.

Прокопенко В.І. 2002 – Трудове право України (книга)

Язык: украинский
Формат: книжка
Тип документа: Word Doc
0 36546
Скачать документ

Прокопенко В.І. 2002 – Трудове право України

Зміст

HYPERLINK “” \l “_Тема_1._ПРЕДМЕТ,” Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД, СИСТЕМА
ТРУДОВОГО ПРАВА

1. Власність національних багатств України як основа суспільної
організації праці

2. Поняття трудового права України як галузі права. Місце трудового
права в системі права України

3. Суспільні відносини, що становлять предмет регулювання трудового
права України

4. Метод правового регулювання трудових відносин

5. Функції трудового права України

6. Система трудового права України

HYPERLINK “” \l “_Тема_2._ДЖЕРЕЛА” Тема 2. ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА
УКРАЇНИ

1. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація

2. Конституція України як основне джерело трудового права

3. Кодекс законів про працю України та інші законодавчі акти України, що
регулюють трудові відносини

4. Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини

5. Локальні правові норми

6. Значення керівних роз’яснень Верховного Суду України для однакового
застосування судами чанного

законодавства про працю

7. Диференціація трудового законодавства України

8. Міжнародні правові акти про працю

HYPERLINK “” \l “_Тема_№_3” Тема № 3 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА
УКРАЇНИ

1. Поняття основних принципів трудового права України

2. Основні права і свободи громадян, закріплені в Конституції України,
що визначають принципи правового регулювання трудових відносин

3. Принципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю
України та інших законодавчих актах про працю

HYPERLINK “” \l “_Тема_№_4” Тема № 4 СУБ’ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

1. Поняття суб’єкта трудового права України

2. Громадяни як суб’єкти трудового права України

3. Власник або уповноважений ним орган як суб’єкт трудового права
України

4. Підприємство як суб’єкт трудового права України

5. Трудовий колектив як суб’єкт трудового права України

6. Профспілковий орган підприємства як суб’єкт трудового права України

7. Державні органи, які виступають суб’єктами трудового права України

HYPERLINK “” \l “_Тема_№_5.” Тема № 5. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

1. Поняття колективного договору

2. Поняття колективних угод та їх види

3. Колективні переговори по укладенню колективного договору

4. Порядок укладення колективного договору і його зміст

5. Контроль за виконанням колективного договору і види відповідальності
за невиконання його зобов’язань

HYPERLINK “” \l “_Тема_№_6.” Тема № 6. ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

1. Поняття трудових правовідносин

2. Умови виникнення трудових правовідносин

3. Підстави виникнення трудових правовідносин

4. Зміст трудових правовідносин

HYPERLINK “” \l “_Тема_7._ПРАВОВА” Тема 7. ПРАВОВА ОРГАНІЗАЦІЯ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ГРОМАДЯН

1. Поняття зайнятості населення. Правове регулювання працевлаштування
громадян України

2. Державні гарантії права на вибір виду зайнятості в Україні

3. Поняття працевлаштування та його правові форми

4. Поняття безробітного і його правове становище

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

HYPERLINK “” \l “_Тема_№_8.” Тема № 8. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

1. Поняття трудового договору

2. Зміст трудового договору

HYPERLINK “” \l “_Тема_№_9.” Тема № 9. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ТРУДОВИХ
ДОГОВОРІВ

1. Загальний порядок прийняття на роботу

HYPERLINK “” \l “_Тема_№_10.” Тема № 10. Окремі види трудових
договорів

1. Види трудового договору

2. Переведення на іншу роботу

HYPERLINK “” \l “_Тема_№_11.” Тема № 11. Припинення трудового
договору

1. Підстави припинення трудового договору

2. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника

3. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника
або уповноваженого ним органу

4. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи
власника або уповноваженого ним органу

5. Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового чи іншого
уповноваженого на представництво трудовим колективом органу

HYPERLINK “” \l “_Тема_№_12.” Тема № 12. Порядок звільнення з роботи

Порядок звільнення з роботи

Відсторонення працівника від роботи

3. Порядок оформлення звільнення працівника з роботи

HYPERLINK “” \l “_Тема_13._Робочий” Тема 13. Робочий час

1. Поняття робочого часу за трудовим правом. Види тривалості робочого
часу

2. Режим роботи і облік робочого часу

Поняття надурочних робіт і порядок їх проведення

HYPERLINK “” \l “_Тема_14._Час” Тема 14. Час відпочинку

Поняття відпочинку та його види

2. Трудові відпустки

3. Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням

4. Соціальні відпустки

5. Відпустки без збереження заробітної плати

6. Порядок надання відпусток

HYPERLINK “” \l “_Тема_15._Заробітна” Тема 15. Заробітна плата

1. Поняття заробітної плати і методи її правового регулювання

2. Нормування праці

3. Тарифна система та її складові елементи

4. Системи оплати праці

5. Оплата праці при відхиленні від умов, передбачених тарифами

6. Порядок виплати заробітної плати. Обчислення середнього заробітку

HYPERLINK “” \l “_Тема__16.” Тема 16. Гарантії і компенсації

Поняття гарантій і компенсацій

HYPERLINK “” \l “_Тема_17._Трудова” Тема 17. Трудова дисципліна.

1. Поняття внутрішнього трудового розпорядку як основи організації праці

2. Методи забезпечення трудової дисципліни

3. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку

4. Заходи заохочення за сумлінне виконання трудових обов’язків

5. Юридична відповідальність за порушення трудових обов’язків» Поняття
дисциплінарного проступку

6. Заходи стягнення за порушення трудових обов’язків і порядок їх
застосування

7. Громадські заходи стягнення і впливу за порушення трудової дисципліни

HYPERLINK “” \l “_Тема_№_18.” Тема № 18. Матеріальна
відповідальність за трудовим правом

1. Поняття матеріальної відповідальності за трудовим правом

2. Підстави і умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

3. Види матеріальної відповідальності. Обмежена матеріальна
відповідальність робітників і службовців

4. Повна матеріальна відповідальність

5. Підвищена матеріальна відповідальність

6. Порядок визначення розміру шкоди

7. Порядок відшкодування шкоди

8. Матеріальна відповідальність підприємств, установ, організацій за
шкоду, заподіяну працівникам

HYPERLINK “” \l “_Тема_№_19.” Тема № 19. ОХОРОНА ПРАЦІ

1. Поняття охорони праці за трудовим правом

2. Норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарії

3. Інструктаж і навчання працівників правилам техніки безпеки і
виробничої санітарії

4. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і
аварій

6. Охорона праці жінок

7. Охорона праці неповнолітніх

8. Праця осіб зі зниженою працездатністю

9. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці

HYPERLINK “” \l “_Тема_№_20.” Тема № 20. Індивідуальні трудові спори

1.Поняття трудових спорів та їх класифікація

2.Розвиток порядку розгляду трудових спорів в Україні

3.Комісія по трудових спорах як обов’язковий первинний орган по розгляду
трудових спорів

4.Судовий порядок розгляду трудових спорів

5.Розгляд судом спорів про поновлення на роботі

HYPERLINK “” \l “_Тема_№_21.” Тема № 21. Колективні трудові спори.

1. Порядок розгляду колективних трудових спорів (конфліктів)

Засіб вирішення колективного трудового спору (Страйк)

HYPERLINK “” \l “_Тематичний_план_з” Тематичний з предмету “Трудове
право”

HYPERLINK “” \l “_Література” Література

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД, СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА

1. Власність національних багатств України як основа суспільної
організації праці

2. Поняття трудового права України як галузі права. Місце трудового
права в системі права України

3. Суспільні відносини, що становлять предмет регулювання трудового
права України

4. Метод правового регулювання трудових відносин

5. Функції трудового права України

6. Система трудового права України

1. Власність національних багатств України як основа суспільної
організації праці

Виробництво нових товарів у більшості випадків розглядається як
юридичний факт, що викликає виникнення відносин власності. Усі дозволені
власнику дії закон зводить до трьох основних загальних понять:
володіння, розпорядження та користування. Під цими правовими категоріями
приховані певні економічні відносини.

Зокрема, п. 1 ст. 2 Закону України «Про власність», прийнятого Верховною
Радою України 7 лютого 1991 р. визначає право власності як урегульовані
законом суспільні відносини по володінню, користуванню та розпорядженню
майном. При цьому саме власник на свій розсуд володіє, користується і
розпоряджається належним йому майном.

Володіння в економічному розумінні є існуючою в суспільстві системою
розподілу засобів виробництва і засобів споживання, відносин між людьми
в суспільстві по розподілу цих засобів і предметів. Право ж володіння
становить надане законом для певної особи правомочність утримувати майно
у себе і безперешкодно впливати на нього. При цьому не допускається
фактичний вплив на це майно інших осіб.

Розпорядження становить собою економічне поняття управління майном.
Право ж розпорядження є правомочністю змінювати або припиняти
правовідносини власності в цілому або в будь-якому з його елементів.
Розпорядженням можна вважати будь-яку дію, спрямовану на змінення або
припинення права власності в цілому або будь-якої її правомочності.
Можливість вчинення таких дій забезпечується законом, що визначає зміст
права власності.

На відміну від володіння, яке відображує одну з сторін власності –
статику, розпорядження здійснюється як у процесі виробництва, так і при
розподілі та обміні, тому виражає другу сторону власності – її динаміку.

Користування в економічному розумінні означає процес виробництва,
застосування праці, при якій здійснюється використання засобів
виробництва. Право користування означає застосування праці до майна,
одержання товарів та прибутку, задоволення за допомогою речей різних
матеріальних і культурних потреб.

Статичний стан власності створює передумову організації і застосування
праці, обумовлює виробництво певного виду і певного роду матеріальних
благ. Динамічний же стан власності створюється безпосередньою працею
виробників. Предмети праці і матеріальні блага при застосуванні праці
споживаються, але споживаються з тим, щоб створити нові товари і
матеріальні цінності в значно більшій кількості або кращої якості, що
викликає збільшення і зміцнення власності.

Сукупність повноважень (володіння, розпорядження та користування), що
належать власнику, створює суб’єктивне право власності, інститути якого
відносяться до різних галузей права. Саме завдяки власності при
застосуванні праці створюються суспільні трудові відносини. Природа
поєднання здатності до праці громадянина із засобами виробництва
визначає ставлення працівника до трудового процесу і його зацікавленість
у наслідках як своєї роботи, так і роботи всього підприємства чи
організації.

Важливе значення для права власності на засоби виробництва мають також
закони України від 27 березня 1991 р. «Про підприємства в Україні», від
7 лютого 1991 р. «Про підприємництво», від 4 березня 1992 р. «Про
приватизацію майна державних підприємств», від 6 березня 1992 р. «Про
приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».

Для свого здійснення праця має бути належним чином організованою і
керованою. Закономірністю розвитку управління виробництвом є залежність
форм управління від форм власності, яка може бути охарактеризована як
закономірність відповідності форм управління формам власності. При цьому
форми власності визначають соціальний характер і межі управління
виробництвом.

Форма власності, на підставі якої виникають трудові відносини, знаходить
свій прояв у змісті правових норм, впливає на характер правових
відносин.

2. Поняття трудового права України як галузі права. Місце трудового
права в системі права України

Історично трудове право становить собою результат боротьби робітничого
класу за свої економічні і соціальні права. Усвідомивши себе як
революційну силу і вступивши в організовану боротьбу за свої права,
робітничий клас прагнув зайняти певні позиції в економіці. Це, в свою
чергу, забезпечувало радикальну перебудову всіх суспільних відносин.

Саме боротьба трудящих за свої права створює дві тенденції правового
регулювання праці:

1) тенденцію поступок, проведення під тиском вимог трудящих часткових
реформ. Правові норми, що відображають цю тенденцію, створюють
«соціальне законодавство», за максимальне розширення і точне дотримання
якого ведуть боротьбу ліві партії та професійні спілки;

2) тенденцію насильства, відмову держави від будь-яких по-ступків,
заперечення необхідності проведення реформ. Норми, що відображають цю
тенденцію, одержали назву «антиробітни-че законодавство». Воно має
відкриту антидемократичну спрямованість на скасування раніше проведених
поступок.

Соціальний і антиробітничий види законодавства не становлять різних
категорій правових норм, а є двома методами, двома лініями в правовому
регулюванні праці. Досить часто норми права, що мають антиробітничий і
соціальний характер, тісно переплітаються між собою і вміщуються в
одному і тому ж законодавчому акті. Від співвідношення полярних сил в
країні залежить, який з цих видів законодавства переважає.

Формування капіталістичного ладу і його зміцнення в усіх країнах
проходило майже однаково. Держава, звільнивши працівника від
кріпосницької залежності, одночасно звільнила його і від засобів
виробництва, внаслідок чого створилась вільна робоча сила. Крім того,
виникло правове становище, при якому працівник змушений був, але
«вільно» і «за своїм розсудом», продавати власнику засобів виробництва
єдиний належний йому товар – робочу силу.

У цих умовах трудові відносини регулювались лише за допомогою цивільного
права, нормами, що відносились до свободи умов і рівності сторін.
Договір найму, або, як його називав законодавець, – договір про найом
послуг (ст, 1779 Кодексу Наполеона), розглядався як звичайна
цивільно-правова угода, предметом якої виступав особливий товар – робоча
сила.

Далі цей Кодекс встановлював, що найом послуг дозволяється лише на
певний строк, що є простим нагадуванням усунення підданства (ст. 1780),
і що в разі виникнення спору зі слугою перевага в показаннях надається
хазяїнові (ст. 1781).

Спочатку система норм, які були прийняті державою для регулювання
трудових відносин, спрямовувалась на регулювання праці фабричних
робітників, у першу чергу жінок і дітей. Тому ці норми одержали назву
«фабричне законодавство». Пізніше почав застосовуватись термін
«промислове законодавство», хоч приписи цих норм охоплювали значно
більше відносин, ніж регулювання трудових відносин робітників у
промисловості. В 20-х роках XX ст. Джордж Шелл застосував термін
«робітниче право», термін більш широкий, тому що він охоплював працю не
тільки робітників, а й людей розумової праці.

В XX ст. значного поширення набуває термін «соціальне право», що
пов’язувалось з проблемою «економічно слабких громадян». До нього
спочатку відносилось законодавство про соціальне страхування та
забезпечення. Поступово це законодавство поширилося й на інші категорії
громадян, економічне становище яких наближалось до становища робітників,
почало охоплювати всю сукупність правових норм, що регулюють трудові
відносини в суспільному виробництві.

Найбільш повно сутність цієї галузі права відображає термін «трудове
право», що закріпився за роки радянської влади. Трудове право регулює
використання особою своєї здатності до праці, незалежно від того, в якій
галузі господарства ця особа погодилася виконувати роботу і саме яку
роботу: службовця чи робітника (за термінологією законодавства
розвинутих країн – «білі» та «сині комірці»). Термін «трудове право»
виявився досить вдалим, бо в ньому відбивається його зміст – регулювання
праці.

Змістом цього регулювання є сукупність реальних витрат працівником при
виконанні ним трудової функції розумової та фізичної енергії, які
створюють спрямований до певної мети виробничий процес.

Трудова функція, що виконується тим чи іншим працівником, відображає
конкретний зміст його праці. Вона поділяє працю на фізичну і розумову.
Якщо у виробничому процесі працівник бере участь як його матеріальний
компонент, в разі відсутності якого процес обривається, то така праця за
своїм змістом є фізичною, а працівник – робітником («синій комірець»).

Якщо ж функція працівника зводиться до того, щоб створювати, проектувати
сам виробничий процес або цикл, налагоджувати і настроювати систему
машин, здійснювати контроль за процесом виробництва, що завершується без
його безпосередньої участі, то такий працівник зайнятий розумовою працею
і є службовцем («білий комірець»).

Об’єктивно існуючі відмінності в змісті праці знаходять своє
відображення в нормах трудового права, що регламентують тарифікацію
робіт і професій робітників, посадові обов’язки відповідних категорій
службовців та кваліфікаційні вимоги, що до них ставляться. Цим право
певною мірою консервує існуючий зміст праці, яка ще довго залишатиметься
фізичною або розумовою.

Тому слід визнати передчасною відмову законодавця від термінів
«робітник» і «службовець» та заміною їх на термін «працівник», що
здійснено Законом України від 20 березня 1991 р. «Про внесення змін і
доповнень до Кодексу законів про працю України при переході республіки
до ринкової економіки». Терміни «робітник» і «службовець» більш повно
визначають зміст праці цієї категорії працюючих.

Разом з тим ці терміни не охоплюють зміст розумової праці тих, хто
працює в установах державної влади і управління. Це державні службовці,
правове становище яких визначено Законом України від 16 грудня 1993 р.
«Про державну службу». Відповідно до ст. 1 цього Закону державною
службою визнається професійна діяльність осіб, які займають посади в
державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань та
функцій держави.

Для державних службовців Законом встановлено 7 категорій посад і 15
рангів відповідно до посади, рівня кваліфікації тощо, тобто фактично
визначено чини. Тому це – чиновники, і саме цей термін повинен
застосовуватись при визначенні праці цієї категорії працюючих. Саме
характер праці цих категорій працівників визначає соціально-економічний
аспект місця і ролі працівника в суспільстві.

Трудове право тісно пов’язане з Іншими галузями права. Як трудові
відносини, що становлять частину життя суспільства, не можуть бути
відірвані від цього суспільства, так і трудове право, що регулює ці
відносини, не може бути відірване від тієї системи галузей права, що
регулюють інші відносини суспільства.

3. Суспільні відносини, що становлять предмет регулювання трудового
права України

До предмета права входить не вся система суспільних відносин. Оскільки
право пов’язане з волею, то до предмета права входять лише ті суспільні
відносини, що носять вольовий характер. Цей характер предмета права
обумовлений тим, що природа, взята поза зв’язком з людиною, не може
самостійно стати предметом уваги законодавця.

Характерною особливістю права є те, що воно відображає тільки сучасні
суспільні відносини. Не може регулюватись минуле, бо воно є незворотним.
Те ж саме можна сказати й про майбутнє. Його можна передбачити, уявити,
але не урегулювати.

Реалізуючи конституційне право на працю, громадяни України мають
можливість вступати в різні суспільні відносини щодо застосування своєї
здатності до праці. Обгрунтованість такої системи правового регулювання
різними галузями права відносин по участі в праці була в свій час
піддана сумніву деякими вченими, які висловились за розширення предмета
трудового права шляхом включення до нього відносин по участі в праці
колгоспників. Була зроблена пропозиція про віднесення до предмета
трудового права всіх правовідносин, основним змістом яких є суспільні
відносини по праці.

Проте предмет трудового права не тотожний з трудовими відносинами.
Трудове право регулює й інші відносини, що безпосередньо пов’язані з
працею. В період переходу України до ринкових відносин значною мірою
поширилися відносини по працевлаштуванню, які передують трудовим
відносинам. Таке передування не є обов’язковим, оскільки трудові
відносини можуть виникнути і з безпосереднього волевиявлення сторін про
укладення трудового договору про працю як робітника, так і службовця.

В рамках трудових відносин працівник вступає у відносини з іншими
працівниками, які працюють поряд. Створюються трудові колективи, трудящі
об’єднуються в професійні спілки, що в інтересах працюючих вступають у
відносини з власниками підприємств, установ, організацій або
уповноваженими ними органами. Виникають колективні правові відносини,
які є похідними від трудових відносин. Такі відносини створюються за
участю робітників і службовців в управлінні виробництвом, при
встановленні умов праці, застосуванні цих умов і законодавства про
працю.

Виробництво матеріальних благ викликає виникнення відносин щодо їх
розподілу. Такий розподіл, коли він здійснюється у формі заробітної
плати, є елементом змісту трудових правовідносин. Але відносини щодо
розподілу існують і тоді, коли конкретний працівник через вік, хворобу
чи інвалідність тимчасово або постійно не може виконувати своїх
обов’язків.

Працівник, тимчасово втративши працездатність, матеріально
забезпечується за рахунок коштів державного соціального страхування
тільки за Наявності трудових правовідносин, що при цьому не
припиняються. Працівник лише замість заробітної плати забезпечується
допомогою, розмір якої визначається в залежності від заробітку, який він
одержував раніше.

На зміну трудовим правовідносинам постійно або на тривалий строк
приходять пенсійні правовідносини, які також виникають залежно від
трудової діяльності робітників і службовців.

Таким чином, поряд з трудовими в галузі суспільної організації праці
створюються відносини по працевлаштуванню, колективні правові відносини
і відносини по соціальному страхуванню і пенсійному забезпеченню
трудящих, які також відносяться до предмета регулювання трудового права
України. Всі ці відносини групуються навколо трудових відносин, які в
даній системі є головними.

Звідси ми визначаємо, що предметом трудового права України є суспільні
трудові відносини, які виникають із застосування робітниками і
службовцями здатності до праці в суспільному виробництві, відносини по
працевлаштуванню, колективні правові відносини і відносини по
матеріальному забезпеченню робітників та службовців в разі тимчасової
або постійної втрати працездатності.

Трудове право України встановлює порядок виникнення, зміни та припинення
трудових відносин робітників і службовців, міру їх праці і міру
винагороди за працю, правила внутрішнього трудового розпорядку
підприємств, установ і організацій, заохочення і дисциплінарні
стягнення, правила охорони праці, порядок розгляду трудових спорів і
укладення колективних договорів.

Система правовідносин адекватна предмету права за умови, що право
правильно відображає життя. Але це не означає, Що предметом права є самі
правовідносини, хоч би тому, що предмет права незалежний від правових
норм, а правовідносини як фактичні відносини, урегульовані правом,
проявляються лише внаслідок того, що існує право.

4. Метод правового регулювання трудових відносин

У визначенні галузі права важливе місце поряд з предметом належить
методу правового регулювання. Під методом слід розуміти спосіб,
спеціальний правовий процес, за допомогою якого право впливає на
суспільні відносини, встановлюються права і обов’язки, характер
взаємовідносин суб’єктів, правові засоби впливу в разі порушення прав і
обов’язків.

Зовнішньою формою права виступає правова норма, законодавство.
Нормотворча діяльність держави становить необхідну зв’язуючу ланку між
фактичними суспільними відносинами, умовами суспільного життя, з одного
боку, і правом, – з другого. Без волі держави не могли б з’явитися
правові норми або будь-які інші форми нормативних актів. Реальна
регулююча місія права по упорядкуванню найбільш важливих суспільних
відносин своєю логікою веде до пошуків у праві власних устоїв як
суспільного явища.

Для трудового права України метод визначається нормативним
регулюванням трудових відносин. За допомогою закріплення у відповідних
правових нормах правомочностей і юридичних обов’язків фіксуються три
первинних способи впливу на поведінку людей: дозвіл, наказ і заборона.
Разом з тим трудове право знає і такий спосіб, як рекомендація, який
використовується державними органами з метою надання можливості
власникам і уповноваженим ними органам самостійно вирішувати конкретні
питання з урахуванням побажань держави.

Дозвіл дає широку можливість сторонам самим встановлювати для себе
суб’єктивні права і брати обов’язки по виконанню певних трудових
повноважень. Держава дозволяє громадянам вступати в трудові відносини з
досягненням 16-річного віку, а з дозволу батьків і осіб, що їх
замінюють, як виняток, – навіть в разі досягнення 15 років. З метою
підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу
учнів загальноосвітніх шкіл, професійних навчально-виховних і середніх
спеціальних навчальних закладів, які досягай 14-річного віку, у вільний
від навчання час для виконання роботи, яка не завдає шкоди здоров’ю і не
порушує процес навчання (ст. 188 Кодексу законів про працю України).
Сторонам дозволяється на свій розсуд встановлювати строк трудового
договору, передбачати неповну тривалість робочого часу, додаткові
підстави припинення трудового контракту тощо.

Наказ вміщує в собі імперативні засади, що є обов’язковими для обох
сторін трудових правовідносин. Вони спрямовані на створення здорових і
безпечних умов праці, регулювання праці жінок, неповнолітніх, осіб з
пониженою працездатністю, обмеження нічних та надурочних робіт та в
інших випадках, коли є потреба встановити конкретні вимоги, до яких
прагне держава в трудових відносинах. При імперативному способі
діяльність сторін не може суперечити положенням, що встановлені
державою.

Норми про заборону також носять імперативний характер. Забороняється
приймати неповнолітніх на певні види робіт, жінок – на підземні роботи,
звільняти вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років,
одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років або
дитини-інваліда, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи,
організації (ст. 184 КЗпП).

Фактичні зв’язки між суб’єктами, коли їх відносини під впливом юридичних
норм набувають форми правових відносин, – лише одна структурна частина
предмета правового регулювання. Другу її частину створює те, що дія
методу правового регулювання не може бути обмежена лише впливом на
поведінку учасників правовідносин, бо юридичний метод поширюється перш
за все на суб’єктів права, які можуть і не вступати в правовідносини,
але від цього їх поведінка не буде виключена із сфери дії методу.

Зележно від способу впливу на поведінку людей можна визначити два методи
правового регулювання: державно-нормативний і колективно-договірний
(локальний).

Державно-нормативний метод виражається в тому, що держава розробляє і
приймає закони та інші форми нормативних актів, що спрямовані на
здійснення всієї системи державного управління суспільством. Всі
законодавчі акти, що приймаються як органами державної влади, так і
органами державного управління, є результатом державно-нормативного
методу регулювання.

Локальний метод правового регулювання проявляється переважно у формі
колективного договору, що вміщує основні положення з питань праці і
заробітної плати, робочого часу, часу відпочинку, охорони праці, що
розроблені власником або Уповноваженим ним органом і профспілковим
комітетом або іншим уповноваженим трудовим колективом органом в межах
наданих йому прав. Тому цей метод прийнято називати
колективно-договірним, хоч поряд з колективним договором можуть
прийматися й інші форми локальних актів: правила внутрішнього трудового
розпорядку, положення про преміювання, інструкції щодо охорони праці
тощо.

5. Функції трудового права України

Функція права – це напрям правового впливу на суспільні відносини, що
визначає службове призначення права в житті суспільства. В першу чергу
цей вплив спрямований на підвищення суспільного виробництва, зміцнення
економічних відносин, оскільки передумовою прискорення соціального
розвитку є самовіддана праця громадян України в усіх сферах
господарства.

Регулюючи трудову діяльність громадян трудове право активно впливає на
виробництво і тим самим виконує економічну, виробничу функцію. Саме
через трудові відносини реалізуються виробничі програми, створюються і
збільшуються народне агатство і фонди матеріального забезпечення
працюючих.

Соціальна функція трудового права проявляється у тому, що за її
допомогою формується особа працівника в напрямку, необхідному для
суспільства. Проявом розвитку особи працівника є його сумлінне ставлення
до праці, участь в справах трудового колективу та громадських
організаціях.

Соціальна функція трудового права є основною і характерною саме для цієї
галузі права. Тому в розвинутих промислових країнах досить часто замість
терміну «трудове право» вживається термін «соціальне право», що знайшло
відображення і в юридичній літературі. Так, наприкінці 1975 р. в
Федеративній Республіці Німеччини оголошено про створення Соціального
кодексу ФРН, завданням якого визначено «здійснення соціальної
справедливості і соціальної безпеки, включаючи соціальну і виховну
допомогу»1.

До соціальної функції трудового права тісно примикає ідеологічна
(виховна) функція, яка має загальну соціальну спрямованість на
справедливе регулювання трудових відносин і виховання свідомості цієї
справедливості. Провідне становище людини у виробництві визначають його
розумові здібності, хоч і фізичні здібності є важливим компонентом
робочої сили. Саме завдяки мисленню, свідомості, своїм розумовим
здібностям людина відіграє активну роль в суспільному виробництві.

Норми трудового права містять правила належної поведінці працівника в
процесі спільної праці. Завдяки цим нормам у працюючих формується певна
правосвідомість. Разом з тим дані норми містять й певні негативні
наслідки, примус до тих, хто ці правила порушує.

6. Система трудового права України

Система галузі права взагалі – це об’єктивно обумовлене об’єднання
взаємопов’язаних, внутрішньо погоджених правових норм, розподілених по
різним структурним підрозділам. Система трудового права України
становить структуру взаємозв’язаних норм, що регулюють відокремлену
сферу суспільних відносин – трудові відносини. Ця сукупність норм
переважно встановлюється державою у загальному порядку з метою
врегулювання всіх відносин, що виникають із застосуванням праці в
суспільному житті. В свою чергу це визначає численність правових норм,
необхідність їх об’єднування в певні групи, створює певну систему
правових норм.

Усвідомлення цієї системи сприяє правильному вивченню права, подальшому
удосконаленню законодавства, дозволяє правильно застосовувати ці норми
на практиці.

Трудове право України поділяється на дві частини: загальну і особливу.
До загальної частини відносяться норми, що є єдиними для всіх трудових
відносин, визначають принципи правового регулювання, джерела трудового
права України, класифікують суб’єктів трудового права, визначають
правове становище професійних спілок і трудових колективів, поняття,
порядок підготовки та укладення колективних договорів, класифікують
правові відносини, що виникають із застосування праці, визначають
поняття працевлаштування і його правові форми.

Особливу частину складають норми, що регулюють певні елементи трудових
відносин, порядок виникнення, зміни та припинення трудових відносин,
тривалість праці та відпочинку, види оплати праці, порядок і строки
виплати заробітної плати, питання внутрішнього трудового розпорядку,
дисциплінарної і матеріальної відповідальності працівників, визначають
здорові

Тема 2. ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

1. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація

2. Конституція України як основне джерело трудового права

3. Кодекс законів про працю України та інші законодавчі акти України,
що регулюють трудові відносини

4. Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини

5. Локальні правові норми

6. Значення керівних роз’яснень Верховного Суду України для однакового
застосування судами чанного

законодавства про працю

7. Диференціація трудового законодавства України

8. Міжнародні правові акти про працю

1. Поняття джерел трудового права України, їх класифікація

Джерела трудового права України можна визначити як спосіб вираження норм
права, що приймаються компетентними на те органами держави і призначені
регулювати трудові відносини в процесі застосування праці і суспільного
захисту людей праці.

Право і законодавство співвідносяться як ціле і частина. Разом вони є
явищем об’єктивного характеру. Законодавчі джерела мають такі ознаки:

– зовнішню об’єктивізацію;

– державне санкціонування;

– гарантованість державою.

Система юридичних джерел побудована на принципах ієрархії. Вона являє
собою порядок розміщення джерел права та законодавства в системі залежно
від їх юридичної сили і зводиться до таких принципів:

– відмінності конституційного і законодавчого регулювання;

– пріоритет актів законодавчої владні перед актами виконавчої та судової
влади;

– перевага актів вищих органів у порівнянні з нижчими органами;

– наявність первинних і вторинних актів;

– відповідність локальних актів державно-правовим актам;

– можливість зупинення і скасування неправомірних актів.

Ієрархія законодавчих джерел базується на підпорядкованості органів, що
приймають акти. Саме місце органу в ієрархії державних органів влади й
управління визначає місце того чи іншого джерела в системі джерел права.

Державно-правові акти – це акти, які приймаються органами законодавчої,
виконавчої та судової влади і мають правове значення. Тому джерела
трудового права прийнято класифікувати (поділяти) на закони, підзаконні
акти, локальні правові акти і практику застосування чинного
законодавства.

Найвищу юридичну силу має Конституція України, норми якої є нормами
прямої дії. Закони та інші правові акти не повинні суперечити
Конституції та конституційним законам України.

Законодавство у вузькому розумінні – це результат нормотворчості
представницької та безпосередньої демократії як на державному, так і на
регіональному рівні. Акти представницьких органів влади і структурних
підрозділів їх апарату носять колегіальний нормативний характер.

До законодавства відносяться також рішення Верховної Ради Автономної
Республіки Крим і рішення обласних та місцевих державних адміністрацій у
межах ‘їх компетенції, оскільки вони приймаються державними виконавчими
органами влади. Ці рішення містять обов’язкові правила, можуть зупиняти
застосування відомчих актів, скасовувати акти нижчих адміністрацій та
локальні акти, що приймаються на підприємствах, в установах,
організаціях.

2. Конституція України як основне джерело трудового права

Основним законом кожної держави є конституція. Вона дає наукове
осмислення політичних та економічних процесів у країні, закріплює ідею
розподілу і організації державної влади, її співвідношення з
демократичними інституціями суспільства, визначає права та свободи
громадян і створює умови для їх реалізації.

Конституція України проголосила, що усі люди є вільні і рівні у своїй
гідності та правах. Права і свободи людини є

невідчужуваними та непорушними, вони не є вичерпними. Кожна людина має
право на вільний розвиток своєї особистості. якщо при цьому не
порушуються права і свободи інших людей, та має обов’язки перед
суспільством, в якому забезпечується вільний та всебічний розвиток її
особистості.

Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними
перед законом. Кожний має право на повагу до його гідності, на свободу
та особисту недоторканність.

Громадянам України належить право володіти, користуватися і
розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної,
творчої діяльності, що не заборонена законом, право на працю, яку вони
вільно обирють або на яку вільно погоджуються, право на відпочинок,
право на соціальний захист, право на достатній життєвий рівень для себе
і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло, право на
охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування та ін.

Проголошувані Конституцією права можна назвати позитивними правами, які
у власному розумінні цього поняття не є правами, оскільки їм не
кореспондуються певні обов’язки, вони не гарантуються і не можуть
гарантуватись у повному обсязі, наприклад, за допомогою судового
захисту.

У той же час право на працю, право на освіту, право на житло, право на
охорону здоров’я є найважливішими економічними, соціальними та
культурними правами. В сучасних умовах вони можуть бути лише соціальними
намірами держави, що засвідчують її гуманістичну мету.

Важливим надбанням Конституції є те, що вона закріпила національний
суверенітет, недоторканність території України, забезпечила права
людини, визначила співвідношення законодавчої, виконавчої та судової
влади, розв’язала економічні та інші важливі для держави питання.

Разом з Конституцією України на території України діють інші закони, які
забезпечують верховенство Основного Закону.

3. Кодекс законів про працю України та інші законодавчі акти України,
що регулюють трудові відносини

Так, чинний КЗпП повністю відтворив Основи законодавства Союзу РСР і
союзних республік про працю, що були затверджені Верховною Радою СРСР 15
липня 1970 р. й уведені в дію з 1 січня 1971 р. На підставі цих Основ в
союзних республіках були розроблені і прийняті нові кодекси: в Росії – 9
грудня 1971 р., в Україні і Азербайджані – 10 грудня 1971 р., в
Узбекистані – 17 грудня 1971 р., в інших республіках – вже в 1972 р.

КЗпП, затверджений Верховною Радою України 10 грудня 1971 р., уведений в
дію з 1 червня 1972 р. Він складається

з 18 глав, в яких об’єднані 265 статей. За роки, що пройшли після
прийняття КЗпП, він доповнений главою «Забезпечення зайнятості
вивільнюваних працівників», главою “Трудовий колектив». Назва глави XV
«Трудові спори» змінена на назву «Індивідуальні трудові спори». Змінені
і доповнені 267 статей КЗпП, тобто до окремих статей зміни вносилися по
декілька разів. Прикладом цього може слугувати ст. 67, до якої в 1995 р.
була внесена ч. З такого змісту: «У випадку, коли святковий або
неробочий день (стаття 73) співпадає з вихідним днем, вихідний день
переноситься на наступний після святкового або неробочого».

На 1998 р. припадає п’ять таких днів, і Прем’єр-міністр України зробив
подання до Верховної Ради, яка Законом від 26 грудня 1997 р. визнала цю
норму такою, що втратила чинність, хоча вона й відповідала рекомендаціям
МОП. Така практика «реформування» трудового законодавства фактично є
«штопанням дірок». Тому не випадково в Основних напрямах соціальної
політики на 1997-2000 роки зроблено висновок про те, що регулювання
соціально-трудових відносин у нових умовах, забезпечення захисту
трудових прав громадян вимагають прийняття нового Кодексу законів про
працю України.

Поряд із КЗпП, діють інші закони України. Так, Верховна Рада 7 лютого
1991 р. прийняла Закон України «Про власність», який дає визначення
права власності як урегульованих законом суспільних відносин по
володінню, користуванню і розпорядженню майном. Власнику надано право
використовувати на договірній основі працю інших громадян, забезпечивши
їм соціальні та економічні гарантії і права, передбачені законом. Майно
може використовуватися і для підприємницької діяльності.

Відповідно до Закону України «Про підприємства в Україні» підприємства
становлять основну організаційну ланку народного господарства України.
Закон визначає порядок створення підприємства і його реєстрацію,
створення і використання майна, управління підприємством і
самоврядування трудового колективу, визначає господарську, економічну та
соціальну Діяльність підприємства, взаємовідносини підприємства з
державою, порядок ліквідації і реорганізації підприємств.

16 грудня 1993 р. Верховна Рада прийняла Закон України “Про державну
службу», який регулює суспільні відносини, що охоплюють діяльність
держави щодо створення правових, організаційних, економічних та
соціальних умов реалізації громадянами України права на державну службу.
Закон визначає загальні засади діяльності державної служби, правовий
статус державних службовців та їх апарату, порядок проходження державної
служби, її припинення, матеріальне та соціально-побутове забезпечення
державних службовців, відповідальність за порушення законодавства про
державну службу.

Для реалізації державної політики зайнятості населення і забезпечення
громадянам України гарантій в цій галузі Верховна Рада 1 березня 1991 р.
прийняла Закон України «Про зайнятість населення», який сприяє повній,
продуктивній і вільно обраній громадянами зайнятості, гарантує їм право
на зайнятість, передбачає компенсацію в разі втрати роботи.

22 жовтня 1993 р. був прийнятий Закон України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», основними завданнями якого є
створення належних умов для підтримання здоров’я й активного довголіття;
організація соціального та інших видів обслуговування; виконання
цільових програм соціального і правового захисту ветеранів війни;
надання пільг, переваг та соціальних гарантій у процесі трудової
діяльності відповідно до професійної підготовки і з урахуванням стану
здоров’я.

Закон України від 16 грудня 1993 р. «Про основні засади соціального
захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»
визначає основні засади державної політики щодо ветеранів праці, інших
громадян похилого віку, гарантує їм рівні з іншими громадянами
можливості в економічній, соціальній, політичній сферах, сприятливі
умови для повноцінного способу життя. Передбачено надання ветеранам
праці, а ними визнаються громадяни, які сумлінно пропрацювали в
народному господарстві: жінки – 35 років, чоловіки – 40 років і вийшли
на пенсію, – низку пільг.

Закон України від 21 березня 1991 р. «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні» гарантує інвалідам рівні з усіма іншими громадянами
можливості для участі в економічній, політичній та соціальній сферах
життя суспільства, створення необхідних умов, які дають можливість
інвалідам вести повноцінний спосіб життя відповідно до індивідуальних
здібностей та інтересів.

Загальні засади створення організаційних, соціально-економічних,
політико-правових умов соціального становлення та розвитку молодих
громадян України в інтересах особистості, суспільства та держави,
основні напрямки реалізації державної молодіжної політики в Україні
закликаний урегулювати Закон України від 5 лютого 1993 р. «Про сприяння
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні».

Закон України від 14 жовтня 1992 р. «Про охорону праці» визначає основні
положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх
життя і здоров’я в процесі трудової діяльності, регулює за участю
відповідних державних органів відносини між власником підприємства або
уповноваженим ним органом і працівником з питань безпеки, гігієни праці
та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації
охорони праці в Україні.

Основи законодавства України про охорону здоров’я, прийняті Верховною
Радою 19 листопада 1992 р., визначили правові, організаційні, економічні
та соціальні засади охорони здоров’я в Україні. Вони регулюють суспільні
відносини в цій галузі з метою забезпечення гармонічного розвитку
фізичних і духовних сил, високої працездатності і довголітнього
активного життя громадян.

Закон України від 24 березня 1995 р. «Про оплату праці» визначив
економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників,
які перебувають у трудових відносинах на підставі трудового договору з
підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та
господарювання, а також з окремими громадянами та сфери державного й
договірного регулювання оплати праці. Закон спрямований на забезпечення
відповідальності та стимулюючої функції заробітної плати.

Законом України від 5 листопада 1991 р. «Про пенсійне забезпечення» всім
непрацездатним громадянам гарантується право на матеріальне забезпечення
за рахунок суспільних фондів споживання шляхом надання трудових і
соціальних пенсій. Закон спрямований на те, щоб повніше враховувалася
суспільне корисна праця як джерело зростання добробуту народу і кожної
людини, гарантує соціальну захищеність пенсіонерів.

15 листопада 1996 р. прийнятий Закон України «Про відпустки».

23 грудня 1997 р. прийнято Закон України «Про уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини», яким передбачено парламентський контроль за
додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист
їх прав на території України в межах її юрисдикції.

Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування затверджені 14 січня 1998 р.

10 лютого 1998 р. прийнято Закон України «Про професійно-технічну
освіту», яка є складовою частиною освіти України і спрямована на
формування у громадян професійних знань, умінь, навичок, розвиток
духовності, культури, відповідного технічного, технологічного і
екологічного мислення з метою створення умов для професійної діяльності.

З березня 1998 р. законодавче вирішено питання про порядок розгляду в
Україні колективних трудових спорів (конфліктів).

Усі закони України, що приймаються Верховною Радою, обнародуються за
підписом Президента України. З метою впорядкування офіційного
оприлюднення нормативно-правових актів, що приймають Верховна Рада
України, Президент України, Кабінет Міністрів України, запобігання
перекручень їх змісту, визначення порядку набрання ними чинності
Президент України 10 червня 1997 року видав Указ «Про порядок офіційного
оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності». Закон
України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України не пізніш
як у п’ятнадцяти-денний строк після їх прийняття у встановленому порядку
і підписання піддягають оприлюдненню державною мовою в офіційних
друкованих виданнях. Відповідно до ст. 1 цього Указу офіційними
друкованими виданнями є «Офіційний вісник України», «Відомості Верховної
Ради України», газета «Урядовий кур’єр».

Президент України виступає гарантом державного суверенітету,
незалежності, недоторканності кордонів, національної безпеки,
територіальної цілісності України, додержання Конституції і законів
України, прав та свобод людини і громадянина. В межах своїх повноважень
Президент України також видає укази і розпорядження, які є обов’язковими
для виконання на всій території України.

Але ці укази і розпорядження Президента України є не законодавчими, а
підзаконними актами.

4. Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини

Укази і розпорядження Президента України можуть відноситись до різних
питань регулювання трудових відносин. Так, з метою вдосконалення роботи
з кадрами Президент України 19 травня 1995 р. видав Указ «Про заходи
щодо вдосконалення роботи з кадрами в органах виконавчої влади, з
керівниками підприємств, установ і організацій».

Указом Президента України від 18 жовтня 1997 р. схвалені Основні напрями
соціальної політики на 1997-2000 роки. Вищим органом державної
виконавчої влади України є Кабінет Міністрів – уряд України, який на
підставі Конституції та законів України, постанов Верховної Ради, указів
і розпоряджень Президента України наділений правом видавати в межах
своїх повноважень постанови і розпорядження.

Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України набувають чинності
з моменту їх прийняття. В постановах може встановлюватись й інший
порядок уведення їх в дію,

Міністри, керівники інших центральних органів державної виконавчої влади
в межах своєї компетенції можуть видавати нормативно-правові акти, які
підлягають реєстрації у Міністерстві юстиції України. Так, Міністерству
фінансів України у межах його повноважень надано право на основі й на
виконання чинного законодавства видавати накази, організовувати та
контролювати їх виконання. У разі необхідності міністерство разом з
іншими центральними та місцевими органами державної виконавчої влади,
органами місцевого і регіонального самоврядування видає спільні акти,
які є обов’язковими для виконання.

Міністерство праці і соціальної політики України на основі ‘ “а
виконання чинного законодавства видає накази з питань праці, її оплати,
умов зайнятості і соціального захисту населення, які є обов’язковими для
виконання.

Аналогічні повноваження закріплені в положеннях про Міністерство
економіки України, Міністерство юстиції. Міністерство охорони здоров’я
та інші міністерства України, положеннях про державні комітети. Так,
Порядок організації державного нагляду за охороною праці затверджений
наказом Державного комітету по нагляду за охороною праці від 31 травня
1995 р. № 82.

Державній реєстрації підлягають підзаконні акти, що видаються
міністерствами і відомствами. Локальні правові норми, що видаються
підприємствами, установами, організаціями, про які йдеться нижче,
державній реєстрації не підлягають.

5. Локальні правові норми

Локальна нормотворчість здійснюється безпосередньо учасниками трудових
відносин, які беруть участь у створенні цих норм, можуть впливати на їх
зміст. Це дає можливість працюючим знати обсяг належних їм прав та
обов’язків, що визначені локальними нормами, максимально пристосовуючи
їх для реалізації своїх інтересів та задоволення потреб.

Для того щоб здійснювалась локальна нормотворчість, необхідні дві умови.
По-перше, норми є локальними і набувають чинності лише за умови, що вони
прийняті у порядку, попередньо визначеному централізованим регулюванням.
По-друге, локальна нормотворчість можлива за наявності загальної норми,
що надає певним суб’єктам право займатись нормо-творчістю.

Це означає, що суб’єкти трудового права поставлені у певні рамки
локальної нормотворчості. Тут здійснюється принцип «дозволено лише те,
що визначено законом». При цьому сутність локальних норм зводиться до
розвитку загальних норм трудового права, що поширюють свою дію тільки на
відносини конкретного підприємства чи організації, де вони прийняті.

Таким чином, локальна норма в трудовому праві України – правило
загальнообов’язкової поведінки, що попередньо санкціоноване державою і
прийняте у встановленому законом порядку безпосередньо на підприємстві,
в установі, організації, Діє в його межах.

Основним локальним документом на підприємствах, в установах,
організаціях є колективний договір.

Більшість локальних актів приймається власником або уповноваженим ним
органом спільно чи за погодженням з профспілковим комітетом.

Іншим важливим локальним правовим актом є правила внутрішнього трудового
розпорядку, якими на підприємствах, в установах, організаціях
встановлюється певний режим праці, правила поведінки учасників спільної
праці, передбачаються їх права і обов’язки.

Тарифно-кваліфікаційні характеристики робітників і кваліфікаційні
характеристики службовців, що створюють зміст цих норм, як і інші
техніко-юридичні норми, сформульовані, з одного боку, з урахуванням дій
законів техніки і природи, а з другого – суспільних законів.

До локальної нормотворчості відносяться також встановлення систем оплати
праці і форм матеріального заохочення, затвердження положень про
преміювання і виплату винагороди за підсумками роботи за рік. Положення
про виплату винагороди за підсумками річної роботи підприємства, як і
низка інших локальних актів, становить собою нормативну угоду між
власником або уповноваженим ним органом і профспілковим комітетом.

Таким чином, локальні норми, що приймаються власником підприємства,
установи, організації або уповноваженим ним органом спільно з трудовим
колективом або за погодженням з профспілковим комітетом, є складовою
частиною системи трудового права. Вони повинні бути внутрішньо
погодженими з більш загальними правовими нормами, які займають провідне,
визначальне місце в ієрархії правових норм.

6. Значення керівних роз’яснень Верховного Суду України для однакового
застосування судами чанного

законодавства про працю

Постанови Пленуму Верховного Суду України, якими даються керівні
роз’яснення, мають зовсім іншу правову природу. Вони не пов’язані з
розглядом конкретних справ, а містять аналіз судової практики,
відзначають конкретні її помилки і недоліки, орієнтують суди на їх
усунення і таким шляхом сприяють удосконаленню судової діяльності.

Піддаючи тлумаченню правові норми, суд зобов’язаний побудувати свої
роз’яснення на принципах як правової норми, так і принципах даної галузі
права в цілому. При цьому проведене судом тлумачення і роз’яснення з
приводу застосування норми не повинно обмежувати чи іншим способом
зменшувати обсяг прав, що визначені законом.

Тлумачення закону, що здійснюється Пленумом Верховного Суду України,
адресовано не тільки судовим органам. Власники підприємств, установ,
організацій і уповноважені ними органи, професійні спілки, робітники і
службовці при вирішенні спірних питань, що випливають із трудових
відносин, також змушені звертатись до цих роз’яснень, з тим щоб
усвідомити, як з точки зору Верховного Суду України буде розцінено їх
дії судом, що розглядає конкретну трудову справу. Вирішуючи, наприклад,
питання про розірвання трудового договору з працівником за систематичне
порушення ним трудової дисципліни, власник або уповноважений ним орган,
профспілковий комітет змушені звернутися до п. 23 постанови Пленуму
Верховного Суду України від 6 листопада 1992 року № 9 «Про практику
розгляду судами трудових спорів», у якому роз’яснено, що за цією
підставою працівник може бути звільнений лише за проступок на роботі,
вчинений після застосування до працівника дисциплінарного або
громадського стягнення, за невиконання без поважних причин обов’язків,
покладених на нього трудовим договором чи правилами внутрішнього
трудового розпорядку. В таких випадках враховуються ті заходи
дисциплінарного стягнення, які встановлені чинним законодавством і не
втратили законної сили за давністю або не зняті достроково (ст. 151
КЗпП), і ті громадські стягнення, які застосовані до працівника за
порушення трудової дисципліни у відповідності До положення або статуту,
що визначає діяльність громадської організації, і з дня накладення яких
до видання наказу про звільнення минуло не більше одного року.

При розгляді конкретних справ суд здійснює індивідуалізацію, тобто
підводить одиничне під загальне, наслідки якої об’-єктивізуються в
рішенні суду. На відміну від загальних право-застосовних положень
висновки суду адресовані конкретним особам і по конкретній справі, їх
обов’язковість обмежена рамками даного випадку, що визначає їх місце і
роль в процесі правового регулювання.

Усі ці індивідуальні правозастосовні положення є «крупинками» досвіду і
створюють один з елементів змісту судової практики. З багатьох
«крупинок» формується практика застосування певних норм права до
конкретних фактичних обставин.

7. Диференціація трудового законодавства України

Диференціація трудового законодавства – це встановлені державою
відмінності в змісті і обсязі прав та обов’язків суб’єктів трудових
відносин на певних підставах. Сучасний цивілізований світ намагається
більш послідовно здійснювати принцип рівності громадян. Відповідно до
цього держави забезпечують єдність правового регулювання трудових
відносин, що здійснюється загальним законодавством про працю, єдиним для
всіх працівників.

В Україні єдність правового регулювання трудових відносин базується на
ст. 2 КЗпП, яка юридичне закріплює принцип рівності трудових прав, що
конкретизуються в інших статтях КЗпП та законодавчих актах про працю.

Диференціація трудового законодавства не суперечить ідеї соціальної
рівності, оскільки встановлені відмінності у змісті та обсязі прав і
обов’язків працівників та роботодавців мають своєю метою не створення
привілеїв відповідним соціальним прошаркам, а досягнення більшої
відповідності норм трудового права особливостям трудових відносин.
Диференціація дозволяє досягти більш реальної рівності у порівнянні з
тією, що встановлюється загальним законодавством про працю, яке
поширюється на всіх працюючих. Більш того, за деякими винятками сама
диференціація виправдана саме тому, що вона спрямована на встановлення
такого рівня соціальної рівності, який вище за рівень, визначений
принципом рівноправ’я. Саме це дозволяє вирівнювати соціальне становище
певних соціальних груп, котрі за фактичними умовами праці або внаслідок
інших обставин опинилися в соціальне обмеженому стані.

8. Міжнародні правові акти про працю

До договорів в галузі праці в першу чергу відносяться належним чином
ратифіковані або схвалені конвенції та рекомендації МОП, офіційно
опубліковані в Україні. Кожна країна в МОП презентована чотирма
делегатами:

Два делегати від уряду, один – від підприємців і один – від трудящих.
Кожний з чотирьох делегатів має право голосувати

індивідуально по кожному питанню, що розглядається МОП.

Мета і завдання МОП викладені в преамбулі до Статуту організації та в
Декларації, що прийнята на 26-й сесії Генеральної конференції МОП в
Філадельфії 10 травня 1944 р. В Декларації проголошені основні принципи,
на яких повинна базуватись діяльність МОП.

МОП складається з трьох основних органів. Вищим органом організації є
Генеральна конференція, або Міжнародна конференція праці. Головним
змістом роботи конференції є розробка і прийняття конвенцій і
рекомендацій по праці.

Виконавчим органом МОП є Адміністративна Рада. До її складу входять 56
членів: 28 презентують уряди, 14 – представники підприємців і 14 –
представники трудящих. Із 28 представників урядів 10 призначаються
урядами найбільш важливих в промисловому відношенні країн. До їх числа
входять Бразилія, Індія, КНР, США, ФРН, Франція, Росія, Японія.

Постійним секретаріатом МОП є Міжнародне бюро праці на чолі з
Генеральним директором, який призначається Адміністративною Радою.
Генеральний директор, в свою чергу, призначає персонал секретаріату з
осіб різних національностей, громадян різних держав.

Крім основних органів до складу МОП входять ряд постійних і тимчасових
комітетів та комісій. До них відносяться, наприклад, промислові
комітети, що створені для вивчення умов праці в різних галузях
промисловості, комітет по свободі об’єднань, комітет експертів по
застосуванню конвенцій і рекомендацій, кореспондентські комітети та ін.

Найважливішою стороною діяльності МОП є розробка і прийняття конвенцій і
рекомендацій. Саме можливість відкритого висування і обговорення вимог
щодо створення міжнародних правових актів, а потім і норм, котрі якоюсь
мірою можуть послужити поліпшенню умов праці, умов життя працюючих,
притягує до участі в МОП представників трудящих усіх країн. Ці конвенції
і рекомендації про працю є тими основними формами, за допомогою яких МОП
здійснює міжнародне правове регулювання праці.

Мета конвенції – створити для держави, що її ратифікувала, зобов’язання
по внесенню певних змін в національне законодавство про працю. Статут
МОП передбачає, що після прийняття конвенції «а) конвенція надсилається
всім членам організації для ратифікації; б) кожний член організації
зобов’язується протягом року після закриття конференції… винести
конвенцію на розгляд влади або влад, в компетенцію яких входить це
питання, для оформлення її як закону або для вжиття заходів іншого
порядку… Якщо член організації одержав згоду компетентної влади або
влад, він повідомляє про ратифікацію конвенції, ЩО відбулася,
Генерального директора, і вживає таких заходів, які будуть необхідні для
ефективного застосування положень даної конвенції» (п. 5 ст. 19 Статуту
МОП).

Конвенція – правовий акт, який набуває сили міжнародного зобов’язання
тільки після ратифікації її не менш як двома країнами – членами МОП.
Норми конвенцій, що ратифіковані, мають обов’язкову силу по відношенню
до тих членів МОП, які ратифікували цю конвенцію.

Тема № 3 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

1. Поняття основних принципів трудового права України

2. Основні права і свободи громадян, закріплені в Конституції України,
що визначають принципи правового регулювання трудових відносин

3. Принципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю
України та інших законодавчих актах про працю

1. Поняття основних принципів трудового права України

Під основними принципами трудового права слід розуміти виражені в
правових актах економічні закономірності організації суспільного
виробництва і розподілу в формі основних, керівних положень основних
засад правового регулювання трудових відносин, які візначають загальну
спрямованність і найбільш істотні риси його змісту.

Ці основні правові положення конкретизуються в нормативних актах, якими
регулюється праця робітників і службовці Вони мають регулюючий характер,
містять певний наказ, пріпис, регулюють поведінку. Тому принципи не
повинні вміщ вати елементи, що не мають такого наказу, припису, не
визначають поведінку.

Правові ідеї і тенденції можуть вважатися основними принципами трудового
права лише тоді, коли вони відповідаю певним вимогам. Це повинні бути
саме такі правові ідеї, її спрямовані на регулювання суспільних трудових
відносин. Воі мають відображати принципи політики держави в галузі
регулювання поведінки учасників в суспільних трудових віднос нах. При
цьому кожна правова ідея повинна проявлятись у :

законодавстві про працю таким чином, щоб бути закріплені в конкретній
правовій нормі.

Основні принципи лежать в основі всіх норм трудове права, в основі
правового регулювання праці. Вони повиі правильно відображати сутність
суспільних відносин, на регулювання яких спрямовані. При сучасній
організації праці \ боча сила як носій праці виступає основним елементом
продуктивних сил суспільства. Функція робочої сили – праця

Принципи права можуть бути закріплені в правовій нормі двома шляхами:
безпосередньо або побічно.

Безпосереднє закріплення має місце у тих випадках, коли формулювання
норми закріплює певний правовий принцип. Прикладом цього може бути ст. 4
Закону України «Про зайнятість населення», в якій держава гарантує
працездатному населенню у працездатному віці добровільність праці, вибір
або зміну професії та виду діяльності, що не заборонена законом. Такі
правові норми можна назвати нормами-принципами, які відрізняються від
інших норм широтою і важливістю сформульованих в них положень. Вони
визначають зміст інших норм, є для них правовою основою. Але це –
зовнішня ознака, за якою не завжди можна відшукати норму-принцип.
Визначальною є внутрішня ознака – зміст норми, її основостворюючий,
керівний характер.

Другу групу складають принципи, що прямо не закріплені в правових
нормах, але можуть бути виведені з них. Ці принципи містяться в
законодавстві ніби у прихованому вигляді.

Але було б неправильним вважати, що принципи остаточно реалізуються
тільки в системі правових норм. Оскільки принципи мають регулюючий
характер, вони, будучи відображеними в праві, набувають
загальноправового значення. Тому громадяни досить часто в своїй
поведінці керуються принципами права, навіть не знаючи точного змісту
правових норм.

Особливого значення принципи права набувають при реалізації норм права,
в першу чергу тоді, коли відсутня конкретна правова норма і є потреба
застосувати аналогію закону і навіть аналогію права.

2. Основні права і свободи громадян, закріплені в Конституції України,
що визначають принципи правового регулювання трудових відносин

Право на працю визнається за кожною людиною, що означає можливість
заробляти собі на життя працею, яку людина сама для себе обирає чи на
яку погоджується. Держава створ-умови для зайнятості працездатного
населення, рівні можливості для громадян у виборі професії і роду
трудової діяльності, здійснює програми професійно-технічного навчання і
підготовці перепрофілювання працівників відповідно до їх інтересів і
потреб суспільства.

Праця повинна належним чином оплачуватися відповідно кількості і якості.
Прибуток може бути одержаний і за допомогою інших видів діяльності, що
не заборонені законом. Це може бути підприємницька діяльність або
об’єднання з іншими особами для досягнення своєї мети.

Оплата за працю має бути справедливою і забезпечувати гідні умови життя
працівнику і його сім’ї. Винагорода визначається трудовим договором,
виходячи з тривалості робочого часу не більше встановленої законом норми
40 годин на тиждень, має забезпечувати прожитковий рівень і не може бути
нижчою встановленого державою мінімального розміру.

При цьому кожному громадянинові, що має виборче право, належить рівне
право доступу до зайняття державних посад, а також посад в органах
місцевого і регіонального самоврядування.

Забороняється використання примусової праці, за винятком роботи, що
визначена для певних осіб вироком суду або при уведенні відповідно до
закону надзвичайного або воєнного стану.

У випадках незайнятості з незалежних від особи причин їй гарантується
право на матеріальне забезпечення у відповідності із законом.

Усім, хто працює за наймом, гарантуються встановлені законом мінімальна
тривалість щодобового вільного часу, щотижневі вихідні дні, святкові
дні, щорічна оплачувана відпустка, скорочений робочий день для певних
професій і робіт, для неповнолітніх, осіб з обмеженою працездатністю, а
також для жінок (одного з батьків), які мають малолітніх дітей.

Кожний громадянин, який працює, має право на умови “Раці, що
відповідають вимогам безпеки та гігієни праці і не є шкідливими для
здоров’я. Умови праці, визначені чинним законодавством, можуть
доповнюватись колективними й

індивідуальними трудовими договорами, що укладаються шляхом
переговорів.

Кожний має право на відшкодування державою матеріальної і моральної
шкоди, спричиненої його здоров’ю чи майн) екологічними правопорушеннями,
а також на компенсацій! витрат, пов’язаних з усуненням шкідливого впливу
цих

правопорушень. Гарантується доступність і безплатність обов’язкової
освіти.

В разі настання старості, хвороби, повної або часткової втрати
працездатності, інвалідності, нещасного випадку, втрати дувальника,
безробіття з незалежних від громадянина обставин він має право на
соціальне забезпечення. Це право гарантується загальнообов’язковим
соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків державних установ,
бюджетних та інші джерел соціального забезпечення. Пенсії та інші види
соціальної допомоги повинні забезпечувати рівень життя людини, ні
.нижчий прожиткового мінімуму.

Права і свободи громадян гарантуються, охороняються і захищаються
державою.

3. Принципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю
України та інших законодавчих актах про працю

Усі права і свободи громадян України, закріплені в Конституції України,
знайшли відображення в ст. 2 КЗпП, конкретизовані в ньому та інших
законодавчих актах. Наслідком такої конкретизації є те, що
законодавством про працю розробляються і закріплюються інші принципи,
але вже не безпосередньо, не як норми-принципи, а побічно, як правові
ідеї при реалізації, застосуванні норм трудового права.

Трудові відносини можуть припинятися лише з підстав, передбачених
законом, зокрема ст.ст. 36-41 та 45 КЗпП. Отже, цими статтями
визначається принцип стабільності трудових відносин.

Законом України від 1 березня 1991 р. «Про зайнятість населення»
закріплено право громадян України вільно обирати види діяльності, які не
заборонені законодавством; виключається будь-яка форма примусу до праці
(п. 2 ст. 1).

Законом України від 1 липня 1993 р. «Про колективні договори і угоди»
визначено порядок врегулювання виробничих, трудових,
соціально-економічних відносин між власником або уповноваженим ним
органом і трудовим колективом та профспілкою чи іншим органом,
уповноваженим трудовим колективом на представництво його інтересів.
Законом вирішене питання узгодження інтересів працюючих з власниками або
уповноваженими ними органами, фактично закріплено принцип участі
трудових колективів чи їх представницьких органів у встановленні умов
праці та здійсненні контролю за додержанням законодавства про працю.

Законом України від 24 березня 1995 р. «Про оплату праці» конкретизоване
право на винагороду і закріплено принцип матеріальної зацікавленості
працюючих у наслідках своєї праці, принцип договірного регулювання
праці, що здійснюється на основі системи угод, які укладаються на
державному, галузевому, регіональному та виробничому рівнях.

Кожен, хто працює, має право на відпочинок. Це право забезпечується
наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної
відпустки. Законом України від 15 листопада 1996 р. «Про відпустки»
встановлені державні гарантії права на відпустку, визначені умови,
тривалість і порядок надання їх працівникам для поновлення
працездатності, зміцнення здоров’я, задоволення власних життєво важливих
потреб та інтересів, всебічного розвитку особи. Право на відпустку
громадяни України мають незалежно від форм власності, виду діяльності і
галузевої приналежності підприємства, установи, організації.

Основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на
охорону їх життя і здоров’я в процесі трудової діяльності визначає Закон
України від 14 жовтня 1992 р. «Про охорону праці».

Аналіз правових положень КЗпП та інших законодавчих актів України
дозволяє визначити такі принципи трудового права:

принцип свободи праці; принцип рівноправності в галузі праці; принцип
договірного характеру праці; принцип визначеності трудової функції;
принцип стабільності трудових відносин; принцип матеріальної
зацікавленості в результатах праці; принцип безпеки праці; принцип
участі трудових колективів і профспілок у вирішенні питань встановлення
умов праці і здійсненні контролю за додержанням законодавства про працю;
принцип свободи об’єднання для здійснення і захисту своїх прав і свобод;
принцип матеріального забезпечення у разі непрацездатності, настання
старості, при хворобі і у зв’язку з материнством.

Тема № 4 СУБ’ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

1. Поняття суб’єкта трудового права України

2. Громадяни як суб’єкти трудового права України

3. Власник або уповноважений ним орган як суб’єкт трудового права
України

4. Підприємство як суб’єкт трудового права України

5. Трудовий колектив як суб’єкт трудового права України

6. Профспілковий орган підприємства як суб’єкт трудового права України

7. Державні органи, які виступають суб’єктами трудового права України

1. Поняття суб’єкта трудового права України

Основним суб’єктом права власності на національні багатства України є
держава, якій належить переважна більшість промислових підприємств,
землі та товарне виробництво сільськогосподарської продукції. Управління
цією власністю здійснюють відповідні галузеві міністерства шляхом
централізованого керівництва підприємствами і і організаціями. Звідси
випливає потреба в єдиному управлінні з боку держави – повновладним
власником єдиної централізованої з верху до низу системи державних
органів відповідно до специфіки предмета управління.

Об’єднання підприємств в галузеві міністерства дає змогу державі більш
ефективно керувати впровадженням у виробництво передових технологій,
постачанням і реалізацією продукції, ціноутворенням, фінансовою,
кадровою політикою тощо.

Отже, підприємство становить собою єдність двох сукупностей: засобів
виробництва та працюючих. Як єдине ціле воно є більш широким поняттям,
що охоплює і засоби виробництва, і людей, які працюють із застосуванням
цих засобів. Засоби виробництва створюють матеріальну базу виробництва,
в той час як трудовий колектив є його живим організмом.

Розмежування підприємства і трудового колективу проявляється в органах,
що представляють кожну з цих сторін. Підприємство представляється
власником або уповноваженим ним органом. Трудовий колектив
представляється радою трудового колективу, комітетом підприємства або
виборним профспілковим органом. В разі виникненні колективного трудового
спору трудовий колектив може представляти страйковий комітет. Відповідно
ці органи також виступають як суб’єкти відносин, що виникають із
застосування праці у суспільному виробництві.

При колективній власності її суб’єктами виступають колективи орендарів,
колективні підприємства, кооперативи, акціонерні товариства,
господарські товариства, господарські об’єднання, професійні спілки,
політичні партії, релігійні та інші організації та об’єднання. Право
колективної власності здійснюють вищі органи управління власника –
загальні збори, конференції, з’їзди, ради, правління тощо. Окремі
функції по господарському управлінню колективним майном вищими

органами управління власника може бути покладено на створювані ними
органи.

Усі ці органи управління колективним майном в межах на-| даних їм
повноважень володіють, користуються і розпоряджаються майном, можуть
використовувати для трудової діяльності працю громадян, тому вони також
виступають як суб’єкти трудового права.

Індивідуальна власність також може використовуватись громадянами для
підприємницької діяльності особисто або із застосуванням праці найманих
працівників. Для здійснення виробничої діяльності громадяни також можуть
створювати підприємства, яким надається статус юридичної особи.

Таким чином, при всіх формах власності власник особисто виступає як
суб’єкт трудового права. Але він може передавати належні йому права
певним своїм органам, уповноважуючи їх на проведення господарської та
трудової діяльності. Крім того, власник може створювати підприємства і
організації, призначати певних осіб або органи для керівництва цими
підприємствами і організаціями. Створювані власником підприємства і
організації, посадові особи, найняті ним для керівництва створюваними
підприємствами і організаціями, виступають суб’єктами трудового права.

Як суб’єкти трудового права виступають також органи, що здійснюють
нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю у цілому та
законодавства з техніки безпеки і виробничої санітарії зокрема. До таких
органів відносяться відповідні державні комітети. України, наділені
повноваженнями у своїй сфері діяльності, місцеві державні адміністрації
та ради народних депутатів у межах відповідної території.

2. Громадяни як суб’єкти трудового права України

Громадянином визнається фізична особа, яка володіє певним цивільним
статусом, тобто сукупністю обставин фактичного порядку, що
характеризують цю особу як учасника юридичного спілкування. Термін
«громадянський статус» досить широко застосовується в цивільному праві.
Але він необхідний також для визначення становища особи як суб’єкта
кримінального, житлового, сімейного, трудового права.

Реалізувавши своє право на працю шляхом укладення трудового договору
(ст. 2 КЗпП), громадянин набуває статусу працівника. Для того щоб
вступити в трудові відносини, громадянин повинен досягнути віку
шістнадцяти років. У виняткових випадках за згодою одного з батьків або
особи, що його замінює, на роботу можуть прийматись особи, які досягли
п’ятнадцяти років.

Право займатися трудовою діяльністю відповідно до Закону України від 4
лютого 1994 р. «Про правовий статус іноземців» мають також іноземці.
Обсяг їх прав залежить від того, чи проживають вони в Україні постійно,
чи іммігрували в Україну для працевлаштування.

Іноземці, які постійно проживають в Україні, мають право працювати на
підприємствах, в установах і організаціях або займатися іншою трудовою
діяльністю нарівні з громадянами України, мають рівні з ними права і
обов’язки.

Іноземці, які іммігрували в Україну для працевлаштування на визначений
термін, можуть займатися трудовою діяльністю відповідно до одержаного
дозволу на працевлаштування. Такий дозвіл оформляється за умови, коли в
країні чи певному регіоні відсутні працівники, спроможні виконувати цей
вид роботи, або є достатнє обгрунтування доцільності використання праці
іноземних фахівців. Дозвіл на працевлаштування видається Державним
центром зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України.

Іноземці не можуть призначатися на окремі посади або займатися певною
трудовою діяльністю, якщо відповідно до законодавства України
призначення на цю посаду або зайняття такою діяльністю пов’язане з
належністю до громадянства України.

3. Власник або уповноважений ним орган як суб’єкт трудового права
України

Для управління підприємствами, установами, організація і державний
орган, якому виділено майно, призначає керівника, з яким укладається
контракт як особлива форма трудового Договору. Ця службова особа
здійснює управління на засадах єдиноначальності, що забезпечує єдність
волі багатьох людей тоді, коли необхідно організувати виробничий процес
для виконання певних завдань.

Керівник самостійно вирішує питання діяльності підприємства чи
організації. При цьому власник майна не має права втручатися в
оперативну діяльність керівника. Керівнику належить також право
самостійно вирішувати питання про прийом на роботу своїх заступників,
керівників та спеціалістів підрозділів апарату управління і структурних
підрозділів, а також про їх звільнення. Але навіть у тому разі, коли
підприємство чи організація є державним утворенням, це не дає підстави
стверджувати, що керівник та інші службові особи перебувають на
державній службі.

Під державною службою визнається професійна діяльність осіб, які
займають посади в державних органах та апараті щодо практичного
виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за
рахунок державних коштів.

Правове становище уповноваженої власником на управління службової особи
тісно пов’язане з правовим статусом підприємства. На державному
підприємстві становище директора є подвійним, що проявляється у тому,
що, з одного боку, він є членом трудового колективу, а з другого –
органом підприємства, яке створене на базі загальнодержавної власності.
Тому він відповідно до п. 1 ст. 16 Закону України «Про підприємства в
Україні» відповідає за результати роботи підприємства перед державою,
власником і трудовим колективом. Це зобов’язує керівника відстоювати
інтереси як колективу, так і держави, які не завжди збігаються.

Уповноважена власником особа – це по суті керівник адміністрації як
сукупності посадових осіб підприємства. Саме термін «адміністрація»
застосовувався в усіх законодавчих актах про працю до внесення 20
березня 1991 р. змін до КЗпП. Адміністрація підприємства, установи,
організації як комплекс службових осіб, що здійснюють управління цим
підприємством, установою, організацією в межах наданих їм прав, тобто
виконавчо-розпорядчий орган підприємства, сама перебуває з власником у
відносинах найму. Всі службові особи, що входять до складу
адміністрації, поряд з іншими найманими працівниками входять до складу
трудового колективу, є суб’єктами трудових відносин як наймані
працівники. Їх відмінність від інших працівників полягає в тому, що
внаслідок свого службового становища і виконуваної функції ці особи
несуть відповідальність за здійснення виробничого процесу або окремого
його циклу. Тому суб’єктом трудових відносин з іншими працівниками
адміністрація підприємств або за нинішньою термінологією – уповноважений
власником орган – не виступає.

Та обставина, що уповноважений власником орган є не суб’єктом трудових
відносин, а лише органом підприємства чи установи, наголошувалась і в
юридичній літературі. Визнання ж уповноваженого власником органу
суб’єктом трудових правовідносин означає можливість пред’явлення до
нього майнових претензій, що випливають з цих відносин. У дійсності ж ці
претензії пред’являються до підприємства.

Трудовий договір працівник укладає не з уповноваженою власником
службовою особою, а з підприємством, установою, організацією як
юридичною особою, де він і реалізує своє право на працю.

В системі суспільної організації праці уповноважений власником орган діє
як орган господарського управління. Організаційною формою організації
праці виступає підприємство, майнова відокремленість якого одержала
вираз у наданні йому прав юридичної особи. Саме це дозволяє підприємству
самостійно, від свого імені вступати в правові відносини з іншими як
юридичними особами, так і громадянами.

4. Підприємство як суб’єкт трудового права України

Правове положення підприємства визначене Законом України від 27 березня
1991 р. «Про підприємства в Україні». Підприємством визначається
самостійний господарюючий статутний суб’єкт, який має право юридичної
особи та здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з
метою одержання відповідного прибутку (доходу). Воно здійснює будь-яку
господарську діяльність, що не заборонена законодавством України і
відповідає цілям, передбаченим статутом підприємства.

Реєстрація статуту є юридичним фактом створення підприємства. Вона
одночасно є і установчим актом, і актом перевірки статуту з точки зору
його відповідності чинному законодавству, законності створення
підприємства. Саме реєстрація статуту є вимогою, при виконанні якої
підприємство набуває права бути суб’єктом правових відносин.
Добровільність створення підприємства, відсутність будь-яких спеціальних
дозволів державних, господарських або інших органів дають підстави
зробити висновок про існування явочно-нормативного порядку створення
підприємств, вільного від відомчого, регіонального або місцевого
регулювання.

З цього явочно-нормативного порядку зроблені окремі винятки: не можуть
створюватись малі підприємства при державних виробничих підприємствах і
організаціях, утворювані підприємства не можуть займатися певними видами
діяльності, що визначені державою в спеціальному переліку.

Підприємство як юридична особа є носієм і володарем основного і
абсолютного права – права власності, незалежно від того, в якій формі
воно виступає. Основним джерелом створення і примноження власності є
виробнича діяльність. Використовуючи своє майно, підприємство виробляє
продукцію, реалізовує її і здобуває прибуток, за рахунок якого і формує
своє майно. Належне підприємству майно охороняється законом і може бути
вилучене у власника тільки за рішенням суду.

Трудова правосуб’єктність підприємства є відносно самостійною. Вона може
йому належати незалежно від того, чи має підприємство статус юридичної
особи. Підприємство як суспільно-трудове утворення може і не бути
юридичною особою, якою виступає більш велике об’єднання. Для того щоб
підприємство було суб’єктом трудового права, необхідні наявність у нього
потреби використовувати найману працю і можливість виплачувати
винагороду за використання цієї праці. При цьому підприємство самостійно
встановлює форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види
доходів працівників. Воно може використовувати державні тарифні ставки,
посадові оклади як орієнтири для диференціації оплати праці залежно від
професії, кваліфікації працівників, складності і умов виконуваних ними
робіт.

Підприємство зобов’язане забезпечити для всіх працюючих безпечні та
нешкідливі умови праці і несе відповідальність у встановленому
законодавством порядку за шкоду, заподіяну їх здоров’ю та
працездатності.

Підприємство зобов’язане постійно поліпшувати умови праці та побуту
жінок, підлітків, забезпечувати їх роботою переважно в денний час із
скороченим робочим днем, надавати інші пільги, передбачені
законодавством. Воно має право самостійно встановлювати для своїх
працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, заохочувати
працівників підприємств та установ, які обслуговують трудовий колектив,
але не входять до його складу.

Одночасно держава гарантує підприємству додержання його прав і законних
інтересів. Не допускається втручання державних, громадських і
кооперативних органів, політичних партій і рухів в господарську та іншу
діяльність підприємства. Рівні правові та економічні умови
господарювання забезпечуються підприємству державою незалежно від форм
власності.

5. Трудовий колектив як суб’єкт трудового права України

Об’єднання людей в їх трудовій діяльності здійснюється на об’єктивній і
суб’єктивній основі. На об’єктивній основі працівник, який поступив на
роботу, незалежно від своєї волі включається в склад трудового
колективу, оформлення якого здійснюється залежно від внутрішньої
структури підприємства. На суб’єктивній основі проводиться за
волевиявленням працівників об’єднання в організації за професією –
професійні спілки та інші громадські організації.

Через, відносини з іншими людьми особа існує, проявляє себе в
суспільстві. Вона виконує обумовлену трудовим договором роботу,
дотримується встановленого на підприємстві режиму роботи, правил
внутрішнього трудового розпорядку.

Відносини між людьми мають важливе значення не тільки для суспільства
взагалі, а й для кожного підприємства, бо всі вони об’єднані у
формальний колектив, правове становище і структура якого визначені
статутом. Формальний колектив є в кожній соціальній системі, якщо там
існує підприємство, розподіл праці.

Таким чином, суспільне корисна діяльність, спільна праця є об’єктивною
передумовою формування колективу. Справжній колектив виникає там, де
люди усвідомлюють свою відповідальність за загальну справу, спільно
вирішують питання, що постають перед ними, де складаються і стають
дійовою силою громадська думка колективу, свідома дисципліна.

Трудовий колектив виникає разом зі створенням підприємства, установи,
організації. До нього входять усі громадяни, як своєю працею беруть
участь у діяльності підприємства на основі трудового договору, а також
інших форм, що викликають виникнення трудових відносин працівників з
підприємством. Відносини ж колективізму для кожного працівника виникають
з дня, коли працівник фактично розпочинає виконувати трудові обов’язки.
Підставою, що викликає виникнення трудових відносин, є переважно
трудовий договір.

Відносини трудових колективів з власниками або уповноваженими ними
органами є правовими, але не трудовими, оскільки своїм змістом мають не
працю, а лише її організацію і умови, за яких ця праця здійснюється.

Повноваження трудових колективів усіх видів підприємств, де
використовується наймана праця, реалізуються, якщо інше не передбачене
статутом, загальними зборами працюючих. Такі безпосередні відносини
можливі тоді, коли підприємства невеликі за своїми розмірами, і для
розв’язання конкретних питань у кожному випадку є можливість зібрати
всіх працюючих. В умовах же великого підприємства вирішення питань
виробництва безпосередньо всіма працюючими є досить складним, у зв’язку
з чим виникає необхідність використання представницької демократії. В
таких випадках повноваження трудового колективу можуть реалізовуватись
конференцією або виборними органами трудового колективу, такими, як рада
трудового колективу, комітет підприємства, страйковий комітет тощо.
Вони, як правило, обираються таємним голосуванням на загальних зборах
або конференції трудового колективу строком на два-три роки не менш як
двома третинами голосів.

6. Профспілковий орган підприємства як суб’єкт трудового права України

Основним документом, що регулює внутрішню діяльність усіх профспілкових
органів, є статут. Але він не є правовим актом. Правове становище
громадської організації може визначати лише закон, що затверджується
вищим органом законодавчої влади. (Закон України “О профспілках)

Професійні спілки незалежні в своїй діяльності і підпорядковуються
тільки закону. Забороняється будь-яке втручання, що здатне обмежити
права профспілок або перешкодити їх здійсненню. Ця незалежність
забезпечується економічною самостійністю профспілок, які мають
відокремлене майно, можуть від свого імені набувати майнових і особистих
немайнових прав, нести обов’язки. Тому вони відповідно до ст. 21
Цивільного кодексу України визнаються юридичними особами. А це означає,
що профспілки можуть виступати в різних органах по захисту своїх
інтересів та інтересів своїх членів, бути позивачем і відповідачем в
судових органах.

Правове становище профспілок визначають також норми, що встановлюють
повноваження профспілок в трудових відносинах. В КЗпП правове становище
профспілок закріплене в главі XVI «Професійні спілки. Участь працівників
в управлінні підприємствами, установами, організаціями» (ст.ст.
243-252). Крім того, в ряді статей інших глав КЗпП також визначаються
повноваження профспілок по встановленню умов праці, контролю за
додержанням власником або уповноваженим ним органом законодавства про
працю.

Надані профспілкам права одночасно є й їх обов’язками по захисту
трудових і соціально-економічних прав та інтересів працюючих.

Спільні акти власника або уповноваженого ним органу і профспілкового
органу є двосторонніми актами.

За погодженням з профспілковим органом приймаються рішення з ініціативи
власника або уповноваженого ним органу тоді, коли така його дія є
розпорядчим актом. Але цей акт набуває чинності лише у разі, коли він
був погоджений з профспілковим органом, що представляє інтереси
трудового колективу даного підприємства. Рішення в цьому разі підписує
власник або уповноважений ним орган одноособово. Але в обов’язковому
порядку воно повинно містити посилання на те, що це питання погоджено з
профспілковим органом.

У порядку погодження з профспілковим органом власник або
уповноважений ним орган встановлює системи оплати праці; затверджує
положення про преміювання робітників і службовців, про виплату
винагороди за підсумками річної роботи підприємства; затверджує знижені
норми виробітку для неповнолітніх і молодих робітників; встановлює
черговість надання відпусток; затверджує графіки змінності при
п’ятиденному робочому тижні; вирішує питання про проведення надурочних
робіт, про залучення працівників до роботи у вихідні дні, про звільнення
працівників з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

Вирішення питань з участю профспілкового органу означає, що власник або
уповноважений ним орган запрошує профспілковий орган для обговорення
певних питань. Висновки профспілкового органу з питань, що
розглядаються, всебічно обговорюються і беруться до уваги при
постановленні рішення. Але обов’язкової юридичної сили ці висновки для
власника або уповноваженого ним органу не мають.

За змістом надані профспілковим органам підприємств права можна
розділити на дві групи: по встановленню умов праці і по контролю за
застосуванням власником або уповноваженим ним органом чинного
законодавства та раніше встановлених умов праці.

У встановленні умов праці права профспілкових органів мають паритетний
характер. Переважною формою встановлен-ня умов праці є колективний
договір. Як і всяка угода, колективний договір становить собою юридичний
факт, що

викликає виникнення, зміну або припинення правових відносин Колективний
договір регулюється главою II КЗпП (ст.ст. 12-20) та Законом України від
1 липня 1993 р. «Про колективні договори і угоди».

Правила внутрішнього трудового розпорядку містять низку нормативних
положень про порядок прийняття на роботу і звільнення з неї, час початку
і закінчення робочого дня, тривалість перерв для відпочинку і харчування
тощо. В процесі здійснення правових відносин по застосуванню чинного
законодавства про працю, як і при реалізації встановлених умов праці,
положення закону, правові норми застосовуються до конкретних фактів, що
виникають в процесі трудової діяльності. Специфіка цих
правових відносин полягай в тому, що деякі норми трудового законодавства
власник або уповноважений ним орган може застосовувати не самостійно, а
за погодженням з профспілковим органом. Такий порядок є важливою
гарантією проти суб’єктивізму з боку власника або уповноваженого ним
органу. Особливо ця гарантія необхідна тоді, коли наслідки неправильного
застосування норм важко усунути шляхом контролю в майбутньому або коли
при застосуванні норм необхідно врахувати фактичні обставини справи чи
особисті якості працівника, які не можуть бути з найбільшою
об’єктивністю виявлені і оцінені лише власником або уповноваженим ним
органом.

Участь профспілкових органів у контролі за застосуванням чинного
законодавства і раніше встановлених умов праці проявляється при
звільненні працівників з роботи з ініціативи власника або уповноваженого
ним органу (ст. 43 КЗпП), вирішенні читань про залучення працюючих до
надурочних робіт (ст. 62) до роботи у вихідні дні (ст. 71), вирішенні
незгод, що виникань між власником або уповноваженим ним органом і
працюючими при встановленні або перегляді норм виробітку, норм часу,
норм обслуговування (ст. 93 КЗпП).

Таким чином, контроль профспілок за додержанням власником або
уповноваженим ним органом законодавства про працю є правовою діяльністю
і здійснюється в разі надання державою повноважень профспілкам у цій
галузі.

За наявності порушень з боку власника або уповноваженого ним органу
профспілки мають певні повноваження щодо їх усунення. Профспілкові
органи мають право проводити загальні збори і конференції трудового
колективу, на яких можуть заслуховувати звіти власника або
уповноваженого ним органу про виконання зобов’язань колективного
договору і вимагати усунення виявлених недоліків. Профспілковий орган,
який за дорученням трудового колективу підписав колективний договір, має
право ставити перед власником або уповноваженим ним органом питання про
розірвання трудового договору (контракту) з керівним працівником або
усунення його із займаної посади, якщо він порушує законодавство про
працю і не виконує зобов’язань за колективним договором. Така вимога
профспілкового органу є обов’язковою для власника або уповноваженого ним
органу, хоч і може бути оскаржена до вищого профспілкового органу чи в
суд.

Важливою формою контролю за дотриманням законодавства про працю була
участь профспілок у вирішенні трудових спорів: як сторони комісії по
трудових спорах і як другого самостійного колегіального органу по
розгляду трудових спорів, яким був профспілковий комітет підприємства.
Законом України від 18 лютого 1992 р. профспілки повністю усунуті від
участі у розгляді трудових спорів.

В представництві інтересів працюючих все більшого поширення набувають,
на відміну від офіційних профспілок, нові об’єднання – страйкові
комітети. Їх створення є реалізацією конституційного права трудящих на
об’єднання в громадські організації з метою здійснення і захисту своїх
прав і свобод. У той же час ніхто не може бути примушений до вступу у
будь-яке об’єднання, обмежений у правах і мати перевагу в зв’язку з
належністю чи неналежністю до нього.

Усі права, надані профспілковим органам, можуть бути реалізовані лише
тоді, коли в ці органи обираються принципові, досконало знаючі
законодавство про працю працівники. З метою захисту прав працівників,
обраних до складу профспілкових органів і не звільнених від виробничої
роботи, їх не можна піддавати дисциплінарному Стягненню без попередньої
згоди погану, членами якого вони є, а керівників профспілкових органів
підрозділів – без попередньої згоди відповідного профспілкового органу
на підприємстві. Керівники ж профспілкового органу підприємства можуть
бути піддані дисциплінарному стягненню за попередньою згодою
відповідного профспілкового об’єднання. Попередня згода потрібна і при
накладенні дисциплінарного стягнення на профспілкового організатора.

Звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу осіб,
обраних до складу профспілкових органів і не звільнених від виробничої
діяльності, допускається, крім додержання загального порядку звільнення,
лише за попередньою згодою профспілкового органу, членами якого вони є,
а голів і членів профспілкових органів на підприємстві, крім того, –
лише за згодою об’єднання профспілок. Звільнення профспілкових
організаторів і профгрупоргів з ініціативи власника або уповноваженого
ним органу допускається лише за згодою органу відповідного
профспілкового об’єднання.

Членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своєї
виробничої діяльності, надається на умовах, що визначаються колективним
договором, вільний від роботи час із збереженням середнього заробітку
для виконання громадських обов’язків в інтересах колективу, а також на
час їх профспілкового навчання.

Члени виборних профспілкових органів звільняються від виробничої роботи
з оплатою в розмірі середнього заробітку за рахунок коштів профспілки на
час участі як делегатів на з’їздах, конференціях, що скликаються
профспілками, а також у роботі їх пленумів, президій.

Звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
працівників, які обиралися до складу профспілкових органів, не
допускається протягом двох років після закінчення виборних повноважень,
крім випадків повної ліквідації підприємства або вчинення працівником
певних дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення.

Члени ради або правління підприємства, обрані до її складу трудового
колективу, не можуть бути з ініціативи власника або уповноваженого ним
органу звільнені з підприємства без згоди загальних зборів або
конференції трудового колективу які їх обрали.

Члени ради трудового колективу не можуть бути піддані дисциплінарному
стягненню без згоди ради трудового колективу. Звільнення членів ради
трудового колективу з ініціативи власника або уповноваженого ним органу,
крім додержання загального порядку звільнення, допускається лише за
згодою ради трудового колективу.

7. Державні органи, які виступають суб’єктами трудового права України

Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законодавства про
працю здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими
йому прокурорами.

Центральні органи державної виконавчої влади здійснюють контроль за
додержанням законодавства про працю на підприємствах, що перебувають у
їх функціональному підпорядкуванні.

Для здійснення державного нагляду за додержанням законодавчих та інших
нормативних актів по охороні праці державою створено ряд органів.

Одним з важливих таких органів є Комітет по нагляду за охороною праці,
підпорядкований Міністерству праці і соціальної політики України.
Положення про цей комітет затверджене постановою Кабінету Міністрів
України від 4 травня 1993 р. № 328. В свою чергу, комітет по нагляду за
охороною праці наказом від 31 травня 1995 р. № 82 затвердив Порядок
організації державного нагляду за охороною праці в своїй системі.

Порядком визначено, що основним методом роботи при здійсненні державного
нагляду є проведення періодичних перевірок підприємств з точки зору
організації робіт по охороні праці, відповідності споруд, устаткування і
обладнання, технологій вимогам нормативних актів про охорону праці.

Перевірки щодо дотримання нормативних актів по охороні праці залежно від
їх конкретних завдань, мети і тривалості поділяються на три види:
оперативні, цільові і комплексні.

Контроль за технічним станом підприємств здійснюється
експертно-технічними центрами Комітету по нагляду за охороною праці.

Крім того, державний нагляд за охороною праці здійснюють такі органи:

– Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки;

– органи державного пожежного нагляду управління пожежної охорони
Міністерства внутрішніх справ України;

– органи та заклади санітарно-епідеміологічної служби Міністерства
охорони здоров’я України.

Ці органи, здійснюючи свої повноваження по нагляду за додержанням
законодавчих актів з охорони праці, відповідно виступають як суб’єкти
трудового права.

Місцеві державні адміністрації і ради народних депутатів у межах
відповідної території також виступають суб’єктами трудового права, коли
забезпечують реалізацію державної політики в галузі охорони праці;
формують за участю профспілок програми заходів з питань безпеки, гігієни
праці і виробничого середовища, що мають міжгалузеве значення;
здійснюють контроль за додержанням нормативних актів про охорону праці,
встановлюють квоту для прийому на роботу молоді, інвалідів.

Тема № 5. КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

1. Поняття колективного договору

2. Поняття колективних угод та їх види

3. Колективні переговори по укладенню колективного договору

4. Порядок укладення колективного договору і його зміст

5. Контроль за виконанням колективного договору і види відповідальності
за невиконання його зобов’язань

1. Поняття колективного договору

В науці трудового права колективний договір розглядається двояко: як
інститут трудового права і як локальний правовий акт.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про підприємства в Україні»
колективним договором регулюються виробничі, трудові й економічні
відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства, питання
охорони праці, соціального розвитку, участі працівників у використанні
прибутку підприємства, якщо останнє передбачене статутом підприємства.

Аналіз правових актів, які обумовлюють порядок укладення і зміст
колективних договорів, дає можливість визначити колективний договір як
угоду, що укладається власником підприємства або уповноваженою ним
особою, з однієї сторони, і трудовим колективом найманих працівників,
який уповноважив профспілковий комітет чи інший представницький орган на
проведення колективних переговорів і укладення договору, – з другої, з
метою врегулювання виробничих, трудових і соціально-економічних
відносин, що потребують додаткової регламентації з урахуванням
особливостей здійснення праці на даному підприємстві, а також питань, що
не урегульовані чинним законодавством.

Метою колективного договору є поліпшення господарської діяльності
підприємства, підвищення його рентабельності і якості продукції, що
випускається, забезпечення трудящим можливості брати участь в управлінні
виробництвом, удосконалення винагороди за працю, підняття рівня охорони
праці, матеріально-побутового та культурного обслуговування працюючих.

Забороняється включати до колективного договору умови, що погіршують
порівняно з чинним законодавством становище працівників.

Зміст колективного договору і його сторони значною мірою залежать від
форми власності на засоби виробництва.

Крім того, колективний договір, який включає локальні норми по
використанню праці і відтворенню робочої сили, є важливою юридичною
основою для укладення індивідуальних трудових договорів між працівником
і власником або уповноваженим ним органом.

В укладенні колективного договору не менше працівників повинен бути
зацікавленний власник або уповноважена ним особа. Як вже відзначалося,
колективний договір встановлює локальні норми в сфері праці і
соціального розвитку. Тому існує безпосередній зв’язок між стимулами
праці і соціальними резервами виробництва. Чим оптимальнішими будуть
локальні правові норми, тим більшою мірою колективний договір сприятиме
ефективному господарюванню, стимулюватиме виробництво. Проявляючи
турботу про себе, працівники тим самим роблять значний внесок у розвиток
виробництва, підвищення його ефективності.

Але одночасно слід враховувати, що інтереси найманих працівників і
власника, їх погляди на одні й ті ж питання не в усьому і не завжди
збігаються. Працівники зацікавлені в першу чергу у високому рівні оплати
праці, встановленні додаткових пільг, гарантій, створенні належних умов
праці, скороченні тривалості робочого часу, а підприємець – в одержанні
високих прибутків, підвищенні ефективності виробництва при менших
затратах, підвищенні конкурентоспроможності підприємства. Звідси і
суперечності, спори, конфлікти.

Однак спільність інтересів є позитивною основою для розробки і укладення
колективного договору як юридичного документу, яким встановлюються
загальні зобов’язання сторін, що відповідають чинному законодавству
України.

2. Поняття колективних угод та їх види

Основою цивілізованих відносин профспілок з державою є укладення
колективних угод. Поняття «колективна угода» в законодавстві України
з’явилося порівняно недавно з прийняттям Закону України «Про колективні
договори і угоди». До цього існували тарифні угоди, які укладалися на
міжгалузевому, галузевому, територіальному та виробничому рівнях.
Тарифна угода визначалась як договір між представниками сторін
переговорів з питань оплати праці та соціальних гарантій.

Закон України «Про колективні договори і угоди» визначив правові засади
розробки, укладення та виконання колективних угод з метою сприяння
регулюванню трудових відносин та соціально-економічних інтересів
працівників і власників. Метою укладення колективних угод є не тільки
вирішення питань оплати праці і соціальних гарантій, а й регулювання
виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження
інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів.

Сторонами Генеральної угоди виступають професійні спілки, які
об’єдналися для ведення колективних переговорів і укладення Генеральної
угоди, та власники або уповноважені ними органи, які об’єдналися також
для проведення таких переговорів. Оскільки в Україні в даний час
більшість найманих працівників зайнято в державному секторі економіки,
тому інтереси власника при укладенні Генеральної угоди представляє
Кабінет Міністрів України.

Право представляти інтереси трудящих при укладенні Генеральної угоди
законом надається об’єднаним з цією метою профспілкам. Але інші
представницькі організації трудящих не позбавляються можливості брати
участь в переговорах і при укладенні Генеральної угоди.

18 жовтня 1997 року підписана Генеральна угода на 1997-1998 роки.
Її особливість полягає в тому, що вона укладена між Кабінетом Міністрів
України і Українським союзом промисловців і підприємців, з одного боку,
та профспілковими об’єднанням України – з другого, тобто на двосторонній
основі. Держава в особі Кабінету Міністрів України і Український союз
промисловців і підприємців виступили єдиною, об’єднаною стороною.

Сторонами угоди на галузевому рівні є власники, об’єднання власників або
інші представницькі організації роботодавців. На підприємствах державної
власності інтереси власника представляють міністерства і відомства.
Інтереси ж працюючих представляють галузеві об’єднання профспілок.

Угода на регіональному рівні укладається між місцевими органами
державної виконавчої влади або регіональними об’єднаннями підприємців,
якщо вони створені і мають відповідні повноваження, і об’єднаннями
профспілок чи іншими уповноваженими трудовими колективами органами.

За наявності на галузевому чи територіальному рівні кількох профспілок
або їх об’єднань чи інших уповноважених трудовим колективом на
представництво органів вони повинні сформувати спільний представницький
орган для ведення переговорів і укладення колективної угоди. У разі
недосягнення згоди у створенні спільного представницького органу угода
вважається укладеною, якщо її підписали представники профспілок чи їх
об’єднань або інші уповноважені трудовим колективом на представництво
органи, до яких входить більше половини найманих працівників галузі,
території.

Законодавець послідовно відстоює право інших, крім професійних спілок,
організацій трудящих на участь в колективних переговорах і укладення
колективних угод, а також право трудящих самим вирішувати, які
організації представлятимуть їх інтереси.

Колективна угода є нормативним актом, її положення діють безпосередньо і
є обов’язковими для всіх суб’єктів, що перебувають у сфері дії сторін.
Одночасно вона є локальним актом, бо її положення поширюється на певне
коло суб’єктів, обмежене сферою дії сторін, які підписали угоду.

Порядок укладення колективної угоди є досить демократичним. Однією з її
сторін виступають уповноважені представники трудящих, хоча їх участь в
розробці і укладенні угоди опосередкована через їх представників.

Порядок ведення переговорів, розробки проекту та укладення колективних
угод майже не відрізняється від порядку укладення колективного договору.
Сторони ведуть колективні переговори, утворюють робочу комісію, яка
готує проект угоди, використовують прямі процедури для регулювання
розбіжностей тощо. Але колективна угода на відміну від договору не
виноситься на схвалення трудовими колективами.

Колективна угода є строковим актом. Вона укладається на визначений
термін і набирає чинності з дня їі підписання представниками сторін або
з дня, зазначеного в угоді.

Угодою на державному рівні регулюються основні принципи і норми
реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин. Зокрема,
ст. 8 Закону України «Про колективні договори і угоди» передбачає
включення в зміст угод гарантій праці і забезпечення продуктивності
зайнятості, мінімальних соціальних гарантій оплати праці, розміру
прожиткового мінімуму, соціального страхування, умов охорони праці та
інші питання.

Структура Генеральної угоди законодавче не визначена, тому Це питання
вирішується сторонами під час проведення переговорів. Так, Генеральною
угодою між Кабінетом Міністрів України і профспілковими об’єднаннями
України, що підписана 4 серпня 1995 р., передбачено 10 розділів з різних
питань, що пов’язані з трудовими відносинами. Генеральна угода на 1997-
1998 роки вміщує вже 11 розділів.

Чинне законодавство і наука трудового права не дають визначення поняття
колективної угоди. З урахуванням наведених вище відправних позицій можна
визначити колективну угоду як строкову угоду, яка укладається між
власниками та органами, що уповноважені представляти трудящих на
державному, галузевому та регіональному рівнях, про встановлення
нормативних положень в сфері праці та соціально-побутових питань, які є
обов’язковими для всіх суб’єктів, що перебувають у сфері дії сторін, з
метою врегулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин
і узгодження інтересів держави, трудящих і власників, а також
уповноважених ними органів.

3. Колективні переговори по укладенню колективного договору

В науці трудового права серйозного дослідження практики ведення
колективних переговорів не проводилось, оскільки навіть термін
«колективні переговори» чинним законодавством не вживався. Цей термін в
трудове право введений Законом України «Про колективні договори і
угоди», яким було визначено, що укладенню колективного договору
передують колективні переговори. Пізніше Законом України від 15 грудня
1993 р. норма про проведення колективних переговорів була включена до
ст. 14 КЗпП.

Фактично колективні переговори існують ще до їх офіційного початку,
оскільки і власник або уповноважена ним особа, і представники трудового
колективу готуються до проведення переговорів, збирають необхідну
інформацію, визначають свою лінію поведінки, тактику і стратегію ведення
переговорів, у загальних рисах вирішують коло питань, що будуть винесені
на переговори. Кожна із сторін готує пакет аргументованих пропозицій
щодо структури і змісту колективного договору. Ці пропозиції передаються
іншій стороні з метою їх попереднього вивчення, аналізу, підготовки
висновків.

Лінія поведінки кожної сторони визначається досягненням внутрішньої
погодженості початкових позицій. Таке погодження особливо важливе тоді,
коли інтереси членів сторін є багатогранними, що може викликати значні
розбіжності. На переговорах сторона повинна бути згуртованою і мати
вигляд єдиної. Особливо це стосується представників трудящих. Перелік
вимог, що ними заявляються, має відповідати побажанням усіх членів
колективу: молодих і похилого віку, кваліфікованих робітників і
допоміжного персоналу, почасове оплачуваних і оплачуваних за
продуктивністю праці, працівників розумової та фізичної праці тощо. Ці
вимоги повинні бути сформульовані так, щоб задовольняти всіх працюючих.

Що ж до адміністрації підприємства, то тут панує принцип
єдиноначальності. На державних підприємствах є можливість узгодити
позицію з вищим керівництвом у порядку підлеглості. До того ж
керівництво підприємства краще знає стан виробництва і вільно
використовує оперативну інформацію.

Щоб досягти успіхів на переговорах, сторони перш за все повинні
урегулювати різні процедурні питання, їм належним чином необхідно
визнати один одного уповноваженим виступати від імені сторони, яку вони
представляють, заявити про готовність вести переговори в певний час і у
визначеному місці, ретельно підготувати всю необхідну документацію,
уточнити обсяг повноважень, визначити тривалість переговорів і
врегулювати різні деталі.

Від імені трудового колективу переговори повинен вести орган, який
одержав на це повноваження. Відповідно до практики, що існувала в минулі
роки, таким органом виступав профспілковий комітет підприємства. У даний
час право на ведення колективних переговорів може надаватись професійним
спілкам чи їх об’єднанням в особі їх виборних органів. Але право вести
колективні переговори може надаватись й іншим представницьким органам,
наприклад раді трудового колективу, страйковому комітету, якщо трудовий
колектив висловився за надання їм таких повноважень. Такі повноваження
надаються загальними зборами трудового колективу або конференцією його
членів шляхом голосування.

Якщо на підприємстві є кілька професійних спілок чи інших об’єднань або
інших уповноважених колективом представницьких організацій, усі вони
повинні сформувати спільний представницький орган для ведення
переговорів і укладення колективного договору.

У разі, коли профспілкові та інші представницькі організації не досягли
згоди і не створили спільний орган або не досягнуто згоди в роботі
спільного органу, загальні збори трудового колективу вирішують, кому
надати переважне право на ведення переговорів » укладення колективного
договору.

Не допускається ведення переговорів і укладення колективних договорів
від імені працівників організаціями або органами, які створені чи
фінансуються власниками або їх уповноваженими органами, політичними
партіями, радами підприємства.

Для ведення переговорів будь-яка із сторін не раніше як за три місяці до
закінчення строку дії колективного договору або у строк, визначений
діючим колективним договором, письмово повідомляє іншу сторону про
початок переговорів. Інша сторона протягом семи днів повинна розпочати
переговори.

Ухилення осіб, які представляють власників або уповноважених ними
органів чи профспілки, або інших уповноважених трудовим колективом
органів від участі в переговорах щодо укладення, зміни чи доповнення
колективного договору, умисне порушення встановленого законодавством
строку початку таких переговорів або незабезпечення роботи комісій з
представників сторін тягне за собою накладення штрафу в десять
мінімальних розмірів заробітної плати.

Власник або уповноважена ним особа повинна вести переговори з
представниками трудового колективу у визначений час і у встановленому
місці. Він не повинен ухилятися від цього обов’язку, наприклад брати
участь у переговорах без бажання досягти угоди, затягувати переговори,
відмовлятися від пред’явлення будь-яких контрпропозицій тим вимогам, що
заявили представники трудового колективу.

Обов’язок вести переговори не створює обов’язку погоджуватись з усіма
вимогами іншої сторони. На переговорах жодна із сторін не має будь-якої
переваги. Тому предметом переговорів може бути все, що не суперечить
чинному законодавству і входить до кола інтересів трудового колективу.

Відповідно до ст. 14 КЗпП колективний договір може укладатися в
структурних підрозділах підприємства. Їх укладенню також передують
колективні переговори. Для успішного їх проведення необхідне чітке
розмежування компетенції сторін на всіх рівнях переговорів, визначення
сфери дії і міри норм та положень загального колективного договору на
підприємстві в цілому.

Для ведення переговорів і підготовки проектів колективного договору
утворюється робоча комісія з представників сторін, наділених
відповідними повноваженнями.

Переговори обеспечуються наказами, розпорядженнями, ними визначаються
статус і права членів к діяльності, встановлюються певні гарантії на
переговорів.

Мінімальні гарантії членів комісії визначені Законом України «Про
колективні договори і угоди». Перед(к особи, які беруть участь в
переговорах як представники а також спеціалісти, запрошені для участі в
роботі комісії в період переговорів і підготовки проекту колективного
договора звільняються від основної роботи із збереженням
середньомісячного заробітку та включенням цього часу до трудового стажу.
Всі витрати, пов’язані з участю у переговорах і підготовкою проекту,
компенсуються в порядку, передбаченому законодавством про працю або
колективним договором.

Практика проведення переговорів не може бути стандартизованою. Навіть за
умови законодавчого урегулювання окремих питань існують відмінності,
обумовлені низкою чинників: рівнем організації виробництва, його
технологією, рівнем об’єднаності трудящих тощо. Тому порядок ведення
переговорів з питань розробки, укладення або внесення змін до
колективного договору визначається самими сторонами і оформляється
протоколами.

Якщо поширення частини цієї інформації може завдати шкоди підприємству,
її надання може бути обумовлено зобов’язанням вважати її певною мірою
конфіденційною, і учасники переговорів не мають права її розголошувати.
Надання інформації може визначатися угодою, укладеною сторонами, які
ведуть переговори, а в разі відсутності угоди – за домовленістю сторін.
Ненадання особами, які представляють власників або уповноважених ними
органів чи профспілки або іншим уповноваженим трудовим колективом
органам, представникам трудових колективів інформації, необхідної для
ведення колективних переговорів, становить собою адміністративне
правопорушення і може призвести до накладення штрафу в п’ять мінімальних
розмірів заробітної плати.

Законом не передбачається обмеження тривалості колективних переговорів.
Сторони можуть за домовленістю самі визначити строки початку і
закінчення переговорів і обумовлювати їх в регламенті проведення
переговорів. Відповідно до ч. 6 ст. 10 Закону України «Про колективні
договори і угоди» сторони можуть переривати переговори з метою
проведення консультацій, експертиз, отримання необхідних даних для
вироблення відповідних рішень і пошуку компромісів.

Переговори можуть також перериватися, якщо сторони не дійшли згоди при
обговоренні конкретних пропозицій. У таких випадках складається протокол
розбіжностей, до якого заносяться зміст розбіжностей та пропозиції
сторін про заходи, що необхідно провести, причин, через які не можна
прийняти рішення. В протоколі обумовлюються також строки відновлення
переговорів.

Для вирішення розбіжностей, що виникають в ході переговорів, після
складення протоколу розбіжностей сторонами протягом трьох днів після
складення протоколу створюється примирна комісія. Вона складається з
однакової кількості представників сторін для підготовки рекомендацій
щодо вироблення рішення, яке б задовольнило обидві сторони.

Внаслідок переговорів сторони переконуються, що колективний договір – це
засіб досягнення компромісу, який неможливий без поступок. Переговори
саме і полягають у тому, щоб схилити іншу сторону до результату, якого
необхідно досягти.

У разі недосягнення згоди на підставі пропозиції примирної комісії
сторони можуть звернутися до посередника, який у термін до семи днів
повинен розглянути протокол розбіжностей і винести рекомендації щодо
суті спору. Посередник визначається сторонами за їх спільним вибором. Це
може бути нейтральна особа з високим рівнем кваліфікації в галузі тих
питань, з яких виникли розбіжності. Ця особа повинна користуватися
довірою обох сторін.

Якщо внаслідок роботи примирної комісії чи посередника не вирішено
розбіжностей і не досягнуто згоди між сторонами переговорів, профспілки
або інші уповноважені працівниками органи можуть використовувати такі
засоби впливу, як проведення зборів, мітингів, пікетування, демонстрацій
аж до страйку.

Якщо ж колективні переговори закінчилися успішно і робоча комісія
сформувала проект колективного договору, то він передається на
обговорення трудового колективу. Процес обговорення може проходити в
різних формах: на зборах структурних підрозділів, окремих цехових
профспілкових організацій і профгруп, шляхом тиражування і
розповсюдження проекту серед працюючих.

Після такого обговорення робоча комісія збирає, узагальнює і розглядає
пропозиції, висловлені в ході обговорення, приймає рішення щодо
доцільності і можливості їх реалізації та вносить відповідні зміни і
доповнення до проекту колективного договору. З пропозицій, що не можуть
бути прийняті, готуються обгрунтування та інформація.

Доопрацьований проект колективного договору виноситься на загальні збори
чи конференцію трудового колективу для його обговорення і прийняття.
Якщо загальні збори чи конференція трудового колективу відхилили проект
колективного договору в цілому або окремі його положення, сторони
зобов’язані поновити переговори для реалізації рішень і пропозицій
зборів чи конференції. Термін таких переговорів для пошуку необхідного
рішення відповідно до ст. 13 Закону України «Про колективні договори і
угоди» не повинен перевищувати 10 днів.

Після закінчення цих переговорів проект колективного договору в цілому
знову виноситься на розгляд загальних зборів чи конференції трудового
колективу.

4. Порядок укладення колективного договору і його зміст

Колективний договір укладається на підприємствах незалежно від форм
власності і господарювання за умови використання ними найманої праці і
наявності права юридичної особи. Під найманою працею слід розуміти
виконання працівником роботи за певну винагороду, що обумовлена трудовим
договором або контрактом. Специфіка відносин по застосуванню найманої
праці полягає в тому, що така праця може застосовуватись на базі
будь-якої форми власності: на державних, орендних, колективних
підприємствах, в кооперативних організаціях, акціонерних товариствах,
фермерських господарствах, на колективних сільськогосподарських
підприємствах, в домашньому споживчому господарстві тощо.

Колективний договір укладається також на підприємствах, які здійснюють
науково-дослідну діяльність або займаються комерцією з метою одержання
прибутку.

Якщо є необхідність, колективний договір може укладатися в структурних
підрозділах підприємств. Під такими підрозділами слід розуміти цехи,
відділи, лабораторії, сектори тощо. Головне, що повинно враховуватись
при вирішенні цього питання, – це фінансові, економічні, організаційні і
матеріальні можливості цих підрозділів для встановлення працівникам
додаткових соціальних пільг з урахуванням специфіки роботи конкретного
підрозділу в межах його компетенції.

Колективний договір підрозділу може заміняти колективний договір
підприємства. Але колективний договір підрозділу може вирішувати тільки
окремі питання соціально-економічних і трудових відносин підрозділу. В
такому разі колективний договір структурного підрозділу є додатком до
загального колективного договору підприємства, дія якого поширюється і
на структурний підрозділ.

Розроблений сторонами проект колективного договору виноситься на
загальні збори або конференцію трудового колективу. Загальні збори
трудового колективу вважаються правомочними, якщо в них бере участь не
менше половини працюючих на даному підприємстві.

Конференція представників трудового колективу правомочна при участі в
ній не менше 2/3 представників трудового колективу, обраних делегатами
на конференцію. Якщо загальні збори чи конференція трудового колективу
схвалює проект колективного договору, він підписується уповноваженими
представниками сторін не пізніше як через п’ять днів з моменту його
схвалення, якщо інше не встановлено зборами чи конференцією трудового
колективу.

Підписаний сторонами колективний договір підлягає повідомній реєстрації
в місцевих органах державної виконавчої влади відповідно до Положення
про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод,
колективних договорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 5 квітня 1994 р. № 225. Як зазначено в цьому Положенні,
повідомна реєстрація проводиться з метою забезпечення можливості для
врахування їх умов під час розгляду трудових спорів, що можуть виникнути
за результатами застосування норм цих угод (договорів) уповноваженими на
те органами, і засвідчує автентичність примірників і копій, поданих на
реєстрацію.

Реєстрація проводиться в двотижневий строк з дня одержання колективного
договору. Не пізніше наступного дня після реєстрації два примірники
колективного договору повертаються сторонам, що його підписали і подали
на реєстрацію. Копія договору зберігається реєструючим органом.

Місцеві органи державної виконавчої влади, що реєструють колективні
договори, не можуть вимагати від сторін цього договору внесення до нього
змін або відмовити в його реєстрації, за винятком єдиного випадку, коли
подані на реєстрацію примірники і копія колективного договору не є
автентичними.

Колективний договір набирає чинності з дня його підписання
представниками сторін або з моменту, що встановлений в самому договорі,
незалежно від терміну його реєстрації.

Законодавство про працю не встановлює єдиних вимог щодо структури
колективного договору. Сторони самостійно визначають його структуру, які
розділи включити в договір, які додатки приєднати. В той же час
законодавством досить докладно визначається зміст колективного договору.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» та
ст. 13 КЗпП зміст колективного договору визначається сторонами в межах
їх компетенції.

У колективних договорах встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо
регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин.
Зокрема, ці зобов’язання стосуються змін в організації виробництва і
праці; забезпечення продуктивної зайнятості; нормування і оплати праці,
встановлення форм, систем, розмірів заробітної плати та інших видів
трудових виплат (доплат, надбавок, премій тощо); встановлення гарантій,
компенсацій, пільг; участі трудового колективу у формуванні, розподілі й
використанні прибутку підприємства, якщо це передбачено статутом; режиму
роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; умов і охорони праці;
забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,
організації оздоровлення і відпочинку працівників; гарантій діяльності
профспілкової чи інших представницьких організацій трудящих. Колективним
договором можуть передбачатись й інші додаткові порівняно з чинним
законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.

Усі ці зобов’язання розподіляються на нормативні та зобов’язальні. До
нормативних відносяться ті, що вже містяться в чинному законодавстві про
працю. Але законодавством встановлюється мінімальний рівень соціальних
умов, нижче якого сторони при укладенні колективного договору
визначатись не мають права.

Нормативні положення колективного договору – найбільш важлива частина
його змісту. Ці положення становлять собою сукупність локальних норм з
основних питань праці, її оплати, умов праці й побуту та ін.

До зобов’язальних умов відносяться такі питання, які не урегульовані
чинним законодавством, а закріплюються в змісті колективного договору як
конкретні зобов’язання, що беруть на себе власник, уповноважений ним
орган, трудовий колектив, профспілковий комітет чи інший орган,
уповноважений трудовим колективом на представництво його інтересів.

Зобов’язальні умови на відміну від нормативних не носять загального
характеру, виражаються у здійсненні конкретних одноразових дій, якими
вичерпуються.

Усі передбачені колективним договором норми і зобов’язання діють лише на
конкретному підприємстві. Вони стосуються тільки тих суб’єктів, що
становлять у своїй сукупності трудовий колектив. При цьому встановлені
колективним договором норми і зобов’язання мають тимчасовий характер,
оскільки за своєю природою колективний договір є строковою угодою.

Положення колективного договору поширюються на всіх працівників
підприємства, незалежно від того, чи є вони членами профспілки. Але
одночасно вони є й обов’язковими як для всіх працюючих, так і для
власника чи уповноваженого ним органу. Власник і уповноважений ним орган
повинні дотримуватись своїх зобов’язань відносно до всіх працівників.
Працівники, в свою чергу, повинні дотримуватися виконання зобов’язань,
взятих від їх імені профспілковим органом чи іншою представницькою
організацією, які підписали колективний договір.

Колективний договір може бути доповнений додатками, про які в загальній
формі може бути вказано в тексті колективного договору. Самі додатки
оформляються у вигляді відповідних документів.

Додатками до колективного договору можуть бути: перелік професій і посад
із шкідливими умовами праці, які дають право на додаткову відпустку і
скорочений робочий день; перелік посад працівників із ненормованим
робочим днем, яким надається додаткова відпустка; список професій із
шкідливими умовами праці, які дають право на одержання молока або інших
рівноцінних продуктів; норми безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття
та інших засобів індивідуального захисту; перелік професій і посад
працівників, яким дозволяється встановлювати підсумований облік робочого
часу; угода з охорони праці та ін.

Генеральною угодою на 1997-1998 роки як додаток передбачено переліки
доплат і надбавок, що мають міжгалузевий характер. Такі доплати
встановлюються за суміщення професій (посад), розширення зони
обслуговування або збільшення обсягу робіт, виконання обов’язків
тимчасово відсутнього працівника, інтенсивність праці працівників,
роботу в нічний час, керівництво бригадою тощо.

Надбавки повинні встановлюватись за високу професійну майстерність,
високі досягнення в праці, виконання особливо важливої роботи.

При формуванні структури і змісту колективного договору, а також
додатків до нього умови, що включаються в договір, повинні бути вищі
порівняно з чинним законодавством про працю. Генеральною, галузевою та
регіональною угодами.

Умови колективного договору, що погіршують становище працівників
порівняно з чинним законодавством і угодами, є недійсними. Такі умови до
колективного договору включатись не повинні.

5. Контроль за виконанням колективного договору і види відповідальності
за невиконання його зобов’язань

Контроль за виконанням колективного договору, угоди проводиться
безпосередньо сторонами, що їх уклали, чи уповноваженими ними
представниками. Для ефективного здійснення контролю сторони зобов’язані
надавати необхідну для цього наявну інформацію.

Крім того, сторони, що підписали колективний договір, угоду, щорічно в
строки, передбачені колективним договором, угодою, звітують про їх
виконання. В органи державної статистики надсилаються статистичні дані
про колективні договори, угоди.

Для здійснення контролю за виконанням колективного договору, угоди
можуть створюватися комісії, які за наслідками перевірки складають акт.
Такий акт є основним документом, який свідчить про результати роботи по
виконанню колективного договору, угоди. Одночасно він є підставою для
вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків.

Акт перевірки повинен відображати стан роботи по виконанню колективного
договору, угоди. В ньому вказується, скільки заходів було включено в
колективний договір, угоду і скільки з них виконано. По кожному з
невиконаних зобов’язань повинні бути чітко вказані причини невиконання.
В акті коротко висвітлюється робота по виконанню кожного з розділів
колективного договору, угоди.

В акті можуть бути конкретні пропозиції комісії щодо притягнення до
відповідальності винних у невиконанні заходів колективного договору чи
щодо усунення недоліків, які стали причиною невиконання.

Акт перевірки обговорюється на спільному засіданні сторін. Наслідком
такого обговорення є прийняття рішення, в якому визначаються заходи щодо
усунення виявлених недоліків, прорахунків, дається оцінка діяльності
працівників, які допустили невиконання двосторонніх зобов’язань,
вказуються строки їх виконання і особи, яким доручено здійснювати
контроль за реалізацією наміченого. Може бути також прийняте рішення про
направлення акта перевірки для обговорення в колективах структурних
підрозділів, цехів, дільниць, лабораторій, бригад тощо.

Порушення чи невиконання зобов’язань щодо колективного договору особами,
які представляють власників або уповповажених ними органів чи
профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, чи
представниками трудових колективів тягне за собою накладення штрафу до
ста мінімальних розмірів заробітної плати. Ненадання цими ж особами
інформації, необхідної для здійснення контролю за виконанням колективних
договорів, тягне за собою накладення штрафу в п’ять мінімальних розмірів
заробітної плати.

Усі ці випадки відповідальності регламентуються ст.ст. 18-20 Закону
України «Про колективні договори і угоди» Відповідно ця відповідальність
є адміністративною. Справи з цих питань розглядаються судом за поданням
однієї із сторін колективного договору, відповідних комісій або з
ініціативи прокурора. Крім адміністративної відповідальності особи,
винні в ухиленні від участі в переговорах, порушенні і невиконанні
колективного договору, угод, неподанні інформації, необхідної для
успішного проведення колективних переговорів і здійснення контролю,
можуть бути притягнуті й до інших видів юридичної відповідальності.
Такими видами відповідальності є дисциплінарна, матеріальна, а в окремих
випадках навіть кримінальна.

Дисциплінарна відповідальність полягає у накладенні власником або
уповноваженим ним органом на працівника за порушення дисципліни праці,
вчинення дисциплінарного проступку стягнення: оголошення догани або
звільнення з роботи. Статтею 45 КЗпП передбачено також, що на вимогу
профспілкового органу, який за дорученням трудового колективу підписав
колективний договір, власник або уповноважений ним орган повинен
розірвати трудовий договір з керівним працівником або усунути його із
займаної посади, якщо він порушує законодавство про працю і не виконує
зобов’язань за колективним договором.

Матеріальна відповідальність полягає у зобов’язанні працівника
відшкодувати шкоду, заподіяну підприємству невиконанням зобов’язань за
колективним договором.

Кримінальна відповідальність полягає у покаранні працівника за порушення
зобов’язань по колективному договору в разі, коли таке порушення створює
склад кримінального злочину.

Поряд з юридичними видами відповідальності особи, які ухиляються від
участі в переговорах, не надають необхідної інформації, порушують і не
виконують зобов’язань за колективним договором, можуть бути притягнуті
також до громадської відповідальності. Трудові колективи можуть
застосовувати до своїх членів такі заходи громадського стягнення, як
товариське зауваження, громадська догана, передати матеріали на розгляд
товариського суду. Товариський суд, в свою чергу, може зобов’язати
винуватця публічно просити пробачення у колективу, оголосити
попередження, громадський осуд, догану з опублікуванням або без
опублікування в пресі, порушити перед власником або уповноваженим ним
органом питання про звільнення винного працівника відповідно до чинного
законодавства.

У Законі України «Про колективні договори і угоди» закріплено також
обов’язок сторін, які підписали колективний договір, щорічно, в строки,
передбачені колективним договором, звітувати про його виконання. В першу
чергу така звітність передбачена перед трудовим колективом, на який
поширюється цей колективний договір. Крім того, ст. 16 Закону України
«Про колективні договори і угоди» передбачено направлення статистичних
даних про колективні договори, угоди в органи державної статистики в
порядку, що встановлюється Міністерством статистики України.

Тема № 6. ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ

1. Поняття трудових правовідносин

2. Умови виникнення трудових правовідносин

3. Підстави виникнення трудових правовідносин

4. Зміст трудових правовідносин

1. Поняття трудових правовідносин

В науці трудового права визначення поняття трудових правовідносин
проводиться, виходячи із легального визначення трудового договору, що
дається в ст. 21 КЗпП. Трудові відносини виникають із угоди між
працівником і власником підприємства або уповноваженим ним органом, а
також фізичною особою. за якою працівник зобов’язується виконувати
роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому
розпорядку, а власник підприємства або уповноважений ним орган чи
фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і
забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені
законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Трудові відносини містять у собі моменти об’єктивної і суб’єктивної
волі. Об’єктивною вона виступає як воля держави, оскільки існування
трудових прав, обов’язків і правовідносин забезпечується законодавчими
актами про працю, що затверджуються державою.

Отже, трудові правовідносини можливі тоді, коли існують фактичні трудові
відносини, що потребують правової форми, тобто перетворення в правові
відносини. Іншими словами, трудові правовідносини становлять собою
форму, в якій суспільні трудові відносини можуть існувати в суспільстві.

Основним для правильного розуміння правових відносин є те, що коли
відсутня норма права, то відсутні й правовідносини. Норма права при її
наявності виступає як модель правових відносин. Але сама вона не
породжує правовідносин, оскільки будь-яка юридична норма є судженням
загального характеру про належну поведінку. Прямого зв’язку з конкретним
суб’єктом правових відносин норма не має. Для виникнення правовідносин
необхідна подія або дія, що передбачається нормою і має характер
юридичного факту, з наявністю якого законодавець пов’язує виникнення
правових відносин.

Юридичний факт також не створюється правовою нормою. Він створюється
певними діями людей, які можуть і не усвідомлювати, чи вписуються їх дії
в дозволене правовою нормою.

Правовідносини виникають або відповідно до норми, або всупереч нормі
права, в її порушення. На порушення норми повинні зреагувати органи
охорони правопорядку, органи, що здійснюють нагляд, шляхом втручання аж
до застосування відповідних санкцій.

Трудові правовідносини виникають з моменту, коли трудящий уклав з
власником чи підприємством трудовий договір і приступив до виконання
своєї трудової функції. А оскільки для своєї життєдіяльності і
відтворення людина повинна постійно здобувати матеріальні блага, засоби
для життя, трудові правовідносини на відміну від цивільних є тривалими,
що продовжуються протягом усього часу її працездатності. Припиняються ці
відносини тільки за волевиявленням їх суб’єктів, у зв’язку з виходом на
пенсію або внаслідок смерті працівника.

Трудові правовідносини виступають як форма і умова існування фактичних
трудових відносин, є засобом їх конкретизації і закріплення. У
свідомості фактичні трудові відносини завжди відображаються як
правовідносини, хоча в дійсності останні є лише формою суспільних
трудових відносин.

Як відносини між конкретними суб’єктами трудові відносини відображають
особисту, суб’єктивну волю їх учасників, що знаходить закріплення в
трудовому договорі, який укладається між сторонами. Таким чином, трудові
правовідносини – це двосторонні відносини працівника з власником або
створюваним ним підприємством по виконанню за винагороду роботи за
обумовленою спеціальністю, кваліфікацією або посадою, з підляганням
внутрішньому трудовому розпорядку, що виступають формою закріплення
суб’єктивних трудових прав і обов’язків.

2. Умови виникнення трудових правовідносин

Особою, яка зобов’язується виконувати роботу за певною спеціальністю,
кваліфікацією або посадою, є громадянин. З моменту, коли він уклав
трудовий договір і приступив до виконання своєї трудової функції, він
стає працівником. Але для того щоб стати працівником, громадянин повинен
мати трудову правоздатність і трудову дієздатність.

Поняття правоздатності та її зміст визначаються ст.ст. 9 та 10
Цивільного кодексу України.

Правоздатність є елементарним, первинним правовим відношенням, тому вона
становить необхідну умову для особи як учасника правових відносин, що по
суті є результатом реалізації правоздатності. Отже, правоздатність
становить собою визнану державою можливість особи вступати в різні
правові відносини. Реалізація цієї можливості щодо праці гарантується і
юридичне забезпечується тим, що держава покладає на власників
підприємства обов’язок сприяти здійсненню громадянами своїх прав. Як і
будь-які правові відносини, правоздатність має в своїй основі юридичний
факт.

Однією з сторін трудових правовідносин може бути тільки громадянин,
здатний до праці. Обов’язок виконувати доручену роботу він повинен
здійснювати особисто і не має права передоручати її виконання іншій
особі (ст. ЗО КЗпП).

Трудова правоздатність громадян України є рівною для всіх, оскільки її
обсяг визначається єдиною ознакою – особистою здатністю до праці
незалежно від статі, національності, раси, майнового стану,
національного походження.

Трудова правоздатність виникає, як правило, з досягненням
шістнадцятирічного віку, а в окремих випадках – з досягненням
п’ятнадцяти чи навіть чотирнадцяти років.

Допускаючи в окремих випадках працю неповнолітніх, трудове законодавство
передбачає для них такі умови праці, які забезпечують їм нормальний
фізичний і духовний розвиток (додаткові заходи по охороні праці,
скорочення тривалості робочого дня, подовжені відпустки тощо).

Обмеження трудової правоздатності означає обмеження в праві працювати за
здібностями. А оскільки особиста праця, як правило, є джерелом існування
працездатних людей, повне позбавлення права працювати не допускається.
Обмеження правоздатності може полягати в обмеженні права громадянина
виконувати певну роботу або займати певні посади. Таке обмеження
проводиться в інтересах суспільства у випадках, коли громадянин
використовує чи може використовувати заняття тією чи іншою діяльністю на
шкоду суспільству.

Суб’єкти трудових правовідносин володіють також дієздатністю. Під
дієздатністю розуміється здатність громадянина (а також юридичної
особи) своїми діями набувати для себе права і створювати для себе
обов’язки. Визначення дієздатності також дається в Цивільному кодексі
України (ст. 11).

Трудова дієздатність настає з того ж віку, що й трудова правоздатність.
Громадянин може бути позбавлений трудової дієздатності повністю або
частково лише за рішенням суду.

Суб’єктом трудових правовідносин виступають також підприємства, власники
створюваних юридичних осіб, фізичні особи, які надають працівнику
роботу. Переважно це юридичні особи. Юридичними особами визнаються
організації, які мають відокремлене майно, можуть від свого імені
набувати майнові і особисті немайнові права і нести обов’язки, бути
позивачами і відповідачами в суді.

Для того щоб бути суб’єктом трудових правовідносин, підприємству не
обов’язково мати статус юридичної особи. У трудових правовідносинах
підприємство виступає передусім як роботодавець й організатор
колективної праці. Тому можливі випадки, коли підприємство не є
юридичною особою, але може вступати в трудові відносини.
Суспільноекономічний зміст трудової правосуб’єктності підприємств саме й
полягає в тому, Що їм надана можливість самостійно приймати на роботу
працівників шляхом укладення трудових договорів. Підприємство повинно
бути в змозі організувати виробничий процес і виплачувати працівникам
заробітну плату.

Другою умовою виникнення трудових правовідносин є наявність правової
норми. Ми вже звертали увагу на те, що правові відносини є формою
фактичних суспільних відносин. Люди для одержання бажаного результату
вступають у фактичні відносини з іншими громадянами та юридичними
особами, не звертаючи уваги на те, чи будуть ці відносини набувати форму
правових. Незалежно від волі учасників фактичних відносин, коли ці
відносини урегульовані правом, коли є відповідна правова норма, то
фактичні відносини з моменту їх створення стають правовими.

Нарешті, третьою умовою виникнення трудових правовідносин є наявність
юридичного факту, з яким чинне законодавство пов’язує виникнення
правових наслідків.

3. Підстави виникнення трудових правовідносин

Юридичні підстави виникнення трудових правовідносин визначаються формами
реалізації громадянами права на працю і формами залучення громадян до
праці. Для того щоб між конкретними суб’єктами виникли трудові
правовідносини, повинні відбуватися такі правомірні волевиявлення людей,
які мали саме намір викликати передбачені законом наслідки.

Основною, переважною підставою виникнення трудових правовідносин є
трудовий договір. Навіть тоді, коли застосовуються інші підстави
виникнення трудових правовідносин, такі як адміністративний акт
призначення на посаду, проводяться вибори або конкурсне заміщення посад
чи здійснюється розподіл на роботу після закінчення навчання в певних
навчальних закладах, оформлення трудових відносин проводиться укладенням
трудового договору, конкретний зміст якого встановлюється вільним
волевиявленням і угодою між сторонами.

Водночас можливі випадки, коли при досягненні необхідних показників для
преміювання виникають юридичні факти, які повністю або частково
позбавляють працівника права на преміювання.

Основним методом залучення до праці працездатних громадян в Україні є
метод добровільного вступу в трудові правовідносини. Цей вступ
здійснюється саме шляхом укладення трудового договору.

Поки трудовий договір між сторонами не укладений, трудові правовідносини
відсутні. Але вже сама процедура укладення трудового договору є процесом
виникнення трудових правовідносин (наприклад, ч. 2 ст. 232 КЗпП).

Одночасно необхідно відзначити, що трудовий договір – єдиний договір у
всій системі галузей права, коли один суб’єкт внаслідок укладення
договору підпадає під владу іншого. Саме в цьому проявляється
«хазяйська» влада власника засобів виробництва, яка організована у формі
піраміди і здійснюється директорами, начальниками, контролерами,
майстрами тощо. Підтримання на певному рівні функції підкорення стає
однією з важливих функцій усього процесу виробництва.

Трудові відносини, що виникають на підставі трудового договору, існують
також у часі. Однак у ряді випадків крім трудового договору трудові
правовідносини виникають із складних юридичних фактичних складів, до
яких можна віднести призначення державних службовців на посади,
пов’язані із здійсненням владних або розпорядчих повноважень; обрання на
виборні посади; направлення на роботу молодих спеціалістів і молодих
робітників після закінчення ними відповідних навчальних закладів.

Трудові відносини, що виникають на підставі трудового договору, існують
також у часі. Однак у ряді випадків крім трудового договору трудові
правовідносини виникають із складних юридичних фактичних складів, до
яких можна віднести призначення державних службовців на посади,
пов’язані із здійсненням владних або розпорядчих повноважень; обрання на
виборні посади; направлення на роботу молодих спеціалістів і молодих
робітників після закінчення ними відповідних навчальних закладів.

Саме сукупність цих фактів, необхідних для виникнення, зміни і
припинення трудових правовідносин, у поєднанні з трудовим договором і
створює складний юридичний фактичний склад. Усі вони становлять собою
правомірне волевиявлення, що здійснюється саме з метою встановлення
трудових правовідносин.

Виникнення кожного конкретного правовідношення за посадою, що пов’язана
з виконанням владних і розпорядчих повноважень, визначається порядком
формування державного органу і способом комплектування його особистого
складу.

Особливість правового становища органів державної влади і управління, що
мають своїми повноваженнями виконання державних функцій, обумовлює й
особливий характер трудових правовідносин громадян, які поступають на
державну службу, що представлена до призначення, не може приступити до
виконання обов’язків за посадою до видання цього акта.

Акт призначення на посаду разом з попереднім погодженням про заміщення
посади створює складний юридичний фактичний склад з юридичне
неоднорідних актів. Але навіть при послідовному здійсненні всіх
передбачених законом актів завершальною ланкою цих юридичних актів є
трудовий договір.

Обрання на виборну посаду становить собою найбільш демократичний порядок
заміщення посад у різних державних Органах. Особливістю, характерною для
цієї підстави виникнення трудових правовідносин, є те, що особи чи
організації, які проводять обрання, як правило, не відносяться до
суб’єктів цих трудових відносин.

Особи, обрані на певні посади, в своїй діяльності, як правило,
підконтрольні органам, що їх обрали, і повинні періодично перед ними
звітувати. Обрання проводиться на певний строк, що встановлюється для
відповідної посади законом або іншим нормативним актом.

Обрання на посаду також становить собою складний юридичний фактичний
склад з юридичне неоднорідних актів. Перед обранням на виборну посаду з
кандидатом проводиться бесіда і досягається згода на заняття цієї
посади, в окремих випадках від кандидата вимагається згода на участь у
виборах у формі письмової заяви.

Особливим порядком підбору працівників на посади є конкурс, який
дозволяє відбирати на заняття певної посади кращого з претендентів. При
конкурсі право підбору працівників належить не керівнику підприємства, а
колективному органу, який таємним голосуванням вирішує питання, хто з
претендентів на посаду найбільш відповідає вимогам цієї посади.

Порядок проведення конкурсу для вступу на державну службу регулюється
положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Дані про
вакансії посад державних службовців публікуються і поширюються через
засоби масової інформації не пізніше як за один місяць до проведення
конкурсу.

Досить складні підстави виникнення трудових правовідносин встановлено
для керівників обласних державних адміністрацій, що є органами державної
виконавчої влади. Відповідно до Указу Президента України від 21 серпня
1995 р., яким затверджено Положення про обласні, Київську,
Севастопольську міські державні адміністрації, голова адміністрації

призначається Президентом України з особи, яка обрана головою
відповідної Ради.

У даному випадку поєднуються два складних юридичних фактичних склади:
вибори на посаду голови відповідної Ради і акт адміністративного
призначення обраної особи головою державної адміністрації. Заступники
голови державної адміністрації призначаються актами Президента України
за поданням голови адміністрації.

Аналогічний порядок призначення на посаду встановлено і для голови
районної державної адміністрації, якого також призначає Президент
України з осіб, обраних головами районних Рад.

Досить поширеною раніше підставою виникнення трудових правовідносин
визнавався акт персонального розподілу молодих спеціалістів і молодих
робітників після закінчення ними відповідних навчальних закладів.

З метою впорядкування системи підготовки вищими навчальними закладами
спеціалістів державного і недержавного секторів народного господарства
та їх працевлаштування Президент України 23 січня 1996 р. видав Указ
«Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та
працевлаштування випускників вищих навчальних закладів». Встановлено, що
вищі навчальні заклади України, які здійснюють підготовку спеціалістів
за рахунок коштів державного бюджету

України, готують їх для роботи у державному секторі народного
господарства. Якщо підготовка спеціалістів проводиться за рахунок коштів
відповідних юридичних і фізичних осіб, ці спеціалісти готуються для
роботи у недержавному секторі народного господарства.

Указом також визначено, що підготовка спеціалістів можлива за рахунок
власних коштів особи. Ці спеціалісти можуть працювати за своїм бажанням
як у державному, так і недержавному секторі народного господарства.

Підготовка спеціалістів для державного сектора народного господарства
вищими навчальними закладами повинна здійснюватись за державними
контрактами. Особи, які навчаються за рахунок державних коштів,
укладають з адміністрацією вищих навчальних закладів угоду, за якою вони
зобов’язуються після закінчення навчання та одержання відповідної
кваліфікації працювати в державному секторі народного господарства не
менш як три роки. У разі відмови працювати в державному секторі
народного господарства випускники відшкодовують у встановленому порядку
до державного бюджету повну вартість навчання.

Порядок працевлаштування випускників, які закінчили вищі навчальні
заклади за рахунок коштів відповідних юридичних та фізичних осіб,
визначається угодами між ними.

Порядок формування державного контракту для підготовки спеціалістів для
роботи в державному секторі народного господарства та порядок
відшкодування до державного бюджету випускниками вартості навчання у
разі порушення ними умови щодо працевлаштування визначає Кабінет
Міністрів України.

Таким чином, замість адміністративного акту персонального розподілу
молодих спеціалістів уведено договірну форму їх підготовки і
працевлаштування. Це дозволяє державі регулювати прийоми до вищих
навчальних закладів залежно від потреб суспільства в цілому і кожного
громадянина окремо.

Крім того, угода між студентом і навчальним закладом створює
цілеспрямованість витрачання державних коштів, які виділені державним
бюджетом на освіту. Це дозволяє залежно від конкретних обставин, що
виникають з розвитком ринкових відносин, змінювати й
організаційно-правові форми реалізації громадянами права на освіту, а
також методи залучення до праці У той чи інший період історичного
розвитку.

Молодим робітникам, що закінчили відповідний професійний
навчально-виховний заклад за державним замовленням. держава гарантує
надання першого робочого місця відповідно до одержаної професії. Це
передбачено п. 26 Положення про професійно-технічний навчальний заклад,
що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р
№ 1240.

4. Зміст трудових правовідносин

Трудові правовідносини є зобов’язальними відносинами.

Поряд з майновими зобов’язаннями трудові правовідносини включають
зобов’язання немайнові.

Трудове законодавство чітко не окреслює меж дозволеної поведінки
працівників при реалізації суб’єктивних прав. Важливо, щоб працівник не
зловживав своїми правами і не вступав у протиріччя із законом і нормами
моралі.

Суб’єктивними правами і обов’язками володіє кожний працівник як учасник
трудових правовідносин. Ці права, а до них слід віднести право на працю,
на відпочинок, на здорові і безпечні умови праці тощо, визначають
правовий статус працівника.

Компонентом врегулювання поведінки працівників в рамках трудових
правовідносин є їх трудові правовідносини. До таких обов’язків необхідно
віднести сукупність належних дій працівників, що пов’язані з їх участю
особистою працею у здійсненні завдань того підприємства, з яким вони
перебувають у трудових правовідносинах.

Обсяг і характер трудових обов’язків залежать від багатьох чинників і
конкретизуються стосовно до роду роботи (спеціальність, кваліфікація,
посада) і особи працівника.

Найбільш загальні і важливі трудові обов’язки працюючих сформульовані в
КЗпП і Типових правилах внутрішнього трудового розпорядку. До загальних
обов’язків працюючих у трудових правовідносинах належать: виконання
обумовленої при влаштуванні на роботу трудової функції; тимчасове
виконання роботи, що не відноситься до трудової функції працівника за
наявності в цьому потреби; додержання встановленої міри праці;

забезпечення належної якості роботи; додержання режиму робочого дня;
додержання правил техніки безпеки, технологічного режиму; дбайливе
ставлення до майна підприємства.

Обов’язок виконання певної трудової функції означає, що працівник у
трудових правовідносинах зобов’язаний не до виконання певного трудового
завдання, по закінченні якого трудові правовідносини припиняються, а до
періодичного виконання певної роботи, що визначається спеціальністю,
кваліфікацією або посадою, переважно без визначення строку.

Як загальне правило, власник або уповноважений ним орган не має права
вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим
договором. У виняткових випадках, таких як виробнича потреба,
необхідність тимчасової заміни відсутнього працівника, в разі простою,
власник або уповноважений ним орган може переводити працівників на не
обумовлену трудовим договором роботу. Але таке переведення можливе
тільки на певний визначений законом строк.

Виконання певної трудової функції нормується або кількістю продукції, що
має бути виготовлена протягом певного періоду, або часом, протягом якого
повинна виконуватись робота.

Встановлені норми виробітку, норми часу і норми обслуговування є
обов’язковою мірою продуктивності праці. Працівник вважається таким, що
справляється із виконанням своїх обов’язків, якщо він протягом
встановленого робочого часу виконує необхідну для даної роботи норму
виробітку.

Але від працівника вимагається не тільки виконання певної роботи у
визначеній кількості, а й забезпечення належної якості роботи.
Продукція, що виробляється, повинна бути якісною.

Суб’єктивні права і обов’язки учасників трудових правовідносин
реалізуються в трудовому процесі. Вони тісно пов’язані між собою. Окремі
з цих прав і обов’язків, що кореспондуються (тобто праву працівника
відповідає певний обов’язок власника або уповноваженого ним органу, і
навпаки), створюють елементи трудових правовідносин різного характеру.
Але всі вони не можуть існувати без єдиного складного трудового
право-відношення.

Чітка регламентація прав і обов’язків учасників трудових правовідносин є
основним завданням національного законодавства в ринкових умовах. Тому
основною метою кодифікаційного процесу в трудовому праві постає
розроблення нових, кардинальних підходів до вдосконалення трудового
законодавства. Ці підходи повинні проявлятись у тому, щоб були визначені
основні засади правового регулювання трудових відносин, що мають
відтворювати міжнародні правові акти або хоч принаймні відповідати їм.
Повинно бути визначене місце правових рішень і керівних роз’яснень
Верховного Суду України як третьої влади, відображені особливості
правового регулювання праці окремих категорій працівників, визначені
процесуальні засади вирішення розбіжностей, що виникають при здійсненні
праці, особливо у випадках, коли ці розбіжності носять колективний
характер.

Тема 7. ПРАВОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ГРОМАДЯН

1. Поняття зайнятості населення. Правове регулювання працевлаштування
громадян України

2. Державні гарантії права на вибір виду зайнятості в Україні

3. Поняття працевлаштування та його правові форми

4. Поняття безробітного і його правове становище

1. Поняття зайнятості населення. Правове регулювання працевлаштування
громадян України

Основні принципи державної політики зайнятості населення проявляються у
забезпеченні рівних можливостей усім громадянам незалежно від
походження, соціального і майнового стану, расової та національної
належності, статі, віку, політичних переконань, ставлення до релігії в
реалізації права на вільний вибір виду діяльності відповідно до
здібностей та професійної підготовки з урахуванням особистих інтересів і
суспільних потреб; сприянні забезпеченню ефективної зайнятості,
запобіганні безробіттю, створенню нових робочих місць та умов для
розвитку підприємництва, координації діяльності у сфері зайнятості з
іншими напрямами економічної і соціальної політики на основі державної
та регіональних програм зайнятості, співробітництві професійних спілок;
асоціацій та спілок підприємців, власників підприємств або уповноважених
ними органів у взаємодії з органами державної виконавчої влади в
розробці, реалізації та контролі за виконанням заходів, спрямованих на
забезпечення зайнятості населення; міжнародному співробітництві у
розв’язанні проблем зайнятості населення, включаючи працю громадян
України за кордоном та іноземних громадян в Україні.

Служба зайнятості в Україні утворена Постановою Кабінету Міністрів
України від 21 грудня 1990 р. № 381 «Про створення державної служби
зайнятості України». Постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня
1991 р. № 47 затверджено Положення про державну службу зайнятості. Цим
Положенням державна служба зайнятості визнана централізованою структурою
спеціальних органів, утворених для комплексного вирішення питань
регулювання зайнятості населення, професійної орієнтації,
працевлаштування і соціальної підтримки тимчасово непрацюючих громадян.

Державна служба зайнятості складається з Центру зайнятості Міністерства
праці та соціальної політики України, центру зайнятості Автономної
Республіки Крим, обласних, районних, міжрайонних, міських і районних у
місті центрів зайнятості. До складу служби зайнятості входять також
центри професійної орієнтації, навчальні заклади професійної підготовки
незайнятого населення, інформаційно-обчислювальні центри, територіальні
та спеціалізовані бюро зайнятості, центри трудової реабілітації
населення.

Місцеві центри зайнятості та інші органи державної служби зайнятості
підпорядковуються Міністерству праці України та відповідним органам
місцевої державної адміністрації.

Громадяни мають право на безплатне сприяння державної служби зайнятості.
За сприянням у працевлаштуванні можуть звертатися усі незайняті
громадяни, які бажають змінити місце роботи, працевлаштуватися за
сумісництвом чи у вільний від навчання час.

Порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які
шукають роботу, і безробітних, виплата допомоги по безробіттю, а також
умови надання матеріальної допомоги в період професійної підготовки та
перепідготовки визначені Положенням, що затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 27 квітня 1998 р. № 578.

Правові норми про зайнятість населення поширюються на громадян України,
іноземних громадян і осіб без громадянства, що постійно проживають в
Україні, якщо інше не передбачено законодавством. Якщо міжнародним
договором або угодою, укладеною Україною, встановлені інші правила, ніж
ті, що передбачені законодавством про зайнятість, то застосовуються
правила міжнародних договорів і угод.

Зайнятість населення є проблемою не тільки національною, а й
міжнародною.

2. Державні гарантії права на вибір виду зайнятості в Україні

Гарантії забезпечення права громадян на працю визначені в статті 5 №
КЗпП в редакції Закону України від 5 липня 1995 р. Держава гарантує
працездатним громадянам, які постійно проживають на території України,
вільний вибір виду діяльності: безплатне сприяння державними службами
зайнятості у підборі підходящої роботи і працевлаштуванні відповідно до
покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти з урахуванням
суспільних потреб; надання підприємствами відповідно до їх попередньо
поданих заявок роботи за фахом випускникам державних вищих навчальних
закладів; безплатне навчання безробітних новим професіям, перепідготовку
з виплатою стипендій; компенсацію відповідно до законодавства
матеріальних витрат у зв’язку з направленням на роботу в іншу
місцевість; правовий захист від необгрунтованої відмови у прийнятті на
роботу і незаконного звільнення, а також сприяння у збереженні роботи.

Усі незайняті громадяни, які звертаються до державної служби зайнятості
за сприянням у працевлаштуванні, підлягають реєстрації, в тому числі
пенсіонери, інваліди та молодь, яка закінчила загальноосвітні школи,
професійні навчально-виховні заклади. Під час реєстрації кожна особа
самостійно або із застосуванням автоматизованої системи за допомогою
працівника державної служби зайнятості заповнює картку персонального
обліку громадянина, який шукає роботу, і особистим підписом підтверджує
достовірність внесених до неї даних та ознайомлюється з пам’яткою «Ваші
права – Ваші обов’язки». Форма цієї картки персонального обліку
затверджена Міністерством праці та соціальної політики України.

Реєстрація та облік громадян, які звертаються за сприянням у
працевлаштуванні, здійснюється державною службою зайнятості за місцем
постійного проживання (постійної або тимчасової прописки) за умови
пред’явлення паспорта і трудової книжки, а у разі потреби – військового
квитка, документа про освіту або документів, які їх замінюють. Іноземні
громадяни і особи без громадянства реєструються та облікуються тільки
при наявності постійної прописки.

При відсутності у громадянина паспорта його може замінити довідка, яка
видається житлово-експлуатаційною конторою або місцевим органом
внутрішніх справ із зазначенням місця постійного проживання особи.
Громадяни до 16 років повинні пред’явити свідоцтво про народження та
довідку житлово-експлуатаційної контори або органів місцевого
самоврядування із зазначенням місця проживання.

У разі відсутності трудової книжки громадянин, який вперше шукає роботу,
повинен пред’явити паспорт, диплом або інший документ про освіту чи
професійну підготовку, а звільнені військовослужбовці – військовий
квиток.

Громадяни, які втратили роботу внаслідок нещасного випадку на
виробництві або настання професійного захворювання і через це потребують
професійної підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації,
повинні пред’явити довідку медико-соціальної експертної комісії щодо
професійної придатності.

Випускники вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за
державним замовленням, яким відмовлено у прийнятті на роботу за місцем
призначення, подають направлення на роботу і скріплену печаткою
замовника довідку про відмову в працевлаштуванні або довідку про
самостійне працевлаштування, форми якої затверджено постановою Кабінету
Міністрів України від 22 серпня 1996 року № 992.

Випускники професійно-технічних училищ пред’являють довідку про надання
можливості самостійного працевлаштування. При відсутності у них такої
довідки їм надаються протягом календарного року з дня закінчення
навчання консультаційні послуги.

Громадяни, звільнені з підприємств у зв’язку з відселенням з території
радіоактивного забруднення, при відсутності у них запису в трудовій
книжці про причини звільнення подають довідку про відселення або
самостійне переселення, видану місцевою державною адміністрацією чи
органом місцевого самоврядування.

Громадяни, які втратили роботу в колективних сільськогосподарських
підприємствах, у тому числі звільнені у зв’язку із змінами в організації
виробництва і праці, пред’являють довідку про вихід із складу членів
сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського колективу,
сільськогосподарського акціонерного товариства, видану цим
підприємством, кооперативом, товариством.

Особи, які одержують пенсію, пред’являють пенсійне посвідчення або
посвідчення інваліда.

Працівники, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи
власника або уповноваженого ним органу у зв’язку із змінами в
організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією,
реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, скороченням
чисельності або штату працівників, реєструються в державній службі
зайнятості як такі, що шукають роботу, протягом семи календарних днів
після звільнення.

Якщо звільнення з підприємств відбулося у зв’язку з відселенням або
самостійним переселенням з території радіоактивного забруднення,
громадяни реєструються у державній службі зайнятості як такі, що шукають
роботу, протягом одного місяця після звільнення.

Військовослужбовці, звільнені з військової служби у зв’язку із
скороченням чисельності або штату без права на пенсію, реєструються у
державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, протягом семи
календарних днів з дня поставлення на військовий облік військовими
комісаріатами.

Громадяни, які втратили роботу внаслідок нещасного випадку на
виробництві або настання професійного захворювання, і через це
потребують професійної підготовки, перепідготовки чи підвищення
кваліфікації, реєструються у державній службі зайнятості як такі, що
шукають роботу, протягом семи календарних днів після звільнення.

У випадках, коли законодавством визначений певний строк реєстрації, а
громадянин без поважних причин своєчасно не зареєструвався у державній
службі зайнятості як такий, що шукає роботу, він втрачає передбачені
пільги, а умови виплати допомоги по безробіттю та її розмір
встановлюються на загальних підставах. Поважними причинами вважаються
хвороба громадянина, смерть близьких родичів, догляд за хворою дитиною
віком до 14 років відповідно до медичного висновку, переведення чоловіка
або дружини на роботу в іншу місцевість, переїзд на інше місце
проживання тощо.

Громадяни, які протягом семи календарних днів не зареєструвалися у
державній службі зайнятості через хворобу чи з інших поважних причин,
повинні звернутися до центру зайнятості на наступний день після хвороби
чи іншої поважної причини і зареєструватися як такі, що шукають роботу.
У разі порушення цього строку вони втрачають передбачені законодавством
особливі гарантії, а умови виплати допомоги по безробіттю та її розмір
встановлюються на загальних підставах. На загальних підставах
реєструються також громадяни України, які працювали в зарубіжних
країнах, у тому числі і країнах СНД.

Громадянам, зареєстрованим у державній службі зайнятості як такі, що
шукають роботу, протягом семи календарних днів з моменту реєстрації
підбирається підходяща робота. Якщо громадянин в період пошуку роботи не
відвідував центр зайнятості у призначені дні через хворобу або з інших
поважних причин, що підтверджуються документами, строк підбору
підходящої роботи відповідно подовжується на цей строк.

Громадяни, які зареєстровані на загальних підставах у державній службі
зайнятості як такі, що шукають роботу, і відмовилися в період пошуку
роботи від двох пропозицій підходящої роботи, не можуть бути визнані
безробітними. Такі особи знімаються з обліку, і їм протягом шести
місяців надаються консультаційні послуги. Після закінчення шести місяців
з дня зняття