.

Святоцький О.Д. 2000 – Інтелектуальна власність. Словник-довідник Том 1 (книга)

Язык: украинский
Формат: книжка
Тип документа: Word Doc
2 63741
Скачать документ

Святоцький О.Д. 2000 – Інтелектуальна власність. Словник-довідник Том 1.

ЗМІСТ

Передмова 6

Перелік використаних абревіатур 8

Терміни 9

Український абетковий покажчик термінів 249

Англо-український абетковий покажчик термінів 269

Російсько-український абетковий покажчик термінів 306

Перелік використаних джерел 346

Додаток 1. Перелік нормативних актів України у сфері

авторського права і суміжних прав 348

Додаток 2. Перелік міжнародних нормативних актів

у сфері авторського права і суміжних прав 353

ПЕРЕДМОВА

В Україні розвивається національна система авторського права І суміжних
прав, яка є одним з атрибутів державності, представляє та гарантує
захист Інтересів вчених, письменників, композиторів, художників, діячів
театру І кіно, архітекторів, журналістів, фотохудож-ників, дизайнерів,
виконавців, виробників фонограм, організацій ефірного І кабельного
мовлення, а також численних користувачів творів, комп’ютерних програм,
виконань, фонограм, Інших об’єктів Інтелектуальної власності Без
перебільшення можна сказати, що авторське право І суміжні права
стосуються прав І законних Інтересів сотень тисяч наших співвітчизників
Україна робить перші кроки на шляху повноправного входження до
європейського І світового Інтелектуального співтовариства, в якому
здавна належно оцінюються плоди творчої пращ

Певні зрушення помітні й у сфері підготовки І видання книг, словників,
довідкових та Інших посібників з питань Інтелектуальної власності Тільки
минулого року з’явилися науково-практичне видання в 4-х томах
«Інтелектуальна власність в Україні правові засади та практика» та
переклад українською мовою фундаментальної праці ВОІВ «Основи
Інтелектуальної власності», а також довідкове видання Б Г Прахова
«Интеллектуальная собственность Словарь-справочник»

І все ж відчувається гостра нестача довідкових матеріалів з
Інтелектуальної власності А наступне століття справедливо вважають
століттям Інтелектуальної власності

Саме це й спонукало авторів підготувати видання словника-довідника
термінів Інтелектуальної власності, перший том якого присвячений
авторському праву І суміжним правам

Це перше спеціалізоване довідково-термінологічне видання, присвячене як
Історії розвитку авторського права І суміжних прав, так І сучасним їх
національним, міжнародним та регіональним аспектам Понад 1300 статей
словника-довідника детально висвітлюють об’єкти авторського права
(поняття І ознаки, види об’єктів), суб’єкти авторського права (автори,
спадкоємці та їх правонаступники, організації, що управляють майновими
правами авторів на колективній основі), особисті немайнові та майнові
права авторів творів науки, літератури І мистецтва, класифікацію,
елементи, зміст авторського договору, відповідальність сторін за його
порушення, охорону прав виконавців, виробників фонограм, організацій
ефірного І кабельного мовлення, захист авторських І суміжних прав

Окремі статті присвячені законодавчо-нормативним актам України з
авторського права І суміжних прав, законодавству розвинених країн світу
(СІЛА, Англії, Німеччини, Франції, Японії), країн СНД (Роси, Бєларусі,
Молдови, Казахстану, Узбекистану), директивам, регламентаціям,
конвенціям ЄС, принципам, деклараціям, рекомендаціям ООН, ВОІВ, ЮНЕСКО,
МОП, Угоді про торгові аспекти прав Інтелектуальної власності,
міжнародним договорам у сфері авторського права І суміжних прав

Перший том словника-довідника впорядковано з врахуванням вимог
навчальних програм для вузів з авторського права І суміжних прав

При підготовці статей використані вітчизняні та зарубіжні термінологічні
видання, нормативні та довідкові матеріали, зазначені в Переліку
використаних джерел, що додається

Статті розміщені за українською абеткою Назву кожної статті подано
українською, російською та англійською мовами

Для зручності користування виданням подано перелік абревіатур,
використаних у слов-нику-довіднику

Термінологічні еквіваленти російською та англійською мовами, двомовні
покажчики полегшують користування словником-довідником, дозволяють
використовувати його як украінсько-російсько-англшський термінологічний
галузевий словник

Подані в додатках переліки джерел можуть бути використані для
поглибленого вивчення окремих питань Так, у Додатку 1 вміщено перелік
чинних нормативних актів України з авторського права І суміжних прав, що
включає Конституцію України, кодекси І закони України, постанови
Верховної Ради України, укази Президента України, декрети І постанови
Кабінету Міністрів України, відомчі нормативно-правові акти, документи з
узагальнення судової практики

Міжнародній охороні у сфері авторського права І суміжних прав
присвячений Додаток 2, в якому подано перелік міжнародних договорів у
сфері охорони авторського права, суміжних прав, Інтелектуальної
власності, принципів, декларацій, рекомендацій ООН, ВОІВ, ЮНЕСКО, МОП у
сфері авторського права І суміжних прав, відповідних нормативних актів
Європейського Союзу, країн СНД

Словник-довідник розрахований на широке коло користувачів — авторів,
виконавців, спеціалістів, зайнятих у сфері науки, літератури І
мистецтва, видавничої справи, виготовлення кіно-1 відеопродукцп,
фонограм, працівників правоохоронних органів, митної служби, податкової
адміністрації, суддів, юристів, студентів, викладачів тощо

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ АБРЕВІАТУР

ВОІВ Всесвітня організація Інтелектуальної власності

ГАТТ Генеральна угода з тарифів І торгівлі

ЄС Європейські Співтовариства

МОП Міжнародна організація пращ

ООН Організація Об’єднаних Націй

СІЗАК Міжнародна конфедерація товариств авторів

І композиторів

СНД Союз Незалежних Держав

СОТ Світова організація торгівлі

Союз ФРГ Союз Договору про міжнародну реєстрацію

аудіовізуальних творів

ТРІПС Угода про торгові аспекти прав

Інтелектуальної власності

ФІА Міжнародна федерація акторів

ЮНЕСКО Організація Об’єднаних Націй з питань освіти,

науки І культури

ВІЕМ Міжнародне бюро товариств по забезпеченню

охорони авторських прав на запис І механічне

відтворення творів

CD Компакт-диск

IFPI Міжнародна федерація виробників фонограм

ISBN Міжнародний стандартний книжковий номер

ISSN Міжнародний стандартний номер серійних видань

АВТОР

АВАНС

аванс advance

Частина авторської винагороди, яка виплачується автору видавцем при
укладенні договору на видання твору.

АВТЕНТИЧНИЙ ТЕКСТ аутентичный текст authentic text

Офіційний текст міжнародного акта, договору, підписаного уповноваженими
представниками і скріпленого печатками відповідних держав. Договірні
сторони розглядають його як основний договірний текст оригіналу. В
заключних статтях договору, складеного двома або кількома мовами,
звичайно вказується, що обидва його тексти автентичні, тобто такі, що
мають однакову силу. Такі офіційні тексти належать до документів, які не
є об’єктами авторського права.

АВТОБІОГРАФІЯ

автобиография

autobiography

Життєпис якої-небудь людини, складений нею самою. Як твір може бути
об’єктом авторського права.

АВТОГРАВЮРА

автогравюра

autogravure

Гравюра, виконана самим художником (на відміну від репродукційної
гравюри).

АВТОГРАФ

автограф

autograph

Власноручний авторський рукописний текст. Авторизований машинопис
прирівнюється до автографу.

АВТОГРАФЫ

автография

autography

Спосіб виготовлення літографської друкарської форми, за яким малюнок
виконаний автором-художником на перебивному автографському папері тушшю
або олівцем, переносять на літографський камінь або цинкову пластинку.

АВТОЛІТОГРАФІЯ

автолитография

autolithography

Різновид літографії, при якому сам художник виконує свій твір на
літографському камені.

АВТОНІМ

автоним

antonym

Справжнє ім’я автора твору, на відміну від псевдоніма.

АВТОПОРТРЕТ

автопортрет

self-portrait

Портрет художника, виконаний ним самим. Твір образотворчого мистецтва,
який є об’єктом авторського права.

АВТОР

автор

author

При визначенні та тлумаченні терміна «автор» виникають питання, які
неоднаково вирішуються в різних державах. У більшості країн автором
вважається фізична особа, творчою працею якої створено твір. Коли ж
особа розкриває своє ім’я, сплутати її з ким-небудь уже неможливо.
Труднощів із доказом авторства також немає. Це положення настільки
очевидне, що деякі національні закони навіть не згадують про нього.
Автором може бути будь-яка особа, незалежно від віку і дієздатності.
Іноземці та особи без громадянства користуються своїми авторськими
правами без обмежень, нарівні з національними авторами. Ряд

АВТОРАДІОГРАМА (РАДІОАВТОГРАФ)

країн чітко визначають у своїх законах загальновизнану презумпцію
авторства, засновану на зазначенні в творі справжнього або вигаданого
(псевдонім) імені автора. Перекладач або особа, що адаптує твір, також
вважається автором, чиї правомочності не зачіпають прав на оригінальні
твори. В багатьох країнах вважається, що тільки фізична особа може бути
первинним володільцем прав на твір. Юридичні особи можуть тільки
викупити або іншим способом придбати майнові авторські права, оскільки
вони позбавлені здатності творити і тому не можуть вважатися авторами.
Такий підхід зустрічається в країнах, які додержуються традицій
римського права. Закони ж деяких держав визнають, що авторські права
можуть належати корпоративній організації (юридичній особі). Це
стосується в першу чергу країн, що додержуються традицій
англосаксонського права. Так, в деяких країнах юридична особа визнається
автором твору, створеного її службовцями в процесі трудової діяльності.
Серед юридичних осіб — володільців авторських прав — різні законодавчі
акти називають державу, урядові установи або організації,
муніципалітети, академії, університети, інститути тощо.

АВТОРАДІОГРАМА (РАДІОАВТОГРАФ) авторадиограмма (радиоавтограф)
autoradiogram (radioautograph)

Фотографічне зображення, одержане за допомогою авторадіографії (методу,
за допомогою якого вивчають розподіл радіоактивних речовин, накладаючи
на досліджуваний об’єкт чутливу до тонізуючого проміння фотоемульсію;
радіоактивні речовини при цьому немовби самі себе фотографують). Може
вважатися фотографічним твором, бути об’єктом авторського права.

АВТОРЕФЕРАТ автореферат author’s abstract

Короткий виклад автором своєї наукової праці. Як науковий твір є
об’єктом авторського права.

АВТОРЕФЕРАТ ДИСЕРТАЦІЇ автореферат диссертации author’s abstract of
dissertation

Наукове видання у вигляді брошури, що містить складений автором реферат
проведеного ним дослідження (дисертації), яке подається на здобуття
вченого ступеня.

АВТОРИ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО ТВОРУ авторы аудиовизуального произведения
authors of an audiovisual work

Фізичні особи, які вважаються не тільки авторами результатів своєї
індивідуальної творчої діяльності, а й авторами аудіовізуального твору в
цілому. До них у більшості авторсько-правових законодавств відносяться
автор сценарію, режисер-пос-тановник і композитор, якщо його музичний
твір написано спеціально для фільму.

АВТОРИЗАЦІЯ

авторизация

authorization

Перегляд і схвалення автором свого тексту в якому-небудь джерелі: в
рукописній (машинописній) копії, в друкованому виданні, а також у
перекладі на іншу мову.

АВТОРИЗОВАНИЙ ПЕРЕКЛАД див. ПЕРЕКЛАД

АВТОРИ ІНТЕРВ’Ю авторы интервью authors of interview

Авторське право на запис інтерв’ю належить особі, яка дала інтерв’ю, і
особі, яка бере інтерв’ю та здійснює його запис, як співавторам, якщо
інше не передбачено угодою між ними. Опублікування, передача запису
інтерв’ю допускаються лише за згодою особи, яка дала інтерв’ю.

10

АВТОР I КАБЕЛЬНЕ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПРОГРАМ

АВТОРИ ТЕАТРАЛЬНИХ

ДЕКОРАЦІЙ І КОСТЮМІВ

авторы театральных

декораций и костюмов

authors of theatrical decorations and costumes

Театральні декорації і костюми є об’єктами авторського права. Питання,
яке виникає, полягає в тому, чи може автор театральних декорацій і
костюмів претендувати на співавторство в творі, для якого вони
призначаються. Декорації і костюми можуть бути повністю відокремлені від
самої п’єси. Вона може бути показана з іншими декораціями і костюмами,
як це часто трапляється при відновленні театральної постановки або
балету в новій режисурі. Визнання за автором декорацій і костюмів його
права на співавторство можливе лише за наявності спільного твору, і його
внесок до загальної справи повинен визначатися спільними зусиллями з
метою створення твору. Та роль автора декорацій і костюмів не є такою,
оскільки він має справу з уже закінченим, самодостатнім твором.

АВТОРИ УСНИХ ТВОРІВ авторы устных произведений authors of verbal works

До них відносяться оповідачі, майстри розмовного жанру та інші, які
виступають у громадських місцях з виконанням власних творів. Такі твори
не можуть бути відтворені без попереднього дозволу авторів.

АВТОРИ ЯК СУБ’ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

авторы как субъекты авторского права authors as subjects of copyright

Важливими суб’єктами авторського права є автори творів літератури, науки
і мистецтва. Творцем твору може бути будь-яка фізична особа незалежно
від статі, віку, громадянства і стану дієздатності. Авторські права в
творця твору виникають відразу, як тільки досягнутий творчий результат
втілюється в об’єктивну форму, яка забезпечує його сприйняття іншими
особами. При цьому не має значення, чи обна-

родуваний твір чи ні, чи є він повністю закінчений чи становить собою
ескіз або начерк. Не впливають на визнання особи автором форма,
призначення і цінність створеного ним твору. Для визнання особи автором
від неї не вимагається виконання будь-яких формальностей, будь-чиєї
згоди або будь-якої угоди.

АВТОР І КАБЕЛЬНЕ

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПРОГРАМ

автор и кабельное распространение

программ

author and cable dissemination of programs

Автор або інший володілець авторського права має виключне право видавати
дозвіл на будь-яке кабельне розповсюдження свого твору — об’єкта
мовлення, що охороняється авторським правом. Якщо розповсюджувачем
кабельних програм виступає інша організація, ніж організація мовлення,
то дозвіл може бути наданий або розповсюджувачу кабельних програм, або
організації мовлення, причому остання одержує право дозволяти кабельне
розповсюдження твору — об’єкта мовлення. Дозвіл може бути наданий
авторською організацією щодо творів, автори яких передали такій
організації управління зазначеним вище правом. Дозвіл може бути наданий
авторською організацією також щодо творів, автори яких не передали такій
організації управління згаданим вище правом. Однак це може бути
здійснено лише в тому випадку, якщо така правомочність цієї організації
визнається відповідним законодавством і якщо за цим законодавством
згадана організація зобов’язана гарантувати організації мовлення або
розповсюджувачу кабельних програм захист від можливих претензій згаданих
авторів, а також зобов’язана застосовувати щодо розподілу авторських
гонорарів та інших привілеїв ті ж принципи до згаданих авторів, які вона
застосовує до авторів, котрі передали їй управління вище зазначеним
правом.

АВТОР ЛІТЕРАТУРНОГО ЗАПИСУ І ОПОВІДАЧ

АВТОР ЛІТЕРАТУРНОГО ЗАПИСУ І ОПОВІДАЧ

автор литературной записи и рассказчик author of a literary expression
and narrator

Якщо оповідач повідомляє лише технічні деталі або історичні факти, він
не повинен вважатися співавтором. Не має права претендувати на
співавторство і автор літературного запису, якщо він по суті виконав
лише редакторську роботу. Переважно ж між цими особами виникають
відносини співавторства.

АВТОР НАУКОВОЇ СТАТТІ ТА АВТОР

ІДЕЇ, ГІПОТЕЗИ, НАУКОВИЙ

КЕРІВНИК

автор научной статьи и автор идеи,

гипотезы, научный руководитель

author of a scientific article and author of an

idea, hypothesis, supervisor of studies

За нормами авторського права автор ідеї, гіпотези тощо або науковий
керівник не можуть бути співавторами наукової статті, якщо вони не брали
участі в підготовці самої статті.

АВТОР НЕВІДОМИЙ автор неизвестный unknown identity of the author

Поняття, використовуване Бернською конвенцією, означає, що авторство
твору не встановлено через об’єктивні обставини, а не через намір автора
залишитися анонімним. Автор часом невідомий, оскільки не можна
прослідкувати походження твору (традиції твору народної творчості).

вість вимагати визнання даного факту від інших осіб. Зумовлена вона
необхідністю індивідуалізації результатів творчої праці і суспільного
визнання зв’язку цих результатів з діяльністю конкретних авторів.
Авторство може належати справжньому творцю твору і є невідчужуваним і
непередава-ним на будь-яких підставах. Авторство як соціальний феномен
настільки ж об’єктивне, як об’єктивне існування самого об’єкту
творчості. Воно є особистим немайновим правом автора, важливою його
правомочністю, від якої походять усі інші права як особистого
немайнового, так і майнового характеру.

АВТОРСЬКА ВИНАГОРОДА (ГОНОРАР) авторское вознаграждение (гонорар)
author’s fees (royalty)

Усі види винагород або компенсацій, що виплачуються авторам за
використання їх творів, які охороняються в межах, встановлених
авторським правом. Право на використання твору, обумовлене виплатою
відповідної винагороди, є найважливішим аспектом майнових прав автора.
Володілець авторського права має право вимагати виплати винагороди за
будь-яке використання його твору. Винагорода може здійснюватися у формі
платежу (одноразова винагорода), відрахувань (відсотків) за кожний
проданий примірник чи кожне використання твору або у формі змішаних
платежів. Розмір і порядок обчислення авторської винагороди
встановлюються в договорах, що укладаються організаціями, які управляють
майновими правами авторів на колективній основі, з користувачами.

АВТОРСТВО

авторство authorship

З точки зору авторського права авторство звичайно розуміється як
причетність до створення даного твору, як непорушний зв’язок між творцем
твору і його творінням. Це юридичне забезпечена можливість особи
вважатися автором твору і можли-

АВТОРСЬКА ВИНАГОРОДА ЗА БАГАТОАКТНІ ТА ОДНОАКТНІ ТВОРИ авторское
вознаграждение за многоактные и одноактные произведения author’s fees
for multiact and oneact works

Багатоактними визнаються твори, що включають не менше двох актів.
Наявність перерви (антракту) в спектаклі не впливає

12

АВТОРСЬКА ВИНАГОРОДА ЗА МУЗИКУ В КОНЦЕРТНІЙ ПРОГРАМІ

на визначення кількості актів у творі. Якщо спектакль складається з
кількох одноактних чи одноактного і багатоактного твору, винагорода
нараховується за кожний твір окремо за визначеною для нього ставкою.
Якщо одноактний твір виконується в концертній програмі, де займає ціле
відділення, винагорода за цей твір нараховується за встановленою для
нього ставкою і, крім того, нараховується половина ставки, передбаченої
за відповідну концертну програму. Якщо в концерті виконується один акт
із багатоактного твору (опери, балету, оперети, п’єси) і займає в
програмі ціле відділення, авторська винагорода за це відділення
нараховується у розмірі, що дорівнює ставці винагороди за відповідний
багатоактний твір, поділений на кількість актів і, крім того,
нараховується половина ставки, передбаченої за відповідну концертну
програму. Якщо спектакль складається з багатоактного твору і концертної
програми, винагорода за багатоактний твір нараховується за встановленою
для нього ставкою і, крім того, нараховується третина ставки,
передбаченої за концертну програму.

АВТОРСЬКА ВИНАГОРОДА

ЗА ВІДТВОРЕННЯ І ТИРАЖУВАННЯ

ТВОРІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО

І ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО

МИСТЕЦТВА

авторское вознаграждение

за воспроизведение и тиражирование

произведений изобразительного

и декоративно-прикладного искусства

author’s fees for reproduction and circulation

of works of fine arts and decorative-applied

arts

Авторська винагорода за відтворення творів образотворчого мистецтва і
тиражування в промисловості творів декоративно-прикладного мистецтва
виплачується поза авторською винагородою за створення творів. Розмір
такої винагороди визначається за згодою сторін — автора, його
правонаступника чи іншої особи, якій належить авторське право, і
користувача твору.

АВТОРСЬКА ВИНАГОРОДА

ЗА ВІДТВОРЕННЯ ТВОРІВ ШЛЯХОМ

ЗВУКОЗАПИСУ

авторское вознаграждение

за воспроизведение произведений

путем звукозаписи

author’s fees for reproduction of works

by means of sound recording

Якщо на звукових носіях, які виготовляються промисловим способом,
відтворені твори як ті, що охороняються, так і ті, що не охороняються
авторським правом, то при нарахуванні авторської винагороди за цей
звуковий носій виплачувана ставка зменшується пропорційно тривалості
звучання творів, що не охороняються авторським правом.

АВТОРСЬКА ВИНАГОРОДА ЗА МУЗИКУ В КОНЦЕРТНІЙ ПРОГРАМІ

авторское вознаграждение за музыку

в концертной программе

author’s fees for music in a concert program

Якщо у концертній програмі поряд з естрадними творами виконується хоча б
один великий симфонічний чи вокально-симфонічний твір (симфонія,
ораторія, кантата, симфонічна поема чи увертюра, інструментальний
концерт з оркестром тощо) або камерний твір великої форми (тріо,
квартет, квінтет, соната) чи багатоактний твір для народних
інструментів, застосовується ставка, передбачена за концерт із
симфонічних, вокально-симфонічних, камерних творів і творів для народних
інструментів. У інших випадках виконання збірної концертної програми, в
яку входять як симфонічні, вокально-симфонічні та камерні твори малих
форм, твори для народних інструментів, так і інші твори (літературні
тощо), застосовується ставка, передбачена за естрадні, музичні,
літературні концерти, концерти народних пісень.

13

АВТОРСЬКА ВИНАГОРОДА ЗА МУЗИКУ ДО ДРАМАТИЧНИХ СПЕКТАКЛІВ

АВТОРСЬКА ВИНАГОРОДА

ЗА МУЗИКУ ДО ДРАМАТИЧНИХ

СПЕКТАКЛІВ

авторское вознаграждение за музыку к драматическим спектаклям author’s
fees for music for dramatic performances

Ставки авторської винагороди за музику до драматичних спектаклів
застосовуються до кожного акту спектаклю, що супроводжується музикою,
незалежно від кількості музичних номерів, а також від того, чи звучить
музика у виконанні артистів, чи відтворюється у звукозапису.

АВТОРСЬКА ВИНАГОРОДА

ЗА НОВОРІЧНУ ЯЛИНКОВУ ВИСТАВУ

авторское вознаграждение за новогодний

елочный спектакль

author’s fees for the New Year’s performance

Якщо до програми новорічної ялинкової вистави включається драматичний чи
музично драматичний твір, застосовуються ставки, передбачені для
драматичних і музично-драматичних творів. За виконання циркових
новорічних ялинкових вистав, якщо вони спеціально створені для цирку,
застосовуються ставки, встановлені для пантоміми. Якщо у вартість
квитків на новорічні ялинкові вистави включається вартість подарунків,
то при нарахуванні винагороди вартість подарунків із суми валового збору
виключається.

ставки, встановлені для оригінальних творів. За виконання інсценізацій,
створених за мотивами власних творів, застосовуються ставки, встановлені
для оригінальних творів, якщо інсценізація створена без співавторства.

АВТОРСЬКА ВИНАГОРОДА ЗА ПУБЛІЧНЕ ВИКОНАННЯ ТВОРІВ І ПРОГРАМ

авторское вознаграждение за публичное исполнение произведений и программ
author’s fees for public performance of works and programs

Авторська винагорода за публічне виконання творів і програм
нараховується всіма театрально-видовищними організаціями незалежно від
кількості місць для глядачів і кількості проданих вхідних квитків, а
також всіма організаціями, що відтворюють випущені у світ твори науки,
літератури і мистецтва в передачах радіомовлення і телебачення.
Винагорода за публічне виконання творів, які складаються з частин, що
мають самостійне значення, нараховується тільки за ту частину твору, яка
охороняється авторським правом. Авторська винагорода нараховується
незалежно від того, чи звучать твори і програми у виконанні виконавців,
чи відтворюються у звукозапису.

АВТОРСЬКА ВИНАГОРОДА ЗА П’ЄСИ ДЛЯ ДІТЕЙ авторское вознаграждение за
пьесы для детей author’s fees for plays for children

Ставки винагороди за п’єси для дітей застосовуються не тільки дитячими,
а й іншими театрами. За виконання п’єс, створених за мотивами інших
творів, у тому числі творів народної творчості, застосовуються ставки,
встановлені для п’єс-інсценізацій. За виконання п’єс для дітей,
створених за мотивами народних казок, застосовуються

АВТОРСЬКА ВИНАГОРОДА ЗА ЦИРКОВІ ВИСТУПИ авторское вознаграждение за
цирковые выступления author’s fees for circus performances

Ставки за циркову програму нараховуються у разі, коли виконання
здійснюється на арені цирку чи концерт складається тільки з циркових
номерів. У інших випадках циркових виступів у складі збірної програми
винагорода нараховується за ставкою за естрадні, музичні, літературні
концерти, концерти народних пісень.

14

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

АВТОРСЬКА ВИНАГОРОДА ХУДОЖНИКАМ-СЦЕНОГРАФАМ І ХУДОЖНИКАМ ПО КОСТЮМАХ
авторское вознаграждение художникам-сценографам и художникам по костюмам

author’s fees for scene-designers and costumiers

Ставка авторської винагороди за публічне виконання творів для
художників-сценографів і художників по костюмах розподіляється за згодою
між ними, при цьому художнику по костюмах належить не менше третини
ставки.

АВТОРСЬКА ЗАЯВКА

див. АВТОРСЬКА ПРОПОЗИЦІЯ

АВТОРСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

І КАБЕЛЬНЕ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

ПРОГРАМ

авторская организация и кабельное

распространение программ

author’s organization and cable dissemination

of programs

Коли авторська організація не може домовитися з організацією мовлення
або розповсюджувачем кабельних програм шляхом добросовісних переговорів
про надання дозволу на кабельне розповсюдження твору — об’єкта мовлення,
тоді такі умови повинні встановлюватися судом, іншим незалежним органом,
передбаченим законом або призначеним з цією метою урядом, або
арбітражем, голова якого буде призначений урядом, якщо сторони не
дійдуть згоди щодо його кандидатури. Зазначені умови повинні
забезпечувати охорону особистих немайнових прав автора. Перед тим як
встановити такі умови, згаданий суд, інший призначений орган або
арбітраж повинні дати можливість висловитися авторській організації,
організації мовлення або розповсюджувачеві кабельних програм.

АВТОРСЬКА ПІСНЯ авторская песня author’s song

Передбачає сольне і колективне виконання. Основна фігура цього мистецтва
— поет, що співає, який поєднує авторство (слів і музики) та виконання
(спів і акомпанемент).

АВТОРСЬКА ПРАВКА див. ПРАВКА

АВТОРСЬКА ПРОПОЗИЦІЯ (АВТОРСЬКА ЗАЯВКА) авторское предложение (авторская
заявка) author’s offer (author’s application)

Поданий автором до видавця документ — пояснювальна записка до
плану-проекту видання (або включена до останнього як вступна частина),
що містить основні відомості про пропоноване видання: його призначення,
джерела, характер тексту та ілюстрацій, строк подання до видавництва
авторського оригіналу тощо. Містить також відомості про автора, його
наукову і літературну діяльність.

АВТОРСЬКА СЕРІЯ див. СЕРІЯ

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

авторское право copyright

Розділ цивільного права, який регулює правовідносини, що виникають у
зв’язку із створенням та використанням творів науки, літератури і
мистецтва. Вираз «авторське право» вживається у двох значеннях. Перше
вже вище назване. В таких відносинах беруть участь автор — творець твору
та юридична або фізична особа — користувач. Це, так би мовити, авторське
право в об’єктивному розумінні. Та вираз «авторське право» часто
вживається для позначення прав, належних автору якого-небудь твору. До
них відносяться особисті немайнові права, а також майнові права. Це —
авторське право в суб’єктивному розумінні або суб’єктивне авторське
право.

15

АВТОРСЬКЕ ПРАВО АНГЛІЇ

АВТОРСЬКЕ ПРАВО АНГЛІЇ авторское право Англии copyright of England

Англія є батьківщиною першого в світі закону про авторське право під
назвою «Статут королеви Анни» (1710 рік). Нині діє закон про авторське
право від 15 листопада 1988 року. В ньому перелічені окремі категорії
творів, які віднесені до таких груп: літературні, драматичні та музичні
твори, а також адаптації, включаючи переклади; твори живопису, графіки,
скульптури і твори фотографічного мистецтва; звукозаписи; кінофільми;
теле- і радіопередачі. Зміст виключного права залежить від віднесення
твору до тієї або іншої групи. Конкретній групі об’єктів відповідають
певні правомочності суб’єкта авторського права. Віднесення твору до тієї
або іншої групи здійснюється через пряме зазначення закону або на
підставі судового рішення. Наявність форми, незалежно від змісту, є
умовою надання охорони твору. Суб’єктами первинного авторського права,
крім фізичних осіб, закон називає також державу і різні види юридичних
осіб. Особисті немайнові права підпорядковані майновим і визнаються
судовою практикою в нерозривному зв’язку з останніми. Авторське право на
твір належить його творцеві. Якщо твір створено автором за договором
трудового найму, майнове авторське право визнається за роботодавцем.
Аналогічно вирішується питання і за договором замовлення. При створенні
кінофільму авторське право на нього належить продюсеру. Закон передбачає
санкції за порушення: накладення арешту, відшкодування збитків, грошова
компенсація. В окремих випадках за порушення авторських прав передбачена
кримінальна відповідальність (штраф, тюремне ув’язнення). Передбачається
можливість передачі авторського права (часткової і повної).

АВТОРСЬКЕ ПРАВО І ЕЛЕМЕНТИ

ЗМІСТУ ТВОРУ

авторское право и элементы содержания

произведения

copyright and elements of the work’s content

Елементи змісту твору — ідеї, методи, процеси, системи, способи,
концепції,

принципи, відкриття і факти — авторським правом не охороняються.
Будь-яка особа може запозичити їх для свого власного твору, навіть якщо
вони є новими, і створити на їх основі свій власний, творчо самостійний
твір. При цьому така особа не буде вважатися порушником авторських прав.
Це пояснюється тим, що перелічені елементи змісту твору не є
оригінальними, вони можуть бути створені в процесі паралельної
творчості, а тому як такі авторським правом не охороняються. Виходячи з
моральних міркувань, необхідно все ж таки робити посилання на автора
запозиченого сюжету, ідеї, фактів.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО І ЕЛЕМЕНТИ

ФОРМИ ТВОРУ

авторское право и элементы формы

произведения

copyright and elements of the work’s form

Якщо елементи форми чужого (іншого) твору, використаного при створенні
похідного твору, охороняються авторським правом, то використання
похідного твору може відбуватися тільки за згодою володільця прав на ці
елементи твору. Так, переклад може використовуватися тільки за згодою
автора оригіналу, інсценізація роману — тільки за згодою автора роману.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО І ОРГАНІЗАЦІЇ авторское право и организации copyright
and organizations

У деяких випадках, прямо зазначених законом, організації прирівнюються
до авторів творів. Так, організаціям, що випускають самостійно або за
допомогою будь-якого видавництва наукові збірники, енциклопедичні
словники, журнали та інші періодичні видання, належить авторське право
на них. Коли автор укладає з організацією авторський договір про
використання твору, то він передає їй право на відтворення і
розповсюдження твору в книжковій формі, право на перше публічне
виконання твору в театрі тощо. В межах договору організація стає
суб’єктом (носієм) авторських прав, правонаступником автора. Після

16

АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУСПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

fc

припинення договору або у випадку його розторгненння всі авторські права
повертаються автору.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО І ПРАВА

ЛЮДИНИ

авторское право и права человека

copyright and human rights

Авторське право відноситься до основних прав людини і базується на
необхідності мати доступ до накопичених людством духовних цінностей та
винагороджувати тих, хто їх створює. Авторське право і правові інститути
з прав людини захищають і моральні права авторів — право відстоювати
авторство на твір і перешкоджати будь-якому його спотворенню. Авторське
право — частина цивільного права, яка сприяє охороні об’єктів
інтелектуальної власності. Одночасно воно є і захистом прав людини.
Частина суспільства підпадає під охорону авторського права, під
юрисдикцію його міжнародної системи.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО І ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА МАТЕРІАЛЬНИЙ ОБ’ЄКТ, В ЯКОМУ
ВИРАЖЕНО ТВІР авторское право и право собственности на материальный
объект, в котором выражено произведение

copyright and the right of ownership on a material object in which the
work is expressed

Авторське право нагадує право власності. Тільки власник має право
володіти, користуватися і розпоряджатися своєю річчю. Та між ними є і
велика відмінність. Право власності відноситься до матеріальних
об’єктів, речей, а авторське право відноситься до немайнових об’єктів
творів. Регулюється авторське право не законодавством про власність, а
особливим — про авторське право. Авторське право і право власності на
матеріальний об’єкт, в якому виражено твір, не залежать одне від одного.
Ця незалежність виявляється в наявності різних суб’єктів права. Право
власності на річ виникає відповідно до норм цивільного законодавства,
які відносяться до права власності, тобто шляхом створення речі,

придбання її за договором і за певними іншими підставами. Що стосується
авторського права на твір, то в повному обсязі воно виникає тільки в
результаті створення твору. Разом з тим, важлива частина авторських прав
— майнове право на використання — може придбаватися за авторським або
трудовим договором. У багатьох випадках, особливо стосовно матеріального
об’єкта, в якому втілений оригінал твору, автор початкове є і власником
матеріального об’єкта, і володільцем всіх авторських прав на твір. Потім
він може розпорядитися своїм правом власності на матеріальний об’єкт,
тобто продати його, подарувати тощо. При цьому відчуження матеріального
об’єкта, в якому виражено твір, не означає відчуження авторського права,
і навпаки. Виняток становлять лише випадки розпорядження оригіналом
твору образотворчого мистецтва. Автор такого твору має дві додаткові
авторські правомочності — право доступу і право слідування. Ці два права
виявляються зачепленими при передачі оригіналу твору образотворчого
мистецтва.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУСПІЛЬНИЙ

РОЗВИТОК КРАЇН,

ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

авторское право и общественное развитие

развивающихся стран

copyright and social development of developing

countries

Країни, що розвиваються, прагнуть одержати доступ до кращих творів інших
народів і розповсюджувати свої власні. Вони повинні охороняти права
національних авторів і забезпечувати їм такі ж гарантії, які мають інші.
Охороняючи твори, авторське право дає можливість державам розповісти про
їх прагнення, ідеї та досягнення всьому світу. Авторське право має
вирішальний вплив на розповсюдження літературних, музичних і художніх
творів, інформації та всіх досягнень культури в різних країнах світу.
Регламентація авторських прав — одне з головних завдань, які постають
перед країнами, що розвиваються. Прийняття національних законів про

20-78 17

АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО

авторське право само собою не забезпечує бажаних результатів. Щоб уся
система діяла, необхідна широка просвітницька діяльність, що дозволяє
роз’яснювати зацікавленим особам їх права. Товариства (організації)
авторів відіграють важливу роль у застосуванні законів про авторське
право. Держави, крім створення ефективних норм права, повинні
активізувати діяльність адміністративних органів у сфері авторського
права. Велику користь приносить залучення країн, що розвиваються, до
сфери міжнародної охорони авторських прав шляхом приєднання до
міжнародних конвенцій.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО авторское право и общество copyright and
society

Система підтримки, яка дозволяє авторам жити за рахунок винагороди за
використання суспільством їх творів, дає їм можливість присвятити себе
творчій діяльності. Публічне визнання цінності їх творів дозволяє
авторам повністю зосередитися на розвитку своїх творчих здібностей. Без
авторське-правової охорони в них не було б необхідних стимулів для
творчої праці, від якої виграє все суспільство. Видавництва та інші
розповсюджувачі творів потребують компенсації за комерційний ризик і
капіталовкладень, яких вимагають опублікування, розповсюдження і продаж
творів. Авторське право є могутнім стимулом для пошуку нових знань і
розповсюдження інформації.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО І ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС

авторское право и технический прогресе copyright and technical progress

Оскільки правомочності, надавані авторським правом, відображають різні
види використання твору, вони обов’язково відображають еволюцію
технічних засобів його розповсюдження. Відомо, що розвиток сучасного
авторського права розпочався з винаходом у XV столітті друкарського
верстата, який дозволив видавати і розповсюджувати літературні твори в
широких

масштабах. З розвитком техніки коло згаданих засобів значно розширилося,
і нині світ уже може пишатися технічними досягненнями — від грамзапису
до радіо і телебачення, репрографії, відеозапису, комп’ютерів і штучних
супутників. Усі ці засоби розповсюдження охоплюють твори, що
охороняються. Розвиток кожного нового технічного засобу відкриває
додаткові можливості для творчого самовираження, а також для
використання творів. При цьому необхідно, щоб закон встановив нове
співвідношення між заохоченням і винагородою творчої діяльності, з
одного боку, та доступністю для публіки творів, що охороняються, — з
іншого.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

НА АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ ТВІР

авторское право на аудиовизуальное

произведение

copyright on an audiovisual work

Авторами аудіовізуального твору є ре-жисер-постановник, автор сценарію,
автор спеціально створеного для аудіовізуального твору музичного твору з
текстом або без тексту. Укладення договору на створення аудіовізуального
твору тягне за собою передачу авторами цього твору його виробнику
виключних прав на відтворення, розповсюдження, публічне виконання,
сповіщення для загального відома аудіовізуального твору, а також
субтитрування і дублювання тексту аудіовізуального твору, якщо інше не
передбачено договором. Зазначені права діють протягом строку дії
авторського права на аудіовізуальний твір. Виробник аудіовізуального
твору має право при будь-якому використанні цього твору зазначати своє
ім’я або найменування чи вимагати такого зазначення. Автор музичного
твору з текстом або без тексту зберігає право на винагороду за публічне
виконання його музичного твору при використанні аудіовізуального твору,
що включає зазначений музичний твір. Автори раніше існуючих творів,
включених до аудіовізуального твору або перероблених для
аудіовізуального твору, зберігають авторське право

18

АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА СПІЛЬНИЙ ТВІР

на свої твори І можуть використовувати їх окремо від аудіовізуального
твору.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

НА КОЛЕКТИВНИЙ ТВІР

авторское право на коллективное

произведение

copyright on a collective work

Фізичній або юридичній особі, за ініціативою і під керівництвом якої
створено колективний твір, включаючи видавців енциклопедій,
енциклопедичних словників, періодичних збірників і збірників, що
продовжуються, наукових праць, газет, журналів та інших періодичних
видань, належать виключні права на використання таких творів. Така
фізична або юридична особа має право при будь-якому використанні
колективних творів зазначити своє найменування або вимагати такого
зазначення. Автори творів, включених до колективного твору, зберігають
виключні права на використання своїх творів незалежно від колективного
твору в цілому, якщо інше не передбачено авторським договором.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА ПЛАНОВІ

НАУКОВІ РОБОТИ

авторское право на плановые научные

работы

copyright on planned scientific works

Планові наукові роботи (звіти про науково-дослідні та
проектно-конструкторські роботи, різноманітні огляди, доповіді, довідки
тощо) становлять основну масу творів, створюваних у порядку виконання
службового завдання. Ці роботи широко використовуються як джерела
науково-технічної інформації. В багатьох випадках наукові роботи
видаються (у вигляді наукових монографій, брошур, підручників, статей
тощо). Авторові наукової планової роботи належить авторське право на цей
твір. Виключне право на використання такого твору належить
роботодавцеві, якщо в угоді між ним і автором не зазначено інше.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА СЛУЖБОВИЙ ТВІР

авторское право на служебное произведение copyright on an official work

Авторське право на твір, створений в порядку виконання службових
обов’язків або службового завдання роботодавця (службовий твір),
належить автору службового твору. Виключні права на використання
службового твору належать особі, з якою автор перебуває в трудових
відносинах (роботодавцю), якщо в договорі між ним і автором не
передбачено інше. Розмір авторської винагороди за кожний вид
використання службового твору і порядок її виплати встановлюються
договором між автором і роботодавцем. Роботодавець має право при
будь-якому використанні службового твору зазначати своє найменування або
вимагати такого зазначення.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА СПІЛЬНИЙ

ТВІР

авторское право на совместное

произведение

copyright on a collective work

Авторське право на твір, створений спільною творчою працею двох або
більше осіб (співавторство), належить співавторам спільно, незалежно від
того, чи становить такий спільний твір одне нерозривне ціле, чи
складається з частин, кожна з яких має самостійне значення.
Взаємовідносини співавторів можуть визначатися авторським договором між
ними. Жоден із співавторів не має права без достатніх на те підстав
заборонити використання спільного твору. Кожний із співавторів має право
використовувати створену ним частину спільного твору, яка має самостійне
значення, на свій розсуд, якщо інше не передбачено авторським договором
між ними. Частина спільного твору визнається такою, що має самостійне
значення, якщо вона може бути використана незалежно від інших частин
цього твору.

2’0-78

19

АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА ТВІР, ВИПУЩЕНИЙ У СВІТ ЗА РУБЕЖЕМ

АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА ТВІР, ВИПУЩЕНИЙ У СВІТ ЗА РУБЕЖЕМ авторское право на
произведение, выпущенное в свет за рубежом copyright on a work published
abroad

Авторське право визнається за громадянами певної країни, твори яких
уперше випущені у світ або знаходяться у будь-якій іншій формі на
території іноземної держави, а також за їх спадкоємцями. За іншими
особами авторське право на твір, уперше випущений у світ або такий, що
знаходиться у будь-якій об’єктивній формі на території іноземної
держави, визнається лише на підставі і в межах відповідних міжнародних
угод, членом яких є зазначена країна.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА ТВОРИ АРХІТЕКТУРИ В УКРАЇНІ авторское право на
произведения архитектуры в Украине copyright on works of architecture in
Ukraine

Відповідно до Закону України від 20 травня 1999 року «Про архітектурну
діяльність» об’єктами авторського права на твори архітектури є
архітектурні рішення об’єктів архітектури чи містобудівництва (творів
архітектури) на всіх стадіях їх проектування і будівництва. Особа
(особи), творчою працею якої (яких) створено твір архітектури, а також
архітектурні рішення окремих самостійних розділів проекту (інтер’єри
приміщень, окремі будинки чи споруди архітектурних комплексів,
благоустрій території тощо), вважається автором (співавтором) твору
архітектури або його відповідного розділу. Співавторами не можуть бути
особи, які подають автору твору архітектури технічну, консультативну чи
організаційну допомогу або такі, що здійснюють організацію проектування
і будівництва (реконструкції, реставрації, капітального ремонту),
контроль за виконанням зазначених робіт. Автору твору архітектури, крім
особистих немайнових прав, визначених Законом України «Про авторське
право і суміжні права», належать особисті немайнові права щодо:
безперешкодного фотографування власного твору архітектури, крім
випадків, визначених ак-

тами законодавства; зазначення на об’єкті архітектури власного імені
(імен співавторів). Особисті немайнові права на твір архітектури
належать його автору незалежно від умов трудового договору між автором
та замовником проекту або роботодавцем. Майнові права автора твору
архітектури, який виконано на замовлення, регулюються договором між
автором та замовником проекту об’єкта архітектури або роботодавцем.
Такий договір повинен містити передбачені Законом України «Про авторське
право і суміжні права» положення щодо регулювання майнових відносин у
використанні творів архітектури. Автор проекту твору архітектури має
виключне право на участь у подальшій його реалізації, якщо інше не
передбачено умовами договору із замовником або роботодавцем, а також на
внесення змін до незавершеного будівництвом чи збудованого об’єкта
архітектури у разі зміни його функціонального призначення чи
реконструкції. Використання проекту об’єкта архітектури для реалізації
допускається тільки одноразово, якщо інше не обумовлено договором,
згідно з яким створено проект. Повторне застосування такого проекту і
розробленої на його основі робочої документації здійснюється виключно за
згодою автора з виплатою йому або його правонаступникам авторської
винагороди. Автор твору архітектури має право на одержання у
встановленому законом порядку авторської винагороди за його створення і
використання. Майнові права автора або його правонаступника щодо проекту
і збудованого об’єкта архітектури зберігаються незалежно від зміни
власника або користувача цього об’єкта.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО НІДЕРЛАНДІВ авторское право Нидерландов copyright of
Netherlands

Основним нормативним актом у сфері авторського права є Закон про
авторське право 1912 року, із змінами і доповненнями, внесеними до нього
законодавчими актами від 27 жовтня 1972 року і ЗО травня 1985 року. До
внутрішнього законодавства також належить Декрет про репрографічне

20

АВТОРСЬКЕ ПРАВО РЕСПУБЛІКИ БЕЛАРУСЬ

репродукування від 20 червня 1974 року. До об’єктів авторського права
віднесені твори прикладного мистецтва і промислового дизайну.
Дозволяється вільне відтворення або повторне публікування творів
літератури, науки і мистецтва, випущених у світ органами державного
управління, крім особливо застережених випадків. Королівським декретом
від 20 червня 1974 року дозволено державним бібліотекам і учбовим
закладам репрографічне репродукування творів в окремих випадках без
згоди автора. Декретом встановлена виплата компенсації в розмірі 10
центів за сторінку. Як санкції за порушення авторських прав
передбачаються тюремне ув’язнення або штраф.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ПЕРЕКЛАДАЧІВ І АВТОРІВ ІНШИХ ПОХІДНИХ ТВОРІВ авторское
право переводчиков и авторов других производных произведений copyright
of translators and authors of other derivative works

Перекладачам і авторам інших похідних творів належить авторське право на
здійснені ними переклад, інсценізацію, аранжування або іншу переробку за
умови дотримання ними прав автора твору. Авторське право перекладача і
авторів інших похідних творів не перешкоджає іншим особам здійснювати
свої переклади і переробки тих же творів.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ПОЛЬЩІ авторское право Польши copyright of Poland

Польський Закон про авторське право і суміжні права прийнятий 4 лютого
1994 року. Законом уперше в світі введено в дію досить складний механізм
охорони із зворотною силою, який застосовується до творів, строк охорони
яких закінчився відповідно до раніше чинного Закону, але не закінчився
відповідно до нового Закону, за винятком періоду від закінчення строку
охорони до введення нового Закону в дію (стаття 124.1.3). Це положення
не застосо-

вується до майнових прав стосовно примірників твору, опублікованих до
введення Закону в дію. До творів іноземних авторів зазначений механізм
застосовується на основі взаємності (статті 124.1.3 і 124.2). Закон
закріплює можливість існування кількох організацій з управління
авторськими правами на колективній основі, які створюються відповідно до
чинного законодавства за дозволом Міністерства культури і мистецтв та
функціонують під його контролем (стаття 4). Якщо автори не перебувають у
жодній організації, Комісія з авторського права при Міністерстві
культури і мистецтв, що складається з 40 арбітрів, визначає організацію,
яка буде захищати їх інтереси в судовому порядку (стаття 198). Зазначена
Комісія може схвалювати або не схвалювати ставки авторської винагороди
за використання творів або фонограм, права на використання яких
перебувають у колективному управлінні, вирішувати спори щодо зазначених
ставок. За рахунок відрахувань (від 5 до 8 %) від валового збору,
одержаного від реалізації примірників літературних, музичних, тримірних,
фотографічних і картографічних творів, обнародуваних на території
Польщі, що стали суспільним надбанням, фінансується Державний
спеціальний фонд підтримки культури. До порушників авторських і суміжних
прав застосовуються санкції — виплати в подвійному, а у випадку
навмисного порушення — потрійному розмірі суми винагороди, що
обчислюється на день подання скарги; позбавлення волі на строк до п’яти
років; конфіскація обладнання для піратського відтворення, навіть у тому
випадку, коли воно не є власністю особи, винуватої в здійсненні
порушення.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО РЕСПУБЛІКИ БЄЛАРУСЬ авторское право Республики Беларусь
copyright of the Republic of Belarus

Закон Республіки Беларусь «Про авторське право і суміжні права» від 16
травня 1996 року, прийнятий у новій редакції 11 серпня 1998 року з
врахуванням вимог

21

АВТОРСЬКЕ ПРАВО РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН

Договору ВОІВ з авторського права і Договору ВОІВ з виконань і
фонограм, членом яких Беларусь стала однією з перших країн. У нову
редакцію Закону введені презумпція володільця авторського права (за
відсутності іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор на
оригіналі або примірнику твору — пункт 3 статті 8) і презумпція
володільця суміжних прав (за відсутності доказів іншого виконавцем або
виробником фонограми вважається особа, зазначена як володілець виключних
майнових прав на кожному примірнику фонограми — пункт 5 статті 29). У
статті 39 до порушень авторського права і суміжних прав додатково
віднесені: будь-які дії, включаючи виготовлення, імпорт з метою
розповсюдження або розповсюдження (продаж, прокат) пристроїв чи надання
послуг, які здійснюються свідомо або за наявності достатніх підстав
вважати, що вони неправомірно дозволяють обходити або сприяють обходу
будь-яких технічних засобів, призначених для захисту авторських і
суміжних прав, що надаються Законом, і основною комерційною метою або
основним комерційним результатом яких є обхід таких засобів; усунення
або зміна будь-якої електронної інформації про управління правами без
дозволу правоволодільця; розповсюдження, імпорт з метою розповсюдження,
передача в ефір, сповіщення для загального відома без дозволу
правоволодільця творів, записаних виконань, фонограм, передач
організацій ефірного або кабельного мовлення, стосовно яких без дозволу
правоволодільця була усунена або змінена електронна інформація про
управління правами. Кабінетом Міністрів Республіки Беларусь прийнята
постанова від 8 травня 1997 року № 452 «Про управління майновими правами
авторів на колективній основі і мінімальні ставки авторської винагороди
за використання деяких видів творів літератури і мистецтва». Республіка
Беларусь є членом Бернської конвенції про охорону літературних і
художніх творів, Всесвітньої конвенції про авторське право,

Договору ВОІВ з авторського права, Договору ВОІВ з виконань і фонограм.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН

авторское право Республики Казахстан copyright of the Republic of
Kazakhstan

Закон Республіки Казахстан «Про авторське право і суміжні права», який
відповідає міжнародним стандартам, прийнято 14 червня 1996 року. До
особливостей Закону належать такі положення. У статті 27, яка стосується
вивезення творів за кордон в особистих цілях, зазначається, що
допускається без згоди автора або іншого володільця авторського права і
без виплати винагороди вивезення примірника твору фізичною особою
виключно для особистих цілей, крім творів, вивезення яких завдає шкоди
національним інтересам республіки, перелік яких визначається в
установленому порядку. Стаття 47 стосується здійснення контролю за
діяльністю організацій, що управляють майновими правами на колективній
основі й встановлює такий порядок: організація, що управляє майновими
правами авторів на колективній основі, зобов’язана надавати
уповноваженому органу, що здійснює контроль за її діяльністю, наступну
інформацію про її діяльність: про зміни, внесені до статуту, та інші
установчі документи такої організації; про укладені такою організацією
двосторонні та багатосторонні угоди з іноземними організаціями, що
управляють аналогічними правами; про рішення загальних зборів; про
річний баланс, річний звіт, включаючи відомості про незапитану
винагороду, і аудиторську перевірку діяльності такої організації, про
прізвища осіб, уповноважених представляти таку організацію. У статті 49,
що стосується захисту авторських і суміжних прав, установлено, що при
порушенні прав судом може бути визначений розмір компенсації в сумі від
двадцяти до п’ятдесяти тисяч мінімальних розмірів заробітної плати, а
при порушенні прав авторів програми для ЕОМ чи бази даних — у розмірі
від п’ятисот до п’ятдесяти тисяч мінімаль-

22

АВТОРСЬКЕ ПРАВО РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

них розмірів заробітної плати, встановленої законодавством Республіки
Казахстан.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО РЕСПУБЛІКИ

МОЛДОВА

авторское право Республики Молдова

copyright of the Republic of Moldova

Закон Республіки Молдова «Про авторське право і суміжні права», який
відповідає міжнародним стандартам, введено в дію з 2 березня 1995 року.
Зміни і доповнення до зазначеного Закону внесені 28 травня 1998 року.
Прийнято постанови Уряду Республіки Молдова від 24 липня 1995 року № 524
«Про управління на колективній основі майновими правами авторів і
володільців суміжних прав», від 23 жовтня 1995 року № 713 «Про авторську
винагороду за використання авторських і суміжних прав у Республіці
Молдова», від 17 липня 1995 року № 494 «Про утворення національного
реестра (тимчасового) програм для комп’ютерів». До законодавства
Республіки Молдова введено поняття «вільний художник» і передбачені
заходи соціального захисту авторів, уперше в спеціальному законі
встановлені заходи цивільної, адміністративної та кримінальної
відповідальності за порушення авторських і суміжних прав. Республіка
Молдова є членом Берн-ської конвенції про охорону літературних і
художніх творів, Всесвітньої конвенції про авторське право, Римської
конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і
організацій мовлення.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО РЕСПУБЛІКИ УЗБЕКИСТАН

авторское право Республики Узбекистан copyright of the Republic of
Uzbekistan

Закон Республіки Узбекистан «Про авторське право і суміжні права»
прийнятий ЗО серпня 1996 року. Закон відповідає стандартам міжнародних
конвенцій, містить наступні особливі положення. Стаття 9, присвячена
правам на проекти офіційних документів, символів і знаків, встановлює:
право авторства на проект офіційного документа, символа або знака
належить осо-

бі, яка створила проект (розробнику); після схвалення проекту
компетентним органом він може використовуватися без зазначення імені
розробника. Стаття 14, присвячена авторам інтерв’ю, визначає: авторське
право на запис інтерв’ю належить особі, яка дала інтерв’ю, і особі, яка
проводила інтерв’ю і здійснила його запис, як співавторам, якщо інше не
передбачено угодою між ними; опублікування, передача запису інтерв’ю
допускаються лише за згодою особи, яка дала інтерв’ю. Стаття 23
присвячена депонуванню творів. У ній, зокрема, встановлено: депонування
рукописів творів, інших творів на матеріальному носієві, у тому числі,
на машинному, визнається використанням твору, якщо таке депонування
здійснене у сховищі (депозитарії), відкритому для доступу кожного, і
доступне за договором з депозитарієм примірника твору кожному, хто
звернеться до цього депозитарію.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО РОСІЙСЬКОЇ

ФЕДЕРАЦІЇ

авторское право Российской Федерации

copyright of the Russian Federation

До нормативної бази авторського права і суміжних прав Російської
Федерації належить Закон від 9 липня 1993 року «Про авторське право і
суміжні права», який регулює дві великі групи самостійних відносин.
Першу з них утворюють відносини, що виникають у зв’язку із створенням та
використанням творів науки, літератури і мистецтва і становлять предмет
регулювання авторського права в його традиційному розумінні. До другої
групи входять відносини, пов’язані зі створенням і використанням
фонограм, виконань, передач організацій ефірного і кабельного мовлення
(суміжні права). До джерел авторського права відноситься і Закон
Російської Федерації від 23 вересня 1992 року «Про правову охорону
програм для ЕОМ і баз даних», який стосується відносин, що виникають у
зв’язку зі створенням, правовою охороною і використанням програмних
засобів. У Законі підкреслюється, що програми для ЕОМ і бази даних
відносяться до об’єктів авторського

23

АВТОРСЬКЕ ПРАВО СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

права: програмам для ЕОМ надається правова охорона як творам
літератури, а базам даних — як збірникам. Для реєстрації програм для
ЕОМ, баз даних і топологій інтегральних мікросхем, ведення відповідних
державних реєстрів, реєстрації договорів про відступлення прав на ці
об’єкти інтелектуальної власності та виконання інших функцій створено
Російське агентство з правової охорони програм для ЕОМ, баз даних і
топологій інтегральних мікросхем. 12 серпня 1993 року створено Російське
авторське товариство як добровільне об’єднання авторів з метою
реалізації і захисту авторських прав. Володільцями авторських і суміжних
прав створені й інші організації для колективного управління їх
майновими правами на добровільній основі. Законом від 6 червня 1995 року
внесені зміни й доповнення до Кримінально-процесуального кодексу,
Кодексу про адміністративні правопорушення і Закону «Про авторське право
і суміжні права», які стосуються посилення адміністративної і
кримінальної відповідальності за порушення авторських і суміжних прав.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО СПОЛУЧЕНИХ

ШТАТІВ АМЕРИКИ

авторское право Соединенных Штатов

Америки

copyright of the United States of America

Конституція США 1787 року у статті 1 встановила компетенцію Конгресу
щодо забезпечення прогресу науки і корисних мистецтв шляхом надання
авторам і винахідникам виключного права на їх творіння протягом певного
строку. В 1790 році був прийнятий перший Закон про авторське право США.
Нині діючий Закон про загальний перегляд авторського права, розділу 17
Зводу законів США та інші питання 1976 року вніс істотні зміни до
авторського права США. Закон наблизив американське авторське право до
норм, існуючих у законодавстві більшості зарубіжних країн, гармонізував
авторське право з сучасним рівнем розвитку науки і техніки. Надана
охорона творам від моменту їх створення, тобто втілення в матеріальній
формі. Ав-

торське право охороняється протягом життя автора і 50 років після його
смерті. Для певних творів строк охорони становить 75 або 100 років від
моменту їх створення. Проставлення знака охорони авторського права і
реєстрація творів здійснюються за бажанням правоволодільця. Розширена
сфера дії примусових ліцензій (використання твору без згоди автора, але
з виплатою відповідної винагороди) на ретрансляцію передач системами
кабельного телемовлення, використання творів у музичних платних
автоматичних програвачах, некомерційне радіо- і телебачення. В Законі
вперше закріплено поняття «добросовісне використання», яке дозволяє суду
визначити межі такого використання в інтересах суспільства без істотного
обмеження прав автора. Встановлено, що угода про відступлення авторських
прав може бути припинена уповноваженою на це особою через певний період
часу (як правило, по закінченні 35 років від моменту укладення угоди).
При порушенні авторських прав правоволоділець може вимагати як повного
відшкодування завданих збитків, так і стягнення спеціально передбачених
сум. У Законі містяться норми адміністративного характеру, що стосуються
вимог стосовно виготовлення творів, ввезення їх у США, регламентації
діяльності Бюро з авторських прав і Спеціального суду з авторської
винагороди. До Закону вносилися зміни у зв’язку з введенням охорони
програм для ЕОМ (1980 p.), посиленням боротьби з незаконним
використанням промисловим шляхом творів, що охороняються авторським
правом (1982 p.), регулюванням прокату звукозаписів (1984 р.) тощо.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТЕЛЕРАДЮ-

ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ

авторское право телерадиоорганизаций

Украины

copyright of tele-radioorganizations

of Ukraine

Відповідно до статті 36 Закону України від 21 грудня 1993 року «Про
телебачення і радіомовлення» телерадіоорганізації належить авторське
право на створені нею пе-

24

АВТОРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ

редачі (фільми) і програми, а також авторські права, одержані
відповідно до укладених нею договорів. Телерадіоорганізація має право
дозволяти або забороняти іншим телерадіоорганізаціям, установам і
закладам, громадянам в Україні і за кордоном: трансляцію (ретрансляцію)
своїх передач (фільмів) і програм; відтворення, тиражування або продаж
виготовлених записів передач (фільмів), програм, які є її власністю, а
також записів музичних і літературно-драматичних творів, здійснених
телерадіо-організацією в студії або у видовищних закладах. Без згоди
телерадіоорганізації допускається використання її передач (фільмів) і
програм в наступних випадках: для задоволення особистих потреб громадян;
для використання іншими телерадіоор-ганізаціями коротких уривків — не
більше 5 хвилин з кожної передачі (фільму); для навчальних цілей у
державних учбових закладах.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО У XVIII СТОЛІТТІ авторское право в XVIII столетии
copyright in the 18th century

Поступово у Франції поняття літературної власності замінило існуючу
систему привілеїв: у 1777 році Людовик XVI видав шість ордонансів, які
встановили нові принципи в галузі видавничої справи і визнали за автором
право на опублікування і продаж свого твору. В революційну епоху в
серпні 1789 року Установчі збори вирішили відмінити всі привілеї
приватних осіб, міст і провінцій. Згодом привілеїв були позбавлені
автори і видавці. Після стабілізації становища запанувала доктрина
визнання авторського права як природного права, що випливає з самої
творчої діяльності. Декрети 1791 і 1793 років відповідно встановили
право на використання твору і виключне право на його відтворення. У СІЛА
в 1790 році було прийнято перший федеральний закон про охорону книг,
карт і схем. Більш пізнє законодавство поширило охорону на спектаклі,
фотографії, тексти пісень та інші форми творчості. Перший
загальнонімецький закон про авторське

право був прийнятий в 1837 році. В Данії та Норвегії Декрет, прийнятий в
1741 році, надавав авторам та їх законним правонаступникам пожиттєве
право власності на твір. За законом Іспанії 1762 року привілей на
видання книги надавався «тільки її автору». В Росії перший закон про
авторське право відноситься до 1830 року. Він стосувався лише
літературних творів. Музичні твори одержали охорону в пізніших актах.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ авторское право Украины copyright of Ukraine

В Україні створюється національна система авторського права і суміжних
прав. Прийнятий Верховною Радою України 23 грудня 1993 року і введений в
дію з дня опублікування — 23 лютого 1994 року — Закон України «Про
авторське право і суміжні права» побудований на сучасних міжнародних
нормах використання творів літератури, науки і мистецтва. Прийнято
постанови Кабінету Міністрів України від 18 листопада 1994 року № 784
«Про мінімальні ставки авторської винагороди за використання творів
літератури і мистецтва», від 18 червня 1995 року № 532 «Про державну
реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва». З Ісічня
1998 року в Україні введені в дію Правила роздрібної торгівлі
примірниками аудіовізуальних творів і фонограм, затверджені постановою
Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1997 року № 1209. Указом
Президента України від 20 травня 1998 року № 491/98 «Про упорядкування
торгівлі деякими підакцизними товарами, пов’язаними з використанням
аудіовізуальних творів і фонограм» встановлено, що імпорт, експорт,
оптова і роздрібна торгівля аудіовізуальними товарами і примірниками
фонограм здійснюється суб’єктами всіх форм власності за наявності
атестата, що підтверджує законність і правомірність їх використання. До
національного законодавства відносяться і міжнародні угоди, членом яких
є Україна, зокрема Бернська конвенція про

25

АВТОРСЬКЕ ПРАВО УПОРЯДНИКІВ ЗБІРНИКІВ І АВТОРІВ ІНШИХ СКЛАДЕНИХ ТВОРІВ

охорону літературних І художніх творів, Всесвітня конвенція про
авторське право, Женевська конвенція про охорону інтересів виробників
фонограм від незаконного відтворення їх фонограм. Застосування положень
цих міжнародних угод сприяє захисту прав і законних інтересів авторів
творів літератури, науки і мистецтва, виконавців, виробників фонограм,
творців теле- і радіопрограм.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО УПОРЯДНИКІВ ЗБІРНИКІВ І АВТОРІВ ІНШИХ СКЛАДЕНИХ ТВОРІВ
авторское право составителей сборников и авторов других составных
произведений copyright of collection compilers and authors of other
composite works

Автору збірника та інших складених творів (упоряднику) належить
авторське право на здійснені ним підбір і розташування матеріалів, що є
результатом творчої праці. Упорядник користується авторським правом за
умови дотримання ним прав автора кожного з творів, включеного до
складеного твору. Автори творів, включених до складеного твору, мають
право використовувати свої твори незалежно від складеного твору, якщо
інше не передбачено авторським договором. Авторське право упорядника не
перешкоджає іншим особам здійснювати самостійний підбір і розташування
тих же матеріалів для створення своїх складених творів. Особі, що
випускає в світ енциклопедії, енциклопедичні словники, періодичні
збірники та збірники, що продовжуються, наукові праці, газети, журнали
та інші періодичні видання, належать виключні права на використання
таких видань в цілому. Ця особа має право при будь-якому використанні
таких видань зазначати своє найменування або вимагати такого зазначення.
Автори творів, включених до таких видань, зберігають виключні права на
використання своїх творів незалежно від видання в цілому, якщо інше не
передбачено авторським договором.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ

авторское право Федеративной

Республики Германии

copyright of the Federal Republic of Germany

Закон про авторське право ФРН прийнятий 9 вересня 1965 року, введений в
дію з 1 січня 1966 року. До Закону вносилися зміни і доповнення в 1972 і
1975 роках. Закон детально регулює авторсько-правові відносини в сфері
літератури і видавничої діяльності, образотворчого і музичного
мистецтва, а також правомочності підприємств, що використовують твори.
Передбачена можливість використання авторських творів як у матеріальній,
так і в нематеріальній формі. До першої категорії відносяться права на
відтворення (розмноження примірників), розповсюдження і публічний показ,
друга включає права на публічне читання або сповіщення, публічне
виконання, трансляцію за допомогою різних технічних засобів, сповіщення
для слухового і зорового сприйняття за допомогою носіїв звуків і
зображень, публічне сповіщення трансльованих творів. Право слідування
передбачає виплату авторської частки, що становить 5% виручки від
кожного наступного продажу оригіналу твору образотворчого мистецтва.
Закон проголошує невідчужуваність авторських прав. Автор музичного твору
з текстом, що дозволив виготовити фонограму твору з комерційною метою,
повинен видавати подібні дозволи будь-якому іншому виробнику в межах
територіальної сфери дії Закону. До категорії суміжних прав віднесені
права, пов’язані з науковими виданнями творів, що не охороняються,
виданням творів за заповітом. Авторське право на опубліковані твори діє
протягом життя автора і 70 років після його смерті. Авторське право на
фототвори діє протягом 70 років від моменту їх публікації, на
фотографії, що мають історичну цінність — 50 років, на прості фотографії
— 25 років з моменту опублікування. Цивільно-правовими санкціями є
заборона незаконного використання твору, вимога про знищення
неправомірно виготовлених або випущених в обіг при-

26

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ЯПОНІЇ

мірників творів, відшкодування збитків. Строк давності претензії на
відшкодування збитків становить 3 роки, якщо потерпілий знав про завдані
йому збитки, і до ЗО років після здійснення порушення, якщо воно не було
йому відоме. Передбачена і кримінальна відповідальність, включаючи
тюремне ув’язнення.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ФРАНЦІЇ авторское право Франции copyright of France

Основним нормативним актом Франції в галузі авторського права є Закон
про охорону літературної і художньої власності від 14 березня 1957 року.
Законом як загальний критерій для охорони авторських прав передбачається
факт створення твору. Назва твору виділена як самостійний об’єкт
авторського права. Авторське право належить виключно особі, яка створила
твір. Усі особисті немайнові права є невідчужу-вані. Відповідно до права
слідування автори графічних і пластичних творів мають право на участь у
доходах від будь-якого продажу їх творів. Відрахування на користь
авторів становлять 3 % різниці між кожною більш високою наступною ціною
продажу творів і попередньою його ціною. Це правило застосовується в
тому випадку, коли ціна продажу перевищує 100 франків. Повне
відступлення прав на ще не створений твір вважається недійсним. Охорона
авторських прав іноземних авторів здійснюється за принципом взаємності.
Законом від 3 липня 1985 року передбачена охорона прав авторів,
артистів-виконавців, виробників фонограм і відеограм, а також
організацій аудіовізуального мовлення. Зібрана винагорода за
розповсюдження фонограм з комерційною метою розподіляється між
артистами-виконавцями і виробниками фонограм порівну. Половина зібраних
таких сум використовується на заохочення розвитку творчості,
розповсюдження живого виконання і на навчання артистів-виконавців.
Передбачена винагорода авторам, артистам-виконавцям, виробникам фонограм
і відеограм за копіювання фонограм і відеограм в особистих цілях,
платниками якої є

виробники або імпортери незаписаних матеріальних носіїв творів. За
копіювання фонограм половину зібраної винагороди одержують автори,
чверть — артисти-ви-конавці, чверть — виробники фонограм. Впроваджено
охорону комп’ютерних програм авторським правом. Врегульовано питання,
пов’язані з передачею творів по кабельному телебаченню і через системи
космічного зв’язку. Охорона прав на твори охоплює життя автора і 70
років після його смерті. Посилено кримінальну відповідальність за
порушення авторських і суміжних прав.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО ЯПОНІЇ авторское право Японии copyright of Japan

Чинне законодавство про авторське право Японії представлено Законом про
авторське право від 6 травня 1970 року, введеним в дію 1 січня 1971
року, з наступними змінами і доповненнями, а також іншими законами,
зокрема Законом від 28 квітня 1956 року, що стосується особливих
положень до Закону про авторське право, які випливають з необхідності
втілення в життя положень Всесвітньої конвенції про авторське право;
Законом № 67 від 1939 року стосовно посередницької діяльності в сфері
авторських прав; Законом від 2 грудня 1983 року про тимчасові заходи
щодо охорони авторів та інших осіб при здаванні в публічний прокат
комерційних фонограм. За японським авторсько-правовим законодавством
авторське право на твір, створений за договором найму, належить
роботодавцю. Автором аудіовізуального твору вважається продюсер.
Моральні права становлять самостійну сферу прав, які не входять до
поняття авторського права. Встановлена можливість надання видавничого
права. Володілець права може передати видавниче право особі, яка буде
публікувати твір у писемному вигляді. Особа, яка порушує моральні права,
авторське право, видавниче право або суміжні права, карається
позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом у розмірі до 300
тисяч єн.

27

АВТОРСЬКИЙ АРКУШ

АВТОРСЬКИЙ АРКУШ

авторский лист author’s sheet

Одиниця обчислення обсягу твору для розрахунків з автором (має 40 тисяч
знаків). При визначенні авторського аркуша всі літери, цифри, розділові
знаки, пробіли між словами, проміжки неповних рядків вважаються
друкованими знаками. Авторський аркуш машинописного тексту становить 22
сторінки, кожна з яких має 1800 знаків, тобто ЗО рядків, а в рядку 60
знаків. Графічний, фотоілюстрований та комбінований матеріал (малюнки,
схеми, таблиці тощо) обчислюється за площею, яку він займає. Площа
авторського аркуша — 3000 см . До одного авторського аркуша
прирівнюється 700 рядків віршованого тексту.

АВТОРСЬКИЙ ВИДАВНИЧИЙ

ДОГОВІР

авторский издательский договор

author’s publishing contract

Видавничий договір є найбільш розповсюдженим авторським договором. У
межах даного договору здійснюється видання і перевидання будь-яких
творів, які можуть бути зафіксовані на папері, тобто творів літератури
(наукових, художніх, учбових тощо), драматичних, сценарних, музичних
творів, творів образотворчого мистецтва тощо. Видавничий договір
породжує виникнення у сторін певних прав (у видавництва — право видати
твір, у автора — право на одержання авторської винагороди). Разом з тим
він накладає на сторони і певні зобов’язання. Видавничий договір
найбільш повно врегульований чинним законодавством, саме йому присвячено
більшість наукових досліджень.

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР авторский договор author’s contract

Будь-яке відступлення майнових прав повинно оформлятися письмовим
договором, підписаним автором і особою (право-володільцем), якій
відступаються майнові права. Відступленими вважаються тільки ті

права, які чітко зазначені в договорі. Авторський договір про передачу
виключних майнових прав дозволяє використання твору певним способом і в
установлених договором межах тільки особі, якій ці права передаються, і
дають такій особі право забороняти іншим особам подібне використання
твору. Така заборона може здійснюватися і автором твору, якщо особа,
якій передані виключні повноваження, не захищає це право. Авторський
договір про передачу невиключних майнових прав дозволяє користувачеві
використання твору нарівні з володільцем майнових прав, і/або іншим
особам, які одержали дозвіл на використання цього твору таким же
способом.

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР ЗАМОВЛЕННЯ авторский договор заказа author’s
commission contract

За авторським договором замовлення автор зобов’язується створити твір
відповідно до умов договору і передати його замовнику. Такі договори
укладаються в той момент, коли твір ще не створено автором. До
авторських договорів замовлення застосовуються загальні умови, що
стосуються авторських договорів, а також додаткова умова про виплату
авансу. При укладенні такого договору необхідно зазначати якомога більш
точно і конкретно: обсяг, вид, жанр, сфери застосування тощо. Об’єктом
договорів замовлення повинен бути твір, уже задуманий автором, навіть
такий, що вже склався в голові, і залишилося лише його зафіксувати.
Замовник зобов’язаний за рахунок визначеної договором винагороди
виплатити автору аванс. Розміри, порядок і строки виплати авансу
встановлюються в договорі за згодою сторін. Аванс вираховується з
основної винагороди і є поворотним. Однак сторони можуть передбачити
виплату авансу, який не вираховується з основної винагороди, а також
виплату безповоротнього авансу. В договорі замовлення можуть бути
передбачені неодноразові або періодичні авансові платежі, оплата затрат
автора на відрядження, а та-

28

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР ХУДОЖНЬОГО ЗАМОВЛЕННЯ

кож інші його затрати, пов’язані зі створенням твору.

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР

НА СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ

КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ

авторский договор на создание

и использование компьютерных программ

author’s contract on creation and use

of computer programs

До специфічних умов договору на створення і використання комп’ютерних
програм відносяться: можливість перевідступ-лення авторського договору;
визначення типів персональних комп’ютерів, для яких може бути
використана комп’ютерна програма, їх кількість і місцезнаходження; права
сторін на наступні модифікації та вдосконалення; кількість
виготовлюваних копій; забезпечення доступу до вихідного коду; порядок
використання твору третіми особами; строки і порядок навчання
користувача; інші (особливі) умови, які сторони вважають за необхідне
передбачити в авторському договорі. Такий авторський договір може
включати наступні документи: текст договору; технічне завдання; технічні
умови; календарний план або програму робіт; специфікації; описи
використовуваного обладнання; угоду між авторами про розподіл
винагороди. При продажу примірників комп’ютерних програм договір
вважається укладеним у письмовій формі, якщо його умови (умови
використання комп’ютерних програм) зазначені відповідним чином на
примірниках програми.

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР

ПРО ВИКОРИСТАННЯ

В ПРОМИСЛОВОСТІ ТВОРІВ

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО

МИСТЕЦТВА

авторский договор об использовании

в промышленности произведений

декоративно-прикладного искусства

author’s contract on use of works

of decorative-applied arts in industry

Завданням договору про використання в промисловості творів
декоративно-прик-

ладного мистецтва є врегулювання питань, що виникають у зв’язку з
тиражуванням у промисловості оригінальних творів декоративно-прикладного
мистецтва. Він укладається лише з позаштатними художниками підприємств.
Автори одержують винагороду за створення твору декоративно-прикладного
мистецтва, прийнятого до використання, а також за наступне тиражування в
залежності від обсягу використання.

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР

ПРО ПЕРЕДАЧУ ВИКЛЮЧНИХ ПРАВ

авторский договор о передаче

исключительных прав

author’s contract on assignment of exclusive

rights

Дозволяє використання твору певним способом і у встановлених договором
межах тільки особі, якій ці права передаються, і дає такій особі право
забороняти подібне використання твору іншими особами.

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР ПРО ПЕРЕДАЧУ НЕВИКЛЮЧНИХ ПРАВ

авторский договор о передаче неисключительных прав author’s contract on
assignment of non-exclusive rights

Дозволяє користувачеві використання твору нарівні з володільцем
виключних прав, що передав такі права, і/або іншим особам, які одержали
дозвіл на використання цього твору таким же способом. Права, що
передаються за авторським договором, вважаються невиключними, якщо в
договорі прямо не передбачено інше.

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР ХУДОЖНЬОГО ЗАМОВЛЕННЯ

авторский договор художественного заказа author’s contract of artistic
commission

Договір художнього замовлення визначає відносини, пов’язані зі
створенням творів образотворчого мистецтва з метою їх публічного показу.
Його предметом є різноманітні твори образотворчого мистецтва, які
виготовляються авторами за замов-

29

АВТОРСЬКИЙ ЗБІРНИК

ленням організацій і приватних осіб та переходять у власність до
останніх. Власники придбаних творів мають право розпоряджатися ними на
свій розсуд, з дотриманням законодавства про авторське право.

АВТОРСЬКИЙ ЗБІРНИК див. ЗБІРНИК

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ авторский коллектив authors’ group

Колектив осіб, які спільно (співавторство) створили твір.

АВТОРСЬКИЙ КОНЦЕРТ авторский концерт author’s concert

Публічне виконання концертної програми, складеної з творів одного
композитора. В таких концертах самі автори часто виступають як виконавці
(диригент, піаніст тощо).

АВТОРСЬКИЙ НАГЛЯД

ЗА БУДІВНИЦТВОМ ОБ’ЄКТА

АРХІТЕКТУРИ

авторский надзор за строительством объекта архитектуры author’s
supervision over construction of an architectural object

Під час будівництва об’єкта архітектури здійснюється авторський нагляд
архітектором — автором проекту об’єкта архітектури, іншими виробниками
затвердженого проекту або уповноваженими особами. Авторський нагляд
здійснюється відповідно до законодавства та договору із замовником. У
разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час
будівництва об’єкта архітектури, та відмови підрядника щодо їх усунення
особа, яка здійснює авторський нагляд, повідомляє про це замовнику і
відповідній інспекції державного архітектурно-будівельного контролю для
вжиття заходів згідно із законодавством.

АВТОРСЬКИЙ ОБСЯГ див. ОБСЯГ ВИДАННЯ

АВТОРСЬКИЙ ОРИГІНАЛ

див. ОРИГІНАЛ АВТОРСЬКИЙ

АВТОРСЬКИЙ ПЕРЕКЛАД див. ПЕРЕКЛАД

АВТОРСЬКИЙ ПОСТАНОВОЧНИЙ

ДОГОВІР

авторский постановочный договор

author’s staging contract

Постановочний договір укладається, коли основним способом використання
твору є його сценічне виконання. Предметом цього договору можуть бути
драматичні твори, музика або лібретто опери, балету, оперети, музичної
комедії, музика до драматичного спектаклю тощо, використувані
театрально-видовищними організаціями (театрами, філармоніями, цирками,
концертними організаціями тощо) для постановки на сцені. Предметом
постановочного договору може бути будь-який твір — як обнародуваний, так
і не обнародуваний. Постановочні договори можуть бути: на створення і
постановку музично-сценічного твору, на створення драматичного твору та
інші.

АВТОРСЬКИЙ СЦЕНАРНИЙ ДОГОВІР авторский сценарный договор author’s
scenario contract

Сценарний договір регламентує відносини, пов’язані з використанням
тексту, за яким знімається кінофільм, телефільм, здійснюється радіо- або
телепередача, влаштовується масово-видовищний захід. Сценарний договір
має багато спільного з постановочним договором, з якого він поступово
виділився в самостійний вид. Головна відмінність між ними полягає в
тому, що літературний сценарій, на відміну, наприклад, від драматичного
твору, використовується не в своєму незмінному вигляді, а є основою для
створення більш наближеного до потреб кінематографа, телебачення, радіо
режисерського сценарія, за яким, власне, і ставиться фільм або готується
переда-

30

АВТОРСЬКІ ПРАВА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

ча. В цьому розумінні сценарний договір передбачає, що твір (сценарій)
може бути використано в зміненому вигляді. До сценарних договорів
належать авторські договори про створення художніх, телевізійних,
хронікально-документальних, науково-популярних, учбових фільмів, про
написання літературних і музичних творів для радіо і телебачення,
сценарного плану для телевізійної передачі тощо.

АВТОРСЬКИЙ ТЕКСТ

авторский текст author’s text

Текст твору (або його частини), створений автором і поданий ним до
видавництва для підготовки до видання і випуску.

АВТОРСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ авторские организации author’s organizations

Для авторів важливо мати національне товариство, яке буде забезпечувати
їх права та інтереси, зокрема щодо збору, розподілу і виплати винагороди
авторам та їх правонаступникам. До функцій авторських організацій
входить робота стосовно видання дозволів на використання творів,
контроль за їх використанням; надання юридичної допомоги авторам та їх
спадкоємцям; управління добровільними або благодійними фондами, що
надають допомогу авторам, які її потребують. Однією з важливих функцій
авторської організації є вжиття заходів щодо охорони і заохочення
творчої діяльності в галузі літератури і мистецтва. Такі організації
можуть бути громадськими незалежними організаціями або державними
відомствами, які беруть на себе зазначені функції.

АВТОРСЬКІ ОРИГІНАЛИ ІЛЮСТРАЦІЙ авторские оригиналы иллюстраций author’s
originals of illustrations

Ілюстративна частина твору, що становить собою графічні або фотографічні
зображення, призначені для виготовлення видавничих оригіналів ілюстрацій
з метою наступного поліграфічного відтворення у

видавництві або для безпосереднього літографічного відтворення. До таких
ілюстрацій відносяться зображення (всі види креслень; рисунки, зокрема
технічні; схеми, графіки, монограми, діаграми, циклограми; карти,
картограми, картодіаграми) і тонові зображення (тонові рисунки;
чорно-білі і кольорові фотографії; негативи і діапозитиви — кольорові і
чорно-білі). Можуть відноситися також рукописні, машинописні або
друковані тексти (чи їх фоторепродукції), які підлягають факсимільному
відтворенню.

АВТОРСЬКІ ПРАВА ЮРИДИЧНИХ

ОСІБ

авторские права юридических лиц

copyright of legal entities

Поряд із фізичними особами володільцями авторських прав на твори науки,
літератури і мистецтва можуть бути юридичні особи. Якщо останні є
правонаступниками авторів твору, їх можливість бути носіями авторських
прав не викликає жодних сумнівів. Юридична особа може придбати окремі
авторські правомочності за договором з автором, через те, що твір
створено автором у порядку виконання службового завдання, авторське
право може перейти до юридичної особи за заповітом автора тощо. У всіх
цих випадках юридична особа стає володільцем похідного авторського
права, яке первинко виникло на боці автора, але перейшло до юридичної
особи на зазначених у законі підставах. У деяких країнах існує авторське
право юридичних осіб на наукові збірники, словники, енциклопедичні
видання, журнали, кінофільми тощо. Авторське право юридичних осіб
виникає в результаті ‘їх творчої діяльності, необхідної для об’єднання
самостійних творів окремих авторів в єдиний цілісний твір. Більшість
країн, серед них і Україна, авторами творів визнають лише фізичних осіб,
творчою працею яких вони створені. З точки зору чинного законодавства, у
таких складених творів, як енциклопедії, періодичні видання тощо взагалі
нема авторів, а авторами аудіовізуальних творів визнані не всі особи,
які внесли творчий вклад у їх ство-

31

АВТОРСЬКІ ПРАВОМОЧНОСТІ

рення, а тільки режисер-постановник, сценарист і композитор. Практичне
значення вказаної проблеми багато в чому знімається завдяки тому, що
виключні права на використання зазначених творів визнаються за їх
видавцями та виробниками.

АВТОРСЬКІ ПРАВОМОЧНОСТІ авторские правомочия author’s rights

Творці творів володіють авторським правом, яке складається з окремих
авторських правомочностей. У сукупності авторські правомочності
становлять суб’єктивне авторське право стосовно твору. Авторське право
може передаватися його володільцем іншій фізичній або юридичній особі,
яка, таким чином, стає правоволодільцем. При цьому володілець
авторського права залишається таким, але надає правомочність іншій особі
користуватися всіма або частиною його прав з можливими певними
обмеженнями. У тому випадку, коли строк таких правомочностей дорівнює
всьому строку авторського права, а дозвіл охоплює всі права (за винятком
немайнових), що охороняються авторським правом, статус користувача по
відношенню до третіх сторін дорівнює статусу володільця авторського
права

АВТОРСЬКІ ПРИМІРНИКИ авторские экземпляры author’s copies

Примірники видання, що видаються безплатно видавцем автору (перекладачу,
упоряднику, художнику, а також співавторам) після виходу книги (брошури)
з друку.

АВТОРСЬКІ ТВОРИ І ЛИСТИ авторские произведения и письма author’s works
and letters

Редакція газети, журналу, іншого періодичного видання зобов’язана при
використанні авторських матеріалів та творів художньої літератури і
мистецтва дотримуватися авторських прав. Ніхто не має права

зобов’язати редакцію опублікувати відхилений нею твір, лист, інший
матеріал або повідомлення, якщо інше не передбачено статутом редакції.
Лист, адресований редакції, може бути використаний в повідомленнях і
матеріалах, якщо при цьому не змінюється зміст листа і не порушуються
положення закону. Редакція не зобов’язана відповідати на листи або
пересилати їх до інших інстанцій.

АВТОРСЬКО-ПРАВОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО авторско-правовое законодательство
copyright law

Частина цивільного законодавства. Воно складається з нормативних актів
різного рівня: законів і підзаконних актів. Залежно від того, які твори
науки, літератури і мистецтва використовуються і як вони
використовуються, розрізняються наступні підрозділи авторського права:
1) авторське право при виданні творів (у книжкових виданнях, у журналах,
у газетах та в іншому вигляді); 2) авторське право при публічному
виконанні твору (театр, естрада); 3) авторське право в кіно, при
використанні відеофіль-мів; 4) авторське право на радіо і телебаченні;
5) авторське право при механічному та іншому технічному запису (касети,
диски тощо); 6) авторське право при створенні і тиражуванні творів
образотворчого мистецтва, зокрема творів декоративно-прикладного
мистецтва; 7) авторське право на твори архітектури. З кожного з цих
напрямів авторського права прийняті та застосовуються на практиці свої
власні нормативні акти.

АВТОР ТВОРУ автор произведения author of the work

Автором твору є особа, яка зазначена на примірнику твору або авторство
якої доведено до відома публіки яким-небудь іншим способом у зв’язку з
розповсюдженням твору.

32

АДАПТОВАНЕ ВИДАННЯ

АВТОР ТВОРУ І АВТОР

ІЛЮСТРАЦІЙ ДО НЬОГО

автор произведения и автор иллюстраций

к нему

author of the work and author of illustrations

thereto

Автор твору і автор ілюстрацій до нього не стають співавторами,
незважаючи на те, що ці твори можуть використовуватися спільно за
наявності згоди на те обох авторів.

АВТОР ТВОРУ І РЕДАКТОР автор произведения и редактор author of the work
and editor

Редактор, як правило, не стає співавтором відредагованого тексту. Він не
створює нової форми твору. Головний обов’язок редактора — усунути наявні
недоліки, виконати певні редакційно-технічні завдання. Якщо ж він
істотно змінює форму твору (виходить за межі своїх обов’язків), то може
стати співавтором твору. Часом автор твору наполягає на тому, щоб
редактор, який вніс істотний вклад у доопрацювання твору, був зазначений
як співавтор.

АВТОР ФІЛЬМУ автор фильма author of the film

Фізична особа, особиста праця якої визначає творчий задум і/або способи
його реалізації у фільмі. Більшість національних авторське-правових
законодавств авторами фільму вважають режисера-постанов-ника, автора
сценарію і автора музики, спеціально написаної для фільму (композитора).

АВТОР, ЩО ПРАЦЮЄ ЗА НАЙМОМ автор, работающий по найму employed author

Особа, яка створює твір у порядку виконання службових обов’язків або
службового завдання роботодавця.

АВТОР ЯК ПЕРВИННИЙ СУБ’ЄКТ

АВТОРСЬКОГО ПРАВА

автор как первичный субъект авторского

права

the author as primary subject of copyright

Первинним суб’єктом, якому належить авторське право, є автор. Автором
вважається особа, зазначена як автор на примірнику обнародуваного твору,
на рукопису або на оригіналі твору мистецтва, якщо в судовому порядку не
буде доведено інше.

АДАПТАЦІЯ

адаптация

adaptation

Використання чужого твору для створення нового, творчо самостійного. При
цьому твір іншого автора є своєрідним «фундаментом» для нового твору.
Останній, як, наприклад, екранізація роману або його постановка на
сцені, вимагає спеціальних знань, майстерності і творчих зусиль, які
надають роботі оригінальності і тим самим роблять об’єктом
авторсько-правової охорони. Музичні аранжування, інсценізації, сценарії
екранізацій, звукозаписи, копії творів образотворчого мистецтва,
реферати — все це приклади адаптацій. Підручники, посібники також іноді
адаптуються шляхом внесення до тексту змін або доповнень з метою їх
доступності.

АДАПТАЦІЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ

ПРОГРАМИ

адаптация компьютерной программы

adaptation of a computer program

Модифікація комп’ютерної програми та її пристосування до операційної
системи відповідного комп’ютера.

АДАПТОВАНЕ ВИДАННЯ адаптированное издание adapted edition

Видання з адаптованим текстом. Використовується з навчальною метою,
особливо при вивченні іноземних мов, початків музичної грамоти тощо.

50-78

33

АДАПТОВАНИЙ ТЕКСТ

АДАПТОВАНИЙ ТЕКСТ адаптированный текст adapted text

Авторський текст, полегшений для розуміння малопідготовленим читачем.

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ ЗА ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ І
СУМІЖНИХ ПРАВ административная ответственность в Украине за нарушение
авторских и смежных прав

administrative responsibility in Ukraine for infringement of copyright
and neighbouring rights

Відповідно до статей 164 і 164 Кодексу України про адміністративні
правопорушення демонстрування фільмів або розповсюдження фільмів шляхом
продажу чи передачі в прокат фільмокопій без державного посвідчення на
право розповсюдження і демонстрування фільмів, порушення умов
розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним
посвідченням на право розповсюджування І демонстрування фільмів, —
тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока п’яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій,
а також грошей, одержаних від їх демонстрування, продажу або передачі в
прокат. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування
заходів адміністративного стягнення, — тягнуть за собою накладення
штрафу від сорока п’яти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх
демонстрування, продажу або передачі в прокат. Розповсюдження фільмів
шляхом виготовлення фільмокопій без державного посвідчення на право
розповсюдження і демонстрування фільмів з метою їх демонстрування,
продажу, передачі в прокат — тягне за собою накладення штрафу від
шістдесяти до дев’яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
з конфіскацією фільмокопій, засобів їх виготовлення, а також грошей,
отриманих від їх демонстрування,

продажу або передачі в прокат. Ті самі дії, вчинені повторно протягом
року після застосування заходів адміністративного стягнення, — тягнуть
за собою накладення штрафу від дев’яноста до ста п’ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій,
засобів їх виготовлення, а також грошей, отриманих від ‘їх
демонстрування, продажу або передачі в прокат.

АДМІНІСТРАТИВНЕ СТЯГНЕННЯ административное взыскание administrative
penalty

Один із заходів адміністративного впливу щодо осіб, які вчинили
адміністративні проступки. Система адміністративних стягнень включає
стягнення морального характеру (попередження, громадський осуд), грошові
та майнові стягнення (штраф, компенсацію), стягнення, звернені на особу
порушника (виправні роботи, арешт, тимчасове позбавлення окремих
професійних прав). Заходи адміністративного стягнення суворо регулюються
законом. Адміністративні стягнення накладають повноважні органи
державного управління, в деяких випадках — одноособове суддя, певні
громадські організації. Захист прав осіб, які мають авторське право і
суміжні права, може здійснюватися в порядку, встановленому
адміністративним законодавством.

АКАДЕМІЧНЕ ВИДАННЯ академическое издание academic publication

Найбільш повне видання з науково вивіреним авторським текстом, що
включає всі його варіанти з ґрунтовними коментарями. Включає також
листи, щоденники, записні книжки, різноманітні записи автора,
авторизовані документи тощо.

АКВАРЕЛЬ

акварель

aquarelle

Живопис фарбами (переважно на рослинному клею), що розводяться водою, її

34

АЛЬБОМ

основні якості — прозорість фарб, крізь які просвічують тон і фактура
основи (переважно паперу, рідше шовку, слонової кістки), чистота
кольору. Ахварель поєднує особливості живопису (багатство тону, побудова
форми і простору кольором) і графіки (активна роль паперу в побудові
зображення). Специфічні засоби акварелі — розмиви і запливи, що
створюють ефект рухомості та трепетливості зображення. До акварелі,
виконаної пензлем, часто вводять рисунок пером або олівцем.

АКОМПАНЕМЕНТ

аккомпанемент

accompaniment

Музичне супроводження мелодій голосу, мелодій інструментального твору.
Акомпанують на окремих інструментах (фортепіано, баян, гітара тощо),
оркестром, ансамблем різного складу (народним, академічним, джазовим).
Акомпанемент допомагає солісту більш виразно виконати свою партію.

АКОРДНА ВИНАГОРОДА аккордное вознаграждение piece-work fee

Винагорода, що виплачується авторові видавцем за твір в цілому,
незалежно від його обсягу.

АКРОНІМ

акроним

acronym

У музиці ім’я, зашифроване в літерних назвах нот, що утворюють певний
мотив. Як приклад часто наводять німецьке написання прізвища Бах (Bach):
В (-сібе-моль) — А (-ля) — С (-до) — Н (-сі).

АКТ

акт act

Значна, порівняно завершена частина драматичного твору або театральної
вистави, яка здебільшого увінчується подією, що має важливе значення для
розвитку драматичного сюжету.

АКТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО актерское искусство actor’s art

Мистецтво акторської гри, створення художніх образів — персонажів у
театрі, кіно, на естраді, телебаченні, радіо, у масових видовищах тощо.

АЛЕАТОРИЧНІ МУЗИЧНІ ТВОРИ алеаторические музыкальные произведения
aleatoric music works

Твори, в яких композитор передбачає можливість творчого збагачення
оригіналу виконавцем, дозволяючи або пропонуючи йому певний вибір
(стосовно інтенсивності звучання, тривалості, варіювання інших звукових
або мелодійних елементів твору тощо) або навіть у певному розумінні
по-кладаючи на нього завершення форми твору на основі заданих
композитором параметрів. Внесок виконавців в алеаторичний твір може
охоронятися, відповідно до характеру їх впливу на такий твір, як
творіння композитора, або як переробка, або як спільний творчий внесок у
твір. Охорона такого внеску може залежати від факту його фіксації.

АЛЕЯ

аллея path, walk

Дорога, пішохідна або проїзна, в парку чи саду, обабіч обсаджена
деревами, іноді в поєднанні з чагарниками, декоративною та меморіальною
скульптурою, павільйонами та фонтанами. Алеї бувають прямі (у регулярних
парках), криволінійні (у регулярних і пейзажних парках). Розрізняють
алеї дворядні й багаторядні, одноярусні і багатоярусні, аркові. Належать
до садово-паркового мистецтва, об’єкти якого захищаються авторським
правом.

АЛЬБОМ

альбом

album

Книжкове видання образотворчого мистецтва, переважно з пояснювальним
текстом. За характером образотворчих матеріа-

3-0-78

35

АЛЬМАНАХ

лів альбоми поділяються на художні, фотоальбоми, технічні. Художні
альбоми містять репродукції творів мистецтва або оригінальні (авторські)
графічні роботи: гравюри, літографії, монотипії тощо. Фотоальбоми
містять репродукції фотозобра-жень, спеціально виготовлених для альбому
або підібраних з документальних, архівних матеріалів, фотографій,
кінокадрів тощо. Технічні альбоми містять креслення, наукові та технічні
рисунки, фотографії, схеми, графіки, плани тощо. За цільовим
призначенням альбоми можуть бути науковими, науково-популярними,
виробничими, учбовими.

АЛЬМАНАХ

альманах

almanac

Неперіодичний збірник, в якому публікуються різні твори
авторів-сучасників. Принципи компонування друкованих матеріалів
використовують у радіомовленні і на телебаченні. Так виникли терміни
«радіоальманах», «телеальманах». Права упорядників альманахів
охороняються авторським правом.

АНІМАДІЙНЕ КІНО анимационное кино animated cinema

Термін, вживаний на означення виду кіномистецтва, що відображає
дійсність за допомогою знятих на плівку послідовних фаз руху мальованих
або об’ємних предметів методом покадрової зйомки (мультиплікаційне
кіно). Проекція цих зображень на екран зі швидкістю 24 кадри/с створює
ілюзію руху, ефект оживлення.

АНІМАЦІЯ (МУЛЬТИПЛІКАЦІЯ) анимация (мультипликация) animated cartoon
(film)

Виконання серії поодиноких знімків, малюнків, ляльок або витинанок у
різних фазах руху. Послідовно проектовані на екрані знімки дають ефект
оживлення мертвих форм.

АНОНІМ

аноним

anonym

Автор твору, який умисно приховує ім’я; твір без зазначення імені
автора.

АНОНІМНЕ ВИДАННЯ анонимное издание anonymous publication

Видання, випущене в світ без зазначення імені автора.

АНОНІМНИЙ ТВІР

див. ТВІР АНОНІМНИЙ

АНОНІМНІ АВТОРИ анонимные авторы anonymous authors

Автори пам’яток літератури і мистецтва, ім’я яких не встановлено. Твори
ще називають анонімами. До таких літературних пам’яток належать «Слово о
полку Ігоревім», «Історія Русів». У музиці анонімне авторство є
характерною властивістю музичного фольклору, поширене й у професійному
мистецтві.

АНОТАЦІЯ

аннотация annotation

Коротка характеристика видання з точки зору змісту, цільового і
читацького призначення, форми та інших особливостей. Включає також
відомості про автора. Вміщують у книгах, брошурах, анотованих тематичних
планах випуску видань, рекламних матеріалах, бібліографічних посібниках.

АНСАМБЛЬ

ансамбль

ensemble

Композиційне цілісна група споруд; музичний твір для кількох виконавців
(тріо, квартет); постійний художній колектив, що займається концертною
діяльністю; спільна участь кількох осіб у виконанні музичного твору,
одночасний спів кількох дійо-

36

АНТИМОНОПОЛЬНО ЗАКОНОДАВСТВО

вих осіб в опері (терцет, квінтет); художня узгодженість виконання
(драматичного, музичного).

АНСАМБЛЬ В АРХІТЕКТУРІ ансамбль в архитектуре architectural ensemble

Гармонійна єдність споруд, творів монументально-декоративного мистецтва,
зелених насаджень. Засоби формування ансамблів: просторова композиція,
силует, пропорційні співвідношення частин і цілого, пластика, колір.
Ансамблі створюють у єдиному стилі або різностильні. Великі ансамблі
складаються з кількох підпорядкованих загальній композиції ансамблів.

АНСАМБЛЬ У ВИКОНАВСЬКОМУ

МИСТЕЦТВІ

ансамбль в исполнительском искусстве

group

Порівняно невеликий (2—11 чол.) склад музикантів-виконавців або
співаків, що виконують твір спільно, але кожний проводить свою партію.
Такий тип ансамблів дістав назву «камерний ансамбль». Серед них
розрізняють вокальні та інструментальні, мішані та однорідні (що
складаються з інструментів однієї групи — струнні, смичкові та ін. — або
голосів одного тембру). До таких ансамблів належить також мистецький
колектив, де поєднано різні групи виконавців: ансамбль танцю (оркестр і
танцювальна група), ансамбль пісні і танцю (оркестр, хор, танцювальна
група).

АНСАМБЛЬ У МУЗИЧНОМУ

МИСТЕЦТВІ

ансамбль в музыкальном искусстве

ensemble of musical art

Музичний твір, написаний для камерного ансамблю виконавців. Це може бути
дует, тріо, квартет, квінтет, секстет тощо.

АНСАМБЛЬ У ТЕАТРАЛЬНОМУ

МИСТЕЦТВІ

ансамбль в театральном искусстве

ensemble of theatrical art

Злагодженість у грі акторів, вміння поєднувати свій задум і сценічне
завдання із завданнями інших акторів у рамках режисерського задуму
вистави. Ансамбль сприяє стильовій єдності спектаклю, в ньому
виявляється особлива природа спектаклю як мистецтва синтетичного,
колективного, що передбачає гармонійне поєднання всіх його виражальних
засобів.

АНТЕНА антенна aerial, antenna

Пристрій для випромінювання або приймання радіохвиль.

АНТИМОНОПОЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО антимонопольное законодательство
antimonopoly legislation

Антимонопольне законодавство має безпосереднє відношення до авторського
права і суміжних прав. З метою забезпечення майнових прав авторів,
виконавців, виробників фонограм та інших володільців авторських і
суміжних прав у випадках, коли їх практичне здійснення в індивідуальному
порядку утруднено (публічне виконання, зокрема на радіо і телебаченні,
відтворення твору шляхом механічного, магнітного та іншого запису,
репродукування та інші випадки), можуть створюватися організації, що
управляють майновими правами зазначених осіб на колективній основі.
Оскільки такі організації за самою своєю суттю повинні займати домінуюче
становище на ринку, на їх діяльність не поширюються обмеження,
передбачені анти-монопольним законодавством. Разом з тим наявність
охорони авторського права і суміжних прав не виключає застосування
положень про захист від недобросовісної конкуренції. Так, акти
буквального копіювання в конкретному випадку можуть розглядатися як акти
недобросовісної конкуре-

37

АНТИМОНОПОЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ЯК ЗАСІБ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО
ПРАВА…

нції, якщо особливі обставини даного випадку вказують на недобросовісну
поведінку з боку імітатора. Часом підприємства з метою маркетингу
використовують протягом певного часу популярність і славу, пов’язану з
іменем або з образом, включаючи, наприклад, голоси певних знаменитостей
чи героїв, оскільки очікується, що подібне використання буде стимулювати
споживчий попит на продукт ліцензіата. Несанкціоноване використання
імені або образу може створити змішування або ризик змішування щодо
популярності чи слави знаменитості або героя.

АНТИМОНОПОЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ЯК ЗАСІБ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА
І СУМІЖНИХ ПРАВ антимонопольное законодательство Украины как способ
защиты авторского права и смежных прав antimonopoly legislation of
Ukraine as a way of copyright and neighbouring rights protection

Конституцією України встановлено: «Держава забезпечує захист конкуренції
у підприємницькій діяльності. Не допускаються зловживання монопольним
становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та
недобросовісна конкуренція. Види і межі монополії визначаються законом».
Відповідно до антимонопольного законодавства та Державної програми
демонополізації економіки та розвитку конкуренції основним завданням
антимо-нопольних органів є: здійснення державного контролю за
дотриманням антимонопольного законодавства; сприяння розвитку
добросовісної конкуренції у всіх сферах економіки. Законом України «Про
обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у
підприємницькій діяльності» визначені основні дії, які визнаються як
недобросовісна конкуренція. Закон України «Про захист від
недобросовісної конкуренції» визначає правові засади захисту
господарюючих суб’єктів (підприємців) і споживачів від недобросовісної
конкуренції. Недобросовісною конкуренцією вважаються будь-які дії у
конку-

ренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям
підприємницької діяльності, зокрема стосовно об’єктів авторського права
і суміжних прав.

АНТОЛОГІЯ

антология

anthology

Збірник вибраних творів або уривків з них різних авторів, зібраних з
певною метою. В давнину антології укладалися переважно з віршів. Тепер
жанрова різноманітність антологій розширилась, до них включають як
поетичні, так і прозові та драматичні твори. Антології належать до
складених творів, права упорядників яких охороняються, якщо
упорядкування змісту антологій здійснено без заподіяння шкоди охороні
творів, що входять до них. Для вміщення в антології творів, що
охороняються авторським правом, необхідний дозвіл їх авторів.

АНТРАКТ антракт interlude, interval

Музична п’єса, яку виконують після антракту, перед підняттям завіси;
перерва між діями спектаклю або відділеннями концерту, циркової вистави.

АНТРЕПРЕНЕР

антрепренер

impresario

Власник, орендатор, утримувач приватного видовищного закладу.

АПЛІКАЦІЯ аппликация applique work

Орнамент або художнє зображення, виконані накладанням (нашиванням) на
папір (тканину) різноколірних шматочків паперу чи матерії. Як твір є
об’єктом авторського права.

38

АРТИСТ

АРАБЕСКИ

арабески arabesque

Невеликий музичний твір, примхливий і невимушений за характером;
складений орнамент з геометричних і стилізованих рослинних візерунків,
переважно з арабськими написами.

АРАНЖУВАЛЬНИК

аранжировщик

arranger

У музиці той, хто займається перекладенням (аранжуванням) твору автора
для іншого складу виконавців.

АРАНЖУВАННЯ МУЗИЧНОГО ТВОРУ аранжировка музыкального произведения
arrangement of a musical work

Перекладення музичного твору для виконання його іншими, порівняно з
оригіналом, інструментами або голосами. Виконавський склад при цьому
може бути розширений або зменшений. Аранжування нерідко приводить до
певного спрощення або ускладнення музичної фактури оригіналу. Необхідно
відрізняти аранжування від транскрипції. При транскрипції композитор
більш вільно і творчо підходить до оброблюваного твору і, по суті,
створює самостійний твір. В естрадній музиці під аранжуванням
розуміється обробка нової або вже добре відомої мелодії. Така обробка
включає в себе: гармонізацію (перегармо-нізацію) мелодії, внесення
певних змін до її ритмічного рисунку, створення розгорнутої і багатої
музичної фактури, інструментування. На практиці створення мелодії та її
аранжування практично виконуються різними композиторами.

АРЕШТ КОНТРАФАКТНИХ ПРИМІРНИКІВ

арест контрафактных экземпляров arrest of counterfeit copies

До розгляду справи по суті суд або суддя мають право винести ухвалу про
накладення арешту і вилучення всіх примірників творів і фонограм,
відносно яких припус-

кається, що вони є контрафактними (виготовленими і розповсюдженими з
порушенням авторського права і суміжних прав), а також матеріалів і
обладнання, призначених для їх виготовлення і відтворення. За наявності
достатніх даних про вчинення злочину, за який відповідно до
законодавства передбачена кримінальна відповідальність, орган дізнання,
слідства або суд зобов’язані вжити заходів для забезпечення вчиненого
або можливого в майбутньому цивільного позову шляхом розшуку і
накладення арешту на примірники творів і фонограм, щодо яких
припускається, що вони є контрафактними; матеріали і обладнання,
призначені для їх виготовлення і відтворення; документи, рахунки та інші
предмети, що можуть бути доказом вчинення дій, за які відповідно до
законодавства передбачена кримінальна відповідальність.

АРІЯ

ария

aria

Завершений сольний вокальний епізод в опері, ораторії, кантаті.
Узагальнює певний стан драматургії твору, характеризує і розкриває
емоційний стан героя. Арією називається також окремі концертні вокальні
твори, інструментальні п’єси наспівного характеру, частини оркестрових
сюїт.

АРКУШЕВЕ ВИДАННЯ листовое издание loose leaf edition

Видання у вигляді одного або кількох аркушів друкованого матеріалу
будь-якого формату без скріплення.

АРТИСТ

артист

performer

Виконавець творів мистецтва.

39

АРХІВ

АРХІВ

архив

archives

Сукупність листів, рукописів, знімків тощо, які стосуються діяльності
певної установи або особи; установа (або відділ в установі), де
збирають, упорядковують і зберігають документальні матеріали.
Допускається вільне відтворення шляхом репродукування в одному
примірнику без одержання прибутку випущених у світ творів архівами для
заміни втрачених примірників, а також малих за обсягом творів із
періодичних видань; коротких частин з інших випущених у світ творів,
якщо таке використання здійснюється архівом на запити громадян з метою
освіти або навчання, а також якщо таке використання здійснюється
навчальним закладом для аудито-рних занять.

АРХІТЕКТУРА

архитектура

architecture

Мистецтво проектувати і будувати об’єкти, що оформляють просторове
середовище для життя і діяльності людини. Твори архітектури — будівлі,
ансамблі, а також споруди, що організовують відкрито простори
(монументи, тераси, набережні тощо). Планування та забудова міст і
населених пунктів становить особливу галузь будівельного мистецтва —
містобудування. Частиною архітектури є простори, сформовані шляхом
перетворення і об’єднання елементів природи (садово-паркове мистецтво).
В архітектурі вирішення практичних утилітарних завдань поєднується з
художньою творчістю — створенням архітектурних образів. Будучи частиною
матеріальної культури суспільства, архітектура є одночасно одним із
провідних видів пластичних мистецтв.

АРХІТЕКТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ архитектурная деятельность architectural
activity

Діяльність по створенню об’єктів архітектури, яка включає творчий процес
ар-

хітектурного рішення і його втілення, координацію дій учасників
розроблення всіх складових частин проектів з планування і благоустрою
територій, будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації,
капітального ремонту) будівель і споруд, здійснення
архітектурно-будівельного контролю і авторського нагляду за їх
будівництвом, а також здійснення науково-дослідної та викладацької
роботи у цій сфері.

АРХІТЕКТУРНЕ РІШЕННЯ архитектурное решение architectural decision

Авторський задум щодо просторової, планувальної, функціональної
організації зовнішнього вигляду та інтер’єрів об’єкта архітектури, а
також інженерного та іншого забезпечення його реалізації, викладений в
архітектурній частині проекту на всіх стадіях проектування і
зафіксований у завершеному будівництвом об’єкті.

АРХІТЕКТУРНИЙ ПРОЕКТ архитектурный проект architectural project

Документація для будівництва об’єктів архітектури, що складається з
креслень, графічних і текстових матеріалів, інженерних і кошторисних
розрахунків, які визначають містобудівні, об’ємно-планувальні,
архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, вартісні
показники конкретного об’єкта архітектури.

АРХІТЕКТУРНІ ТА МІСТОБУДІВНІ КОНКУРСИ

архитектурные и градостроительные

конкурсы

architectural and city-building competitions

Для виявлення кращих архітектурно-планувальних, інженерно-технічних та
економічних проектних пропозицій щодо об’єктів містобудування та
архітектури і визначення виконавців проектної документації широко
практикується проведення архітектурних та містобудівних конкурсів
(місцевих, регіональних, міжнародних). Такі конкурси можуть
організовуватися також для

40

АТРАКЦІОН

виявлення кращої проектної пропозиції щодо забудови конкретних
земельних ділянок. Переважно на конкурсній основі здійснюється
розроблення проектів архітектури, реалізація яких має суттєвий вплив на
розвиток і формування забудови населених пунктів, а також об’єктів, які
розміщуються в зоні охорони пам’яток історії та культури або можуть
негативно вплинути на території і об’єкти природно-заповідного фонду.
Авторові проекту, який переміг на конкурсі, надається переважне право на
подальше розроблення проектної документації. Особа, конкурсний проект
якої визнано кращим, користується переважним правом його реалізації.

АРХІТЕКТУРНИЙ ТВІР

див. ТВІР АРХІТЕКТУРНИЙ

АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНІ

ЗАВДАННЯ

архитектурно-планировочные задачи

architectural-planned tasks

Документ, який містить комплекс містобудівних та архітектурних вимог і
особливих умов проектування та будівництва об’єкта архітектури, що
випливають з положень затвердженої містобудівної документації, місцевих
правил забудови населених пунктів, включаючи вимоги і умови щодо охорони
пам’яток історії та культури, довкілля, законних прав та інтересів
громадян і юридичних осіб при розташуванні об’єкта архітектури на
конкретній земельній ділянці.

АРХІТЕКТУРНО-ТЕХНІЧНИЙ

ПАСПОРТ ОБ’ЄКТА АРХІТЕКТУРИ

архитектурно-технический паспорт объекта

архитектуры

architectural-technical passport of an object

of architecture

На кожний завершений об’єкт архітектури і до його прийняття в
експлуатацію складається архітектурно-технічний паспорт об’єкта
архітектури. В такому паспорті містяться відомості про замовника,
архітектора — автора проекту та інших роз-

робників проекту, підрядника, місце і строк зберігання проектної
документації, а також основні характеристики об’єкта архітектури та
гарантійні зобов’язання виконавців проектних і будівельних робіт. У
паспорті зазначаються особливі умови щодо експлуатації об’єкта
архітектури, а також його окремі елементи (деталі фасадів, інтер’єри,
благоустрій, наявність творів монументального і декоративного мистецтва
тощо), які не підлягають змінам без згоди архітектора — автора проекту.

АТЛАС

атлас atlas

Картографічне видання (твір), що складається з багатьох карт, об’єднаних
загальною програмою і темою тощо. Атласи бувають географічні
(географічних карт), астрономічні (карт зоряного неба). Інше значення
терміну — альбом спеціального призначення, що містить зображення різних
об’єктів, які служать для вивчення їх або для керівництва у видавничій
чи іншій діяльності. До них відносяться атласи анатомічний (із
зображенням органів і частин людського тіла), ботанічний (із зображенням
рослин), зоологічний (із зображенням тварин), технічний (із зображенням
конструкцій, креслень, моделей), медичний (із зображенням патологічних
явищ в організмі людини), лінгвістичний (із зображенням зон розселення
різномовних народів світу, з розповсюдженням мов і діалектів).

АТРАКЦІОН

атракцион attraction

Центральний номер циркової програми, позначений високою виконавською
майстерністю, видовищною ефективністю. В атракціоні обов’язково присутні
елементи новизни, трюкової насиченості. Розраховано на підвищений
інтерес глядачів.

41

АТРИБУЦІЯ

АТРИБУЦІЯ

атрибуция

attribution

Визначення достовірності, автентичності художнього твору, його автора,
місця й часу створення.

АУДІОВІЗУАЛЬНЕ ВИДАННЯ аудиовизуальное издание audiovisual publication,
A V edition

Видання, що містить поряд із словесним, цифровим, ієрогліфічним,
формуль-ним (хімічні або математичні знаки) текстом записи звуків
(платівки, магнітофонні стрічки) і зображення (слайди, плівки тощо).
Широко використовується з учбовою метою.

АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ ЗАПИС аудиовизуальная запись audiovisual fixation

Одночасний запис звуку і запис зображення сцен з життя чи живого
виконання твору або читання (декламування твору) в будь-якій зручній,
довгочасній матеріальній формі, що дозволяє одержати чітке

сприйняття. Аудіовізуальна фіксація виконаного або прослуханого твору
звичайно розглядається як його відтворення.

АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ ТВІР

див. ТВІР АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ

АУКЦІОН

аукцион auction

Продаж з публічного торгу у визначеному місці та визначений час майна (в
тому числі художніх творів), заздалегідь виставленого для огляду. Воно
стає власністю того з покупців, хто запропонував найбільшу Ціну.

АФІША

афиша

advertisement, paster, placard

Рекламне аркушеве видання, що містить повідомлення про концерт,
спектакль, виставку або інший культурний захід, громадське видовище,
спортивне змагання тощо і призначене для розклеювання на стендах або
афішних вітринах.

42

БАЛЕТ

БАГАТОМОВНЕ ВИДАННЯ многоязычное издание multilingual edition, polyglot
edition

Видання, в якому текст повністю або частково публікується кількома
мовами.

БАГАТОТОМНЕ ВИДАННЯ многотомное издание multivolume edition

Неперіодичне видання, що складається з двох або більше нумерованих
томів, що становлять собою єдине ціле за змістом і оформленням.

БАГЕТ

багет

baguet(te)

Різьблена або пофарбована планка для виготовлення рамок чи оздоблення
стін. Як твір декоративно-прикладного мистецтва є об’єктом авторського
права. За промислове виготовлення багету художнику сплачується
винагорода у розмірі, як правило, певного відсотка від відпускної ціни
кожного погонного метра.

БАЗА ДАНИХ (КОМПІЛЯЦІЯ ДАНИХ) база данных (компиляция данных) database
(compilation of data)

Компіляція матеріалів, даних або іншої інформації, яка за добором і
розташуванням матеріалів є результатом творчої праці. Поняття бази даних
не поширюється на комп’ютерні програми, за допомогою яких може
здійснюватися електронний доступ до матеріалів бази даних. Правова
охорона баз даних є традиційним питанням стосовно відмінностей щодо
обсягу і меж їх охорони, передбачених різними національними системами.
Широкого розповсюдження набула авторсько-правова охорона баз даних
відповідно до положень Бернської конвенції. Разом з тим актуальним є
створення комплексної системи охорони баз даних у зв’язку зі швидким
розвитком тех-

нологи щодо копіювання, передачі та комерціалізації електронних баз
даних. Нові види технологічних застосувань не тільки викликали революцію
стосовно масштабів і видів використання баз даних, але й становлять
основу Internet, яка значною мірою залежить від баз даних, що
забезпечують функціонування системи. Подібно до будь-якого іншого
електронного матеріалу, бази даних можна дублювати і передавати в
будь-яке місце світу шляхом натиснення кнопки. Вони є суттю і джерелом
інформаційного суспільства, благами якого всі хочуть скористатися. Тому
для баз даних характерна особлива вразливість. У зв’язку з цим
з’являється необхідність забезпечення охорони їх у світовому масштабі.
20 грудня 1996 року на Дипломатичній конференції ВОІВ було розглянуто
проект Договору з інтелектуальної власності відносно баз даних, робота
над яким продовжується.

БАЛЕТ

балет ballet

Вид музично-сценічного мистецтва. Головні його складові частини: музика
і хореографія, що включають у себе всі види танцю і пантоміми, сценарій
(лібретто), а також художнє оформлення. Драматичний задум балету
розкриває і передає музика в її синтезі з хореографією. В танці
розкриваються зміст балету, характери дійових осіб, їх думки, почуття,
настрої та вчинки. Мистецтво артистів — балерин і танцюристів — робить
його одухотвореним, поетично змістовним. Декорації, костюми відтворюють
час і місце дії, атмосферу, в якій відбуваються події. Балет буває
багатоактним або одноактним, балетом-п’єсою з розгорнутим сюжетом,
балетом-симфонією — безсюжетним твором або хореографічною мініатюрою. В
балеті взаємодіють кілька видів танцю: класичний, характерний,
ритмопластичний, сучасний. Класичний танець — це головна «пластична
мова» в балеті. Характерний танець побудований значною мірою на народній
хореографії. Складовою частиною балету є пантоміма. В пантомімних сценах
автори мімікою і жестами висловлюють почут-

43

БАЛЕТМЕЙСТЕРСЬКЕ МИСТЕЦТВО

тя, переживання героїв, передають суть подій, що відбуваються.

БАЛЕТМЕЙСТЕРСЬКЕ МИСТЕЦТВО балетмейстерское искусство ballet master art

Напрями мистецької діяльності, основним предметом якої є хореографія в
балеті, балетних і танцювальних епізодах в інших музично-сценічних видах
мистецтва (операх, оперетах, ораторіях, драматичних виставах,
кінофільмах, мультфільмах та ін.), концертному інсценізованому танці та
хореографічному номері. Головна фігура балетмейстерського мистецтва —
балетмейстер (постановник, почасти автор хореографічної основи твору).
Грунтується на лібретто (сценарії), музиці (оригінальній і
компілятивній, іноді складеній з різних музичних творів самим
балетмейстером) і художньому оформленні (костюми, освітлення тощо), що
вимагає постійної співпраці балетмейстера з лібретистом, композитором,
художником, інженерно-освітлювальною службою, балеринами і артистами
балету.

БАСЕЙН

бассейн pool

Штучне водоймище, переважно частина архітектурного комплексу саду або
парку. Важливий композиційний елемент садово-паркового мистецтва.
Басейни широко застосовуються в сучасній архітектурі.

БЕЗГОНОРАРНЕ ВИДАННЯ

безгонорарное издание free of royalty edition

Видання, що випускається або випущено без виплати автору (упоряднику)
або авторському колективу (колективу упорядників) авторського гонорару
(винагороди). Винагорода не виплачується, наприклад, якщо строк дії
авторського права закінчився або якщо твір, що видається, написано в
порядку виконання службового завдання або планової наукової роботи.

БАЛЬНИЙ ТАНЕЦЬ бальный танец ball dance

Виконується парою або більшою кількістю на танцювальних вечорах (балах).
Має також назву «побутовий танець». Об’єкт суміжних прав.

БАРЕЛЬЄФ

барельєф bas-relief

Вид рельєфної скульптури, в якій випукла частина зображення виступає над
плоскістю фону не більш ніж на половину свого об’єму. Барельєф
(образотворчий і орнаментальний) — поширений вид оздоблення
архітектурних споруд і творів декоративного мистецтва. Барельєфом часто
оздоблюються постаменти пам’ятників, меморіальні дошки, монети, медалі.

БЕЗДОГОВІРНЕ ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

бездоговорное нарушение авторских прав non-contractual violation of
copyright

Подібні справи можуть порушуватися авторами або іншими володільцями
виключних майнових авторських прав. Позови про захист виключних
авторських прав можуть бути подані не тільки в тих випадках, коли
порушення вже має місце, але й тоді, коли правопорушення тільки
готується. Володілець виключних авторських прав має право вимагати від
порушника за своїм вибором: визнання своїх прав; припинення дій, що
порушують право або створюють загрозу його порушенню; відшкодування
моральної шкоди; відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду;
виплати компенсації замість відшкодування збитків; вжиття інших заходів
захисту, передбачених цивільним, адміністративним або кримінальним
законодавством.

44

БЕРНСЬКА КОНВЕНЦІЯ ПРО ОХОРОНУ ЛІТЕРАТУРНИХ І ХУДОЖНІХ ТВОРІВ (1886 р.)

БЕЗПЛАТНИЙ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ

ПРИМІРНИК

бесплатный обязательный экземпляр

free deposit copy

Примірник видання, безплатно одержуваний державними книгосховищами і
деякими центральними установами на підставі чинного законодавства в
порядку державного комплектування.

БЕЗПОСЕРЕДНЄ ПРИЙМАННЯ

ШИРОКОЮ ПУБЛІКОЮ СИГНАЛІВ

ІЗ СУПУТНИКА

непосредственный прием широкой публикой

сигналов со спутника

direct reception from a satellite by the general

public

Приймання несучих програми сигналів із супутника без посередництва
наземної станції, що перетворює передавані сигнали в звичайні
радіохвилі, які можуть бути прийняті публікою. Перетворення здійснюється
самим супутником прямого мовлення. Брюссельська конвенція про
розповсюдження несучих програму сигналів, передаваних через супутники,
не поширюється на випадки безпосереднього приймання сигналів широкою
публікою з космосу.

БЕЗПОСЕРЕДНЄ ПУБЛІЧНЕ СПОВІЩЕННЯ

непосредственное публичное сообщение direct public communication

Публічне читання і усні виступи безпосередньо перед публікою,
драматичний спектакль, виконання музичних творів за допомогою голосу,
виступ соліста чи оркестру без вокального супроводу.

БЕЛЕТРИСТИКА

беллетристика fiction

Література у прозі: оповідання, повісті, романи (на відміну від
драматургії і поезії). У широкому розумінні слова белетристичні твори —
це художня література.

БЕРНСЬКА КОНВЕНЦІЯ ПРО ОХОРОНУ ЛІТЕРАТУРНИХ І ХУДОЖНІХ ТВОРІВ (1886 р.)
Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений
(1886 г.) Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic
Works (1886)

Конвенція базується на трьох основних принципах і містить ряд положень,
які визначають мінімальний рівень охорони, що надається, а також ряд
спеціальних положень відносно країн, що розвиваються. Три основні
принципи є такі: твори, країною походження яких є одна з договірних
держав (тобто твори, автор яких є громадянином такої держави, або твори,
вперше опубліковані в такій державі), повинні користуватися тією ж
охороною в кожній з інших договірних держав, яка надається творам їх
власних громадян (принцип національного режиму); така охорона не повинна
обумовлюватися виконанням будь-яких формальностей (принцип автоматичної
охорони); така охорона не залежить від наявності охорони в країні
походження твору (принцип незалежності охорони). Мінімальні норми
охорони поширюються на твори і права, які підлягають охороні, а також на
строк охорони. Що стосується творів, то охорона повинна поширюватися на
«кожний твір у літературній, науковій і художній сферах, незалежно від
способу або форми його вираження» (стаття 2(1) Конвенції). З врахуванням
деяких дозволених застережень, обмежень або виключень правами, які
повинні визнаватися як виключні права давати дозволи, є наступні: право
на переклад; право на адаптацію і аранжування твору; право на публічний
показ або виконання драматичних, музично-драматичних і музичних творів;
право публічно декламувати літературні твори; право передачі для
публічного ознайомлення, показу або виконання таких творів; право на
мовлення (з можливістю для договірних держав передбачати лише право на
винагороду, замість права давати дозвіл); право відтворювати будь-яким
способом і в будь-якій формі (з можливістю

45

БІБЛІОГРАФІЧНЕ ВИДАННЯ

для договірних держав дозволяти відтворення без згоди автора в деяких
особливих випадках за умови, що воно не суперечить нормальному
використанню твору і не завдає відчутної шкоди законним інтересам
автора; і з можливістю для договірних держав, у випадку звукового запису
музичного твору, встановлювати права лише на справедливу винагороду);
право використовувати твір як основу аудіовізуального твору, а також
право на відтворення, розповсюдження, публічне виконання або
ознайомлення публіки з таким аудіовізуальним твором. Конвенція також
передбачає немай-нові права, тобто право автора вимагати визнання його
авторства на твір і протидіяти будь-якому спотворенню, перекрученню або
іншій зміні цього твору, а також будь-якому посяганню на твір, здатному
завдати шкоди честі або репутації автора. Стосовно тривалості охорони
загальне правило полягає в тому, що охорона триває до закінчення
п’ятдесятого року після смерті автора. Однак є виняток з цього
загального правила. Для творів, випущених анонімно або під псевдонімом,
строк охорони закінчується через 50 років після того, як твір став
правомірно доступним для публіки, за винятком тих випадків, коли взятий
автором псевдонім не викликає сумнівів у його особі або якщо автор
розкриє свою особу протягом цього строку. В такому випадку
застосовується загальне правило. Для аудіовізуальних (кінематографічних)
творів мінімальний строк охорони закінчується через 50 років після того,
як твір став доступним для публіки (випуск твору), або — якщо ця подія
не настане — строк охорони закінчується через 50 років після створення
твору. Для творів прикладного мистецтва і фотографічних творів
мінімальний строк охорони закінчується через 25 років від часу створення
такого твору. Країни, які відповідно до практики, встановленої
Генеральною Асамблеєю ООН, вважаються такими, що розвиваються, стосовно
деяких творів і за певних умов можуть не дотримуватися цих мінімальних
рівнів стосовно права на переклад і права на відтворення. Бернський союз
має Асамблею і Виконав-

чий комітет. Будь-яка країна — член Союзу, яка приєдналася, принаймні,
до адміністративних і заключних положень Стокгольмського акта, є членом
Асамблеї. Члени Виконавчого комітету вибираються з членів Союзу, за
винятком Швейцарії, яка є членом Комітету ex officio. Підготовка
дворічної програми і бюджету Міжнародного бюро стосовно Бернського союзу
є завданням Асамблеї цього Союзу. Конвенція відкрита для всіх держав.
Ратифікаційні грамоти або акти про приєднання повинні подаватися на
збереження Генеральному директору ВОІВ. Станом на 1 листопада 1999 року
учасниками Конвенції були 125 держав.

БІБЛІОГРАФІЧНЕ ВИДАННЯ библиографическое издание bibliographical
publication

Інформаційне видання, що містить упорядковану сукупність бібліографічних
записів.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС библиографическое описание bibliographical
description, bibliographical entry

Уніфікована за складом і послідовністю елементів сукупність відомостей
про твір друку (його частини) або групу творів, що дає можливість
ідентифікувати твір друку, а також одержати уявлення про його зміст,
обсяг, апарат тощо.

БІБЛІОГРАФІЯ

библиография

bibliography

Сфера науково-практичної діяльності по підготовці й доведенню до
споживачів інформації з метою впливу на використання творів друку в
пресі. До функцій бібліографії також входить підготовка і доведення до
споживачів інформації про рукописні книги, дисертації, депоновані
рукописи та інші матеріали.

46

БРЮССЕЛЬСЬКА КОНВЕНЦІЯ ПРО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НЕСУЧИХ ПРОГРАМИ СИГНАЛІВ…

БІБЛІОТЕКА

библиотека

library

Заклад, що видає книги для читання, і зібрання книг; приміщення для
зберігання книг. Можливе вільне відтворення шляхом репродукування в
одному примірнику без одержання прибутку випущених у світ творів
бібліотеками для заміни втрачених примірників; малих за обсягом творів
із періодичних видань, а також коротких частин з інших випущених у світ
творів, якщо таке використання здійснюється бібліотекою на запити
громадян з метою освіти або навчання, а також якщо таке використання
здійснюється навчальним закладом для аудито-рних занять.

БІОГРАФІЯ

биография

biography

Чийсь життєпис. Якщо автор сам розповідає про своє життя, носить назву
автобіографії. Біографія може бути простим переліком фактів, викладених
у хронологічній послідовності, але може містити й їх осмислення на фоні
історичних подій. Неофіційні біографії (написані без дозволу самої
особи) часто породжують спори щодо інтерпретації викладеного і самих
фактів.

БРАСЛЕТ

браслет bracelet, bangle

Прикраса для руки, виготовлена з кістки, бронзи, золота, срібла, скла,
дерева, бурштину, пластмаси та інших матеріалів. Різні за формою,
браслети виконували здебільшого у техніці лиття, декорували коштовним
камінням, гравіруванням, емалями, черню, інкрустацією тощо. Художній
браслет належить до творів прикладного мистецтва, які охороняються
авторським правом.

БРОШУРА

брошюра

brochure

Неперіодичне текстове книжкове видання обсягом понад чотири, але не
більше 48 сторінок.

БРЮССЕЛЬСЬКА КОНВЕНЦІЯ ПРО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НЕСУЧИХ ПРОГРАМИ СИГНАЛІВ, ЩО
ПЕРЕДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ СУПУТНИКИ (1974 р.) Брюссельская конвенция о
распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники
(1974 г.) Brussels Convention relating to the Distribution of
Program-Carrying Signals Transmitted by Satellite (1974)

Головною метою Конвенції про розповсюдження несучих програми сигналів,
що передаються через супутники (підписана у Брюсселі 21 травня 1974
року), є створення всесвітньої системи попередження розповсюдження
органами-розповсюджувачами несучих програми сигналів, що передаються
через супутники, які не призначені для цих органів розповсюджувачів, а
також захист інтересів авторів, організацій мовлення, виробників
фонограм. Конвенція містить принципове положення про неможливість
тлумачення її як такої, що обмежує право договірної держави на
застосування її національного законодавства для запобігання зловживань
монополій. Норми міжнародного права, викладені в Конвенції, захищають
від несанкціонованого розповсюдження не власне радіо- чи телевізійні
програми, а сигнали електрозв’язку, за допомогою яких такі програми
передаються. Разом з тим сигнали повинні нести саме програму, адресовану
для публіки. Конвенцією передбачена система державних запобіжних заходів
проти несанкціонованого розповсюдження сигналів, що передаються через
штучні супутники Землі. Бурхливий розвиток безпосереднього телевізійного
мовлення призвів до збільшення кількості програм, адресованих чітко
визначеним суб’єктам, але водночас поширилося інформаційне (супутникове)
«пі-

47

БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТА АРХІТЕКТУРИ

ратство», тобто перехоплення трансльованих через штучні супутники Землі
авторських програм з їх подальшою ретрансляцією на певну аудиторію без
дозволу організацій, що мали на це ексклюзивне право, а також без
виплати гонорару автору. Держа-ва-учасниця повинна вживати відповідних
заходів по запобіганню розповсюдження на своїй території чи з своєї
території будь-якого сигналу, що несе програми, будь-яким
органом-розповсюджувачем, для якого цей сигнал не призначався. Вона
наділена правом обирати відповідні заходи для досягнення цілей Конвенції
та визначати строк охорони несучих програми сигналів. Конвенція не
застосовується для захисту тих сигналів, які випромінюються через
супутники в системах безпосереднього мовлення для широкої публіки. На 1
листопада 1999 року учасниками цієї Конвенції були 19 держав. Конвенція
відкрита для будь-якої держави — члена ООН, або будь-якої із
спеціалізованих установ, що входять до системи ООН. Ратифікаційні
грамоти або акти про приєднання передаються на збереження Генеральному
секретарю ООН.

БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТА АРХІТЕКТУРИ

строительство объекта архитектуры consruction of an object of
architecture

Будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний
ремонт) об’єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої
документації, державних стандартів, норм і правил, місцевих правил
забудови населених пунктів. Архітектор — автор проекту або уповноважена
ним особа бере участь у прийнятті в експлуатацію закінченого
будівництвом об’єкта архітектури та підписує відповідний акт. Без
підпису архітектора — автора проекту

або уповноваженої ним особи такий акт є

недійсним.

БУКЛЕТ

буклет

booklet

Рекламне або дитяче видання чи путівник на одному аркуші, що складається
і не потребує розрізування під час читання.

БУТАФОРІЯ І РЕКВІЗИТ бутафория и реквизит theatrical properties

Бутафорія — це підробні предмети, які вживаються в театральних
постановках замість справжніх речей, а також деталі костюмів і
декорацій. До реквізиту відносяться всі предмети, які перебувають під
час спектаклів на сцені (картини, годинники, вази, книги, посуд тощо)
або з якими виходять на сцену і діють актори (ручка, олівець, записник,
рушниця, шпага тощо). Бутафорія виступає в театрі як
художньо-виражальний засіб. Предмети бутафорії можуть бути об’єктом
авторського права.

БЮЛЕТЕНЬ

бюллетень

bulletin

Періодичне видання або видання, що продовжується, яке містить, як
правило, короткі офіційні матеріали з питань, що входять до кола
інтересів організації, яка випускає його.

БЮСТ

бюст bust

Погруддя, переважно портретне зображення людини в круглій скульптурі.

48

ВИДАВНИЦТВО І АВТОР

В

ВАР’ЄТЕ

варьете variety show

Вид театру, у виставах якого поєднані елементи театрального, музичного,
естрадного й циркового мистецтва.

ВАРІАНТИ (ТЕКСТОЛОГІЧНІ) варианты (текстологические) versions (textual)

Порівняно невеликі відмінності тексту автографів, списків, копій або
друкованих видань одного твору, викликані авторською роботою над ним, що
не створюють нової редакції. Варіанти твору можуть бути об’єктом
авторського права.

ВАРІАЦІЯ

вариация

variation

Видозміна музичної теми, мелодії або її супроводу; невеликий сольний
класичний танець, звичайно технічно складний.

«ВЕЛИКІ ПРАВА» «большие права» «grand drafts»

Вираз, що означає права на драматичне (сценічне) виконання.

ВИВЕЗЕННЯ ТВОРІВ ЗА КОРДОН В ОСОБИСТИХ ЦІЛЯХ

вывоз произведений за границу

в личных целях

import of works abroad with personal needs

Допускається без згоди автора або іншого володільця авторського права і
без виплати винагороди вивезення примірника твору за кордон фізичною
особою виключно для особистих цілей.

ВИГОЛОСИТИ ПРОМОВУ ПУБЛІЧНО

произнести речь публично

(to) deliver a speech to the public

Звернутися з промовою до необмеженого кола осіб.

ВИДАВЕЦЬ

издатель

publisher

Фізична або юридична особа, яка здійснила підготовку і випуск видання.

ВИДАВНИЦТВО

издательство publishing house

Спеціалізоване підприємство, основним видом діяльності якого є
підготовка і випуск у світ видавничої продукції.

ВИДАВНИЦТВО І АВТОР издательство и автор publishing house and an author

Якщо видавництво має намір видати книгу, то перш за все необхідно
з’ясувати в автора, кому належать виключні авторські права на видання
книги. Це необхідно з’ясувати, навіть якщо твір раніше не публікувався.
Автор повинен повідомити про всі договори, які він раніше уклав на даний
твір, якщо ці договори ще діють. Доцільно ознайомитися з текстами
попередніх договорів. Якщо з’ясується, що автор нікому не передав
авторські права, або хоч і передавав раніше авторські права, але
попередні договори втратили силу, то переговори слід вести з автором,
оскільки він є володільцем авторських прав. Може з’ясуватися, що є
чинний договір, за яким автор передав виключні права іншій організації.
Якщо в договорі зазначено, що організація, яка одержала виключні права,
може ‘їх передавати третім особам, то дозвіл на видання твору може
надати ця організація, а не автор. Якщо в договорі про передачу
виключних прав не зазначено, що організація може передавати одержані
права третім особам, то дозвіл на подальше використання буде дійсним,
якщо він даний і автором, і цією організацією. Якщо автор має
літературного

40-78

49

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

агента, то переговори про укладення договору можна вести або з цим
агентом, або з самим автором, оскільки автор також має право підписати
договір. Переговори з спадкоємцями слід вести, якщо в них є свідоцтва
про право спадкування (в яких прямо зазначені авторські права і частки
цих прав), а з правонаступниками авторів — якщо є документи, що
підтверджують наявність у них авторських прав. При співавторстві
переговори слід вести з усіма співавторами.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ издательская деятельность publishing activity

Діяльність, пов’язана з підготовкою і випуском у світ видань.

ВИДАВНИЧА ОРГАНІЗАЦІЯ издательская организация publishing organization

Підприємство, установа або організація, статутом якої нарівні з іншими
видами діяльності передбачені підготовка і випуск у світ видавничої
продукції.

ВИДАВНИЧА ПРОДУКЦІЯ издательская продукция publishing products

Сукупність видань, призначених до випуску або випущених видавцем
(видавцями).

ВИДАВНИЧИЙ ДОГОВІР издательский договор publishing contract

Договір, укладений автором з видавцем, що регламентує їх правові
відносини, строки здачі оригіналу і опублікування твору, основні вимоги
до нього, розмір авторської винагороди тощо.

ВИДАВНИЧИЙ ДОГОВІР

НА МУЗИЧНИЙ ТВІР

издательский договор на музыкальное

произведение

publishing contract on a music work

Об’єкт даного договору — ноти. В договорі визначається, в якому вигляді
вони повинні бути подані автором (клавір або партитура). Ноти можуть
бути подані видавцеві в одному примірникові, переписаному від руки.
Строк видання схваленого твору визначається в конкретному договорі.

ВИДАВНИЧИЙ ДОГОВІР ІЗ ПЕРЕКЛАДАЧЕМ

издательский договор с переводчиком publishing contract with translator

Перекладач створює твір на основі оригіналу. Переклад повинен вірно
відображати оригінал. Обсяг перекладу при укладанні договору замовлення
визначається приблизно, після завершення перекладу остаточний обсяг
уточнюється.

ВИДАНИЙ ТВІР изданное произведение published work

Виданим вважається твір, випущений у світ у вигляді друкованих видань (у
тому числі на ротапринті).

ВИДАННЯ издание publication, edition

Твір друку, одержаний друкуванням або тисненням, поліграфічне самостійно
оформлений, який пройшов редакційно-видавничу обробку, має встановлені
вихідні дані і призначений для передачі інформації, наявної в ньому.

ВИДАННЯ БЕЗ ЗГОДИ ПРАВОВОЛОДІЛЬЦЯ

издание без согласия правообладателя edition without consent of the
rightholder

Певна кількість примірників твору, опублікованих одночасно без дозволу
пра-воволодільця.

50

ВИДИ ВІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТВОРІВ

ВИДАННЯ ДЛЯ СЛУЖБОВОГО

КОРИСТУВАННЯ

издание для служебного пользования

editions for office use

Видання, призначене для використання суворо визначеним колом осіб або
установ і позначене відповідним грифом на обкладинці і/або титульному
листі.

ВИДАННЯ ЗМІШАНОГО ЗМІСТУ издание смешанного содержания edition of
composite content

Видання у вигляді збірника, що включає різного роду літературні твори:
поезію, прозу, драматургію, мемуари, листування, біографії, твори різних
видів літератури — художньої, політичної тощо.

ВИДАННЯ З ПАРАЛЕЛЬНИМ ТЕКСТОМ

издание с параллельным текстом parallel edition

Видання, яке містить однаковий текст двома або кількома мовами, один з
яких звичайно — мова оригіналу, а інші — переклад. Таке видання може
містити тексти кількома мовами, не включаючи тексту оригіналу.

ВИДАННЯ НА ПРАВАХ РУКОПИСУ издание на правах рукописи edition of
manuscript

Видання, розмножене обмеженим тиражем для розповсюдження серед вузького
кола осіб з метою попереднього ознайомлення з його текстом.

ВИД ВИДАННЯ вид издания type of publication

Категорія, що дозволяє виділити видання, що відзначаються єдністю певних
характерних ознак: цільовим призначенням і характером інформації;
матеріальною конструкцією; періодичністю, структурою; знаковою природою
інформації. Відповідно до цих ознак можуть бути виділені, наприклад,
наукові, учбові, довідкові, вироб-

ничі, літературно-художні видання; книжкові, журнальні, аркушеві
видання; неперіодичні, періодичні видання,видання, що продовжуються;
образотворчі, нотні, картографічні видання тощо.

ВИДИ АВТОРСЬКИХ ПРАВОМОЧНОСТЕЙ виды авторских правомочий types of
author’s competence

Авторські правомочності поділяються на особисті немайнові і майнові.
Майнові мають економічний зміст — до них відносяться різні правомочності
щодо використання твору. Особисті немайновані правомочності
невідчужувані, належать тільки автору.

ВИДИ ВІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТВОРІВ

виды свободного использования

произведений

types of free use of works

Встановлені законом вилучення з авторського права відрізняються за
обсягом, зачіпають різне коло творів і способів їх використання. Аналіз
цих вилучень дозволяє об’єднати їх в такі відносно самостійні групи, які
включають близькі за цілями випадки вільного використання творів: види
вільного використання результатів творчої діяльності, об’єднуючою
ознакою яких є необхідність доступу до творів з метою вільного
розповсюдження інформації; випадки вільного репродукування правомірно
опублікованих творів в одиничному примірнику без одержання прибутку;
публічне виконання музичних творів під час офіційних і релігійних
церемоній, а також похорону в обсязі, виправданому характером таких
церемоній, і відтворення творів для судового провадження в обсязі,
виправданому цією метою. Об’єднуючими їх ознаками є офіційний характер
використання творів, а також можливість використання як обнародуваних,
так і необнародуваних творів; випадки використання комп’ютерних програм
і баз даних, а також виготовлення записів короткострокового користу-

4’0-78

51

ВИДИ І ЖАНРИ КІНО

вання, здійснювані організаціями ефірного мовлення; випадки
використання творів виключно в особистих цілях.

ВИДИ І ЖАНРИ КІНО виды и жанры кино types and styles of cinema

Кіно називають синтетичним мистецтвом, що передбачає поєднання в фільмі
елементів літератури та інших видів мистецтва — театру, музики,
живопису, архітектури тощо. Основні види фільмів — художній або ігровий,
документальний, науково-популярний, учбовий, мультиплікаційний. Жанрами
називають історично усталені і досить стійкі різновиди художнього твору.

записів або друкованих видань твору і таємний їх продаж. Такі порушення
прямо не зачіпають результату творчої праці, але володілець авторських
прав позбавляється справедливої винагороди.

ВИДИ ТВОРІВ виды произведений types of works

Твори поділяються на самостійні й несамостійні. У самостійних творів
форма оригінальна, зміст (повністю або частково) може бути запозиченим.
Несамостійні твори бувають похідні (переклади, обробки) і збірники
(складені твори).

ВИДИ МИСТЕЦТВА виды искусства types of art

За характером матеріалу розрізняються просторові та тимчасові. До
просторових належать архітектура і декоративно-прикладне мистецтво —
скульптура, орнамент, живопис. Тимчасові мистецтва — музика, танець,
пантоміма, спів, гра на музичних інструментах. Театр і кіно належать до
синтетичних мистецтв. За способами освоєння дійсності мистецтва
розподіляються на образотворчі та виражальні. До образотворчих належать
— скульптура, живопис, пантоміма, до виражальних — архітектура,
орнамент, музика.

ВИДИ ПОРУШЕНЬ АВТОРСЬКОГО

ПРАВА

виды нарушений авторского права

types of copyright infringements

Способи недозволеного використання. Найпоширеніші види порушень —
плагіат і контрафакція. Плагіат означає подання чужого твору за власний.
Контрафакція (піратство) — це порушення авторского права шляхом
несанкціонованого відтворення, показу або опублікування чужого твору
будь-яким способом. Піратство означає недозво-лене виготовлення
примірників механічних

ВИДИ ТВОРЧИХ РОБІТ ПРИ СТВОРЕННІ КАРТОГРАФІЧНИХ ТВОРІВ виды творческих
работ при создании картографических произведений types of creative works
while creating cartographical works

До творчих робіт, що є об’єктами авторського права, при створенні
картографічних творів належать: розробка нової оригінальної програми,
проекту картографічного твору або серії взаємозв’язаних творів (форма
твору, призначення, математична основа, зміст, спосіб картографічного
зображення, методика передачі інформації тощо); розробка авторського
оригіналу картографічного твору (тематичний зміст, система умовних
позначень, художнє оформлення, переклад тощо); розробка нових
гео-інформаційних технологій, програмних комплексів для
створення,обробки і збереження цифрової картографічної інформації;
розробка картографічного змісту і нових технологій при створенні
глобусів, рельєфних карт і планів, похідних пластичних творів та інші
творчі роботи картографічного змісту. Стосовно до інших творів
картографічної тематики до творчих робіт, які є об’єктами авторського
права, належать: розробка нормативно-технічних та інших документів, що
визначають форму, зміст, точність і методи створення або оновлення

52

ВИЗНАННЯ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ

картографічних творів, створення нових каталогів, газетирів, довідників
картографічної Інформації, наукові розробки, публікації, монографії
картографічної тематики та Інші

ВИДИ ФІЛЬМІВ виды фильмов types of films

За видами фільми поділяються на Ігрові, анімащйш (мультиплікаційні),
неігрові тощо

ВИДОВИЙ ФІЛЬМ видовой фильм aspectual film

Різновид неігрового фільму За тематикою бувають географічні,
етнографічні, краєзнавчі, екологічні та Інші, за жанрами — нарис,
дорожні нотатки, есе, замальовка тощо, за технологією зйомки —
повнометражні, короткометражні, телевізійні, стереофонічні тощо Об’єкти
авторського права

ВИЗНАННЯ АВТОРСЬКИХ

І СУМІЖНИХ ПРАВ

признание авторских и смежных прав

acknowledgement of copyright

and neighbouring rights

Один Із способів цивільно-правового захисту авторських прав, який
виникає тоді, коли наявність в особи авторського або суміжного права
викликає сумнів, заперечується або є реальна загроза таких дій Визнання
права як засобу його захисту за своєю суттю може бути реалізовано лише в
юрисдикщйному порядку, а не шляхом вчинення позивачем певних самостійних
односторонніх дій У більшості випадків вимога про визнання авторського
або суміжного права є необхідною передумовою застосування Інших
передбачених законом способів захисту

ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМ

НЕ ВІДПОВІДНОГО ЗАКОНОДАВСТВУ

НОРМАТИВНОГО АКТА

признание недействительным

не соответствующего законодательству

нормативного акта

invalidation of a normative act

Один Із способів цивільно-правового захисту авторських І суміжних прав
Громадянин (або юридична особа), авторські або суміжні права якого
порушені виданням певного адміністративного акта, має право на його
оскарження в суді (арбітражному суді) Для цього порушене право повинно
мати цивільний характер, а адміністративний акт повинен бути
протиправним з точки зору його відповідності чинному законодавству
Вимога про визнання адміністративного акта недійсним може поєднуватися з
Іншими засобами захисту, наприклад з вимогою про відшкодування збитків,
або мати самостійний характер, якщо Інтерес суб’єкта авторського або
суміжного права полягає лише в самій відміні зазначеного акта як
перешкоди в реалізації права

ВИЗНАННЯ ОСОБИСТИХ

НЕМАЙНОВИХ ПРАВ

признание личных неимущественных прав

acknowledgement of moral (non-economic)

rights

Особисті немайнові права авторів закріплені в законодавстві багатьох
країн, зокрема І України В певних державах вони одержали визнання через
судові рішення В англосаксонських країнах ці основні права автора
охороняються відповідно до загальних правових принципів Наприклад, у
США, де особисті немайнові права не визнаються авторсько-правовим
законодавством, основні особисті права застережені в цивільному І
кримінальному праві, законодавстві про недобросовісну конкуренцію тощо
Нині посилилися тенденції визнання моральних прав авторів, тому що поява
таких могутніх засобів відтворення І розповсюдження творів, як радіо,
кінематограф, телебачення, створила серйозну загрозу цим правам Особисті
немайнові права ав-

53

ВИЗНАЧЕННЯ ДОБРОСОВІСНОГО ВИКОРИСТАННЯ

торів поступово одержують міжнародне визнання, хоча спори щодо їх
правового обгрунтування продовжуються.

ВИЗНАЧЕННЯ ДОБРОСОВІСНОГО

ВИКОРИСТАННЯ

определение добросовестного использования

definition affair use

При визначенні того, чи є використання твору в будь-якому конкретному
випадку добросовісним використанням, враховуються наступні фактори: мета
і характер такого використання, зокрема, чи має таке використання твору,
що охороняється авторським правом, комерційний характер; обсяг і
значимість використаної частини стосовно до всього твору в цілому, що
охороняється авторським правом; вплив використання на потенційний ринок
збуту і цінність твору, що охороняється авторським правом.

ної охорони прав авторів і всіх інших володільців авторських прав».
Авторські правомочності одержали більшу визначеність у 1971 році, коли
стаття IV IS включила положення про виключне право на відтворення,
публічне виконання і передачу твору по радіо. Держави можуть забезпечити
здійснення зазначених правомочностей через свої національні закони.
Стаття V вимагає одержання дозволу від володільця авторських прав
оригінального твору. Однак за певних умов і при виконанні певних
формальностей і виплати винагороди правило про дозвіл може бути знято.
Компетентний орган держави, яка бажає опублікувати переклад, може видати
ліцензію, що замінює авторський дозвіл, якщо після закінчення 7 років
від дня першого випуску в світ переклад твору національною мовою або
національними мовами держави — місця постійного знаходження видавця, що
клопочеться про ліцензію, не був здійснений.

ВИЗНАЧЕННЯ МІНІМАЛЬНИХ УМОВ

ОХОРОНИ

определение минимальных условий охраны

definition of minimal conditions of protection

Бернська конвенція встановлює певний мінімум охорони прав на
відтворення, переклад, публічне виконання, показ, передачу по радіо і
телебаченню, використання при створенні кінофільму, адаптацію і
механічний запис музичних творів. Ці правомочності, в принципі,
вважаються виключними, але держави — члени Бернсь-кого Союзу можуть
регулювати їх як звичайні права на винагороду за примусовими ліцензіями
на радіотрансляцію і звукозапис. Бернська конвенція також визнає за
автором моральне право протидіяти будь-якому спотворенню, перекрученню
або іншій зміні твору, здатному завдати шкоди честі або репутації
автора. Всесвітня конвенція встановлює кілька мінімальних умов, що
відносяться до сфери охорони. У статті 1 говориться: «Кожна Договірна
держава зобов’язується вжити всіх заходів, необхідних для забезпечення
достатньої і ефектив-

ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКІВ ОХОРОНИ

определение сроков охраны definition of terms of protection

Держави — члени Бернської конвенції можуть передбачати більш тривалі
строки, але зобов’язані забезпечити мінімальний строк — 50 років,
обчислюваний від дня смерті автора. Для права на переклад строк охорони
може бути знижений до 10 років і обчислюватися від дня публікації мовою
оригіналу, якщо переклад не був опублікований національною мовою
держави, що клопочеться про переклад. Держави, якщо побажають, мають
право надавати більш тривалу охорону, але членство у Всесвітній
конвенції зобов’язує забезпечувати мінімальний строк охорони — 25 років
після смерті автора. Держави, де строк обчислюється від дня публікації,
можуть застосовувати цю систему за умови, що мінімальний строк 25 років
буде відраховуватися від зазначеної дати.

54

ВИКОНАВСЬКЕ МИСТЕЦТВО

ВИКЛЮЧЕННЯ ДІЇ ПОЛОЖЕНЬ ПРО СЛУЖБОВІ ТВОРИ исключение действия
положений о служебных произведениях exclusion offeree of provisions on
official works

Норми, що регламентують статус службових творів, не поширюються на
створені в порядку виконання службових обов’язків або службового
завдання роботодавця енциклопедії, енциклопедичні словники, періодичні
та з продовженням збірники наукових робіт, газети, журнали та інші
періодичні видання.

ВИКЛЮЧНЕ ПРАВО исключительное право exclusive right

Право, коли жодна особа, крім тієї, якій належить авторське право або
суміжні права, не може використовувати твір, не маючи на те відповідного
дозволу, за винятком випадків, установлених законом.

ВИКЛЮЧНІ ПРАВА АВТОРА НА ВИКОРИСТАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО, МІСТОБУДІВНОГО І
САДОВО-ПАРКОВОГО ПРОЕКТУ

исключительные права автора

на использование архитектурного,

градостроительного и садово-паркового

проектов

exclusive author’s rights on use of

architectural, city-building and orchard-park

projects

Виключні права автора на використання архітектурного, містобудівного і
садово-паркового проектів включає також практичну реалізацію проектів.
Автор прийнятого архітектурного проекту має право вимагати від замовника
надання права на участь у реалізації свого проекту при розробці
документації для будівництва і при будівництві споруди, якщо інше не
передбачене договором.

ВИКЛЮЧНІ ПРАВА ЗА АВТОРСЬКИМ

ДОГОВОРОМ

исключительные права по авторскому

договору

exclusive rights in accordance with author’s

contract

Якщо видавництвом одержані виключні права, то воно стає законним
монополістом на ринку, єдиною особою, яка має право випускати у світ
твір, протягом строку, на який одержані права, і в обсязі наданих прав.
При цьому видавництво має право забороняти використання твору іншим
особам. Заявляти претензії з приводу того, що треті особи використовують
авторські права без дозволу володільця прав, може лише володілець
виключного права — видавництво, яке одержало ці права за договором. Якщо
ж видавництво не буде реалізовувати свого права на захист, автор може
вимагати (через суд) заборонити незаконне використання твору.

ВИКОНАВЕЦЬ

исполнитель performer

Актор (театру, кіно тощо), співак, музикант, диригент, танцюрист або
інша особа, яка виконує роль, співає, читає, декламує, грає на музичному
інструменті чи будь-яким іншим способом виконує твори літератури або
мистецтва, включаючи твори фольклору, а також інші особи, які займаються
такою ж творчою діяльністю, в тому числі виконують циркові, естрадні,
лялькові номери.

ВИКОНАВСЬКЕ МИСТЕЦТВО исполнительское искусство performer’s art

Творчий процес втілення музичного твору в конкретну звукову форму. Воно
потребує наявності музиканта-соліста або колективу музикантів як
своєрідних посередників між композитором і слухачем. Звукозапис дав
можливість фіксувати і розмножувати зразки виконавського мистецтва.

55

ВИКОНАННЯ

Має форми: сольні — співу, виконання на різних інструментах; колективні
— музичні колективи, хорове мистецтво, а також мистецтво керівників
музичних колективів — диригентське та хормейстерське мистецтво.
Органічно взаємодіє з іншими сценічними формами.

ВИКОНАННЯ

исполнение

performance

Подання творів, фонограм, виконань шляхом гри, декламації, співу, танцю
в живому виконанні або за допомогою технічних засобів
(телерадіомовлення, кабельного телебачення тощо); показ кадрів
аудіовізуального твору в їх послідовності (із супроводженням або без
супроводження звуком).

ВИКОНАННЯ ЗАКОНІВ ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО исполнение законов об авторском
праве performance of copyright laws

У зв’язку з зацікавленістю суспільства в захисті прав автора в
переважній більшості держав порушення виключних його прав розглядається
як таке, що підлягає кримінальному покаранню. Широко визнано, що
кримінальні санкції разом із специфічними цивільно-правовими способами
захисту авторських прав становлять надто ефективний засіб для
забезпечення їх достатньої і дієвої охорони. Тому практично у всіх
національних законодавствах передбачено судове переслідування осіб, що
порушують права авторів.

ВИКОНАТИ ТВІР исполнить произведение to perform the work

Продекламувати, зобразити, зіграти, станцювати твір або подати
безпосередньо за допомогою якого-небудь пристрою, а стосовно кінофільму
чи іншого аудіовізуального твору — показати його кадри в

будь-якій послідовності або відтворити супроводжуючі їх звуки.

ВИКОНУВАТИ исполнять to perform

Виконувати зобов’язання або угоду означає виконувати, здійснювати їх
відповідно до зазначених умов. Виконання твору означає декламування,
відтворення, гру, танець тощо, здійснювані за допомогою будь-якого
пристрою чи процесу (стосовно кінофільму або іншого аудіовізуального
твору — показ образів твору в будь-якій послідовності або досягнення
того, щоб звуки, які акомпанують творові, могли про-слуховуватися).

ВИКОРИСТАННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

использование авторских прав exploitation of author’s rig/its

Використання майнових прав як складової частини авторського права на
твір шляхом відтворення твору, розповсюдження примірників твору
будь-яким способом, імпортування примірників твору з метою
розповсюдження, публічного показу, публічного виконання, сповіщення
твору для загального відома, перекладу, переробки, аранжування або іншої
зміни твору.

ВИКОРИСТАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО

ПРОЕКТУ

использование архитектурного проекта

use of an architectural project

Якщо договором не передбачене інше, придбання від автора архітектурного
проекту надає право на використання його тільки для однієї будівлі.

ВИКОРИСТАННЯ БАЗ ДАНИХ использование баз данных use of databases

Доведення до загального відома всієї або значної частини баз даних
будь-яким способом, включаючи розповсюдження примірників, прокат,
передачу в режимі реальної дії, зокрема доведення до загального відома в
будь-якому місці і в будь-

56

ВИКОРИСТАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРА

який час за власним вибором представників публіки.

ВИКОРИСТАННЯ ВІЛЬНЕ использование свободное free use

Можливість використання твору, що випливає з обмежень авторського права,
безоплатне використання твору в певних випадках без одержання дозволу,
однак з дотриманням умов, встановлених законодавством, які, в основному,
стосуються використання і охорони особистих немайно-вих прав автора.
Вільне використання мотивується переважно інформаційними цілями або ж
потребами розвитку освіти, науки і культури.

ВИКОРИСТАННЯ ВІЛЬНЕ ОБ’ЄКТІВ

СУМІЖНИХ ПРАВ

использование свободное объектов смежных

прав

free use of objects of neighbouring rights

Об’єкти суміжних прав у передбачених законом випадках можуть
використовуватися без згоди виконавця, виробника фонограми, організації
ефірного мовлення і, як правило, без виплати їм винагороди. Зазначені
вилучення із сфери суміжних прав встановлені в інтересах суспільства,
яке зацікавлене у вільному розповсюдженні інформації, розвитку науки та
освіти. Передбачені законом обмеження суміжних прав не підлягають
широкому тлумаченню. Вільне використання об’єктів суміжних прав не
повинно завдавати шкоди нормальному їх використанню і обмежувати законні
інтереси ефірного і кабельного мовлення, а також авторів творів, що
виконуються і передаються.

ВИКОРИСТАННЯ ВІЛЬНЕ ТВОРІВ использование свободное произведений free use
of works

Національні законодавства передбачають випадки вільного використання
творів відповідно до міжнародних стандартів. Усі

випадки вільного використання встановлюються законом. Ніякими іншими
актами вільне використання не може бути передбачене. Загальні положення
про вільне використання творів включають у себе наступне: вилучення з
правил охорони стосуються лише правомірно обнародуваних творів. Якщо
твір ще не зроблено автором доступним для загального відома або якщо це
відбулося без його згоди, він може використовуватися тільки за дозволом
автора, за винятком встановлених законом випадків; вилучення з
авторського права не зачіпають особистих немайнових правомоч-ностей
автора. При будь-якому використанні твору його творцеві гарантується
охорона права авторства, права на ім’я і права на захист репутації
автора; вільне використання творів допускається лише за умови, що цим не
завдається шкоди їх нормальному використанню і не обмежуються законні
інтереси авторів; встановлені законом обмеження авторських прав мають
вичерпний характер. Вони не підлягають ні розширеному тлумаченню, ні
доповненню під-законними актами або судовою практикою.

ВИКОРИСТАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРА

использование при помощи компьютера computerized use

Різні випадки використання твору за допомогою комп’ютера. Деякі твори
можуть бути введені до комп’ютера (введення і зберігання в ньому в
машиночитній формі для швидкого доступу до всього твору або до певних
його частин). За командою матеріали повинні в зручній формі видаватися
комп’ютером (виведення). Як введення, так і виведення твору з комп’ютера
вважаються категоріями, що становлять об’єкт авторського права в
частині, яка відноситься до відтворення творів. На основі введеного
твору комп’ютер може здійснювати його обробку або переклад іншою мовою,
що має пряме відношення не тільки до майнових, а й до особистих
немайнових прав автора твору. Відповідно до деяких інтерпретацій
використання вихідної ком-

57

ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ

п’ютерної програми у формі управління операціями комп’ютера також
становить об’єкт авторського права.

ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ использование
компьютеров для создания музыкальных произведений use of computers for
creation of musical works

Якщо для створення музичного твору використовуються комп’ютерні системи
і/або інші пристрої (синтезатори тощо), то такі системи і пристрої слід
розглядати тільки як технічний засіб, використовуваний у творчому
процесі для досягнення результатів, які бажає одержати людина.
Володільцями авторського права на твори, створені з використанням
комп’ютерних систем і/або інших пристроїв (синтезаторів тощо), є особи,
які створили творчий елемент, без наявності якого зазначені твори не
підлягали б охороні відповідно до авторського права. Програмісти (особи,
які створили програми для подібних систем) і технічний персонал (до
певної міри) є єдиними авторами тільки тоді, коли ними внесено до твору
такий творчий вклад.

ВИКОРИСТАННЯ НЕЗАКОННЕ

(ПІРАТСТВО)

использование незаконное (пиратство)

illegal use (piracy)

Несанкціоноване комерційне виготовлення, продаж або інше введення в обіг
об’єктів авторського права і суміжних прав.

ВИКОРИСТАННЯ ОСОБИСТЕ использование личное personal use

Одноразове відтворення (переклад, аранжування або інше перетворення
твору іншого автора) виключно з метою свого власного індивідуального
використання в таких випадках, як приватні дослідження, особиста освіта
чи розвага.

ВИКОРИСТАННЯ ТВОРІВ, ЯКІ ПОСТІЙНО ЗНАХОДЯТЬСЯ У МІСЦЯХ, ВІДКРИТИХ ДЛЯ
ВІЛЬНОГО ВІДВІДУВАННЯ использование произведений, постоянно
расположенных в местах, открытых для свободного посещения use of
publicly available works

Допускається без згоди автора або іншої особи, що має авторське право, і
без виплати авторської винагороди відтворення або публічне сповіщення
творів архітектури, образотворчого мистецтва, фотографічних творів, які
постійно знаходяться у місці, відкритому для вільного відвідування, крім
випадків, якщо зображення твору є основним об’єктом такого відтворення
чи публічного сповіщення і якщо зображення твору використовується з
комерційною метою.

ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ использование произведения use of a work

Використанням твору вважається його відтворення і розповсюдження такими
способами: публічний показ (виставлення, експонування) твору; прокат
примірника, що становить матеріальний носій твору; публічне виконання
твору; передача твору в ефір (трансляція по радіо або телебаченню),
зокрема передача по кабелю чи супутнико-вому зв’язку; технічний запис
твору; відтворення технічного запису твору, зокрема по радіо або
телебаченню; переклад, передача твору для наступного використання,
практична реалізація містобудівного, архітектурного, дизайнерського
проекту.

ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ

БЕЗ ДОГОВОРУ З АВТОРОМ

использование произведения

без договора с автором

use of a work without entering into contract

with an author

Договір з автором повинен укладатися при будь-якому використанні твору,
крім випадків, спеціально застережених законом. Таке очевидне порушення
авторського права досить часто зустрічається на пра-

58

ВИМОГИ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

ктиці. Найхарактерніші ситуації такого порушення: видавництво уклало з
автором договір, строк дії його закінчився, однак видавництво здійснює
випуск твору; твір, випущений видавництвом за договором, перевидається
без дозволу; видається збірник творів на підставі договору з
упорядником, а з авторами окремих творів договори відсутні, для них
зазначене видання є бездоговірним; твір видається в перекладі за
договором з перекладачем за відсутності договору з автором оригіналу.

ВИКОРИСТАННЯ ФОНОГРАМИ,

ОПУБЛІКОВАНОЇ З КОМЕРЦІЙНОЮ

МЕТОЮ

использование фонограммы,

опубликованной в коммерческих целях

use of a commercially published phonogram

Допускається без згоди виробників фонограм, опублікованих з комерційною
метою, і виконавців, записаних на таких фонограмах, але з виплатою
винагороди: публічне виконання фонограми; сповіщення фонограми в ефір,
сповіщення фонограми по проводах. Збір, розподіл і виплата винагороди
здійснюються однією з організацій, яка управляє правами виробників
фонограм і виконавців на колективній основі, відповідно до угоди між
цими організаціями. Якщо цією угодою не передбачене інше, то винагорода
розподіляється між виробником фонограми і виконавцем порівну. Розмір
винагороди і умови її виплати визначаються угодою між користувачем
фонограми чи об’єднанням таких користувачів, з одного боку, і
організаціями, які управляють правами виробників фонограм і виконавців,
з іншого боку. Розмір винагороди встановлюється за кожний вид
використання фонограми.

ВИЛУЧЕННЯ ПРИМІРНИКІВ ТВОРУ изъятие экземпляров произведения withdrawal
of copies of the work

Таке вилучення з обігу становить собою форму здійснення особистого
немай-нового права автора, який може вирішувати, чи бажає він довести
свій твір до загаль-

ного відома чи ні. Право на вилучення слід розуміти як право припинити
будь-яке подальше публічне використання твору. Авторсько-правові
законодавства передбачають відшкодування збитків користувачам твору, на
який раніше був даний дозвіл автором, що вилучив твір.

ВИМАГАТИ ВИЗНАННЯ АВТОРСТВА требовать признания авторства to require
recognition of authorship

Вимагати ствердження факту, що позивач є творцем твору. Це стосується
зазначення імені автора на всіх примірниках твору або інших форм
зазначення авторства у зв’язку з використанням твору.

ВИМОГИ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ требования развивающихся стран
requirements of developing countries

Стосовно авторського права країни, що розвиваються, висували ряд власних
вимог. Це перш за все полегшення доступу до творів, що охороняються,
зокрема, за допомогою радіо як важливого інструменту для навчання. Деякі
країни готують реєстри своєї національної спадщини і прагнуть
забезпечити підтримку своїм діячам літератури і мистецтва та їх творам.
Стосовно використання літературних і художніх творів, то іноді буває
досить важливо погодити інтереси країн, що розвиваються, з вимогами
держав, де знаходяться автори і правоволо-дільці цих творів. Питання в
тому, як захистити інтереси авторів при одночасному задоволенні потреб
країн, що розвиваються, з обмеженими матеріальними можливостями щодо
використання їх творів. У 1969 році робоча група з представників
держав-членів Всесвітньої і Бернської конвенцій запропонувала
переглянути конвенції з врахуванням викладених вище вимог. Усі ці
фактори привели до скликання в 1971 році конференцій, на яких в
інтересах країн, що розвиваються, були прийняті зміни, внесені до обох
конвенцій.

59

ВИНАГОРОДА

ВИНАГОРОДА

вознаграждение remuneration

Платежі, здійснювані особами, які використовують твори авторів,
виконання творів, фонограми і радіотелепередачі, на користь авторів,
виконавців, виробників фонограм, організацій телерадіомовлення та інших
заінтересованих правоволоділь-ців, у тій мірі, в якій їх права
охороняються щодо відповідного використання. Винагорода може складатися
з одноразових платежів (так звана «повна компенсація» або «одноразова
винагорода») за певні види використання. Авторська винагорода часто
визначається у формі відрахувань (роялті) за кожний проданий примірник
або кожне використання твору з авансовим платежем або без нього.

ВИНАГОРОДА ЗА АВТОРСЬКИМ ДОГОВОРОМ

вознаграждение по авторскому договору fees in accordance with author’s
contract

Винагорода визначається в авторському договорі або у вигляді відсотка
від доходу за відповідний спосіб використання твору, або у вигляді
фіксованої в договорі суми (переважно у випадку, коли неможливо
визначити доход у зв’язку з характером твору або особливостями його
використання), або іншим способом. Якщо в авторському договорі про
видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді
фіксованої суми, то в договорі повинен бути встановлений максимальний
тираж твору.

ВИНАГОРОДА ЗА КАБЕЛЬНЕ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ВИКОНАННЯ

вознаграждение за кабельное распространение исполнения fees for cable
dissemination of a performance

Виконавець має право на справедливу винагороду за кабельне
розповсюдження свого виконання — об’єкта мовлення, що охороняється
авторським правом. Сума, яку

повинен виплатити розповсюджувач кабельних програм за кабельне
розповсюдження виконання — об’єкта мовлення, може бути предметом
переговорів між розповсюджувачем кабельних програм і виконавцем або
організацією виконавців. Така організація веде переговори щодо тих
виконань, виконавці яких передали управління своїм правом зазначеній
організації. Справедлива винагорода може бути також предметом
переговорів між розповсюджувачем кабельних програм і організацією
виконавців щодо тих виконань, виконавці яких не передали цій організації
управління правом. Однак це може бути здійснено лише в тому випадку,
якщо така правомочність даної організації визнається відповідним
законодавством і якщо за цим законодавством згадана організація
зобов’язана гарантувати розповсюджувачу кабельних програм захист від
можливих претензій з боку виконавців, а також зобов’язана застосовувати
щодо розподілу винагороди виконавців ті ж принципи до згаданих виконань,
які вона застосовує до тих, хто передав їй управління правом, про яке
йдеться. Коли організація виконавців не може домовитися з організацією
мовлення або розповсюджувачем кабельних програм шляхом добросовісних
переговорів про справедливу винагороду за кабельне розповсюдження
виконань — об’єктів мовлення, тоді така винагорода може встановлюватися
судом та іншим незалежним органом, передбаченим законом або призначеним
з цією метою урядом, або арбітражем, голова якого буде призначений
урядом, якщо сторони не дійдуть згоди щодо його кандидатури. Перед тим
як визначити справедливу винагороду, згаданий суд, інший призначений
орган або арбітраж повинні дати можливість висловитися виконавцю або
організації виконавців і розповсюджувачу кабельних програм. Справедлива
винагорода повинна належати кожному виконавцеві, як місцевому, так і
іноземному, чиї виконання, що охороняються, фактично використовуються
при кабельному розповсюдженні мовлення. Якщо винагорода збирається
якою-небудь організацією, то вона після відраху-

60

ВИНАГОРОДА ЗА КАБЕЛЬНЕ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ФОНОГРАМИ

вання всіх адміністративних витрат, розподілить усі зібрані суми
винагороди між тими виконавцями, чиї виконання фактично
використовувалися, І встановить частку кожного виконавця з врахуванням
обсягу використання І важливості виконання Однак ті виконавці, які прямо
передали управління своїми правами організації, можуть прийняти Інше
рішення про розподіл Це не зачіпає прав виконавців, які прямо не
передали управління своїми правами такій організації

хування відповідних адміністративних витрат, належати авторам, чиї
твори, що охороняються авторським правом, фактично використовувалися при
кабельному розповсюдженні мовлення, з належним врахуванням обсягу
використання І важливості твору кожного автора, як місцевого, так І
Іноземного Однак ті автори, які прямо передали управління своїми правами
авторській організації, можуть прийняти Інше рішення про розподіл Це не
зачіпає прав авторів, які прямо не передали управління своїми правами
цій організації

ВИНАГОРОДА ЗА КАБЕЛЬНЕ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТВОРУ

вознаграждение за кабельное распространение произведения fees for cable
dissemination of a work

Розмір винагороди, який буде виплачено за кабельне розповсюдження твору
— об’єкта мовлення, не повинен бути меншим за звичайну винагороду при
одержанні дозволу на використання, виданого в даній країні, якщо Існують
співставш випадки Якщо таких випадків не Існує, то винагороду слід
визначати у вигляді справедливої частки від сум, виплачених абонентами
розповсюджувачу кабельних програм за кабельне розповсюдження програм
мовлення, винагорода може також визначатися на основі виплат авторам за
передачу їх творів організацією мовлення — в тій пропорції, в якій
кількість абонентів кабельного розповсюдження ВІДНОСИТЬСЯ ДО КІЛЬКОСТІ
ТИХ, що приймають мовлення Якщо законодавство не визначає ставок
винагороди, повинен бути призначений суд або Інший незалежний орган для
того, щоб встановити ставки винагороди або розмір винагороди в кожному
окремому випадку Будь-які ставки винагороди, встановлені судом або Іншим
незалежним органом, І розмір будь-якої винагороди в кожному конкретному
випадку повинні встановлюватися тільки після надання можливості
висловитися всім зацікавленим сторонам Грошові суми та Інші матеріальні
засоби, зібрані за видачу дозволів або ліцензій, повинні, після відра-

ВИНАГОРОДА ЗА КАБЕЛЬНЕ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ФОНОГРАМИ

вознаграждение за кабельное распространение фонограммы fees for cable
dissemination of a phonogram

Виробник фонограми, що охороняється, має право на справедливу винагороду
за кабельне розповсюдження цієї фонограми — об’єкта мовлення Суми, які
повинні виплачуватися за розповсюдження фонограми — об’єкта мовлення, І
умови виплати таких сум повинні бути предметом переговорів між
розповсюджувачем кабельних програм І організацією виробників фонограм
(якщо йдеться про фонограми, виробники яких передали такій організації
управління згаданим правом) Якщо виробник фонограм або організація
виробників фонограм не можуть домовитися з розповсюджувачем кабельних
програм шляхом добросовісних переговорів, то справедлива винагорода
повинна встановлюватися арбітражем, погодженим обома сторонами За
відсутності такого арбітражу справедлива винагорода повинна
встановлюватися судом або Іншим незалежним органом, передбаченим законом
Перед тим, як встановити розмір справедливої винагороди, згаданий
арбітраж, суд або Інший незалежний орган зобов’язані надати всім
зацікавленим сторонам можливість висловити свою точку зору

61

ВИНАГОРОДА ЗА ПРИМІРНИКИ, ПРОДАНІ ЗА ПІДВИЩЕНОЮ ЦІНОЮ

ВИНАГОРОДА ЗА ПРИМІРНИКИ, ПРОДАНІ ЗА ПІДВИЩЕНОЮ ЦІНОЮ

вознаграждение за экземпляры, проданные

по повышенной цене

fees for copies sold at increased price

Якщо винагорода авторові визначена у відсотках від відпускної ціни, а
ціна підлягає підвищенню, авторові належить визначений відсоток від
проданих примірників за підвищеною ціною.

ВИНИКНЕННЯ І ЗДІЙСНЕННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА возникновение и осуществление
авторского права origination and exercise of copyright

Виникнення і здійснення авторського права не вимагає виконання будь-яких
формальностей.

ВИНИКНЕННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА возникновение авторского права origination
of copyright

Авторське право пройшло довгий і складний історичний шлях, що відображає
поступовий рух людства до визнання ролі закону в регулюванні суспільних
і особистих відносин. Народження авторського права відносять до початку
книгодрукування в Європі (XV століття). Але техніка книгодрукування була
створена значно раніше в Китаї та Кореї і залишалася невідомою
європейцям, а сама ідея володіння результатами інтелектуальної власності
в тій чи іншій мірі визнавалася за кілька століть до того, як німецький
книгодрукар Іоганн Гутенберг винайшов спосіб друкування рухомими
літерами. Винахід друкування і гравірувальної техніки спонукав
розповсюдження друкованих робіт і був вирішальним періодом в історії
інтелектуальної власності. Та певне розуміння інтелектуальної власності
існувало і на ранніх етапах історії. До того, як стала визнаватися
фінансова заінтересованість автора в результатах своєї праці,
враховувалися лише його особисті права. В Греції та Римі плагіат
засуджувався як нечесний вчинок, і греки не були безпомічними перед
лицем «літературної крадіжки». Автори творів того часу не задовольнялися
однією лише славою, а й одержували певний доход від своєї літературної
праці. Римські автори визнавали, що обнародування і використання творів
зачіпає як їх інтелектуальні інтереси, так і особисті права. Поняття
авторського права існувало завжди, хоча воно довго не знаходило
відображення в законодавстві.

ВИНЯТКИ З ПРАВА НА ВІДТВОРЕННЯ исключения из права на воспроизведение
exceptions from the right for reproduction

Можливі два варіанти: коли відтворення призначене для приватного
використання копіїстом, і в окремих випадках — для використання в
громадських інтересах.

ВИНЯТКИ З ПРАВА НА ПУБЛІЧНИЙ

ПОКАЗ

исключения из права на публичный показ

exceptions from the right for public display

Якщо твір випущено у світ, автор не може заборонити приватний або
безплатний його показ у колі сім’ї.

ВИПАДКИ, ЩО НЕ ВВАЖАЮТЬСЯ

КАБЕЛЬНИМ РОЗПОВСЮДЖЕННЯМ

ТВОРУ

случаи, которые не являются кабельным

распространением произведения

cases which are not considered as cable

dissemination of a work

He вважаються кабельним розповсюдженням твору — об’єкта мовлення ті
випадки, коли передача мовлення, прийнята за допомогою антени, більшої,
ніж звичайно використовувана для індивідуального приймання, передається
по кабелю на індивідуальні приймачі в межах обмеженого району, який
складається з однієї будівлі або групи будівель, за умови, що кабельна
передача здійснюється в межах даного району і не призначена для
одержання прибутку.

62

ВИПУСК У СВІТ ТВОРУ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

ВИПАДКОВЕ АБО НЕНАВМИСНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ случайное или
непреднамеренное использование произведения incidental or unpremeditated
use of a work

Доведення твору до загального відома, яке раніше не передбачалося, але
стало неминучим у процесі сповіщення про поточні події, коли твір
згадується випадково або якимось опосередкованим чином (ненарочито).
Прикладами можуть бути використання музичного твору з якої-небудь
масової маніфестації або ж показ твору живопису під час репортажу, що
передається з виставки. За такого використання твору у зв’язку з
повідомленням про поточні події шляхом радіотелевізійного мовлення
зазначення імені автора твору не обов’язкове.

ВИПЛАТА АВТОРСЬКОЇ ВИНАГОРОДИ выплата авторского вознаграждения payment
of author’s fees

За видання творів, ілюстративний матеріал у виданнях, за матеріали,
передавані по телебаченню і радіо, публікації в газетах і журналах,
написання літературних сценаріїв для фільмів, створення скульптурних
творів, відтворення скульптурних творів (масове і малотиражне
відтворення), за виконання замовлень на створення драматичних, музичних,
музично-драматичних і літературних творів, створення творів станкового
живопису і графіки, плакатів, творів декоративного мистецтва та інші
види творчих робіт автор має право на винагороду, розмір, спосіб і
порядок виплати якої визначаються в авторському договорі.

ВИПРАВЛЕНЕ ВИДАННЯ

исправленное издание corrected edition

Перевидання, в якому автором усунені раніше допущені неточності,
виправлені фактичні помилки, змінені формулювання тощо без детальної
переробки, суттєвих змін тексту або композиції.

ВИПУСК

выпуск

issue

Частина періодичного видання, що продовжується, або серії, що виходять у
вигляді самостійної друкованої одиниці. Окремий випуск — випуск не
включений до зведеного тому. Пробний випуск — випуск, випущений з метою
ознайомлення експертів — представників читацької аудиторії — із змістом,
структурою і оформленням наміченої до випуску в світ книги (журналу,
альбому тощо) і врахування їх зауважень.

ВИПУСК У СВІТ

выпуск в свет publication, release

Вихід видання з друку, що визначається датою виходу сигнального
примірника видання.

ВИПУСК У СВІТ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ

выпуск в свет компьютерных программ publication of computer programs

Надання примірників комп’ютерної програми за згодою автора невизначеному
колу осіб (у тому числі шляхом запису в пам’ять комп’ютера) за умови, що
кількість таких примірників повинна задовольняти потреби невизначеного
кола осіб.

ВИПУСК У СВІТ ТВОРУ див. ОПУБЛІКУВАННЯ

ВИПУСК У СВІТ ТВОРУ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА выпуск в свет произведения
изобразительного искусства publication of a work of fine arts

Твір образотворчого мистецтва вважається випущеним у світ, коли за
згодою правоволодільця розмножені примірники твору стали доступними
громадськості або розповсюджені в достатній кількості. Зазначений твір
вважається випущеним у світ і тоді, коли оригінал або копія твору за
згодою правоволодільця постійно доступні громадськості.

63

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ У МІЖНАРОДНОМУ СУДІ

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ У МІЖНАРОДНОМУ СУДІ разрешение споров в Международном
суде settlement of disputes in the International Court of Justice

Відповідно до статті 33 Бернської конвенції будь-який спір між двома або
кількома країнами Бернського Союзу, що стосується тлумачення або
застосування Конвенції, не вирішений шляхом переговорів, може бути
переданий будь-якою із зазначених країн до Міжнародного суду шляхом
подання заяви відповідно до статуту Суду, якщо тільки зазначені країни
не домовляться про інший спосіб врегулювання спору. Країна, яка подає
заяву, повинна повідомити Міжнародному бюро ВОІВ про спір, переданий на
розгляд Суду. Міжнародне бюро повинно повідомити про це решту країн
Союзу. Зазначена стаття стосується розходжень у позиціях держав, а не
розгляду спорів між фізичними чи юридичними особами. Лише держава має
право порушувати справу в Міжнародному суді. Тільки ті спори, які не
можуть бути вирішені шляхом переговорів, передаються до Міжнародного
суду і то лише у випадку, якщо сторони не домовляться про інші способи
їх вирішення, наприклад, шляхом міжнародного арбітражу. Рішення
Міжнародного суду не на користь однієї з сторін не зумовлює засудження.
Суд лише вирішує правову норму, а потім відповідні країни вирішують
питання дипломатичними або законодавчими способами на свій розсуд.
Положення про вирішення спорів у Міжнародному суді містяться також у
Всесвітній конвенції про авторське право (стаття 15) та Римській
конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і
організацій мовлення (стаття ЗО).

ВИРОБНИК АУДІОВІЗУАЛЬНОГО

ТВОРУ

изготовитель аудиовизуального

произведения

producer of an audiovisual work

Фізична або юридична особа, яка взяла на себе ініціативу і
відповідальність за виготовлення такого твору. За відсутності до-

казів іншого виробником аудіовізуального твору визнається фізична або
юридична особа, ім’я або найменування якої позначено на цьому творі
звичайним способом.

ВИРОБНИК ВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ изготовитель издательской продукции
publishing products’ producer

Фізична або юридична особа, яка здійснює виготовлення замовленого тиражу
видання.

ВИРОБНИК ФОНОГРАМ изготовитель фонограмм producer of phonograms

Фізична або юридична особа, яка бере на себе обов’язок і несе
відповідальність за перший запис звуків виконання або інших звуків чи
відображень звуків.

ВИРОБНИЧЕ ВИДАННЯ производственное издание industrial edition,
technological edition

Видання, що містить відомості з технології, техніки і організації
виробництва, розраховане на спеціалістів різної кваліфікації, зайнятих у
сферах практичної діяльності.

ВИРОБНИЦТВО ФІЛЬМУ производство фильма production of the film

Діяльність, що поєднує співробітництво авторів і виконавців фільму та
інших суб’єктів кінематографії і спрямована на відтворення твору
кінематографії за допомогою технічних засобів.

ВИСТАВЛЕННЯ ТВОРІВ выставление произведений exhibition of works

Виключне право володільця авторського права на показ твору. Така норма
не поширюється на звукозаписи. Показ означає виставлення роботи
безпосередньо або за-допомогою фільму, слайда, телебачення або
будь-якого пристрою чи способу як за допомогою кінокартини, так і
безпосеред-

64

ВИДЕОМАГНИТОФОН

нього індивідуального показу. Володілець правомірно придбаного
примірника твору без дозволу правоволодільця може показувати цей
примірник безпосередньо або іншим способом глядачам, що знаходяться там
же, де й зазначений примірник. Володілець авторського права має виключне
право на показ примірника твору способом, що дає можливість подати
примірник у багатьох образах або особам, що перебувають за межами
реального фізичного знаходження примірника. Неуповноважений «розмножений
показ» творів, що охороняються авторським правом, за допомогою
комп’ютерних екранів або передачі на розмножувальні термінали, становить
собою публічний показ і вважається порушенням виключних авторських прав.

ВИХІДНІ МАТЕРІАЛИ ФІЛЬМУ исходные материалы фильма outgoing film’s
materials

Негатив, контратип, контрольна копія фільму, оригінал магнітних фонограм
перезапису, музики, шумів, відеофонограма-мастер, компакт-диск та інші
вихідні матеріали, необхідні для виробництва і тиражування фільму в
будь-якій матеріальній формі.

ВІДБИТОК

оттиск

impress, impression, offprint

Відбиток фарбою з друкованої форми на папері або іншому матеріалі.

ВІДЕОГРАМА

видеограмма

videogram

Матеріальний об’єкт, на якому закріплений відеозапис.

ВІДЕОДИСК видеодиск

videodisk

Платівка діаметром 12,2 або ЗО см з металізованої пластмаси, на якій
оптичним методом фіксують зображення і звук. Застосовують як
комп’ютерний засіб збереження інформації з підвищеною щільністю

запису. Відеозапис можна повторно використовувати понад 1 мільйон раз
(для запису книг, рукописів, фотографій, картин, слайдів, графіки тощо).
Відтворення зображення та звуку здійснюють на відеопрогра-вачі, лазерне
зчитування якого дає ідеальну якість. За допомогою мікропроцесора
протягом 2—3 секунд можна знайти будь-яке з кількох десятків тисяч
зафіксованих на відеозапису зображень і вивести його на екран дисплея.

ВІДЕОЗАПИС

видеозапись

videotape recording, video fixation

Запис зорової інформації, що передається телерадіолокаційними та іншими
сигналами, з метою їх зберігання й дальшого відтворення. Найпоширеніші
відео-записи — магнітний (створюється за допомогою відеомагнітофона на
магнітній стрічці або магнітному барабані) і механічний (на відеодиску
прорізується спеціальна борозенка, форма якої відповідає записуваним
електричним сигналам).

ВІДЕОКЛІП

видеоклип

videoklippe

Вид телевізійного мистецтва, спрямований на розкриття в динамічній
візуальній формі змісту коротких музичних творів, переважно жанру
рок-музики. Для ві-деокліпу характерні яскрава образність, інтенсивний
монтаж (до 100 змін на ролик).

ВЩЕОМАГНІТОФОН видеомагнитофон video recorder

Апарат для записування на магнітну стрічку й наступного відтворення
зображень та звуку. Цей процес здійснюється за допомогою диску з
магнітними головками, які переміщуються під певним кутом до поздовжнього
руху магнітної стрічки.

50-78

65

ВІДЕОМИСТЕЦТВО

ВЩЕОМИСТЕЦТВО видеоискусство video art

Вид мистецтва, в якому можуть поєднуватися музика, танці, виконання,
комп’ютерна графіка і які демонструються по відеоканалах.

ВІДЕОПРОГРАВАЧ

видеопроигрыватель

video record player, video sound reproducer

Вид побутової радіоелектронної апаратури, що базується на принципі
оптичного відтворення променем лазера відеофоно-грами, зафіксованої на
відеодиску. Забезпечує високоякісне зображення і можливість швидкого
вибору й зупинки будь-якого кадра на екрані телевізора, до якого
підключений.

ВІДЕОТЕКА

видеотека

videothea

Спеціалізований пункт прокату касет із записами відеопрограм і
відеофільмів.

ВГДЕОФІЛЬМ

видеофильм

videofilm

Художній чи документальний фільм, знятий відеоапаратурою на магнітну
стрічку, призначений для показу по телебаченню чи на побутовій
відеоапаратурі.

ВІДЕОФОНОГРАМА

видеофонограмма

videophonogram

Магнітна стрічка, кінострічка зі звуком і відеозаписом.

ВІДНОВЛЕННЯ ПОРУШЕНОГО ПРАВА восстановление нарушенного права redress

Синонім засобів правового захисту від порушень авторського права і
суміжних прав.

ВІДНОВЛЕННЯ СТАНУ, ЩО ІСНУВАВ ДО ПОРУШЕННЯ ПРАВА восстановление
положения, существовавшего до нарушения права restoration of the
situation existed before violation of rights

Один із способів цивільно-правового захисту авторських прав, який
застосовується в тих випадках, коли порушене авторське або суміжне право
в результаті правопорушення не припиняє свого існування і може бути
реально відновлене шляхом усунення наслідків правопорушення.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АВТОРА ЗА ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКОГО ДОГОВОРУ

ответственность автора за нарушение авторского договора author’s
responsibility for violation of the author’s contract

Відповідно до чинного законодавства відповідальність автора за порушення
зобов’язань за договором може виражатися в поверненні одержаного ним
гонорару, в покладенні на нього зобов’язання щодо відшкодування зазнаних
користувачем збитків, а також у виплаті ним неустойки. Умови реалізації
санкцій визначаються самими сторонами в конкретному авторському
договорі. Залежно від того, що записано в договорі, передбачені в ньому
санкції можуть реалізуватися або самостійно, або лише при одночасному
розірванні авторського договору. Якщо питання про відповідальність в
авторському договорі не вирішені або вирішені не досить чітко, необхідно
керуватися загальними положеннями цивільного законодавства. До них можна
віднести наступні загальні умови: наявність провини автора щодо
порушення договірних зобов’язань; факт завдання збитків І
обгрунтованість їх розміру; наявність причинного зв’яз-

66

ВІДСУТНІСТЬ ДОЗВОЛУ НА КАБЕЛЬНЕ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТВОРУ

ку між допущеним автором порушенням умов договору і наслідками цього;
наявність у діях автора ознаки протиправності.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОГОВОРОМ

ответственность по договору liability in accordance with the author’s
contract

У випадку порушення зобов’язань за договором сторона, яка порушила
зобов’язання, несе відповідальність відповідно до національного
законодавства країни.

ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ

НА ПЕРЕРОБКУ ТВОРУ

В АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ

уступка прав на переделку произведения

в аудиовизуальное

cession of rights on transformation of a work

into an audiovisual work

Відступлення прав на переробку твору в аудіовізуальний може бути
предметом письмового договору у вигляді документа, окремого від
договору, пов’язаного з виданням друкованого твору.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧА

ЗА ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКОГО

ДОГОВОРУ

ответственность пользователя

за нарушение авторского договора

user’s responsibility for violation of the author’s

contract

Користувач твору несе відповідальність за порушення авторського
договору. Підстави, обсяг і форма його відповідальності визначаються
конкретним авторським договором, а також деякими загальними положеннями
цивільного законодавства. Замовник може нести відповідальність за
порушення зобов’язання використати твір (якщо таке зобов’язання
покладене на нього авторським договором), за завдані автору збитки, за
порушення цілісності твору, за невиплату автору обумовленої договором
винагороди тощо. Угодою сторін в конкретних авторських договорах може
передбачатися додаткова відповідальність замовника за порушення
договірних зобов’язань. Більшість користувачів творів несе
відповідальність незалежно від своєї провини щодо невиконання або
неналежного виконання зобов’язань.

ВІДСТУПЛЕННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

див. ПЕРЕДАЧА (ВІДСТУПЛЕННЯ) АВТОРСЬКОГО ПРАВА

ВІДСУТНІСТЬ ДОЗВОЛУ

НА КАБЕЛЬНЕ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

ТВОРУ

отсутствие разрешения на кабельное

распространение произведения

absence of permit for cable dissemination

of a work

Відносно творів, що охороняються авторським правом, щодо яких
організації мовлення або розповсюджувачі кабельних програм не можуть
розраховувати вчасно на одержання необхідного дозволу від авторів,
законодавство може визначити — в інтересах публіки — умови, на яких, за
відсутності дозволу від автора, організація мовлення або розповсюджувач
кабельних програм можуть законно використати твір при кабельному
розповсюдженні програм мовлення. Види таких творів повинні визначатися
законодавством відповідної країни. Особливу увагу необхідно звернути на
шкоду, яка може бути завдана певним категоріям творів — об’єктів
мовлення у випадку їх кабельного розповсюдження без прямого дозволу
зацікавлених володільців авторських прав. Такими є, зокрема,
кінематографічні, драматичні або музично-драматичні твори. Зазначені
умови повинні передбачати охорону відповідних особистих немайнових
інтересів автора і включати виплату йому відповідної винагороди.

5’0-78

67

ВІДТВОРЕННЯ

ВІДТВОРЕННЯ

воспроизведение

reproduction

Виготовлення одного або більше примірників твору або фонограми в
будь-якій матеріальній формі, в тому числі у звуко- і відеозапису, а
також запис твору або фонограми для тимчасового чи постійного зберігання
в електронній (включаючи цифрову), оптичній або іншій формі, яку читає
машина. Примірник — це результат будь-якого відтворення.

ВІДТВОРЕННЯ АРХІТЕКТУРНОГО

ТВОРУ

воспроизведение архитектурного

произведения

reproduction of an architectural work

Відтворення архітектурного твору включає спорудження архітектурного
твору відповідно до його плану.

ВІДТВОРЕННЯ СЦЕНІЧНИХ ТВОРІВ воспроизведение сценических произведений
reproduction of staging works

Відтворення п’єс та інших аналогічних сценічних творів включає записи
звуків і зображень показу, мовлення або розповсюдження по проводах цих
творів.

ВІДТВОРЕННЯ ФОНОГРАМИ воспроизведение фонограммы reproduction of a
phonogram

Виготовлення одного або більше примірників фонограми або її частини на
будь-якому матеріальному носієві.

ВІДТВОРЮВАТИ(СЯ) В ПРЕСІ воспроизводить(ся) в прессе (to be) reproduced
by the press

Доведення усного твору до загального відома шляхом опублікування в
газеті або відтворення певних видів статей, уже опублікованих у газетах
або періодичних виданнях. Може також означати відтворення писемного
твору.

ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, СТЯГНЕННЯ З ПОРУШНИКА НЕЗАКОННО ОДЕРЖАНОГО ДОХОДУ
АБО ВИПЛАТА НИМ КОМПЕНСАЦІЇ возмещение убытков, взыскание с нарушителя
незаконно полученного дохода или выплата им компенсации recovery of
losses, exaction of Illegally obtained profit from the violator or
payment of compensation by him

Один з найбільш дієвих способів цивільно-правового захисту авторських
прав. При цьому майновий інтерес потерпілого задовольняється за рахунок
грошової компенсації зазнаних ним майнових втрат. Така компенсація може
бути або прямо зазначена з розміром завданої шкоди (відшкодування
збитків), або пов’язана з ним опосередковано (стягнення незаконного
доходу), або взагалі відносно незалежна від нього (виплата компенсації).

ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ

ШКОДИ

возмещение морального вреда

compensation for moral damages

Цей спосіб захисту застосовується авторами або їх спадкоємцями у випадку
порушення права авторства, права на ім’я, права на опублікування твору
або при створенні твору, що завдає шкоди честі та гідності автора.
Розмір відшкодування моральної шкоди встановлюється судом. Моральна
шкода компенсується незалежно від завданої матеріальної шкоди.

ВІЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ БІБЛІОТЕКАМИ ТА АРХІВАМИ ПРИМІРНИКІВ ТВОРУ
РЕПРОГРАФІЧНИМ СПОСОБОМ свободное воспроизведение библиотеками и
архивами экземпляров произведения репрографическим способом free
reprographic reproduction by libraries and archives of specimens of a
work

Допускається без згоди автора чи іншої особи, що має авторське право,
репрогра-фічне відтворення одного примірника твору бібліотеками та
архівами, діяльність

68

ВІЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ ТВОРІВ В ОСОБИСТИХ ЦІЛЯХ

яких не спрямована прямо чи опосередковано на одержання прибутку, у
разі, коли відтворюваним твором є окремо опублікована стаття та інші
невеликі за обсягом твори чи уривки з письмових творів (за винятком
комп’ютерних програм), з ілюстраціями чи без них, і коли це відтворення
здійснюється за запитами фізичних осіб за умови, що: бібліотека та архів
мають достатньо підстав вважати, що такий примірник
використовуватиметься з метою освіти, навчання і приватного дослідження;
відтворення твору є одиничним випадком і не має систематичного
характеру; не має колективної ліцензії (ліцензії, наданої організацією,
що управляє майновими правами на колективній основі), яка б визначала
умови виготовлення таких примірників; у разі, коли відтворення
здійснюється для зберігання або заміни загубленого, пошкодженого та
непридатного примірника даної бібліотеки чи архіву, або для відновлення
загубленого, пошкодженого або непридатного примірника з фонду
аналогічної бібліотеки чи архіву, за умови, що одержання такого
примірника іншим шляхом неможливе, а також, коли відтворення твору є
одиничним випадком і не має систематичного характеру.

ВІЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ

КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ

свободное воспроизведение компьютерных

программ

free reproduction of computer programs

Особа, яка правомірно володіє примірником комп’ютерної програми, має
право виготовити копію комп’ютерної програми за умови, що ця копія
призначена тільки для архівних цілей або для заміни правомірно
придбаного примірника у випадках, коли оригінал комп’ютерної програми
втрачений, знищений або став непридатним для використання. При цьому
копія комп’ютерної програми не може бути використана для інших цілей і
повинна бути знищена у випадку, якщо володіння примірником такої
програми перестане бути правомірним.

ВІЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ

ПРИМІРНИКІВ ТВОРУ

ДЛЯ НАВЧАННЯ

свободное воспроизведение экземпляров

произведения для обучения

free reproduction of specimens of a work

for teaching

Допускається без згоди автора чи іншої особи, що має авторське право,
відтворення уривків з опублікованих письмових творів, аудіовізуальних
творів і фонограм як ілюстрацій для навчання за умови, що обсяг такого
відтворення відповідає вказаній меті; репрографічне відтворення для
ауди-торних занять опублікованих статей та інших невеликих за обсягом
творів, а також уривків з письмових творів з ілюстраціями або без них
учбовими закладами, діяльність яких не спрямована прямо чи
опосередковано на одержання прибутку, коли: обсяг такого відтворення
відповідає вказаній меті; відтворення твору є одиничним випадком і не
має систематичного характеру; не має колективної ліцензії (ліцензії,
наданої організацією, що управляє майновими правами авторів на
колективній основі), яка б визначала умови такого відтворення.

ВІЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ ТВОРІВ

В ОСОБИСТИХ ЦІЛЯХ

свободное воспроизведение произведений

в личных целях

free reproduction for personal use of works

Дозволяється без дозволу автора або іншої особи, що має авторське право,
і без виплати винагороди відтворення правомірно опублікованих творів в
одиничних примірниках фізичною особою виключно в особистих цілях.
Зазначене положення не поширюється на відтворення: творів архітектури у
формі будівель або інших споруд; баз даних або суттєвих частин з них;
комп’ютерних програм, крім випадків, передбачених законом; нотних
текстів і книг (повністю) шляхом репродукування. За відтворення
аудіовізуальних творів і творів, втілених у фонограмах, автор (його
правонаступники), а також виконавці та виробники фонограм (їх
правонаступники) ма-

69

ВІЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ ТВОРУ

ють право одержувати винагороду. Винагорода у формі відрахувань
(відсотків) виплачується: виробниками обладнання (аудіо- і
відеомагнітофони та інше обладнання) та матеріальних носіїв (плівки,
касети, лазерні диски, компакт-диски та інші матеріальні носії), які
використовуються для відтворення творів в особистих цілях, та
імпортерами зазначеного обладнання і матеріальних носіїв, за винятком
випадків, коли імпорт здійснюється приватною особою в її

особистих цілях. Винагорода не виплачується за обладнання і матеріальні
носії, які є предметом експорту, професійного обладнання, не
призначеного для використання в домашніх умовах, а також обладнання і
матеріальних носіїв, що ввозяться фізичними особами виключно в особистих
цілях. Збір зазначеної винагороди здійснюється організацією з
колективного управління майновими правами. За відсутності угоди між
виробниками та імпортерами, з одного боку, і організацією з колективного
управління майновими правами, з іншого боку, розмір зазначеної
винагороди визначається спеціальним державним органом. Організація з
колективного управління майновими правами розподіляє винагороду між
авторами творів, виконавцями, виробниками фонограм (їх
правонаступниками), щодо яких можна передбачити, що їх твори, виконання,
фонограми відтворювалися в особистих цілях. За відсутності угоди між
авторами, виконавцями і виробниками фонограм розподіл належної їм
винагороди здійснюється в пропорціях, визначених національним
законодавством.

ВІЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ ТВОРУ свободное воспроизведение произведения free
reproduction of a work

Без згоди автора або іншої особи, що має авторське право, але з
обов’язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення
допускається: використання цитат (коротких уривків) з опублікованих
творів в обсязі, виправданому поставленою метою, включаючи цитування
статей з газет і журналів у формі оглядів преси, якщо воно зумовлене
критичним, полемічним, науко-

вим або інформаційним характером твору, до якого цитати включаються,
вільне використання цитат у формі коротких уривків з виступів і творів,
включених до фонограми або радіо-І телевізійних передач; використання
літературних і художніх творів в обсязі, виправданому поставленою метою,
як ілюстрацій у виданнях і у передачах мовлення, у записах звуку або
зображення навчального характеру; відтворення у пресі, передачі в ефір
або інше публічне повідомлення опублікованих у газетах або журналах
статей з поточних економічних, політичних, релігійних питань чи
переданих в ефір творів такого ж характеру у випадках, коли право на
таке відтворення, передачу в ефір і по проводах або інше публічне
повідомлення спеціально не заборонено автором; відтворення з метою
висвітлення поточних подій засобами фотографії або кінематографії,
передачі в ефір або інше публічне повідомлення творів, побачених або
почутих під час перебігу подій, у обсязі, виправданому інформаційною
метою; видання випущених у світ творів рельєфно-крапковим шрифтом для
сліпих; відтворення творів для судового і адміністративного провадження
в обсязі, виправданому цією метою; публічне виконання музичних творів
під час офіційних і релігійних церемоній, а також похоронів в обсязі,
виправданому характером церемоній; відтворення з інформаційною метою у
газетах та інших періодичних виданнях, передача в ефір або інше публічне
сповіщення публічно виголошених промов, звернень, доповідей та інших
подібних творів у обсязі, виправданому поставленою метою; відтворення
твору в особистих цілях за умов, передбачених законом. Цей перелік є
вичерпним.

ВІРТУОЗ

виртуоз

virtuoso

Виконавець (музикант, актор, художник), який досконало володіє технікою
свого мистецтва.

70

ВПЛИВ КНИГОДРУКУВАННЯ НА РОЗВИТОК АВТОРСЬКОГО ПРАВА

ВІТРАЖ витраж stained-glass window

Твір монументального мистецтва, сюжетна, орнаментальна, декоративна
композиція з кольорового чи безбарвного скла, іншого природного або
штучного прозорого матеріалу, кріпленого металом (свинцем, алюмінієм,
сталлю) або цементом і бетоном. Збагачується розписом керамічними
фарбами, гравіруванням, витравлюванням. Використовується в архітектурі
як засіб освітлення приміщень і декорування віконних та дверних прорізів
переважно культових і громадських, рідше житлових споруд.

ВЛАСНЕ ВИДАННЯ собственное издание private edition

На противагу замовленому — видання, випущене видавництвом на власні
кошти; видання, в якому автор виступає видавцем і випускає його за свої
кошти.

ВНУТРІШНЄ ЗАКОНОДАВСТВО

внутреннее законодательство internal legislation

У міжнародних угодах з авторського права і суміжних прав національний
закон (законодавство) договірної держави на відміну від правил,
встановлених міжнародною угодою (конвенцією).

ВОДЕВІЛЬ

водевиль

vaudeville

Один з різновидів комедії; комедійна вистава з музикою, куплетами,
танцями. Характерні риси водевілю: фабула, побудована на анекдотичній
ситуації, нагромадження випадковостей, фарсові трюки, словесні
каламбури, танці, куплети (обов’язково у фіналі мораль всієї історії),
перевдягання (трансформація).

ВОКАЛЬНА МУЗИКА вокальная музыка vocalic music

Система музичних творів, в основу яких покладено спів. Включає твори з
текстами (деякі з них називаються музично-поетичними) та без тексту, з
інструментальним супроводом та без нього (а капела), хорову музику,
вокал, ансамбль, твори для сольного співу. Основні жанри вокального
мистецтва — музично-сценічні (опера, оперета, музична комедія, мюзикл),
вокально-симфонічні (ораторія, кантата, симфонія з хором або сольними
співочими партіями, концерт для голосу з оркестром), камерно-вокальні
(солоспів, вокальна мініатюра, вокальний цикл), масово-побутові (пісня,
кант, псалми, пісня-романс), билини, думи, голосіння.

ВОЛОДІЛЕЦЬ АВТОРСЬКИХ І/АБО СУМІЖНИХ ПРАВ обладатель авторских и/или
смежных прав owner of a copyright and /or neighbouring rights

Автор або виконавець, коли майновими правами наділений автор або
виконавець; фізична особа інша ніж автор або виконавець, або юридична
особа у випадках, коли майновими правами первинко наділена така фізична
або юридична особа, якій відступлені майнові права.

ВПЛИВ КНИГОДРУКУВАННЯ

НА РОЗВИТОК АВТОРСЬКОГО ПРАВА

влияние книгопечатания на развитие

авторского права

impact of book printing on copyright

development

В епоху, що передувала книгодрукуванню, стан творів, творчої праці
регулювався правом власності. Автор твору (рукопису, скульптури або
картини) був власником цього матеріального об’єкта і міг продавати його
іншій особі. В середні віки рукопис можна було тільки переписати від
руки, що різко скорочувало можливу кількість копій. Наступне
використання твору не могло завдати шкоди матеріальним інтересам

71

ВСЕСВІТНЯ КОНВЕНЦІЯ ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО (1952 р.)

автора, оскільки вони не залежали від розмноження і розповсюдження
великої кількості копій. Розробки скульптур, картин і плагіат були
рідкісним явищем і різко засуджувалися громадською думкою. З винайденням
рухомих літер книги були рідкістю і книгодрукування тільки почало
поширюватися в Європі. Після винаходу друкарського верстата ціни на
книги зменшилися і вони стали більш доступними. Рукопис міг бути
надрукований і розмножений великим тиражем для широкої аудиторії.
Результати творчої праці стали предметом торгівлі і могли вже приносити
прибуток своїм творцям. Першими, хто виграв від цього, були власники
друкарень, які одержали привілеї спочатку на видання класичних творів, а
згодом і творів своїх сучасників.

ВСЕСВІТНЯ КОНВЕНЦІЯ

ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО (1952 р.)

Всемирная конвенция об авторском праве

(1952 г.)

The Universal Copyright Convention (1952)

Міжнародний договір про авторське право, розроблений з ініціативи ЮНЕСКО
й прийнятий у Женеві 1952 року. Держави, що її підписали або згодом
приєдналися до неї, зобов’язуються вживати необхідних заходів для
ефективної охорони прав авторів

ТИ Міх пршааяупників яа жтерятурш’,

наукові та художні твори. Так, твори, випущені у світ громадянами
будь-якої держави, що підписала Конвенцію (як і твори, що вперше
випущені у світ на території такої держави) користуються у кожній іншій
договірній державі охороною, яку ця держава надає творам своїх громадян.
Така сама охорона надається творам громадян держав, що беруть участь у
Конвенції, навіть коли їхній твір уперше було надруковано на території
держави, що не є учасницею Всесвітньої конвенції. Час, протягом якого
здійснюється взаємна охорона авторського права, визначається законом
держави, що підписала Конвенцію, але не може бути меншим за період, що
охоплює період життя автора і 25 років після його смерті. Авторське
право, що його охороняє Конвен-

ція, містить у собі виключне право автора робити і випускати у світ
переклади ‘та дозволяти випуск у світ перекладів своїх творів. Однак
кожна з держав може відповідно до свого законодавства обмежити право
перекладу, але з додержанням певних умов, найважливішою з яких є перебіг
7-річного строку з часу першого випуску у світ твору. Всесвітня
конвенція охоплює й ряд інших положень, що забезпечують охорону
авторських прав громадян держав, що її підписали. Україна є членом цієї
Конвенції з 27 травня 1973 року.

ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (1967 р.)

Всемирная организация интеллектуальной

собственности (1967 г.)

World Intellectual Property Organization

(1967)

Міжурядова організація, спеціалізована установа, що входить до системи
ООН. Хоча ВОІВ була створена відповідно до Конвенції, що засновує ВОІВ,
підписаної в Стокгольмі 14 липня 1967 року, вона мала своїх
попередників. Початок ВОІВ було покладено в 1883 році, коли була
укладена Паризька конвенція про охорону промислової власності. В 1886
році була прийнята Бернська конвенція про охорону літературних і
художніх творів. Кожна з цих конвенцій передбачала створення
Міжнародного бюро, яке виконувало функції секретаріату. Вони
функціонували під різними назвами, остання назва — Об’єднане міжнародне
бюро з охорони інтелектуальної власності (БІРПІ). Членами ВОІВ на 1
листопада 1999 року є 161 держава (серед них і Україна). ВОІВ покликана
сприяти інтелектуальній творчій діяльності і охороні інтелектуальної
власності у всьому світі шляхом міжнародного співробітництва і у
відповідних випадках з будь-якою іншою міжнародною організацією. Під
інтелектуальною власністю, відповідно до статті 2 Конвенції 1967 року,
розуміються права, що відносяться до літературних, художніх і наукових
творів, виконавської діяльності артистів,

72

ВСТУП

звукозапису, радіо- і телевізійних передач, винаходів у всіх сферах
людської діяльності, наукових відкриттів, промислових зразків, товарних
знаків, знаків обслуговування, захисту проти недобросовісної
конкуренції, а також всі інші права, що відносяться до інтелектуальної
діяльності у виробничій, науковій, літературній і художній галузях. ВОІВ
здійснює широку програму допомоги країнам, що розвиваються. Органи ВОІВ:
Конференція, що складається з усіх держав-членів ВОІВ, Генеральна
асамблея, що складається з усіх держав-членів ВОІВ, які також є членами
Бернського або Паризького союзів, Координаційний комітет. Секретаріатом
ВОІВ і союзів (об’єднань держав), створених Паризькою, Бернською та
іншими конвенціями, є Міжнародне бюро, очолюване Генеральним директором
ВОІВ. Міжнародне бюро знаходиться в Женеві (Швейцарія). Воно займається
переглядом міжнародних угод, веде інформаційну роботу, має служби
міжнародної реєстрації, здійснює видавничу діяльність. У галузі
авторського права ВОІВ здійснює тісне співробітництво із Світовою
організацією торгівлі та ЮНЕСКО.

ВСТАНОВЛЕННЯ ВИПАДКІВ ПОРУШЕНЬ АВТОРСЬКИХ ПРАВ ШЛЯХОМ ЗАПОЗИЧЕННЯ
установление случаев нарушения авторских прав путем заимствования
determination of cases of copyright violations by means of adoption

Оскільки авторське право охороняє форму твору, то для встановлення
випадків порушення авторських прав шляхом запозичення вирішальне
значення мають бук-венні (для літературних творів — словесні)
співпадання. Для цього складаються таблиці співпадань (текст на такій-то
сторінці відповідає тексту на такій-то сторінці іншого твору).

ВСТУП введение introduction, preamble

Структурна частина основного тексту твору, що становить собою початкову
главу, іноді ненумеровану. Вводить читача в суть проблематики твору,
подає основні аспекти змісту, історіографію предмета тощо. Інше значення
— наукове або учбове видання, що містить початкові відомості та основні
принципи якої-небудь науки.

73

ГАЗЕТА

авторську винагороду за використання творів, що охороняються авторським
правом.

ГАЗЕТА

газета

daily, newspaper, paper

Періодичне текстове аркушеве видання, що містить інформацію, статті на
актуальні суспільно-політичні, наукові, виробничі та інші теми, а також
літературні твори, фотографії, рекламу. В окремих випадках газета може
випускатися протягом короткого часу в межах певного заходу (конференції,
фестивалю тощо).

ГАЛЕРЕЯ

галерея picture gallery

Приміщення для експонування мистецьких творів.

ГАРАНТІЯ гарантия warranty, guarantee

Письмове підтвердження володільцем авторського права в договорі про
використання твору, що твір, який становить предмет договору, є
оригінальним твором, що ніхто інший, крім автора, зазначеного в
договорі, не може претендувати на визнання авторства як такого і що
нікому не відсту-пались ніякі права, які суперечать правам, переданим
або відступленим відповідно до зазначеного договору.

ГАСТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ гастрольная деятельность touring activity

Видовищні заходи (концерти, спектаклі, розважальні програми тощо)
творчих колективів, виконавців за межами їх стаціонарних сценічних
майданчиків, а також творчих колективів, зокрема тимчасових виконавців,
що не мають стаціонарних сценічних площадок, з метою одержання прибутку
або без такої мети. Гастролюючі колективи і виконавці повинні сплачувати

ГЕОГРАФІЧНА КАРТА географическая карта geographical map, тар

Карта всієї або частини поверхні Землі, видана окремо або як ілюстрація
у виданні, або є складовою частиною географічного атласу.

ГЕОГРАФІЯ

география

geography

Система наук, що вивчають природні й виробничі комплекси та їхні
компоненти. Твори, що стосуються географії, є об’єктами авторського
права.

ГЕРБ ДЕРЖАВНИЙ герб государственный state emblem, national emblem

Офіційна емблема держави, зображена на печатках, бланках, грошових
знаках, державних прапорах, фасадах будівель урядових установ. Державний
герб належить до об’єктів, що не охороняються авторським правом.

ГЕТЕРОНІМ

(ЛІТЕРАТУРНИЙ ПОДЕННИК) гетероним (литературный поденщик) ghostwriter

Загальноприйнята назва автора, що пише для іншої особи, яка випускає в
світ або ж яким-небудь іншим способом доводить до загального відома твір
(гетеронімний) від свого власного імені. У країнах, де авторам надаються
особисті немайнові права, юридичне неможливо відчужити право вимагати
визнання авторства на твір, а за ге-теронімом зберігається право просити
про визнання себе співавтором.

74

ГРАМОФОННА ПЛАТІВКА

ГІМН гимн anthem, hymn

Хорова пісня урочистого характеру. Відомі гімни державні, революційні,
воєнні, релігійні, на честь історичних подій, героїв тощо. Жанр гімна
присутній в оперному, хоровому, симфонічному мистецтві. Державний гімн
як один з офіційних символів держави не охороняється авторським правом.

ГОБЕЛЕН гобелен gobelin (tapestry)

Автор картону (крупноформатного рисунка, виконаного в розмірі
майбутнього гобелену) має авторське право на свій твір. Роль ткача
зводиться до ролі простого виконавця. Незалежно від свого професійного
рівня, ткач не бере участі в створенні твору як творчий співробітник, а
виконує детальні інструкції художника, єдиного автора цього твору. Ткач
може створити особистий твір, коли самостійно намагатиметься відтворити
вже існуючий твір. Як автор похідного твору він буде володіти всіма
авторськими правомочностями. Гобелени, виконані механічним способом, не
вважаються оригінальним твором.

ГОНОРАР

див. АВТОРСЬКА ВИНАГОРОДА

ГОНЧАРНІ ВИРОБИ гончарные изделия earthenware, pottery

Вироби з пористої глини, обпаленої при відносно низьких температурах, до
1200 °С. При цьому глина не остеклюється, залишається пористою. Іноді
вироби з такої глини прикрашаються глазуром (скловидне покриття на
керамічних виробах, закріплене випалом, яке надає їм блиску,
непроникності). Горщики для квітів, глечики для вина залишають часто
неглазурованими, столовий посуд покривають глазуром.

ГОРЕЛЬЄФ горельєф high relief

Скульптурний твір, у якому зображення виступає над площиною фону більш
як на половину його об’єму.

ГРАВЕР

гравер

engraver

Художник або майстер, що вирізує зображення на дереві, металі, камені,
лінолеумі.

ГРАВЮРА

гравюра engraving, print

Вид графіки, отримання зображення шляхом тиражування з друкарської
форми. За способом обробки негатива розрізняють високий, плоский і
глибокий друк (мідьо-рит, дереворит, лінорит та ін.).

ГРАМОФОННА ПЛАТІВКА грамофонная пластинка phonograph record, disc

Понад сто років існують грамплатівки (звуконосії механічного запису у
вигляді тонких дисків), без яких важко уявити музичне життя. Запис
грамплатівки становить собою процес, при якому на звуконосієві (лаковому
диску), що обертається, різцем рекордера вирізується звукова канавка, за
відсутності сигналу на рекордері різець не коливається і тому вирізує
канавку без заглибин (немодульована канавка). Від електричного сигналу,
поданого на рекордер, різець починає коливатися і вирізує звивисту
модульовану канавку. При виробництві грамплатівок застосовують
монофонічний (одноканальний) і стереофонічний (двоканальний) запис зі
швидкістю обертання диска 33 1/3 об/хв. Платівки мають діаметри 300 мм
(гігант), 250 мм (гранд) і 175 мм (міньон). Існують цифрові
грамплатівки. Звук на них зашифрований у вигляді цифр і відтворюється за
допомогою про-гравача, що має замість голки лазерний промінь. Діаметр
платівки — 12 см, трива-

75

ГРАФІКА

лість звучання — одна година. Якість відтворення бездоганна і
довгочасна.

ГРАФІКА

графика

drawing, graphic art

Вид образотворчого мистецтва, засобами зображення якого є лінія, крапка
та пляма. Різновиди: мальована (акварель, монотипія) і друкована
(гравюра, літографія) на довільній підоснові (переважно папері) з
пластинок — негативів. Графіка має стан-

(

ГРАФІЧНИЙ МАТЕРІАЛ графический материал graphic material

Образотворчий матеріал, який включений до видання і становить елементи
його змісту і/або оформлення, ілюстрації тощо.

ГРАФІЧНИЙ ТВІР

див. ТВІР ГРАФІЧНИЙ

ГРОШОВА КОМПЕНСАЦІЯ денежная компенсация money compensation

Автор може вимагати відшкодування втрат, які в цивільному праві
називаються збитками. В ряді країн така форма відшкодування потерпілій
стороні прямо зазначена в законі. Щодо питання про розмір збитків, то
авторсько-правове законодавство звертається до загальних правових норм

, що розмір відшкодовуваних збитків

чи з розмірів шкоди, завданої володільцю авторських прав, або доходу,
який одержав порушник. Окремі акти точно визначають розмір або
мінімальну суму, яку суд зобов’язаний присудити за порушення певних
прав.

76

ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО

ДАЙДЖЕСТ

дайджест digest

Публікація у вигляді добірки уривків з конкретного тексту, відібраних і
згрупованих так, щоб дати про нього конкретне уявлення; збірник, що
містить найцікавіші матеріали, передруковані (часом скорочено) з інших
видань.

ДАТОВАНЕ ВИДАННЯ датированное издание dated publication

Видання з зазначенням точної дати його опублікування.

ДЕКЛАМУВАННЯ ТВОРУ див. ЧИТАННЯ ТВОРУ

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО КУЛЬТУРНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА (1966 р.)
Декларация принципов международного культурного сотрудничества (1966 г.)
Declaration of Principles of International Cultural Cooperation (1966)

Генеральна конференція ЮНЕСКО в Парижі 4 листопада 1966 року, в день
двадцятої річниці створення організації, прийняла Декларацію принципів
міжнародного культурного співробітництва, яка містить такі положення:
кожній культурі притаманні гідність і цінність, які необхідно поважати і
зберігати; розвиток власної культури є правом і обов’язком кожного
народу; різноманітність, багатогранність і взаємний вплив усіх культур є
частиною загального надбання людства; народи повинні прагнути
продовжувати паралельний і по можливості одночасний розвиток усіх
галузей культури, щоб забезпечити гармонійну рівновагу між технічним і
морально-інтелектуальним прогресом людства; мета міжнародного
культурного співробітництва — забезпечення кожній людині до-

ступу до знань І можливості насолоджуватися мистецтвом та літературою
всіх народів, брати участь у прогресі науки у всіх частинах земної кулі,
користуватися його благами і сприяти збагаченню культурного життя;
культурне співробітництво повинно здійснюватися на основі взаємної
вигоди всіх народів, що беруть у ньому участь; це співробітництво
повинно допомагати державам усвідомити важливість пробудження обдарувань
у різних сферах і полегшення професійної підготовки нових поколінь. Усі
ці положення безпосередньо стосуються й національних та міжнародних
систем охорони авторського права.

ДЕКОМПІЛЯЦІЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ

ПРОГРАМИ

декомпилирование компьютерной

программы

decompilation of a computer program

Особа, яка правомірно володіє примірником комп’ютерної програми, має
право декомпілювати (адаптувати) комп’ютерну програму для забезпечення
спільної роботи з іншими програмами за умови, що одержана при адаптації
інформація не буде використовуватися для створення інших комп’ютерних
програм, аналогічних до адаптованої, або для вчинення будь-якої дії, що
порушує авторське право.

ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО декоративное искусство decorative art

Вид пластичних мистецтв, твори якого поряд з архітектурою художньо
формують оточуюче людину матеріальне середовище, вносять в нього
естетичне, художньо-образне начало. Декоративне мистецтво поділяється на
безпосередньо пов’язане з архітектурою монументально-декоративне
мистецтво (створення архітектурного декора, розписів рельєфів, статуй,
вітражів, мозаїк, що прикрашають фасади та інтер’єри, а також паркової
скульптури), декоративно-прикладне мистецтво (створення художніх
виробів, призначених головним чином для побуту) і оформительське
мистецтво (худо-

77

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО

жне оформлення свят, експозицій виставок і музеїв, вітрин тощо).

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО

декоративно-прикладное искусство decorative and applied arts

Мистецтво виготовлення художніх виробів побутового призначення, які
мають художню та естетичну цінність, задовольняють прямі практичні
потреби, а також є окрасою довкілля і людини. До декоративно-прикладного
мистецтва відносяться такі види художніх робіт: усі види й жанри
традиційного народного мистецтва та народних художніх промислів
(різьбярство, гончарство, килимарство, ткацтво, писан-карство,
меблярство, бондарство, ковальство, бляхарство, кушнірство, вивійка,
в’язання, народний одяг, плетіння, ігри та іграшки, народне малярство та
декоративний розпис, художні вироби із скла, кераміки, фарфору,
кришталю, металу, каменю, бісеру, шкіри, кістки, лози, соломки,
кукурудзяного листка, лляного волокна, кореню сосни, кори липи й берези
тощо); інтер’єри та екстер’єри, виконані в традиціях народного мистецтва
(ресторани, бари, кафе, їдальні, зали та приміщення різного призначення,
культові об’єкти і дитячі майданчики, ігрові майданчики тощо); усі види
скульптурних робіт та архітектури, виконані в традиційному художньому
народному стилі (пам’ятні знаки, знаки населених пунктів, фігурні
композиції, альтанки, кіоски, інші твори малої архітектури і скульптури
різного призначення, їх елементи); продукція масового випуску, товари
народного споживання з використанням художніх народних творів та їх
елементів (тканини, шпалери, доріжки, скатертини, рушники, серветки,
занавіски, штори, одяг, взуття, головні убори, прикраси, меблеві,
галантерейні та ювелірні вироби, посуд, значки, медалі, емблеми,
сувенірні вироби тощо); друкована, аудіовізуальна продукція з
використанням творів народного мистецтва та їх елементів (поштові марки,
листівки, конверти, календарі, альбоми, журнали, плакати, етикетки,
упаковки, ре-

кламні видання, репродукції, кіно- та ві-деофільми, телевізійні передачі
тощо). Твір декоративно-прикладного мистецтва, якщо він є результатом
творчої діяльності, незалежно від його призначення й цінності,
розглядається як об’єкт авторського права від моменту його створення.

ДЕКОРАЦІЯ

декорация

scenery

Художнє або архітектурне оформлення сцени, простору, в межах якого
відбувається зйомка фільму.

ДЕМОНСТРАТОР ФІЛЬМУ демонстратор фильма demonstrator of a film

Суб’єкт кінематографії, що здійснює демонстрування (публічний показ)
фільму.

ДЕМОНСТРУВАННЯ

(ПУБЛІЧНИЙ ПОКАЗ) ФІЛЬМУ

демонстрирование (публичный показ)

фильма

demonstration (public demonstration) of a film

Професійна діяльність у кінематографії, яка полягає в показі фільму
глядачам у призначених для цього приміщеннях (кінотеатрах, інших
видовищних закладах), на відеоустановках, а також каналами телебачення.

ДЕПОЗИТАРІЙ

депозитарий

depositary

Організація-сховище (офіційно визнана колекція).

ДЕПОНУВАННЯ ПРИМІРНИКІВ

ТВОРУ

депонирование экземпляров произведения

deposit of copies of the work

У деяких державах, де реєстрація є особливістю авторського права, її
супроводжує депонування примірників твору. В цьому випадку до
реєстраційної заявки повинен додаватися примірник твору або фотокопія

78

ДЖЕРЕЛА АВТОРСЬКОГО ПРАВА

таких робіт, як рукописи, твори живопису і гравюри. Таке депонування,
здійснюване виключно з метою реєстрації, слід відрізняти від
обов’язкової або легальної системи депонування, встановленої
авторсько-правовими законами окремих країн. За цією системою один або
кілька примірників опублікованого твору повинні бути депоновані в
державній установі, державних або спеціальних бібліотеках, створених для
цієї мети. Невиконання зазначеної вимоги тягне за собою відповідальність
за неповагу до закону, але не впливає на надання охорони твору. В ряді
законодавчих актів вимагається також депонування певної кількості
примірників нових творів та інших матеріалів. Це засіб, за допомогою
якого збираються фонди національних бібліотек, зберігаються цінності
національної і світової культури.

ДЕПОНУВАННЯ РУКОПИСУ депонирование рукописи manuscript depositing

Передача вузько спеціальних робіт, переважно у вигляді машинописного
оригіналу, на збереження до бібліотеки та інформаційних центрів, які
інформують спеціалістів про їх наявність і видають їх копії для
вивчення. Депонування рукописів практикується в тих випадках, коли
недоцільно його розмножувати звичайними способами друку, а також для
поповнення інформаційних фондів і/або як свідчення про авторство і про
факт та дату написання.

ДЕРЖАВНИЙ

КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИЙ ФОНД

УКРАЇНИ

Государственный картографо-геодезический

фонд Украины

State Cartographic-Geodesic Foundation

of Ukraine

Державний картографо-геодезичний фонд України включає матеріали, що
створюються під час виконання: астрономо-ге-одезичних, гравіметричних,
нівелірних робіт, а також обстеження та відновлення

пунктів геодезичних та нівелірних мереж; топографічних робіт масштабного
ряду в різних системах координат, у тому числі робіт, пов’язаних із
зйомкою континентального шельфу і водних об’єктів, державного кордону;
аерозйомочних робіт, які необхідні для створення топографічних карт і
планів; робіт із цифрового картографування; космічної зйомки; робіт із
складання та підготовки до видання топографічних карт всього масштабного
ряду, а також загально-географічних, тематичних, довідкових та інших
карт і атласів як території України, так і території інших держав.
Суб’єкти підприємницької діяльності, які виконують на території України
картографічні, геодезичні, гравіметричні, аерозйомочні та інші роботи в
даній галузі, зобов’язані безплатно передавати у Державний
картографічно-геодезичний фонд України копії матеріалів своїх
топографо-геодезичних і картографічних робіт для архівного зберігання.
Матеріали топографо-геодезичних і картографічних робіт, що передаються
на архівне зберігання, дозволяється використовувати лише з додержанням
вимог законодавства про авторське право.

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД ФІЛЬМІВ Государственный фонд фильмов State Fund of Films

Державна установа культури, яка здійснює архівну та науково-дослідну
діяльність з метою розвитку фільмофонду, відновлення, реставрації та
збереження творів національної та світової кінематографічної спадщини,
розповсюдження відповідної інформації.

ДЖЕРЕЛА АВТОРСЬКОГО ПРАВА источники авторского права sources of
copyright

Джерела авторського права — це юридичні акти різних державних органів, в
яких містяться правові норми, що регулюють відносини стосовно створення
і використання творів літератури, науки і мистецтва. В залежності від
юридичної сили актів, що містять норми авторського права,

79

ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОЇ ОХОРОНИ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

джерела авторського права розподіляються на наступні групи: акти
державних органів і акти органів місцевого самоуправління; міжнародні
акти. До актів державних органів належать: конституція країни, що
володіє вищою юридичною силою і є базою поточного законодавства, закони,
підзаконні акти — укази, розпорядження глави держави; постанови,
розпорядження уряду; нормативні акти, накази, постанови, інструкції
міністерств та інших органів виконавчої влади. Акти органів місцевого
самоуправління — нормативні акти місцевої адміністрації, чинність яких
обмежена певною територією. До таких актів відносяться розпорядження,
рішення. До джерел авторського права належать також міжнародні акти,
норми яких мають перевагу перед внутрішнім національним законодавством,
у зв’язку з чим їх роль щодо регулювання авторських відносин надзвичайно
висока.

ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОЇ ОХОРОНИ

АВТОРСЬКИХ ПРАВ

источники международной охраны

авторских прав

sources of international copyright protection

Історія еволюції засобів розповсюдження в першу чергу пояснює, чому
охорона авторських прав все в більших масштабах набуває міжнародного
характеру. Держави, приймаючи національні закони про авторське право,
виходили в основному з внутрішніх інтересів охорони творів, оскільки
комерційні ринки для останніх, а також технічні засоби розповсюдження
були обмеженими. Твори охоронялись тільки в країні, де вони були
створені і опубліковані. Понад століття тому національні
авторсько-правові закони не мали сили за межами своїх держав і не
охороняли твори іноземних авторів. У зв’язку з розширенням міжнародного
книжкового ринку таке становище в кінці XIX століття почало змінюватися.
Технічна революція породила фотографію, кіно, звукозапис, радіо. Ринок
творів, що охороняються, надзвичайно зріс як на національному, так і на
міжнародному рівні, оскільки розповсюдження творів за

національні кордони стало більш інтенсивним і широким. Виникла
необхідність у міжнародній охороні авторських прав, і уряди все
настійніше почали шукати належні для цього способи.

ДЖЕРЕЛО

источник

source

Джерело зазначається при вільному використанні твору іншого автора. При
цьому необхідне точне посилання на автора, якщо він зазначений у
джерелі, назву видання, місце й рік його опублікування та сторінки,
звідки взята цитата або ілюстрація. Якщо джерелом є періодичне видання,
зазначається його назва, рік і дата або номер фактичного випуску.

ДИЗАЙН

дизайн

design

Комплексна міждисциплінарна проектно-художня діяльність, яка синтезує в
собі елементи наукових, технічних і гуманітарних знань, інженерного
конструювання і художнього мислення. Центральною проблемою дизайна є
створення предметного світу, естетично оцінюваного як співмірно-го,
гармонійного, цілісного.

ДИПЛОМАТИЧНЕ ВИДАННЯ дипломатическое издание diplomatic edition

Вид наукового (або учбового) видання, що містить тексти історичних
документів, відтворені в певній відповідності з оригіналами та їх
особливостями: збереження значень слів, наявних у тексті, порядку
розташування тексту тощо. Розраховане для наукового, історичного,
джерелознавчого досліджень, а також для вивчення в спеціальних учбових
закладах.

ДИРЕКТИВА 93/83 ЄЕС ПРО КООРДИНАЦІЮ ДЕЯКИХ ПОЛОЖЕНЬ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І
СУМІЖНИХ ПРАВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЇХ ДО

80

ДИРЕКТИВА 92/100 ЄЕС ПРО ПРАВА НА ОРЕНДУ І ПРОКАТ СТОСОВНО АВТОРСЬКОГО
ПРАВА…

СУПУТНИКОВОГО МОВЛЕННЯ

І КАБЕЛЬНОЇ РЕТРАНСЛЯЦІЇ (1993 p.)

Директива 93/83 ЕЭС о координации

некоторых положений авторского права

и смежных прав, применяемых

к спутниковому вещанию и кабельной

ретрансляции (1993 г.)

Council Directive 93/83 EEC on the

Coordination of Certain Rules concerning

Copyright and Rights Related to Copyright

applicable to Satellite Broadcasting and Cable

Retransmission

Директива Ради Європейських Співтовариств від 27 вересня 1993 року про
координацію деяких положень авторського права і суміжних прав при
застосовуванні їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції
містить такі положення: уніфікація прав в основних секторах економічної
і культурної політики прикордонних регіонів стосовно супутникового
мовлення і кабельної ретрансляції; прийняття принципових рішень,
необхідних для створення однорідного середовища в аудіовізуальній сфері;
супутникове мовлення відбувається тільки в державі-члені, в яку несучі
програму сигнали вводяться під контролем і відповідальністю організації
ефірного мовлення до безперервного ланцюга передачі, яка спрямована на
супутник і повертається на Землю; дозвіл автора обмежується актом
передачі; одержання передачі через супутник у різних державах-членах
більше не відіграє ролі. Директива передбачає обов’язкову охорону
передач в ефір через супутник, щоб прогалини щодо охорони, наявні в тій
або іншій державі-члені, не могли більше використовуватися на шкоду
володільцям права. У сфері кабельної ретрансляції Директива рекомендує
розповсюджувачеві програм по кабелю одержувати дозвіл на підставі
колективних угод, підписаних усіма володільцями права. Для спрощення
видачі цих дозволів передбачене обов’язкове управління майновими правами
на колективній основі, за винятком прав організацій ефірного мовлення.
Країни-чле-ни ЄС повинні були до 1 січня 1995 року привести своє
національне законодавство у відповідність до вимог Директиви.

ДИРЕКТИВА 92/100 ЄЕС ПРО ПРАВА

НА ОРЕНДУ І ПРОКАТ СТОСОВНО

АВТОРСЬКОГО ПРАВА

І СУМІЖНИХ ПРАВ (1992 р.)

Директива 92/100 ЕЭС о правах на аренду

и прокат касательно авторского права

и смежных прав (1992 г.)

Council Directive 92/100 EEC on Rental Right

and Lending Right on Certain Rights related to

Copyright in the field of Intellectual Property

Директива Ради Європейських Співтовариств від 19 листопада 1992 року про
права на оренду і прокат стосовно авторського права і суміжних прав
містить наступні положення: виключне право дозволяти або забороняти
оренду і прокат повинно належати автору стосовно оригіналу та копій його
твору, виконавцю стосовно його зафіксованого виконання, виробнику
фонограми стосовно його фонограми, продюсеру перших зйомок фільму
стосовно оригіналу та копій його фільму; режисер-пос-тановник
кінематографічного або аудіовізуального твору повинен розглядатися як
його автор або один з авторів; автору або виконавцеві не може бути
відмовлено щодо права одержувати справедливу винагороду за оренду;
держави-члени повинні забезпечити: для виконавців стосовно їх фонограм,
для продюсерів перших зйомок фільмів стосовно оригіналів та копій їх
фільмів, для організацій мовлення стосовно записів їх передач виключне
право надавати ці об’єкти, в тому числі їх копії для продажу публіці або
іншого способу їх розповсюдження; тривалість дії авторського права не
повинна закінчуватися до кінця строку дії, передбаченого Бернською
конвенцією про охорону літературних і художніх творів; тривалість дії
суміжних прав не повинна закінчуватися до кінця відповідних строків,
передбачених Римською конвенцією; права продюсерів перших зйомок фільму
не повинні закінчуватися до кінця періоду, що становить 20 років і
обчислюється з кінця року, в якому була здійснена зйомка. Директива
застосовується до всіх творів, виконань, фонограм, передач мовлення та
перших зйомок фільмів, які на 1 червня 1994 року захищені законодавством
дер-

60-78

81

ДИРЕКТИВА 96/9 ЄЕС ПРО ПРАВОВУ ОХОРОНУ БАЗ ДАНИХ (1996 р.)

жав-учасниць у сфері авторського права і суміжних прав або відповідають
критеріям захисту згідно з положеннями Директиви на цю дату.

ДИРЕКТИВА 96/9 ЄЕС ПРО ПРАВОВУ ОХОРОНУ БАЗ ДАНИХ (1996 р.) Директива
96/9 ЕЭС о правовой охране баз данных (1996 г.) Council Directive 96/9
EEC on the Legal Protection of Databases

Прийнята Європейським парламентом і Радою Європейського Союзу 11 березня
1996 року Директива 96/9 про правову охорону баз даних містить такі
положення: Директива відноситься до правової охорони баз даних у
будь-якій формі; під «базою даних» розуміється збірник незалежних
творів, даних або інших матеріалів, розташованих за певною системою або
методикою, до яких можливий індивідуальний доступ за допомогою
електронних або інших засобів; бази даних, які за добором або
розташуванням їх змісту становлять власне результат інтелектуальної
творчості автора, повинні охоронятися як такі на підставі авторського
права; автором бази даних є фізична особа або група фізичних осіб, які
створили базу даних; автори баз даних, які охороняються на підставі
авторського права, мають виключне право дозволяти або забороняти їх
тимчасове або постійне відтворення будь-якими засобами і в будь-якій
формі повністю або частково, їх переклад, адаптацію, аранжування або
будь-яку іншу переробку, будь-яку форму публічного розповсюдження бази
даних або її копії, будь-яке публічне сповіщення, показ або виконання;
держави-члени передбачають для виробника бази даних право запобігання
вилученню і/або повторному використанню такої бази даних повністю або її
значної частини, яка оцінена якісно і/або кількісно; виробник бази
даних, яка будь-яким способом доводиться до загального відома, не може
заважати законному користувачеві бази даних вилучати і/або повторно
використовувати неістотні частини її змісту, оцінювані якісно або
кількісно; строк дії охорони набуває чинності від дати завершення

виготовлення бази даних і закінчується після п’ятнадцяти років,
починаючи від 1 січня року, наступного за датою такого завершення;
держави-члени забезпечують введення в дію законоположень,
адміністративних постанов і нормативних актів, необхідних для приведення
законодавства у відповідність до цієї Директиви, до 1 січня 1998 року.

ДИРЕКТИВА 91/250 ЄЕС ПРО ПРАВОВУ ОХОРОНУ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ (1991 р.)
Директива 91/250 ЕЭС о правовой охране компьютерных программ (1991 г.)
Council Directive 91/250 EEC on the Legal Protection of Computer
Programs

Прийнята Радою Європейських Співтовариств 14 травня 1991 року Директива
91/250 про правову охорону комп’ютерних програм містить такі положення:
держави-члени повинні охороняти комп’ютерні програми за авторським
правом як літературні твори відповідно до Бернської конвенції про
охорону літературних і художніх творів; комп’ютерна програма підлягає
охороні, якщо вона є результатом власної інтелектуальної діяльності її
автора; автором комп’ютерної програми є фізична особа чи група фізичних
осіб, які створили комп’ютерну програму; охорона надається всім фізичним
або юридичним особам на підставі національного законодавства про
авторське право так, як вона застосовується до літературних творів;
дозвіл правово-лодільця не вимагається там, де відтворення коду або
переклад його форми є обов’язковим для одержання необхідної інформації
для того, щоб досягнути здатності до взаємодії незалежно створеної
комп’ютерної програми; держави-члени забезпечують, у відповідності з їх
національним законодавством, відповідні заходи проти особи, яка здійснює
будь-які протиправні дії щодо комп’ютерних програм; охорона повинна
надаватися за життя автора та на п’ятдесят років після його смерті чи
після смерті останнього, який залишився живим, співавтора; положення
Директиви повинні бути неупередженими до будь-яких інших

82

ДІАГРАМА

правових норм, таких, що стосуються патентних прав, товарних знаків,
недобросовісної конкуренції, торговельних таємниць, охорони
напівпровідникових виробів або договірного права.

ДИРЕКТИВА 93/98 ЄЕС СТОСОВНО УНІФІКАЦІЇ СТРОКУ ОХОРОНИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА
І ДЕЯКИХ СУМІЖНИХ ПРАВ (1993 р.) Директива 93/98 ЕЭС касательно
унификации срока охраны авторского права и некоторых смежных прав (1993
г.) Council Directive 93/98 EEC on Harmonizing the Term of Protection of
Copyright and Certain Related Rights

Зазначена Директива Ради Європейських Співтовариств від 29 жовтня 1993
року містить такі положення: права автора на твори літератури або
мистецтва відповідно до статті 2 Бернської конвенції повинні бути
чинними протягом життя автора й 70 років після його смерті незалежно від
дати, коли твір правомірно стає доступним для публіки; головного
режисера кінематографічного або аудіовізуального твору слід розглядати
як його автора або одного з його співавторів; права виконавців повинні
припинятися через 50 років після виконання запису; права виробників
фонограм повинні припинятися через 50 років після здійснення запису;
права продюсерів першого запису фільмів повинні припинятися через 50
років після здійснення запису; строк охорони неопублікованих творів
повинен становити 25 років від часу, коли твір було вперше правомірно
видано або правомірно передано для публіки. Максимальний строк охорони
критичних і наукових публікацій повинен становити ЗО років від часу,
коли ці твори було вперше правомірно опубліковано; строки, встановлені
даною Директивою, обчислюються з 1 січня року, наступного після події,
яка їх обумовлює; якщо строк охорони, який перевищує відповідний строк,
передбачуваний Директивою, вже є чинним у державі-чле-ні, вона не
повинна обумовлювати скорочення зазначеного строку в цій державі-члені.

ДИРИГЕНТ

дирижер

conductor, choir~master

Особа, що керує колективним виконанням музичного твору (оркестром,
хором, ансамблем, оперною або балетною трупою тощо) і дає власне
трактування творові.

ДИСЕРТАЦІЯ диссертация thesis, dissertation

Наукова праця, яку підготовлено для прилюдного захисту на здобуття
вченого ступеня.

ДИСТАНЦІЙНИЙ СИГНАЛЬНИЙ

ЕКВІВАЛЕНТ

дистанционный сигнальный еквивалент

distant signal equivalent

Позначення вторинної передачі у будь-якій позамережевій телевізійній
програмі, що передається кабельною системою повністю або частково, за
межами місцевості зони обслуговування первинного передавача.

ДИСТРИБ’ЮТЕР АУДІОВІЗУАЛЬНОГО

ТВОРУ

дистрибьютер аудиовизуального

произведения

distributor of an audiovisual work

Фізична або юридична особа, що має право прокату фільму і здійснює або
організовує його прокат. Переважно дистри-б’ютери самостійно не
використовують фільм, а тільки організовують його прокат, укладаючи
договори з демонстраторами, здійснюючи рекламу тощо.

ДІАГРАМА диаграмма chart, diagram

Умовне графічне зображення числових значень величин або їх
співвідношень, виконане за допомогою ліній, площин, геометричних фігур,
рисунків тощо.

6’0-78

83

ДІАЛОГ

ДІАЛОГ

диалог dialogue

Розмовний елемент літературних, драматичних і кінематографічних творів.

ДІАПОЗИТИВ

диапозитив

diapositive, transparent positive

Позитивне чорно-біле або кольорове зображення на прозорій основі,
одержуване при фотографуванні об’єктів і використовуване при
репродукуванні. Кольорові діапозитиви (слайди) широко застосовуються як
авторські та видавничі образотворчі оригінали.

ДІАФІЛЬМ диафильм slide film

Серія чорно-білих або кольорових діапозитивів на кіноплівці, об’єднаних
спільною темою, сюжетом і текстом.

ДІЛОВІ ЛИСТИ деловые письма business letters

Ділові листи прирівнюються до літературних творів і охороняються
авторським правом, якщо вони відзначаються оригінальністю. За життя
автора адресат не має права без його згоди опублікувати листи.

ДІОРАМА

диорама

diorama

Вид живопису, в якому зображення виконується на просвічуваному і
спеціально освітлюваному матеріалі; картина великих розмірів, штучно
освітлена, з предметним бутафорним об’ємним планом, що надає зображенню
ілюзії просторовості. На відміну від панорами діорама охоплює лише
частину горизонту.

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙ,

ЩО УПРАВЛЯЮТЬ МАЙНОВИМИ

ПРАВАМИ НА КОЛЕКТИВНІЙ ОСНОВІ

деятельность организаций, управляющих

имущественными правами на коллективной

основе

activities of collective economic rights

administration organizations

Повноваження на колективне управління майновими правами передаються
організації, що управляє майновими правами на колективній основі,
безпосередньо володільцями авторських і суміжних прав добровільно на
основі їх членства в такій організації або на підставі письмових
договорів, а також за відповідними угодами про взаємне представництво з
іноземними організаціями, що управляють аналогічними правами. Зазначені
договори і угоди не є авторськими. Будь-який автор, його спадкоємець або
інший володілець авторських і суміжних прав має право передати
здійснення своїх майнових прав такій організації, а організація
зобов’язана взяти на себе здійснення цих прав на колективній основі,
якщо управління такою категорією прав відноситься до статутної
діяльності такої організації. Іноземні автори або інші володільці
авторських і суміжних прав, що не є фізичними і юридичними особами,
права яких охороняються на території певної країни, користуються
національним режимом у галузі управління майновими правами на території
цієї країни. На підставі одержаних повноважень організація надає
ліцензії користувачам на відповідні способи використання творів і
об’єктів суміжних прав. Умови таких ліцензій повинні бути однаковими для
всіх користувачів однієї категорії. Організації не мають права відмовити
щодо видачі ліцензії користувачеві без достатніх на те підстав. Ліцензії
дозволяють використання передбаченими в них способами всіх творів і
об’єктів суміжних прав і надаються від імені всіх володільців, які не
передали організації повноважень. Усі можливі майнові претензії
володільців авторських і суміжних прав до користувачів, пов’язані з
використанням їх творів і об’єктів суміжних прав за такими ліцензія-

84

ДОВЕДЕННЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО ВІДОМА ПРИЙНЯТОГО З ЕФІРУ СПОВІЩЕННЯ

ми, повинні бути врегульовані організацією, що надає ліцензії.
Організації мають право вимагати від користувачів творів і об’єктів
суміжних прав надання їм документів, що містять точні відомості про
використання творів і об’єктів суміжних прав, необхідні для збору і
розподілу винагороди.

ДОБРОВІЛЬНЕ ВИПРАВЛЕННЯ

ДОПУЩЕНОГО ПОРУШЕННЯ

добровольное исправление допущенного

нарушения

voluntary correction of an offence committed

У більшості випадків особа, що порушила авторське право, виправляє
здійснене порушення добровільно, тобто без судового рішення.
Переконавшись у порушенні авторських прав, автор або інший
правово-лоділець повинні спробувати переконати порушника в наявності
порушення і в необхідності добровільно усунути його наслідки. Звернення
до порушника не обов’язково повинно бути письмовим. Однак при поданні
судового позову всі письмові документи, що відносяться до розгляду
конфлікту, можуть прискорити і полегшити розгляд спору в суді. Якщо
порушник не погоджується з вимогами автора, то останній може звернутися
до суду.

ДОБРОПОРЯДНЕ ВИКОРИСТАННЯ добропорядочное использование fair use

Використання в певних межах твору, що охороняється авторським правом,
без дозволу правоволодільця. До таких видів використання належать:
критика, повідомлення новин, викладання, дослідницька діяльність. При
визначенні добропорядного використання беруться до уваги такі фактори:
мета і характер використання; суть роботи, що охороняється авторським
правом; обсяг та істотність використаної частини твору стосовно до
твору, взятого в цілому; вплив використання на потенційний ринок або
цінність роботи, що охороняється авторським правом. Пародист, не
запитуючи на те дозволу, може використовувати лише такий обсяг
оригінальної ро-

боти, якого достатньо для «виклику в уяві оригіналу». Встановлення
добропорядного використання полягає в обгрунтуванні того, чи слід
віддавати перевагу іншим інтересам, а не виключним правам творців
творів.

ДОБРОСОВІСНА ПРАКТИКА

добросовестная практика fair practice

Норма, що визначає допустимість вільного використання творів шляхом
ілюстрування з освітньою метою. Відповідно до вимог Бернської конвенції
добросовісна практика не повинна суперечити нормальному використанню
твору і завдавати невиправданої шкоди законним інтересам автора.

ДОБРОСОВІСНІ ДІЇ добросовестные действия fair dealing

Загальне вилучення з добросовісної охорони стосовно визначених законом
видів використання об’єктів авторського права і суміжних прав з певною
метою. Добросовісні дії, наявні у відповідних законодавствах, не
передбачають будь-яких виплат і не залежать від надання дозволу. Такі
дії не повинні суперечити звичайному використанню твору і завдавати
невиправданої шкоди автору або іншому правоволодільцеві.

ДОВЕДЕННЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО

ВІДОМА ПРИЙНЯТОГО З ЕФІРУ

СПОВІЩЕННЯ

доведение до всеобщего сведения принятого

по эфиру сообщения

communication to the public of the reception

of a broadcast

Використання радіо- або телевізійних приймачів за межами приватних
житлових будівель, що відкривають доступ до про-слуховування і перегляду
передаваних програм для всіх, хто перебуває у місці приймання цих
програм. Радіотелеприймальні пристрої часто використовуються в
ресторанах, магазинах та інших подібних закладах для залучення
відвідувачів. Право передавати або можливість приймати зазначені

85

ДОВІДНИК

телерадіопрограми не обов’язково включає право доводити до загального
відома прийняті програми. Це ж стосується й програм, прийнятих по
кабелю. Належні дозволи повинні придбаватися в авторських товариствах
або в інших організаціях, які виконують адміністративні функції щодо
прав авторів.

ДОВДЇЇЖ справочник directory, guide

Своєрідний каталог, що містить підбір класифікованих предметів або осіб
і подає інформацію про певні деталі стосовно їх. Авторське право
поширюється на довідники.

ДОГОВІР ВОІВ З АВТОРСЬКОГО

ПРАВА (1996 р.)

Договор ВОИС по авторскому

праву (1996 г.)

WIPO Copyright Treaty (1996)

З об’єктів, які охороняються авторським правом, у Договорі згадані
комп’ютерні програми, незалежно від способу і форми їх вираження, і
компіляції даних або іншої інформації (бази даних) у будь-якій формі,
які за добором і розташуванням змісту є результатом інтелектуальної
творчості. (У тих випадках, коли база даних не становить собою результат
такої творчості, вона перебуває поза сферою дії цього Договору). Що
стосується прав авторш, у Договорі розглядаються такі права: право на
розповсюдження, право на прокат, право на сповіщення для загального
відома. Кожне з них, за винятком певних обмежень і винятків, становить
собою виключне право. Договір зобов’язує кожну договірну сторону,
відповідно до своїх правових систем, вжити заходів, необхідних для
забезпечення застосування його положень. Зокрема, договірна сторона
повинна забезпечити, щоб в її законодавстві були наявні заходи щодо
прав, які дозволяють здійснювати ефективні дії проти будь-якого акта
порушення прав, передбачених цим Договором. Такі дії повинні включати
термінові заходи щодо попередження пору-

шень і заходи, які є стримуючим засобом від подальших порушень.

ДОГОВІР ВОІВ З ВИКОНАНЬ

І ФОНОГРАМ (1996 р.)

Договор ВОИС по исполнениям

и фонограммам (1996 г.)

WIPO Performances and Phonograms Treaty

(1996)

Договір стосується прав інтелектуальної власності стосовно двох груп
осіб, права яких охороняються: виконавці (актори, співаки, музиканти та
ін.) і виробники фонограм (фізичні чи юридичні особи, які беруть на себе
ініціативу і несуть відповідальність за запис звуків виконання). Вони
розглядаються в одному Договорі, тому що більшість з прав, що надаються
Договором виконавцям, є правами, пов’язаними з їх записаними, суто
звуковими виконаннями (які є предметом фонограм). Договір надає
виконавцям чотири види майнових прав на їх виконання, записані на
фонограмах (не в аудіовізуальних записах, таких як фільми) і виробникам
фонограм стосовно їх фонограм: право на відтворення, право на
розповсюдження, право на прокат і право зробити записи виконання
доступними. Кожне з них, з врахуванням певних обмежень і винятків,
становить собою виключне право. Договір передбачає, що виконавці і
виробники фонограм користуються правом на одноразову справедливу
винагороду за пряме або опосередковане використання фонограм,
опублікованих з комерційною метою, для цілей ефірного мовлення або
сповіщення для загального відома. Однак будь-яка договірна сторона може
обмежити або — за умови, що вона зробить застереження до Договору —
взагалі не застосовувати це право. В цьому випадку і з врахуванням
обсягу застереження, зробленого договірною стороною, інші договірні
сторони мають право не надавати національний режим стосовно договірної
сторони, що зробила застереження (принцип взаємності). Строк охорони
повинен становити, принаймні, 50 років. Володіння правами і здійснення
прав, передбачених Договором, не може бути обумовлено дотриманням
будь-яких формальнос-

86

ДОГОВІР ПРО РЕЄСТР ФІЛЬМІВ…

тей. Договір зобов’язує договірні сторони передбачати способи правового
захисту від обходу технічних засобів (наприклад, кодування),
використовуваних виконавцями або виробниками фонограм у зв’язку зі
здійсненням своїх прав.

ДОГОВІР МІЖНАРОДНИЙ договор международный international agreement

Угода двох або більше сторін, що визначає взаємні права і обов’язки цих
країн з питань, які є предметом зазначеного договору.

ДОГОВІР НА ВЩСТУПЛЕННЯ ПРАВ У СФЕРІ РЕКЛАМИ договор на уступку прав в
области рекламы assignment contract in the advertising sphere

У такому договорі спеціально робиться застереження про окрему
винагороду, належну за кожний спосіб використання залежно від
географічної зони, тривалості використання замовленого твору, тиражу і
матеріального носія.

ДОГОВІРНА ДЕРЖАВА договорное государство contracting state

Держава-учасниця міжнародного договору.

ДОГОВІР НА ПУБЛІЧНИЙ ПОКАЗ

ТВОРУ

договор на публичное представление

произведения

contract on public performance of a work

Договір, відповідно до якого автор твору та його правонаступники
дозволяють фізичній або юридичній особі публічно показувати твір на
визначених ними умовах. Такий договір передбачає участь посередника —
авторського товариства, яке виступає як представник автора. Кожне
відступ-лене право повинно бути спеціально застережене в договорі, а
сфера використання відступлених прав повинна бути обмежена розміром,
метою, місцем і тривалістю.

ДОГОВІР ПРО ВИДАННЯ ЗІБРАННЯ

ТВОРІВ

договор об издании собрания сочинений

contract on publishing of collection of works

Договір про видання зібрання творів не передбачає права на публікацію
окремих творів, якщо в договорі не передбачене інше.

ДОГОВІР ПРО ВИДАННЯ ТВОРУ

ЗА РАХУНОК АВТОРА

договор об издании произведения

за счет автора

contract for publication of a work

at the author’s expense

Відповідно до такого договору автор або його правонаступники повинні
заплатити видавцеві певну суму за умови, що останній буде виготовляти
примірники твору в такій кількості, в такій формі й таким способом, які
зазначені договором, а також забезпечувати видання твору. Цей договір є
різновидом договору підряду.

ДОГОВІР ПРО РЕЄСТР ФІЛЬМІВ (ДОГОВІР ПРО МІЖНАРОДНУ РЕЄСТРАЦІЮ
АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ТВОРІВ (1989 р.)

Договор о реєстре фильмов (Договор о международной регистрации
аудиовизуальных произведений (1989 г.) film Registry Treaty (Treaty on
the International Registration of Audiovisual Works (1989)

Договором, під егідою ВОІВ, засновується Міжнародний реєстр
аудіовізуальних творів. Для цілей Договору такі твори визначаються як
серії фіксованих взаємопов’язаних зображень, супроводжувані звуком або
без нього, які можна побачити, і, якщо вони супроводжуються звуком,
почути. Не має значення, в якому вигляді поданий їх матеріальний носій
(фільм, плівка, диск тощо) або яке їх первинне призначення (показ по
телебаченню чи в кінотеатрах). На підставі заявок, поданих особами,
зацікавленими в творі, громадянами договірної держави, що сплатили
встановлене мито, в Міжнародному реєстрі буде здійс-

87

ДОГОВОРИ 3 АВТОРАМИ ПРОМІЖНИХ ПЕРЕКЛАДІВ

нюватися реєстрація таких творів і прав на них. Юридичне призначення
реєстрації, здійсненої в Міжнародному реєстрі, полягає в тому, що
будь-яке зазначення, зареєстроване в Міжнародному реєстрі, розглядається
як справжнє (з врахуванням певних винятків), доки не буде доказано інше.
Договором встановлюється презумпція достовірності наявних у Міжнародному
реєстрі зазначень. Міжнародний реєстр становить собою Союз — «Союз ФРТ».
Союз має Асамблею. Всі країни-члени Союзу є членами Асамблеї. Підготовка
програми і бюджету Міжнародного бюро стосовно Союзу ФРТ, а також
встановлення розмірів мита, сплачуваного за послуги Міжнародного
реєстру, є завданнями Асамблеї.

ДОГОВОРИ З АВТОРАМИ ПРОМІЖНИХ ПЕРЕКЛАДІВ

договоры с авторами промежуточных

переводов

contracts with authors of intermediate

translations

Якщо твір використовується в перекладі, який виконаний не з оригіналу, а
з перекладу проміжного, договори повинні бути укладені: з автором
оригіналу, автором проміжного перекладу і з автором перекладу мовою,
якою твір буде видаватися. Права автора проміжного перекладу
охороняються авторським правом.

ДОГОВОРИ З НЕПОВНОЛІТНІМИ договоры с несовершеннолетними contracts with
non-adults

Неповнолітні автори віком від 15 до 18 років самостійно здійснюють свої
авторські права, тобто вони можуть укладати авторські договори, вносити
необхідні зміни до своїх творів, одержувати авторську винагороду.
Спадкоємці віком від 15 до 18 років таких прав не мають. Авторські права
неповнолітніх віком до 15 років здійснюють батьки або опікуни,
підписують за неповнолітніх договори. Нотаріального засвідчення їх
підписів не вимагається.

ДОГОВОРИ З ОБРОБНИКАМИ договоры с обработчиками contracts with
processors

Особа, яка обробляє чужий твір, користується авторським правом на свою
обробку. Якщо твір у первинному вигляді не охороняється авторським
правом, то авторське право обробки буде самостійним. В іншому випадку
воно залежить від права автора твору в первинному вигляді, з яким
повинен бути укладений окремий договір.

ДОГОВОРИ З ТВОРЦЯМИ

ПІДРЯДКОВИХ ПЕРЕКЛАДІВ

договоры с создателями подстрочных

переводов

contracts with creators of word-for-word

translations

Підрядковий перекладач — це первинний, дослівний переклад тексту для
створення на його основі остаточного літературного перекладу.
Підрядковий переклад широко застосовується в сфері поезії й художньої
літератури, рідше — в сфері наукової літератури. При створенні на базі
підрядкового перекладу перекладу літературного форма підрядника буде
замінена новою. Використовуються лише зміст, ідеї підрядкового
перекладу. Творець підрядкового перекладу одержує разову винагороду і не
стає співавтором літературного перекладу. Якщо ж видавець публікує
підрядковий переклад, то автор підрядкового перекладу користується всіма
авторськими правами, зокрема і на авторську винагороду. При цьому не має
значення, як було оформлено угоду між видавцем і автором такого
перекладу — у вигляді трудової угоди або у вигляді авторського договору.

ДОГОВОРИ З УПОРЯДНИКАМИ

договоры с составителями contracts with compilers

Упорядник набуває авторське право на підбір, склад твору, що включає
інші твори. Авторське право упорядника не поширюється на твори, що
входять до складу збірника. Упорядник визначає структуру збірника, в
необхідному випадку обробляє

ДОКАЗИ ПРИ РОЗГЛЯДІ СУДОВИХ СПРАВ

твори, включені до збірника, текстологічне, робить до нього примітки.
Якщо твори, що входять до збірника, охороняються авторським правом, то,
крім договору з упорядником, повинні бути укладені видавничі договори з
авторами цих творів.

ДОГОВОРИ НА ВИДАННЯ ТВОРІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

договоры на издание произведений

изобразительного искусства

contracts on publication of works of fine arts

Якщо автор літературного твору виготовляє ті або інші ілюстрації до
свого тексту, то окремий договір на видання твору образотворчого
мистецтва, як правило, не укладається. Твір образотворчого мистецтва
спочатку переважно створюється у вигляді ескізу (ескізу-макета), а потім
виконується оригінал. Тому при укладанні договору замовлення на видання
твору образотворчого мистецтва передбачають два строки здачі твору
видавцеві — для здачі ескізу і для здачі оригіналу. Схвалений оригінал
або ескіз видавець повинен повернути автору, коли в ньому не буде
необхідності.

ДОГОВОРИ НА ЛІТЕРАТУРНИЙ

ЗАПИС

договоры на литературную запись

contracts on a literary record

У випадку, якщо в створенні твору брав участь спеціаліст у певній галузі
та особа, що надає творові літературну форму, між ними може виникнути
співавторство. Зазначення автора літературного запису у видавничому
договорі створює презумпцію того, що він вважається співавтором.

ДОДАТКОВИЙ ТВІР дополнительное произведение additional work

Твір, створений для опублікування як додаток до твору іншого автора.

ДОДРУКУВАННЯ допечатка overprint, reissue

Випуск у світ додаткового тиражу видання за згодою автора без переробки
і зміни.

ДОЗВІЛ, ПОВНОВАЖЕННЯ,

НАДІЛЕННЯ ПРАВАМИ

разрешение, полномочие, наделение

правами

permit, powers, authorization

Дозвіл (згода), що видається на використання твору автором або іншим
володільцем авторського права іншій особі для використання такого твору
певним способом і за певних умов. Наділення автора правами давати дозвіл
на використання своїх творів становить практичну суть авторського права,
дозволяє йому розпоряджатися своїм твором. Дозвіл повинен запитуватися
заздалегідь, його одержання оформляється угодою. В ряді випадків
міжнародні конвенції дозволяють заміну таких угод примусовими ліцензіями
або ліцензіями за законом. Використання творів, виконань, фонограм,
радіо- або телевізійних передач може також бути предметом дозволу там,
де закон передбачає захист прав авторів, виконавців, виробників
фонограм, організацій телерадіомовлення.

ДОКАЗИ ПРИ РОЗГЛЯДІ СУДОВИХ

СПРАВ

доказательства при рассмотрении судебных

дел

evidence at law

Якщо сторона надала достатні докази для обгрунтування її претензій і
навела докази для підтвердження претензій, які знаходяться під контролем
протилежної сторони, судові органи мають право вимагати, щоб докази були
представлені і протилежною стороною за дотримання у відповідних випадках
умов, які гарантують захист конфіденційної інформації. У випадках, коли
сторона судового розгляду добровільно і не без достатніх підстав
відмовляє у доступі до необхідної інформації, або іншим чином

89

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ВИДАННЯ

не забезпечує її у прийнятний період, або встановлює значні перешкоди у
здійсненні процедури, пов’язаної із заходом щодо захисту прав, — органи
судової влади мають право застосувати попередні та заключні рішення,
ствердні або заперечні, на основі представленої їм інформації, включаючи
скаргу або доказ, представлений стороною, яка зазнала негативних
наслідків через відмову у доступі до інформації, що підлягає під
забезпечення сторонам можливості бути заслуханими з питань доказів або
свідчень.

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ВИДАННЯ документальное издание documentary edition

Неперіодичний науковий або учбовий збірник чи моновидання, що містить
переважно історичні документи і пам’ятки культури: листування,
щоденники, спогади, образотворчі матеріали у вигляді рисунків,
фотографій, репродукцій картин, а також тексти художніх або інших
творів, що є джерелами для подальших досліджень.

ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ФОТОГРАФІЧНОГО ТВОРУ документальный характер
фотографического произведения documentary nature of a photographic work

Фотографії документального характеру пропонують цікаву інформацію або
відтворюють рідкісний чи своєрідний об’єкт.

«ДОПОВІДЬ

«Доклады» «Reports»

Різновид періодичного видання, що випускається науковою або учбовою
установою і містить повідомлення на наукові теми. Як правило,
публіковані в доповідях матеріали були представлені на різноманітних
нарадах, з’їздах, конференціях.

ДОПОВНЕНЕ ВИДАННЯ дополненное издание added edition

Перевидання, яке містить доповнення у вигляді окремих глав, розділів,
параграфів, абзаців, ілюстрацій тощо.

ДОПОВНЕННЯ

дополнение

addendum, annex, appendix, supplement

Текстовий або графічний матеріал, створений звичайно після опублікування
твору, пов’язаний з ним, але виданий окремо; текстовий або графічний
матеріал, що входить до твору друку, але виділений під заголовком
«Додаток», іноді з своєю пагінацією.

ДОРУЧЕННЯ

доверенность power of attorney

Письмовий документ, за яким одна особа назначає іншу як свого агента і
надає їй право на виконання певних дій.

ДОСТУП

доступ

access

При порушенні авторських прав важко доказати, що порушник насправді
скопіював певні частини роботи, яка охороняється авторським правом.
Докази прямого плагіату зустрічаються рідко. В таких випадках легше
доказати, що порушник мав доступ до твору, який охороняється авторським
правом, його твір має значну подібність до твору-оригіналу. Доступ і
велика подібність вважаються доказом порушення авторського права.
Результатом такого доступу стало копіювання.

ДОТРИМАННЯ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ

соблюдение формальностей observance of the formalities

У Бернській конвенції прямо зазначено, що надання охорони не
пов’язується з будь-якими формальностями. За положеннями Всесвітньої
конвенції, якщо яка-не-

90

ДУБЛЮВАННЯ ТЕКСТУ КІНЕМАТОГРАФІЧНОГО ТВОРУ

будь держава вимагає як умови для надання охорони виконання
формальностей, останні будуть вважатися виконаними, якщо на всіх
опублікованих примірниках твору вміщено знак охорони.

ДРАМАТУРГІЯ

драматургия dramaturgy, dramatic art

Вид літератури, що включає твори, які призначені для сценічного втілення
і відносяться до різних жанрів (трагедія, комедія, драма, мелодрама,
водевіль, фарс).

ДРАМАТИЧНИЙ ТВІР

див. ТВІР ДРАМАТИЧНИЙ

ДРУКОВАНІ ЗАСОБИ МАСОВОЇ

ІНФОРМАЦІЇ

печатные средства массовой информации

printed mass media

Періодичні й такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною
назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року.
Додатки до друкованих засобів масової інформації у вигляді видань
газетного і журнального ти-

пу є окремими періодичними й такими, що продовжуються, друкованими
виданнями. Друковані видання можуть включати до свого складу інші носії
інформації (платівки, диски, відеокасети тощо). Друкований засіб масової
інформації вважається виданим, якщо він підписаний до виходу у світ і
надрукований яким-небудь тиражем. Сфера розповсюдження друкованого
засобу не обмежується. Редакція друкованого засобу масової інформації
при використанні авторських матеріалів, творів літератури, науки і
мистецтва повинна дотримуватися положень авторського права.

ДУБЛЮВАННЯ ТЕКСТУ КІНЕМАТОГРАФІЧНОГО ТВОРУ

дублирование текста кинематографического

произведения

dubbing of texts of a cinematographic work

Творча і виробнича діяльність, яка полягає в синхронному відтворенні
мовної частини звукового ряду фільму шляхом перекладу, відповідної
складової артикуляції дійових осіб. Автори, які беруть участь у
створенні кінематографічного твору, не можуть заперечувати проти
дублювання його тексту, якщо в договорі про створення кінематографічного
твору не зазначене інше.

91

ЕКВІЛІБРИСТИКА

ЕКВІЛІБРИСТИКА

эквилибристика

tightrope walking, equilibristic performance

Жанр циркового мистецтва, заснований на вмінні виконавця робити складні
акробатичні вправи, зберігаючи рівновагу при нестійких положеннях тіла
(на канаті, кулі).

ЕКРАНІЗАЦІЯ экранизация screening production

Втілення творів художньої літератури, а також інших видів мистецтва
(драматичного спектаклю, опери або балету) засобами

кіномистецтва.

ЕКСЛІБРИС экслибрис ex-libris, bookplate

Книжковий знак, що наклеюється на внутрішній сторінці палітурки або
відштем-пельовується на титулі. Являє собою невелику графічну
композицію, віньєтку, ярлик з художнім малюнком і написом імені власника
книги. Екслібрис як твір образотворчого мистецтва є об’єктом авторського
права.

ЕКСПОЗИЦІЯ

экспозиция

exposition, exhibition, demonstration

Систематизоване розміщення творів у музеї або на виставці, яке дає
глядачеві уявлення про її зміст і характер.

ЕКСПОНУВАННЯ ТВОРУ МИСТЕЦТВА экспонирование произведения искусства
exhibition of a work of art

Публічний показ творів, переважно оригінальних художніх творів. Як
правило, для такого показу необхідний дозвіл особи, яка має авторське
право на твір. Публічний показ твору не означає його опублікування.

ЕКСПРЕС-ІНФОРМАЦІЯ

экспресс-информация

express information, rush information

Періодичне журнальне або аркушеве інформаційне видання, що містить
розширені реферати найбільш актуальних опублікованих зарубіжних
матеріалів і неопублікова-них вітчизняних документів, що вимагають
оперативного про них сповіщення.

ЕКСПРОМТ

экспромт

impromptu, improvised poetry

Здатність автора до швидкого створення твору, переважно віршованого.

ЕКСЦЕНТРИК эксцентрик eccentric (actor)

Цирковий або естрадний актор комічного жанру, виступи якого будуються на
несподіваному контрасті або зовнішньому ефекті (зоровому, слуховому),
розкривають алогізм, безглуздя чиєїсь поведінки.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

энциклопедия

encyclopedia

Науково обгрунтоване довідкове видання, що містить систематизовані (за
алфавітом чи темами) найістотніші та найповніші відомості з проблем
науки і практичної діяльності людства. Енциклопедії бувають
універсальними (всеосяжними) і спеціальними (галузевими). Видавцеві
енциклопедії належить виключне право на використання такого видання.
Видавець має право при будь-якому використанні енциклопедії в цілому
зазначати своє найменування або вимагати такого зазначення.

ЕПІГРАФ

эпиграф

epigraph

Елемент твору, що становить собою короткий текст (переважно певну
цитату) і виражає основну думку твору, розділу. Вміщується на початку
твору або його фра-

92

ЕФІРНЕ МОВЛЕННЯ

гменту (тому, частини розділу тощо) і виділяється графічно.

ЕПІЗОД

эпизод

episode

Сюжетно завершена частина оповідання, фільму, картини, що має відносно
самостійне значення.

ЕПОС

эпос

epos, epic literature, heroic poem

Вид художньої літератури, розповідь, що характеризується зображенням
подій давнішніх по відношенню до автора.

ЕСКІЗ

эскиз sketch, outline

Попереднє креслення або рисунок елементів зовнішнього і внутрішнього
оформлення видання, виконаний художником книги (автором) від руки. На
основі ескіза готуються видавничі образотворчі оригінали.

ЕСТАМП

эстамп

stamp, engravement, print

Аркушеве образотворче видання, яке є відтиском оригінального художнього
зображення з друкованої форми, виконаної автором-художником.

ЕСТРАДА

эстрада

variety, stage, estrade

Вид видовищного мистецтва, в якому короткі концертні номери одного або
кількох артистів (співаків, декламаторів, купле-

тистів, танцюристів, акробатів, фокусників тощо) становлять цілісну
програму, розраховану, як правило, на масове сприйняття.

ЕТЮД этюд etude, essay

Попередній варіант або викінчений літературний чи мистецький твір, який
є частиною майбутнього великого твору. До етюдів належать зарисовки,
нариси, короткі п’єси, невеликі (переважно безсюжетні) літературні
твори. До етюдів належать також друковані в періодичній пресі
фотознімки, графічні малюнки, в яких відтворені картини природи,
лаконічно наголошено на певній побутовій деталі.

ЕФЕМЕРНИЙ ЗАПИС (ФІКСАЦІЯ) эфемерная запись (фиксация) ephemeral
recording (fixation)

Акустична або аудіовізуальна фіксація виконання або радіо- чи
телепередачі, виготовлена на короткий період організацією мовлення на
власному обладнанні і використовувана для власних передач. Визначення
норм, які регламентують користування такими записами, є завданням
законодавства. Збереження таких записів на підставі їх виключно
документального характеру може бути також передбачено законодавством.

ЕФІРНЕ МОВЛЕННЯ эфирное вещание broadcast

Процес передавання абонентам радіо-або телепрограм через ефір.
Здійснюється методом приймання радіохвиль на відстані за допомогою
приймача.

93

ЄВРОПЕЙСЬКА КОНВЕНЦІЯ ПРО СПІЛЬНЕ КІНОВИРОБНИЦТВО (1992 р.)

ЄВРОПЕЙСЬКА КОНВЕНЦІЯ

ПРО СПІЛЬНЕ КІНОВИРОБНИЦТВО

(1992 р.)

Европейская конвенция о совместном

кинопроизводстве (1992 г.)

European Convention on Joint Cinema Making

(1992)

Конвенція, підписана в Страсбурзі 2 жовтня 1992 року, спрямована на
розширення спільного кіновиробництва як способу творчості і вираження
культурної багатогранності європейських країн. Конвенцією передбачається
створення Європейського фонду підтримки спільного виробництва і
розповсюдження кіно- і аудіовізуальних творів творчого характеру,
встановлення правил, застосовних до європейського багатостороннього
кіновиробництва. Європейські кінематографічні твори користуються
перевагами, що надаються національним фільмам країни-члена Конвенції. У
випадку багатостороннього спільного

виробництва мінімальний вклад співпро-дюсера не може бути меншим 10
відсотків, а максимальний — перевищувати 70 відсотків від загальних
затрат виробництва кінематографічного твору. Серед документів, які
додаються до заявки на одержання статуту спільного виробництва, названа
копія контракту на придбання авторських прав або будь-яке інше
підтвердження придбання зазначених прав на комерційне використання
твору. Кінематографічний твір вважається європейським, якщо він набере
принаймні 15 з можливих 19 очок відповідно до таблиці європейських ознак
(авторська група: режисер — 3, сценарій — З, композитор — 1; акторська
група: перша роль — 3, друга роль — 2, третя роль — 1; технічна і
знімальна група: оператор — 1, звукооператор — 1, монтажер — 1,
худож-ник-постановник — 1, місцезнаходження студії або місце знімання —
1, місце компонування фільму — 1). Конвенція відкрита для підписання
державами-членами Ради Європи та іншими державами-сторонами Європейської
культурної конвенції.

94

живопис

ЖАНРИСТ жанрист genre painter

Художник, напрям творчості якого — зображення побутових сцен.

ЖАНРОВИЙ ЖИВОПИС жанровая живопись genre painting

Зображення сцен (часто домашніх) із повсякденного життя.

ЖЕНЕВСЬКА КОНВЕНЦІЯ

ПРО ОХОРОНУ ІНТЕРЕСІВ

ВИРОБНИКІВ ФОНОГРАМ

ВІД НЕЗАКОННОГО ВІДТВОРЕННЯ

ЇХ ФОНОГРАМ (1971 р.)

Женевская конвенция об охране интересов

производителей фонограмм от незаконного

воспроизводства их фонограмм (1971 г.)

Geneva Convention for the Protection of

Producers of Phonograms against Unauthorized

Duplication of their Phonograms (1971)

Станом на 1 листопада 1999 року учасниками цієї Конвенції були 54
держави. Конвенція відкрита для будь-якої держа-ви-члена ООН або
будь-якої із спеціалізованих установ, які входять до системи ООН.
Ратифікаційні грамоти або акти про приєднання повинні подаватися на
зберігання Генеральному секретарю ООН. Конвенція передбачає обов’язок
кожної з договірних держав охороняти інтереси виробника фонограм, що є
громадянином іншої договірної держави, від відтворення примірників
фонограм без згоди виробника фонограм, а також від ввезення таких
примірників, коли таке відтворення і таке ввезення здійснюється з метою
розповсюдження для загального відома, а також від розповсюдження таких
примірників для загального відома. «Фонограма» означає будь-який
виключно акустичний запис (тобто вона не охоплює, наприклад, звуковий
супровід фільмів або відеокасети незалежно від його

форми (диск, плівка тощо). Охорона може надаватися відповідно до
законодавства в галузі авторського права, спеціального законодавства (в
галузі суміжних прав), законодавства про недобросовісну конкуренцію або
кримінального права. Тривалість охорони повинна становити принаймні 20
років, рахуючи від дати першої публікації фонограми (однак, найчастіше
національне законодавство, в тому числі й України, передбачає 50-річний
строк охорони). Міжнародне бюро ВОІВ здійснює функції секретаріату цієї
Конвенції. Женевська конвенція не передбачає заснування Союзу, керівного
органу або бюджету. Україна є членом Женевської конвенції, яка введена в
дію на її території 18 лютого 2000 року.

ЖИВОПИС

живопись

painting

Вид образотворчого мистецтва, твори якого створюються за допомогою фарб,
що наносяться на тверду поверхню. В художніх живописних творах
використовуються колір і рисунок, світлотінь, виразність мазків, фактури
і композиції, що дозволяє відтворити на площині строкате багатство
світу, об’ємність предметів, їх якісну, матеріальну своєрідність,
глибину і світлоповітряне середовище. Живопис відзначається багатством
жанрів (історичний жанр, побутовий жанр, батальний жанр, портрет,
пейзаж, натюрморт). Розрізняють живопис: монументально-декоративний
(стінні розписи, плафони, панно), призначений для оздоблення
архітектурних будівель; станковий (картини), переважно не пов’язаний з
будь-яким певним місцем у художньому ансамблі, декоративний (ескізи
театральних і кінодекорацій та костюмів); іконопис; мініатюру. До
різновидів живопису відносяться також діорама і панорама. Розрізняють
олійний живопис, живопис фарбами на воді по штукатурці — сирій (фреска)
і сухій (а секко), темпера, клейовий живопис, восковий живопис, живопис
керамічними і силікатними фарбами. Безпосередньо з живописом поєднуються
мозаїка і вітраж, які вирішують ті ж, що й монумен-

95

ЖОНГЛЕР

тальнии живопис, завдання. Для виконання живописних творів
використовуються також акварель, гуаш, пастель, туш. Колір є найбільш
специфічним для живопису виражальним засобом. Інший виражальний засіб
живопису рисунок (лінія і світлотінь), який разом з кольором ритмічно і
композиційне утворюють зображення. Важливу роль у живопису відіграє
також кольорова пляма або мазок художника, що є його основним технічним
засобом, який дозволяє передавати багатство сюжетів. Умовно розрізняють
два види живописного зображення: лінійно-площинне і об’ємно-просторове,
між якими нема чітких меж.

ЖОНГЛЕР

жонглер juggler

Артист цирку, що вміє підкидати і спритно ловити одночасно кілька
предметів.

ЖУРНАЛ

журнал journal, Magazine

Періодичне текстове видання, що містить статті або реферати з різних
суспільно-політичних, наукових, виробничих та інших питань, літературні
твори, ілюстрації та фотографії.

ЖУРНАЛІСТ

журналист

journalist

Професійний літератор, постійний співробітник, штатний працівник
періодичного видання, інформаційного органу, редакції радіомовлення або
студії телебачення, організатор творчого процесу у газеті, журналі.

ЖУРНАЛЬНЕ ВИДАННЯ журнальное издание periodical edition

До журнальних видань відносяться жур

нали, періодичні збірники, періодичні бю

летені. ^

96

ЗАГАЛЬНОДОСТУПНІ ВІДОМОСТІ

ЗАВДАННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА задачи авторского права tasks of copyright

Авторське право як самостійний інститут вирішує наступні завдання:
всебічна охорона майнових прав і законних інтересів авторів;
забезпечення правовими засобами найбільш сприятливих умов для створення
літературних, наукових І художніх творів; широке використання
суспільством творів літератури, науки, мистецтва.

ЗАВДАННЯ НА АРХІТЕКТУРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

задание на архитектурное проектирование tasks on architectural planning

Документ, у якому містяться вимоги замовника до планувальних,
архітектурних, інженерних і технологічних рішень та властивостей об’єкта
архітектури, його основних параметрів, вартості та організації його
будівництва і який складається відповідно до архітектурно-планувального
завдання, технічних умов.

ЗАВЕРШЕННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО

ТВОРУ

завершение аудиовизуального произведения

completion of an audivisual work

Аудіовізуальний твір вважається завершеним, коли за згодою між режисером
або в окремих випадках між співавтором, з одного боку, і продюсером, з
іншого боку, вироблена остаточна редакція твору. Зберігається матриця
остаточної редакції твору.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЦИВІЛЬНИХ

ПРОЦЕДУР

общие требования к гражданским

процедурам

general requirements for civil procedures

Особи, чиї авторські чи суміжні права порушені, мають право на їх
захист. Такий захист надає їм широку можливість самостійно визначати,
яким чином краще від-

новити їх права. Суб’єктам авторських і суміжних прав надана можливість
звертатися за захистом своїх прав до цивільних судів. Судові процедури
повинні бути чесними і справедливими.

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ СТОСОВНО

ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ І СУМІЖНИХ

ПРАВ

общие принципы по защите авторских

и смежных прав

general principles regarding protection

of copyright and neighbouring rights

Процедури стосовно захисту авторських і суміжних прав повинні бути
своєчасними і ефективними, здатними негайно припинити Існуюче порушення
прав і запобігати порушенню таких прав у майбутньому. Вони не повинні
створювати перешкод правомірному використанню об’єктів авторського права
і суміжних прав. Процедури повинні бути чесними і справедливими.
Вартість процедур не повинна бути надто високою, а їх застосування не
повинно супроводжуватися надмірними матеріальними затратами. Процедури
не повинні бути надто складними без достатніх на те підстав. До них не
повинні застосовуватися жорсткі часові обмеження, вони не повинні
супроводжуватися невиправданими затримками. Судові рішення повинні бути
в письмовій формі. Рішення стосовно справи повинні базуватися лише на
тих обставинах, стосовно яких обидві сторони мали можливість
висловитися. Винесене рішення повинно бути невідкладно надіслане
сторонам судового процесу, іншим зацікавленим особам.

ЗАГАЛЬНОДОСТУПНІ ВІДОМОСТІ общедоступные сведения publicly available
news

Відомості, що містяться у джерелах інформації, з якими будь-яка особа
може ознайомитися або про зміст яких може дізнатися законним шляхом.

70-78

97

ЗАГОЛОВОК

ЗАГОЛОВОК

заглавие

title

Найменування твору перед початком його тексту у визначеному автором або
встановленому в останньому прижиттєвому виданні вигляді.

ЗАКІНЧЕННЯ СТРОКУ ОХОРОНИ истечение срока охраны expiration of the term
of protection

Після закінчення встановленого строку охорони твори стають суспільним
надбанням і можуть вільно і безкоштовно використовуватися будь-якою
особою. Якщо твір стає суспільним надбанням, авторські права на нього
втрачаються безповоротно. Законами деяких держав передбачений також
особливий порядок, відомий під назвою «системи платного публічного
надбання». Відповідно до цієї системи користувач твору, що став
суспільним надбанням, зобов’язаний здійснювати відрахування на рахунок
спеціальних органів, як правило, державних установ, створених з метою
заохочення загального розвитку культури, а також надання допомоги
авторам та їх сім’ям. Така допомога надається або безпосередньо, або
через організації, що об’єднують авторів.

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА» (1993 р.) Закон
Украины «Об авторском праве и смежных правах» (1993 г.) Law of Ukraine
«On Copyright and Neighbouring Rights» (1993)

Закон «Про авторське право і суміжні права» прийнятий Верховною Радою
України 23 грудня 1993 року, введений в дію з дня опублікування — 23
лютого 1994 року. Складається з 44 статей, згрупованих у п’яти розділах.
Розділ І «Загальні положення» визначає предмет правового регулювання
(стаття 1), склад українського законодавства про авторське право і
суміжні права (стаття 2), застосування правил міжнародного договору
(стаття 3), а також розкриває основні використані в Законі поняття

(стаття 4). У розділі II «Авторське право», який займає в Законі
особливе місце, розкривається поняття творів літератури, науки,
мистецтва як об’єктів авторського права, а також їх можливі види (статті
5—8), зазначається, як виникає авторське право, зокрема і на окремі види
творів (статті 9—12, 20—23), визначені особисті немай-нові і майнові
права автора (статті 13—14) та існуючі обмеження сфери дії (статті
15—19), регулюється строк дії авторського права і його перехід до інших
осіб (статті 24—28), нарешті, подаються поняття, основні види і умови
авторських договорів (статті 29—30). Розділ III «Суміжні права» має
аналогічну структуру — спочатку в ньому подано перелік суміжних прав, що
охороняються (статті 31—32), потім йдеться про самі права і обмеження
сфери їх дії (статті 33—37) і, нарешті, визначається строк дії суміжних
прав і перехід їх до інших осіб (стаття 38). Розділ IV Закону
присвячений колективному управлінню майновими правами і розкриває ціль
такого управління (стаття 39), його організаційно-правові форми, функції
організацій, що управляють майновими правами на колективній основі
(стаття 40). Заключний V розділ Закону «Захист авторського права і
суміжних прав» містить норми, що розкривають поняття порушення
авторського права і суміжних прав (стаття 41), а також порядок, способи
їх захисту і забезпечення відповідних способів (статті 42—44). Структура
Закону досить логічна, оскільки дозволяє легко орієнтуватися в правовому
матеріалі, практично виключає дублювання норм і послідовно розкриває всі
основні аспекти правового регулювання в зазначеній сфері. За своєю
юридичною природою Закон має багатогалузевий характер, будучи частиною
українського цивільного законодавства.

ЗАКОННА КОМПЕНСАЦІЯ законная компенсация legal compensation

Найпростіший і найпоширеніший спосіб відшкодування завданої порушенням
майнової шкоди. При цьому не потрібно

ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

точно і документально доказувати розмір завданих збитків. Збитки
оцінюються шляхом подання приблизних, а не точних обгрунтувань. Суд може
знизити розмір компенсації, але стягнути таку компенсацію набагато
легше, ніж доказати суду і стягнути завдані збитки.

ЗАКОНОДАВСТВО ПРО АВТОРСЬКЕ

ПРАВО

законодательство об авторском праве

laws on copyright, legislation in the field

of copyright

Відносини у сфері літературної, наукової і художньої творчості
регулюються різними нормативними актами, які в сукупності становлять
законодавство про авторське право. Воно характеризується певною єдністю,
що виявляється в завданнях і загальній спрямованості всіх законодавчих
актів щодо сфери регульованих ним відносин, способів захисту авторських
прав. До нормативних актів, які регулюють авторські відносини, належать
закони, постанови уряду та інші акти.

ЗАМОВНЕ ВИДАННЯ заказное издание commissioned edition

Видання, випущене видавцем на підставі договору із замовником, який
відшкодовує всі фактичні затрати, пов’язані з випуском, в тому числі
прибуток в установленому розмірі.

ЗАПИС

запись

recording

Фіксація звуків і/або зображень за допомогою технічних засобів у
будь-якій матеріальній формі, що дозволяє здійснювати їх неодноразове
сприйняття, відтворення або сповіщення.

ЗАПИС ЗОБРАЖЕННЯ запись изображения visual recording

Втілення всіляких взаємозв’язаних мінливих зображень у будь-якій
матеріальній

формі, наприклад, на магнітній стрічці, дисках тощо, що дозволяє їх
сприймати, відтворювати, передавати по телебаченню або будь-яким іншим
способом.

ЗАПИС КОРОТКОСТРОКОВОГО

КОРИСТУВАННЯ, ЗДІЙСНЮВАНИЙ

ОРГАНІЗАЦІЄЮ ЕФІРНОГО

МОВЛЕННЯ

запись краткосрочного пользования,

производимая организацией эфирного

вещания

short-term recording by a broadcasting

organization

Організація ефірного мовлення без згоди автора і без виплати додаткової
винагороди може робити запис короткострокового користування твору,
стосовно якого ця організація одержала право на передачу в ефір, за
умови, що такий запис здійснюється організацією ефірного мовлення за
допомогою її власного обладнання і для її власних передач. Організація
зобов’язана знищити такий запис протягом шести місяців після його
виготовлення, якщо більш тривалий строк не був погоджений з автором
записаного твору. Такий запис може бути збережений без згоди автора
твору в архівах цієї організації, якщо запис має виключно документальний
характер.

ЗАПИС МУЗИЧНИХ ТВОРІВ запись музыкальных произведений recording of
musical works

Фіксація звуків живого виконання музичних творів з текстом або без
тексту.

ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ ТА ПОРЯДОК

ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

средства коммуникации и порядок их

использования

means of communication and procedure

of their use

Засобами комунікації є засоби розповсюдження продукції, такі як:
друковані та екранні видання, радіо, телебачення (кабельне,
супутникове), електричний і електронний зв’язок (телеграф, телефон,
телекс,

70-78

99

ЗАСОБИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ВІД ПОРУШЕНЬ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ

телефакс), комп’ютерні мережі та інші комунікації.

ЗАСОБИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ВІД ПОРУШЕНЬ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ

средства правовой защиты от нарушений авторского права и смежных прав
remedies from infringement of copyright and neighbouring rights

Способи відшкодування збитків або санкції, які включають різні засоби
відшкодування і покарання, що надаються за законом авторам, іншим
правоволодільцям, виконавцям, виробникам фонограм і організаціям
радіотелемовлення для охорони від посягань на їх права або законні
інтереси. Засоби захисту від порушень авторського права в основному
складаються з цивільно-правових способів відшкодування шкоди. Деякі
законодавства передбачають також кримінальні засоби захисту в формі
штрафів і/або тюремного ув’язнення. Контрафактні примірники творів,
доходи, одержані в результаті порушень, а також все, що використовується
для цієї мети, підлягає конфіскації. Засоби правового захисту від
порушень суміжних прав складаються практично з тих же способів
відшкодування шкоди, що передбачені за порушення авторських прав.

ЗАСОБИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

ПРОГРАМ

средства распространения программ

means of dissemination of programs

Наземні передавачі, супутники, кабельні мережі, що поширюють програми
для загального або колективного приймання на певних частотах (каналах).

ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛ

МІЖНАРОДНОГО ДОГОВОРУ

применение правил международного

договора

application of provisions of an international

agreement

Якщо міжнародним договором, учасницею якого є країна, встановлено інші

правила, ніж ті, що містяться в законодавстві цієї країни про авторське
право і суміжні права, то застосовуються правила міжнародного договору.

ЗАФІКСОВАНИЙ ТВІР зафиксированное произведение fixed work

Твір вважається зафіксованим у будь-якій матеріальній формі, якщо він
втілений у вигляді примірника або фонограми самим автором чи з його
дозволу і володіє достатньою довговічністю, що дозволяє його сприйняття,
відтворення або сповіщення іншим способом.

ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

І СУМІЖНИХ ПРАВ

защита авторского права и смежных прав

protection of copyright and neighbouring rights

За захистом свого авторського права або суміжних прав правоволодільці
звертаються в установленому порядку до судових та інших органів
відповідно до їх компетенції. Правоволодільці мають право вимагати:
визнання авторського права або суміжних прав; припинення дій, що
порушують авторські та суміжні права або створюють загрозу їх порушенню;
відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду; стягнення доходу,
одержаного порушником унаслідок порушення авторського права і суміжних
прав, замість відшкодування збитків; виплати компенсації, що
визначається судом, замість відшкодування збитків або стягнення доходу з
врахуванням суті правопорушення; вжиття інших передбачених законодавчими
актами заходів, пов’язаних із захистом авторського права і суміжних
прав. Контрафактні примірники творів, записаних виконань, фонограм,
передач організацій ефірного або кабельного мовлення підлягають
обов’язковій конфіскації за рішенням суду, що розглядає справи про
порушення авторського права і суміжних прав. Суд має право винести
рішення про конфіскацію будь-яких матеріалів і будь-якого обладнання,
незаконно використо-

100

ЗВУКООПЕРАТОР

вуваних для виготовлення І відтворення примірників творів, записаних
виконань, фонограм, передач організацій ефірного або кабельного
мовлення. Зазначені конт-рафактні примірники можуть бути передані
правоволодільцям за їх вимогою. Не запитані правоволодільцями
контрафактні примірники підлягають знищенню.

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ защита информации protection of information

Сукупність організаційно-технічних заходів і правових норм для
попередження завдання шкоди інтересам власника інформації або
автоматизованих систем і осіб, що користуються інформацією.

ЗАХИСТ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ

І РЕПУТАЦІЇ АВТОРА

защита чести, достоинства

и репутации автора

author’s honour, dignity and reputation

protection

Спосіб забезпечення нематеріальних благ. Поняття «честь», «гідність»,
«репутація» визначають близькі між собою моральні категорії. Відмінність
між ними лише в суб’єктивному або об’єктивному підході до оцінки їх рис.
Якщо мається на увазі об’єктивна оцінка автора — йдеться про честь, а
якщо суб’єктивна — про гідність. Репутація становить собою думку, яка
склалася про автора, засновану на оцінці його суспільне значимих рис.

ЗБІРНИК

сборник

collection

Видання, що містить ряд творів одного (авторський збірник) або кількох
(багатьох) авторів.

ЗБІРНИК ЛІТЕРАТУРНИХ

АБО ХУДОЖНІХ ТВОРІВ

сборник литературных или художественных

произведений

collection of literary or artistic works

Усі види компіляцій з відібраних творів і уривків з них, такі як
антології, хрестоматії, енциклопедії.

ЗВЕРНЕННЯ

обращение

address

Офіційний виступ в особливих випадках. Охорона авторським правом
публічного виступу обмежується в основному правом на публікацію виступу
в збірниках подібних творів.

ЗВІТ отчет report

Видання (документ), що містить результати здійснених досліджень або
роботи організації (окремої особи) за певний час. У залежності від
характеру роботи, відображеної в звіті, він може бути науковим або
технічним.

ЗВУКОЗАПИС звукозапись sound recording

Фіксація звуків на магнітній плівці з метою їх можливого відтворення;
нанесення на феромагнітну плівку, на якій зафіксована телевізійна
передача, звукового супроводу (пояснювального тексту, музичного
оформлення). Звукозапис буває кількох видів: синхронний, реплічне
озвучування, шумовий і музичний звукозапис, перезапис, дублювання тощо.

ЗВУКООПЕРАТОР

звукооператор

sound technician, operator

Технічний працівник редакції радіомовлення чи студії телебачення, який
здійснює передачу звуків, шумів, музики в ефір

101

ЗВУКОРЕЖИСЕР

або забезпечує високу якість звукозапису на плівку для його наступного
відтворення.

ЗВУКОРЕЖИСЕР звукорежиссер sound producer

Творчий працівник редакції радіомовлення чи студії телебачення, який
розробляє звуковий матеріал і керує його підготовкою та передачею в
ефір.

ЗГОДА АВТОРА согласие автора consent of the author

Твір є вираженням певного способу думок і автор сам може вирішувати
питання про його опублікування. Тільки автор має право розмножувати,
наприклад, оригінальну статтю, продавати розмножені копії або передавати
право на це іншим. Якщо б твір використовувався без дозволу його автора,
це означало б одержання іншими особами незаконного доходу від його
майстерності і праці. Тому стосовно літературних творів закон на певний
час надає авторам певні виключні права. Вони дозволяють автору мати
частину відрахувань від будь-якого доходу, одержуваного від використання
його твору. Ці права є виключними, а використання твору вимагає
попередньої згоди автора. Виключні ж права автора іноді обмежуються
законом з тим, щоб знайти правильне співвідношення між його особистими
інтересами і зацікавленістю суспільства в знаннях та інформації. В
певних випадках закон надає авторові твору не виключне право, а тільки
право на винагороду. У випадках, прямо передбачених законом, дається
дозвіл використовувати твір за наявності примусової ліцензії. В таких
випадках автор не може заборонити використання твору, а користувач
повинен платити йому за це винагороду.

ЗДАВАТИ В ПРОКАТ (НАЙМ) сдавать в прокат (внаем) lending

Передавати примірник твору або фонограми в тимчасове користування з
метою

одержання прямої або опосередкованої комерційної вигоди.

ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕДАЧІ ПРАВ осуществление передачи прав realization of
assignment of rights

Передача авторських прав у різних країнах регулюється різними галузями
права: цивільного, торговельного тощо. Свобода договору породжує всілякі
проблеми і відповідну різноманітність їх вирішення. Фактично в багатьох
країнах свобода договору в тій або іншій мірі обмежується певними
правилами, що встановлюються авторськими товариствами. Як правило,
договір про передачу прав укладається в довільній формі за бажанням
сторін. Він може бути усним, але в ряді країн неодмінно вимагається
письмова форма. За деякими законами необхідна реєстрація договорів.
Деякі авторсько-правові закони містять спеціальні положення про права і
обов’язки сторін за договорами на різні види використання.

ЗІБРАННЯ ТВОРІВ собрание сочинений complete works

Однотомне або багатотомне видання, що містить усі або значну частину
творів одного автора, що дає уявлення про його творчість в цілому.
Зібрання творів може належати двом або більше авторам (співавторам).

ЗМІНА ТВОРУ изменение произведения modification of a work

Будь-яка переробка твору. Якщо така переробка твору завдає шкоди честі
або репутації автора, то вона є порушенням його особистих немайнових
прав.

102

ЗМІСТ АВТОРСЬКОГО ДОГОВОРУ

ЗМІНИ ДО ВСЕСВІТНЬОЇ

І БЕРНСЬКОЇ КОНВЕНЦІЙ 1971 РОКУ

изменения к Всемирной и Бернской

конвенциям 1971 года

changes to the Universal and Berne

Conventions of 1971

Конференції по перегляду Всесвітньої і Бернської конвенцій, які
відбулися в Парижі в 1971 році, запропонували прийняти систему обмежених
примусових ліцензій на переклад і відтворення літературних, наукових і
художніх творів, в яких мають потребу країни, що розвиваються. Ліцензія
на переклад може бути одержана після закінчення трирічного строку від
моменту першої публікації твору у перекладі мовою загального
користування в одній або кількох розвинутих країнах. Для перекладу на
місцеві мови від зазначеної дати повинен минути один рік. Країни, що
розвиваються, після закінчення річного строку можуть здійснити переклад
на мову загального користування (за умови, що це не англійська,
французька чи іспанська мови) за загальною згодою всіх країн, що
розвиваються, — членів Конвенції. Ліцензія на переклад не є виключною і
видається з учбовою, освітньою і дослідницькою метою. Видання ліцензії
пов’язане з певними формальностями і ставить умовою виплату справедливої
грошової винагороди в міжнародній конвертованій валюті. Система ліцензій
була поширена також на використання творів організаціями радіомовлення в
країнах, що розвиваються. В інтересах цих країн була встановлена і
система ліцензій на відтворення. Вони можуть видаватися після закінчення
п’ятирічного строку охорони виключних прав на твір, обчислюваного від
моменту першої публікації конкретного видання, доки примірники цього
видання не розповсюджені в зацікавленій країні, що розвивається,
володільцем права на відтворення або ким-небудь іншим за його дозволом.
Країни, що розвиваються і не володіють матеріальними можливостями для
відтворення, можуть здійснити видання твору за ліцензією на переклад за
межами своїх національних кордонів з певними застереженнями.

ЗМІСТ АВТОРСЬКОГО ДОГОВОРУ

содержание авторского договора provisions of the author’s contract

Авторський договір повинен передбачати способи використання твору
(конкретні права, що передаються за договором): строк, на який
передається право, і територію, на яку поширюється дія цього права на
зазначений строк; розмір винагороди і/або порядок визначення розміру
винагороди за кожний спосіб використання твору, порядок і строки її
виплати, а також інші умови, які сторони вважають необхідними. За
відсутності в авторському договорі умови про строк відступлення прав
договір, як передбачено національним законодавством деяких країн, може
бути розірваний автором по закінченні п’яти років від дати його
укладення, якщо користувач буде письмово повідомлений про це за шість
місяців до розірвання договору. За відсутністю в авторському договорі
умови про територію, на яку поширюється чинність цього договору на
зазначений строк, дія передаваного за договором права обмежується
територією країни, на яку поширюється дія договору. Розмір і порядок
нарахування авторської винагороди за використання творів літератури,
науки і мистецтва встановлюються в авторських договорах і/або в
договорах на право використання творів, які користувачі зобов’язані
укласти з іншими правоволодільцями або з організаціями, що управляють
майновими правами авторів.. Винагорода визначається в авторському
договорі у вигляді відсотка від доходу за відповідний спосіб
використання твору або у вигляді твердо зафіксованої суми чи іншим
чином. Якщо в авторському договорі про видання або інше використання
твору винагорода визначається у вигляді твердо зафіксованої суми, то в
договорі повинен бути встановлений максимальний наклад примірників
твору. Права, передані за авторським договором, можуть передаватися
повністю або частково іншим особам лише у випадку, якщо це прямо
передбачено договором. Умови авторського договору, що обмежують автора у
створенні в майбутньому творів на певну тему або в певній га-

103

ЗМІСТ І ФОРМА ТВОРУ

лузі, є недійсними. Умови авторського договору, що суперечать
положенням авторського права, є недійсними.

ЗМІСТ І ФОРМА ТВОРУ содержание и форма произведения content and form of
the work

У будь-якому творі слід розрізняти зміст і форму. В творах художньої
літератури до змісту відносяться: тема, матеріал, сюжет, ідейне
спрямування, а до форми — мова твору, його структура. До елементів
змісту наукової, технічної, учбової літератури належать наукові факти,
гіпотези, теорії. Форма такого твору полягає в системі і послідовності
викладу матеріалу, наукових ідей, їх мовному оформленні. Авторське право
охороняє тільки форму твору, елементи змісту є юридичне безсторонніми.
Авторське право не виникає ні на сюжет роману, ні на тему оповідання, ні
на наукову гіпотезу, воно виникає на форму, в якій виражено роман,
оповідання, на форму наукової праці, в якій викладена гіпотеза.

ЗНАК ОХОРОНИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

знак охраны авторского права copyright protection mark

Особа, яка має авторське право, для сповіщення про свої права може
використовувати знак охорони авторського права, який вміщується на
кожному примірнику твору і складається з латинської літери С у колі — ©,
імені (найменування) особи, яка має авторське право, і року першої
публікації твору.

ЗНАК ОХОРОНИ СУМІЖНИХ ПРАВ знак охраны смежных прав neighbouring
protection mark

Для виникнення і здійснення суміжних прав не вимагається дотримання
будь-яких формальностей. Виконавець і виробник фонограми для сповіщення
про свої майнові права мають право використовувати знак охорони суміжних
прав, який вміщується на кожному примірнику фонограми і складається з
трьох елементів: латинської літери Р у колі — ©; імені (найменування)
володільця виключних майнових прав; року першого опублікування
фонограми.

ЗНАЧНА ЧАСТИНА БАЗИ ДАНИХ значительная часть базы данных major part of a
database

Будь-яка частина бази даних, включаючи накопичення невеликих частин, які
мають якісне (не кількісне) значення для цінності бази даних.

З ОСВІТНЬОЮ МЕТОЮ в образовательных целях with educational purpose

Поняття, пов’язане з «добросовісним використанням» (таким, яке не
вважається порушенням виключних прав). Мається на увазі відсутність
мотивів для одержання прибутку при використанні творів, що охороняються
авторським правом.

ЗРОБИТИ ТВІР ДОСТУПНИМ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО ВІДОМА сделать произведение
доступным для всеобщего сведения (to) make a work available to the
public

Запропонувати твір для загального відома таким способом, щоб зробити
доступним із врахуванням його характерних особливостей шляхом
експонування, видання, передачі по радіо або телебаченню чи використання
інших форм сповіщення для загального відома.

104

ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ…

ЩЕЯ

идея

idea

Найвища форма пізнання й мислення, яка не тільки відображає об’єкт, а й
спрямована на його перетворення; думка, загальне поняття про предмет чи
явище. Охорона авторських прав на ідеї не поширюється.

ІЛЮСТРОВАНЕ ВИДАННЯ иллюстрированное издание illustrated edition

Видання з ілюстраціями, які виконані художником за замовленням або взяті
з художньої спадщини.

ІЛЮСТРАЦІЯ

иллюстрация

Illustration

Рисунки, картини та інші твори неліте-ратурного характеру, які пояснюють
або є оформленням писемного твору. Авторським правом на ілюстрації часто
володіє інша особа, незалежно від авторського права на твір, що
ілюструється.

ІМПРОВІЗАЦІЯ

импровизация

improvisation

Виголошення промови, складання віршів, музики, створення твору
образотворчого мистецтва тощо без попередньої підготовки; гра актора, не
передбачена драматичним текстом.

ІНВЕСТОРИ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО

ТВОРУ

инвесторы аудиовизуального произведения

investors of an audiovisual work

Особи, що надають продюсеру кошти на виробництво фільму, але не
претендують на частину майнових прав на нього. Договори з ними можуть
містити умови про обов’язкове повернення не всієї нада-

ної суми, а тільки гарантованого мінімуму, за умови участі в розподілі
доходів або прибутків від його використання. Такі особи не можуть
вважатися повноцінними спів-продюсерами, оскільки самостійно не
реалізують майнові права, а делегують свої повноваження власне
продюсеру.

ІНКРУСТАЦІЯ

инкрустация

inlay

Розділ декоративно-прикладного мистецтва; прикраси, оздоблення з
пластинок або шматочків різного матеріалу (золота, срібла, кості,
дерева, перламутру), що їх розміщують на поверхні предмету; твір,
виконаний таким способом.

ІНОЗЕМНИЙ ГРОМАДЯНИН

ЯК СУБ’ЄКТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

иностранный гражданин как субъект

авторского права

foreign citizen as subject of copyright

Іноземний громадянин може бути суб’єктом авторського права, якщо його
твір вперше випущено у світ на території такої країни або не випущено,
але перебуває на її території в будь-якій об’єктивній формі. Якщо твір
іноземного автора вперше випущено у світ за кордоном або перебуває там в
об’єктивній формі, він стає суб’єктом авторського права в іншій країні
тільки відповідно до укладених цією країною угод і в межах, ними
встановлених.

ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
ДРУКОВАНИХ, АУДІО-I АУДІОВІЗУАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ (1994 р.) Инструкция о
порядке перемещения через государственную границу Украины печатных,
аудио- и аудиовизуальных материалов (1994 г.)

Instruction on the Procedure of Displacement over State Border of
Ukraine of Printed, Audio and Audiovisual Materials (1994)

Інструкція від 22 серпня 1994 року № 94/252, затверджена Державним
коміте-

105

ІНСТРУМЕНТАЛЬНА МУЗИКА

том України з охорони державних таємниць у пресі та інших засобах
масової інформації та Державним митним комітетом України визначає
загальний порядок переміщення через державний кордон України творів
друку, рукописів, науково-технічної продукції, оригіналів, копій
особистих документів, аудіовізуальних матеріалів і фотодокументів
органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами,
організаціями, а також окремими громадянами України та іноземних держав.
Пропускаються через державний кордон України за дозволом міністерств,
відомств, організацій і установ раніше неопубліковані матеріали
виконаних (виконуваних) в організаціях робіт, якщо вони можуть містити
дані про: роботи, виконані за закритим планом (закритою тематикою);
Збройні сили України, оборонну промисловість, транспорт, зв’язок,
мінерально-сировинну базу та інші питання, опублікування яких
обмежується документами в галузі охорони таємниць; документи і матеріали
з грифом «Для таємного користування», з примітками «Розсилається під
розписку», «Примірник №», «Продажу не підлягає», «Без опублікування в
пресі», «Для внутрівідомчого продажу» тощо. У випадках, коли за рубіж
вивозяться рукописи (верстки, матриці тощо) неопуб-лікованих книг,
брошур, статей, аудіовізуальні матеріали з комерційною метою і автори
(спадкоємці) мають намір захищати свої немайнові і майнові права,
інтелектуальні пріоритети, вони можуть зареєструвати їх у Державному
агентстві України з авторських і суміжних прав. Рукописи поезій,
доповідей і повідомлень на конференціях, симпозіумах, конгресах,
з’їздах, нарадах, матеріали виставки (крім матеріалів виставок, які
формуються з матеріалів Державного музейного фонду України) і рекламні
матеріали від реєстрації в Агентстві звільнені.

ІНСТРУМЕНТАЛЬНА МУЗИКА инструментальная музыка instrumental music

Музика, призначена для виконання на різних музичних інструментах.
Інструментальна музика може бути сольною (для од-

ного інструмента з акомпанементом або без нього), камерно-ансамблевою і
оркестровою.

ІНСЦЕНІЗАЦІЯ

инсценировка

dramatization

Перероблений для театру, кіно, радіо, телебачення літературний твір.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

интеллектуальная собственность intellectual property

У широкому розумінні інтелектуальна власність означає закріплені законом
права, які є результатом інтелектуальної діяльності в науковій,
літературній, художній і промисловій галузях. За встановленою традицією
інтелектуальна власність розподіляється на авторське право і промислову
власність. Авторське право закріплює за авторами та іншими творцями
інтелектуальних творів (література, музика, мистецтво) певні права, які
надають їм можливість дозволяти або забороняти протягом обмеженого
періоду часу ті або інші види використання їх творів. У широкому
розумінні авторське право включає в себе положення про охорону
авторського права, а також охорону суміжних прав (права виконавців,
виробників фонограм, організацій мовлення). Промислова власність
передбачає охорону винаходу за допомогою патентів, захист певних
комерційних інтересів за допомогою законодавства про товарні знаки і
знаки обслуговування, а також законодавства про охорону промислових
зразків. До поняття промислової власності входить боротьба проти
недобросовісної конкуренції. Конвенція, що засновує Всесвітню
організацію інтелектуальної власності, підписана в Стокгольмі 14 липня
1967 року, у статті 2 зазначає, що інтелектуальна власність містить
права, які відносяться до: літературних, художніх і наукових творів;
виконавської діяльності артистів, радіо і телевізійних передач;
винаходів у всіх галузях людської діяльності; наукових відкриттів;
промислових зразків; товарних знаків,

106

ІНФОРМАЦІЙНЕ ВИДАННЯ

знаків обслуговування, фірмових найменувань та комерційних позначень;
захисту проти недобросовісної конкуренції, а також всі інші права, які
відносяться до інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій,
літературній і художній галузях.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ТВОРЧІСТЬ

І ПРОДУКТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ

ТВОРЧОСТІ

интеллектуальное творчество и продукт

интеллектуального творчества

intellectual creation and product

of an intellectual creation

Процес і кінцевий результат створення твору.

ІНТЕРВ’Ю интервью

interview

Форма творчої співпраці журналіста з людиною (чи групою осіб), найбільш
компетентною у певному питанні. Існують такі його види: інтерв’ю-монолог
(повідомлення чи розповідь у вигляді суцільної розповіді особи у
відповідь на питання, запропоноване журналістом), інтерв’ю-повідомлення
(лаконічний виклад бесіди кореспондента з компетентною людиною),
інтерв’ю-зари-совка (крім змісту бесіди, передбачається також розкриття
обставин, за яких відбувалася розмова), інтерв’ю-роздум (розгорнутий
коментар до факту, події).

ІНТЕР’ЄР

интерьер

interior

Внутрішній простір будівлі, певне приміщення; жанр образотворчого
мистецтва. Відіграє значну роль у картинах на побутові та історичні
теми.

ІНТЕРМЕДІЯ

интермедия

interlude

У літературі — невелика драматична п’єса, переважно комедійного
характеру,

яку виконують між актами спектаклю; в музиці — проміжний епізод у фузі
(між двома проведеними темами).

ШТЕРМЕЦЦО

интермеццо

intermezzo

Одноактна комічна опера або невелика оркестрова інтерлюдія, що
виконується між актами опери; за аналогією, невелика інструментальна
п’єса, що виконується між двома або більше крупними творами.

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

интерпретация

interpretation

Творче виконання художнього твору, яке грунтується на самостійному
тлумаченні виконавця.

ІНТРОДУКЦІЯ

интродукция

introduction

Вступ до великого музичного твору (симфонії, сонати тощо); в опері,
балеті — вид увертюри; вокальний ансамбль або хорова сцена на початку
опери.

ІСТОТНИЙ ВКЛАД У БАЗУ ДАНИХ существенный вклад в базу данных substantial
contribution in a database

Будь-який значний у якісному або кількісному відношенні вклад
інтелектуальних, фінансових, технічних або інших ресурсів у збір,
компонування, перевірку, систематизацію або подання змісту баз даних.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ВИДАННЯ информационное издание informative edition

Видання, що містить систематизовані відомості про опубліковані і/або
неопуб-ліковані роботи у формі, зручній для швидкого з ними
ознайомлення, яке випускається органами наукової та технічної
інформації, а також іншими організаціями, що здійснюють інформаційну
діяльність.

107

КАБЕЛЬНА ПОВТОРНА ПЕРЕДАЧА

КАБЕЛЬНА ПОВТОРНА ПЕРЕДАЧА кабельная повторная передача cable repeated
communication

Повторна трансляція передачі в ефір через кабель для сприймання
публікою, включаючи передачу через супутник телевізійних та
радіотрансляційних програм, розрахованих на сприймання публікою.

КАБЕЛЬНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ кабельное телевидение cable television

Система колективних антен, що приймають програми і розподіляють їх
шляхом використання комбінованих кабелів не тільки для одночасної
передачі по проводах програм, що передаються іншими станціями, а й для
наступної передачі програм, переданих раніше, а також для передачі
власних програм. Ця система пропонує широкий вибір аудіовізуальних
творів і забезпечує кращу якість приймання, ніж за трансляції й
приймання з використанням бездротових засобів. Для передачі по
кабельному телебаченню творів, що охороняються авторським правом,
необхідний дозвіл їх правоволодільців.

КАДР

кадр

frame

Окремий знімок на кіноплівці; кадр монтажний — частина кінострічки, що
фіксує окрему дію; кадр сценарний — виклад змісту монтажного кадру в
режисерському сценарії фільму; фотографічний кадр — одиничне зображення
об’єкта знімання, обмежене певними розмірами.

КАЛЕНДАР

календарь calendar

Довідкове видання з послідовним переліком дат і днів поточного року,
оснащене часом додатковими відомостями про зна-

мениті дати, свята, а також інформацією астрономічного, наукового,
побутового характеру, ілюстративним та літературно-художнім матеріалом.

КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНА

МУЗИКА

камерно-инструментальная музыка

chamber-instrumental music

Музика, призначена для невеликого складу виконавців. Для неї характерна
увага до внутрішнього світу людини як особистості. Такій музиці властиві
економія виражальних засобів за самостійності окремих партій і творчої
активності кожного учасника ансамблю. Жанри камерно-інструментальної
музики — соната, тріо, квартет, квінтет, ансамблі, в яких значне місце
відводиться струнним інструментам.

КАНАЛ МОВЛЕННЯ канал вещания broadcast channel

Сукупність технічних засобів з частотними присвоюваннями, призначених
для трансляції радіопередач на територію, що визначається технічними
можливостями засобів мовлення.

КАНТАТА

кантата

cantata

Великий вокально-інструментальний твір для солістів, хору і оркестру;
вид ліричної поезії — урочистий вірш.

КАПЕЛЬМЕЙСТЕР

капельмейстер conductor

Керівник та диригент хору або оркестру.

КАРАЛЬНЕ ВІДШКОДУВАННЯ

ШКОДИ

карательное возмещение ущерба

punitive compensation for damages

Зазначене відшкодування визначається наступним чином: підраховують
реальні збитки володільця авторського права; до

108

КІНОДРАМАТУРГІЯ

них додається частина прибутку порушника авторського права, яка не була
врахована при розрахунку реальної шкоди (втрачених прибутків) володільця
авторського права. На позивача покладається завдання доказати суду
розмір реальної шкоди і прибутку. Якщо позивач не може розрахувати шкоди
або її складової частини, але може розрахувати прибуток, то позивач має
шанс стягнути з відповідача прибуток.

КАРТА

карта map, chart

Побудоване в картографічній проекції, зменшене, узагальнене зображення
на площині всієї або частини поверхні Землі (географічна карта),
поверхні іншого небесного тіла або позаземного простору, що показує
розташовані на них об’єкти в певній системі умовних знаків.

КАРТА-СХЕМА

карта-схема outline map

Карта із спрощено-узагальненим зображенням елементів змісту, яке може
бути ілюстрацією до якого-небудь некартографічного видання в
якому-небудь некартог-рафічному виданні або окремим виданням.

КАРТИНА

картина

painting

Твір живопису, що має самодостатнє художнє значення і виражений у
завершеній формі.

КАРТОГРАФІЧНИЙ ТВІР

див. ТВІР КАРТОГРАФІЧНИЙ

КАТАЛОГ

каталог catalogue

Нормативно-виробниче видання і/або рекламне видання, що містить
систематизований перелік наявних предметів.

КАТАЛОГ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ

див. РЕПЕРТУАР МУЗИЧНИХ ТВОРІВ

КИШЕНЬКОВЕ ВИДАННЯ карманное издание pocket edition

Видання малого формату, призначене для перенесення в кишені, зручне для
читання в дорозі.

КШЕМАТОГРАФГЧНИЙ ТВІР

див. ТВІР КІНЕМАТОГРАФІЧНИЙ

КІНЕМАТОГРАФІЯ

кинематография

cinematography

Вид мистецтва і розваги, що становить собою «живі картини», чорно-білі
або кольорові, проектовані на екран. Кінематографія є синтезом мистецтв,
як-от: музики, драми і літератури, але народженням своїм цілком
зобов’язана технічному прогресу, включаючи техніку зйомки рухомих
об’єктів, звукозапису, проявлення і друку.

КІНЕТИЧНЕ МИСТЕЦТВО кинетическое искусство kinetic art

Твори образотворчого мистецтва, переважно скульптури, об’єкти якого
перебувають у русі або створюють враження руху.

КІНОАВТОРСЬКЕ ПРАВО

киноавторское право cinema-author’s law

Сукупність правових норм, що регулюють відносини у зв’язку зі створенням
кінофільму.

КІНОДРАМАТУРГІЯ

кинодраматургия

cinema-drama

Галузь літературно-кінематографічної творчості. Безпосередньо втілюючись
у словесній формі та використовуючи засоби драматичної та прозової
літератури, кінодраматургія створює, розробляє та фіксує свої сюжети
(або переробляє раніше ство-

109

КІНОМИСТЕЦТВО

рені) відповідно до завдань їх наступного екранного втілення,
враховуючи специфічні особливості й можливості кіно. Твір
кінодраматургії — сценарій виконує функції літературної основи фільму.
Сценарій як твір літератури може мати самостійну художню цінність, але
головне завдання кінематографічної творчості — служіння екрану.
Призначення кінодраматургії — створювати словесні прообрази екранних
образів.

КІНОМИСТЕЦТВО киноискусство cinematic art

Вид художньої творчості, який сформувався на технічній основі
кінематографії. Включаючи драматичні, мовні, живогїис-но-пластичні,
музичні елементи, гру акторів, кіномистецтво не дублює й не замінює
літературу, театр, музику, а перероблює їх досвід відповідно до
особливостей екранної творчості. У свою чергу поява нових технічних
засобів аудіовізуальної комунікації не витісняє кіномистецтво, а
розширює сферу спілкування між людьми і сферу художньої творчості, надає
нові можливості для поширення кінотворів, сприяє розвитку виражальних
засобів самого мистецтва.

КІНОПОСТАНОВОЧНИЙ ДОГОВІР кинопостановочный договор cinema production
contract

Один з видів авторського договору, за яким режисер-постановник
зобов’язується здійснити постановку кінофільму на основі літературного
сценарію, а кіностудія — виплатити належну йому за це винагороду.

КІНОПРОДУКЦІЯ кинопродукция cinema production

Фільм, вихідні матеріали фільму, тираж фільму або частина тиражу фільму.

КІНОРЕЖИСЕР

кинорежиссер

director

Творчий працівник, що очолює постановку фільму. Головне його завдання —
спрямувати енергію творчого колективу на створення фільму. Режисер
володіє задумом фільму, баченням його як художнього цілого, розробляє
художню програму реалізації цього задуму в режисерському сценарії. Це —
проект фільму в покадровому запису, із зазначенням усіх деталей
майбутніх зйомок. Це — образна партитура, що виражає композицію, стиль,
жанр фільму, моделює його монтажну концепцію. На заключній стадії, після
роботи над літературною основою фільму, після підготовки до зйомок і
самих зйомок режисер одержує в руки реальний матеріал — відзняту
кіноплівку, з якої він творить, відповідно до свого задуму, єдине
художнє ціле — фільм. Режисер-постановник є одним із авторів фільму.

КІНОСТУДІЯ киностудия film studio

Підприємство по виробництву фільмів.

КІНОСЦЕНАРІЙ киносценарий film script

Літературно-драматичний твір, за яким ставиться кінофільм.

КІНОФІЛЬМ кинофильм cinematographic film

Кадри, відзняті на світлочутливій прозорій целулоїдній плівці для
одержання проекції зображення на екрані.

КЛІШЕ

клише

cliche

Металева, дерев’яна, пластмасова чи лі-нолеумна форма з ілюстративним
зображенням для нанесення відбитків. Широко

ПО

КОЛЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ

використовується для Ілюстрування книг, журналів, газет, інших
друкованих видань.

КЛОУН

клоун

clown

Артист цирку, який виконує комічні, буфонадні ролі.

КНИГА ДЛЯ ЧИТАННЯ книга для чтения reading book

Навчальний посібник, що містить твори художньої літератури або уривки з
них, які супроводжуються учбовим (дидактичним) матеріалом.

КНИГА, ЩО «ГОВОРИТЬ» «говорящая» книга «speaking» book

Видання з доповнюючим текст звукозаписом у вигляді грамплатівок або
магнітної стрічки. З подібними доповненнями виходять в основному
підручники для вивчення мов, словники, деякі енциклопедії, видання
дитячої літератури.

книги

книги

books

Вид публікації письмових творів і/або картин, що складаються з сторінок,
зібраних в один том, що випускаються як примірники одного видання.
Відповідно до стандартів ЮНЕСКО книга, щоб називатися такою, повинна
містити, принаймні, 49 сторінок.

КНИЖКОВЕ ВИДАННЯ книжное издание edition in a book form

Неперіодичне видання друкованого матеріалу будь-якого формату в
обкладинці або палітурці. Книжковими виданнями є книги, брошури,
неперіодичні збірники, тематичні збірники наукових праць тощо.

КОЛАЖ

коллаж

collage

Твір, виконаний способом наклеювання на яку-небудь основу матеріалів,
які відрізняються від неї за кольором і фактурою. Колаж застосовується
головним чином у графіці для посилення емоційної виразності фактури
твору, несподіваності поєднання різнорідних матеріалів. Художники і
фотографи, використовуючи фрагменти рисунків інших авторів при створенні
колажів, повинні використовувати зазначені фрагменти за дозволом їх
авторів.

КОЛЕКТИВНА СИСТЕМА ПРИЙМАННЯ

коллективная система приема collective system of acceptance

Комбінація антен, кабельних мереж і електронних пристроїв, необхідних
для приймання програм телебачення або радіомовлення, що транслюються
способами розповсюдження в будівлях, групах будівель, багатоквартирних
будинках. Колективна система приймання не прирівнюється до кабельної
мережі телебачення або радіомовлення.

КОЛЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ

коллективное управление имущественными

правами

collective administration of economic rights

Автори творів науки, літератури і мистецтва, виконавці, виробники
фонограм та інші володільці авторських і суміжних прав з метою
практичного здійснення їх майнових прав (публічного виконання,
сповіщення в ефір і по кабелю, відтворення творів шляхом механічного,
магнітного та іншого запису, репродукування тощо) мають право створювати
організації, що управляють їх майновими правами на колективній основі.
Такі організації не мають права займатися комерційною діяльністю, а
також здійснювати використання творів і об’єктів суміжних прав,
одержаних для управління на колективній основі. До діяльності зазна-

111

КОЛЕКТИВНИЙ І СКЛАДЕНИЙ ТВІР

чених організацій не застосовуються обмеження, передбачені
антимонопольним законодавством. Допускається створення окремих
організацій з різних прав і різних категорій володільців прав, або
організацій, що управляють різними правами в інтересах однієї категорії
володільців прав, або організацій, що управляють одним видом прав в
інтересах різних категорій володільців прав. Організації створюються
безпосередньо володільцями авторських і суміжних прав у формі
громадських (некомер-ційних) організацій, що набувають права юридичної
особи від дати їх реєстрації в загальному порядку, встановленому
законодавством для реєстрації громадських (неко-мерційних) організацій.
Організації діють у межах повноважень, одержаних від володільців
авторських і суміжних прав, на підставі статуту, затвердженого в
установленому порядку. Статути організацій повинні містити положення, що
відповідають вимогам авторсько-правового законодавства. Відмова в
реєстрації організації допускається у випадках порушення вимог
авторсько-правового законодавства, а також законодавства, що встановлює
порядок реєстрації громадських (некомерційних) організацій. Керівництво
діяльністю організації здійснюють володільці авторських і суміжних прав,
майновими правами яких вона управляє. Прийняття рішень стосовно розмірів
винагороди і умов видання ліцензій користувачам, способу розподілу і
виплати зібраної винагороди та з інших принципових питань діяльності
організації здійснюється виключно володільцями авторських і суміжних
прав на загальних зборах. Контроль за діяльністю таких організацій
здійснює державний орган, що реєструє громадські (некомерційні)
організації або спеціально уповноважений орган.

КОЛЕКТИВНИЙ І СКЛАДЕНИЙ ТВІР коллективное и составное произведение
collective and composed work

Відмінність між колективним і складеним твором полягає в тому, що при
використанні колективного твору повинен укладатися один договір з усіма
авторами, а

при використанні складеного — один договір на кожний твір, що входить до
нього.

КОЛЕКТИВНИЙ ТВІР

див. ТВІР КОЛЕКТИВНИЙ

КОМЕНТАР комментарий commentary, explanatory note

Пояснення до тексту, частина науково-документального апарату його
видання, складова частина творів, мемуарів, документальних видань тощо.
Коментар походить здебільшого від видавництва, а не від автора, визначає
відношення до публікованого тексту. Коментар може мати
науково-дослідницький і популярний характер. Тексти коментарів є
об’єктами авторського права.

КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПОКУПЦЕМ ЗВУКОЗАПИСУ

коммерческое использование покупателем

звукозаписи

record rentals

Доктрина «першого продажу» в контексті авторського права свідчить про
те, що якщо відбувся перший продаж виробу, що містить твір, який
охороняється авторським правом, то володілець цього виробу може робити з
ним все що завгодно. Винятком з цього правила є індустрія звукозапису.
Законодавство забороняє покупцеві комерційну оренду, прокат звукозапису.

КОМІКС

комикс

comics

Видання, що становить собою серію рисунків (гумористичних,
пригодницьких, авантюрних) з єдиним сюжетом і коротким розповідним або
діалогічним текстом на певну тему. Комікси випускаються у вигляді книг
або друкуються в газетах і журналах, переважно з продовженням.

112

КОМПОЗИТОР

КОМПАКТ-ДИСК (CD) компакт-диск (CD) compact disk (CD)

Сучасний носій звукозаписів. Виготовлення CD відбувається так. Після
одержання від замовника даних у вигляді цифрового запису (наприклад, на
стрічці ДАТ) у першу чергу виготовляється матриця. Перш ніж буде
виготовлена металічна матриця (master), робиться еталон майбутньої
пластинки на скляному диску (glass master). Спочатку на поверхню
скляного диску рівномірно наносять шар світлочутливого (photoresist)
матеріалу, потім у спеціальній машині лазерний промінь, що управляється
відповідно до цифрового запису, даного замовником, засвічує на диску
спіральну доріжку в напрямку до центрального отвору з зовнішнього краю.
Потім диск проявляють і на його поверхні витравлюють спіральну доріжку,
що має в засвічених місцях заглибини (pits), у незасвічених місцях
поверхня залишається незайманою (lads). За допомогою методу
гальванопластики (elektroforming) скляний диск покривають шаром нікелю,
який, після відділення його від скляного диску, становить собою в
принципі справжню матрицю, придатну для виготовлення компакт-дисків.
Однак кількість дисків, яку можна одержати з такої матриці, невелика.
Тому з такої «батьківської» матриці роблять «материнську» матрицю, яка в
свою чергу використовується для виготовлення більшої кількості
«батьків». Кожна матриця-батько дозволяє виготовити 8000-15000
примірників компакт-дисків. Тільки тепер, маючи матриці (stampers),
можна розпочати виробництво замовленого диску. В загальних рисах
технологічний процес виробництва компакт-дисків розподіляється на
наступні етапи: вприскування, металізація, лакування, нанесення
графічних елементів, контроль якості. Кожний етап виробничого процесу
здійснюється на спеціальних машинах (апаратурі).

КОМПЕНСАЦІЯ

компенсация compensation

Багато держав надають володільцю авторських прав, що став жертвою
правопо-

рушення, певну допомогу на додаток до покарання винуватої особи. Така
допомога втілюється в основному в заходах, покликаних забезпечити
справедливе і достатнє відшкодування зазнаних матеріальних збитків.
Звичайно такими є конфіскація незаконно виданих примірників твору або
доходів, одержаних від незаконного виконання чи відтворення, а також
обладнання, що використовується з цією метою. Авторам може надаватися і
компенсація в грошовій формі. Практично всі без винятку законодавчі акти
передбачають конфіскацію виготовлених примірників і обладнання (кліше,
пресів, форм, матриць, фотоплівок). Дозволяється також примусове
вилучення доходів від незаконного відтворення або виконання.

КОМПІЛЯЦІЯ

компиляция

compilation

Твір, підготовлений шляхом відбору і розташування раніше існуючого
матеріалу або відомостей таким чином, що одержаний творчий результат
становить собою оргинінальний авторський твір. Колективний твір є одним
з різновидів компіляції. Авторське право стосовно компіляційного твору
поширюється лише на матеріал, поданий автором роботи. Авторське право
автора компіляції не поширюється на раніше існуючий матеріал.

КОМПЛЕКТНЕ ВИДАННЯ комплектное издание book building, book structure

Сукупність самостійних аркушевих видань, об’єднаних спільністю задуму,
тематики або читацького призначення, зібраних у папку, бандероль або
вміщених в обкладинку.

КОМПОЗИТОР

композитор

composer

Автор музичного твору.

80-78

113

КОМПОЗИТОР АУДІОВІЗУАЛЬНОГО ТВОРУ

КОМПОЗИТОР АУДІОВІЗУАЛЬНОГО

ТВОРУ

композитор аудиовизуального произведения

composer of an audiovisual work

Автор музичного твору, що увійшов складовою частиною до фільму і
спеціально для нього написаний. Композитор зберігає за собою право на
одержання винагороди за публічне виконання свого твору незалежно від
того, що він передав його за договором виробнику аудіовізуального твору.

КОМПОЗИЦІЯ

композиция

composition

Музичний, живописний, скульптурний, графічний твір як кінцевий результат
творчої праці митця; складний художній твір, що включає різні види
мистецтва (наприклад, літературно-музична композиція).

КОМП’ЮТЕРНА ПРОГРАМА компьютерная программа computer program

Набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в
будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, яку читає машина, і які
приводять її у дію для досягнення певної мети або результату. Це поняття
охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у
прикладному або об’єктному коді, включаючи підготовчі матеріали та
аудіовізуальні відображення, одержані внаслідок розробки комп’ютерної
програми. Поняття «комп’ютерна програма» не поширюється на поняття «база
даних».

КОНВЕНЦІЯ

конвенция

convention

Міжнародний договір (угода) з якого-небудь спеціального питання
(наприклад, з охорони літературних і художніх творів).

КОНСТИТУЦІЙНІ ГАРАНТІЇ РОЗВИТКУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В УКРАЇНІ

конституционные гарантии развития авторского права в Украине
constitutional guarantees of copyright development in Ukraine

Відповідно до Конституції України кожен має право володіти,
користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї
інтелектуальної, творчої діяльності (стаття 41). Громадянам гарантується
свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист
інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і
матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами
інтелектуальної діяльності. Кожний громадянин має право на результати
своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати
або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом
(стаття 54).

КОНТРАФАКТНІ ПРИМІРНИКИ

ТВОРУ

контрафактные экземпляры произведения

counterfeit copies of a work

Примірники твору, виготовлені будь-яким способом і в будь-якій формі з
порушенням авторського права на твір. Стосовно до аудіовізуальних
записів, фонограм або їх примірників виготовлення неправомірних
примірників може бути порушенням суміжних прав. Такі примірники, як
правило, підлягають конфіскації.

КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО УПРАВЛЯЄ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ НА
КОЛЕКТИВНІЙ ОСНОВІ контроль за деятельностью организации, управляющей
имущественными правами на коллективной основе control over activities of
a collective economic rights administration organization

Організація, що управляє майновими правами на колективній основі,
зобов’язана надавати державному органу, який здій-

114

КОПІЮВАННЯ

снює контроль за її діяльністю, наступну інформацію: про зміни, внесені
до статуту та інших установчих документів такої організації; про
укладені організацією двосторонні й багатосторонні угоди з іноземними
організаціями, що управляють аналогічними правами; про рішення загальних
зборів; про річний баланс, річний звіт і аудиторську перевірку
діяльності такої організації; про прізвища осіб, уповноважених
представляти таку організацію. Державний орган має право вимагати від
організації додаткову інформацію, необхідну для перевірки відповідності
діяльності організації авторсько-правовому законодавству, законодавству
про громадські (некомерційні) об’єднання, іншому законодавству, а також
статуту такої організації.

КОНЦЕПЦІЯ

концепция

conception

Система поглядів на певне явище; спосіб розуміння, тлумачення якихось
явищ, основна ідея будь-якої теорії. Охорона авторських прав на
концепції не поширюється.

КОНЦЕРТ

концерт

concert

Виконання музичних та вокальних творів, а також естрадних, драматичних
та хореографічних номерів за певною програмою; твір переважно
віртуозного характеру для одного музичного інструмента (рідше
двох-трьох) і оркестру; урочистий твір для багатоголосого хору.

КОНТРОЛЬНИЙ ПРИМІРНИК

контрольный экземпляр

specimen copy, sample copy, control copy

Примірник видання, наданий поліграфічним підприємством видавцеві для
контролю за якістю виготовлення тиражу і за внесеними в затверджений
сигнальний примірник правками; одержуваний видавцем обов’язковий
примірник, за яким видання затверджується на випуск у світ.

КОНЦЕРТМЕЙСТЕР

концертмейстер

leader

Перший скрипаль, соліст симфонічного або оперного оркестру; музикант,
який очолює одну з струнних груп симфонічного або оперного оркестру;
піаніст, який акомпанує солістам у концертах.

КОНФЕРАНСЬЄ

конферансьє

master of ceremonies, compere

Артист, який веде концертно-естрадну програму.

КОПІЇ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА копии произведений искусства copies of works of
art

Копія твору мистецтва є оригінальною, оскільки особа копіїста не зникає
при виконанні копії, яка розглядається як похідний твір.

КОНФІСКАЦІЯ КОНТРАФАКТНОЇ

ПРОДУКЦІЇ

конфискация контрафактной продукции

confiscation of counterfeit products

Вилучення якої-небудь продукції за рішенням суду. Конфісковані можуть
бути також матеріали і обладнання, що використовуються для виробництва
контрафакт-ної продукції.

КОПІЮВАННЯ

копирование

copying

Перенесення фотографічного зображення на поверхню друкованої форми;
контактне або проекційне фотодрукування зображень на світлочутливих
матеріалах; зняття копій з оригіналів будь-яких творів.

8’0-78

115

КОПІЯ

КОПІЯ

копия

copy

Точний список з оригіналу; точне відтворення картини, портрета або
іншого твору мистецтва; формний матеріал із зображенням, нанесеним
способом копіювання для подальшого виготовлення друкарської форми.

КОРЕКТОР

корректор

proof-reader

Особа, яка виправляє друкарські помилки на пробному відбитку тексту або
графічного зображення. Праця коректора не охороняється авторським
правом.

КОРИСТУВАННЯ АВТОРСЬКИМИ

ПРАВАМИ

пользование авторскими правами

enjoyment of copyright

Можливість використання авторського права на твір.

венціями країна першого опублікування повинна розглядатися як країна
походження опублікованого твору.

КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ страна происхождения country of origin

Поняття міжнародного законодавства з авторського права для визначення
можливості охорони твору в країнах, які приєдналися до певної конвенції,
або встановлення відносин щодо країни, з якої можливо походить твір.
Відповідно до Бернської конвенції країна походження визначається за
різними критеріями, такими як перше опублікування; національність або
звичне місце проживання автора (здебільшого щодо неопублікованих
творів); місце будівництва твору архітектури; звичне місцеперебування
виробника аудіовізуального твору. Всесвітня конвенція про авторське
право визнає критерії першого опублікування та національності щодо
визначення походження твору, але в ній не вживається термін «країна
походження».

КРАЇНА, В ЯКІЙ ЗАПИТУЄТЬСЯ

ОХОРОНА

страна, в которой испрашивается охрана

country where protection is claimed

Країна, в якій охорона повинна бути забезпечена згідно з конвенцією з
авторського права. Стосовно використання твору країна, в якій
запитується охорона, не обов’язково повинна бути країною, в якій може
порушуватися судове переслідування особи, яка неправомірно використовує
твір.

КРАЇНА ПЕРШОГО ОПУБЛІКУВАННЯ страна первого опубликования country of
first publication

Відповідно до міжнародного авторсько-правового законодавства країна, в
якій твір було вперше опубліковано. За Бернсь-кою і Всесвітньою
багатосторонніми кон-

КРЕДИТОРИ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО

ТВОРУ

кредиторы аудиовизуального произведения

creditors of an audiovisual work

Особи, що надають продюсеру на певних умовах кошти для виробництва або
рекламування фільму, причому ними можуть бути не тільки власне кредитні
організації, а й будь-які інші суб’єкти цивільного права. Ці особи
надають гроші продюсеру, не претендуючи на майнові права на фільм.

КРЕСЛЕННЯ

чертеж drawing

Умовне графічне зображення предмета з точним співвідношенням його
розмірів, одержане методом проектування. Використовується як вид
ілюстрації.

116

КРИТЕРІЇ НАДАННЯ АВТОРСЬКО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

В УКРАЇНІ ЗА ПОРУШЕННЯ

АВТОРСЬКИХ ПРАВ

уголовная ответственность в Украине

за нарушение авторских прав

criminal responsibility in Ukraine for violation

of copyright

Відповідно до статті 136 Кримінального кодексу України випуск під своїм
ім’ям або інше привласнення авторства на чужий твір науки, літератури та
мистецтва, незаконне відтворення та розповсюдження такого твору —
карається виправними роботами на строк до двох років або штрафом від
п’ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.

рона злочину характеризується прямим або опосередкованим умислом.
Порушник усвідомлює, що незаконно використовує об’єкти авторського або
суміжних прав чи привласнює авторство, передбачає, що цим завдасть
великої шкоди потерпілому і бажає її завдати або свідомо її допускає чи
байдуже відноситься до її настання. Відсутність у діях правопорушника
вини або необережна вина виключає притягання його до кримінальної
відповідальності. Суб’єктом злочину є особа, яка досягла 16-ти років.
Кримінальна відповідальність може передбачати такі кваліфікаційні
ознаки: неодноразовість вчинення злочину, вчинення злочину групою осіб
за попередньою змовою або організованою групою.

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ЗА ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ

І СУМІЖНИХ ПРАВ

уголовная ответственность

за нарушение авторских и смежных прав

criminal responsibility for violation of copyright

and neighbouring rights

Більшість національних законодавств встановлюють кримінальну
відповідальність за порушення авторських і суміжних прав. Незаконне
використання авторського права, а також присвоєння авторства, якщо ці
дії завдали великих збитків, визнаються кримінальним злочином. Об’єктом
зазначеного злочину є право авторства, а також право на використання,
тобто вся сукупність належних володільцям авторських і суміжних прав
правомочностей майнового характеру. Порушення інших прав авторів,
зокрема, права на ім’я, права на обнародування, права на захист
репутації тощо, не утворюють дії, що підлягає кримінальному покаранню.
Об’єктивна сторона такого злочину може виявлятися в присвоєнні авторства
на твір (виконання, постановку), тобто виданні чужого результату творчої
праці за власний; у здійсненні будь-якої дії, пов’язаної з незаконним
використанням твору або об’єкта суміжних прав, тобто їх незаконне
відтворення, розповсюдження, передача в ефір тощо. Суб’єктивна сто-

КРИМІНАЛЬНЕ ПОРУШЕННЯ

уголовное нарушение criminal infringement

Злонавмисне порушення авторського права і суміжних прав з метою
одержання комерційної переваги або особистих фінансових вигод.

КРИТЕРІЇ НАДАННЯ АВТОРСЬКО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ критерии предоставления
авторско-правовой охраны criteria for rendering copyright-legal
protection

Закони про авторське право не визначають критеріїв охорони, але
встановлюють певні принципи з негативними і позитивними умовами,
керуючись якими суди вирішують питання про їх застосування в конкретних
справах. Визначення деталей входить до компетенції судів, їх думка стає
керівним принципом. Принципи з негативними умовами встановлюють те, що
не вимагається для авторсько-правової охорони. Так, твори охороняються
незалежно від їх художньої форми, способу вираження, мети або
призначення. Принципи з позитивними умовами означають, що твір повинен
володіти певними якостями, а саме бути оригінальним і вираженим в
матеріальній формі. Оригінальність твору в ав-

117

КСЕРОКОПІЮВАННЯ

торсько-правовому розумінні означає, що він не повинен бути
скопійованим з іншого твору. Твір повинен містити значний обсяг власного
творчого матеріалу.

КСЕРОКОПІЮВАННЯ

див. ФОТОКОПІЮВАННЯ

КСИЛОГРАФІЯ

ксилография

xylography

Спосіб репродукування зображення гравіруванням по дереву; гравюра на
дереві.

118

ЛІТЕРАТУРНИЙ ЗАПИС

Л

ЛАНДШАФТНА АРХІТЕКТУРА ландшафтная архитектура topography architecture

Створення штучних ландшафтів, що поєднують в собі природні та штучні
елементи.

ЛЕКЦІЯ

лекция lecture

Виступ на певну тему з метою навчання, інформування з питань
громадського, державного життя, розвитку літератури, науки, мистецтва.
Лекція є твором, що охороняється авторсько-правовими нормами.

ЛИСТ АНОНІМНИЙ письмо анонимное anonymous letter

Письмове повідомлення (заява) про певні обставини або факти без
зазначення прізвища автора, адресоване до державних органів, громадських
організацій, службових осіб та громадян. Лист анонімний не породжує
правових наслідків, оскільки він часто використовується як засіб наклепу
або помсти. Лише в окремих випадках і коли є певні ознаки вчинення
злочину, лист анонімний можуть використовувати органи дізнання і
службові особи як сигнал для перевірки викладених обставин. І, якщо буде
встановлено підстави для порушення кримінальної справи, то її порушують.
Автори наклепницьких листів анонімних підлягають кримінальній
відповідальності.

ЛИСТИ

письма

letters

Приватні послання, написані до певних адресатів; охороняються авторським
правом.

ЛИСТІВКА

листовка leaflet

Неперіодичне текстове аркушеве видання обсягом не більше чотирьох
сторінок.

ЛІБРЕТТО

либретто

libretto

Текст музично-вокального твору, переважно опери, або короткий виклад
сюжету виконуваної опери, п’єси тощо, або сюжетний план, схема сценарію
для балету, пантоміми або кінофільму. Може бути видане у вигляді книги,
брошури або листівки.

ЛІНОГРАВЮРА

линогравюра linocut

Випукла гравюра на лінолеумі або на подібних полімерне-пластичних
матеріалах.

ЛІТЕРАТУРА

литература literature

Сукупність творів, виданих і/або існуючих у рукописному вигляді. В
залежності від висвітлюваної в ній галузі знання, специфіки відображення
дійсності, цільового і читацького призначення література може бути
художньою, медичною, фізичною, математичною, науковою,
науково-популярною, учбовою, дитячою тощо.

ЛІТЕРАТУРНИЙ

литературный

literary

Належний до літератури, пов’язаний з автором і вивченням або
використанням книг і творів.

ЛІТЕРАТУРНИЙ ЗАПИС литературная запись literary interpretation

Форма співавторства, яка передбачає спільну творчу роботу професійного
літератора з людиною, яка не володіє письмен-

119

ЛІТЕРАТУРНИЙ СЦЕНАРІЙ

ницькими навиками, але має практичний і життєвий досвід.

ЛІТЕРАТУРНИЙ СЦЕНАРІЙ литературный сценарий script

Текст у письмовому вигляді театрально-сценічного твору, твору для
радіомовлення або кінематографічного твору. Може бути опублікований
окремо як літературний твір. Сценарій фільму є невід’ємною частиною
кінематографічного твору, заснованого на ньому.

ЛІТЕРАТУРНИЙ ТВІР

див. ТВІР ЛІТЕРАТУРНИЙ

ЛІТЕРАТУРНІ АГЕНТСТВА

ТА ІНШІ ПРЕДСТАВНИКИ АВТОРІВ

литературные агентства и другие

представители авторов

literary agencies and other representations

of authors

Зазначені особи не є самостійними володільцями авторських прав. Вони
лише представляють інтереси авторів або їх спадкоємців, діючи від їх
імені. Навіть за наявності такого літературного агента автор завжди має
право укласти самостійно договір з видавництвом, який буде вважатися
дійсним.

ЛІТЕРАТУРНІ ТВОРИ литературные произведения literary works

Твори, виражені словами, цифрами чи іншими літерними або числовими
символами чи знаками (за винятком аудіовізуальних творів), незалежно від
природи тих матеріальних об’єктів, в яких вони втілені (книги,
періодичні видання, рукописи, фонограми, плівки, магнітоплівки, диски,
карти тощо).

ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЄ ВИДАННЯ литературно-художественное издание fiction
publication

Видання, що містять твори художньої літератури.

ЛІТОГРАФІЯ

литография

lithography

Художній твір, створений шляхом нанесення рисунка на спеціальний камінь
(або метал) для одержання барвистих відбитків.

ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА лицензионное соглашение licensing contract

Угода, що містить ліцензію стосовно використання твору, що охороняється.
Існує кілька видів ліцензійних угод (угода на видання, виконання,
передачу по радіо або телебаченню, переклад, переробку твору для кіно
тощо). Ліцензійні угоди слід відрізняти від інших видів угод (угоди про
передачу авторського права, угоди про строки і умови роботи авторів за
наймом, про створення творів за замовленням).

ЛІЦЕНЗІЯ

лицензия

license

Дозвіл, наданий автором або іншим володільцем авторського права
(ліцензіаром) користувачеві твору (ліцензіату) на використання твору
певним способом і відповідно до умов, зазначених у відповідному договорі
(ліцензійній угоді). Авторське право за ліцензією не передається.
Ліцензія лише надає право або права на використання твору, а авторське
право на нього зберігається за ліцензіаром, хоча й обмежується в
залежності від обсягу наданої ліцензії. Ліцензія буває виключною або
невик-лючною. В останньому випадку правоволо-ділець може надавати
аналогічні ліцензії іншим ліцензіатам. Часом ліцензіат одержує право
використання ліцензії шляхом надання дозволу іншим особам на відповідні
види використання творів (субліцен-

120

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР

зія). У міжнародних конвенціях про авторське право і в національних
авторсько-правових законодавствах може передбачатися надання в окремих
випадках обов’язкових ліцензій або ліцензій за законом.

ЛІЦЕНЗІЯ ЗА ЗАКОНОМ лицензия по закону statutory license

Наданий за законом дозвіл на використання твору, що охороняється
авторським правом, певним способом з дотриманням певних умов і з
виплатою авторської винагороди. Бернська конвенція дозволяє введення
національним законодавством ліцензій за законом на передачу твору по
радіо і телебаченню без порушення особистих немайнових прав автора і з
виплатою спра-

ведливої авторської винагороди. Конвенцією також передбачена видача
ліцензій за законом стосовно окремих випадків відтворення і запису
музичних творів.

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

лицензирование

licensing

Надання ліцензії, що дозволяє використання авторського права.

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР кукольный театр puppet theater

Різновид театру, у якому акторами є ляльки, що символізують людські
образи, тварин. Управляються механічно (театр автоматів) або людиною, що
озвучує їх.

121

МАГНІТНИЙ ЗАПИС

МАГНІТНИЙ ЗАПИС магнитная запись magnetic record

Магнітний запис уперше здійснив у 1898 році датський фізик В. Паульсон.
Якість магнітного запису залежить від швидкості руху стрічки: чим
швидкість більша, тим вища якість і менше спотворень. У студійних
магнітофонах використовується швидкість 38,1 см/с і 19,05 см/с; в
побутових — 19,05 і 9,53 см/с; в портативних — 2,4 см/с. На магнітну
стрічку можна записати музику з грамплатівки і музичну передачу з
радіоприймача, телевізора. До продажу надходять магнітні стрічки і
касети з уже готовим записом музичних творів.

МАЙНОВІ ПРАВА АВТОРА имущественные права автора author’s economic rights

Авторові або іншій особі, яка має авторське право, належать виключні
права на використання твору в будь-якій формі і будь-яким способом.
Авторові або Іншій особі, яка має авторське право, належить виключне
право дозволяти і забороняти: відтворення творів; публічне виконання і
публічне сповіщення творів; публічний показ; будь-яке повторне публічне
сповіщення в ефірі чи по проводах уже переданих в ефір творів, якщо воно
здійснюється іншою організацією; переклади творів; переробки, адаптації,
аранжування та інші аналогічні зміни творів; розповсюдження творів
шляхом продажу, відчуження в інший спосіб або шляхом здавання в найм чи
у прокат та іншого передавання до першого продажу примірників твору;
здавання в найм оригіналу або примірників аудіовізуальних творів,
комп’ютерних програм, музичних творів у нотній формі, а також творів,
зафіксованих на фонограмі; імпорт примірників творів з метою
розповсюдження, включаючи примірники, виготовлені з дозволу автора або
іншої особи, яка має авторське право. Цей перелік не є вичерп-

ним. Виключні права авторів на використання творів архітектури,
містобудування, садово-паркового мистецтва включають і право участі в
практичній реалізації проектів цих творів. Якщо примірники правомірно
опублікованого твору введені в цивільний оборот шляхом їх продажу, то
допускається подальше їх розповсюдження без згоди особи, якій належить
авторське право, і без виплати авторської винагороди. Однак при цьому за
особою, яка має авторське право, зберігається право здавання в найм
оригіналу або примірників аудіовізуальних творів, а також творів,
зафіксованих на фонограмі. Особа, яка має авторське право, має право
вимагати виплати винагороди за будь-яке використання її твору, крім
випадків, передбачених законом. Винагорода може здійснюватися у формі
платежу (одноразова винагорода), відрахувань (відсотків) за кожний
проданий примірник або інше використання твору, або у формі змішаних
платежів. Розмір і порядок обчислення авторської винагороди за створення
і використання твору встановлюються в авторському договорі, а також у
договорах, що укладаються організаціями, які управляють майновими
правами авторів на колективній основі, з користувачами. Обмеження
майнових прав, встановлені законом, здійснюються за умови, що вони не
завдаватимуть шкоди нормальному використанню твору і безпідставно не
обмежуватимуть законних інтересів автора.

МАЙНОВІ ПРАВА ВИКОНАВЦІВ НА СВОЇ НЕЗАПИСАНІ ВИКОНАННЯ

имущественные права исполнителей на свои

незаписанные исполнения

economic rights of performers in their unfixed

performances

Виконавці мають виключне право стосовно своїх виконань дозволяти: ефірне
мовлення і сповіщення для загального відома своїх незаписаних виконань,
за винятком випадків, коли виконання уже передавалися в ефір; запис
своїх незаписаних виконань.

122

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАОХОЧЕННЯ АВТОРІВ

МАЙНОВІ ПРАВА

НА АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ ТВІР

имущественные права на аудиовизуальное

произведение

economic rights on an audiovisual work

У майнових відносинах між співавторами аудіовізуального твору і
продюсером презумпція відступлення прав, що стосується всіх внесків до
твору, замінюється застосуванням імперативного правила про пропорційну
винагороду. Авторська винагорода належить за кожний вид використання
твору і вона повинна бути пропорційна сумі, яку платить публіка за
перегляд вищезазначеного твору.

МАКЕТ

макет model

Просторове зображення, модель будь-чого (виробу, споруди, декорації
тощо), звичайно в зменшених розмірах; у поліграфії взірець книги,
журналу, попередньо виготовлений для точного розміщення тексту та
ілюстрацій.

МАКЕТ ВИДАННЯ макет издания dummy copy, size copy

Попередній (до виготовлення повного тиражу) зразок видання, випущений
невеликим тиражем для громадського обговорення з метою врахування
зауважень, пропозицій і побажань; примірник книги, журналу, виготовлений
у видавництві (друкарні) як зразок для точного розміщення в процесі
верстки набору тексту та ілюстративних форм.

«МАЛІ ПРАВА» «малые права» «petits droits»

Вираз для позначення прав на недрама-тичне виконання музичних творів з
текстом або без нього. Як правило, контроль за дотриманням цих прав
здійснюють організації з управління майновими правами авторів на
колективній основі. Такі організації мають право видавати дозвіл на ви-

конання всіх творів каталогу, який вони контролюють. Користувачі
сплачують авторську винагороду здебільшого в формі певних відрахувань
від суми продажу квитків на музично-видовищні заходи.

МАЛОТИРАЖНЕ ВИДАННЯ

малотиражное издание limited edition

Видання, віддруковане в обмеженій кількості примірників (у залежності
від виду видання — від 100 до 3000 примірників).

МАЛОФОРМАТНЕ ВИДАННЯ малоформатное издание small paper edition

Видання, формат якого понад 100 х 100 мм, але не перевищує формату 60 х
90/32.

МАЛЮНОК

рисунок

drawing

Художній твір, що є зображенням різноманітних предметів або вигаданих
елементів за допомогою ліній.

МАСОВЕ ВИДАННЯ

массовое издание

mass publication, popular edition

Видання, розраховане на широке коло читачів.

МАСОВІ ТЕАТРАЛІЗОВАНІ ВИДОВИЩА

массовые театрализованные действа mass theatrical performance

Театралізовані видовища, в яких беруть участь великі маси людей. Вони
проводяться під відкритим небом на майданах, стадіонах, у парках тощо.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАОХОЧЕННЯ АВТОРІВ материальное поощрение авторов material
stimulation of authors

Використання твору за авторським правом забезпечує матеріальну
винагороду його автору. Для того, щоб зробити твір до-

123

МАТРИЦЯ

ступним широкій публіці, автор може дозволити його репродукування,
публічне виконання або інший вид використання. Твір може бути,
наприклад, видано, перевидано, передано по радіо або телебаченню,
показано на сцені, екранізовано, записано на платівку чи плівку,
перекладено іноземною мовою. Авторське право встановлює, що творці
творів мають право на належну винагороду за свою працю. Публічне
визнання і умови використання творів творчої праці визначають розмір
винагороди їх авторам. Це може бути певний відсоток відрахувань від
валового збору за концерт чи спектакль. Розмір винагороди та інші умови,
на яких автор погоджується на видання або інший вид використання його
твору, звичайно встановлюються в угодах між автором і користувачем.
Винагорода, яка дозволяє автору жити за рахунок доходу від використання
його твору, є однією з важливих умов охорони авторських прав.

МАТРИЦЯ матрица matrix, Mould

Металічний (латунний) брусок із заглибленим прямим зображенням літери
або знака, одержаним шляхом штампування; заглиблена копія друкованої
форми на пластичному матеріалі, матричному картоні, що служить відливною
формою для виготовлення стереотипів.

МЕЖІ АВТОРСЬКО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

пределы авторско-правовой охраны limits of copyright-legal protection

В інтересах суспільства, для полегшення доступу до знань і
розповсюдження інформації, авторські права обмежуються. Оскільки автор
твору має право вирішувати питання про його опублікування, винятків із
правил охорони неопублікованих творів не існує. Та якщо твір видано або
опубліковано будь-яким способом, виключні права володільця авторських
прав мають свої межі. На окремі твори авторське право може не
поширюватися. У всіх краї-

нах твори, строк охорони яких закінчився, стають суспільним надбанням.
За певних умов, визначених законом, твір, що охороняється, може бути
використаний і без згоди автора. Охорона авторських прав є обмеженим
привілеєм як за обсягом надава-них прав, так і за строком охорони.

МЕЛОДІЯ

мелодия melody, tune

Співчинник (елемент) музичного твору, який полягає в послідовності
упорядкованих звуків на тональних, інтервальних і ритмічних засадах, що
творять формальну цілість. Мелодія ніби втілює музичність самої музики.
Не будь-яка одноголосна послідовність звуків називається мелодією, а
тільки осмислена, жива, одухотворена.

МЕМОРІАЛ

мемориал memorial

Архітектурно-скульптурний комплекс, що увічнює пам’ять видатних подій
або людей.

МЕМУАРИ

мемуары memoirs

Твір у формі записок-спогадів про минулі події, в яких автор брав
участь, був ‘їхнім очевидцем або сучасником.

МЕРЕЖА КАБЕЛЬНОГО МОВЛЕННЯ сеть кабельного вещания cable broadcasting
network

Мережа кабельного телебачення або радіомовлення, що є електронним
засобом масової інформації, яка поширює свої програми споживачам по
закритих мережах шляхом одно- або двоспрямованого (діалогового) режиму
розповсюдження інформації, який не може бути використаний споживачами
(абонентами) для зв’язку між собою.

124

МІЖНАРОДНА КОНФЕДЕРАЦІЯ ТОВАРИСТВ АВТОРІВ І КОМПОЗИТОРІВ (1926 р.)

МЕРЕЖЕВА СТАНЦІЯ сетевая станция network station

Телевізійна станція мовлення, якою володіють або управляють, або яка
пов’язана з однією чи кількома телемеражами, що забезпечують передачу в
національному масштабі. Мережева телестанція передає значну частину
програм, що постачаються названими мережами, протягом значної частини
звичайного телемовного дня телебачення.

МЕТОД

метод method

Спосіб пізнання дійсності та її відтворення в мисленні; спосіб, прийом
або система прийомів для досягнення якої-небудь мети, для виконання
певної операції. Охорона авторських прав на методи не поширюється.

МИСТЕЦТВА ПЛАСТИЧНІ (МИСТЕЦТВА ПРОСТОРОВІ) искусства пластические
(искусства пространственные) rhythmical arts (dimensional arts)

Поняття, що об’єднує види мистецтва, твори яких існують у просторі, не
змінюючись і не розвиваючись з часом. Мистецтва пластичні поділяються на
образотворчі і необразотворчі. До перших відносяться живопис,
скульптура, графіка, монументальне мистецтво, фотомистецтво, які
відтворюють з різною мірою чуттєвої достовірності візуально сприйману
дійсність. До необра-зотворчих мистецтв пластичних відносяться
архітектура, декоративно-прикладне мистецтво і художнє конструювання, в
яких візуально-просторові форми не передбачають, як правило, прямих
аналогій з реальною дійсністю.

МИСТЕЦТВО

искусство

art

У широкому розумінні процес і результат діяльності людини, пов’язаної з
творчіс-

тю і фантазією, охоплює літературу, музику, театр, живопис, скульптуру,
фотографію.

МИСТЕЦТВО АКТОРА искусство актера the art of acting

Мистецтво створення актором за допомогою власного психофізичного апарату
живого образу, існуючого в часі і просторі. В акторському мистецтві не
можна відділити творчий процес від результату. Актор творить на очах у
глядачів кожний раз знову, а значить — трохи інакше. Саме творіння
невіддільне від творця — актора, він ніби розчиняється, щезає в цьому
творінні, даючи диво перевтілення. Мистецтву актора властива
імпровізаційність. Його майстерність розкривається в ансамблі з іншими
учасниками спектаклю. Гра актора є об’єктом суміжних прав.

МИСТЕЦТВО КНИГИ искусство книги art of the book

Комплексний процес створення книги як видання і художнього цілого,
заснований на єдності різних видів творчої діяльності: художнього
конструювання, книжкової графіки і художнього оформлення видання,
здійснюваних спеціалістами різного профілю: художниками, поліграфістами,
видавцями.

МІЖНАРОДНА КОНФЕДЕРАЦІЯ ТОВАРИСТВ АВТОРІВ І КОМПОЗИТОРІВ (1926 р.)
Международная конфедерация обществ авторов и композиторов (1926 г.)
International Confederation of Societies of Authors and Composers (1926)

Міжнародна конфедерація товариств авторів і композиторів (СІЗАК) є
неурядовою організацією, що існує з 1926 року і об’єднує понад 140
авторсько-правових організацій різних країн. Основною метою СІЗАК є
захист творців духовних цінностей. У випадку, якщо відбулося порушення
прав автора твору, що охороняється,

125

МІЖНАРОДНА ОХОРОНА АВТОРСЬКОГО ПРАВА

СІЗАК звертається або до авторсько-правового товариства, або до
відповідного органу певної країни разом з автором чи товариством.
Діяльність СІЗАК спрямована на те, щоб чинні закони і міжнародні угоди в
галузі авторського права періодично змінювалися відповідно до
правомірних інтересів автора. Конфедерація через своїх експертів
допомагає країнам, що розвиваються, стосовно розробки законів про
авторське право, має безпосередній вплив на підготовку і проведення всіх
великих міжнародних конференцій з авторського права. СІЗАК підтримує
зв’язки з основними міжнародними організаціями, що займаються
проблемами авторського права, на консультативних засадах
співробітничає з відділом авторського права ЮНЕСКО. СІЗАК є також
міжнародним дослідницьким та інформаційним центром. Через товариства, що
входять до Конфедерації, збирає інформацію про законодавство в галузі
авторського права, аналізує принципи збору і розподілу гонорару за
музичні, літературні та театральні твори в різних країнах. Важливіші
документи СІЗАК публікуються в інформаційному огляді «Інтеротер», в
якому містяться повідомлення про діяльність Конфедерації, її комісій,
новини авторсько-правових товариств. В огляді друкуються міжнародні
конвенції, двосторонні угоди, тексти національного законодавства та
коментарі до них, судова практика і бібліографія. СІЗАК систематично
випускає бюлетень «Іжерсосьєте», в якому висвітлюються всі аспекти
поточної діяльності органів Конфедерації, публікуються звіти
представників СІЗАК, що беруть участь у різних міжнародних засіданнях і
зустрічах.

МІЖНАРОДНА ОХОРОНА АВТОРСЬКОГО ПРАВА международная охрана авторского
права international protection of copyright

Наприкінці XIX століття багато держав мали національні закони про
авторське

„равс. Та охорона

ла вузькотериторіальний характер. Розвиток міжнародних зв’язків,
культурний обмін, переклад творів іншими мовами – все

це вимагало охорони творів національного походження за межами держави та
іноземних авторів на території цих держав. Іноземним творам надавалася
охорона шляхом прийняття в національних законах спеціальних статей,
заснованих на принципах взаємності. Були укладені окремі двосторонні
угоди. Але ці заходи не вирішували всієї проблеми міжнародної охорони.
Наприкінці XIX століття об’єднані зусилля ряду держав привели до
укладення в 1886 році першого багатостороннього акта — Бернсь-кої
конвенції про охорону літературних і художніх творів.

МІЖНАРОДНА ОХОРОНА ТВОРІВ БЕЗ СПЕЦІАЛЬНИХ МІЖНАРОДНИХ УГОД международная
охрана произведений без специальных международных соглашений
international protection of works without special international
agreements

Деякі країни надають іноземним творам охорону без будь-яких міжнародних
договорів. Вони самостійно зробили цей крок і відповідно до їх
національного законодавства охороняють твори не тільки громадян своєї
країни, але й іноземців. У минулому така охорона звичайно надавалася на
основі взаємності: одна держава охороняла твори іншої, якщо остання
таким же чином охороняла твори першої. Ряд же країн в односторонньому
порядку прийняв рішення охороняти твори іноземних авторів, не
наполягаючи на взаємності. Поширення на іноземні твори правил про
охорону, не заснованих на принципі взаємності, спрощує авторське-
правові відносини, але ще не є загальним правилом.

МІЖНАРОДНА ФЕДЕРАЦІЯ АКТОРІВ

(1952 р.)

Международная федерация актеров (1952 г.)

International Federation of Actors (1952)

Міжнародна федерація акторів (ФІА) є єдиною всесвітньою організацією
професій9ПІЛОК артистів театру, кіно, телебачен-

и,.

профспілок із 43 країн усіх континентів. Статут Федерації визначає як
основне її за-

126

МІЖНАРОДНЕ БЮРО ТОВАРИСТВ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ОХОРОНИ АВТОРСЬКИХ ПРАВ…

вдання — захист творчих, професійних, соціальних і економічних прав та
інтересів артистів. Основні напрямки діяльності ФІА визначені в її
програмних документах — Платформі ФІА, Хартії актора, Кодексі принципів
і декларацій ФІА. Значний внесок Федерація внесла в розробку і прийняття
Римської конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм
і організацій мовлення, Договору ВОІВ з виконань і фонограм. Важливе
значення для захисту майнових інтересів артистів мають міжнародні
нормативні документи, що є результатом переговорів ФІА з міжнародними
організаціями роботодавців. Міжнародна федерація акторів працює в
тісному контакті з Міжнародною організацією музикантів (ФІМ) та
Європейським союзом телебачення і радіомовлення (Євробачення).

МІЖНАРОДНА ФЕДЕРАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ФОНОГРАМ (1933 р.) Международная
федерация производителей фонограмм (1933 г.)

International Federation on the Phonographic Industry (1933)

Міжнародна федерація виробників фонограм (IFPI) є некомерційною
організацією, що об’єднує близько 1200 великих і малих компаній
звукозапису з 75 країн світу. IFPI визнана експертом у галузі
інтелектуальної власності разом з такими міжнародними організаціями
системи ООН, як ВОІВ, ЮНЕСКО, МОП (Міжнародна організація праці), а
також Рада Європи. IFPI має угоду про співробітництво з Міжнародною
митною організацією. IFPI бере активну участь у розробці нових
міжнародних конвенцій, директив Ради Європи та інших стандартів охорони
авторських і суміжних прав. На недержавному рівні IFPI має угоди з
міжнародними організаціями музикантів і акторів (ФІМ і ФІА), а також з
Міжнародним бюро товариств по забезпеченню охорони авторських прав на
запис і механічне відтворення творів (ВІЕМ). Секретаріат IFPI перебуває
в Лондоні, регіональні офіси існують у Брюсселі, Гонконзі, Варшаві і
Москві. У всіх провідних країнах світу IFPI має національні групи (по-

над 60). Асоціація індустрії звукозапису США (RIAA) і Федерація
виробників фонограм Латинської Америки (FLAPF) є асоційованими
організаціями IFPI. Основними завданнями IFPI є: сприяння становленню і
розвитку законодавства, що дозволяє адекватно охороняти авторські та
суміжні права на національному і міжнародному рівні; співробітництво і
надання міжнародного досвіду IFPI у розпорядження національних урядових
і громадських організацій; сприяння у боротьбі з музичним піратством і
допомога у становленні цивілізованого ринку. Відповідно до статуту IFPI
основним завданням члена IFPI є дотримання норм охорони авторських і
суміжних прав. Членом IFPI може стати будь-яка юридична або фізична
особа, що є виробником звукозаписів або музичних відеозаписів.
Спеціальні програми IFPI спрямовані на здійснення контролю за
виробництвом компакт-дисків шляхом ідентифікації заводів-виробників за
допомогою унікальних кодів (SID Codes) та ідентифікацію цифрового запису
(ISRC Code) і розробку інших технічних засобів запобігання піратству.

МІЖНАРОДНЕ БЮРО ТОВАРИСТВ

ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ОХОРОНИ

АВТОРСЬКИХ ПРАВ

НА ЗАПИС І МЕХАНІЧНЕ

ВІДТВОРЕННЯ ТВОРІВ (1929 р.)

Международное бюро обществ

по обеспечению охраны авторских прав

на запись и механическое воспроизведение

произведений (1929 г.)

International Bureau of Societies Administering

the Rights of Mechanical Recording

and Reproduction (1929)

Міжнародне бюро товариств по забезпеченню охорони авторських прав на
запис і механічне відтворення творів (ВІЕМ) є неурядовою організацією.
Відповідно до статуту метою Бюро є об’єднання авторсько-правових
товариств, які розпоряджаються або мають право розпорядження правами на
запис і механічне відтворення, мають відповідний апарат управління і
прагнуть до того, щоб сприяти захисту і розвит-

127

МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТНИЙ КНИЖКОВИЙ НОМЕР

ку охорони авторського права в галузі механічного відтворення. Членами
Бюро є авторсько-правові товариства, які займаються охороною авторських
прав при запису і механічному відтворенні.

МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТНИЙ

КНИЖКОВИЙ НОМЕР

международный стандартный книжный

номер

International Standard Book Number

Ідентифікаційний код, що проставляється на книгах, який складається з
абревіатури ISBN і десяти арабських цифр (остання, контрольна цифра,
може бути і римською X), які розділені на чотири групи дефісами та
постійно розташовані в наступній послідовності: ідентифікатор групи
(країни), порядковий номер книги, контрольна цифра.

МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТНИЙ НОМЕР СЕРІЙНИХ ВИДАНЬ международный стандартный
номер сериальных изданий International Standard Serial Number

Ідентифікаційний код, що проставляється на серійних виданнях і
складається з абревіатури ISSN та восьми арабських цифр (остання,
контрольна цифра, може бути і римською X), які розділені дефісом на дві
чотиризначні групи цифр. ISSN має характер реєстраційного номера
видання.

МІКРОВИДАННЯ

микроиздание

mlcroedition

Видання у вигляді мікрофотографій усіх сторінок на одному або кількох
аркушах (плівках), читання якого можливе тільки за допомогою
спеціального збільшуваного пристрою.

МІКРОФІЛЬМОВАНЕ ВИДАННЯ микрофильмированное издание microfilm edition

Видання у вигляді мікрофільму (рулонної фотоплівки, кадри якої містять
мікро-зображення, мікротекст).

МІКРОФІША

микрофиша

microcard

Карта, що містить мікрозображення на прозорому носієві й призначена для
збереження на малій формі великого обсягу різноманітної текстової та
зображальної інформації. Мікрофіші розглядають і читають за допомогою
оптичних приладів або одержують з них збільшені копії.

МІНІАТЮРА

миниатюра

miniature

Твір образотворчого мистецтва невеликого розміру, що відзначається
особливо витонченою технікою виконання; нарис, оповідання або театральна
п’єса (театр мініатюр) невеликого розміру.

МІНІАТЮРА КНИЖКОВА миниатюра книжная book miniature

У рукописній книзі багатокольорова ілюстрація або елементи книжкового
оздоблення (ініціали, вставки тощо); книжкова ілюстрація маленького
розміру; зображення, переважно автора книги на сторінці давньої
рукописної або друкованої книги.

МІНІАТЮРНЕ ВИДАННЯ миниатюрное издание miniature edition

Видання, що має формат, який не перевищує 100 х 100 мм.

МІНІМАЛЬНІ СТАВКИ АВТОРСЬКОЇ

ВИНАГОРОДИ

минимальные ставки авторского

вознаграждения

minimal rates of author’s fees

У законодавчих актах деяких країн, зокрема України, встановлені
мінімальні ставки авторської винагороди за публічне виконання творів, за
відтворення творів шляхом звукозапису і здавання примірників
звукозаписів і аудіовізуальних творів у прокат, за відтворення творів
декоратив-

128

МІСЦЕ І ДАТА УКЛАДЕННЯ АВТОРСЬКОГО ДОГОВОРУ

но-прикладного мистецтва. Мінімальні ставки застосовуються в тих
випадках, коли конкретний розмір винагороди, порядок та строки її
виплати не визначені авторським договором між користувачем твору і його
автором або особою, яка володіє правами авторів на колективній основі у
межах одержаних від них повноважень.

МІНІМАЛЬНІ УМОВИ ОХОРОНИ минимальные условия охраны minimal conditions
of protection

Міжнародні конвенції встановлюють певні мінімальні умови охорони: обсяг
і строки охорони тощо. Кожна з договірних держав повинна надавати ці
мінімальні умови охорони творам іноземних авторів.

МІРА ПОКАРАННЯ

мера наказания disciplinary measures

Закони практично всіх країн містять норми, які встановлюють різноманітні
санкції у випадках порушення авторських прав. Ці норми, як правило,
містяться в різних нормативних актах, авторсько-правових законах,
кримінальних кодексах, їх мета — виявити порушника і відшкодувати збитки
потерпілій стороні. У випадках ненавмисного порушення, якщо особа не
усвідомлювала, що порушує закон, звичайно обмежуються припиненням
неправомірних дій і конфіскацією незаконно одержаних примірників твору.
Законодавство кожної держави, яке встановлює санкції за порушення
авторського права, накладає на винуватих покарання у вигляді штрафу,
тюремного ув’язнення або те й інше разом. Такі способи покарання
супроводжуються діями, мета яких забезпечити потерпілому справедливу і
достатню компенсацію, а також відновити status quo ante (тобто первинний
стан речей).

МІСТИФІКАЦІЯ

мистификация

mystification

Форма приховання авторства, що полягає в підписанні твору прізвищем
якоїсь

реально існуючої особи, хоч насправді цього твору вона не написала.

МІСТОБУДІВНИЦТВО градостроительство town planning

Проектування та побудова будівель і архітектурних комплексів із
врахуванням матеріальних і соціальних факторів, а також місцевих умов.

МІСЦЕВА ЗОНА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЕРВИННОГО ПЕРЕДАВАЧА

местная зона обслуживания первичного

передатчика

local service area of a primary transmitter

Зона, в якій сигнали станції можуть передаватися системою кабельного
телебачення.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАКА

ОХОРОНИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

местонахождение знака охраны авторского

права

location of a copyright protection mark

Знак охорони авторського права проставляється на всіх примірниках твору
таким чином і на такому місці, щоб забезпечити достатньо чітке
зазначення належності авторського права.

МІСЦЕ І ДАТА УКЛАДЕННЯ

АВТОРСЬКОГО ДОГОВОРУ

место и дата заключения авторского

договора

place and date of entering into the author’s

contract

Будь-який видавничий договір рекомендується починати рядком, що містить
вказівку на місце і дату укладення договору. Місце укладення договору
особливо важливо зазначати в тих випадках, коли сторони перебувають у
різних країнах. За загальним правилом договір тлумачиться за
законодавством тієї країни, де він укладений. Дата договору також має
значення, зокрема, при порівнянні договору з іншими договорами для
визначення різних строків.

90-78

129

МНОЖИННІСТЬ ОСІБ НА СТОРОНІ АВТОРА ПРИ УКЛАДЕННІ ДОГОВОРУ

МНОЖИННІСТЬ ОСІБ НА СТОРОНІ АВТОРА ПРИ УКЛАДЕННІ ДОГОВОРУ
множественность лиц на стороне автора при заключении договора
multiplicity of persons on the author’s side while entering into
contract

Якщо на стороні автора виступає дві або більше особи (співавтори, кілька
спадкоємців, кілька правонаступників), то для укладення договору
вимагається згода всіх осіб, незалежно від того, яку частку авторської
винагороди вони одержують. Твір не може використовуватися, якщо на це не
одержано згоди всіх правоволодільців. Особи, які спільно виступають на
стороні автора, можуть укласти між собою угоду на ведення переговорів
кимось із них із видавцем, підписання договору, іноді й подальшу роботу
з твором. Таке доручення, що становить частину авторського договору,
повинно бути оформлено в письмовому вигляді.

МОДЕЛЬ

модель

model

Втілена в матеріальній формі конструкція твору мистецтва або виробу.
Модель є шаблоном для промислового виготовлення твору мистецтва або для
виготовлення промислового виробу.

МОЗАЇКА

мозаика

mosaic

Зображення або візерунок із смальти, кольорового каменю, керамічних
плиток, які закріплюють на цементі або спеціальній мастиці безпосередньо
на стіні або площині. Мозаїчні зображення або візерунки як твори
декоративно-прикладного мистецтва є об’єктами авторського права.

МОВЛЕННЯ (ТЕЛЕБАЧЕННЯ

І РАДІОМОВЛЕННЯ)

вещание (телевидение и радиовещание)

broadcasting, television and radio broadcasting

Передача на відстань звукової і/або візуальної інформації за допомогою
електромагнітних хвиль, які розповсюджуються пристроями для передачі та
приймаються необмеженою кількістю телерадіоприймачів.

МОНОГРАФІЯ

монография

monograph

Наукове видання у вигляді книги або брошури, що містить повне і всебічне
висвітлення однієї теми або проблеми і належить одному або кільком
авторам (співавторам).

МОВЛЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ

СУПУТНИКІВ

вещание с помощью спутников

satellite broadcast

Передача творів або програм для широкої публіки через супутник за
допомогою несучих програми електронних сигналів. У випадку супутника
прямого мовлення зазначена програма має назву «служби мовлення через
супутники», а сигнали, що надходять з космосу, модифіковані для прямого
приймання широкою публікою.

МОНТАЖ У КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННІ монтаж в кино и телевидении montage in
cinema and ТУ

Монтаж у кінематографі можна порівняти з композицією фарб і ліній в
живопису або гармонією звуків у музиці. Кінорежисер збирає (або монтує)
фільм із різних складових, роблячи це так, щоб усі елементи підхоплювали
і посилювали його загальне звучання, розкриваючи авторський задум.
Монтаж — це процес створення фільму як твору, а не сам твір, тому й не є

об’єктом авторського права.

130

МУЗИЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ

МОНУМЕНТ

монумент monument

Архітектурна або скульптурна споруда на честь визначної події або особи;
пам’ятник.

МОНУМЕНТАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО монументальное искусство monumental art

Вид мистецтв пластичних. Включає твори, створювані для архітектурного
(рідше — природного) середовища, у взаємодії з яким вони набувають
певного образного завершення. До монументального мистецтва відносяться
пам’ятники і монументи, скульптури, живописне, мозаїчне оздоблення
будівель, вітражі тощо.

МОНУМЕНТАЛЬНИЙ ЖИВОПИС монументальная живопись monumental painting

Живопис, пов’язаний з архітектурою, переважно настінні розписи
(наприклад, фрески).

МОРАЛЬНА ШКОДА моральный ущерб moral damage

Авторсько-правовим законодавством багатьох країн передбачена компенсація
моральної шкоди особам, які мають авторське право або суміжні права.
Моральна шкода полягає у душевних стражданнях, яких зазнав автор або
інший правоволоділець, у приниженні його честі, гідності та ділової
репутації. Моральна шкода компенсується в розмірі, що визначається
судом. Моральна шкода компенсується незалежно від майнової шкоди, яка
підлягає компенсації, і не пов’язується із сумою цієї компенсації.

MOTTO

мотто motto

Епіграф на початку книги, брошури, розділу твору, плакату, статті.

МУЗИКА

музыка

music

Мистецтво організації звуків, передовсім у часовому відношенні; джерело
звуку: людський голос, музичні інструменти, електронні генератори.
Співчинники (елементи) музики (музичних творів): мелодія, ритм,
гармонія, аготіка, артикуляція, колористика, форма. Музика може
поєднуватися зі словом (вокальні та вокально-інструментальні твори,
музична декламація), драматичною дією (театральні і кінотвори), танцем і
жестом (балет, пантоміма).

МУЗИКА ДО СПЕКТАКЛЮ музыка к спектаклю music for play

Музичний супровід, який крім створення певного настрою, є також частиною
дії.

МУЗИКАНТ

музыкант musician

Людина, яка професійно володіє музичною спеціальністю (композитор,
диригент, співак, інструменталіст тощо).

МУЗИЧНА ФРАЗА

музыкальная фраза musical phrase

Окремий мелодійний зворот, вираз. Часто є фрагментом відомого твору і
використовується замість прокладки між частинами передачі. Може бути
об’єктом авторського права.

МУЗИЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ музыкальное оформление musical expression

Музичний супровід драматичного спектаклю, кінофільму, радіо або
телепередачі, оперної вистави. Існує два види музичного оформлення:
компілятивне, коли використовуються уривки з музичних творів, написаних
раніше, і спеціальне, тобто створення музики спеціально для певного
випадку.

70-78

131

МУЗИЧНИЙ АВТОМАТ

МУЗИЧНИЙ АВТОМАТ музыкальный автомат jukebox

Автоматичний програвач звукозаписів, що включається при опусканні в
нього монет. Зачіпає так звані «малі права», здійснювані організаціями,
що управляють майновими правами авторів на колективній основі.

МУЗИЧНИЙ СУПРОВІД

музыкальное сопровождение musical accompaniment

Мелодія, що увиразнює текстовий матеріал теле- і радіопередачі, створює
фон, на якому ведеться розповідь. Якщо музичний твір, з якого взята
мелодія, охороняється авторським правом, то використовувати її можна
тільки з дозволу автора твору.

МУЗИЧНИЙ ТВІР

див. ТВІР МУЗИЧНИЙ

МУЗИЧНИЙ ТЕАТР

музыкальный театр musical theatre

Виконавський колектив, що здійснює постановку творів музично-сценічних
жанрів (опер, балетів, оперет, музичних комедій, мюзиклів тощо).

МУЗИЧНИЙ ФІЛЬМ музыкальный фильм musical film

Кінотвір, в якому музика відіграє значну і навіть провідну роль:
включена до сюжету, бере участь у розвитку дії, є засобом характеристики
дійових осіб, визначає загальну композицію фільму. При постановці такого
фільму надають перевагу персонажам, що співають, танцюють, вибирають
акторів, які володіють музичністю та пластичністю.

МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ ТВІР

див. ТВІР МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ

МУЛЬТИМЕДІА

мультимедиа

multimedia

У мистецтві твір або вистава, що поєднує в собі різні форми: світлові
ефекти, звук, кінофільм. Може також відноситися до сучасного твору
образотворчого мистецтва, складеного з різних матеріалів.

МУЛЬТИПЛІКАТОР мультипликатор animated cartoon artist

Художник, який малює кадри для мультиплікаційного фільму.

МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНЕ КІНО мультипликационное кино animated film

Показ на екрані лялькових або рисованих персонажів за допомогою
покадрового знімання. Слово «мультиплікація» в перекладі з латинської
означає «множення». Людське око затримує на сітчатці будь-яке зображення
протягом однієї двадцятої долі секунди. Це явище в науці називається
персистенцією, або інерцією зорових вражень. Оскільки у кінопроекторі за
одну секунду пробігає 24 кадри, кожний тривалістю в одну двадцять п’яту
частку секунди, то всі вони зливаються в одне безперервне зображення. На
цьому й заснований принцип мультиплікації.

МУЛЬТИПЛІКАЦІЯ

мультипликация

(making of an) animated cartoon

Вид кінознімання, об’єктами якого є серії графічних зображень або
об’ємних фігур. Кожне зображення чи положення фігури відповідає певній
фазі руху, внаслідок чого при показі мультиплікації на екрані
створюється ілюзія руху.

МЮЗИКЛ

мюзикл

musical

Музичний сценічний твір, переважно комедійного характеру.

132

НАЗВА ТВОРУ

НА БІС

на бис encore

У музиці повторення зіграної частини або, переважно, виконання в кінці
програми незапланованого короткого добре відомого твору на біс з метою
принести задоволення публіці. За виконання на біс твору поза концертною
програмою повинна сплачуватися авторська винагорода.

НАДАННЯ АВТОРОМ ПРАВА ВИКОРИСТАННЯ

предоставление автором права

использования

rendering by author of the right to use

Автор може надати іншій особі право використовувати твір одним або всіма
способами. Право використання може бути невиключним і виключним.
Невиключне право використання дозволяє володільцю використовувати твір
дозволеним йому способом нарівні з автором та іншими володільцями.
Виключне право використання дозволяє тільки володільцю використовувати
твір дозволеним способом, а також надавати невиключне право використання
за згодою автора.

НАДАННЯ ВОЛОДІЛЬЦЯМ НЕВИКЛЮЧНОГО ПРАВА ВИКОРИСТАННЯ

предоставление обладателям неисключительного права использования
rendering to owners of the non-exclusive right to use

Володілець виключного права використання може надати невиключне право
використання тільки за згодою автора.

НАДАННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ предоставление имущественных прав rendering
economic rights

Надання майнових прав формулюється законодавцем по-різному. Деякі
закони,

особливо ті, що відносяться до початку XX століття, встановлюють
загальне право автора на використання твору, розпорядженням ним і
контроль за ним без зазначення засобів використання. Інші закони, не
зазначаючи певних конкретних майнових прав автора, так або інакше
встановлюють варіанти використання твору, що вимагають авторської згоди.
В законах, які слідують англосаксонській правовій традиції, авторські
права визначаються як виключні правомочності діяти самому або
уповноважити інших осіб діяти щодо різних видів творів, які
охороняються, так, як це зазначено в законі. Є закони, які просто
перераховують конкретні права автора.

НАДІЛЕННЯ ПРАВАМИ див. ДОЗВІЛ

НАЗВА АВТОРСЬКОГО ДОГОВОРУ

название авторского договора name of the author’s contract

Назва договору не має вирішального правового значення, а тому
допускається назва «Договір». Бажано конкретизувати цю назву, наприклад,
«Видавничий договір», «Договір про передачу виключних авторських прав»,
«Договір про передачу вихідних матеріалів і авторських прав» тощо.

НАЗВА ТВОРУ название произведения title of a work

Невід’ємна частина твору, яка є його ідентифікатором і повинна
згадуватися у зв’язку з усіма випадками використання творів, до яких
застосовне право на визнання авторства. У більшості авторсько-правових
законодавств оригінальна назва твору охороняється від плагіату. Назва є
також ідентифікатором опублікованих творів і може охоронятися законом
про недобросовісну конкуренцію в разі використання для введення в оману
назви одного твору на випущених для продажу примірниках іншого твору.

133

НАКЛАД

НАКЛАД

див. ТИРАЖ

НАОЧНИЙ ПОСІБНИК

наглядное пособие visual aid

Вид посібника із зображальною наочною формою подання матеріалу.

НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ народное творчество folk art

Створення певними особами творів, які становлять традиційну художню
спадщину нації або етнічної групи. Такі твори не охороняються авторським
правом у зв’язку з відсутністю імені автора.

НАСТУПНА ПЕРЕДАЧА В ЕФІР последующая передача в эфир following
broadcasting

Передача в ефір раніше переданих в ефір твору, фонограми, виконання,
передач організацій ефірного або кабельного мовлення.

НАТЮРМОРТ натюрморт still life

Окремий жанр живопису, композиція з гармонійно укладених предметів,
переважно побутових, овочів, квітів.

НАУКОВИЙ ТВІР

див. ТВІР НАУКОВИЙ

НАУКОВЕ ВИДАННЯ научное издание scientific publication

Видання, яке призначене для наукової роботи і містить теоретичні або
експериментальні дослідження. Науковими виданнями є автореферат,
дисертація, монографія, науковий звіт тощо.

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНЕ ВИДАННЯ научно-популярное издание popular science
edition

Видання, що містить відомості про теоретичні і/або експериментальні
дослідження в галузі науки, культури і прикладної діяльності, викладені
в формі, доступній читачеві-неспеціалісту.

НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЖИМ национальный режим national treatment

Міжнародні конвенції виходять із загального принципу національного
режиму. Це означає, що твори автора держави-чле-на конвенції одержують
ту ж охорону на території решти договірних держав, що й твори їх власних
авторів. За Бернською конвенцією опубліковані твори одержать охорону,
якщо вони були вперше випущені у світ у країні-члені Бернського Союзу, а
за Всесвітньою конвенцією — якщо вони були вперше опубліковані в
країні-члені Конвенції або ж якщо автори цих творів — громадяни однієї з
договірних держав. Не-опубліковані твори охороняються обома конвенціями,
якщо їх автори постійно проживають в одній з договірних держав.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФІЛЬМ национальный фильм national film

Створений суб’єктами кінематографії певної країни фільм, виробництво
якого здійснено в зазначеній країні і авторське право або право
власності на який повністю або частково належить суб’єктам
кінематографії цієї країни.

НЕВИКЛЮЧНЕ ПРАВО

ЗА АВТОРСЬКИМ ДОГОВОРОМ

неисключительное право

по авторскому договору

non-exclusive right regarding the author’s

contract

Невиключне право, якщо воно придбано видавництвом за договором, дає
користувачеві право використання твору, але не дає права переслідувати
третіх осіб, якщо

134

НЕОПУБЛІКОВАНІ ТА ВИПУЩЕНІ У СВІТ (ОПУБЛІКОВАНІ) ТВОРИ

вони незаконно використовують твір, І не гарантує видавництво від того,
що одночасно на ринку не з’явиться видання того ж твору, випущене іншими
видавництвами. Всі передавані за договором права вважаються
невиключними, якщо в договорі прямо не зазначено інше.

НЕВИННЕ ПОРУШЕННЯ ВИКЛЮЧНИХ ПРАВ невиновное нарушение исключительных
прав innocent infringement of exclusive rights

Таке порушення, за якого порушник не знав і не мав підстав знати, що він
порушує виключні права на твір, фонограму тощо. Таке порушення
відбувається без його усвідомлення. Тягар доказу невинного порушення
покладається на відповідача.

НЕВИННО ПРИДБАНИЙ невиновно приобретенный innocently acquired

Особа, яка придбала запис, що охороняється авторським правом, не знала і
не мала підстав знати, що відповідний запис є незаконним.

НЕВІД’ЄМНЕ ПРАВО неотъемлемое право inalienable right

Право, яке належить особі тому, що вона є особою. Право, яке міститься в
особі, а не надається чимось або кимось поза її межами.

НЕВІДОМИЙ АВТОР

див. АВТОР НЕВІДОМИЙ

НЕДОТРИМАННЯ УМОВ АВТОРСЬКИХ ДОГОВОРІВ несоблюдение условий авторских
договоров violation of provisions of the author’s contract

До таких випадків порушень договірних відносин відносяться: з боку
користувача — несвоєчасна виплата авансу, винагороди, здійснення
остаточного розрахунку, скорочення обсягу або зміна твору без

згоди автора, невидання автору примірників твору тощо; з боку автора —
неподання твору або подання його з запізненням, не в тому обсязі, який
зазначено в договорі, з відступленнями від погодженого плану, передача
твору іншому видавництву всупереч договору тощо.

НЕКОМЕРЦІЙНА ОСВІТНЯ СТАНЦІЯ некоммерческая образовательная станция
non-commercial educational station

Телевізійна станція мовлення, яка не є комерційною і здійснює передачу
освітніх програм.

НЕКОМЕРЦІЙНИЙ ПОКАЗ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ТВОРІВ

некоммерческий показ аудиовизуальных

произведений

non-commercial demonstration of audiovisual

works

Різні випадки використання творів, які не приносять прямої вигоди ні
володільцю прав, ні користувачеві, а служать або популяризації і
рекламуванню самого аудіовізуального твору, або виробника (продюсера),
або самого користувача, або суспільне корисним цілям. Володільці прав на
аудіовізуальний твір повинні давати згоду на кожний випадок
використання, зокрема і не-комерційний.

НЕОПУБЛІКОВАНИЙ ТВІР

див. ТВІР НЕОПУБЛІКОВАНИЙ

НЕОПУБЛІКОВАНІ ТА ВИПУЩЕНІ У СВІТ (ОПУБЛІКОВАНІ) ТВОРИ неопубликованные
и выпущенные в свет (опубликованные) произведения unpublished and
released (published) works

Авторське право охороняє неопубліко-вані та випущені в світ
(опубліковані), зокрема видані, твори. Неопублікованим вважається твір,
який виражений в об’єктивній формі, але відомий тільки обмеженому колу
осіб. Твір вважається випущеним у світ (опублікованим), якщо він за
згодою автора сповіщений невизначеному колу осіб будь-яким способом
(виданий, публічно

135

НЕПЕРІОДИЧНЕ ВИДАННЯ

виконаний, публічно показаний, переданий по радіо чи телебаченню тощо).
Депонування рукописів наукових творів в інформаційних центрах, з якими
за бажанням може ознайомитися будь-яка особа, також вважається
опублікуванням.

НЕПЕРІОДИЧНЕ ВИДАННЯ

непериодическое издание

non-periodical edition, occasional publication

Видання, що виходить одноразово, повторення якого заздалегідь не
передбачено.

НЕПОШИРЕННЯ

АВТОРСЬКО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

нераспространение авторско-правовой

охраны

non-dissemination of copyright protection

Авторсько-правова охорона оригінального твору не поширюється на будь-яку
ідею, операцію, спосіб, систему, метод, концепцію або відкриття,
незалежно від форми їх опису, пояснення, ілюстрування або зображення в
такому творі.

НЕПРАВОМІРНА (ПІРАТСЬКА) КОПІЯ неправомерная (пиратская) копия illegal
(piratical) copy

Копія твору чи об’єкта суміжних прав, зроблена без згоди автора або
володільця суміжних прав чи особи, яка правомірно представляє їх
інтереси.

НЕРОЗДІЛЬНЕ СПІВАВТОРСТВО нераздельное соавторство indivisible
co-authorship

При нероздільному співавторстві твір, створений двома і більше
співавторами, становить собою єдине нероздільне ціле, частини якого не
мають самостійного значення. Визнання співавторства нероздільним
означає, що авторські права як на твір в цілому, так і на будь-яку його
частину здійснюються співавторами тільки спільно. У кожного з
співавторів нема в цьому випадку самостійного об’єкта, яким би він міг
розпоряджатися на свій власний розсуд.

НОВИНИ ДНЯ новости дня news of the day

Проста інформація про останні новині або факти, здійснювана пресою,
радіотеле мовленням або іншими відповідними засо бами. Така інформація
не є твором, щ< охороняється авторським правом.НОВИНИ ТА ІНФОРМАЦІЯ В ПРЕСІ новости и информация в прессе news and information in the pressНовини та інформація, що публікуються в пресі, не користуються охороною авторського права, бо не відносяться до творчості і тим більше до літературної і художньої творчості. Інформація є лише точним відображенням події і в цьому розумінні при її створенні відсутній творчий внесок автора. Інформацію може супроводжувати коментар, який охороняється авторським правом.НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС І АВТОРСЬКЕ ПРАВО новые технологии, технический прогресе и авторское право new technologies, technical progress and copyrightЗ появою нових технологій, заснованих на застосуванні техніки з цифровим записом, важко навіть уявити, які будуть економічні , технічні та юридичні наслідки застосування цієї техніки в сфері охорони авторських прав. Поява нового технологічного засобу з цифровим записом — компакт-диска в основному витісняє вінілові диски. З появою програмних і магнітних дисків щезнуть аналогічні касети. Виникнення лазерних дисків з візуальною інформацією витисне класичні відеокасети. Поява нових технологій веде до збільшення приватного копіювання, що може завдати значної шкоди авторам, якщо вчасно не вжити необхідних заходів. Поява технологічних новинок, які впливають на авторське право, вимагає адекватної реакції авторське-правових товариств, відповідних міжнародних організацій.136НОУ-ХАУНОМЕРномерperformanceОкремий закінчений виступ одного або кількох артистів у концерті; самостійні, закінчені за формою музичні епізоди в опері, ораторії, балеті, реквіємі, кантаті тощо.НОТИ ноты musical notesРукописний або друкований запис музичних творів.НОТНЕ ВИДАННЯ нотное издание printed musicВидання, більшу частину обсягу якого займає нотний запис музичних творів з текстом або без тексту.НОУ-ХАУноу-хау know-howПовністю або частково конфіденційні знання, що включають відомості технічного, економічного, адміністративного, фінансового характеру, використання яких забезпечує певні переваги особі, що їх одержала.137ОБ'ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВАООБ'ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА объекты авторского права objects of copyrightАвторське право поширюється на твори літератури, науки і мистецтва, що є результатом творчої діяльності, незалежно від призначення і цінності твору, а також від способів його вираження. Для визнання твору об'єктом авторського права закон не вимагає завершеності роботи. Це можуть бути схеми, плани, ескізи, використовувані для створення завершеного твору, але твір повинен бути втілений у такій об'єктивній формі, яка б дозволила його відтворювати без участі автора. Авторське право поширюється як на обнародувані твори, так і не обнародувані. Авторське право не поши-рюється на ідеї, методи, процеси, системи, способи, концепції, принципи, відкриття, факти. Авторське право на твір не пов'язане з правом власності на матеріальний об'єкт, в якому твір виражено.ОБ'ЄКТИВНА ФОРМА ІСНУВАННЯ ТВОРУобъективная форма существованияпроизведенияobjective form of the work's existenceТвір може існувати в будь-якій об'єктивній формі: писемній (рукопис, машинопис, нотний запис тощо); усній (публічне виголошення, публічне виконання тощо); звуко- або відеозапису (механічному, магнітному, цифровому, оптичному та іншому); зображення (рисунок, ескіз, картина, план, креслення, кіно-, теле-, відео- або фотокадр тощо); об'ємно-просторовій (скульптура, модель, макет, споруда тощо); в інших формах.ОБ'ЄКТИ СУМІЖНИХ ПРАВ объекты смежных прав objects of neighbouring rightsВиконання, фонограми та програми мовлення.ОБ'ЄКТИ, ЩО НЕ ОХОРОНЯЮТЬСЯнеохраняемые объекты objects that are not protectedHe є об'єктами авторського права: офіційні документи (закони, постанови, рішення тощо), а також їх офіційні переклади; офіційні символи і знаки (прапори, герби, ордени, грошові знаки тощо); витвори народної творчості; повідомлення про новини дня або повідомлення про поточні події, що мають характер звичайної інформації; результати, одержані за допомогою технічних засобів, призначених для виробництва певного роду, без здійснення творчої діяльності, безпосередньо спрямованої на створення індивідуального твору.ОБ'ЄКТИ, ЩО ОХОРОНЯЮТЬСЯ АВТОРСЬКИМ ПРАВОМ объекты, охраняемые авторским правом objects, protected by copyrightНаціональні закони і міжнародні конвенції охороняють твори літератури, науки і мистецтва. Під охороною наукових творів розуміється захист їх «літературної» або «художньої» форми, а не власне наукових ідей. Коло зазначених творів дуже широке, і національні закони визначають їх в надто широкій формі. Такі загальні визначення нерідко супроводжуються примірними переліками творів.ОБМЕЖЕННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ограничение авторского права limitation of copyrightВідповідно до авторсько-правових законів авторам протягом життя, а також їх спадкоємцям і правонаступникам надана виключна можливість користуватися доходами від авторської праці. Автори, будучи впевненими в тому, що їх твори одержать охорону на певний строк, будуть прагнути створити якомога більше творів, збагачуючи тим самим інтелектуальний потенціал своєї країни. Прагнення законодавців розширяти доступ до творів викликало обмеження строків охорони. Авторське право надає захист майновим правам лише на певний період часу. Початок строку охорони,138ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ ТВОРІВяк і його тривалість, неоднакова в різних державах.ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ВИКОНАВЦІВ, ВИРОБНИКІВ ФОНОГРАМ, ОРГАНІЗАЦІЙ ЕФІРНОГО АБО КАБЕЛЬНОГО МОВЛЕННЯ ограничение прав исполнителей, производителей фонограмм, организаций эфирного или кабельного вешания limitation of rights of performers, producers of phonograms, broadcasting or cable organizationsДопускається без згоди виконавця, виробника фонограми, організації ефірного або кабельного мовлення і без виплати винагороди використання виконання, передачі організації ефірного або кабельного мовлення та їх записів, а також відтворення фонограм: для включення до огляду про поточні події уривків з виконання, фонограми, передачі організації ефірного або кабельного мовлення; виключно з метою навчання або наукового дослідження; для цитування у формі уривків з виконання, фонограми, передачі організації ефірного або кабельного мовлення за умови, що таке цитування здійснюється з інформаційною метою; при цьому будь-яке використання організацією ефірного або кабельного мовлення примірників фонограми, опублікованої з комерційною метою, для своєї передачі можливе тільки при дотриманні положень стосовно використання таких фонограм; в інших випадках, встановлених законом стосовно обмеження майнових прав авторів творів науки, літератури і мистецтва. Допускається без згоди виконавця і виробника фонограми відтворення фонограми особою виключно в особистих цілях. Не застосовуються права виконавця, виробника фонограми, організації ефірного або кабельного мовлення стосовно одержання дозволу виконавця, виробника фонограми і організації ефірного мовлення на здійснення записів короткострокового користування виконання або передачі, на відтворення таких записів і на відтворення фонограми, опублікованої з комерційною метою, якщо запис короткострокового кори-стування або відтворення здійснюється організацією ефірного мовлення за допомогою її власного обладнання і для її власної передачі за умови: попереднього одержання організацією ефірного мовлення дозволу на передачу в ефір виконання або передачі, стосовно до яких здійснюється запис короткострокового користування або відтворення такого запису; його знищення в межах строку, який встановлюється для запису короткострокового користування творів літератури, науки і мистецтва, здійснюваного організацією ефірного мовлення, за винятком єдиного примірника, який може бути збережений в архівах цієї організації на підставі його виключно документального характеру. Зазначені обмеження застосовуються без шкоди для нормального використання фонограми, виконання, передачі організації ефірного або кабельного мовлення та їх записів, а також включених до них творів літератури, науки і мистецтва і без обмеження законних інтересів виконавця, виробника фонограми, організації ефірного або кабельного мовлення і авторів зазначених творів.ОБНАРОДУВАННЯ ТВОРУ обнародование произведения divulgation of a workДія, що робить твір доступним для публіки, якими б засобами це не досягалось.ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ ТВОРІВ обязательства пользователей произведений obligations of work's usersКористувачі творів зобов'язані одержати від авторів, їх правонаступників, інших осіб, яким належить авторське право, чи організацій, що управляють майновими правами авторів на колективній основі, дозвіл (ліцензію) на використання творів, вести точний облік творів, що використовуються, і надавати авторам чи їх уповноваженим представникам на їх вимогу всі необхідні відомості про публічне виконання, відтворення, тиражування творів.139ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО УПРАВЛЯЮТЬ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ НА КОЛЕКТИВНІЙ ОСНОВІОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІЗАЦІЙ,ЩО УПРАВЛЯЮТЬ МАЙНОВИМИПРАВАМИ НА КОЛЕКТИВНІЙ ОСНОВІобязанности организаций, управляющихимущественными правами на коллективнойосновеobligations of collective economic rightsadministration organizationsДіяльність організації, що управляє майновими правами на колективній основі, здійснюється в інтересах володільців авторських і суміжних прав, представлених організацією. З цією метою організація повинна виконувати наступні обов'язки: використовувати зібрану винагороду виключно для розподілу і виплати володільцям авторських і суміжних прав, залишаючи із зібраної винагороди суми на покриття своїх фактичних затрат щодо збору, розподілу і виплати такої винагороди, а також суми, які призначені для спеціальних фондів, створюваних організацією виключно за рішенням володільців авторських і суміжних прав, яких вона представляє; розподіляти і регулярно виплачувати зібрані суми винагороди, крім вищезазначених сум, пропорційно до фактичного використання творів і об'єктів суміжних прав; одночасно з виплатою винагороди надавати володільцям авторських і суміжних прав звіти, що містять відомості про використання їх прав; володільці авторських і суміжних прав, які не надали повноважень організації щодо збору винагороди, мають право вимагати від організації виплатити належну їм винагороду відповідно до здійсненого розподілу, а також виключити свої твори і об'єкти суміжних прав з ліцензій, що надаються цією організацією користувачам; іноземні організації, що управляють майновими правами на колективній основі, мають право вимагати регулярного подання відомостей про розподілену винагороду, що належить іноземним авторам або їхнім володільцям авторських прав, які представлені зазначеною іноземною організацією, а також одержання необхідної інформації про діяльність організацій, що управляють аналогічними правами на території країни, відповідно до угоди про взаємне представництво.ОБРАЗОТВОРЧІ МИСТЕЦТВА изобразительные искусства the fine artsРозділ мистецтв пластичних, що об'єднує живопис, скульптуру, графіку, а також фотомистецтво. В основі творів образотворчих мистецтв міститься наочний, пізнаваний образ самої дійсності. В залежності від специфіки різні види образотворчих мистецтв відтворюють такі візуально сприйнятні, об'єктивно існуючі риси реального світу, як обсяг, колір, простір, а також матеріальну форму предметів і світло-повітряне середовище. Образотворчі мистецтва можуть також розкривати духовний світ людини, передавати психологічний і емоційний зміст зображеної ситуації.ОБРОБКАдив. ПЕРЕРОБКАОБРОБНИКдив. ПЕРЕРОБНИКОБСЯГ ВИДАННЯобъем изданияpublication volume, size of editionКількісна характеристика видання, виражена в різних одиницях: друкований аркуш — одиниця натурального обсягу видання, видавничої продукції, яка дорівнює площі однієї сторони паперового аркуша стандартного формату. Розрізняють фізичний друкований аркуш і умовний друкований аркуш. Фізичний друкований аркуш — одиниця друкованого аркуша видання, за кількістю сторінок дорівнює знаменнику частки аркуша (при 1/8 частці — 8, при 1/16 — 16 тощо), а за площею — добутку сторін стандартного аркуша паперу, на якому друкується тираж видання (при форматі видання 84 х 108/32 - 9072 см ). Умовний друкований аркуш — одиниця обсягу видання, що дорівнює друкованому аркушеві формату 60 х 90 см, прийнята умовно і використовується для перерахунку і спів-ставлення друкованого обсягу видань різних форматів. Обліково-видавничий аркуш — одиниця обсягу видання, що дорів-140ОДНОЧАСНЕ ВИДАННЯнює 40 тисячам друкованих знаків (або 700 рядкам віршованого тексту, або 3000 см ілюстративного матеріалу). Облікове-видавничий аркуш кількісно дорівнює авторському аркушу, але якщо останній служить для обчислення обсягу літературного твору (авторської роботи), то обліково-виробничий аркуш — для обчислення обсягу видання. В залежності від того, в яких одиницях виражений обсяг видання, розрізняють: друкований обсяг видання (в друкованих аркушах), видавничий обсяг видання (в обліково-видавничих аркушах), авторський обсяг видання (в авторських аркушах).ОБСЯГ ПРАВ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯобъем передаваемых правscope of rights transferred or licensedУ випадку повного переходу (відчуження) прав правонаступник придбаває всі майнові права автора на його твір або твори і має право використовувати їх так, нібито сам він був їх автором. Такі договори можуть порушувати інтереси творця твору, якщо вони стосуються всіх його наступних робіт або передбачають передачу всіх його прав. Тому більшість законів обмежують передачу прав на майбутні твори. Якщо справа стосується часткової передачі прав, правонаступник відповідно до договору звичайно одержує одну або кілька конкретних правомочностей, обумовлених договором.ОГЛЯД ПРЕСИ обзор печати review of the pressОгляд преси складається з уривків статей, однак це не означає, що вони повинні включатися до індивідуальної роботи його автора. Переважно журналіст обмежується тим, що розміщує в певній послідовності статті таким чином, щоб навести читача на роздуми. Перед оглядом преси не стоїть завдання підкріпити показ подій або розвиток сюжету викладом журналіста. Він не розглядається ні як такий, що вносить істотний вклад, ні як такий, що відіграє активну роль в обговоренні викладених з його допомогою ідей. Зовсім не вимагається, щоб журналіст, в обов'язки якого входить написання огляду преси, був автором якоїсь частини даної рубрики. Навпаки, рубрика може бути створена шляхом послідовного розміщення уривків із статей. Журналіст може обмежитися пошуком найбільш вдалих співставлень, найбільш яскравих контрастів. Огляд преси цікавий саме порівняннями та коментарями, здатними викликати інтерес у публіки. Перед ним стоїть завдання провести порівняння різних думок, висловлених журналістами стосовно однієї й тієї ж теми.ОДНОРАЗОВИЙ ПЛАТІЖодноразовый платеж lump-sum paymentПлатіж, який розглядається як протилежність платежу частинами в межах укладених ліцензійних угод.ОГЛЯДобзорsurveyДокумент (вторинний), що становить собою стислий, систематизований, з висновками і рекомендаціями, виклад сучасного стану проблеми, головних тенденцій її розвитку, що розглядаються в первинних документах, відібраних для складання огляду. Публікується переважно у вигляді інформаційного видання.ОДНОЧАСНЕ ВИДАННЯ одновременное издание simultaneous publicationВідповідно до Бернської конвенції твір вважається випущеним у світ одночасно в кількох країнах, якщо він випущений у двох або більше країнах протягом тридцяти днів після його першого опублікування. У цих випадках усі зазначені видання можуть вважатися як вперше опубліковані.141ОЗВУЧЕННЯ ФІЛЬМУОЗВУЧЕННЯ ФІЛЬМУозвучивание фильма sound of a filmТворча і виробнича діяльність, яка полягає в заміні звукового ряду фільму на інший, несинхронний, що передає зміст мовного ряду фільму.ОЗНАКИ СПІВАВТОРСТВА признаки соавторства features of co-authorshipСпівавторство характеризується такими ознаками: спільна творча праця кількох осіб. Тільки в результаті творчої діяльності виникають твори літератури, науки і мистецтва, які визнаються охороноздатними об'єктами. Спільна праця може відбуватися по-різному: одні об'єднують творчий процес і працюють спільно; інші розробляють план, структуру твору, визначають кожному учаснику колективу ту частину, яку він повинен створити, потім об'єднують, змінюють і редагують написане; створення колективного твору. В роботі над колективним твором співавтори використовують різні форми втілення задумів: слово, звук, зображення тощо. При використанні однієї форми втілення праця співавторів має однорідний характер, оскільки вони виконують однакову роботу. Цілісність такого колективного твору визначається єдністю його змісту. Колективні твори можуть складатися з частин, що мають різні форми втілення. Єдність таких творів забезпечується сполученням змісту й форми втілення; належність авторського права особам, що беруть участь у створенні твору. В чинному законодавстві авторське право закріплене за співавторами незалежно від того, чи становить твір неподільне ціле, чи складається з частин, кожна з яких має самостійне значення.ОПЕРАопераoperaВокально-інструментальний музичний сценічний твір, в якому музика поєднується з драматичною дією (лібретто), склада-ється з вокальних партій: сольних (речитативи, арії, ансамблі) і хорових, оркестрових партій (увертюра, інтермеццо), балетних вставок, а також інколи мовних партій.ОПЕРАТОР АУДІОВІЗУАЛЬНОГОТВОРУоператор аудиовизуального произведенияoperator of an audiovisual workСаме визначення аудіовізуального твору підкреслює необхідність його фіксації для наступного сприйняття за допомогою відповідних технічних засобів, тобто з усього переліку об'єктивних форм існування творів, що охороняються, вказує саме на відеозапис (механічний, магнітний, цифровий, оптичний тощо). Оператор здійснює первісну фіксацію результату творчої діяльності двох основних авторів фільму — сценариста і режисера. Саме участь оператора забезпечує режисеру авторське право на його творчу діяльність.ОПЕРАТОР КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ оператор кино и телевидения operator of cinema and TVОдин з основних творців фільму, що працює разом з постановником і художником над його художнім вирішенням і безпосередньо здійснює знімання. Робота оператора визначає виражальні моменти картини. Оператор працює за художніми законами живопису. Він знімає не просто життя, а життя в русі. Оператору належить авторське право на окремі знімки, використані в кіно. Через те, що результати його творчої діяльності є лише засобом створення фільму як твору, оператор більшістю авторсько-правових законодавств не визнається автором фільму.ОПЕРЕТАопереттаmusical comedy, operettaМузичний сценічний твір розважального характеру, із співаними та інструментальними номерами, балетом, розмовними сценами, що розпочинається увертюрою і завершується фіналом.142ОПЦІОН НА ЛІЦЕНЗІЮОПЕРНИЙ ТЕАТР оперный театр opera-houseТеатр, що об'єднує музику, драматичне, акторське та образотворче мистецтво в одне ціле. Головне в опері — музика, і тому її автором є композитор. У сценічній дії опери беруть участь співаки — солісти і хор. їх спів супроводжується звучанням оркестру. Як оркестром керує диригент, так грою акторів-співаків керує режисер-пос-тановник. Композитор (у більшості випадків) створює музику на готове лібретто (текст опери) або пише його сам. В оформленні спектаклю беруть участь художни-ки-декоратори і костюмери. Часом до опери вводять балетні фрагменти.ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ПУБЛІЧНЕСПОВІЩЕННЯопосредованное публичное сообщениеmediate public communicationПублічне сповіщення за допомогою матеріальних носіїв (платівок, магнітних стрічок, кінофільмів, радіопередач, передач за допомогою супутникового зв'язку тощо).ОПУБЛІКУВАННЯ(ВИПУСК ТВОРУ У СВІТ)опубликование(выпуск произведения в свет)publication (release of a work)Випуск в обіг примірників твору чи фонограми за згодою автора або іншої особи, яким належать авторське право чи суміжні права, у кількості, що задовольняє розумні потреби публіки шляхом продажу, здачі в найом, публічного прокату або шляхом іншої передачі права власності чи права володіння примірником твору або фонограми. Під опублікуванням також розуміється надання доступу до твору, фонограми через електронні системи інформації.ОПУБЛІКУВАННЯ ЗАПИСУ ВИКОНАННЯ АБО ФОНОГРАМИ опубликование записи исполнения или фонограммыpublication of a record of performance or a phonogramПропозиція примірників запису виконання або фонограми публіці за згодою правоволодільця і за умови, що примірники пропонуються публіці в достатній кількості.ОПУБЛІКУВАТИ опубликовать (to) publishЗробити публічним, розповсюдити, зробити відомим людям у цілому.ОПЦІОН НА ЛІЦЕНЗІЮ опцион на лицензию option to get a licenseУ міжнародній практиці під опціоном розуміється право протягом передбаченого опціоном строку розглянути можливість укладення договору на придбання права на твір, за яким надано опціон. З іншого боку під наданням опціону розуміється надання переважного права на придбання протягом строку дії опціону твору, зазначеного в оп-ціоні. Як правило, при підписанні угоди про опціон у сторін виникають наступні зобов'язання: а) сторона, яка надає опціон, не має права протягом строку, на який надано опціон, укладати договір з третьою стороною на відступлення тих же прав на використання конкретного твору, опціон за яким був наданий іншій стороні (партнеру за угодою про надання опціону); б) сторона, якій був наданий опціон, зобов'язана протягом строку дії опціону або надіслати іншій стороні свої пропозиції відносно придбання прав на конкретний твір, зазначений в опціоні (ще краще — укласти контракт), або повідомити іншій стороні про відмову укласти угоду. Порушення зобов'язання не відступати третій стороні прав на твір, за яким надано опціон, може потягти за собою обгрунтовану претензію іншої сторони, аж до вимоги відшкодування зби-143ОРАТОРІЯObllLIHVlirHIIIf ХВҐЬОРИГІНАЛЬНІСТЬоригинальность originalityОригінальність стосовно твору означає, що це власний твір автора, не скопійований повністю або в основному з іншого твору. Оригінальність не слід змішувати зтків. Порушення стороною, якій надано опціон, зобов'язання повідомити іншу сторону про намір укласти договір або відмову від придбання прав може мати наступні наслідки: якщо сторона хоче укласти договір на придбання прав, але не повідомить про це протягом строку дії опціону, то інша сторона може по закінченні строку опціону відступити права третій стороні або просто відмовити щодо відступлення прав; якщо сторона, якій надано опціон, прийняла рішення не придбавати прав, але не повідомила про це іншу сторону, то інша сторона, хоча й матиме формально право після закінчення строку дії опціону розпоряджатися твором, зазначеним в опціоні, на свій розсуд, однак вона може вважати іншу сторону як несерйозного партнера, який не дотримується прийнятого в міжнародній практиці правила «доброї волі».ОРГАНІЗАЦІЇ КІНЕМАТОГРАФІЇ организации кинематографии organizations of cinematographyОрганізації, незалежно від організаційно-правової форми і форми власності, основними видами діяльності яких є виробництво, тиражування, прокат, показ, відновлення фільму; технічне обслуговування кінозалу; виготовлення кіноматеріалів; виготовлення кінообладнання; виконання робіт і надання послуг по виробництву фільмів (прокат, кінообслуговування, оренда павільйонів, кінокомплексів, пошиття костюмів, будівництво декорацій, виготовлення гриму, реквізиту, ігрової техніки, спеціальних ефектів, обробка плівки, звукове оформлення фільму тощо); освітня, наукова, дослідницька, видавнича, рекламно-пропагандистська діяльність у галузі кінематографії; збереження фільму.ОРАТОРІЯОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬ организации передающие transmitting organizationsстворння І передання "6рга"шзацїі-замов-нику свого твору. Щоб виконати таке зобов'язання належним чином, автор повинен створити твір, який відповідає умовам укладеного договору. Автор зобов'язаний особисто виконати замовлену роботу, залучення до роботи над твором інших осіб, зміна складу співавторів може здійснюва-10 0-78145ОСНОВНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ АВТОРА ЗА АВТОРСЬКИМ ДОГОВОРОМскликається для вироблення політики і програми організації один раз на 2 роки. Виконавчим органом є Виконавчий комітет, який складається з 45 членів і збирається не рідше 3 разів на рік. Він несе відповідальність за виконання програми, прийнятої Генеральною конференцією. Адміністративним органом ЮНЕСКО є очолюваний генеральним директором Секретаріат, що складається з міжнародних службовців. Місцезнаходження ЮНЕСКО — Париж (Франція). ЮНЕСКО також покликана слідкувати за тим, щоб основоположні принципи авторського права були співзвучні розвитку освіти, науки і культури в сучасному світі і задовольняли б освітні та культурні інтереси всього міжнародного співтовариства. В той же час на Секретаріат ЮНЕСКО покладено обов'язок слідкувати за тим, щоб авторсько-правова охорона не перешкоджала розповсюдженню інформації або творів, які охороняються, особливо тих, що мають освітнє, наукове або практичне значення. Одне із завдань ЮНЕСКО — утвердження ролі авторського права у формуванні політики в галузі освіти, науки, культури та інформації.ОРИГІНАЛ АВТОРСЬКИЙоригинал авторскийauthor's copy, author's manuscript, author'soriginalТекстовий і/або образотворчий матеріал, підготовлений автором (колективом авторів) для передачі видавцеві і наступної редакційно-видавничої обробки. Оригінал авторський може бути текстовим, поєднувати текст і зображення.ОРИГІНАЛЬНИЙ ТВІРдив. ТВІР ОРИГІНАЛЬНИЙОРИГІНАЛЬНІСТЬоригинальность originalityОригінальність стосовно твору означає, що це власний твір автора, не скопійований повністю або в основному з іншого твору. Оригінальність не слід змішувати зновизною. Існування аналогічного твору, раніше невідомого автору, не позначається на оригінальності незалежного творіння. У випадку похідного твору оригінальність полягає в індивідуальному методі переробки раніше існуючого твору.ОРКЕСТРоркестрorchestraКолектив музикантів, об'єднаних для виконання музичного твору, написаного для певного інструментального складу, а також сукупність музичних інструментів для цього.ОРКЕСТРУВАННЯоркестровкаorchestrationВиклад оркестрового музичного твору (наприклад, фортепіанного для виконання оркестром) у вигляді партитури; перекладення музичного твору.ОРНАМЕНТорнаментornamentУ декоративно-прикладному мистецтві — візерунок, побудований на ритмічному чергуванні й поєднанні геометричних елементів або стилізованих рослинних чи тваринних мотивів; у музиці — мелодійна прикраса.ОСНОВНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ АВТОРАЗА АВТОРСЬКИМ ДОГОВОРОМосновные обязательства авторапо авторскому договоруmain obligations of the author in accordancewith the author's contractОсновним зобов'язанням автора є створення і передання організації-замов-нику свого твору. Щоб виконати таке зобов'язання належним чином, автор повинен створити твір, який відповідає умовам укладеного договору. Автор зобов'язаний особисто виконати замовлену роботу, залучення до роботи над твором інших осіб, зміна складу співавторів може здійснюва-10078145ОСНОВНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ КОРИСТУВАЧА ЗА АВТОРСЬКИМ ДОГОВОРОМтись тільки за згодою організації-замовни-ка. Для виконання робіт технічного характеру автор може залучати будь-яких осіб, не запитуючи згоди замовника. Автор повинен подати замовлений йому твір у визначений договором строк. Твір передається організації-замовнику в готовому для використання вигляді, однак угодою сторін може передбачатися передання твору частинами. Належним чином оформлений, в передбаченій договором кількості примірників твір подається компетентному представнику організації-замовника. Рішення про необхідність доробки твору приймається організацією за результатами розгляду твору, коли він в цілому відповідає умовам договору, але вимагає внесення до нього певних виправлень, змін, уточнень. Вимога про їх внесення до твору може висуватися тільки в межах умов договору. Участь автора в підготовці твору до використання залежить від виду і способу використання твору і звичайно передбачається конкретними авторськими договорами. Протягом усього строку дії авторського договору про передання виключних прав автор не має права без згоди іншої сторони передавати третім особам зазначений у договорі твір або частину його для використання тим же способом і в установлених договором межах. Зазначене зобов'язання виникає для автора в момент укладення договору і діє протягом усього строку договору.ОСНОВНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯКОРИСТУВАЧА ЗА АВТОРСЬКИМДОГОВОРОМосновные обязательства пользователяпо авторскому договоруmain obligations of the user in accordance withthe author's contractОрганізація, за замовленням якої створюється твір, повинна прийняти й розглянути його за поданням автора. Прийняття твору означає перевірку якості його оформлення і комплектності, що здійснюється в порядку, встановленому конкретним договором. Організація розглядає твір по суті вустановлений договором строк. Протягом певного строку вона повинна письмово повідомити автора про схвалення або відхилення твору на підставах, передбачених договором, або про необхідність внесення до твору поправки з точним зазначенням суті виправлень у межах умов договору. Оцінку твору зобов'язана дати сама організація. При цьому вона може спиратися на думку рецензентів, відгуки та висновки сторонніх організацій. Організація-користувач зобов'язана забезпечити додержання всіх особистих немайнових прав автора, зокрема, права на захист твору від будь-якого спотворення. В авторських договорах переважно зазначається, що користувач не може без згоди автора вносити до твору ніяких змін: скорочувати його обсяг, додавати до твору передмову, коментарі тощо. Однак при укладенні договору автор може дати згоду на зміну свого твору. Особливим зобов'язанням організації-замовника є зобов'язання залучити автора до роботи з підготовки твору до використання. За вимогою організації автор повинен сприяти випуску твору у світ. Організація зобов'язана використати твір автора саме тим способом, який передбачений договором. Так, за видавничим договором організація зобов'язана видати твір, за постановочним договором — здійснити постановку спектаклю. Користувач твору зобов'язаний виплатити автору винагороду за використання твору. Розмір, форма, строки і порядок виплати авторської винагороди відповідно до авторського договору визначаються самими сторонами.ОСНОВНІ МАЙНОВІ ПРАВА основные имущественные права main economic rightsАвтор володіє виключним правом дозволити певні дії стосовно до творів, що охороняються, які поділяються на дві основні категорії: право на відтворення і право на опублікування.146ОСОБЛИВИЙ ВИД ВІДТВОРЕННЯОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ КОНВЕНЦІЙ З АВТОРСЬКОГО ПРАВАосновные положения международныхконвенций по авторскому правуmain provisions of the international copyrightconventionsНезважаючи на наявні відмінності, основні положення міжнародних угод гарантують авторсько-правову охорону творів, країною походження яких є будь-яка держава-член конвенції. Держави, які ратифікували або приєдналися до тексту однієї або кількох конвенцій, зобов'язані вжити дійових заходів, щоб їх внутрішнє законодавство відповідало конвенційним нормам. Досягнути відповідності національного законодавства конвенціям можна різними шляхами.ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧІ ПРАВосновные правила передачи прав main rules of the rights assignmentЗакони країн, що слідують традиції римського права, вважають правомочності автора як його виключне неречове право або як особисті права, оскільки твір породжується особистістю його творця. Ці права не можуть повністю або частково передаватися третій особі, як у випадку передачі прав на рухоме майно. Вони можуть тільки надаватися за ліцензією. Остання означає спеціальний дозвіл на використання твору. В державах, які слідують традиціям англосаксонського права, авторські права вважаються особистим рухомим майном і як такі можуть бути перевідступ-лені повністю або частково третім особам. Юридичним наслідком переходу авторського права шляхом перевідступлення є те, що правонаступник стає володільцем авторського права (всіх правомочностей, що входять до нього, або якої-небудь однієї). Він може виконувати дії від свого власного імені, включаючи подання позову до суду проти порушників його авторських прав.ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВААВТОРАличные неимущественные права автораmoral non-economic rights of the authorАвторові належать такі особисті немай-нові права: право авторства; право на авторське ім'я; право протидіяти будь-якому перекрученню або іншій зміні твору чи будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі та репутації автора твору; право на обнародування твору.ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВАВИКОНАВЦІВличные неимущественные праваисполнителейmoral non-economic rights of performersНезалежно від майнових прав виконавця і навіть у разі їх передачі виконавець стосовно своїх незаписаних усних виконань і виконань, записаних на фонограми, має право вимагати бути визнаним як виконавець своїх виконань, крім тих випадків, коли ненадання такого права диктується способом використання виконання, і заперечувати проти будь-якого перекручення, спотворення або іншої зміни своїх виконань, які можуть завдати шкоди його репутації.ОСОБИСТІ ПРАВА личные права moral rightsПрава, надані для охорони інтересів, що відносяться до особистості. Ці права опосередковано стосуються вимог авторів або виконавців щодо використання їх творів або виконань.ОСОБЛИВИЙ ВИД ВІДТВОРЕННЯособый вид воспроизведения specific type of reproductionВідтворенням є також повторна передача твору пристроями для повторної передачі зображення або звуку, незалежно від того, чи йдеться про запис твору на відео-або фонограму чи про перенесення твору з однієї відео- або фонограми на іншу.10-0-78147ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО ТВОРУОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯАУДІОВІЗУАЛЬНОГО ТВОРУособенности создания аудиовизуальногопроизведенияpeculiarities of creation of an audiovisual workЯкщо один з авторів відмовляється від завершення своєї частини роботи в процесі створення аудіовізуального твору або не може її завершити з незалежних від нього обставин, він не може перешкодити використанню вже виконаної ним роботи для завершення твору. Вважається, що він є автором цієї частини і має право користуватися правами, які звідси випливають.ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ официальное издание official publicationВидання матеріалів законодавчого, нормативного або директивного характеру, публіковане від імені державних або громадських організацій, установ і відомств.ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ официальные документы official documentsОфіційні документи не охороняються авторським правом. Публікація і розповсюдження таких документів здійснюється цілком вільно. Це ж стосується і судових рішень, які значною мірою сприяють роз'ясненню громадськості суті нормативних актів.ОФІЦІЙНІ ТЕКСТИ ЗАКОНОДАВЧОГО,АДМІНІСТРАТИВНОГОАБО ЮРИДИЧНОГО ХАРАКТЕРУофициальные тексты законодательного,административногоили юридического характераofficial texts of a legislative, administrativeor legal natureТексти, що включають юридичні джерела, наприклад законодавчі акти, постанови суду та інші рішення влади; нормативні акти, наприклад норми і стандарти, що стосуються промислових виробів та різних служб; постанови адміністративних органів та їх офіційні переклади. Офіційні текстине кваліфікуються як твори, що охороняються авторським правом.ОФОРМИТЕЛЬСЬКЕ МИСТЕЦТВО оформительское искусство decorative artРозділ декоративного мистецтва, що становить художнє оформлення будівель, вулиць, майданів, виробничих територій, садів, парків, різноманітних експозицій і виставок тощо. Оформительське мистецтво, використовуючи виражальні засоби архітектури, скульптури, живопису, графіки, театру, музики, кіномистецтва і світлотехніки, дозволяє створити зразки масового синтезу мистецтв, що відзначаються яскравим емоційним впливом на учасника або глядача.ОФОРТофортetchingВид гравірування, при якому лінії малюнка роблять різцем або голкою на смоляному покритті металевої гравірованої дошки і протравлюють кислотою; відбиток з дошки, гравірованої таким чином; ручний спосіб виготовлення форм глибокого друку з застосуванням хімічного травлення; відбиток з друкарської форми, виготовленої таким чином.ОХОРОНАохрана protectionУ галузі авторського і суміжних прав розуміється як надання за законом прав авторам та іншим правоволодільцям, виконавцям, виробникам фонограм та організаціям мовлення чи заборона певних неправомірних дій щодо захисту справедливих інтересів вищезгаданих осіб стосовно їх творів, виконань, фонограм і радіотелепро-грам, особливо їх використання іншими особами. Надання правової охорони означає також реалізацію згаданих прав за допомогою відповідних санкцій, судових рішень проти незаконних дій, які зачіпають законні інтереси суб'єктів авторського права і суміжних прав.148ОХОРОНА ПЕРЕКЛАДІВОХОРОНА БАЗ ДАНИХ (КОМПІЛЯЦІЙ ДАНИХ) охрана баз данных (компиляций данных) protection of databases (compilations of data)База даних (компіляція даних) або іншої інформації, яка завдяки відбору або упорядкуванню її змісту є результатом інтелектуальної творчої діяльності, охороняється авторським правом як така. Охорона не поширюється власне на дані або інформацію і не стосується будь-якого авторського права, яке вже існує на самі дані або інформацію.ОХОРОНА ЗБІРНИКІВ ТВОРІВ охрана сборников произведений protection of compilations of worksЗбірники літературних і художніх творів, наприклад, енциклопедії та антології, що становлять собою за добором і розміщенням матеріалів результат інтелектуальної творчості, охороняються як такі, без шкоди правам авторів кожного із творів, що становлять частину таких збірників.ОХОРОНА КОМП'ЮТЕРНИХПРОГРАМохрана компьютерных программprotection of computerprogramsКомп'ютерні програми у вихідному або об'єктному коді охороняються подібно до охорони, що надається літературним творам за Бернською конвенцією (1971 p.).ОХОРОНА НАЗВИ ТВОРУ охрана названия произведения protection of the name of workУ тому випадку, якщо назва твору має оригінальний характер, вона охороняється авторським правом. Навіть якщо твір більше не охороняється, ніхто не може використати назву для позначення іншого твору того ж виду, якщо таке використання може ввести в оману.ОХОРОНА ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ охрана личных неимущественных прав protection of moral non-economic rightsЗакони, що слідують традиції римського права і визнають як особисті немайнові, так і майнові права авторів, чітко не встановлюють строків охорони перших. У таких випадках вважається, що меж охорони особистих немайнових прав не існує. Закони, які вказують на тривалість охорони прав, встановлюють, що вони або не обмежені в часі або вічні. Це відноситься до права на авторство і цілісність твору. Право на виправлення твору або вилучення його з обігу належить тільки автору протягом усього його життя. В деяких актах міститься положення про те, що особисті немайнові права непередавані і можуть охоронятися після смерті автора його спадкоємцями незалежно від володіння майновими правами. За відсутності спадкоємців особисті немайнові права можуть охоронятися спеціальним органом, створеним з цією метою. Закони, що слідують традиції англосаксонського права, обмежують охорону особистих немайнових прав строками, встановленими в законі, і визнають, що вони припиняться після смерті автора.ОХОРОНА ПЕРЕКЛАДІВ охрана переводов protection of translationsПереклад базується на оригінальному творі. Його мета — якомога точніше передати текст оригіналу іноземною мовою. Для виконання цього завдання вимагаються спеціальні навички, знання не тільки двох використовуваних мов, а й самого предмета перекладу. Авторські права перекладача не зачіпають прав автора оригіналу. Для використання перекладу необхідно одержати згоду обох авторів — оригінального твору і перекладу.149ОХОРОНА ПЕРЕРОБОК ТВОРУОХОРОНА ПЕРЕРОБОК ТВОРУ охрана переделок произведения protection of alterations of a workПереклади, адаптації, музичні аранжування та інші переробки літературного або художнього твору охороняються нарівні з оригінальними творами без шкоди правам автора оригінального твору.ОХОРОНА ПОХІДНИХ ТВОРІВ охрана производных произведений protection of derived worksАвторсько-правова охорона надається широкому колу творів, похідних від оригінальних. Охороняються вони як оригінальні твори, оскільки для їх створення необхідні спеціальні знання і певні творчі зусилля. Похідні твори означають переробку, перетворення або адаптацію оригінального твору за згодою володільця авторських прав на нього. Існують дві групи похідних творів, яким, як правило, надається охорона: переклади, адаптації, аранжування та інші перетворення творів; довідники і збірники, наприклад антології. Право на охорону похідного твору не порушує право на охорону творів, з яких він складений. Для видання похідного твору вимагається згода не тільки його автора, але й авторів творів, використовуваних для його творення.ОХОРОНА ЧАСТИНИ ТВОРУ охрана части произведения protection of part of a workЧастина твору, яка може використовуватися самостійно, включаючи і оригінальну назву твору, розглядається як твір і охороняється авторським правом.ОХОРОНОЗДАТНІ ЕЛЕМЕНТИМУЗИЧНОЇ ТВОРЧОСТІохраноспособные элементы музыкальноготворчестваprotective elements of musical artsДо охороноздатних елементів, властивих музичній творчості, належать мелодія, гармонія, ритм. Під мелодією розуміється сукупність слідуючих один за одним звуків різної висоти і співвідносних один до одного так, що їх цілісне сприйняття здатне одночасно впливати і на розум, і на чуття. Незважаючи на те, що мелодія становить до певної міри канву, основу музичного твору, вона все ж звернена саме до почуття, а це відрізняє її від ідеї, сприйняття якої є суто інтелектуальним. Гармонія — сукупність окремих звуків, що видаються одночасно. Лише поєднання гармонії і мелодії є охороноздатним об'єктом. Ритм стає охо-роноздатним лише в поєднанні з мелодією.150ПАСТОРАЛЬПАКЕТ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ пакет прикладных программ packet of applied programsСукупність програм, записаних на магнітних дисках І призначених для вирішення певних завдань на конкретному типі комп'ютера. Може надаватися разом з комп'ютером для потреб користувача. Кожний пакет прикладних програм зорієнтований на вирішення певних завдань. До пакету прикладних програм входить спеціальна програма-монітор, яка дозволяє автоматизувати спілкування користувача з пакетом, тобто дає йому можливість автоматично виключати програми з пакету в потрібні моменти часу. В більш повних пакетах прикладних програм, що звуться інтелектуальними, монітор забезпечує діалог користувача з пакетом і формує з програм, наявних у пакеті, програму, необхідну користувачеві.ПАНОРАМАпанорама panoramaВид просторового мистецтва. Стрічкоподібна картина на круглому в плані підрамнику з ілюзорним зображенням і предметним переднім планом (бутафорські та реальні предмети). Панорама розрахована на штучне освітлення. Звичайно розміщена в спеціальному приміщенні з центральним оглядовим майданчиком.ПАНТОМІМАпантомимаpantomimeНіма вистава, у якій зміст передається без слів мімами (акторами) за допомогою рухів та жестів, часто міміки.ПАРАЛЕЛЬНЕ ВИДАННЯпараллельное издание parallel editionВидання, випущене нарівні з іншими ідентичними за змістом і оформленням, але кожне своєю мовою.ПАРАФРАЗпарафразparaphraseІнструментальна п'єса віртуозного характеру на оперні теми або народні мелодії.ПАРКпарк parkУпорядкована ділянка з природними або штучними зеленими насадженнями, алеями, водоймами.ПАРОДІЯпародияparodyЖанр сатиричної і гумористичної літератури, заснований на перебільшено комічному наслідуванні твору певного автора або літературного напряму.ПАРТИТУРАпартитураscoreСистема запису всіх голосів музичного твору, призначеного для виконання ансамблем, оркестром або хором певного складу. Принцип партитурної організації запису — вертикальне розташування — дає змогу легко схоплювати напрям руху всіх голосів в їх одночасному звучанні.ПАСТОРАЛЬпасторальpastoralНевеликий мистецький твір (або його частина) з ідилічним зображенням сцен сільського життя.151ПАУШАЛЬНИЙ ПЛАТІЖПАУШАЛЫШЙ ПЛАТІЖ паушальный платеж lump paymentВиплати ліцензійної винагороди у вигляді зафіксованої в ліцензійній угоді суми повністю або в розстрочку.ПЕЙЗАЖпейзаж landscapeЖанр живопису, присвячений зображенню природи, міст, архітектурних комплексів тощо.ПЕРВИННА ПЕРЕДАЧА первичная передача primary transmissionПередача, виконана для публіки за допомогою передавальних потужностей, чиї сигнали приймаються і передаються далі службою вторинної передачі, незважаючи на те, де і коли надання або показ були вперше передані.ПЕРЕВИДАННЯ переиздание reedition, republishКожна нова публікація, що відрізняється від попередньої мінімум номером друкарського знака або ж змінами як змісту (основного тексту), так і оформлення. Перевидання може містити зміни, доповнення, виправлення, переробку повну або часткову, комплекс цих змін аби повторювати попереднє видання. Перевидання може бути випущене в світ після закінчення строку, встановленого договором для попереднього видання.ПЕРЕДАВАНА ПРОГРАМАпередаваемая программа communicated programСукупність матеріалу, створена виключно з метою передачі широкому колу осіб у певній послідовності і у вигляді єдиного цілого.ПЕРЕДАВАТИ ТВОРИ ПО РАДІО АБО ТЕЛЕБАЧЕННЮ передавать произведения по радио или телевидению (to) broadcast worksВикористовувати твори шляхом передачі їх по радіо або телебаченню.ПЕРЕДАЧА В ЕФІР передача в эфир broadcastingСповіщення творів, виконань, фонограм, передач організацій ефірного або кабельного мовлення для загального відома (включаючи показ або виконання) шляхом їх передачі по радіо або телебаченню (за винятком кабельного телебачення). Під передачею в ефір через супутник розуміється приймання сигналів з наземної станції на супутник і передача сигналів із нього, за допомогою яких зазначені об'єкти авторського та суміжного прав можуть бути доведені до загального відома незалежно від фактичного приймання їх публікою.ПЕРЕДАЧА (ВІДСТУПЛЕННЯ) АВТОРСЬКОГО ПРАВА передача (уступка) авторского права transfer (assignment) of copyrightМайнові права автора можуть бути від-ступлені повністю або частково і можуть бути передані для використання за авторським договором.ПЕРЕДАЧА ВОЛОДІННЯ АВТОРСЬКИМ ПРАВОМ передача владения авторским правом assignment of copyrightВідступлення, надання виключної ліцензії або будь-яка інша передача, відчуження авторського права. Надання невиключ-ної ліцензії не вважається передачею володіння авторським правом.152ПЕРЕДАЧА ТВОРІВ ЛІТЕРАТУРИ АБО МИСТЕЦТВА ПО РАДІО АБО ТЕЛЕБАЧЕННЮПЕРЕДАЧА ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФІРНОГО АБО КАБЕЛЬНОГО МОВЛЕННЯ передача организации эфирного или кабельного вещания communication of a broadcasting or cable organizationПередача, створена самою організацією ефірного або кабельного мовлення, а також за її замовленням та за її рахунок іншою організацією.ПЕРЕДАЧА ПРАВА ВИКОРИСТАННЯ передача права использования assignment of the right to useПраво використання твору може бути передано тільки за згодою автора. Автор не може без достатніх підстав відмовити в наданні такої згоди.ПЕРЕДАЧА ПРАВА ВЛАСНОСТІТА АВТОРСЬКИХ ПРАВпередача права собственности и авторскихправassignment of the right of ownershipand copyrightНеобхідно розрізняти дії стосовно передачі власності та дії стосовно передачі авторських прав. Коли автор дарує іншій особі або організації примірник своєї книги, то він передає тільки право власності на цей примірник, але не авторські права.ПЕРЕДАЧА ПРАВ ПІСЛЯ СМЕРТІ АВТОРАпередача прав после смерти автора assignment of rights after the author's deathОскільки особисті немайнові права автора невідчужувані, треті особи, наприклад, спадкоємці, зобов'язані поважати волю автора. У випадку відсутності заповіту повноваження на охорону особистих не-майнових прав передаються спадкоємцям за законом. У деяких країнах охорона цих прав здійснюється авторськими організаціями або уповноваженими на те державними органами. Це допомагає зберегти цілісність творів, які стають частиною національного культурного надбання. В ряді країн, які слідують традиції англосаксонсь-кого права, особисті немайнові права припиняються з смертю автора. Майнові права можуть перейти після смерті автора до його правонаступників за заповітом або за законом — при відсутності заповіту. Протягом усього строку охорони правонаступники здійснюють ці права, як і сам автор.ПЕРЕДАЧА ПУБЛІЧНИХ ВИСТУПІВ У ВИГЛЯДІ ПОТОЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ передача публичных выступлений в виде текущей информации communication of public performances in the form of current informationДозволяється за умови чіткого зазначення імені автора і джерела запозичення передача засобами преси, радіо і телебачення в інформаційному випуску новин тексту (навіть повного) публічних виступів на політичних, адміністративних і судових засіданнях, включаючи звіти про громадські заходи та офіційні церемонії. Дозволяється повне відтворення вищезазначених творів як у пресі, так і по радіо та телебаченню. Це пояснюється їх публічним характером: вони призначені для публічного розповсюдження, як будь-яка інформація про поточні події.ПЕРЕДАЧА ТВОРІВ ЛІТЕРАТУРИАБО МИСТЕЦТВА ПО РАДІОАБО ТЕЛЕБАЧЕННЮпередача произведений литературыили искусства по радио или телевидениюbroadcasting of literary or artistic worksПередача для широкої публіки творів, що охороняються авторським правом, за допомогою радіохвиль. Авторське право передбачає виключне право дозволяти передачу твору по радіо або телебаченню. Національне законодавство може визначати умови застосування цього права шляхом введення примусових ліцензій або ліцензій за законом. Поняття «передача по радіо або телебаченню» включає як передачі за допомогою радіохвиль, так і за допомогою будь-яких інших бездротових засобів, а також по кабелю (передача по дротах).153ПЕРЕКЛДДПЕРЕКЛАДперевод translationВираження форми письмових або усних творів мовою, яка відрізняється від мови оригіналу. Переклад повинен передавати твір у достовірному і неспотвореному вигляді як щодо його змісту, так і щодо його стилю. Авторське право надається перекладачам на переклад твору як визнання їх творчої інтерпретації твору іншою мовою без завдання шкоди правам автора твору, що перекладається. Для перекладу твору необхідний відповідний дозвіл автора твору, що перекладається.ПЕРЕКЛАДАЧпереводчикtranslatorАвтор перекладу твору з мови оригіналу на мову видання, а також взагалі з однієї мови на іншу.ПЕРЕКЛАДЕННЯпереложение arrangementОбробка музичного твору для виконання іншими голосами або інструментами (аранжування).ПЕРЕРОБКА (ОБРОБКА) переработка (обработка) remakeЗміна жанру раніше існуючого твору в результаті переробки або зміни твору в ме-УШ. ОДНОГО Й ТОГО Ж Жанру 3 метою пристосування його до інших умов використання. Переробка творів інших авторів, що охороняються авторським правом, здійснюється тільки за дозволом правоволодільця.ПЕРЕРОБЛЕНЕ ВИДАННЯпереработанное издание revised editionПеревидання, в якому текст цілком або частково, але значно змінений порівняно з попереднім виданням.ПЕРЕРОБНИК (ОБРОБНИК) переработчик (обработчик) arrangerОсоба, що здійснює переробку (обробку) твору і вважається автором переробленого (обробленого) твору.ПЕРЕФРАЗУВАННЯперефразированиеparaphrasingПерефразування оригінальної роботи є порушенням виключних прав і не вважається добропорядним використанням відповідного твору.ПЕРЕХІД АВТОРСЬКИХ ПРАВпереход авторских прав assignmentАвторські права передаються за авторським договором і в порядку спадкування.ПЕРЕХІД АВТОРСЬКОГО ПРАВА У СПАДЩИНУпереход авторского права по наследству inherliability of copyrightМайнові права авторів переходять у спадщину. Не переходять у спадщину особисті немайнові права автора. Спадкоємці мають право захищати авторство на твір і протидіяти перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору, а також будь-якому іншому посяганню на твір, що може завдати шкоди честі та репутації автора.ПЕРЕХІД ПРАВ ЗА ДОГОВОРОМ НА ПУБЛІЧНИЙ ПОКАЗ ТВОРУ переход прав по договору на публичное представление произведения assignment of rights over agreement on public communicationof a workКористувач не може передати свої права, засновані на договорі, іншій особі без письмової згоди автора або його представника. Письмова згода є умовою законності такої передачі.154ПЕРШИЙ ЗАКОН ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВОПЕРЕХІД ТВОРІВ ДО СУСПІЛЬНОГОНАДБАННЯпереход произведений в общественноедостояниеpassage of works into the public domainЗакінчення строку дії авторського права на твори означає їх перехід до суспільного надбання. Твори, які ніколи не охоронялися на території певної країни, також вважаються суспільним надбанням. Твори, які стали суспільним надбанням, можуть вільно використовуватися будь-якою особою без виплати авторської винагороди. При цьому повинні зберігатися право авторства, право на ім'я, право протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору, а також будь-якому іншому посяганню на твір, що може завдати шкоди честі та репутації автора.ПЕРІОДИЧНЕ ВИДАННЯ периодическое издание periodical publicationВидання, що виходить через певні проміжки часу, постійною для кожного разу кількістю номерів, що не повторюються за змістом, однотипно оформлені, нумеровані і/або датовані випусками, що мають однакову назву і, як правило, однаковий обсяг і формат.ПЕРША ФІКСАЦІЯ ТВОРУВ МАТЕРІАЛЬНІЙ ФОРМІпервая фиксация произведенияв материальной формеfixation (first -) of a work in material formЗакріплення твору в будь-якій формі задля продовження його фізичного вираження за допомогою звуку, друку, фотографії, звуко- або відеозапису, різьби, гравірування, будівництва, графічного зображення або будь-яким іншим способом, що дозволяє його ідентифікувати або відтворювати. Фіксація твору в матеріальній формі не є обов'язковою умовою для надання охорони. Однак у деяких країнах умовою для надання охорони авторським правом є виконання, задля необхідності мати дока-зи, умови, щоб твір, навіть хореографії, був виражений у будь-якій матеріальній формі.ПЕРШЕ ОПУБЛІКУВАННЯпервое опубликование first publicationПерше доведення твору до загального відома в достатній кількості примірників. Такі твори часто називають «вперше опублікованими творами». Місце першого опублікування твору визначається за національним законодавством та міжнародними конвенціями. Так, Всесвітня конвенція про авторське право надає державам-членам право дотримуватися системи обчислення строку охорони від моменту першого опублікування твору. Деякі авторське-правові законодавства передбачають дотримання певних формальностей щодо першого опублікування твору.ПЕРШИЙ ЗАКОН ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВОпервый закон об авторском праве the first law on copyrightУ XVII столітті на зміну абсолютній монархії прийшла система парламентаризму. Питання про привілеї монопольних книговидавців було поставлене під сумнів. Кни-готорговці намагалися зберегти одержані ними права. Так, в Англії Компанія видавців і книготорговців (Stationer's Company) вимагала хоч якогось захисту їх авторських прав. 11 січня 1709 року в Палаті общин було заслухано проект закону «Про заохочення освіти шляхом закріплення за авторами або придбавачами копій друкованих книг прав на останні на час, встановлений віднині». 10 квітня 1710 року проект став законом, який відомий під назвою «Статут королеви Анни». Це був перший в історії закон про авторське право в сучасному розумінні зазначеного терміна, який вперше закріпив особисте право автора на охорону опублікованого твору. «Статут королеви Ални» надавав автору опублікованого твору виключне право дозволяти його перевидання протягом 21 року від часу введення закону в дію. Для неопублікованих творів155ПЕРШИЙ ЗВУКОЗАПИС (ФІКСАЦІЯ)такий строк становив 14 років з правом його відновлення на наступні 14 років за життя автора. Така охорона надавалася за умови реєстрації авторами творів під своїм власним іменем і депонування дев'яти примірників твору для університетів і бібліотек. Відповідно до Статуту охоронялися тільки книги. В 1735 році було прийнято закон про граверів, який узаконив охорону інтересів граверів, рисувальників і живописців.ПЕРШИЙ ЗВУКОЗАПИС (ФІКСАЦІЯ) первая звукозапись (фиксация) fixation (first-) of soundsПервинне втілення звуків живого виконання або будь-яких інших звуків, не взятих з іншого, раніше існуючого запису, в будь-якій довговічній матеріальній формі, такій як магнітофонні плівки, платівки на відповідних пристроях, що дозволяють здійснювати їх сприймання, відтворення або неодноразову передачу за допомогою інших засобів. Перший звукозапис не слід плутати з першим опублікуванням фонограми.П'ЄСАпьеса playДраматичний твір, призначений для сценічного втілення; невеликий сольний або ансамблевий музичний твір.ПИСЕМНИЙ ТВІРдив. ТВІР ПИСЕМНИЙПІДВІДОМЧІСТЬ СПОРІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З АВТОРСЬКИХ І СУМІЖНИХ ПРАВ подведомственность споров, возникающих по авторским и смежным правам subordination of disputes arising from copyright and neighbouring rightsСудам підвідомчі спори, які виникають внаслідок порушення авторського права і суміжних прав, про їх поновлення шляхом внесення відповідних виправлень, публікації у пресі про допущене порушення або іншим способом. Автор може вимагати відсуду заборони випуску твору, виконання постановки, фонограми, передачі в ефір і по проводах, припинення їх розповсюдження, вилучення, конфіскації всіх примірників твору або фонограми та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення, знищення або відчуження всіх примірників твору або фонограми (кліше, матриць, форм, оригіналів, магнітних стрічок, фотонегативів та інших предметів, за допомогою яких відтворюються примірники твору, фонограми, програми мовлення, а також матеріали і обладнання, що використовуються для їх відтворення). На розгляд суду віднесені справи про відшкодування збитків за порушення авторського права і суміжних прав, заподіяної моральної шкоди. Судам підвідомчі спори між співавторами про опублікування, інше використання або зміну твору. В разі порушення спільного авторського права кожний співавтор може захищати своє право в судовому цивільному процесуальному порядку.ПІДПИСНЕ ВИДАННЯ подписное издание subscription editionВидання, розповсюджуване за попередньою підпискою.ПІДРУЧНИК учебник manual, text-bookУчбове видання, що містить систематичний виклад учбової дисципліни або її частини, розділу, що відповідає учбовій програмі.ПІДРЯДНИК подстрочник word-for-word translationПорядковий переклад віршованого тексту іншою мовою.156ПЛАТНИКИ АВТОРСЬКОЇ ВИНАГОРОДИ ЗА ПУБЛІЧНЕ ВИКОНАННЯ ТВОРІВПІРАТСТВОпиратствоpiracyВідтворення опублікованих творів або фонограм будь-яким способом для публічного розповсюдження, а також ретрансляція радіотелепередач без відповідного дозволу.ПЛАНплан planГрафічне зображення об'єкта, що будується, в трьохмірній проекції (плани будівель, машин тощо). Подібний оригінальний план є об'єктом авторського права.ПІСЛЯМОВАпослесловие conclusionВміщувана після основного тексту твору складова частина апарату видання у вигляді статті, есе, нарису, що містять відомості про автора, його творчість або твори. Може належати автору і містити своєрідний авторський коментар до тексту твору.ПЛАН-ПРОСПЕКТ ВИДАННЯ план-проспект издания advance plan of editionПоданий автором видавцеві план видання, в якому коротко, реферативне розкрито зміст головних його частин і зазначений їх приблизний обсяг в авторських аркушах або машинописних сторінках.ПЛАГІАТплагиат plagiarismНедозволене запозичення, відтворення чужого літературного, художнього або наукового твору (чи його частини) під своїм іменем або псевдонімом, не сумісне як з творчою діяльністю, так і з нормами моралі та закону, що охороняє авторське право. Плагіат переслідується законом.ПЛАГІАТОРплагиаторplagiaristЛюдина, яка публікує чужий твір як свій власний.ПЛАКАТплакат placateАркушеве видання у вигляді одного або кількох аркушів друкованого матеріалу будь-якого формату, віддруковане з одного боку, призначене для експонування.ПЛАТНИКИ АВТОРСЬКОЇ ВИНАГОРОДИ ЗА ПУБЛІЧНЕ ВИКОНАННЯ ТВОРІВ плательщики авторского вознаграждения за публичное исполнение произведений payers of author's fees for public performance of worksПлатниками авторської винагороди за публічне виконання творів можуть бути: театри (у тому числі театри-студії, любительські самодіяльні театри), концертні та циркові об'єднання, виконавські колективи, філармонії, цирки, клуби, будинки і палаци культури, військові ансамблі та оркестри, дискотеки і танцювальні майданчики, парки, сади, стадіони, спортивні й концертні зали, кінотеатри і відеосалони, бари, кафе, казино, нічні клуби, ресторани та інші підприємства побутового обслуговування, пасажирського транспорту та інші, а також організації, що з комерційною метою здійснюють звукозаписи, створюють відеофільми, здійснюють показ і прокат звуко- і відеофільмів, організації, що відтворюють як випущені, так і не випущені у світ твори науки, літератури і мистецтва в передачах радіомовлення і телебачення.157ПЛАТНИКИ АВТОРСЬКОЇ ВИНАГОРОДИ З БЕЗПЛАТНИМ ВХОДОМПЛАТНИКИ АВТОРСЬКОЇВИНАГОРОДИ З БЕЗПЛАТНИМВХОДОМплательщики авторского вознагражденияс бесплатным входомpayers of author's fees with free entryЗ безплатним для глядачів (слухачів) входом платником авторської винагороди є: особа, яка уклала договір із замовником про виступ виконавців, — із суми визначеної в договорі, якщо ця сума надходила особі, яка уклала договір, і винагорода виконавцям виплачується цією особою. При цьому сума за договором прирівнюється до валового збору; замовник виступів — із суми, визначеної в договорі про виступи виконавців, якщо ця сума виплачується виконавцям безпосередньо замовником виступів; організатор проведення публічного виконання творів — із суми, передбаченої на виплату винагороди виконавцям.ПЛАТНИКИ АВТОРСЬКОЇ ВИНАГОРОДИ З ПЛАТНИМ ВХОДОМ плательщики авторского вознаграждения с платным входом payers of author's fees with paid entryЗ платним для глядачів (слухачів) входом платником авторської винагороди є власник приміщення (майданчика), в якому здійснюється публічне виконання творів як силами власних, так і сторонніх виконавців, незалежно від того, чи виступають вони за договорами про виконання, чи за договорами про оренду приміщення (майданчика), якщо авторським договором або договором, що укладається організацією, яка управляє майновими правами авторів на колективній основі, з користувачем не передбачене інше. З платним входом до приміщення (на майданчик), в яких публічне виконання здійснюється без отримання з глядачів (слухачів) окремої плати (фойє кінотеатрів, кафе і ресторани, відкриті майданчики в парках, садах, на стадіонах тощо), платниками авторської винагороди можуть бути: власник приміщення (майданчика) — від суми винагороди виконавців; керівник виконавців, якщо винагорода виконавцям виплачується цією осо-бою, — від суми, визначеної в договорі про виступи виконавців.ПЛЕЙБЕКплейбэкplaybackЗаміна голосу актора в аудіовізуальному творі голосом Іншого виконавця шляхом синхронізації звуку останнього з мімікою та Іншими діями артиста, що постає на екрані. Так плейбек застосовується при створенні музичних кінематографічних творів шляхом комбінування гри зірок кіно з мистецтвом співака. Таке комбінування можливе за згодою обох учасників — виконавців. Плейбек іноді розуміється як синхронізація дій виконавця з його власним, раніше записаним голосом.ПОВІДОМЛЕННЯсообщениеreportПовідомлення про новини дня або повідомлення про різні події, що мають характер простої інформації, не охороняються авторським правом.ПОВІДОМЛЯТИ ПРО ПОТОЧНІ ПОДІЇ сообщать о текущих событиях (to) report current eventsІнформування публіки про останні події в світі за допомогою будь-яких відповідних засобів.ПОВНОВАЖЕННЯ див. ДОЗВІЛПОГОДЖЕНИЙ ЛІМІТ ВИКОРИСТАННЯ ЗВУКОЗАПИСУ ДЛЯ РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ согласованный лимит использования звукозаписи для радио и телевидения needy timeПоняття, яке означає в певних країнах час, протягом якого дозволене використання звукозапису на радіо і телебаченні, який визначається в годинах, що припадають на певні проміжки часу, наприклад у вихідні158ПОЕМАдні. Обмеження «ліміту використання звукозаписів» на користь передач живого мовлення викликане бажанням підтримати музикантів. Таке обмеження вводиться за погодженням з організаціями радіо- і телемовлення та організаціями музикантів-вико-навців.ПОВТОРНЕ ВИДАННЯповторное изданиеnew edition, repeat editionУ загальному розумінні — будь-яке перевидання; перевидання без змін, здійснюване відразу за попереднім.ПОДАННЯ ПРЕТЕНЗІЇ предъявление претензии filing of a claimУ законах більшості держав детально зазначено, хто може подати претензії і звинувачення у випадку порушення авторських прав. Це може зробити будь-яка зацікавлена фізична особа, в першу чергу потерпілий, а також юридична особа або в більш рідкісних випадках міжнародних порушень — держава, громадянином якої є особа, чиї інтереси уражені. В деяких країнах переслідування за порушення права на твори може бути розпочате за ініціативою будь-якої особи, яка стверджує, що вона знала про вчинене посягання. Автора або іншого володільця авторських прав ці закони не зобов'язують подавати скаргу. Оскільки країни, які прийняли таку систему, будують її в цілому на громадському інтересі, питання про доцільність громадського переслідування вирішує державний обвинувач, спираючись на факти, викладені в заяві. Всіма державами визнається, що потерпіла сторона може подати скаргу з метою інформування компетентних органів про вчинення протиправної дії. Зважаючи на те, що порушення авторських прав зачіпають приватні інтереси, як умову для вчинення офіційних дій ставлять подання скарги потерпілою стороною. В першу чергу мається на увазі автор, після його смерті — спадкоємці. Якщо авторами є кілька осіб, то будь-який співавтор може само-стійно розпочати судове переслідування. Якщо автор або його спадкоємці передали свої виключні права третій особі, то саме правонаступник має право підтримувати і відстоювати їх у суді. В ряді країн у випадку порушення авторських прав скаргу мають право подати різні товариства, тобто організації, покликані сприяти здійсненню авторських правомочностей, оберігати матеріальні та моральні інтереси своїх членів. Подібна процедура іноді застосовується в міждержавних відносинах, коли між національними організаціями авторів укладаються взаємні угоди про припинення незаконного використання на території їхніх країн творів авторів, які є членами аналогічної організації іншої країни.ПОДАТИ ПОЗОВподать искsueРозпочати або продовжити дії, передбачені законом, щодо відновлення прав, брати участь у справі до належного закінчення. Почати і виконати юридичне значимі дії проти іншої особи.ПОЕЗІЯпоэзияpoetryОсоблива, насичена смислом і специфічно організована мова, що реалізує поетичну функцію мови.ПОЕМАпоэмароетВеликий віршований твір з розповідним або ліричним сюжетом; невелика лірична п'єса довільної побудови для музичного інструменту; великий симфонічний твір для оркестру або соло з оркестром із програмним змістом; вокальний або вокально-симфонічний твір.159ПОЗИВАЧПОЗИВАЧистецplaintiffОсоба, яка подає позов; сторона, яка скаржиться або подає позов у цивільному судочинстві.ПОЗИТИВпозитивpositiveФотографічне зображення (відбиток з негативу), де світлі та темні місця й кольори розподіляються так само, як у дійсності.ПОЗОВискclaim, action, suitПодана в судовому або арбітражному порядку вимога, що випливає з належного позивачеві права в силу договору або інших передбачених законом підстав.ПОЗОВИ З ПРИВОДУ ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ иски по поводу нарушений авторских прав suits regarding violation of copyrightСпір порушується шляхом подання особою (позивачем) письмової позовної заяви до суду, як правило, за місцем знаходження відповідача. У спорі можуть брати участь і треті особи — громадяни та юридичні особи. Якщо в спорі бере участь хоча б один звичайний громадянин (не підприємець), то позов подається до суду. В решті випадків спори розглядаються в арбітражних судах. Позовна заява оплачується державним митом. Автори, що подають позови до суду, від сплати державного мита звільняються. На першому етапі спір розглядається одним суддею. Позивач повинен доказати ті обставини порушення авторських прав, на які він посилається, а саме: факт наявності в нього права, а також факт порушення свого права. Відповідач може спростувати ці факти або доказати, що в нього було право на використання твору. При поданні позову або в процесі його розгляду суд може вжити заходів щодо забезпечення позо-ву (арешт тиражу книги, арешт банківського рахунку відповідача, заборона відповідачеві використовувати твір). У процесі судових засідань ведуться протоколи. Рекомендується будь-які усні заяви в суді підкріплювати письмово. Після розгляду справи суд виносить рішення. Винесене судове рішення може бути оскаржене. Касаційна скарга може бути подана протягом 10 днів після винесення судом рішення в остаточній формі. До арбітражного суду протягом одного місяця після винесення рішення може бути подана апеляційна скарга, а якщо її розгляд не дасть позитивного результату — касаційна скарга до вищого арбітражного суду. Касаційна скарга може бути подана протягом одного місяця після пропуску строку на подачу апеляційної. В подальшому на судові рішення можуть бути подані скарги в порядку нагляду — до вищих судових інстанцій або до прокуратури. Судові рішення, що вступили в силу, підлягають примусовому виконанню (з рахунку відповідача знімаються відповідні суми тощо).ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ исковая давность limitation of actionУ цивільному праві строк для захисту права за позовом особи, право якої порушено.ПОКАЗ ПАНТОМІМИ представление пантомимы entertainment in dumb showВиконання твору, який виражає чуття або драматичні дії шляхом жестів, поз і міміки, не вдаючись до слів. Пантоміма кваліфікується як твір. Деякі авторські законодавства не забезпечують охорону пантомім, якщо не здійснена їх фіксація за допомогою відповідних знаків чи опису або за допомогою будь-якої іншої форми, придатної для сприйняття.160ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ У МІЖНАРОДНИХ КОНВЕНЦІЯХ...ПОКАЗ ТВОРУ показ произведения demonstration of a workДемонстрація оригіналу або примірника твору безпосередньо або на екрані за допомогою плівки, діапозитиву, телевізійного кадру або інших технічних засобів, а також демонстрування окремих кадрів аудіовізуального твору без дотримання їх послідовності.ПОКАЗ У КОЛІ СІМ'Ї представление в кругу семьи demonstration in the familyПоняття «сімейне коло» застосовується лише до зібрання, що зберігає певний ступінь близькості його учасників. Під «безоплатністю показу» розуміється, що запрошені не беруть участі в затратах на організацію публічного показу.ПОКАЗ ФІЛЬМУ показ фильма demonstration of a filmПублічне демонстрування фільму, здійснюване в кінозалі, по ефірному, кабельному, супутниковому телебаченню та іншими технічними способами.ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНЕ СВІДОЦТВО НА ПРАВО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ І ДЕМОНСТРУВАННЯ ФІЛЬМІВ (1998 р.) Положение о Государственном свидетельстве на право распространения и демонстрирования фильмов (1998 г.) Regulation on State Certificate on the Right to Circulate and Demonstrate films (1998)Зазначені свідоцтва (прокатні посвідчення) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1315 видає Міністерство культури і мистецтв юридичним і фізичним особам. Прокатне посвідчення надає право на розповсюдження (продаж, прокат) і демонстрування всіх видів національних та іноземних фільмів, а також право на їх тиражування з метою розповсюдження і демонстрування на території України будь-яким кінотеат-ром, кіноустановкою, відеоустановкою, прокатним пунктом відеокасет, торговельним підприємством, підприємством з тиражування, а також телерадіоорганізаціями, зокрема і кабельним телебаченням. Для одержання прокатного свідоцтва володілець відповідних прав на фільм надає юридичне завірені копії (ксерокопії) угод (контрактів), інших документів, що підтверджують право даної особи на розповсюдження і демонстрування фільму, починаючи від його виробника.ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ У МІЖНАРОДНИХ КОНВЕНЦІЯХ ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВАположения об обеспечении правв международных конвенциях об авторскомправе и смежных правахregulations on maintenance of rights regardinginternational conventions on copyrightand neighbouring rightsМіжнародні конвенції з охорони авторських і суміжних прав містять зобов'язання держав щодо забезпечення адекватного захисту прав, передбачених цими конвенціями. Так, статті 16(1) і 16(2) Берн-ської конвенції передбачають, що контра-фактні примірники творів підлягають арешту в будь-якій країні Союзу, де цей твір користується правовою охороною. Зазначені положення застосовуються також до відтворень, що походять із країни, в якій твір не охороняється або перестав користуватись охороною. Стаття 13(3) передбачає арешт в країні імпорту примірників музичних творів, які були ввезені без дозволу автора або іншого володільця авторського права. Бернська, Римська конвенції, Конвенція з охорони фонограм опосередковано вимагають вжиття відповідних заходів щодо захисту прав у кожній країні-учасниці конвенції. Так, стаття 36 Бернської конвенції передбачає, що кожна країна-учас-ниця зобов'язана вжити, відповідно до своєї конституції, необхідних заходів для забезпечення застосування конвенції. Припускається, що кожна країна в момент, коли вона стає зв'язана конвенцією, буде110-78161ПОНЯТТЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВАспроможна, відповідно до свого внутрішнього законодавства, виконувати положення конвенції. Аналогічні положення містяться в статті 26 Римської конвенції. Стаття 2 Конвенції з охорони фонограм зобов'язує кожну державу-учасницю охороняти інтереси виробників фонограм, які є громадянами інших держав-учасниць, від виробництва примірників фонограм без згоди виробника і від ввезення таких примірників кожного разу з метою їх розповсюдження серед публіки, а також розповсюдження їх серед публіки. Стаття 3 залишає питання конкретного способу забезпечення захисту на розсуд договірних держав, які можуть вибрати один або більше з наступних способів: охорона за допомогою авторського права і суміжних прав; охорона за допомогою законодавства про недобросовісну конкуренцію; охорона за допомогою кримінальних санкцій.ПОНЯТТЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА понятие авторского права concept of copyrightАвторське право в об'єктивному розумінні становить сукупність правових норм, які регулюють відносини щодо створення і використання творів літератури, науки і мистецтва. Авторське право в суб'єктивному розумінні — це ті особисті немайнові та майнові права, які належать особам, що створили твори літератури, науки і мистецтва.ПОНЯТТЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇВЛАСНОСТІпонятие интеллектуальной собственностиconcept of intellectual propertyУ більшості країн світу власність розуміється як суспільні відносини, що історично склалися, стосовно присвоєння або розподілу матеріальних об'єктів. Під інтелектуальною власністю сучасні національні законодавства і міжнародні угоди вважають сукупність виключних прав як особистого немайнового, так і майнового характеру на результати інтелектуальної та творчої діяльності, а також на деякі інші прирівня-ні до них об'єкти, конкретний перелік яких встановлюється законодавством відповідної країни з врахуванням прийнятих міжнародних зобов'язань.ПОП-МУЗИКАпоп-музыкаpop-musicПоняття, що охоплює різні стилі, жанри і напрями масового музичного мистецтва.ПОПУЛЯРНЕ ВИДАННЯпопулярное изданиеmass edition, popular editionВидання, призначене для задоволення непрофесійних інтересів широких кіл читачів; видання, яке користується успіхом у читача.ПОПУРІпопурирор-роиггїМузичний твір, що складається з різних уривків.ПОРІВНЯННЯ СТРОКІВ ОХОРОНИ сравнение сроков охраны comparison of terms of protectionЗдійснення порівняння строків охорони авторського права, передбаченого законодавством країни, де запитується охорона, і країни походження твору, передбачене з метою взаємного застосування в цих країнах менш тривалого з цих двох строків охорони. Країни, які застосовують правило порівняння строків охорони, співвідносять свої дії з відповідними міжнародними нормами з авторського права. Відповідно до Бернської конвенції строк охорони, що надається країною, де запитується охорона, не повинен перевищувати строк, встановлений у країні походження твору, якщо тільки законодавство країни походження не передбачає інших положень. Відповідно до Всесвітньої конвенції про авторське право її учасники не зобов'язані надавати охорону на більш тривалий строк, ніж той, який передбачений для відповідного виду твору в країні, громадянином якої є автор,162ПОРЯДОК ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВабо у випадку опублікованих творів — у країні, де твір опубліковано вперше.ПОРТРЕТпортретportraitЗображення обличчя людини чи групи людей в живопису, скульптурі, графіці або фотографії; жанр образотворчого мистецтва.ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА„uyyyy^„u$&,.?aaeeiiZ.i?т?Zyyyy^„[email protected]?„2d(y ¤@?B – ae 0?„yyyy^„yyyy^„yyyy^„Uea¦ thD?i¦[email protected][email protected][email protected]?„?yyyy]„?X?o>

¬

$

&

<>

?

?

¬

E

E

O

?

o

¬

E

o

d(y ¤

??????

??

^„

4

6

d

6

A

A

O

O

d#y ¤

[email protected]?yyB*CJ

OJQJ^JaJ

d(y ¤

^?????

o

¬

*

?

®

O

e

e

?

o

?

®

®

¬

yyyy^„

d(y ¤

????????

?

[email protected]?uyB*CJ

OJQJ^JaJ

d

d

P

R

?

?

?

¤

?

Ae

AE

AE

????????

??

d(y ¤

d(y ¤

aU ¤

¦ :

$

&

8

:

?

?

I

????????

?

z

?

:

x

z

|

?

?

I

?

??????

$

(

4

8

R

T

?

d

d

????????

????????

????????

???aJ

????????

?

$

4

6

~

?

2 8 a 6

?”??

[email protected]?

yyyy^„

????????

@?

[email protected]?

????????

d(y ¤

????????

d(y ¤

¤

?„ ¤

,

0

4

P

T

X

f

h

p

t

x

z

|

O

Oe

O

Z

\

h

n

TH

a

e

i

o

th

[email protected]?thyB*CJ

OJQJ^JaJ

??

[email protected]?ueyB*CJ

OJQJ^JaJ

„f

yyyy]„f

????????

[email protected]?

.

>

@

@

?

?

?

?

?

?

@

?

th

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

О

?

?

?

?

?

?

H

P

R

t

?

?

¤

¦

?

¬

?

?

R

?

f

d(y ¤

d(y ¤

?

H

?

?

?

Oe

&

:

F

L

N

R

T

Z

\

d

f

f

ue

b

?

b

!

$!

X&

V

¬

L

?

i

?-

a-

0

~

[email protected]?

-?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

!

“!

$!

Ae!

j”

?”

#

Z#

oe#

F$

?$

o$

th$

%

<%’%a%:&V&X&X&”&I&'d'~'?'”'–'?'?'¦'?'¶'?'AE'E'a'ae'o'u'@(X&u'2-l-?-O-(./-/E/O/@(U(‚)Oe)*&*x*E*+b+,R,¦,u,0-2-j-l-~-?-?????????????????E/E/?/O/O/\0^0`0b0d0f0?01`1®1u1J2c2o2J3?3e3>4

”4

ae4

65

*6

X6

Z6

„6

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

„6

A6

7

“7

.7

47

67

7

c7

®7

°7

oe7

8

8

D8

–8

–8

?8

o8

u8

@9

9

I9

Oe9

e9

:

-:

l:

t:

v:

E:

u:

;

;

;

:>

>

a>

a>

o>

ue>

th>

2?

6?

??

’?

??

??

O?

@

@

@

@

@

[email protected]

[email protected]

^@

[email protected]

’@

”@

[email protected]

A

\A

¬A

B

$B

$B

,B

.B

NB

 B

?B

>C

’C

?C

?C

IC

OeC

OC

aC

.D

VD

^D

`D

vD

AED

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

AeG

aG

aeG

H

H

FH

HH

|H

~H

„H

AEH

EH

IH

I

I

2I

4I

@I

BI

FI

HI

¦I

?I

AeG

aeG

H

HH

~H

EH

I

HI

?I

iI

-J

>M

HM

yyyy ?I

iI

iI

J

J

-J

dJ

¶J

K

TK

¤K

oK

@L

”L

aeL

M

@M

FM

HM

JM

?M

?M

?M

?M

HM

?M

 M

O

JO

jO

®O

?O

P

?R

¦S

?M

 M

cM

oM

’N

aeN

O

O

HO

JO

hO

jO

¬O

®O

?O

?O

thO

P

?P

?P

°P

h?=OCJaJ °P

?P

]

_

Oe\

ue\

]

]

(]

*]

<]>]

I^

_

_

@_

h_

z_

|_

?_

?_

O_

ue_

th_

6`

8`

_

?_

th_

8`

N`

?`

?`

ae`

c

c

??

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

c

zc

?c

oee

 f

“h

@h

?h

6o

xc

zc

|c

~c

?c

‚c

Oec

$d

Ed

e

je

Ae

oe

oee

(f

^f

lf

nf

‚f

„f

?f

?f

?f

 f

„g

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

¦k

ik

,m

zm

Em

n

On

aen

aen

in

in

oen

on

o

4o

6o

No

Po

ho

jo

„o

†o

Io

p

p

tp

?p

?

?

?

?

?

?

?

?

?

??p

?p

Ip

op

up

uep

q

q

Vq

¦q

oq

r

-r

Vr

?r

‚r

Er

Ir

‚r

Ir

aer

?

??

a?

~™

Oe™

O™

a™

ae™

?™

u™

ue™

B?

??

„?

ph „?

?

’?

??

 ?

??

¬?

o?

?›

i›

H?

??

-?

?

H?

Z?

‚?

’?

 ?

¬?

?

??

*?

Y

th¦

¦©

????

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?Т??

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

yyyy]„? ^„ ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?Т??

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?Т??

?

?

?

?

?

?

?

?

¦°

1/4°

±

”±

–±

?Љ?–±

?

0?

I?

v?

A?

?

??

µ

®µ

Oeµ

?Т??¶

?

?

“?

$?

0?

2?

@?

B?

??

??

¶?

??

3/4?

A?

A?

O?

U?

?Т?R¶

?

$?

2?

B?

¶?

A?

U?

a?

ae?

aOA¶??xnb

???????U?

Ue?

TH?

a?

a?

ae?

ae?

o?

o?

u?

?

?

?

Z?

¬?

ue?

P?

c?

????ae?

o?

?

¬»

1/4

??

o?

»

¬»

AE»

1/4

1/4

`1/4

?1/4

’1/2

Ue1/2

h?

??

??

??

U?

o?

o?

*A

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

o?

aA

3/4A

bA

oeA

ueC

8E

nE

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

†Ae

OAe

*A

xA

IA

-AE

pAE

AAE

C

fC

uC

ueC

E

*E

6E

8E

lE

nE

~E

?E

”E

–E

¦E

¦E

?E

aE

aeE

*E

zE

IE

-E

AE

E

E

“E

NE

XE

ZE

^E

`E

bE

dE

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

jI

lI

vI

?I

‚I

cI

¤I

EI

OI

OeI

UeI

THI

$?

^?

`?

„?

¬?

??

¶?

‚I

¤I

THI

`?

3/4?

6O

IO

AEO

?:?¶?

1/4?

3/4?

N

PN

¤N

oN

4O

6O

hO

?O

–O

 O

?O

?O

?O

IO

IO

O

bO

?O

AeO

AEO

UO

iO

oO

uO

O

O

LO

?

?

?

?

?

?

?

?

?

??? ?LO

?O

OeO

OO

oO

oO

thO

O

O

:O

ZO

nO

pO

†O

?O

OO

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

$U

>U

JU

ZU

\U

nU

pU

?U

U

XU

DU

’U

aU

a

ha

ja

?a

¬a

Oea

tha

ae

ae

(ae

*ae

.ae

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Rae

*e

¦e

®e

e

-e

>e

he

ji

’e

”e

¤e

¦e

ie

@e

¬e

®e

?e

ee

oee

e

e

aJ ph ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

i

i

i

i

“i

6i

8i

i

Di

Fi

Ri

Ti

Vi

Xi

hi

ji

°i

i

Ri

ci

oi

oi

Hi

?i

oi

Fi

ei

?

?

B?

-ji

oei

?

Oe?

?n

THn

(o

Bo

?o

¦o

B?

?

–?

??

¬?

®?

Ae?

AE?

O?

Oe?

$n

vn

†n

?n

°n

Uen

THn

uen

o

&o

(o

aJ ph (o

@o

Bo

?o

?o

¤o

¦o

oo

vo

zo

?o

?o

Do

–o

aeo

😮

?o

co

¤o

Io

Io

aJ ph ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Io

Oo

oe

oe

poe

¬oe

°oe

?oe

oeoe

/

/

/

/

&/

*/

Ішо <ин • .noinq,ПРАВО НА ВИНАГОРОДУ ЗА ВІДТВОРЕННЯ ДЛЯ ПРИВАТНОГО ВИКОРИСТАННЯПРАВОВОЛОДІЛЕЦЬправообладатель owner of copyrightОсоба, якій належить авторське право на твір. За більшістю національно-правових законодавств первинним правоволо-дільцем є автор, який одержує авторське право за законом при створенні твору. Пра-воволодільцями можуть також бути спадкоємці автора в результаті спадкування. Виключні майнові права на твір можуть бути передані за договором.ПРАВО НА АНОНІМНИЙ ТВІРправо на анонимное произведение right on an anonymous workАвторсько-правове законодавство, як правило, визнає, що з тих або інших причин автор може побажати опублікувати свій твір, не розкриваючи свого імені (анонімно). У більшості держав авторські права на такі твори здійснюються видавцем. Однак видавець не справжній володілець авторських прав. Це — процесуальна презумпція, яка дає йому можливість здійснювати авторські права, як правило, до того часу, доки істинний автор не розкриє своє справжнє ім'я.ПРАВО ДОСТУПУ ДО ТВОРУ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА право доступа к произведению изобразительного искусства right of access to a work of fine artsЯкщо при передачі твору образотворчого мистецтва у власність іншій особі автор не поступиться своїми майновими правами, то він має право вимагати доступу до цього твору з метою його використання для відтворення (виготовлення примірників, слайдів, карток, переробок тощо) за умови, що це не зачіпає необгрунтовано законних прав та інтересів власника твору образотворчого мистецтва. Власник не може відмовити автору в доступі до твору без достатніх підстав.ПРАВО НА АДАПТУВАННЯправо на адаптирование adaptation rightВиключне право володільця авторського права на підготовку похідних творів, заснованих на творі, що охороняється авторським правом. Комп'ютерна програма може одержати охорону за авторським правом як оригінальний авторський твір, але охорона поширюється лише на конкретне вираження програми і не є застереженням від копіювання ідеї або алгоритму, що лежить в основі програми.ПРАВО НА ВИКОНАННЯ право на исполнение right on performanceПраво довести до слухового сприйняття музичний твір шляхом виконання або публічно поставити твір на сцені. Право виконання охоплює право довести виконання до публічного сприйняття за межами приміщень, в яких відбувається виступ, за допомогою екрана, посилювача або аналогічних технічних засобів.ПРАВО НА ВИНАГОРОДУЗА ВІДТВОРЕННЯ ДЛЯ ПРИВАТНОГОВИКОРИСТАННЯправо на вознаграждениеза воспроизведение для частногоиспользованияright to remuneration for reproduction forprivate useАвтор повинен одержати винагороду за те відтворення, якому не міг фактично перешкоджати. Вона призначається авторам творів, з яких зроблений звукозапис або відеозапис. Винагорода виплачується виробником або імпортером матеріальних носіїв запису. Винагорода розподіляється в певних пропорціях між автором, виробником фонограми і виконавцем.173ПРАВО НА ВИНАГОРОДУ ЗА ЕФІРНЕ МОВЛЕННЯ І СПОВІЩЕННЯ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО ВІДОМАПРАВО НА ВИНАГОРОДУ ЗА ЕФІРНЕ МОВЛЕННЯ І СПОВІЩЕННЯ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО ВІДОМА право на вознаграждение за эфирное вещание и сообщение для всеобщего сведенияright to remuneration for broadcasting and communication to the publicВиконавці та виробники фонограм мають право на одноразову справедливу винагороду за пряме або непряме використання фонограм, опублікованих з комерційною метою, для ефірного мовлення або будь-якого сповіщення для загального відома.ПРАВО НА ВІДКЛИКАННЯ ВНАСЛІДОК НЕВИКОРИСТАННЯ право на отзыв вследствие неиспользования right on recall in case ofnonuseЯкщо володілець виключного права на використання не реалізує або недостатньо реалізує його, і тим істотно порушуються правомірні інтереси автора, то останній може відкликати право на використання. Це правило не застосовується, якщо невикористання залежить переважно від причин, усунення яких залежить від автора.ПРАВО НА ВІДТВОРЕННЯ право на воспроизведение reproduction rightОдне з майнових прав автора. Відтворення полягає в матеріальній фіксації твору всіма засобами, що дозволяють його публічне сповіщення шляхом опосередкованої передачі. Відтворення зводиться до непрямого контакту між публікою і відтвореним твором, що дає можливість відрізнити ці способи від публічного показу, під час якого відбувається безпосередня взаємодія публіки з представленим показом. Незалежно від того, яким способом здійснюється відтворення, на нього повинен бути одержаний дозвіл автора твору. При цьому матеріальний носій, в якому втілений твір, не має значення. Стосовно твору архітектури відтворення полягає також у повторному виконанні креслення або типового проекту. Будова кожної споруди за типовим про-ектом повинна здійснюватися за попередньою згодою автора.ПРАВО НА ВІДТВОРЕННЯЗА ДОПОМОГОЮ ВІДЕО-I ФОНОГРАМправо на воспроизведение посредствомвидео- и фонограммright on reproduction with help of videoand phonogramsПраво довести до публічного сприйняття читання або виконання твору за допомогою відео- або фонограми.ПРАВО НА ДЕКЛАМАЦІЮ право на декламацию right on declamationПраво публічно довести до слухового сприйняття літературний твір шляхом виконання. Право декламації охоплює право довести читання до публічного сприйняття за межами приміщень, у яких відбувається виступ, за допомогою екрана, посилювача або аналогічних технічних засобів.ПРАВО НА ДЕМОНСТРУВАННЯФІЛЬМУправо на демонстрирование фильмаright on film's demonstrationВиключне або невиключне право на демонстрування (публічний показ) фільму. Права демонстрування фільму складаються з: кінотеатрального права (демонстрування фільмокопій на відеоносієві у визначених для цього і обладнаних спеціально відеопроекційною апаратурою приміщеннях або в приміщеннях, безпосередньо не пов'язаних із демонструванням фільмів, обладнаних відеопроекційною апаратурою або телевізійними приймачами); телевізійного права (демонстрування фільмокопій на відеоносієві або кіноплівці каналами мовлення ефірного, супутникового, кабельного телебачення).174ПРАВО НА ІМПОРТПРАВО НА ДИСТРИБ'ЮТЕРСТВО право на дистрибьютерство distribution rightОдне з виключних прав, надане володільцю права. Це право відоме також як «доктрина першого продажу». Володілець авторського права має право заборонити всім іншим займатися дистриб'ютерством свого твору. Після продажу примірника твору, що охороняється авторським правом, «доктрина першого продажу» дозволяє володільцю придбаного примірника використовувати його на свій розсуд. Авторське право і право на дистриб'ютерство забезпечує володільцю авторського права можливість контролювати тільки «першу передачу власності». Певні винятки з цієї доктрини існують щодо звукозаписів. «Доктрина першого продажу» не надає права володільцю примірника на подальше копіювання (тиражування) оригіналу твору або його копій. У контексті «доктрини першого продажу» можлива відповідальність «невинної третьої особи» за порушення виключних прав, якщо не мав місце «перший продаж» володільцем авторського права на твір.ПРАВО НА ЕКСПОНУВАННЯ право на экспонирование right on exhibitingПраво виставити на публічний огляд оригінал або копію неопублікованого твору образотворчого мистецтва або неопубліко-ваної фотографії.ПРАВО НА ЗАХИСТ РЕПУТАЦІЇАВТОРАправо на защиту репутации автораright on protection of author's reputationОдне з особистих немайнових прав автора, за яким за автором закріплюється право на захист твору, включаючи його назву, від будь-якого спотворення або іншого посягання, здатного завдати шкоди честі та гідності автора. Зміст зазначеного права полягає в тому, що при виданні, публічному виконанні або іншому використанні твору забороняється без згоди автора вносити будь-які змі-ни як до самого твору, так і до його назви і, крім того, в позначення імені автора. Забороняється без згоди автора додавати до твору при його виданні ілюстрації, передмови, післямови, коментарі та будь-які пояснення. Право на захист твору від спотворення виникає від моменту створення твору і припиняється зі смертю автора.ПРАВО НА ЗДІЙСНЕННЯ КОМЕРЦІЙНОГО ПРОКАТУ КОМП'ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ ТА КІНЕМАТОГРАФІЧНИХ ТВОРІВ право на осуществление коммерческого проката компьютерных программ и кинематографических произведений right on realization of commercial lending of computer programs and cinematographic worksАвтори та їх правонаступники мають право дозволяти або забороняти комерційний прокат примірників комп'ютерних програм та кінематографічних творів за винятком випадків, коли прокат кінематографічних творів призводить до широкого розповсюдження копій таких творів, що значно послаблює виключні права на репродукування, або сама комп'ютерна програма не є суттєвим об'єктом комерційного прокату.ПРАВО НА ІМПОРТ право на импорт right on importОдне з майнових прав автора, яке становить виключне право автора імпортувати примірники твору з метою розповсюдження, включаючи примірники, виготовлені за дозволом володільця виключних авторських прав. Мається на увазі закріплення за автором можливості здійснювати контроль за ввезенням на територію дії його авторських прав примірників створеного ним твору, які виготовлені за кордоном. Підставою для виділення права на імпорт є територіальна обмеженість сфери дії авторських прав.175ПРАВО НА ІМ'ЯПРАВО НА ІМ'Я право на имя right on nameОдне з особистих немайнових прав автора, що надається з метою індивідуалізації осіб, які створюють твори літератури, науки і мистецтва. Автор може випустити у світ твір під власним іменем, під псевдонімом або анонімно. Автор реалізує право на ім'я у випадках використання його твору, коли вступає в договірні відносини з іншими особами і організаціями. Автор має право вимагати зазначення свого імені кожного разу при виданні, публічному виконанні, передачі по радіо, цитуванні та іншому використанні свого твору. Право на ім'я включає в себе можливість вимагати, щоб ім'я автора (псевдонім) не спотворювалося при його зазначенні особами, які використовують твір.ПРАВО НА КІНЕМАТОГРАФІЧНУПЕРЕРОБКУправо на кинематографическую переработкуright on cinematographic remakingАвтори літературних і художніх творів мають виключне право дозволяти: кінематографічну переробку і відтворення своїх творів та поширення перероблених або відтворених таким способом творів; публічний показ і виконання перероблених або відтворених творів і сповіщення їх по проводах для загального відома. Переробка в будь-яку іншу художню форму кінематографічної постановки, похідної від літературного або художнього твору, незалежно від дозволу його автора, вимагає також дозволу автора оригінального твору.ПРАВО НА ОБНАРОДУВАННЯ право на обнародование right on disclosureОдне з особистих немайнових прав автора, під яким закон розуміє здійснення за згодою автора дії, яка вперше робить твір доступним для загального відома шляхом його опублікування, публічного показу або виконання, передачі в ефір або іншим способом. Суть права на обнародування можнавизначати як юридичне забезпечену автору можливість публічного оголошення створеного ним твору. Право на обнародування включає в себе право на відкликання, тобто право відмовитися від раніше прийнятого рішення про обнародування твору. При реалізації права на відкликання неопублікова-ного твору необхідно виконати передбачену законом умову про відшкодування користувачеві завданих таким рішенням збитків, включаючи упущену вигоду.ПРАВО НА ОДЕРЖАННЯВИНАГОРОДИправо на получение вознагражденияright to remunerationПраво на одержання винагороди не можна розглядати як окрему авторську правомочність, воно входить складовою частиною до права на використання твору.ПРАВО НА ОПУБЛІКУВАННЯ право на опубликование right to publicationОдне з особистих немайнових прав автора, яке полягає у визнанні за автором можливості випуску в обіг примірників твору в кількості, достатній для задоволення розумних потреб публіки, виходячи з характеру твору. Право на опублікування здійснюється будь-яким встановленим законом способом, тобто шляхом видання, публічного виконання, публічного показу, передачі по радіо, телебаченню тощо.ПРАВО НА ОХОРОНУ ЦІЛІСНОСТІТВОРУправо на охрану целостности произведенияright on protection of work's integrityОскільки творчість автора тісно пов'язана з його особою і репутацією, він зацікавлений у володінні правом перешкоджати будь-якому спотворенню його твору, переробці або деформації його, а також будь-яким іншим діям при використанні твору, які дискредитують його і завдають шкоди честі і доброму імені автора. Автор може заборонити використання свого твору або вимагати в цьому зв'язку відшкодування176ПРАВО НА ПРОКАТморальних збитків. Зазначена правомочність реалізується, наприклад, встановленням для видавця обов'язку звернутися до автора за згодою на внесення до твору змін, що відповідають, на думку видавця, редакторським вимогам, на скорочення обсягу твору. Ніхто не має права змінювати форму або зміст твору без згоди автора.ПРАВО НА ПЕРЕДАЧУ В ЕФІР право на передачу в эфир right on broadcastingОдне з майнових прав автора, котре як особлива його майнова правомочність характеризується такими основними особливостями: даному праву властивий елемент публічності; твір доводиться до загального відома за допомогою спеціальних радіосигналів (радіохвиль); передаватися в ефір можуть як обнародувані, так і не обнародувані твори; поняття «передача в ефір» охоплює собою як первинне сповіщення твору публіці, так і наступну передачу твору в ефір.ПРАВО НА ПЕРЕКЛАД право на перевод right on translationОдне з майнових прав автора, яке передбачає його можливість самому перекладати і використовувати переклад свого твору, а також право автора давати дозвіл на переклад і використання перекладу іншими особами.ПРАВО НА ПЕРЕРОБКУправо на переработку remake rightОдне з майнових прав автора, за яким йому належить право переробляти, аранжувати або іншим способом аналогічно змінювати твір. Це право включає в себе можливість автора самому переробляти твір в інший вид, форму чи жанр або давати дозвіл на переробку іншим особам. Створювані в результаті творчої переробки твори є новими об'єктами авторського права, однак їх використання може здійснюватися лише за згодою авторів оригінальних творів.ПРАВО НА ПОКАЗ право на показ right on demonstrationПраво довести до публічного сприйняття твір образотворчого мистецтва, фотографію, кінотвір чи зображення наукового або технічного характеру за допомогою технічних засобів. Право на показ не включає права на трансляцію таких творів.ПРАВО НА ПРОЕКТИ ОФІЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ, СИМВОЛІВ І ЗНАКІВ право на проекты официальных документов, символов и знаковright on drafts of official documents, symbols and marksПраво авторства на проект офіційного документа, символу або знака належить особі, яка створила проект (розробнику). Розробники проектів офіційних документів, символів і знаків мають право публікувати такі проекти, якщо це не заборонено органом, за дорученням якого розроблявся проект. При публікації проекту розробник має право зазначати своє ім'я. Проект може бути використаний компетентним органом для підготовки офіційного документа без згоди розробника, якщо проект ним опублікований або надісланий відповідному органу. При підготовці офіційних документів, символів і знаків на основі проекту до нього можуть вноситися доповнення і зміни на розсуд органу, що здійснює підготовку офіційного документа, символу або знака. Після схвалення проекту компетентним органом він може використовуватися без зазначення імені розробника.ПРАВО НА ПРОКАТ право на прокат lending rightАвтори комп'ютерних програм, кінематографічних творів і творів, втілених у фонограмах, користуються виключним правом дозволяти комерційний прокат для публіки оригіналів або примірників своїх творів, комп'ютерних програм і фонограм. Прокат не застосовується по відношенню до комп'ютерних програм, якщо сама про-12 0-78177ПРАВО НА ПУБЛІЧНЕ ВИКОНАННЯграма не є головним об'єктом прокату, та по відношенню до кінематографічних творів, якщо такий комерційний прокат не приводить до широкого копіювання творів, що завдає суттєвої шкоди праву на відтворення.ПРАВО НА ПУБЛІЧНЕ ВИКОНАННЯ право на публичное исполнение right on public performanceОдне з майнових прав автора, яке полягає в показі твору шляхом гри, декламації, співу, танцю в живому виконанні за допомогою технічних засобів, а також показ кадрів аудіовізуального твору в їх послідовності. Публічне виконання має місце лише тоді, коли виконання здійснюється в місці, відкритому для вільного відвідування, або в місці, де присутня значна кількість осіб, які не належать до звичайного кола сім'ї.ПРАВО НА ПУБЛІЧНИЙ ПОКАЗ право на публичный показ right on public demonstrationОдне з майнових прав автора, під яким розуміється демонстрація оригіналу або примірника твору безпосередньо або на екрані за допомогою плівки, діапозитиву, телевізійного кадру, а також демонстрація телевізійних кадрів у їх послідовності. Публічний показ має місце лише тоді, коли показ здійснюється в місці, відкритому для вільного відвідування, або в місці, де присутня значна кількість осіб, які не належать до звичайного кола сім'ї.ПРАВО НА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ право на распространение dissemination rightОдне з майнових прав автора, яке полягає у введенні в цивільний оборот примірників творів будь-яким способом, наприклад шляхом продажу або здавання в прокат. При цьому, якщо примірники правомірно опублікованого твору введені до цивільного обороту шляхом продажу, то допускається їх подальше розповсюдження без згоди автора і без виплати йому винагороди.ПРАВО НА РОЗПОВСЮДЖЕННЯФІЛЬМУправо на распространение фильмаfilm's dissemination rightВиключне або невиключне право на тиражування, продаж, передачу в прокат (оренду) фільму. Право на розповсюдження фільму складається з: кінотеатрального права (тиражування фільмів, їх здавання в прокат, оренду); права домашнього відео (тиражування фільмокопій на відеоносіях, їх продаж, передача в прокат, оренду, для публічного показу через відеопроекцію); телевізійного права (тиражування фільмокопій на відеоносіях, їх продаж, передача в прокат, для публічного показу каналами мовлення).ПРАВО НА СПОВІЩЕННЯДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО ВІДОМАправо на сообщение для всеобщего сведенияcommunication to the public rightАвтори літературних і художніх творів мають виключне право дозволяти будь-яке сповіщення своїх творів для загального відома через проводові або безпроводові засоби зв'язку, включаючи доведення своїх творів до загального відома таким способом, що представники публіки можуть мати доступ до таких творів у будь-якому місці і в будь-який час за їх власним бажанням. Надання фізичних засобів, які дозволяють або здійснюють сповіщення для загального відома, не вважається сповіщенням для загального відома.ПРАВО НА СПОВІЩЕННЯ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО ВІДОМА ПО КАБЕЛЮправо на сообщение для всеобщего сведенияпо кабелюright on cable communication to the publicОдне з майнових прав автора, яке близьке за змістом до права на передачу в ефір. Відмінність зазначеного права полягає в технічному методі доведення твору до відома публіки.178ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИПРАВО НА СПОВІЩЕННЯ ТРАНСЛЬОВАНИХ ТВОРІВправо на сообщение транслируемыхпроизведенийright on communication of translated worksПраво довести до публічного сприйняття трансляцію твору на екрані, через гучномовець або аналогічний технічний пристрій.ПРАВОНАСТУПНИК АВТОРАправопреемник автора successor in title of the authorОсоба, яка замінює автора як володільця права ( в цілому або якого-небудь із спеціальних прав автора) і одержує ці права через будь-яку правомірну підставу (наприклад, відступлення прав або їх спадкування).ПРАВОНАСТУПНИКИ ЯК СУБ'ЄКТИАВТОРСЬКОГО ПРАВАправопреемники как субъекты авторскогоправаlegal successors in title as subjectsof copyrightДо суб'єктів авторського права відносяться фізичні та юридичні особи, які не беруть участі в створенні творів літератури, науки і мистецтва, але володіють певним обсягом авторських правомочностей використання творів у результаті спадкування або дії певних укладених з автором угод на використання його твору, їх називають правонаступниками. Правонаступниками стають спадкоємці, юридичні особи, видавництва, театри тощо, які оформили з автором договірні відношення щодо використання його твору. Коло правомочностей правонаступників вужче, ніж у автора, а за характером правомочності похідні, так як переходять від автора.ПРАВО НА ТРАНСЛЯЦІЮ право на трансляцию right on broadcastingПраво зробити доступним для громадськості твір шляхом трансляції по радіо,телебаченню або за допомогою технічних пристроїв.ПРАВОПОРУШЕННЯправонарушениеinfringementПорушення законних прав іншої особи.ПРАВО СЛІДУВАННЯ право следования «droit de suite»У кожному випадку публічного перепродажу твору образотворчого мистецтва (через аукціон, галерею образотворчого мистецтва, художній салон, магазин тощо) автор має право на одержання від продавця відрахувань у відсотках від ціни перепродажу (право слідування). Зазначене право є невідчужуваним і переходить до спадкоємців автора по закону або за заповітом на строк дії авторського права.ПРАКТИКУМ практикум practical workУчбове видання, що містить практичні завдання, задачі та вправи, які сприяють засвоєнню, закріпленню пройденого і перевірці знань.ПРАПОР ДЕРЖАВНИЙ знамя государственное state flagПолотнище одного або кількох кольорів, як правило, з певним зображенням, що є однією з офіційних емблем держави і символізує її суверенітет. Прапор державний належить до об'єктів, що не охороняються авторським правом.ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ превентивные меры preventive measuresДля того, щоб забезпечити володільцям авторських прав більш дієву охорону, законодавство деяких країн передбачає досудо-ві, превентивні заходи, покликані попередити або припинити порушення. До таких12-0-78179ПРЕДМЕТ АВТОРСЬКОГО ДОГОВОРУзаходів відносяться судові позови, що змушують відповідача утриматися від вчинення певних дій, включаючи заборони, спрямовані на припинення посягання. Хоча заборона є найбільш ефективним засобом захисту від незаконної дії, існує ще один спосіб, який стосується матеріальних об'єктів — книг, рисунків, записів тощо. Полягає він у накладенні арешту на предмети або обладнання, використовувані для їх виготовлення. Ордер на такий арешт полегшує сам процес конфіскації і допомагає доказати, що неправомірна дія дійсно була вчинена. Останнє обумовлює рішення суду. Накладення арешту є засобом захисту прав і повинно бути підтверджено компетентним цивільним або кримінальним судом. У певних країнах передбачені також заходи адміністративного характеру, за допомогою яких офіційні особи можуть заборонити ввезення незаконних творів, призупинити їх продаж або публічне виконання.ПРЕДМЕТ АВТОРСЬКОГО ДОГОВОРУ предмет авторского договора subject of the author's contractПредметом авторського договору є твір науки, літератури і мистецтва, відносно створення і використання якого сторони вступають у договірні відносини. Не можуть бути предметом авторського договору: права на використання твору, невідомі на момент укладення договору; права на використання творів, які автор може створити в майбутньому.ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ предмет доказательства fact of evidenceФактами, що мають матеріально-правове значення стосовно справ про порушення авторських прав (предмет доказування), є: належність авторських або суміжних прав позивачу; юридичні факти, відповідно до яких авторське право розповсюджується на твір, що є об'єктом спору; факт порушення авторських прав; розмір доходів, неправомірно одержаних порушником; мета порушення авторських прав.ПРЕДМЕТ РЕГУЛЮВАННЯАВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХПРАВпредмет регулирования авторского праваи смежных правsubject of copyright and neighbouring rightsregulationАвторське і суміжні права регулюють відносини, що виникають у зв'язку з створенням і використанням творів науки, літератури і мистецтва (авторське право), виконань, фонограм, передач організацій мовлення (суміжні права).ПРЕДМЕТ УТИЛІТАРНОГОПРИЗНАЧЕННЯпредмет утилитарного назначенияsubject of utilitarian useВиріб, який виконує властиву йому корисну функцію.ПРЕЗУМПЦІЯ АВТОРСТВАпрезумпция авторства presumption of authorshipЗа відсутності доказу іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору. При опублікуванні твору анонімно або під псевдонімом видавець, ім'я або найменування якого зазначено на творі, за відсутності доказів іншого вважається представником автора і як такий має право захищати права автора і забезпечувати їх здійснення. Це положення діє до тих пір, доки автор такого твору не розкриє свою особу і не заявить про своє авторство.ПРЕЗУМПЦІЯ ВОЛОДІЛЬЦЯ СУМІЖНИХ ПРАВ презумпция обладателя смежных прав presumption of the owner of neighbouring rightsЗа відсутності доказів іншого виконавцем або виробником фонограми вважається особа, зазначена як володілець виключних майнових прав на кожному примірнику фонограми.180ПРИМІРНИК, КОПІЯПРЕЛЮД, ПРЕЛЮДІЯпрелюд, прелюдия preludiumНевеликий вступ перед музичним твором, що має імпровізаційний характер; самостійна п'єса вільного складу з фігураційною розробкою, що передує іншій п'єсі; невелика інструментальна п'єса переважно для фортепіано.ПРЕМ'ЄРАпремьераfirst performance, first nightПерший показ вистави п'єси в театрі, естрадної, концертної або циркової програми. Іноді найменування прем'єри поширюється на кілька перших вистав.ПРЕСАпресса the pressПеріодично публіковані видання (газети, журнали тощо).ПРИВАТНЕ ВИКОРИСТАННЯ частное использование private useВідтворення, переклад, переробка або інше перетворення в одному або кількох примірниках опублікованого твору для індивідуального використання певною особою як для так званого «особистого використання», так і для загальних цілей певного особливого кола осіб. Приватне використання може бути також організоване юридичною особою. Примірники, відтворені для приватного використання, не повинні бути доступними для публічного використання. Приватне використання розглядається в більшості країн як вільне використання.ПРИВАТНЕ І ПУБЛІЧНЕВИКОРИСТАННЯчастное и публичное использованиеprivate and public useРізниця між приватним і публічним, комерційним і некомерційним використан-ням породжує проблему тлумачення обох понять стосовно публічного використання і відтворення творів. Вираз «особисте і приватне використання» інтерпретується з різним ступенем обмеження. В багатьох країнах ці питання віднесені до компетенції судів. Разом з тим існує тенденція до обмеження поняття «приватного використання». Нові національні закони переважно обмежують авторське право тільки у випадках приватного і безкоштовного використання в сімейному колі.ПРИДБАННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВАприобретение авторского права acquisition of copyrightПридбання автором за законом авторського права на свій твір внаслідок його створення. Відповідно до авторсько-правового законодавства деяких країн авторським правом первісне наділяються також юридичні або фізичні особи, які замовляють або організовують роботу по створенню твору. Ряд національних законодавств передбачають як умову для одержання авторського права виконання певних формальностей.ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО (ТВІР) прикладное искусство (произведение) applied art (work of)Художні твори, перенесені на предмети практичного використання (твори художнього промислу або твори, виготовлені промисловим способом). Законодавство про авторське право визначає межі, в яких воно може застосовуватися до подібних творів.ПРИМІРНИК, КОПІЯ экземпляр, копия copyПримірник становить собою матеріальний об'єкт, в якому фіксується твір, що охороняється авторським правом, і з якого твір може бути сприйнятий, відтворений або переданий. Правоволоділець має виключні права на тиражування твору, розповсюдження копій твору за допомогою його продажу або здачі в оренду.181ПРИМІРНИК ОРИГІНАЛУ (ТВОРУ)ПРИМІРНИК ОРИГІНАЛУ (ТВОРУ) экземпляр оригинала (произведения) original copy (of a work)Твір, втілений у тій матеріальній формі, в якій він створювався при першій його фіксації. Це поняття не слід змішувати з нематеріальною категорією оригінальних (справжніх) творів. Стосовно писемних творів примірником оригіналу є рукопис. Особливі проблеми виникають у зв'язку з оригіналами художніх творів (головним чином картин і скульптур), коли здійснення авторського права значною мірою базується на експонуванні або продажу примірника оригіналу. Це враховано в авторсько-правових законодавствах деяких країн, де введено право слідування (право часткової участі). На додаток до володіння авторським правом на твір автор володіє також рухомим майном у вигляді оригіналу. Продаж оригіналу не обов'язково означає дозвіл на його виконання, відтворення тощо, а передача авторського права або надання ліцензії на використання твору не обов'язково тягне за собою передачу права власності.ПРИМІРНИК-ОРИПНАЛ ТВОРУ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА экземпляр-оригинал произведения изобразительного искусства copy-original of a work of fine artsЯкщо твір образотворчого мистецтва існує в єдиному примірнику-оригіналі і автор (або його спадкоємець) сам є володільцем цього єдиного матеріального об'єкта-носія твору мистецтва, дозвіл з його боку запитується при здійсненні наступних дій: виготовленні повторів творів, тобто таких його примірників, які в усіх відношеннях (матеріал, колір, розміри) однакові з оригіналом; виготовленні копій скульптурних творів при їх розмноженні за допомогою відливання у формах, а також виготовленні примірників творів графіки і літографії за допомогою контактного друку з відповідних форм; створенні переробки творів (похідних творів); виготовленні репродукції твору за допомогою фотографії, кінознімання або процесів, аналогічних до фотографії або кінознімання; публічному показітвору (або його примірників, копій, переробок чи репродукцій) у виставочних залах або в будь-якому іншому відкритому для публіки місці, в кіно або по телебаченню, — за винятком тих випадків, що не вимагають дозволу автора, коли з твору, що став доступним публіці шляхом розміщення його у виставочному залі або в іншому відкритому для публіки місці за згодою автора, виготовляються репродукції, використовувані з метою висвітлення поточних подій або критичного розгляду.ПРИМІРНИК ТВОРУ экземпляр произведения copy of a workКопія твору, виготовлена в будь-якій матеріальній формі.ПРИМІРНИК ФОНОГРАМИ экземпляр фонограммы duplicate of a phonogramКопія фонограми на будь-якому матеріальному носієві, яка виготовлена безпосередньо або опосередковано з фонограми і включає всі звуки або частину звуків, зафіксованих у цій фонограмі.ПРИМІТКИ примечания comments, remarksДодаткові до основного тексту матеріали, уточнення, роз'яснення, переклади іноземних текстів, посилання тощо, винесені з основного тексту і належні автору, редактору, перекладачу або іншим особам, що беруть участь у підготовці видання.ПРИМУСОВА ЛІЦЕНЗІЯ принудительная лицензия compulsory licenseПід примусовою ліцензією розуміється спеціальний вид договору, який видається в обов'язковому порядку переважно компетентними органами або авторськими організаціями за особливо застережних умов для особливих випадків використання творів. На відміну від ліцензій за законом, які182ПРИНЦИП ВОЛОДІННЯ АВТОРСЬКИМ ПРАВОМоформляють безпосередньо відповідно до закону без будь-яких заяв або повідомлень, примусові ліцензії видаються тільки за попереднім проханням про офіційний дозвіл на ліцензію або, принаймні, за умови попереднього повідомлення правоволодільця. Дві основні міжнародні багатосторонні конвенції з авторського права також передбачають надання подібних ліцензій. Відповідно до Бернської конвенції передбачається видання примусової ліцензії на записи музичних творів, дозвіл на які з боку автора було вже одержано. Конвенція також передбачає можливість введення примусових ліцензій для передачі творів по радіо і телебаченню. Всесвітня конвенція про авторське право передбачає примусові ліцензії на переклад писемних творів на основну мову країни після закінчення семилітнього строку від дати першого опублікування твору за умови, що за цей період не видавався переклад зазначеного твору. Надання спеціальних примусових ліцензій передбачене вищезгаданими конвенціями в інтересах країн, що розвиваються, які можуть скористатися ними за відповідною заявою. Примусові ліцензії можуть бути видані після закінчення певних строків і відповідно до деяких інших умов. Вони можуть дозволяти використання виданих творів інших країн у формі опублікованих перекладів, виготовлених мовою, якою переважно говорять у країні, здійснених з учбовою або дослідницькою метою, чи використання для безперервного учбового процесу. Примусова ліцензія не може переходити до інших осіб, а її використання повинно обмежуватися межами країни, для якої вона видана. Умовою для використання всіх видів примусових ліцензій є справедлива винагорода автору або іншому правоволодільцеві. В деяких випадках зазначена винагорода встановлюється законодавчим актом.ПРИМУСОВЕ ЛІЦЕНЗУВАННЯ принудительное лицензирование compulsory licensingНадання користувачам права на певне використання твору, що охороняється ав-торським правом, без чітко вираженого дозволу правоволодільця, але з виплатою йому встановленої компенсації. Після того, як володілець авторського права дозволяє публічне розповсюдження звукозапису не-драматичного твору, будь-яка особа може одержати ліцензію на виробництво і розповсюдження звукозапису цього твору. Такі ж ліцензії надаються особам, які використовують гральні апарати, системи кабельного телебачення на передачу творів неко-мерційним станціям мовлення.ПРИМУШЕННЯ ДО ВИКОНАННЯЗОБОВ'ЯЗАННЯ В НАТУРІ (РЕАЛЬНЕВИКОНАННЯ)принуждение к исполнению обязанностив натуре (реальное исполнение)enforcement of in-kind obligation (realexecution)Один із способів цивільно-правового захисту авторських прав, який характеризується тим, що порушник за вимогою потерпілого повинен реально виконати ті дії, які він зобов'язаний здійснити за зобов'язанням, що пов'язує сторони. Виконання зобов'язання в натурі звичайно протистоїть виплаті грошової компенсації.ПРИНЦИП ВЗАЄМНОСТІ принцип взаимности principle of reciprocityОдин з принципів міжнародного права, що діє і в сфері авторського права і суміжних прав. Без врахування взаємних прав і обов'язків не може бути рівноправної угоди.ПРИНЦИП ВОЛОДІННЯ АВТОРСЬКИМ ПРАВОМ принцип обладания авторским правом principle of own of copyrightДавно утвердився принцип, що авторські права на твір належать його творцеві, тобто автору. За загальним положенням авторські права можуть бути передані або перейти до спадкоємців автора.183ПРИНЦИП ВСЕБІЧНОЇ ОХОРОНИ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ АВТОРІВПРИНЦИП ВСЕБІЧНОЇ ОХОРОНИПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВАВТОРІВпринцип всемерной охраны прав и законныхинтересов авторовprinciple of comprehensive protection of rightsand legal interests of authorsОдин із принципів авторського права, який втілений не тільки в нормах права, які встановлюють права і зобов'язання учасників авторських правовідносин, закріплюють гарантії реалізації суб'єктивних прав, визначають компетенцію державних органів, айв нормах, що забезпечують захист порушених авторських прав.ПРИНЦИПИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА принципы авторского права principles of copyrightАвторське право спирається на положення, що твори розумової діяльності є невід'ємним надбанням особи. Авторське право юридичне закріплює право письменників і художників на володіння їхніми творами. Автори мають право на захист від неправомірного використання їх творів і володіють правом на частку доходів від їх опублікування, виконання тощо. Авторське право захищає особисті немайнові права автора, зокрема право відстоювати авторство на твір і перешкоджати спотворенню його духу і цілісності. Охорона, забезпечена авторським правом творцям художніх, наукових і літературних творів, сприяє заохоченню творчої діяльності, від якої виграє все суспільство в цілому. Приймаючи закони про авторське право, законодавець визнає зацікавленість суспільства стосовно забезпечення доступу до знань. Його завдання — розв'язати протиріччя між потребою суспільства в знаннях і правами авторів художніх творів. Ці основоположні принципи одержали схвалення авторських організацій усього світу.ПРИНЦИПИ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВАМИ ШТУЧНИХСУПУТНИКІВ ЗЕМЛІ ДЛЯ МІЖНАРОДНОГОБЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ТЕЛЕВІЗІЙНОГО МОВЛЕННЯ (1982 р.) Принципы использования государствами искусственных спутников Земли для международного непосредственного телевизионного вещания (1982 г.) Principles of Use of Artificial Earth Satellites by States for International Direct Broadcasting (1982)Зазначені Принципи схвалені резолюцією 37/92 від 10 грудня 1982 року 37 сесією Генеральної Асамблеї ООН. Одинадцятий принцип присвячено авторським і суміжним правом. У ньому, зокрема, зазначено, що без перешкоди для відповідних положень міжнародного права держави повинні співпрацювати на двосторонній і багатосторонній основі у справі захисту авторських і суміжних прав шляхом укладання відповідних угод між заінтересованими державами або компетентними юридичними особами, що діють під їх юрисдикцією. При такому співробітництві вони повинні приділяти особливу увагу зацікавленості країн, що розвиваються, у використанні безпосереднього телевізійного мовлення з метою прискорення їх національного розвитку.ПРИНЦИПИ ОХОРОНИ АВТОРСЬКИХПРАВ І ПРАВ ВИКОНАВЦІВ ЩОДОДРАМАТИЧНИХ, ХОРЕОГРАФІЧНИХІ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ (1987 р.)Принципы охраны авторских прав и прависполнителей в отношении драматических,хореографических и музыкальныхпроизведений (1987 г.)Principles of Protection of Copyrightand Rights of Performers regarding Drama,Choreographic and Musical Works (1987)Комітетом урядових експертів вироблені на засіданні в Парижі 1—15 травня 1987 року, а Секретаріатом ЮНЕСКО і Всесвітньою організацією інтелектуальної власності схвалені такі Принципи охорони авторсь-184ПРИНЦИПИ ОХОРОНИ АВТОРСЬКИХ ПРАВ ЩОДО ДРУКОВАНИХ ТВОРІВ (1987 р.)ких прав І прав виконавців щодо драматичних, хореографічних і музичних творів: драматичні та хореографічні твори слід охороняти за загальними нормами законодавства про авторське право, якщо вони зафіксовані в письмовому вигляді або в будь-якій іншій матеріальній формі; театральні постановки драматичних і хореографічних творів слід вважати виконаннями таких творів, але не творами як такими; права режисерів-по-становників слід охороняти як права виконавців, а не авторів; авторам драматичних і хореографічних творів належать особисті немайнові та майнові права; за відсутності дозволу з боку артистів-виконавців неправомірними слід вважати наступні дії: передавання в ефір їх виконань, фіксація їх не-зафіксованих виконань, відтворення фіксації їх виконань; театральним та іншим ре-жисерам-постановникам слід надати право застерігати здійснення без їх згоди передачі в ефір або іншого публічного сповіщення їх вистав, здійснення без їх згоди фіксації не-записаної раніше вистави; якщо для створення музичних творів використовуються комп'ютерні системи і/або інші пристрої (синтезатори тощо), то такі системи і пристрої слід розглядати тільки як технічний засіб, використовуваний в творчому процесі для досягнення результатів, які бажає одержати людина; переробкам і аранжуванням музичних творів і перекладам текстів, що відносяться до таких творів, слід забезпечувати (якщо вони є оригінальними за характером) охорону відповідно до авторського права — без шкоди для авторського права на оригінальні твори; музичні імпровізації можуть охоронятися або як переробки, або як самостійні твори — за умови, що вони є оригінальними; не слід обмежувати права на відтворення щодо репрографічного відтворення надрукованих нот, якщо таке відтворення прямо або опосередковано обслуговує публічне виконання конкретного музичного твору; застосування примусових ліцензій на запис музичних творів у випадку, якщо автором уже був дозволений раніше такий запис, не є несумісним з міжнародними конвенціями про авторське право.ПРИНЦИПИ ОХОРОНИ АВТОРСЬКИХ ПРАВ ЩОДО ДРУКОВАНИХ ТВОРІВ(1987 р.)Принципы охраны авторских правв отношении печатных произведений (1987 г.)Pprinciples of Protection of Copyrightregarding Printed Works (1987)На засіданнях Комітету урядових експертів, які відбулися в Женеві 5—8 жовтня і 7—11 грудня 1987 року, були вироблені наступні Принципи охорони авторських прав щодо друкованих творів: державам слід вживати ефективних заходів з метою викорінення незаконного використання через його протиправний, злочинний та антисоціальний характер; не слід обмежувати виключне право авторів дозволяти репрогра-фічне відтворення, за винятком тих випадків і обсягу, які допускаються міжнародними конвенціями про авторське право стосовно права на відтворення; встановлення обмежень щодо права на відтворення (вільне використання або примусове ліцензування) можливе при дотриманні певних умов; репрографічне відтворення друкованих і графічних творів можливе без дозволу автора і без виплати йому винагороди тільки в окремих випадках; якщо можливість здійснювати виключне право автора на відтворення на індивідуальній основі відсутня, слід заохочувати встановлення системи колективного управління зазначеним правом; необхідно забезпечувати належні гарантії для того, щоб колективне управління правом на відтворення не суперечило виключному характеру цього права; якщо виключити застосування примусового ліцензування неможливо, його слід максимально обмежити за обсягом і за строками; при широкому використанні репрографічного відтворення в домашніх умовах необхідно запроваджувати відрахування від вартості обладнання і/або матеріалів, використовуваних при репрографічному відтворенні; збереження графічних і друкованих творів у комп'ютерних системах підпадає під дію виключного права автора дозволяти відтворення свого твору; автору слід надавати виключне право дозволяти випуск у прокат копій свого збережуваного в магнітних або185ПРИНЦИПИ ОХОРОНИ ІНТЕРЕСІВ АВТОРІВ, ВИКОНАВЦІВ, ВИРОБНИКІВ ФОНОГРАМ...оптичних дисках твору у випадках, коли такі копії призначені для використання в комп'ютерних системах; при публічному прокаті книг та інших друкованих видань необхідно розглянути питання про встановлення права авторів одержувати справедливу винагороду за прокат їх творів; авторам літературних творів необхідно надавати виключне право дозволяти переклад їх творів; переклад слід охороняти як самостійний літературний твір без шкоди правам автора оригінального твору; державам необхідно розглянути питання про забезпечення відповідної охорони видавцям стосовно видавничо-поліграфічного рішення опублікованих ними видань, безвідносно до того, чи містять вони твори, що охороняються авторським правом.ПРИНЦИПИ ОХОРОНИ ІНТЕРЕСІВ АВТОРІВ, ВИКОНАВЦІВ, ВИРОБНИКІВ ФОНОГРАМ І ОРГАНІЗАЦІЙ МОВЛЕННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З КАБЕЛЬНИМ РОЗПОВСЮДЖЕННЯМ ПРОГРАМ (1983 р.)Принципы охраны интересов авторов, исполнителей, производителей фонограмм и организаций вещания в связи с кабельным распространением программ (1983 г.) Principles of Protection of Interests of Authors, Performers of Phonograms and Broadcasting Organizations in connection with Cable Dissemination of Programs (1983)ЮНЕСКО, BOIB, Міжнародна організація праці розробили в Женеві 21—24 березня 1983 року такі Принципи охорони інтересів авторів, виробників фонограм і організацій мовлення у зв'язку з кабельним розповсюдженням програм: автор або інший володілець авторського права має виключне право видавати дозвіл на будь-яке кабельне розповсюдження свого твору — об'єкта мовлення, що охороняється авторським правом; виконавець має право на справедливу винагороду за кабельне розповсюдження свого виконання — об'єкта мовлення, що охороняється авторським правом; виконавець має виключне право до-зволяти кабельне розповсюдження свого виконання, що охороняється, в межах власне кабельної програми за умови, що у нього є право тільки на справедливу винагороду, коли згадане розповсюдження здійснюється шляхом використання запису виконання, примірники якого на законній підставі доступні публіці; виробник фонограми, що охороняється, має право на справедливу винагороду за кабельне розповсюдження цієї фонограми — об'єкта мовлення; виробник фонограми має також право щодо розповсюдження своєї фонограми в межах власне кабельної програми, як і щодо розповсюдження її шляхом мовлення; організації мовлення мають виключне право дозволяти одночасне і не змінене кабельне розповсюдження своїх передач мовлення, а також використання їх у межах власне кабельних програм; якщо стосовно якого-небудь конкретного кабельного розповсюдження автор, виконавець, виробник фонограми або організація мовлення не мають ніяких прав, то це не повинно зачіпати права, які може мати, відповідно до законодавства, один або кілька інших володільців прав; визнавані законом права на твори, виконання, фонограми і передачі мовлення повинні розглядатися щодо будь-якого конкретного випадку кабельного розповсюдження, незалежно від того, чи належать вони різним володільцям прав або одній і тій особі. Однак організація мовлення не повинна мати права на винагороду, яка звичайно належить виробникам фонограм, якщо передавана фонограма виготовлена нею виключно для своєї власної передачі мовлення.ПРИНЦИПИ ОХОРОНИ ТВОРІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА (1986 р.) Принципы охраны произведений изобразительного искусства (1986 г.) Principles of Protection of Works of Fine Arts (1986)На засіданнях Комітету урядових експертів, які відбулися в Парижі 16—19 грудня 1986 року, узгоджені такі Принципи охорони творів образотворчого мистецтва:186ПРИНЦИПИ ОХОРОНИ ФОТОГРАФІЧНИХ ТВОРІВ (1988 р.)твори образотворчого мистецтва охороняються авторським правом відповідно до загальних положень охорони літературних і художніх творів; у випадках, коли комп'ютерні системи використовуються для створення творів образотворчого мистецтва, такі системи слід розглядати як технічні засоби, застосовувані в процесі творчості для досягнення результатів, які бажала одержати людина; носіями комп'ютерних програм є особи, що створили ті творчі елементи, без яких створені твори не могли б претендувати на охорону авторським правом. Програмісти (особи, які створюють програми для таких систем) можуть визнаватися співавторами (або, у відповідних випадках, єдиними авторами) тільки в тому випадку, якщо вони внесли у створення твору такий творчий елемент; незалежно від майнових прав автора і навіть після відступ-лення цих прав і/або відчуження примірника образотворчого мистецтва, автор має особисті немайнові права; якщо твір образотворчого мистецтва існує в єдиному примірнику — оригіналі і автор (або його спадкоємець) сам є володільцем цього єдиного матеріального об'єкта — носія твору мистецтва, необхідний його дозвіл на використання такого твору; якщо твір образотворчого мистецтва існує в кількох примірниках, кожний з яких виготовлений автором, то за автором зберігається право їх використання, якщо договором між володільцем примірника і автором не передбачене інше; стосовно оригінальних примірників свого твору образотворчого мистецтва автор користується невідчужуваним правом на частку (певний відсоток) від перепродажу таких примірників, що слідують за першим відчуженням, здійсненим автором твору (право слідування).ПРИНЦИПИ ОХОРОНИ ТВОРІВ ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА (1987 р.) Принципы охраны произведений прикладного искусства (1987 г.) Principles of Protection of Works of Applied Arts (1987)На засіданні Комітету урядових експертів, які відбулися в Женеві 5—8 жовтня і7—11 грудня 1987 року, узгоджені такі Принципи охорони творів прикладного мистецтва: терміном «твір прикладного мистецтва» позначається дво- або трьохмірний художньо виконаний предмет утилітарного призначення, виготовлений або вручну, або промисловим способом; твори прикладного мистецтва і промислові зразки як оригінальні художні результати слід охороняти за нормами авторського права; у випадках, коли для створення творів прикладного мистецтва використовуються комп'ютерні програми, такі системи слід розглядати як технічні засоби, що застосовуються в процесі творчості для досягнення результатів, які бажала одержати людина; у випадках, коли твір прикладного мистецтва створюється за договором найму, майнові права на нього (такі, як право на відтворення і право на переробку) слід вважати належними роботодавцю, якщо інше не передбачено договором; незалежно від майнових прав автора і навіть після відступ-лення цих прав і/або відчуження примірника твору прикладного мистецтва автору належать особисті немайнові права; автору твору прикладного мистецтва необхідно надавати право дозволяти виготовлення відтворень твору, тобто його примірників у всіх відношеннях (матеріал, колір, розміри) ідентичних до оригіналу, а також виготовлення репродукцій твору за допомогою рисунка, фотографії, кінознімання або процесів, аналогічних до рисунка, фотографії або кінознімання; автору твору прикладного мистецтва необхідно надавати право дозволяти переробки свого твору (похідні твори); за власником примірника твору прикладного мистецтва необхідно визнавати правомочність вносити до твору зміни, необхідні для користування ним.ПРИНЦИПИ ОХОРОНИ ФОТОГРАФІЧНИХ ТВОРІВ (1988 р.) Принципы охраны фотографических произведений (1988 p.) Principles of Protection of Photographical Works (1988)На засіданнях Комітету урядових експертів, які відбулися 18—22 квітня 1988 року,187ПРИНЦИП МОРАЛЬНОЇ І МАТЕРІАЛЬНОЇ ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ АВТОРА...узгоджені такі Принципи охорони фотографічних творів: «фотографіями» слід вважати нерухомі зображення, одержувані на поверхнях, чутливих до світлового або іншого випромінювання, незалежно від технічної природи процесу одержання зображень (хімічного, електронного або іншого); всі фотографії, що містять оригінальні елементи, слід охороняти за нормами авторського права як фотографічні твори; охорону фотографічних творів за нормами авторського права не слід обумовлювати виконанням будь-яких формальностей (наприклад, вимогою зазначати на примірниках фотографії ім'я її автора і/або рік виготовлення чи публікації); за відсутністю доказів іншого автором фотографічного твору слід вважати особу, ім'я якої позначено на оригіналі і/або примірниках фотографічного твору; роком виготовлення або публікації фотографічного твору слід вважати рік, зазначений на оригіналі і/або копіях такого твору; автора фотографічного твору слід визнавати первинним володільцем авторського права на цей твір; незалежно від майнових прав автора і навіть після відступлення цих прав і/або відчуження примірників аудіовізуального твору авторові належать особисті немайнові права; строк охорони авторських прав на фотографічні твори охоплює життя автора і двадцять п'ять років після його смерті.ПРИНЦИП МОРАЛЬНОЇІ МАТЕРІАЛЬНОЇЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ АВТОРАУ СТВОРЕННІ ТА ВИКОРИСТАННІТВОРІВпринцип моральной и материальнойзаинтересованности автора в созданиии использовании произведенийprinciple of moral and material Interest of theauthor regarding creation and use of worksОдин із принципів авторського права, який на практиці реалізується в різних формах. Форми морального заохочення: присудження почесних звань, перевидання творів, що одержали визнання громадськості тощо. Моральним і матеріальним заохо-ченням є присудження авторам творів літератури, науки І мистецтва різних державних, громадських премій. Встановлення авторської винагороди у вигляді гнучких ставок за різноманітні твори також є способом матеріального стимулювання.ПРИНЦИП НЕВІДЧУЖУВАНОСТІОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВАВТОРАпринцип неотчуждаемости личныхнеимущественных прав автораprinciple of Inalienability of moralnon-economic rights of the authorОдин із принципів авторського права, який полягає в наступному. Відповідно до більшості національних законодавств про авторське право особисті немайнові права автора (право авторства, право на Ім'я тощо) не можуть перейти до інших осіб, хоча б сам автор і дав на це згоду. Подібна угода не буде мати юридичної сили і є недійсною.ПРИНЦИП ПОЄДНАННЯ ОСОБИСТИХІНТЕРЕСІВ АВТОРА З ІНТЕРЕСАМИСУСПІЛЬСТВАпринцип сочетания личных интересовавтора с интересами обществаprinciple of the reconciliation of privateinterests of the author with interests of societyОдин з принципів авторського права, який передбачає дозвіл використання твору автора для задоволення особистих потреб. Законодавство надає можливість використання без згоди автора і виплати йому винагороди обнародуваного твору для створення творчо самостійного твору.ПРИНЦИП СВОБОДИ АВТОРСЬКОГОДОГОВОРУпринцип свободы авторского договораprinciple of freedom of the author's contractОдин із принципів авторського права, відповідно до якого в національному законодавстві закріплюються лише можливі типи авторських договорів, а також зазнача-188ПРИПИНЕННЯ ДІЙ, ЩО ПОРУШУЮТЬ ПРАВО АБО СТВОРЮЮТЬ ЗАГРОЗУ ЙОГО ПОРУШЕННЮються умови, які повинні бути в обов'язковому порядку погоджені сторонами. Крім цих і деяких інших зазначених у законі обмежень, сторони вільні щодо визначення змісту та інших умов авторського договору.ПРИНЦИП СВОБОДИ ТВОРЧОСТІпринцип свободы творчестваprinciple of freedom of the process of creationОдин із принципів авторського права, який дозволяє автору вибирати тему, що цікавить його, метод створення, використовувати свій твір усіма дозволеними законом способами. Конституційне законодавство гарантує свободу наукової, технічної і художньої творчості шляхом всебічного розвитку літератури і мистецтва, широкого розгортання наукових досліджень, винахідницької та раціоналізаторської діяльності.ПРИПИНЕННЯ АБО ЗМІНАПРАВОВІДНОСИНпрекращение или изменениеправоотношенийtermination or modification of legalrelationshipОдин із способів цивільно-правового захисту авторських і суміжних прав, який має досить широке застосування, особливо в договірній сфері. Найчастіше зазначений спосіб захисту реалізується в юрисдикцій-ному порядку, бо пов'язаний з примусовим припиненням або зміною правовідносин, але можливе і його самостійне застосування потерпілим. Зазначений принцип може застосовуватися у зв'язку як з винними, так і не винними діями порушника.ПРИПИНЕННЯ АВТОРСЬКОГОДОГОВОРУпрекращение авторского договораtermination of the author's contractПідстави, умови і наслідки припинення авторського договору регулюються як загальними положеннями цивільного зако-нодавства, так І спеціальними нормами авторського права, в яких відображаються особливості авторських договорів. Підставами припинення авторського договору є : закінчення строку його дії; взаємна угода сторін про припинення авторського договору; новація, тобто угода про заміну одного зобов'язання іншим; неможливість виконання, викликана діями неподоланої сили або іншими обставинами, за які боржник не відповідає; смерть автора або ліквідація юридичної особи, що виступає стороною договору; одностороння заява тієї або іншої сторони у зв'язку з порушенням контрагентом існуючих умов договору тощо. Порядок припинення авторського договору спеціально авторським законодавством не регламентований. Після закінчення строку договору це відбувається автоматично. В інших випадках оформляється спеціальною угодою сторін, зокрема шляхом обміну листами, або на підставі односторонньої заяви однієї з сторін. У випадку, якщо якась із сторін не згодна з розірванням договору або підставою, за якої таке здійснюється, спір розглядається в судовому порядку. Загальним наслідком припинення дії авторського зобов'язання є відпадання прав і обов'язків сторін. Іноді виникають зобов'язання, пов'язані з урегулюванням майнових наслідків припинення договору, зокрема з виплатою (поверненням) авторського гонорару, відшкодування збитків тощо.ПРИПИНЕННЯ ДІЙ,ЩО ПОРУШУЮТЬ ПРАВОАБО СТВОРЮЮТЬ ЗАГРОЗУ ЙОГОПОРУШЕННЮпрекращение действий, нарушающих правоили создающих угрозу его нарушениюsuspension of acts of violation of the rightor creating danger for its violationОдин із способів цивільно-правового захисту авторських прав, який може застосовуватися або в поєднанні з іншими способами захисту, наприклад стягненням збитків, або мати самостійне значення. Так, у випадку бездоговірного використання тво-189ПРИРОДА МАЙНОВИХ ПРАВру його автор може вимагати як заборони подальшого використання твору, так і відшкодування збитків, яких він зазнав у зв'язку з таким використанням. Однак інтерес автора може виявлятися і в тому, щоб лише припинити порушення його права на майбутнє або усунути загрозу його порушення.ПРИРОДА МАЙНОВИХ ПРАВ природа имущественных прав nature of economic rightsЗакони, що охороняють права авторів, передбачають складний взаємозв'язок особистих і майнових інтересів і ставлять тим самим ряд проблем перед законодавством. Та розподіл авторських інтересів на дві групи — особисті немайнові права і майнові права — став загальноприйнятим. Ці права певною мірою переплітаються і не завжди можуть бути чітко розмежовані. Майнові права автора в більш вузькому розумінні становлять право автора на винагороду, передбачене авторським правом. Майнові права в цілому відповідають різним можливим видам використання твору. Вони відображають розвиток засобів розповсюдження і коло специфічних прав авторів, що розширилося за минулі роки в зв'язку з технічним прогресом. Розмір авторської винагороди залежить від публічного визнання твору і від умов його використання. Одна з головних рис сучасного авторського права полягає у виключності зазначених прав. За певними винятками, вони є виключними в тому розумінні, що тільки автор має право дозволяти кожне нове використання твору. Одна правомочність може бути здійснена незалежно від іншої, до того ж згода автора вимагається у випадку кожного використання.ПРИРОДА ОХОРОНИ АВТОРСЬКИХПРАВприрода охраны авторских правnature of protection of copyrightВинахідливість, майстерність і праця творця твору охороняються авторським пра-вом. Та практично результати творчої діяльності не можуть охоронятися, доки вони не набудуть певної матеріальної форми. Авторське право поширюється на оригінальні твори інтелектуальної праці в галузі образотворчого мистецтва, музики, науки, літератури. Охороняються тільки твори, тобто форма, в якій втілилися ідеї автора, але не самі ідеї. Система поглядів, ідеї, принципи і методи не можуть підпадати під дію авторського права. Ідея повинна бути втілена в матеріальній формі — в книзі, журнальній статті, творі живопису, музики чи хореографії, кінофільмі або компакт-диску. За загальним правилом у межах однієї країни охороняються твори, створені громадянами даної держави або вперше випущені в світ на її території. Закони про авторське право охороняють твори літератури, науки і мистецтва, втілені в різних формах, визначають коло правоволодільців, рівень і строки охорони. Багатосторонні і двосторонні угоди надають авторсько-правовій охороні міжнародного характеру.ПРОГРАМАпрограммаprogramПослідовний перелік номерів концерту, театральної і циркової вистави, радіо- чи телепередачі тощо, де зазначаються дійові особи і виконавці, режисер, диригент та інші; літературний виклад теми (сюжету) інструментального музичного твору; план, короткий зміст певного видання, літературного твору.ПРОГРАМА ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄС У ГАЛУЗІ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ (1999 р.) Программа интеграции Украины в ЕС в области авторского права и смежных прав (1999 г.)Program of Integration of Ukraine with EU in the sphere of Copyright and Neighbouring Rights (1999)Програма інтеграції України до Європейських Співтовариств у галузі авторсько-190ПРОДОВЖУВАНІ ВИДАННЯго права і суміжних прав, затверджена 26 січня 1999 року, містить стислу характеристику стану охорони авторського права і суміжних прав в Україні, законодавства ЄС у цій сфері, визначає стратегічні напрями інтеграції в галузі авторського права і суміжних прав: наближення законодавства України до норм і правил ЄС; забезпечення правомірного використання в Україні об'єктів авторського права і суміжних прав; розвиток та вдосконалення інституційної бази охорони авторського права і суміжних прав та механізмів її впровадження. Програмою передбачено підготовку нових законодавчих актів, внесення змін і доповнень до чинного законодавства; введення існуючої в країнах-членах ЄС кримінальної та адміністративної відповідальності за порушення норм авторського права і суміжних прав; використання в національному законодавстві норм і положень директив ЄС з охорони авторського права і суміжних прав; здійснення кадрового забезпечення системи охорони авторського права і суміжних прав шляхом підготовки і перепідготовки спеціалістів у галузі інтелектуальної власності; створення громадських організацій з управління майновими правами на колективній основі; застосування новітньої техніки і прогресивних технологій в галузі автоматизованої обробки інформації, системи збирання, розподілу і виплати авторської винагороди, створення комп'ютерних каталогів.ПРОГРАМА, ЩО ПЕРЕДАЄТЬСЯпередающаяся программа transmission programНабір матеріалів, який, взятий в цілому, був підготовлений з єдиною метою — передача його публіці послідовно і в цілому.ПРОГРАМНА МУЗИКАпрограммная музыка program-musicІнструментальна музика, написана на певний сюжет. Існують два основні видипрограмності — картинна, що відображає один, без змін, образ, та сюжетна, що виражає сюжетний розвиток образу.ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ программное обеспечение computer softwareДетальний опис комп'ютерної програми, який включає набір інструкцій, відповідних даній програмі, і всі види допоміжних матеріалів, призначених для забезпечення або розуміння комп'ютерної програми. Вихідна інформація з програмного забезпечення розглядається як твір, що охороняється авторським правом.ПРОГРАМНИЙ СЕРВІС программный сервис service of a programПрограма або ряд програм, поданих і розповсюджених за допомогою кабельних, ефірних, супутниково-кабельних, супутни-ково-ефірних електронних засобів.ПРОДАЖ ВІДЕОНОСІЇВ продажа видеоносителей sale of video carriersПродаж фізичними і юридичними особами відеоносіїв (відеокасет і відеодисків) із записом аудіовізуальних творів.ПРОДАЖ ОРИГІНАЛУ ТВОРУпродажа оригинала произведения sale of original of a workЯкщо автор продає оригінал твору, то цим він не надає придбавачу права на використання. Володілець оригіналу твору образотворчого мистецтва або фотографії має право публічно виставляти твір.ПРОДОВЖУВАНІ ВИДАННЯ продолжающиеся издания serial, continued publicationЗбірники, які випускаються постійно чи протягом тривалого періоду, мають єдиний заголовок, виходять послідовно нумерованими випусками, але, на відміну від журналів, не характеризуються встановле-191ПРОДЮСЕРною періодичністю і не поширюються передплатою. До такого типу видань належать, зокрема, наукові записки навчальних закладів і науково-дослідних установ. Видавцеві продовжуваних видань належить виключне право на використання таких видань. Видавець має право при будь-якому використанні продовжуваних видань зазначати своє найменування або вимагати такого зазначення.ПРОДЮСЕРпродюсер producerОсоба, яка організовує і/або фінансує театральні вистави, постановки кінематографічних творів, передачу по радіо радіо-твору або виробництво фонограми. Продюсер несе відповідальність за дотримання авторського права і суміжних прав на твори та інші об'єкти, які використовуються для постановки. Іноді поняття продюсер застосовується також і до режисера кінематографічного твору.ПРОДЮСЕРСЬКА СИСТЕМА продюсерская система producing systemСистема в галузі кінематографії, яка в умовах кіноринку забезпечує взаємодію і функціонування всіх суб'єктів в кінематографії з метою виробництва, розповсю-дження і демонстрування (публічного показу) фільмів.ПРОЗАпрозаproseЛітературні твори, побудовані відповідно до норм розмовної мови (на відміну від віршованої організації тексту).ПРОКАТ ВІДЕОНОСІЇВ прокат видеоносителей lending of video carriersЗдавання відеоносіїв із записом аудіовізуальних творів у прокат або оренду. Володільці пунктів прокату відеокасет повинні виплатити авторам фільму винагороду затаке використання їх фільму. Збором такої винагороди займаються організації з колективного управління майновими правами кінематографістів, які визначають розмір належної авторам винагороди.ПРОКАТНИК ФІЛЬМУ прокатчик фильма lender of a filmФізична або юридична особа, що має право прокату фільму та здійснює або організовує його прокат.ПРОКАТ ТВОРІВ прокат произведений lending of worksЯкщо примірники твору віддаються в прокат, то той, хто віддає в прокат, повинен сплачувати за це автору відповідну винагороду за умови, що прокат здійснюється з метою одержання доходів. Це положення не діє стосовно творів, які випущені у світ виключно з метою прокату.ПРОКАТ ФІЛЬМУ прокат фильма lending of a filmРозповсюдження фільму в будь-якій формі і будь-якими способами.ПРОЛОНГАЦІЯ ДОГОВОРУпролонгация договораcontract prolongationПродовження строку подання автором оригіналу видавцеві порівняно із строком, встановленим видавничим договором при його укладанні.ПРОМИСЛОВІ ДИЗАЙНЕРСЬКІРОЗРОБКИпромышленные дизайнерские разработкиindustrial designsВізерунки, орнаменти і форми, які використовуються при виготовленні промислових виробів і надають готовому виробу приємного зовнішнього вигляду. Створення таких дизайнерських розробок тією чи іншою мірою залежить від призначення192ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯвиробу та від раніше існуючих елементів, типових для даного виду виробів. З цієї причини деякі авторсько-правові законодавства зовсім не забезпечують їх охорону, в той час як інші забезпечують охорону тільки в тому випадку, якщо вони позначені належною оригінальністю. Відповідно до Бернської конвенції твори, які в країні походження охороняються виключно як промислові дизайнерські розробки, в іншій країні мають право лише на такий же спеціальний вид охорони. Однак якщо в цій країні не існує спеціальної охорони дизайнерських розробок і даний виріб кваліфікується в ній як твір, що охороняється авторським правом, то в такому випадку він підлягає охороні як художній твір.ПРОМОВИречи speechesУсі види публічних виступів, підготовлені в письмовій формі або виголошені експромтом. Охороняються авторським правом з певними обмеженнями. В деяких авторське-правових законодавствах охорона промов залежить від факту їх фіксації або від існування записів виголошених промов.ПРОПОВІДЬпроповедьsermonПублічно виголошена промова на релігійні теми. Охороняється авторським правом як промова.ПРОСПЕКТпроспектprospectus, booklet, folderПоширений виклад плану, короткий зміст наукової праці, навчального посібника.ПРОТОТИПпрототипprototypeКонкретна особа, факти життя чи риси характеру якої покладені в основу літературного образу.ПРОЦЕДУРИ ЩОДО ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВпроцедуры по защите авторского права и смежных правprocedures regarding protection of copyright and neighbouring rightsТакі процедури національного законодавства повинні дозволяти здійснення ефективних заходів проти будь-яких дій, що порушують авторське право і суміжні права, включаючи термінові заходи, спрямовані на запобігання порушень, та заходи, що стримують від порушень, їх застосування не повинно створювати бар'єрів для правомірного використання об'єктів авторського права і суміжних прав. Процедури повинні бути справедливими та рівними для всіх. Вони не повинні бути безпосередньо ускладнені, вартість їх здійснення не повинна бути високою або супроводжуватися значними матеріальними затратами, містити безпідставні часові обмеження або невиправдані затримки.ПРОЦЕСпроцесе processПослідовна зміна предметів і явищ, що відбувається закономірним порядком; сукупність ряду послідовних дій, спрямованих на досягнення певного результату. Охорона авторських прав на процеси не поширюється.ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ прямая трансляция live broadcastingБезпосереднє розповсюдження теле-або радіопередач без попереднього запису і монтажу.И 0-78193ПСЕВДОНІМПСЕВДОНІМпсевдонимpen name, pseudonymУмовне ім'я, під яким автор твору науки, літератури, мистецтва нарівні із своїм справжнім ім'ям або без позначення імені (анонімно) має право публікувати, відтворювати і розповсюджувати свій твір всіма дозволеними законом способами. Право на псевдонім визначене авторським правом як особисте право автора. Псевдонім може належати одній особі або може бути колективним, якщо ним користується творчий колектив. Майнові та особисті права автора твору, випущеного в світ під псевдонімом, охороняються у порядку, встановленому законом. Видавництва, редакції газет і журналів та інші не мають права розкривати справжнє ім'я автора, який опублікував свій твір під псевдонімом. Та в авторському договорі вказується справжнє ім'я автора, а в дужках ставиться псевдонім у тій формі, яка для даного видання встановлена самим автором. Якщо автор помер, то псевдонім вказується у тій формі, яка була автором встановлена у прижиттєвих виданнях. Після смерті автора розкриття псевдоніму можливе лише за згодою спадкоємців або інших осіб, на яких законом покладено захист особистих прав автора.ПСЕВДОНІМНИЙ ТВІР псевдонимное произведение pseudonymous workТвір, на примірниках якого автор ідентифікований під вигаданим іменем.ПУБЛІКАЦІЯпубликацияpublicationТвір, надрукований у періодичному виданні, виданні, що продовжується, неперіодичному збірнику або у вигляді самостійного видання; акт опублікування твору.ПУБЛІЧНЕ ВИКОНАННЯ публичное исполнение public performanceПодання творів, виконань, фонограм, передач організацій мовлення шляхом декламації, гри, співу, танцю та іншим способом як безпосередньо (у живому виконанні), так і за допомогою будь-яких пристроїв і процесів (за винятком передачі в ефір чи по проводах) у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до звичайного кола сім'ї або близьких знайомих сім'ї, незалежно від того, чи присутні в одному місці і в один і той же час або в різних місцях і в різний час.ПУБЛІЧНЕ СПОВІЩЕННЯ публичное сообщение public communicationТака передача в ефір чи по проводах зображень і/або звуків творів, виконань, фонограм, передач організацій мовлення, коли зазначені зображення чи звуки можуть бути сприйняті особами, які не належать до звичайного кола сім'ї чи близьких знайомих сім'ї, у місцях, віддаленість яких від місця початку передачі є такою, що без зазначеної передачі зображення чи звуки не можуть бути сприйняті у вказаному місці або місцях, незалежно від того, чи можуть зазначені особи приймати зображення чи звуки в одному місці і в один і той же час або в різних місцях і в різний час.ПУБЛІЧНЕ СПОВІЩЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ СУПУТНИКА публичное сообщение при помощи спутника communication to the public by satelliteАкт передачі, під контролем та відповідальністю організації мовлення, несучих програми сигналів, спрямованих для публічного сповіщення в безперервній лінії зв'язку з супутником і вниз, до Землі. Акт публічного сповіщення за допомогою супутника відбувається виключно в державі-члені, де, під контролем та відповідальніс-194ПУБЛІЧНО ВИКОНАТИ АБО ПОКАЗАТИ ТВІРтю організації мовлення, несучі програми сигнали вводяться у безперервну послідовність ведення зв'язку з супутником і вниз, до Землі. Якщо несучі програми сигнали передають в закодованій формі, то публічне сповіщення за допомогою супутника має місце, якщо засоби декодування надаються публіці організацією мовлення або за її згодою. Там, де публічне сповіщення за допомогою супутника відбувається в державі — не члені, яка не забезпечує належного захисту, то за цих умов, якщо несучі програми сигнали транслюються до супутника від станції лінії зв'язку Земля — супутник, розміщеної в державі-члені, то акт публічного сповіщення за допомогою супутника повинен вважатися таким, що має місце в цій державі-члені, і права особи, яка забезпечує функціонування станції зв'язку Земля — супутник, повинні охоронятися. Якщо ж станцію лінії зв'язку Земля — супутник, розміщену в державі-члені, не використовують, а організації мовлення, заснованій в ній, надані повноваження на акт публічного сповіщення за допомогою супутника, то цей акт повинен вважатися таким, що має місце в державі-члені, в якій організація мовлення має свою головну установу, і повинні охоронятися права організації мовлення.ПУБЛІЧНЕ СПОВІЩЕННЯ ТВОРУ публичное сообщение произведения public communication of a workУсі види сповіщення для загального відома твору автора.під певні обмеження, встановлені деякими авторсько-правовими організаціями.ПУБЛІЧНИЙ ПОКАЗ публичный показ public displayБудь-яка демонстрація оригіналу або примірників твору, виконань, передач організацій мовлення безпосередньо або на екрані за допомогою плівки, слайда, телевізійного кадру тощо (за винятком передач в ефір чи по проводах) або за допомогою інших пристроїв чи процесів у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до звичайного кола сім'ї чи близьких знайомих сім'ї, незалежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той же час або в різних місцях і в різний час. Публічний показ аудіовізуального твору означає демонстрацію окремих кадрів аудіовізуального твору без дотримання їх послідовності.ПУБЛІЧНИЙ ПОКАЗ ФІЛЬМУдив. ДЕМОНСТРУВАННЯ ФІЛЬМУПУБЛІЧНИЙ ПРОКАТ публичный прокат public lendingПередача права володіння оригіналом або примірником твору на певний час без одержання прибутку організаціями, послуги яких призначаються публіці, такими як бібліотеки та архіви.ПУБЛІЧНЕ ЧИТАННЯ публичное чтение public readingЧитання твору перед аудиторією, яка складається з необмеженої кількості осіб. Публічне читання і доведення твору до загального відома за допомогою будь-яких технічних засобів правомірні лише у випадку дозволу правоволодільця авторського права на декламований твір, якщо він не підпадаєПУБЛІЧНО ВИКОНАТИАБО ПОКАЗАТИ ТВІРпублично исполнить или показатьпроизведение(to) perform to the public or demonstratethe workВиконати або показати твір публічно означає: виконати його на місці, відкритому для публіки, або в будь-якому місці, де зібралася значна кількість осіб поза звичай-13'0-78195ПУТІВНИКним сімейним колом та їх знайомих; або передати чи будь-яким іншим способом донести виконання або показ твору на місце, відкрите для публіки, або в будь-яке місце, де зібралася значна кількість осіб поза звичайним сімейним колом та їх знайомих, або широкого кола осіб, що мають можливості для приймання цього виконання чи показу за допомогою будь-якого пристрою або спо-собу, перебуваючи на тому ж або іншому місці, одночасно або в різний час.ПУТІВНИКпутеводитель guide, guidebookДовідкове видання, що містить відомості про певний географічний пункт, район або культурно-освітню установу, виставку чи експозицію, розташовані в порядку, зручному для огляду об'єкта, якому присвячено видання.196РАДЮТЕЛЕПЕРЕДАЧАРАДІОрадиоradioТехнічний засіб для передачі необмеженій кількості слухачів слів, музики.РАДІО- АБО ТЕЛЕМОВЛЕННЯ радио- или телевещание broadcastingПередача на відстань звуків і/або зображень за допомогою радіохвиль (електромагнітні хвилі з частотою нижче 3000 ГГц) для вільного приймання широкою публікою. Відповідно до Римської конвенції про охорону прав виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення радіо- або телемовлення означає передачі будь-якими бездротовими засобами (включаючи лазер, гамма-промені тощо) звуку або зображень і звуку для приймання широкою публікою.РАДІОКАНАЛрадиоканалradio channel, radio lineСмуга частот електромагнітних коливань, визначена для певної передачі.РАДІОКОМПОЗИЦІЯ радиокомпозиция radio combinationКомпозиція з літературних, музичних творів, складена для передачі по радіо.РАДІОМОВЛЕННЯ В НОМЕРАХГОТЕЛЮрадивещание в гостиничных номерахbroadcasting in hotel roomsРадіомовлення в номерах готелю здійснюється шляхом вміщення в номері радіоприймача, який включається за допомогою технічного пристрою після того, як у нього опустять монету; сполучення центрального приймаючого пристрою кабелем з номерами, оснащеними гучномовцями; транслю-вання господарем готелю передачі, записаної на плівку, через радіоточки в номерах, що мають вимикач. При наявності в номері радіоприймача винагорода за публічний показ не сплачується, бо господар готелю здійснює в цьому випадку прокат радіоприймача, не відповідаючи ні за трансляцію, ні за передачу музики. При сполученні центрального приймаючого пристрою кабелем з номерами, оснащеними гучномовцями, кожний клієнт може вибрати одну з кількох програм, а це можна вважати публічним сповіщенням, за яке автори мають право на винагороду. Коли приймачі, розташовані в номерах готелю, дозволяють клієнтам слухати безперервну музичну програму, записану на магнітну стрічку і передавану персоналом готелю, це дає привід для виплати додаткової винагороди.РАДІОП'ЄСА радиопьеса radio playДраматичний твір, розрахований виключно на слухове сприйняття.РАДІОСТАНЦІЯ радиостанция wireless/radio stationСукупність технічних пристроїв і апаратури для передавання й приймання інформації за допомогою радіохвиль.РАДІОТВІР радиопроизведение radiophonic workТвір, створений для радіомовлення. Специфічні аспекти його публічного використання містяться в нормах авторсько-правових законодавств радіомовлення.РАДЮТЕЛЕПЕРЕДАЧАрадиотелепередача broadcastБудь-яка програма, передана в ефір. Радіотелепередача часом розуміється як синонім радіотелемовлення.197IРАЗОВЕ ВИДАННЯРАЗОВЕ ВИДАННЯ разовое издание occasional publicationВидання, що не має продовження, не пов'язане ні змістом, ні оформленням, ні іншими характеристиками з попередніми виданнями.РАЗОВІ ЗАПИСИ разовые записи isolated recordsДля полегшення хронометражу передач законодавчі акти деяких країн дозволя