.

Святоцький О.Д. 2000 – Інтелектуальна власність. Словник-довідник Том 1 (книга)

Язык: украинский
Формат: книжка
Тип документа: Word Doc
2 63778
Скачать документ

Святоцький О.Д. 2000 – Інтелектуальна власність. Словник-довідник Том 1.

ЗМІСТ

Передмова 6

Перелік використаних абревіатур 8

Терміни 9

Український абетковий покажчик термінів 249

Англо-український абетковий покажчик термінів 269

Російсько-український абетковий покажчик термінів 306

Перелік використаних джерел 346

Додаток 1. Перелік нормативних актів України у сфері

авторського права і суміжних прав 348

Додаток 2. Перелік міжнародних нормативних актів

у сфері авторського права і суміжних прав 353

ПЕРЕДМОВА

В Україні розвивається національна система авторського права І суміжних
прав, яка є одним з атрибутів державності, представляє та гарантує
захист Інтересів вчених, письменників, композиторів, художників, діячів
театру І кіно, архітекторів, журналістів, фотохудож-ників, дизайнерів,
виконавців, виробників фонограм, організацій ефірного І кабельного
мовлення, а також численних користувачів творів, комп’ютерних програм,
виконань, фонограм, Інших об’єктів Інтелектуальної власності Без
перебільшення можна сказати, що авторське право І суміжні права
стосуються прав І законних Інтересів сотень тисяч наших співвітчизників
Україна робить перші кроки на шляху повноправного входження до
європейського І світового Інтелектуального співтовариства, в якому
здавна належно оцінюються плоди творчої пращ

Певні зрушення помітні й у сфері підготовки І видання книг, словників,
довідкових та Інших посібників з питань Інтелектуальної власності Тільки
минулого року з’явилися науково-практичне видання в 4-х томах
«Інтелектуальна власність в Україні правові засади та практика» та
переклад українською мовою фундаментальної праці ВОІВ «Основи
Інтелектуальної власності», а також довідкове видання Б Г Прахова
«Интеллектуальная собственность Словарь-справочник»

І все ж відчувається гостра нестача довідкових матеріалів з
Інтелектуальної власності А наступне століття справедливо вважають
століттям Інтелектуальної власності

Саме це й спонукало авторів підготувати видання словника-довідника
термінів Інтелектуальної власності, перший том якого присвячений
авторському праву І суміжним правам

Це перше спеціалізоване довідково-термінологічне видання, присвячене як
Історії розвитку авторського права І суміжних прав, так І сучасним їх
національним, міжнародним та регіональним аспектам Понад 1300 статей
словника-довідника детально висвітлюють об’єкти авторського права
(поняття І ознаки, види об’єктів), суб’єкти авторського права (автори,
спадкоємці та їх правонаступники, організації, що управляють майновими
правами авторів на колективній основі), особисті немайнові та майнові
права авторів творів науки, літератури І мистецтва, класифікацію,
елементи, зміст авторського договору, відповідальність сторін за його
порушення, охорону прав виконавців, виробників фонограм, організацій
ефірного І кабельного мовлення, захист авторських І суміжних прав

Окремі статті присвячені законодавчо-нормативним актам України з
авторського права І суміжних прав, законодавству розвинених країн світу
(СІЛА, Англії, Німеччини, Франції, Японії), країн СНД (Роси, Бєларусі,
Молдови, Казахстану, Узбекистану), директивам, регламентаціям,
конвенціям ЄС, принципам, деклараціям, рекомендаціям ООН, ВОІВ, ЮНЕСКО,
МОП, Угоді про торгові аспекти прав Інтелектуальної власності,
міжнародним договорам у сфері авторського права І суміжних прав

Перший том словника-довідника впорядковано з врахуванням вимог
навчальних програм для вузів з авторського права І суміжних прав

При підготовці статей використані вітчизняні та зарубіжні термінологічні
видання, нормативні та довідкові матеріали, зазначені в Переліку
використаних джерел, що додається

Статті розміщені за українською абеткою Назву кожної статті подано
українською, російською та англійською мовами

Для зручності користування виданням подано перелік абревіатур,
використаних у слов-нику-довіднику

Термінологічні еквіваленти російською та англійською мовами, двомовні
покажчики полегшують користування словником-довідником, дозволяють
використовувати його як украінсько-російсько-англшський термінологічний
галузевий словник

Подані в додатках переліки джерел можуть бути використані для
поглибленого вивчення окремих питань Так, у Додатку 1 вміщено перелік
чинних нормативних актів України з авторського права І суміжних прав, що
включає Конституцію України, кодекси І закони України, постанови
Верховної Ради України, укази Президента України, декрети І постанови
Кабінету Міністрів України, відомчі нормативно-правові акти, документи з
узагальнення судової практики

Міжнародній охороні у сфері авторського права І суміжних прав
присвячений Додаток 2, в якому подано перелік міжнародних договорів у
сфері охорони авторського права, суміжних прав, Інтелектуальної
власності, принципів, декларацій, рекомендацій ООН, ВОІВ, ЮНЕСКО, МОП у
сфері авторського права І суміжних прав, відповідних нормативних актів
Європейського Союзу, країн СНД

Словник-довідник розрахований на широке коло користувачів — авторів,
виконавців, спеціалістів, зайнятих у сфері науки, літератури І
мистецтва, видавничої справи, виготовлення кіно-1 відеопродукцп,
фонограм, працівників правоохоронних органів, митної служби, податкової
адміністрації, суддів, юристів, студентів, викладачів тощо

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ АБРЕВІАТУР

ВОІВ Всесвітня організація Інтелектуальної власності

ГАТТ Генеральна угода з тарифів І торгівлі

ЄС Європейські Співтовариства

МОП Міжнародна організація пращ

ООН Організація Об’єднаних Націй

СІЗАК Міжнародна конфедерація товариств авторів

І композиторів

СНД Союз Незалежних Держав

СОТ Світова організація торгівлі

Союз ФРГ Союз Договору про міжнародну реєстрацію

аудіовізуальних творів

ТРІПС Угода про торгові аспекти прав

Інтелектуальної власності

ФІА Міжнародна федерація акторів

ЮНЕСКО Організація Об’єднаних Націй з питань освіти,

науки І культури

ВІЕМ Міжнародне бюро товариств по забезпеченню

охорони авторських прав на запис І механічне

відтворення творів

CD Компакт-диск

IFPI Міжнародна федерація виробників фонограм

ISBN Міжнародний стандартний книжковий номер

ISSN Міжнародний стандартний номер серійних видань

АВТОР

АВАНС

аванс advance

Частина авторської винагороди, яка виплачується автору видавцем при
укладенні договору на видання твору.

АВТЕНТИЧНИЙ ТЕКСТ аутентичный текст authentic text

Офіційний текст міжнародного акта, договору, підписаного уповноваженими
представниками і скріпленого печатками відповідних держав. Договірні
сторони розглядають його як основний договірний текст оригіналу. В
заключних статтях договору, складеного двома або кількома мовами,
звичайно вказується, що обидва його тексти автентичні, тобто такі, що
мають однакову силу. Такі офіційні тексти належать до документів, які не
є об’єктами авторського права.

АВТОБІОГРАФІЯ

автобиография

autobiography

Життєпис якої-небудь людини, складений нею самою. Як твір може бути
об’єктом авторського права.

АВТОГРАВЮРА

автогравюра

autogravure

Гравюра, виконана самим художником (на відміну від репродукційної
гравюри).

АВТОГРАФ

автограф

autograph

Власноручний авторський рукописний текст. Авторизований машинопис
прирівнюється до автографу.

АВТОГРАФЫ

автография

autography

Спосіб виготовлення літографської друкарської форми, за яким малюнок
виконаний автором-художником на перебивному автографському папері тушшю
або олівцем, переносять на літографський камінь або цинкову пластинку.

АВТОЛІТОГРАФІЯ

автолитография

autolithography

Різновид літографії, при якому сам художник виконує свій твір на
літографському камені.

АВТОНІМ

автоним

antonym

Справжнє ім’я автора твору, на відміну від псевдоніма.

АВТОПОРТРЕТ

автопортрет

self-portrait

Портрет художника, виконаний ним самим. Твір образотворчого мистецтва,
який є об’єктом авторського права.

АВТОР

автор

author

При визначенні та тлумаченні терміна «автор» виникають питання, які
неоднаково вирішуються в різних державах. У більшості країн автором
вважається фізична особа, творчою працею якої створено твір. Коли ж
особа розкриває своє ім’я, сплутати її з ким-небудь уже неможливо.
Труднощів із доказом авторства також немає. Це положення настільки
очевидне, що деякі національні закони навіть не згадують про нього.
Автором може бути будь-яка особа, незалежно від віку і дієздатності.
Іноземці та особи без громадянства користуються своїми авторськими
правами без обмежень, нарівні з національними авторами. Ряд

АВТОРАДІОГРАМА (РАДІОАВТОГРАФ)

країн чітко визначають у своїх законах загальновизнану презумпцію
авторства, засновану на зазначенні в творі справжнього або вигаданого
(псевдонім) імені автора. Перекладач або особа, що адаптує твір, також
вважається автором, чиї правомочності не зачіпають прав на оригінальні
твори. В багатьох країнах вважається, що тільки фізична особа може бути
первинним володільцем прав на твір. Юридичні особи можуть тільки
викупити або іншим способом придбати майнові авторські права, оскільки
вони позбавлені здатності творити і тому не можуть вважатися авторами.
Такий підхід зустрічається в країнах, які додержуються традицій
римського права. Закони ж деяких держав визнають, що авторські права
можуть належати корпоративній організації (юридичній особі). Це
стосується в першу чергу країн, що додержуються традицій
англосаксонського права. Так, в деяких країнах юридична особа визнається
автором твору, створеного її службовцями в процесі трудової діяльності.
Серед юридичних осіб — володільців авторських прав — різні законодавчі
акти називають державу, урядові установи або організації,
муніципалітети, академії, університети, інститути тощо.

АВТОРАДІОГРАМА (РАДІОАВТОГРАФ) авторадиограмма (радиоавтограф)
autoradiogram (radioautograph)

Фотографічне зображення, одержане за допомогою авторадіографії (методу,
за допомогою якого вивчають розподіл радіоактивних речовин, накладаючи
на досліджуваний об’єкт чутливу до тонізуючого проміння фотоемульсію;
радіоактивні речовини при цьому немовби самі себе фотографують). Може
вважатися фотографічним твором, бути об’єктом авторського права.

АВТОРЕФЕРАТ автореферат author’s abstract

Короткий виклад автором своєї наукової праці. Як науковий твір є
об’єктом авторського права.

АВТОРЕФЕРАТ ДИСЕРТАЦІЇ автореферат диссертации author’s abstract of
dissertation

Наукове видання у вигляді брошури, що містить складений автором реферат
проведеного ним дослідження (дисертації), яке подається на здобуття
вченого ступеня.

АВТОРИ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО ТВОРУ авторы аудиовизуального произведения
authors of an audiovisual work

Фізичні особи, які вважаються не тільки авторами результатів своєї
індивідуальної творчої діяльності, а й авторами аудіовізуального твору в
цілому. До них у більшості авторсько-правових законодавств відносяться
автор сценарію, режисер-пос-тановник і композитор, якщо його музичний
твір написано спеціально для фільму.

АВТОРИЗАЦІЯ

авторизация

authorization

Перегляд і схвалення автором свого тексту в якому-небудь джерелі: в
рукописній (машинописній) копії, в друкованому виданні, а також у
перекладі на іншу мову.

АВТОРИЗОВАНИЙ ПЕРЕКЛАД див. ПЕРЕКЛАД

АВТОРИ ІНТЕРВ’Ю авторы интервью authors of interview

Авторське право на запис інтерв’ю належить особі, яка дала інтерв’ю, і
особі, яка бере інтерв’ю та здійснює його запис, як співавторам, якщо
інше не передбачено угодою між ними. Опублікування, передача запису
інтерв’ю допускаються лише за згодою особи, яка дала інтерв’ю.

10

АВТОР I КАБЕЛЬНЕ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПРОГРАМ

АВТОРИ ТЕАТРАЛЬНИХ

ДЕКОРАЦІЙ І КОСТЮМІВ

авторы театральных

декораций и костюмов

authors of theatrical decorations and costumes

Театральні декорації і костюми є об’єктами авторського права. Питання,
яке виникає, полягає в тому, чи може автор театральних декорацій і
костюмів претендувати на співавторство в творі, для якого вони
призначаються. Декорації і костюми можуть бути повністю відокремлені від
самої п’єси. Вона може бути показана з іншими декораціями і костюмами,
як це часто трапляється при відновленні театральної постановки або
балету в новій режисурі. Визнання за автором декорацій і костюмів його
права на співавторство можливе лише за наявності спільного твору, і його
внесок до загальної справи повинен визначатися спільними зусиллями з
метою створення твору. Та роль автора декорацій і костюмів не є такою,
оскільки він має справу з уже закінченим, самодостатнім твором.

АВТОРИ УСНИХ ТВОРІВ авторы устных произведений authors of verbal works

До них відносяться оповідачі, майстри розмовного жанру та інші, які
виступають у громадських місцях з виконанням власних творів. Такі твори
не можуть бути відтворені без попереднього дозволу авторів.

АВТОРИ ЯК СУБ’ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

авторы как субъекты авторского права authors as subjects of copyright

Важливими суб’єктами авторського права є автори творів літератури, науки
і мистецтва. Творцем твору може бути будь-яка фізична особа незалежно
від статі, віку, громадянства і стану дієздатності. Авторські права в
творця твору виникають відразу, як тільки досягнутий творчий результат
втілюється в об’єктивну форму, яка забезпечує його сприйняття іншими
особами. При цьому не має значення, чи обна-

родуваний твір чи ні, чи є він повністю закінчений чи становить собою
ескіз або начерк. Не впливають на визнання особи автором форма,
призначення і цінність створеного ним твору. Для визнання особи автором
від неї не вимагається виконання будь-яких формальностей, будь-чиєї
згоди або будь-якої угоди.

АВТОР І КАБЕЛЬНЕ

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПРОГРАМ

автор и кабельное распространение

программ

author and cable dissemination of programs

Автор або інший володілець авторського права має виключне право видавати
дозвіл на будь-яке кабельне розповсюдження свого твору — об’єкта
мовлення, що охороняється авторським правом. Якщо розповсюджувачем
кабельних програм виступає інша організація, ніж організація мовлення,
то дозвіл може бути наданий або розповсюджувачу кабельних програм, або
організації мовлення, причому остання одержує право дозволяти кабельне
розповсюдження твору — об’єкта мовлення. Дозвіл може бути наданий
авторською організацією щодо творів, автори яких передали такій
організації управління зазначеним вище правом. Дозвіл може бути наданий
авторською організацією також щодо творів, автори яких не передали такій
організації управління згаданим вище правом. Однак це може бути
здійснено лише в тому випадку, якщо така правомочність цієї організації
визнається відповідним законодавством і якщо за цим законодавством
згадана організація зобов’язана гарантувати організації мовлення або
розповсюджувачу кабельних програм захист від можливих претензій згаданих
авторів, а також зобов’язана застосовувати щодо розподілу авторських
гонорарів та інших привілеїв ті ж принципи до згаданих авторів, які вона
застосовує до авторів, котрі передали їй управління вище зазначеним
правом.

АВТОР ЛІТЕРАТУРНОГО ЗАПИСУ І ОПОВІДАЧ

АВТОР ЛІТЕРАТУРНОГО ЗАПИСУ І ОПОВІДАЧ

автор литературной записи и рассказчик author of a literary expression
and narrator

Якщо оповідач повідомляє лише технічні деталі або історичні факти, він
не повинен вважатися співавтором. Не має права претендувати на
співавторство і автор літературного запису, якщо він по суті виконав
лише редакторську роботу. Переважно ж між цими особами виникають
відносини співавторства.

АВТОР НАУКОВОЇ СТАТТІ ТА АВТОР

ІДЕЇ, ГІПОТЕЗИ, НАУКОВИЙ

КЕРІВНИК

автор научной статьи и автор идеи,

гипотезы, научный руководитель

author of a scientific article and author of an

idea, hypothesis, supervisor of studies

За нормами авторського права автор ідеї, гіпотези тощо або науковий
керівник не можуть бути співавторами наукової статті, якщо вони не брали
участі в підготовці самої статті.

АВТОР НЕВІДОМИЙ автор неизвестный unknown identity of the author

Поняття, використовуване Бернською конвенцією, означає, що авторство
твору не встановлено через об’єктивні обставини, а не через намір автора
залишитися анонімним. Автор часом невідомий, оскільки не можна
прослідкувати походження твору (традиції твору народної творчості).

вість вимагати визнання даного факту від інших осіб. Зумовлена вона
необхідністю індивідуалізації результатів творчої праці і суспільного
визнання зв’язку цих результатів з діяльністю конкретних авторів.
Авторство може належати справжньому творцю твору і є невідчужуваним і
непередава-ним на будь-яких підставах. Авторство як соціальний феномен
настільки ж об’єктивне, як об’єктивне існування самого об’єкту
творчості. Воно є особистим немайновим правом автора, важливою його
правомочністю, від якої походять усі інші права як особистого
немайнового, так і майнового характеру.

АВТОРСЬКА ВИНАГОРОДА (ГОНОРАР) авторское вознаграждение (гонорар)
author’s fees (royalty)

Усі види винагород або компенсацій, що виплачуються авторам за
використання їх творів, які охороняються в межах, встановлених
авторським правом. Право на використання твору, обумовлене виплатою
відповідної винагороди, є найважливішим аспектом майнових прав автора.
Володілець авторського права має право вимагати виплати винагороди за
будь-яке використання його твору. Винагорода може здійснюватися у формі
платежу (одноразова винагорода), відрахувань (відсотків) за кожний
проданий примірник чи кожне використання твору або у формі змішаних
платежів. Розмір і порядок обчислення авторської винагороди
встановлюються в договорах, що укладаються організаціями, які управляють
майновими правами авторів на колективній основі, з користувачами.

АВТОРСТВО

авторство authorship

З точки зору авторського права авторство звичайно розуміється як
причетність до створення даного твору, як непорушний зв’язок між творцем
твору і його творінням. Це юридичне забезпечена можливість особи
вважатися автором твору і можли-

АВТОРСЬКА ВИНАГОРОДА ЗА БАГАТОАКТНІ ТА ОДНОАКТНІ ТВОРИ авторское
вознаграждение за многоактные и одноактные произведения author’s fees
for multiact and oneact works

Багатоактними визнаються твори, що включають не менше двох актів.
Наявність перерви (антракту) в спектаклі не впливає

12

АВТОРСЬКА ВИНАГОРОДА ЗА МУЗИКУ В КОНЦЕРТНІЙ ПРОГРАМІ

на визначення кількості актів у творі. Якщо спектакль складається з
кількох одноактних чи одноактного і багатоактного твору, винагорода
нараховується за кожний твір окремо за визначеною для нього ставкою.
Якщо одноактний твір виконується в концертній програмі, де займає ціле
відділення, винагорода за цей твір нараховується за встановленою для
нього ставкою і, крім того, нараховується половина ставки, передбаченої
за відповідну концертну програму. Якщо в концерті виконується один акт
із багатоактного твору (опери, балету, оперети, п’єси) і займає в
програмі ціле відділення, авторська винагорода за це відділення
нараховується у розмірі, що дорівнює ставці винагороди за відповідний
багатоактний твір, поділений на кількість актів і, крім того,
нараховується половина ставки, передбаченої за відповідну концертну
програму. Якщо спектакль складається з багатоактного твору і концертної
програми, винагорода за багатоактний твір нараховується за встановленою
для нього ставкою і, крім того, нараховується третина ставки,
передбаченої за концертну програму.

АВТОРСЬКА ВИНАГОРОДА

ЗА ВІДТВОРЕННЯ І ТИРАЖУВАННЯ

ТВОРІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО

І ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО

МИСТЕЦТВА

авторское вознаграждение

за воспроизведение и тиражирование

произведений изобразительного

и декоративно-прикладного искусства

author’s fees for reproduction and circulation

of works of fine arts and decorative-applied

arts

Авторська винагорода за відтворення творів образотворчого мистецтва і
тиражування в промисловості творів декоративно-прикладного мистецтва
виплачується поза авторською винагородою за створення творів. Розмір
такої винагороди визначається за згодою сторін — автора, його
правонаступника чи іншої особи, якій належить авторське право, і
користувача твору.

АВТОРСЬКА ВИНАГОРОДА

ЗА ВІДТВОРЕННЯ ТВОРІВ ШЛЯХОМ

ЗВУКОЗАПИСУ

авторское вознаграждение

за воспроизведение произведений

путем звукозаписи

author’s fees for reproduction of works

by means of sound recording

Якщо на звукових носіях, які виготовляються промисловим способом,
відтворені твори як ті, що охороняються, так і ті, що не охороняються
авторським правом, то при нарахуванні авторської винагороди за цей
звуковий носій виплачувана ставка зменшується пропорційно тривалості
звучання творів, що не охороняються авторським правом.

АВТОРСЬКА ВИНАГОРОДА ЗА МУЗИКУ В КОНЦЕРТНІЙ ПРОГРАМІ

авторское вознаграждение за музыку

в концертной программе

author’s fees for music in a concert program

Якщо у концертній програмі поряд з естрадними творами виконується хоча б
один великий симфонічний чи вокально-симфонічний твір (симфонія,
ораторія, кантата, симфонічна поема чи увертюра, інструментальний
концерт з оркестром тощо) або камерний твір великої форми (тріо,
квартет, квінтет, соната) чи багатоактний твір для народних
інструментів, застосовується ставка, передбачена за концерт із
симфонічних, вокально-симфонічних, камерних творів і творів для народних
інструментів. У інших випадках виконання збірної концертної програми, в
яку входять як симфонічні, вокально-симфонічні та камерні твори малих
форм, твори для народних інструментів, так і інші твори (літературні
тощо), застосовується ставка, передбачена за естрадні, музичні,
літературні концерти, концерти народних пісень.

13

АВТОРСЬКА ВИНАГОРОДА ЗА МУЗИКУ ДО ДРАМАТИЧНИХ СПЕКТАКЛІВ

АВТОРСЬКА ВИНАГОРОДА

ЗА МУЗИКУ ДО ДРАМАТИЧНИХ

СПЕКТАКЛІВ

авторское вознаграждение за музыку к драматическим спектаклям author’s
fees for music for dramatic performances

Ставки авторської винагороди за музику до драматичних спектаклів
застосовуються до кожного акту спектаклю, що супроводжується музикою,
незалежно від кількості музичних номерів, а також від того, чи звучить
музика у виконанні артистів, чи відтворюється у звукозапису.

АВТОРСЬКА ВИНАГОРОДА

ЗА НОВОРІЧНУ ЯЛИНКОВУ ВИСТАВУ

авторское вознаграждение за новогодний

елочный спектакль

author’s fees for the New Year’s performance

Якщо до програми новорічної ялинкової вистави включається драматичний чи
музично драматичний твір, застосовуються ставки, передбачені для
драматичних і музично-драматичних творів. За виконання циркових
новорічних ялинкових вистав, якщо вони спеціально створені для цирку,
застосовуються ставки, встановлені для пантоміми. Якщо у вартість
квитків на новорічні ялинкові вистави включається вартість подарунків,
то при нарахуванні винагороди вартість подарунків із суми валового збору
виключається.

ставки, встановлені для оригінальних творів. За виконання інсценізацій,
створених за мотивами власних творів, застосовуються ставки, встановлені
для оригінальних творів, якщо інсценізація створена без співавторства.

АВТОРСЬКА ВИНАГОРОДА ЗА ПУБЛІЧНЕ ВИКОНАННЯ ТВОРІВ І ПРОГРАМ

авторское вознаграждение за публичное исполнение произведений и программ
author’s fees for public performance of works and programs

Авторська винагорода за публічне виконання творів і програм
нараховується всіма театрально-видовищними організаціями незалежно від
кількості місць для глядачів і кількості проданих вхідних квитків, а
також всіма організаціями, що відтворюють випущені у світ твори науки,
літератури і мистецтва в передачах радіомовлення і телебачення.
Винагорода за публічне виконання творів, які складаються з частин, що
мають самостійне значення, нараховується тільки за ту частину твору, яка
охороняється авторським правом. Авторська винагорода нараховується
незалежно від того, чи звучать твори і програми у виконанні виконавців,
чи відтворюються у звукозапису.

АВТОРСЬКА ВИНАГОРОДА ЗА П’ЄСИ ДЛЯ ДІТЕЙ авторское вознаграждение за
пьесы для детей author’s fees for plays for children

Ставки винагороди за п’єси для дітей застосовуються не тільки дитячими,
а й іншими театрами. За виконання п’єс, створених за мотивами інших
творів, у тому числі творів народної творчості, застосовуються ставки,
встановлені для п’єс-інсценізацій. За виконання п’єс для дітей,
створених за мотивами народних казок, застосовуються

АВТОРСЬКА ВИНАГОРОДА ЗА ЦИРКОВІ ВИСТУПИ авторское вознаграждение за
цирковые выступления author’s fees for circus performances

Ставки за циркову програму нараховуються у разі, коли виконання
здійснюється на арені цирку чи концерт складається тільки з циркових
номерів. У інших випадках циркових виступів у складі збірної програми
винагорода нараховується за ставкою за естрадні, музичні, літературні
концерти, концерти народних пісень.

14

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

АВТОРСЬКА ВИНАГОРОДА ХУДОЖНИКАМ-СЦЕНОГРАФАМ І ХУДОЖНИКАМ ПО КОСТЮМАХ
авторское вознаграждение художникам-сценографам и художникам по костюмам

author’s fees for scene-designers and costumiers

Ставка авторської винагороди за публічне виконання творів для
художників-сценографів і художників по костюмах розподіляється за згодою
між ними, при цьому художнику по костюмах належить не менше третини
ставки.

АВТОРСЬКА ЗАЯВКА

див. АВТОРСЬКА ПРОПОЗИЦІЯ

АВТОРСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

І КАБЕЛЬНЕ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

ПРОГРАМ

авторская организация и кабельное

распространение программ

author’s organization and cable dissemination

of programs

Коли авторська організація не може домовитися з організацією мовлення
або розповсюджувачем кабельних програм шляхом добросовісних переговорів
про надання дозволу на кабельне розповсюдження твору — об’єкта мовлення,
тоді такі умови повинні встановлюватися судом, іншим незалежним органом,
передбаченим законом або призначеним з цією метою урядом, або
арбітражем, голова якого буде призначений урядом, якщо сторони не
дійдуть згоди щодо його кандидатури. Зазначені умови повинні
забезпечувати охорону особистих немайнових прав автора. Перед тим як
встановити такі умови, згаданий суд, інший призначений орган або
арбітраж повинні дати можливість висловитися авторській організації,
організації мовлення або розповсюджувачеві кабельних програм.

АВТОРСЬКА ПІСНЯ авторская песня author’s song

Передбачає сольне і колективне виконання. Основна фігура цього мистецтва
— поет, що співає, який поєднує авторство (слів і музики) та виконання
(спів і акомпанемент).

АВТОРСЬКА ПРАВКА див. ПРАВКА

АВТОРСЬКА ПРОПОЗИЦІЯ (АВТОРСЬКА ЗАЯВКА) авторское предложение (авторская
заявка) author’s offer (author’s application)

Поданий автором до видавця документ — пояснювальна записка до
плану-проекту видання (або включена до останнього як вступна частина),
що містить основні відомості про пропоноване видання: його призначення,
джерела, характер тексту та ілюстрацій, строк подання до видавництва
авторського оригіналу тощо. Містить також відомості про автора, його
наукову і літературну діяльність.

АВТОРСЬКА СЕРІЯ див. СЕРІЯ

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

авторское право copyright

Розділ цивільного права, який регулює правовідносини, що виникають у
зв’язку із створенням та використанням творів науки, літератури і
мистецтва. Вираз «авторське право» вживається у двох значеннях. Перше
вже вище назване. В таких відносинах беруть участь автор — творець твору
та юридична або фізична особа — користувач. Це, так би мовити, авторське
право в об’єктивному розумінні. Та вираз «авторське право» часто
вживається для позначення прав, належних автору якого-небудь твору. До
них відносяться особисті немайнові права, а також майнові права. Це —
авторське право в суб’єктивному розумінні або суб’єктивне авторське
право.

15

АВТОРСЬКЕ ПРАВО АНГЛІЇ

АВТОРСЬКЕ ПРАВО АНГЛІЇ авторское право Англии copyright of England

Англія є батьківщиною першого в світі закону про авторське право під
назвою «Статут королеви Анни» (1710 рік). Нині діє закон про авторське
право від 15 листопада 1988 року. В ньому перелічені окремі категорії
творів, які віднесені до таких груп: літературні, драматичні та музичні
твори, а також адаптації, включаючи переклади; твори живопису, графіки,
скульптури і твори фотографічного мистецтва; звукозаписи; кінофільми;
теле- і радіопередачі. Зміст виключного права залежить від віднесення
твору до тієї або іншої групи. Конкретній групі об’єктів відповідають
певні правомочності суб’єкта авторського права. Віднесення твору до тієї
або іншої групи здійснюється через пряме зазначення закону або на
підставі судового рішення. Наявність форми, незалежно від змісту, є
умовою надання охорони твору. Суб’єктами первинного авторського права,
крім фізичних осіб, закон називає також державу і різні види юридичних
осіб. Особисті немайнові права підпорядковані майновим і визнаються
судовою практикою в нерозривному зв’язку з останніми. Авторське право на
твір належить його творцеві. Якщо твір створено автором за договором
трудового найму, майнове авторське право визнається за роботодавцем.
Аналогічно вирішується питання і за договором замовлення. При створенні
кінофільму авторське право на нього належить продюсеру. Закон передбачає
санкції за порушення: накладення арешту, відшкодування збитків, грошова
компенсація. В окремих випадках за порушення авторських прав передбачена
кримінальна відповідальність (штраф, тюремне ув’язнення). Передбачається
можливість передачі авторського права (часткової і повної).

АВТОРСЬКЕ ПРАВО І ЕЛЕМЕНТИ

ЗМІСТУ ТВОРУ

авторское право и элементы содержания

произведения

copyright and elements of the work’s content

Елементи змісту твору — ідеї, методи, процеси, системи, способи,
концепції,

принципи, відкриття і факти — авторським правом не охороняються.
Будь-яка особа може запозичити їх для свого власного твору, навіть якщо
вони є новими, і створити на їх основі свій власний, творчо самостійний
твір. При цьому така особа не буде вважатися порушником авторських прав.
Це пояснюється тим, що перелічені елементи змісту твору не є
оригінальними, вони можуть бути створені в процесі паралельної
творчості, а тому як такі авторським правом не охороняються. Виходячи з
моральних міркувань, необхідно все ж таки робити посилання на автора
запозиченого сюжету, ідеї, фактів.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО І ЕЛЕМЕНТИ

ФОРМИ ТВОРУ

авторское право и элементы формы

произведения

copyright and elements of the work’s form

Якщо елементи форми чужого (іншого) твору, використаного при створенні
похідного твору, охороняються авторським правом, то використання
похідного твору може відбуватися тільки за згодою володільця прав на ці
елементи твору. Так, переклад може використовуватися тільки за згодою
автора оригіналу, інсценізація роману — тільки за згодою автора роману.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО І ОРГАНІЗАЦІЇ авторское право и организации copyright
and organizations

У деяких випадках, прямо зазначених законом, організації прирівнюються
до авторів творів. Так, організаціям, що випускають самостійно або за
допомогою будь-якого видавництва наукові збірники, енциклопедичні
словники, журнали та інші періодичні видання, належить авторське право
на них. Коли автор укладає з організацією авторський договір про
використання твору, то він передає їй право на відтворення і
розповсюдження твору в книжковій формі, право на перше публічне
виконання твору в театрі тощо. В межах договору організація стає
суб’єктом (носієм) авторських прав, правонаступником автора. Після

16

АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУСПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

fc

припинення договору або у випадку його розторгненння всі авторські права
повертаються автору.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО І ПРАВА

ЛЮДИНИ

авторское право и права человека

copyright and human rights

Авторське право відноситься до основних прав людини і базується на
необхідності мати доступ до накопичених людством духовних цінностей та
винагороджувати тих, хто їх створює. Авторське право і правові інститути
з прав людини захищають і моральні права авторів — право відстоювати
авторство на твір і перешкоджати будь-якому його спотворенню. Авторське
право — частина цивільного права, яка сприяє охороні об’єктів
інтелектуальної власності. Одночасно воно є і захистом прав людини.
Частина суспільства підпадає під охорону авторського права, під
юрисдикцію його міжнародної системи.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО І ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА МАТЕРІАЛЬНИЙ ОБ’ЄКТ, В ЯКОМУ
ВИРАЖЕНО ТВІР авторское право и право собственности на материальный
объект, в котором выражено произведение

copyright and the right of ownership on a material object in which the
work is expressed

Авторське право нагадує право власності. Тільки власник має право
володіти, користуватися і розпоряджатися своєю річчю. Та між ними є і
велика відмінність. Право власності відноситься до матеріальних
об’єктів, речей, а авторське право відноситься до немайнових об’єктів
творів. Регулюється авторське право не законодавством про власність, а
особливим — про авторське право. Авторське право і право власності на
матеріальний об’єкт, в якому виражено твір, не залежать одне від одного.
Ця незалежність виявляється в наявності різних суб’єктів права. Право
власності на річ виникає відповідно до норм цивільного законодавства,
які відносяться до права власності, тобто шляхом створення речі,

придбання її за договором і за певними іншими підставами. Що стосується
авторського права на твір, то в повному обсязі воно виникає тільки в
результаті створення твору. Разом з тим, важлива частина авторських прав
— майнове право на використання — може придбаватися за авторським або
трудовим договором. У багатьох випадках, особливо стосовно матеріального
об’єкта, в якому втілений оригінал твору, автор початкове є і власником
матеріального об’єкта, і володільцем всіх авторських прав на твір. Потім
він може розпорядитися своїм правом власності на матеріальний об’єкт,
тобто продати його, подарувати тощо. При цьому відчуження матеріального
об’єкта, в якому виражено твір, не означає відчуження авторського права,
і навпаки. Виняток становлять лише випадки розпорядження оригіналом
твору образотворчого мистецтва. Автор такого твору має дві додаткові
авторські правомочності — право доступу і право слідування. Ці два права
виявляються зачепленими при передачі оригіналу твору образотворчого
мистецтва.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУСПІЛЬНИЙ

РОЗВИТОК КРАЇН,

ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

авторское право и общественное развитие

развивающихся стран

copyright and social development of developing

countries

Країни, що розвиваються, прагнуть одержати доступ до кращих творів інших
народів і розповсюджувати свої власні. Вони повинні охороняти права
національних авторів і забезпечувати їм такі ж гарантії, які мають інші.
Охороняючи твори, авторське право дає можливість державам розповісти про
їх прагнення, ідеї та досягнення всьому світу. Авторське право має
вирішальний вплив на розповсюдження літературних, музичних і художніх
творів, інформації та всіх досягнень культури в різних країнах світу.
Регламентація авторських прав — одне з головних завдань, які постають
перед країнами, що розвиваються. Прийняття національних законів про

20-78 17

АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО

авторське право само собою не забезпечує бажаних результатів. Щоб уся
система діяла, необхідна широка просвітницька діяльність, що дозволяє
роз’яснювати зацікавленим особам їх права. Товариства (організації)
авторів відіграють важливу роль у застосуванні законів про авторське
право. Держави, крім створення ефективних норм права, повинні
активізувати діяльність адміністративних органів у сфері авторського
права. Велику користь приносить залучення країн, що розвиваються, до
сфери міжнародної охорони авторських прав шляхом приєднання до
міжнародних конвенцій.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО авторское право и общество copyright and
society

Система підтримки, яка дозволяє авторам жити за рахунок винагороди за
використання суспільством їх творів, дає їм можливість присвятити себе
творчій діяльності. Публічне визнання цінності їх творів дозволяє
авторам повністю зосередитися на розвитку своїх творчих здібностей. Без
авторське-правової охорони в них не було б необхідних стимулів для
творчої праці, від якої виграє все суспільство. Видавництва та інші
розповсюджувачі творів потребують компенсації за комерційний ризик і
капіталовкладень, яких вимагають опублікування, розповсюдження і продаж
творів. Авторське право є могутнім стимулом для пошуку нових знань і
розповсюдження інформації.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО І ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС

авторское право и технический прогресе copyright and technical progress

Оскільки правомочності, надавані авторським правом, відображають різні
види використання твору, вони обов’язково відображають еволюцію
технічних засобів його розповсюдження. Відомо, що розвиток сучасного
авторського права розпочався з винаходом у XV столітті друкарського
верстата, який дозволив видавати і розповсюджувати літературні твори в
широких

масштабах. З розвитком техніки коло згаданих засобів значно розширилося,
і нині світ уже може пишатися технічними досягненнями — від грамзапису
до радіо і телебачення, репрографії, відеозапису, комп’ютерів і штучних
супутників. Усі ці засоби розповсюдження охоплюють твори, що
охороняються. Розвиток кожного нового технічного засобу відкриває
додаткові можливості для творчого самовираження, а також для
використання творів. При цьому необхідно, щоб закон встановив нове
співвідношення між заохоченням і винагородою творчої діяльності, з
одного боку, та доступністю для публіки творів, що охороняються, — з
іншого.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

НА АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ ТВІР

авторское право на аудиовизуальное

произведение

copyright on an audiovisual work

Авторами аудіовізуального твору є ре-жисер-постановник, автор сценарію,
автор спеціально створеного для аудіовізуального твору музичного твору з
текстом або без тексту. Укладення договору на створення аудіовізуального
твору тягне за собою передачу авторами цього твору його виробнику
виключних прав на відтворення, розповсюдження, публічне виконання,
сповіщення для загального відома аудіовізуального твору, а також
субтитрування і дублювання тексту аудіовізуального твору, якщо інше не
передбачено договором. Зазначені права діють протягом строку дії
авторського права на аудіовізуальний твір. Виробник аудіовізуального
твору має право при будь-якому використанні цього твору зазначати своє
ім’я або найменування чи вимагати такого зазначення. Автор музичного
твору з текстом або без тексту зберігає право на винагороду за публічне
виконання його музичного твору при використанні аудіовізуального твору,
що включає зазначений музичний твір. Автори раніше існуючих творів,
включених до аудіовізуального твору або перероблених для
аудіовізуального твору, зберігають авторське право

18

АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА СПІЛЬНИЙ ТВІР

на свої твори І можуть використовувати їх окремо від аудіовізуального
твору.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

НА КОЛЕКТИВНИЙ ТВІР

авторское право на коллективное

произведение

copyright on a collective work

Фізичній або юридичній особі, за ініціативою і під керівництвом якої
створено колективний твір, включаючи видавців енциклопедій,
енциклопедичних словників, періодичних збірників і збірників, що
продовжуються, наукових праць, газет, журналів та інших періодичних
видань, належать виключні права на використання таких творів. Така
фізична або юридична особа має право при будь-якому використанні
колективних творів зазначити своє найменування або вимагати такого
зазначення. Автори творів, включених до колективного твору, зберігають
виключні права на використання своїх творів незалежно від колективного
твору в цілому, якщо інше не передбачено авторським договором.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА ПЛАНОВІ

НАУКОВІ РОБОТИ

авторское право на плановые научные

работы

copyright on planned scientific works

Планові наукові роботи (звіти про науково-дослідні та
проектно-конструкторські роботи, різноманітні огляди, доповіді, довідки
тощо) становлять основну масу творів, створюваних у порядку виконання
службового завдання. Ці роботи широко використовуються як джерела
науково-технічної інформації. В багатьох випадках наукові роботи
видаються (у вигляді наукових монографій, брошур, підручників, статей
тощо). Авторові наукової планової роботи належить авторське право на цей
твір. Виключне право на використання такого твору належить
роботодавцеві, якщо в угоді між ним і автором не зазначено інше.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА СЛУЖБОВИЙ ТВІР

авторское право на служебное произведение copyright on an official work

Авторське право на твір, створений в порядку виконання службових
обов’язків або службового завдання роботодавця (службовий твір),
належить автору службового твору. Виключні права на використання
службового твору належать особі, з якою автор перебуває в трудових
відносинах (роботодавцю), якщо в договорі між ним і автором не
передбачено інше. Розмір авторської винагороди за кожний вид
використання службового твору і порядок її виплати встановлюються
договором між автором і роботодавцем. Роботодавець має право при
будь-якому використанні службового твору зазначати своє найменування або
вимагати такого зазначення.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА СПІЛЬНИЙ

ТВІР

авторское право на совместное

произведение

copyright on a collective work

Авторське право на твір, створений спільною творчою працею двох або
більше осіб (співавторство), належить співавторам спільно, незалежно від
того, чи становить такий спільний твір одне нерозривне ціле, чи
складається з частин, кожна з яких має самостійне значення.
Взаємовідносини співавторів можуть визначатися авторським договором між
ними. Жоден із співавторів не має права без достатніх на те підстав
заборонити використання спільного твору. Кожний із співавторів має право
використовувати створену ним частину спільного твору, яка має самостійне
значення, на свій розсуд, якщо інше не передбачено авторським договором
між ними. Частина спільного твору визнається такою, що має самостійне
значення, якщо вона може бути використана незалежно від інших частин
цього твору.

2’0-78

19

АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА ТВІР, ВИПУЩЕНИЙ У СВІТ ЗА РУБЕЖЕМ

АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА ТВІР, ВИПУЩЕНИЙ У СВІТ ЗА РУБЕЖЕМ авторское право на
произведение, выпущенное в свет за рубежом copyright on a work published
abroad

Авторське право визнається за громадянами певної країни, твори яких
уперше випущені у світ або знаходяться у будь-якій іншій формі на
території іноземної держави, а також за їх спадкоємцями. За іншими
особами авторське право на твір, уперше випущений у світ або такий, що
знаходиться у будь-якій об’єктивній формі на території іноземної
держави, визнається лише на підставі і в межах відповідних міжнародних
угод, членом яких є зазначена країна.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА ТВОРИ АРХІТЕКТУРИ В УКРАЇНІ авторское право на
произведения архитектуры в Украине copyright on works of architecture in
Ukraine

Відповідно до Закону України від 20 травня 1999 року «Про архітектурну
діяльність» об’єктами авторського права на твори архітектури є
архітектурні рішення об’єктів архітектури чи містобудівництва (творів
архітектури) на всіх стадіях їх проектування і будівництва. Особа
(особи), творчою працею якої (яких) створено твір архітектури, а також
архітектурні рішення окремих самостійних розділів проекту (інтер’єри
приміщень, окремі будинки чи споруди архітектурних комплексів,
благоустрій території тощо), вважається автором (співавтором) твору
архітектури або його відповідного розділу. Співавторами не можуть бути
особи, які подають автору твору архітектури технічну, консультативну чи
організаційну допомогу або такі, що здійснюють організацію проектування
і будівництва (реконструкції, реставрації, капітального ремонту),
контроль за виконанням зазначених робіт. Автору твору архітектури, крім
особистих немайнових прав, визначених Законом України «Про авторське
право і суміжні права», належать особисті немайнові права щодо:
безперешкодного фотографування власного твору архітектури, крім
випадків, визначених ак-

тами законодавства; зазначення на об’єкті архітектури власного імені
(імен співавторів). Особисті немайнові права на твір архітектури
належать його автору незалежно від умов трудового договору між автором
та замовником проекту або роботодавцем. Майнові права автора твору
архітектури, який виконано на замовлення, регулюються договором між
автором та замовником проекту об’єкта архітектури або роботодавцем.
Такий договір повинен містити передбачені Законом України «Про авторське
право і суміжні права» положення щодо регулювання майнових відносин у
використанні творів архітектури. Автор проекту твору архітектури має
виключне право на участь у подальшій його реалізації, якщо інше не
передбачено умовами договору із замовником або роботодавцем, а також на
внесення змін до незавершеного будівництвом чи збудованого об’єкта
архітектури у разі зміни його функціонального призначення чи
реконструкції. Використання проекту об’єкта архітектури для реалізації
допускається тільки одноразово, якщо інше не обумовлено договором,
згідно з яким створено проект. Повторне застосування такого проекту і
розробленої на його основі робочої документації здійснюється виключно за
згодою автора з виплатою йому або його правонаступникам авторської
винагороди. Автор твору архітектури має право на одержання у
встановленому законом порядку авторської винагороди за його створення і
використання. Майнові права автора або його правонаступника щодо проекту
і збудованого об’єкта архітектури зберігаються незалежно від зміни
власника або користувача цього об’єкта.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО НІДЕРЛАНДІВ авторское право Нидерландов copyright of
Netherlands

Основним нормативним актом у сфері авторського права є Закон про
авторське право 1912 року, із змінами і доповненнями, внесеними до нього
законодавчими актами від 27 жовтня 1972 року і ЗО травня 1985 року. До
внутрішнього законодавства також належить Декрет про репрографічне

20

АВТОРСЬКЕ ПРАВО РЕСПУБЛІКИ БЕЛАРУСЬ

репродукування від 20 червня 1974 року. До об’єктів авторського права
віднесені твори прикладного мистецтва і промислового дизайну.
Дозволяється вільне відтворення або повторне публікування творів
літератури, науки і мистецтва, випущених у світ органами державного
управління, крім особливо застережених випадків. Королівським декретом
від 20 червня 1974 року дозволено державним бібліотекам і учбовим
закладам репрографічне репродукування творів в окремих випадках без
згоди автора. Декретом встановлена виплата компенсації в розмірі 10
центів за сторінку. Як санкції за порушення авторських прав
передбачаються тюремне ув’язнення або штраф.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ПЕРЕКЛАДАЧІВ І АВТОРІВ ІНШИХ ПОХІДНИХ ТВОРІВ авторское
право переводчиков и авторов других производных произведений copyright
of translators and authors of other derivative works

Перекладачам і авторам інших похідних творів належить авторське право на
здійснені ними переклад, інсценізацію, аранжування або іншу переробку за
умови дотримання ними прав автора твору. Авторське право перекладача і
авторів інших похідних творів не перешкоджає іншим особам здійснювати
свої переклади і переробки тих же творів.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ПОЛЬЩІ авторское право Польши copyright of Poland

Польський Закон про авторське право і суміжні права прийнятий 4 лютого
1994 року. Законом уперше в світі введено в дію досить складний механізм
охорони із зворотною силою, який застосовується до творів, строк охорони
яких закінчився відповідно до раніше чинного Закону, але не закінчився
відповідно до нового Закону, за винятком періоду від закінчення строку
охорони до введення нового Закону в дію (стаття 124.1.3). Це положення
не застосо-

вується до майнових прав стосовно примірників твору, опублікованих до
введення Закону в дію. До творів іноземних авторів зазначений механізм
застосовується на основі взаємності (статті 124.1.3 і 124.2). Закон
закріплює можливість існування кількох організацій з управління
авторськими правами на колективній основі, які створюються відповідно до
чинного законодавства за дозволом Міністерства культури і мистецтв та
функціонують під його контролем (стаття 4). Якщо автори не перебувають у
жодній організації, Комісія з авторського права при Міністерстві
культури і мистецтв, що складається з 40 арбітрів, визначає організацію,
яка буде захищати їх інтереси в судовому порядку (стаття 198). Зазначена
Комісія може схвалювати або не схвалювати ставки авторської винагороди
за використання творів або фонограм, права на використання яких
перебувають у колективному управлінні, вирішувати спори щодо зазначених
ставок. За рахунок відрахувань (від 5 до 8 %) від валового збору,
одержаного від реалізації примірників літературних, музичних, тримірних,
фотографічних і картографічних творів, обнародуваних на території
Польщі, що стали суспільним надбанням, фінансується Державний
спеціальний фонд підтримки культури. До порушників авторських і суміжних
прав застосовуються санкції — виплати в подвійному, а у випадку
навмисного порушення — потрійному розмірі суми винагороди, що
обчислюється на день подання скарги; позбавлення волі на строк до п’яти
років; конфіскація обладнання для піратського відтворення, навіть у тому
випадку, коли воно не є власністю особи, винуватої в здійсненні
порушення.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО РЕСПУБЛІКИ БЄЛАРУСЬ авторское право Республики Беларусь
copyright of the Republic of Belarus

Закон Республіки Беларусь «Про авторське право і суміжні права» від 16
травня 1996 року, прийнятий у новій редакції 11 серпня 1998 року з
врахуванням вимог

21

АВТОРСЬКЕ ПРАВО РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН

Договору ВОІВ з авторського права і Договору ВОІВ з виконань і
фонограм, членом яких Беларусь стала однією з перших країн. У нову
редакцію Закону введені презумпція володільця авторського права (за
відсутності іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор на
оригіналі або примірнику твору — пункт 3 статті 8) і презумпція
володільця суміжних прав (за відсутності доказів іншого виконавцем або
виробником фонограми вважається особа, зазначена як володілець виключних
майнових прав на кожному примірнику фонограми — пункт 5 статті 29). У
статті 39 до порушень авторського права і суміжних прав додатково
віднесені: будь-які дії, включаючи виготовлення, імпорт з метою
розповсюдження або розповсюдження (продаж, прокат) пристроїв чи надання
послуг, які здійснюються свідомо або за наявності достатніх підстав
вважати, що вони неправомірно дозволяють обходити або сприяють обходу
будь-яких технічних засобів, призначених для захисту авторських і
суміжних прав, що надаються Законом, і основною комерційною метою або
основним комерційним результатом яких є обхід таких засобів; усунення
або зміна будь-якої електронної інформації про управління правами без
дозволу правоволодільця; розповсюдження, імпорт з метою розповсюдження,
передача в ефір, сповіщення для загального відома без дозволу
правоволодільця творів, записаних виконань, фонограм, передач
організацій ефірного або кабельного мовлення, стосовно яких без дозволу
правоволодільця була усунена або змінена електронна інформація про
управління правами. Кабінетом Міністрів Республіки Беларусь прийнята
постанова від 8 травня 1997 року № 452 «Про управління майновими правами
авторів на колективній основі і мінімальні ставки авторської винагороди
за використання деяких видів творів літератури і мистецтва». Республіка
Беларусь є членом Бернської конвенції про охорону літературних і
художніх творів, Всесвітньої конвенції про авторське право,

Договору ВОІВ з авторського права, Договору ВОІВ з виконань і фонограм.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН

авторское право Республики Казахстан copyright of the Republic of
Kazakhstan

Закон Республіки Казахстан «Про авторське право і суміжні права», який
відповідає міжнародним стандартам, прийнято 14 червня 1996 року. До
особливостей Закону належать такі положення. У статті 27, яка стосується
вивезення творів за кордон в особистих цілях, зазначається, що
допускається без згоди автора або іншого володільця авторського права і
без виплати винагороди вивезення примірника твору фізичною особою
виключно для особистих цілей, крім творів, вивезення яких завдає шкоди
національним інтересам республіки, перелік яких визначається в
установленому порядку. Стаття 47 стосується здійснення контролю за
діяльністю організацій, що управляють майновими правами на колективній
основі й встановлює такий порядок: організація, що управляє майновими
правами авторів на колективній основі, зобов’язана надавати
уповноваженому органу, що здійснює контроль за її діяльністю, наступну
інформацію про її діяльність: про зміни, внесені до статуту, та інші
установчі документи такої організації; про укладені такою організацією
двосторонні та багатосторонні угоди з іноземними організаціями, що
управляють аналогічними правами; про рішення загальних зборів; про
річний баланс, річний звіт, включаючи відомості про незапитану
винагороду, і аудиторську перевірку діяльності такої організації, про
прізвища осіб, уповноважених представляти таку організацію. У статті 49,
що стосується захисту авторських і суміжних прав, установлено, що при
порушенні прав судом може бути визначений розмір компенсації в сумі від
двадцяти до п’ятдесяти тисяч мінімальних розмірів заробітної плати, а
при порушенні прав авторів програми для ЕОМ чи бази даних — у розмірі
від п’ятисот до п’ятдесяти тисяч мінімаль-

22

АВТОРСЬКЕ ПРАВО РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

них розмірів заробітної плати, встановленої законодавством Республіки
Казахстан.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО РЕСПУБЛІКИ

МОЛДОВА

авторское право Республики Молдова

copyright of the Republic of Moldova

Закон Республіки Молдова «Про авторське право і суміжні права», який
відповідає міжнародним стандартам, введено в дію з 2 березня 1995 року.
Зміни і доповнення до зазначеного Закону внесені 28 травня 1998 року.
Прийнято постанови Уряду Республіки Молдова від 24 липня 1995 року № 524
«Про управління на колективній основі майновими правами авторів і
володільців суміжних прав», від 23 жовтня 1995 року № 713 «Про авторську
винагороду за використання авторських і суміжних прав у Республіці
Молдова», від 17 липня 1995 року № 494 «Про утворення національного
реестра (тимчасового) програм для комп’ютерів». До законодавства
Республіки Молдова введено поняття «вільний художник» і передбачені
заходи соціального захисту авторів, уперше в спеціальному законі
встановлені заходи цивільної, адміністративної та кримінальної
відповідальності за порушення авторських і суміжних прав. Республіка
Молдова є членом Берн-ської конвенції про охорону літературних і
художніх творів, Всесвітньої конвенції про авторське право, Римської
конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і
організацій мовлення.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО РЕСПУБЛІКИ УЗБЕКИСТАН

авторское право Республики Узбекистан copyright of the Republic of
Uzbekistan

Закон Республіки Узбекистан «Про авторське право і суміжні права»
прийнятий ЗО серпня 1996 року. Закон відповідає стандартам міжнародних
конвенцій, містить наступні особливі положення. Стаття 9, присвячена
правам на проекти офіційних документів, символів і знаків, встановлює:
право авторства на проект офіційного документа, символа або знака
належить осо-

бі, яка створила проект (розробнику); після схвалення проекту
компетентним органом він може використовуватися без зазначення імені
розробника. Стаття 14, присвячена авторам інтерв’ю, визначає: авторське
право на запис інтерв’ю належить особі, яка дала інтерв’ю, і особі, яка
проводила інтерв’ю і здійснила його запис, як співавторам, якщо інше не
передбачено угодою між ними; опублікування, передача запису інтерв’ю
допускаються лише за згодою особи, яка дала інтерв’ю. Стаття 23
присвячена депонуванню творів. У ній, зокрема, встановлено: депонування
рукописів творів, інших творів на матеріальному носієві, у тому числі,
на машинному, визнається використанням твору, якщо таке депонування
здійснене у сховищі (депозитарії), відкритому для доступу кожного, і
доступне за договором з депозитарієм примірника твору кожному, хто
звернеться до цього депозитарію.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО РОСІЙСЬКОЇ

ФЕДЕРАЦІЇ

авторское право Российской Федерации

copyright of the Russian Federation

До нормативної бази авторського права і суміжних прав Російської
Федерації належить Закон від 9 липня 1993 року «Про авторське право і
суміжні права», який регулює дві великі групи самостійних відносин.
Першу з них утворюють відносини, що виникають у зв’язку із створенням та
використанням творів науки, літератури і мистецтва і становлять предмет
регулювання авторського права в його традиційному розумінні. До другої
групи входять відносини, пов’язані зі створенням і використанням
фонограм, виконань, передач організацій ефірного і кабельного мовлення
(суміжні права). До джерел авторського права відноситься і Закон
Російської Федерації від 23 вересня 1992 року «Про правову охорону
програм для ЕОМ і баз даних», який стосується відносин, що виникають у
зв’язку зі створенням, правовою охороною і використанням програмних
засобів. У Законі підкреслюється, що програми для ЕОМ і бази даних
відносяться до об’єктів авторського

23

АВТОРСЬКЕ ПРАВО СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

права: програмам для ЕОМ надається правова охорона як творам
літератури, а базам даних — як збірникам. Для реєстрації програм для
ЕОМ, баз даних і топологій інтегральних мікросхем, ведення відповідних
державних реєстрів, реєстрації договорів про відступлення прав на ці
об’єкти інтелектуальної власності та виконання інших функцій створено
Російське агентство з правової охорони програм для ЕОМ, баз даних і
топологій інтегральних мікросхем. 12 серпня 1993 року створено Російське
авторське товариство як добровільне об’єднання авторів з метою
реалізації і захисту авторських прав. Володільцями авторських і суміжних
прав створені й інші організації для колективного управління їх
майновими правами на добровільній основі. Законом від 6 червня 1995 року
внесені зміни й доповнення до Кримінально-процесуального кодексу,
Кодексу про адміністративні правопорушення і Закону «Про авторське право
і суміжні права», які стосуються посилення адміністративної і
кримінальної відповідальності за порушення авторських і суміжних прав.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО СПОЛУЧЕНИХ

ШТАТІВ АМЕРИКИ

авторское право Соединенных Штатов

Америки

copyright of the United States of America

Конституція США 1787 року у статті 1 встановила компетенцію Конгресу
щодо забезпечення прогресу науки і корисних мистецтв шляхом надання
авторам і винахідникам виключного права на їх творіння протягом певного
строку. В 1790 році був прийнятий перший Закон про авторське право США.
Нині діючий Закон про загальний перегляд авторського права, розділу 17
Зводу законів США та інші питання 1976 року вніс істотні зміни до
авторського права США. Закон наблизив американське авторське право до
норм, існуючих у законодавстві більшості зарубіжних країн, гармонізував
авторське право з сучасним рівнем розвитку науки і техніки. Надана
охорона творам від моменту їх створення, тобто втілення в матеріальній
формі. Ав-

торське право охороняється протягом життя автора і 50 років після його
смерті. Для певних творів строк охорони становить 75 або 100 років від
моменту їх створення. Проставлення знака охорони авторського права і
реєстрація творів здійснюються за бажанням правоволодільця. Розширена
сфера дії примусових ліцензій (використання твору без згоди автора, але
з виплатою відповідної винагороди) на ретрансляцію передач системами
кабельного телемовлення, використання творів у музичних платних
автоматичних програвачах, некомерційне радіо- і телебачення. В Законі
вперше закріплено поняття «добросовісне використання», яке дозволяє суду
визначити межі такого використання в інтересах суспільства без істотного
обмеження прав автора. Встановлено, що угода про відступлення авторських
прав може бути припинена уповноваженою на це особою через певний період
часу (як правило, по закінченні 35 років від моменту укладення угоди).
При порушенні авторських прав правоволоділець може вимагати як повного
відшкодування завданих збитків, так і стягнення спеціально передбачених
сум. У Законі містяться норми адміністративного характеру, що стосуються
вимог стосовно виготовлення творів, ввезення їх у США, регламентації
діяльності Бюро з авторських прав і Спеціального суду з авторської
винагороди. До Закону вносилися зміни у зв’язку з введенням охорони
програм для ЕОМ (1980 p.), посиленням боротьби з незаконним
використанням промисловим шляхом творів, що охороняються авторським
правом (1982 p.), регулюванням прокату звукозаписів (1984 р.) тощо.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТЕЛЕРАДЮ-

ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ

авторское право телерадиоорганизаций

Украины

copyright of tele-radioorganizations

of Ukraine

Відповідно до статті 36 Закону України від 21 грудня 1993 року «Про
телебачення і радіомовлення» телерадіоорганізації належить авторське
право на створені нею пе-

24

АВТОРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ

редачі (фільми) і програми, а також авторські права, одержані
відповідно до укладених нею договорів. Телерадіоорганізація має право
дозволяти або забороняти іншим телерадіоорганізаціям, установам і
закладам, громадянам в Україні і за кордоном: трансляцію (ретрансляцію)
своїх передач (фільмів) і програм; відтворення, тиражування або продаж
виготовлених записів передач (фільмів), програм, які є її власністю, а
також записів музичних і літературно-драматичних творів, здійснених
телерадіо-організацією в студії або у видовищних закладах. Без згоди
телерадіоорганізації допускається використання її передач (фільмів) і
програм в наступних випадках: для задоволення особистих потреб громадян;
для використання іншими телерадіоор-ганізаціями коротких уривків — не
більше 5 хвилин з кожної передачі (фільму); для навчальних цілей у
державних учбових закладах.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО У XVIII СТОЛІТТІ авторское право в XVIII столетии
copyright in the 18th century

Поступово у Франції поняття літературної власності замінило існуючу
систему привілеїв: у 1777 році Людовик XVI видав шість ордонансів, які
встановили нові принципи в галузі видавничої справи і визнали за автором
право на опублікування і продаж свого твору. В революційну епоху в
серпні 1789 року Установчі збори вирішили відмінити всі привілеї
приватних осіб, міст і провінцій. Згодом привілеїв були позбавлені
автори і видавці. Після стабілізації становища запанувала доктрина
визнання авторського права як природного права, що випливає з самої
творчої діяльності. Декрети 1791 і 1793 років відповідно встановили
право на використання твору і виключне право на його відтворення. У СІЛА
в 1790 році було прийнято перший федеральний закон про охорону книг,
карт і схем. Більш пізнє законодавство поширило охорону на спектаклі,
фотографії, тексти пісень та інші форми творчості. Перший
загальнонімецький закон про авторське

право був прийнятий в 1837 році. В Данії та Норвегії Декрет, прийнятий в
1741 році, надавав авторам та їх законним правонаступникам пожиттєве
право власності на твір. За законом Іспанії 1762 року привілей на
видання книги надавався «тільки її автору». В Росії перший закон про
авторське право відноситься до 1830 року. Він стосувався лише
літературних творів. Музичні твори одержали охорону в пізніших актах.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ авторское право Украины copyright of Ukraine

В Україні створюється національна система авторського права і суміжних
прав. Прийнятий Верховною Радою України 23 грудня 1993 року і введений в
дію з дня опублікування — 23 лютого 1994 року — Закон України «Про
авторське право і суміжні права» побудований на сучасних міжнародних
нормах використання творів літератури, науки і мистецтва. Прийнято
постанови Кабінету Міністрів України від 18 листопада 1994 року № 784
«Про мінімальні ставки авторської винагороди за використання творів
літератури і мистецтва», від 18 червня 1995 року № 532 «Про державну
реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва». З Ісічня
1998 року в Україні введені в дію Правила роздрібної торгівлі
примірниками аудіовізуальних творів і фонограм, затверджені постановою
Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1997 року № 1209. Указом
Президента України від 20 травня 1998 року № 491/98 «Про упорядкування
торгівлі деякими підакцизними товарами, пов’язаними з використанням
аудіовізуальних творів і фонограм» встановлено, що імпорт, експорт,
оптова і роздрібна торгівля аудіовізуальними товарами і примірниками
фонограм здійснюється суб’єктами всіх форм власності за наявності
атестата, що підтверджує законність і правомірність їх використання. До
національного законодавства відносяться і міжнародні угоди, членом яких
є Україна, зокрема Бернська конвенція про

25

АВТОРСЬКЕ ПРАВО УПОРЯДНИКІВ ЗБІРНИКІВ І АВТОРІВ ІНШИХ СКЛАДЕНИХ ТВОРІВ

охорону літературних І художніх творів, Всесвітня конвенція про
авторське право, Женевська конвенція про охорону інтересів виробників
фонограм від незаконного відтворення їх фонограм. Застосування положень
цих міжнародних угод сприяє захисту прав і законних інтересів авторів
творів літератури, науки і мистецтва, виконавців, виробників фонограм,
творців теле- і радіопрограм.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО УПОРЯДНИКІВ ЗБІРНИКІВ І АВТОРІВ ІНШИХ СКЛАДЕНИХ ТВОРІВ
авторское право составителей сборников и авторов других составных
произведений copyright of collection compilers and authors of other
composite works

Автору збірника та інших складених творів (упоряднику) належить
авторське право на здійснені ним підбір і розташування матеріалів, що є
результатом творчої праці. Упорядник користується авторським правом за
умови дотримання ним прав автора кожного з творів, включеного до
складеного твору. Автори творів, включених до складеного твору, мають
право використовувати свої твори незалежно від складеного твору, якщо
інше не передбачено авторським договором. Авторське право упорядника не
перешкоджає іншим особам здійснювати самостійний підбір і розташування
тих же матеріалів для створення своїх складених творів. Особі, що
випускає в світ енциклопедії, енциклопедичні словники, періодичні
збірники та збірники, що продовжуються, наукові праці, газети, журнали
та інші періодичні видання, належать виключні права на використання
таких видань в цілому. Ця особа має право при будь-якому використанні
таких видань зазначати своє найменування або вимагати такого зазначення.
Автори творів, включених до таких видань, зберігають виключні права на
використання своїх творів незалежно від видання в цілому, якщо інше не
передбачено авторським договором.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ

авторское право Федеративной

Республики Германии

copyright of the Federal Republic of Germany

Закон про авторське право ФРН прийнятий 9 вересня 1965 року, введений в
дію з 1 січня 1966 року. До Закону вносилися зміни і доповнення в 1972 і
1975 роках. Закон детально регулює авторсько-правові відносини в сфері
літератури і видавничої діяльності, образотворчого і музичного
мистецтва, а також правомочності підприємств, що використовують твори.
Передбачена можливість використання авторських творів як у матеріальній,
так і в нематеріальній формі. До першої категорії відносяться права на
відтворення (розмноження примірників), розповсюдження і публічний показ,
друга включає права на публічне читання або сповіщення, публічне
виконання, трансляцію за допомогою різних технічних засобів, сповіщення
для слухового і зорового сприйняття за допомогою носіїв звуків і
зображень, публічне сповіщення трансльованих творів. Право слідування
передбачає виплату авторської частки, що становить 5% виручки від
кожного наступного продажу оригіналу твору образотворчого мистецтва.
Закон проголошує невідчужуваність авторських прав. Автор музичного твору
з текстом, що дозволив виготовити фонограму твору з комерційною метою,
повинен видавати подібні дозволи будь-якому іншому виробнику в межах
територіальної сфери дії Закону. До категорії суміжних прав віднесені
права, пов’язані з науковими виданнями творів, що не охороняються,
виданням творів за заповітом. Авторське право на опубліковані твори діє
протягом життя автора і 70 років після його смерті. Авторське право на
фототвори діє протягом 70 років від моменту їх публікації, на
фотографії, що мають історичну цінність — 50 років, на прості фотографії
— 25 років з моменту опублікування. Цивільно-правовими санкціями є
заборона незаконного використання твору, вимога про знищення
неправомірно виготовлених або випущених в обіг при-

26

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ЯПОНІЇ

мірників творів, відшкодування збитків. Строк давності претензії на
відшкодування збитків становить 3 роки, якщо потерпілий знав про завдані
йому збитки, і до ЗО років після здійснення порушення, якщо воно не було
йому відоме. Передбачена і кримінальна відповідальність, включаючи
тюремне ув’язнення.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ФРАНЦІЇ авторское право Франции copyright of France

Основним нормативним актом Франції в галузі авторського права є Закон
про охорону літературної і художньої власності від 14 березня 1957 року.
Законом як загальний критерій для охорони авторських прав передбачається
факт створення твору. Назва твору виділена як самостійний об’єкт
авторського права. Авторське право належить виключно особі, яка створила
твір. Усі особисті немайнові права є невідчужу-вані. Відповідно до права
слідування автори графічних і пластичних творів мають право на участь у
доходах від будь-якого продажу їх творів. Відрахування на користь
авторів становлять 3 % різниці між кожною більш високою наступною ціною
продажу творів і попередньою його ціною. Це правило застосовується в
тому випадку, коли ціна продажу перевищує 100 франків. Повне
відступлення прав на ще не створений твір вважається недійсним. Охорона
авторських прав іноземних авторів здійснюється за принципом взаємності.
Законом від 3 липня 1985 року передбачена охорона прав авторів,
артистів-виконавців, виробників фонограм і відеограм, а також
організацій аудіовізуального мовлення. Зібрана винагорода за
розповсюдження фонограм з комерційною метою розподіляється між
артистами-виконавцями і виробниками фонограм порівну. Половина зібраних
таких сум використовується на заохочення розвитку творчості,
розповсюдження живого виконання і на навчання артистів-виконавців.
Передбачена винагорода авторам, артистам-виконавцям, виробникам фонограм
і відеограм за копіювання фонограм і відеограм в особистих цілях,
платниками якої є

виробники або імпортери незаписаних матеріальних носіїв творів. За
копіювання фонограм половину зібраної винагороди одержують автори,
чверть — артисти-ви-конавці, чверть — виробники фонограм. Впроваджено
охорону комп’ютерних програм авторським правом. Врегульовано питання,
пов’язані з передачею творів по кабельному телебаченню і через системи
космічного зв’язку. Охорона прав на твори охоплює життя автора і 70
років після його смерті. Посилено кримінальну відповідальність за
порушення авторських і суміжних прав.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ЯПОНІЇ авторское право Японии copyright of Japan

Чинне законодавство про авторське право Японії представлено Законом про
авторське право від 6 травня 1970 року, введеним в дію 1 січня 1971
року, з наступними змінами і доповненнями, а також іншими законами,
зокрема Законом від 28 квітня 1956 року, що стосується особливих
положень до Закону про авторське право, які випливають з необхідності
втілення в життя положень Всесвітньої конвенції про авторське право;
Законом № 67 від 1939 року стосовно посередницької діяльності в сфері
авторських прав; Законом від 2 грудня 1983 року про тимчасові заходи
щодо охорони авторів та інших осіб при здаванні в публічний прокат
комерційних фонограм. За японським авторсько-правовим законодавством
авторське право на твір, створений за договором найму, належить
роботодавцю. Автором аудіовізуального твору вважається продюсер.
Моральні права становлять самостійну сферу прав, які не входять до
поняття авторського права. Встановлена можливість надання видавничого
права. Володілець права може передати видавниче право особі, яка буде
публікувати твір у писемному вигляді. Особа, яка порушує моральні права,
авторське право, видавниче право або суміжні права, карається
позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом у розмірі до 300
тисяч єн.

27

АВТОРСЬКИЙ АРКУШ

АВТОРСЬКИЙ АРКУШ

авторский лист author’s sheet

Одиниця обчислення обсягу твору для розрахунків з автором (має 40 тисяч
знаків). При визначенні авторського аркуша всі літери, цифри, розділові
знаки, пробіли між словами, проміжки неповних рядків вважаються
друкованими знаками. Авторський аркуш машинописного тексту становить 22
сторінки, кожна з яких має 1800 знаків, тобто ЗО рядків, а в рядку 60
знаків. Графічний, фотоілюстрований та комбінований матеріал (малюнки,
схеми, таблиці тощо) обчислюється за площею, яку він займає. Площа
авторського аркуша — 3000 см . До одного авторського аркуша
прирівнюється 700 рядків віршованого тексту.

АВТОРСЬКИЙ ВИДАВНИЧИЙ

ДОГОВІР

авторский издательский договор

author’s publishing contract

Видавничий договір є найбільш розповсюдженим авторським договором. У
межах даного договору здійснюється видання і перевидання будь-яких
творів, які можуть бути зафіксовані на папері, тобто творів літератури
(наукових, художніх, учбових тощо), драматичних, сценарних, музичних
творів, творів образотворчого мистецтва тощо. Видавничий договір
породжує виникнення у сторін певних прав (у видавництва — право видати
твір, у автора — право на одержання авторської винагороди). Разом з тим
він накладає на сторони і певні зобов’язання. Видавничий договір
найбільш повно врегульований чинним законодавством, саме йому присвячено
більшість наукових досліджень.

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР авторский договор author’s contract

Будь-яке відступлення майнових прав повинно оформлятися письмовим
договором, підписаним автором і особою (право-володільцем), якій
відступаються майнові права. Відступленими вважаються тільки ті

права, які чітко зазначені в договорі. Авторський договір про передачу
виключних майнових прав дозволяє використання твору певним способом і в
установлених договором межах тільки особі, якій ці права передаються, і
дають такій особі право забороняти іншим особам подібне використання
твору. Така заборона може здійснюватися і автором твору, якщо особа,
якій передані виключні повноваження, не захищає це право. Авторський
договір про передачу невиключних майнових прав дозволяє користувачеві
використання твору нарівні з володільцем майнових прав, і/або іншим
особам, які одержали дозвіл на використання цього твору таким же
способом.

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР ЗАМОВЛЕННЯ авторский договор заказа author’s
commission contract

За авторським договором замовлення автор зобов’язується створити твір
відповідно до умов договору і передати його замовнику. Такі договори
укладаються в той момент, коли твір ще не створено автором. До
авторських договорів замовлення застосовуються загальні умови, що
стосуються авторських договорів, а також додаткова умова про виплату
авансу. При укладенні такого договору необхідно зазначати якомога більш
точно і конкретно: обсяг, вид, жанр, сфери застосування тощо. Об’єктом
договорів замовлення повинен бути твір, уже задуманий автором, навіть
такий, що вже склався в голові, і залишилося лише його зафіксувати.
Замовник зобов’язаний за рахунок визначеної договором винагороди
виплатити автору аванс. Розміри, порядок і строки виплати авансу
встановлюються в договорі за згодою сторін. Аванс вираховується з
основної винагороди і є поворотним. Однак сторони можуть передбачити
виплату авансу, який не вираховується з основної винагороди, а також
виплату безповоротнього авансу. В договорі замовлення можуть бути
передбачені неодноразові або періодичні авансові платежі, оплата затрат
автора на відрядження, а та-

28

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР ХУДОЖНЬОГО ЗАМОВЛЕННЯ

кож інші його затрати, пов’язані зі створенням твору.

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР

НА СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ

КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ

авторский договор на создание

и использование компьютерных программ

author’s contract on creation and use

of computer programs

До специфічних умов договору на створення і використання комп’ютерних
програм відносяться: можливість перевідступ-лення авторського договору;
визначення типів персональних комп’ютерів, для яких може бути
використана комп’ютерна програма, їх кількість і місцезнаходження; права
сторін на наступні модифікації та вдосконалення; кількість
виготовлюваних копій; забезпечення доступу до вихідного коду; порядок
використання твору третіми особами; строки і порядок навчання
користувача; інші (особливі) умови, які сторони вважають за необхідне
передбачити в авторському договорі. Такий авторський договір може
включати наступні документи: текст договору; технічне завдання; технічні
умови; календарний план або програму робіт; специфікації; описи
використовуваного обладнання; угоду між авторами про розподіл
винагороди. При продажу примірників комп’ютерних програм договір
вважається укладеним у письмовій формі, якщо його умови (умови
використання комп’ютерних програм) зазначені відповідним чином на
примірниках програми.

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР

ПРО ВИКОРИСТАННЯ

В ПРОМИСЛОВОСТІ ТВОРІВ

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО

МИСТЕЦТВА

авторский договор об использовании

в промышленности произведений

декоративно-прикладного искусства

author’s contract on use of works

of decorative-applied arts in industry

Завданням договору про використання в промисловості творів
декоративно-прик-

ладного мистецтва є врегулювання питань, що виникають у зв’язку з
тиражуванням у промисловості оригінальних творів декоративно-прикладного
мистецтва. Він укладається лише з позаштатними художниками підприємств.
Автори одержують винагороду за створення твору декоративно-прикладного
мистецтва, прийнятого до використання, а також за наступне тиражування в
залежності від обсягу використання.

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР

ПРО ПЕРЕДАЧУ ВИКЛЮЧНИХ ПРАВ

авторский договор о передаче

исключительных прав

author’s contract on assignment of exclusive

rights

Дозволяє використання твору певним способом і у встановлених договором
межах тільки особі, якій ці права передаються, і дає такій особі право
забороняти подібне використання твору іншими особами.

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР ПРО ПЕРЕДАЧУ НЕВИКЛЮЧНИХ ПРАВ

авторский договор о передаче неисключительных прав author’s contract on
assignment of non-exclusive rights

Дозволяє користувачеві використання твору нарівні з володільцем
виключних прав, що передав такі права, і/або іншим особам, які одержали
дозвіл на використання цього твору таким же способом. Права, що
передаються за авторським договором, вважаються невиключними, якщо в
договорі прямо не передбачено інше.

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР ХУДОЖНЬОГО ЗАМОВЛЕННЯ

авторский договор художественного заказа author’s contract of artistic
commission

Договір художнього замовлення визначає відносини, пов’язані зі
створенням творів образотворчого мистецтва з метою їх публічного показу.
Його предметом є різноманітні твори образотворчого мистецтва, які
виготовляються авторами за замов-

29

АВТОРСЬКИЙ ЗБІРНИК

ленням організацій і приватних осіб та переходять у власність до
останніх. Власники придбаних творів мають право розпоряджатися ними на
свій розсуд, з дотриманням законодавства про авторське право.

АВТОРСЬКИЙ ЗБІРНИК див. ЗБІРНИК

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ авторский коллектив authors’ group

Колектив осіб, які спільно (співавторство) створили твір.

АВТОРСЬКИЙ КОНЦЕРТ авторский концерт author’s concert

Публічне виконання концертної програми, складеної з творів одного
композитора. В таких концертах самі автори часто виступають як виконавці
(диригент, піаніст тощо).

АВТОРСЬКИЙ НАГЛЯД

ЗА БУДІВНИЦТВОМ ОБ’ЄКТА

АРХІТЕКТУРИ

авторский надзор за строительством объекта архитектуры author’s
supervision over construction of an architectural object

Під час будівництва об’єкта архітектури здійснюється авторський нагляд
архітектором — автором проекту об’єкта архітектури, іншими виробниками
затвердженого проекту або уповноваженими особами. Авторський нагляд
здійснюється відповідно до законодавства та договору із замовником. У
разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час
будівництва об’єкта архітектури, та відмови підрядника щодо їх усунення
особа, яка здійснює авторський нагляд, повідомляє про це замовнику і
відповідній інспекції державного архітектурно-будівельного контролю для
вжиття заходів згідно із законодавством.

АВТОРСЬКИЙ ОБСЯГ див. ОБСЯГ ВИДАННЯ

АВТОРСЬКИЙ ОРИГІНАЛ

див. ОРИГІНАЛ АВТОРСЬКИЙ

АВТОРСЬКИЙ ПЕРЕКЛАД див. ПЕРЕКЛАД

АВТОРСЬКИЙ ПОСТАНОВОЧНИЙ

ДОГОВІР

авторский постановочный договор

author’s staging contract

Постановочний договір укладається, коли основним способом використання
твору є його сценічне виконання. Предметом цього договору можуть бути
драматичні твори, музика або лібретто опери, балету, оперети, музичної
комедії, музика до драматичного спектаклю тощо, використувані
театрально-видовищними організаціями (театрами, філармоніями, цирками,
концертними організаціями тощо) для постановки на сцені. Предметом
постановочного договору може бути будь-який твір — як обнародуваний, так
і не обнародуваний. Постановочні договори можуть бути: на створення і
постановку музично-сценічного твору, на створення драматичного твору та
інші.

АВТОРСЬКИЙ СЦЕНАРНИЙ ДОГОВІР авторский сценарный договор author’s
scenario contract

Сценарний договір регламентує відносини, пов’язані з використанням
тексту, за яким знімається кінофільм, телефільм, здійснюється радіо- або
телепередача, влаштовується масово-видовищний захід. Сценарний договір
має багато спільного з постановочним договором, з якого він поступово
виділився в самостійний вид. Головна відмінність між ними полягає в
тому, що літературний сценарій, на відміну, наприклад, від драматичного
твору, використовується не в своєму незмінному вигляді, а є основою для
створення більш наближеного до потреб кінематографа, телебачення, радіо
режисерського сценарія, за яким, власне, і ставиться фільм або готується
переда-

30

АВТОРСЬКІ ПРАВА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

ча. В цьому розумінні сценарний договір передбачає, що твір (сценарій)
може бути використано в зміненому вигляді. До сценарних договорів
належать авторські договори про створення художніх, телевізійних,
хронікально-документальних, науково-популярних, учбових фільмів, про
написання літературних і музичних творів для радіо і телебачення,
сценарного плану для телевізійної передачі тощо.

АВТОРСЬКИЙ ТЕКСТ

авторский текст author’s text

Текст твору (або його частини), створений автором і поданий ним до
видавництва для підготовки до видання і випуску.

АВТОРСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ авторские организации author’s organizations

Для авторів важливо мати національне товариство, яке буде забезпечувати
їх права та інтереси, зокрема щодо збору, розподілу і виплати винагороди
авторам та їх правонаступникам. До функцій авторських організацій
входить робота стосовно видання дозволів на використання творів,
контроль за їх використанням; надання юридичної допомоги авторам та їх
спадкоємцям; управління добровільними або благодійними фондами, що
надають допомогу авторам, які її потребують. Однією з важливих функцій
авторської організації є вжиття заходів щодо охорони і заохочення
творчої діяльності в галузі літератури і мистецтва. Такі організації
можуть бути громадськими незалежними організаціями або державними
відомствами, які беруть на себе зазначені функції.

АВТОРСЬКІ ОРИГІНАЛИ ІЛЮСТРАЦІЙ авторские оригиналы иллюстраций author’s
originals of illustrations

Ілюстративна частина твору, що становить собою графічні або фотографічні
зображення, призначені для виготовлення видавничих оригіналів ілюстрацій
з метою наступного поліграфічного відтворення у

видавництві або для безпосереднього літографічного відтворення. До таких
ілюстрацій відносяться зображення (всі види креслень; рисунки, зокрема
технічні; схеми, графіки, монограми, діаграми, циклограми; карти,
картограми, картодіаграми) і тонові зображення (тонові рисунки;
чорно-білі і кольорові фотографії; негативи і діапозитиви — кольорові і
чорно-білі). Можуть відноситися також рукописні, машинописні або
друковані тексти (чи їх фоторепродукції), які підлягають факсимільному
відтворенню.

АВТОРСЬКІ ПРАВА ЮРИДИЧНИХ

ОСІБ

авторские права юридических лиц

copyright of legal entities

Поряд із фізичними особами володільцями авторських прав на твори науки,
літератури і мистецтва можуть бути юридичні особи. Якщо останні є
правонаступниками авторів твору, їх можливість бути носіями авторських
прав не викликає жодних сумнівів. Юридична особа може придбати окремі
авторські правомочності за договором з автором, через те, що твір
створено автором у порядку виконання службового завдання, авторське
право може перейти до юридичної особи за заповітом автора тощо. У всіх
цих випадках юридична особа стає володільцем похідного авторського
права, яке первинко виникло на боці автора, але перейшло до юридичної
особи на зазначених у законі підставах. У деяких країнах існує авторське
право юридичних осіб на наукові збірники, словники, енциклопедичні
видання, журнали, кінофільми тощо. Авторське право юридичних осіб
виникає в результаті ‘їх творчої діяльності, необхідної для об’єднання
самостійних творів окремих авторів в єдиний цілісний твір. Більшість
країн, серед них і Україна, авторами творів визнають лише фізичних осіб,
творчою працею яких вони створені. З точки зору чинного законодавства, у
таких складених творів, як енциклопедії, періодичні видання тощо взагалі
нема авторів, а авторами аудіовізуальних творів визнані не всі особи,
які внесли творчий вклад у їх ство-

31

АВТОРСЬКІ ПРАВОМОЧНОСТІ

рення, а тільки режисер-постановник, сценарист і композитор. Практичне
значення вказаної проблеми багато в чому знімається завдяки тому, що
виключні права на використання зазначених творів визнаються за їх
видавцями та виробниками.

АВТОРСЬКІ ПРАВОМОЧНОСТІ авторские правомочия author’s rights

Творці творів володіють авторським правом, яке складається з окремих
авторських правомочностей. У сукупності авторські правомочності
становлять суб’єктивне авторське право стосовно твору. Авторське право
може передаватися його володільцем іншій фізичній або юридичній особі,
яка, таким чином, стає правоволодільцем. При цьому володілець
авторського права залишається таким, але надає правомочність іншій особі
користуватися всіма або частиною його прав з можливими певними
обмеженнями. У тому випадку, коли строк таких правомочностей дорівнює
всьому строку авторського права, а дозвіл охоплює всі права (за винятком
немайнових), що охороняються авторським правом, статус користувача по
відношенню до третіх сторін дорівнює статусу володільця авторського
права

АВТОРСЬКІ ПРИМІРНИКИ авторские экземпляры author’s copies

Примірники видання, що видаються безплатно видавцем автору (перекладачу,
упоряднику, художнику, а також співавторам) після виходу книги (брошури)
з друку.

АВТОРСЬКІ ТВОРИ І ЛИСТИ авторские произведения и письма author’s works
and letters

Редакція газети, журналу, іншого періодичного видання зобов’язана при
використанні авторських матеріалів та творів художньої літератури і
мистецтва дотримуватися авторських прав. Ніхто не має права

зобов’язати редакцію опублікувати відхилений нею твір, лист, інший
матеріал або повідомлення, якщо інше не передбачено статутом редакції.
Лист, адресований редакції, може бути використаний в повідомленнях і
матеріалах, якщо при цьому не змінюється зміст листа і не порушуються
положення закону. Редакція не зобов’язана відповідати на листи або
пересилати їх до інших інстанцій.

АВТОРСЬКО-ПРАВОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО авторско-правовое законодательство
copyright law

Частина цивільного законодавства. Воно складається з нормативних актів
різного рівня: законів і підзаконних актів. Залежно від того, які твори
науки, літератури і мистецтва використовуються і як вони
використовуються, розрізняються наступні підрозділи авторського права:
1) авторське право при виданні творів (у книжкових виданнях, у журналах,
у газетах та в іншому вигляді); 2) авторське право при публічному
виконанні твору (театр, естрада); 3) авторське право в кіно, при
використанні відеофіль-мів; 4) авторське право на радіо і телебаченні;
5) авторське право при механічному та іншому технічному запису (касети,
диски тощо); 6) авторське право при створенні і тиражуванні творів
образотворчого мистецтва, зокрема творів декоративно-прикладного
мистецтва; 7) авторське право на твори архітектури. З кожного з цих
напрямів авторського права прийняті та застосовуються на практиці свої
власні нормативні акти.

АВТОР ТВОРУ автор произведения author of the work

Автором твору є особа, яка зазначена на примірнику твору або авторство
якої доведено до відома публіки яким-небудь іншим способом у зв’язку з
розповсюдженням твору.

32

АДАПТОВАНЕ ВИДАННЯ

АВТОР ТВОРУ І АВТОР

ІЛЮСТРАЦІЙ ДО НЬОГО

автор произведения и автор иллюстраций

к нему

author of the work and author of illustrations

thereto

Автор твору і автор ілюстрацій до нього не стають співавторами,
незважаючи на те, що ці твори можуть використовуватися спільно за
наявності згоди на те обох авторів.

АВТОР ТВОРУ І РЕДАКТОР автор произведения и редактор author of the work
and editor

Редактор, як правило, не стає співавтором відредагованого тексту. Він не
створює нової форми твору. Головний обов’язок редактора — усунути наявні
недоліки, виконати певні редакційно-технічні завдання. Якщо ж він
істотно змінює форму твору (виходить за межі своїх обов’язків), то може
стати співавтором твору. Часом автор твору наполягає на тому, щоб
редактор, який вніс істотний вклад у доопрацювання твору, був зазначений
як співавтор.

АВТОР ФІЛЬМУ автор фильма author of the film

Фізична особа, особиста праця якої визначає творчий задум і/або способи
його реалізації у фільмі. Більшість національних авторське-правових
законодавств авторами фільму вважають режисера-постанов-ника, автора
сценарію і автора музики, спеціально написаної для фільму (композитора).

АВТОР, ЩО ПРАЦЮЄ ЗА НАЙМОМ автор, работающий по найму employed author

Особа, яка створює твір у порядку виконання службових обов’язків або
службового завдання роботодавця.

АВТОР ЯК ПЕРВИННИЙ СУБ’ЄКТ

АВТОРСЬКОГО ПРАВА

автор как первичный субъект авторского

права

the author as primary subject of copyright

Первинним суб’єктом, якому належить авторське право, є автор. Автором
вважається особа, зазначена як автор на примірнику обнародуваного твору,
на рукопису або на оригіналі твору мистецтва, якщо в судовому порядку не
буде доведено інше.

АДАПТАЦІЯ

адаптация

adaptation

Використання чужого твору для створення нового, творчо самостійного. При
цьому твір іншого автора є своєрідним «фундаментом» для нового твору.
Останній, як, наприклад, екранізація роману або його постановка на
сцені, вимагає спеціальних знань, майстерності і творчих зусиль, які
надають роботі оригінальності і тим самим роблять об’єктом
авторсько-правової охорони. Музичні аранжування, інсценізації, сценарії
екранізацій, звукозаписи, копії творів образотворчого мистецтва,
реферати — все це приклади адаптацій. Підручники, посібники також іноді
адаптуються шляхом внесення до тексту змін або доповнень з метою їх
доступності.

АДАПТАЦІЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ

ПРОГРАМИ

адаптация компьютерной программы

adaptation of a computer program

Модифікація комп’ютерної програми та її пристосування до операційної
системи відповідного комп’ютера.

АДАПТОВАНЕ ВИДАННЯ адаптированное издание adapted edition

Видання з адаптованим текстом. Використовується з навчальною метою,
особливо при вивченні іноземних мов, початків музичної грамоти тощо.

50-78

33

АДАПТОВАНИЙ ТЕКСТ

АДАПТОВАНИЙ ТЕКСТ адаптированный текст adapted text

Авторський текст, полегшений для розуміння малопідготовленим читачем.

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ ЗА ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ І
СУМІЖНИХ ПРАВ административная ответственность в Украине за нарушение
авторских и смежных прав

administrative responsibility in Ukraine for infringement of copyright
and neighbouring rights

Відповідно до статей 164 і 164 Кодексу України про адміністративні
правопорушення демонстрування фільмів або розповсюдження фільмів шляхом
продажу чи передачі в прокат фільмокопій без державного посвідчення на
право розповсюдження і демонстрування фільмів, порушення умов
розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним
посвідченням на право розповсюджування І демонстрування фільмів, —
тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока п’яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій,
а також грошей, одержаних від їх демонстрування, продажу або передачі в
прокат. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування
заходів адміністративного стягнення, — тягнуть за собою накладення
штрафу від сорока п’яти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх
демонстрування, продажу або передачі в прокат. Розповсюдження фільмів
шляхом виготовлення фільмокопій без державного посвідчення на право
розповсюдження і демонстрування фільмів з метою їх демонстрування,
продажу, передачі в прокат — тягне за собою накладення штрафу від
шістдесяти до дев’яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
з конфіскацією фільмокопій, засобів їх виготовлення, а також грошей,
отриманих від їх демонстрування,

продажу або передачі в прокат. Ті самі дії, вчинені повторно протягом
року після застосування заходів адміністративного стягнення, — тягнуть
за собою накладення штрафу від дев’яноста до ста п’ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій,
засобів їх виготовлення, а також грошей, отриманих від ‘їх
демонстрування, продажу або передачі в прокат.

АДМІНІСТРАТИВНЕ СТЯГНЕННЯ административное взыскание administrative
penalty

Один із заходів адміністративного впливу щодо осіб, які вчинили
адміністративні проступки. Система адміністративних стягнень включає
стягнення морального характеру (попередження, громадський осуд), грошові
та майнові стягнення (штраф, компенсацію), стягнення, звернені на особу
порушника (виправні роботи, арешт, тимчасове позбавлення окремих
професійних прав). Заходи адміністративного стягнення суворо регулюються
законом. Адміністративні стягнення накладають повноважні органи
державного управління, в деяких випадках — одноособове суддя, певні
громадські організації. Захист прав осіб, які мають авторське право і
суміжні права, може здійснюватися в порядку, встановленому
адміністративним законодавством.

АКАДЕМІЧНЕ ВИДАННЯ академическое издание academic publication

Найбільш повне видання з науково вивіреним авторським текстом, що
включає всі його варіанти з ґрунтовними коментарями. Включає також
листи, щоденники, записні книжки, різноманітні записи автора,
авторизовані документи тощо.

АКВАРЕЛЬ

акварель

aquarelle

Живопис фарбами (переважно на рослинному клею), що розводяться водою, її

34

АЛЬБОМ

основні якості — прозорість фарб, крізь які просвічують тон і фактура
основи (переважно паперу, рідше шовку, слонової кістки), чистота
кольору. Ахварель поєднує особливості живопису (багатство тону, побудова
форми і простору кольором) і графіки (активна роль паперу в побудові
зображення). Специфічні засоби акварелі — розмиви і запливи, що
створюють ефект рухомості та трепетливості зображення. До акварелі,
виконаної пензлем, часто вводять рисунок пером або олівцем.

АКОМПАНЕМЕНТ

аккомпанемент

accompaniment

Музичне супроводження мелодій голосу, мелодій інструментального твору.
Акомпанують на окремих інструментах (фортепіано, баян, гітара тощо),
оркестром, ансамблем різного складу (народним, академічним, джазовим).
Акомпанемент допомагає солісту більш виразно виконати свою партію.

АКОРДНА ВИНАГОРОДА аккордное вознаграждение piece-work fee

Винагорода, що виплачується авторові видавцем за твір в цілому,
незалежно від його обсягу.

АКРОНІМ

акроним

acronym

У музиці ім’я, зашифроване в літерних назвах нот, що утворюють певний
мотив. Як приклад часто наводять німецьке написання прізвища Бах (Bach):
В (-сібе-моль) — А (-ля) — С (-до) — Н (-сі).

АКТ

акт act

Значна, порівняно завершена частина драматичного твору або театральної
вистави, яка здебільшого увінчується подією, що має важливе значення для
розвитку драматичного сюжету.

АКТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО актерское искусство actor’s art

Мистецтво акторської гри, створення художніх образів — персонажів у
театрі, кіно, на естраді, телебаченні, радіо, у масових видовищах тощо.

АЛЕАТОРИЧНІ МУЗИЧНІ ТВОРИ алеаторические музыкальные произведения
aleatoric music works

Твори, в яких композитор передбачає можливість творчого збагачення
оригіналу виконавцем, дозволяючи або пропонуючи йому певний вибір
(стосовно інтенсивності звучання, тривалості, варіювання інших звукових
або мелодійних елементів твору тощо) або навіть у певному розумінні
по-кладаючи на нього завершення форми твору на основі заданих
композитором параметрів. Внесок виконавців в алеаторичний твір може
охоронятися, відповідно до характеру їх впливу на такий твір, як
творіння композитора, або як переробка, або як спільний творчий внесок у
твір. Охорона такого внеску може залежати від факту його фіксації.

АЛЕЯ

аллея path, walk

Дорога, пішохідна або проїзна, в парку чи саду, обабіч обсаджена
деревами, іноді в поєднанні з чагарниками, декоративною та меморіальною
скульптурою, павільйонами та фонтанами. Алеї бувають прямі (у регулярних
парках), криволінійні (у регулярних і пейзажних парках). Розрізняють
алеї дворядні й багаторядні, одноярусні і багатоярусні, аркові. Належать
до садово-паркового мистецтва, об’єкти якого захищаються авторським
правом.

АЛЬБОМ

альбом

album

Книжкове видання образотворчого мистецтва, переважно з пояснювальним
текстом. За характером образотворчих матеріа-

3-0-78

35

АЛЬМАНАХ

лів альбоми поділяються на художні, фотоальбоми, технічні. Художні
альбоми містять репродукції творів мистецтва або оригінальні (авторські)
графічні роботи: гравюри, літографії, монотипії тощо. Фотоальбоми
містять репродукції фотозобра-жень, спеціально виготовлених для альбому
або підібраних з документальних, архівних матеріалів, фотографій,
кінокадрів тощо. Технічні альбоми містять креслення, наукові та технічні
рисунки, фотографії, схеми, графіки, плани тощо. За цільовим
призначенням альбоми можуть бути науковими, науково-популярними,
виробничими, учбовими.

АЛЬМАНАХ

альманах

almanac

Неперіодичний збірник, в якому публікуються різні твори
авторів-сучасників. Принципи компонування друкованих матеріалів
використовують у радіомовленні і на телебаченні. Так виникли терміни
«радіоальманах», «телеальманах». Права упорядників альманахів
охороняються авторським правом.

АНІМАДІЙНЕ КІНО анимационное кино animated cinema

Термін, вживаний на означення виду кіномистецтва, що відображає
дійсність за допомогою знятих на плівку послідовних фаз руху мальованих
або об’ємних предметів методом покадрової зйомки (мультиплікаційне
кіно). Проекція цих зображень на екран зі швидкістю 24 кадри/с створює
ілюзію руху, ефект оживлення.

АНІМАЦІЯ (МУЛЬТИПЛІКАЦІЯ) анимация (мультипликация) animated cartoon
(film)

Виконання серії поодиноких знімків, малюнків, ляльок або витинанок у
різних фазах руху. Послідовно проектовані на екрані знімки дають ефект
оживлення мертвих форм.

АНОНІМ

аноним

anonym

Автор твору, який умисно приховує ім’я; твір без зазначення імені
автора.

АНОНІМНЕ ВИДАННЯ анонимное издание anonymous publication

Видання, випущене в світ без зазначення імені автора.

АНОНІМНИЙ ТВІР

див. ТВІР АНОНІМНИЙ

АНОНІМНІ АВТОРИ анонимные авторы anonymous authors

Автори пам’яток літератури і мистецтва, ім’я яких не встановлено. Твори
ще називають анонімами. До таких літературних пам’яток належать «Слово о
полку Ігоревім», «Історія Русів». У музиці анонімне авторство є
характерною властивістю музичного фольклору, поширене й у професійному
мистецтві.

АНОТАЦІЯ

аннотация annotation

Коротка характеристика видання з точки зору змісту, цільового і
читацького призначення, форми та інших особливостей. Включає також
відомості про автора. Вміщують у книгах, брошурах, анотованих тематичних
планах випуску видань, рекламних матеріалах, бібліографічних посібниках.

АНСАМБЛЬ

ансамбль

ensemble

Композиційне цілісна група споруд; музичний твір для кількох виконавців
(тріо, квартет); постійний художній колектив, що займається концертною
діяльністю; спільна участь кількох осіб у виконанні музичного твору,
одночасний спів кількох дійо-

36

АНТИМОНОПОЛЬНО ЗАКОНОДАВСТВО

вих осіб в опері (терцет, квінтет); художня узгодженість виконання
(драматичного, музичного).

АНСАМБЛЬ В АРХІТЕКТУРІ ансамбль в архитектуре architectural ensemble

Гармонійна єдність споруд, творів монументально-декоративного мистецтва,
зелених насаджень. Засоби формування ансамблів: просторова композиція,
силует, пропорційні співвідношення частин і цілого, пластика, колір.
Ансамблі створюють у єдиному стилі або різностильні. Великі ансамблі
складаються з кількох підпорядкованих загальній композиції ансамблів.

АНСАМБЛЬ У ВИКОНАВСЬКОМУ

МИСТЕЦТВІ

ансамбль в исполнительском искусстве

group

Порівняно невеликий (2—11 чол.) склад музикантів-виконавців або
співаків, що виконують твір спільно, але кожний проводить свою партію.
Такий тип ансамблів дістав назву «камерний ансамбль». Серед них
розрізняють вокальні та інструментальні, мішані та однорідні (що
складаються з інструментів однієї групи — струнні, смичкові та ін. — або
голосів одного тембру). До таких ансамблів належить також мистецький
колектив, де поєднано різні групи виконавців: ансамбль танцю (оркестр і
танцювальна група), ансамбль пісні і танцю (оркестр, хор, танцювальна
група).

АНСАМБЛЬ У МУЗИЧНОМУ

МИСТЕЦТВІ

ансамбль в музыкальном искусстве

ensemble of musical art

Музичний твір, написаний для камерного ансамблю виконавців. Це може бути
дует, тріо, квартет, квінтет, секстет тощо.

АНСАМБЛЬ У ТЕАТРАЛЬНОМУ

МИСТЕЦТВІ

ансамбль в театральном искусстве

ensemble of theatrical art

Злагодженість у грі акторів, вміння поєднувати свій задум і сценічне
завдання із завданнями інших акторів у рамках режисерського задуму
вистави. Ансамбль сприяє стильовій єдності спектаклю, в ньому
виявляється особлива природа спектаклю як мистецтва синтетичного,
колективного, що передбачає гармонійне поєднання всіх його виражальних
засобів.

АНТЕНА антенна aerial, antenna

Пристрій для випромінювання або приймання радіохвиль.

АНТИМОНОПОЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО антимонопольное законодательство
antimonopoly legislation

Антимонопольне законодавство має безпосереднє відношення до авторського
права і суміжних прав. З метою забезпечення майнових прав авторів,
виконавців, виробників фонограм та інших володільців авторських і
суміжних прав у випадках, коли їх практичне здійснення в індивідуальному
порядку утруднено (публічне виконання, зокрема на радіо і телебаченні,
відтворення твору шляхом механічного, магнітного та іншого запису,
репродукування та інші випадки), можуть створюватися організації, що
управляють майновими правами зазначених осіб на колективній основі.
Оскільки такі організації за самою своєю суттю повинні займати домінуюче
становище на ринку, на їх діяльність не поширюються обмеження,
передбачені анти-монопольним законодавством. Разом з тим наявність
охорони авторського права і суміжних прав не виключає застосування
положень про захист від недобросовісної конкуренції. Так, акти
буквального копіювання в конкретному випадку можуть розглядатися як акти
недобросовісної конкуре-

37

АНТИМОНОПОЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ЯК ЗАСІБ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО
ПРАВА…

нції, якщо особливі обставини даного випадку вказують на недобросовісну
поведінку з боку імітатора. Часом підприємства з метою маркетингу
використовують протягом певного часу популярність і славу, пов’язану з
іменем або з образом, включаючи, наприклад, голоси певних знаменитостей
чи героїв, оскільки очікується, що подібне використання буде стимулювати
споживчий попит на продукт ліцензіата. Несанкціоноване використання
імені або образу може створити змішування або ризик змішування щодо
популярності чи слави знаменитості або героя.

АНТИМОНОПОЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ЯК ЗАСІБ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА
І СУМІЖНИХ ПРАВ антимонопольное законодательство Украины как способ
защиты авторского права и смежных прав antimonopoly legislation of
Ukraine as a way of copyright and neighbouring rights protection

Конституцією України встановлено: «Держава забезпечує захист конкуренції
у підприємницькій діяльності. Не допускаються зловживання монопольним
становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та
недобросовісна конкуренція. Види і межі монополії визначаються законом».
Відповідно до антимонопольного законодавства та Державної програми
демонополізації економіки та розвитку конкуренції основним завданням
антимо-нопольних органів є: здійснення державного контролю за
дотриманням антимонопольного законодавства; сприяння розвитку
добросовісної конкуренції у всіх сферах економіки. Законом України «Про
обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у
підприємницькій діяльності» визначені основні дії, які визнаються як
недобросовісна конкуренція. Закон України «Про захист від
недобросовісної конкуренції» визначає правові засади захисту
господарюючих суб’єктів (підприємців) і споживачів від недобросовісної
конкуренції. Недобросовісною конкуренцією вважаються будь-які дії у
конку-

ренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям
підприємницької діяльності, зокрема стосовно об’єктів авторського права
і суміжних прав.

АНТОЛОГІЯ

антология

anthology

Збірник вибраних творів або уривків з них різних авторів, зібраних з
певною метою. В давнину антології укладалися переважно з віршів. Тепер
жанрова різноманітність антологій розширилась, до них включають як
поетичні, так і прозові та драматичні твори. Антології належать до
складених творів, права упорядників яких охороняються, якщо
упорядкування змісту антологій здійснено без заподіяння шкоди охороні
творів, що входять до них. Для вміщення в антології творів, що
охороняються авторським правом, необхідний дозвіл їх авторів.

АНТРАКТ антракт interlude, interval

Музична п’єса, яку виконують після антракту, перед підняттям завіси;
перерва між діями спектаклю або відділеннями концерту, циркової вистави.

АНТРЕПРЕНЕР

антрепренер

impresario

Власник, орендатор, утримувач приватного видовищного закладу.

АПЛІКАЦІЯ аппликация applique work

Орнамент або художнє зображення, виконані накладанням (нашиванням) на
папір (тканину) різноколірних шматочків паперу чи матерії. Як твір є
об’єктом авторського права.

38

АРТИСТ

АРАБЕСКИ

арабески arabesque

Невеликий музичний твір, примхливий і невимушений за характером;
складений орнамент з геометричних і стилізованих рослинних візерунків,
переважно з арабськими написами.

АРАНЖУВАЛЬНИК

аранжировщик

arranger

У музиці той, хто займається перекладенням (аранжуванням) твору автора
для іншого складу виконавців.

АРАНЖУВАННЯ МУЗИЧНОГО ТВОРУ аранжировка музыкального произведения
arrangement of a musical work

Перекладення музичного твору для виконання його іншими, порівняно з
оригіналом, інструментами або голосами. Виконавський склад при цьому
може бути розширений або зменшений. Аранжування нерідко приводить до
певного спрощення або ускладнення музичної фактури оригіналу. Необхідно
відрізняти аранжування від транскрипції. При транскрипції композитор
більш вільно і творчо підходить до оброблюваного твору і, по суті,
створює самостійний твір. В естрадній музиці під аранжуванням
розуміється обробка нової або вже добре відомої мелодії. Така обробка
включає в себе: гармонізацію (перегармо-нізацію) мелодії, внесення
певних змін до її ритмічного рисунку, створення розгорнутої і багатої
музичної фактури, інструментування. На практиці створення мелодії та її
аранжування практично виконуються різними композиторами.

АРЕШТ КОНТРАФАКТНИХ ПРИМІРНИКІВ

арест контрафактных экземпляров arrest of counterfeit copies

До розгляду справи по суті суд або суддя мають право винести ухвалу про
накладення арешту і вилучення всіх примірників творів і фонограм,
відносно яких припус-

кається, що вони є контрафактними (виготовленими і розповсюдженими з
порушенням авторського права і суміжних прав), а також матеріалів і
обладнання, призначених для їх виготовлення і відтворення. За наявності
достатніх даних про вчинення злочину, за який відповідно до
законодавства передбачена кримінальна відповідальність, орган дізнання,
слідства або суд зобов’язані вжити заходів для забезпечення вчиненого
або можливого в майбутньому цивільного позову шляхом розшуку і
накладення арешту на примірники творів і фонограм, щодо яких
припускається, що вони є контрафактними; матеріали і обладнання,
призначені для їх виготовлення і відтворення; документи, рахунки та інші
предмети, що можуть бути доказом вчинення дій, за які відповідно до
законодавства передбачена кримінальна відповідальність.

АРІЯ

ария

aria

Завершений сольний вокальний епізод в опері, ораторії, кантаті.
Узагальнює певний стан драматургії твору, характеризує і розкриває
емоційний стан героя. Арією називається також окремі концертні вокальні
твори, інструментальні п’єси наспівного характеру, частини оркестрових
сюїт.

АРКУШЕВЕ ВИДАННЯ листовое издание loose leaf edition

Видання у вигляді одного або кількох аркушів друкованого матеріалу
будь-якого формату без скріплення.

АРТИСТ

артист

performer

Виконавець творів мистецтва.

39

АРХІВ

АРХІВ

архив

archives

Сукупність листів, рукописів, знімків тощо, які стосуються діяльності
певної установи або особи; установа (або відділ в установі), де
збирають, упорядковують і зберігають документальні матеріали.
Допускається вільне відтворення шляхом репродукування в одному
примірнику без одержання прибутку випущених у світ творів архівами для
заміни втрачених примірників, а також малих за обсягом творів із
періодичних видань; коротких частин з інших випущених у світ творів,
якщо таке використання здійснюється архівом на запити громадян з метою
освіти або навчання, а також якщо таке використання здійснюється
навчальним закладом для аудито-рних занять.

АРХІТЕКТУРА

архитектура

architecture

Мистецтво проектувати і будувати об’єкти, що оформляють просторове
середовище для життя і діяльності людини. Твори архітектури — будівлі,
ансамблі, а також споруди, що організовують відкрито простори
(монументи, тераси, набережні тощо). Планування та забудова міст і
населених пунктів становить особливу галузь будівельного мистецтва —
містобудування. Частиною архітектури є простори, сформовані шляхом
перетворення і об’єднання елементів природи (садово-паркове мистецтво).
В архітектурі вирішення практичних утилітарних завдань поєднується з
художньою творчістю — створенням архітектурних образів. Будучи частиною
матеріальної культури суспільства, архітектура є одночасно одним із
провідних видів пластичних мистецтв.

АРХІТЕКТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ архитектурная деятельность architectural
activity

Діяльність по створенню об’єктів архітектури, яка включає творчий процес
ар-

хітектурного рішення і його втілення, координацію дій учасників
розроблення всіх складових частин проектів з планування і благоустрою
територій, будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації,
капітального ремонту) будівель і споруд, здійснення
архітектурно-будівельного контролю і авторського нагляду за їх
будівництвом, а також здійснення науково-дослідної та викладацької
роботи у цій сфері.

АРХІТЕКТУРНЕ РІШЕННЯ архитектурное решение architectural decision

Авторський задум щодо просторової, планувальної, функціональної
організації зовнішнього вигляду та інтер’єрів об’єкта архітектури, а
також інженерного та іншого забезпечення його реалізації, викладений в
архітектурній частині проекту на всіх стадіях проектування і
зафіксований у завершеному будівництвом об’єкті.

АРХІТЕКТУРНИЙ ПРОЕКТ архитектурный проект architectural project

Документація для будівництва об’єктів архітектури, що складається з
креслень, графічних і текстових матеріалів, інженерних і кошторисних
розрахунків, які визначають містобудівні, об’ємно-планувальні,
архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, вартісні
показники конкретного об’єкта архітектури.

АРХІТЕКТУРНІ ТА МІСТОБУДІВНІ КОНКУРСИ

архитектурные и градостроительные

конкурсы

architectural and city-building competitions

Для виявлення кращих архітектурно-планувальних, інженерно-технічних та
економічних проектних пропозицій щодо об’єктів містобудування та
архітектури і визначення виконавців проектної документації широко
практикується проведення архітектурних та містобудівних конкурсів
(місцевих, регіональних, міжнародних). Такі конкурси можуть
організовуватися також для

40

АТРАКЦІОН

виявлення кращої проектної пропозиції щодо забудови конкретних
земельних ділянок. Переважно на конкурсній основі здійснюється
розроблення проектів архітектури, реалізація яких має суттєвий вплив на
розвиток і формування забудови населених пунктів, а також об’єктів, які
розміщуються в зоні охорони пам’яток історії та культури або можуть
негативно вплинути на території і об’єкти природно-заповідного фонду.
Авторові проекту, який переміг на конкурсі, надається переважне право на
подальше розроблення проектної документації. Особа, конкурсний проект
якої визнано кращим, користується переважним правом його реалізації.

АРХІТЕКТУРНИЙ ТВІР

див. ТВІР АРХІТЕКТУРНИЙ

АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНІ

ЗАВДАННЯ

архитектурно-планировочные задачи

architectural-planned tasks

Документ, який містить комплекс містобудівних та архітектурних вимог і
особливих умов проектування та будівництва об’єкта архітектури, що
випливають з положень затвердженої містобудівної документації, місцевих
правил забудови населених пунктів, включаючи вимоги і умови щодо охорони
пам’яток історії та культури, довкілля, законних прав та інтересів
громадян і юридичних осіб при розташуванні об’єкта архітектури на
конкретній земельній ділянці.

АРХІТЕКТУРНО-ТЕХНІЧНИЙ

ПАСПОРТ ОБ’ЄКТА АРХІТЕКТУРИ

архитектурно-технический паспорт объекта

архитектуры

architectural-technical passport of an object

of architecture

На кожний завершений об’єкт архітектури і до його прийняття в
експлуатацію складається архітектурно-технічний паспорт об’єкта
архітектури. В такому паспорті містяться відомості про замовника,
архітектора — автора проекту та інших роз-

робників проекту, підрядника, місце і строк зберігання проектної
документації, а також основні характеристики об’єкта архітектури та
гарантійні зобов’язання виконавців проектних і будівельних робіт. У
паспорті зазначаються особливі умови щодо експлуатації об’єкта
архітектури, а також його окремі елементи (деталі фасадів, інтер’єри,
благоустрій, наявність творів монументального і декоративного мистецтва
тощо), які не підлягають змінам без згоди архітектора — автора проекту.

АТЛАС

атлас atlas

Картографічне видання (твір), що складається з багатьох карт, об’єднаних
загальною програмою і темою тощо. Атласи бувають географічні
(географічних карт), астрономічні (карт зоряного неба). Інше значення
терміну — альбом спеціального призначення, що містить зображення різних
об’єктів, які служать для вивчення їх або для керівництва у видавничій
чи іншій діяльності. До них відносяться атласи анатомічний (із
зображенням органів і частин людського тіла), ботанічний (із зображенням
рослин), зоологічний (із зображенням тварин), технічний (із зображенням
конструкцій, креслень, моделей), медичний (із зображенням патологічних
явищ в організмі людини), лінгвістичний (із зображенням зон розселення
різномовних народів світу, з розповсюдженням мов і діалектів).

АТРАКЦІОН

атракцион attraction

Центральний номер циркової програми, позначений високою виконавською
майстерністю, видовищною ефективністю. В атракціоні обов’язково присутні
елементи новизни, трюкової насиченості. Розраховано на підвищений
інтерес глядачів.

41

АТРИБУЦІЯ

АТРИБУЦІЯ

атрибуция

attribution

Визначення достовірності, автентичності художнього твору, його автора,
місця й часу створення.

АУДІОВІЗУАЛЬНЕ ВИДАННЯ аудиовизуальное издание audiovisual publication,
A V edition

Видання, що містить поряд із словесним, цифровим, ієрогліфічним,
формуль-ним (хімічні або математичні знаки) текстом записи звуків
(платівки, магнітофонні стрічки) і зображення (слайди, плівки тощо).
Широко використовується з учбовою метою.

АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ ЗАПИС аудиовизуальная запись audiovisual fixation

Одночасний запис звуку і запис зображення сцен з життя чи живого
виконання твору або читання (декламування твору) в будь-якій зручній,
довгочасній матеріальній формі, що дозволяє одержати чітке

сприйняття. Аудіовізуальна фіксація виконаного або прослуханого твору
звичайно розглядається як його відтворення.

АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ ТВІР

див. ТВІР АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ

АУКЦІОН

аукцион auction

Продаж з публічного торгу у визначеному місці та визначений час майна (в
тому числі художніх творів), заздалегідь виставленого для огляду. Воно
стає власністю того з покупців, хто запропонував найбільшу Ціну.

АФІША

афиша

advertisement, paster, placard

Рекламне аркушеве видання, що містить повідомлення про концерт,
спектакль, виставку або інший культурний захід, громадське видовище,
спортивне змагання тощо і призначене для розклеювання на стендах або
афішних вітринах.

42

БАЛЕТ

БАГАТОМОВНЕ ВИДАННЯ многоязычное издание multilingual edition, polyglot
edition

Видання, в якому текст повністю або частково публікується кількома
мовами.

БАГАТОТОМНЕ ВИДАННЯ многотомное издание multivolume edition

Неперіодичне видання, що складається з двох або більше нумерованих
томів, що становлять собою єдине ціле за змістом і оформленням.

БАГЕТ

багет

baguet(te)

Різьблена або пофарбована планка для виготовлення рамок чи оздоблення
стін. Як твір декоративно-прикладного мистецтва є об’єктом авторського
права. За промислове виготовлення багету художнику сплачується
винагорода у розмірі, як правило, певного відсотка від відпускної ціни
кожного погонного метра.

БАЗА ДАНИХ (КОМПІЛЯЦІЯ ДАНИХ) база данных (компиляция данных) database
(compilation of data)

Компіляція матеріалів, даних або іншої інформації, яка за добором і
розташуванням матеріалів є результатом творчої праці. Поняття бази даних
не поширюється на комп’ютерні програми, за допомогою яких може
здійснюватися електронний доступ до матеріалів бази даних. Правова
охорона баз даних є традиційним питанням стосовно відмінностей щодо
обсягу і меж їх охорони, передбачених різними національними системами.
Широкого розповсюдження набула авторсько-правова охорона баз даних
відповідно до положень Бернської конвенції. Разом з тим актуальним є
створення комплексної системи охорони баз даних у зв’язку зі швидким
розвитком тех-

нологи щодо копіювання, передачі та комерціалізації електронних баз
даних. Нові види технологічних застосувань не тільки викликали революцію
стосовно масштабів і видів використання баз даних, але й становлять
основу Internet, яка значною мірою залежить від баз даних, що
забезпечують функціонування системи. Подібно до будь-якого іншого
електронного матеріалу, бази даних можна дублювати і передавати в
будь-яке місце світу шляхом натиснення кнопки. Вони є суттю і джерелом
інформаційного суспільства, благами якого всі хочуть скористатися. Тому
для баз даних характерна особлива вразливість. У зв’язку з цим
з’являється необхідність забезпечення охорони їх у світовому масштабі.
20 грудня 1996 року на Дипломатичній конференції ВОІВ було розглянуто
проект Договору з інтелектуальної власності відносно баз даних, робота
над яким продовжується.

БАЛЕТ

балет ballet

Вид музично-сценічного мистецтва. Головні його складові частини: музика
і хореографія, що включають у себе всі види танцю і пантоміми, сценарій
(лібретто), а також художнє оформлення. Драматичний задум балету
розкриває і передає музика в її синтезі з хореографією. В танці
розкриваються зміст балету, характери дійових осіб, їх думки, почуття,
настрої та вчинки. Мистецтво артистів — балерин і танцюристів — робить
його одухотвореним, поетично змістовним. Декорації, костюми відтворюють
час і місце дії, атмосферу, в якій відбуваються події. Балет буває
багатоактним або одноактним, балетом-п’єсою з розгорнутим сюжетом,
балетом-симфонією — безсюжетним твором або хореографічною мініатюрою. В
балеті взаємодіють кілька видів танцю: класичний, характерний,
ритмопластичний, сучасний. Класичний танець — це головна «пластична
мова» в балеті. Характерний танець побудований значною мірою на народній
хореографії. Складовою частиною балету є пантоміма. В пантомімних сценах
автори мімікою і жестами висловлюють почут-

43

БАЛЕТМЕЙСТЕРСЬКЕ МИСТЕЦТВО

тя, переживання героїв, передають суть подій, що відбуваються.

БАЛЕТМЕЙСТЕРСЬКЕ МИСТЕЦТВО балетмейстерское искусство ballet master art

Напрями мистецької діяльності, основним предметом якої є хореографія в
балеті, балетних і танцювальних епізодах в інших музично-сценічних видах
мистецтва (операх, оперетах, ораторіях, драматичних виставах,
кінофільмах, мультфільмах та ін.), концертному інсценізованому танці та
хореографічному номері. Головна фігура балетмейстерського мистецтва —
балетмейстер (постановник, почасти автор хореографічної основи твору).
Грунтується на лібретто (сценарії), музиці (оригінальній і
компілятивній, іноді складеній з різних музичних творів самим
балетмейстером) і художньому оформленні (костюми, освітлення тощо), що
вимагає постійної співпраці балетмейстера з лібретистом, композитором,
художником, інженерно-освітлювальною службою, балеринами і артистами
балету.

БАСЕЙН

бассейн pool

Штучне водоймище, переважно частина архітектурного комплексу саду або
парку. Важливий композиційний елемент садово-паркового мистецтва.
Басейни широко застосовуються в сучасній архітектурі.

БЕЗГОНОРАРНЕ ВИДАННЯ

безгонорарное издание free of royalty edition

Видання, що випускається або випущено без виплати автору (упоряднику)
або авторському колективу (колективу упорядників) авторського гонорару
(винагороди). Винагорода не виплачується, наприклад, якщо строк дії
авторського права закінчився або якщо твір, що видається, написано в
порядку виконання службового завдання або планової наукової роботи.

БАЛЬНИЙ ТАНЕЦЬ бальный танец ball dance

Виконується парою або більшою кількістю на танцювальних вечорах (балах).
Має також назву «побутовий танець». Об’єкт суміжних прав.

БАРЕЛЬЄФ

барельєф bas-relief

Вид рельєфної скульптури, в якій випукла частина зображення виступає над
плоскістю фону не більш ніж на половину свого об’єму. Барельєф
(образотворчий і орнаментальний) — поширений вид оздоблення
архітектурних споруд і творів декоративного мистецтва. Барельєфом часто
оздоблюються постаменти пам’ятників, меморіальні дошки, монети, медалі.

БЕЗДОГОВІРНЕ ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

бездоговорное нарушение авторских прав non-contractual violation of
copyright

Подібні справи можуть порушуватися авторами або іншими володільцями
виключних майнових авторських прав. Позови про захист виключних
авторських прав можуть бути подані не тільки в тих випадках, коли
порушення вже має місце, але й тоді, коли правопорушення тільки
готується. Володілець виключних авторських прав має право вимагати від
порушника за своїм вибором: визнання своїх прав; припинення дій, що
порушують право або створюють загрозу його порушенню; відшкодування
моральної шкоди; відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду;
виплати компенсації замість відшкодування збитків; вжиття інших заходів
захисту, передбачених цивільним, адміністративним або кримінальним
законодавством.

44

БЕРНСЬКА КОНВЕНЦІЯ ПРО ОХОРОНУ ЛІТЕРАТУРНИХ І ХУДОЖНІХ ТВОРІВ (1886 р.)

БЕЗПЛАТНИЙ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ

ПРИМІРНИК

бесплатный обязательный экземпляр

free deposit copy

Примірник видання, безплатно одержуваний державними книгосховищами і
деякими центральними установами на підставі чинного законодавства в
порядку державного комплектування.

БЕЗПОСЕРЕДНЄ ПРИЙМАННЯ

ШИРОКОЮ ПУБЛІКОЮ СИГНАЛІВ

ІЗ СУПУТНИКА

непосредственный прием широкой публикой

сигналов со спутника

direct reception from a satellite by the general

public

Приймання несучих програми сигналів із супутника без посередництва
наземної станції, що перетворює передавані сигнали в звичайні
радіохвилі, які можуть бути прийняті публікою. Перетворення здійснюється
самим супутником прямого мовлення. Брюссельська конвенція про
розповсюдження несучих програму сигналів, передаваних через супутники,
не поширюється на випадки безпосереднього приймання сигналів широкою
публікою з космосу.

БЕЗПОСЕРЕДНЄ ПУБЛІЧНЕ СПОВІЩЕННЯ

непосредственное публичное сообщение direct public communication

Публічне читання і усні виступи безпосередньо перед публікою,
драматичний спектакль, виконання музичних творів за допомогою голосу,
виступ соліста чи оркестру без вокального супроводу.

БЕЛЕТРИСТИКА

беллетристика fiction

Література у прозі: оповідання, повісті, романи (на відміну від
драматургії і поезії). У широкому розумінні слова белетристичні твори —
це художня література.

БЕРНСЬКА КОНВЕНЦІЯ ПРО ОХОРОНУ ЛІТЕРАТУРНИХ І ХУДОЖНІХ ТВОРІВ (1886 р.)
Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений
(1886 г.) Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic
Works (1886)

Конвенція базується на трьох основних принципах і містить ряд положень,
які визначають мінімальний рівень охорони, що надається, а також ряд
спеціальних положень відносно країн, що розвиваються. Три основні
принципи є такі: твори, країною походження яких є одна з договірних
держав (тобто твори, автор яких є громадянином такої держави, або твори,
вперше опубліковані в такій державі), повинні користуватися тією ж
охороною в кожній з інших договірних держав, яка надається творам їх
власних громадян (принцип національного режиму); така охорона не повинна
обумовлюватися виконанням будь-яких формальностей (принцип автоматичної
охорони); така охорона не залежить від наявності охорони в країні
походження твору (принцип незалежності охорони). Мінімальні норми
охорони поширюються на твори і права, які підлягають охороні, а також на
строк охорони. Що стосується творів, то охорона повинна поширюватися на
«кожний твір у літературній, науковій і художній сферах, незалежно від
способу або форми його вираження» (стаття 2(1) Конвенції). З врахуванням
деяких дозволених застережень, обмежень або виключень правами, які
повинні визнаватися як виключні права давати дозволи, є наступні: право
на переклад; право на адаптацію і аранжування твору; право на публічний
показ або виконання драматичних, музично-драматичних і музичних творів;
право публічно декламувати літературні твори; право передачі для
публічного ознайомлення, показу або виконання таких творів; право на
мовлення (з можливістю для договірних держав передбачати лише право на
винагороду, замість права давати дозвіл); право відтворювати будь-яким
способом і в будь-якій формі (з можливістю

45

БІБЛІОГРАФІЧНЕ ВИДАННЯ

для договірних держав дозволяти відтворення без згоди автора в деяких
особливих випадках за умови, що воно не суперечить нормальному
використанню твору і не завдає відчутної шкоди законним інтересам
автора; і з можливістю для договірних держав, у випадку звукового запису
музичного твору, встановлювати права лише на справедливу винагороду);
право використовувати твір як основу аудіовізуального твору, а також
право на відтворення, розповсюдження, публічне виконання або
ознайомлення публіки з таким аудіовізуальним твором. Конвенція також
передбачає немай-нові права, тобто право автора вимагати визнання його
авторства на твір і протидіяти будь-якому спотворенню, перекрученню або
іншій зміні цього твору, а також будь-якому посяганню на твір, здатному
завдати шкоди честі або репутації автора. Стосовно тривалості охорони
загальне правило полягає в тому, що охорона триває до закінчення
п’ятдесятого року після смерті автора. Однак є виняток з цього
загального правила. Для творів, випущених анонімно або під псевдонімом,
строк охорони закінчується через 50 років після того, як твір став
правомірно доступним для публіки, за винятком тих випадків, коли взятий
автором псевдонім не викликає сумнівів у його особі або якщо автор
розкриє свою особу протягом цього строку. В такому випадку
застосовується загальне правило. Для аудіовізуальних (кінематографічних)
творів мінімальний строк охорони закінчується через 50 років після того,
як твір став доступним для публіки (випуск твору), або — якщо ця подія
не настане — строк охорони закінчується через 50 років після створення
твору. Для творів прикладного мистецтва і фотографічних творів
мінімальний строк охорони закінчується через 25 років від часу створення
такого твору. Країни, які відповідно до практики, встановленої
Генеральною Асамблеєю ООН, вважаються такими, що розвиваються, стосовно
деяких творів і за певних умов можуть не дотримуватися цих мінімальних
рівнів стосовно права на переклад і права на відтворення. Бернський союз
має Асамблею і Виконав-

чий комітет. Будь-яка країна — член Союзу, яка приєдналася, принаймні,
до адміністративних і заключних положень Стокгольмського акта, є членом
Асамблеї. Члени Виконавчого комітету вибираються з членів Союзу, за
винятком Швейцарії, яка є членом Комітету ex officio. Підготовка
дворічної програми і бюджету Міжнародного бюро стосовно Бернського союзу
є завданням Асамблеї цього Союзу. Конвенція відкрита для всіх держав.
Ратифікаційні грамоти або акти про приєднання повинні подаватися на
збереження Генеральному директору ВОІВ. Станом на 1 листопада 1999 року
учасниками Конвенції були 125 держав.

БІБЛІОГРАФІЧНЕ ВИДАННЯ библиографическое издание bibliographical
publication

Інформаційне видання, що містить упорядковану сукупність бібліографічних
записів.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС библиографическое описание bibliographical
description, bibliographical entry

Уніфікована за складом і послідовністю елементів сукупність відомостей
про твір друку (його частини) або групу творів, що дає можливість
ідентифікувати твір друку, а також одержати уявлення про його зміст,
обсяг, апарат тощо.

БІБЛІОГРАФІЯ

библиография

bibliography

Сфера науково-практичної діяльності по підготовці й доведенню до
споживачів інформації з метою впливу на використання творів друку в
пресі. До функцій бібліографії також входить підготовка і доведення до
споживачів інформації про рукописні книги, дисертації, депоновані
рукописи та інші матеріали.

46

БРЮССЕЛЬСЬКА КОНВЕНЦІЯ ПРО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НЕСУЧИХ ПРОГРАМИ СИГНАЛІВ…

БІБЛІОТЕКА

библиотека

library

Заклад, що видає книги для читання, і зібрання книг; приміщення для
зберігання книг. Можливе вільне відтворення шляхом репродукування в
одному примірнику без одержання прибутку випущених у світ творів
бібліотеками для заміни втрачених примірників; малих за обсягом творів
із періодичних видань, а також коротких частин з інших випущених у світ
творів, якщо таке використання здійснюється бібліотекою на запити
громадян з метою освіти або навчання, а також якщо таке використання
здійснюється навчальним закладом для аудито-рних занять.

БІОГРАФІЯ

биография

biography

Чийсь життєпис. Якщо автор сам розповідає про своє життя, носить назву
автобіографії. Біографія може бути простим переліком фактів, викладених
у хронологічній послідовності, але може містити й їх осмислення на фоні
історичних подій. Неофіційні біографії (написані без дозволу самої
особи) часто породжують спори щодо інтерпретації викладеного і самих
фактів.

БРАСЛЕТ

браслет bracelet, bangle

Прикраса для руки, виготовлена з кістки, бронзи, золота, срібла, скла,
дерева, бурштину, пластмаси та інших матеріалів. Різні за формою,
браслети виконували здебільшого у техніці лиття, декорували коштовним
камінням, гравіруванням, емалями, черню, інкрустацією тощо. Художній
браслет належить до творів прикладного мистецтва, які охороняються
авторським правом.

БРОШУРА

брошюра

brochure

Неперіодичне текстове книжкове видання обсягом понад чотири, але не
більше 48 сторінок.

БРЮССЕЛЬСЬКА КОНВЕНЦІЯ ПРО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НЕСУЧИХ ПРОГРАМИ СИГНАЛІВ, ЩО
ПЕРЕДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ СУПУТНИКИ (1974 р.) Брюссельская конвенция о
распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники
(1974 г.) Brussels Convention relating to the Distribution of
Program-Carrying Signals Transmitted by Satellite (1974)

Головною метою Конвенції про розповсюдження несучих програми сигналів,
що передаються через супутники (підписана у Брюсселі 21 травня 1974
року), є створення всесвітньої системи попередження розповсюдження
органами-розповсюджувачами несучих програми сигналів, що передаються
через супутники, які не призначені для цих органів розповсюджувачів, а
також захист інтересів авторів, організацій мовлення, виробників
фонограм. Конвенція містить принципове положення про неможливість
тлумачення її як такої, що обмежує право договірної держави на
застосування її національного законодавства для запобігання зловживань
монополій. Норми міжнародного права, викладені в Конвенції, захищають
від несанкціонованого розповсюдження не власне радіо- чи телевізійні
програми, а сигнали електрозв’язку, за допомогою яких такі програми
передаються. Разом з тим сигнали повинні нести саме програму, адресовану
для публіки. Конвенцією передбачена система державних запобіжних заходів
проти несанкціонованого розповсюдження сигналів, що передаються через
штучні супутники Землі. Бурхливий розвиток безпосереднього телевізійного
мовлення призвів до збільшення кількості програм, адресованих чітко
визначеним суб’єктам, але водночас поширилося інформаційне (супутникове)
«пі-

47

БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТА АРХІТЕКТУРИ

ратство», тобто перехоплення трансльованих через штучні супутники Землі
авторських програм з їх подальшою ретрансляцією на певну аудиторію без
дозволу організацій, що мали на це ексклюзивне право, а також без
виплати гонорару автору. Держа-ва-учасниця повинна вживати відповідних
заходів по запобіганню розповсюдження на своїй території чи з своєї
території будь-якого сигналу, що несе програми, будь-яким
органом-розповсюджувачем, для якого цей сигнал не призначався. Вона
наділена правом обирати відповідні заходи для досягнення цілей Конвенції
та визначати строк охорони несучих програми сигналів. Конвенція не
застосовується для захисту тих сигналів, які випромінюються через
супутники в системах безпосереднього мовлення для широкої публіки. На 1
листопада 1999 року учасниками цієї Конвенції були 19 держав. Конвенція
відкрита для будь-якої держави — члена ООН, або будь-якої із
спеціалізованих установ, що входять до системи ООН. Ратифікаційні
грамоти або акти про приєднання передаються на збереження Генеральному
секретарю ООН.

БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТА АРХІТЕКТУРИ

строительство объекта архитектуры consruction of an object of
architecture

Будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний
ремонт) об’єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої
документації, державних стандартів, норм і правил, місцевих правил
забудови населених пунктів. Архітектор — автор проекту або уповноважена
ним особа бере участь у прийнятті в експлуатацію закінченого
будівництвом об’єкта архітектури та підписує відповідний акт. Без
підпису архітектора — автора проекту

або уповноваженої ним особи такий акт є

недійсним.

БУКЛЕТ

буклет

booklet

Рекламне або дитяче видання чи путівник на одному аркуші, що складається
і не потребує розрізування під час читання.

БУТАФОРІЯ І РЕКВІЗИТ бутафория и реквизит theatrical properties

Бутафорія — це підробні предмети, які вживаються в театральних
постановках замість справжніх речей, а також деталі костюмів і
декорацій. До реквізиту відносяться всі предмети, які перебувають під
час спектаклів на сцені (картини, годинники, вази, книги, посуд тощо)
або з якими виходять на сцену і діють актори (ручка, олівець, записник,
рушниця, шпага тощо). Бутафорія виступає в театрі як
художньо-виражальний засіб. Предмети бутафорії можуть бути об’єктом
авторського права.

БЮЛЕТЕНЬ

бюллетень

bulletin

Періодичне видання або видання, що продовжується, яке містить, як
правило, короткі офіційні матеріали з питань, що входять до кола
інтересів організації, яка випускає його.

БЮСТ

бюст bust

Погруддя, переважно портретне зображення людини в круглій скульптурі.

48

ВИДАВНИЦТВО І АВТОР

В

ВАР’ЄТЕ

варьете variety show

Вид театру, у виставах якого поєднані елементи театрального, музичного,
естрадного й циркового мистецтва.

ВАРІАНТИ (ТЕКСТОЛОГІЧНІ) варианты (текстологические) versions (textual)

Порівняно невеликі відмінності тексту автографів, списків, копій або
друкованих видань одного твору, викликані авторською роботою над ним, що
не створюють нової редакції. Варіанти твору можуть бути об’єктом
авторського права.

ВАРІАЦІЯ

вариация

variation

Видозміна музичної теми, мелодії або її супроводу; невеликий сольний
класичний танець, звичайно технічно складний.

«ВЕЛИКІ ПРАВА» «большие права» «grand drafts»

Вираз, що означає права на драматичне (сценічне) виконання.

ВИВЕЗЕННЯ ТВОРІВ ЗА КОРДОН В ОСОБИСТИХ ЦІЛЯХ

вывоз произведений за границу

в личных целях

import of works abroad with personal needs

Допускається без згоди автора або іншого володільця авторського права і
без виплати винагороди вивезення примірника твору за кордон фізичною
особою виключно для особистих цілей.

ВИГОЛОСИТИ ПРОМОВУ ПУБЛІЧНО

произнести речь публично

(to) deliver a speech to the public

Звернутися з промовою до необмеженого кола осіб.

ВИДАВЕЦЬ

издатель

publisher

Фізична або юридична особа, яка здійснила підготовку і випуск видання.

ВИДАВНИЦТВО

издательство publishing house

Спеціалізоване підприємство, основним видом діяльності якого є
підготовка і випуск у світ видавничої продукції.

ВИДАВНИЦТВО І АВТОР издательство и автор publishing house and an author

Якщо видавництво має намір видати книгу, то перш за все необхідно
з’ясувати в автора, кому належать виключні авторські права на видання
книги. Це необхідно з’ясувати, навіть якщо твір раніше не публікувався.
Автор повинен повідомити про всі договори, які він раніше уклав на даний
твір, якщо ці договори ще діють. Доцільно ознайомитися з текстами
попередніх договорів. Якщо з’ясується, що автор нікому не передав
авторські права, або хоч і передавав раніше авторські права, але
попередні договори втратили силу, то переговори слід вести з автором,
оскільки він є володільцем авторських прав. Може з’ясуватися, що є
чинний договір, за яким автор передав виключні права іншій організації.
Якщо в договорі зазначено, що організація, яка одержала виключні права,
може ‘їх передавати третім особам, то дозвіл на видання твору може
надати ця організація, а не автор. Якщо в договорі про передачу
виключних прав не зазначено, що організація може передавати одержані
права третім особам, то дозвіл на подальше використання буде дійсним,
якщо він даний і автором, і цією організацією. Якщо автор має
літературного

40-78

49

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

агента, то переговори про укладення договору можна вести або з цим
агентом, або з самим автором, оскільки автор також має право підписати
договір. Переговори з спадкоємцями слід вести, якщо в них є свідоцтва
про право спадкування (в яких прямо зазначені авторські права і частки
цих прав), а з правонаступниками авторів — якщо є документи, що
підтверджують наявність у них авторських прав. При співавторстві
переговори слід вести з усіма співавторами.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ издательская деятельность publishing activity

Діяльність, пов’язана з підготовкою і випуском у світ видань.

ВИДАВНИЧА ОРГАНІЗАЦІЯ издательская организация publishing organization

Підприємство, установа або організація, статутом якої нарівні з іншими
видами діяльності передбачені підготовка і випуск у світ видавничої
продукції.

ВИДАВНИЧА ПРОДУКЦІЯ издательская продукция publishing products

Сукупність видань, призначених до випуску або випущених видавцем
(видавцями).

ВИДАВНИЧИЙ ДОГОВІР издательский договор publishing contract

Договір, укладений автором з видавцем, що регламентує їх правові
відносини, строки здачі оригіналу і опублікування твору, основні вимоги
до нього, розмір авторської винагороди тощо.

ВИДАВНИЧИЙ ДОГОВІР

НА МУЗИЧНИЙ ТВІР

издательский договор на музыкальное

произведение

publishing contract on a music work

Об’єкт даного договору — ноти. В договорі визначається, в якому вигляді
вони повинні бути подані автором (клавір або партитура). Ноти можуть
бути подані видавцеві в одному примірникові, переписаному від руки.
Строк видання схваленого твору визначається в конкретному договорі.

ВИДАВНИЧИЙ ДОГОВІР ІЗ ПЕРЕКЛАДАЧЕМ

издательский договор с переводчиком publishing contract with translator

Перекладач створює твір на основі оригіналу. Переклад повинен вірно
відображати оригінал. Обсяг перекладу при укладанні договору замовлення
визначається приблизно, після завершення перекладу остаточний обсяг
уточнюється.

ВИДАНИЙ ТВІР изданное произведение published work

Виданим вважається твір, випущений у світ у вигляді друкованих видань (у
тому числі на ротапринті).

ВИДАННЯ издание publication, edition

Твір друку, одержаний друкуванням або тисненням, поліграфічне самостійно
оформлений, який пройшов редакційно-видавничу обробку, має встановлені
вихідні дані і призначений для передачі інформації, наявної в ньому.

ВИДАННЯ БЕЗ ЗГОДИ ПРАВОВОЛОДІЛЬЦЯ

издание без согласия правообладателя edition without consent of the
rightholder

Певна кількість примірників твору, опублікованих одночасно без дозволу
пра-воволодільця.

50

ВИДИ ВІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТВОРІВ

ВИДАННЯ ДЛЯ СЛУЖБОВОГО

КОРИСТУВАННЯ

издание для служебного пользования

editions for office use

Видання, призначене для використання суворо визначеним колом осіб або
установ і позначене відповідним грифом на обкладинці і/або титульному
листі.

ВИДАННЯ ЗМІШАНОГО ЗМІСТУ издание смешанного содержания edition of
composite content

Видання у вигляді збірника, що включає різного роду літературні твори:
поезію, прозу, драматургію, мемуари, листування, біографії, твори різних
видів літератури — художньої, політичної тощо.

ВИДАННЯ З ПАРАЛЕЛЬНИМ ТЕКСТОМ

издание с параллельным текстом parallel edition

Видання, яке містить однаковий текст двома або кількома мовами, один з
яких звичайно — мова оригіналу, а інші — переклад. Таке видання може
містити тексти кількома мовами, не включаючи тексту оригіналу.

ВИДАННЯ НА ПРАВАХ РУКОПИСУ издание на правах рукописи edition of
manuscript

Видання, розмножене обмеженим тиражем для розповсюдження серед вузького
кола осіб з метою попереднього ознайомлення з його текстом.

ВИД ВИДАННЯ вид издания type of publication

Категорія, що дозволяє виділити видання, що відзначаються єдністю певних
характерних ознак: цільовим призначенням і характером інформації;
матеріальною конструкцією; періодичністю, структурою; знаковою природою
інформації. Відповідно до цих ознак можуть бути виділені, наприклад,
наукові, учбові, довідкові, вироб-

ничі, літературно-художні видання; книжкові, журнальні, аркушеві
видання; неперіодичні, періодичні видання,видання, що продовжуються;
образотворчі, нотні, картографічні видання тощо.

ВИДИ АВТОРСЬКИХ ПРАВОМОЧНОСТЕЙ виды авторских правомочий types of
author’s competence

Авторські правомочності поділяються на особисті немайнові і майнові.
Майнові мають економічний зміст — до них відносяться різні правомочності
щодо використання твору. Особисті немайновані правомочності
невідчужувані, належать тільки автору.

ВИДИ ВІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТВОРІВ

виды свободного использования

произведений

types of free use of works

Встановлені законом вилучення з авторського права відрізняються за
обсягом, зачіпають різне коло творів і способів їх використання. Аналіз
цих вилучень дозволяє об’єднати їх в такі відносно самостійні групи, які
включають близькі за цілями випадки вільного використання творів: види
вільного використання результатів творчої діяльності, об’єднуючою
ознакою яких є необхідність доступу до творів з метою вільного
розповсюдження інформації; випадки вільного репродукування правомірно
опублікованих творів в одиничному примірнику без одержання прибутку;
публічне виконання музичних творів під час офіційних і релігійних
церемоній, а також похорону в обсязі, виправданому характером таких
церемоній, і відтворення творів для судового провадження в обсязі,
виправданому цією метою. Об’єднуючими їх ознаками є офіційний характер
використання творів, а також можливість використання як обнародуваних,
так і необнародуваних творів; випадки використання комп’ютерних програм
і баз даних, а також виготовлення записів короткострокового користу-

4’0-78

51

ВИДИ І ЖАНРИ КІНО

вання, здійснювані організаціями ефірного мовлення; випадки
використання творів виключно в особистих цілях.

ВИДИ І ЖАНРИ КІНО виды и жанры кино types and styles of cinema

Кіно називають синтетичним мистецтвом, що передбачає поєднання в фільмі
елементів літератури та інших видів мистецтва — театру, музики,
живопису, архітектури тощо. Основні види фільмів — художній або ігровий,
документальний, науково-популярний, учбовий, мультиплікаційний. Жанрами
називають історично усталені і досить стійкі різновиди художнього твору.

записів або друкованих видань твору і таємний їх продаж. Такі порушення
прямо не зачіпають результату творчої праці, але володілець авторських
прав позбавляється справедливої винагороди.

ВИДИ ТВОРІВ виды произведений types of works

Твори поділяються на самостійні й несамостійні. У самостійних творів
форма оригінальна, зміст (повністю або частково) може бути запозиченим.
Несамостійні твори бувають похідні (переклади, обробки) і збірники
(складені твори).

ВИДИ МИСТЕЦТВА виды искусства types of art

За характером матеріалу розрізняються просторові та тимчасові. До
просторових належать архітектура і декоративно-прикладне мистецтво —
скульптура, орнамент, живопис. Тимчасові мистецтва — музика, танець,
пантоміма, спів, гра на музичних інструментах. Театр і кіно належать до
синтетичних мистецтв. За способами освоєння дійсності мистецтва
розподіляються на образотворчі та виражальні. До образотворчих належать
— скульптура, живопис, пантоміма, до виражальних — архітектура,
орнамент, музика.

ВИДИ ПОРУШЕНЬ АВТОРСЬКОГО

ПРАВА

виды нарушений авторского права

types of copyright infringements

Способи недозволеного використання. Найпоширеніші види порушень —
плагіат і контрафакція. Плагіат означає подання чужого твору за власний.
Контрафакція (піратство) — це порушення авторского права шляхом
несанкціонованого відтворення, показу або опублікування чужого твору
будь-яким способом. Піратство означає недозво-лене виготовлення
примірників механічних

ВИДИ ТВОРЧИХ РОБІТ ПРИ СТВОРЕННІ КАРТОГРАФІЧНИХ ТВОРІВ виды творческих
работ при создании картографических произведений types of creative works
while creating cartographical works

До творчих робіт, що є об’єктами авторського права, при створенні
картографічних творів належать: розробка нової оригінальної програми,
проекту картографічного твору або серії взаємозв’язаних творів (форма
твору, призначення, математична основа, зміст, спосіб картографічного
зображення, методика передачі інформації тощо); розробка авторського
оригіналу картографічного твору (тематичний зміст, система умовних
позначень, художнє оформлення, переклад тощо); розробка нових
гео-інформаційних технологій, програмних комплексів для
створення,обробки і збереження цифрової картографічної інформації;
розробка картографічного змісту і нових технологій при створенні
глобусів, рельєфних карт і планів, похідних пластичних творів та інші
творчі роботи картографічного змісту. Стосовно до інших творів
картографічної тематики до творчих робіт, які є об’єктами авторського
права, належать: розробка нормативно-технічних та інших документів, що
визначають форму, зміст, точність і методи створення або оновлення

52

ВИЗНАННЯ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ

картографічних творів, створення нових каталогів, газетирів, довідників
картографічної Інформації, наукові розробки, публікації, монографії
картографічної тематики та Інші

ВИДИ ФІЛЬМІВ виды фильмов types of films

За видами фільми поділяються на Ігрові, анімащйш (мультиплікаційні),
неігрові тощо

ВИДОВИЙ ФІЛЬМ видовой фильм aspectual film

Різновид неігрового фільму За тематикою бувають географічні,
етнографічні, краєзнавчі, екологічні та Інші, за жанрами — нарис,
дорожні нотатки, есе, замальовка тощо, за технологією зйомки —
повнометражні, короткометражні, телевізійні, стереофонічні тощо Об’єкти
авторського права

ВИЗНАННЯ АВТОРСЬКИХ

І СУМІЖНИХ ПРАВ

признание авторских и смежных прав

acknowledgement of copyright

and neighbouring rights

Один Із способів цивільно-правового захисту авторських прав, який
виникає тоді, коли наявність в особи авторського або суміжного права
викликає сумнів, заперечується або є реальна загроза таких дій Визнання
права як засобу його захисту за своєю суттю може бути реалізовано лише в
юрисдикщйному порядку, а не шляхом вчинення позивачем певних самостійних
односторонніх дій У більшості випадків вимога про визнання авторського
або суміжного права є необхідною передумовою застосування Інших
передбачених законом способів захисту

ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМ

НЕ ВІДПОВІДНОГО ЗАКОНОДАВСТВУ

НОРМАТИВНОГО АКТА

признание недействительным

не соответствующего законодательству

нормативного акта

invalidation of a normative act

Один Із способів цивільно-правового захисту авторських І суміжних прав
Громадянин (або юридична особа), авторські або суміжні права якого
порушені виданням певного адміністративного акта, має право на його
оскарження в суді (арбітражному суді) Для цього порушене право повинно
мати цивільний характер, а адміністративний акт повинен бути
протиправним з точки зору його відповідності чинному законодавству
Вимога про визнання адміністративного акта недійсним може поєднуватися з
Іншими засобами захисту, наприклад з вимогою про відшкодування збитків,
або мати самостійний характер, якщо Інтерес суб’єкта авторського або
суміжного права полягає лише в самій відміні зазначеного акта як
перешкоди в реалізації права

ВИЗНАННЯ ОСОБИСТИХ

НЕМАЙНОВИХ ПРАВ

признание личных неимущественных прав

acknowledgement of moral (non-economic)

rights

Особисті немайнові права авторів закріплені в законодавстві багатьох
країн, зокрема І України В певних державах вони одержали визнання через
судові рішення В англосаксонських країнах ці основні права автора
охороняються відповідно до загальних правових принципів Наприклад, у
США, де особисті немайнові права не визнаються авторсько-правовим
законодавством, основні особисті права застережені в цивільному І
кримінальному праві, законодавстві про недобросовісну конкуренцію тощо
Нині посилилися тенденції визнання моральних прав авторів, тому що поява
таких могутніх засобів відтворення І розповсюдження творів, як радіо,
кінематограф, телебачення, створила серйозну загрозу цим правам Особисті
немайнові права ав-

53

ВИЗНАЧЕННЯ ДОБРОСОВІСНОГО ВИКОРИСТАННЯ

торів поступово одержують міжнародне визнання, хоча спори щодо їх
правового обгрунтування продовжуються.

ВИЗНАЧЕННЯ ДОБРОСОВІСНОГО

ВИКОРИСТАННЯ

определение добросовестного использования

definition affair use

При визначенні того, чи є використання твору в будь-якому конкретному
випадку добросовісним використанням, враховуються наступні фактори: мета
і характер такого використання, зокрема, чи має таке використання твору,
що охороняється авторським правом, комерційний характер; обсяг і
значимість використаної частини стосовно до всього твору в цілому, що
охороняється авторським правом; вплив використання на потенційний ринок
збуту і цінність твору, що охороняється авторським правом.

ної охорони прав авторів і всіх інших володільців авторських прав».
Авторські правомочності одержали більшу визначеність у 1971 році, коли
стаття IV IS включила положення про виключне право на відтворення,
публічне виконання і передачу твору по радіо. Держави можуть забезпечити
здійснення зазначених правомочностей через свої національні закони.
Стаття V вимагає одержання дозволу від володільця авторських прав
оригінального твору. Однак за певних умов і при виконанні певних
формальностей і виплати винагороди правило про дозвіл може бути знято.
Компетентний орган держави, яка бажає опублікувати переклад, може видати
ліцензію, що замінює авторський дозвіл, якщо після закінчення 7 років
від дня першого випуску в світ переклад твору національною мовою або
національними мовами держави — місця постійного знаходження видавця, що
клопочеться про ліцензію, не був здійснений.

ВИЗНАЧЕННЯ МІНІМАЛЬНИХ УМОВ

ОХОРОНИ

определение минимальных условий охраны

definition of minimal conditions of protection

Бернська конвенція встановлює певний мінімум охорони прав на
відтворення, переклад, публічне виконання, показ, передачу по радіо і
телебаченню, використання при створенні кінофільму, адаптацію і
механічний запис музичних творів. Ці правомочності, в принципі,
вважаються виключними, але держави — члени Бернсь-кого Союзу можуть
регулювати їх як звичайні права на винагороду за примусовими ліцензіями
на радіотрансляцію і звукозапис. Бернська конвенція також визнає за
автором моральне право протидіяти будь-якому спотворенню, перекрученню
або іншій зміні твору, здатному завдати шкоди честі або репутації
автора. Всесвітня конвенція встановлює кілька мінімальних умов, що
відносяться до сфери охорони. У статті 1 говориться: «Кожна Договірна
держава зобов’язується вжити всіх заходів, необхідних для забезпечення
достатньої і ефектив-

ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКІВ ОХОРОНИ

определение сроков охраны definition of terms of protection

Держави — члени Бернської конвенції можуть передбачати більш тривалі
строки, але зобов’язані забезпечити мінімальний строк — 50 років,
обчислюваний від дня смерті автора. Для права на переклад строк охорони
може бути знижений до 10 років і обчислюватися від дня публікації мовою
оригіналу, якщо переклад не був опублікований національною мовою
держави, що клопочеться про переклад. Держави, якщо побажають, мають
право надавати більш тривалу охорону, але членство у Всесвітній
конвенції зобов’язує забезпечувати мінімальний строк охорони — 25 років
після смерті автора. Держави, де строк обчислюється від дня публікації,
можуть застосовувати цю систему за умови, що мінімальний строк 25 років
буде відраховуватися від зазначеної дати.

54

ВИКОНАВСЬКЕ МИСТЕЦТВО

ВИКЛЮЧЕННЯ ДІЇ ПОЛОЖЕНЬ ПРО СЛУЖБОВІ ТВОРИ исключение действия
положений о служебных произведениях exclusion offeree of provisions on
official works

Норми, що регламентують статус службових творів, не поширюються на
створені в порядку виконання службових обов’язків або службового
завдання роботодавця енциклопедії, енциклопедичні словники, періодичні
та з продовженням збірники наукових робіт, газети, журнали та інші
періодичні видання.

ВИКЛЮЧНЕ ПРАВО исключительное право exclusive right

Право, коли жодна особа, крім тієї, якій належить авторське право або
суміжні права, не може використовувати твір, не маючи на те відповідного
дозволу, за винятком випадків, установлених законом.

ВИКЛЮЧНІ ПРАВА АВТОРА НА ВИКОРИСТАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО, МІСТОБУДІВНОГО І
САДОВО-ПАРКОВОГО ПРОЕКТУ

исключительные права автора

на использование архитектурного,

градостроительного и садово-паркового

проектов

exclusive author’s rights on use of

architectural, city-building and orchard-park

projects

Виключні права автора на використання архітектурного, містобудівного і
садово-паркового проектів включає також практичну реалізацію проектів.
Автор прийнятого архітектурного проекту має право вимагати від замовника
надання права на участь у реалізації свого проекту при розробці
документації для будівництва і при будівництві споруди, якщо інше не
передбачене договором.

ВИКЛЮЧНІ ПРАВА ЗА АВТОРСЬКИМ

ДОГОВОРОМ

исключительные права по авторскому

договору

exclusive rights in accordance with author’s

contract

Якщо видавництвом одержані виключні права, то воно стає законним
монополістом на ринку, єдиною особою, яка має право випускати у світ
твір, протягом строку, на який одержані права, і в обсязі наданих прав.
При цьому видавництво має право забороняти використання твору іншим
особам. Заявляти претензії з приводу того, що треті особи використовують
авторські права без дозволу володільця прав, може лише володілець
виключного права — видавництво, яке одержало ці права за договором. Якщо
ж видавництво не буде реалізовувати свого права на захист, автор може
вимагати (через суд) заборонити незаконне використання твору.

ВИКОНАВЕЦЬ

исполнитель performer

Актор (театру, кіно тощо), співак, музикант, диригент, танцюрист або
інша особа, яка виконує роль, співає, читає, декламує, грає на музичному
інструменті чи будь-яким іншим способом виконує твори літератури або
мистецтва, включаючи твори фольклору, а також інші особи, які займаються
такою ж творчою діяльністю, в тому числі виконують циркові, естрадні,
лялькові номери.

ВИКОНАВСЬКЕ МИСТЕЦТВО исполнительское искусство performer’s art

Творчий процес втілення музичного твору в конкретну звукову форму. Воно
потребує наявності музиканта-соліста або колективу музикантів як
своєрідних посередників між композитором і слухачем. Звукозапис дав
можливість фіксувати і розмножувати зразки виконавського мистецтва.

55

ВИКОНАННЯ

Має форми: сольні — співу, виконання на різних інструментах; колективні
— музичні колективи, хорове мистецтво, а також мистецтво керівників
музичних колективів — диригентське та хормейстерське мистецтво.
Органічно взаємодіє з іншими сценічними формами.

ВИКОНАННЯ

исполнение

performance

Подання творів, фонограм, виконань шляхом гри, декламації, співу, танцю
в живому виконанні або за допомогою технічних засобів
(телерадіомовлення, кабельного телебачення тощо); показ кадрів
аудіовізуального твору в їх послідовності (із супроводженням або без
супроводження звуком).

ВИКОНАННЯ ЗАКОНІВ ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО исполнение законов об авторском
праве performance of copyright laws

У зв’язку з зацікавленістю суспільства в захисті прав автора в
переважній більшості держав порушення виключних його прав розглядається
як таке, що підлягає кримінальному покаранню. Широко визнано, що
кримінальні санкції разом із специфічними цивільно-правовими способами
захисту авторських прав становлять надто ефективний засіб для
забезпечення їх достатньої і дієвої охорони. Тому практично у всіх
національних законодавствах передбачено судове переслідування осіб, що
порушують права авторів.

ВИКОНАТИ ТВІР исполнить произведение to perform the work

Продекламувати, зобразити, зіграти, станцювати твір або подати
безпосередньо за допомогою якого-небудь пристрою, а стосовно кінофільму
чи іншого аудіовізуального твору — показати його кадри в

будь-якій послідовності або відтворити супроводжуючі їх звуки.

ВИКОНУВАТИ исполнять to perform

Виконувати зобов’язання або угоду означає виконувати, здійснювати їх
відповідно до зазначених умов. Виконання твору означає декламування,
відтворення, гру, танець тощо, здійснювані за допомогою будь-якого
пристрою чи процесу (стосовно кінофільму або іншого аудіовізуального
твору — показ образів твору в будь-якій послідовності або досягнення
того, щоб звуки, які акомпанують творові, могли про-слуховуватися).

ВИКОРИСТАННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

использование авторских прав exploitation of author’s rig/its

Використання майнових прав як складової частини авторського права на
твір шляхом відтворення твору, розповсюдження примірників твору
будь-яким способом, імпортування примірників твору з метою
розповсюдження, публічного показу, публічного виконання, сповіщення
твору для загального відома, перекладу, переробки, аранжування або іншої
зміни твору.

ВИКОРИСТАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО

ПРОЕКТУ

использование архитектурного проекта

use of an architectural project

Якщо договором не передбачене інше, придбання від автора архітектурного
проекту надає право на використання його тільки для однієї будівлі.

ВИКОРИСТАННЯ БАЗ ДАНИХ использование баз данных use of databases

Доведення до загального відома всієї або значної частини баз даних
будь-яким способом, включаючи розповсюдження примірників, прокат,
передачу в режимі реальної дії, зокрема доведення до загального відома в
будь-якому місці і в будь-

56

ВИКОРИСТАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРА

який час за власним вибором представників публіки.

ВИКОРИСТАННЯ ВІЛЬНЕ использование свободное free use

Можливість використання твору, що випливає з обмежень авторського права,
безоплатне використання твору в певних випадках без одержання дозволу,
однак з дотриманням умов, встановлених законодавством, які, в основному,
стосуються використання і охорони особистих немайно-вих прав автора.
Вільне використання мотивується переважно інформаційними цілями або ж
потребами розвитку освіти, науки і культури.

ВИКОРИСТАННЯ ВІЛЬНЕ ОБ’ЄКТІВ

СУМІЖНИХ ПРАВ

использование свободное объектов смежных

прав

free use of objects of neighbouring rights

Об’єкти суміжних прав у передбачених законом випадках можуть
використовуватися без згоди виконавця, виробника фонограми, організації
ефірного мовлення і, як правило, без виплати їм винагороди. Зазначені
вилучення із сфери суміжних прав встановлені в інтересах суспільства,
яке зацікавлене у вільному розповсюдженні інформації, розвитку науки та
освіти. Передбачені законом обмеження суміжних прав не підлягають
широкому тлумаченню. Вільне використання об’єктів суміжних прав не
повинно завдавати шкоди нормальному їх використанню і обмежувати законні
інтереси ефірного і кабельного мовлення, а також авторів творів, що
виконуються і передаються.

ВИКОРИСТАННЯ ВІЛЬНЕ ТВОРІВ использование свободное произведений free use
of works

Національні законодавства передбачають випадки вільного використання
творів відповідно до міжнародних стандартів. Усі

випадки вільного використання встановлюються законом. Ніякими іншими
актами вільне використання не може бути передбачене. Загальні положення
про вільне використання творів включають у себе наступне: вилучення з
правил охорони стосуються лише правомірно обнародуваних творів. Якщо
твір ще не зроблено автором доступним для загального відома або якщо це
відбулося без його згоди, він може використовуватися тільки за дозволом
автора, за винятком встановлених законом випадків; вилучення з
авторського права не зачіпають особистих немайнових правомоч-ностей
автора. При будь-якому використанні твору його творцеві гарантується
охорона права авторства, права на ім’я і права на захист репутації
автора; вільне використання творів допускається лише за умови, що цим не
завдається шкоди їх нормальному використанню і не обмежуються законні
інтереси авторів; встановлені законом обмеження авторських прав мають
вичерпний характер. Вони не підлягають ні розширеному тлумаченню, ні
доповненню під-законними актами або судовою практикою.

ВИКОРИСТАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРА

использование при помощи компьютера computerized use

Різні випадки використання твору за допомогою комп’ютера. Деякі твори
можуть бути введені до комп’ютера (введення і зберігання в ньому в
машиночитній формі для швидкого доступу до всього твору або до певних
його частин). За командою матеріали повинні в зручній формі видаватися
комп’ютером (виведення). Як введення, так і виведення твору з комп’ютера
вважаються категоріями, що становлять об’єкт авторського права в
частині, яка відноситься до відтворення творів. На основі введеного
твору комп’ютер може здійснювати його обробку або переклад іншою мовою,
що має пряме відношення не тільки до майнових, а й до особистих
немайнових прав автора твору. Відповідно до деяких інтерпретацій
використання вихідної ком-

57

ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ

п’ютерної програми у формі управління операціями комп’ютера також
становить об’єкт авторського права.

ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ использование
компьютеров для создания музыкальных произведений use of computers for
creation of musical works

Якщо для створення музичного твору використовуються комп’ютерні системи
і/або інші пристрої (синтезатори тощо), то такі системи і пристрої слід
розглядати тільки як технічний засіб, використовуваний у творчому
процесі для досягнення результатів, які бажає одержати людина.
Володільцями авторського права на твори, створені з використанням
комп’ютерних систем і/або інших пристроїв (синтезаторів тощо), є особи,
які створили творчий елемент, без наявності якого зазначені твори не
підлягали б охороні відповідно до авторського права. Програмісти (особи,
які створили програми для подібних систем) і технічний персонал (до
певної міри) є єдиними авторами тільки тоді, коли ними внесено до твору
такий творчий вклад.

ВИКОРИСТАННЯ НЕЗАКОННЕ

(ПІРАТСТВО)

использование незаконное (пиратство)

illegal use (piracy)

Несанкціоноване комерційне виготовлення, продаж або інше введення в обіг
об’єктів авторського права і суміжних прав.

ВИКОРИСТАННЯ ОСОБИСТЕ использование личное personal use

Одноразове відтворення (переклад, аранжування або інше перетворення
твору іншого автора) виключно з метою свого власного індивідуального
використання в таких випадках, як приватні дослідження, особиста освіта
чи розвага.

ВИКОРИСТАННЯ ТВОРІВ, ЯКІ ПОСТІЙНО ЗНАХОДЯТЬСЯ У МІСЦЯХ, ВІДКРИТИХ ДЛЯ
ВІЛЬНОГО ВІДВІДУВАННЯ использование произведений, постоянно
расположенных в местах, открытых для свободного посещения use of
publicly available works

Допускається без згоди автора або іншої особи, що має авторське право, і
без виплати авторської винагороди відтворення або публічне сповіщення
творів архітектури, образотворчого мистецтва, фотографічних творів, які
постійно знаходяться у місці, відкритому для вільного відвідування, крім
випадків, якщо зображення твору є основним об’єктом такого відтворення
чи публічного сповіщення і якщо зображення твору використовується з
комерційною метою.

ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ использование произведения use of a work

Використанням твору вважається його відтворення і розповсюдження такими
способами: публічний показ (виставлення, експонування) твору; прокат
примірника, що становить матеріальний носій твору; публічне виконання
твору; передача твору в ефір (трансляція по радіо або телебаченню),
зокрема передача по кабелю чи супутнико-вому зв’язку; технічний запис
твору; відтворення технічного запису твору, зокрема по радіо або
телебаченню; переклад, передача твору для наступного використання,
практична реалізація містобудівного, архітектурного, дизайнерського
проекту.

ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ

БЕЗ ДОГОВОРУ З АВТОРОМ

использование произведения

без договора с автором

use of a work without entering into contract

with an author

Договір з автором повинен укладатися при будь-якому використанні твору,
крім випадків, спеціально застережених законом. Таке очевидне порушення
авторського права досить часто зустрічається на пра-

58

ВИМОГИ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

ктиці. Найхарактерніші ситуації такого порушення: видавництво уклало з
автором договір, строк дії його закінчився, однак видавництво здійснює
випуск твору; твір, випущений видавництвом за договором, перевидається
без дозволу; видається збірник творів на підставі договору з
упорядником, а з авторами окремих творів договори відсутні, для них
зазначене видання є бездоговірним; твір видається в перекладі за
договором з перекладачем за відсутності договору з автором оригіналу.

ВИКОРИСТАННЯ ФОНОГРАМИ,

ОПУБЛІКОВАНОЇ З КОМЕРЦІЙНОЮ

МЕТОЮ

использование фонограммы,

опубликованной в коммерческих целях

use of a commercially published phonogram

Допускається без згоди виробників фонограм, опублікованих з комерційною
метою, і виконавців, записаних на таких фонограмах, але з виплатою
винагороди: публічне виконання фонограми; сповіщення фонограми в ефір,
сповіщення фонограми по проводах. Збір, розподіл і виплата винагороди
здійснюються однією з організацій, яка управляє правами виробників
фонограм і виконавців на колективній основі, відповідно до угоди між
цими організаціями. Якщо цією угодою не передбачене інше, то винагорода
розподіляється між виробником фонограми і виконавцем порівну. Розмір
винагороди і умови її виплати визначаються угодою між користувачем
фонограми чи об’єднанням таких користувачів, з одного боку, і
організаціями, які управляють правами виробників фонограм і виконавців,
з іншого боку. Розмір винагороди встановлюється за кожний вид
використання фонограми.

ВИЛУЧЕННЯ ПРИМІРНИКІВ ТВОРУ изъятие экземпляров произведения withdrawal
of copies of the work

Таке вилучення з обігу становить собою форму здійснення особистого
немай-нового права автора, який може вирішувати, чи бажає він довести
свій твір до загаль-

ного відома чи ні. Право на вилучення слід розуміти як право припинити
будь-яке подальше публічне використання твору. Авторсько-правові
законодавства передбачають відшкодування збитків користувачам твору, на
який раніше був даний дозвіл автором, що вилучив твір.

ВИМАГАТИ ВИЗНАННЯ АВТОРСТВА требовать признания авторства to require
recognition of authorship

Вимагати ствердження факту, що позивач є творцем твору. Це стосується
зазначення імені автора на всіх примірниках твору або інших форм
зазначення авторства у зв’язку з використанням твору.

ВИМОГИ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ требования развивающихся стран
requirements of developing countries

Стосовно авторського права країни, що розвиваються, висували ряд власних
вимог. Це перш за все полегшення доступу до творів, що охороняються,
зокрема, за допомогою радіо як важливого інструменту для навчання. Деякі
країни готують реєстри своєї національної спадщини і прагнуть
забезпечити підтримку своїм діячам літератури і мистецтва та їх творам.
Стосовно використання літературних і художніх творів, то іноді буває
досить важливо погодити інтереси країн, що розвиваються, з вимогами
держав, де знаходяться автори і правоволо-дільці цих творів. Питання в
тому, як захистити інтереси авторів при одночасному задоволенні потреб
країн, що розвиваються, з обмеженими матеріальними можливостями щодо
використання їх творів. У 1969 році робоча група з представників
держав-членів Всесвітньої і Бернської конвенцій запропонувала
переглянути конвенції з врахуванням викладених вище вимог. Усі ці
фактори привели до скликання в 1971 році конференцій, на яких в
інтересах країн, що розвиваються, були прийняті зміни, внесені до обох
конвенцій.

59

ВИНАГОРОДА

ВИНАГОРОДА

вознаграждение remuneration

Платежі, здійснювані особами, які використовують твори авторів,
виконання творів, фонограми і радіотелепередачі, на користь авторів,
виконавців, виробників фонограм, організацій телерадіомовлення та інших
заінтересованих правоволоділь-ців, у тій мірі, в якій їх права
охороняються щодо відповідного використання. Винагорода може складатися
з одноразових платежів (так звана «повна компенсація» або «одноразова
винагорода») за певні види використання. Авторська винагорода часто
визначається у формі відрахувань (роялті) за кожний проданий примірник
або кожне використання твору з авансовим платежем або без нього.

ВИНАГОРОДА ЗА АВТОРСЬКИМ ДОГОВОРОМ

вознаграждение по авторскому договору fees in accordance with author’s
contract

Винагорода визначається в авторському договорі або у вигляді відсотка
від доходу за відповідний спосіб використання твору, або у вигляді
фіксованої в договорі суми (переважно у випадку, коли неможливо
визначити доход у зв’язку з характером твору або особливостями його
використання), або іншим способом. Якщо в авторському договорі про
видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді
фіксованої суми, то в договорі повинен бути встановлений максимальний
тираж твору.

ВИНАГОРОДА ЗА КАБЕЛЬНЕ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ВИКОНАННЯ

вознаграждение за кабельное распространение исполнения fees for cable
dissemination of a performance

Виконавець має право на справедливу винагороду за кабельне
розповсюдження свого виконання — об’єкта мовлення, що охороняється
авторським правом. Сума, яку

повинен виплатити розповсюджувач кабельних програм за кабельне
розповсюдження виконання — об’єкта мовлення, може бути предметом
переговорів між розповсюджувачем кабельних програм і виконавцем або
організацією виконавців. Така організація веде переговори щодо тих
виконань, виконавці яких передали управління своїм правом зазначеній
організації. Справедлива винагорода може бути також предметом
переговорів між розповсюджувачем кабельних програм і організацією
виконавців щодо тих виконань, виконавці яких не передали цій організації
управління правом. Однак це може бути здійснено лише в тому випадку,
якщо така правомочність даної організації визнається відповідним
законодавством і якщо за цим законодавством згадана організація
зобов’язана гарантувати розповсюджувачу кабельних програм захист від
можливих претензій з боку виконавців, а також зобов’язана застосовувати
щодо розподілу винагороди виконавців ті ж принципи до згаданих виконань,
які вона застосовує до тих, хто передав їй управління правом, про яке
йдеться. Коли організація виконавців не може домовитися з організацією
мовлення або розповсюджувачем кабельних програм шляхом добросовісних
переговорів про справедливу винагороду за кабельне розповсюдження
виконань — об’єктів мовлення, тоді така винагорода може встановлюватися
судом та іншим незалежним органом, передбаченим законом або призначеним
з цією метою урядом, або арбітражем, голова якого буде призначений
урядом, якщо сторони не дійдуть згоди щодо його кандидатури. Перед тим
як визначити справедливу винагороду, згаданий суд, інший призначений
орган або арбітраж повинні дати можливість висловитися виконавцю або
організації виконавців і розповсюджувачу кабельних програм. Справедлива
винагорода повинна належати кожному виконавцеві, як місцевому, так і
іноземному, чиї виконання, що охороняються, фактично використовуються
при кабельному розповсюдженні мовлення. Якщо винагорода збирається
якою-небудь організацією, то вона після відраху-

60

ВИНАГОРОДА ЗА КАБЕЛЬНЕ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ФОНОГРАМИ

вання всіх адміністративних витрат, розподілить усі зібрані суми
винагороди між тими виконавцями, чиї виконання фактично
використовувалися, І встановить частку кожного виконавця з врахуванням
обсягу використання І важливості виконання Однак ті виконавці, які прямо
передали управління своїми правами організації, можуть прийняти Інше
рішення про розподіл Це не зачіпає прав виконавців, які прямо не
передали управління своїми правами такій організації

хування відповідних адміністративних витрат, належати авторам, чиї
твори, що охороняються авторським правом, фактично використовувалися при
кабельному розповсюдженні мовлення, з належним врахуванням обсягу
використання І важливості твору кожного автора, як місцевого, так І
Іноземного Однак ті автори, які прямо передали управління своїми правами
авторській організації, можуть прийняти Інше рішення про розподіл Це не
зачіпає прав авторів, які прямо не передали управління своїми правами
цій організації

ВИНАГОРОДА ЗА КАБЕЛЬНЕ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТВОРУ

вознаграждение за кабельное распространение произведения fees for cable
dissemination of a work

Розмір винагороди, який буде виплачено за кабельне розповсюдження твору
— об’єкта мовлення, не повинен бути меншим за звичайну винагороду при
одержанні дозволу на використання, виданого в даній країні, якщо Існують
співставш випадки Якщо таких випадків не Існує, то винагороду слід
визначати у вигляді справедливої частки від