.

Кравченко Ю.Ф. 1999 – Теорія управління органами внутрішніх справ (книга)

Язык: русский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 204883
Скачать документ

Вступ

Частина перша

Методологічні засади управління органами внутрішніх справ

Розділ 1. Поняття соціального управління.

Наука управління

Глава 1. Сутність та зміст соціального управління

 • Сутність соціального управління
 • Зміст соціального управління
 • Види соціального управління

Глава 2. Право і управління

 • Співвідношення права і управління
 • Роль права в удосконаленні управління

Глава 3. Наука управління. Предмет, завдання та система курсу “Теорія управління органами внутрішніх справ”

 • Історія виникнення науки управління
 • Стисла історія управління
 • Передумови виникнення науки управління
 • Основні теорії управління
 • Предмет, структура і методи науки управління
 • Предмет, завдання та система курсу “Теорія управління органами внутрішніх справ”

Розділ 2. механізм соціального управління

Глава 4. Цілі соціального управління

 • Мета як вихідна категорія управління
 • Методологічні засади цілепокладання в управлінні
 • Проблеми визначення та поставлення цілей управління
 • Цглі соціальних систем і цілі управління
 • Мета й ефективність управління

Глава 5. Функції соціального управління

 • Поняття та сутність функцій управління
 • Пізнавально-програмуючі функції управління
 • Організаційно-регулюючі функції управління

Глава 6. Принципи управління

 • Знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів. Гельвецій’
  • Закони та закономірності соціального управління – основа формування його принципів
  • Принципи соціального управління
  • Загальні принципи управління
  • Спеціальні’принципи управління

Глава 7. Методи управління

 • Поняття та класифікація методів управління
 • Пізнавально-програмуючі методи управління
 • Системний підхід як загальний метод дослідження та управління
 • Системний аналіз
 • Метод моделювання
 • Методи дослідження операцій
 • Організаційно-регулюючг методи управління
 • Адміністративні методи
 • Економічні методи
 • Психологічні методи

Розділ 3. система управління

Глава 8. Основні поняття теорії систем

 • Характеристика соціальних систем
  • Основні поняття теорії систем
  • Характеристика і види соціальних систем
  • Орган внутрішніх справ як система управління
  • Формально-логічні умови ефективної організації і функціонування системи органів внутрішніх справ

Глава 9. Поняття, типи та умови формування організаційних структур управління

 • Поняття і типи організаційних структур управління
 • Фактори, що визначають формування та принципи побудови організаційних структур управління
 • Сутність оргпроектування, його основні напрями та етапи
 • Проектування організаційних структур управління
 • Деякі проблеми удосконалення організаційної структури та організаційно-штатного забезпечення органів внутрішніх справ

Розділ 4. Процес управління

Глава 10. Зміст процесу управління

 • Загальна характеристика процесу управління
 • Кібернетика-інформаційна характеристика процесу управління
 • Комплексна характеристика процесу управління
 • Ефективність соціального управління

Глава 11. Підготовка, прийняття та організація виконання управлінських рішень (управлінський цикл)

 • Управлінське рішення
 • Сутність і властивості управлінського рішення
 • Класифікація управлінських рішень
 • Вимоги до управлінських рішень
 • Загальне уявлення про управлінський цикл
 • Перший етап управлінського циклу: підготовка та прийняття управлінського рішення
 • Другий етап управлінського циклу: організація виконання (реалізація) управлінського рішення

Розділ 5. організація системи управління органами внутрішніх справ

Глава 12. Функціональна структура органів внутрішніх справ

 • Поняття функціональної структури органів внутрішніх справ
 • Проблеми і перспективи розвитку функціональної структури органів внутрішніх справ України
 • Методичні засади проектування функціональної структури органу внутрішніх справ
 • Первдпроектне обстеження функціональної структури органу внутрішніх справ
 • Розробка проекту функціональної структури органу внутрішніх справ
 • Впровадження проекту функціональної структури в практичну діяльність органів внутрішніх справ

Глава 13. Організаційна структура органів внутрішніх справ

 • Сутність і зміст організаційно-штатної роботи в органах внутрішніх справ
 • Поняття організаційно-штатної роботи. Основні вимоги до неї. Її термінологія
 • Загальна характеристика існуючих типових організаційних структур органів внутрішніх справ України
 • Деякі проблеми удосконалення організаційної структури та організаційно-штатного забезпечення органів внутрішніх справ

Глава 14. Інформаційна структура органів внутрішніх справ

 • Інформація та інформаційна структура
 • Основні характеристики та класифікація інформації
 • Інформаційна структура органів внутрішніх справ

Глава 15. Соціально-психологічна структура органів внутрішніх справ

 • Загальне поняття про соціально-психологічну структуру системи
 • Колектив
 • Неформальна група
 • Людина. Індивгд. Особистість
 • Керівництво. Влада. Лідерство
 • Конфлікт
 • Природа конфлікту
 • Типи конфліктів
 • Причини конфліктів
 • Методи подолання конфліктів

Розділ 6. Організація процесу управління в органах внутрішніх справ

Глава 16. Аналітична робота в органах внутрішніх справ

 • Поняття, зміст і основні напрями аналітичної роботи в органах внутрішніх справ
 • Організація аналітичної роботи в органах внутрішніх справ
 • Методика аналізу оперативної обстановки
 • Методика загального аналізу
 • Аналіз злочинності
 • Аналіз середовища
 • Методика часткового аналізу
 • Використання результатів аналізу і оцінки оперативної обстановки в діяльності міськ-раилінорганів внутрішніх справ
 • Особливості аналізу оперативної обстановки на території області
 • Організація аналізу оперативної обстановки
 • Процес аналізу оперативної обстановки
 • Технологія комплексного аналізу оперативної обстановки
 • Методика аналізу оперативної обстановки і контролю за її станом з використанням графічно-колірного способу відображення статистичної інформації

Глава. 17. Система управлінських рішень в органах внутрішніх справ

 • Поняття управлінського рішення органу внутрішніх справ, класифікація управлінських рішень та умови їх ефективності
 • Визначення управлінського рішення
 • Методологічні основи розробки управлінських рішень
 • Види управлінських рішень
 • Умови ефективності управлінських рішень
 • Відомчі нормативні акти як основа системи управлінських рішень в органах внутрішніх справ

Глава 18. Прогнозування в управлінській діяльності органів внутрішніх справ

 • Сутність прогнозу та прогнозування. Види прогнозів
 • Механізм і технологія прогнозування
 • Характеристика основних методів прогнозування, що застосовуються в органах внутрішніх справ
 • Методи статистичного прогнозування. Екстраполяція
 • Прогнозування методами експертних оцінок
 • Методика кримінологічного дослідження
 • Правове, організаційне та інформаційне забезпечення прогнозування в апаратах МВС України, УМВС, УМВСТ

Глава 19. Планування в органах внутрішніх справ

 • Сутність і роль планування в органах внутрішніх справ. Принципи планування та вимоги до планів роботи
 • Система г структура планів органів внутрішніх справ
 • Методика розробки планів в органах внутрішніх справ
 • Характеристика основних методів планування
 • Процедура розробки поточного плану роботи (основних заходів) міськрайліноргану
 • Організація контролю за виконанням планів

Глава 20. Застосування методів сітьового планування та управління в органах внутрішніх справ

 • Поняття і сутність методів сітьового планування й управління (СПУ). Основні напрями їх застосування в органах внутрішніх справ
 • Основи побудови сітьових моделей (графіків)
 • Порядок розробки та використання сітьових моделей управління операціями по здійсненню оперативно-розшукових заходів
 • Графоаналітичний метод розробки
 • оптимальних маршрутів збору особового складу і патрулювання важливіших об’єктів

Глава 21. Реалізація управлінських рішень в органах внутрішніх справ

 • Механізм реалізації управлінських рішень
 • Методи виконання управлінських рішень
 • Процес виконання управлінських рішень

Глава 22. Взаємодія в органах внутрішніх справ

 • Погодженість функціонування частин та еле ментіч системи – найважливіше завдання управління
 • Поняття взаємодії в органах внутрішніх справ
 • Принципи взаємодії
 • Основні форми взаємодії в органах внутрішніх справ
 • Погодженість функціонування частин та елементів системи – найважливіше завдання управління

Глава 23. Контроль і облік в органах внутрішніх справ

 • Поняття та основні завдання контролю й обліку в органах внутрішніх справ
 • Принципи контролю та обліку
 • Форми і види контролю та обліку в органах внутрішніх справ
 • Внутрівідомчий контроль в органах внутрішніх справ
 • Удосконалення системи контролю в МВС України, УМВС, УМВСТ

Розділ 7. Забезпечення управління органами внутрішніх справ

Глава 24. Інформаційне забезпечення управління органами внутрішніх справ

 • Поняття і задачі інформаційного забезпечення управління
 • Передумови використання математичних методів та ЕОМ в інформаційному забезпеченні органів внутрішніх справ України
 • Організаційні форми інформаційного забезпечення управління
 • Сучасний стан інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ
 • Тенденції розвитку систем інформаційного забезпечення діяльності поліції в розвинутих країнах світу
 • Стан та проблеми інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ України
 • Стратегія розвитку системи інформаційного
 • забезпечення
 • Мета і задачі системи інформаційного забезпечення
 • Основні напрями розвитку системи інформаційного забезпечення
 • Складові частини системи інформаційного забезпечення
 • Інформаційні підсистеми
 • Принципи формування загальновідомчих і галузевих інформаційних підсистем
 • Склад інформаційних обліків
 • Проектування і створення інформаційних підсистем
 • Комп’ютерне та програмне забезпечення інформаційних підсистем
 • Комп’ютерні комплекси інформаційних підсистем
 • Системне та прикладне програмне забезпечення
 • Інформаційна мережа
 • Нормативно-правова база
 • Система безпеки та захисту інформації

Глава 25. Документаційне забезпечення управління органами внутрішніх справ

 • Поняття документаційного забезпечення управління і діловодства, їх правові та організаційні аспекти
 • Організація діловодства в органах внутрішніх справ
 • Контроль за якістю і своєчасністю виконання документів
 • Проектування документаційного забезпечення управління
 • Деякі загальні вимоги до найбільш уживаних у практиці органів внутрішніх справ управлінських документів

Глава 26. Правове забезпечення управління органами внутрішніх справ

 • Поняття правового забезпечення управління органами внутрішніх справ, його змгст і завдання
 • Нормотворчість як система відомчого правового регулювання організації та діяльності органів внутрішніх справ
 • Процедура підготовки нормативних актів
 • Юридична техніка підготовки проектів відомчих нормативних актів

Глава 27. Кадрове забезпечення управління органами внутрішніх справ

 • Зміст кадрової функції управління та її нормативна регламентація в системі органів внутрішніх справ
 • Поняття і класифікація кадрів в органах внутрішніх справ
 • Вимоги, що пред’являються до кадрів органів внутрішніх справ
 • Організація роботи з кадрами в органах внутрішніх справ

Глава 28. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення управління органами внутрішніх справ

 • Поняття і значення матеріально-технічного і фінансового забезпечення управління органами внутрішніх справ
 • Організація матеріально-технічного та фінансового забезпечення управління органами внутрішніх справ
 • Шляхи вдосконалення матеріально-технічного і фінансового забезпечення управління органами внутрішніх справ

Розділ 8. Наукова організація управлінськоі пращ в органах внутрішніх справ

Глава 29. Поняття, завдання та основні напрями наукової організації управлінської праці (НОУП) в органах внутрішніх справ

 • Поняття наукової організації праці. Її особливості в органах внутрішніх справ
 • Основні напрями наукової організації праці в органах внутрішніх справ
 • Організація раціонального використання робочого часу
 • Раціоналізація трудових операцій (методів роботи)
 • Створення сприятливих умов праці

Глава 30. Особливості наукової організації управлінської праці (НОУП) окремих категорій працівників органів внутрішніх справ. Автоматизоване робоче місце (АРМ) працівника органів внутрішніх справ

 • Поняття робочого місця. Основні вимоги щодо організації робочого місця працівника органів внутрішніх справ
 • Автоматизоване робоче місце (АРМ) працівника органів внутрішніх справ. Загальне уявлення
 • Автоматизоване робоче місце керівника органу внутрішніх справ (АРМ-К)
 • Автоматизоване робоче місце” Чергова частина ОВС”
 • АРМ працівника оперативного підрозділу кримінальної міліції
 • АРМ дільничного інспектора
 • АРМ слідчого
 • АРМ експерта-криміналіста
 • АРМ працівника паспортного підрозділу міськрайоргану внутрішніх справ (АРМ-ПП)
 • Проблеми захисту комп’ютерної інформації в органах внутрішніх справ

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020