’ємні промислові зразки являють собою композицію, в основу якої
покладена розвинута об’ємно-просторова структура, наприклад, зовнішній
вигляд меблів, сільськогосподарської машини, мотоцикла, люстри тощо.

Площинні промислові зразки являють собою композицію, в основу якої
покладено лінійно-графічне співвідношення елементів, яке не може бути
сприйнято візу-

ально як об’ємне, наприклад, зовнішній вигляд килима, хустки, тканини
тощо.

Комбіновані промислові зразки характеризуються загальними ознаками,
властивими об’ємним і площинним зразкам, наприклад, зовнішній вигляд
інформаційного табло, виставочної конструкції (композиції), будівельної
оздоблювальної плитки тощо.

ОБ’ЄКТИ, ЩО НЕ ОХОРОНЯЮТЬСЯ ЯК ВИНАХОДИ (КОРИСНІ МОДЕЛІ) объекты, не
охраняемые в качестве изобретений (полезных моделей) objects, which are
not protected as inventions (utility models)

Згідно із Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні
моделі» не можуть одержати правову охорону: відкриття, наукові теорії і
математичні методи; методи організації і управління господарством;
умовні позначення, розклади, правила; методи здійснення розумових
операцій; алгоритми і програми для обчислювальних машин; проекти і схеми
планування споруд, будинків, територій; рішення, що стосуються лише
зовнішнього вигляду виробів, направлені на задоволення естетичних
потреб; топографії ІМС; сорти рослин і породи тварин тощо.

ОБ’ЄКТИ, ЩО НЕ ОХОРОНЯЮТЬСЯ

ЯК КОРИСНА МОДЕЛЬ

объекты, не охраняемые в качестве

полезной модели

objects, which are not protected as utility model

див. ОБ’ЄКТИ, ЩО НЕ ОХОРОНЯЮТЬСЯ ЯК ВИНАХОДИ (КОРИСНІ МОДЕЛІ)

ОБ’ЄКТИ, ЩО НЕ ОХОРОНЯЮТЬСЯ

ЯК ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ

объекты, не охраняемые в качестве

промышленных образцов

objects, which are not protected as industrial

designs

Згідно з Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» не
можуть одержати правову охорону:

ОБЛІК ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

об’єкти архітектури (крім малих ар

хітектурних форм), промислові, гідротех

нічні та інші стаціонарні споруди;

друкована продукція як така;

– об’єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних їм
речовин тощо.

ОБ’ЄКТИ, ЩО НЕ ОХОРОНЯЮТЬСЯ

ЯК ТОПОГРАФІЇ ІМС

объекты, не охраняемые в качестве

топографии ИМС

objects, which are not protected as topographies

of integrated circuits

Згідно із Законом України «Про охорону прав на топографії інтегральних
мікросхем» правова охорона не розповсюджується на ідеї, способи,
системи, технології або закодовану інформацію, які можуть бути втілені в
топографію ІМС.

ОБ’ЄМНИЙ ТОВАРНИЙ ЗНАК объемный товарный знак three-dimensional
trademark

Об’ємний товарний знак — це зображальне позначення, що є об’єктом у
трьох вимірах, зокрема у вигляді фігур або їх композицій, форма якого
безпосередньо не обумовлена його функціональним призначенням.

ОБЛІК ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ

ВЛАСНОСТІ

учет объектов интеллектуальной

собственности

intellectual property rights accounting

Типові форми первинного обліку об’єктів промислової власності
(винаходів, корисних моделей, промислових зразків), раціоналізаторських
пропозицій застосовуються згідно з наказом Мінстату України від 24.03.95
р. № 79, вони повинні використовуватись без змін на підприємствах та в
організаціях всіх форм власності для складання звіту за формою № 4-нт
«Звіт про надходження та використання об’єктів промислової власності».

Журнал реєстрації заявок на об’єкти промислової власності (винаходи,
корисні

моделі, промислові зразки) — форма №ПВ-1.

Форма № ПВ-1 призначена для реєстрації заявок на видачу патентів України
на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, які створені на
підприємстві, в організації чи установі у зв’язку з виконанням службових
обов’язків або доручення роботодавця.

Нумерація заявок здійснюється у зростаючому порядку. При необхідності
ведеться окремий журнал по кожному з об’єктів промислової власності.

Реєстрація здійснюється на день надходження до патентного або іншого
підрозділу, на який покладено виконання цих функцій, письмового
повідомлення про створений об’єкт промислової власності.

У графах форми вказується: дата надходження; назва винаходу, корисної
моделі або промислового зразка; прізвище, ім’я та по батькові
винахідників або авторів промислового зразка, їхня домашня адреса;
реквізити договору між роботодавцем і винахідником; листування за
заявкою; вихідний номер та дата відправлення матеріалів до Держпатенту
України; назва відправлених документів (заявка, клопотання, тощо);
вхідний номер та дата отримання рішень Держпатенту України; зміст
повідомлення або рішення, прийнятого у ході розгляду матеріалів заявки
(рішення про встановлення дати подання заявки та номер заявки, запити
Держпатенту України, тощо); сума збору за відповідну дію; номер
платіжного доручення або квитанції та дата перерахування збору; дата
подання до Держпатенту України повідомлення про наміри зарубіжного
патентування об’єкта промислової власності та назва країни, де
передбачається патентування.

Журнал реєстрації заявок на об’єкти промислової власності (винаходи,
корисні моделі, промислові зразки), які подані до зарубіжних патентних
відомств — форма № ПВ-2.

Реєстрація заявок, поданих до зарубіжних патентних відомств, ведеться в
окремому журналі за формою № ПВ-2. У графах форми вказуються: порядковий
номер; номер та дата подання заявки в Україні (вказуються об’єкт
промислової власності); назва винаходу, корисної моделі або

7’0-79

99

ОБЛІК ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

промислового зразка; дані про відправлення матеріалів за заявкою до
зарубіжного патентного відомства (вказується країна), а також дата та
вихідний номер і назва документа; мито (збори) за дії, пов’язані з
охороною прав на об’єкти промислової власності у зарубіжних країнах,
сума, реквізити документа про сплату мита; результати розгляду заявки у
зарубіжному патентному відомстві, дата і вхідний номер повідомлення або
рішення за заявкою.

Акт про використання об’єкта промислової власності (винаходу, корисної
моделі, промислового зразка) — форма № ПВ-3.

Акт включає в себе: назву і номер охоронного документа; назву винаходу,
корисної моделі або промислового зразка; підприємство (організація,
об’єднання), де використано об’єкт; технічний об’єкт, в якому
використано винахід, корисну модель або промисловий зразок згідно з
формулою винаходу чи корисної моделі або згідно із сукупністю суттєвих
ознак промислового зразка, зображених на фотографії виробу; дату початку
використання; підпис і прізвище керівника підприємства, організації,
установи; підписи, прізвища, посади членів комісії.

Винахід, що стосується пристрою, речовини, штаму, культури клітин,
корисна модель та промисловий зразок визнаються використаними з дати
початку їх застосування у продукції, що виготовляється.

Винахід, що стосується способу, визнається використаним з дати його
застосування у виробничому (технологічному) процесі.

Винахід, корисна модель, промисловий зразок, які визнані придатними для
промислової експлуатації після експериментальної перевірки, визнаються
використаними з дати передачі зразка (партії, серії), способу в
експлуатацію.

Журнал реєстрації використаних об’єктів промислової власності
(винаходів, корисних моделей, промислових зразків) — форма № ПВ-4.

Форма № ПВ-4 призначена для реєстрації винаходів, корисних моделей,
промислових зразків, використаних на підприємстві, в організації чи
установі, включаючи ті, право на використання яких передано за
ліцензією.

Реєстрації підлягають винаходи, корисні моделі, промислові зразки,
використані у власному виробництві за власними патентами, за придбаними
ліцензіями, а також винаходи і промислові зразки, використані за
авторськими свідоцтвами та свідоцтвами СРСР.

Нумерація використаних об’єктів промислової власності здійснюється у
зростаючому порядку. При необхідності ведеться окремий журнал по кожному
з об’єктів промислової власності.

У графах форми вказується:

повна назва охоронного документа та

його номер (патент України на винахід

№…, авторське свідоцтво СРСР №… то

що);

назва винаходу, корисної моделі або

промислового зразка;

дата подання заявки та дата публіка

ції відомостей про видачу патенту (для ав

торських свідоцтв СРСР вказується тільки

дата подання заявки);

дані про використання об’єкта про

мислової власності за придбаною ліцен

зією;

дані про продані ліцензії;

дата та номер реєстрації відповідного

ліцензійного договору у патентному відом

стві;

дата початку використання винаходу,

корисної моделі або промислового зразка

згідно з актом про використання об’єкта

промислової власності.

Заява на раціоналізаторську пропозицію — форма № Р-1.

Заява на раціоналізаторську пропозицію подається письмово підприємству,
організації, діяльності якого(ої) стосується пропозиція.

Рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською або про її
відхилення повинно бути прийняте у місячний термін з дня надходження
заяви на раціоналізаторську пропозицію.

Порядок розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію, а також
прийняття щодо неї рішення, встановлюється підприємством, організацією.

Заява на раціоналізаторську пропозицію містить: назву відомства,
організації та її ідентифікаційний код; прізвище, ім’я, по батькові
автора (співавтора), місце роботи

100

ОБСЯГ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТОВАРНОГО ЗНАКА

або домашню адресу; прохання про розгляд пропозиції (коротке
найменування пропозиції); опис пропозиції; додаткові відомості про
пропозицію; підпис автора (співавторів). Додаються: графічні матеріали
(ескізи, креслення, схеми, графіки тощо); техніко-економічні розрахунки,
обгрунтування та ін.

Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій — форма № Р-2.

Форма призначена для реєстрації заяв на раціоналізаторські пропозиції, а
також використаних раціоналізаторських пропозицій.

Нумерація здійснюється у зростаючому порядку.

Реєстрація здійснюється в день надходження заяви на раціоналізаторську
пропозицію підрозділом з винахідництва та раціоналізації або іншим
підрозділом, на який покладено виконання цих функцій. Ця дата вказується
у відповідній графі.

Договір про виплату винагороди, реквізити якого вказуються у відповідній
графі, реєструється у підрозділі підприємства (підрозділі з
винахідництва та раціоналізації, юридичному тощо).

Дата початку використання вказується згідно з актом про використання
раціоналізаторської пропозиції або іншим рівнозначним документом.

Також форма містить: номер пропозиції; прізвище, ім’я, по батькові
автора (співавтора); місце роботи або домашню адресу; назву пропозиції;
доход (прибуток) від використання або частку собівартості продукції, що
припадає на раціоналізаторську пропозицію; суму винагороди; номер і дату
документа щодо виплати винагороди, а також суму виплати.

Акт про використання раціоналізаторської пропозиції — форма № Р-3.

Ця форма містить: назву підприємства, організації та його (її)
ідентифікаційний код; реєстраційний номер пропозиції; найменування
пропозиції; найменування підрозділу, де використано пропозицію; дату
початку використання згідно з описом раціоналізаторської пропозиції;
підписи і прізвища керівника виробничого підрозділу і членів комісії.

ОБМЕЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ТОВАРІВ І/АБО ПОСЛУГ

ограничение перечня товаров и/или услуг limitation of the list of goods
and/or services

див. ЗМІНИ У ПЕРЕЛІКУ ТОВАРІВ І/АБО ПОСЛУГ

ОБСЯГ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ объем правовой охраны scope of protection

Згідно з чинним законодавством України обсяг правової охорони
визначається:

— для винаходу (корисної моделі) — формулою винаходу (корисної моделі);

для промислового зразка — сукупніс

тю ознак промислового зразка, зображених

на фотографіях виробу (його макеті, ма

люнку);

для сорту рослин — описом сорту;

для топографії ІМС — зображенням

топографії ІМС на матеріальному носії.

ОБСЯГ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТОВАРНОГО ЗНАКА объем правовой охраны товарного
знака scope of protection of a trademark

Обсяг правової охорони товарного знака — це предметна, територіальна та
часова сфера дії права на товарний знак. Обсяг охорони, що надається,
визначається зображенням товарного знака та переліком товарів, для яких
було зареєстровано знак — предметний аспект (див. статтю 5 Закону
України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»), при цьому
охорона поширюється також і стосовно однорідних товарів і послуг (див.
«Схожі товари або послуги»). Якщо товарний знак охороняється на підставі
реєстрації, його охорона обмежується країною, де цей знак зареєстровано,
або кількома країнами, якщо товарний знак зареєстровано згідно з
Мадридською угодою чи Протоколом (див. «Мадридська угода про міжнародну
реєстрацію знаків», «Протокол щодо Мадридської угоди про міжнародну
реєстрацію знаків»), або регіональним відомством по товарним знакам —
територіальний аспект. Якщо охорона знаку надається на підставі його
використання, територія, на якій знак буде мати правову охорону, може
обмежуватися

101

ОДЕРЖУЮЧЕ ВІДОМСТВО

певною місцевістю країни, де він використовується. У разі охорони знака
на підставі використання без реєстрації для підтримки охорони необхідно
продовжувати використовувати знак. Якщо охорона здійснюється на підставі
реєстрації, строк дії реєстрації регламентується національним
законодавством (в Україні, наприклад, 10 років), але його можна
продовжувати необмежену кількість разів (див. «Поновлення реєстрації
товарного знака»). Виходячи із зазначеного, охорона товарного знака не
обмежена у часі за умови його використання або поно-шьння дії реєстрації
– часовим аслехт.

ОДЕРЖУЮЧЕ ВІДОМСТВО получающее ведомство receiving Office

Національне патентне відомство або міжурядова організація, до якого
(якої) подається міжнародна заявка.

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З МАТЕРІАЛАМИ ЗАЯВКИ ознакомление с материалами заявки
inspection of application files

Після публікації відомостей про заявку або, якщо така публікація не
здійснювалась, після публікації відомостей про видачу охоронного
документа будь-яка особа може ознайомитись з матеріалами заявки. Порядок
ознайомлення встановлюється відомством і передбачає подання
заінтересованою особою відповідного клопотання та сплату встановленого
збору (див. «Копія заявки завірена»).

ОПИС ВИНАХОДУ (КОРИСНОЇ

МОДЕЛІ) ДО ЗАЯВКИ

описание изобретения (полезной модели)

к заявке

description of invention (utility model)

Опис винаходу — це один з документів заявки на винахід, що розкриває
суть заявленого винаходу.

Згідно з чинним законодавством України опис повинен підтверджувати обсяг
правової охорони, визначений формулою винаходу, і настільки ясно і повно
розкривати суть винаходу, щоб його міг здійснити фахівець у зазначеній
галузі.

Опис винаходу повинен мати певну структуру (розділи) і починатися з
назви винаходу, яка характеризує його призначення, відповідає суті
винаходу і, як правило, близька до назви відповідної рубрики МПК, і
містити такі розділи:

галузь техніки, до якої належить ви

нахід;

рівень техніки;

суть винаходу;

– перелік фігур, креслень (якщо на них є посилання в описі);

—еідал/ості, яхі лідгяер/щують мажяя-вість здійснення винаходу.

У розділі «Галузь техніки, до якої належить винахід» має бути вказано
призначення винаходу, галузь техніки, до якої винахід відноситься і, при
необхідності, сфера його використання.

Урозділі «Рівень техніки» дається огляд існуючого рівня техніки і
характеристика відомих аналогів і прототипу із зазначенням їх недоліків,
які не дозволяють одержати бажаний технічний результат.

У розділі «Суть винаходу» детально розкривається суть винаходу з
наведенням всіх його суттєвих та притаманних даній категорії об’єктів
ознак, зазначається задача та технічний результат, який буде досягнуто
при застосуванні винаходу. При цьому слід підкреслити наявність зв’язку
між суттєвими ознаками винаходу та технічним результатом.

У розділі «Перелік фігур, креслень» подається перелік ілюстративних
матеріалів, що додані до заявки і відомості щодо їх змісту.

У наступному розділі наводяться відомості, що підтверджують можливість
реалізації винаходу, тобто описується один чи кілька варіантів виконання
винаходу, які відповідають переліку його суттєвих ознак і забезпечують
одержання декларованого технічного результату.

Опис до заявки на групу винаходів містить зазначені розділи окремо для
кожного з винаходів групи. Опис підписується заявником або його
довіреною особою. Вимоги до опису до заявки на корисну модель аналогічні
викладеним.

І

102

ОПИСОВИЙ ЗНАК

ОПИС ВИНАХОДУ (КОРИСНОЇ

МОДЕЛІ) ДО ПАТЕНТУ

описание изобретения (полезной модели)

к патенту

description (of an invention or a utility model)

Виклад суті винаходу, побудований за визначеними правилами. Опис до
патенту на винахід (корисну модель) — невід’ємна складова частина
патенту на винахід (корисну модель). Опис складається з бібліографічної
частини, власне опису, формули (див.) та графічних матеріалів, а також
посилань на інші патентні документи та не-патентну літературу,
релевантні для даного винаходу (корисної моделі). Кожна із зазначених
частин виконує відповідну інформаційну функцію. Бібліографічні дані
наводяться на першій сторінці опису та подаються разом з кодами ІНІД, за
допомогою яких ці дані можна ідентифікувати без знання мови та
патентного законодавства. Бібліографічна частина опису має практичне
значення під час проведення різних видів пошуку, наприклад, тематичного,
фірмового, пошуку документів-аналогів тощо. Власне опис розкриває суть
винаходу (корисної моделі) та підтверджує обсяг правової охорони,
визначений формулою винаходу (корисної моделі). Тобто формула має
правове навантаження, оскільки встановлює обсяг прав, що випливають з
патенту, та використовується для встановлення факту використання
винаходу (корисної моделі).

ОПИС КОРИСНОЇ МОДЕЛІ описание полезной модели description of utility
model

див. ОПИС ВИНАХОДУ…

ОПИС ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА описание промышленного образца description of
design

Опис промислового зразка – це один з документів заявки на промисловий
зразок, що служить для тлумачення ознак промислового зразка і який
складається з таких розділів:

— назва промислового зразка, наближена, по можливості, до формулювання
рубрики Міжнародної класифікації промисло-

вих зразків (МКПЗ), і така, що відображає його суть. У дужках після
назви зазначається кількість варіантів промислового зразка, що
заявляється;

— прізвища та ініціали авторів;

– клас МКПЗ;

призначення та сфера використання

промислового зразка;

порівняльна характеристика зразка з

найближчим аналогом, із зазначенням від

мін;

перелік фотографій, креслень та ін

ших ілюстративних матеріалів;

суть та суттєві ознаки виробу, що

заявляється, які формують його зорове

сприйняття;

— відомості про придатність промисло

вого зразка для використання в промисло

вості або іншій сфері діяльності. Опис під

писується заявником або його довіреною

особою.

ОПИСОВИЙ ЗНАК описательный знак descriptive mark

Описовий знак — це позначення, що прямо чи опосередковано вказує на
об’єкт, до якого це позначення застосовується за допомогою однієї з
характеристик, що його визначає. Таким позначенням, як правило, правова
охорона не надається. Винятками є випадки, коли описовий знак на
підставі тривалого використання набуває вторинного значення. До описових
знаків відносяться позначення, які є загальновживаними як позначення
товарів і послуг певного виду, що вказують на вид, якість, кількість,
властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце і
час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг, які є
загальновживаними символами і термінами. Таким позначенням не може бути
надана правова охорона, оскільки по суті вони не мають розрізняльної
здатності. Відповідно до законодавства України такі позначення можуть
бути внесені до знака, заявленого на реєстрацію, як елементи, що не
охороняються (див. «Елемент товарного знака»), якщо вони не займають
домінуючого положення в зображенні знака (див. статтю 6 Закону України
«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

103

ОПТИЧНИЙ ДИСК CD-ROM

ОПТИЧНИЙ ДИСК CD-ROM оптический диск CD-ROM optical disk CD-ROM

Компактний диск з пам’яттю тільки для зчитування (Compact Disk Read-Only
Memory) — це оптичний диск діаметром 120 мм. Інформація на диску
записується одноразово і не може бути змінена або доповнена.

Головні особливості CD-ROM: простота і економічність масового
виробництва, велика ємкість (650 Мбайт, орієнтовно 10 тис. сторінок),
зручність та компактність при зберіганні, висока надійність. Завдяки
цьому CD-ROM широко використовують для публікації, зберігання, обміну та
розповсюдження інформації. Для зчитування інформації з CD-ROM
застосовуються дисководи CD-ROM та джукбокси (багатодискові зчитуючі
пристрої, оснащені спеціальним програмним забезпеченням).

ОПТИЧНИЙ ДИСК DVD-ROM оптический диск DVD-ROM optical disk DVD-ROM

Універсальний цифровий диск тільки для зчитування (Digital Versatile
Disk Read-Only Memory) — оптичний диск великої ємкості (у 7—26 разів
більшою, ніж CD-ROM) завдяки іншій технології запису та можливості
двошарового та двостороннього запису. Для зчитування DVD-ROM необхідні
спеціальні дисководи, які можуть також застосовуватися і для дисків
CD-ROM.

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ВІДОМСТВА обжалование решения ведомства appeal from
decision of the Patent office

див. АПЕЛЯЦІЯ

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ СТОСОВНО ЗАЯВКИ НА РЕЄСТРАЦІЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА
обжалование решения по заявке на регистрацию товарного знака

appeal against the decision on an application for the registration of a
trademark

Оскарження рішення стосовно заявки на реєстрацію товарного знака — це
спеціальна процедура, пов’язана із заявками на товарні знаки, що
дозволяє заявнику оскаржити рішення компетентного органу щодо заявки.
Процедура оскарження здійснюється у порядку, встановленому національним
законодавством.

За законодавством України процедура оскарження рішення стосовно заявки
на знак для товарів і послуг розпочинається після отримання заявником
відповідного рішення патентного відомства. Строк для подання заперечення
проти рішення Патентного відомства становить три місяці від дати
отримання рішення заявником (див. статтю 15 Закону України «Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг»).

ОФІЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ВІДОМСТВА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ официальный бюллетень
ведомства промышленной собственности official gazette of an industrial
property office

Періодичне офіційне видання, що містить офіційну інформацію стосовно
об’єктів промислової власності та їх правового статусу. Бюлетень
публікується відомством промислової власності з метою доведення до
широкого кола споживачів оперативної інформації про видачу охоронних
документів, реєстрацію ліцензій, передачі прав, судові спори, дострокове
припинення, анулювання, надання тимчасової правової охорони тощо.
Періодичність випуску бюлетеня залежить від обсягу інформації, що
підлягає публікації, і може становити від одного випуску на тиждень до
одного випуску на квартал. Офіційний бюлетень може вміщувати інформацію
стосовно як окремих об’єктів промислової власності (див. «Патентний
бюлетень», «Бюлетень промислових зразків», «Бюлетень знаків для товарів
і послуг», «Бюлетень сортів рослин»), так і стосовно всіх об’єктів, що
охороняються в даній країні. Відомості в офіційному бюлетені містять, як
правило, бібліографічні дані та реферат або формулу винаходу (інколи
лише бібліографічні дані), зображення промислових зразків і зна-

104

ОЦІНКА ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ків для товарів і послуг. До бюлетеня включаються поточні покажчики
(див.). На основі бюлетеня видаються також річні покажчики. В Україні з
1993 р. публікується офіційний бюлетень «Промислова власність. Винаходи.
Корисні моделі. Промислові зразки. Знаки для товарів і послуг. Сорти
рослин».

ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ЗАЯВКИ НА ВИНАХІД, КОРИСНУ МОДЕЛЬ оформление
материалов заявки на изобретение, полезную модель filing requirements on
invention, utility model

Оформлення матеріалів заявки має відповідати вимогам відповідних
інструкцій, правил тощо.

Заявка подається в необхідній кількості примірників, на білому, якісному
папері, надрукована через два інтервали, літерами чорного кольору з
одного боку, на аркушах формату 210 х 297 мм. Розмір літер не менше 2,1
мм, в надписах на кресленнях – не менше 3,2 мм. Креслення повинні
залишатися чіткими при зміненні їх розмірів до 2/3 і виконуються чіткими
чорними лініями відповідно до правил креслення.

Латинські літери, хімічні формули тощо мають бути чітко вписані від руки
чорним кольором.

Всі документи заявки мають бути придатними для репродукування та
тривалого зберігання.

Порушення правил оформлення заявки може бути підставою для відповідного
запиту експертизи або для відхилення заявки.

охороноздатність товарного знака

охраноспособность товарного знака protective power of a trademark

Охороноздатність товарного знака — це юридична властивість позначення,
що визначається сукупністю ознак, необхідних для його реєстрації в
якості товарного знака. Виділяють два основних типи вимог, яким має
відповідати позначення для його реєстрації в якості товарного знака.
Перший тип вимог стосується наявності властивості відрізняти товари і
послуги одного

підприємства від однорідних товарів і послуг іншого. Вимоги другого
типа пов’язані з можливістю спричинення шкоди використанням товарного
знака, який має дезо-рієнтуючий характер або суперечить суспільному
порядку чи принципам моралі. Подібні вимоги наявні у всіх національних
законах щодо товарних знаків країн-учас-ниць Паризької конвенції по
охороні промислової власності, оскільки вони обумовлені Статтею 6
quinques зазначеної Конвенції, якою передбачено, що підставою для
відмови у реєстрації або для визнання реєстрації недійсною є відсутність
у товарних знаків будь-яких розрізняльних ознак, або якщо вони
суперечать моралі чи публічному порядку, або можуть ввести в оману
громадськість.

В Україні також правова охорона надається знаку, який не суперечить
суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не
поширюються встановлені підстави для відмови в наданні правової охорони
(див. статті 5, 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів
і послуг»).

ОЦІНКА ОБ’ЄКТІВ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

оценка объектов интеллектуальной

собственности

valuation of intellectual property

Оцінка ОІВ — це процес визначення вартості ОІВ у грошовому вираженні.

Вартість ОІВ у межах діючого підприємства — величина, що відображає
сукупну корисність ОІВ і є внеском до результатів функціонування
підприємства як єдиного комплексу при виробництві товарів і наданні
послуг.

Вартість ОІВ відображається в обліку і звітності в складі нематеріальних
активів за ринковою вартістю у випадку їх придбання або як сума витрат
при їх виготовленні власними силами з урахуванням витрат на доведення до
стану, у якому вони придатні до використання у запланованих цілях.

Методи оцінки ОІВ визначаються видом вартості та метою оцінки. Оцінка
ОІВ, як частина вартості діючого підприємства, полягає у визначенні
розміру їхнього внес-

105

ВИТРАТНИЙ ПІДХІД

ку в активи і прибуток підприємства. Оцінка ОІВ як окремих видів
надлишкових активів визначається на основі аналізу найбільш ефективного
їх використання в умовах реалізації на відкритому ринку.

При оцінці ОІВ використовуються такі підходи: витратний, доходний,
ринковий.

ВИТРАТНИЙ ПІДХІД затратный подход cost-based approach

Витратний підхід полягає у розрахунку витрат на відтворення оцінюваних
ОІВ у поточних цінах за відрахуванням зносу. При використанні витратного
методу для оцінки ОІВ проводяться такі роботи:

виявляються всі фактичні витрати,

пов’язані зі створенням, придбанням і вве

денням у дію ОІВ;

коригуються витрати на розмір індек

су цін на дату оцінки;

визначається нарахований розмір

амортизації ОІВ;

вартість ОІВ визначається як різниця

між скоригованим розміром витрат і нара

хованою амортизацією.

Витратний підхід включає такі методи:

калькуляційний метод (визначення

історичної вартості активу);

метод визначення відновної вартості;

— метод вартості заміщення.

Витратний підхід гарантує достатню

достовірність та об’єктивність, але має ряд труднощів та застережень.
Так, при визначенні вартості активу за цим підходом треба мати на увазі,
що існує різниця між витратами на створення інтелектуальної власності та
інвестиційними витратами, які підвищують цю вартість. Також необхідно
виділити витрати на дослідження та розробку, що стосуються безпосередньо
ОІВ, що у ряді випадків викликає труднощі, оскільки інтелектуальна
власність створюється при розробці певних програм.

Певні складнощі існують при визначенні кількості років на дослідження та
розробку, які слід враховувати при розрахунках та визначенні коефіцієнта
нарощування на перспективу при приведенні історичних витрат до поточної
вартості.

Взагалі методи витратного підходу не враховують майбутнього прибутку,
що може бути отриманий від використання активу, їх використання досить
обмежене, тому що не існує прямого зв’язку між витратами на створення
активу та його вартістю.

Відомо, що умови створення інтелектуальної власності змінюються, виникає
потреба переоцінки вартості через певний проміжок часу з врахуванням
цін, які діють на даний момент.

У зв’язку з цим вартість інтелектуальної власності оцінюється за
відновною вартістю, тобто розраховується сума витрат, які було б
необхідно зробити для створення (придбання) активу в даний період за
сучасними цінами.

Різниця між початковою та відновною вартістю тим більша, чим більший
строк знаходяться активи в експлуатації. Використання методу відновної
вартості дає можливість оцінювати активи, які мають різні терміни
експлуатації, за єдиними порівняльними цінами.

Однак ні повна початкова вартість, ні повна відновна вартість не дають
уяви про фактичну величину вартості активу, оскільки не враховують
терміну використання активу та його «зносу». Тому при визначенні
відновної вартості враховується також моральне старіння.

ДОХОДНИЙ ПІДХІД доходный подход income approach

Доходний підхід заснований на розрахунках економічних вигод, очікуваних
від використання оцінюваних ОІВ. Цей підхід полягає у визначенні розміру
прибутку, асоційованого з оцінюваними активами, коефіцієнта
капіталізації та ставок дисконту, що враховують ступінь ризику,
пов’язаного з прибутковістю використовуваних ОІВ, і залишкового
економічного терміну їх служби.

При розрахунках розмірів коефіцієнта капіталізації і ставок дисконту
необхідно оцінювати такі ризики:

– ризики, пов’язані зі ступенем готовності ОІВ до комерційного
використання, тобто на якій стадії знаходиться освоєння

106

РИНКОВИЙ ПІДХІД

ОІВ (дослідження, випробування, дослідне чи промислове впровадження);

— ризики, обумовлені термінами осво

єння, рівнем досягнення прогнозованих

(планованих) технічних, економічних, еко

логічних параметрів на ОІВ або товарів із

використанням ОІВ;

ризики протиправного використання

ОІВ, виготовленням і реалізацією контра-

фактної продукції;

комерційні ризики загального харак

теру: ринки, ціни, курси валют, відсотки за

кредити, податкові ставки тощо;

— загальнодержавні ризики: економіч

ні, політичні, державного рівня.

Доходний підхід при оцінці ОІВ може бути реалізований за допомогою таких
методів:

— прямої капіталізації доходу;

– дисконтування майбутніх грошових

потоків (надлишкових прибутків).

Доходний підхід визначення вартості активу базується на використанні
показників грошових потоків, або прибутку. Грошові потоки (прибуток)
капіталізуються шляхом їх дисконтування, тобто приведення грошового
потоку (прибутку) майбутніх періодів до розрахункового періоду, з
врахуванням при цьому не тільки вартості капіталу, а й ризиків,
пов’язаних з отриманням запланованих грошових потоків (прибутку).

Вразливим моментом цього підходу є суб’єктивність при визначенні:

показника дисконтування;

правильності встановлення ціни;

кількості років, які залишились до

закінчення терміну служби активу;

вартості продукту конкурентів;

– ступеня новизни та якості інтелекту

альної власності.

РИНКОВИЙ ПІДХІД рыночный подход market approach

Ринковий підхід заснований на принципі ефективно функціонуючого ринку,
на

якому інвестори купують і продають аналогічного типу активи, приймаючи
при цьому незалежні індивідуальні рішення. Дані з аналогічних угод
порівнюються з оцінюваними ОІВ. Економічні переваги і недоліки
оцінюваних активів у порівнянні з обраними аналогами враховуються за
допомогою введення відповідних поправок. При цьому вводяться поправки,
що враховують якісні відмінності між оцінюваними активами та їх
аналогами.

При використанні ринкового підходу проводяться такі роботи:

збирається інформація про угоди, що

відбулися, за аналогічними ОІВ;

визначається перелік показників, за

якими проводиться співставлення ОІВ;

коректуються фактичні ціни угод з

ОІВ з урахуванням значень показників по

рівняння з оцінюваним ОІВ;

визначається вартість оцінюваного

ОІВ на основі скоригованих фактичних да

них за порівнюваними угодами.

Вартість активу за цим підходом оцінюється шляхом використання цін,
отриманих за аналогічну інтелектуальну власність при останніх угодах.

Цей підхід також має деякі застереження та труднощі. Так, ціни
попередніх угод можуть використовуватись при відносній стабільності цін
(перш за все на промислову сировину, машини та устаткування).
Використання цін фактичних угод становить певні труднощі, оскільки ці
ціни регулярно не публікуються (часто є комерційною таємницею), а також
тому, що активність продажів інтелектуальної власності ще надто
обмежена. Тому найбільш доступним джерелом порівняльних продаж є
ліцензійні угоди.

Існують два методи ринкового підходу:

метод порівняльних продажів;

метод звільнення від роялті.

(див. «Методи оцінки вартості нематеріальних активів»).

107

ПАРИЗЬКА КОНВЕНЦІЯ ПО ОХОРОНІ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

ПАРИЗЬКА КОНВЕНЦІЯ ПО ОХОРОНІ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ Парижская конвенция
по охране промышленной собственности Paris Convention for the protection
of Industrial Property

Паризька конвенція по охороні промислової власності — це багатостороння
угода, укладена 29 березня 1883 р. у Парижі. Набула чинності 7 липня
1884 p., переглядалась в Брюсселі (1900 p.), Вашингтоні (1911 p.), Гаазі
(1925 p.), Лондоні (1934р.), Лісабоні (1958 p.), Стокгольмі (1967 p.).

Конвенція застосовується до сфери промислової власності в самому
широкому розумінні, включаючи винаходи, корисні моделі, промислові
зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування та
зазначення про походження чи найменування місця походження товарів, а
також припинення недобросовісної конкуренції.

Положення Конвенції діляться на 4 основні групи:

правила, які стосуються матеріаль

ного права і гарантують як головне пра

во — право національного режиму для ко

жної із держав-учасниць;

норми щодо права пріоритету;

загальні правила в сфері матеріаль

ного права, що стосуються прав і обов’яз

ків фізичних та юридичних осіб;

положення, що відносяться до ад

міністративної структури, та заключні по

ложення Конвенції.

Станом на 15.07.99 учасниками Конвенції є 155 країн.

ПАТЕНТ

патент

patent

Патент — це юридично-технічний документ, що видається уповноваженим
компетентним державним органом і яким держава засвідчує виключне право
власника на створений ним об’єкт промислової вла-

сності (винахід, корисну модель, промисловий зразок, сорт рослин). Це
юридичний документ, оскільки закріплює за власником патенту визначені
законом права. Водночас це технічний документ, оскільки він дає
технічний опис об’єкта. Патент засвідчує від імені держави:

що заявлена пропозиція є охороно-

спроможним об’єктом;

встановлення права авторства на

об’єкт;

— визнання права власності на об’єкт;

– визнання пріоритету на об’єкт.

Патенти, видані на один об’єкт у різних

країнах, є незалежними. Тобто видача патенту в одній країні не
зобов’язує інші країни видавати патенти на той самий об’єкт. Припинення
дії патенту в одній країні не тягне за собою припинення дії патенту на
цей об’єкт в іншій країні. Патент завжди має територіальний характер,
тобто видається і діє відповідно до вимог національного (регіонального)
законодавства.

Патент надає його власнику виключне право на використання об’єкта на
власний розсуд, тобто патентовласник має право використовувати об’єкт в
межах, встановлених законодавством, давати дозвіл на використання
об’єкта (видавати ліцензію) будь-якій третій особі, а також забороняти
будь-якій третій особі використовувати об’єкт без дозволу
патентовласника (крім випадків, передбачених законодавчими актами).
Патентовласник має право на власний розсуд розпоряджатися об’єктом,
тобто укладати будь-які цивільно-правові угоди з відчуження прав на
зазначені об’єкти (продажу, міни, дарування, передачі у спадщину,
відмови тощо), з передачі прав на зазначені об’єкти під заставу.

В Україні права, що засвідчуються патентом, діють від дати публікації
відомостей про його видачу і не зачіпають будь-які інші особисті майнові
чи немайнові права винахідника (автора).

Строк дії патенту:

на винахід — 20 років з дати подання

заявки;

на корисну модель — 5 років з дати

подання заявки і може бути продовжений

за клопотанням власника, але не більш ніж

на 3 роки;

108

ПАТЕНТ ЗАМІНЮЮЧИЙ

на промисловий зразок — 10 років з

дати подання заявки і може бути продов

жений за клопотанням власника, але не

більш ніж на 5 років;

на сорт рослин — 20 років з дати по

дання заявки (для винограду і плодових

культур — ЗО років) і може бути продовже

ний, але не більш ніж на 10 років.

ПАТЕНТ БЛОКУЮЧИЙ патент блокирующий blocking-off (fencing-off) patent

Блокуючий патент — це патент на винахід, без використання якого не може
розвиватися певний технічний напрям і який, в силу виключного права, що
засвідчується патентом, може гальмувати розвиток зазначеного напряму.
Тобто, це такий патент, формула якого дає можливість охопити іноді цілу
галузь техніки.

ПАТЕНТ ВВІЗНИЙ патент ввозной patent of importation

Ввізний патент — це підтверджений патент, який оформляється в спрощеному
порядку на основі раніше виданого іноземного патенту. Заявник, який має
на свій винахід іноземний патент, просить ввізний (підтверджений) патент
і одержує його без будь-якої перевірки винаходу на відповідність умовам
патентоспроможності. По суті, цей порядок означає допущення іноземного
патенту в тій країні, де видається ввізний патент. Ввізні патенти
застосовуються у багатьох країнах Центральної і Південної Америки,
Африки, Азії. Наприклад, в Шрі-Ланці підтверджені патенти видають
власникам патентів, виданих раніше в Англії.

ПАТЕНТ ВІДЧУЖЕНИЙ патент отчужденный alienated patent

Відчуженим вважається патент, примусово вилучений у законного власника,
виходячи із суспільних інтересів та інтересів національної безпеки (див.
«Відчуження прав»).

ПАТЕНТ ВІЛЬНИЙ патент свободный freed patent

Вільним вважається патент, права на який належать суспільству (державі).

ПАТЕНТ ДОДАТКОВИЙ

патент дополнительный

patent of addition, subsidiary patent

Додатковий патент — це охоронний документ, що видається на винахід, який
є удосконаленням або модифікацією іншого винаходу, на який видано
головний патент, і технічно залежить від нього.

ПАТЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ патент европейский european patent

Патент європейський видається Європейським патентним відомством
відповідно до Конвенції про видачу європейських патентів (ЄПК).
Конвенція передбачає видачу європейських патентів на основі уніфікованих
правил. Конвенцією встановлено єдині умови видачі патентів і єдині
формальні вимоги до заявок. Європейський патент (ЄП) у кожній договірній
дер-

-ЛКЭЛ/, М-ЯЯ ЗГКоУ SJJ-/ sff^f3J-fffff, має ту ж ^rzifo,

регламентується тими ж положеннями, що й національний патент, виданий у
цій країні. Територія дії ЄП може бути визначена для однієї, декількох
або всіх договірних держав. ЄП видаються на винаходи, що є новими,
промисловопридатними і мають винахідницький рівень. Строк дії ЄП
становить 20 років від дня подання заявки. Будь-яке порушення ЄП
кваліфікується у відповідності з національним законодавством.

ПАТЕНТ ЗАМІНЮЮЧИЙ патент заменяющий reissued patent

Замінюючий патент — це патент, виданий замість діючого з внесенням
допустимих законодавством змін.

109

ПАТЕНТ ЗМІЦНЮЮЧИЙ

ПАТЕНТ ЗМІЦНЮЮЧИЙ патент укрепляющий fortifying patent

Зміцнюючий патент — це патент, одержаний з метою закріплення існуючих
патентних позицій.

ПАТЕНТ КОРОТКИЙ патент короткий short patent

Короткий патент — це неофіційна назва патенту України на винахід, який
виданий без проведення експертизи по суті строком дії 5 років.

ПАТЕНТ МАЛИЙ патент малый minor (petty) patent

Малий патент (у деяких країнах) — це охоронний документ на корисну
модель.

ПАТЕНТ НАЦІОНАЛЬНИЙ

(ВІТЧИЗНЯНИЙ)

патент национальный (отечественный)

national (home) patent

Національний (вітчизняний) патент — це патент, виданий компетентним
національним органом відповідно до вимог національного законодавства

ПАТЕНТ НЕДІЙСНИЙ патент недействительный invalid patent

Недійсним вважається патент, який втратив силу.

ПАТЕНТ НЕЗАКОННИЙ патент незаконный injustified patent

Незаконним вважається патент, виданий з порушенням норм чинного
законодавства.

ПАТЕНТ ПЕРЕШКОДЖАЮЧИЙ патент мешающий nuisance patent

Перешкоджаючий патент — це патент, який може самостійно не представляти
ко-

мерційної цінності, але не давати можливості конкуренту одержати патент
у певній галузі техніки.

ПАТЕНТ РЕГІОНАЛЬНИЙ патент региональный regional patent

Регіональний патент — це патент, виданий національним чи міжурядовим
органом, який має право видавати патенти, що діють більше ніж в одній
державі. Наприклад, патент виданий відповідно до Конвенції про видачу
європейських патентів, Євразійської патентної конвенції та ін.

ПАТЕНТНА БІБЛІОТЕКА

див. БІБЛІОТЕКА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ, ФОНД ПАТЕНТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
ГРОМАДСЬКОГО КОРИСТУВАННЯ

ПАТЕНТНА ГРАМОТА патентная грамота letters patent

Патентна грамота – це передбачений у деяких країнах офіційний бланк для
оформлення патенту. Патентна грамота видається в одному примірнику
незалежно від кількості власників патенту. Крім того:

1) документ, яким патентовласнику на

дається виключне право використовувати

винахід протягом 16 років від дати надання

повного опису (Великобританія);

2) патент на винахід, який є новим,

корисним і відноситься до класу патен

тоспроможних об’єктів: способу, пристрою,

виробу чи складу речовини, на відміну від

патентів на промислові зразки, штами мік

роорганізмів або рослини (США).

ПАТЕНТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ (ДОКУМЕНТАЦІЯ У СФЕРІ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ)
патентная документация (документация по промышленной собственности)
patent documentation (industrial property documentation)

Сукупність документів (або витягів з них), які містять відомості про
результати

110

ПАТЕНТНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

науково-технічних та проектно-конструкторських розробок, заявлених чи
визнаних винаходами, корисними моделями, промисловими зразками, а також
відомості про охорону прав винахідників, власників патентів та свідоцтв
на об’єкти промислової власності.

ПАТЕНТНА ІНФОРМАЦІЯ (ІНФОРМАЦІЯ У СФЕРІ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ) патентная
информация (информация по промышленной собственности) patent information
(industrial property information)

Складова частина науково-технічної інформації, до якої належать
задокументовані або публічно оголошувані відомості про вітчизняні та
зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані в процесі
науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної,
виробничої та громадської діяльності, які заявлені чи визнані
винаходами, корисними моделями, промисловими зразками або іншими
об’єктами промислової власності; про охоронні документи на ці об’єкти та
про права власників цих документів. За змістом розрізняють
патентно-правову, патентно-технічну та патентно-економічну інформацію.
Патентна інформація охоплює:

технічну інформацію, що стосується

виробів, продукції, процесів та застосуван

ня і міститься в патентних документах;

інформацію про правовий статус па

тентів або інших прав промислової власно

сті, дані реєстрів об’єктів промислової вла

сності;

бібліографічну інформацію, що сто

сується опублікованих патентних докумен

тів.

ПАТЕНТНА ЧИСТОТА патентная чистота non-infringement

Патентна чистота — це юридична властивість об’єкта, пов’язана з
можливістю його використання у відповідній країні без

порушення прав власників чинних на її території охоронних документів на
об’єкти промислової власності. Цей термін використовувався в
патентно-ліцензійній діяльності України до 01.01.98 p., тобто до
введення в дію стандартів ДСТУ 3575—97 «Патентні дослідження. Основні
положення та порядок проведення» та ДСТУ 3574—97 «Патентний формуляр.
Основні положення. Порядок складання та оформлення». Цими стандартами
для зазначеного поняття запроваджено термін «порушення прав власників
чинних охоронних документів та заявників», яким визнається «будь-яке
посягання на права власника чинного охоронного документа, що тягне за
собою відповідальність згідно з чинним законодавством держави».

ПАТЕНТНЕ ВІДОМСТВО (ВІДОМСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ) патентное ведомство
(ведомство промышленной собственности) patent office (industrial
property office)

Патентне відомство — це уповноважений орган, що забезпечує реалізацію
державної політики в сфері охорони прав на об’єкти промислової
власності.

Основні функції патентного відомства: прийом до розгляду заявок,
проведення експертизи, здійснення державної реєстрації, публікація
відомостей тощо. Патентне відомство уповноважене видавати охоронні
документи на об’єкти промислової власності від імені держави.

ПАТЕНТНИЙ БЮЛЕТЕНЬ патентный бюллетень patent gazette

Офіційне періодичне видання (журнал), що містить відомості стосовно
патентних документів на винаходи і корисні моделі відповідно до вимог
національних законів щодо промислової власності або регіональних чи
міжнародних конвенцій та угод з питань промислової власності. Зміст та
порядок розміщення публікацій в патентному бюлетені визначаються
стандартом ВОІВ ST. 18. Відомості вміщують бібліогра-

111

ПАТЕНТНИЙ ДОКУМЕНТ

фічні дані та можуть також містити реферат або пункти формули, головне
креслення, інформацію щодо правового статусу тощо. До бюлетеня
включаються також поточні покажчики. На основі бюлетеня видаються річні
покажчики (див. «Офіційний бюлетень відомства промислової власності»).

ПАТЕНТНИЙ ДОКУМЕНТ

патентный документ patent document

Офіційно опублікований документ, що містить відомості про результат
творчої діяльності людини в будь-якій галузі технології або художнього
конструювання, заявлений або визнаний об’єктом промислової власності, а
також відомості про винахідника (автора), заявника, власника охоронного
документа та обсяг правової охорони, що ним засвідчується. Узагальнюючий
термін «патентний документ» включає: патенти на винаходи, корисні
моделі, промислові зразки та патенти на сорти рослин, авторські
свідоцтва, свідоцтва на знаки для товарів і послуг та топографії, а
також опубліковані заявки на винаходи та корисні моделі тощо. У деяких
країнах патентним законодавством передбачено видачу медичних патентів,
додаткових патентів на винаходи, додаткових авторських свідоцтв,
свідоцтв та додаткових свідоцтв на корисні моделі тощо.

Відповідно до законодавства деяких країн публікація патентних документів
здійснюється на різних стадіях процедури патентування, починаючи від
заявки, що прийнята до розгляду, і закінчуючи видачею охоронного
документа на об’єкт промислової власності. Патентний документ вміщує три
типи інформації: бібліографічну, технічну та правову. Деякі відомства
промислової власності, які публікують патентні заявки після експертизи,
публікують також звіт про пошук, складений експертами цих відомств, що
подається як додаток до відповідної патентної заявки або окремо.

Важливою особливістю патентних документів є уніфікована та стандартована

структура і форма викладення змісту патентних документів.

ПАТЕНТНИЙ ПОВІРЕНИЙ патентный поверенный patent attorney

Патентний повірений — це представник у справах інтелектуальної
власності, що надає фізичним та юридичним особам допомогу: послуги,
пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності,
представляє їх інтереси перед Патентним відомством та установами, що
належать до сфери його управління, а також судовими органами, кредитними
установами, у відносинах з іншими фізичними та юридичними особами.

Згідно з Положенням про представників у справах інтелектуальної
власності (патентних повірених), затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 10.08.94 № 545, у редакції від 27.08.97 № 938,
патентним повіреним може бути громадянин України, що має вищу освіту і
спеціальну освіту в сфері охорони інтелектуальної власності, не менш як
п’ятирічний досвід практичної роботи в сфері охорони інтелектуальної
власності, склав кваліфікаційний екзамен, пройшов атестацію і одержав
свідоцтво на право займатися діяльністю патентного повіреного.

Патентний повірений діє за дорученням особи, яку він представляє. Це
доручення засвідчується договором, довіреністю або іншим документом,
який підтверджує надання відповідних повноважень. Повноваження
патентного повіреного можуть бути засвідчені також шляхом зазначення
його прізвища та реєстраційного номера в заявці на видачу охоронного
документа, якщо заявка підписана заявником. Патентний повірений в межах
наданих повноважень має право підписувати заяви, клопотання, описи,
формули винаходів, подавати та одержувати матеріали, що стосуються
охоронних документів, виконувати платіжні операції, вносити зміни до
опису, доповнення, подавати заперечення, скарги, вживати заходів щодо
підтримання чинності охоронних документів тощо.

112

ПАТЕНТНІ ДОКУМЕНТИ-АНАЛОГИ

Патентний повірений може представляти інтереси іноземних осіб, які
мешкають за межами України, у відносинах з Відомством.

Під час виконання своїх професійних обов’язків патентний повірений є
незалежним і керується у своїй діяльності законодавством України та
Положенням про представників у справах інтелектуальної власності.

ПАТЕНТНИЙ ПОШУК

патентный поиск patent searching

Різновид інформаційного пошуку, тобто регламентована процедура відбору з
масиву патентної документації відповідних документів або інформації за
однією або декількома ознаками (критеріями пошуку). Він виконується,
зокрема, під час проведення патентних досліджень, метою яких є
визначення патентної ситуації щодо об’єкта, який розроблюється, тобто
визначення доцільності та можливості одержання чи надання правової
охорони, ситуації щодо використання прав на об’єкти промислової
власності в галузі, до якої належить цей об’єкт, для попередження
можливих порушень прав інших власників чинних охоронних документів та
заявників.

Розрізняють три основні види патентного пошуку: тематичний, іменний
(фірмовий) та нумераційний.

В автоматизованих базах даних можливий пошук за бібліографічними даними,
індексами класифікації, словами з назв винаходів та ін. Для пошуку у
великих за обсягом базах даних на компакт-дисках CD-ROM випускаються
спеціальні пошукові диски (див. також «Патентно-інформаційні продукти»).

ПАТЕНТНИЙ ПУЛ патентный пул patent pool

Патентний пул — це угода між монополіями з метою усунення конкуренції
між ними, згідно з якою вони зобов’язані передавати всі патенти, які їм
належать чи мо-

жуть належати в майбутньому, організації, яка у наступному надає
окремим учасникам пула на певних умовах ліцензії на використання того чи
іншого винаходу. Одержаний від реалізації патенту прибуток
розподіляється між учасниками угоди у відповідності з часткою,
встановленою для кожного з них.

ПАТЕНТНИЙ ФОНД

див. ФОНД ПАТЕНТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАТЕНТНИЙ ФОНД, ГАЛУЗЕВИЙ
ПАТЕНТНИЙ ФОНД, ФОНД ПАТЕНТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО КОРИСТУВАННЯ

ПАТЕНТНИЙ ФОРМУЛЯР патентный формуляр patent record

Офіційний інформаційний документ, який засвідчує стан об’єкта
господарської діяльності (як товару) щодо порушення прав власників
чинних охоронних документів та заявників на об’єкти промислової
власності та правової охорони ОГД.

ПАТЕНТНІ ДОКУМЕНТИ-АНАЛОГИ патентные документы-аналоги patent family

Сукупність патентних документів, опублікованих в різних країнах або
регіонах, що стосуються одного винаходу. Сімейство документів-аналогів
можна ідентифікувати за наявними в їх бібліографічних даних відомостями
(номер, дата, країна подання) щодо однієї або декількох спільних для них
пріоритетних заявок, на підставі яких заявники протягом 12 місяців від
дати подання мають право на пріоритет для всіх наступних заявок на цей
самий винахід в інших країнах або регіонах. Внаслідок множинного
пріоритету можливі випадки, коли заявки, подані в різних країнах або
регіонах, і відповідні опубліковані патентні документи базуються не на
повністю однакових пріоритетних заявках і тому відрізняються за змістом.
Розрізняють патентні сімейства

8 0 “9

113

ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

таких типів: (1) просте патентне сімейство — це сукупність
опублікованих патентних документів, які походять всі з однієї і тієї ж
самої заявки або кількох тих самих заявок; (2) складне (комплексне)
патентне сімейство — це сукупність опублікованих патентних документів,
кожний з яких має принаймні одну спільну пріоритетну заявку з іншими;
(3) розширене патентне сімейство — це сукупність опублікованих патентних
документів, кожний з яких має принаймні одну спільну пріоритетну заявку
з принаймні одним іншим патентним документом цього сімейства; (4)
національне патентне сімейство — це сукупність опублікованих патентних
документів, що утворилася з додаткових, продовжених, частково
продовжених та виділених заявок; до цієї групи не входять патентні
документи, опубліковані на різних процедурних стадіях діловодства за
однією заявкою; (5) штучне патентне сімейство (інтелектуальне, технічне
або нетрадиційне патентне сімейство) — це сукупність еквівалентних
патентних документів різних країн або організацій, які згруповано в
результаті інтелектуального дослідження на підставі того, що вони мають
в цілому однаковий зміст; при цьому вони, однак, не мають жодної
спільної пріоритетної заявки. Інформаційні служби патентних
документів-аналогів звичайно доповнюють такими документами інформацію
щодо документів-аналогів інших вищезазначених типів.

Авторитетними джерелами інформації щодо патентних документів-аналогів є
бази даних INPADOC (ЄПВ) та World Patent Index (Derwent), що надаються
через комерційні хости для платного користування в режимі віддаленого
доступу. Дані стосовно документів-аналогів (патентних сімейств)
наводяться також на дисках GLOBALPAT CD-ROM.

ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ патентные исследования patent research

Системний науковий аналіз властивостей об’єкта господарської діяльності
протягом його життєвого циклу, які виплива-

ють з правової охорони об’єктів промислової власності.

ПАТЕНТНО-АСОЦІЙОВАНА (НЕПАТЕНТНА) ЛІТЕРАТУРА Патентно – ассоциированная
(непатентная) литература (ПАЛ) patent associated literature

Наукові журнали та інші періодичні видання, що містять статті, які
використовуються для пошуку та експертизи заявок на винаходи. В рамках
РСТ визначено перелік періодичних видань, які складають мінімум
непатентної документації (так званий «мінімум РСТ»), що вважається
авторитетним джерелом для міжнародного пошуку. Цей перелік на 01.10.99
складається із 134 видань. ВОІВ публікує «Журнал патентно-асоційованої
літератури» на компакт-диску JOPALROM (англійська абревіатура JOPAL —
Journal of Patent Associated Literature). Він вміщує назви та
бібліографічні дані статей з журналів, включених до мінімуму РСТ, що
покласифіковані за МПК, з 1981 р. В рамках міжнародного співробітництва
обробку і класифікування статей для цього видання здійснюють відомства
промислової власності країн публікації журналів (переважно СІЛА, Японії
та інших промисло-во розвинених країн). Диск оснащений пошуковими
засобами. До 1996 р. це видання здійснювалося також на паперовому
носієві.

ПАТЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ (ПІБ)

патентно-информационная база для проведения экспертизы (ПИБ) patent
information base for the purposes of patent examination

Патентно-інформаційна база — це сукупність певним чином підібраних та
впорядкованих джерел інформації, насамперед патентної, призначеної для
проведення експертизи заявок на винаходи по суті. Для застосування
Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», згідно
з Постановою Верховної Ради Украї-

114

ПАТЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОДУКТИ

ни від 23.12.93 p. № 3769-ХІІ, Держпатентом України створено та з 1
липня 1997 р. введено в експлуатацію в НДЦПЕ патентно-інформаційну базу
(ПІБ) та довідково-пошуковий апарат (ДПА) до неї. ПІБ Держпатенту
України містить: зарубіжну та національну патентну документацію,
патентно-асоційовану (див.) та довідково-технічну літературу. До складу
патентної документації входять: описи винаходів, описи корисних моделей,
патентні бюлетені, реферати описів винаходів, патентно-правова
література. З урахуванням застосовуваної технології пошуку зарубіжна
патентна документація в ПІБ комплектується на глибину, на яку наявні
публікації зарубіжних патентних документів на оптичних дисках CD-ROM:
РСТ (з 1978 p.), ЄПВ (заявки -з 1978 p.; патенти — з 1980 p.),
Російської Федерації (з 1994 р.), США (з 1975 p.), що складає понад 7000
оптичних дисків. Патентна документація Євразійської патентної
організації (ЄАПО) (з 1996 р.) та України (з 1993 р.) комплектується на
паперовому носієві. ДПА до ПІБ включає: Міжнародні класифікації об
‘єктів промислової власності (див.), систематичні та нумераційні
покажчики патентів і заявок, іменні покажчики заявників та власників
патентів, бюлетені змін у правовому статусі патентних документів,
порадники користувачів патентно-інформаційних продуктів на оптичних
дисках.

ПАТЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

патентно-информационная деятельность patent information activities

Інформаційна діяльність, спрямована на забезпечення заінтересованих
фізичних та юридичних осіб відомостями про об’єкти промислової
власності, що є результатами науково-технічних досліджень та
проектно-конструкторських розробок, а також відомостями стосовно їх
охорони, характеру та обсягу прав заявників і власників охоронних
документів. Сукупність дій, спрямованих на задоволення потреб громадян,
юридичних осіб і держави в інформації стосовно правової охорони об’єктів
проми-

слової власності, полягає в її збиранні, ана-літико-синтетичній
обробці, фіксації, зберіганні, пошуку і поширенні.

ПАТЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОДУКТИ

патентно-информационные продукты patent information products

Інформаційний продукт, який містить інформацію стосовно об’єктів
промислової власності з визначеним змістом, обсягом та структурою, що
має власну назву, під якою він випускається і реалізується на ринку.
Патентно-інформаційні продукти на електронному носієві (магнітному,
оптичному) оснащені засобами для пошуку, перегляду та друкування
(копіювання) інформації. Нині широко застосовуються
патентно-інформаційні продукти на CD-ROM: бібліографічні,
бібліографічно-реферативні, пов-нотекстові. Бібліографічні та
бібліографічно-реферативні диски використовуються як довідково-пошуковий
апарат (ДПА) до фонду повнотекстових дисків. До ДПА також відносяться
диски з текстами Міжнародної класифікації об’єктів промислової власності
(див.). Публікації патентної інформації та інформації стосовно
промислових зразків і знаків для товарів і послуг на CD-ROM здійснюються
періодично. Диски з порівняно невеликим обсягом інформації випускаються
кумулятивними (з накопичуванням інформації), при цьому останній за датою
публікації диск вміщує інформацію також з попередніх випусків за певний
період і замінює їх. Інформація на дисках подається в
символьно-кодованому вигляді, у вигляді факсимільних зображень або в
змішаній моді (mixed mode), що визначає можливості пошуку та близького
до оригіналу відображення документів. На сьогодні патентними відомствами
та деякими фірмами випускається великий перелік різноманітних
патентно-інформаційних продуктів на CD-ROM (див. Додаток 11).
Європейське патентне відомство в співробітництві з країнами-членами ЄС
випускає диски серії ESPACE. Назва продукту складається з назви серії та
коду країни за стандартом ВОІВ ST. З (див. Дода-

8-07

115

ПАТЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ (ОХОРОНОЗДАТНІСТЬ)

такі), наприклад ESPACE-DE (патентні документи Німеччини), ESPACE-AT
(патентні документи Австрії) тощо. В рамках тристороннього
співробітництва ЄПВ з патентними відомствами США і Японії розпочато
випуск реферативної бази даних GLOBALPAT. Цей інформаційний продукт
вміщує дані титульної сторінки (бібліографічні дані, реферат, головне
креслення) патентних документів США, Франції, Німеччини, Швейцарії,
Великобританії, ЄПВ та РСТ за період з 1971 р. Аналогічна база даних
стосовно патентних документів Японії з 1976 р. (реферати патентних
заявок англійською мовою) публікується під назвою PAJ (Patent Abstracts
of Japan).

ПАТЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ (ОХОРОНОЗДАТНІСТЬ) патентоспособность
(охраноспособность) patentability (protectability)

Патентоспроможність — це властивість, якої набуває об’єкт господарської
діяльності, його складові частини у разі відповідності умовам надання
правової охорони винаходу, корисній моделі, промисловому зразку та іншим
об’єктам промислової власності згідно з чинним законодавством, (див.
«Умови патентоспроможності винаходу, корисної моделі, промислового
зразка, сорту рослин», «Умови Обороноздатності топографії ІМС»).

ПАТЕНТУВАННЯ

патентование patenting

Патентування — це комплекс заходів, направлених на одержання правової
охорони на такі об’єкти промислової власності: винаходи, корисні моделі,
промислові зразки, сорти рослин. Здійснюється у відповідності з
національними законодавствами країн патентування чи міжнародними
договорами. До цього комплексу входять: визначення доцільності
патентування об’єкта; вибір країн патентування; вибір процедури
патентування; підготовка матеріалів заявки; подання заявки у відповідні
національні патентні відомства або у відповідні

органи, передбачені міжнародними договорами; сплата зборів при
здійсненні діловодства за заявками і одержаними охоронними документами,
а також оплата послуг патентних повірених; ведення листування з
патентними відомствами в процесі проведення експертизи; одержання
охоронного документа; підтримання в силі заявок і охоронних документів у
відповідності з національними законодавствами; ведення листування по
патентних спорах тощо.

Згідно з чинним законодавством України з питань охорони прав на об’єкти
промислової власності, сорти рослин, топографії ІМС будь-яка особа має
право запатентувати створений ним об’єкт в іноземних державах. До
подання заявки на одержання охоронного документа в орган іноземної
держави заявник зобов’язаний подати заявку до Відомства про наміри
здійснити таке патентування. Для цього заявник направляє до Відомства
заявку згідно з відповідними інструкціями про розгляд заявок про наміри
здійснити патентування винаходу (корисної моделі), промислового зразка в
іноземних державах, до яких додаються матеріали заявки, подані до
Науково-дослідного центру патентної експертизи (НДЦПЕ), копія заяви про
видачу патенту України, опис об’єкта, формула, креслення, реферат,
документ, що підтверджує подання заявки до НДЦПЕ, експертний висновок
про можливість опублікування матеріалів у пресі та інших засобах масової
інформації (якщо заявником є юридична особа), документ, що підтверджує
повноваження довіреної особи, якщо заявка подається через таку особу.
Зазначені матеріали подаються в одному примірнику. Сплата зборів за
зазначені дії законодавством не передбачена. У разі відсутності заборони
протягом 3-х місяців від дати надходження повного комплекту правильно
оформлених документів до Відомства, заявка може бути подана в орган
іноземної держави. Слід зазначити, що невиконання цієї вимоги згідно з
чинним законодавством може призвести до визнання патенту України
недійсним.

116

ПЕРЕДАЧА ПРАВА НА ОПВ

Витрати, пов’язані з патентуванням в іноземних державах, несе заявник
або за його згодою інша особа.

ПЕРВИННА ПАТЕНТНА

ДОКУМЕНТАЦІЯ

первичная патентная документация

primary patent documentation

До первинної патентної документації відносяться описи винаходів
(корисних моделей) до заявок і патентів, які публікуються відомствами
промислової власності згідно з чинним законодавством.

ПЕРВИННИЙ ДОКУМЕНТ первичный документ primary document

Документ, що безпосередньо містить запис результатів вивчення,
дослідження, розробки, практичної діяльності тощо (наприклад,
науково-технічний звіт, опис винаходу).

ПЕРЕДАЧА ПРАВА НА ОПВ

передача права на ОПС

assignment of industrial property rights

Власник патенту може передавати право власності на винахід, корисну
модель, промисловий зразок будь-якій особі, яка стає правонаступником
власника патенту, на підставі договору про передачу зазначеного права.

Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію)
на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка на
підставі ліцензійного договору про передачу зазначеного права.

Відповідно до законодавства України договір про передачу права власності
на винахід, корисну модель, промисловий зразок і ліцензійний договір
вважаються дійсними, якщо вони складені у письмовій формі та підписані
сторонами. Зазначені договори набирають чинності стосовно будь-якої
іншої особи лише після їх реєстрації у патентному відомстві.

Якщо винахід, корисна модель, промисловий зразок не використовується
або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років,
починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від
дати, коли використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка
було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність
використовувати винахід, корисну модель, промисловий зразок, у разі
відмови власника патенту від укладання ліцензійного договору, може
звернутися до суду (арбітражного суду) із заявою про надання їй дозволу
на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка.

Суд (арбітражний суд) виносить рішення про надання дозволу
заінтересованій особі на використання винаходу, корисної моделі,
промислового зразка з визначенням обсягу його використання, строку дії
дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику патенту, якщо
власник патенту не доведе, що факт невикористання винаходу, корисної
моделі, промислового зразка зумовлений поважними причинами.

h

h

h

h

h

yyyy

2

4

:

<1/43/4hhhhhhhhh<3/44 n Ue ,’aeddf l n U Ue "$*,’UeTHaeaeuehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhd`„^udddhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhyyyy^„yyyyhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhK”KoeK~LAL MrM3/4MthMYEE§’}’’h’’’hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhS.SAS~SaI1/4§’}§}hyyyy^„Cyyyy^„Cyyyy^„Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh?Т?hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh???hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhph?Т????????????????????hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhyyyy^„hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhnAX??? c¤OeOUUeTHahhhhhhhhhh???aaaehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh?hhhhhhh&&&F&F??????hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh??????hhhhhhhhhhhhhhh&hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh??????hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh?Т??????hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh????????hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"n?®AhhhhhhhhhhhAe ? O-rt„?????uehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh&F&[email protected][email protected]?hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh&hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhs4s:[email protected]???zpdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh&Fhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh?Љ????hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh&`„8hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh&F&F&hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhL?uhhhhhhhhhhTe&F&F4RT?aeehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh??????hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh????????hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh,?.?¬°Ahhhhhhhhhh*,lz|???Uehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh&&&hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh&&[email protected]?hhhhhhhhhhhhhhhh&hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh&&hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh[email protected]?hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh„Eyyyy^„Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh&F&Fhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh&&hhhhhhhhhhhhhhhhhhJaethhhhhhhh[email protected]?h&vIUeTHhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh[email protected]?hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh[email protected]?hh&hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh$4„Oedhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh??h[email protected]?hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh&hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh[email protected][email protected]?hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhyyyy`„Byyyy^„B&yyyy`„BhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhR„^„M`„hhhhhhhhh&hhhhhhhhhhh&2PR?i? U Ue TH .?Ihhhhhhhhhhhhhhhhhhh¤[email protected]?thyB*CJ^JaJhhhhhhhhhhhhhhhhhh&&hhhhhhhhhhhhhhhhhhh2 ®2 u2 @3 I3 †7 e?1/2e?…hS&F-&F-&F-hhhhhhhhhhhhhhh&Fhhhhhhhhhhhhhh????????hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh?Т????????????????????hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh¤uhhhhhhhhhhhh?Т?hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh-tAeAEooj?hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh?Т?????????????hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh&F&Fhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh&&F!hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhd??Oj3/4hhhhhhhhhyyyy]„"^„"`„hhhhhhhhhhh&F#&F"hhhhhhhhhhh&F"hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh&F$hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh&F&&F%hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh&F'hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh`„8&F"`„8hhhhhhhhhhh&&hhhhhhhhhhh&F(&F$hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh&F)hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhN iUI®–yyhS&????????hhhhhhhh&F*hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh`°L?ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh[email protected]?B*CJaJhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh????????hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh[email protected]?uyB*CJ^JaJhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh'ння тієї ж мети. Дозвіл дається в обсязі, необхідному для використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка власником патенту, який такий дозвіл затребував.117ПЕРЕЛІК ТОВАРІВ І/АБО ПОСЛУГ, ДЛЯ ЯКИХ РЕЄСТРУЄТЬСЯ ТОВАРНИЙ ЗНАКВласник свідоцтва на знак для товарів і послуг може передавати право власності на знак будь-якій особі, яка стає правонаступником власника свідоцтва, на підставі договору про передачу зазначеного права.Передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги стосовно особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.Ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва, і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.Відповідно до законодавства України договір про передачу права власності на знак та ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони складені у письмовій формі та підписані сторонами. Зазначені договори набирають чинності стосовно будь-якої іншої особи після їх реєстрації у патентному відомстві.Якщо знак не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від дати, коли використання знака було припинено, будь-яка особа має право звернутися до суду (арбітражного суду) із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва.ПЕРЕЛІК ТОВАРІВ І/АБО ПОСЛУГ,ДЛЯ ЯКИХ РЕЄСТРУЄТЬСЯТОВАРНИЙ ЗНАКперечень товаров (услуг), для которыхрегистрируется товарный знакlist of goods (services) for whicha trademark is registeredдив. ТОВАРИ (ПОСЛУГИ), ЩОПЕРЕЛІЧЕНІ ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ ТОВАРНОГО ЗНАКАПЕРЕТВОРЕННЯ ЗАЯВКИ (НА ВИНАХІД, КОРИСНУ МОДЕЛЬ) преобразование заявки (на изобретение, полезную модель)conversion of application (for invention, utility model)Згідно із Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» заявник має право замінити заявку на винахід заявкою на корисну модель, і навпаки, в будь-який час до одержання ним рішення про видачу патенту або про відхилення заявки. У цьому разі зберігається встановлена дата подання заявки та, якщо встановлено пріоритет, дата її пріоритету.Перетворення міжнародної заявки на винахід в заявку на корисну модель можливе до публікації відомостей про міжнародну заявку чи до її міжнародної публікації за умов, що міжнародна публікація здійснена російською мовою, залежно від того, яка публікація була здійснена раніше.ПЕРТИНЕНТНІСТЬпертинентностьpertinenceВідповідність документа, який виданий ІПС у відповідь на інформаційний запит, фактичній інформаційній потребі, що зазначена в інформаційному запиті.ПЕРША ЗАЯВКА (НА РЕЄСТРАЦІЮТОВАРНОГО ЗНАКА)первая заявка (на регистрацию товарногознака)first application (for the registrationof a trademark)Першою заявкою називають заявку на реєстрацію товарного знака, що була подана заявником в компетентний орган краї-ни-учасниці Паризької конвенції по охороні промислової власності, на підставі якої заявник просить встановити конвенційний пріоритет товарного знака (див. «Право пріоритету на товарний знак»). Копія першої заявки подається заявником при поданні пріоритетної (конвенційної) заявки на товарний знак.118ПОВНОТА ПОШУКУПІЛЬГА ПО НОВИЗНІ льгота по новизне grace for noveltyПільга по новизні — це пільга, яка надається автору або винахіднику (або їх правонаступнику) і полягає в тому, що відкрите використання об'єкта або інше розголошення його суті не визнається обставиною, що порушує новизну за умови, що заявка буде подана не пізніше встановленого строку. До таких випадків відносяться: показ об'єкта на офіційних або офіційно визнаних виставках, розкриття суті об'єкта шляхом недобросовісного використання, порушення конфіденційності тощо. У першому випадку заявник має представити документ, що підтверджує показ заявленого об'єкта на виставці із зазначенням дати її відкриття, в інших випадках обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на заінтересовану особу.ПІЛЬГОВИЙ СТРОК ДЛЯПІДТРИМАННЯ ЧИННОСТІ ПАТЕНТУльготный срок для поддержанияв силе патентаgrace period for invalidation of patentУ більшості країн для підтримання чинності патенту його власник має у встановлений законом термін сплачувати відповідні річні збори (мито). З метою недопущення втрати чинності охоронного документа у разі несплати щорічного збору у встановлений строк Стаття 5 bis Паризької конвенції по охороні промислової власності передбачає встановлення пільгового строку для внесення такого платежу. Як правило, цей строк становить 6 місяців, але національним законодавством може бути встановлений і більший строк. При цьому сплата щорічного збору (мита) у пільговий період може супроводжуватись сплатою встановленої для цього випадку пені. Як несплачений збір (мито), так і відповідна пеня сплачуються у зазначений пільговий строк. За цієї умови патент визнається чинним.Законодавством України також передбачений пільговий період для сплати збору запідтримання чинності патентів, який становить 6 місяців. У цьому разі розмір відповідного річного збору збільшується на 50%.ПІЛЬГОВИЙ СТРОК ДЛЯПОНОВЛЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇТОВАРНОГО ЗНАКАльготный срок для возобновлениярегистрации товарного знакаgrace period fa renewal of the registration of atrademarkПільговий строк — це додатковий, понад строку дії реєстрації знака, період часу, за який власник реєстрації може подати заяву щодо поновлення реєстрації знака (див. «Поновлення реєстрації товарного знака»). Встановлення пільгового строку регламентується Паризькою конвенцією по охороні промислової власності (див. Статтю 5 bis Паризької конвенції). Як правило, за поновлення реєстрації знака у пільговий строк (період) передбачається сплата додаткового мита (збору). За законодавством України пільговий строк для поновлення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг (і відповідно реєстрації) становить 6 місяців від дати закінчення дії свідоцтва, а додатковий збір в цьому випадку на 50 % більше від встановленого за поновлення дії свідоцтва (див. статтю 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).ПОВІРЕНИЙповеренныйattorney, agent, solicitor, lawyerПовірений — це особа, яка має повноваження на вчинення будь-яких дій.ПОВНОТА ПОШУКУ полнота поиска recall of retrievalПовнота пошуку визначається як відношення кількості фактично знайдених релевантних документів до загальної кількості релевантних (див. «Релевантність») документів, наявних у пошуковому масиві.119ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРНОГО ЗНАКАПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА повторное использование товарного знака repeated usage of a trademarkВведення в господарський оборот об'єкта, маркованого товарним знаком, пропонуючи його або здійснюючи продаж, є виключним правом власника цього знака або особи, яка має на це його дозвіл. Таке право закінчується після первинного введення в оборот товару, маркованого цим товарним знаком, тобто власник товарного знака вичерпав своє право після первинного введення в оборот маркованого об'єкта — принцип вичерпання прав. Цей принцип полягає в тому, що власник товарного знака не може забороняти іншим особам використовувати знак для товарів, які було введено в господарський обіг під цим знаком самим власником або з його згоди. Виключенням не є випадки, коли власник товарного знака заперечує проти такого використання товарного знака в зв'язку з погіршенням якості товару, що ним маркований, зокрема, через недотримання умов зберігання товару або його переупаковку тощо. У всіх випадках, коли товарний знак, яким марковано введений в господарський оборот об'єкт, має ризик не виконувати свою функцію відносно ідентифікації виробника, це повинно бути визнано законною підставою, що перешкоджає вичерпанню прав.ПОДІЛ ЗАЯВКИ (РЕЄСТРАЦІЇ ТОВАРНОГО ЗНАКА) разделение заявки (регистрации товарного знака) division of an application (registration of a trademark)див. ЗАЯВКА ВИДІЛЕНА,РЕЄСТРАЦІЯ ТОВАРНОГО ЗНАКАПОЗИТИВНА РЕПУТАЦІЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (РЕНОМЕ) положительная репутация товарного знака (реноме) goodwill of a trademarkПозитивна репутація товарного знака (реноме) — це поширена думка споживачів про високі стандарти якості товарів, мар-кованих певним товарним знаком (або щодо високої якості послуг), яка значною мірою впливає на визначення цінності такого знака.ПОЗОВискactionПозов — це юридичний засіб захисту суб'єктивного права, яке порушується або оспорюється. Формою виразу позову є позовна заява, яка подається до суду в установленому законом порядку.ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ исковая давность action of prescriptionПозовна давність — це встановлений законом строк для захисту права за позовом особи, права якої порушені.ПОКАЖЧИК КЛЮЧОВИХ ТЕРМІНІВ ДО МІЖНАРОДНОЇ ПАТЕНТНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ (ПКТ) указатель ключевых терминов к Международной патентной классификации the IPC Catchword IndexАбетковий перелік, що складається з кількох тисяч «ключових термінів» (слів, що визначають поняття, для яких було можливо підібрати конкретні рубрики в тексті МПК) з відповідними індексами МПК. ПКТ призначений для полегшення орієнтування в МПК, вибору тієї частини МПК, яка може відповідати предмету пошуку. ВОІВ публікує офіційний ПКТ до кожної редакції МПК англійською та французькою мовами. Український переклад ПКТ до 6-ої редакції МПК здійснено Держпатентом України в 1997 р. В електронному вигляді ПКТ англійською, французькою, німецькою мовами вміщено на компакт-диску IPC:CLASS.ПОКАЖЧИКИ ПАТЕНТНИХДОКУМЕНТІВуказатели патентных документовindexes of patent documentsЕлемент ДПА (див.), за допомогою якого без знання мови у короткий проміжок120ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНЕ МАРКУВАННЯчасу можна одержати достовірну інформацію про об'єкти промислової власності.Відомствами промислової власності видаються річні, піврічні та квартальні покажчики.Основні види покажчиків: нумераційні, систематичні та іменні з розташуванням інформації в абетковому порядку. Вони регулярно публікуються як в патентних бюлетенях, так і у вигляді окремих випусків, або у вигляді об'єднаного випуску.Нумераційний покажчик вміщує номери патентних документів різних видів, що розташовані у порядку їх зростання. У цьому покажчику поряд з номером документа наводиться також основний індекс класифікації.Систематичний покажчик вміщує номери патентних документів, що розташовані у порядку індексів класифікації. Деякі патентні відомства наводять назви патентних документів, а також імена або найменування заявників, винахідників (авторів) або власника охоронного документа.Іменний покажчик вміщує номери патентних документів, які розташовані в абетковому порядку імен або найменувань заявників, винахідників (авторів) або власників охоронних документів. Якщо у патентному документі вказано більше одного заявника, винахідника (автора) або власника охоронного документа, у покажчику наводяться всі імена або найменування та поряд з ними вказується номер публікації (бюлетеня).Окрім трьох основних видів покажчиків, деякі патентні відомства видають інші покажчики, наприклад, покажчики відповідності між номером заявки та номером публікації, покажчик змін у правовому статусі охоронних документів тощо.ПОНОВЛЕННЯ ДІЛОВОДСТВА возобновление делопроизводства resumption of procedureПоновлення діловодства за заявкою може мати місце після припинення його через неподання заявником у встановлений термін відповіді на запит експертизи або у зв'язку з надходженням клопотання заявника про призупинення діловодства через об'єктивні обставини.У першому випадку клопотання про поновлення діловодства має надійти протягом 6 місяців з дати закінчення встановленого терміну і супроводжуватись сплатою відповідного збору, а в другому — діловодство поновлюється після надходження відповідного клопотання.ПОНОВЛЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ТОВАРНОГО ЗНАКА возобновление регистрации товарного знака renewal of the registration of a trademarkПоновлення реєстрації товарного знака — це процедура, пов'язана з продовженням дії реєстрації товарного знака. Реєстрація знака діє протягом встановленого законодавством строку і залишається чинною за умови її періодичного поновлення. Щоб поновити (продовжити) строк дії реєстрації товарного знака, власник знака повинен подати до Відомства заяву про продовження дії реєстрації товарного знака і сплатити відповідне мито (збір). За законодавством України строк дії реєстрації знака (свідоцтва) становить 10 років від дати подання заявки до Відомства. Строк дії реєстрації (охоронного документа) продовжується Відомством за клопотанням власника, поданим до кінця поточного періоду строку дії реєстрації (свідоцтва), та за умови сплати встановленого збору (див. статті 5, 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНЕ МАРКУВАННЯпредупредительная маркировка warning markingПопереджувальне маркування — це спеціальне позначення, що супроводжує товарний знак, вказує на факт реєстрації знака і виконує рекламно-інформаційну функцію. Застосування попереджувального маркування не є обов'язковим і відноситься до прав власника знака, що визначаються Статтею 5 D Паризької конвенції по охороні промислової власності, відповідно до якої для визнання прав не вимагається розміщення на товарі будь-якого позначення або вказівки на реєстрацію товарного знака. Попереджувальне маркування у вигляді великої латинської літери R в колі ®, яке121ПОПЕРЕДНЯ ЕКСПЕРТИЗАвперше було запроваджено у США, поширилося в усьому світі, стало загальноприйнятим символом зареєстрованого товарного знака і на тепер для попереджувального маркування рекомендується використовувати саме цей символ. Для попереджувального маркування використовують також символ «ТМ» (trademark) або «М» (mark), які засвідчують, що певне позначення є товарним знаком, а інколи «reg TM» (registered trademark) — зареєстрований товарний знак, але використання таких позначень менш поширене.ПОПЕРЕДНЯ ЕКСПЕРТИЗА предварительная экспертиза preliminary examinationдив. ЕКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ ЗА ФОРМАЛЬНИМИ ОЗНАКАМИПОРАДНИК КОРИСТУВАЧА CD-ROM пособие для пользователя CD-ROM CD-ROM User ManualПосібник, що містить інструкції та вказівки щодо використання інформаційних продуктів на оптичних дисках. Порадники складаються виробниками інформаційних продуктів і містять відомості щодо їх змісту, вимог до технічних засобів, інсталяції програмного продукту, методики проведення пошуку, перегляду і друкування патентних документів. Порадник користувача звичайно вміщується на диску, крім того, існують видання на паперовому носієві, які постачаються разом з дисками. ФГК (див.) укомплектований українським перекладом Порадників користувача CD-ROM.ПОРУШЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ВЛАСНИКА ПАТЕНТУ (СВІДОЦТВА) нарушение имущественных прав владельца патента (свидетельства) infringement of patent (certificate) owner's economic rightsБудь-яке посягання на права власника патенту (свідоцтва), передбачене національним законодавством, вважається порушенням прав власника патенту (свідоцтва),що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством країни.На вимогу власника патенту (свідоцтва) таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту (свідоцтва) заподіяні збитки.Вимагати поновлення порушених прав власника патенту (свідоцтва) може також особа, яка придбала ліцензію, якщо інше не передбачене ліцензійним договором.Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід, корисну модель, промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.В Україні використанням винаходу або корисної моделі визнається виготовлення, пропонування для продажу, введення в господарський оборот, застосування або ввезення чи зберігання в зазначених цілях продукту, що охороняється патентом.Використанням винаходу визнається також:застосування способу, що охороняється патентом, або пропонування йогодля застосування в Україні, якщо особа,яка пропонує цей спосіб, знає про те, щойого застосування забороняється без згодивласника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним;пропонування для продажу, введенняв господарський оборот, застосування абоввезення чи зберігання в зазначених ціляхпродукту, виготовленого безпосередньоспособом, що охороняється патентом.Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.Спосіб, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.Використанням промислового зразка визнається виготовлення, пропонування для продажу, введення в господарський122ПОСЛУГАоборот, застосування або зберігання в зазначених цілях виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка.Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.Патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати винахід, корисну модель, промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається порушенням прав власника патенту згідно з законодавством.Свідоцтво на знак для товарів і послуг надає його власнику виключне право користуватися і розпоряджатися знаком за своїм розсудом.В Україні використанням знака визнається застосування його на товарах і при наданні послуг, для яких його зареєстровано, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, в проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній із введенням зазначених товарів і послуг в господарський оборот.Власник свідоцтва, у разі порушення його прав, може вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.ПОРУШЕННЯ ПРАВ НА ТОВАРНИЙ ЗНАК нарушение прав на товарный знак infringement of a trademarkПорушенням прав на товарний знак є неправомірні дії третіх осіб, що обмежують виключне право власника товарного знака. Законодавства щодо товарних знаків містять норми, відповідно до яких забороняється: використовувати ідентичне (тотожне) із зареєстрованим товарним знаком позначення для однорідних товарів та послуг,щодо яких йому надано правову охорону; використовувати схоже до ступеня змішування позначення, включаючи ризик поєднання позначення і зареєстрованого знака в уяві споживача; використовувати ідентичне або схоже до ступеня змішування позначення для неоднорідних товарів та послуг, якщо мова йде про загальновідомий в країні знак (див. «Загальновідомий знак»), і використання такого позначення може недобросовісним чином вплинути на розрізняльну здатність загальновідомого знака. Поняття використання включає певні дії, визначені спеціальним законодавством країни (див. «Використання товарного знака»). Зловмисне порушення прав на товарний знак включає поняття контрафакції (див. «Контрафакція товарного знака»). Порушення прав на товарний знак тягне за собою цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним національним законодавством. На вимогу власника порушення має бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику товарного знака заподіяні збитки. Власник товарного знака може також вимагати усунення з товару або його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним до ступеня змішування, або знищення виготовлених зображень знака або позначень, схожих з ним до ступеня змішування. Вимагати поновлення порушених прав власника товарного знака може також ліцензіат, якщо інше не передбачено ліцензійним договором. Положення стосовно порушення прав власника товарного знака відображено в статті 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а спори, пов'язані з порушенням майнових прав власника товарного знака, згідно зі статтею 21 зазначеного Закону розглядають суди, арбітражні або третейські суди.ПОСЛУГАуслуга serviceПослуга — це різновид діяльності, що існує у формі ефекту праці.123ПОСЛУГИ У СФЕРІ ПАТЕНТНОЇ ІНФОРМАЦІЇПОСЛУГИ У СФЕРІ ПАТЕНТНОЇІНФОРМАЦІЇуслуги в области патентной информацииpatent information servicesдив. ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИПОСТУПКА ПРАВА НА ЗАЯВКУНА ВИДАЧУ ПАТЕНТУуступка права на заявку на выдачу патентаconcession of the right to file an applicationfor grant a patentВинахідник або автор об'єкта, що заявляється, може переуступити своє право на подання заявки будь-якій особі за домовленістю або договором. Заявник може дати згоду на переуступку прав по заявці будь-якій особі після реєстрації заявки в Патентному відомстві (див. «Поступка права на одержання охоронного документа»).ПОСТУПКА ПРАВА НА ОДЕРЖАННЯ ОХОРОННОГО ДОКУМЕНТАуступка права на получение охранногодокументаconcession of the right to obtain a title of protection (patent or certificate)Заявник після подання заявки може переуступити своє право на одержання охоронного документа іншій особі до реєстрації об'єкта. Заява про поступку права підписується заявником і особою, яка отримує право на одержання охоронного документа. Поступка права вважається також поступкою прав заявника, якщо при поступці права на одержання охоронного документа не зазначене інше. Подання заяви про поступку права на одержання охоронного документа супроводжується сплатою збору (мита).ПОХІДНИЙ ТОВАРНИЙ ЗНАК производный товарний знак derivative trademarkЯкщо власник зареєстрованого знака подає на реєстрацію знаки, що у порівнянні з зареєстрованим знаком містять незначні відмінності, які не впливають на розрізняльний характер знака, тобто відносяться до вторинних елементів знака, у відношен-ні аналогічних товарів і/або послуг, щодо яких здійснена попередня реєстрація, то такі знаки реєструються як похідні знаки. Права на похідні знаки не можуть передаватися різним особам.ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ происхождение товаров origin of the goodsПоходженням товарів є приналежність товарів до певного місця, з якого вони походять, тобто місця їх виготовлення, видобування або перероблення. Походження товарів може бути географічним і негеогра-фічним. Зокрема, географічне походження — це країна, регіон або певна місцевість, а негеографічне походження товару — це пряме відношення (приналежність) товару до певного виробника (підприємства), що його виробляє, видобуває або переробляє.ПОШУК (ІНФОРМАЦІЇ)поиск (информации)search, retrieval of informationСукупність дій, які забезпечують ідентифікацію (виявлення) і відбір за визначеними критеріями (ознаками) інформації (документів) з інформаційного масиву на будь-яких носіях та виконуються за певними правилами. Пошук здійснюється згідно з пошуковим запитом, в якому сформульовані умови релевантності — відповідності результатів пошуку певній інформаційній потребі. Відповідно до засобів, що використовуються, розрізняють ручний (у фондах на паперовому носієві), механізований (із застосуванням перфокарт) та автоматизований (за допомогою ЕОМ) пошук документів або відомостей, що відповідають інформаційному запиту, сформульованому відповідно до інформаційної потреби.Для автоматизованого пошуку інформації в галузі промислової власності створюються бібліографічні та реферативні бази даних, застосовується спеціальне програмне забезпечення, яке допомагає користувачеві правильно побудувати запит, здійснює пошук, відображає знайдені доку-124ПОШУКОВИЙ ФОНД ДЛЯ ЦІЛЕЙ ЕКСПЕРТИЗИменти на екрані комп'ютера, роздруковує визначені користувачем документи.За видами пошуку розрізняють предметний (тематичний), іменний, нумераційний, пошук за ключовими словами, пошук у повних текстах.ПОШУК ДОКУМЕНТІВ-АНАЛОГІВпоиск документов-аналогов patent family searchingПошук, що має на меті виявлення патентних документів, які видані у різних країнах на один І той же винахід. Найбільш вагомі винаходи патентуються одразу в декількох країнах, оскільки дія патенту поширюється тільки на територію країни, патентне відомство якої його видало. Цей вид пошуку проводять передусім для виявлення провідних фірм, аналізу географії патентування та виявлення порушення прав. Виявлення документів-аналогів дозволяє встановити відповідність індексів Міжна-родної" латентної класифікації з ішехсамлїх використовують, та значно скоротити обсяг патентної документації, яку необхідно проаналізувати. Ідентифікація документів-аналогів здійснюється за бібліографічними даними на основі номера пріоритетної заявки, дати конвенційного пріоритету та держави пріоритету (коди ІНІД 31—33 згідно зі стандартом ВОІВ ST.9, а також найменування, місцезнаходження заявника, власника патенту).ПОШУК СХОЖИХ АБО ТОТОЖНИХЗНАКІВпоиск схожих или тождественных знаковsearch for similar or identical marksПошук схожих або тотожних знаків — одна з процедур, що, як правило, здійснюється з метою виявлення конфліктуючих товарних знаків (див. «Конфліктуючий товарний знак»). В Україні такий пошук проводиться під час експертизи заявки по суті (див. «Експертиза заявки на реєстрацію товарного знака»). При визначенні схожості словесних знаків (див. «Словесний товарний знак») перевірка здійснюється відноснословесних та комбінованих знаків (див. «Комбінований товарний знак»), до складу яких входять словесні елементи. При встановлені схожості словесних знаків враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При визначенні схожості зображальних та об'ємних знаків перевірка здійснюється відносно зображальних, об'ємних та комбінованих знаків (див. «Зображальний товарний знак», «Об'ємний товарний знак»), до складу яких входять зображальні чи об'ємні елементи. При визначенні схожості комбінованих знаків перевірка здійснюється відносно словесних, зображальних знаків. Якщо під час пошуку виявлено схожий знак, то встановлюється ступінь схожості знаків, тобто визначається, чи схожі знаки настільки, що їх можна сплутати (див. «Товарний знак схожий настільки, що його можна сплутати з Іншими знаками»). Якщо виявлено тотожні знаки або схожі настільки, що іх можна сплутати, то визна-'StZ^'Tbt^S {3*7S/{?jf7FST/SS<^7-S-* 7-f?sf^?s?SJ? t/^l&ty S7t=><^7^f-,щодо яких ці знаки подано на реєстрацію або зареєстровано. При встановлені однорідності товарів і/або послуг визначається принципова ймовірність виникнення у споживача враження про належність знаків одній особі, яка виготовляє товари або надає послуги. При встановленні однорідності товарів і послуг враховується рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.ПОШУКОВИЙ МАСИВ ДОКУМЕНТІВ поисковый массив документов document search fileУпорядкована множина документів, в якій здійснюється інформаційний пошук.ПОШУКОВИЙ ФОНД ДЛЯ ЦІЛЕЙЕКСПЕРТИЗИпоисковый фонд для целей экспертизыsearch file for the purposes of examinationПерелік патентної документації, патентно-асоційованої літератури та інших опуб-125ПОШУКОВІ ОРГАНИ В УКРАЇНІлікованих відомостей стосовно об'єктів промислової власності, що є обов'язковими для проведення пошуку для цілей експертизи заявок по суті. Обсяг пошукового фонду визначається переліком країн та організацій, що публікують документи, включені до пошукового фонду, та ретроспек-тивністю (глибиною). Важливими характеристиками пошукового фонду є наявність та співвідношення в ньому повних описів патентних документів і реферативних видань, мови публікації та носії.Склад пошукового фонду для цілей експертизи заявок на об'єкти промислової власності по суті визначається кожним відомством. Затверджений в рамках ВОІВ склад пошукового фонду, обов'язковий для відомств, що є міжнародними пошуковими органами, має назву «Мінімум документації РСТ» (див.).Склад пошукового фонду для експертизи заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг регламентовано стандартом ВОІВ ST.64.Склад пошукового фонду Держпатенту України для проведення експертизи заявок на винаходи по суті — див. «Патентно-інформаційна база для проведення експертизи».ПОШУКОВІ ОРГАНИ В УКРАЇНІ поисковые органы в Украине searching authorities in UkraineДля проведення пошуку для визначення патентоспроможності заявлених винаходів Держпатентом України у 1992—1995 pp. були зареєстровані 14 пошукових органів в різних регіонах України. Вони були створені при установах (переважно територіальних Центрах науково-технічної та економічної інформації), що мали фонди патентної документації, які відповідали встановленим вимогам. Особливо важливу роль пошукові органи відігравали в період до введення в дію Патентно-інформаційної бази для проведення експертизи заявок на винаходи по суті (ПІБ) Держпатенту України.ПРАВО НА ОДЕРЖАННЯОХОРОННОГО ДОКУМЕНТА(ПАТЕНТУ АБО СВІДОЦТВА)право на получение охранного документа(патента или свидетельства)right to obtain a title of protection (patent orcertificate)Право на одержання охоронного документа (патенту або свідоцтва) має заявник або його правонаступник.ПРАВО НА ПОДАННЯ ЗАЯВКИ НА ВИДАЧУ ПАТЕНТУ право на подачу заявки на выдачу патента right to file an application for grant a patentПраво на подання заявки на видачу патенту має винахідник (автор) або його спадкоємець, роботодавець винахідника (автора), їх правонаступники. Заявка може бути подана особисто або через представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) чи іншу довірену особу.ПРАВО ПІСЛЯКОРИСТУВАННЯ право послепользования right of subsequent useПраво після користування — це право на вільне використання в межах визначеної території винаходу, якщо його використання почалося або були зроблені необхідні приготування для його використання в період тимчасового припинення дії патенту на цей об'єкт.Якщо відповідний річний збір за підтримку чинності патенту не сплачено в строк чи в межах пільгового строку, патент втрачає чинність з моменту закінчення пільгового строку. Але у випадках, коли несвоєчасна сплата збору була неминучою, тобто мала місце з незалежних від патенто-власника причин, патент може бути визнаний чинним. Патент, дію якого збережено в результаті сплати збору після закінчення пільгового строку, не обмежує права осіб чи їх правонаступників, які виготовляли, продавали або використовували в своїй підприємницькій діяльності об'єкт, що охороняється патентом, після закінчення126ПРАВОЗДАТНІСТЬ ЦИВІЛЬНАпільгового періоду, але до фактичної сплати збору. Право післякористування одержують також особи, які в цей період зробили суттєві виробничі приготування чи капіталовкладення, пов'язані з промисловим освоєнням об'єкта, що охороняється.ПРАВО ПОПЕРЕДНЬОГО КОРИСТУВАННЯправо преждепользования right of prior useЗгідно з чинним законодавством України право попереднього користування - це право будь-якої фізичної або юридичної особи, яка до дати подання заявки до патентного відомства або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету, в інтересах своєї діяльності добросовісно використовувала чи зробила необхідні приготування для використання заявленого винаходу, корисної моделі, промислового зразка на безоплатне продовження такого використання або на використання, передбачене зазначеною підготовкою. Право попереднього користування може бути передано будь-якій особі разом з підприємством чи діловою практикою або тією частиною підприємства чи ділової практики, де було використано заявлений об'єкт чи відносно якого було зроблено значну і серйозну підготовку для такого використання.ПРАВО ПРІОРИТЕТУ НА ТОВАРНИЙЗНАКправо приоритета на товарный знакright of priority on a trademarkПраво пріоритету на товарний знак регламентовано Статтею 4 Паризької конвенції по охороні промислової власності. Суть цього права полягає в тому, що громадяни країн-учасниць Паризької конвенції, які в перший раз подали заявку на реєстрацію товарного знака в одній із держав-уча-сниць Паризької конвенції, протягом шести місяців від дати подання цієї заявки (перша заявка) можуть подати заявку на реєстрацію цього ж знака, тобто знака, який було заявлено в перший раз, і у відношенні тих саме товарів, що були заявлені вперший раз, в іншій державі-учасниці Паризької конвенції і по відношенню до такої заявки буде встановлено пріоритет по даті подання першої заявки (конвенційний пріоритет товарного знака). Таким чином, право пріоритету на товарний знак може виникати на підставі першої, належним чином поданої заявки на реєстрацію товарного знака.ПРАВО РОБОТОДАВЦЯправо работодателя employer's rightВ Україні право на подання заявки і на одержання охоронного документа має роботодавець, якщо об'єкт створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи за дорученням роботодавця, за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше. Роботодавець повинен укласти з автором (винахідником) письмовий договір і за його умовами видати винагороду автору (винахіднику) у відповідності з економічною цінністю створеного об'єкта та іншою вигодою, яку отримає роботодавець від його використання. Спори щодо умов одержання винагороди і її розміру вирішуються у судовому порядку. Автор (винахідник) зобов'язаний подати роботодавцю письмове повідомлення про створений ним об'єкт з описом, що розкриває його суть достатньо ясно і повно. Якщо роботодавець протягом 4-х місяців від дати одержання цього повідомлення не подасть заявку до Патентного відомства або не прийме рішення про збереження об'єкта як конфіденційної інформації, про що він зобов'язаний письмово повідомити автора (винахідника), право на одержання патенту переходить до автора (винахідника).ПРАВОЗДАТНІСТЬ ЦИВІЛЬНАправоспособность гражданская civil capacityПравоздатність цивільна — це здатність особи мати цивільні права і обов'язки. Розрізняють правоздатність цивільну і правоздатність юридичної особи. Правоздатність цивільна визнається рівною мірою за всіма127ПРАВОНАСТУПНИК ВЛАСНИКА ПРАВ НА ОБ'ЄКТ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІгромадянами України, незалежно від статі, майнового стану, політичних, релігійних та інших переконь. Вона виникає в момент народження і припиняється зі смертю громадянина. Правоздатність юридичних осіб має свої особливості. Юридична особа наділена правом здійснювати будь-які види діяльності, які не суперечать вимогам законодавчих актів.ПРАВОНАСТУПНИК ВЛАСНИКА ПРАВНА ОБ'ЄКТ ПРОМИСЛОВОЇВЛАСНОСТІправопреемник владельца прав на объектпромышленной собственностиsuccessor (transferee) in title (at low) of ownerof industrial property rightsПравонаступник власника прав на об'єкт промислової власності — це особа, до якої від власника переходять права та обов'язки щодо об'єкта промислової власності. Прикладом може бути перехід права на об'єкт промислової власності на підставі договору про передачу права. Оскільки об'єкти промислової власності є об'єктами права власності, то відносини щодо право-наступництва регулюються Законом України «Про власність». Зокрема, ці права можуть бути предметом спадкування, застави, переуступки. Правонаступником власника може бути будь-яка особа, яка отримала право на об'єкт промислової власності у відповідності із національним законодавством.ПРАВОНАСТУПНИК ЗАЯВНИКА правопреемник заявителя successor (transferee) in title (at low) of applicantПравонаступник заявника — це особа, якій передані права на заявку, включаючи право на отримання охоронного документа.ПРАВОНАСТУПНИЦТВОправопреемствоassignmentПравонаступництво — це перехід прав та обов'язків від однієї особи до іншої.ПРЕДСТАВНИК ЗАЯВНИКА представитель заявителя applicant's representativeПредставник у справах інтелектуальної власності (див. «Патентний повірений») або інша довірена особа, що діє від імені та в інтересах заявника на підставі повноважень, заснованих на довіреності, виданій йому заявником, законі або адміністративному акті.Довіреність видається заявником у довільній письмовій формі і не потребує нотаріального посвідчення. В довіреності зазначається: ім'я особи, якій вона видана, обсяг повноважень представника, дата її вчинення.Довіреність підписується особою, яка її видала. Якщо довіреність видається юридичною особою України, підпис засвідчується печаткою.Будь-яка дія представника заявника, на яку він має повноваження за довіреністю, вважається дією заявника, а будь-яка дія Відомства щодо представника заявника вважається дією Відомства щодо заявника.Представництво, засвідчене довіреністю, дійсне до вичерпання повноважень чи строків їх чинності.Дострокове припинення повноважень представника здійснюється за заявою заявника.ПРЕМІЯ ЗА СПРИЯННЯ ВИНАХІДНИЦТВУ І РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ премия за содействие изобретательству и рационализации bonus for assistance in inventive and rationalization activitiesГрошова сума, що виплачується особам, які сприяють винахідництву і раціоналізації.ПРИМУСОВЕ ВІДЧУЖЕННЯ ПРАВ принудительное отчуждение прав compulsory expropriation of rightsНадання дозволу на використання об'єкта інтелектуальної власності, виходячи із суспільних інтересів та інтересів національної безпеки. При цьому власнику128ПРІОРИТЕТохоронного документа виплачується компенсація.Відповідно до чинного законодавства Кабінет Міністрів України має право дозволити використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка або топографії інтегральної мікросхеми без згоди власника охоронного документа, але з виплатою йому відповідної компенсації. Порядок надання такого дозволу визначається постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 1994 р. № 516, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 444 «Про порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання винаходу (корисної моделі), промислового зразка чи топографії інтегральної мікросхеми без згоди власника прав на них, але з виплатою йому відповідної компенсації».Спори щодо умов видачі дозволу і виплати компенсації вирішуються у судовому порядку.ПРИНЦИП ВЗАЄМНОСТІ принцип взаимности principle of reciprocityПринцип взаємності — це один з принципів міжнародного права, що діє також і в сфері інтелектуальної власності. В основі цього принципу лежить урахування взаємних прав і обов'язків, без якого не може бути рівноправної угоди.Згідно з цим принципом власники створених об'єктів користуються, крім країни походження, в усіх інших договірних державах такими ж правами, як і ті, що надаються громадянам країни, де заявляється охорона.ПРИНЦИП РЕЄСТРАЦІЇ ТОВАРНОГОЗНАКАпринцип регистрации товарного знакаprinciple of the registration of a trademarkПринцип, відповідно до якого право на товарний знак набувається на підставі реєстрації знака (див. «Набуття права на товарний знак»).ПРИСТРІЙ ЯК ОБ'ЄКТ ВИНАХОДУ устройство как объект изобретения device as an object of inventionДо пристроїв як об'єктів винаходів належать машини, механізми, прилади, конструкції, вироби тощо, які характеризуються наявністю конструктивного елемента (елементів) і зв'язку між цими елементами, їх взаємним розташуванням і формою виконання, а також параметрами (та іншими характеристиками) елемента (елементів) і матеріалом, з якого він (вони) виконаний^). Для характеристики пристрою як об'єкта винаходу може залучатися середовище, яке виконує функції елемента пристрою.ПРІОРИТЕТприоритетpriorityПершість у часі в здійсненні будь-якої діяльності.Положення стосовно права пріоритету містяться в Статті 4 Паризької конвенції по охороні промислової власності. Право пріоритету означає, що на основі формальної заявки, зареєстрованої заявником в одній із держав-учасниць Конвенції, такий заявник або його правонаступник може протягом установленого строку (6 або 12 місяців) клопотати про надання охорони у всіх інших державах-учасницях. При цьому пізніше подані заявки того ж заявника будуть розглядатися як такі, що були подані у той же день, що і перша (більш рання) заявка. Тобто, наступні заявки користуються пріоритетним статусом по відношенню до всіх заявок стосовно того ж об'єкта, і які були зареєстровані після дати подання першої заявки. Такі заявки також користуються пріоритетним статусом стосовно всіх дій, здійснених після цієї дати, які за звичайних умов могли позбавити заявника його прав або заявлений об'єкт — патентоспроможності.Право пріоритету надає великі практичні переваги заявнику, який бажає отримати охорону в декількох державах. Від заявника не вимагається подавати всі заявки9079129ПРІОРИТЕТ ВИДІЛЕНОЇ ЗАЯВКИ НА ВИНАХІДв своїй кра'іні і за кордоном одночасно, тому він має в своєму розпорядженні час для вирішення питання, в яких країнах заявляти охорону.Пріоритет заявки на видачу охоронного документа встановлюється за датою, коли заявка надійшла до відомства. За наявності спору щодо пріоритету двох або більше заявок на один об'єкт пріоритет визначається за датою реєстрації матеріалів у відомстві, а якщо заявки надійшли в один день — за датою здачі заявки на пошту.ПРІОРИТЕТ ВИДІЛЕНОЇ ЗАЯВКИ НА ВИНАХІДприоритет выделенной заявкина изобретениеpriority of divisional application on inventionПріоритет виділеної заявки — це пріоритет винаходу, що встановлюється за датою надходження первісної заявки заявника, яка розкриває цей винахід, за умови, що виділена заявка надійшла до прийняття за первісною заявкою рішення про відмову у видачі патенту, можливості оскарження якого вичерпані, а у випадку видачі за зазначеною заявкою патенту — до дати реєстрації в Державному реєстрі.ПРІОРИТЕТ ВИСТАВКОВИЙ приоритет выставочный exhibition priorityВиставковий пріоритет — це пріоритет, який встановлюється за датою показу експоната, що містить заявлений об'єкт, на офіційній або на офіційно визнаній виставці на території держави-учасниці Паризької конвенції по охороні промислової власності за умови дотримання вимог, встановлених Конвенцією (дотримання строку для подання заявки, пред'явлення заявником відповідного документа тощо). Згідно з чинним законодавством України, у випадку, якщо заявник бажає скористатися правом виставкового пріоритету, він має протягом 3-х місяців від дати подання заявки до Відомства представити документ, який підтверджує показ об'єкта, що заявляється, на такій виставці.ПРІОРИТЕТ КОНВЕНЦІЙНИЙ приоритет конвенционный convention priorityКонвенційний пріоритет — це пріоритет, який передбачається для заявників держав-учасниць Паризької конвенції по охороні промислової власності і встановлюється за датою подання першої правильно оформленої заявки, яка була подана в одній із держав-учасниць Конвенції за умови, що заявка, за якою заявляється конвенційний пріоритет, подана в іншу державу-учасницю Конвенції протягом визначеного Конвенцією строку. Строки конвенційного пріоритету становлять: 12 місяців — для винаходів та корисних моделей і 6 місяців — для промислових зразків і товарних знаків.ПРІОРИТЕТ МНОЖИННИЙ приоритет множественный multiple priorityМножинний пріоритет — це пріоритет із зазначенням кількох дат, який передбачається для винаходів, що характеризуються багатоланковою формулою, відносно окремих пунктів якої застосовуються різні підстави для встановлення пріоритету. Пізніше подана заявка може не лише претендувати на пріоритет за раніше поданою заявкою, а також поєднувати пріоритети кількох раніше поданих заявок, кожна з яких містить різні елементи вдосконаленого об'єкта.ПРІОРИТЕТНА (КОНВЕНЦІЙНА) ЗАЯВКА НА РЕЄСТРАЦІЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА приоритетная (конвенционная) заявка на регистрацию товарного знака priority (convention) application for the registration of a trademarkПріоритетна (конвенційна) заявка на реєстрацію товарного знака — це заявка, подана на реєстрацію товарного знака, відносно якої заявник просить встановити конвенційний пріоритет на підставі першої заявки (див. «Право пріоритету на товарний знак», «Перша заявка (на реєстрацію товарного знака)».130ПРОТОТИППРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДІЇПАТЕНТУпродление срока действия патентаextension of patent durationПродовження строку дії патенту — це право, яке надається патентовласнику законодавством деяких країн в певних випадках продовжувати дію патентів поза межами основного строку. Для цього, як правило, патентовласник повинен представити у Патентне відомство мотивоване клопотання чи переконливий доказ (наприклад, у Великобританії) того, що його винахід не був достатньо використаний протягом основного строку дії патенту. За продовження строку дії патенту сплачується відповідний збір (мито).Чинним законодавством України продовження строку передбачено для корисних моделей (3 роки), промислових зразків (5 років), сортів рослин (10 років).ПРОДУКТ ЯК ОБ'ЄКТ ВИНАХОДУ продукт как объект изобретения product as an object of inventionЗгідно з чинним законодавством України об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини).ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ промышленная собственность industrial propertyПромислова власність — це вид інтелектуальної власності, який охоплює права на такі об'єкти промислової власності, як винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування та зазначення про походження чи найменування місця походження товарів, а також припинення недобросовісної конкуренції, передбачені Паризькою конвенцією по охороні промислової власності (див. «Паризька конвенція по охороні промислової власності»). Промислова власність розуміється в найбільш широкому значенні і розповсюджується на промисловість, торгівлю, сільське господарство, добувну промисловість, на всі продукти9-079131промислового чи природного походження, наприклад: вино, зерно, тютюновий лист, фрукти, худобу, копалини, мінеральні води, пиво, квіти, борошно.ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОКпромышленный образец industrial designЗаконом України «Про охорону прав на промислові зразки» промисловий зразок визначається як результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.ПРОТОКОЛ ЩОДО МАДРИДСЬКОЇ УГОДИ ПРО МІЖНАРОДНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЗНАКІВ Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of MarksПротокол щодо Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (Протокол) — це міжнародна угода, прийнята в Мадриді 27 червня 1989 р. Протокол набув чинності 1 грудня 1995 р. Країни-учасниці Протоколу входять до Мадридського союзу незалежно від участі у Мадридській угоді (див. «Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків»). На початку 1999 р. учасниками Протоколу було 37 країн. Протокол зберігає основні принципи Мадридської угоди, але містить і ряд відмінних положень, які було внесено, оскільки деякі положення Мадридської угоди не задовольняли ряд країн, зокрема, положення щодо мови Угоди, системи сплати мита, залежності міжнародної реєстрації від національної тощо. Україна має намір приєднатися до Протоколу.ПРОТОТИП прототип relevant prior artПрототип — це найближчий за суттєвими ознаками до об'єкта винаходу аналог, відомий з існуючого рівня техніки. При ви-ПРОЦЕДУРА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ПРОТИ РЕЄСТРАЦІЇ ТОВАРНОГО ЗНАКАборі прототипу з кількох аналогів беруть до уваги кількість суттєвих ознак, що співпадають або близькі до ознак об'єкта винаходу, та технічний результат при використанні обох об'єктів. Ознаки прототипу використовуються при складанні формули винаходу, де вони визначаються спільними з ознаками винаходу родовими поняттями.ПРОЦЕДУРА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ПРОТИ РЕЄСТРАЦІЇ ТОВАРНОГО ЗНАКА процедура возражения против регистрации товарного знакаprocedure of the opposition against regestration of trademarkПроцедура заперечення — це спеціальна процедура, пов'язана із заявками на товарні знаки, що дозволяє будь-якій заінтересованій стороні виступити (протестувати) проти реєстрації товарного знака. Процедура заперечення розпочинається після публікації відомостей про заявку на реєстрацію товарного знака або, якщо це передбачено законодавством, після реєстрації товарного знака в офіційному бюлетені патентного відомства (органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію знаків). Відповідно до законодавства в Україні процедура заперечення розпочинається після опублікування відомостей щодо видачі свідоцтва і реєстрації знака в офіційному бюлетені Відомства. Строк подання заперечення становить 6 місяців від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва (див. статтю 19 Закону України«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).ПУБЛІКАЦІЯ ПАТЕНТНОГОДОКУМЕНТАпубликация патентного документаpublication of a patent documentПід час патентної процедури відомство промислової власності здійснює одну або декілька публікацій патентного документа (заявки, патенту) та відомостей щодо нього в своєму офіційному бюлетені. Публікація патентного документа — це надання можливості для загального ознайомлення, що здійснюється шляхом викладки, надання копій на запит, виготовлення великої кількості примірників на будь-якому носієві (папері, плівці, магнітній стрічці, магнітному диску, оптичному диску) або надання доступу до нього за допомогою будь-яких засобів (онлайнової бази даних, комп'ютерної мережі тощо). Поняття «рівень публікації» пов'язано з процедурною стадією в процесі надання прав промислової власності, на якій даний патентний документ звичайно публікується відповідно до даного національного закону з промислової власності або згідно з регіональними чи міжнародними конвенціями або договорами з промислової власності. Рівень публікації відображається буквено-цифровими кодами видів документів, регламентованими стандартом ВОІВ ST. 16. При публікації патентного документа або відомостей про нього код виду документа супроводжує номер документа.132РЕГІОНАЛЬНЕ ПАТЕНТНЕ ЗАКОНОДАВСТВОРАЦІОНАЛІЗАТОРрационализаторinnovatorРаціоналізатор — це автор раціоналізаторської пропозиції; особа, творчою працею якої створена раціоналізаторська пропозиція, що визнана як така підприємством, організацією, установою, міністерством, відомством.РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКА ПРОПОЗИЦІЯрационализаторское предложение innovationРаціоналізаторською визнається пропозиція, що є новою і корисною для підприємства, організації, установи, міністерства, відомства, до якої вона подана, і котра передбачає зміну або удосконалення:конструкції виробу, що можуть характеризуватися, наприклад, змінами в конструктивному виконанні деталей, вузлів,блоків тощо в їх взаємозв'язку, взаємороз-міщенні та співвідношенні, геометричнихформах;технології виробництва, що можутьхарактеризуватися змінами у методах проведення технологічних операцій, їх послідовності, параметрах режимів (температура, тиск тощо), а також змінами в машинах, що застосовуються, в приладах, пристроях, що беруть участь у процесі. Прицьому до технології виробництва, зокрема,можуть відноситися засоби виміру, контролю, монтажу, видобутку або переробкисировини;складу матеріалу, що може характеризуватися, наприклад, змінами в інгредієнтах, які входять до його складу, та їхкількісному співвідношенні.Задача, яка вирішується раціоналізаторською пропозицією, не повинна обов'язково створювати нові, а може лише змінювати, вдосконалювати, модернізувати вже відомі рішення, пристосовуючи їх до специфічних умов даного виробництва. Раціоналізаторська пропозиція характери-зується місцевою новизною, тобто бути новою лише для того підприємства чи організації, установи, міністерства, відомства, куди вона подана. Використання раціоналізаторської пропозиції на даному підприємстві, організації, установі повинно давати економічний, технічний або інший позитивний ефект. Корисність раціоналізаторської пропозиції може бути виражена у збільшенні довговічності, покращанні якості, економії енергії, матеріалів, оптимізації параметрів, характеристик, економії виробничих площ, покращанні фізичних, хімічних та інших властивостей матеріалів, зниженні собівартості продукції, підвищенні продуктивності праці, рівня техніки безпеки, охорони праці тощо.Автору раціоналізаторської пропозиції видається спеціальне посвідчення — свідоцтво, яке засвідчує право на авторство, дає право на винагороду тощо.РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯрегиональная организация regional organizationРегіональна організація — це міжнародна організація держав певного регіону: політична, економічна, військова тощо. Формальною ознакою регіональної організації є належність держав-членів до одного географічного району (регіону). Широко відомі такі регіональні організації, як Європейський союз (ЄС), Організація африканської єдності (ОАЄ), Ліга арабських держав (ЛАД). Застосування і діяльність регіональних організацій повинні відповідати вимогам Статуту ООН.РЕГІОНАЛЬНЕ ПАТЕНТНЕЗАКОНОДАВСТВОрегиональное патентное законодательствоregional patent legislationУгоди, укладені окремими державами, які розташовані в одному географічному регіоні, та направлені на використання спільного патентного законодавства. До таких угод, наприклад, відносяться: Євразійська патентна конвенція, Європейська патентна конвенція, угоди ОАІВ і АРОПВ.133РЕГІОНАЛЬНИЙ ТОВАРНИЙ ЗНАКРЕГІОНАЛЬНИЙ ТОВАРНИЙ ЗНАК региональний товарный знак regional trademarkРегіональний товарний знак — це товарний знак, зареєстрований в міжнародному регіональному органі реєстрації у відповідності з регіональною міжнародною угодою.РЕГЛАМЕНТ ПАТЕНТНОГО ПОШУКУрегламент патентного поискаpatent retrieval regulation, patent searchingschemeПорядок (програма) пошуку патентної інформації в патентному фонді. Включає такі етапи: визначення мети пошуку; формулювання предмета пошуку з визначенням індексів рубрик МПК або національної патентної класифікації, за якими можуть бути знайдені документи, що відповідають інформаційному запиту; встановлення переліку країн, у фондах яких необхідно провести пошук; вибір ретроспектив-ності (глибини) пошуку; визначення переліку джерел, за якими необхідно і достатньо провести пошук.РЕЄСТР ТОВАРНИХ ЗНАКІВ реєстр товарных знаков register of trademarksРеєстр товарних знаків представляє собою офіційний звід відомостей стосовно товарних знаків. У реєстрі здійснюється реєстрація товарних знаків, при цьому до реєстру вносяться зображення товарного знака, відомості щодо власника, дата пріоритету та дата реєстрації знака, перелік товарів та послуг, для яких зареєстровано товарний знак, інші істотні відомості, що пов'язані з обсягом правової охорони, наданій товарному знаку, а також всі подальші зміни щодо внесених відомостей. Будь-яка заінтересована сторона може отримати інформацію відносно товарних знаків, внесених до реєстру. Реєстр обмежений сукупністю відомостей, що мають відношення до зареєстрованих знаків, виключаючи, таким чином, сукупність відомостей щодо поданих на розгляд заявок на реєстрацію товарних знаків. Існують реєстри національні тарегіональні, а також міжнародний реєстр знаків (див. «Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків»). Національний реєстр містить відомості щодо товарних знаків, охорона яким надана на підставі національної реєстрації, а регіональні та міжнародний реєстри відповідно — відомості щодо знаків зареєстрованих згідно з регіональною або міжнародною угодою.РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ЗАЯВКИ регистрационный номер заявки serial number of applicationРеєстраційний номер заявки — це номер, що надається заявці при її поданні до відомства і використовується для ідентифікації заявки протягом всього терміну діловодства. Згідно з рекомендаціями міжнародних стандартів реєстраційний номер заявки, як правило, містить позначення року подання заявки (дві перші цифри), місяця подання (дві наступні цифри) та порядковий номер заявки в поточному році. Номер заявки зазначається в бібліографічних відомостях про заявку та в охоронному документі, що публікуються.При листуванні з відомством під час розгляду заявки посилання на її реєстраційний номер є обов'язковим.РЕЄСТРАЦІЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА регистрация товарного знака registration of a trademarkРеєстрація товарного знака — це офіційний акт внесення товарного знака до реєстру товарних знаків, який супроводжується опублікуванням зареєстрованих відомостей в офіційному бюлетені. Реєстрація знака має визначений законодавством строк дії, після закінчення якого реєстрація може поновлюватися на цей самий строк необмежену кількість разів. В Україні державна реєстрація товарних знаків здійснюється одночасно з публікацією відомостей щодо знака на підставі рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг (див. статті 12, 13 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).134РЕФЕРАТ (ДО ЗАЯВКИ АБО ПАТЕНТУ)РЕКЛАСИФІКУВАННЯ ПАТЕНТНИХДОКУМЕНТІВ ТА ЗНАКІВ ДЛЯТОВАРІВ І ПОСЛУГреклассификация патентных документов изнаков для товаров и услугreclassification of patent documents and trade(service) marksКласифікування патентних документів або зареєстрованих знаків згідно з іншою класифікацією або іншою редакцією тієї самої класифікації об'єктів промислової власності. Проводиться відомствами промислової власності з метою гармонізації національного фонду документів щодо об'єктів промислової власності зі світовими фондами. Рекласифікування забезпечує можливість проведення пошуку за певний період у фондах різних країн, застосовуючи одні й ті самі індекси відповідної класифікації, що значно полегшує, зокрема, пошук в автоматизованому режимі. Для одноманітного рекласифікування патентних документів за МПК (див. «Міжнародна патентна класифікація») на початку 1970-х років, коли ця класифікація застосовувалася лише декількома відомствами, в міжнародному масштабі впроваджувалася система КАПРІ (CAPRI), яка передбачала міжнародний обмін інвентарними списками патентних документів, опублікованих до 1973 р. Ці списки містять результати рекласифікування патентних документів за МПК, здійсненого національними патентними відомствами. У Міжнародному центрі патентної документації ІНПАДОК (м. Відень) було створено центральний банк інвентарних списків патентних документів, рекласифікованих за МПК, що містить принаймні мінімум документації РСТ за період 1920—1972 pp.РЕЛЕВАНТНІСТЬрелевантность relevanceВідповідність змісту документів інформаційному запиту. «Релевантний» часто вживається також у значенні «такий, що стосується», «відповідний».РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ПОШУК ретроспективный поиск backfile searchingПошук документів або фактів за разовими запитами в накопиченому інформаційно-пошуковому масиві на визначену ретроспективність (глибину).РЕТРОСПЕКТИВНІСТЬ (ГЛИБИНА)ПАТЕНТНОГО ФОНДУретроспективность (глубина) патентногофондаretrospectivity (depth) of the patentdocumentation collectionВраховуючи походження від лат. retrospicere (дивитись назад у минуле), поняття «ретроспективність патентного фонду» — це період часу (роки: від — до), за який патентна документація конкретних країн укомплектована в фонді. Іноді фахівці ретроспективність називають «глибиною фонду». Ретроспективність визначається залежно від завдань, які будуть вирішуватися на його базі. Наприклад, ретроспективність Фонду патентної документації громадського користування Держпатенту України —див. Додаток 12.РЕФЕРАТ (ДО ЗАЯВКИ АБО ПАТЕНТУ)реферат (к заявке или патенту)abstractСкорочений виклад змісту опису винаходу (корисної моделі), який включає назву винаходу (корисної моделі), характеристику галузі техніки, якої стосується винахід (корисна модель) і/або галузь його застосування, характеристику суті винаходу (корисної моделі) із зазначенням технічного результату, якого мають досягти. Реферат опису винаходу (корисної моделі) призначений для оперативного ознайомлення широкого кола спеціалістів з суттю винаходу (корисної моделі). Реферат складається окремими короткими реченнями у катего-ризованій формі. Під час складання реферату слід вживати стандартовані терміни, а якщо вони відсутні — найбільш уживані в науковій та технічній літературі, дотримуючись однаковості термінології. Середній135РЕФЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯобсяг тексту повинен містити до 150 слів. Реферат складається лише для інформацій-них цілей і не береться до уваги, наприклад, для визначення рівня техніки або тлумачення формули винаходу.РЕФЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ реферативная информация abstract informationСукупність вторинних документів (рефератів), які об'єднані будь-якою загальною ознакою, загальною темою тощо (наприклад, РЖ ВІНІТІ). До реферативної інформації в сфері промислової власності відносяться публікації в офіційних бюлетенях, а також реферати, що публікуються окремо деякими відомствами та фірмами.РЕФЕРАТИВНИЙ ЖУРНАЛ реферативный журнал abstract journalПеріодичне видання журнальної або карткової форми, що містить реферати опублікованих документів (наприклад, «Изобретения стран мира» — Росія, «Abridgments of Specifications» — Великобританія, «Auszuge aus den Patentanmel- dungen» — ФРН тощо).РЕЧОВИНА ЯК ОБ'ЄКТ ВИНАХОДУ вещество как объект изобретения substance as an object of inventionДо речовин як об'єктів винаходу належать:індивідуальні хімічні сполуки, дояких також умовно віднесені високомоле-кулярні сполуки та об'єкти генетичної інженерії (плазміди, вектори, рекомбінантнімолекули нуклеїнових кислот);композиції (сполуки, суміші, розчини, сплави тощо);продукти ядерного перетворення.РИНОК ЛІЦЕНЗІЙ рынок лицензий license marketСистема економічних взаємовідносин між продавцями та покупцями прав на нау-ково-технічні досягнення, які спрямовані на удосконалення технологічних процесів та засобів виробництва, приносять додатковий прибуток при їх промисловому використанні і мають єдину форму обігу на ринку. Об'єктами ліцензій на ринку можуть виступати й засоби індивідуалізації інтелектуальної власності у вигляді знаків для товарів і послуг, фірмових найменувань тощо, які не є технічними розробками, але містять такі елементи їхньої споживчої вартості, як новизна, виключність права власності, можливість отримання додаткового прибутку при промисловому використанні. Таким чином, товарною масою ринку ліцензій є винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау, топографії інтегральних мікросхем та інші об'єкти інтелектуальної власності.Ринок ліцензій, подібно до ринку традиційних товарів, має кількісні та якісні показники, характеризується закономірностями, обсягами, динамікою та тенденціями розвитку, галузевою та географічною структурою, має специфічні форми реклами, ціноутворення, маркетингу та інші особливості, зумовлені специфікою об'єктів інтелектуальної власності як товару. Ця специфіка полягає у тому, що за ліцензійним договором передається право, що є нематеріальною категорією.РІВЕНЬ ТЕХНІКИ уровень техники prior artРівень техніки — це сукупність відомих рішень, що знайшли відображення в об'єктах техніки, конструкторській і технологічній документації та інших джерелах інформації, яка прийнята за базу порівняння при визначенні умови патентоспроможності винаходу. «Новизна» виявляється на певну дату. Згідно із Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними в світі до дати подання заявки до Відомства або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Рівень техніки включає також зміст будь-136РОЗКРИТТЯ ВИНАХОДУякої заявки про видачу патенту України та міжнародної заявки, в якій зазначена Україна, в тій редакції, в якій її було подано спочатку, за умови, що ця заявка або виданий за нею патент згодом будуть опубліковані у встановленому порядку і що дата подання такої заявки або, якщо заявлено пріоритет, дата її пріоритету, передує відповідній даті.РІШЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ решение экспертизы examiner's decisionРішення експертизи - це офіційний документ експертного органу (див. «Експертний орган») відомства, яким завершується певний етап розгляду заявки. Рішення не слід ототожнювати із запитами, повідомленнями та іншими формами листування з заявником.Рішення має правовий характер і може бути оскаржено заявником шляхом подання заперечення до експертного органу або органу, компетентного вирішувати спори щодо рішення експертизи.Рішення експертизи приймаються щодо:встановлення дати подання заявки;видачі охоронного документа;— відхилення заявки.РОБОТОДАВЕЦЬработодатель employerРоботодавець — це особа, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом) або доручила іншій особі (особам) виконання конкретного завдання за окремим договором.РОЗГЛЯД ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТЮЗАЯВНИКАрассмотрение заявки при участии заявителяexamination of the application in presenceof the applicantРозгляд заявки за участю заявника або його представника може мати місце з ініціативи як заявника, так і експертногооргану. Форма, час та місце такого розгляду мають бути заздалегідь погоджені сторонами. Якщо заявників декілька, а участь у розгляді бере лише один, він повинен мати письмове доручення від решти заявників.Розгляд заявки за участю заявника може мати, як правило, форму експертних переговорів, коли з боку експертного органу участь в роботі бере безпосередньо експерт, що розглядає заявку, або експертної наради (див. «Експертна нарада»). За підсумками спільного розгляду заявки може складатися протокол в двох примірниках — для кожної із сторін.РОЗДІЛЕННЯ ЗАЯВКИ НА ВИДАЧУПАТЕНТУразделение заявки на выдачу патентаdivision of an application for grant of a patentРозділення заявки може мати місце при поданні заявки з порушенням вимоги єдності об'єкта, що заявляється, тобто фактично містиме відомості про два об'єкти, кожен з яких може бути предметом окремої заявки. За цих обставин відомство пропонує заявнику визначити, який саме об'єкт слід розглядати в рамках вже поданої заявки, а заявник одержує змогу додатково подати ще одну заявку зі збереженням, за певних умов, пріоритету за датою подачі першої заявки.РОЗКРИТТЯ ВИНАХОДУ раскрытие изобретения disclosure of inventionРозкриття винаходу — це дії, внаслідок яких суть винаходу стає відомою необмеженій кількості осіб, а наявність у джерелах інформації відомостей стосовно суті винаходу дає можливість спеціалісту в даній галузі техніки здійснити цей винахід. Розкриття винаходу, здійснене до подання заявки до патентного відомства, може позбавити винахід можливості одержати правову охорону, оскільки робить його невідповідним такій умові патентоспроможності, як новизна. Розкриття винаходу після подання заявки є цілком можливим і залежить від намірів заявника. Розкриття винаходу137РОЗМИВАННЯ (ОСЛАБЛЕННЯ) ТОВАРНОГО ЗНАКАне перешкоджає отриманню патенту і не позбавляє винахід новизни у випадках, коли таке розкриття здійснене автором винаходу, або іншою особою, що отримала безпосередньо від автора або опосередковано відповідну інформацію, за умови, що таке розкриття мало місце не більше як за 12 місяців до дати подання заявки або до дати заявленого пріоритету. При цьому доведення обставин розкриття покладається на особу, заінтересовану застосуванні цієї норми.РОЗМИВАННЯ (ОСЛАБЛЕННЯ) ТОВАРНОГО ЗНАКА размывание (ослабление) товарного знака dilution (weakening) of a trademarkРозмивання (ослаблення) товарного знака — це процес поступової втрати (ослаблення) розрізняльної здатності товарного знака (див. «Розрізняльна здатність товарного знака») внаслідок його використання різними виробниками для позначення неоднорідних товарів.РОЗРІЗНЯЛЬНА ЗДАТНІСТЬ ТОВАРНОГО ЗНАКА различительная способность товарного знака distinctive ability of a trademarkРозрізняльна здатність товарного знака — це важлива властивість товарного знака, що полягає в здатності ідентифікувати товари (послуги). Розрізняльна здатність товарного знака дає можливість споживачам розпізнавати товар (послугу) серед інших однорідних товарів (послуг). Розрізняльна здатність може бути притаманною товарному знаку, а також набутою шляхом використання знака. Розрізняльна здатність товарного знака є принциповою умовою, відповідно до якої визначається охороноздатність товарного знака (див. «Обороноздатність товарного знака»). Цей важливий принцип відображено як у Паризькій конвенції по охороні промислової власності, так і в національних законах щодо товарних знаків (див. статтю 6 Закону України «Про охорону прав на знаки длятоварів і послуг»). Тому наявність розрізняльної здатності у знака є однією з головних і абсолютних умов надання правової охорони знаку, адже основна функція товарного знака — відрізняти товари (послуги) одних осіб від товарів (послуг) інших осіб.РОЗРІЗНЯЛЬНІ ЗНАКИ отличительные знаки distinctive marksРозрізняльні знаки визначаються як фонетичні або візуальні засоби, зокрема слова і зображення, що застосовуються в економічній і соціальній сфері для зазначення осіб, а також позначення товарів і послуг, які цими особами постачаються, для того, щоб їх розрізняти і надавати можливість широкому загалу їх розпізнавати. Розрізняльні знаки включають імена, прізвища або фірмові найменування, які ідентифікують фізичних або юридичних осіб (див. «Фірмове найменування»); комерційні позначення, які позначають торговий фонд або підприємство; товарні знаки, що відрізняють товари або послуги якої-не-будь особи (див. «Товарний знак»); найменування місця походження товарів, що складається з назви місцевості, з якої походять товари, за умови, що якість товарів залежать від природних або людських факторів місцевості (див. «Назва місця походження товару»); географічні зазначення, тобто зазначення про місцевість, звідки походять товари, якщо назва місцевості користується репутацією по відношенню до цих товарів (див. «Географічне зазначення»); зазначення походження, що є простими, прямими або непрямими, вказівками на походження товарів з певного географічного місця (див. «Зазначення походження»).РУБРИКАрубрикаheading, entry (of a classification scheme)Розділ тексту, що має власну нумерацію, буквене позначення або назву; елемент (підрозділ) класифікаційної системи, який має самостійну назву.138СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЗНАКСВІДОЦТВОНА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУПРОПОЗИЦІЮсвидетельство на рационализаторскоепредложениеcertificate on innovationСвідоцтво на раціоналізаторську пропозицію — це охоронний документ, що видається автору після винесення рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською І прийняття її до використання, та підтверджує визнання пропозиції раціоналізаторською, дату подання і авторство на раціоналізаторську пропозицію. Свідоцтво видається підприємством, яке прийняло зазначене рішення.СВІДОЦТВО НА ТОПОГРАФІЮ ІМС свидетельство на топографию ИМС certificate of topography of integrated circuitsСвідоцтво на топографію ІМС — це документ, що підтверджує реєстрацію топографії ІМС і засвідчує виключне право власності на цю топографію.СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА свидетельство о регистрации товарного знака certificate of registration of a trademarkСвідоцтво про реєстрацію товарного знака є офіційним документом, що засвідчує реєстрацію товарного знака, його пріоритет, виключне право власника знака відносно товарів і/або послуг, зазначених у реєстрації товарного знака.За законодавством України право власності на знак засвідчується свідоцтвом України на знак для товарів і послуг (див. статтю 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).СВІТОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ (COT) Всемирная торговая организация (ВТО)World Trade Organization (WTO)Угода, якою заснована Світова організація торгівлі (COT), була прийнятар. у м. Маракеші, набула чинностіp. COT — головний офіційний механізм міжнародно-правової системи ГАТТ(див. «Генеральна угода з тарифів і торгівлі»). Головною умовою членства в СОТ єприєднання країни до ГАТТ, комплексуміжнародних договорів цієї системи, тобтонеобхідною є мінімальна відповідність національного законодавства стандартам інормам, які містяться у міждержавних договорах системи ГАТТ.СЕКРЕТНІ ОБ'ЄКТИ ПРОМИСЛОВОЇВЛАСНОСТІсекретные объекты промышленнойсобственностиsecret objects of industrial propertyСекретні об'єкти промислової власності — це об'єкти промислової власності, що становлять державну таємницю. Одержують правову охорону та використовуються відповідно до законодавства України про державну таємницю та Положення про порядок оформлення та розгляду заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, що становлять державну таємницю. До об'єктів промислової власності, що становлять державну таємницю, відносяться, як правило, об'єкти, створені з використанням інформації, зареєстрованої у Зводі відомостей, що становлять державну таємницю, або об'єкти, що можуть бути віднесені до державної таємниці відповідно до ст. 6 Закону України «Про державну таємницю». Такі об'єкти становляють інтерес для охорони держави, збереження їх в таємниці необхідне з точки зору дердавної безпеки. Секретні об'єкти не можуть бути запатентовані в інших країнах, їх опис не публікується.СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЗНАК сертификационный знак certification markСертифікаційний знак — це знак, що вказує на відповідність товару певним139СИГНАЛЬНА ПАТЕНТНА ІНФОРМАЦІЯстандартам якості. Сертифікаційний знак, виконуючи гарантійну функцію, підтверджує наявність певних якісних характеристик товару. Будь-яке підприємство, якщо його товари відповідають встановленим стандартам, може використовувати сертифікаційний знак. Особи, які застосовують такий знак, об'єднуються за принципом «відкритого підприємства». Надавати дозвіл на використання сертифікаційного знака і здійснювати контроль за дотриманням умов його використання може організація, уповноважена державою, або особа, яка є власником сертифікаційного знака.СИГНАЛЬНА ПАТЕНТНАІНФОРМАЦІЯсигнальная патентная информацияalert patent informationІнформація загального характеру стосовно поточних надходжень патентної документації, яка містить відомості про вітчизняні та зарубіжні винаходи (корисні моделі), промислові зразки.СИЛЬНИЙ ТОВАРНИЙ ЗНАК сильный товарный знак strong trademarkСильним товарним знаком вважається товарний знак, який має високу розрізняльну здатність, притаманну або набуту шляхом тривалого використання, тобто знак, що має високу охороноздатність (див. «Охороноздатність товарного знака», «Розрізняльна здатність товарного знака»).СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК систематический указатель classification indexПокажчик, який містить номери патентних документів, що розташовані в порядку присвоєних їм індексів класифікації. Патентні документи, які мають декілька індексів класифікації, наводяться в систематичному покажчику за кожним присвоєним їм індексом класифікації. Прикладом власне систематичного покажчика є поточні та річні покажчики патентних документів, що публікуються в офіційному бюлетені. Успеціалізованих систематичних покажчиках додатково подаються назви патентних документів, імена заявників, винахідників або власників патентів та інша необхідна інформація.СЛАБКИЙ ТОВАРНИЙ ЗНАК слабый товарный знак weak trademarkСлабкий товарний знак — це товарний знак, якому бракує розрізняльної здатності або розрізняльна здатність якого частково втрачена внаслідок розмивання (ослаблення) товарного знака (див. «Розмивання (ослаблення) товарного знака», «Розрізняльна здатність товарного знака»).СЛОВЕСНИЙ ТОВАРНИЙ ЗНАК словесный товарный знак word trademarkСловесний товарний знак — це знак, що складається зі словесних елементів (елемента), зокрема окремих слів, словосполучень або сполучень літер, цифр. Словесні товарні знаки, зображення яких має особливу форму (оригінальний шрифт тощо), відносять також до зображальних товарних знаків (див. «Зображальний товарний знак»), їх називають також логотипами.СОРТ РОСЛИНсорт растений plant varietyЗгідно із Законом України «Про охорону прав на сорти рослин» сорт рослин визначається як штучно відібрана сукупність рослин у межах одного і того ж ботанічного таксону з притаманними їм біологічними ознаками і властивостями, що характеризують їх спадковість, яка має хоча б одну відмінність від відомих сукупностей рослин того ж ботанічного таксону і може вважатися єдиною з точки зору придатності для відтворення сорту. Категорія сорту — клон, лінія, гібрид, популяція.140СТАНДАРТИ У СФЕРІ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІСОРТИ РОСЛИН, ПРАВА НА ЯКІ НЕОХОРОНЯЮТЬСЯсорта растений, права на которыене охраняютсяplant varieties, for which rightsare not protectedПрава на сорти рослин, які не увійшли до Переліку родів і видів рослин, на сорти яких видаються патенти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1998 р. № 2085, не охороняються в Україні. Такі сорти повинні використовуватися тільки після проведення державного сортовипробування І занесення їх до Реєстру сортів рослин України (реєстр, до якого занесені сорти, допущені до використання). Рішення про занесення сорту до Реєстру сортів рослин України приймається на підставі результатів державного сортовипробування і затверджується Кабінетом Міністрів України.СОРТИ РОСЛИН, ПРАВА НА ЯКІОХОРОНЯЮТЬСЯсорта растений, права на которыеохраняютсяplant varieties, which rights are protectedПостановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1998 р. № 2085 затверджено перелік родів і видів рослин, на сорти яких в Україні видаються патенти:буряк столовий, буряк цукровий, жито, картопля, капуста білокачанна, кукурудза, пшениця тверда, пшениця м'яка, соняшник, ячмінь.СПОЖИВАЧ ІНФОРМАЦІЇ потребитель информации user of informationФізична або юридична особа, яка одержує та використовує інформацію в науковій або практичній діяльності.СПОСІБ ЯК ОБ'ЄКТ ВИНАХОДУ способ как объект изобретения method as an object of inventionДо способів як об'єктів винаходів належать процеси виконання дій над матеріальним об'єктом (об'єктами) за допомогою матеріальних об'єктів. Спосіб як об'єкт ви-находу характеризується наявністю дії чи сукупності дій, порядком виконання дій у часі, режимом, використанням речовин, пристроїв, штамів мікроорганізмів, культур клітин рослин і тварин.СПРАВА ЗАЯВКИдело заявки application fileСправа заявки — це упорядковані, зареєстровані та вкладені у спеціальну теку матеріали заявки, що довічно зберігаються у відомстві. До справи додаються всі документи, що надходять до відомства під час розгляду заявки, копії всіх документів, що відомство надсилає заявнику, та інші документи, які мають відношення до заявки. Справи заявок зберігаються і опубліковуються за реєстраційними номерами заявок.СПРИЯННЯ ВИНАХІДНИЦТВУІ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇсодействие изобретательствуи рационализацииpromotion of inventiveness and rationalizationДіяльність щодо надання автору ОІВ або власнику патенту допомоги в процесах створення, виявлення, оформлення прав і використання ОІВ.СТАНДАРТИ У СФЕРІ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ стандарты в области промышленной собственности industrial property standardsДержавні стандарти України у сфері промислової власності — ДСТУ 3575—97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення» та ДСТУ 3574—97 «Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення» — нормативні документи, затверджені Державним комітетом України зі стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України) і введені в дію на території України з 01.01.98 р. Ці стандарти установлюють основні положення, порядок проведення та форму звіту про патентні дослідження і порядок складання та оформлення патентного формуляра.141СТАНДАРТИ ВОІВДСТУ 3575—97 застосовується в усіх галузях господарської діяльності на етапах створення і використання об'єкта господарської діяльності, а ДСТУ 3574—97 — для забезпечення використання об'єкта господарської діяльності в державі та за кордоном без порушення прав власників чинних охоронних документів і заявників на об'єкти промислової власності.СТАНДАРТИ ВОІВ стандарты ВОИС WIPO StandardsКомплекс міжнародних стандартів, які стосуються інформації та документації у сфері промислової власності та містять правила і рекомендації щодо уніфікованих методів представлення патентної інформації на різних носіях (паперових, мікрофор-мах і машинозчитуваних). Призначені як для використання відомствами промислової власності, так і споживачами патентної інформації.Розроблення стандартів у сфері промислової власності здійснює в рамках Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) Постійний комітет з інформаційних технологій, який було створено у 1998 р. на базі Постійного комітету ВОІВ з інформації у сфері промислової власності.Стандартами регламентуються: форма та зміст патентних документів; правила індексування, класифікування та кодування патентних документів; зміст та структура офіційних бюлетенів та покажчиків до них, матеріальних носіїв інформації тощо.Для полегшення доступу до патентної інформації в цілому та до бібліографічного змісту патентних документів зокрема розроблені міжнародні цифрові коди для ідентифікації даних, так звані коди ІНІД (див.), які використовуються для позначення основних бібліографічних даних з метою їх ідентифікації. Ці коди визначені стандартами ВОІВ ST.9, ST.60, ST.80.Поряд зі стандартами, які необхідні користувачам патентної інформації для полегшення пошуку і аналізу патентної документації, діє ряд стандартів, що мають специфічний характер і призначені для вузь-кого кола спеціалістів, які займаються формуванням баз даних, записом та обміном інформації на машинозчитуваних носіях.Стандарти ВОІВ, необхідні для практичної діяльності споживачів патентної інформації, подані в додатках до цього видання.Офіційним виданням, в якому публікуються повні тексти стандартів, є «Довідник ВОІВ з інформації та документації в галузі промислової власності» («Handbook on Industrial Property Information and Documentation»), що видається англійською мовою. В межах проекту зі співробітництва між ВОІВ і Російським агентством з патентів і товарних знаків підготовлено та видано «Руководство ВОИС по информации и документации в области промышленной собственности (Стандарты ВОИС)», Женева, ноябрь 1998 г. Матеріали цього видання входять також до складу компакт-диска, який вміщує тексти стандартів англійською, французькою та іспанською мовами. Як компакт-диск, так і публікації на паперових носіях регулярно оновлюються Міжнародним бюро ВОІВ. Основні стандарти ВОІВ розміщені на web-сторінці ВОІВ (http://www.wipo.int або http://www.ompi.int).СТАНДАРТИЗАЦІЯстандартизацияstandardizationВстановлення та застосування стандартів, норм і правил з метою упорядкування діяльності в певній галузі. Існують національні державні стандарти, міждержавні та міжнародні стандарти (ІСО, ВОІВ тощо).СТРОК ДІЇ ПАТЕНТУ срок действия патента term (duration) of patentдив. ПАТЕНТСТРОК ДІЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТОВАРНОГО ЗНАКА срок действия регистрации товарного знака duration of registration of a trademarkдив. РЕЄСТРАЦІЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА142СХОЖІСТЬ ТОВАРНИХ ЗНАКІВСТРУКТУРА ФОНДУструктура фондаcollection arrangement, stock arrangementСистема організаційної побудови фонду. Фонди патентних документів, як правило, організовані за систематичним (класифікаційним) або нумераційним принципом.СУБ'ЄКТ ПРАВАсубъект права subject of rightСуб'єкт права — це громадянин або юридична особа, яка згідно з чинним законодавством має цивільну дієздатність і правоздатність, тобто здатність мати права і приймати на себе юридичні зобов'язання. Суб'єктом права може бути також держава.СУБЛІЦЕНЗІЯсублицензия sub-licenseНадання ліцензіатом права на використання об'єкта інтелектуальної власності третім особам за згодою ліцензіара і на умовах, які повинні бути обумовлені в основному ліцензійному договорі між ліцен-зіаром і ліцензіатом.СУМАРНИЙ ЕФЕКТ суммарный эффект summary effectСумарний ефект — це один з проявів порушення єдності винаходу, коли в матеріалах заявки описані самостійні технічні рішення, а технічний результат є простою сумою ефектів обох рішень, кожне з яких здатне самостійно, хоча і частково, забезпечити той же технічний результат.СУТТЄВІ ОЗНАКИ существенные признаки substantial featuresСуттєві ознаки винаходу — це ознаки, наведені в незалежному пункті формули винаходу, сукупність яких є необхідною і достатньою для повної характеристики суті винаходу і досягнення декларованого технічного результату.Різні види об'єктів винаходу характеризуються різними, типовими для даного об'єкта суттєвими ознаками.Пристрій визначається такими ознаками як наявність вузлів, форма їх виконання, зв'язки між ними, матеріал та ін. Для характеристики способів використовуються ознаки наявності та послідовності виконання певних операцій над матеріальними об'єктами, режими їх проведення, використання при цьому певних речовин тощо.Речовина як індивідуальна хімічна сполука може характеризуватись якісним та кількісним складом атомів, складом та структурою молекул, геометрією молекули та ін. Речовина як композиція визначається кількісним та якісним складом інгредієнтів, структурою тощо. Ознаками штаму мікроорганізму є культурально-морфоло-гічна характеристика із зазначенням умов продукування, фізіолого-біохімічна характеристика, вірулентність, антигенна структура та інші спеціальні ознаки.При визначенні суттєвих ознак, що наводяться в формулі винаходу, слід уникати зайвої конкретизації в тих випадках, коли ознаку можна визначити родовим поняттям, що охоплює ряд рівноцінних конкретних варіантів її реалізації.СХОЖІ ТОВАРИ АБО ПОСЛУГИ сходные товары или услуги similar goods or servicesСхожими товарами або послугами вважаються товари або послуги, що відносяться до одного роду, виду або мають одне призначення, однакові канали реалізації та спільну клієнтуру. Синонімом до схожих товарів або послуг можуть бути однорідні або подібні товари або послуги.СХОЖІСТЬ ТОВАРНИХ ЗНАКІВсходство товарных знаков similarity of trademarksСхожість товарних знаків — це збіг сприйняття декількох мотивів, що утворюють товарний знак (див. «Мотив товарного знака»). Якщо, не зважаючи на окремі відмінності, сприйняття мотивів товарних знаків призводить до змішування цих знаків, то такі знаки вважаються схожими настільки, що їх можна сплутати (див. «Товарний знак схожий настільки, що його можна сплутати з іншими знаками»).143ТЕМАТИЧНИЙ ПАТЕНТНИЙ ПОШУКТЕМАТИЧНИЙ ПАТЕНТНИЙ ПОШУК тематический патентный поиск patent searching by subject matterЦей вид пошуку ще називають предметним і здійснюють з метою виявлення об'єктів промислової власності, що стосуються досліджуваного питання (досліджуваної галузі). Залежно від тематики та виду об'єкта промислової власності, за допомогою елементів інформаційно-пошукової мови, наприклад індексів рубрик Міжнародної патентної класифікації, визначається пошукова область стосовно патентного фонду кожної країни з урахуванням: переліку патентоспроможних (охороноспромож-них) об'єктів; умов надання правової охорони; систем видачі охоронних документів; правил розгляду заявок; прийнятого тлумачення принципів єдності винаходу (корисної моделі); правил виявлення прототипу; правил упорядкування та систематизації патентних документів; строків дії охоронних документів.Тематичний пошук проводиться не тільки за фондами описів винаходів до патентів, а й за фондами опублікованих описів до заявок на винаходи, а також за фондами описів корисних моделей та промислових зразків. Пошуковим образом документа може бути як індекс рубрики відповідної класифікації, так і список ключових слів.ТЕХНІЧНИЙ РЕЗУЛЬТАТ технический результат technical effectТехнічний результат — це прояв нових технічних властивостей об'єкта винаходу, що зумовлені сукупністю його суттєвих ознак, в тому числі нових. Саме «участь» у забезпеченні технічного результату і є критерієм суттєвості тієї чи іншої ознаки винаходу.Наявність зв'язку між запропонованим переліком ознак і технічним результатом має бути докладно висвітлена і доведена в описі винаходу.ТЕХНОЛОГІЯтехнологияtechnologyТехнологія — це систематизовані знання про процес виробництва продукту чи надання послуги в промисловості, сільському господарстві або торгівлі, незалежно від того, чи відображене це знання в винаході, корисній моделі, промисловому зразку, сорті рослин, технічній інформації, що закріплена документально, у кваліфікації чи досвіді фахівців стосовно конструювання, зборки, технічного обслуговування, експлуатації промислового обладнання або управління промисловим чи торговельним підприємством. Таке знання може бути передано і застосовано для вирішення проблем, що виникають у різних сферах людської діяльності.ТИМЧАСОВА ПРАВОВА ОХОРОНА ВИНАХОДІВ, СОРТІВ РОСЛИН временная правовая охрана изобретений, сортов растенийprovisional (ad interim) protection of rights in inventions, plant varietiesЗгідно з чинним законодавством України заявленому винаходу або сорту рослин надається тимчасова правова охорона в обсязі формули винаходу чи опису сорту, від дати публікації даних за заявкою в офіційному бюлетені відомства. Дія тимчасової правової охорони припиняється з дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту чи повідомлення про припинення діловодства за заявкою.Фізична або юридична особа, яка використовує заявлений об'єкт у зазначений період, сплачує патентовласнику на його вимогу після одержання ним патенту грошову компенсацію, розмір якої визначається угодою сторін. Тимчасова правова охорона вважається такою, що не настала,144ТОВАРНИЙ ЗНАКякщо прийнято рішення про відмову у видачі охоронного документа, можливості оскарження якого вичерпані.Дія тимчасової правової охорони за міжнародною заявкою на винахід починається з дати її міжнародної публікації.ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ ПАТЕНТНОГОДОКУМЕНТАтитульный лист патентного документаfront (first) page of a patent documentПерша сторінка опису до опублікованої заявки або патенту на винахід (корисну модель), яка вміщує мінімум елементів бібліографічних даних, що публікуються у взаємозв'язку з кодами ІНІД (див. ST.9), за допомогою яких можна ідентифікувати елементи бібліографічних даних. Ці коди можуть супроводжуватись словесним позначенням елементів бібліографічних даних. На титульному листі, окрім зазначеного, подається реферат або незалежний пункт формули, а також креслення або хімічна формула.ТОВАРтоварgood, commodityТовар — це продукт праці, який вироблено, видобуто або перероблено з метою продажу. Відповідно до Паризької конвенції по охороні промислової власності характер товару, для якого призначений товарний знак, не може бути причиною відмови у реєстрації товарного знака. Це положення слугує для того, щоб товарному знаку надавалась охорона незалежно від того чи можуть товари, на які поширюється охорона, продаватися в країні, в якій така охорона витребовується (див. Статтю 7 Паризької конвенції по охороні промислової власності).ТОВАРИ (ПОСЛУГИ),ЩО ПЕРЕЛІЧЕНІ ПРИ РЕЄСТРАЦІЇТОВАРНОГО ЗНАКАтовары (услуги), перечисленныепри регистрации товарного знакаgoods (services) listed In the registration of a trademarkТовари (послуги), що перелічені при реєстрації знака, — це товари і/або послуги, щодо яких подана заявка на реєстрацію товарного знака, відносно яких зареєстровано знак, і якими визначається предметна сфера дії права на товарний знак. Товари та послуги згруповані за класами Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП) (див. «Класифікування товарів і послуг»), тобто зазначено, якому класу МКТП відповідають ті чи інші товари або послуги. Крім того, товари та послуги, як правило, зазначено точними термінами або термінами, близькими за змістом до термінів МКТП, що дозволяє їх ідентифікувати. Якщо назва товарів або послуг відсутня у МКТП, то при визначенні до якого класу МКТП відносяться такі товари або послуги враховується їх призначення, матеріали тощо.ТОВАРНИЙ ЗНАК товарный знак trademarkТоварний знак (знак для товарів і послуг) — це один із засобів ідентифікації товарів або послуг, тобто позначення, здатне відрізняти товари або послуги однієї особи від товарів або послуг іншої особи.Відповідно до Статті 6 sexies Паризької конвенції по охороні промислової власності країни-учасниці гарантують охорону знаків обслуговування (знак, що використовується при наданні послуг), але зазначена норма не містить вимоги щодо розробки спеціального законодавства відносно знаків обслуговування. Країна-учасниця Паризької конвенції може забезпечувати положення щодо гарантій охорони знакам обслуговування будь-яким способом. Загальноприйнятою в світі є практика надання правової охорони знакам обслуговування на тих же засадах, що і товарним знакам, тобто прирівнення цих знаків у правовому режимі, тому найчастіше термін «товарний знак» по суті відповідає терміну «товарний знак і знак обслуговування».Ю079 145ТОВАРНИЙ ЗНАК СПІЛЬНОГО ВОЛОДІННЯВідповідно до Статті 1 Паризької конвенції по охороні промислової власності товарний знак відноситься до об'єктів промислової власності. Головна розрізняльна функція товарного знака випливає з самого визначення. Виділення маркованих товарів або послуг з маси конкуруючих з ними допомагає власнику знака в продажу товарів або при наданні послуг, а споживачу — у виборі підходящих товарів чи послуг серед подібних. Крім того, товарний знак має гарантійну функцію, яка визначається гарантуванням споживачам знайомої їм якості товарів (послуг). Властива товарному знаку й рекламна функція, мета якої — привернення уваги споживачів до товарів (послуг), маркованих певним товарним знаком. Виконуючи ідентифікаційну функцію, товарний знак опосередковано вказує на товаровиробника або на особу, що надає послугу. Завдяки тісному зв'язку між товарами (послугами) та товарним знаком, останні надають суспільству інформацію щодо товарів та послуг, і таким чином допомагають власникам знаків стимулювати та зберігати попит на ці товари або послуги. Отже, і це важливо, знаки не повинні вводити в оману споживачів, використовуватися для фальсифікованої реклами або недобросовісної конкуренції. Важливість товарного знака та охорони, яка йому надається, пов'язані зі значимістю його економічної ролі в інтересах підприємства та соціальної — в інтересах громадськості. В Україні терміну «товарний знак» відповідає термін «знак для товарів і послуг» (див. статтю 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»),ТОВАРНИЙ ЗНАК СПІЛЬНОГОВОЛОДІННЯтоварный знак совместного владенияjointly owned trademarkТоварний знак спільного володіння — це товарний знак, право на який набуто кількома особами. Відрізняється від індивідуального товарного знака тим, що умови використання такого знака визначаються угодою між співвласниками знака, а в разі відсутності такої угоди, кожен з них можекористуватися і розпоряджатися знаком за власним розсудом, але жоден не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання знака та передавати право власності на знак іншій особі без згоди решти співвласників.ТОВАРНИЙ ЗНАК СХОЖИЙ НАСТІЛЬКИ, ЩО ЙОГО МОЖНА СПЛУТАТИ З ІНШИМИ ЗНАКАМИ товарный знак, схожий до степени смешения с иными знаками confusing similar trademarkТоварним знаком схожим настільки, що його можна сплутати з іншими знаками, вважається знак, який асоціюється з іншими знаками (знаком) в цілому, незважаючи на окремі відмінності щодо елементів знака (див. «Елемент товарного знака»). За законодавством України позначення схожі настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг або знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, не можуть бути зареєстровані як знаки (див. статтю 6 (3) Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).ТОВАРНИЙ ЗНАК ТОТОЖНИЙ товарный знак тождественный identical trademarkТоварний знак тотожний — це товарний знак, зображення якого в усіх елементах (див, «Елемент товарного знака») збігається із зображенням іншого знака. Тотожні знаки найчастіше можуть вступати в конфлікт (див. «Конфліктуючий товарний знак»), оскільки використання таких знаків для однорідних товарів або послуг на одному ринку може призводити до змішування виробників або осіб, що надають послуги. Тому, якщо на реєстрацію знака подається позначення, що є тотожним вже зареєстрованому знаку або такому, що охороняється без реєстрації (див. «Загальновідомий знак») на ім'я іншої особи, реєстрація не здійсню-146ТРАНСЛІТЕРАЦІЯється або, у разі такої реєстрації, вона може визнаватися недійсною (див. «Втрата чинності (припинення дії) реєстрації товарного знака»). За законодавством України позначення, що є тотожними знакам, раніше зареєстрованим чи заявленим на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг, або знакам інших осіб, що охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, не можуть бути зареєстровані як товарні знаки (див. статтю 6 (3) Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).ТОПОГРАФІЯ ІМСтопография ИМСtopography of integrated circuitsЗгідно із Законом України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» топографія ІМС визначається як зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з'єднань між ними.ТОЧНІСТЬ ПОШУКУ точность поиска precision of retrievalТочність пошуку визначається часткою релевантних документів серед загальної кількості документів, знайдених під час пошуку. Співвідношення повноти (див. «Повнота пошуку») і точності пошуку залежить від формулювання пошукового запиту.ТРАНСКРИПЦІЯтранскрипцияtranscriptionПредставлення слів (або буквосполук) будь-якої мови за допомогою знаків, що передають особливості вимови цих слів (або буквосполук). Розрізняють фонетичну та практичну транскрипцію. При фонетичному транскрибуванні здійснюється передання звуків якоїсь мови за допомогою спеціальних графічних знаків, при цьому кожний звук повинен бути позначенийокремим знаком, з яких складається фонетична транскрипція слова або буквосполу-ки. Практична транскрипція — передання слів (або буквосполук) однієї мови за допомогою літер іншої мови. Така транскрипція широко вживається для представлення іншомовних власних імен, географічних назв, термінів. В офіційних бюлетенях патентних відомств України, Росії та деяких інших країн СНД, в патентних документах та інших публікаціях стосовно об'єктів промислової власності передання літерами кириличної абетки (зокрема, української або російської) імен винахідників, заявників, власників патентів або реєстрацій знаків, які в оригіналі були представлені літерами латинської абетки, здійснюється, переважно, шляхом практичної транскрипції. У випадках, коли необхідно зберегти фонетичну ідентичність слова або буквосполуки (наприклад, при представленні словесних знаків зарубіжних фірм літерами української абетки), доцільно також застосовувати транскрипцію, оскільки ефективність використання іншомовного словесного знака для реклами на радіо, телебаченні багато в чому залежить від адекватності передачі його оригінального звучання (див. також « Транслітерація»).ТРАНСЛІТЕРАЦІЯтранслитерация transliterationПередання слів або буквосполук будь-якої мови шляхом заміни знаків однієї графічної системи (абетки) знаками іншої. Транслітерування застосовується здебільшого для спрощення друкарського набору, полегшення використання іншомовного матеріалу, зокрема, для одноманітного представлення імен та власних назв з метою вдосконалення їх пошуку в автоматизованих системах. Сам процес транслітерування може виконуватися комп'ютером за допомогою відповідних програмних засобів.У процесі транслітерування знак однієї абетки передається відповідним знаком або сполукою знаків іншої абетки. На відміну від транскрипції, транслітерація не має наWO-79 147ТРАНСЛІТЕРАЦІЯметі переданий особливостей вимови іншомовних слів. Перевагою транслітерації є, однак, простота і одноманітність прямого та зворотного перетворення при пере-данні слів якоїсь мови засобами іншої абетки (зокрема, латинично-кирилична та ки-рилично-латинична транслітерація, а також представлення знаків японської абетки за допомогою літер латинської абетки). Стандарт ВОІВ ST.20 рекомендує відомствам промислової власності застосовувати транслітерацію для передання імен та найменувань заявників, винахідників і власників охоронних документів, зокрема, для вміщення їх в іменні покажчики. При цьому слід користуватися таблицями транслітерації, що надаються в міжнародних або основаних на них національних стандартах. Відповідні стандарти ІСО стосовно транслітерації: ISO/R233-1961, ISO/R259-1962, ISO/R9-1968, ISO 7098-1982.Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу охоронних документів України (патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, свідоцтв на знаки для товарів і послуг та на топографії інтегральних мікросхем) передбачена вимога представляти іноземні імена та найменування заявників українською абеткою із застосуванням транслітерації. Також, відповідно до п. 2.1.22 «Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг», при поданні заявки вимагається надання перекладу і транслітерації словесного знака, представленого іноземною мовою. На практиці в цих випадках застосовується спрощена транскрипція. Питання уніфікації представлення іноземних імен та назв засобами кириличної абетки для застосування в публікаціях щодо об'єктів промислової власності є актуальним для патентних відомств країн, які застосовують кириличну абетку.148УМОВИ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ ТОПОГРАФІЇ ШСУГОДА ПРО ТОРГОВІ АСПЕКТИ ПРАВІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ(ТРІПС)Соглашение о торговых аспектах правна интеллектуальную собственность(ТРИПС)agreement on Trade-Related Aspectsof Intellectual Property Rights (TRIPS)Угода про торгові аспекти прав на інтелектуальну власність (ТРІПС) є результатом Уругвайського раунду переговорів стосовно багатосторонньої торгівлі, що проводився в рамках ГАТТ у грудні 1993 р. Ця Угода складає додаток 1C Маракешської угоди, якою засновано Угоду СОТ.Укладена 15.04.94, набула чинності 01.01.95.Угода ТРІПС — невід'ємна частина СОТ — угоди, якою зв'язані всі члени СОТ (ст. ІІ.2 Угоди СОТ). Ця Угода вимагає від держав-членів СОТ захищати інтелектуальну власність (ст. 1.2) у відповідності з умовами Угоди.Угода ТРІПС встановлює мінімальні стандарти щодо захисту прав інтелектуальної власності, а також процедури та методики їх застосування, встановлює механізм для консультацій та контролю на міжнародному рівні з метою досягнення відповідності норм цих стандартів державами-членами на національному рівні.Структура Угоди грунтується на існуючих міжнародних конвенціях щодо прав інтелектуальної власності. Основним принципом стосовно змісту і обсягу зобов'язань у відповідності з Угодою ТРІПС є те, що держави-члени повинні здійснювати положення Угоди і застосовувати режим, передбачений в Угоді, до громадян інших держав-членів.Держави-члени вільні у визначенні придатного способу застосування положень Угоди ТРІПС в рамках їх власних юридичних систем і практики і можуть застосовувати більш широку охорону, ніж вимагається, за умови, що така додатковаохорона не суперечить іншим положенням Угоди.Угода ТРІПС встановлює, що термін «інтелектуальна власність» відноситься до всіх категорій інтелектуальної власності (розділи 1—7 частини II Угоди), а саме до авторського права та суміжних прав, товарних знаків, географічних зазначень, промислових зразків, патентів, топографій ІМС і конфіденційної інформації.УМОВИ КОНТРАКТУ условия контракта contract termsУмови контракту — це узгоджені сторонами і зафіксовані в контракті предмет угоди, характеристики товару, ціни, строки виконання зобов'язань, а також самі взаємні права та обов'язки сторін. Умови контракту можуть визначатися також міжнародними й іншими угодами і загальними умовами, на які в контракті зроблені посилання.УМОВИ ОХОРОНОЗДАТНОСТІТОПОГРАФІЇ ІМСусловия охраноспособноститопографии ИМСconditions of protectability for topographyof integrated circuitsЗгідно із Законом України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» топографія ІМС відповідає умовам охороноздатності, якщо вона є оригінальною.Топографія ІМС визнається оригінальною, якщо вона не створена шляхом прямого відтворення (копіювання) іншої топографії ІМС, має відмінності, що надають їй нових властивостей, і не була відомою у галузі мікроелектроніки до дати подання заявки до Відомства або до дати її першого використання.Топографія визнається оригінальною доти, доки не доведено протилежне.Не визнається оригінальною топографія, заявка на реєстрацію якої подана до Відомства пізніше ніж через 2 роки від дати її першого використання.149УМОВИ ПАТЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИНАХОДУУМОВИ ПАТЕНТОСПРОМОЖНОСТІВИНАХОДУусловия патентоспособности изобретенияconditions of patentability for inventionЗгідно із Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» умовами патентоспроможності винаходу є: новизна; винахідницький рівень; промислова придатність.Винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки (див. «Рівень техніки»). Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не випливає з рівня техніки. Винахід визнається промислово придатним, якщо його може бути використано в промисловості або в іншій сфері діяльності.УМОВИ ПАТЕНТОСПРОМОЖНОСТІКОРИСНОЇ МОДЕЛІусловия патентоспособностиполезной моделиconditions of patentability for utility modelЗгідно із Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» корисна модель відповідає умовам патентоспроможності, якщо вона є новою і промислово придатною.Корисна модель визнається новою, якщо вона не є частиною рівня техніки. Конструкції, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни можуть враховуватися лише окремо.Корисна модель визнається промислово придатною, якщо її може бути використано в промисловості або в іншій сфері діяльності людини.УМОВИ ПАТЕНТОСПРОМОЖНОСТІПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКАусловия патентоспособностипромышленного образцаconditions of patentability for industrial designЗгідно із Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим і промислово придатним.Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Відомства або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх заявок, що раніше надійшли до Відомства.Промисловий зразок визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.УМОВИ ПАТЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СОРТУ РОСЛИНусловия патентоспособности сорта растений conditions of patentability for plant varietyЗгідно із Законом України «Про охорону прав на сорти рослин» умовами патентоспроможності сорту є новизна, відмінність, однорідність і стабільність.Сорт вважається новим, якщо на дату надходження заявки про видачу патенту на сорт до Держпатенту України насіння даного сорту не продавалося чи не відчужувалося іншим шляхом автором сорту або його роботодавцем іншим особам для використання сорту: на території України більше одного року; на території будь-якої іншої країни для винограду, деревних декоративних, плодових культур та лісових порід більше шести років та більше чотирьох років — для будь-яких інших культур. Сорт відповідає умовам відмінності, якщо він явно відрізняється від будь-якого іншого сорту, загальновідомого на дату надходження заявки до Держпатенту України. Сорт вважається однорідним, якщо з урахуванням особливостей розмноження рослини цього сорту за своїми ознаками є досить однорідними. Сорт відповідає умовам стабільності, якщо його основні ознаки залишаються незмінними після кожного розмноження, а у разі особливого циклу розмноження — в кінці кожного циклу розмноження.150УСТУПКА ТОВАРНОГО ЗНАКАУНІФІКАЦІЯ ПАТЕНТНИХДОКУМЕНТІВунификация патентных документовpatent documents unificationСкорочення числа видів та різновидів документів, які застосовуються в певній галузі, підвищення їх якості, зменшення трудомісткості процесів їх створення та обробки. Як інформаційну сукупність документ можна охарактеризувати різними параметрами (тип носія, формат, мова, правила розташування інформації на полі документа тощо), кожний з яких може бути прийнятий за об'єкт уніфікації. Однак при цьому виділяють три основних об'єкти уніфікації документів: форма, семантична (смислова) частина, технологічні процеси роботи з ними.Уніфікація патентних документів проводиться в рамках ВОІВ на основі узгоджених в міжнародному масштабі стандартів і рекомендацій. Зокрема, це стосується уніфікації змісту та розташування даних титульного листа патентного документа, форматів даних для представлення патентнихдокументів на електронних носіях, технічних вимог щодо застосування оптичних дисків CD-ROM для обміну патентною документацією тощо.УСТУПКА ПРАВА ЗА ЗАЯВКОЮ НА РЕЄСТРАЦІЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА уступка права по заявке на регистрацию товарного знакаassignement of right to the application for registration of a trademarkУступкою права за заявкою на реєстрацію товарного знака є відмова заявника від права на заявку, подану на реєстрацію товарного знака, на користь іншої особи.УСТУПКА ТОВАРНОГО ЗНАКА уступка товарного знака assignement of a trademarkУступкою товарного знака є відмова власника товарного знака від права на знак в повному обсязі або відносно частини товарів і/або послуг (повна або часткова відмова) на користь іншої особи.151ФАСЕТНІ КЛАСИФІКАЦІЇФАСЕТНІ КЛАСИФІКАЦІЇ фасетные классификации facet-type classificationsСистеми класифікації, в яких складні класи утворюються в процесі відображення змісту документа засобами даної класифікації. В основі побудови фасетної класифікації лежить фасетний аналіз галузей науки і техніки. На базі аналізу будується перелік основних категорій або класів предметів кожної галузі, що називаються фасетами. Фасети поділяються на субфасети, субсубфасети тощо. Упорядковують фасети у вигляді фасетної формули — фіксованої послідовності розміщення фасетів, що застосовується при індексуванні документів та інформаційних запитів відповідно до фасетної класифікації. Елементи фасетної класифікації запроваджено в МПК, що є, в цілому, ієрархічною системою. Такими елементами є коди індексування, вони не мають ієрархічного підпорядкування класифікаційним індексам.ФІРМОВЕ НАЙМЕНУВАННЯ фирменное наименование trade nameФірмове найменування — це позначення, що відноситься до розрізняльних знаків (див. «Розрізняльний знак»). Фірмове найменування відноситься до об'єктів промислової власності відповідно до Статті 1 Паризької конвенції по охороні промислової власності, слугує для розпізнавання підприємства, виділення його серед інших. Фірмове найменування вказує на підприємство без будь-якого посилання на товари, що постачаються ним на ринок, або на послуги, що ним надаються. Цей розрізняльний знак характеризує репутацію і положення підприємства в цілому і тому є цінним надбанням того підприємства, якому належить. Оскільки фірмове найменуванняслугує для розпізнавання суб'єктів на ринку, то у випадку використання однакових або схожих фірмових найменувань різними особами споживачі можуть бути введені в оману. З метою запобігання введення споживачів в оману, незаконного використання фірмового найменування, що є актом недобросовісної конкуренції (отримання прибутків за рахунок використання чужої репутації), в більшості країн фірмовому найменуванню надається охорона. Охорона фірмових найменувань передбачена Статтею 8 Паризької конвенції по охороні промислової власності, але зазначена стаття носить декларативний характер, тому правові режими, на підставі яких здійснюється їх охорона в різних країнах значною мірою розрізняються. Найчастіше фірмове найменування або його частина реєструється як товарний знак на ім'я власника фірмового найменування. Оскільки Україна є учасницею Паризької конвенції, то на неї поширюються положення Конвенції, але спеціальне законодавство щодо охорони фірмових найменувань в Україні відсутнє. Захист фірмових найменувань здійснюється непрямим шляхом. Зокрема, законодавством України передбачено, що позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до відомства заявки щодо однорідних товарів і послуг, не можуть бути зареєстровані як знаки для товарів і послуг, а в разі їх реєстрації власник попереднього права може вимагати визнання недійсними таких реєстрацій (див. статті 6 (3), 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Втрата чинності (припинення дії) реєстрації товарного знака»). Крім того, за законодавством України використання чужого фірмового найменування є недобросовісною конкуренцією і тягне за собою цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність (див. статті 1, 4, 20 Закону152ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИУкраїни «Про захист від недобросовісної конкуренції»).ФОНД ПАТЕНТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ фонд патентной документации (patent documentation) collection, fileВпорядкована колекція патентних документів та довідково-пошуковий апарат до неї, а також нормативно-методичні та інші матеріали з питань охорони об'єктів промислової власності. Склад фонду патентної документації визначається такими характеристиками: переліком країн, патентні документи яких представлені у фонді; видами документів, що комплектуються; переліком класифікаційних рубрик (для галузевих патентних фондів); ретроспектив-ністю (глибиною).ФОНД ПАТЕНТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇГРОМАДСЬКОГО КОРИСТУВАННЯ(ФГК)Фонд патентной документацииобщественного пользованияPublic collection of patent documentationПротягом 1993—1999 pp. Держпатентом України було укомплектовано і 22.10.99 p. офіційно відкрито відомчу патентну бібліотеку (ФГК). Мета створення ФГК — вирішення нагальних питань щодо патентно-інформаційного забезпечення фізичних і юридичних осіб України національною та зарубіжною патентною документацією для реалізації основних положень ДСТУ 3575—97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення» та ДСТУ 3574—97 «Патентний формуляр. Основні положення та порядок розробки». Склад патентного фонду ФГК — див. Додаток 12.ФОРМАЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА формальная экспертиза formal examinationдив. ЕКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ ЗА ФОРМАЛЬНИМИ ОЗНАКАМИФОРМУЛА ВИНАХОДУ формула изобретения claimsФормула винаходу — це стисла, повна словесна характеристика винаходу, що містить сукупність всіх його суттєвих ознак і визначає обсяг правової охорони винаходу. Формула складається за встановленими правилами і безпосередньо пов'язана з описом винаходу. В Україні прийнята формула так званого європейського типу — з виділеною новизною, тобто нові ознаки згруповані у другій частині формули після слів «відрізняється тим, що...», тоді як в першій частині формули наведені ознаки, спільні з прототипом.Формула має перш за все правове значення і може складатися з одного пункту (одноланкова) або кількох пунктів (багато-ланкова). Пункти, в свою чергу, поділяються на незалежні, які саме й визначають правові межі винаходу, і залежні, додаткові, які самостійного правового значення не мають, а лише розвивають і конкретизують ознаки незалежного пункту.Саме шляхом аналізу сукупності наведених в формулі ознак встановлюється факт використання винаходу. Кожен пункт формули складається у вигляді одного речення, оскільки за суттю своєю є логічним визначенням поняття через рід і видову відзнаку. Від того, наскільки кваліфіковано, повно і точно складена формула винаходу залежить ефективність і дієвість наданої патентом правової охорони.ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИфорс-мажорные обстоятельства force majeure circumstancesФорс-мажорні обставини — це обставини, які неможливо передбачити і врахувати. До них відносяться стихійні лиха, війна і військові операції будь-якого характеру, блокади, ембарго, заборона експорту та імпорту, епідемії та інші обставини надзвичайного характеру, що можуть спричинити неможливість використання об'єкта або належного виконання умов договору.153ФРАНЧАЙЗИНГФРАНЧАЙЗИНГфранчайзингfranchisingУ широкому розумінні слова франчайзинг — це особливе право, спеціальний привілегій, пільга.За договором франчайзингу одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на строк або без визначення строку право використання в підприємницькій діяльності користувача комплекс виключних прав, які належать правовласнику, в тому числі на фірмове найменування і (або) комерційне позначення правовласника, на комерційну інформацію, що охороняється, а також інші передбачені договором об'єкти виключних прав — знак для товарів і послуг тощо.Договір франчайзингу передбачає використання комплексу виключних прав, ділової репутації та комерційного досвіду правовласника в певному обсязі (зокрема, з визначенням мінімального чи максимального обсягу використання) із зазначенням або без зазначення території використання стосовно певної сфери підприємницької діяльності (продаж товарів, одержаних від правовласника або виробленихкористувачем, здійснення іншої торговельної діяльності, виконання робіт, надання послуг).Договір франчайзингу має бути укладений у письмовій формі.Відповідно до функцій, які виконують договори франчайзингу, вони поділяються на 3 типи:франчайзинг на переробку (виробництво);франчайзинг на послуги (сервіс);франчайзинг на оптову торгівлю(розподіл).ХОСТхостhostОрганізація або фірма, що надає споживачам інформації доступ до баз даних за допомогою відповідної пошукової системи. Найвідоміші хости, що надають доступ до патентної інформації: Questel-Orbit, Knight-Ridder (Dialog), STN, CAS.154ЦІНА ЛІЦЕНЗІЇЦЕНТРИ ПАТЕНТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇТА ІНФОРМАЦІЇцентры патентной документации иинформацииpatent documentation and information centresІнформаційні органи, що комплектують патентні фонди і здійснюють патент-но-щформаційне обслуговування фізичних та юридичних осіб.В Україні такими органами є Державна науково-технічна бібліотека (ДНТБ) і 19 територіальних Центрів науково-технічної та економічної інформації (ЦНТЕІ), які мають фонди науково-технічної та патентної документації, у тому числі повний фонд національних патентних документів, та здійснюють інформаційне обслуговування громадськості: Київський, Запорізький, Львівський, Луганський, Одеський, Харківський, Херсонський, Кримський, Кіровоградський, Донецький, Івано-Франківський, Волинський, Хмельницький, Чернівецький, Рівненський, Вінницький, Житомирський, Черкаський, Чернігівський.ЦІНА ЛІЦЕНЗІЇ цена лицензии license valueДоля лщензіара в очікуваному прибутку ліцензіата за строк дії ліцензійної угоди буде утворювати розрахункову ціну ліцензії.На ціну ліцензії впливають наступні фактори:— науково-технічна значимість і комерційні можливості використання предмета ліцензії, які забезпечують ліцензіату отримання додаткового прибутку. Ступінь розробки ОІВ — технічне рішення, промислове використання тощо;розмір капіталовкладень, необхіднихдля організації виробництва продукції заліцензією;правова охорона ОІВ (патентна абобезпатентна ліцензія);територія договору, тобто та територія, на якій ліцензіату надано право на використання технології для організації виробництва і продаж продукції, виробленоїза ліцензією;обсяг прав на використання об'єктаінтелектуальної власності, що надаютьсяліцензіату у рамках обумовленої території(виключна або невиключна ліцензія);витрати на власні науково-дослідні,дослідно-конструкторські роботи при розробці нової технології, порівняної за економічною ефективністю з тією, що закуповується;технічна документація, що передається на об'єкт ліцензії. В ціні враховуєтьсятехдокументація, яка передається за ліцензійною угодою;залежність ліцензіата від ліцензіара упостачанні необхідної сировини, матеріалів, вузлів і деталей для організації виробництва продукції за ліцензією;технічна допомога, яка надаєтьсяліцензіаром ліцензіату у освоєнні закупленої ним ліцензії;наявність пропозицій конкурентів напродаж аналогічних технологій;державне регулювання ліцензійноїторгівлі (система оподаткування, розмірроялті тощо);види платежів за ліцензію;умови щодо судових витрат за можливими позовами третіх осіб про порушення їх патентних прав тощо.Найбільш широко використовують два методи визначення ціни ліцензії:на основі розміру прибутку ліцензіата, на який впливають такі показники, якоб'єм продукції, яка виробляється, і прибуток від реалізації на ринку кожної одиниціцієї продукції;на базі роялті.155ШТАМ МІКРООРГАНІЗМУ, КУЛЬТУРА КЛІТИН РОСЛИНИ І ТВАРИНИ ЯК ОБ'ЄКТ ВИНАХОДУШТАМ МІКРООРГАНІЗМУ, КУЛЬТУРАКЛІТИН РОСЛИНИ І ТВАРИНИ ЯКОБ'ЄКТ ВИНАХОДУштамм микроорганизма, культура клетокрастения и животного как объектизобретенияstrain of microorganism, plant and animal cellculture as an object of inventionДо штамів мікроорганізмів, культивованих клітин рослин і тварин як об'єктів винаходу належать: індивідуальні штами мікроорганізмів, культивованих клітин рослини і тварини; консорціуми мікроорганізмів.До індивідуальних штамів належать: штами традиційних мікроорганізмів (міко-плазми, рікетсії, ціанобактерії, архебакте-рії, бактерії, актиноміцети, мікроскопічні гриби, дріжджі); штами організмів, які підпадають під визначення «мікроорганізми» (найпростіші, мікроскопічні водорості, мікроскопічні лишайники, мікроскопічні безхребетні тварини); штами гібриднихмікроорганізмів; штами рекомбінантні, які несуть рекомбінантні ДНК (РНК); неклітинні структури (віруси, фаги); соматичні клітини рослин, які культивуються; культивовані соматичні структури макроскопічних грибів; соматичні клітини безхребетних та хребетних тварин, які кульги-вуються; гібридні соматичні клітини рослин або тварин, які культивуються; гібри-доми; рекомбінантні соматичні культивовані клітини рослин або тварин, що несуть рекомбінантні ДНК (РНК).До консорціумів мікроорганізмів належать:змішані штами мікроорганізмів;асоціації мікроорганізмів.ШУМ ІНФОРМАЦІЙНИЙ шум информационный irrelevant informationІнформаційним шумом вважається інформація, що видається інформаційно-пошуковою системою на інформаційний запит (див.), але не відповідає інформаційній потребі, тобто релевантні документи, що не є пертинентними.156УКРАЇНСЬКИЙ АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВАавтоматизовані бази даних (БД) 11авторське свідоцтво на винахід 11адреса в Інтернет 12адреса для листування 12амортизація нематеріальних активів 12аналітико-синтетична обробкаінформації 12аналог 13анулювання патенту 13апелянт 13апеляція 13асоціативний знак 14Африканська організація інтелектуальної власності (АОІВ) 14Африканська регіональна організаціяпромислової власності (АРОПВ) 14бази даних (БД) 16бібліографічні дані 16бібліотека промислової власності(патентна бібліотека) 16більш пізня заявка на реєстраціютоварного знака 16більш рання заявка на реєстраціютоварного знака 16Будапештський договірпро міжнародне визнаннядепонування мікроорганізмівдля цілей патентної процедури 16бюлетень знаків для товарів і послуг 17бюлетень промислових зразків 17бюлетень сортів рослин 18В19 19варіанти винаходуваріанти промислового зразкавибіркове розповсюдженняінформації 19вибране відомство 19вид документа 19види ліцензійних платежів 19паушальний платіж 20на базі роялті 20комбіновані платежі 20виключне право 20використання винаходу,корисної моделі 20використання відомого об'єктавинаходу за новим призначенням 21 використання зазначенняпоходження товару 21використання знакадля товарів і послуг 21використання промислового зразка 21використання товарного знака 22використання топографіїінтегральної мікросхеми 22вимога єдності 23винагорода 23винагорода авторупромислового зразка 23винагорода авторураціоналізаторської пропозиції 23винагорода автору сорту рослин 24винагорода автору топографіїінтегральної мікросхеми 24винагорода винахіднику 24винахід 25винахідник 25винахідницька системавидачі патентів 25виставковий пріоритеттоварного знака 25вичерпання прав на товарний знак 25Віденська класифікація 25відкликання заявки на реєстраціютоварного знака (відмовавід заявки (реєстрації) 25157ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВвідмова у реєстрації товарного знака 26відновлення патенту 26відрізняльні ознаки 27відхилення заявки на реєстраціютоварного знака 27відчуження прав 27відшкодування заподіяних збитків 27власник міжнародної реєстрації знака 27власник охоронного документа 28власник реєстрації товарного знака(свідоцтва) 28власник товарного знака 28внутрішнє (національне)законодавство 28Всесвітня організація інтелектуальної власності (БОЇВ) 28вторинна патентна документація 28вторинний документ 29втрата чинності (припинення дії)реєстрації товарного знака 29Гаазька угода про міжнароднедепонування промислових зразків ЗОгалузевий патентний фонд ЗОГенеральна угода з тарифіві торгівлі (ГАТТ) ЗОгеографічне зазначення 31глибина (ретроспективність)патентного фонду 31головний винахід(відповідно до РСТ) 31графічні матеріали 32гудвіл 32ддані 33дата видачі охоронного документа 33дата міжнародної реєстрації знака 33дата подання заявки 33дата пріоритету 34дата публікації 34дата реєстрації 35дата реєстрації товарного знака 35денонсація 35депозитарій 35депозитор 35депонування 35депонування мікроорганізму державна таємниця державне стимулювання створення та використання об'єктів промислової власності (ОПВ) державний експерт з питаньтаємниць державний реєстр дії, що не визнаютьсяпорушенням прав дії, що не визнаються порушеннямправ на топографії ІМС діловодство за заявкою довідково-пошуковий апарат (ДПА) довіреність договірдоговір Будапештський про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів для цілей патентної процедури договір ліцензійний договір міжнародний Договір про законищодо товарних знаків Договір про патентну кооперацію (РСТ) договір про передачу прававласності на об'єкт інтелектуальної власності договір типовий договір трудовий договірна держава додатковий вибір держав(згідно із РСТ) додатковий винахід додаткові матеріали документдокумент про сплату збору дострокове припинення дії патенту доступ до інформації стосовно промислової власностіеквівалентні ознаки економічна цінність об'єкта інтелектуальної власності експерт експертиза експертиза відстрочена (відкладена)35 353636 363637 37 38 38 3838 38 3939 3940 40 40 4041 41 41 41 41 42424343 43 43 43158ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВекспертиза заявкиза формальними ознаками 44експертиза заявки на винахід 44експертиза заявки на знакдля товарів і послуг 44експертиза заявкина промисловий зразок 45експертиза заявкина реєстрацію товарного знака 45 експертиза заявки на сорт рослин 45 експертиза заявкина топографію ІМС 46експертиза заявки по суті 46експертиза змішана 46експертиза перевірочна 46експертиза явочна 47експертна нарада 47експертний орган 47електронна заявка 47електронні бібліотекиінтелектуальної власності 47елемент товарного знака 48ЄЄвразійська патентнаконвенція (ЄАПК) 49Європейська патентнакласифікація (ECLA) 49Європейська патентна конвенція 49єдиний винахідницький задум 49єдність винаходу 49єдність корисної моделі 50єдність промислового зразка 50єдність сорту рослин 50єдність топографії ІМС 50загальновідомий знак 51задача 51зазначене відомство 52зазначення походження 52закон 52законодавство 52законодавство України в сферіохорони прав на об'єкти промислової власності, сорти рослин,топографії інтегральних мікросхем 52залежний пункт формули 53запатентований винахід 53запатентований промисловий зразок 53запатентований сорт рослин 53заперечення на рішення експертизи 53запит експертизи 53заподіяні збитки 54зареєстрована топографія ІМС 54зареєстрований користувач 54зареєстрований товарний знак 54застава 55захист інформації 56захист права власності 56заява про реєстрацію об'єктапромислової власності 56заявка 56заявка акцептована (викладена) 57заявка виділена (на видачу патенту) 57заявка відкликана(на видачу патенту) 57заявка відхилена 57заявка згідно з ЄПК 57заявка конвенційна 57заявка міжнародна 57заявка на видачу патенту,що вважається відкликаною 57заявка на видачу патенту,що вважається неподаною 58заявка на винахід 58заявка на знак для товарів і послуг 58заявка на промисловий зразок 58заявка на реєстрацію товарногознака (заявка на товарний знак) 58заявка на реєстраціютопографії ІМС 59заявка на сорт рослин 59заявка національна 59заявка регіональна(на видачу патенту) 59заявка РСТ 60заявки колідуючі (конфліктуючі) 60заявник 60заявницька система видачі патентів 60зберігання інформації 60збір за видачу патенту (свідоцтва) 60збір за подання заявки 61збір за проведенняекспертизи заявки 61збір за реєстрацію топографіїінтегральної мікросхеми 61збір річний 61збори 62159ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВзвіт про патентні дослідження 62звіт про пошук 62звуковий товарний знак 62зміна заявника 63зміни у переліку товаріві/або послуг 63знак для товарів і послуг 63знак обслуговування 63знак, що забороняє 63зображальний товарний знак 64Іідентифікація 65ієрархічні класифікації 65ілюстративні матеріали 65іменний покажчик 65іменний (фірмовий) пошук 65інвестиція 66капітальна 66портфельна 66пряма 66фінансова 66реінвестиція 66індекс (словник) 66індекс класифікації 66індексування 67індемнітет 67індивідуальний товарний знак 67інжиніринг 67інноваційна діяльність 68інновація 68інтегральна мікросхема (ІМС) 68інтелектуальна власність 69Інтернет 69інформаційна діяльність ВОІВ 69інформаційна продукція 70інформаційна система 70інформаційний брокер 70інформаційний запит 70інформаційний ринок 70інформаційні послуги 70інформаційні ресурсинауково-технічної інформації 71інформаційні технології в сферіпромислової власності 71інформаційно-пошуковасистема (ІПС) 71інформаційно-пошуковий масив 71інформація як товар 71Ккласифікація 72класифікування об'єктівпромислової власності 72класифікування товарів і послуг 72клопотання 72ключове слово 73коди (в публікаціях стосовнооб'єктів промислової власності) 73коди ІНІД 73колективний знак 74колізії товарних знаків 74колір, як розрізняльна ознакатоварного знака 74комбінований товарний знак 74комерційна реалізація 74компенсація за заподіяні збитки 74конвенційний пріоритеттоварного знака 74конвенція 74Конвенція про видачуєвропейських патентів 75конкуренція 75конкуренція недобросовісна 75контракт 76контрафакція товарного знака 76конфіденційність заявки 76конфліктуючий товарний знак 76копія заявки завірена 77корисна модель 77користувач (автоматизованих БД) 77країна походження 77критерії охороноспроможності 77кумулятивний покажчик 78кумуляція знаків 78Лліцензійні платежі 79ліцензія 79ліцензія безпатентна 79ліцензія виключна 79ліцензія відкрита 79ліцензія невиключна 79ліцензія патентна 79ліцензія перехресна (крос-ліцензія) 79ліцензія повна 80ліцензія поворотна 80ліцензія примусова 80160ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВліцензія супровідна 80ліцензія «чиста» 80Локарнська класифікація 80мМадридська угода про міжнароднуреєстрацію знаків 81майнові права 81мережа 82методи оцінки вартостінематеріальних активів 82мито 83мито державне 83мито за обробку 84мито за пересилання 84мито за попередню експертизу 84мито за пошук 84мито міжнародне 84мито національне 84мито основне 84Міжнародна класифікаціязображальних елементів знаків,МКЗЕЗ (Віденська класифікація) 85Міжнародна класифікація промислових зразків, МКПЗ (Локарнськакласифікація) 85Міжнародна класифікація товаріві послуг для реєстрації знаків,МКТП (Ніццька класифікація) 85Міжнародна конвенція по охоронінових сортів рослин 86Міжнародна патентна класифікація(МПК) 86міжнародна реєстрація знака 88Міжнародне Бюро ВОІВ 88міжнародне депонуванняпромислових зразків 88міжнародний знак 88Міжнародний орган по депонуванню(МОД) 88Міжнародний союз по охоронінових сортів рослин (УПОВ) 88мікроформи 89мінімум документації РСТ 89мотив товарного знака 89ннабуття права на товарний знак 90назва винаходу 90назва місця походження товару 90Найробський договір про охоронуолімпійського символу 91Науково-дослідний центрпатентної експертизи 91науково-технічна інформація (НТІ) 91національна заявка на реєстраціютоварного знака 92національна патентнакласифікація (НПК) 92національна фаза 92національний патентний фонд 92національний режим 93невизначене коло осіб 93невиконання зобов'язань (контракту) 93невикористання товарного знака 93недійсність реєстраціїтоварного знака 93незалежний пункт формули 93незалежність реєстраціїтоварних знаків 94немайнові права 94нематеріальні активи 94неправдиве (або таке, що можевводити в оману) зазначеннящодо походження товарів 94неправдиве зазначеннящодо дійсності особи виробника,промисловця або торговця 95непрямий захист 95Ніццька класифікація 95новизна 95новизна абсолютна світова 95новизна відносна світова 95новизна локальна 95носії інформації 96ноу-хау 96нумераційний патентний пошук 96нумераційний покажчик 97Ооб'єкт винаходу 98об'єкт корисної моделі 98об'єкт промислового зразка 98об'єкти, що не охороняютьсяяк винаходи (корисні моделі) 98об'єкти, що не охороняютьсяяк корисна модель 98об'єкти, що не охороняютьсяяк промислові зразки 9811079161ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВоб'єкти, що не охороняютьсяяк топографії ІМС 99об'ємний товарний знак 99облік об'єктівінтелектуальної власності 99обмеження переліку товаріві/або послуг 101обсяг правової охорони 101обсяг правової охоронитоварного знака 101одержуюче відомство 102ознайомленняз матеріалами заявки 102опис винаходу (корисної моделі)до заявки 102опис винаходу (корисної моделі)до патенту 103опис корисної моделі 103опис промислового зразка 103описовий знак 103оптичний диск CD-ROM 104оптичний диск DVD-ROM 104оскарження рішення відомства 104оскарження рішення стосовно заявкина реєстрацію товарного знака 104офіційний бюлетень відомствапромислової власності 104оформлення матеріалів заявкина винахід, корисну модель 105охороноздатність товарного знака 105оцінка об'єктів інтелектуальноївласності 105витратний підхід 106доходний підхід 106ринковий підхід 107пПаризька конвенція по охороніпромислової власності 108патент 108патент блокуючий 109патент ввізний 109патент відчужений 109патент вільний 109патент додатковий 109патент європейський 109патент замінюючий 109патент зміцнюючий 110патент короткий 110патент малий ПОпатент національний (вітчизняний) ПОпатент недійсний 110патент незаконний ПОпатент перешкоджаючий ПОпатент регіональний ПОпатентна бібліотека ПОпатентна грамота 110патентна документація (документаціяу сфері промислової власності) ПОпатентна інформація (інформаціяу сфері промислової власності) 111патентна чистота 111патентне відомство (відомствопромислової власності) 111патентний бюлетень 111патентний документ 112патентний повірений 112патентний пошук 113патентний пул 113патентний фонд 113патентний формуляр 113патентні документи-аналоги 113патентні дослідження 114патентно-асоційована (непатентна)література 114патентно-інформаційна базадля проведення експертизи (ПІБ) 114патентно-інформаційна діяльність 115патентно-інформаційні продукти 115патентоспроможність(охороноздатність) 116патентування 116первинна патентна документація 117первинний документ 117передача права на ОПВ ' 117перелік товарів і/або послуг, дляяких реєструється товарний знак 118перетворення заявки (на винахід,корисну модель) 118пертинентність 118перша заявка (на реєстраціютоварного знака) 118пільга по новизні 119пільговий строк для підтриманнячинності патенту 119пільговий строк для поновленняреєстрації товарного знака 119повірений 119повнота пошуку 119162И /І 'АЇ Ь ИХ ЕРМ; к ЭИ •аі яп УІСТ ЧІ 1 1-1C ) : Іаі20 п ;мія if и ах IV ДТЕIB І >ес Ф Іії

І раї

1

1C ) ; iat )

20 п -І мус еі Я рF 1

Іа >еі ЛГF ія

П] -ІНЦІ сі

1

HC ) ; iat (j не vie) 20 пі 1НЦІ ЦІ

20

гова а

1

д; НІ гь

20 П] Істр т н хо 1

к 1Н 101 IX ф ІІНІВ

П] ори

1

Ж] Р’ ІНІ п Єї гної

пі ори 01 0 Ю

Ь] ш (1 К”

і 20

та в

1

Kl ПF єн чи Д( куме І 1 20 П] ори 0 й 1

-ц. Д ЮІ де Іа

1 21 П] ори л и 1

-11 Р ;с- ІаІ

П] ори- in І 1

1C ) ; Іан

] 21 П] ори- !Є іі iaj у зка

к> 1Л не Іаі уF Іння 1 21

та р ГО р зп н ка 1

Ія К( ІЄ| из

І 22 пі )ДОВ ж Іі па н у 1

к >р сг !аі С D-RX 1 22 П] щук г н од 1

н Мі ІНІ )И. IF 1В

П] шис іс

1

•Ік п ~еі У ві, оцтв 1 12 пі шис о

1

н щ в 1 1 за ний к ] ІЗ п ОТО1< Іа и сь і год1 ІЗІро У е( ра Ю ЗНі ІВ 1У эе 1пі )ТОТ11-н 11 bo Мс її1 !4 пі >цед Іе я Ір’ л

г ан н за ж

)ЄЄС эь о ін; 1 1

& г те гу

1 !4 П} ІЛІКс не І , ЭК е та 1

І at н ол э> Іння

it го 101 ‘М [Ті

1 !4

»

1 1 за ни 3 к

1 !4

« т за] в

1 !4 РF ІОНс

1

Н( ‘Р ац )

1 14 рг іош 1 0 03 V 1

)К ле тії аі- 10 ів 1 15 ре юна із Ія 1

:о и> ІбІ то т ІИХ 3 it 1 !5 ре юна п Зі СОЇ Іі ЗСТ
) 1

ИІ \Лс ИЕ 10 -м нтів 1 !5 ре Іона рі Й НЕ 1

ИІ $< ІД ля ІІЛ ;йре Іам( 10 Г ІШ У 1)Т и1 15 ре стр іF в 1І ( га И У Іаї Іі 1 16 ре стра ЛF Зі ІВІ 10 -Р ан я 01 оннсре стра ЭГ ЗІ LKc 1ЇН І ( ат чт аб 1 СВЦ -в ) 1 '6 ре ласі л е гнп Іа ня \зл K.V,оку 4с в як Э1 фіа> п геї гу

1 ‘6

пос

1

:л :о лс ‘Вс н$

1 ‘6 ре еваг

1

П( ел ьс Э 1 рі стув; ї 1 7 ре ЭОСГ 1C У 1

іо IT гу а • ва )НИЙ Ік 1 7 ре ЭОСГ ( 4( -ІН

5с эд ВЦ

1 7

ІатеІ Д’

1

г> ТІ ци ІЛ1 а

1 7 ре Іера” 1 э ‘ат т ) 1

TJ НІ С В ас Ік пра

ре Іерат ЭД Іі 1.

:к П] )М :л ІО1 влас ті 1 8 ре іерат !Н

1.

т> НІ : з ЇВ Ік

1 8 ре ЭВИ1 г н га, 1.

т> НІ m

1 8 ри ОК 1

1.

6.

ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ

рівень техніки 136

рішення експертизи 137

роботодавець 137

розгляд заявки за участю заявника 137

розділення заявки на видачу патенту 137

розкриття винаходу 137

розмивання (ослаблення)

товарного знака 138

розрізняльна здатність

товарного знака 138

розрізняльні знаки 138

рубрика 138

С

свідоцтво на раціоналізаторську

пропозицію 139

свідоцтво на топографію ІМС 139

свідоцтво про реєстрацію

товарного знака 139

Світова організація торгівлі (СОТ) 139

секретні об’єкти промислової

власності 139

сертифікаційний знак 139

сигнальна патентна інформація 140

сильний товарний знак 140

систематичний покажчик 140

слабкий товарний знак 140

словесний товарний знак 140

сорт рослин 140

сорти рослин, права на які

не охороняються 141

сорти рослин, права на які

охороняються 141

споживач інформації 141

спосіб як об’єкт винаходу 141

справа заявки 141

сприяння винахідництву

і раціоналізації 141

стандарти у сфері промислової

власності 141

стандарти ВОІВ 142

стандартизація 142

строк дії патенту 142

строк дії реєстрації товарного знака 142

структура фонду 143

суб’єкт права 143

субліцензія 143

сумарний ефект 143

суттєві ознаки 143

схожі товари або послуги 143

схожість товарних знаків 143

тематичний патентний пошук 144

технічний результат 144

технологія 144

тимчасова правова охорона

винаходів, сортів рослин 144

титульний лист

патентного документа 145

товар 145

товари (послуги), що перелічені

при реєстрації товарного знака 145

товарний знак 145

товарний знак спільного володіння 146

товарний знак схожий настільки,

що його можна сплутати

з іншими знаками 146

товарний знак тотожний 146

топографія ІМС 147

точність пошуку 147

транскрипція 147

транслітерація 147

У

Угода про торгові аспекти прав

інтелектуальної власністі (ТРІПС) 149

умови контракту 149

умови охороноздатності

топографії ІМС 149

умови патентоспроможності

винаходу 150

умови патентоспроможності

корисної моделі 150

умови патентоспроможності

промислового зразка 150

умови патентоспроможності

сорту рослин 150

уніфікація патентних документів 151 уступка права за заявкою

на реєстрацію товарного знака 151

уступка товарного знака 151

Ф

фасетні класифікації 152

фірмове найменування 152

164

ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ

фонд патентної документації 153

Фонд патентної документації

громадського користування (ФГК) 153

формальна експертиза 153

формула винаходу 153

форс-мажорні обставини 153

франчайзинг 154

154

X

хост

Ц

центри патентної документації

та інформації 155

ціна ліцензії 155

ш

штам мікроорганізму, культура

клітин рослини і тварини

як об’єкт винаходу 156

шум інформаційний 156

165

АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ

absolute novelty

abstract

abstract information

abstract journal

accepted (laid out) application

access to industrial property

information accompanying license acquisition of the right to a trademark
action

action of prescription acts not constituting an infringement

of rights acts not constituting an infringement

of rights on topographies

of integrated circuits additional (developing, supplementary)

invention

additional documents address for service African Intellectual Property

Organization (OAPI) African Regional Industrial Property

Organization (ARIPO) agreement (contract, treaty) agreement on
Trade-Related Aspects

of Intellectual Property Rights (TRIPS) alert patent information
alienated patent alienation of rights amortization of intangible assets
analytico-synthetic processing

of information annual fee appeal appeal against the decision

on an application for the registration

of a trademark

appeal from decision of the Patent office appellant appellation of
origin

новизна абсолютна світова реферат (до заявки або патенту) реферативна
інформація реферативний журнал заявка акцептована (викладена) доступ до
інформації стосовно

промислової власності ліцензія супровідна набуття права на товарний знак
позов

позовна давність дії, що не визнаються порушенням прав

дії, що не визнаються порушенням прав на топографії ІМС

додатковий винахід

додаткові матеріали

адреса для листування

Африканська організація інтелектуальної

власності (АОІВ) Африканська регіональна організація

промислової власності (АРОПВ) договір Угода про торгові аспекти прав

на інтелектуальну власність (ТРІПС) сигнальна патентна інформація патент
відчужений відчуження прав

амортизація нематеріальних активів аналітико-синтетична обробка
інформації

збір річний апеляція

оскарження рішення стосовно заявки на реєстрацію товарного знака

оскарження рішення відомства

апелянт

назва місця походження товару

95 135 136 136

57

42

80

90

120

120

36

37

41 41 12

14

14 38

149

140

109

27

12

12 61 13

104

104

13

90

166

АІШЮ-УКРАЇНСЬКИЙ АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ

applicant

applicant’s representative

application

application file

application for grant

of a patent considered as withdrawn application for grant of a patent

considered as never been filed application for registration of layout
design application for the registration of

a trademark (a trademark application) application under EPC application
under PCT assignement of a trademark assignement of right on application

for registration of a trademark assignment

assignment of industrial property rights associated mark attorney,
agent, solicitor, lawyer

заявник 60

представник заявника 128

заявка 56

справа заявки 141

заявка на видачу патенту,

що вважається відкликаною 57

заявка на видачу патенту, що вважається

неподаною 58

заявка на реєстрацію топографії ІМС 59

заявка на реєстрацію товарного знака

(заявка на товарний знак) 58

заявка згідно з ЄПК 57

заявка РСТ 60

уступка товарного знака 151

уступка права за заявкою на реєстрацію

товарного знака 151

правонаступництво 128

передача права на ОПВ 117

асоціативний знак 14

повірений 119

В

backfile searching

basic fee

bibliographic data

blocking-off (fencing-off) patent

bonus for assistance in inventive

and rationalization activities branch (industry) patent collection
Budapest Treaty on the International

Recognition of the Deposit

of Microorganisms for the Purposes

of Patent Procedure

ретроспективний пошук

мито основне

бібліографічні дані

патент блокуючий

премія за сприяння винахідництву і раціоналізації

галузевий патентний фонд

Будапештський договір про міжнародне визнання депонування
мікроорганізмів для цілей патентної процедури

135 84 16

109

128 ЗО

17

CD-ROM User Manual certificate inventor’s (author’s)

for invention

certificate of registration of a trademark certificate of topography

of integrated circuits certificate on innovation certification mark
certified copy of the application change in the list of goods

and/or services change of applicant civil capacity

порадник користувача CD-ROM авторське свідоцтво на винахід

свідоцтво про реєстрацію товарного знака свідоцтво на топографію ІМС

свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію

сертифікаційний знак

копія заявки завірена

зміни у переліку товарів і/або послуг

зміна заявника правоздатність цивільна

122

11

139

139 139 139

77

63 63

127

167

АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ

claims

classification

classification index

classification of goods and services

classification symbol

classifying of industrial property

rights subject matter codes (in industrial property publications)

cognate inventions

collection arrangement, stock arrangement

collective mark

colliding (conflicting) applications

collisions of trademarks

color as a distinctive feature

of a trademark combined trademark commercial realization,

commercialization compensation for damages (losses),

indemnification competition

compulsory expropriation of rights compulsory license computer databases
(DB) concession of the right to file

an application for grant a patent concession of the right to obtain a
title

of protection (patent or certificate) conditions of patentability

for industrial design

conditions of patentability for invention conditions of patentability
for plant variety conditions of patentability for utility model

conditions of protectability for topography

of integrated circuits confidentiality of an application conflicting
trademark confusing similar trademark

contract

contract assigning intellectual

property rights contract terms contracting state convention convention
application

формула винаходу

класифікація

систематичний покажчик

класифікування товарів і послуг

індекс класифікації

класифікування об’єктів промислової

власності коди (в публікаціях стосовно об’єктів

промислової власності) варіанти винаходу структура фонду колективний
знак заявки колідуючі (конфліктуючі) колізії товарних знаків колір як
розрізняльна ознака

товарного знака комбінований товарний знак комерційна реалізація

компенсація за заподіяні збитки

конкуренція

примусове відчуження прав ліцензія примусова автоматизовані бази даних
(БД) поступка права на заявку на видачу

патенту поступка права на одержання охоронного

документа умови патентоспроможності промислового

зразка

умови патентоспроможності винаходу умови патентоспроможності сорту
рослин умови патентоспроможності корисної

моделі умови охороноздатності топографії ІМС

конфіденційність заявки конфліктуючий товарний знак товарний знак схожий
настільки,

що його можна сплутати

з іншими знаками контракт договір про передачу права власності

на об’єкт інтелектуальної власності умови контракту договірна держава
конвенція заявка конвенційна

153 72

140 72 66

72

73 19 143 74 60 74

74 74

74

74 75 128 80 11

124 124

150 150 150

150

149 76 76

146 76

40

149

40

74 57

168

АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ

conversion of application (for invention, utility model)

Convention of the grant of European patents

convention priority

convention priority of a trademark

counterfeit of a trademark

country of origin

criteria of patentability

cross (reciprocal) license

cumulation of marks

cumulative index

перетворення заявки (на винахід, корисну

модель) 118

Конвенція про видачу європейських

патентів 75

пріоритет конвенційний 130

конвенційний пріоритет товарного знака 74

контрафакція товарного знака 76

країна походження 77

критерії охороноспроможності 77

ліцензія перехресна (крос-ліцензія) 79

кумуляція знаків 78

кумулятивний покажчик 78

damage caused

damages

data

data carriers, data storage means

date of grant

date of publication

data retrieval system

date of the international registration

of a mark

date of the registration of a trademark deceptive indication of source
of goods

declining of an application

for the registration of a trademark defensive mark deferred examination
denunciation (denouncement) dependent claim deposit

deposit of microorganism depositor depository derivative trademark
description (of an invention

or a utility model) description of design description of invention
(utility model) description of utility model descriptive mark designated
Office device as an object of invention dilution (weakening) of a
trademark disclosure of invention disign application

D

заподіяні збитки 54

відшкодування заподіяних збитків 27

дані 33

носії інформації 96

дата видачі охоронного документа 33

дата публікації 34

інформаційно-пошукова система (ІПС) 71

дата міжнародної реєстрації знака

33

дата реєстрації товарного знака 35

неправдиве (або таке, що може вводити

в оману) зазначення щодо походження

товарів 94

відхилення заявки на реєстрацію

товарного знака 27

знак, що забороняє 63

експертиза відстрочена (відкладена) 43

денонсація 35

залежний пункт формули 53

депонування 35

депонування мікроорганізму 35

депозитор 35

депозитарій 35

похідний товарний знак 124

опис винаходу (корисної моделі)

до патенту 103

опис промислового зразка 103

опис винаходу (корисної моделі) до заявки 102

опис корисної моделі 103

описовий знак 103

зазначене відомство 52

пристрій як об’єкт винаходу 129

розмивання (ослаблення) товарного знака 138

розкриття винаходу 137

заявка на промисловий зразок 58

169

АНГЛО-УКРАІНСЬКИЙ АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ

distinctive ability of a trademark

distinctive features

distinctive marks

division of an application for grant

of a patent division of an application (registration

of a trademark)

divisional application (for grant of a patent) document

document search file domestic (national) legislation drawings duration
of registration of a trademark

розрізняльна здатність товарного знака

відрізняльні ознаки

розрізняльні знаки

розділення заявки на видачу патенту

поділ заявки (реєстрації товарного знака)

заявка виділена (на видачу патенту)

документ

пошуковий масив документів

внутрішнє (національне) законодавство

графічні матеріали

строк дії реєстрації товарного знака

138

27

138

137

120 57 41

125 28 32

142

earlier application for the registration

of a trademark economic value of intellectual

property subject matter elected Office electronic application element of
a trademark employer employer’s right engineering equivalent features
Eurasian Patent Convention european patent

European Patent Classification (ECLA) examination examination as to form
examination as to patentability examination body examination of an
application

for the registration of a trademark examination of the application

in presence of the applicant examination of the industrial disign

application examination of the layout designs

application

examination of the patent application examination of the plant variety
application examination of the trade mark application

examiner

examiner’s decision examiners meeting

більш рання заявка на реєстрацію

товарного знака 16

економічна цінність об’єкта

інтелектуальної власності 43

вибране відомство 19

електронна заявка 47

елемент товарного знака 48

роботодавець 137

право роботодавця 127

інжиніринг 67

еквівалентні ознаки 43

Євразійська патентна конвенція (ЄАПК) 49

43 47 46

47

45

137

45

46 44 45

44

43

137

47

патент європейський 108

Європейська патентна класифікація (ECLA) 49

експертиза експертиза явочна експертиза перевірочна експертний орган
експертиза заявки на реєстрацію

товарного знака розгляд заявки за участю заявника

експертиза заявки на промисловий зразок експертиза заявки на топографію
ІМС

експертиза заявки на винахід експертиза заявки на сорт рослин експертиза
заявки на знак для товарів

і послуг експерт

рішення експертизи експертна нарада

170

АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ

exclusive right

exclusive (sole) license

exclusive license

exhibition priority

exhaustion of rights on a trademark

exhibition priority of a trademark

exploitation of a mark for goods & services

exploitation of a topography

(lay-out design) of an integrated circuit exploitation of an appelation
of origin

exploitation of an industrial design exploitation of an invention,
utility model extension of patent duration

виключне право 20

ліцензія виключна 79

ліцензія повна 80

пріоритет виставковий 130

вичерпання прав на товарний знак 25

виставковий пріоритет товарного знака 25

використання знака для товарів і послуг 21

використання топографії інтегральної

мікросхеми 22

використання зазначення походження

товару 21

використання промислового зразка 21

використання винаходу, корисної моделі 20

продовження строку дії патенту 131

facet-type classifications failure to use a trademark false indication
of the identify

of the producer, manufacturer

or merchant fee

feedback license fee for registration of a topography

of an integrated circuit fee for the substantive examination

of an application fees

figurative trademark filing date filing fee filing requirements on
invention,

utility model first application (for the registration

of a trademark)

first-to-file system of granting patents first-to-invent system of
granting patents force majeure circumstances formal examination

formal examination

fortifying patent

franchising

freed patent

front (first) page of a patent document

фасетні класифікації 152

невикористання товарного знака 93

неправдиве зазначення щодо дійсності

особи виробника, промисловця

або торговця 95

мито 83

ліцензія поворотна 80

збір за реєстрацію топографії інтегральної

мікросхеми 61

збір за проведення експертизи заявки

61

збори 62

зображальний товарний знак 64

дата подання заявки 33

збір за подання заявки 61

оформлення матеріалів заявки

на винахід, корисну модель 105

перша заявка (на реєстрацію

товарного знака) 118

заявницька система видачі патентів 60

винахідницька система видачі патентів 25

форс-мажорні обставини 153

експертиза заявки за формальними

ознаками 44

формальна експертиза 153

патент зміцнюючий 110

франчайзинг 154

патент вільний 109

титульний лист патентного документа 145

171

АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ

General Agreement on Tariffs

and Trade (GATT) geographical indication good, commody goods (services)
listed in the registration

of a trademark goodwill goodwill of a trademark

grace for novelty

grace period fo renewal of the registration

of a trademark grace period for invalidation of patent

G

Генеральна угода з тарифів

і торгівлі (ГАТТ) ЗО

географічне зазначення 31

товар 145

товари (послуги), що перелічені

при реєстрації товарного знака 145

гудвіл 32

позитивна репутація товарного знака

(реноме) 120

пільга по новизні 119

пільговий строк для поновлення

реєстрації товарного знака 119

пільговий строк для підтримання

чинності патенту 119

handling fee

heading, entry (of a classification scheme)

hierarchical classifications

host

H

мито за обробку

рубрика

ієрархічні класифікації

хост

84 138

65 154

identical trademark

identification

illustrations

indemnity

independence of the registration

of trademarks independent claim indeterminate circle of persons index
(dictionary) indexes of patent documents indexing

indication of source indirect defence (assertion) individual trademark
industrial design industrial design gazette industrial property
industrial property library

industrial property standards

information as a commodity information broker information market

I

товарний знак тотожний 146

ідентифікація 65

ілюстративні матеріали 65

індемнітет 67

незалежність реєстрації товарних знаків

94

незалежний пункт формули 93

невизначене коло осіб 93

індекс (словник) 66

покажчики патентних документів 120

індексування 67

зазначення походження 52

непрямий захист 95

індивідуальний товарний знак 67

промисловий зразок 131

бюлетень промислових зразків 17

промислова власність 131

бібліотека промислової власності

(патентна бібліотека) 16

стандарти в сфері промислової

власності 141

інформація як товар 71

інформаційний брокер 70

інформаційний ринок 70

172

АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ

information products

information query

information search file

information services

information system

information technologies in the field

of industrial property infringement of a trademark infringement of
patent (certificate)

owner’s economic rights INID codes injustified patent innovation
innovation innovative activity innovator

inspection of application files intangible assets integrated circuits
intellectual property Intellectual property digital

libraries (IPDL)

intellectual property rights accounting international application
International Bureau of WIPO International Classification of Goods

and Services for the Purposes

of the Registration of Marks

(the Nice Classification) International Classification

of the Figurative Elements of Marks,

CFE (the Vienna Classification) International convention for the
protection

of new varieties of plants international deposit of industrial designs

International Depository

Authorities (IDA) international fee international mark International
Patent Classification (IPC),

Int. Cl.

international registration of a mark International Union for the
Protection

of New Varieties of Plants (UPOV) international treaty inventor Internet

Internet address invalid patent invention

інформаційна продукція 70

інформаційний запит 70

інформаційно-пошуковий масив 71

інформаційні послуги 70

інформаційна система 70

інформаційні технології в сфері

промислової власності 71

порушення прав на товарний знак 123

порушення майнових прав власника

патенту (свідоцтва) 122

коди ІНІД 73

патент незаконний ПО

інновація 68

раціоналізаторська пропозиція 133

інноваційна діяльність 68

раціоналізатор 133

ознайомлення з матеріалами заявки 102

нематеріальні активи 94

інтегральна мікросхема (ІМС) 68

інтелектуальна власність 69

електронні бібліотеки інтелектуальної

власності 47

облік об’єктів інтелектуальної власності 99

заявка міжнародна 57

Міжнародне Бюро ВОІВ 88

Міжнародна класифікація товарів

і послуг для реєстрації знаків,

МКТП (Ніццька класифікація)

85 Міжнародна класифікація зображальних

елементів знаків, МКЗЕЗ

(Віденська класифікація) 85

Міжнародна конвенція по охороні

нових сортів рослин 86

міжнародне депонування

промислових зразків 88

Міжнародний орган

по депонуванню (МОД) 88

мито міжнародне 84

міжнародний знак 88

Міжнародна патентна

класифікація (МПК) 86

міжнародна реєстрація знака 88

Міжнародний союз по охороні нових

сортів рослин (УПОВ) 88

договір міжнародний 39

винахідник 25

Інтернет 69

адреса в Інтернет 12

патент недійсний ПО

винахід 25

173

АНГЛО-УКРАІНСЬКИЙ АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ

investment

capital investment direct investment portfolio investment financial
investment re-investment

invitation of examination

irrelevant information

issuance fee

Інвестиція

інвестиція капітальна інвестиція пряма інвестиція портфельна інвестиція
фінансова реінвестиція

запит експертизи

шум інформаційний

збір за видачу патенту (свідоцтва)

66 66 66 66 66 66 53 156 60

jointly owned trademark

товарний знак спільного володіння

146

keyword

kind of document

kinds of license fees

lumpsum payment Royalty-based combined payments

know-how

К

ключове слово

вид документа

види ліцензійних платежів паушальний платіж платіж на базі роялті
комбіновані платежі

ноу-хау

73 19 19 20 20 20 96

labour contract

laps of the registration of a trademark

later application for the registration of a trademark

later election (under PCT)

law

legislation

legislation of Ukraine in the sphere of protection of rights to
industrial property objects, varieties of plants, topographies of
integrated circuits

letter of authority (warrant)

letters patent

license

license contract

license market

license value

limitation of the list of goods and/or services

list of goods (services) for which a trademark is registered

local novelty

договір трудовий 40

втрата чинності (припинення дії)

реєстрації товарного знака 29

більш пізня заявка на реєстрацію

товарного знака 16

додатковий вибір держав (згідно із РСТ) 41

закон 52

законодавство 52

законодавство України в сфері охорони

прав на об’єкти промислової власності,

сорти рослин, топографії інтегральних

мікросхем 52

довіреність 38

патентна грамота 110

ліцензія 79

договір ліцензійний 38

ринок ліцензій 136

ціна ліцензії 155

обмеження переліку товарів і/або послуг

101 перелік товарів і/або послуг, для яких

реєструється товарний знак 118

новизна локальна 95

174

АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ

Madrid agreement concerning

the international registration of marks main invention (under the PCT)
mark for goods and services method as an object of invention methods of
valuation of intangible assets

microforms

minor (petty) patent

mixed examination

model treaty

mortgage

motif of a trademark

multiple priority

M

Мадридська угода про міжнародну

реєстрацію знаків 81

головний винахід (відповідно до РСТ) 31

знак для товарів і послуг 63

спосіб як об’єкт винаходу 141

методи оцінки вартості нематеріальних

активів 82

мікроформи 89

патент малий 110

експертиза змішана 46

договір типовий 40

застава 55

мотив товарного знака 89

пріоритет множинний 130

Nairobi Treaty on the Protection

of the Olympic Symbol name (company) searching name index

national (home) patent national application national application for the
registration

of a trademark national duty national fee national patent classification

national patent collection

national phase

national treatment

network

non-exclusive license

non-feasance (of contract)

non-infringement

nonpatent license

non-property rights

novelty

nuisance patent

nullity of the registration of a trademark

number patent search

numerical index, number index

N

Найробський договір про охорону

олімпійського символу 91

іменний (фірмовий) пошук 65

іменний покажчик 65

патент національний (вітчизняний) 110

заявка національна 59

національна заявка на реєстрацію

товарного знака 92

мито державне 83

мито національне 84

національна патентна

класифікація (НПК) 92

національний патентний фонд 92

національна фаза 92

національний режим 93

мережа 82

ліцензія невиключна 79

невиконання зобов’язань (контракту) 93

патентна чистота 111

ліцензія безпатентна 79

немайнові права 94

новизна 95

патент перешкоджаючий 110

недійсність реєстрації товарного знака 93

нумераційний патентний пошук 96

нумераційний покажчик 97

object of industrial design object of invention

О

об’єкт промислового зразка об’єкт винаходу

98 98

175

АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ

object of utility model

objects, which are not protected

as industrial designs objects, which are not protected

as inventions (utility models) objects, which are not protected

as topographies of integrated circuits objects, which are not protected

as utility model official gazette of an industrial

property office open general license

opposition against the examiner’s decision optical disk CD-ROM optical
disk DVD-ROM origin of the goods owner of title of protection (Patentee)

об’єкт корисної моделі 98

об’єкти, що не охороняються

як промислові зразки 98

об’єкти, що не охороняються

як винаходи (корисні моделі) 98

об’єкти, що не охороняються

як топографії ІМС 99

об’єкти, що не охороняються

як корисна модель 98

офіційний бюлетень відомства

промислової власності 104

ліцензія відкрита 79

заперечення на рішення експертизи 53

оптичний диск CD-ROM 104

оптичний диск DVD-ROM 104

походження товарів 124

власник охоронного документа 28

Paris Convention for the protection

of Industrial Property patent

patent application patent associated literature

patent attorney

Patent Cooperation Treaty (PCT treaty)

patent document

(patent documentation) collection, file

patent documentation (industrial

property documentation) patent documentation

and information centres patent documents unification patent family
patent family searching patent gazette patent information (industrial

property information) patent information activities patent information
base for the purposes

of patent examination patent information products patent information
services patent license

patent of addition, subsidiary patent patent of importation patent
office (industrial property office)

Паризька конвенція по охороні

промислової власності 108

патент 108

заявка на винахід 58

патентно-асоційована (непатентна)

література 114

патентний повірений 112

Договір про патентну кооперацію (РСТ) 39

патентний документ 112

фонд патентної документації 153

патентна документація (документація

в сфері промислової власності) 110

центри патентної документації

та інформації 155

уніфікація патентних документів 151

патентні документи-аналоги 113

пошук документів-аналогів 125

патентний бюлетень 111

патентна інформація (інформація

в сфері промислової власності) 111

патентно-інформаційна діяльність 115

патентно-інформаційна база

для проведення експертизи (ПІБ) 114

патентно-інформаційні продукти 115

послуги у сфері патентної інформації 124

ліцензія патентна 79

патент додатковий 109

патент ввізний 109

патентне відомство (відомство

промислової власності) 111

176

АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ

patent office procedure

patent pool

patent record

patent research

patent retrieval regulation, patent

searching scheme patent searching

patent searching by subject matter patentability (protectability)
patented industrial design patented invention patented plant variety
patenting

PCX minimum documentation pertinence plant variety plant varieties,
which rights

are not protected

plant varieties, which rights are protected plant variety application
plant variety gazette precision of retrieval preliminary examination
preliminary examination fee pre-term lapse of patent primary document
primary patent documentation principle of reciprocity principle of the
registration of a trademark prior art priority priority (convention)
application

for the registration of a trademark priority date prior art priority of
divisional application

on invention problem procedure of the opposition against

regestration of trademark product as an object of invention promotion of
inventiveness

and rationalization proof of payment of the fee property rights property
right protection proprietor of a trademark proprietor of the
international

registration of a mark proprietor of the registration

of a trademark (of a certificate)

діловодство за заявкою патентний пул патентний формуляр патентні
дослідження регламент патентного пошуку

патентний пошук

тематичний патентний пошук

патентоспроможність (охороноздатність)

запатентований промисловий зразок

запатентований винахід

запатентований сорт рослин

патентування

мінімум документації РСТ

пертинентність

сорт рослин

сорти рослин, права на які

не охороняються

сорти рослин, права на які охороняються заявка на сорт рослин бюлетень
сортів рослин точність пошуку попередня експертиза мито за попередню
експертизу дострокове припинення дії патенту первинний документ первинна
патентна документація принцип взаємності принцип реєстрації товарного
знака аналог пріоритет пріоритетна (конвенційна) заявка

на реєстрацію товарного знака дата пріоритету рівень техніки пріоритет
виділеної заявки на винахід

задача

процедура заперечення проти реєстрації

товарного знака продукт як об’єкт винаходу сприяння винахідництву і
раціоналізації

документ про сплату збору

майнові права

захист права власності

власник товарного знака

власник міжнародної реєстрації знака

власник реєстрації товарного знака (свідоцтва)

37 113 113 114

134

113

144

116

53

53

53

116

89

118

140

141

141

59

18

147

122

84

42

117

117

129

129

13

129

130

34

136

130 51

132 131

141 41 81 56 28

27 28

12079

177

АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ

protection of data

protective power of a trademark

Protocol Relating to the Madrid

Agreement Concerning the International

Registration of Marks provisional (ad interim) protection

of rights on inventions, plant varieties Public collection of patent
documentation

publication of a patent document

захист інформації охороноздатність товарного знака Протокол щодо
Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків

тимчасова правова охорона винаходів,

сортів рослин Фонд патентної документації

громадського користування (ФГК) публікація патентного документа

56 105

131 144

153 132

recall of retrieval

receiving Office

reclassification of patent documents

and trade (service) marks refusal in the registration of a trademark
refused (rejected) application regional application (for grant of a
patent) regional organization regional patent regional patent
legislation regional trademark register of trademarks registered
topography of integrated circuits registered trademark registered user
registration date registration of a trademark reissued patent relative
novelty relevance relevant prior art remuneration remuneration of the
author

of a rationalization proposal remuneration of the creator

of a plant variety remuneration of the creator

of a topography of an integrated circuit remuneration of the industrial

design creator

remuneration of the inventor renewal of patent

renewal of the registration of a trademark repeated usage of a trademark
report on patent information research request for registration of an
industrial

property right

R

повнота пошуку 119

одержуюче відомство 102

рекласифікування патентних документів

та знаків для товарів і послуг 135

відмова у реєстрації товарного знака 26

заявка відхилена 57

заявка регіональна (на видачу патенту) 59

регіональна організація 133

патент регіональний 110

регіональне патентне законодавство 133

регіональний товарний знак 134

реєстр товарних знаків 134

зареєстрована топографія ІМС 54

зареєстрований товарний знак 54

зареєстрований користувач 54

дата реєстрації 35

реєстрація товарного знака 134

патент замінюючий 109

новизна відносна світова 95

релевантність 135

прототип 131

винагорода 23

винагорода автору раціоналізаторської

пропозиції 23

винагорода автору сорту рослини

24 винагорода автору топографії

інтегральної мікросхеми 24

винагорода автору промислового зразка

23

винагорода винахіднику 24

відновлення патенту 26

поновлення реєстрації товарного знака 121

повторне використання товарного знака 120

звіт про патентні дослідження 62

заява про реєстрацію об’єкта промислової

власності 56

178

АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ

request petition requirement of unity resumption of procedure
retrospectivity (depth) of the patent

documentation collection revocation of patent right of prior use right
of priority on a trademark right of subsequent use right to file an
application

for grant a patent right to obtain a title of protection

(patent or certificate)

клопотання 72

вимога єдності 23

поновлення діловодства 121

ретроспективність (глибина) патентного

фонду 135

анулювання патенту 13

право попереднього користування 127

право пріоритету на товарний знак 127

право післякористування 126

право на подання заявки

на видачу патенту 126

право на одержання охоронного

документа (патенту або свідоцтва) 126

science and technology

information resources scientific and technical information Scientific
research center for patent

examination scope of protection scope of protection of a trademark
search fee

search file for the purposes of examination search for similar or
identical marks search report search tools

search, retrieval of information searching authorities in Ukraine
secondary document secondary patent documentation secret objects of
industrial property selective dissemination

of information (SDI) serial number of application service

services mark short patent

similar goods or services similarity of trademarks sound trademark
standardization

state examiner in charge of secrets state incentives for the creation

and exploitation of industrial property

state register state secrete storage of information

інформаційні ресурси науково-технічної

інформації 71

науково-технічна інформація (НТІ) 91

Науково-дослідний центр патентної

експертизи 91

обсяг правової охорони 101

обсяг правової охорони товарного знака 101

мито за пошук 84

пошуковий фонд для цілей експертизи 125

пошук схожих або тотожних знаків 125

звіт про пошук 62

довідково-пошуковий апарат (ДПА) 38

пошук (інформації) 124

пошукові органи в Україні 126

вторинний документ 29

вторинна патентна документація 28

секретні об’єкти промислової власності 139

вибіркове розповсюдження інформації

19

реєстраційний номер заявки 134

послуга 123

знак обслуговування 63

патент короткий 110

схожі товари або послуги 143

схожість товарних знаків 143

звуковий товарний знак 62

стандартизація 142

державний експерт з питань таємниць 36

державне стимулювання створення

та використання об’єктів промислової

власності (ОПВ) 36

державний реєстр 36

державна таємниця 35

зберігання інформації 60

12’079

179

АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ

strain of microorganism, plant

and animal cell culture as an object

of invention strong trademark subject of right sub-license

substance as an object of invention substantial features substentive
examination successor (transferee) in title (at low)

of applicant successor (transferee) in title (at low)

of owner of industrial property rights summary effect

штам мікроорганізму, культура

клітин рослини і тварини як об’єкт

винаходу 156

сильний товарний знак 140

суб’єкт права 143

субліцензія 143

речовина як об’єкт винаходу 136

суттєві ознаки 143

експертиза заявки по суті 46

правонаступник заявника

128 правонаступник власника прав

на об’єкт промислової власності 128

сумарний ефект 143

technical effect

technology

term (duration) of patent

The Hague Agreement Concerning

the International Deposit

of Industrial Designs the I PC Catchword Index

the Locarno Classification (International

Classification for Industrial Designs) three-dimensional trademark title
of the invention topography of integrated circuits trade mark gazette
trademark

trademark application Trademark Law Treaty (TLT) trade name
transcription transliteration transmittal fee

Т

144 144 142

технічний результат технологія строк дії патенту Гаазька угода про
міжнародне депонування промислових зразків

ЗО

покажчик ключових термінів

до Міжнародної патентної класифікації

(ПКТ) 120

Міжнародна класифікація промислових зраз

ків, МКПЗ (Локарнська класифікація) 85

об’ємний товарний знак 99

назва винаходу 90

топографія ІМС 147

бюлетень знаків для товарів і послуг 17

товарний знак 145

заявка на знак для товарів і послуг 58

Договір про закони щодо товарних знаків 39

фірмове найменування 152

транскрипція 147

транслітерація 147

мито за пересилання 84

unfair competition unified inventive idea unity of industrial design
unity of integrated circuits unity of invention unity of plant varieties
unity of utility model use of a trademark

и

конкуренція недобросовісна єдиний винахідницький задум єдність
промислового зразка єдність топографії ІМС єдність винаходу єдність
сорту рослин єдність корисної моделі використання товарного знака

75 49 50 50 49 50 50 22

180

АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ

use of known object of invention

for new рифове

user (of computerized databases) user of information «uncombined»
license utility model

використання відомого об’єкта винаходу

за новим призначенням 21

користувач (автоматизованих БД) 77

споживач інформації 141

ліцензія «чиста» 80

корисна модель 77

valuation of intellectual property cost-based approach income approach
market approach

varieties of design

V

оцінка об’єктів інтелектуальної власності 105

витратний підхід 106

доходний підхід 106

ринковий підхід 107

варіанти промислового зразка 19

warning marking

weak trademark

well-known mark

WIPO information activities

WIPO Standards

withdrawal of an application

for the registration of a trademark

(renunciation of an application

(a registration) withdrawn application

(for grant of a patent) word trademark World Intellectual Property

Organization (WIPO) World Trade Organization (WTO)

w

попереджувальне маркування слабкий товарний знак загальновідомий знак
інформаційна діяльність ВОІВ стандарти ВОІВ відкликання заявки на
реєстрацію

товарного знака (відмова

від заявки (реєстрації)

заявка відкликана (на видачу патенту)

словесний товарний знак

Всесвітня організація інтелектуальної

власності (ВОІВ) Світова організація торгівлі (СОТ)

121

140

51

69

142

25

57 140

28 139

181

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ

автоматизированные базы данных (БД)

авторское свидетельство на изобретение

адрес в Интернет

адрес для переписки

амортизация нематериальных активов

аналитико-синтетическая обработка информации

аналог

аннулирование патента

апеллянт

апелляция

ассоциативный знак

Африканская организация интеллектуальной собственности (АОИС)

Африканская региональная организация промышленной собственности (АРОПС)

автоматизовані бази даних (БД) авторське свідоцтво на винахід адреса в
Інтернет адреса для листування амортизація нематеріальних активів
аналітико-синтетична обробка інформації

аналог

анулювання патенту

апелянт

апеляція

асоціативний знак

Африканська організація інтелектуальної

власності (АОІВ) Африканська регіональна організація

промислової власності (АРОПВ)

11 11 12 12 12

12 13 13 13 13 14

14

14

базы данных (БД)

библиографические данные

библиотека промышленной собственности (патентная библиотека)

более поздняя заявка на регистрацию товарного знака

более ранняя заявка на регистрацию товарного знака

Будапештский договор о международном признании депонирования
микроорганизмов для целей патентной процедуры

бюллетень промышленных образцов

бюллетень сортов растений

бюллетень товарных знаков

варианты изобретения

варианты промышленного образца

бази даних (БД) бібліографічні дані бібліотека промислової власності
(патента бібліотека)

більш пізня заявка на реєстрацію

товарного знака більш рання заявка на реєстрацію

товарного знака Будапештський договір про міжнародне

визнання депонування мікроорганізмів

для цілей патентної процедури

бюлетень промислових зразків

бюлетень сортів рослин

бюлетень знаків для товарів і послуг

В

варіанти винаходу

варіанти промислового зразка

16 16

16

16

16

16 17 18 16

19 19

182

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ

вещество как объект изобретения

вид документа

виды лицензионных платежей паушальный платеж платеж на базе роялти
комбинированные платежи

владелец международной регистрации знака

владелец охранного документа

владелец регистрации товарного знака (свидетельства)

владелец товарного знака

внутреннее (национальное) законодательство

возмещение причиненного ущерба

вознаграждение

вознаграждение автору промышленного образца

вознаграждение автору рационализаторского предложения

вознаграждение автору сорта растений

вознаграждение автору топографии интегральной микросхемы

вознаграждение изобретателю

возобновление делопроизводства

возобновление регистрации товарного знака

возражение на решение экспертизы

восстановление патента

временная правовая охрана изобретений, сортов растений

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)

Всемирная торговая организация (ВТО)

вторичная патентная документация

вторичный документ

выбранное ведомство

выставочный приоритет товарного знака

речовина як об’єкт винаходу

вид документа

види ліцензійних платежів

паушальний платіж

платіж на базі роялті

комбіновані платежі власник міжнародної реєстрації знака

власник охоронного документа власник реєстрації товарного знака

(свідоцтва)

власник товарного знака внутрішнє (національне) законодавство

відшкодування заподіяних збитків

винагорода

винагорода автору промислового зразка

винагорода автору раціоналізаторської

пропозиції

винагорода автору сорту рослин винагорода автору топографії інтегральної

мікросхеми

винагорода винахіднику поновлення діловодства поновлення реєстрації
товарного знака

заперечення на рішення експертизи

відновлення патенту

тимчасова правова охорона винаходів,

сортів рослин Всесвітня організація інтелектуальної

власності (ВОІВ)

Світова організація торгівлі (СОТ) вторинна патентна документація
вторинний документ вибране відомство виставковий пріоритет товарного
знака

136 19 19 20 20 20

27 28

28 28

28 27 23

23

23 24

24

24

121

121 53 26

144

28 139 28 29 19

25

Гаагское соглашение

о международном депонировании

промышленных образцов Генеральное соглашение по тарифам

и торговле (ГАТТ) географическое указание главное изобретение

(в соответствии с РСТ)

Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків

Генеральна угода з тарифів і торгівлі

(ГАТТ)

географічне зазначення головний винахід (відповідно до РСТ)

ЗО

ЗО 31

31

183

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ

государственная тайна державна таємниця

государственное стимулирование державне стимулювання створення

создания и использования объектов та використання об’єктів
промислової

промышленной собственности (ОПС) власності (ОПВ)

государственный эксперт державний експерт з питань таємниць

по вопросам секретов

государственный реєстр державний реєстр

графические материалы графічні матеріали

гудвилл гудвіл

35

36

36 36

32 32

д

данные

дата выдачи охранного документа

дата международной регистрации знака

дата подачи заявки

дата приоритета

дата публикации

дата регистрации

дата регистрации товарного знака

действия, не признаваемые нарушением прав

действия, не признаваемые нарушением прав на топографии ИМС

дело заявки

делопроизводство по заявке

денонсация

депозитарий

депозитор

депонирование

депонирование микроорганизма

доверенность

договаривающееся государство

договор

договор Будапештський о международном признании депонирования
микроорганизмов для целей патентной процедуры

договор лицензионный

договор международный

Договор о законах по товарным знакам

Договор о патентной кооперации (РСТ)

договор о передаче права собственности на объект интеллектуальной
собственности

договор типовой

договор трудовой

документ

документ об уплате сбора

дані

дата видачі охоронного документа

дата міжнародної реєстрації знака

дата подання заявки

дата пріоритету

дата публікації

дата реєстрації

дата реєстрації товарного знака

дії, що не визнаються порушенням прав

дії, що не визнаються порушенням прав на топографії ІМС

справа заявки

діловодство за заявкою

денонсація

депозитарій

депозитор

депонування

депонування мікроорганізму

довіреність

договірна держава

договір

договір Будапештський про міжнародне визнання депонування
мікроорганізмів для цілей патентної процедури

договір ліцензійний договір міжнародний Договір про закони щодо товарних
знаків Договір про патентну кооперацію (РСТ) договір про передачу права
власності на об’єкт інтелектуальної власності

договір типовий

договір трудовий

документ

документ про сплату збору

33 33

33 33 34 34 35 35

36

37 141

37 35 35 35 35 35 38 40 38

38 38 39 39 39

40 40 40 41 41

184

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ

дополнительное изобретение дополнительные материалы дополнительный
выбор государств

(по РСТ) досрочное прекращение действия

патента доступ к информации

о промышленной собственности

додатковий винахід додаткові матеріали додатковий вибір держав (згідно
із РСТ)

дострокове припинення дії патенту

доступ до інформації стосовно промислової власності

41 41

41 42 42

Евразийская патентная

конвенция (ЕАПК) Европейская патентная

классификация (ECLA) Европейская патентная конвенция единство
изобретения единство полезной модели единство промышленного образца
единство сорта растений единство топографии ИМС единый изобретательский
замысел

Євразійська патентна конвенція (ЄАГТК) Європейська патентна
класифікація (ECLA)

Європейська патентна конвенція єдність винаходу єдність корисної моделі
єдність промислового зразка єдність сорту рослин єдність топографії ІМС
єдиний винахідницький задум

49

49 49 49 50 50 50 50 49

зависимый пункт формулы

задача

закон

законодательство

законодательство Украины в сфере охраны прав на объекты промышленной
собственности, сорта растений, топографии интегральных микросхем

залог

запатентованное изобретение

запатентованный промышленный образец

запатентованный сорт растений

запрещающий знак

запрос экспертизы

зарегистрированная топография ИМС

зарегистрированный пользователь

зарегистрированный товарный знак

защита информации

защита права собственности

заявитель

заявительская система выдачи патентов

заявка

заявка акцептованная (выложенная)

заявка в соответствии с ЕПК

залежний пункт формули 53

задача 51

закон 52

законодавство 52

законодавство України в сфері охорони

прав на об’єкти промислової власності,

сорти рослин, топографії інтегральних

мікросхем 52

застава 55

запатентований винахід 53

запатентований промисловий зразок

53

запатентований сорт рослин 53

знак, що забороняє 63

запит експертизи 53

зареєстрована топографія ІМС 54

зареєстрований користувач 54

зареєстрований товарний знак 54

захист інформації 56

захист права власності 56

заявник 60

заявницька система видачі патентів 60

заявка 56

заявка акцептована (викладена) 57

заявка згідно з ЄПК 57

185

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ

заявка выделенная (на выдачу патента)

заявка конвенционная

заявка международная

заявка на выдачу патента, которая

считается неподаной заявка на выдачу патента, которая

считается отозванной заявка на знак для товаров и услуг заявка на
изобретение заявка на промышленный образец заявка на регистрацию
товарного

знака (заявка на товарный знак) заявка на регистрацию топографии

ИМС

заявка на сорт растений заявка национальная заявка отклоненная заявка
отозванная (на выдачу патента) заявка региональная (на выдачу патента)
заявка РСТ заявки коллидирующие

(конфликтующие) заявление о регистрации объекта

промышленной собственности звуковой товарный знак знак для товаров и
услуг знак обслуживания

заявка виділена (на видачу патенту) 57

заявка конвенційна 57

заявка міжнародна 57

заявка на видачу патенту, що вважається

неподаною 58

заявка на видачу патенту, що вважається

відкликаною 57

заявка на знак для товарів і послуг 58

заявка на винахід 58

заявка на промисловий зразок 58

заявка на реєстрацію товарного знака

(заявка на товарний знак) 58

заявка на реєстрацію топографії IMC

59

заявка на сорт рослин 59

заявка національна 59

заявка відхилена 57

заявка відкликана (на видачу патенту) 57

заявка регіональна (на видачу патенту) 59

заявка РСТ 60

заявки колідуючі (конфліктуючі)

60 заява про реєстрацію об’єкта промислової

власності 56

звуковий товарний знак 62

знак для товарів і послуг 63

знак обслуговування 63

идентификация

иерархические классификации

избирательное распространение информации (ИРИ)

изменения в перечне товаров и/или услуг

изобразительный товарный знак

изобретатель

изобретательская система выдачи патентов

изобретение

иллюстративные материалы

именной указатель

именной (фирменный) поиск

имущественные права

инвестиция

инвестиция капитальная инвестиция портфельная инвестиция прямая
инвестиция финансовая реинвестиция

И

ідентифікація

ієрархічні класифікації

вибіркове розповсюдження інформації

зміни у переліку товарів і/або послуг

зображальний товарний знак

винахідник

винахідницька система видачі патентів

винахід

ілюстративні матеріали

іменний покажчик

іменний (фірмовий) пошук

майнові права

інвестиція

інвестиція капітальна

інвестиція портфельна

інвестиція пряма

інвестиція фінансова

реінвестиція

65 65

19

63 64

25

25 25 65 65 65 81 66 66 66 66 66 66

186

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ

индекс (словарь)

индекс классификации

индексирование

индемнитет

индивидуальный товарный знак

инжиниринг

инновационная деятельность

инновация

интегральная микросхема (ИМС)

интеллектуальная собственность

Интернет

информационная деятельность ВОИС

информационная продукция

информационная система

информационно-поисковая система

информационно-поисковый массив

информационные ресурсы научно-технической информации

информационные технологии в области промышленной собственности

информационные услуги

информационный брокер

информационный запрос

информационный рынок

информация как товар

иск

исключительное право

исковая давность

использование знака для товаров и услуг

использование изобретения, полезной модели

использование обозначения происхождения товара

использование промышленного образца

использование товарного знака

использование топографии интегральной микросхемы

исчерпание прав на товарный знак

індекс (словник)

індекс класифікації

індексування

індемнітет

індивідуальний товарний знак

інжиніринг

інноваційна діяльність

інновація

інтегральна мікросхема (ІМС)

інтелектуальна власність

Інтернет

інформаційна діяльність ВОІВ

інформаційна продукція

інформаційна система

інформаційно-пошукова система (ІПС)

інформаційно-пошуковий масив

інформаційні ресурси науково-технічної інформації

інформаційні технології в сфері промислової власності

інформаційні послуги

інформаційний брокер

інформаційний запит

інформаційний ринок

інформація як товар

позов

виключне право

позовна давність

використання знака для товарів і послуг

використання винаходу, корисної моделі

використання зазначення походження

товару використання промислового зразка

використання товарного знака використання топографії інтегральної

мікросхеми вичерпання прав на товарний знак

66 66 67 67 67 67 68 68 68 69 69 69 70 70 71 71

71

71 70 70 70 70 71

120 20

120

21 20 21

21

22

22 25

классификация классифицирование объектов

промышленной собственности классифицирование товаров и услуг ключевое
слово коды (в публикациях об объектах

промышленной собственности)

к

класифікація 72

класифікування об’єктів промислової

власності 72

класифікування товарів і послуг 72

ключове слово 73

коди (в публікаціях стосовно об’єктів

промислової власності) 73

187

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ

коды ИНИД

коллизии товарных знаков коллективный знак комбинированный товарный знак
коммерческая реализация компенсация за причиненный ущерб конвенционный
приоритет

товарного знака конвенция Конвенция о выдаче европейских

патентов конкуренция

конкуренция недобросовестная контракт

контрафакция товарного знака конфиденциальность заявки конфликтующий
товарный знак копия заявки заверенная косвенная защита критерии
охраноспособности кумулятивный указатель кумуляция знаков

коди ІНІД 73

колізії товарних знаків 74

колективний знак 74

комбінований товарний знак 74

комерційна реалізація 74

компенсація за заподіяні збитки 74

конвенційний пріоритет товарного знака

74

конвенція 75

Конвенція про видачу європейських

патентів 75

конкуренція 75

конкуренція недобросовісна 76

контракт 76

контрафакція товарного знака 76

конфіденційність заявки 76

конфліктуючий товарний знак 76

копія заявки завірена 77

непрямий захист 95

критерії охороноспроможності 77

кумулятивний покажчик 78

кумуляція знаків 78

лицензия

лицензия беспатентная лицензия возвратная лицензия исключительная
лицензия неисключительная лицензия открытая лицензия патентная лицензия
перекрестная

(кросс-лицензия) лицензия полная лицензия принудительная лицензия
сопутствующая лицензия «чистая» ложное (или вводящее в заблуждение)

указание о происхождении товаров

ложное указание о подлинности изготовителя, промышленника или торговца

Локарнская классификация

льгота по новизне

льготный срок для возобновления регистрации товарного знака

льготный срок для поддержания

Л

ліцензія 79

ліцензія безпатентна 79

ліцензія поворотна 80

ліцензія виключна 79

ліцензія невиключна 79

ліцензія відкрита 79

ліцензія патентна 79

ліцензія перехресна (крос-ліцензія)

79

ліцензія повна 80

ліцензія примусова 80

ліцензія супровідна 80

ліцензія «чиста» 80

неправдиве (або таке, що може вводити

в оману) зазначення щодо походження

товарів 94

неправдиве зазначення щодо дійсності

особи виробника, промисловця

або торговця 95

Локарнська класифікація 80

пільга по новизні 119

пільговий строк для поновлення

реєстрації товарного знака 119

пільговий строк для підтримання

188

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков

Международная классификация изобразительных элементов знаков (Венская
классификация)

Международная классификация промышленных образцов, МКПО (Локарнская
классификация)

Международная классификация

товаров и услуг для регистрации знаков, МКТУ (Ниццкая классификация)

Международная конвенция по охране новых сортов растений

Международная патентная классификация (МПК)

международная регистрация знака

Международное Бюро ВОИС

международное депонирование промышленных образцов

международный знак

Международный орган по депонированию (МОД)

Международный союз по охране новых сортов растений (УПОВ)

методы оценки стоимости нематериальных активов

микроформы

минимум документации РСТ

мотив товарного знака

м

Мадридська угода про міжнародну

реєстрацію знаків 81

Міжнародна класифікація зображальних

елементів знаків, МКЗЕЗ

(Віденська класифікація) 85

Міжнародна класифікація промислових

зразків, МКПЗ (Локарнська

класифікація) 85

Міжнародна класифікація товарів

і послуг для реєстрації знаків, МКТП

(Ніццька класифікація) 85

Міжнародна конвенція по охороні нових

сортів рослин 86

Міжнародна патентна класифікація

(МПК) 86

міжнародна реєстрація знака 88

Міжнародне Бюро ВОІВ 88

міжнародне депонування промислових

зразків 88

міжнародний знак 88

Міжнародний орган по депонуванню

(МОД) 88

Міжнародний союз по охороні нових

сортів рослин (УПОВ) 88

методи оцінки вартості нематеріальних

активів 82

мікроформи 89

мінімум документації РСТ 89

мотив товарного знака 89

название изобретения наименование места

происхождения товара Найробский договор об охране

олимпийского символа нарушение имущественных прав

владельца патента (свидетельства) нарушение прав на товарный знак
Научно-исследовательский центр

патентной экспертизы научно-техническая информация (НТИ) национальная
заявка на регистрацию

товарного знака национальная патентная

классификация (НПК) национальная фаза

н

назва винаходу

назва місця походження товару

Найробський договір про охорону

олімпійського символу порушення майнових прав власника

патенту (свідоцтва) порушення прав на товарний знак Науково-дослідний
центр патентної

експертизи

науково-технічна інформація (НТІ) національна заявка на реєстрацію

товарного знака національна патентна класифікація (НПК)

національна фаза

90 90 91

122 123

91 91

92

92 92

189

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ

национальный патентный фонд национальный режим невыполнение
обязательств (контракта) недействительность регистрации

товарного знака независимость регистрации

товарных знаков независимый пункт формулы неимущественные права
неиспользование товарного знака нематериальные активы неопределенный
круг лиц Ниццкая классификация новизна

новизна абсолютная мировая новизна локальная новизна относительная
мировая носители информации ноу-хау

нумерационный патентный поиск нумерационный указатель

національний патентний фонд 92

національний режим 93

невиконання зобов’язань (контракту) 93

недійсність реєстрації товарного знака

93 незалежність реєстрації товарних знаків

94

незалежний пункт формули 93

немайнові права 94

невикористання товарного знака 93

нематеріальні активи 94

невизначене коло осіб 93

Ніццька класифікація 95

новизна 95

новизна абсолютна світова 95

новизна локальна 95

новизна відносна світова 95

носії інформації 96

ноу-хау 96

нумераційний патентний пошук 96

нумераційний покажчик 97

О

обжалование решения ведомства обжалование решения по заявке

на регистрацию товарного знака общеизвестный знак объект изобретения
объект полезной модели объект промышленного образца объекты, не
охраняемые в качестве

изобретений (полезных моделей) объекты, не охраняемые в качестве

полезной модели объекты, не охраняемые в качестве

промышленных образцов объекты, не охраняемые в качестве

топографии ИМС объем правовой охраны объем правовой охраны

товарного знака объемный товарный знак ограничение перечня товаров

и/или услуг

ознакомление с материалами заявки описание изобретения (полезной

модели) к заявке описание изобретения (полезной

модели) к патенту

оскарження рішення відомства оскарження рішення стосовно заявки

на реєстрацію товарного знака загальновідомий знак об’єкт винаходу
об’єкт корисної моделі об’єкт промислового зразка об’єкти, що не
охороняються як винаходи

(корисні моделі) об’єкти, що не охороняються як корисна

модель об’єкти, що не охороняються

як промислові зразки об’єкти, що не охороняються

як топографії ІМС обсяг правової охорони обсяг правової охорони
товарного знака

об’ємний товарний знак

обмеження переліку товарів і/або послуг

ознайомлення з матеріалами заявки

опис винаходу (корисної моделі) до заявки

опис винаходу (корисної моделі) до патенту

104

104 51 98 98 98

98 98 98

99 101

101 99

101

102

102 103

190

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ

описание полезной модели описание промышленного образца описательный
знак оптический диск CD-ROM оптический диск DVD-ROM отзыв заявки на
регистрацию

товарного знака (отказ от заявки

(регистрации)

отказ в регистрации товарного знака отклонение заявки на регистрацию

товарного знака отличительные знаки отличительные признаки отраслевой
патентный фонд отчет о патентных исследованиях отчет о поиске отчуждение
прав официальный бюллетень ведомства

промышленной собственности оформление материалов заявки

на изобретение, полезную модель охраноспособность товарного знака оценка
объектов интеллектуальной

собственности

затратный подход доходный подход рыночный подход

опис корисної моделі 103

опис промислового зразка 103

описовий знак 103

оптичний диск CD-ROM 104

оптичний диск DVD-ROM 104

відкликання заявки на реєстрацію

товарного знака (відмова від заявки

(реєстрації) 25

відмова у реєстрації товарного знака 26

відхилення заявки на реєстрацію

товарного знака 27

розрізняльні знаки 138

відрізняльні ознаки 27

галузевий патентний фонд ЗО

звіт про патентні дослідження 62

звіт про пошук 62

відчуження прав 27

оф