.

Головченко В.В., Ковальський В.С. 1998 – Юридична термінологія. Довідник (книга)

Язык: русский
Формат: книжка
Тип документа: Word Doc
2 17519
Скачать документ

Головченко В.В., Ковальський В.С. 1998 – Юридична термінологія. Довідник

І Довідник з правничої термінології укладений в час

розбудови незалежної України та інтенсивного законо-

творення, коли рівень вимог до правової компетентності

громадян набагато зростає. Адже саме брак правової

культури, правових знань – одна з причин право-

порушень, правового нігілізму, порушень нормального

навчального та трудового процесів, зловживань тощо.

На жаль, явища правового нігілізму, якщо вони

невпинно наростають, набувають небезпечного харак-

теру і становлять загрозу внутрішній, а часом – і зов-

нішній безпеці держави.

Головна мета довідника – допомогти громадянам, перед-

усім – молоді, засвоїти основні терміни та поняття з

різних галузей права, які найчастіше зустрічаються у

побуті, в публікаціях у періодичній пресі, передачах

радіо та телебачення. Пояснення кожного терміну пода-

ється з урахуванням сучасних досягнень юридичної

науки, соціально-політичних та економічних змін у

житті суспільства, зумовлених поступальним характе-

ром його розвитку на сучасному етапі, а також –

основних пложень нових законодавчих та інших норма-

тивно-правових актів.

Статті розташовано в алфавітному порядку за типовою

схемою, прийнятою для словникових видань. Автори

словника керувалися побажаннями видавництва зро-

бити все можливе, щоб і структура, і стиль подання

“сухого” юридичного матеріалу були якомога зрозумі-

Передмова

лішими для читача, який не має ґрунтовних правових

знань. Тлумачення термінів подається у стислому,

лаконічому вигляді.

До словника включено чимало понять, які нині переосми-

слено по-новому. Вони відбивають процес суверенізації

України, кардинальних змін у суспільних відносинах,

реформування правової системи, мають безпосередній

зв’язок з життям людини та юридичною практикою.

Довідник призначений насамперед для тих, хто вивчає

основи права та держави: учнів загальноосвітніх шкіл,

СПТУ, технікумів гімназій, коледжів, ліцеїв, студентів

вищих закладів освіти. Словник буде корисним також

для працівників органів державного управління та

місцевого самоврядування, які зайняті правовою

роботою або правовим вихованням, викладачів права,

батьків, вихователів – усіх, хто бажає поглибити свої

правові знання.

АБІТУРІЄНТ Івід лат. аЬіІигіепз (аЬіїигіепШа) – той,

хто збирається йти] – особа, яка вступає до вищого

закладу освіти.

АБСОЛЮТИЗМ (франц. аЬгоІиІіап-іе, від лат. аЬаоІиІиа

– безумовний, необмежений) – абсолютна, тобто

необмежена, самодержавна влада, форма державного

правління, яка грунтується на самоправстві володаря й

виключає існування не залежних від носія верховної

влади (тирана, монарха) органів законодавчої, вико-

навчої, судової або релігійної (духовної) влади. А. – це

остання форма феодального правління у вигляді

деспотії, тиранії або абсолютної монархії, що виникла

у період розкладу феодалізму і зародження капіталі-

стичних відносин. Для деспотії характерні необмежена

влада правителя, безправ’я підданих. Тиранія –

одноособове правління тирана (Стародавня Греція).

Абсолютна монархія у наш час зберігається у Бахрейні,

Брунеї, Катарі, Кувейті, ОАЕ, Омані, Саудівській Аравії.

АВАНС (франц. ауапс, від ауапсег – платити наперед)

– грошова сума, що видається-в рахунок майбутніх

платежів або для здійснення певних витрат. Видача А.

дозволяється лише у випадках, передбачених законо-

давством. У разі укладення контракту розмір А. скла-

дає, як правило, не більше 25% від його суми. Праців-

никам підприємств, організацій, установ А. сплачується

у рахунок їхньої зарплати за першу половину місяця. А.

видається також на відрядження під звіт, для витрат на

господарські потреби тощо.

Аварійні будинки

Агентський договір

АВАРІЙНІ БУДИНКИ – будівлі, проживання в яких

небезпечне для життя та здоров’я людини. На практиці

А. б. вважаються будинки із зношеністю основних кон-

струкцій понад 65% – якщо будинок дерев’яний, або

60% – якщо будинок кам’яний. Для визнання будинку

аварійним необхідним є висновок міжвідомчої комісії

(проектної організації) про технічний стан будинку.

АВІЗО (від італ. аууіао – повідомлення) – у

банківській, комерційній практиці офіційне повідом-

лення, яке надсилається одним контрагентом іншому.

За допомогою А. банки повідомляють своїх клієнтів про

виконання розрахункових операцій: виплати переказів,

відкриття акредитива тощо, про дебетові і кредитові

записи по рахунках, залишки коштів на рахунку і т. ін.

АВТОНОМІЯ (грецьк. аиіопопііа, від аиіоз – сам +

потоз – закон; англ. аиіопоту) – право самостійного

управління, розв’язання фінансових, економічних,

адміністративних або інших державних питань певною

частиною держави (установи або спільноти), яке

закріплене у загальнодержавній конституції та в

правових актах автономної одиниці. В Україні існує

певна А. установ (банківська система, наукові та навча-

льні заклади тощо) та території (Автономна Республіка

Крим).

АВТОР (від лат. аиіог – письменник) – особа, яка

створила певний твір науки, літератури, мистецтва,

зробила відкриття або здійснила винахід, запропонувала

раціоналізаторську ідею. А. є суб’єктом авторського

права, права на відкриття, винахідницького права. А.

має право видавати свою працю під власним ім’ям, під

псевдонімом чи анонімно, укладати видавничі догово-

ри, отримувати авторський гонорар, захищати свій твір,

відізвати його, продати, обнародувати тощо.

АВТОРИТАРИЗМ (франц. аиіогііагіате, від лат.

аиіогііаз – вплив, влада) – антидемократичні органі-

зації політичної влади, політична система, в якій

відсутні демократичні інституції, влада спирається, як

правило, на військово-каральний апарат, соціальну або

партійну демагогію.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО – цивільно-правовий інститут,

який складається з системи юридичних норм, що

регулюють немайнові правовідносини, пов’язані зі

створенням і використанням наукових винаходів, творів

літератури та мистецтва. Без згоди автора (його

спадкоємців) не дозволяється переклад твору на

іноземну мову з метою його публікації.

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР – угода між автором

літературного, мистецького, наукового твору (або його

спадкоємцем) та відповідною організацією про вико-

ристання такого твору. А. д. має передбачати: строки, в

які автор (або його спадкоємець) повинен передати твір

організації, коли і яким чином цей твір буде використа-

ний, обсяг і якість твору, розмір і порядок виплати

авторської винагороди, відповідальність сторін договору

за порушення його умов тощо. Залежно від способу

використання твору (опублікування, публічне виконан-

ня, передача по радіо чи телебаченню тощо) розрізня-

ють видавничі, сценарні, постановочні та інші А. д.

АГЕНТ {від лат. а^епз (адепНа) – діючий] – комерцій-

ний посередник; представник установи, який виконує

ділові або службові доручення.

АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР – договір, за яким одна сто-

рона (агент) зобов’язується здійснювати юридичні дії в

інтересах і за рахунок іншої сторони (принципала).

Агент може виступати як від імені принципала, так і від

І

І

Адміністративне право

Агресія

власного імені. В обох випадках для принципала наста-

ють відповідні правові наслідки. А. д. містить ознаки

договору доручення і договору комісії. Цивільним

законодавством України агентські відносини поки що

не врегульовані. Проте ця обставина не виключає

можливості застосування А.д. у товарообігу.

АГРЕСІЯ (лат. а^геааіо, від аззге(ііог – нападаю)

застосування збройної сили однією державою проти

суверенітету, територіальної цілісності або політичної

незалежності іншої держави, а також використання з

цією метою будь-якого іншого способу, не сумісного зі

Статутом Організації Об’єднаних Націй (ООН).

АДВОКАТ (від лат» агіуосаіиа, букв. – закликаний на

допомогу) – особа, яка надає юридичну допомогу,

здійснює правовий захист. А. може бути громадянин,

який має вищу юридичну освіту, певний стаж роботи

за фахом юриста або помічника А., а також склав ква-

ліфікаційні іспити, отримав свідоцтво на право займа-

тися адвокатською діяльністю і прийняв присягу А.

України. А. не може бути особою, яка перебуває на

державній службі у правоохоронних органах (проку-

ратурі, міліції, державному нотаріаті, службі безпе-

ки, суді чи в органі державного управління. А. не

може бути і особа, яка має судимість.

АДВОКАТУРА – добровільне професійне громадське

об’єднання, покликане сприяти захисту прав, свобод і

представляти законні інтереси клієнтів. А. – також ді-

яльність адвоката, яка полягає у наданні юридичної

допомоги фізичним і юридичним особам, консульту-

ванні з правових проблем, складанні скарг, довідок,

заяв та інших документів правового спрямування,

представництві в суді, арбітражі та інших державних

органах у цивільних справах і справах з адміністра-

тивних правопорушень, адвокат бере участь у попе-

редньому слідстві і в суді з кримінальних справ як

‘захисник, представник потерпілого, цивільного пози-

вача чи цивільного відповідача.

І АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (адміні-

1^, стративний – від лат. агітіпізІгаПо – керування,

Ь управління) – вид юридичної відповідальності за

порушення, за якої застосовується адміністративне

стягнення, передбачене Кодексом України про

адміністративні правопорушення (далі – КАП) або

іншим адміністративним законодавством.

^

АДМІНІСТРАТИВНА ЮРИСДИКЦІЯ – особливий

вид правової діяльності органів виконавчої влади, у

процесі якої розглядаються індивідуальні адміністра-

тивні справи та застосовуються відповідні адміністра-

тивні санкції.

АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАТРИМАННЯ – захід впли-

ву, застосовується до правопорушника в разі припи-

нення правопорушення або за потреби забезпечити

своєчасний і правильний розгляд справ та виконання

постанов по справах про адміністративні правопору-

шення. А. з. не може тривати більше 3-х годин. У

виняткових випадках, передбачених законодавством

України, можуть бути встановлені й інші строки.

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО – галузь права, яка

регулює суспільні відносини, що виникають між суб’єк-

тами при здійсненні виконавчо-розпЬрядчої діяльності,

та суспільні відносини у сфері державного управління.

А. п. поділяється на дві частини: загальна частина –

сукупність норм А. п., які мають загальний характер;

особлива частина – норми, що встановлюють конкретні

види адміністративних правопорушень у конкретних

сферах і галузях управління, визначають органи, які

уповноважені розглядати справи про адміністративні

правопорушення, порядок впровадження та виконання

постаноа.про накладення адміністративних стягнень.

Акциз

Адміністративне правопорушення

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ (ПРО-

СТУПОК) – протиправна, винна (умисна або необе-

режна) дія чи бездіяльність, що посягає на державний

або громадський порядок, власність, права і свободи

громадян, встановлений порядок управління і за яку

законодавством передбачена адміністративна відпо-

відальність (ст. 9 КАП).

АДМІНІСТРАТИВНЕ СТЯГНЕННЯ – санкція, при-

мусовий захід державного впливу, що застосовується до

особи, яка вчинила адміністративне правопорушення

(адміністративний проступок), з метою забезпечення

виконання загальнообов’язкових правил, покарання та

виховання правопорушника, попередження нових пра-

вопорушень. Найпоширенішими А. с. є штраф,

попередження та інші.

АДМІНІСТРАТИВНИЙ АРЕШТ – короткочасне (до

15 діб) позбавлення правопорушника волі, пов’язане з

примусовим утриманням його протягом встановленого

законом часу у спеціальних приміщеннях органів внут-

рішніх справ. На відміну від адміністративного

затримання, А. а. застосовується лише у виняткових

випадках за окремі адміністративні правопорушення

районним (міським) судом. Постанова суду про засто-

сування А. а. виконується негайно після її винесення.

А. а. не застосовується щодо вагітних жінок, жінок, які

мають на утриманні неповнолітніх дітей у віці до 12

років, до осіб, котрі не досягли 18-річного віку тощо.

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ

– поділ території держави на певні частини з ураху-

ванням її природно-історичних, етнонаціональних,

економічних, природних та інших особливостей, які є

просторовою сферою діяльності органів держави і

основою ефективного функціонування місцевих і регіо-

нальних державних органів і органів самоврядування.

За А.-т. у. до України входять Автономна Республіка

10

Крим, 24 області та два міста першого державного під-

порядкування – Київ і Севастополь.

ІАЗАРТНІ ІГРИ (азарт – від франц. Ьааагсі – випадок,

І^ризик, з ісп. агаг, від араб. аз-загр – гральна кість) –

^систематична прилюдна або таємна гра (карти, рулетка,

лнаперсток» тощо) на гроші чи інші цінності. Адмі-

ністративним законодавством до А. і. прирівнюється і

прийняття ставок приватними особами на спортивних

та Інших змаганнях.

АКРЕДИТИВ (франц. асгесІіШ, від лат. ассгегіШуих –

довірчий) – поширений засіб розрахунків між сторона-

ми угоди, платіжний документ, за яким одна кредитна

установа (банк, ощадний банк) дає розпорядження ін-

шій згідно з заявою клієнта і за його рахунок сплатити

певну суму грошей пред’явникові.

АКТИ ЗАКОНОДАВСТВА – основна форма права,

письмові документи (нормативно-правові акти) ви-

щого представницького органу державної влади або

самого народу, які регулюють найбільш важливі суспі-

льні відносини, виражають волю та інтереси більшості

населення та втілюють основні права людини й інші

загальнолюдські цінності і мають найвищу юридичну

силу щодо всіх інших нормативно-правових актів.

В Україні видаються і діють два види А. з.: а) за

значенням і місцем у системі законодавства – консти-

туційні, або основні; звичайні, або поточні; надзвичайні;

б) за суб’єктами видання – закони України, закони

колишнього СРСР, які тимчасово регулюють відносини,

що не регламентовані законами України і не суперечать

Конституції та законам України; закони Автономної

Республіки Крим.

АКЦИЗ (франц. ассіае, від лат. ассігіо – обрізую) – вид

непрямого податку на товари масового споживання або

послуги. Включається до ціни відповідного товару або

плати за послуги.

Акціонерне товариство

Арбітр

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО – комерційне, фінан-

сове чи виробниче об’єднання, що має статутний

фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної

номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’я-

заннями лише майном товариства (ст. 24 Закону

України лПро господарські товариства»). Для засну-

вання А. т. укладаються договір і статут. Існують два

види А. т.

А. т. відкриті – акції цих товариств вільно прода-

ються і купуються.

А. т. закриті – акції цих товариств розподіляються

серед їхніх засновників.

Вищим органом А. т. є збори акціонерів. У них беруть

участь усі акціонери за принципом голосування: одна

акція – один голос. Виконавчим органом А. т. є прав-

ління, контрольним – спостережна рада, ревізійним –

ревізійна рада.

АКЦІЯ (від лат. асііо – дія, дозвіл) – цінний папір, що

свідчить про внесення володарем А. певного паю у фонд

комерційної організації та можливість отримання

частини прибутку цієї організації.

АЛІБІ (від лат. аІіЬі – в іншому місці) – об’єктивна не-

причетність особи до злочину, показ невинності особи

у скоєнні злочину, оскільки вона у момент його вчи-

нення перебувала в іншому місці. Обов’язок перевірки

А. лежить на органах дізнання, слідства, прокура-

тури та суду.

АЛІМЕНТИ (від лат. аіітепїит – годування, утри-

мання) – грошове утримання у розмірі, встановленому

законом, яке у визначених законом випадках одні

особи зобов’язані надавати іншим (внаслідок непраце-

здатності, шлюбу, батьківства) у зв’язку з існуючими

між ними шлюбними та родинними відносинами.

Зокрема, А. на неповнолітніх дітей з їх батьків стя-

гуються у таких розмірах: на одну дитину – чверть, на

^зх дітей – третина, на трьох і більше дітей – поло-

іина заробітку (доходу) батьків, але не менше 1/2

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на

^кожну дитину. Ці розміри можуть бути у певних випад-

ах зменшені.

ІНІСТІЯ (від грецьк. атпезііа – забуття, прощення)

– передбачене актом найвищого органу державної

влади повне або часткове звільнення від покарання або

пом’якшення покарання певної категорії осіб, щодо яких

суд виніс вирок’, припинення порушеного кримінального

переслідування, а також зняття судимості з осіб, які

відбули покарання або звільнені від нього. А. здійсню-

ється Указом Президента України.

І^АНАРХІЯ (від грецьк. апагсЬіа – безвладдя) – безвлад-

дя; хаос, невизнання авторитету, порядку, дисципліни,

непокора окремих людей або груп керівництву і виник-

нення при цьому безладдя.

АНЕКСІЯ (від лат. аппехіо) – насильницьке захоплення

однією державою території (або частини території)

іншої держави. А. є грубим порушенням норм між-

народного права.

АПЕЛЯЦІЯ (від лат. арреПаНо – звернення) -форма

оскарження судових рішень до суду вищої (апеляцій-

ної) інстанції. Апеляційна інстанція переглядає справу

лише в межах предмета оскарження рішення і приймає

по суті справи рішення, яке повністю скасовує рішення

нижчого суду. В Україні А. не передбачена.

АРБІТР (франц. агЬііге, від лат. агЬНег – посередник)

– а) посередник, що його обирають сторони за взаєм-

ною згодою або у передбаченому законом порядку з

метою розв’язання спору; б) посадова особа арбіт-

ражного суду, яка розв’язує майнові спори між

підприємствами, установами, організаціями та іншими

юридичними особами.

із

Арбітражний суд

Батьківські права і обов’язки

АРБІТРАЖНИЙ СУД – орган правосуддя в госпо-

дарських відносинах. А. с. – незалежний орган у роз-

в’язанні господарських спорів, які виникають між юри-

дичними. особами.

АРБІТРУВАННЯ – участь сторін у вирішенні спору.

АРЕШТ (від лат. аггеаіит – судова постанова) – запо-

справах про

біжний

захід, що встановлюється у

злочини, за які законом передбачено покарання у

вигляді позбавлення волі на строк понад один рік, а у

виняткових випадках – на строк не більше одного

року.

АСОЦІАЦІЯ (лат. аааосіаііо – сполучення, з’єднання,

від аааосіо – з’єдную) – договірне об’єднання,

утворене з мето^ постійної координації господарської

діяльності. А. не має права втручатись у виробничу та

комерційну діяльність будь-кого з її учасників.

АУДИТ (від англ. аи(Ш – перевірка, ревізія) – незалеж-

на перевірка, здійснювана з метою встановлення досто-

вірності бухгалтерського обліку, отримання прибутку,

поліпшення господарської діяльності. А. проводиться як

за ініціативою суб’єкта господарської діяльності, так і у

випадках, передбачених чинним законодавством.

БАГАТОДІТНІ СІМ’Ї – сім’ї, в яких доглядають та

виховують трьох або більше дітей віком до 16 років..

Законом України “Про державну допомогу сім’ям з

дітьми” передбачено грошові виплати матері або батько-

ві, а також усиновителям, опікунам та піклувальникам,

які доглядають та виховують дітей у Б. с.

БАНДИТИЗМ – організація озброєної групи (банди) з

метою нападу на державні, громадські установи, підпри-

ства чи на окремих осіб, а також участь у такій банді

‘Хбо у вчиненому нею нападі. Законодавством перед-

. бачена сувора відповідальність за Б. (ст. 69 КК).

ІК (від італ. Ьапсо – лава, конторка, стіл міняйла)

фінансово-економічна установа, яка створена для

^^алучення та нагромадження коштів, надання кредитів

^^д свого імені за умов повернення, платност? і

1,сітроковості, здійснює грошові розрахунки, емісію

ї цінних паперів і операції з ними, випускає в обіг гроші.

‘ Є юридичною особою.

^ВАНКІВСЬКЕ ПРАВО – комплекс правових норм, які

регулюють діяльність банків, їхні взаємовідносини з

клієнтами, державою та між собою. Б. п. включає нор-

ми державного, цивільного, адміністративного та

переважно фінансового права.

БАНКІВСЬКІ БІЛЕТИ (банкноти) – грошові знаки,

що випускаються центральним емісійним банком. Нині

у більшості країн виконують функції паперових грошей.

БАНКРУТСТВО (франц. Ьапяиегоиіе з італ. ЬапсагоНа,

від Ьапсо го^о – розбитий банк) – неспроможність

юридичної- особи – суб’єкта підприємницької діяльно-

сті задовольнити в установлений для цього строк

пред’явлені до неї з боку кредиторів вимоги і виконати

зобов’язання перед бюджетом. Б. пов’язане з недо-

статністю активів (відсутністю коштів).

БАРТЕР (від англ. Ьа^ег – обмін)- договір, згідно з

яким здійснюється обмін майна між сторонами. При

цьому одна сторона одночасно виступає продавцем май-

на, яке передає іншій стороні, і покупцем того майна,

яке одержує за договором. За договору Б. діють правила

договору купівлі-продажу.

БАТЬКІВСЬКІ ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ – особисті й

майнові права і обов’язки, які надає закон батькам

(батькові й матері) для забезпечення належного вихо-

Безгромадянство

Брокер

вання і матеріального утримання дітей, а також захисту

Їхніх прав та обов’язків.

БЕЗГРОМАДЯНСТВО – правовий статус фізичної

особи, яка не має громадянства жодної держави. Б.

виникає внаслідок розбіжностей у законодавстві різних

країн про громадянство, втрати громадянства в силу

закону або позбавлення громадянства. Особи без гро-

мадянства не користуються повною мірою правами та

дипломатичним захистом з боку будь-якої країни.

БЕЗПОСЕРЕДНІСТЬ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

один з принципів цивільного та кримінального судочин-

ства, який зобов’язує суд при розгляді справи особисто

й безпосередньо дослідити усі докази у справі, що роз-

глядається.

БЕЗРОБІТНІ – громадяни працездатного віку, які з не

залежних від них причин не мають заробітку (або інших

передбачених чинним законодавством доходів) через

відсутність відповідної роботи, зареєстровані в дер-

жавній службі зайнятості, шукають роботу і бажають

працювати.

БІЗНЕС (від англ. Ьизіпеаа – справа, угода, біржова

операція, комерція) – господарська діяльність (справа),

що приносить прибуток або дає іншу вигоду. Це вмін-

ня “робити гроші” з використанням не заборонених

законом способів. “Тіньовий Б.”-це заборонена зако-

ном підприємницька діяльність, несплата податків

тощо.

БІЗНЕСМЕН – підприємець, комерсант, який займаєть-

ся будь-яким видом економічної діяльності, що прино-

сить прибуток або інші економічні та фінансові вигоди.

БІРЖА (голл. Ьеига – від прізвища купецької сім’ї в

Брюгге (XIII ст.)] – установа, в якій здійснюється

купівля-продаж цінних паперів, валюти, товарів.

Основна ринкова організаційна форма оптової, зокрема

міжнародної, торгівлі товарами масового виробництва,

яка регулює, формує вільні товарно-грошові і товаро-

обмінні відносини.

БЛИЗЬКІ РОДИЧІ – фізичні особи, природний зв’я-

зок між якими грунтується на походженні один від

одного або від спільних предків і має правове значення

у випадках, передбачених законодавством (див. Спад-

кування). Б. р. є: батьки, діти, рідні брати і сестри, дід,

бабка, онуки. Статус Б. р. мають також подружжя.

БОРЖНИК [у бухгалтерській справі – дебітор (від лат.

(ІеЬНог – зобов’язаний)]- юридична чи фізична осо-

ба, яка, згідно із взятими зобов’язаннями, має вчинити

на користь іншої сторони – кредитора (від лат. сгесІКог

– позикодавець) – передбачені попередньою угодою

дії (передати майно, виконати роботу, сплатити гроші

тощо). У деяких випадках Б. за своїм зобов’язанням має

утриматися від певної дії.

БРАКОНЬЄРСТВО – незаконне полювання, яке здійс-

нюється у заборонений час, у недозволених місцях, за-

бороненими знаряддями і способами. За Б. встановлена

адміністративна та кримінальна відповідальність.

БРОДЯЖНИЦТВО – спосіб паразитичного існування,

який полягає у переміщенні протягом тривалого часу з

одного населеного пункту до іншого або в межах одного

міста особи, яка не має постійного місця проживання

або залишила його та існує на випадкові заробітки.

БРОКЕР (англ. Ьго^ег, від Ьго^е – займатись мак-

лерством) – посередник, який сприяє здійсненню угод

(операцій) між зацікавленими сторонами – клієнтами.

Брокери укладають угоди за дорученням і за рахунок

клієнта, одержуючи за свої послуги винагороду. Можуть

надавати додаткові послуги, зокрема у справі вивчення

17

Бюджет

Верховна Рада України

ринку, реклами, надання кредиту. Старший Б. назива-

ється гофброкером.

БЮДЖЕТ (від англ. Ьисі^еі, букв. – сумка) – а) за-

тверджений у встановленому порядку розпис доходів і

видатків держави, установи, організації на певний

строк; б) план доходів і видатків установ, підприємств,

організацій на певний строк.

БЮДЖЕТНЕ ПРАВО – сукупність правових норм,

що регулюють відносини в галузі бюджетної діяльності.

Б. п. є складовою частиною фінансового права.

БЮЛЕТЕНЬ (франц. Ьиііе^п, з італ. ЬиІІеШпо – запис-

ка, папірець, ві^лат. Ьиііа – грамота) – збірка офі-

ційних актів, розпоряджень, присвячених певному колу

питань, коротка інформація офіційного характеру.

ВАЛЮТА (італ. уаіиіа, від лат. уаіео – коштую) – гро-

шова одиниця країни, яка становить основу її грошової

системи і бере участь у міжнародному економічному

обміні та інших міжнародних зв’язках, що супроводжу-

ються грошовими розрахунками. Вільно конвертована

В. (ВКВ) – та, що вільно і необмежено обмінюється на

інші іноземні валюти.

ВАЛЮТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

правових норм, ят регулюють порядок

міжнародних розрахунків, інших операцій з

цінностями в країні, а також з іноземними

та фізичними і юридичними особами

держав.

ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ – купівля, продаж, обмін чи вико-

ристання як засобу платежу або застави іноземної

сукупність

здійснення

валютними

державами

іноземних

валюти, використання платіжних документів в інозем-

ній валюті, обмін гривень з метою перетворення їх варто-

сті у вартість іноземної валюти. В. о. регулюються націо-

нальним законодавством і міжнародними договорами.

ВАСАЛІТЕТ (франц. уагааіііе, від лат. уаааиз – слуга)

– система взаємовідносин між феодалами, за якої се-

ньйор (більший васал) мав зверхність, що визнавалася

феодалом меншим (васалом). Васал мав щодо сеньйора

ряд військових, майнових, політичних, правових

обов’язків.

ВЕКСЕЛЬ (від нім. ^УесЬзеІ, букв. – зміна, розмін)

цінний папір (боргова розписка, заставна), що містить

безумовне грошове зобов’язання щодо сплати певній

особі або пред’явникові В. певної суми у певний строк.

ВЕНЧУРНІ ПІДПРИЄМСТВА (англ. уепіигез) – під-

приємства, які здійснюють наукові дослідження, інже-

нерні розробки і впроваджують нововведення, зокрема

на замовлення великих фірм і за державними субконт-

рактами. До них прилучається широкий спектр підпри-

ємств, які здійснюють маркетинг, рекламу та надають

консультативні послуги, допомагають у фінансуванні

(фірми венчурного капіталу).

ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНУ – принцип, що визначає

провідну, визначальну роль закону в правовій системі,

яка забезпечується його найвищою юридичною силою

щодо будь-яких інших актів.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ. Єдиним органом зако-

нодавчої влади України є парламент – Верховна

Рада України (ст. 75 Конституції України). Кон-

ституційний склад В. Р. У., порядок виборів до В. Р. У.

вимоги до народних депутатів та їх повноваження,

порядок скликання і засідань, повноваження тощо

визначені статтями 75-101 Конституції України.

Верховний Суд України

Виборчий округ

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ – найвищий судовий

орган, що здійснює нагляд за судовою діяльністю судів

держави згідно з чинним законодавством. У межах сво-

їх повноважень розглядає справи як суд першої інстан-

ції в касаційному порядку, в порядку нагляду і за ново-

виявленими обставинами, дає директивні роз’яснення

судам з питань застосування законодавства та здійснює

інші повноваження, надані йому законодавством. Діє у

складі: Пленуму, судової колегії з цивільних справ,

судової колегії з кримінальних справ, військової колегії.

Для розгляду організаційних питань роботи В. С. У.

створюється його колегія.

ВЕТО (вето – від лат. уеїо – забороняю) – право

відхилення главою держави прийнятого парламентом

закону. Абсолютне В. – це остаточне відхилення гла-

вою держави закону, ухваленого парламентом. Харак-

терне для монархічних держав, на практиці майже не

застосовується. Відкладальне В. – це право глави

держави на повернення із своїми зауваженнями пере-

даного йому на підпис закону для повторного розгляду

в парламенті.

Правом В. згідно з Конституцією України наділений

і Президент України. Якщо за повторного розгляду

закон буде прийнято кваліфікованою більшістю голосів

(не менше ніж 2/3 фактичного складу депутатів),

Президент повинен його підписати і обнародувати.

ВИБОРИ – визначений Конституцією України спосіб

формування представницьких органів законодавчої

влади та самоврядування, реалізація громадянами

свого виборчого права.

ВИБОРНІСТЬ СУДДІВ – норма, що закріплює принцип

обрання суддів представницькими органами. В Україні

В. с. здійснюється за умов обрання суддів радами вищого

рівня, а саме – районних суддів обирає обласна рада,

обласних суддів – Верховна Рада України.

ВИБОРЧА АГІТАЦІЯ (агітація – від лат. а^аїіо

приведення в рух, спонукання) – сукупність заходів, за

допомогою яких забезпечується всебічне та широке

обговорення програмних документів, ділових, політич-

них і особистих якостей кандидатів, здійснюється полі-

тичний вплив на виборців через усну, друковану

пропаганду та публічну діяльність.

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ – встановлене законом форму-

вання для проведення голосування і підрахунку голосів

на визначеній території.

ВИБОРЧА СИСТЕМА – система суспільних відносин,

що існують у сфері формування складу представ-

ницьких органів шляхом виборів, порядок організації і

проведення виборів до представницьких органів і поря-

док формування виборних органів держави. Основні

види В. с.: мажоритарна, пропорційна, змішана.

В Україні прийнята змішана В. с. В. с. можна розгляда-

ти і як спосіб розподілу мандатів у той чи інший

виборний орган згідно з результатами голосування.

ВИБОРЧЕ ПРАВО – система правових норм, що

регулюють порядок утворення в Україні органів зако-

нодавчої влади, органів місцевого самоврядування та

взаємовідносини між виборцями і виборчими органами.

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ – документ для таємного

голосування з прізвищами кандидатів у виборні органи

державної влади або на посаду Президента України.

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ – встановлене законом форму-

вання для проведення виборчої кампанії. В. о. утво-

рюються Центральною виборчою комісією чи

відповідною радою народних депутатів з врахуванням

адміністративно-територіальних меж (з приблизно

рівною кількістю виборців), а також з урахуванням

встановленої виборчої системи {пропорційної, мажо-

Виборчий ценз

Вимагательство

ритарної або змішаної). В Україні існують багато-

мандатні та одномандатні В. о.

ВИБОРЧИЙ ЦЕНЗ (ценз – лат. сепзиз, від сепаео

роблю перепис, опис) – спеціальні умови надання

виборчих прав: необхідність володіти встановленим

мінімумом власності (майновий Ц.), вимога певного

мінімального рівня письменності або освіченості (Ц.

письменності та освітній Ц.), вимога певний час

проживати у цій країні чи навіть у цій місцевості (Ц.

осілості), певний визначений строк мати громадянство

цієї країни (Ц. громадянства). В Україні встановлений

лише Ц. громадянства.

ВИГОТОВЛЕННЯ, ПРИДБАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ АБО

ЗБУТ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ОТРУЙНИХ ЧИ

СИЛЬНОДІЮЧИХ РЕЧОВИН – кримінальне карні

діяння, які полягають у виробництві будь-яким спосо-

бом, рафінуванні, а також перетворенні одних речовин

на інші. Забороняється збут – продаж, дарування,

обмін, віддання в борг, сплата боргу та інші дії, внаслі-

док яких ці засоби і речовини переходять у володіння

інших осіб. Карається також порушення правил пере-

везення і пересилання отруйних або сильнодіючих

речовин, що не є наркотичними або психотропними, та

незаконні перевезення чи пересилання наркотичних

засобів або психотропних речовин.

До наркотичних речовин медицина відносить мак,

макову соломку, різні сорти коноплі тощо, до отруйних

– миш’як, стрихнін, сулему, ціанистий калій тощо. До

сильнодіючих речовин відносять гормональні препарати.

ВИД (ПОСВІДКА) НА ПРОЖИВАННЯ – доку-

мент, який підтверджує право проживання особи на

даній території. Видається відповідно до встановленої

процедури компетентними державними органами, зокре-

ма паспортними підрозділами Міністерства внутріш-

ніх справ України.

ПОКАРАНЬ – у кримінальному праві встанов-

лений кримінальним законом обов’язковий перелік

1<і покарань за ступенем їх тяжкості, а саме:1) основні В. п. - позбавлення волі, виправніроботи без позбавлення волі, позбавлення права зай-мати певні посади або займатися певною діяльністю,штраф, громадський осуд. До військовослужбовцівстрокової служби може застосовуватися такий В. п., якнаправлення до дисциплінарного батальйону;2) додаткові В. п. - конфіскація майна, позбавленнявійськового або спеціального звання, позбавленнябатьківських прав.Позбавлення права займати певні посади або займа-тися певною діяльністю та штраф можуть застосовува-тися не тільки як основні, а й як додаткові покарання.ВИКОНАВЕЦЬ ЗЛОЧИНУ - особа, яка безпосе-редньо вчинила злочин.ВИКОНАВЧА ВЛАДА - одна з гілок державної влади,якій делегована сукупність повноважень з управліннядержавними справами (контрольні, адміністративні,розпорядчі тощо), і на яку покладається функціявиконання законів, що приймаються законодавчоювладою. На чолі В. в. стоїть, як правило, президентдержави або глава ЇЇ уряду (прем'єр-міністр).ВИКОНАННЯ ВИРОКУ - заключна стадія кримі-нального судочинства, в якій реалізується вирок суду,що набрав чинності.ВИМАГАТЕЛЬСТВО - вимога передачі майна чиправа на майно або вчинення будь-яких дій майновогохарактеру під погрозою насильства над потерпілим абоблизькими йому особами, розголошення відомостей, щоганьблять його або близьких йому осіб, пошкодженнячи знищення майна. (Див. Шантаж.)В. може бути пов'язане з погрозою убивства чинанесення тяжких тілесних ушкоджень, або поєднанеВимушений прогулВислуга роківз насильством, небезпечним для життя і здоров'я потер-пілого, або таким, що спричинило великої шкоди черезпошкодження чи знищення майна. Вчинення В. щодоіндивідуального майна громадян тягне за собою кримі-нальну відповідальність за ст. 144 КК, а щодо держав-ного або колективного майна - за ст. 86^ КК.ВИМУШЕНИЙ ПРОГУЛ - час, протягом якого праців-ник не з своєї вини позбавлений можливості працювати.ВИНА - психічне ставлення особи до здійснюваних неюпротиправних дій (діяння) та їх наслідків. Виступає уформі умислу (прямого чи непрямого) і необережності(недбалості та самовпевненості).ВИНАХІДНИЦЬКЕ ПРАВО - сукупність правовихнорм, які регулюють суспільні відносини, що складають-ся у процесі створення, оформлення й використаннявинаходів та раціоналізаторських пропозицій.ВИНЯТКОВА МІРА ПОКАРАННЯ - смертна кара.Застосовується за особливо тяжкі злочини у випадках,спеціально передбачених Особливою частиною Кримі-нального кодексу. Не можуть бути засуджені до В. м.п. особи, які не досягли до вчинення злочину 18 роківі жінки, які були в стані вагітності під час вчиненнязлочину або на момент виконання вироку. Застосу-вання В. м. п. засуджується світовим співтовариством.В Україні накладено мораторій на виконання В. м. п.ВИПРАВДУВАЛЬНИЙ ВИРОК - постановляється увипадках, якщо не встановлено події злочину, якщо вдіянні підсудного немає складу злочину, а також, колине доведено участі підсудного у вчиненні злочину.ВИПРАВНІ РОБОТИ - призначаються без позбавлен-ня волі на строк від двох місяців до двох років. Викону-ються відповідно до вироку суду або за місцем роботизасудженого, або в інших місцях (але у районі проживан-ня засудженого), щз визначаються органами, які відають24І-Ал виконанням В. р. Із заробітку засудженого до В. р.здійснюється відрахування у доход держави у розмірі,встановленому вироком суду, але не більше 20 відсотків.^ВИПРАВНО-ТРУДОВА КОЛОНІЯ - основний видвиправно-трудових установ (установ виконання пока-рань), де відбувають покарання у вигляді позбавленняволі повнолітні засуджені, яким суд визначив відбуван-ня покарання у вигляді позбавлення волі: В.-т. к.загального, посиленого, суворого і особливого режимів.Неповнолітні відбувають покарання у виховно-трудових колоніях загального і посиленого режимів.ВИПРАВНО-ТРУДОВЕ ПРАВО (кримінально-виконав-че право) - галузь права, що регулює порядок і умовивідбування призначених судами за вчинені злочинипокарань, виконання яких пов'язане з застосуваннямдо засуджених заходів виправно-трудового впливу.ВИРОБНИЧА КВАЛІФІКАЦІЯ (кваліфікація - лат.^иаIіПсаIіо, від ^иа1і5 - який за якістю + їасіо -роблю, англ. ^иаIіПсаиоп, сегШісаїіоп) - характе-ристика даного виду роботи, що встановлюється заступенем її складності, точності й відповідальності, атакож присвоєння працівникові розряду, категорії,класу або диплому на основі його особистих знань,умінь та професійних навичок.ВИРОБНИЧА ТРАВМАвиробництві.ВИРОК - рішення (процесуальний документ), винесе-. не судом у результаті судового розгляду кримінальноїсправи, яке містить висновок про винність або невин-ність підсудного у вчиненні злочину і про застосуванняабо незастосування до нього кримінального покарання.ВИСЛУГА РОКІВ - тривалість трудової діяльностіокремих категорій працівників, зайнятих на роботах,виконання яких призводить до втрати професійної при-вид нещасного випадку наВихідна допомогаВідпусткадатності або працездатності до встановленої закономмежі, що дає право на пенсію за віком.ВИХІДНА ДОПОМОГА - грошова сума, яка випла-чується працівникові у передбачених законодавствомвипадках у разі припинення трудового договору з незалежних від працівника обставин.ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ - найви-щий орган у вирішенні господарських спорів і здійснен-ні нагляду щодо рішень, ухвал, постанов арбітражнихсудів України та контролю за їх діяльністю. До виключ-ної компетенції В. а. с. належать справи у спорах, уяких однією із сторін, наприклад, є вищий чи централь-ний орган виконавчої влади. Національний банкУкраїни, або управи, матеріали по яких містять дер-жавну таємницю, тощо.ВІДВІД У СУДОЧИНСТВІ - усунення чи самоусу-нення деяких учасників кримінального чи цивільногопроцесу віл участі у розгляді справ за наявності сумнівув їхній неупередженості. З приводу відводу мотивованазаява подається до суду, який приймає рішення. Рішен-ня про відвод приймають судді цього суду простоюбільшістю голосів.ВІДДАННЯ ДО СУДУ - самостійна стадія криміналь-ного судочинства, на якій суддя - одноособове своєюпостановою або суд - у розпорядчому засіданні своєюухвалою віддає обвинуваченого до суду. В. до с. передуєсудовому розгляду справи. Щодо кожного з обвинуваче-них при В. до с. з'ясовується: чи цьому суду підсуднасправа, чи немає у справі підстав для її закриття абопризупинення, чи правомірні дії обвинуваченого тощо.ВІДДАННЯ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ПІД НАГЛЯД -батьків, опікунів, піклувальників або адміністрації дитя-чої установи - запобіжний захід, який можна застосу-вати до неповнолітнього обвинуваченого. Особи, якимередається під нагляд неповнолітній, або адміністраціяІ установи у цих випадках дають письмове зобов'язаннящодо забезпечення ними належної поведінки неповно-літнього та його явки до слідчого, прокурора і суду.ІДКРИТТЯ СПАДЩИНИ - юридичний факт, зГшастанням якого виникає спадкове правовідношення.Такими фактами є смерть громадянина, оголошення"особи померлою внаслідок безвісної відсутності.МДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ - встанов-' дена законодавством України юридична відповідаль-ність молодих людей, які не досягли 18 років, за вчиненіними правопорушення. Суб'єктами кримінальної відпо-відальності закон визнає осіб, які до моменту скоєннязлочину досягли 16 років, а при вчиненні окремих видівзлочинів цей вік зменшується до 14 років. Зокрема, з 14-ти років підлягають кримінальній відповідальності особи,що вчинили убивство, посягання на життя судді, пра-цівника правоохоронного органу, члена громадськогоформування з охорони громадського порядку або військо-вослужбовця; умисне заподіяння тілесного ушкод-ження, що спричинило розлад здоров'я, зґвалтування,крадіжку, грабіж, розбій, злісне або особливо зліснехуліганство, пошкодження об'єктів магістральнихнафто-, газо- і нафтопродуктопроводів за обтяжуючихнаслідків; умисне знищення або пошкодження держав-ного, колективного майна чи індивідуального майнагромадян, що спричинило тяжкі наслідки, а також уми-сне вчинення дій, які можуть викликати аварію поїзда.ВІДПОВІДАЧ - у цивільному судочинстві сторона,якій пред'явлено позов. В. у суді може бути як грома-дянин, так і юридична особа.ВІДПУСТКА - один з видів часу відпочинку, що нада-ється працівнику на встановлений законом строк. Начас В. за працівником зберігаються його місце роботи,посада і середньомісячний заробіток. У разі В. "заВідпустка без збереження зарплатиВолодіннявласний рахунок" за працівником його середньомісяч-ний заробіток не зберігається.ВІДПУСТКА БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАРПЛАТИ - мо-же бути надана на короткий термін власником абоуповноваженим ним органом працівникові за його зая-вою за сімейних обставин і за інших поважних причин.ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ - форма цивільноївідповідальності за порушення зобов'язань. Відвідшкодування шкоди В. з. відрізняється тим, що привідшкодуванні шкоди боржник відшкодовує кредиторовілише прямі збитки, які виникли через невиконання абоненалежне виконання своїх зобов'язань, а при В. з.винна особа відшкодовує ще й упущену вигоду, на якуможна було розраховувати за звичного стану абоперебігу подій. Збитки, заподіяні юридичній чифізичній особі внаслідок протиправних дій державнихорганів або посадових осіб цих органів, підлягаютьвідшкодуванню за рахунок держави.ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ - цивільно-правовавідповідальність згідно із зобов'язаннями, яка виниклавнаслідок заподіяної шкоди. В. ш. полягає у повній їїкомпенсації у грошовій формі або у натурі (виправленняпошкодженої речі). Розмір В. ш. зменшується, якщовиникненню шкоди сприяв сам потерпілий (наприклад,внаслідок грубого порушення правил дорожнього рухуособа постраждала від наїзду автомобіля).ВІЗА (від лат. уіаиз - побачений, переглянутий)І ) позначка посадової особи на документі, яка надаєйому відповідну силу, значимість; 2) дозвіл на в'їзд натериторію держави та на виізд з неї (В. в'їзна, виїзнатранзитна). В. видається компетентними державнимиорганами (зокрема консульськими установами) на пев-ний строк і посвідчується відповідним записом у пас-порті громадянина. Безвізовий в'їзд, виїзд або транзитвстановлюються міждержавними угодами. Україна має^угоди про безвізовий режим з країнами СНД, Польщею,оолгарією, іншими країнами.ІКЛАД - рахунок до запитання, банківський депозит,^Вкладник може вилучити В. за першою вимогою.^ДАДА - здатність, право і можливість підкоряти евоїй,волі інших.ВЛАСНИК - громадянин або юридична особа, якійналежить у межах, визначених законом, право воло-[ діння, користування і розпорядження майном.ГВЛАСНІСТЬ - історично зумовлена суспільна формаволодіння, користування та розпорядження матері-1'-' альними та нематеріальними благами, яка виражає су-спільні та виробничі відносини між людьми в процесівиробництва, розподілу, обміну та споживання цихблаг. На індивідуальному рівні В. виражає належністьблаг групам осіб чи окремій особі.ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА - діяльність органів дер-жавної влади, яка утворює внутрішню юрисдикцію вдержаві, а саме - забезпечення прав і свобод грома-дян, гарантованого соціального захисту населення, роз-витку гуманітарної сфери, декриміналізації економіки,реалізації заходів щодо зміцнення обороноздатності інаціональної безпеки, охорони громадського порядку,боротьби із злочинністю тощо.В. п. є відповідальною функцією, що за КонституцієюУкраїни покладена на Кабінет Міністрів України.Засади В. п. викладені у Конституції України, іншомузаконодавстві, вони відповідають міжнародним угодамщодо вищезазначених питань, у яких бере участь Україна.ВОЛОДІННЯ - фактичне, законне або протиправне,перебування майна у конкретної фізичної або юридичноїособи (фактичне утримання речі). В. може здійснюватисьза договором оренди, застави, відповідальної охорони,комісії тощо і без утримання майна у власності.Галузь законодавсмааГетьманГАЛУЗЬ ЗАКОНОДАВСТВА - система нормативнихактів, які видаються вищими органами державноївлади і управління і регулюють певну сферу суспільнихвідносин (конституційне законодавство, цивільне,трудове, кримінальне законодавство тощо). Поняття"Г. з." тісно пов'язане з поняттям "галузь права".ГАЛУЗЬ ПРАВА - сукупність норм права, які скла-дають відособлену частину системи права і регулюютьякісно однорідні суспільні відносини специфічним мето-дом правового регулювання.Поділ на окремі галузі зумовлений різноманітністюсуспільних відносин, які врегульовуються правом. Г. п.відрізняються^ одна від одної за видами суспільнихвідносин. Так, трудові відносини регулюються нормамитрудового права, майнові відносини - нормамицивільного права', відносини в галузі землекористу-вання - нормами земельного права тощо.У своїй сукупності Г. п. утворюють правову системуданого суспільства.Поділ норм права за галузями здійснюється за пред-метом правового регулювання (сукупність відносин,врегульованих правом) і за методом правового регулю-вання (специфічного способу владного впливу державина суспільні відносини).Основними галузями сучасного права є: консти-туційне (державне), адміністративне, земельне, фі-нансове (банківське), екологічне, трудове, цивільне,кримінальне, міжнародне, кримінально-процесуальне,цивільне -процесуальне, виправно-трудове.ГАРАНТ (франц. ^агапі - поручитель) - державнийорган (установа, підприємство чи особа), який бере насебе обов'язок нести відповідальність за невиконанняпевних зобов'язань. Г. бере на себе ризик виконанняцих зобов'язань.РАИТІЇ ЗАКОННОСТІ - передбачені законом спеці-ііММі засоби охорони і, в разі порушення, відновлення за-нності. Розрізняються Г. з. правові і Г. з. процесуальні.ІЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР УКРАЇНИ - вищаосадова особа в системі органів прокуратури, якасобисто та через підпорядкованих йому прокурорівіійснює та забезпечує нагляд за додержанням законів"Органами, які проводять оперативно-розшукову діяль-' йість, дізнання, досудове слідство, розслідування зло-чинів у випадках, визначених законом; державнеобвинувачення в суді', нагляд за додержанням законівпри виконанні судових рішень у кримінальних справах,а також при застосуванні інших заходів примусовогохарактеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободигромадян', представництво інтересів держави абогромадянина в судах у випадках, визначених законом.Г.п. очолює колегію Генеральної прокуратури України.Г.п. призначається на посаду та звільняється з посадиВерховною Радою України за поданням ПрезидентаУкраїни. Строк повноважень Г. п. України та підпоряд-кованих йому прокурорів - п'ять років.ГЕНОЦИД (від грецьк. зепо5 - рід + лат. саегіеге -вбивати, букв. знищення роду, племені; англ. ^епосігіе)- винищення окремих груп населення певної країниабо захоплених країн з расових, національних або релі-гійних мотивів. У міжнародному праві під Г. розуміютьдії щодо знищення повністю або частково будь-якоїнаціональної, етнічної, расової або релігійної групи:а) убивство членів такої групи; б) нанесення значнихтілесних ушкоджень або спричинення психічногорозладу членам цієї групи тощо.ГЕТЬМАН (пол. Ье^тап - начальник, від нім. Наирітап- капітан) - 1) в Україні у XVI - 1-й пол. XVII ст. -голова реєстрових козаків, з 1648 р. - правительУкраїни та голова козацького війська; керівник низкиселянсько-козацьких повстань. З 1657 р. УкраїноюГетьман.ствоГосподарський механізмправили два Г.: один - Правобережною (до 1704 р.),другий - Лівобережною (з 1708 р. призначався царсь-ким урядом). У 1764 р. гетьманське правління скасоване;2) у Польщі в XV - XVI ст. командуючий найманимвійськом, в XVI - XVII ст. - усією армією. З 1539 р.був Г. і в Литві; 3) у квітні - грудні 1918 р.- головаУкраїнської Держави, якому належало виключне правовидавати закони, призначати кабінет міністрів,управляти зовнішньою політикою, військовими справамита виступати верховним суддею.ГЕТЬМАНСТВО - самобутня національна форма орга-нізації вищої влади в Україні (сер. XVII - XVIII ст.) вумовах її самоврядування (автономії) у складіРосійської імперії.^ГЕТЬМАНЩИНА - політико-державний устрій вУкраїні у період з 1648 по 1764 рік. Г. такожназивалася частина території України, що перебувалапід владою гетьмана. У 1663 р. Г. була поділена наПравобережну і Лівобережну. Після скасування Поль-щею козацтва на правобережжі (1700 р.) Г. існувалалише на лівому березі Дніпра. Столиці Г.: Чигирин,Батурин, Глухів. Гетьман формально обирався назагальній козацькій Раді, а згодом призначався абозатверджувався царським урядом. Остаточно лікві-дована Г. російським царизмом у 1781 р.Г. також називають період існування УкраїнськоїДержави (29 квітня - 14 грудня 1918 р.), що являласобою вид конституційної монархії на чолі з гетьма-ном (П. Скоропадським) як носієм монархічної влади.ГІПОТЕЗА (від грецьк. ЬуроІЬеаіз - основа, припу-щення) - частина правової норми, в якій зазнача-ються умови, обставини, з настанням котрих можна чинеобхідно здійснювати її диспозицію. Ці обставинимають спеціальну назву "юридичні факти". Г. визначаєсферу, межі регулятивної дії диспозиції правової норми.ІВА ДЕРЖАВИ - особа або орган, що уособлюєі керівництво державними справами, найвищий представ-ішик держави у зовнішніх відносинах. В Україні Г. д. є^Лрезидент України.ІІАСНІСТЬ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ - один з кон-ституційних принципів судового процесу, який полягаєв тому, що розгляд цивільних і кримінальних справ урвсіх судах України провадиться у відкритих для всіх^громадян, які досягли 16 років, засіданнях суду. ПресаР та інші засоби масової інформації можуть висвітлюватихід і результати цих засідань і вільно коментувати їх.ГОСПОДАРСЬКА АСОЦІАЦІЯ - договірне об'єднан-ня підприємств, яке створюється з метою спільногоздійснення однієї або декількох виробничо-господарсь-ких функцій. Учасники Г.а. можуть входити до іншихдоговірних об'єднань підприємств без погодження зіншими учасниками.ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО - сукупністьправових норм, які регулюють правові відносини міжюридичними особами (двома чи більше) з приводувстановлення, зміни або припинення цивільних прав іобов'язків у галузі господарської діяльності.ГОСПОДАРСЬКИЙ ДОГОВІР - цивільно-правоваугода між підприємствами, спрямована на встанов-лення, користування або припинення їх господарськихправ і обов'язків.ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ - інтегрована сис-тема економічних, організаційних, правових та іншихформ, методів та інструментів управління. Г. м. виникаєу процесі різноманітної діяльності суб'єктів господа-рювання різних форм власності і характеризується їхюридичною рівністю, впорядкованістю прав та обов'яз-ків, майновою обособленістю цих суб'єктів тощо.Господарські спориГромадянствоГОСПОДАРСЬКІ СПОРИ - спори, що виникають приукладанні, зміні, припиненні та виконанні господарсь-ких договорів, а також спори, що виникають при по-годженні стандартів і технічних умов, встановленні цінна продукцію (товари), а також тарифів на послуги(виконання робіт) та деякі інші, які випливають з дого-ворів та угод, укладених між юридичними особами.ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА - підприємства, орга-нізації, установи, створені на засадах угоди юридичнимиособами і громадянами через об'єднання їхнього майната підприємницької діяльності з метою одержання при-бутку. Г. т. поділяються на: акціонерні товариства,товариства з обмеженою відповідальністю, повнітовариства, командитні товариства. Г. т. можутьзайматися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка несуперечить чинному законодавству України.ГРАБІЖ - відкрите викрадення державного або колек-тивного майна чи індивідуального майна громадян. Г.може бути поєднаний з насильством, що не є небезпеч-ним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозоюзастосування такого насильства. Від крадіжки Г.відрізняється відкритим викраденням майна, від розбоюта бандитизму - менш небезпечним характеромзлочинних дій, зокрема насильства. Г. є кримінальнекараним діянням (ст. 82 і 141 КК).ГРОМАДСЬКА БЕЗПЕКА - суспільні відносини з при-воду поводження з джерелом загальної небезпеки, що за-безпечують збереження людей і матеріальних цінностей.ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ - об'єднання грома-дян, утворене для задоволення та захисту законнихсоціальних, економічних, національно-культурних, віко-вих, творчих, спортивних, фінансових та інших спіль-них інтересів, або коло організацій, які об'єднуються збудь-якою метою, крім політичної, релігійної або госпо-дарської. Найбільшою з Г. о. є професійна спілка. ВУкраїні діють Г. о. з регіональним, загальноукраїнським14 і міжнародним .статусом. Головними засадами Г. о. єрівноправність членів, добровільність, самоврядування,законність і гласність.ТОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК - суспільні відносини,і що забезпечують належні умови для суспільне корисноїдіяльності, відпочинку й побуту людей, включаючи зов-нішні умови для нормального функціонування різнихгромадських установ.ГРОМАДЯНИН (як фізична особа, суб'єкт права)цивільно-правове визначення людини - учасникаправовідносин (суб'єкта цивільних прав та обов'язків).ГРОМАДЯНСТВО - правова належність особи допевної держави, закони якої передбачають її права таобов'язки у цій країні та поза її межами. Україна маєсвоє Г., яке проголошене "Декларацією про державнийсуверенітет України" від 16 липня 1990 р. Підставинабуття або втрати Г. України визначаються ЗакономУкраїни про Г.Усім громадянам України гарантуються права ісвободи, які передбачені Конституцією України танормами міжнародного права, визнаними Україною.В Україні існує єдине Г.На підставі двосторонніх міжнародних договорів до-пускається подвійне Г. Громадяни України за кордономкористуються захистом і заступництвом держави.Україна забезпечує рівність перед законом усіхгромадян незалежно від походження, соціального ймайнового стану, расової та національної належності,статі, освіти, мови, політичних поглядів, релігійнихпереконань, роду і характеру занять, місця проживаннята інших обставин. Право на Г. є невід'ємним правомлюдини. Ніхто не може бути позбавлений Г. або правазмінити Г. Українська держава забезпечує охоронуправ, свобод та інтересів своїх громадян як всерединікраїни, так і за її межами. Вирішення найважливіших35Громадянське суспільствоДенонсаціяпитань Г. відноситься до компетенції ПрезидентаУкраїни. Основним документом, що підтверджує Г., єпаспорт громадянина України.ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО - спільністьвільних, рівноправних людей, кожній з яких державазабезпечує юридичні можливості бути власником,користуватися економічною свободою і надійним соці-альним захистом, а також брати участь у політичномужитті. Г. с.-це етносоціальний простір, в якому людивзаємно пов'язані і взаємодіють між собою як незалежніособистості, котрі володіють власністю, вільно розпо-ряджаються результатами своєї праці, є носіями полі-тичних прав і культури.ГРОШІ - особливий товар, що виконує роль загаль-ного еквівалента^ в якому виражається вартість усіхінших товарів, та загального засобу обміну.ГРОШОВА РЕФОРМА - система державних заходів,спрямованих на упорядкування і зміцнення грошовоїсистеми.ГРОШОВИЙ ОБІГ - безперервний рух грошей упроцесі купівлі-продажу товарів і послуг. Г. о.здійснюється у межах грошової системи кожної країни.ГУМАННІСТЬ (від лат. Ьитапиа - людяний,людський) - соціальна чи індивідуальна риса, якухарактеризує людяність, повага до людини, її прав тасвобод, вміння ідентифікувати себе з іншими людьми, їхстражданнями та болем.ДАВАЛЬЧА УГОДА - угода, однією з головних умовякої є те, що продукція буде виготовлятися із сировинизамовника.ІДАРУВАННЯ - безоплатна передача однією стороною(дарувателем) другій стороні (обдарованому), за їїзгодою, майна у власність.^ ДЕБЕТ (від лат. гіеЬеі - він винен) - а) ліва сторонабухгалтерського рахунку, на якій відображають госпо-дарські операції; б) рахунок надходжень і боргів данійустанові.ДЕВАЛЬВАЦІЯ (від лат. сіє - зниження, зменшення +уаіуо - маю вартість) - обумовлене економічними(або політичними) обставинами законодавче зменшеннязолотого вмісту (вартості) грошової одиниці, зниженнякурсу паперових грошей щодо золота або іноземноївалюти.ДЕКРЕТ (від лат. (Іеіо-е^ит - постанова, указ) - одинз видів нормативно-правових актів, що видаютьсяорганами державної влади або державного управління.Д. - це правовий акт Кабінету Міністрів України, заяким реалізуються делеговані парламентом повнова-ження законодавчої влади (у передбачених закономвипадках). Наприклад, до прийняття закону з того чиіншого питання Кабінет Міністрів видає відповідний Д.ДЕЛІКТ (від лат. сіеіісіит - провина, правопорушення)- а) будь-яке правопорушення, тобто вчинення дії, щосуперечить законові; б) Д. міжнародний - порушеннянорм міжнародного права або міжнародних зобо-в'язань внаслідок неправомірного діяння або упущення.ДЕНОНСАЦІЯ (від франц. (іепопсег - повідомляти,розривати) - повідомлення однією стороною іншої проприпинення дії укладеного ними договору, угоди абопро вихід із багатостороннього договору. Умови припи-нення договору, за загальним правилом, обумовлюютьсясторонами у самому договорі. Д. міжнародних договорівУкраїни здійснює її Верховна Рада.ДепутатДержавна таємницяДЕПУТАТ (від лат. (Іериіаіиз - визначений) - повно-важний та відповідальний представник народу в парла-менті країни чи виборців свого виборчого округу танаселення регіону - у відповідній місцевій раді народнихдепутатів. Правовий статус Д., його права, обов'язки,гарантії діяльності визначаються Конституцією, Зако-ном України "Про статус народного депутата України"та іншими законодавчими актами.ДЕРЖАВА - особлива організація політичної влади,що існує у соціальне неоднорідному суспільстві, за допо-моги якої здійснюється управління загальносуспільнимита місцевими справами.Основними ознаками Д. є: публічна влада; наявністьдержавного апарату, права', поділ за територіальнимпринципом тощо.Сутність Д. - ^ її функціях, тобто основних напрямкахдіяльності, які поділяються на внутрішні, пов'язані з діяль-ністю Д. на своїй території, і зовнішні, які дістають вияву різного роду взаємовідносинах з іншими державами.ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ - діяльність дер-жавних органів щодо забезпечення національної неза-лежності країни. Д. б. У. має два важливих аспекти, асаме: внутрішній (передбачає систему законів, спрямо-ваних на охорону державних інтересів у гуманітарній,політичній та економічній сферах та проведення ефек-тивної внутрішньої політики держави, яка забезпечуєцю систему заходів), і зовнішній {суверенітет, терито-ріальна недоторканність та обороноздатність держави).Д. б. У. забезпечує народові України мирне життя,вирішення проблем у гуманітарній, політичній та еконо-мічній сферах. За посягання на Д. б. У. передбаченасувора кримінальна відповідальність.ДЕРЖАВНА ВЛАДА - полягає у здатності й можливостідержавних органів управляти (або впливати) політичними,економічними, правовими процесами та подіями, контро-лювати соціальне небезпечні явища, що виникають усуспільстві, а також регулювати поведінку громадян.Головні засоби владарювання (реалізації державної В.):переконання і примус, охоронні, регулятивні та забороннідії, нормотворчість. В Україні, як і в інших демократичнихкраїнах, державна В. поділяється на три гілки В. -законодавчу, виконавчу і судову. За КонституцієюУкраїни (ст. 5) носієм суверенітету і єдиним джереломвлади в Україні є народ, який здійснює владу безпосе-редньо і через органи місцевого самоврядування.ДЕРЖАВНА ЗРАДА - один із злочинів проти держави,тобто умисне вчинення громадянином України діянь,що заподіяли чи можуть заподіяти шкоду суверенітету,територіальній недоторканності, обороноздатності абодержавній безпеці України', перехід на бік ворога увоєнний час або у бойовій обстановці, шпигунство,надання іноземній державі, іноземній організації або їхпредставникам допомоги у проведенні підривної діяль-ності проти України.ДЕРЖАВНА МОВА - мова офіційного спілкування. Удеяких державах (Канада, Швейцарія та ін.) - дві абобільше Д. м.ДЕРЖАВНА МОВА УКРАЇНИ -Д. м. У. є українсь-ка мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функ-ціонування української мови в усіх сферах суспільногожиття на всій території України. Гарантується вільнийрозвиток, використання і захист російської, інших мовнаціональних меншин України. Держава сприяє вивчен-ню мов міжнародного спілкування. Застосування мов вУкраїні гарантується Конституцією України та визна-чається законом (ст. 10 Конституції України).ДЕРЖАВНА ТАЄМНИЦЯ - захищені державоювідомості щодо її воєнної, зовнішньополітичної, розві-дувальної, контррозвідувальної та оперативно-розшуко-вої діяльності, поширення яких може заподіяти шкодубезпеці держави або її інтересам.Державне регулювання економікиДержавні символи. УкраїниДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИцілеспрямований вплив держави на економіку з метоюзабезпечення її функціонування у заданому режимі чидля зміни й розвитку економічних явищ або їх зв'язків.Регулювання здійснюється за допомогою системи пра-вових норм і заходів.ДЕРЖАВНИЙ АПАРАТ (апарат - від лат. аррагаіиа- устаткування) - система, сукупність органів дер-жави в їх єдності і взаємозв'язку, за допомогою якихздійснюється державна влада, функції відповідної дер-жави. У широкому розумінні до системи Д. а. входять:органи державної влади, державного управління, судовіоргани, органи прокуратури. Вони наділяються необ-хідними повноваженнями для виконання своїх функцій,у тому числі мають право застосовувати заходи держав-ного примусу.ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ (герб - польськ. ЬегЬ від нім.ЕгЬе - спадщина) - закріплений у законодавстві офі-ційний відмітний знак, який є офіційною емблемоюдержави. Зображується на прапорах (знаменах), грошо-.вих знаках, печатках, деяких офіційних документах,будинках тощо. Зміст Д. г. встановлюється конститу-цією або спеціальним законом.ДЕРЖАВНИЙ ГІМН (гімн - від грецьк. Ьутпозурочиста, похвальна пісня) - поетично-музикальнийтвір, який прославляє батьківщину, державу, історичніподії, їх героїв. У кожної держави є офіційно встанов-лений Д. г.ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ - структура і підпоряд-кування всіх державних організацій, що здійснюють по-кладені на них законодавством завдання і функції. Д. м.- у першу чергу, управлінській механізм, що діє напідставі закону, використовує такі методи управління,як переконання, економічний вплив, примус, регулюван-ня, керівництво державними справами.'ДЕРЖАВНИЙ ПРАПОР - офіційний відмітний знакдержави, опис якого встановлюється законом (як пра-вило, конституцією), символ суверенітету держави.ДЕРЖАВНИЙ РЕЖИМ - спосіб здійснення держав-ної влади певними методами і засобами. Основноюпідвалиною Д. р. є конституція та органічні консти-туції закони (наприклад, закони про конституційнийсуд, про національний банк, про вибори тощо). Понят-тя "Д. р." пов'язане з поняттям "внутрішня політика".ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ - верховенство дер-жавної влади всередині країни, тобто зосередженістьвсієї повноти влади у державних органах, і незалеж-ність держави у зовнішньополітичній сфері. (Див. Суве-ренітет^ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ - спосіб поділу держави напевні складові частини та поділ влади між нею та цимискладовими частинами. За Д. у. держави поділяютьсяна унітарні (Румунія, Болгарія, Польща тощо), федера-тивні (Канада, Росія) та конфедеративні (Швейцарія).ДЕРЖАВНІ СИМВОЛИ (символ - від грецьк.аутуоіоп - знак, приміта - речовий, графічний, зву-ковий умовний знак або умовна дія щодо якогось яви-ща, поняття ідеї) - державний герб, державний пра-пор, державний гімн.ДЕРЖАВНІ СИМВОЛИ УКРАЇНИ -Д. с. У. є Дер-жавний Прапор України, Державний Герб України ІДержавний Гімн України.Державний Прапор України - стяг із двох рівно-великих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів.Затверджений Постановою Верховної Ради України-28 січня 1992 р.Великий Державний Герб України встановлюється зурахуванням малого Державного Герба України таГерба Війська Запорозького законом, що приймається41Джерело підвищено! небезпекиДізнанняне менш як двома третинами конституційного складуВерховної Ради України. Головним елементом великогоДержавного Герба України е Знак Княжої ДержавиВолодимира Великого (малий Державний Герб Украї-ни). Малий Державний Герб України затверджений По-становою Верховної Ради України від 19 січня 1992 р.В основі гімну незалежної України - національнийгімн "Ще не вмерла Україна", слова до якого написав у60-ті рр. XIX ст. відомий український поет Павло Чу-бинський (1839-1884), музику - композитор і диригентМихайло Вербицький (1815-1870).Гімн незалежної України затверджено Указом Пре-зидії Верховної Ради України "Про державний гімнУкраїни" від 15 січня 1992 р.ДЖЕРЕЛО ШДВДІЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ - технічніта технологічні об'єкти, експлуатація яких людиноюпов'язана з підвищеною небезпекою для оточення і які, всилу своїх особливих якостей, створюють підвищенуможливість заподіяння шкоди оточуючим (об'єкти транс-порту, машини, механізми, промислове та будівельне об-ладнання, хімічні та інші технології, електроенергетичні,ядерні установки, вибухові речовини тощо). Шкода,заподіяна фізичним або юридичним особам Д. п. н., маєбути відшкодована організацією чи громадянином,діяльність яких пов'язана з небезпекою для оточення,якщо останні не доведуть, що шкода виникла внаслідокнепереборної сили або умислу потерпілого.ДЖЕРЕЛО ПРАВА - початкова форма правовихнорм', спосіб матеріального закріплення юридичнихнорм, який засвідчує загальну обов'язковість останніх.Відомі такі Д. п.: правовий звичай, правовий преце-дент, нормативно-правова угода, нормативно-право-вий акт.ДИВІДЕНД (від лат. (Ііуігіепгіит - те, що треба роз-ділити) - 1) частка чистого прибутку акціонерноготовариства, яка виплачується акціонерам грошима,майном та іншими цінними паперами, 2) частка при-бутку кооперативу, яка сплачується за додатковимипаями членів і паями асоційованих членів кооперативу урозмірі, встановленому законом і статутом кооперативу.ДИЛЕР (від англ. (Ніаге - поширювати, розповсюджу-вати) - особа (або фірма), яка здійснює біржове аботорговельне посередництво.ДИСПОЗИЦІЯ (лат. сІієроаШо, від сіігропо - розташо-вую, розміщую) - центральна частина правової норми,яка зазначає права або обов'язки суб'єктів, передбачаєдозволену, обов'язкову і заборонену поведінку особи.ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ - правоваформа впливу на порушника трудової дисципліни.Накладається на порушника за наказом (розпоряджен-ням) органу, якому надано право прийняття на роботуданого працівника, у вигляді дисциплінарного стягнення- догани або звільнення. Для окремих категорій праців-ників законодавством, статутами і положеннями продисципліну можуть бути застосовані й інші види ди-сциплінарних стягнень. Власник або уповноважений ниморган може замість накладення дисциплінарного стягнен-ня передати питання про порушення трудової дисциплінина розгляд трудового колективу або його органу.ДІЄЗДАТНІСТЬ - закріплена законом можливістьсуб'єкта права (фізичної або юридичної особи) на-бувати своїми діями юридичних прав та створювати длясебе юридичні обов'язки. Д. фізичної особи виникає здосягненням повноліття (з 15-ти років - обмежена Д.,з 18-ти років повна). Д. юридичних осіб може бути тіль-ки повною і залежить від предмету їх діяльності.ДІЗНАННЯ - процесуальна діяльність спеціально упов-новажених законом органів і посадових осіб (міліція,орган безпеки, начальник військової установи, митні43ДовіреністьДоказиоргани, орган прикордонної охорони; органи державногопожежного нагляду, капітани морських суден, які пере-бувають у далекому плаванні, та начальники виправно-трудових установ, слідчих ізоляторів, виховно-трудовихпрофілакторіїв) з проведення оперативно-розшуковихдій, спрямована на виявлення ознак злочину і осіб, що/його вчинили; одна з форм попереднього (досудового)слідства.ДОВІРЕНІСТЬ - письмовий документ, виданий дові-рителем іншій особі (довіреному) для засвідченняпевних прав перед третіми особами на певний строк. Діїпредставника на основі Д. створюють права і обов'язкибезпосередньо для довірителя. Д. на укладання угод маєбути нотаріально посвідчена. Загальний строк дії Д. неможе перевищувати три роки.ДОВІЧНЕ УТРИМАННЯ - у цивільному праві угодапро довічне матеріальне забезпечення майном, харчу-ванням, доглядом, іншою необхідною допомогою непра-цездатної особи, яка передає у власність будинок абойого частину взамін на Д. у. Договір про Д. у. має бутинотаріально оформленим. У ньому повинні бути зафіксо-вані визначена за згодою сторін оцінка відчужуваногобудинку та види матеріального забезпечення. За законо-давством забороняється відчуження будинку набувачамза життя відчужувача.ДОГОВІР - взаємна угода, що виникає внаслідок воле-виявлення двох або більше сторін, про встановлення,зміну або припинення цивільних правовідносин. Д. єпідставою виникнення зобов'язання. Суб'єктами дого-вірних правовідносин можуть бути фізичні та юридичніособи. Д. як правовий акт повинен відповідати законо-давству, бути належним чином оформленим, він має мо-мент початку та закінчення. Д. сплатний (за яким сторонамає отримати плату) відрізняється від Д. безоплатного (заяким не передбачено платні). Існують багато видів Д., асаме: Д. оренди, авторський Д., Д. видавничий, Д.дарування, Д. довічного утримання, Д. доручення, Д.експедиції, Д. комісії, Д. купівлі-продажу, Д. наймужитлового приміщення, Д. перевезення, Д. підряду, Д.підряду на капітальне будівництво, Д. побутового прокату,Д. позики, Д. поставки, Д. страхування, Д. схову, Д.трудовий, Д. установчий тощо.ДОДАТКОВІ (КРИМІНАЛЬНІ) ПОКАРАННЯзаходи державного примусу, що призначаються судомособі, визнаній винною у вчиненні злочину, поряд зосновними покараннями для забезпечення індивідуа-лізації і мети покарання і мають допоміжний характер.Специфіка Д. п. полягає у тому, що вони мають призна-чатись лише як додаток до основних призначених судомпокарань. До Д. п. відносяться: позбавлення спеціаль-ного права, спеціального чи військового звання, рангу,чину, кваліфікаційного класу, заборона займатись пев-ним видом діяльності, конфіскація майна, позбавленнябатьківських прав та інші.ДОКАЗИ - будь-які фактичні дані, на підставі яких увизначеному законом порядку 1) арбітражний судвстановлює наявність чи відсутність обставин, на якихгрунтуються вимоги і заперечення сторін, та інші обста-вини, які мають значення для правильного вирішеннягосподарського спору (такі дані містять письмові таречові об'єкти, пояснення учасників арбітражного про-цесу)', 2) орган (посадова особа) в адміністративномупровадженні встановлює наявність чи відсутність адмі-ністративного правопорушення, винність даної особиу його вчиненні та інші обставини, що мають значеннядля правильного вирішення справи (такі дані містятьпротокол про адміністративне правопорушення, пояснен-ня особи, яка притягається до адміністративної відпо-відальності, потерпілого, свідків, висновок експерта,речові Д. тощо); 3) орган дізнання, слідчий і судвстановлюють наявність або відсутність суспільне небез-ДокументЕкологічне правопечного діяння, винність особи у його вчиненні та іншіобставини, що мають значення для правильного вирішен-ня справи (такі дані містять показання свідків, потерпіло-го, підозрюваного, обвинуваченого, висновок експерта,речові Д., протоколи слідчих дій, судових дій та іншідокументи), 4) суд у цивільному процесі встановлюєнаявність чи відсутність обставин, що обґрунтовуютьвимоги і заперечення сторін та інші обставини, що маютьзначення для правильного вирішення справи (такі данімістять пояснення сторін, третіх осіб, показання свідків,письмові Д., речові Д., висновки експертів). Пояснення,показання, протоколи слідчих дій, письмові та речові Д.,висновки експертів тощо, тобто всі матеріальні об'єкти, вяких містяться фактичні дані, на підставі яких встановлю-ються обставини^ необхідні для правильного вирішеннясправи, називаються джерелами Д.ДОКУМЕНТ (документ - від лат. (Іоситепїигп -повчальний приклад, взірець, доказ) - матеріальнийносій інформації, призначений для її обробки і передачів часі і просторі. Відомості, що містяться в Д., маютьбути прийнятними для обробки людиною або машиною імати, згідно з чинним законодавством, правове значення.ДОНОС ЗАВІДОМО НЕПРАВДИВИЙ - усвідомленеповідомлення дієздатною особою відомостей суду, про-курору, слідчому чи органу дізнання про вчиненнязлочину, який фактично не був здійснений.ДОПИТ - у кримінальному та цивільному процесахслідча або судова дія, що полягає в одержанні і закріп-ленні у встановленому законом порядку показань (свід-чень) про факти та обставини, які мають значення длявстановлення істини в кримінальних та цивільних спра-вах. Закон надає право допиту слідчому, прокуророві,особі, яка провадить дізнання, судді.ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНА ПРИГОДА (ДТП) -подія, яка трапилась у процесі руху транспортного засо-бу і за його участі, в результаті якої загинули або булипоранені люди, пошкоджені транспортні засоби, споруди,комунікації тощо або заподіяна інша матеріальна шкода.ДОСТРОКОВЕ ЗВІЛЬНЕННЯ - рішення суду прозвільнення засудженого від подальшого відбуття пока-рання в разі його захворювання на хронічну душевнуабо іншу тяжку хворобу. Підстави, умови та порядок Д.з. засудженого регламентовані кримінально-процесуаль-ним законодавством та іншими законодавчими актами.ДОТАЦІЯ (лат. сіоіа^о - дар, пожертвування, від лат.гіоіо - наділяю) - асигнування з державного бюджетуна покриття збитків, доплати на безповоротній основі.Розрізняють бюджетні Д. та Д. окремим організаціям.ДРІБНЕ ХУЛІГАНСТВО - нецензурна лайка у гро-мадських місцях, образливе критикування громадян таінші подібні дії, які порушують громадський порядок іспокій громадян. Покарання за вчинення Д х. іередба-чено адміністративним законодавством (ст. 173 КАП).ДУБЛІКАТ (від лат. гіиріісаіиа - подвоєний) - другийпримірник документа, що має ту саму силу, що йоригінал.ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО (екологія - від грецьк. 0^05дом, батьківщина + 10^05 - поняття, вчення; англ.есоіо^у) - галузь права, спрямована на збереження таоздоровлення навколишнього природного середовища іраціональне використання природних ресурсів. У зна-ченні Е. п. вживаються також інші термінологічні кон-струкції - "право навколишнього середовища", "приро-доохоронне право" тощо. Це свідчить про процесстановлення цієї комплексної галузі права. До її складувходять такі підгалузі, як земельне, водне, лісове,Екологічне правопорушенняЕксгумаціягірниче право та деякі інші галузі права, якими регулю-ються відносини, що виникають з приводу охоронинавколишнього середовища й раціонального викори-стання природних ресурсів (екологічні відносини).Невід'ємною частиною Е. п. є система правових норм,що регулюють такі відносини.ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ - протиправнедіяння (дія або бездіяльність), що порушує встановленийв Україні екологічний правопорядок. Е. п. є підставоюдля застосування до винних у його скоєнні фізичних іюридичних осіб юридичної відповідальності - адміні-стративної, кримінальної, цивільно-правової і дисциплі-нарної. Різновидами Е. п. є відповідні адміністративніпроступки і кримінальні злочини. Зміст Е. п., яке тягнеза собою застосув^ня юридичних санкцій, розкриваєть-ся через особливості його складових елементів: суб'єкта,об'єкта, суб'єктивної та об'єктивної сторін. -Суб'єктамиЕ. п. можуть бути підприємства, установи і організації,посадові особи і громадяни України, а також іноземціта особи без громадянства. Суб'єктивну сторону Е. п.становить вина у формі умислу або необережності.Об'єктом Е. п. є встановлений в Україні екологічнийправопорядок. Е. п. характеризується: протиправністюдіяння (бездіяльності), що тягне за собою порушенняекологічного правопорядку; заподіянням шкоди абозагрозою заподіяння її у сфері охорони навколишньогоприродного середовища і природокористування; причин-ним зв'язком між протиправним діянням (бездіяльністю)і шкодою від цього діяння (бездіяльності).ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯНУКРАЇНИ - система юридичне закріплених за грома-дянами повноважень і зобов'язань в екологічній сфері.Найбільший обсяг Е. п. і о. г. У. закріплений у ЗаконіУкраїни "Про охорону навколишнього природного сере-довища" (ст. 9 - 12). Згідно із Законом громадянинУкраїни має право на: безпечне для життя і здоров'янавколишнє природне середовище; участь в обговоренніпроектів, законодавчих актів, матеріалів стосовно роз-міщення, будівництва і реконструкції об'єктів, які мо-жуть негативно впливати на стан навколишнього природ-ного середовища, та внесення пропозицій до державнихі господарських органів, установ і організацій з цихпитань; участь у розробці та виконанні екологічнихзаходів; здійснення загального та спеціального викори-стання природних ресурсів; об'єднання у громадськіприродоохоронні формування; одержання в установлено-му порядку повної та достовірної екологічної інформації;участь у проведенні громадської екологічної експертизи;здобуття екологічної освіти; подання до суду позовівдержавним органам, підприємствам, установам і органі-заціям щодо відшкодування шкоди, заподіяної йогоздоров'ю та майну внаслідок негативного впливу нанавколишнє природне середовище.ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ - збір, обробка, збе-реження та аналіз інформації про стан навколишньогоприродного середовища з метою прогнозування змін удовкіллі, розробки рекомендацій для прийняття управ-лінських рішень, проведення екологічної політики. (Див.також Екологічне право, Екологічне правопорушення,Екологічні права і обов'язки громадян України)ЕКОНОМІЧНІ САНКЦІЇ - заходи, передбачені дер-жавним законодавством або господарським договором,проти порушення або невиконання встановлених умов(сплата неустойки, штрафу, пені тощо). Е. с. передба-чуються і в міжнародних договорах, пов'язаних з еконо-мічними відносинами між державами.ЕКСГУМАЦІЯ (від лат. префікса ех, що означаєвідокремлення, рух догори тощо + Нитиа - земля) -виймання трупа з місця його поховання для судово-ме-дичного дослідження. Е. проводять органи слідства і су-ду в разі виникнення підозри, що похований помер несвоєю смертю і якщо не було проведено судово-медичноїекспертизи або є потреба провести її повторно чи додат-ЕкспертЄвропейська Радаково. Давність поховання не є перешкодою для Е. Їїпроводять з участю судово-медичного експерта, іноді -спеціаліста у відповідній галузі й у присутності понятих.ЕКСПЕРТ (від лат. ехрегіиз - досвідчений) - особа,що володіє науковими, технічними або іншими спеці-альними знаннями, якій слідчим органом, суддею чисудом доручено провести експертизу і за її результата-ми подати висновок. Фахівці державних спеціалізованихустанов і відомчих служб, що проводять судову експер-тизу, повинні мати вищу освіту, пройти відповідну під-готовку та атестацію як судові Е. певної спеціальності.ЕКСПОРТ (від лат. ехроі^о - виношу, вивожу) -продаж і вивезення товарів, технологій та послуг закордон для реалізації їх на зовнішньому ринку.^ЕМБАРГО (від ісп. етЬаг^о - заборона, накладенняарешту) - заборона державною владою будь-якоїкраїни ввозити або вивозити золото, валюту та іншіцінності. У воєнний час Е. виступає як форма економіч-ної блокади, у мирний - як засіб економічного і фінан-сового тиску на інші країни.ЕМІСІЯ (від лат. егпіззіо - випуск) - випуск в обігбанківських і скарбницьких білетів, паперових грошей,цінних паперів.ЕМІТЕНТ - [від лат. епіНІепз (етіНепІіа) - той, щовипускає) - юридична особа, яка від свого іменівипускає цінні папери і зобов'язується виконувати обо-в'язки, що випливають з умов випуску. Залежно від ви-ду цінних паперів Е. можуть бути державні і недержавніюридичні особи. Наприклад, акції випускають виключ-но акціонерні товариства, а казначейські зобов'я-зання, облігації внутрішньої загальнодержавної позикивипускають за рішенням державних органів. Длякожного виду цінних паперів законодавство Українивстановлює певний порядок випуску й обігу. Права таобов'язки щодо цінних паперів виникають з моментупередачі їх Е. або уповноваженою ним особою покупцю(інвестору) чи його уповноваженій особі.ЕМФІТЕВЗІС (від лат. егпрЬуіеиаіа - правонасадження; англ. етрЬуІеузіа) - майнове право, одинз видів права користування чужою землею. У рим-ському праві Е. - довгострокове право користуваннячужою землею сільськогосподарського призначення. Цеправо виникало на підставі угоди, не обмежувалосьстроками і вважалось довічним. Право Е. переходило доспадкоємців емфітевта (суб'єкта Е.) як за заповітом, такі за законом^ його можна було продати або подаруватитретій особі, якщо власник землі після одержання пові-домлення відмовлявся від свого права на привілейованукупівлю Е. У разі продажу Е. третій особі власникуземлі передавалось 2 відсотки одержаної суми. Суб'єктЕ. повинен був якісно обробляти землю і вести госпо-дарство, сплачувати податки на землю, виконувати дер-жавні та громадські повинності, сплачувати власниковіземлі щорічну ренту грошима або натурою. Е. припи-нявся у разі, коли емфітевт значно погіршував якістьземельної ділянки або протягом трьох, років не сплачу-вав податків чи ренти.ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ - діяльність (організаційна,наукова, практична, інформаційна), яка спрямована нараціональне використання первинної та перетвореноїенергії і природних енергетичних ресурсів у національ-ному господарстві і реалізується із застосуванням тех-нічних, економічних та правових методів. Правові засадиЕ. закладено в Законі України "Про енергозбереження".ЄЄВРОПЕЙСЬКА РАДА (ЄР) - особливий міжурядо-вий орган, створений за окремою угодою країн - чле-нів Європейського Співтовариства (на відміну від інших,51Європейська Соціальна ХартіяЖитлове приміщення'конституційних" органів - Ради Міністрів, Комісії, Єв-ропарламенту і Європейського суду з прав Людини).Правова основа діяльності ЄР - Заключне комюнікезасідання у "верхах" у Парижі (1974), Директиви ЄРпро організацію засідань (1977), "Урочиста Деклараціяпро Європейський союз" (1983). Учасниками засіданняЄР є глави урядів і міністри закордонних справ держав- членів Співтовариства. ЄР збирається не рідше яктричі на рік, приймає рішення з найважливіших питанькоординації зусиль держав-членів у політичній, еконо-мічній, військовій та інших сферах. Рішення ЄР реалі-зують органи Співтовариства. Практично, з того часу,як зустрічі "у верхах" набрали форми ЄР, усі найважли-віші рішення приймають тільки глави держав і урядів.ЄВРОПЕЙСЬКА^СОЦІАЛЬНА ХАРТІЯ (ЄСХ) -багатосторонній регіональний договір, що встановлюємеханізм міжнародного захисту економічних ісоціальних прав людини для держав - членів РадиЄвропи. Доповнює у рамках Ради Європи Європейськуконвенцію про права та основні свободи людини, якапередбачає захист громадянських і політичних прав.Відкрита для підписання у 1961 р., набрала чинності 26лютого 1965 р. Містить три категорії зобов'язаньдержав-учасниць.ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ (ЄП) - один з ос-новних органів Європейського Союзу. Формується наоснові прямих виборів населенням країн - членівСпівтовариства. Перші прямі вибори в ЄП відбулися7-10 червня 1979 р. Представництво в ЄП здійснюєть-ся на підставі відповідних квот: Німеччина, Франція,Італія і Великобританія мають по 81 мандату, Іспанія -60, Голландія - 25, Бельгія, Греція, Португалія - по24, Данія - 16, Ірландія - 15, Люксембург - 6 тощо.Всього ЄП налічує понад 500 депутатів. У ЄП, як і внаціональних парламентах, існують партійні фракції. Вструктурі ЄП функціонують 18 постійних комітетів, якіпрацюють переважно на закритих засіданнях. Основніфункції і повноваження ЄП: участь у складанні бюдже-ту Співтовариства та контроль за його виконанням;участь у призначенні та звільненні службових осіб,контроль за їхньою роботою; формування громадськоїдумки щодо європейської інтеграції; нормотворчість.Останнім часом повноваження ЄП значно розширилися- передусім з фінансових питань та у сфері захиступрав людини. ЄП обирається на 5 років і проводить своїсесії у Страсбурзі (Франція). Засідання комітетів ЄПвідбуваються, переважно, у Брюсселі (Бельгія).ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ (ЄСПЛ)- один з основних органів Європейського Союзу, покли-каний розглядати спори про порушення державами -членами Європейської конвенції про основні права тасвободи людини (відкрита для підписання у 1950 р.,набрала чинності 3 вересня 1953 р.) їх зобов'язань угалузі прав та свобод людини, передбачених цією конвен-цією. Формується шляхом виборів ПарламентськоюАсамблеєю Ради Європи. Представництво в ЄСПЛ - поодному судді від кожної з держав - членів Ради Європи.Місце перебування ЄСПЛ - м. Страсбург (Франція).ЖЖИТЛОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО - сукупність норм,які регулюють житлові відносини. Такими актами єЖитловий кодекс України, Закон України "Про прива-тизацію державного житлового фонду" тощо. Завдан-нями Ж. з. є регулювання житлових відносин з метоюзабезпечення права громадян на житло, належного^використання і збереження житлового фонду, а такожзміцнення законності в галузі житлових відносин.ЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ - приміщення, придатнедля житла людей. Належить до житлового фонду. Ж.п., які надаються громадянам, мають бути належноЖитловий кодекс Україниупорядковані з урахуванням умов даного населеногопункту, відповідати встановленим санітарним і техніч-ним нормам, розмірам та іншим вимогам, передбаченимзаконодавством.ЖИТЛОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ - кодифікованийзаконодавчий акт, який регулює житлові та пов'язані зними соціальні відносини. Прийнятий Верховною РадоюУкраїнської РСР ЗО червня 1983 р. і набрав чинності зІ січня 1984 р. Регулює відносини, які виникають вуправлінні житловим фондом, у забезпеченні грома-дян житловими приміщеннями і користуванні ними; узабезпеченні збереження житлового фонду; у вирішенніжитлових спорів та ін. Складається з 7 розділів, 195статей.ЖИТЛОВИЙ ФОНД - житлові будинки і житловіприміщення в інших будівлях на території України. Ж.ф. включає житлові будинки і житлові приміщення вінших будівлях, що належать: державі (державний Ж.ф.); колгоспам та іншим кооперативним організаціям, їхоб'єднанням, профспілковим та іншим громадським ор-ганізаціям (громадський Ж. ф.); житлово-будівельним(житловим) кооперативам (фонд ЖБК); а також ті, якіперебувають у приватній власності громадян (при-ватний Ж. ф.). До Ж. ф. не належать нежитлові примі-щення в житлових будинках, призначені для торговель-них, побутових та інших потреб.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬвжиття спеціальних заходів майнового характеру, якіспонукають сторони до неухильного і реального ви-конання зобов'язань. Виконання зобов'язань може забез-печуватися згідно із законом або договором неустойкою(штрафом, пенею), заставою і поручительством. Крімтого, зобов'язання між громадянами або з їхньоюучастю можуть забезпечуватися завдатком, а зобов'я-зання між юридичними особами - гарантією.ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ (декла-рація - від лат. (Іесіаго - заявляю, сповіщаю) - про-голошена і затверджена Генеральною Асамблеєю ООН10 грудня 1948 р. Складається з преамбули і ЗО статей.Є одним з найвидатніших гуманітарних документівсучасності, який стверджує пріоритет прав людини.Визначає, що здійснення проголошених декларацієюправ і свобод ні в якому разі не повинно суперечитиметі і принципам ООН. Ратифікована більшістю державсвіту, в т. ч. Україною.ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ -найвищий орган самоврядування трудового колективу,який керує останнім на засадах демократичних принци-пів і активної участі працівників у розв'язанні виробни-чих та інших питань.ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНЕ ПРАВО - певні можливостісуб'єктів суспільного життя, які об'єктивно зумовленірівнем розвитку суспільства і мають бути загальними ірівними для всіх однойменних суб'єктів. Залежно від видусуб'єктів цих можливостей розрізняють: права людини;права нації (народу); права об'єднань, груп; права людства.ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ - діяльність громадян,пов'язана із задоволенням особистих і суспільнихпотреб, що, як правило, приносить їм доход у грошовій(заробітна плата) або іншій формі (Закон "Про зайня-тість населення" від 1 березня 1991 р.).ЗАКОН - нормативно-правовий акт вищого пред-ставницького органу державної законодавчої влади, абосамого народу, який регулює найбільш важливі суспі-льні відносини, виражає волю й інтереси більшостіЗаконністьЗамах на злочиннаселення, втілює основні права людини та інші загаль-нолюдські цінності і має найвищу юридичну силу щодоінших нормативно-правових актів.ЗАКОННІСТЬ - режим (стан) відповідності дій, поведін-ки, діяльності посадових осіб, громадян та юридичнихосіб законам і підзаконним нормативно-правовимактам держави, який утворюється в результаті неухиль-ного додержання останніх усіма суб'єктами права.ЗАКОНОДАВСТВО - 1) сукупність чинних норматив-но-правових актів: законів, постанов, декретів,указів, наказів, інструкцій правотворчих органів, щорегулюють правовідносини в державі. Відрізняють 3. вцілому та 3. з окремих галузей права (конституційне 3.,адміністративне 3», кримінальне 3., трудове 3., цивільне3. тощо); 2) діяльність правотворчих органів, у першучергу - вищого законодавчого органу та вищих органіввиконавчої влади держави з правового регулюваннясуспільних відносин в державі шляхом прийняття зако-нів та інших нормативно-правових актів, їх зміни, а та-кож скасування.ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА - складова частина владнихструктур України, головною функцією якої є законотвор-чість і організація контролю за дотриманням чинногозаконодавства усіма структурами держави, об'єднан-нями громадян і громадянами. Головним законодавчиморганом нашої держави є Верховна Рада України.ЗАКОНОДАВЧА ІНІЦІАТИВА (ініціатива - франц.іпШаїіуе, від лат. іпіііит - початок) - це зверненнясуб'єкта права 3. і., визначеного КонституцієюУкраїни, до Верховної Ради України стосовно прий-няття закону, припинення чинності або зміни чинногозакону, яке здійснюється шляхом подання на розглядВерховної Ради України законодавчої пропозиції чипроекту закону.ЗАКОНОДАВЧА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ - (франц.гедіегпепіаііоп від лат. ге^иіа - правило) - встанов-лення у законодавчих актах положень, правил, нормповедінки, що регулюють важливе, пріоритетне для дер-жави коло суспільних відносин.ЗАКОНОДАВЧА ФУНКЦІЯ (функція - від лат.Гипсііо - виконання, звершення) - основний напрямдіяльності Верховної Ради України: вироблення, прий-няття, зміна, скасування чи призупинення дії закону.ЗАКОНОДАВЧИЙ ПРОЦЕС - діяльність державнихорганів та їх посадових осіб, пов'язана з поданням дозаконодавчого органу проекту закону, розглядом,прийняттям (зміною, припиненням чинності) і введен-ням в дію законів, а також з формуванням єдиної систе-ми законодавства України.Особливою формою законодавчої діяльності є прий-няття закону за народною ініціативою всеукраїнськимреферендумом.ЗАКОРДОННИЙ ПАСПОРТ - документ, що посвід-чує особу, громадянство, а в разі необхідності -службове становище особи під час поїздки за кордон.Для виїзду за кордон потрібен відповідний дозвіл (віза)або наявність міжнародної угоди про безвізові поїздки.3. п. є доказом громадянства особи та її права на обслу-говування і дипломатичний захист з боку державигромадянства. 3. п. поділяються на дипломатичні, служ-бові, загальногромадянські, моряка тощо і видаютьсяМіністерством закордонних справ та Міністерствомвнутрішніх справ, а за кордоном - дипломатичними"' 'представництвами і консульськими установами.ЗАМАХ НА ЗЛОЧИН - умисна дія, безпосередньоспрямована на вчинення злочину, якщо при цьомузлочин не було доведено до кінця з причин, що незалежали від волі винного (ст. 17 КК).ЗаохоченняЗвичаєве правоЗАОХОЧЕННЯ - передбачені у затверджених трудо-вими колективами правилах внутрішнього трудовогорозпорядку матеріальні та інші заходи, що застосо-вуються до працівників за успішного виконання нимитрудових обов'язків.ЗАПОВІТ - розпорядження громадянина на випадоксмерті про належне йому майно (в т. ч. гроші і цінніпапери), зроблене в установленій законом формі.ЗАПОДІЮВАЧ ШКОДИ - особа, яка внаслідок непра-вомірної дії або бездіяльності заподіяла шкоду майнуабо особистому немайновому благу.ЗАРАЖЕННЯ ВІРУСОМ ІМУНОДЕФІЦИТУ ЛЮ-ДИНИ - завідоме поставлення іншої особи в небез-пеку зараження^вірусом імунодефіциту людини, а такожзараження іншої особи цим вірусом особою, яка зналапро наявність у неї інфекції СНІДу. У таких випадках за3. в. і. л. встановлена кримінальна відповідальність.ЗАСТАВА - один із засобів забезпечення виконаннязобов'язань. 3. дає можливість кредитору у випадкуневиконання боржником зобов'язання задовольнитисвої вимоги із вартості майна, що заставлено. Загальніправила щодо 3. встановлені Цивільним Кодексом іЗаконом України лПро заставу».ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВОВИХ НОРМ - здійснюванакомпетентними органами або їх об'єднаннями органі-заційно-правова діяльність, результатом якої є підтверд-ження, зміна, встановлення чи скасування взаємнихюридичних прав та юридичних обов'язків у конкретнійжиттєвій ситуації. Прикладом може бути винесеннярішення по кримінальній або цивільній справі, нотарі-альне посвідчення дії або прав та обов'язків при отри-манні спадщини тощо.ЗАТРИМАНИЙ - особа, щодо якої в установленномузаконом порядку застосовано затримання.ЗАТРИМАННЯ - у кримінальному процесі коротко-часний захід примусу, що застосовується до особи, якапідозрюється у вчиненні злочину, з метою виясненняпричетності затриманого до злочину і вирішення пи-тання про застосування до нього запобіжного заходу -взяття під варту. 3. підозрюваного у вчиненні злочинуне може тривати за законодавством більше 72 годин.ЗАХИЩЕНІСТЬ ОСОБИ - наявність системи соціаль-них, організаційних та інших розвинених і ефективнихпроцедур - юридичних засобів (механізмів) для віль-ного здійснення, охорони і захисту основних прав лю-дини. Видами 3. о. є охорона і захист громадянськихправ, права власності, батьківських прав, честі і гід-ності, ділової репутації, а також право захищатись відзвинувачень шляхом внесення заяв, оскарження тощо.ЗАХОДИ ГРОМАДСЬКОГО ВПЛИВУ - заходи вихов-ного характеру, що здійснюються громадськими орга-нізаціями і трудовими колективами громадян за місцемпроживання до осіб, які порушують правила співжиття, втому числі, у передбачених законом випадках, і до право-порушників.ЗБИТКИ - витрати, зроблені кредитором, втрата абопошкодження його майна, не одержані кредиторомдоходи, що він їх мав одержати за умови виконанняборжником своїх зобов'язань. 3. можуть виникнути якпри порушенні договорів, так і при заподіянні шкодипоза договором, а також при вчиненні злочину. 3. по-винні відшкодовуватись у повному обсязі.ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО - обов'язкові до виконання звичаїзагального характеру, які санкціоновані і забезпе-чуються державою. 3. п. було поширено у рабовласни-цьких і феодальних державах. В Україні діяла "Руськаправда", пізніше було чинним козацьке 3. п. У галузісімейних і майнових відносин 3. п. діяло до XIX ст. у се-лах і повітах.Звільнення з роботи за ініціативою власникаЗлочинна необережністьЗВІЛЬНЕННЯ З РОБОТИ ЗА ІНІЦІАТИВОЮВЛАСНИКА - розірвання трудового договору з іні-ціативи власника або уповноваженого ним органу напідставах і у порядку, передбачених законодавством. 3.з р. за і. в. можливе у випадках: ліквідації, реорганізаціїабо перепрофілювання підприємства чи скороченнячисельності або штату працівників; невідповідності пра-цівника займаній посаді; систематичного невиконанняпрацівником без поважних причин обов'язків, покла-дених на нього трудовим договором, тощо.ЗВІЛЬНЕННЯ З РОБОТИ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПРА-ЦІВНИКА - одна з підстав припинення трудовогодоговору, коли працівник протягом двотижневого строкупопереджає власника про своє звільнення, а за наявностіповажних причин останній зобов'язаний звільнитипрацівника у терміни, вказані ним у заяві.ЗВОРОТНА ЧИННІСТЬ ЗАКОНУ - поширення діївиданого закону на відносини, що мали місце до набут-тя ним чинності - з моменту їх виникнення.ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО - галузь права, система юридич-них норм, що регулюють суспільні відносини щодораціонального використання й охорони земель, охорониправ землевласників і землекористувачів.ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (ЗК) - законо-давчий акт, у якому систематизовано норми, що регулю-ють земельні відносини в державі, зокрема визначаютьформи власності та права власності на землю, прави-ла користування землею, права і обов'язки власниківземлі та землекористувачів, гарантії їх прав та їх захисттощо. Прийнятий 18 грудня 1990 р. Введений у дію 315березня 1991 р. (глава 5 - з 1 липня 1992 р.). Склада-ється з 10 розділів, ІЗ глав, 118 статей.ЗЕМЕЛЬНИЙ ПАЙ - частка у земельному масивіколективного сільськогосподарського підприємства,сільськогосподарського товариства, яка передається уприватну власність кожного члена цього підприєм-ства, кооперативу, товариства.ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДОЮ АБО ПОСАДОВИМСТАНОВИЩЕМ - умисне, з корисливих мотивів,іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіхосіб використання посадовою особою влади чи посадо-вого становища всупереч інтересам служби, якщо вонозаподіяло істотну шкоду державним чи громадськимінтересам або охоронюваним законом правам та інте-ресам окремих фізичних чи юридичних осіб.ЗЛОВЖИВАННЯ ДОВІРОЮ - виражається у завідо-мому використанні винним особливих, заснованих надовір'ї, фактичних чи юридичних відносин з особою, якає власником або відає державним чи колективним май-ном, з метою звернути це майно на свою користь.ЗЛОЧИН - передбачене кримінальним законом су-спільне небезпечне діяння (дія або бездіяльність), щопосягає на суспільний лад України, її політичну йекономічну системи, власність, особу, політичні, тру-дові, майнові та інші права і свободи громадян; су-спільне небезпечне діяння, яке посягає на правопоря-док. 3. - це каране і винне діяння.ЗЛОЧИННА БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ - суспільне небезпечнаусвідомлена, вольова пасивна поведінка особи, тобто неви-конання особою покладеного на неї обов'язку діяти пев-ним чином під загрозою кримінальної відповідальності.ЗЛОЧИННА ДІЯ - суспільне небезпечна, забороненакримінальним законом, усвідомлена, винна поведінкаособи, якою заподіюється шкода об'єктам, що перебу-вають під охороною кримінального закону.ЗЛОЧИННА НЕОБЕРЕЖНІСТЬ - правова ситуація,коли особа, яка вчинила злочин, передбачала можли-Злочинна самовпевненістьІмпічментвість настання суспільно небезпечних наслідків своєї діїабо бездіяльності, але легковажно розраховувала на їхвідвернення або не передбачала можливості настаннятаких наслідків, хоч була повинна і могла їх передба-чити. Найчастіше подібна ситуація породжує дорожньо-транспортні пригоди. 3. н. є формою вини.ЗЛОЧИННА САМОВПЕВНЕНІСТЬ - вид злочинноїнеобережності: особа передбачала можливість нас-тання суспільне небезпечних наслідків своєї дії абобездіяльності, але легковажно розраховувала на їх від-вернення. Самовпевненою (або самонадіяною) є сек-суальна поведінка особи, що завідомо наражає іншуособу на небезпеку зараження венеричною хворобоюабо вірусом імунодефіциту людини.^ЗМАГАЛЬНІСТЬ У СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ - умовапровадження справ у загальних та арбітражних судовихорганах, що надає рівні можливості учасникам процесунаводити аргументи на доказ своєї правоти; суд прирозв'язанні справи не зв'язаний позицією сторін.ЗМІШАНА ВИБОРЧА СИСТЕМА - поєднання (ком-бінація) двох виборчих систем (мажоритарної тапропорційної) в одній системі виборів. В Україні за-проваджена Законом України "Про вибори народнихдепутатів України" від 24 вересня 1997 р., відповідно доякого на основі загального рівного і прямого виборчогоправа шляхом таємного голосування до ВерховноїРади України обираються 450 народних депутатів. Од-на половина з них (225 чол.) обирається в одномандат-них виборчих округах за відносною більшістю, а інша- за списками кандидатів від політичних партій у ба-гатомандатному загальнодержавному виборчому окрузіна основі пропорційного представництва.ЗНАХІДКА - річ, загублена власником або особою, якійїї передав власник у володіння, і ким-небудь знайдена.ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО - інститут цивільногоправа, система норм, які регулюють майнові відносини,пов'язані з використанням товарно-грошової формивідносин у суспільстві. 3. п. регулює відносини еконо-мічного обігу, що виникають у зв'язку з передачеюмайна, виконанням робіт, наданням послуг або сплатоюгрошей, а також відносини, що випливають з пору-шення майнових прав (гл. 20 - 42 ЦК).ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА - політика, згідно з якоюрегулюються взаємовідносини між державами і наро-дами на міжнародній арені. 3. п. тісно пов'язана звнутрішньою політикою і відбиває характер держав-ного та суспільного устрою, економічні та політичніцілі держави.ІМПІЧМЕНТ (англ. ітреасЬтепІ, від старофранц.етреесЬетепї - осуд, обвинувачення) - особливийпорядок (процедура) обвинувачення посадових осібдержави (президентів, міністрів, суддів та ін.), перед-бачений конституціями ряду країн, зокрема США, тав тій чи іншій формі - Англії, Франції, деяких державЛатинської Америки та ін.Найхарактернішою процедурою 1. є та, що здійснюєть-ся в США. У випадках зради, хабарництва або іншихтяжких злочинів, скоєних однією з вищих посадових осіб(у т. ч. й президентом), палата представників створюєкомітет для розслідування. Справу розглядає сенат назакритих засіданнях. Рішення про визнання особивинною приймається більшістю у 2/3 голосів. Міроюпокарання для обвинуваченого є звільнення з посади.Однак, як правило, обумовлюється, що відсторонена відпосади в порядку 1. особа може бути засуджена судомзагальної юрисдикції і притягнута до кримінальноїІмпортІнститут прававідповідальності.. В США в порядку 1. формальноможуть бути засуджені всі державні службовці.Конституцією України передбачено усунення зпоста Президента України Верховною Радою Українив порядку 1. у разі вчинення ним державної зради абоіншого злочину. Порядок проведення розслідування тавинесення рішення про усунення Президента України впорядку 1. передбачається ст. III Конституції України.ІМПОРТ (від лат. ітрогіо - ввожу) - ввіз із-за кордонутоварів, послуг, технологій, капіталу, цінних паперівдля реалізації і застосування на внутрішньому ринку.Необхідність 1. зумовлюють природні умови (наприклад,відсутність певних корисних копалин), міжнародний по-діл праці, рівень розвитку продуктивних сил, інші факто-ри. Обсяг 1. залежить від експортної виручки, валютнихрезервів країни. За сучасних умов зростає роль 1. різно-манітних послуг - туризму, аудиторських, консалтин-гових послуг тощо. 1. регулюється актами законодавства,міжнародно-правовими актами, угодами, митнимитарифами, ліцензуванням і квотуванням продукції.ІНАВГУРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА (інавгурація - від лат.іпаи^иго - посвячую) - вступ президента' на посаду.У різних країнах 1. п. відбувається по-різному і визна-чається відповідними законами й правами. ПрезидентУкраїни вступає на посаду з моменту складення прися-ги народові, яку він проголошує в урочистій обстановціна пленарному засіданні Верховної Ради України.Текст і порядок проголошення присяги визначаютьсяКонституцією України. Новообраний Президент Укра-їни складає присягу не пізніше ніж через тридцять днівпісля офіційного оголошення результатів виборів.ІНВАЛІД (від лат. іпуаіігіиз - безсилий, хворий)особа із стійким розладом функцій організму, зумо-вленим захворюванням, травмою, або з уродженимидефектами, які обмежують її життєдіяльність. Залежновід ступеня втрати здоров я встановлюється одна з трьохгруп інвалідності: перша, друга, третя.ІІНВЕСТИЦІЯ (від лат. іпуеаїо - одягаю) - грошовікошти, цільові банківські внески, паї, акції та іншіцінні папери, технології, машини, обладнання, ліцензії,у тому числі і на товарні знаки, предмети, будь-якеінше майно або майнові права, інтелектуальні цінності,що вкладаються в об'єкти підприємницької та іншихвидів діяльності з метою одержання прибутку та досяг-нення позитивного суспільного ефекту.ІНІЦІАТИВНА ГРУПА - добровільне об'єднаннягромадян, що є офіційним представником певногокандидата у передвиборчій кампанії. Створюється длязбирання підписів на підтримку кандидата.І ІНКОРПОРАЦІЯ (від лат. іпсогрогаііо - включення доскладу) - спосіб систематизації законодавства, якийполягає в об'єднанні за певним критерієм групи норма-тивно-правових актів в одній збірці.^ІНОЗЕМНІ ГРОМАДЯНИ - особи, які належать догромадянства іноземних держав і не є громадянамиУкраїни, та особи, які не належать до громадянствабудь-якої держави, тобто особи без громадянства, якіперебувають на території України. 1. г. мають такі саміправа, свободи та обов'язки, що й громадяни України,якщо інше не передбачене законодавством України таміжнародними договорами.ІІНСТИТУТ ПРАВА (інститут - від лат. іпзШиІитустрій, установа) - система юридичних норм, щорегулюють певну групу однорідних суспільних відносинв рамках галузі права. Наприклад, 1. громадянства,1.кримінальної відповідальності, 1. адміністратив-ного затримання, 1. шлюбу, 1. сім'ї, 1. опіки іпіклування, 1. спадщини тощо.9 в-37бІнфляціяКабінет Міністрів УкраіниІНФЛЯЦІЯ (від лат. іпїіаііо - роздмухування, розбу-хання) - збільшення кількості паперових грошей, щоє в обігу в державі, понад потреби господарськогообігу, процес обезцінення грошей.ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ (інформація - від лат.іпіогта^іо - роз'яснення) - сукупність дій, спрямо-ваних на задоволення інформаційних потреб громадян,юридичних осіб і держави. Основними напрямами такоїдіяльності є діяльність політична, економічна, соціальна,духовна, екологічна, науково-технічна, міжнародна тощо.Держава гарантує свободу 1. д. у цих сферах усім грома-дянам та юридичним особам у межах їхніх прав і свобод,функцій і повноважень. Закон визначає чотири основнівиди 1. д.: одержання, використання, поширення тазберігання інформації. Одержання інформації - це здо-буття, придбання, нагромадження, відповідно до чинногозаконодавства України, документованої або публічнооголошуваної інформації громадянами, юридичними осо-бами або державою. Використання інформації - цезадоволення інформаційних потреб громадян, юридичнихосіб і держави. Поширення інформації - це обнароду-вання, реалізація у встановленому законом порядкудокументованої або публічно оголошуваної інформації.ІПОТЕКА (від грецьк. Ьуро^Ье^е - застава) - заставанерухомості (землі, будівель, споруд тощо) як засібзабезпечення позики, іпотечного кредиту.кКАБАЛЬНА УГОДА - у цивільному праві угода, якугромадянин змушений укласти на невигідних для себеумовах внаслідок обману, насильства, погрози або збігутяжких обставин. За позовом потерпілого або запозовом організації К. у. може бути визнана судом.недійсною. У такому разі інша сторона повертає потер-Іміілому все одержане нею за К. у., а якщо поверненняІБ одержаного в натурі неможливе - відшкодовує йогоІ» вартість. Майно, одержане за такою угодою потерпілимвідіншої сторони (належне йому), надходить у доходдержави. Коли неможливо передати це майно у доходдержави в натурі, стягується його вартість. Крім того,потерпілому відшкодовуються витрати, пов'язані звтратою або пошкодженням його майна.КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ - вищий орган усистемі органів виконавчої: влади України. Відпові-дальний перед Президентом України та підконтрольнийі підзвітний Верховній Раді України у межах, перед-бачених у статтях 85, 87 Конституції України. У своїйдіяльності керується Конституцією і законами України,актами Президента України (ст. 113 Конституції Украї-ни).. Правовий статус К. М. У. визначено статтями 114-120 Конституції України. Зокрема, К. М. У. забезпечуєпроведення фінансової, грошової, цінової, кредитної,інвестиційної та податкової політики, політики в галузіпраці та зайнятості населення, соціального захисту,освіти, науки й культури, охорони природи, екологічноїбезпеки і природокористування; розробляє і здійснюєзагальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України;організовує управління об'єктами державної власностіта сприяє розвитку інших форм власності; забезпечуєрозробку і виконання Державного бюджету, здійснюєзаходи щодо забезпечення національної безпеки Укра-їни, громадського порядку, боротьби зі злочинністю,організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономіч-ної діяльності України, митної справи; спрямовує ікоординує роботу міністерств, інших органів виконавчоївлади, виконує інші повноваження.-визначені у Консти-туції, законах та актах Президента України.К. М. У. видає постанови і розпорядження, які єобов'язковими до виконання.Канонічне правоКодексКАНОНІЧНЕ ПРАВО (від грецьк. сапоп - палиця,переносно - правило, норма) - сукупність нормхристиянського права, що встановлені церковнимисоборами та постановами пап і визначають організаціюцеркви, її внутрішній розпорядок, відправлення культу,а також норми моралі, родинних відносин і, певноюмірою, норми цивільного, кримінального та судовогоправа (за умови, якщо вони санкціоновані й забез-печуються державою).КАСАЦІЙНЕ ПОДАННЯ - процесуальний акт, якийподається прокурором до суду другої інстанції у випад-ках незгоди з вироком або рішенням суду першоїінстанції, що не набрали законної сили.КАСАЦІЯ (лат. саазаііо - скасування, знищення, відсазао - розбиваю, руйную) - у судочинстві формаоскарження і перевірки судом другої інстанції вироків,рішень, ухвал і постанов судів першої інстанції, які ненабрали законної сили.КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО - таєм-на політична антикріпосницька організація. Створена угрудні 1845 - січні 1846 рр. у Києві. Існувала до кінцяберезня 1847 р. Головним завданням революційна час-тина товариства вважала знищення самодержавства,ліквідацію кріпосного права, скасування станових при-вілеїв, самовизначення слов'янських народів. Політичнапрограма К. - м. т. викладена у творі "Книга буття укра-їнського народу" - основному програмному документі,в лУставі слов'янського товариства св. Кирила і Мефо-дія. Головні ідеї», лЗаписці» В. М. Білозерського, праціМ.1. Костомарова лДумки про федеративне началоДревньої Русі» та ін. У цих документах розглядалисятакі державно-правові питання: про права і свободислов'янських народів; про майбутній державний устрійУкраїни і слов'янських держав (федерація слов'янськихнародів); про форму правління цих держав (парла-ментська республіка).^Найбільш активними членами товариства були: М.1.^лак, В.М. Білозерський, М.1. Костомаров, П.О. Куліш.^обливе значення для діяльності товариства малаволюційна творчість Т.Г. Шевченка. За доносомовокатора товариство було розгромлене царизмом. К.-т. відіграло визначну роль у подальшому розвиткуавольного руху в Україні.ІЕКС (від лат. согіех - книга) - нормативний (зако-^давчий) акт, який об'єднує і систематизує нормийава, що належать до певної галузі законодавства іігулюють у цій галузі відповідну сферу суспільнихдносин (наприклад, Цивільний К., Кримінальний К. таІн.), а іноді - належать до підгалузей права (митний К.,Повітряний К., К. торговельного мореплавства та ін.).К. не є звичайним законом. Це закон, який об'єднуєВистему норм певної галузі права. Його статтірозташовуються у суворій логічній послідовності, відби-іають внутрішню структуру галузі права. Кожна статтяМає самостійне значення і разом з тим є складовим'Хлементом К. У К. закріплюються загальні принципиТалузі права, виключаються повторення та протиріччяМіж його статтями. У своїй більшості К. складаються здвох частин: Загальної та Особливої. До ЗагальноїЧастини включаються правила, які поширюються на всіІбо на ряд правових інститутів і правових норм К. До^Особливої частини - правові інститути і правові норми,ЯКІ регулюють певні суспільні відносини. Поділ К. на двіОсновні частини спричинений необхідністю його доцільноїіСТруктурної побудови, метою запобігти повторенню^іагальних положень при викладенні кожного правовогоІінституту або норми.І У правотворчій практиці існують й інші форми кодифі-^^сації законодавства, зокрема статути, положення, правила.В Україні прийняття та видання К., внесення до нихлімін і доповнень є компетенцією Верховної Ради^України. Кодифікаційний процес складається з рядуКодекс законів про працю УкраїниКомба панти' етапів, за кожного з яких використовуються відповідніметоди, прийоми, правила законодавчої техніки.К. - це результат кодифікації законодавства, яка євищою формою його впорядкування. Вона дозволяєодночасно оновлювати чинне законодавство, доповню-вати його істотно новими положеннями, об'єднуватичисленні і не завжди добре узгоджені між собою норми вєдину і чітку систему. Наприклад, наслідком законо-творчої діяльності держав Заходу було створеннябагатьох кодифікаційних актів. Так, у франції на початкуXIX ст. були видані цивільний К. (Кодекс Наполеона), К.цивільно-процесуальний, торговельний, кримінальний,кримінально-процесуальний.КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ УКРАЇНИ (КЗпП)- систематизований звід норм, якими регулюються всітрудові відносини: права і обов'язки працівників, питан-ня працевлаштування і зайнятості тощо (набув чинностіз 1 червня 1972 р.). Все інше законодавство про працюприймається відповідно до КЗпП. КЗпП складається з 265статей, об'єднаних у 18 глав: лЗагальні положення»,лКолективний договір*, лТрудовий договір*, лНорму-вання праці», лОплата праці» та інші.КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРА-ВОПОРУШЕННЯ (КАП) - систематизованийзаконодавчий акт, який регулює: питання адміністра-тивних правопорушень та адміністративної відпові-дальності, повноваження органів, що мають праворозглядати справи про адміністративні правопорушення іпорядок провадження цих справ; виконання та оскар-ження постанов про накладення адміністративнихстягнень тощо. Прийнятий 7 грудня 1984 р. Введений удію з 1 червня 1985 р. Складається з 5 розділів, 33 глав,445 статей (на час прийняття складався з 350 статей,виключено 9 статей).КОДИФІКАЦІЯ (від лат. согіех - книга + {асіо - роб-лю) - спосіб удосконалення, систематизації законо-Хідавства, що полягає у змістовій переробці й погодженніі-левної, пов'язаної спільним предметом регулювання,І^групи юридичних норм та об'єднанні їх в єдиному1( нормативно-правовому акті.КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР - двостороння угода, щоукладається профспілковим комітетом за уповнова-женням трудового колективу з власником або уповно-Іі важеним ним органом з метою регулювання виробничих,І трудових і соціально-економічних відносин і узгодженняІ, інтересів трудящих, власників та уповноважених ними^ органів.^КОЛЕКТИВНІ ТРУДОВІ СПОРИ - розбіжності, щовиникли між сторонами щодо встановлення або зміниіснуючих соціально-економічних умов праці та виробни-чого побуту (на рівні підприємства), укладання і зміниколективного договору або угоди та їх виконання.КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО (ТОВАРИСТВО НАДОВІРІ) - вид господарського товариства, якевключає, поряд з одним або кількома учасниками, якінесуть повну відповідальність за зобов'язаннями това-риства всім своїм майном, також одного або більшеучасників, відповідальність яких обмежується вкладом умайно товариства (вкладників). Таким чином, до складуК. т. входять дві групи учасників: 1) які повністю відпо-відають за зобов'язаннями; 2) відповідальність якихобчислюється розмірами їх внесків у майні товариства.Управління справами К. т. здійснюється тільки першоюгрупою учасників. Діяльність К. т. регулюється Зако-ном України "Про господарські товариства" від 10 ве-ресня 1991 р.КОМБАТАНТИ (від франц. сотЬа^апі - вояк, боєць)- у міжнародному праві - всі особи, що пере-бувають у складі регулярних збройних сил, а також на-родних ополчень, партизанських загонів тощо і берутьучасть у воєнних діях.Комерційний банкКонституційний Суд УкраїниКОМЕРЦІЙНИЙ БАНК - комерційна установа, якапровадить за договірними умовами кредитно-розрахун-кове або інше банківське обслуговування юридичнихосіб і громадян, здійснюючи різні банківські операції таугоди, згідно з чинним законодавством. К. б. повиненодержати ліцензію на здійснення банківських операційвід Національного банку України.КОМІСІЯ ПО ТРУДОВИХ СПОРАХ (комісія - лат.соттізаіо - доручення, від соттШо - з'єдную,влаштовую, доручаю) - первинний орган для розглядуіндивідуальних трудових спорів, що обирається загаль-ними зборами трудового колективу з числом працю-ючих не менше 15 чоловік.КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ (компенсація - від лат.сотрєпза^іо - винагорода, зрівноваження) - суми, що їхвиплачують робітникам і службовцям у передбаченихзаконом випадках за встановленими нормами, К. в. перед-бачені Кодексом законів про працю України (ст. 120,121, 125). До К. в. належать: виплати добових і сплатавартості проїзду командированим працівникам; компен-сація власникам (наймачам) квартир частини квартплатиі вартості комунальних послуг у зв'язку з підвищеннямтарифів (житлові субсидії); виплати за зношуванняінструментів, що є власністю працівників, та ін.КОМПЕТЕНЦІЯ (лат. сотре^епНа, від сотреіо - вза-ємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність пред-метів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язківдержавного органу або посадової особи, що визнача-ються Конституцією.КОНВЕНЦІЯ (конвенція - від лат. сопуепНо - дого-вір) - міжнародна багатостороння угода з питань між-народного життя, яка потребує спеціального розгляду звстановленням відповідних процедур їх вирішення (на-приклад, Митна К., Консульська К. тощо).КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРАВА ДИТИНИ - міжнароднийправовий акт, прийнятий ООН 20 листопада 1959 р.Містить у собі преамбулу і 10 принципів, що проголо-шують надання кожній дитині належних їй людськихправ без обмежень за расовою, національною, релігій-ною або іншою ознакою. Утверджує загальнолюдськіпринципи захисту дитини та забезпечення їй умов дляповного й гармонійного розвитку.КОНВЕРГЕНЦІЯ (лат. сопуег^егШо, від сопуег^о -сходжусь, наближаюсь) - концепція про зростаючуподібність між двома протилежними соціально-еконо-мічними системами - соціалізмом і капіталізмом; К.означає процес, що характеризується схожістю ознак іостаточним злиттям двох систем.КОНСАЛТИНГ (англ. сопаиіііп^, від лат. сопзиііо -раджусь) -- консультування виробників, продавців і по-купців з питань управління й організації економічноїдіяльності підприємств, фірм та організацій. Здійснюєтьсяконсалтинговими фірмами, які надають послуги в дослід-женні і прогнозуванні ринку, оцінці експортно-імпортнихоперацій, розробці техніко-економічних обгрунтуваньщодо об'єктів міжнародного співробітництва та створенняспільних підприємств, у проведенні маркетингових до-сліджень і розробці маркетингових програм, експортноїстратегії на конкретних ринках тощо.Зростання масштабів продажу за кордон обладнання тамашинобудівної продукції викликає необхідність їхтехнічного обслуговування і забезпечення запаснимичастинами, що супроводжується проведенням відповіднихкомерційних операцій.КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ - єдиний органконституційної юрисдикції в Україні. Він вирішуєпитання про відповідність законів та інших правовихактів Конституції України і дає офіційне тлумаченняКонституції України та законів України. Утворений73Комерційний банкКонституційний Суд УкраїниКОМЕРЦІЙНИЙ БАНК - комерційна установа, якапровадить за договірними умовами кредитно-розрахун-кове або інше банківське обслуговування юридичнихосіб і громадян, здійснюючи різні банківські операції таугоди, згідно з чинним законодавством. К. б. повиненодержати ліцензію на здійснення банківських операційвід Національного банку України.КОМІСІЯ ПО ТРУДОВИХ СПОРАХ (комісія - латсоттіааіо - доручення, від сотті^о - з'єдную,влаштовую, доручаю) - первинний орган для розглядуіндивідуальних трудових спорів, що обирається загаль-ними зборами трудового колективу з числом працю-ючих не менше 15 чоловік.КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ (компенсація - від лат.сотрепгаііо - винагорода, зрівноваження) - суми, що їхвиплачують робітникам і службовцям у передбаченихзаконом випадках за встановленими нормами. К. в. перед-бачені Кодексом законів про працю України (ст. 120,121, 125). До К. в. належать: виплати добових і сплатавартості проїзду командированим працівникам; компен-сація власникам (наймачам) квартир частини квартплатиі вартості комунальних послуг у зв'язку з підвищеннямтарифів (житлові субсидії); виплати за зношуванняінструментів, що є власністю працівників, та ін.КОМПЕТЕНЦІЯ (лат. сотреіепііа, від согпреіо - вза-ємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність пред-метів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язківдержавного органу або посадової особи, що визнача-ються Конституцією.КОНВЕНЦІЯ (конвенція - від лат. сопуепііо - дого-вір) - міжнародна багатостороння угода з питань між-народного життя, яка потребує спеціального розгляду звстановленням відповідних процедур їх вирішення (на-приклад, Митна К., Консульська К. тощо).КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРАВА ДИТИНИ - міжнароднийправовий акт, прийнятий ООН 20 листопада 1959 р.Містить у собі преамбулу і 10 принципів, що проголо-шують надання кожній дитині належних їй людськихправ без обмежень за расовою, національною, релігій-ною або іншою ознакою. Утверджує загальнолюдськіпринципи захисту дитини та забезпечення їй умов дляповного й гармонійного розвитку.КОНВЕРГЕНЦІЯ (лат. сопуег^епїіо, від сопуег^осходжусь, наближаюсь) - концепція про зростаючуподібність між двома протилежними соціально-еконо-мічними системами - соціалізмом і капіталізмом; К.означає процес, що характеризується схожістю ознак іостаточним злиттям двох систем.КОНСАЛТИНГ (англ. сопаиНіп^, від лат. сопзиііораджусь) - консультування виробників, продавців і по-купців з питань управління й організації економічноїдіяльності підприємств, фірм та організацій. Здійснюєтьсяконсалтинговими фірмами, які надають послуги в дослід-женні і прогнозуванні ринку, оцінці експортно-імпортнихоперацій, розробці техніко-економічних обгрунтуваньщодо об'єктів міжнародного співробітництва та створенняспільних підприємств, у проведенні маркетингових до-сліджень і розробці маркетингових програм, експортноїстратегії на конкретних ринках тощо.Зростання масштабів продажу за кордон обладнання тамашинобудівної продукції викликає необхідність їхтехнічного обслуговування і забезпечення запаснимичастинами, що супроводжується проведенням відповіднихкомерційних операцій.КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ - єдиний органконституційної юрисдикції в Україні. Він вирішуєпитання про відповідність законів та інших правовихактів Конституції України і дає офіційне тлумаченняКонституції України та законів України. УтворенийКонституціяКооперативзгідно з Законом України лПро Конституційний СудУкраїни» від 16 жовтня 1996 р.КОНСТИТУЦІЯ (від лат. сопаиіиїіо - устрій, установ-лення) - Основний Закон держави, у якому закріплю-ються заради суспільного і державного ладу, правовийстатус людини і громадянина, основні принципи орга-нізації та діяльності державного апарату, місцевогосамоврядування, здійснення оборони країни, гаранту-вання її безпеки. Конституція є юридичною і політичноюбазою всієї системи чинного законодавства. Жодензакон, інший правовий акт, що приймається у державі,не може суперечити Конституції, а за наявності такоїсуперечності має визнаватися нечинним з моменту йогоприйняття. К., як правило, приймається в особливомупорядку, переважно шляхом проведення загально-народного референдуму, або спеціально скликанимиУстановчими зборами.КОНСТИТУЦІЯ 1710 р. - складена гетьманом Пили-пом Орликом. Визначний правовий документ УкраїниXVIII ст., що вважається першою у світі Конституцією.У ній проголошувалися головні засади, на яких малафункціонувати Гетьманщина після її визволення з-підвлади царської Росії. Основною ідеєю Конституції булавимога обмежити владу гетьманата і посилити рользагальної військової Ради. Заборонялися зловживання збоку старшини і гетьмана щодо козаків, селян, міськихжителів. У змісті К. дістали вияв ідеї парламентськогоустрою, що існував на той час у ряді країн Європи.КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - Основний Закон Укра-їни, що визначає її державний та суспільний лад,правову систему, проголошує і закріплює основні праваі обов'язки громадян, окреслює компетенції і повно-важення законодавчої, виконавчої та судової влади. Урадянський період К. У. приймалася у 1919, 1929, 1937,1978 рр. Чинна Конституція України прийнята Верхов-ною Радою України 28 червня 1996 р.КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕС-ПУБЛІКИ - Основний Закон, прийнятий 29 квітня1918 р. Центральною Радою. Встановлювала демократи-чні засади функціонування самостійної української дер-жави, визначала основні права і обов'язки громадян, зурахуванням принципів рівності перед законом та вибор-ності місцевих і центральних органів влади. РеалізаціяКонституції була загальмована німецькою окупацією івстановленням влади гетьмана П. Скоропадського.КОНТРАБАНДА (італ. соп^аЬапсІо, від сопіга - проти+ Ьапсіо - урядовий указ) - переміщення товарів, ва-люти, цінностей (у тому числі культурно-історичних),отруйних, сильнодіючих, радіоактивних, вибуховихречовин та інших предметів через митний кордон країнипоза митним контролем або з приховуванням від митногоконтролю, вчинене окремою особою або групою осіб, якіорганізувалися для заняття К. Відповідальність за К.передбачена адміністративним (ст. 209 КАП) такримінальним (ст. 70 КК) законодавством.КОНФЕДЕРАЦІЯ (від лат. сопіоегіегаїіо - спілка,об'єднання) - союз держав, що зберігають свою неза-лежність і роздільне існування, створений для певнихцілей, переважно - зовнішньополітичних і воєнних.КОНФІСКАЦІЯ (лат. сопПзсаііо, від сопПасо - вилу-чаю у власність держави) - примусове, безоплатне ви-лучення у власність держави всього або частини май-на, що є особистою власністю засудженого. К. майнаможе бути призначена лише у випадках, передбаченихКримінальним кодексом. К. підлягають майно, що єособистою власністю засудженого, його частка у спіль-ній власності, акції, вклади в банках тощо.КООПЕРАТИВ (від лат. соорега^іо - співробітництво)- колективне добровільне об'єднання громадян дляспільної господарської діяльності.75Корпоративне правоКримінально-процесуальний кодекс УкраїниКОРПОРАТИВНЕ ПРАВО (корпоративне - від лат.согрогаїіо - спілка) - право власності на частку (пай)у статутному фонді юридичної особи, створеної увідповідності із законодавством про господарські това-риства, включаючи право на управління і отриманнявідповідної частки прибутку даної юридичної особи.КОРУПЦІЯ (від лат. соітирііо - підкуп) - підкупдержавних, політичних, громадських діячів, посадовихосіб державного апарату, вчинений особою в певнихвузькокорпоративних (кланових) інтересах.КРАДІЖКА - таємне викрадення державного, колек-тивного чи індивідуального майна. Відповідальність заК. державного і колективного майна передбачена ст. 81КК, індивідуального майна громадян - ст. 140 КК.КРАЙНЯ НЕОБХІДНІСТЬ - дія, яка хоч і підпадаєпід ознаки діяння, передбаченого кримінальним зако-ном, але вчинена за обставин, коли іншими діями булонеможливо усунути небезпеку інтересам держави,громадським інтересам, інтересам чи правам людини.КРЕДИТ (лат. сгесШигп - позика, від сгегіо - вірю,довіряю) - позиковий капітал у грошовій формі, якийнадається у тимчасове користування на умовах забезпе-чення, повернення, строковості, платності та цільовоговикористання. Основні питання щодо надання й викори-стання К. містяться і регулюються положенням Націо-нального банку України "Про кредитування", затверд-женим 16 вересня 1995 р.КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (кримінальна- лат. сгігпіпаііа від сгітеп (сгітіпіз) - злочин] - видюридичної відповідальності, основним змістом якої єпокладення на винного примусового обов'язку зазнатиу встановленому законом порядку державного осудуйого особи, а також, у випадку призначення, понестипередбачене кримінальним законом покарання.КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО - система встановлених ви-щим законодавчим органом держави норм, які визнача-ють підстави і принципи кримінальної відповідальності,а також встановлюють, які суспільне небезпечні діяння єзлочинами і які покарання можуть бути застосовані доосіб, які їх вчинили.КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (КК)систематизований законодавчий акт, що визначає, якісуспільне небезпечні діяння є злочинними, і встановлюєпокарання за їх вчинення. Встановлює підстави і прин-ципи кримінальної відповідальності, види покарань таінші заходи кримінально-правового характеру. Прийнятий28 грудня 1960 р. Введений у дію з 1 квітня 1961 р.Складається із Загальної та Особливої частин. Загальначастина має 5 глав, 59 статей; Особлива частина - 11глав, 303 статті. З часу прийняття до КК внесено суттєвізміни та доповнення; виключено 46, введено 116 статей.КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС - передбачена кримі-нально-процесуальним законодавством система дійорганів слідства, прокуратури і суду при розслідуванні,розгляді й вирішенні справ про злочин, при виконаннівироків (ухвал, постанов суду), застосуванні при-мусових заходів медичного й виховного характеру.КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО - галузьправа, що регулює відносини, які виникають у процесіпопереднього слідства кримінальної справи та їїрозгляду в суді.КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРА-ЇНИ (КПК) - законодавчий акт, в якому систематизо-вано норми, що регулюють порядок порушення, розсліду-вання і судового розгляду кримінальних справ тавиконання вироку. Прийнятий 28 грудня 1960 р.Введений в дію з 1 квітня 1961 р. Складається з 8 розділів,36 глав. З часу прийняття зазнав суттєвих зміндоповнень.КримінологіяЛісове правоКРИМІНОЛОГІЯ [від лат. сгітеп (сгітіпіз) - злочингрецьк. 1оз05 - слово, поняття, вчення] - наука, щовивчає злочинність, її причини, особу злочинців, а такожрозробляє рекомендації щодо запобігання злочинності.КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ - договір, за яким одна сторона(продавець) зобов'язується передати майно (річ,товар) у власність іншій стороні (покупцеві), яка маєприйняти майно і сплатити за нього певну грошовусуму. Право продажу майна, крім випадків примусовогопродажу, належить власникові.ЛАЗУТЧИК - ос^ба, яка, діючи таємно або під фальши-вим приводом, збирає чи намагається зібрати відомостів районі дій однієї з воюючих сторін з наміром повідо-мити їх супротивній стороні (ст. XXIX Додатку до IVГаазької конвенції 1907 р. про закони та звичаї сухо-путної війни). Захоплений супротивною стороною підчас збирання відомостей Л. не має права на статусвійськовополоненого; Л. може бути притягнений докримінальної відповідальності як шпигун, але не мо-же бути покараний без попереднього суду.ЛАТЕНТНА ЗЛОЧИННІСТЬ [латентний - від лат.Іаїепа (ІаІепНа) - прихований] - злочинність, яку з тихчи інших причин не встановлено, не виявлено, і тому небуло відображено в офіційному обліку відповіднихдержавних органів, спеціально покликаних боротися іззлочинністю.ЛЕГАЛІЗАЦІЯ (від лат. 1еза!із - законний) - узаконен-ня, надання законної сили документу, дії, організації.ЛЕГАЛЬНІСТЬ - дозволеність, відповідність чиннимзаконам, оформлений належним чином статус партій,організацій, друкованих видань, окремих осіб.ЛЕГІТИМАЦІЯ (від лат. Іе^Штиз - законний, узако-нений) - визнання або підтвердження законності пев-ного права або повноважень особи.ЛИТОВСЬКІ СТАТУТИ - кодекси феодального праваВеликого князівства Литовського, що були чинними і наукраїнських землях. Було видано три Л. с.: 1529 р. -так званий Старий, 1566 р. - так званий Волинський,1588 р. - так званий Новий. Найдосконалішим був Л.с. 1588 р. Складався з 14 розділів і 488 артикулів. Уньому значною мірою зберігалися основні засадидавньоруського права. Л. с. був чинним, зокрема уКиївській, Подільській та Волинській губерніях, до 1840року. Його норми спрямовувались на захист приватноївласності (особливо земельної), закріплювали становіпривілеї феодалів, детально регламентували порядоксудочинства, визначали злочини та покарання. Л. с.широко використовувалися при складанні таких відомихправових джерел, як Соборне уложення 1649 р.,"Права, за якими судиться малоросійський народ","Суд і розправа" (1750 р.)ЛІЗИНГ (від англ. 1еазіпз - майновий найм) - полягаєу переході майна у власність шляхом поступового ви-купу орендарем за угодою про фінансову оренду. Л. єпоширеним засобом набуття майна, оскільки дозволяєзбільшити виробничі можливості за рахунок викорис-тання кредиту Л.ЛІСОВЕ ПРАВО - порівняно відокремлена група нормі правових інститутів, об'єднаних спільністю лісовихвідносин, що регулюються цими нормами. Л. п. -підгалузь екологічного права України. В основу Л. п.покладено правові норми щодо власності на ліси (усіліси є власністю держави), лісового фонду і лісовихресурсів, компетенції державних органів у галузіуправління й контролю за охороною, захистом, вико-ристанням та відтворенням лісів, державного обліку79Лісовий кодекс УкраїниМагдебурзьке право в Українілісового фонду, прав та обов'язків лісокористувачівтощо. Самостійні правові інститути складають правовінорми щодо здійснення державного управління і кон-тролю у цій галузі, організації лісового господарства,використання лісових ресурсів, економічного механізмулісокористування, відтворення та охорони лісів, вирі-шення спорів і встановлення відповідальності у галузіохорони й використання лісів.ЛІСОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ - законодавчий акт,прийнятий Верховною Радою України 21 січня 1994 р.Складається з десяти розділів. Регулює правові відно-сини з метою забезпечення підвищення продуктивності,охорони та відтворення лісів, посилення їх кориснихвластивостей, задоволення потреб суспільства у лісовихресурсах на основі науково обгрунтованого, раціо-нального використання останніх.ЛІЦЕНЗІЯ (від лат. Іісепїіа - свобода, право) - дозвіл,який видається уповноваженою особою іншим особам,на виконання певних дій або використання прав.Розрізняють, зокрема, такі види Л.: спеціальний дозвіл,виданий відповідними державними органами суб'єктампідприємницької діяльності на здійснення певного родудіяльності, ліцензування якої передбачено законодав-чими актами України; Л. експортна або імпортна -дозвіл, виданий компетентними державними органами наздійснення зовнішньоторговельних операцій. В Українівведено такі види експортних (імпортних) Л.: генеральні,разові (індивідуальні), відкриті (індивідуальні); дозвіл навикористання винаходу або іншого об'єкта промисловоївласності, виданий на основі ліцензійного договору звласником патенту чи іншого об'єкта промисловоївласності; Л. валютна - дозвіл, виданий НаціональнимБанком України, на здійснення валютних операцій.ЛОКАЛЬНІ ПРАВОВІ НОРМИ (локальний - лат.Іосаііз, від Іоспа - місце) - один з видів правовихнорм, які різняться сферами регулювання суспільнихвідносин. Сферою дії Л. п. н. є державні й недержавніорганізації, соціальні угруповання, які за чинним зако-нодавством і в межах своєї компетенції встановлюютьнормативні правові приписи, що регулюють внутрішніправові відносини в таких організаціях та угрупованнях.Найпоширенішими актами локальної правотворчості євидані у відповідній державній або недержавній організа-ції Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадовіінструкції для відповідних груп працівників, акти, яківстановлюють Л. п. н. щодо членів тих чи інших коо-перативних організацій, наприклад членів житлово-буді-вельних кооперативів, з питань правил користуваннякооперативним житловим фондом тощо. Л. п. н., як ікорпоративні правові норми (див. Корпоративне право),сприяють підвищенню дієвості права, головним чиномзавдяки тому, що вони конкретизують положеннязаконів та інших нормативних актів, дають змогу кращевраховувати особливості місцевих умов у процесіреалізації їх приписів.ЛОТЕРЕЯ (італ. Іо^егіа, від ІоНо - частина, частка)форма добровільного залучення коштів населення черезпродаж лотерейних білетів. Частина цих коштів розі-грується у вигляді грошових або речових виграшів івиплачується власникам виграшних лотерейних білетів.МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО В УКРАЇНІ - феодальнеправо міського самоврядування. Термін "М. п."походить від назви німецького міста Магдебурга, де воновиникло ще у XIII столітті. М. п. встановлювало порядоквиборів, функції і повноваження органів міського само-врядування, суду, купецьких об'єднань, цехів, регулюва-ло питання торгівлі, опіки, спадкування, визначаловиди покарання за різні злочини тощо.Мажоритарна виборча системаМаклерУкраїнські міста одержували статус М. п. від литов-ських князів, польських королів, російських царів, атакож українських гетьманів. Уперше в Україні М. п.одержали міста Галицько-Волинського князівства (містоСанок - 1339 р.). Львову воно надано у 1356 році, Київкористувався ним протягом трьох років (1494 - 1497).Пізніше, у XV - XVII ст., статусу М. п. набули як ве-ликі, так і малі міста України. М. п. у різні часи малиВінниця, Глухів, Новгород-Сіверський, Дубно, Житомир,Кам'янець-Подільський, Лубни, Козелець, Полтава,Стародуб, Чернігів та інші. Найдовше М. п. існувало уКиєві, де воно зберігалось аж до 1835 р.Деякі особливості правового статусу мали західно-українські міста. Тут надання М. п. супроводжувалосяпосиленням німецької та польської колонізації, обме-женням прав не^атолицького населення. Наприклад,православні українці, євреї, вірмени та інші не обиралисядо магістрату, не мали права займати певні посади,вступати у деякі цехи тощо. Тобто існували певні цензовіперепони. Під впливом місцевих умов, звичаїв, традиційМ. п. в Україні набувало деяких специфічних рис івідрізнялось від такого у Західній Європі: іншими булиорганізація діяльності магістратів, суддів, веденняділоводства, кримінальний процес тощо.Після возз'єднання України з Росією М. п. залишилосятільки у деяких, так би мовити, привілейованих містах.Скасування М. п. в Україні пов'язується зі створеннямнової судової системи і запровадженням "Установленняпро губернії" (1781 р.). До 1786 р. воно існувало уЛьвові, доки не було скасовано австрійським урядом.МАЖОРИТАРНА ВИБОРЧА СИСТЕМА (від франц.гла^огНе - більшість) - система виборів, за якою обрани-ми вважаються кандидати, які отримали більшість голосіввиборців по виборчому округу, де вони балотувалися.МАЙНО - 1) матеріальні блага, які є об'єктом речовихправ (права власності, повного господарського відання,оперативного управління, сервітутів, суперфіцію таін.). М.-це не лише річ або кілька речей, а й майновіправа', 2) сукупність майнових прав та обов'язків певноїособи. У цьому значенні вживають поняття "спадковеМ.", "М., що знаходиться на балансі підприємства",тощо; 3) сукупність майнових прав певної особи. Уцьому значенні поняття "М." вживається головнимчином у правових нормах, спрямованих на захист будь-якого майнового права (наприклад, у нормах проохорону М. у разі безвісної відсутності його власника).МАЙНОВІ ПРАВА - суб'єктивні права учасниківправовідносин, які пов'язані з володінням, користу-ванням і розпорядженням майном, а також з тимиматеріальними вимогами, які виникають з приводу роз-поділу і обміну майна. М. п. - права власника, якийздійснює право господарського відання майном, а такожзобов'язальні права (наприклад, на відшкодуванняшкоди), права авторів на винагороду, спадкові права.М. п. можуть виникати з приводу дій та інших юридич-них фактів, передбачених цивільним законодавством,а також дій, які, хоч і не передбачені законом, але напідставі загальних засад і змісту цивільного законо-давства породжують цивільні права та обов'язки.МАЙНО КООПЕРАТИВУ - майно, яке належить доколективної власності, формується за рахунок внесків(вступних і пайових) його членів, виробленої ними про-дукції, доходів, отримуваних від її реалізації та іншоїдіяльності, надходжень від продажу акцій, інших ціннихпаперів, від кредитів банку, благодійних пожертвуваньта інших надходжень, не заборонених законодавством.М. к. розподіляється за фондами. З наявного майна вкооперативі утворюються пайовий неподільний (резерв-ний) та інші фонди.МАКЛЕР (нім. Ма^іег, з голл. гпа^еіааг) - посередникпри укладенні торгових і біржових угод, який діє задорученням і за рахунок клієнтів на валютних, товарних83Малоросійська колегіяМіжнародне правоі фондових біржах. М. спеціалізується на певних видахпосередницьких операцій, має права юридичної особи.За свої послуги отримує комісійні, розмір яких встанов-люється біржовим комітетом. М. об'єднуються у спеці-альні контори.МАЛОРОСІЙСЬКА КОЛЕГІЯ - державний органРосійської імперії на лівобережній Україні. Утворена зауказом Петра 1 16 (27) травня 1722 р. Розташовуваласяу м- Глухові. Вирішувала воєнні, політичні та адмініст-ративні справи в інтересах царизму. Була апеляційноюінстанцією в усіх справах. У 1727 р. царським урядомМ. к. скасовано і відновлено Гетьманщину. Проте у1734 р. - тимчасово, а у 1764 р. - остаточно останнябула скасована. Того ж року М. к. у Глухові відновленана попередніх засадах (друга М. к.). Нею були знищенівсі залишки самоврядування в Україні, збільшені подат-ки у царську казну. Ліквідована 20 (ЗІ) серпня 1786 р.МАРКЕТИНГ (від англ. таг^еііп^ - торгівля, спродаж)- комплексна система заходів по організації управ-ління виробничо-збутовою діяльністю, що грунтуєтьсяна вивченні ринку з метою максимально можливогозадоволення потреб покупців.МАТЕРИНСТВО - встановлене чинним законодав-ством України правове становище жінки, яка народила(усиновила), утримує й виховує дитину (дітей).МАФІЯ (італ. гпаГ/{/іа) - специфічна форма організо-ваної злочинності, що виникла на о. Сицилія (Італія).Характеризується тим, що за допомогою насильства,шантажу, підкупу та інших методів примусу викори-стовує можливості політичних, економічних, соціальнихструктур суспільства у власних злочинних інтересах.Має особливу внутрішню організацію, засновану наспеціальних нормах поведінки, що забезпечує їй надзви-чайну здатність пристосування до існуючих у суспільствіумов ("живучість"). Завдяки цьому вона стала найпо-84казовішою формою організованої злочинності, з якоючасто ототожнюють організовану злочинність взагалі.Треба розрізняти термін "М." у власному розумінні -як одну з форм організованої злочинності і термін "М."- як синонім організованої злочинності взагалі. М. маєзначний вплив на злочинність в усьому світі. Форми іметоди її діяльності набули поширення серед злочинцівбагатьох країн.МИТНА ТЕРИТОРІЯ - територія, на якій у повномуобсязі діють правила, що регулюють ввіз, вивіз і тран-зит товарів, цінностей та інших предметів.МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ - законодавчий акт, щовизначає принципи організації митної справи, митногоконтролю, порядок переміщення та пропуску черезмитний кордон України товарів та інших предметів,обкладення їх митом, справляння митних зборів тощо.Прийнятий 12 грудня 1991 р. Введений в дію з 1 січня1992 р. Складається з II розділів, 24 глав, 164 статей.МИТНИЙ ТАРИФ (єдиний) - це систематизованийзвід ставок мита, яким обкладаються товари та іншіпредмети, що ввозяться на митну територію або виво-зяться за її межі. Єдиний М. т. визначається згідно зЗаконом України "Про Єдиний митний тариф" від 5лютого 1992 р. та міжнародними договорами України.МИТО - податок, яким обкладаються товари та іншіпредмети, які ввозяться на митну територію або виво-зяться за її межі через митний кордон. М, нараховуютьі стягують митні органи.МІЖНАРОДНЕ ПРАВО - сукупність юридичних прин-ципів і норм, які регулюють відносини між державами,а також між іншими учасниками міжнародних відносину політичній, економічній, культурній та інших галузях.Основні принципи М. п. закріплені в статуті 00// та убагатьох міжнародно-правових актах.Міжнародний п(ікт про громадянські та політичні праваМІЖНАРОДНИЙ ПАКТ ПРО ГРОМАДЯНСЬКІ ТАПОЛІТИЧНІ ПРАВА - прийнятий ГенеральноюАсамблеєю 00// 16 грудня 1968 р. Один з основних до-кументів міжнародного співтовариства щодо проблемзабезпечення й захисту основних прав і свобод людини.Складається з 6 частин і 63 статей, які деталізуютьпоняття громадянських і політичних прав і визначаютьспособи їх міжнародного гарантування. Має доповненняу вигляді факультативного протоколу, який визначаєпорядок забезпечення виконання цього пакту.МІЖНАРОДНИЙ ПАКТ ПРО ЕКОНОМІЧНІ, СОЦІ-АЛЬНІ І КУЛЬТУРНІ ПРАВА - прийнятий Гене-ральною Асамблеєю 00// у 1966 році. Знаходиться вєдиному пакеті із Загальною Декларацією ПравЛюдини і Міжічародним Пактом про громадянські іполітичні права. Складається з 5 частин і ЗІ статті,якими зазначені обов'язки, покладені на кожну державу,щодо додержання і забезпечення гарантій реалізаціїосновних прав людини в економічній, соціальній такультурній сферах. Ратифікований Україною.МІЖНАРОДНИЙ СУД - один з головних органів 00/7,діяльність якого визначено Статутом цієї міжнародноїорганізації та власним Статутом. Складається з 15 суддів,кожен з яких є громадянином однієї з 15 різних держав.Обираються члени М. с. строком на 9 років, але протягомтрьох років їх склад поновлюється на третину, принедопущенні повторного обрання. Головне завдання М. с.- вирішення спорів між державами на основі положеньміжнародного права. Проте розгляд справ допускаєтьсялише за згоди на це конфліктуючих держав.МІЖНАРОДНІ ГАРАНТІЇ - міжнародно-правові акти,які передбачають охорону прав будь-якої держави абогрупи держав, забезпечення певного стану міжнароднихвідносин або виконання договірних зобов'язань. Основ-ною формою М. г. є міжнародні договори. Наприклад,Міністерство внутрішніх справ УкраїниДоговір про нерозповсюдження ядерної зброї (чинний з1)' 1970 р.) містить заборону ядерним державам будь-кому^ передавати ядерну зброю або контроль над нею.^МІЛІЦІЯ (від лат. тіІШа - військо) - державний озбро-єний орган виконавчої влади, який захищає життя, здо-ров'я, права і свободи громадян, власність, природнесередовище, інтереси суспільства і держави від проти-правних посягань. М. перебуває у складі органів Міні-стерства внутрішніх справ України. Основи організа-ції та діяльності, права і обов'язки М. тощо визначеніЗаконом України лПро міліцію» від 20 грудня 1990 р.МІНІМАЛЬНА МІРА ПОКАРАННЯ - найнижчамежа, вказана у санкції закону, за якою кваліфіку-ються дії особи, винної у вчиненні злочину.МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ(МВС) - центральний орган державної виконавчоївлади. Діє на підставі положення, затвердженого Прези-дентом України 7 жовтня 1992 р. Основними завданнямиМВС є організація та координація діяльності органіввнутрішніх справ із захисту прав і свобод громадян,інтересів суспільства і держави від протиправних пося-гань, охорони громадського порядку і забезпеченнягромадської безпеки, участь у розробці та реалізаціїдержавної політики щодо боротьби із злочинністю; запо-бігання злочинам, їх припинення, розкриття і розсліду-вання, розшук осіб, які вчинили злочини, вжиття заходівщодо усунення причин і умов, що сприяють вчиненнюправопорушень^ визначення основних напрямів удоскона-лення роботи органів внутрішніх справ, надання їморганізаційно-методичної та практичної допомоги;забезпечення виконання кримінальних покарань; органі-зація роботи, пов'язаної із забезпеченням безпеки дорож-нього руху та пожежної безпеки; забезпечення закон-ності у діяльності органів внутрішніх справ.Міністерство юстиції УкраїниНашчщьМІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (МЮ)центральний орган державної виконавчої влади, якийпідпорядковується Кабінету Міністрів України. Діє напідставі положення, затвердженого Президентом Укра-їни. Основними завданнями МЮ є реалізація державноїполітики у галузі захисту прав і законних інтересівгромадян^ розробка проектів актів законодавства тасистематизація останнього; забезпечення організаційноїдіяльності судів, удосконалення правової роботи ународному господарстві і правової освіти населення;керівництво органами нотаріату, реєстрації актівгромадянського стану, науково-дослідними експертнимиустановами; реєстрація політичних партій, іншихгромадських організацій-, державна реєстрація норма-тивно-правових актів органів державної влади, щомають загальну або міжвідомчий характер чи зачіпаютьправа, свободи і законні інтереси фізичних та юридич-них осіб-, виконання інших функцій.МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ - право територі-альних громад, мешканців сіл, селищ і міст самостійновирішувати питання місцевого значення у межахКонституції і законів України.М. с. здійснюється громадами безпосередньо і черезоргани М. с. - сільські, селищні, міські ради та їх вико-навчі органи.Органами М. с., що представляють спільні інтересигромад сіл, селищ і міст, є районні та обласні ради.МОВА СУДОЧИНСТВА - конституційний принцип,згідно з яким судочинство, розгляд справ у судахУкраїни ведеться українською мовою. В судах, розташо-ваних у місцях компактного проживання громадян іншоїнаціональності, можуть використовуватися, поряд здержавною, їхні національні мови. Учасникам процесу,які не володіють мовою ведення судочинства, забезпе-чується можливість виступати в судах на рідній мові ікористуватися послугами перекладача.МИІАРХІЯ (від грецьк. топагсЬіа - єдиновладдя,(иннодержавність) - форма державного правліт,заюії вища' державна влада здійснюється однією осоооюіеі редається у спадок. (Див. Абсолютизм.)МР*АЛЬ (лат. тогаііз - моральний, від п-кто-іи^чаї) - система загальних правил поведінки лошви'ои-цальних норм), заснованих на співвідношеввікри-'рі'іїв добра і зла, порядності й непорядності, людявості^ ^жорстокості.МР-'АТОРІЙ (від лат. гпога^огіиз - затримуючій.уію-льонюючий) - відстрочка виконання зобов'язань,т^новлена державними органами на визначенийсірок)о до закінчення будь-яких надзвичайних обстівин.НН-МАНЕЦЬ - особа, спеціально завербовжіяіаості у збройному конфлікті. Н., беручи утуієь-щих діях, керується переважно бажанням одринітееріальну винагороду. Він не є громадянинолщч-і, і що перебуває у конфлікті, не є особою, яка штійноіохживає на території, контрольованій стороною, якаіреебуває у конфлікті. Н. '- особа, спеціально зів^о-інза для участі у насильницьких діях, спрямоввнаіваалення уряду або інший підрив конституційногоірягядку держави, або на порушення її територтяїлі*' снасті. Н. не перебуває під захистом законам-\\в . війни. Це - кримінальний злочинець, якийветєіанва на статус комбатанта, а отже - й війішво-ілооненого. До кримінальної еідповідальностщп-по" ться також особи, які вербують, використовують,лнавнсують або навчають Н. Зміст поняття "Н." рри-і у^ ст. 47 Додаткового протоколу 1 до Женасшхіннвенцій про захист жертв війни (1949), а ти у89НаклепНедійсність шлюбуКонвенції ООН про боротьбу з вербуванням, вико-ристанням, фінансуванням і навчанням Н. (1989).НАКЛЕП - поширення у будь-якій формі завідомонеправдивих вигадок, що ганьблять іншу особу. Н.карається у кримінальному порядку (ст. 125 КК).НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ - передбачаєгарантований стан захищеності життєво важливих інте-ресів особи, -суспільства і держави від внутрішніх і зов-нішніх загроз. Головними об'єктами Н. б. є громадянин(його права і свободи); суспільство (його духовні і мате-ріальні цінності); держава (її конституційний лад, сувере-нітет, територіальна цілісність і недоторканністьпорядку). Верховна Рада України 16 січня 1997 р. прий-няла Концепцію (основи державної політики) Н. б. У.НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ - центральнийбанк республіки, емісійний центр. Провадить єдину дер-жавну політику в галузі грошового обігу, кредиту,зміцнення грошової одиниці, координує діяльність бан-ківської системи в цілому, визначає курс грошовоїодиниці щодо валют інших держав. Н. б. У. належитьмонопольне право на випуск грошей в обіг, а також навипуск національних грошових знаків за рішеннямВерховної Ради України. Н. б. У. представляє інтересиУкраїни у відносинах з центральними банками іншихкраїн, у міжнародних банках та інших фінансово-кре-дитних організаціях, якими міжнародне співробітництвопередбачене на рівні центральних банків. Для забез-печення зобов'язань Н. б. У. має статутний фонд, щостворюється за рахунок держави, а також інші фонди,передбачені статутом, регулює процентні ставки банків-ських та інших фінансово-кредитних установ України,реєструє комерційні банки, веде Республіканську книгуреєстрації банків. Н. б. У. належить право видачі ліцен-зій на створення комерційних банків за участю інозем-них юридичних і фізичних осіб, на здійснення комер-ційними банками операцій в іноземній валюті тощо.НАЦІОНАЛЬНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ - повновладдянації, її політична свобода, право і реальна можливістьвизначати характер свого національного життя, в т. ч.політичне самовизначитися аж до відокремлення і утво-рення самостійної держави.НЕДІЄЗДАТНІСТЬ - неможливість для громадянинавласними діями набувати цивільних прав і створюватидля себе цивільні обов'язки. Визнання громадянинанедієздатним можливе в судовому порядку, якщо вна-слідок душевної хвороби або недоумства він не можерозуміти значення своїх дій або керувати ними. Наднедієздатним громадянином встановлюється опіка. Відімені громадянина, визнаного недієздатним, угодиукладає його опікун. У разі видужання або значногополіпшення здоров'я громадянина, визнаного недіє-здатним, суд поновлює його у дієздатності.НЕДІЙСНІ (ОСПОРЮВАНІ) ПРАВОЧИНИ - порівняно недійсна угода, яка зберігає свою силу в разінеоспорюваності її в суді або арбітражному суді, заумови, що вона не визнана ними недійсною.НЕДІЙСНІСТЬ ШЛЮБУ - має місце за укладенняшлюбу з порушенням встановленого законом порядкучи за наявності перешкод для цього, а також у разіреєстрації шлюбу без наміру створити сім'ю (фіктив-ний шлюб). Шлюб визнається недійсним у судовому по-рядку за позовом одного з подружжя, прокурора, осіб,права яких порушені, а також за позовом інших осіб увипадках, спеціально передбачених законом. Не можебути визнаний недійсним шлюб, якщо на час розглядусудом справи відпали ті обставини, які були перешкодоюдо укладення його, а також шлюб, укладений до досяг-нення шлюбного віку у разі вагітності дружини абонародження дитини. Недійсний шлюб не породжує праві обов'язків, але не впливає на права дітей, які народи-лися або були зачаті в недійсному шлюбі.Недоторканність житлаНеобережністьНЕДОТОРКАННІСТЬ ЖИТЛА - один з принципівзакріпленого у Конституци України (ст. 47) правагромадянина на житло. Забороняється входити без доз-волу в житлове приміщення, проводити в ньомуобшук і огляд майна інакше, як за рішенням суду. Вцьому рішенні мають бути чітко визначені місце прове-дення обшуку, а також перелік осіб чи предметів, якіпідлягають розшуку або арешту. У разі безпосередньо-го переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні зло-чину, можливий інший, встановлений законом, порядоквходження у житло людини, проведення обшуку таогляд майна (ст. ЗО Конституції).НЕДОТОРКАННІСТЬ ОСОБИ - закріплене Консти-туцією України (ст. 29) громадянське право людини,яке становить основу реалізації свободи людини в будь-яких площинах соціальної діяльності: політичній, еконо-мічній, духовній тощо, та концентрує комплекс різнома-нітних гарантій від неправомірного втручання у справита життя людини.Н. о., зокрема означає, що ніхто не може бути за-арештований або триматись під вартою інакше як завмотивованим рішенням суду тільки за підстав і впорядку, встановлених законом.НЕЗАКОННЕ НОСІННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ПРИДБАН-НЯ, ВИГОТОВЛЕННЯ І ЗБУТ ЗБРОЇ, БОЙОВИХПРИПАСІВ АБО ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН - каранікримінальним законодавством діяння, якщо вониздійснюються без відповідного дозволу уповноважених наце державних органів.НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА - закріпле-на у таких документах, як "Акт проголошення незалеж-ності України" (прийнято Верховною Радою України 24серпня 1991 р.); "Декларація про державний суверені-тет України" (прийнято Верховною Радою УкраїнськоїРСР 16 липня 1990 р.); "Декларація прав національнос-тей України" (1 листопада 1991 р.) та в інших. Зокрема,у зверненні Верховної Ради України "До парламентів інародів світу" від 5 грудня 1991 р. йдеться про те, щоУкраїна будує демократичну, правову державу, метоюякої є забезпечення прав і свобод людини, прагне доутвердження в незалежній демократичній Україні висо-ких принципів свободи, демократії, гуманізму, соціаль-ної справедливості тощо. У самостійному значенні окре-мого поняття "незалежність" в юридичній літературі неіснує. Термін можна розглядати як синонім державно-правового поняття "суверенітет" або "державнийсуверенітет". В "Декларації про державний сувере-нітет України" до критеріїв суверенності віднесені такічинники, як самовизначення української нації, народо-владдя; державна влада', громадянство України; тери-торіальне верховенство; економічна самостійність; еко-логічна безпека; культурний розвиток; зовнішня івнутрішня безпека та інші.НЕЗАЛЕЖНІСТЬ СУДДІВ - один з конституційнихпринципів правосуддя, який полягає в підпорядкуваннісуддів у своїй діяльності виключно закону. Будь-якевтручання в їх діяльність по здійсненню правосуддя єнеприпустимим і тягне за собою відповідальність зазаконом.НЕЗАСТОСУВАННЯ ПОКАРАННЯ - звільненняособи, яка вчинила злочин, від покарання за наявностіпідстав, передбачених законом. Зокрема, це є можли-вим, якщо в силу бездоганної поведінки після скоєннязлочину, що не мав тяжких наслідків, і сумлінного став-лення до праці особу, яка вчинила цей злочин, не мож-на вважати суспільне небезпечною.НЕОБЕРЕЖНІСТЬ - одна з двох форм вини за будь-якого правопорушення. Полягає у недбалому абосамовпевненому ставленні правопорушника до своєї діїабо бездіяльності, коли особа передбачає можливістьНеобхідна оборонаНещасний випадок на виробництвінастання суспільно небезпечних наслідків своєї дії абобездіяльності, але легковажно розраховує відвернути їхнастання, або не передбачає можливості настання такихнаслідків, хоч повинна і може їх передбачити.НЕОБХІДНА ОБОРОНА - дії, що вчинені з метоюзахисту інтересів чи прав особи, яка захищається, абоіншої особи, інтересів суспільства або держави відсуспільне небезпечного посягання шляхом заподіянняшкоди тому, хто посягає, якщо такі дії були зумовленіпотребою негайного відвернення чи припинення пося-гання. Кожна особа має право на Н. о., незалежно відвідсутності чи наявності можливості уникнути пося-гання або звернутися за допомогою до інших осіб чиорганів влади.НЕОСУДНІСТЬ ^- психічний стан людини, за якоговона під час вчинення суспільне небезпечного діяння немогла усвідомлювати своїх дій або керувати нимивнаслідок хронічної душевної хвороби, тимчасовогорозладу душевної діяльності, недоумства чи іншогохворобливого стану. Під хронічною душевною хворобоюрозуміються такі важко виліковувані та тривалі психічніхвороби, як шизофренія, епілепсія, прогресуючийпараліч та інші; тимчасовий розлад здоров'я - цегострий алкогольний психоз, наркотична "ломка";недоумство - ідіотія, імбецильність, дебільність іаномалії психіки - тяжкі форми психопатій і таке інше.НЕПОВНОЛІТНІ - особи, які не досягли віку, з якогозакон визнає їх повністю дієздатними (18 років).НЕПОКОРА ВЛАДІ - протиправна поведінка, що дістаєвияв у відмові виконати законні вимоги представникаміліції або іншої особи, якій державними органамидоручено охорону громадського порядку, при виконанніними цього обов'язку. Злісна непокора законномурозпорядженню або вимозі працівника міліції тягне засобою адміністративну відповідальність, а опірпредставнику влади, який охороняє громадський порядок,тягне за собою кримінальну відповідальність.НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК НА ВИРОБНИЦТВІраптове ушкодження здоров'я працівника під часвиконання ним трудових обов'язків. Трудове законодав-ство передбачає такі види Н. в. на в.: травми., гостріпрофесійні захворювання та отруєння, теплові удари,опіки, обмороження, утеплення, ураження електричнимструмом і блискавкою, ушкодження внаслідок аварій,пожеж, стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені,урагани тощо), контакту з тваринами, комахами та інши-ми представниками фауни і флори.Ушкодження здоров'я вважається Н. в. на в., якщовоно сталося: під час виконання трудових обов'язків (утому числі під час відрядження), а також в інтересах під-приємства без доручення власника^ на робочому місці,на території підприємства або в іншому місці роботипротягом робочого часу, включаючи встановлені перер-ви; протягом часу, необхідного для приведення в порядокзнарядь виробництва, засобів захисту, одягу перед почат-ком або після закінчення роботи, а також часу дляособистої гігієни; під час проїзду на роботу транспортомпідприємства або сторонньої організації, яка надала йогозгідно з договором (заявкою), а також на власному тран-спорті, якщо він використовується в інтересах вироб-ництва; під час аварій (пожеж тощо), а також при лікві-дації їх на виробничих об'єктах; під час наданняпідприємством шефської допомоги; на транспортномузасобі, на його стоянці, в порту заходу судна, у вахтовомуселищі під час відпочинку, у робочий час при перемі-щенні між об'єктами обслуговування (пішки, на громад-ському чи власному транспорті або на такому, що на-лежить підприємству чи сторонній організації); під часпрямування пішки або на транспортному засобі до місцяроботи чи назад за разовим завданням власника абоуповноваженого ним органу без оформлення посвідченняпро відрядження.Новелізація законодавстваОбвинувальний висновокЗа фактом Н. в. на в. провадиться розслідуванняспеціально призначеною комісією. Заподіяна працівниковівнаслідок ушкодження здоров'я через Н. в. на в. шкодапідлягає відшкодуванню (виплата втраченого заробітку,одноразової допомоги потерпілому, а за його смерті -членам сім'ї та утриманцям померлого, компенсаціявитрат на медичну та соціальну допомогу: посиленехарчування, протезування, сторонній догляд тощо).Обов'язок відшкодування шкоди покладається навласника підприємства, установи і організації або науповноважений ним орган.НОВЕЛІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА (від італ. поуеііа,букв. - новина) - внесення до законодавства новихположень, змін і доповнень.^НОРМАНСЬКА ТЕОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ ДАВНЬО-РУСЬКОЇ ДЕРЖАВИ - проголошувалася німець-кими вченими (Байєр, Міллер, Шлецер), які у другійполовині XVIII ст. працювали в Російській Академіїнаук. Головною ідеєю теорії є твердження, що давньо-руська держава була утворена прибулими туди назапрошення новгородських слов'ян варягами (норма-нами). Між тим, у слов'ян, ще задовго до прибуттяварягів на службу до княжих дружин, існували влада,органи управління та інші політичні утворення, про щосвідчать численні історичні докази.НОРМА ПРАВА - формально-обов'язкове правило соці-альної поведінки, яке має загальний характер, встановлю-ється або санкціонується державою з метою регулюваннясуспільних відносин і забезпечується її організаційною,виховною та примусовою діяльністю. Н. п. має своюструктуру. (Див. Структура норми права)НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ (акт - лат. асіиз,від а^о - приводжу в рух) - письмовий документправотворчого органу, який містить правові норми.ХНОТАРІАТ (від нотаріус) - система державних орга-нів, що здійснюють нотаріальні дії, які спрямовані напідтвердження і закріплення безспірних цивільних праві фактів.НОТАРІУС (від лат. поїагіиз - писар, секретар) - по-садова особа, яка вчиняє нотаріальні дії. Н. може бутигромадянин України, який має вищу юридичну освіту,пройшов стажування протягом шести місяців, склав ква-ліфікаційний іспит та одержав свідоцтво про правозайматися нотаріальною діяльністю. Н. не може працю-вати за сумісництвом в інших установах. Дозволена ли-ше викладацька і наукова діяльність у вільний від основ-ної роботи час. Призначають на посаду державного Н. тазвільняють з посади управління юстиції Ради МіністрівАвтономної Республіки Крим, обласних, Київської таСевастопольської міських державних адміністрацій.НОУ-ХАУ - (від англ. 1<по^ Ьо^ - знати як) - тех-нічні знання, досвід, секрети виробництва, яких по-требує вирішення технічного або іншого завдання.Найчастіше під Н.-х. розуміють результат технічноїтворчості, хоча цей термін використовується, колийдеться про технічну та іншу інформацію, необхідну длявиробництва певного виробу, про технічні рішення,виконані на рівні винаходу, які не були запатентовані втій чи іншій державі. Однією з основних ознак Н.-х. єелемент секретності науково-технічної інформації, щопередається. Охорона Н.-х. здійснюється тільки у дого-вірному порядку згідно з умовами ліцензійних договорівта інших угод.ООБВИНУВАЛЬНИЙ ВИСНОВОКдокумент, у якому слідчий підводитьреднього слідства у справі і формуєпроцесуальнийпідсумок попе-обвинуваченняОбвинувачОбов'язки платників податківпевної особи у вчиненні злочину з наведенням Конкрет-них доказів. Якщо у справі є кілька обвинувачених, тоскладається один спільний О. в., з чітким визначеннямролі кожного з них у вчиненні злочину.ОБВИНУВАЧ - уповноважений законом орган чиособа, що формує і підтримує обвинувачення в судіпершої інстанції під час розгляду кримінальної справи.Підтримання обвинувачення від імені держави покладенона прокуратуру. Обвинувачення можуть підтримуватитакож особи, уповноважені громадськими організа-ціями і трудовими колективами (громадські О.), а такожпотерпілі - за відсутності державного і громадського О.і в справах, які порушуються лише за їхніми скаргами.Це - так звані справи приватного обвинувачення, щопорушуються з^ фактами умисного легкого тілесногоушкодження або простого некваліфікованого наклепу,образи, самоуправства, а також зґвалтування без обтя-жуючих обставин.ОБВИНУВАЧЕНИЙ - особа, щодо якої на підставі до-статності доказів про вчинення нею злочину вустановленому законом порядку винесена постанова пропритягнення до участі у справі як О. З моменту визнан-ня особи О. до неї можуть бути застосовані заходипроцесуального примусу, зокрема: відсторонення відпосади, накладення арешту на майно тощо. ВодночасО. набуває прав на слідстві: знати, в чому його обви-нувачують; давати показання щодо пред'явленого йомуобвинувачення або відмовитися від дачі показань івідповідей на запитання; мати захисника і побачення зним до першого допиту, надавати докази', заявлятиклопотання про допит свідків, про проведення очноїставки, про проведення експертизи, про затребування іприєднання до справи доказів, а також заявлятиклопотання з усіх інших питань, які мають значення длявстановлення істини у справі; заявляти відвід слідчому,прокурору, експерту, спеціалісту і перекладачу; з доз-98волу слідчого бути присутнім при виконанні окремихслідчих дій, ознайомлюватися з усіма матеріалами спра-ви після закінчення попереднього слідства, подаватискарги на дії та рішення слідчого і прокурора.ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН - добровільне громадськеформування, створене на основі єдності інтересів дляспільної реалізації громадянами своїх прав і свобод. О.г. може визнаватися політичною партією або гро-мадською організацією.ОБЛАСНИЙ СУД - судовий орган, що є однією зланок судової системи загальних судів. Судді О. с.обираються Верховною Радою України безстрокове, заподанням Міністерства юстиції України, погодженимз Верховним Судом України. О. с. діє у складі голови,заступників голови і суддів. До структури О. с. входятьпрезидія суду, судова колегія у цивільних справах ісудова колегія у кримінальних справах. О. с. у межахсвоїх повноважень розглядає справи як суд першоїінстанції, у касаційному порядку, в порядку нагляду і узв'язку з нововиявленими обставинами.ОБЛІГАЦІЯ (від лат. оЬІізаПо - зобов'язання, порука)- вид цінного папера, що надає власнику право наотримання процента від номінальної вартості О. О.випускаються, з дотриманням певної процедури, фінан-совими органами і розповсюджуються шляхом продажу.ОБМАН - надання неправдивих відомостей або завідомезамовчування тих чи інших обставин, повідомлення проякі, згідно з чинним законодавством, є обов'язковим.ОБОВ'ЯЗКИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ - полягаютьу необхідності виконувати такі дії:а) вести бухгалтерський облік, складати звітність профінансово-господарську діяльність і забезпечувати збері-гання її у строки, встановлені чинним законодавством;Обов'язкова частка у спадщиніОбов'язкове страхуванняб) подавати до державних податкових інспекцій таінших державних органів, відповідно до законодавства,декларації, бухгалтерську звітність та інші документиі відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податківта інших обов'язкових плажетів;в) сплачувати належні суми податків',г) допускати службових осіб державної податковоїадміністрації до обстеження приміщень, що використо-вуються для одержання доходів чи пов'язані з утриман-ням об'єктів оподаткування, а також для перевірок зпитань обчислення і сплати податків.Керівники і відповідні службові особи підприємств,установ і організацій та громадяни під час перевірок, якіпроводить державна податкова адміністрація, зобов'язанідавати письмові пояснення з усіх питань, що виникають,виконувати вимогл державної податкової адміністраціїщодо усунення виявлених порушень законодавства проподатки і підписати акт про проведення перевірки.Обов'язок юридичної особи щодо сплати податкуприпиняється із сплатою податку або скасуванням його.У разі ліквідації юридичної особи заборгованість зподатку сплачується в установленому законодавствомпорядку. Обов'язок громадянина щодо сплати податкуприпиняється із сплатою податку, і його скасуванням, атакож у разі смерті платника.ОБОВ'ЯЗКОВА ЧАСТКА У СПАДЩИНІ - частинаспадкового майна, яка переходить до спадкоємців,визначених законом, незалежно від заповіту. До нихналежать неповнолітні або непрацездатні діти спадко-давця (у тому числі усиновлені), непрацездатні дружина,батьки (усиновителі), утриманці померлого. О. ч. у с.становить не менше двох третин частки, яка належала бкожному із спадкоємців за законом. При визначеннірозміру обов'язкової частки враховується і вартістьспадкового майна, що складається з предметів домаш-нього вжитку. При визначенні О. ч. у с. враховується всеспадкове майно - як включене, так і не включене дозаповіту. При цьому, якщо обов'язкова частка може бутивиділена із незаповіданого майна, то спадкоємець одер-жує дві третини своєї законної частки із незаповіданоїчастини спадкового майна.ОБОВ'ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ - прямо визначені взаконі обов'язкові заходи, спрямовані на створеннягрошового (страхового) фонду за рахунок страховихвнесків, з коштів якого страхова організація відшкодовуєматеріальну шкоду та здійснює інші виплати у страховихвипадках. В Україні, за законом "Про страхування" від7 березня 1996 р., здійснюються такі види О. с.: медичнестрахування і державне особисте страхування військо-вослужбовців і військовозобов'язаних, призваних назбори; страхування осіб рядового, начальницького тавільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніхсправ; страхування медичних і фармацевтичних праців-ників на випадок інфікування вірусом імунодефіцитулюдини при виконанні ними службових обов'язків;страхування працівників митних органів, працівниківпрокуратури, народних депутатів, службових осібдержавної контрольно-ревізійної служби, службовихосіб державних органів у справах захисту прав спожива-чів, працівників відомчої та сільської пожежної охорониі членів добровільних пожежних дружин (команд), поса-дових осіб інспекцій державного архітектурно-будівель-ного контролю, спортсменів вищих категорій, працівни-ків державної лісової охорони, спеціалістів ветеринарноїмедицини, суддів, донорів крові та/або її компонентів,особисте страхування від нещасних випадків на транс-порті, членів екіпажу та авіаційного персоналу, працівни-ків замовника авіаційних робіт, осіб, пов'язаних іззабезпеченням технологічного процесу при виконанніавіаційних робіт, та пасажирів, які перевозяться за йогозаявкою без придбання квитків, ризикових професійнародного господарства - від нещасних випадків; стра-хування відповідальності повітряного перевізника і вико-навця повітряних робіт щодо відшкодування збитків,Обшукзаподіяних пасажирам, багажу, пошті, вантажу; страху-вання відповідальності експлуатанта повітряного судназа збитки, які можуть бути заподіяні ним при виконанніавіаційних робіт; страхування цивільної відповідаль-ності власників транспортних засобів; страхуванняавіаційних суден; обов'язкове страхування врожаюсільськогосподарських культур і багаторічних насадженьу радгоспах та інших державних сільськогосподарськихпідприємствах.ОБШУК - слідча дія і захід процесуального примусу,що полягає у примусовому обстеженні приміщень, діля-нок місцевості та окремих осіб з метою відшукати йвилучити знаряддя злочину, речі й цінності, здобутізлочинним шляхом, та інші предмети й документи, якімають значення для встановлення об'єктивної істини усправі, а також для виявлення злочинця.О. проводиться тільки з санкції прокурора.ОГОЛОШЕННЯ РОЗШУКУ - в кримінальномупроцесі дія щодо обвинуваченого або підсудного, колимісцеперебування цих осіб не встановлено. Розшукоголошується за постановою слідчого, судді чи заухвалою суду і доручається відповідним органам роз-шуку. О. р. не звільняє слідчого від обов'язку вживатизі свого боку всіх необхідних заходів до встановленнямісцеперебування обвинуваченого. До розшукуваногоможе бути вжитий будь-який, передбачений законом,запобіжний захід. Якщо обирається взяття під варту, товирішується питання і про етапування затриманого.ОКУПАЦІЯ (лат. оссираііо - володіння, заволодіння)- тимчасове насильницьке зайняття території іншоїдержави без придбання суверенних прав на неї. Вминулому вважалося, що відкриття невідомої ранішетериторії, встановлення на ній свого національногопрапора є достатньою підставою для приєднаня її доволодінь власної держави. Насправді ж О. нерідкоздійснювалася з порушенням прав місцевого населення.О. як спосіб придбання територій заборонена сучасним.міжнародним правом.ОМБУДСМЕН (від швед. отЬисІ&тап - представникчиїх-небудь інтересів) - спеціально обрана (призначена)посадова особа для контролю за дотриманням правлюдини різного роду адміністративними органами, а удеяких випадках - також приватними особами таоб'єднаннями. На відміну від прокуратури, О. здійснюєконтроль і веде розслідування з точки зору не тількизаконності, а й ефективності, доброчинності, справед-ливості. Посадові особи цього роду мають різні назви:власне О. - у скандинавських країнах, деяких штатахІндії, у Намібії; народний захисник - в Іспанії таКолумбії; посередник - у Франції; уповноважений зправ людини -у РФ та Україні-, адвокат народу - вРумунії.ОПИС МАЙНА - опис, який здійснює судовий вико-навець на виконання рішення суду в цивільній справі іззастосуванням такого заходу примусового виконання, якзвернення стягнення на майно боржника, а також навиконання ухвали, суду про забезпечення позову.ОПІКА - засіб захисту особистих і майнових прав таінтересів неповнолітніх, які не досягли 15 років і зали-шилися без батьківського піклування, а також повнолітніхосіб, визнаних судом недієздатними внаслідок душевноїхвороби або недоумства. О. може бути встановлена такожнад майном особи, яку суд визнав безвісно відсутньою. О.встановлюють державна адміністрація районів, районівміст Києва і Севастополя, виконкоми міських чи районниху містах, сільських, селищних рад народних депутатів замісцем проживання особи, яка підлягає О., або за місцемпроживання опікуна. Опікун призначається з числа осіб,близьких підопічному, або з числа осіб, виділених громад-ською організацією, або з числа інших осіб, які спроможніОрган державного управлінняОрдер на житлове приміщеннявиконувати опікунські обов'язки. О. припиняється: післядосягнення неповнолітніми 15 років; у разі поверненнянеповнолітніх, які не досягли 15 років, на виховання добатьків; якщо особа, яку було визнано недієздатною,видужала або її стан значно поліпшився і суд поновив її удієздатності', із смертю підопічного. (Пор. Піклування)ОРГАН ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ - первиннийелемент апарату державного управління (див. Держав-ний апарат), який створюється державою для здійснен-ня від її імені функцій державної виконавчої влади. Томуінша назва О. д. у.- орган державної виконавчої влади.О. д. у. - це організація працівників (державнихслужбовців) з наданими їй матеріальними (фінансовими,організаційно-технічними та ін.) ресурсами, що маєпевний обсяг державно-владних повноважень, тобтоофіційно встановлену компетенцію, і є юридичноюособою. За характером повноважень розрізняють органикомпетенції загальної (Кабінет Міністрів, виконкомимісцевих рад), галузевої (галузеві міністерства, комітетитощо) та міжгалузевої, або функціональної (міжгалузевіміністерства, державні комітети тощо). За порядкомвирішення питань, віднесених до їх компетенції, О. д. у.поділяються на колегіальні (Кабінет Міністрів, держ-комітети, виконкоми) і єдиноначальні (міністерства,інспекції, відділи та управління виконкомів). Іноді до О.д. у. відносять адміністрації державних підприємств,установ та організацій. Однак вони не є юридичнимиособами і фінансуються не з державного бюджету, а згоспрозрахункових джерел. Форми діяльності О. д. у.:видання правових актів управління, здійснення іншихюридичне значущих дій, проведення оперативно-органі-заційних заходів, здійснення матеріально-технічних дій.ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ (ООН) -найбільша міжнародна організація, утворена у 1945 р. зметою підтримання миру та безпеки, сприяння співро-бітництву між народами. Місце дислокації штаб-квартири ООН - м. Нью-Йорк, Сполучені ШтатиАмерики. Основоположні документи ООН - СтатутООН, прийнятий у 1945 р. (складається з Преамбули та11 статей), і Декларація принципів міжнародногоправа (1970 р.). Керівні органи ООН - ГенеральнаАсамблея і Рада Безпеки. Станом на 1 січня 1998 р.ООН налічувала 185 країн-членів.ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ - форма злочинноїдіяльності групи осіб. На відміну від простої груповоїзлочинності, що характеризується узгодженістю дійкількох осіб, О.з.-це діяльність групи осіб,об'єднаних в організацію, яка має структуру, спеціальнопристосовану для вчинення злочинів. Однією знайпоширеніших форм сучасної О. з. є мафія. За іншихчасів існували такі форми О. з., як флібустьєрські,корсарські, піратські общини - у морських країнах уXVII - XVIII ст., злочинницькі общини в Росії, щоназивалися "шайками", тощо. У чинному Кримінально-му кодексі України окремо передбачено відповідаль-ність учасників озброєної злочинної організації - банди(Див. Бандитизм). За законодавством багатьох країнпроти О. з. як найбільш небезпечної форми злочиннихдій вживаються спеціальні заходи боротьби.ОРДЕР НА ЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ (одрер від лат.оггіо - ряд, порядок, документ) - документ, на підставіякого здійснюється вселення в надане житлове примі-щення у будинках державного чи громадського житло-вого фонду або фонду ЖБК (ЖК). Він видається лише навільне житлове приміщення. О. може бути визнанонедійсним у судовому порядку в разі: подання громадя-нами відомостей, згідно з якими відсутня дійсна потребау поліпшенні житлових умов; порушення прав іншихгромадян або організацій на зазначене в О. житловеприміщення; неправомірних дій осіб при вирішенніпитання про надання житлового приміщення, а також вінших випадках.ОрендаПарламентська республікаОРЕНДА (від лат. агепгіо - здаю в найми, наймаю)тимчасове використання майна (земельної ділянки,транспортного засобу, службового приміщення тощо) заплату на праві угоди про О.ОСНОВНІ ПРАВА ЛЮДИНИ - певні можливості лю-дини, необхідні для її існування та розвитку у конкретно-історичних умовах. Визначаються досягнутим еконо-мічним, духовним, соціальним рівнем розвитку людства.Мають бути загальними і рівними для кожної людини.ОСОБА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ - суб'єкт цивільнихвідносин - фізичні особи (громадяни) та юридичніособи. У Конституції України з урахуванням міжнарод-ного правового досвіду закріплені такі важливі цивільніправа, як "право на вільний розвиток своєї особистості,якщо при цьому ^е порушуються права і свободи іншихлюдей", "право на життя", "право на повагу догідності", "право на підприємницьку діяльність","право на приватну власність" тощо.ОСОБИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА - особи, які не належатьдо громадянства будь-якої держави. (Див. Іноземці.)ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА - цивільні праваособи, об'єктом яких є блага, що позбавлені майновогозмісту, проте, нерозривно пов'язані з суб'єктом права,визнані державою та потребують правової охорони(ім'я, авторське ім'я, честь і гідність, життя і здоров'я,тілесна недоторканність тощо).ОСУДНІСТЬ - нормальний стан психічно здорової лю-дини, що дістає вияв у здатності усвідомлювати свої діїі керувати ними.ОХОРОНА ПРАЦІ - система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієніч-них і лікувально-профілактичних заходів, спрямованихна збереження здоров'я і працездатності людини у про-цесі праці.106ОЧНА СТАВКА - одночасний допит двох, ранішедопитаних осіб, які давали істотно суперечливі пока-зання, з метою усунення цих суперечностей.ПАЙ (від турецьк. рау - частина, жереб, доля) - части-на, частка, сума внеску, яка вноситься у загальну справуокремим його учасником. П. є свідченням членства іправа участі в управлінні розподілом прибутків(наприклад, кооперативний П., акціонерний П.).ПАРЛАМЕНТ (від франц. рагіег - говорити)представницький виборний (інколи - у деякій частиніскладу - призначуваний) законодавчий орган держави.У США та інших країнах Америки П. називаєтьсяКонгресом, у Турції - Великими національними зборами,у Швеції - Ріксдагом і т. ін. В Україні єдиним виборнимзаконодавчим органом є Верховна Рада України, щоскладається з народних депутатів України, які обира-ються строком на чотири роки на основі загального,рівного і прямого виборчого права шляхом таємногоголосування. Порядок діяльності П. України, його повно-важення та статус депутатів Верховної Ради Українивизначаються Конституцією України, регламентом тазаконом України "Про статус народного депутата".ПАРЛАМЕНТСЬКА МОНАРХІЯ -державний лад, заяким глава держави - монарх - не може прямовпливати на склад і політику уряду, що формуєтьсявиключно парламентом і підзвітний лише йому (П. м.існує в Англії, Данії, Швеції, Японії).ПАРЛАМЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА - державний лад,за яким глава держави - президент - не можевпливати на склад і політику уряду, що формуєтьсявиключно парламентом і підзвітний виключно йому(П. р. є Італія, ФРН та ін.).Пасивне виборче правоПідприємництвоПАСИВНЕ ВИБОРЧЕ ПРАВО - право громадянинабути обраним до представницького органу державноївлади.ПАСПОРТ (франц. разаерогі, від раазе - прохід і рогі- гавань, первісне - дозвіл на відплиття) - основнийдокумент встановленого зразка, який засвідчує особугромадянина. П. одержують всі громадяни України, якідосягли 16 років.ПАСПОРТНА СИСТЕМА В УКРАЇНІ - сукупністьнормативних актів (правил), що встановлюють порядокобліку та регулюють пересування громадян введеннямєдиного документа (паспорта), що посвідчує особу, їїпрописку, реєстрацію та виписку. Цими самими правила-ми регулюється здресно-довідкова робота. П. с. є засобомобліку населення, регулятором процесів внутрішньої міг-рації, сприяє виконанню громадянами своїх прав і обо-в'язків перед державою, а також зміцненню законностіта правопорядку. Забезпечення виконання правил П. с.покладено на паспортну службу МВС України, началь-ників ЖЕКів, комендантів і завідуючих гуртожитками.ПАТЕНТ {від лат. раіепа (ра^еп^іа) - відкритий,очевидний] - юридично-технічний документ, якийзасвідчує авторство і право на винахід. П. видається напевний строк компетентним державним органом вина-хіднику або його правонаступнику.Патентовласник має право на власний розсуд розпо-ряджатися винаходом, корисною моделлю чи промисло-вим зразком, тобто укладати будь-які угоди з відчужен-ня зазначених об'єктів (продати, обміняти, подарувати,передати у спадщину тощо).ПЕНЯ - різновид неустойки, грошова сума, яка стягу-ється з боржника на користь кредитора в разі невико-нання або неналежного виконання зобов'язання, зокремаза прострочки виконання договірних зобов'язань.ПЕРЕВАГИ - особливі гарантії, що створюють специ-фічний правовий статус для конкретних осіб, визначе-них законом.ПЕРЕВИЩЕННЯ ВЛАДИ АБО ПОСАДОВИХ ПОВ-НОВАЖЕНЬ - посадовий злочин, який полягає увчиненні посадовою особою дій, що явно виходять замежі наданих їй законом прав і повноважень, якщовони завдали істотної шкоди державним чи громадськимінтересам або правам та інтересам окремих фізичних чиюридичних осіб.ПЕРЕДАЧА НА ПОРУКИ - одна з форм звільненнявід кримінальної відповідальності, що застосовуєтьсясудом, прокурором, слідчим і органом дізнання (за зго-дою прокурора) за заявою громадської організації аботрудового колективу, якщо злочин і особа, яка його вчи-нила, не становлять великої суспільної небезпечності.ПЕРЕКОНАННЯ І ПРИМУС - методи державногоуправління, які застосовуються для підтримання суспіль-ної дисципліни, забезпечення і охорони законності, дляспрямування окремих громадян і колективів надодержання встановлених у цьому суспільстві норм.Основним є метод переконання.ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ЗА КРИТИКУ - умисне ущем-лення посадовою особою охоронюваних законом прав таінтересів громадян, пов'язане з наступним пересліду-ванням критикуючого. П. за критичні виступи абозауваження, що містяться у скаргах, пропозиціях, заявахгромадян, карається законом.ПІДОЗРЮВАНИЙ - особа, затримана за підозрою увчиненні злочину, особа, до якої застосовано запо-біжний захід до винесення постанови про притягненняїї до відповідальності як обвинуваченого.ПІДПРИЄМНИЦТВО - самостійна, ініціативна, систе-матична, на власний ризик діяльність з виробництваПідсуднийПовноваження власникапродукції, виконання робіт, надання послуг та заняттяторгівлею з метою одержання прибутку.ПІДСУДНИЙ - особа, яка була притягнута до участі всправі як обвинувачений після віддання її до суду.ПІКЛУВАННЯ -- засіб захисту особистих і майновихправ та інтересів неповнолітніх віком від 15 до 18 років,які залишилися без батьківського опікування, а такожповнолітніх осіб, визнаних судом обмежено дієздатнимивнаслідок зловживання спиртними напоями або нарко-тичними засобами, чи осіб, які за станом здоров'я неможуть самостійно захищати свої права. П. встановлю-ється у тому самому порядку, що й опіка. П. припиняєть-ся: після досягнення подопічним 18 років; у разіодруження неповнолітньої особи; у разі скасування судомобмеження у дієздатності особи, яка зловживаласпиртними напоями або наркотичними засобами; якщовідпала причина встановлення П. над особою, яка застаном здоров'я не могла самостійно захищати своїправа; внаслідок смерті особи, яка перебувала під П.ПІЛЬГИ - встановлені законодавством або іншиминормативними актами переваги, що надаються особі(або групі осіб) порівняно з іншими громадянами.ПІЛЬГИ НЕПОВНОЛІТНІМ - особливі права іпереваги в галузі охорони праці, робочого часу, часувідпочинку та деяких інших умов праці, що надаютьсяособам, які не досягли 18 років. Зокрема, неповноліт-нім працівникам віком від 16 до 18 років встановленотривалість робочого часу 36 годин на тиждень, а вікомвід 15 до 16 років - 24 години на тиждень; праців-никам молодше 18 років щорічна відпустка надаєтьсятривалістю один календарний місяць; заробітна платанеповнолітнім при скороченій тривалості щоденноїроботи виплачується у такому ж розмірі, як особам, щоpI2   ? O @?gd·2GVZ|?? B®XA. ? ? i [email protected]@c¦eio8 4¤bO„c¦?®Ueне випов-нилося 18 років, заборонено залучати до роботи унічний час та до понадурочних і важких робіт, робіт ізшкідливими та небезпечними умовами праці, а такождо підземних робіт, робіт, пов'язаних з підніманням іпереміщенням речей, маса, яких перевищує встановленідля неповнолітніх норми, тощо.ПОБУТОВА ТРАВМА (травма - від грецьк. Ігаутарана) - ушкодження здоров'я внаслідок нещасноговипадку в побуті. При настанні тимчасової непраце-здатності, спричиненої П. т., лікарняний листок (а отже,й матеріальна допомога) надається з шостого дня непра-цездатності (до цього видається -довідка про тимчасовунепрацездатність). Якщо П. т. є наслідком стихійноголиха, тобто надзвичайних обставин (землетрус, ураган,град, пожежа тощо), які не піддаються впливові людини,або якщо травма є наслідком анатомічного дефектупотерпілого, лікарняний листок і матеріальна допомоганадаються за весь період непрацездатності на загальнихпідставах. При настанні інвалідності внаслідок П. т.пенсія призначається на тих самих умовах, що й принастанні інвалідності внаслідок загального захворювання.ПОВНЕ ТОВАРИСТВО - вид господарського това-риства, об'єднання, всі учасники якого займаютьсязаконною підприємницькою діяльністю і несуть солідарнувідповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїммайном. Назва "П. т." певною мірою має умовнийхарактер: вона не означає, що учасники П. т. об'єднуютьвсе своє майно і всі зусилля для діяльності. Повною євідповідальність учасників у відносинах з кредиторами.У П. т. вступають особи, яких об'єднують високазаінтересованість у спільній діяльності і довірчийхарактер взаємовідносин. Діяльність П. т. регулюєтьсяЗаконом України "Про господарські товариства" від 19вересня 1991 р.ПОВНОВАЖЕННЯ ВЛАСНИКА - полягають у при-належності власникові прав володіння, користування іПодаткиПозивачрозпорядження майном у межах, встановлених зако-нодавством.ПОДАТКИ - обов'язкові платежі, що мають сплачуватиюридичні та фізичні особи для покриття державнихвидатків. В Україні існують два види П.: 1) державні: надодану вартість, на прибуток, прибутковий з фізичнихосіб тощо; 2) місцеві П. та збори (реєстраційні, нарекламу тощо).ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ - утворена у1990 р. для контролю за виконанням податкового зако-нодавства, правильністю обчислення та своєчасністюсплати податків, зборів, а також для захисту інтересівдержави в судових органах по справах про сплатуподатків.ПОДВІЙНЕ ГРОМАДЯНСТВО - перебування особиодночасно у громадянстві двох держав. Перебуваючина території однієї з цих держав, вона повністю під-порядковується її законам. Законодавство Українидопускає П. г. на підставі двосторонніх міжнароднихдоговорів (ст. І Закону "Про громадянство України").ПОДІЛ ВЛАДИ - конституційне розмежування влад-них компетенцій та повноважень між законодавчою,виконавчою і судовою гілками влади. У ст. 6 Консти-туції Україми зазначено, що державна влада вУкраїні здійснюється на засадах її поділу на законо-давчу, виконавчу і судову.ПОДІЯ - різновид юридичних фактів, які виникаютьнезалежно від волі суб'єктів правовідносин.ПОЗАШЛЮБНІ ДІТИ - діти, які народилися у батьків,що не перебувають між собою у шлюбі. Походженнятаких дітей встановлюється залежно від того, як цепитання вирішують батьки з урахуванням тих мож-ливостей, що надає Їм законодавство. Батьки можутьподати спільну заяву про батьківство до органів реєстра-ції актів громадянського стану; реєстрація походженнядитини від певного батька може відбуватися також напідставі рішення суду. При народженні дитини у матері,яка не перебуває у шлюбі, якщо немає спільної заявибатьків і рішення суду про встановлення батьківства,запис про батька дитини в актових книгах здійснюєтьсяза прізвищем матері; ім'я, по батькові записуються за їївказівкою. Діти, походження яких встановлено заспільною заявою батьків або за рішенням суду, мають тісамі права і обов'язки щодо батьків та їхніх родичів, щой діти, які народилися від осіб, які перебувають у шлюбі.ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ - санкціядо батьків, які порушують свій обов'язок щодо вихован-ня неповнолітніх дітей. Застосовується у сімейному ікримінальному праві. У кримінальному праві П. б. п.призначається як додаткова міра покарання. П. б. п.як основна міра покарання допускається лише тоді,коли суд встановив зловживання цими правами з бокувинного. Найчастіше застосовується як міра сімейно-правової відповідальності.ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ - вид основного кримінальногопокарання, що полягає у примусовій ізоляції засудже-ного від суспільства на вказаний у вироку суду строк успеціально призначених для цього виправно-трудовихустановах (установах виконання покарань).ПОЗБАВЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРАВА - видадміністративного стягнення, що полягає у поз-бавленні права керування транспортними засобами таправа полювання на певний строк за грубі або система-тичні порушення порядку користування цими правами.ПОЗИВАЧ - фізична або юридична особа, учасникцивільного або кримінального процесу, який (які)пред'являє через суд до відповідача позов по спорах,що виникають у цивільних, сімейних, трудових і коопе-ративних правовідносинах, якщо хоча б однією із сто-ПозикаПосадарін у спорі є громадянин, або позов до обвинуваченогочи осіб, які несуть матеріальну відповідальність за діїобвинуваченого, про відшкодування матеріальної шко-ди (збитків), заподіяних злочином.ПОЗИКА - цивільний договір, за яким одна сторона(позикодавець) передає другій стороні (позичальникові)у власність або оперативне управління гроші або речі,а позичальник зобов'язується повернути позикодавцевітаку ж суму грошей або рівну кількість речей того жроду і якості.ПОЗОВ - звернення заінтересованої або іншої,уповноваженої на те, особи до суду з проханням пророзгляд спору і захист суб'єктивних прав.ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ - строк для судового захиступрава за позовом особи, право якої порушено. Сплив П.д. тягне за собою певні правові наслідки: у цивільно-правових відносинах - втрату права на позов, навиконання рішення; у кримінально-правових відносинах- неприпустимість порушення кримінальної справи абоїї провадження, неможливість притягнення до кримі-нальної відповідальності або виконання вироку.ПОКАРАННЯ - міра державного примусу, що засто-совується тільки судовими органами до осіб, яківчинили злочин. Виражається у позбавленні певних,належних цій особі, благ. Головною функцією покаран-ня є виховання винних, недопущення ними та іншимиособами протизаконних вчинків у майбутньому.ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ (політика - від грецьк. роІШса- державна діяльність) - добровільне об'єднаннялюдей, що виражає волю певної соціальної групи іпрагне здобути або утримати державну владу, здійсни-ти вплив на політику держави у відповідності зі своєюпрограмою суспільного розвитку.ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА - єдність всіх державних,громадських об'єднань і трудових колективів соціальненеоднорідного (зокрема класового) суспільства. П. с. (увузькому розумінні) іноді називають політичною орга-нізацією суспільства.ПОМИЛУВАННЯ - повне або часткове звільненнязасудженого від покарання. В Україні П. здійснюєтьсяПрезидентом держави.ПОМ'ЯКШУЮЧІ ОБСТАВИНИ - умови, за яких усудочинстві враховуються фактори, що зменшуютьсоціальну небезпечність злочину чи іншого право-порушення та осіб, які їх вчинили. До них належать,наприклад, відвернення винним шкідливих наслідківвчиненого злочину, відшкодування завданої втрати чиусунення заподіяної шкоди тощо.ПОПЕРЕДЖЕННЯ - адміністративне стягнення,яке дістає вияв у офіційній негативній оцінці поведінкиз боку державного органу (посадової особи) і є застере-женням проти вчинення протиправних діянь у майбут-ньому.ПОПЕРЕДНЄ ВИПРОБУВАННЯ - захід, який можебути обумовлений угодою сторін при укладеннітрудового договору, з метою перевірки відповідностіпрацівника роботі, що йому доручається, з обов'язковимзастереженням у наказі про прийняття на роботу вмежах чинного законодавства.ПОПЕРЕДНЄ СЛІДСТВО - регламентована кримі-нально-процесуальним законом діяльність органівдізнання та П. с. з встановлення обставин вчиненнязлочину та осіб, причетних до нього. П. с. є важливимзасобом припинення та запобігання злочинам.ПОСАДА - визначена структурою і штатним розкладомпервинна структурна одиниця державного органу таПосадова особаПраво (об'єктивне юридичне)його апарату, на яку покладено встановлене норматив-ними актами коло службових повноважень.ПОСАДОВА ОСОБА - особлива категорія службовцівдержавних і громадських органів, установ, організацій,підприємств, які займають постійно або тимчасово, запризначенням, вибором чи в іншому встановленомупорядку передбачені штатним розписом посади і право-мочні здійснювати юридичне значимі дії, спрямовані навстановлення, зміну або припинення правових відносин.Зміст і обсяг таких дій різні і визначаються займаноюпосадою. В межах своєї компетенції одні П. о. маютьправо призначення (прийому) на роботу і звільнення,видання правових актів, інші є розпорядниками креди-тів, можуть застосовувати щодо підлеглих, разом абоза погодженням з профкомом, заходи заохочення, а занеобхідності - дисциплінарного впливу.ПОСОБНИК - особа, яка сприяла вчиненню злочинупорадами, вказівками, наданням засобів або усуненнямперешкод, а також особа, яка заздалегідь обіцяла схова-ти злочинця, знаряддя і засоби вчинення злочину, слідизлочину або предмети, добуті злочинним шляхом. Сту-пінь і характер участі П. у вчиненні злочину врахову-ються судом при призначенні покарання.ПОСТАНОВА - 1 ) нормативний акт органу законодав-чої влади - Верховної Ради України - з організа-ційних питань (про порядок введення в дію закону, прорезультати розгляду Верховною Радою якогось питаннятощо); 2) нормативний акт вищого органу виконавчоївлади - Кабінету Міністрів України - з загальнихпитань, питань економіки, промислової політики, освіти,культури тощо; 3) процесуальний документ, якийприймають: орган дізнання, слідчий, прокурор настадії порушення кримінальної справи, провадженняпопереднього слідства, віддання обвинуваченого досуду з різних процесуальних питань; суддя одноособовез питань, що виникають у ході судового слідства. Питан-ня, з яких виноситься П. у кримінальному процесі,визначені кримінально-процесуальним законодавством;4) рішення вищого суду з приводу перегляду вироку,рішення, ухвали, що вступили в законну силу; 5) актПленуму Верховного Суду України, що містить роз'яс-нення з загальних питань судової діяльності та з питаньзастосування законодавства, які виникають при роз-гляді судами кримінальних і цивільних справ.ПОТЕРПІЛИЙ - особа, якій злочином заподіяноморальної, фізичної або майнової шкоди. Учасникомпроцесу така особа стає з моменту визнання її П. запостановою особи, яка провадить дізнання, слідчого,судді або за ухвалою суду. П. вправі: давати показанняу справі, надавати докази, заявляти клопотання, знайо-митися з усіма матеріалами справи - з моментузакінчення попереднього слідства, а у справах, пояких останнє не провадилося, - після віддання обвину-ваченого до суду; брати участь у судовому розглядісправи', заявляти відводи; подавати скарги.»ПРАВА, ЗА ЯКИМИ СУДИТЬСЯ МАЛОРОСІЙСЬ-КИЙ НАРОД», - збірник норм феодального права(1743 р.), якими визначалися юридичні основи май-нових, шлюбно-сімейних відносин в Україні, а такожвстановлювалися покарання за кримінальні злочини.Проект збірника був поданий на затвердження Сенату,але через обмеження автономії України офіційноїчинності не набув, хоч і застосовувався на практиці.ПРАВА НАЦІЇ - певні можливості кожної нації (іншоїетнічної спільності, народу), необхідні для нормальногоїї існування й розвитку в конкретно-історичних умовах,об'єктивно зумовлені досягнутим рівнем розвиткулюдства. П. н. мають бути загальними для всіх народів.ПРАВО (ОБ'ЄКТИВНЕ ЮРИДИЧНЕ) - системазагальнообов'язкових правил фізичної поведінки -соціальних норм, встановлених або санкціонованихПравова деонтологіяПравова ідеологіядержавою, які виражають волю певної частини соціаль-не неоднорідного суспільства і спрямовані на врегу-лювання суспільних відносин відповідно до цієї волі;забезпечуються державою.ПРАВОВА ДЕОНТОЛОГІЯ (деонтологія - від грецьк.гіеоп (гіеопіоз) - потрібне, необхідне + 10^05 - понят-тя, вчення] - система загальних знань про юридичнунауку, практику, вимоги до професійних та особистихякостей юриста, систему формування цих якостей.У широкому розумінні деонтологія - розділ етичноїтеорії, в якому розглядаються проблеми обов'язку,моральних вимог і нормативів. Термін застосував Бентам,який вживав його для визначення вчення про мораль уцілому. Пізніше деонтологію почали відрізняти відетичної аксіології (від грецьк. ахіа - цінність + 10^05) -теорії добра та зла, моральних цінностей взагалі.Загальна деонтологія вивчає узагальнені принципиповедінки, її форми, моральні та суспільні ідеали.У більш вузькому значенні деонтологією називаютьпрофесійну етику медиків, яка ставить за мету підви-щення ефективності лікування за допомогою заходівпсихотерапії, дотримання лікарського етикету тощо.Основним змістом П. д. є визначення основних вимогдо професійних та особистих якостей юриста. Поряд зцим, П. д. включає загальні знання про юридичну наукуі практику, оскільки вона є навчальною дисципліною, зякої починається вивчення юриспруденції.В Україні перші спроби розробки П. д. були здійсненідоцентом Київської вищої школи МВС СРСР А. Ф. Воз-Ним на початку 1980-х рр. Проблеми П. д. стали активнорозроблятися на початку 1990-х рр. Нині П. д. як наукаперебуває у стадії становлення та розвитку.ПРАВОВА ДЕРЖАВА - держава, в якій втілюютьсяв життя декілька основоположних принципів. Серед нихнайважливіше значення має принцип панування зако-ну. Цей принцип дістає вияв: у високому авторитеті118закону в суспільстві, загальній повазі до нього, у тому,що всі підзаконні правові акти відповідають закону, авсі рішення державних органів і посадових осібприймаються лише на основі закону і з дотриманнямйого вимог.ПРАВОВА ІДЕОЛОГІЯ (ідеологія - від грецьк. ісіеапочаток, основа, першообраз + 10^05 - поняття, вчення)- система правових ідей, поглядів, вимог окремихлюдей та їх угруповань, громадських організацій, самоїдержави, які грунтуються на певних наукових і полі-тичних уявленнях і знаннях. Це уявлений образ права,його відображення у правових нормах, поняттях, вис-новках, теоріях і концепціях; це відображення права, якеможе бути існуючим або існувавшим, бажаним (при-пустимим) або небажаним.Правові ідеї хоча й народжуються у людському мозку,проте джерелами їх виникнення та причиною розвитку єправова, соціальна, економічна, політична дійсність,практична діяльність людей, у процесі якої правові ідеї,погляди, соціальні та політичні вимоги народжуються,збагачуються, змінюються, концентруючи результатиюридичної практики.П. і. здатна впливати на всі сторони громадськогожиття, передусім - на економіку, політику і навітьприроду, оскільки, втілюючись у правових нормах таправових принципах, у людській свідомості, вона впли-ває на поведінку людей.Формування П. і. відбувається як процес теоретичногоусвідомлення загальнолюдських інтересів, цілей та зав-дань суспільства у сфері правового життя.Як державно-правове явище П. і. має складну будову.Характеризується різними аспектами, сторонами, граня-ми і так само, як і юридична наука, є багатопрофільною.До складу П. і. можна віднести різні за формоювідображення державно-правових явищ (колишні, тепе-рішні, майбутні); уявлення про державно-правові явища;державно-правові категорії і поняття, концепції, теорії.Правова культура особиПравовий нігілізмПРАВОВА КУЛЬТУРА ОСОБИ - обумовлена право-вою культурою суспільства властивість, що характери-зується повагою особи до права, достатнім знанням зміс-ту його норм і вмінням їх додержувати, а також активноюправомірною поведінкою в усіх життєвих ситуаціях.ПРАВОВА КУЛЬТУРА СУСПІЛЬСТВА - складовачастина загальної культури, сукупність факторів, щохарактеризують рівень правосвідомості, досконалостізаконодавства, організації роботи з його дотримання,стан законності і правопорядку. Розрізняють П. к. с.і правову культуру окремих осіб (див. Правовакультура особи).ПРАВОВА НОРМА - Див. Норма права.ПРАВОВА СИСТЕМА - у широкому значенні сукуп-ність взаємопов'язаних однорідних юридичних засобів(явищ), за допомогою яких органи влади здійснюютьстабілізуючий, регуляційний та управлінський вплив насуспільні відносини (шляхом закріплення, конкретногочи загального регулювання, дозволу, зобов'язання,заборони, переконання і примусу, попередження, вста-новлення санкцій тощо). У більш вузькому значенні П.с. - це єдність правових норм національного права тазаконодавства, які складаються з центральної частини(конституції), периферійних (галузевих) і комплекс-них (міжгалузевих) законів. Певну кількість норма-тивно-правових. актів, що видаються на основі єдинихпринципів, іноді теж називають П. с.ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ - соціально-правова та педа-гогічна допомога особі, передусім молодій, у формуванніправової свідомості та правової культури, вихованніпочуття людської гідності, розуміння соціальної цінностіправа; найгуманніший спосіб профілактики правопору-шень, подолання явищ і наслідків правового нігілізму.П. в. являє собою процес правової соціалізації особи,сприйняття нею вимог права, його результативногозначення. У широкому розумінні цей процес є наслідкомвпливу на людину багатьох факторів соціально-еконо-мічного укладу життя, політичного режиму, внутрішньоїполітики, ідеологічних норм законодавства та юридичноїпрактики, моральної атмосфери, традицій суспільства, атакож загальної освіти та юридичного навчання.П. в. у вузькому значенні - це різновид соціальноїдіяльності з надання громадянам правового та педа-гогічного захисту (допомоги) громадськими та благодій-ними організаціями, правоохоронними органами, батька-ми щодо з'ясування прав та обов'язків, можливостіреалізації їх у різних сферах життя; юридична,педагогічна та психологічна допомога', іншацілеспрямована діяльність, яка має на меті формування угромадян правових ідей, уявлень, традицій, емоцій',правових оцінок, моделей і зразків норм поведінки.ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ - здійснюваний держа-вою за допомогою всіх юридичних засобів владнийвплив на суспільні відносини з метою їх упорядкування,закріплення, охорони й розвитку, а також вплив наповедінку та свідомість громадян шляхом проголошен-ня їх прав та обов'язків, встановлення певних дозволівта заборон, затвердження певних правових актів тощо.ПРАВОВИЙ ЗВИЧАЙ - санкціоноване і забезпе-чуване державою звичаєве правило поведінки. П. з. якджерело права визнавали у Древньому Римі. Але длявизнання таким П. з. має: не суперечити правовійпрактиці, відповідати потребі правового регулюваннятієї чи іншої ситуації; бути прикладом однаковоговирішення аналогічних питань. П. з. є поширенимвитоком міжнародного права.ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ (нігілізм - від лат. піНіІніщо, нічого) - крайній прояв правового невігластва,відкидання або ігнорування права, юридичних норм ізагальноприйнятих правових цінностей, зневажливеставлення до правових принципів і традицій. Як антиподПравовий нігілізмПравові емоціїправової культури П. н. породжує правопорушеннянавіть кримінального характеру.Носії П. н. мають низький рівень правосвідомості іправової культури, з одного боку, і тверду впевненістьу вседозволеності і правильності своїх дій - з другого.Право вони вважають лише якоюсь примхою, незнач-ною перешкодою для досягнення власних цілей.Антиправові настрої найбільш поширились післяЖовтневої революції, коли юридичні норми підмінялисьтак званою пролетарською правосвідомістю "революцій-не настроєних мас".Розвитку П. н. значною мірою сприяли грубі пору-шення законності за часів культу особи та побудовикомуністичного суспільства. Посилювався командно-адміністративний тиск, зростала невіра у реальністьдемократичних принципів.Юристи - вчені та практики вимушені були діяти увідповідності не з законом, а з настановами партійногокерівництва, рішеннями партійних з'їздів. Правоохо-ронні органи заплющували очі на правопорушенняноменклатурних працівників.За умов адміністративно-командної системи пору-шення вимог закону і підміна його "міцною волею",власним розсудом мали поширений характер.Після проголошення незалежності України явища П.н. не зникли, а навпаки - поширились. Але змінилисьпередумови, причини зневажливого ставлення до закону.Найпоширенішими серед них, як свідчать результатисоціологічних досліджень, є падіння рівня життя людей,інфляція, зростання цін на товари, нестабільність іневисока якість нового законодавства, зневіра грома-дян у можливості розбудови незалежної правової дер-жави, криза влади, помилки керівництва тощо.П. н., так би мовити, у "чистому вигляді" (тобтоігноруванні всіх без винятку норм права) зустрічаєтьсярідко. Більш поширеним є прихований, або латентний,П. н., коли ігнорується якась конкретна правова нормаабо галузь права.ПРАВОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ - об'єктивне (вираженезовні) рішення органу держави у конкретній справі,якому надаються безумовна обов'язковість, нормативнавпорядкованість і поширення чинності при розв'язанніусіх наступних аналогічних справ.ПРАВОВІДНОСИНИ - врегульовані нормами правасуспільні відносини, учасники яких є носіями суб'єк-тивних прав і обов'язків. Виникають при настанніпередбачених законом юридичних фактів.ПРАВОВІ ГАРАНТИ - встановлені законом засобибезпосереднього забезпечення, використання, додержан-ня, виконання і правильного застосування норм права.ПРАВОВІ ЕМОЦІЇ (емоції - франц. етоііоп, від лат.егпоуео - хвилюю, збуджую) - важливий елементправової психології, правосвідомості, специфічнаформа ставлення людини до права та правових явищ.П. е. дають поштовх до правомірної або протиправноїповедінки чи утримують від будь-якої дії. (Див. Правовіпочуття.)П. е. притаманні всі ознаки, які характеризуютьемоціональні явища у їх фізіологічному розумінні. Спе-цифічну обумовленість П. е. надає їх зв'язок з правом і,перш за все, з рівнем правосвідомості людини. П. е.бувають позитивні й негативні, фізіологічні й патологіч-ні, прості й складні, первинні й вторинні. Найпошире-нішими емоціями у правових сферах є емоції страху,гніву, невдоволення, обурення, здивування, радощів,надії тощо.Джерелом або поштовхом для певного типу П. е., яківикликають відповідний характер поведінки, найчастішебувають якась життєва ситуація або протиріччя міжпотребами, бажаннями та реальними можливостями лю-дини, задоволенню яких сприяють або заважають пра-вові вимоги (норми). Кожна ситуація, у якій опиняєтьсялюдина, конкретна, нерідко несподівана і впливає налюдські почуття, свідомість, викликає певні емоції, якіПравові почуттяПраво на відпочиноксприяють прийняттю конкретного рішення і супровод-жують саму дію або поведінку людини.У житті людини трапляється дуже багато ситуацій, якідестабілізують її нормальний фізичний стан і можутьспровокувати протиправну поведінку всупереч ранішесформованим позитивним правовим переконанням. Це -різного роду душевні потрясіння, непередбачені обстави-ни, протиправна поведінка інших людей тощо. ХарактерП. е. може змінюватись під впливом фармакологічнихпрепаратів, токсичних речовин, алкоголю тощо.ПРАВОВІ ПОЧУТТЯ - елемент правової психології,правосвідомості, особливий вид психологічного сприй-няття права та правових явищ, емоційна реакція, пов'я-зана з правовою дійсністю, правові переживання.П. п. стимулюють сприйнятливість людини, соціаль-них угруповань, "посадових осіб, державних органів,засобів масової інформації тощо до права, правопо-рядку, стилю реалізації правових норм і принципів, дозаконотворчого процесу, практичної діяльності право-охоронних органів тощо.Розрізняють такі П. п., як повага чи неповага дозакону, ставлення до законності, почуття відповідаль-ності, справедливості. (Див. Правові емоції)ПРАВО ВЛАСНОСТІ - система правовідносин, якізакріплюють і охороняють належність матеріальних ідуховних (інтелектуальних) благ певним особам чиколективам, передбачають обсяг і зміст прав власникащодо належного йому майна або іншого блага, способиі межі здійснення цих прав.ПРАВО ВОЛОДІННЯ - фактичне володіння річчю,що створює для власника можливість безпосередньоговпливу на неї.ПРАВОЗДАТНІСТЬ - закріплена у законодавстві ізабезпечена державою можливість суб'єкта мати юри-дичні права і нести юридичні обов'язки.ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА - вчинки (діяння), якіне суперечать приписам правових норм або основнимпринципам права певної держави.ПРАВО НА БЕЗПЕЧНЕ ДОВКІЛЛЯ (ст. 50 Консти-туції) - полягає в організації високого рівня охоронинавколишнього природного середовища, який гарантуєнормальну екологічну обстановку та запобігання небезпе-ці для життєдіяльності населення. Кожний громадянинмає право на подання до суду позовів про відшкоду-вання шкоди внаслідок негативного впливу на довкіллядіяльності підприємств, установ, організацій та окремихгромадян. Така шкода підлягає компенсації у повномуобсязі. Екологічна інформація визнається відкритою,забороняється її засекречувати. Держава здійснюєзаходи щодо охорони довкілля шляхом їх фінансування збюджету, проведення екологічних експертиз проектівгосподарської та іншої діяльності, державного контролюза дотриманням екологічних стандартів тощо.ПРАВО НА ВІДМОВУ ДАВАТИ ПОКАЗАННЯ АБОПОЯСНЕННЯ ЩОДО СЕБЕ, ЧЛЕНІВ СІМ'Ї АБОБЛИЗЬКИХ РОДИЧІВ, коло яких визначається зако-ном (ст. 63 Конституції), - ліквідувало правне проти-річчя між моральною нормою і вимогою закону, якийштовхав людину свідчити проти близьких. Відмова дава-ти показання щодо себе є складовою частиною права назахист від підозри або обвинувачення у вчиненні злочи-ну. Це право конкретизується чинним кримінально-процесуальним законодавством.ПРАВО НА ВІДПОЧИНОК (ст. 45 Конституції)органічно пов'язане з оптимальною організацією праці.Кожен, хто працює, має необхідність у відтворенніфізичного, морально-психологічного та інтелектуальногопотенціалу. П. на в. забезпечується встановленням нор-мальної тривалості робочого часу, наданням щорічноївідпустки, встановленням перерви між змінами тощоПраво на відшкодування шкоди, заподіяної державними органамиПраво на житло(див. Робочий тиждень. Робочий час. Скороченийробочий час).ПРАВО НА ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАПО-ДІЯНОЇ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ (ст. 56Конституції), - закріплює принцип майнової відпові-дальності держави перед власними громадянами.Незаконні рішення, дія чи бездіяльність органів держав-ної влади, місцевого самоврядування, їх посадових іслужбових осіб при здійсненні ними своїх повноваженьутворюють підставу для відшкодування матеріальної чиморальної шкоди. Зокрема, компенсується моральнашкода., заподіяна внаслідок: поширення відомостей, щопорочать честь і гідність і не відповідають дійсності;продажу товарів чи надання послуг неналежної якості;каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я; незаконногоперебування під слідством і судом. Треба враховувати,що в усіх випадках відшкодування можливе, якщодоведена вина того, хто заподіяв шкоду, але шкода,заподіяна громадянинові внаслідок незаконних засуд-ження, притягнення до кримінальної відповідальності,взяття під варту, накладення адміністративного стяг-нення, відшкодовується у повному обсязі державою,незважаючи на вину службових осіб органів дізнання,слідства, прокуратури чи суду.ПРАВО НА ВІЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ -одне з основних прав людини, дістає вияв у гарантованійдержавою можливості користуватися в суспільстві грома-дянською, політичною свободою виходячи з принципузагальної взаємодії членів суспільства. Особа не можебути вільною від суспільства, тому важливим є усвідом-лення співвідношення між інтересами особи та суспільст-ва. У ст. 23 Конституції, яка проголошує П. на в. р. о.,йдеться також про обов'язки особи перед суспільством.ПРАВО НА ДОСТАТНІЙ ЖИТТЄВИЙ РІВЕНЬ -означає, що рівень заробітної плати громадян Українимає забезпечувати людині гідне існування (ст. 48 Кон-ституції). На жаль, у наш перехідний період це право нереалізовано: зарплата переважної більшості населеннятаке існування не забезпечує. Держава встановиламінімальну заробітну плату. Згідно із Законом України"Про оплату праці" від 24 березня 1995 р. мінімальназаробітна плата визначається у розмірі не нижчому завартісну величину межі малозабезпеченості з розрахун-ку на працездатну особу. Розмір мінімальної заробітноїплати встановлюється один раз на рік при затвердженніДержавного бюджету. На 1998 рік він дорівнює 45гривням. У 1993 р. в Україні прийнята Концепція соці-ального забезпечення населення, дія якої поширюєтьсяна громадян, що працюють за наймом, членів їх сімей танепрацездатних осіб. За цією Концепцією, залежно відтемпів зростання споживчих цін, підвищуватиметьсямінімальний розмір заробітної плати, пенсій, стипендій,а також розмір грошової допомоги громадянам з міні-мальними доходами.ПРАВО НА ЖИТЛО (ст. 47 Конституції) - полягає утому, що кожний громадянин має змогу побудуватижитло, придбати його у власність або взяти в оренду.Громадяни України мають право на безплатнеодержання житла в установленому порядку. Громадяни,які потребують поліпшення житлових умов, можутьвступити до житлово-будівельного кооперативу іодержати житлове приміщення. Громадяни можутьприватизувати займане ними житло. Житлові праваохороняються законом. Ніхто не може бути виселенийіз займаного жилого приміщення або обмежений у правікористування ним. Житлові будинки, що перебувають увласності громадян, не можуть бути вилучені у них,крім випадків, передбачених законом. Наприклад, уразі конфіскації будинку за вироком суду у зв'язку звчиненням злочину тощо.Право на життяПраво на обізнаність щодо своїх прав та обов'язківПРАВО НА ЖИТТЯ - перше з невід'ємних правлюдини (ст. 27 Конституції). Ніхто не може бути свавіль-но позбавлений життя. Виходячи з цього у країнах, де нескасовано смертну кару, смертні вироки можутьвиноситися лише за найтяжчі злочини. Такими злочина-ми за кримінальним законодавством України визнаються:убивство за обтяжуючих обставин, посягання на життядержавного діяча, представника іноземної держави,диверсія, посягання на життя судді, працівника право-охоронного органу у зв'язку з виконанням ними службо-вих обов'язків, а також члена громадського формуванняз охорони громадського порядку або військово-службовця у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з охороноюгромадського порядку, дезертирство, вчинене у воєннийчас, здача або залишення ворогові засобів ведення війнитощо. До смертні кари не можуть бути засуджені особи,які не досягли на момент вчинення злочину вісімнадцяти-річного віку, жінки, що були в стані вагітності під часвчинення злочину, винесення або виконання вироку. Узв'язку із проголошенням П. на ж. кожен має правозахищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я іншихлюдей від протиправних посягань.ПРАВО НА ЗАХИСТ ДИТИНСТВА ВІД ЕКСПЛУА-ТАЦІЇ ТА НАСИЛЬСТВА (ст. 52 Конституції) -означає встановлення відповідальності за вчинення будь-якого насильства над дитиною та її експлуатацію.Кримінальний кодекс України містить ряд статей, щопередбачають судову відповідальність: за умисне убив-ство матір'ю своєї новонародженої дитини і залишеннябез допомоги малолітнього, який знаходиться у небезпеч-ному для життя стані; за зловживання опікунськимиправами та залишення підопічних дітей без догляду ідопомоги; за зґвалтування неповнолітньої або малоліт-ньої; за статеві зносини з особою, яка не досягластатевої зрілості; за розбещення неповнолітніх; за мужо-лозтво з неповнолітніми', за викрадення чужої дитини;128за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність,пияцтво, заняття жебрацтвом, проституцією, азартнимиіграми, а також використання неповнолітнього з метоюпаразитичного існування; за доведення неповнолітньогодо стану сп'яніння.ПРАВО НА ЗВЕРНЕННЯ ДО ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУ-ВАННЯ ТА ПОСАДОВИХ І СЛУЖБОВИХ ОСІБЦИХ ОРГАНІВ - полягає у необмеженій можливостікожного громадянина безпосередньо звертатися, направ-ляти індивідуальні та колективні письмові звернення доорганів держави, установ, організацій, конкретнихпосадових осіб (ст. 40 Конституції). Звернення громадянмають розглядатися у строк до одного місяця з днянадходження, а ті, що не потребують додатковоговивчення і перевірки, - негайно, у всякому разі, недовше 15 діб.ПРАВО НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ЖИТЛА - див.Недоторканність житла.ПРАВО НА ОБІЗНАНІСТЬ ЩОДО СВОЇХ ПРАВ ТАОБОВ'ЯЗКІВ (ст. 57 Конституції) - одне з провіднихправ людини і громадянина. Воно зумовлене тим, щотільки обізнана із своїми правами та обов'язками особаможе повною мірою бути правослухняною, суспільнеактивною людиною. Конституція України впершезакріпила важливий обов'язок держави забезпечитидоведення законів та інших нормативно-правовихактів до відома населення у встановленому закономпорядку. Якщо закон або інший нормативно-правовийакт не буде доведений до населення, то він не вважаєть-ся введеним у дію, не є чинним і не породжує будь-якихюридичних наслідків. Офіційно закони України оприлюд-нюються у друкованих органах Верховної Ради -"Відомостях Верховної Ради України" та газеті "ГолосУкраїни", газеті органів державної виконавчої влади1295 8-376Право на освітуПраво на повагу до гідностіУкраїни "Урядовий кур'єр", а також у виданні Мініс-терства юстиції - "Офіційний вісник України".Важливу роль у підвищенні юридичної грамотності насе-лення відіграють газета "Юридичний вісник України",журнал "Право України", інші юридичні видання.ПРАВО НА ОСВІТУ (ст. 53 Конституції) - полягає узабезпеченні державою доступності і безоплатностідошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти у державних і комунальнихнавчальних закладах. Держава також поклала на себеобов'язок розвивати дошкільну, повну загальну середню,позашкільну і професійно-технічну, вищу і післядиплом-ну освіту та інші форми навчання. Студентам та учнямнадається право на отримання стипендій, забезпеченнягуртожитками та інтернатами. Особливо обдарованимдітям держава ^дає підтримку і заохочення (стипендії,навчання та стажування у провідних вітчизняних і за-кордонних освітніх центрах тощо). Одержання новоїкваліфікації, нової спеціальності та професії на основіраніше здобутої у закладах освіти, здійснюється закла-дами післядипломної освіти на договірних засадах зпідприємствами і організаціями на підставі державнихконтрактів (замовлень).ПРАВО НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я, МЕДИЧНУ ДО-ПОМОГУ, МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ (ст. 49 Кон-ституції) - невід'ємне право кожної людини. Вонопередбачає реалізацію широкого кола заходів згідно зосновами законодавства України про охорону здоров'я,зокрема щодо підвищення життєвого рівня, включаючиякість їжі, одягу, житла тощо; забезпечення медичногодогляду і безпечності для життя і здоров'я навколиш-нього середовища; безпечних і здорових умов праці;кваліфікованої медико-санітарної допомоги, включаючивільний вибір лікаря і закладу охорони здоров'я, право-вий захист від будь-яких форм дискримінації, пов'язанихіз станом здоров'я; відшкодування заподіяної здоров'юшкоди та інші. Медичне страхування полягає у створен-ні спеціального грошового страхового фонду, з коштівякого відшкодовуються витрати на медичні послуги,утримання хворих у лікувально-профілактичних устано-вах тощо. Згідно із законом України "Про забезпеченнясанітарного та епідеміологічного благополуччя населен-ня" впроваджується контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм,здійснюються заходи із санітарного нагляду.ПРАВО НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ(ст. 42 Конституції) - підтверджує правомірність зай-няття самостійною, ініціативною, на власний ризикдіяльністю з виробництва продукції, виконання робіт танадання послуг з метою одержання прибутку. Підпри-ємництво здійснюється на основі вільного вибору діяль-ності, залучення майна та коштів громадян і юридичнихосіб, самостійного формування стратегії діяльності,вибору постачальників, визначення цін на продукцію,послуги тощо. Відповідно до Конституції та законодавствадержава в особі державних органів реєструє підприєм-ців, забезпечує свободу конкуренції між ними, захищаєвід недобросовісної конкуренції та підприємництва.Держава також захищає права споживачів, здійснюєконтроль за якістю, безпечністю продукції та усіх видівпослуг і робіт, сприяє діяльності громадських організа-цій споживачів.ПРАВО НА ПОВАГУ ДО ГІДНОСТІ (ст. 28 Конститу-ції) - означає, що умисне спричинення сильного болю,страждань, катувань, жорстокого або нелюдського повод-ження, покарання не можуть бути виправданими. Васпекті встановлення П. на п. до г. під поводженням, якезаборонено Конституцією, розуміються такі явища, як"дідовщина", використання праці новобранців офіцерсь-ким складом, доведення до самогубства тощо. За Консти-туцією над жодною людиною не можна здійснювати ме-дичні, наукові чи інші експерименти без її вільної згоди.Право на правову допомогуПраво на самозахистПРАВО НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ (ст. 59 Конститу-ції) - дістає вияв у наданні юридичних послуг -консультацій та роз'яснень, усних і письмових довідок;складенні заяв, скарг, видачі посвідчень і копій з різнихдокументів, представництві у суді-, правовому забезпе-ченні підприємницької діяльності тощо. Наданнямправової допомоги на професійному рівні займаютьсяадвоката, діяльність яких регламентується закономУкраїни "Про адвокатуру" від 19 грудня 1992 р. Ніхтоне має права будь-яким чином впливати на особу привиборі нею захисника, форм і методів здійснення неюзахисту своїх прав. (Див. Юридична допомога.)ПРАВО НА ПРАЦЮ (ст. 43 Конституції) - означаєправо особи заробляти собі на життя працею, яку вонавільно обирає або на яку вільно погоджується. В Украї-ні держава гарантує рівні можливості у виборі професіїта роду трудової діяльності. Згідно з цим важливимположенням держава зобов'язується здійснювати про-грами професійно-технічного навчання, підготовки і пере-підготовки кадрів, а також захищати право на своєчаснеотримання винагороди за працю.ПРАВО НА ПРИВАТНУ ВЛАСНІСТЬ (ст. 41 Конститу-ції) - одне з фундаментальних прав людини, щозаперечувалось в Україні за радянські часи. Приватнавласність існує поряд з державною та іншими формамивласності. П. на п. в.-це сукупність відносин, за якихкожна людина може володіти, користуватися і розпоряд-жатися належним їй майном, матеріальними благами ірезультатами своєї інтелектуальної та творчої діяльності.Відносини власності регулюються ЦК, Законами: "Провласність" від 7 лютого 1991 р., "Про підприємства вУкраїні" від 27 березня 1991 р., "Про колективне сільсько-господарське підприємство" від 14 лютого 1992 р., "Проселянське (фермерське) господарство" від 20 грудня 1991р. та ін. Найбільш поширеними способами набуттявласності е купівля, отримання в дар, у спадок, придбанняза прибутки, від підприємницької діяльності, іншимиспособами, що не заборонені законодавством. Об'єктиприватної власності можуть бути примусово відчуженілише як виняток з мотивів суспільної необхідності, напідставі і в порядку, встановлених законом, та за умовипопереднього повного відшкодування їх вартості.ПРАВО НА ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ, МІТИНГІВ,ПОХОДІ&, ДЕМОНСТРАЦІЙ (ст. 39 Конституції) -полягає у конституційному закріпленні однієї з формпрямої демократії. Зазначені масові акції можнапроводити з будь-яких питань політичного, соціального,культурного, виробничого характеру тощо. Обмеженнящодо реалізації цього права може встановлюватисясудом відповідно до закону і лише в інтересах націо-нальної безпеки та громадського порядку - з метоюзапобігання заворушенням чи злочинам, для захистуздоров'я населення або прав і свобод інших людей.ПРАВО НА РІВНІСТЬ У ШЛЮБІ (ст. 51 Конституції)- означає, що ніхто не може бути примушений доукладення шлюбу. Рівність жінки і чоловіка у шлюбі -це рівність у кількості і змісті прав та обов'язків. Згідноіз КЗпШС питання виховання дітей, вибір професії,місця проживання тощо вирішуються подружжям спіль-но. Чоловік і дружина зобов'язані спільно утримувати тавиховувати дітей тощо. Батьки зобов'язані утримуватисвоїх неповнолітніх дітей і непрацездатних повнолітніхдітей, які потребують матеріальної допомоги. При ухи-ленні батьків від цього обов'язку кошти на утриманнядітей стягуються з них у судовому порядку. Діти зобо-в'язані піклуватися про батьків і надавати їм допомогу.ПРАВО НА САМОЗАХИСТ (ст. 55 Конституції) -полягає у наданні кожній людині права захищати своїправа і свободи від порушення і протиправних посяганьвсіма не забороненими законом засобами, зокремазверненнями до громадськості, засобів масової інфор-Право на свободу думки і словаПраво на страйкмації. Згідно з Кримінальним кодексом (ст. 15) кожнаособа має право на необхідну оборону від посяганнянезалежно від того, чи можливо було б уникнути йогоабо звернутися за допомогою до інших осіб чи органіввлади (див. Необхідна оборона).ПРАВО НА СВОБОДУ ДУМКИ І СЛОВА (ст. 34 Кон-ституції) - одне з важливих конституційних прав, якегарантує можливість вільного вираження своїх поглядів іпереконань, а також можливість вільно збирати, зберіга-ти, використовувати і поширювати інформацію усно,письмово або в інший спосіб на свій вибір. ГромадяниУкраїни, політичні партії, рухи, громадські органі-зації мають вільний доступ до засобів масової інформації.Ніхто не може бути примушений до зміни чи висловлю-вання своїх поглядів і переконань.ПРАВО НА СВОБОДУ ОБ'ЄДНАННЯ У ПОЛІТИЧ-НІ ПАРТІЇ ТА ГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯ (ст.36 Конституції) - полягає у вільному виборі призадоволенні своїх політичних, економічних, соціальних,культурних та інших інтересів, за винятком обмежень,встановлених законом в інтересах національної безпе-ки та громадського порядку, охорони здоров'я населен-ня або захисту прав і свобод інших людей. Політичніпартії в Україні сприяють формуванню і вираженнюполітичної волі громадян, беруть участь у виборах.Членами політичних партій можуть бути лише громадя-ни України. Вони мають право на участь у професійнихспілках з метою захисту своїх трудових і соціальнихінтересів. Усі об'єднання громадян є рівними передзаконом.ПРАВО НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОР-КАННІСТЬ (ст. 29 Конституції) - одне з конститу-ційних прав, яке проголошено і закріплено у багатьохміжнародно-правових документах. У відповідності з цимправом нікого не можна заарештувати або тримати під134вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду ітільки на підставі та у порядку, встановлених законом.Тримання під вартою може мати місце лише як міракримінального покарання або як запобіжний захід наперіод досудового провадження, судового розгляду танабрання вироком законної сили. Кожна заарештованачи затримана особа має право знайомитися з мотивамисвого арешту або затримання. Здійснюючи П. на с. тао. н., кожний затриманий має право у будь-який часоскаржити в суді своє затримання, а про арешт або за-тримання має бути негайно повідомлено родичів заареш-тованого чи затриманого.ПРАВО НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ (ст. 46 Конститу-ції) - юридичне закріплення соціальних досягненьдержави, що гарантує забезпечення людей у разіповної, часткової або тимчасової втрати працездатності,втрати годувальника, безробіття з не залежних від нихобставин, а також у старості та в інших випадках. П. нас. з. реалізується шляхом впровадження різних видівстрахування (див. Обов'язкове страхування) тазагального державного страхування за рахунок різнома-нітних внесків у соціальні фонди, бюджет і позабюд-жетні фонди.ПРАВО НА СТРАЙК - один з правових засобіввирішення трудового конфлікту. Воно належить тим,хто працює, і обмежується, якщо страйк створюєзагрозу життю і здоров'ю людей. Страйк також заборо-няється на підприємствах і в організаціях залізничногоі міського громадського транспорту (включаючи метро),цивільної авіації, зв'язку, енергетики, оборонних галу-зей, у державних органах, на виробництві, що пов'язанеіз забезпеченням обороноздатності, правопорядку ібезпеки країни, на безперервно діючих виробництвах.Страйк може проводитися тільки для захисту еконо-мічних і соціальних інтересів, ніхто не може бутиПравонаступництвоПравопорушенняпримушений до участі або до неучасті в ньому. Страйкможе бути заборонено лише на підставі закону.ПРАВОНАСТУПНИЦТВО - перехід прав і обов'язківвід одного суб'єкта до іншого. П. може бути універ-сальним або частковим. За універсального П. до право-наступника (фізичної або юридичної особи) переходятьусі права і обов'язки того суб'єкта, якому вони належа-ли раніше. Це має місце у разі спадкування, об'єднан-ня в одне кількох підприємств, установ, організацій. Зачасткового П. від одного до іншого суб'єкта переходятьлише окремі права і обов'язки. При П. держави вирішу-ється питання про перегляд міжнародних договорів, їхденонсацію, членство у міжнародних міжурядових орга-нізаціях, власність, фінансові ресурси і державні борги.У міжнародному праві питання П. держави розгляда-ються у Віденській конвенції про П. держав (1983 р.).ПРАВО НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ (ст. 55 Конституції)- реалізується шляхам оскарження у суді рішень, дійчи бездіяльності органів державної влади, місцевогосамоврядування, посадових і службових осіб. Окрімтого, Верховною Радою України створено інститутуповноваженого Верховної Ради України з прав льо-дини. У разі неефективності вітчизняного правосуддякожен громадянин має право звернутися до відповід-них міжнародних судових установ та організацій, чле-ном або учасником яких є Україна, зокрема до РадиЄвропи, Європейської комісії з прав людини, Євро-пейського суду з прав людини.ПРАВО НА УЧАСТЬ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИ-МИ СПРАВАМИ - гарантована КонституцієюУкраїни (ст. 38) можливість брати участь в управліннісвоєю державою як безпосередньо, так і через вільнообраних представників, а також право на рівний доступкожного до державної служби у своїй країні. Демокра-тизм, можливість реалізації цього права забезпечуютьсяЗаконом України "Про всеукраїнський та місцевийреферендуми" від 3 липня 1991 р., а також виборчимзаконодавством.ПРАВО НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТІЛЬКИ ЗАЧИННИМ ЗАКОНОМ АБО ІНШИМ НОРМА-ТИВНО-ПРАВОВИМ АКТОМ (ст. 58 Конституції). Цеправо є складною юридичною конструкцією, що формулюєпринцип відповідальності особи за законодавство^, якене має зворотної дії в часі, крім випадків, коли відпо-відальність пом'якшується або скасовується. Зворотноюсилою закону в часі визнається поширення його чинностіна період, коли закон ще не був прийнятий або ще ненабрав чинності. Так, за загальним правилом, затверд-женим у Конституції України, не мають зворотної силизакон, що вперше встановлює юридичну відповідаль-ність за певну поведінку, і закон, який обтяжує відпо-відальність за вчинення будь-якого діяння порівняно зраніше чинним законом. До законів, які мають зворотнусилу, належать такі, що порівняно до попередніх: а) перед-бачають більш м'який вид покарання або іншого заходувпливу (наприклад, замість позбавлення волі - штраф)',6) залишивши суворий вид покарання, встановлюють,поряд з ним, більш м'які санкції, в) знижують макси-мальну межу терміну покарання тощо.ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ - система державних тауповноважених державою громадських формувань,основною функцією яких є боротьба із злочинністю таіншими правопорушеннями. До П. о. належать проку-ратура, суди, інші органи Міністерства юстиції,органи Міністерства внутрішніх справ, служба без-пеки, адвокатура, нотаріат, податкова поліція, різнідержавні комісії та комітети, що здійснюють право-охоронну діяльність.ПРАВОПОРУШЕННЯ - антисуспільна дія, що завдаєшкоди суспільству, суспільним відносинам або особі. П.є цивільні (заподіяння шкоди особі, майну), адміністра-тивні (дрібне хуліганство, порушення правил дорож-ПравопорядокПрем'єр-міністр Українинього руху), дисциплінарні (прогул, запізнення на ро-боту). Найбільш небезпечним видом П. є злочин. Завчинення П. законом передбачена відповідальність:цивільна, адміністративна, трудова, кримінальна.ПРАВОПОРЯДОК - режим упорядкованості, організо-ваності суспільних відносин, що існує в державі. П.забезпечений за умов дотримання законності, реалі-зації прав і обов'язків усіх суб'єктів правовідносин.ПРАВОСВІДОМІСТЬ - відображення на рівні су-спільної, масової або індивідуальної свідомості у виглядіпонять, поглядів, уявлень, почуттів чинного (об'єктив-ного) або бажаного (суб'єктивного) юридичного права(див. Правові почуття).ПРАВОСУДДЯ '- самостійна галузь державної діяль-ності, яку здійснює суд шляхом розгляду і вирішення усудових засіданнях в особливій, встановленій законом,процесуальній формі цивільних, кримінальних та іншихсправ. П. в Україні здійснюється виключно судами.Делегування функцій судів, а також привласнення цихфункцій іншими органами чи посадовими особами недопускаються. Юрисдикція судів поширюється на всіправовідносини, що виникають у державі. Судочинствоздійснюється Конституційним Судом України тасудами загальної юрисдикції.Система судів загальної юрисдикції в Україні будуєтьсяза принципами територіальності і спеціалізації. Вищимсудовим органом у системі судів загальної юрисдикції єВерховний Суд України. Вищим судовим органом спеці-алізованих судів є відповідні вищі суди. Відповідно дозакону діють апеляційні та місцеві суди. Створення над-звичайних та особливих судів не допускається (ст. 124,125 Конституції).ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ - сприяння державних і громадських організацій особам, які не138досягли 18 років і потребують допомоги у виборі місця тавиду роботи, у межах чинного законодавства.ПРАЦЕНАЙМАЧ - власник або уповноважений ниморган, наділений правом прийому на роботу і звільненняз роботи відповідно до законодавства.ПРЕЗИДЕНТ [президент - від лат. ргаезШепа (ргаеаі-сІепІІ5) - той, що сидить попередуі - виборний главадержави в більшості країнах з республіканською формоюправління.ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ - є главою держави і висту-пає від її імені. П. У. є гарантом державного суверені-тету, територіальної цілісності України, додержанняКонституції України, прав і свобод людини і громадя-нина (ст. 102 Конституції). Порядок виборів П. У., йогоповноваження та порядок відставки передбачені ст.103-112 Конституції України.ПРЕЗИДЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА - форма правління,за якої глава держави - президент керує урядом,який формує сам. Проте у ряді випадків для формуваннязаконного уряду потрібне наступне схвалення призначеньверхньою палатою законодавчого органу (США, Арген-тина, Мексика, Росія).ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИННОСТІ (презумпція - лат.ргаезитрїіо, від ргаеаито - передбачаю, угадую) -правовий принцип, за яким щодо особи, яка підозрюєтьсяу вчиненні злочину, припускається невинність до тогочасу, поки її вину не буде доведено у порядку, перед-баченому законодавством, і встановлено вироком суду,який набрав законної сили.ПРЕМ'ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ (прем'єр-міністрфранц. ргетіег - перший + франц. тіпіаїге, від лат.тіпізіег - слуга) - відповідальна державна особа, якаочолює Кабінет Міністрів (уряд). Повноваження П.-м.ПреюдиціальністьПримусові заходи виховного характерувизначаються Консіпитуцією України і законом "ПроКабінет Міністрів України".ПРЕЮДИЦІАЛЬНІСТЬ (від лат. ргае]ис1ісіитпопереднє рішення суду) - правило, згідно з яким суд,що виніс рішення, а також адміністративні та судові орга-ни, після того як це рішення набуло чинності (законноїсили), не мають права знову встановлювати факти абоправовідносини, стосовно яких воно було винесено.П., поряд з іншими наслідками загальнообов'язковостісудових рішень, забезпечує їх стабільність. В силу П.встановлені судом факти та правовідносини мають сприй-матися тим самим судом та іншими органами як безспірнідо того часу, доки рішення суду не буде скасоване упередбаченому законом порядку, доки факти та право-відносини не будуть визнані такими, що не відповідаютьдійсності. Судове рішення, яке набрало чинності, маєпреюдиціальне значення для всіх органів.ПРИБУТОК - частина валового (загального) доходу відусіх видів діяльності, що отримується за певний період якна території України, так і за її межами та підлягає об-кладенню податком. П. визначається шляхом зменшен-ня валового (загального) доходу на суму витрат і сумуамортизаційних відрахувань. П. платників податку опо-датковується у розмірі ЗО відсотків. Питання оподатку-вання П. підприємств регулюється Законом "Про опо-даткування прибутку підприємств" від 22 червня 1997 р.ПРИВАТИЗАЦІЯ (від лат. ргіуа^из - особистий,несуспільний) - полягає у відчуженні майна, що пере-буває у державній власності, на користь приватних осібабо приватних підприємств з метою підвищення соціаль-но-економічної ефективності виробництва та залученнякоштів на перебудову економіки країни. П. здійснюєтьсяна основі платності відчуження державного майна,державного контролю за процесом П. П. підлягають:майно підприємств, об'єкти незавершеного будівництва,акції (паї, частки), що належать державі у майні госпо-дарських об'єднань. П. не підлягають об'єкти, що маютьзагальнодержавне значення: надра, водні ресурси, золо-тий і валютний фонди, майно Збройних Сил України,державні радіо- і телевізійні канали, об'єкти культури,мистецтва, пам'ятки архітектури, меморіальні комплекси,заповідники, парки тощо. Питання П. регулюються За-конами України: "Про приватизацію державного майна"від 19 лютого 1997 р., "Про приватизацію невеликихдержавних підприємств (малу приватизацію)" від 15травня 1996 р., "Про особливості приватизації майна вагропромисловому комплексі" від 10 липня 1996 р., "Проприватизаційні папери" від 6 березня 1992 р.ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ - форма власності, за якоюзасоби виробництва, продукти праці, інші предметиналежать окремим приватним особам або групам осіб.ПРИВІД - у кримінальному процесі примусове достав-лення до слідчого або особи, яка проводить дізнання,прокурора або суду обвинуваченого, свідка, потер-пілого, підсудного, які ухиляються без поважних причинвід добровільної явки за викликом у призначений строк.ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ - дії, спрямовані на набут-тя майна, що переходить за спадщиною особі, яка є спад-коємцем за законом або за заповітом (вступ у володіннямайном, подача заяв до нотаріальної контори про прий-няття спадщини тощо). Такі дії мають бути вчинені про-тягом 6 місяців з дня відкриття спадщини.ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ(ст. І І КК) - застосовуються судом до осіб у віці до 18років, які вчинили злочин або суспільне небезпечнедіяння у віці, з якого настає кримінальна відповідаль-ність. П. з. в. х. можуть бути такими: публічне або віншій формі вибачення перед потерпілим^ застере-ження; передача неповнолітнього під нагляд батьківПримусові заходи медичного характеруПрокуратураабо осіб, які їх замінюють, або трудового колективу, зайого згодою, а також окремих громадян, на їх про-хання; відшкодування неповнолітнім, який має майноабо заробіток чи досяг 15-річного віку, заподіянихзбитків^ направлення неповнолітнього до спеціальноїнавчально-виховної установи для дітей і підлітків дойого виправлення, але на строк, що не перевищує трьохроків; призначення громадського вихователя.ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ(ст. ІЗ КК) - застосовуються судом до осіб, які вчини-ли суспільне небезпечне діяння в стані осудності, алезахворіли до винесення вироку або під час відбуванняпокарання на душевну хворобу, що позбавляє їх мож-ливості усвідомлювати свої дії або керувати ними. П. з. м.х. здійснюються лікувальними закладами органів охорониздоров'я і полягаїоть у поміщенні особи до психіатричноїлікерні із звичайним наглядом, або з посиленим нагля-дом, або з суворим наглядом. Суд обирає вид П. з. м. х.з урахуванням душевного захворювання особи, характеруі ступеня суспільної небезпечності вчиненого нею діяння.ПРИНЦИП ВЗАЄМНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕР-ЖАВИ І ГРОМАДЯНИНА (принцип - від лат.ргіпсіріит - начало, основа). Громадянин, що скоївправопорушення, притягається державою до юридичноївідповідальності. У цьому дістає вияв відповідальністьгромадянина перед державою. У правовій державі і самадержава несе відповідальність перед громадянином. Тобтоправова держава гарантує права особи, захищає їх відбудь-якого беззаконня та сваволі. Разом з тим здійс-нюється надійний захист державної влади від посяганьна неї з боку громадянина.ПРИНЦИП ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ГРО-МАДЯН. НЕПОРУШНІСТЬ ПРАВ І СВОБОД ГРО-МАДЯН - основа правопорядку, одна з ознак право-вої держави. Це досягається за наявності досконалоїсистеми законодавства, високої правової культурипосадових осіб і громадян, соціальної активності людей.У правовій державі єдиний господар - закон. Давньо-грецький філософ Платон вважав приреченою на близькузагибель ту державу, де закон не має сили і знаходитьсяпід чиєюсь владою.За Аристотелем, там, де відсутня влада закону, немамісця і для будь-якої форми державного устрою. Отже,ідея правової держави прийшла до нас із глибини століть.ПРИНЦИП ПОВ'ЯЗАНОСТІ ДЕРЖАВИ ПРАВОМ.Закони приймаються державою, але держава не вправівважати їх своєю "власністю". Адже в законі сконцент-рована воля народу України, його мудрість, прагнення,стратегічні цілі. Закон є обов'язковим для держави і всіх'посадових осіб. Жодний державний орган, посадова осо-ба, громадська організація, будь-яка людина не звіль-нюються від обов'язку підкорятись закону і діяти в йогомежах. Вищезазначені принципи відображені в Консти-туції України і впроваджуються у законах та іншихнормативно-правових актах.ПРОГУЛ - відсутність на роботі без поважних причинпонад три години протягом робочого дня.ПРОКУРАТУРА [прокуратура - франц. ргосигеиг, відлат. ргосиго (ргосигаге) - піклуюсь, керую} - єдинацентралізована система правоохоронних органів на якупокладаються такі обов'язки: 1) підтримання державногообвинувачення у суді; 2) представництво інтересів гро-мадянина або держави в суді у випадках, визначенихзаконом^ 3) нагляд за додержанням законів органами, якіпроводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання,досудове слідство, 4) нагляд за додержанням законівпри виконанні судових рішень у кримінальних справах, атакож рри застосуванні інших заходів примусового ха-рактеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободигромадян (ст. 121 Конституції). Організація і порядокдіяльності органів П. визначаються Законом України"Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 р.ПрокурорПублічне правоПРОКУРОР ( франц. ргосигеиг, від лат. ргосиго - піклу-юсь, керую) - посадова особа органів прокуратура, якау межах своєї компетенції здійснює нагляд за точнимзастосуванням законів усіма відомствами, організаціями,установами, підприємствами, незалежно від форм влас-ності, посадовими особами та громадянами. П. висту-пає також представником державного обвинувачення усудовому розгляді. Строк повноважень П. - п'ять років.ПРОПОРЦІЙНА ВИБОРЧА СИСТЕМА - виборчасистема, за якої голосування здійснюється за партійнимисписками і кожна партія отримує в парламенті кількістьмісць, що пропорційна кількості поданих за неї голосів."ПРОСИТЕЛЬНІ СТАТТІ" ("БЕРЕЗНЕВІ СТАТТІ","СТАТТІ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО", "СТАТТІ ВІЙСЬ-КА ЗАПОРОЗЬКОГО") - акт щодо автономногополітичного й правового становища України у складіРосійської держави. Умови акта, що були оформлені увигляді прохань - чолобитних до царя, були схваленіцарем і боярами. Одночасно із затвердженням "Березне-вих статей" російський цар 27 березня 1654 р. видавукраїнським послам грамоти про прийняття України доскладу Російської держави з підтвердженням вимогукраїнської^сторони. При обранні нових гетьманів умовиакта підтверджувалися і доповнювалися (Переяславськістатті 1659 р., Московські статті 1665 р., Глухівськістатті 1669 р., Коломацькі статті 1687 р., Решетилівськістатті 1709 р. та інші).ПРОТИПРАВНІСТЬ - властивість діяння (дії або без-діяльності), яка полягає у формальному порушенні нимконкретної юридичної норми або декількох норм.ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ - добровільні самоврядні гро-мадські організації, що об'єднують громадян, пов'я-заних спільними інтересами, за родом їхньої діяльностідля захисту трудових і соціально-економічних прав таінтересів членів цієї організації.ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ - встановлені закономзасоби додержання і охорони прав і законних інтересівосіб, до яких застосовуються ті або інші процесуальнінорми або які перебувають у сфері застосування їх.Зокрема, П. г. є право на захист, безоплатну юридичнудопомогу, гласність і відкритість судового розгляду,право на оскарження тощо.ПРЯМА ДЕМОКРАТІЯ - здійснення влади через без-посереднє волевиявлення народу, певної соціальноїгрупи. Формою П. д. є, наприклад, прямі вибори. Вониє найбільш демократичним способом волевиявленнявиборців. На відміну від непрямих і багатоступінчастихвиборів, результат при прямих виборах залежить відкількості поданих голосів. В Україні визнаються тількипрямі вибори.ПСЕВДОНІМ (від грецьк. раеигіоз - брехня + опута- ім'я) - умовне ім'я, під яким автор твору літе-ратури, науки чи мистецтва нарівні із своїм справжнімім'ям або без зазначення імені (анонімно) має правообнародувати, відтворювати й розповсюджувати свійтвір. Право на П. визначено авторським правом якособисте (немайнове) право автора.ПУБЛІЧНЕ ПРАВО (публічний - від лат. риЬІісизсуспільний, народний) - сукупність галузей права, щорегулюють відносини, які забезпечують загальнодержавніінтереси домінуючої частини суспільства. На відміну відінших галузей права, що захищають приватні інтереси, уП. п. однією із сторін є орган держави. До галузей П. п.відносять конституційне право, адміністративне, фінан-сове, податкове, кримінальне право та інші.РабствоРеєстрація підприємстваРАБСТВО - стан повної залежності однієї людини відіншої, за якого ця людина (раб) є власністю свого госпо-даря - рабовласника; останній може продати, купити інавіть вбити раба.За правовим статусом раб є не суб'єктом права, а йогооб'єктом. Міжнародними правовими актами рабство ска-совано і розглядається як тяжкий злочин проти людства.РАДА БЕЗПЕКИ ООН - один з головних органів ООН.Згідно з Статутом цієї організації на Р.^ Б. покладенаголовна відповідальність за підтримання міжнародногомиру і безпеки. Тільки за її рекомендацією ГенеральнаАсамблея приймає до ООН нових членів і може поз-бавляти, за певвих обставин, членства. За рекоменда-цією Р. Б. призначається Генеральний секретар ООН.Кожна держава - член Р. Б. має один голос. Р. Б.складається з 5 постійних І 10 непостійних членів, якіобираються Генеральною Асамблеєю на 2 роки.РАСИЗМ - (від італ. гагга - порода) - антинауковасоціальна доктрина і людиноненависницька практика,спрямована на поневолення і знищення "расово непов-ноцінних" народів. Ідеї панування "вищої раси" втілюва-лися у життя гітлерівським фашизмом. Р. виник напочатку колоніальної експансії у XVI - XVII ст., був їїтеоретичним обгрунтуванням.РАТИФІКАЦІЯ (лат. гаШіса^іо, від гаіиа - затверд-жений + Іасіо - роблю) - остаточне затвердженняміжнародного договору вищим органом держави.Авторитетно закріплює остаточну згоду держави на обо-в'язковість для неї положень, зафіксованих у міжнарод-ному договорі. Супроводжується обміном ратифікацій-ними грамотами між державами. Акт Р. означає, щонорми міжнародного договору стають складовою части-ною національного законодавства.РЕАБІЛІТАЦІЯ (лат. геЬаЬіІИаііо, від ге - зновуЬаЬіІііаз (ЬаЬіІііаІіз) - придатність, спроможність] -відновлення у правах осіб, притягнутих до кримінальноїчи адміністративної відповідальності. Іноді Р. стосу-ється цілих народів, значних верств населення. Українапроводить велику роботу з повного відновлення в усіхправах реабілітованих кримських татар, німців, греків,представників інших народів, безпідставно репресованихза тоталітарного режиму. Органами суду та право-охоронними органами реабілітовано багато людей, якізазнали політичних репресій.РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА (реалізація - від лат. геаіізсуттєвий, дійсний, речовий) - втілення права у прак-тичних діях (діяннях) державних органів, посадовихосіб і громадян. Форми реалізації правових норм:дотримання (дії у відповідності з вимогами права абовідмова від порушення права), виконання (активневиконання обов'язків, передбачених у нормах права,здійснення позитивних дій), використання (присто-сування учасників правовідносин до вимог, приписівправа, втілення його регулюючої функції), застосування(див. Застосування правових норм).РЕГІОНАЛЬНЕ САМОВРЯДУВАННЯ (регіональневід лат. ге^іопаііа - обласний) - система організаціїнаселення в межах областей та районів для здійсненняпевних функцій самостійного управління територіями(нормотворчість. господарська діяльність, координація дійз центральними органами, вирішення екологічних проб-лем, освіта, медицина, місцеві податки та збори тощо) вмежах, визначених загальнодержавним законодавством,Конституцією України, Законом України "Про місце-ве самоврядування" та іншим законодавством.РЕЄСТРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА (реєстрація - відлат. ге^езіа - списки, перелік) - одна з процедурутворення підприємства, внаслідок якої останнє набуваєРеєстрація шлюбуРеституціяправа юридичної особи. Р. п. здійснюється у виконкомахміських, районних у місті рад народних депутатів замісцем знаходження підприємства. Для Р. п. подаютьсярішення власника або уповноваженого ним органу простворення підприємства (якщо власників більше, ніждвоє, таким рішенням є установчий договір), статут,реєстраційна картка, документ, який підтверджує спла-ту збору. За відповідність установчих документів чинно-му законодавству відповідають засновники. Перереєстра-ція підприємств здійснюється у разі зміни назви, формивласності, організаційної форми. Порядок Р. п. регулю-ється Положенням "Про державну реєстрацію суб'єктівпідприємницької діяльності", затвердженим постановоюКабінету Міністрів України 29 квітня 1994 р.РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ - здійснюється лише у держав-них органах запису актів громадянського стану в урочис-тій обстановці за згодою на це осіб, які реєструютьшлюб. Тільки шлюб, укладений в органах РАГСу, пород-жує права і обов'язки подружжя. Р. ш. має на меті охоро-ну й забезпечення не лише особистих і майнових правта інтересів подружжя і дітей, а й інтересів держави тасуспільства. Для Р. ш. необхідна взаємна згода сторін,досягнення шлюбного віку, відсутність перешкод доукладення шлюбу (дієздатність, відсутність іншогошлюбу, родинних стосунків певних ліній), а такожвзаємна обізнаність осіб, які одружуються, про стан,здоров'я один одного. Шлюбний вік для чоловіків - 18років, для жінок - 17 років. За виняткових обставин цістроки можуть бути змінені органом місцевої влади. Р.ш. відбувається по закінченні місячного строку післяподачі заяви. В окремих випадках з поважних причин цейстрок може бути скорочений органом РАГСу. Р. ш.регулюється Кодексом законів про брак і сім'ю.РЕКЕТ (англ. гас^еі, від гас^ - мучити, катувати)злочинна діяльність, пов'язана з вимаганням майна чиправ на майно за допомогою насильства. Р. є видомбандитизму. Іноді Р. пов'язаний з шантажем, розго-лошенням відомостей, що ганьблять людину.РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА - (релігія - від лат. ге1ізіо -побожність) - місцеві добровільні об'єднання віруючихгромадян для спільного задоволення своїх релігійнихпотреб, зареєстровані згідно з нормами чинного законо-давства за наявності не менш 20 віруючих.РЕНТА (нім. Кепїе, франц. гепіе від лат. гесІіНа - по-вернута, віддана назад) - будь-який доход, регулярноодержуваний від нерухомого майна, землі, облігацій,що не потребує від його одержувачів підприємницькоїдіяльності.РЕЙТИНГ - короткострокова (від декількох годин доодного року) оренда машин і обладнання без права їхнаступного придбання орендатором.РЕСПУБЛІКА - (лат. геариЬііса, від гез - справариЬІісиз -^суспільний, всенародний) - форма (вид)державного правління, за якої державні колегіальні ор-гани законодавчої влади обираються на певний строкусім населенням держави або його частиною.РЕСТИТУЦІЯ (лат. гезШиПо - відновлення)поновлення порушених майнових прав, приведення їх достану, що існував на момент вчинення дії, якою заподіяношкоди, тобто повернення або відновлення матеріальнихцінностей у натурі - тих же самих, або подібних, аборечей такої самої вартості. Якщо їх неможливо повернутиу натурі, то відшкодовується їх вартість у грошах.Інститут Р. застосовується у цивільному праві щодонедійсних угод.Автори альтернативного проекту Кримінальногокодексу України ("київський" проект, на відміну від"харківського" проекту) запропонували ввести інститут Р.до кримінального законодавства. За задумом авторівпроекту; Р. має призначатися нарівні з основним пока-Референдум всеукраїнськийРобочий тижденьранням за вчинений злочин, яким потерпілому заподія-но матеріальної шкоди.У міжнародному праві Р. є повернення за мирнимдоговором майна, неправомірно вилученого під час війниоднією державою з території іншої держави.РЕФЕРЕНДУМ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ (референдум -від лат. геіегепгіит - те, що має бути повідомленим) -загальнонародне голосування громадян України щодозаконопроектів, чинних законів та інших питань дер-жавного значення. Р. в., поряд з вільними виборами, євищим безпосереднім виявом влади народу. Порядокпроведення Р. в. визначається відповідно до Консти-туції України та чинного законодавства України.РЕЦИДИВІСТ (від рецидив - лат. гесісііуиа - те, щоповертається) - особа, яка була засуджена за вчине-ний злочин і знову вчинила один або кілька злочинів дозняття чи погашення судимості за попередній злочин.За умов, визначених кримінальним законодавством(ст. 26 КК), особа за вироком суду може бути визнанаособливо небезпечним Р.РИМСЬКЕ ПРАВО - унікальне правове явище в історіїлюдства. Р. п. врегульовувало різноманітні відносини тажиттєві ситуації. В ньому були ретельно розробленізасоби захисту влади, права власності, інтересівучасників господарського обігу. Р. п. охоплювало йримську юриспруденцію - самостійну науку про право,а також правову освіту.Історія Р. п. поділяється на такі періоди: стародавній(VI - середина III ст. до н. е.) - характеризуєтьсярелігійністю та замкненістю основних правових інсти-туцій; класичний (середина 1 ст. до н. е.- кінець III ст.н. е.) - період становлення світської (не релігійної)юридичної системи; посткласичний (IV - VI ст.) -вищий рівень систематизації Р. п., його пристосуваннядо феодальних відносин.150Серед витоків Р. п. - перші писані римські закони-закони XII таблиць, які стали основою як публічного()и5 риЬНсит), так і приватного права (145 ргіуаіит). Упроцесі законодавчих реформ вони були скасовані ізапроваджено Звід законів Юстиніана (Согриа Іигіасіуіііа). Останній також був поділений на 12 книг.Так, у книзі 1 розглядалися питання церковного права,книги 2 - 8 присвячені питанням приватного права,книги 9-12- регулюванню відносин публічногоправа (управління, відповідальність, злочини тощо).Р. п. мало значний вплив на правовідносини, щовиникали у подальшому, наприклад, на розвиток серед-ньовічного права Західної Європи; зокрема, чималоположень магдебурзького права походять з Р. п.РІВНОПРАВНІСТЬ - конституційний принцип, за якимусі однойменні суб'єкти права, насамперед громадяни,мають рівні юридичні права незважаючи на вік, стать,расову приналежність, національність, політичні тарелігійні переконання, соціальний, майновий стан і т. ін.Р. має дві форми рівності. По-перше, всі є рівними передзаконом, а по-друге, закон є єдиним для всіх громадян. УКонституції України (ст. 21) проголошується, що усілюди вільні і рівні у своїй гідності та правах, а у ст. 24підкреслюється, що громадяни мають рівні конституційніправа і свободи та є рівними перед законом.РОБОЧИЙ ТИЖДЕНЬ - норма тривалості робочогочасу у календарному тижні, встановлена законодавствомУкраїни. Зокрема, в Кодексі законів про працю Українипроголошено, що для працівників установлюється п'яти-денний Р. т. з двома вихідними днями, а на підприємствах,де за характером виробництва запровадження п'яти-денного Р. т. є недоцільним, - з одним вихідним днем; Р.т. працівників не може перевищувати 40 годин на тиж-день. Для деяких категорій працівників встановлена ско-рочена тривалість Р. т. (див. Скорочений робочий час).Робочий часСанкція прокурора (суду)РОБОЧИЙ ЧАС - термін, протягом якого працівникивідповідно до правил внутрішнього розпорядку зобов'я-зані виконувати трудові обов'язки, передбачені трудо-вим договором.РОЗБІЙ - злочин, що визначається у кримінальномуправі як напад з метою заволодіння державним чи ко-лективним майном або індивідуальним майном грома-дян, поєднаний з насильством, небезпечним для життячи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозоюзастосування такого насильства (ст. 86 і 142 КК).РОЗКРАДАННЯ - злочин, що визначається у кримі-нальному праві як умисне протиправне безоплатнезвернення певним способом державного чи громадсь-кого майна на власні потреби чи потреби іншої особи зкорисливих мотивів (ст. 81-84, 86, 86' КК)РОЗШУК - діяльність органів слідства чи дізнання,адміністрації місць позбавлення волі, інших компетент-них органів, спрямована на пошук обвинувачених, якіухиляються від слідства і суду, втекли з місця позбав-лення волі або з-під варти, ухиляються від відбуванняпокарання у вигляді позбавлення волі, та встановленняосіб, які безвісно зникли."РУСЬКА ПРАВДА" - збірник норм давньоруськогоправа XI - XII століть. Важливе джерело вивченняправової системи Київської Русі. На сьогодні знайденопонад сто списків "Р. П.". їх поділяють на три основніредакції: Коротку, Розширену і Скорочену. Кожна з ре-дакцій створена у різний час і відбиває різні етапи роз-витку феодалізму на українських землях. За однимиджерелами, "Р. П." написана у 1016 році, за іншими -у 1036 році. Автором вважається Ярослав Мудрий. Про-довженням "Р. П." є "Правда Ярославичів" (1072), якоюзавершено правове оформлення феодальних відносин. У1947 р. закінчено повне академічне видання "Р. П." знауковим коментарем.САМОВРЯДУВАННЯ - полягає у самодостатньомурозвитку, внутрішній самоорганізації певної системи(трудового колективу, громадської організації, регіо-нальної влади тощо). За С. переважна більшість питаньрозвитку (адміністративних, господарських, фінансовихтощо, крім військових та питань зовнішних стосунків)вирішуються без втручання центральних органів влади.В юридичному значенні С. класифікується як місцеве,національне, професійне та громадське.САМОСУД - позасудова розправа, яку здійснюють зде-більшого натовп, група осіб чи окрема особа. Є суспільненебезпечним діянням, що тягне за собою покарання кон-кретних учасників залежно від характеру вчинених нимипротиправних дій (тілесні ушкодження, хуліганство,пограбування тощо).САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА (санація - від лат. аапаііо- оздоровлення, лікування) - система фінансово-економічних або організаційно-правових заходів (наданняссуд, субсидій, випуск нових акцій, одержання банків-ських кредитів тощо), які здійснюються для покращанняфінансового стану підприємства, банків з метою запо-бігання їх банкрутству або підвищення конкуренто-спроможності, особливо за умов економічної кризи.САНКЦІЯ (від лат. йапсїіо - непорушна постанова)складова частина норми права, яка в разі невиконаннянорми визначає заходи державного впливу, головнимчином - у формі примусу.САНКЦІЯ ПРОКУРОРА (СУДУ) - встановленийзаконом порядок обов'язкового затвердження проку-рором (судом) постанов про вжиття заходів примусово-го характеру у випадках, визначенх законодавством. С.п. (с.) необхідна для здійснення запобіжного заходу увигляді взяття під варту, при проведенні обшуку тощо.СервітцпСВІДОК - особа, про яку є дані, що їй відомі фактичніобставини, що стосуються справи про адміністративнеправопорушення, цивільної чи кримінальної. С. зобов'я-заний з'явитися за викликом до суду у цивільній справі,до органу дізнання, слідчого, прокурора чи суду вкримінальній справі або до органу (службової особи), упровадженні якого знаходиться справа, в зазначені нимимісце й час і дати правдиві показання про відомі йомуобставини, які підлягають встановленню у даній справі.Не можуть бути допитані як С.: особи, які через своїфізичні або психічні вади не здатні правильно сприйматиобставини, що мають значення для справи, і давати проних показання; захисник підозрюваного, обвинувачено-го, підсудного - про обставини, які стали йому відоміу зв'язку з виконанням обов'язків захисника; представ-ник потерпілого лцивільного позивача, цивільного від-повідача у кримінальній справі або представник стороничи третьої особи у цивільній справі - про обставини, якістали відомі йому у зв'язку з виконанням ним обов'язківпредставника.СВОБОДА - в юридичному значенні (на відміну від їїрозуміння у філософії, політиці, підприємництві тощо)ототожнюється з можливістю (дозволом) робити все те,що не заборонено законом (дозвільний принцип, прита-манний демократичній правовій державі). За заборон-ним принципом, С. - це можливість (дозвіл) робитилише те, що законом дозволено.Гарантом С. в Україні є конституційні права ісвободи людини і громадянина, які згідно з Консти-туцією України підлягають захисту у судовому порядку.Саме конституційний захист прав і свобод має найвищийгуманітарний зміст, оскільки конституція - це норма-тивно-правовий акт найвищої юридичної сили.СВОБОДА ЛІТЕРАТУРНОЇ, ХУДОЖНЬОЇ, НАУКО-ВОЇ І ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ (ст. 54 Конституції)- одне з фундаментальних прав людини і громадянина,згідно з яким ніхто не може використовувати або поши-рювати без згоди автора його твори, інші результатийого праці. Держава гарантує захист матеріальних іморальних інтересів, що виникають у зв'язку з різнимивидами інтелектуальної діяльності.СВОБОДА ПЕРЕСУВАННЯ І ВІЛЬНОГО ВИБОРУМІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ (ст. 33 Конституції) -конституційне право громадян України, яке гарантуєтаку свободу, крім обмежень, що встановлюються зако-ном в інтересах охорони здоров'я, для боротьби з епіде-міями і стихійним лихом, запобігання злочинам. Коженгромадянин України має право вільно покинути терито-рію України та безперешкодно повернутись в Україну. Ціправа можуть бути обмежені тільки на підставі закону.СВОБОДА СОВІСТІ - одна з демократичних свобод,встановлена і гарантована Конституцією України(ст. 35). Кожен має право сповідувати будь-яку релігіюяк одноособове, так і разом з іншими, або не спо-відувати ніякої, відправляти релігійні культи і ритуальніобряди, здійснювати релігійну діяльність, відкрито вира-жати і вільно поширювати свої релігійні або атеїстичніпереконання.СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВОодна з форм ведення сільського господарства, яке спря-моване на виробництво товарної сільськогосподарськоїпродукції, її переробку і реалізацію. Діяльність С.(ф). г.регулюється Законом України "Про селянське (фер-мерське) господарство", прийнятим 22 червня 1993 р.СЕРВІТУТ [від лат. аегуііиз (зегуНиїіз) - підпорядко-ваність, повинністьі - обмежене речове право, якезабезпечує невласнику нерухомості, речі можливістькористуватися цією чужою нерухомістю, річчю з певни-ми обмеженнями, встановленими законом або догово-ром. С. відомий ще з римського права. Наприклад, С.СертифікатСлідчийполягав у обов'язку надавати за допомогою своєю речі,нерухомості послугу іншим особам. Частіше С. має місцеу відносинах сусідства, коли нормальне ведення госпо-дарства обумовлює необхідність взаємних уступок іобмежень. Так, власник земельної ділянки вимушений удеяких випадках дозволяти пересування через його тери-торію сусідської худоби, здійснення перевезень тощо.СЕРТИФІКАТ (від лат. сегіиз - вірний + їасіо -роблю) - посвідчення, письмове свідоцтво; документ,що посвідчує асортимент, кількість і якість товару. С.ощадний - вид цінного папера, письмове свідоцтвобанку про депонування грошових коштів. С. страховий- документ, що посвідчує укладення договору стра-хування і містить його умови. С. є документ, щозаміняє страховий поліс.СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА (система - від грецьк.5І5^ета - утворення, складення) - сукупність упоряд-кованих певним чином нормативно-правових актівдержави.СИСТЕМА ПРАВА - система усіх чинних юридичнихнорм певної держави. Структура С. п. дістає вияв уєдності всіх юридичних норм та їх розподілі загалузями та інститутами права.СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА - засібреформування, впорядкування законодавства, зведен-ня його до певної внутрішньо узгодженої системи. Шля-хом систематизації усуваються недоліки, анахронізми,повторення, застарілі норми тощо. Головними видами С.з. є інкорпорація та кодифікація.СІМЕЙНЕ ПРАВО - галузь права, норми якої регу-люють особисті та майнові відносини, що випливають ізшлюбу та належності до сім'ї.СКАРГА - звернення в усній чи письмовій формі доофіційного органу чи посадової особи громадян з при-156воду порушень їхніх прав або інтересів, що охороняють-ся законом.СКЛАД ЗЛОЧИНУ - в кримінальному праві цеюридична конструкція, яка об'єднує юридичні факти,ознаки поведінки, що визнається злочинною. За допо-могою С. з. здійснюється правильна кваліфікація зло-чину, відмежування його від подібних (злочинних абонезлочинних) діянь; визначаються підстави відпові-дальності, тяжкість посягання тощо.СКОРОЧЕНИЙ РОБОЧИЙ ЧАС - встановленазаконом зменшена норма робочого часу без зменшен-ня заробітної плати з метою охорони праці окремихкатегорій працівників. Згідно із статтею 51 КЗпП С. р.ч. встановлено: для працівників віком від 16 до 18 років- 36 годин на тиждень, а для осіб віком від 15 до 16років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють уперіод канікул), - 24 години на тиждень; для учнів, якіпрацюють протягом навчального року у вільний від нав-чання час, Р. ч. зменшується удвічі відносно вказаноговище відповідно для осіб певного віку. Р. ч. для праців-ників, зайнятих на роботах із шкідливими умовамипраці,- не більше 36 годин на тиждень. Законодав-ством встановлюється С. р. ч. для окремих категорійпрацівників (учителів, лікарів та інших).СЛІДЧИЙ - посадова особа органів прокуратури,внутрішніх справ, служби безпеки, яка призначена увстановленому законом порядку і наділена функцієюпровадження попереднього слідства. Всі рішення проспрямування слідства і про провадження слідчих дій С.приймає згідно із ст. 114 КПК самостійно, за виняткомвипадків, коли законом передбачено одержання санкціївід прокурора. С. несе повну відповідальність за законнеі своєчасне проведення слідчих дій. КК передбаченавідповідальність С. за притягнення ним завідомо невин-ного до кримінальної відповідальності, а також запримушення давати показання. Кримінальним законо-Слідчі діїСпадкове праводавством встановлена підвищена відповідальність запосягання на життя С. у зв'язку із виконанням нимслужбових обов'язків.СЛІДЧІ ДІЇ -процесуальні дії, пов'язані з виявленням,фіксацією та перевіркою доказів у кримінальній справі.Закон передбачає проведення таких С. д.: допит свідка,потерпілого', очна ставка, ексгумація трупа; обсліду-вання; пред'явлення для впізнання; призначення екс-пертизи; прослуховування і запис телефонних та іншихпереговорів, якщо іншим способом одержати необхіднуінформацію неможливо."СЛОВО ПРО ЗАКОН І БЛАГОДАТЬ" - видатнапам'ятка суспільної думки XI ст., в якій розглядалисяпроблеми релігійного і світського життя, проголошу-валася необхідність боротьби за єдність і незалежністьКиївської держави та самостійність православної церк-ви. Виголошене 1050 року митрополитом Ілларіоном знагоди освячення Софійського собору.СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (СБУ) - правоохо-ронний орган держави спеціального призначення, якийзабезпечує державну безпеку України. СБУ підпоряд-кована Президенту України і підконтрольна ВерховнійРаді України. Завданнями СБУ є захист державногосуверенітету, конституційного ладу, територіальноїцілісності, економічного, технічного і оборонногопотенціалу України, законних інтересів держави і правгромадян від розвідувально-підривної діяльності іно-земних спецслужб та інших посягань (з боку організацій,груп і осіб), а також попередження, виявлення, припинен-ня та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства,тероризму, корупціїї та організованої злочинності усфері управління й економіки та інших протиправних дій,що створюють загрозу життєво важливим інтересамУкраїни. Діяльність СБУ регламентується ЗакономУкраїни "Про Службу безпеки України" від 25 березня1992 р. та іншими нормативно-правовими актами.158СЛУЖБОВА ОСОБА - службовець, що не маєповноважень посадової особи.СОЦІАЛЬНА НЕОДНОРІДНІСТЬ (соціальна - відлат. 5осіа1і5 - товариський, громадський) - наявністьпевного розшарування у суспільстві (етнічно-національ-ного, класового, професійного тощо), за яким різні йогочастини мають неоднакове взаємне становище, зокремащодо наявності у своєму розпорядженні державної вла-ди, можливості прийняття економічних або фінансовихрішень у своїх інтересах тощо.СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ - встановлена дер-жавою система матеріального забезпечення трудящих устарості, в разі тимчасової непрацездатності, інвалід-ності, втрати годувальника та в інших випадках, перед-бачених законом.СОЦІАЛЬНІ НОРМИ - зумовлені об'єктивними зако-номірностями правила взаємодії, поведінки (або діяль-ності), які встановлюють загальні вимоги, виражаютьволю певної частини або всього суспільства і забезпе-чуються різноманітними засобами соціального впливу.С. н. класифікуються за джерелом і способом утворення- моральні, юридичні (правові), корпоративні (нормигромадських об'єднань). За сферою суспільних відносин,що ними регулюються, С. н. поділяються на економічні,політичні, сімейні та ін.СПАДКОВЕ ПРАВО - важливий інститут цивільногоправа, сукупність правових норм, що встановлюютьпорядок переходу прав і обов'язків померлого за правомспадкування. За С. п. визначаються підстави (за зако-ном або заповітом) спадкування, час і місце відкриттяспадщини, коло осіб, які можуть бути спадкоємцями.Спадкові відносини, що виникають за переходу прав іобов'язків від померлого до спадкоємця, передбачаютьтакі регламентації, як право на обов'язкову частку,спадкову трансмісію (тобто спадкування права спадку-вання), порядок і умови прийняття спадщини.СпадкуванняСтруктура норми праваСПАДКУВАННЯ - перехід прав і обв'язків померлого(спадкодавця) до його спадкоємців. Цивільне законо-давство розрізняє С. за законом (коли спадкодавець несклав заповіту або спадкоємець за заповітом відмови-вся від спадщини чи не прийняв її, або останній усу-нутий від заповіту як негідний за законом, або колизаповіт недійсний, або коли спадкоємець за заповітомпомер раніше від спадкодавця) та С. за заповітом (коливнаслідок заповіту до однієї або кількох осіб переходитьвсе маДно чи частина майна спадкодавця).СПІВУЧАСТЬ - умисна спільна участь двох або більшеосіб у вчиненні злочину. Поряд з виконавцем, співучас-никами вважаються: організатор, підмовник, пособникзлочинного діяння. Ступінь і характер участі кожного зспівучасників у вчиненні злочину враховуються судом.при призначенні покарання.СПІЛЬНИЙ ЗЛОЧИННИЙ РЕЗУЛЬТАТ - злочиннінаслідки спільної діяльності всіх співучасників злочину.Про С. з. р. можна стверджувати лише за таких умов:співучасники злочинної діяльності взаємно поінфор-мовані про кожного або когось з них; співучасникиусвідомлюють, що своїми діями скоюють злочин абосприяють його скоєнню; співучасники бажають абосвідомо допускають настання С. з. р.СТАН АЛКОГОЛЬНОГО СП'ЯНІННЯ - психічнийстан, викликаний вживанням алкогольних напоїв. При-зводить до повної або часткової втрати здатності люди-ни усвідомлювати свої дії і керувати ними.СТАТУС ДЕПУТАТА (статус від лат. аїаіиа - стано-вище) - визначене законодавством правове становищеобраних народом депутатів представницьких органів.Зберігається на повний строк дії депутатського мандата.Загальними юридичними рисами С. д. є несумісність здержавною службою, депутатська недоторканність,право запиту до органів державної влади, право зако-нодавчої ініціативи та інші.СТАТУТНИЙ ФОНД (фонд - від лат. Гипгіиз -основа) - оцінені у грошових одиницях майнові та іншівклади учасників і засновників (засновника) господар-ських товариств, господарчих об'єднань, приватнихпідприємств. Порядок оцінки вкладів передбачений вустановчих документах юридичної особи. Розмір С. ф.визначають самі засновники (учасники). Для деякихюридичних осіб законодавством України встановленийлише мінімальний розмір С. ф.СТАТУТ ШКОЛИ (статут - лат. 5іаШит, від аіаіио -встановлюю, вирішую) - нормативний акт, на основіякого школа здійснює свою діяльність. С. ш. закріплюєтип школи, визначає порядок її відкриття й закриття,строки навчання, кількість обов'язкових навчальнихгодин на тиждень, порядок оцінки знань і поведінкиучнів тощо. С. ш. визначає права і обов'язки учнів.СТРАХОВИЙ ПОЛІС (свідоцтво, сертифікат) (поліс -франц. роіісе, від італ. роіігга - розписка, квитанція)- документ, який посвідчує факт укладення договорустрахування.СТРАХУВАННЯ - сукупність заходів по створеннюособливого грошового страхового фонду за рахуноквнесків його учасників. З коштів фонду спеціалізованастрахова організація здійснює відшкодування мате-ріальних засобів, а також виплату інших грошових сум,спрямованих на відшкодування збитків, заподіяних урезультаті стихійного лиха, нещасного випадку абоінших обставин.СТРУКТУРА НОРМИ ПРАВА (структура - лат.зїгисіига - побудова, розміщення, від аігио - будую,зводжу) - внутрішня будова норми, її складові частини.СтягненняСудебникиС. н. п. складають три елементи: гіпотеза, диспозиція,санкція.СТЯГНЕННЯ - примусовий захід, який є мірою відпо-відальності, що застосовується, як правило, за вчиненняправопорушення з метою покарання і виховання особи,яка його вчинила, а також з метою загального поперед-ження правопорушень.СУБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ (суб'єкт - від лат. аи^ес^тпідкладене) - фізична особа, яка на момент вчиненнянею злочину досягла встановленого законом віку -16 років, а при вчиненні деяких злочинів - 14 років ібула осудною.СУБ'ЄКТИВНЕ ПРАВО - закріплена законом таіншими юридичними нормами можливість певної пове-дінки особи, спрямованої на здійснення прав людини. С.п. реалізується у правовідносинах. Прикладом С. п. єгромадянські права і свободи осіб, які здійснюютьпідприємницьку діяльність. У випадку порушення С. п.воно захищається у примусовому порядку в суді абоіншому уповноваженому державному органі.СУБ'ЄКТИВНИЙ ЮРИДИЧНИЙ ОБОВ'ЯЗОКзакріплена в юридичній нормі або в угоді необхідністьпевної поведінки особи, спрямованої на здійсненнявідповідної соціальної зобов'язаності. Зокрема, законо-давством встановлюється обов'язок батьків виховуватидітей, обов'язок дітей утримувати батьків, аліментніобов'язки подружжя тощо.СУБ'ЄКТ ПРАВА - фізична або юридична особа, по-ведінка якої регулюється нормами права за наявностіу них ознак правоздатності і дієздатності. С. п.необхідний елемент правовідносин.СУВЕРЕНІТЕТ (від франц. аоиуегаіпеіе - верховнавлада) - незалежність держави, що полягає в її правісамостійно вирішувати всі внутрішні й зовнішні полі-тичні проблеми без втручання інших держав, органі-зацій, осіб. С. - одна з головних ознак державності.СУД - орган держави, до компетенції якого входитьздійснення правосуддя у вигляді розгляду адміністра-тивних, кримінальних і цивільних справ та прийняттяпо цих справах законних рішень. Рішення по розгляну-тих справах мають силу закону. В Україні згідно зКонституцією існують Конституційний Суд та судизагальної юрисдикції. (Див. Судова система.)СУДДЯ - посадова особа (голова, заступник голови ісуддя, відповідно: Верховного Суду України, Верховно-го Суду Республіки Крим, Київського і Севастопольсь-кого міських, міжобласного, районного (міського),міжрайонного (окружного), військового судів, народнийзасідатель), обрана у встановленому законодавствомпорядку до складу судового органу. С. підпорядкову-ється тільки закону, є незалежною посадовою особою,недоторканність якої гарантується законом. С. не можебути без згоди Верховної Ради України затриманий чизаарештований до винесення обвинувального вироку.Держава забезпечує особисту безпеку С. та їхніх сімей.С. забороняється членство у політичних партіях іпрофспілках. Посаду С. може зайняти лише грома-дянин України віком не молодше двадцяти п'яти років,який має вищу юридичну освіту і стаж роботи у сферіправа не менш як три роки, проживає в Україні неменш як десять років і володіє державною мовою.СУДЕБНИКИ - збірники норм права часів феодаліз-му. Судебник 1468 р. Великого князівства Литовського,до складу якого входила значна частина України, голов-ним чином кодифікував норми кримінального права.Основним його джерелом була "Руська Правда". С.1497 і 1550 років сприяли оформленню і остаточномузміцненню кріпосного права в Україні, особливо наСудимістьСудова системаЧернігово-Сіверській землі, яка у XVII ст. входила доскладу Російської держави.СУДИМІСТЬ - правовий стан особи, який виникає узв'язку з засудженням її судом до конкретної мірипокарання за вчинений нею злочин і тягне, за умов,зазначених у законі, настання для неї певних нега-тивних наслідків. Зокрема, це може бути заборона зай-матися певною діяльністю (виховною, лікувальною,торговельною) чи займати певні посади (бухгалтера,лікаря, товарознавця тощо). При призначенні покаран-ня за новий злочин С. може бути обставиною, їдообтяжує кримінальну відповідальність, або підставоюдля застосування статті про більш тяжкий злочин, абовизнання особи, що має С., особливо небезпечнимрецидивістом.^СУДОВА ВЛАДА - за Конституцією України (ст. 6) єоднією з гілок влади, реалізується шляхом виконаннясвоїх повноважень Конституційним Судом України,Верховним Судом України, Вищим АрбітражнимСудом України та судами в областях, районах та містах.Рішення, які приймають судові органи (судові інстанції)мають силу закону по кожній конкретній справі (арбі-тражній, адміністративній, кримінальній або цивільній) іможуть бути переглянуті тільки у відповідності із зако-ном. Можливість для будь-якої фізичної чи юридичноїособи захистити свої права шляхом звернення до суду єоднією з найголовніших ознак правової демократичноїдержави та свідченням ефективності С. в.СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА - регламентоване проце-суальним законом дослідження експертом на основіспеціальних знань конкретних обставин кримінальної абоцивільної справи з метою встановлення фактів, що маютьістотне значення для визначення об'єктивної істини усправі. Розрізняють криміналістичну, судово-медичну,судово-психіатричну, судово-біологічну, судово-авто-технічну, судово-бухгалтерську, судово-товарознавчуекспертизи тощо. С. е. призначається особою, якапроводить дізнання, слідчим, прокурором, судом (суд-дею) по конкретних кримінальних, цивільних або арбіт-ражних справах. Експертна справа регулюється ЗакономУкраїни "Про судову експертизу" від 25 лютого 1994 р.СУДОВА ІНСТАНЦІЯ (інстанція - від лат. іпг^апНа -безпосередня близькість) - державний судовий орган,наділений конституційними повноваженнями щодорозгляду й вирішення кримінальних, цивільних та іншихсправ і перевірки правильності їх вирішення.СУДОВА КОЛЕГІЯ (колегія - від лат. соПе^іиттовариство, спільність) - судове засідання з розглядукримінальної справи кількома суддями (ст. 17 КПК).СУДОВА СИСТЕМА - сукупність всіх судів держави,що здійснюють правосуддя. С. с. має складну структурута підпорядкованість її окремих ланок. Згідно зКонституцією України у С. с. існують суди трьох ка-тегорій (суди загальної юрисдикції, арбітражні суди,Конституційний Суд України). Найбільш численнимиє суди загальної юрисдикції - близько 900 судів. Суд, докомпетенції якого належить розгляд справи по суті(див. також Судовий розгляд справи), винесення по нійрішення, - є судом першої інстанції; суд, що розглядаєкасаційні матеріали (скарги або подання) на рішеннясуду першої інстанції, які не набрали законної сили, є ка-саційним судом; суд, що розглядає матеріали в порядкунагляду, вироки або інші рішення по справах, що вженабрали законної сили, є судом наглядової інстанції. Затериторіальною ознакою загальні суди поділяються нарайонні, міжрайонні, міські, обласні суди, суди у м.Києві та Севастополі та Верховний Суд України,арбітражні суди - на обласні суди та міські суди у м.Києві та Севастополі; Конституційний Суд України євищим органом конституційної юрисдикції в країні.СудимістьСудова системаЧернігово-Сіверській землі, яка у XVII ст. входила доскладу Російської держави.СУДИМІСТЬ - правовий стан особи, який виникає узв'язку з засудженням її судом до конкретної мірипокарання за вчинений нею злочин і тягне, за умов,зазначених у законі, настання для неї певних нега-тивних наслідків. Зокрема, це може бути заборона зай-матися певною діяльністю (виховною, лікувальною,торговельною) чи займати певні посади (бухгалтера,лікаря, товарознавця тощо). При призначенні покаран-ня за новий злочин С. може бути обставиною, їдообтяжує кримінальну відповідальність, або підставоюдля застосування статті про більш тяжкий злочин, абовизнання особи, що має С., особливо небезпечнимрецидивістом.^СУДОВА ВЛАДА - за Конституцією України (ст. 6) єоднією з гілок влади, реалізується шляхом виконаннясвоїх повноважень Конституційним Судом України,Верховним Судом України, Вищим АрбітражнимСудом України та судами в областях, районах та містах.Рішення, які приймають судові органи (судові інстанції)мають силу закону по кожній конкретній справі (арбі-тражній, адміністративній, кримінальній або цивільній) іможуть бути переглянуті тільки у відповідності із зако-ном. Можливість для будь-якої фізичної чи юридичноїособи захистити свої Права шляхом звернення до суду єоднією з найголовніших ознак правової демократичноїдержави та свідченням ефективності С. в.СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА - регламентоване проце-суальним законом дослідження експертом на основіспеціальних знань конкретних обставин кримінальної абоцивільної справи з метою встановлення фактів, що маютьістотне значення для визначення об'єктивної істини усправі. Розрізняють криміналістичну, судово-медичну,судово-психіатричну, судово-біологічну, судово-авто-технічну, судово-бухгалтерську, судово-товарознавчуекспертизи тощо. С. е. призначається особою, якапроводить дізнання, слідчим, прокурором, судом (суд-дею) по конкретних кримінальних, цивільних або арбіт-ражних справах. Експертна справа регулюється ЗакономУкраїни "Про судову експертизу" від 25 лютого 1994 р.СУДОВА ІНСТАНЦІЯ (інстанція - від лат. іпаІапНа -безпосередня близькість) - державний судовий орган,наділений конституційними повноваженнями щодорозгляду й вирішення кримінальних, цивільних та іншихсправ і перевірки правильності їх вирішення.СУДОВА КОЛЕГІЯ (колегія - від лат. соііе^іипптовариство, спільність) - судове засідання з розглядукримінальної справи кількома суддями (ст. 17 КПК).СУДОВА СИСТЕМА - сукупність всіх судів держави,що здійснюють правосуддя. С. с. має складну структурута підпорядкованість її окремих ланок. Згідно зКонституцією України у С. с. існують суди трьох ка-тегорій (суди загальної юрисдикції, арбітражні суди,Конституційний Суд України). Найбільш численнимиє суди загальної юрисдикції - близько 900 судів. Суд, докомпетенції якого належить розгляд справи по суті(див. також Судовий розгляд справи), винесення по нійрішення, - є судом першої інстанції; суд, що розглядаєкасаційні матеріали {скарги або подання) на рішеннясуду першої інстанції, які не набрали законної сили, є ка-саційним судом; суд, що розглядає матеріали в порядкунагляду, вироки або інші рішення по справах, що вженабрали законної сили, є судом наглядової інстанції. Затериторіальною ознакою загальні суди поділяються нарайонні, міжрайонні, міські, обласні суди, суди у м.Києві та Севастополі та Верховний Суд України,арбітражні суди - на обласні суди та міські суди у м.Києві та Севастополі; Конституційний Суд України євищим органом конституційної юрисдикції в країні.Судове рішенняСуперфіційСУДОВЕ РІШЕННЯ - постанова суду першої інстан-ції (див. Судова система), яка розв'язує по суті право-вий спір, що виникає з цивільних, сімейних, трудовихта інших правовідносин, або іншу справу, віднесенузаконом до компетенції суду.СУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ - у кримінальному про-цесі основний етап судового розгляду справи, на якомусуд за участі підсудного, захисника, потерпілого,цивільного позивача, цивільного відповідача, їхніхпредставників та у разі необхідності - обвинувачувачабезпосередньо досліджує докази, зібрані за попередньогослідства і подані суду учасниками судового розгляду абозібрані самим судом. С. р. починається з оголошенняобвинувального висновку (або заяви потерпілого, якщопопереднє слідстцр чи дізнання у справі не проводило-ся). У ході С. р. головуючий, судді, обвинувач, цивільнийпозивач, цивільний відповідач, їхні представники, захис-ник допитують підсудних і свідків, суд заслуховуєвисновок експерта, оглядає речові докази, оголошуєпротоколи та інші документи. Порядок дослідження всіхдоказів суд встановлює з урахуванням особливостейсправи та пропозицій учасників судового розгляду.Порядок дослідження окремих видів доказів (порядокдопиту підсудного, свідків, огляду та ін.) встановленийзаконом і є обов'язковим для всіх справ.СУДОВИЙ ВИКОНАВЕЦЬ - службова особа, обо-в'язком якої є забезпечення примусового виконаннясудових рішень, ухвал і постанов у цивільних справах,вироків, ухвал і постанов у кримінальних справах участині майнових стягнень, а також інших передбаченихзаконом рішень і постанов, що підлягають виконанню.СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ - центральна стадіякримінального та цивільного судочинства, під час якоїсуд розглядає та вирішує справи по суті, постановляєвироки чи судові рішення.СУДОВІ ДОКАЗИ - див. Докази.СУМІСНА ДІЯЛЬНІСТЬ - вид цивільно-правовогодоговору, за яким сторони зобов'язуються сумісно діятидля досягнення спільної господарської мети. Громадяниможуть укласти такий договір тільки для задоволеннясвоїх особистих побутових потреб. Договори між грома-дянами та організаціями не допускаються. У договорі маєбути передбачено: кому доручається керівництво, веден-ня спільних справ учасників, розподіл обов'язків і поря-док використання результатів С. д. Внески учасниківдоговору, а також набуте внаслідок С. д. майно єспільною власністю учасників договору.СУМІСНИЦТВО - виконання працівником, крім основ-ної, іншої регулярно оплачуваної роботи на умовах тру-дового договору у вільний від основної роботи час.Робота за С. працівників державних підприємств іустанов допускається на тому самому або іншому під-приємстві, в установі, організації або у громадянина(підприємця, приватної особи) за наймам. Для роботи заС. згода власника або уповноваженого ним органу необов'язкова. Проте в окремих випадках можуть матимісце обмеження на С. Керівники державних підпри-ємств, установ і організацій разом з профспілковимикомітетами вправі застосовувати такі обмеження щодопрацівників, зайнятих на важких роботах, роботах ізшкідливими і небезпечними умовами праці. Обмеженняпоширюються також на осіб, які не досягли 18 років, тавагітних жінок. Працівник, який влаштовується на робо-ту за С. на інше підприємство, в установу, організацію,повинен пред'явити власникові або уповноваженому ниморгану паспорт. Обмежується та має особливе регу-лювання робота за С. державних службовців.СУПЕРФІЦІЙ (від лат. аирегПсіез) - за римськимправом це право мати будівлю (нерухомість) на земель-ній ділянці, що належить іншій особі. Реалізація супер-Таємне голосуванняТериторіальна цілісністьфіціарієм (особою, якій належить нерухомість) цьогоправа породжувало зобов'язання володільця ділянки, наякій мала місце забудівля (або розташована нерухо-мість), не втручатися у С. З розвитком римського праваС. було захищено правом його спадкування та можли-вістю відчуження будівлі (нерухомості) іншій особі.ТТАЄМНЕ ГОЛОСУВАННЯ - порядок подання голосів,за яким виборець особисто заповнює виборчий бюле-тень в ізольованому приміщенні (виборча кабіна) йособисто опускає його до виборчої скриньки (урни).Законом заборонена при заповненні бюлетеню(ів)присутність у виборчій кабіні будь-кого, крім особи, якаголосує. Членам виборчих комісій дозволяється нада-вати допомогу у таємному голосуванні виборцям, якіз поважних причин не в змозі самостійно здійснюватийого. Це можуть зробити запрошені, на розсуд голосую-чого, інші особи. Хворим виборцям надається допомогау голосуванні в домашніх умовах у встановленомувиборчим законом порядку.ТАЄМНИЦЯ ЛИСТУВАННЯ - одне з важливих правлюдини (ст. ЗІ Конституції), яке гарантує недотор-канність усіх видів поштово-телеграфних відправлень(листів, телеграм, повідомлень, переказів), телефоннихрозмов тощо. Т. л. означає категоричну заборону оз-найомлюватися й розголошувати зміст кореспонденції,телефонної розмови з будь-якого приводу. Виняткиможуть бути встановлені тільки судом з метою запо-бігання злочину чи з'ясування істини під час розслі-дування кримінальної справи, якщо іншим способомотримати необхідну інформацію неможливо.ТАЄМНИЦЯ НАРАДИ СУДЦІВ - передбачений зако-ном порядок, згідно з яким нарада суддів при постанов-168ленні судового рішення, проводиться в ізольованомуприміщенні - нарадчій комнаті, в якій можуть пере-бувати лише судді, що входять до складу суду в ційсправі. За загальним правилом, судді не виходять з нарад-чої комнати, поки письмово не складуть рішення у справі.Суддям забороняється розголошувати міркування, щовисловлювалися у нарадчій кімнаті. Недотримання Т. н. с.вважається істотним порушенням процесуального законуі тягне за собою скасування вироку або судового рішення.ТАРИФНА СИСТЕМА (тариф - італ. їагііїа, з араб.)- сукупність визначених законодавством загальнихправил з обчислювання заробітної плати, в основі яких- урахування кваліфікації працюючих, ступеня склад-ності виробничого процесу, умов, інтенсивності, якостіпраці тощо. Т. с. належить до сфери державного норму-вання праці.ТАРИФНА СТАВКА - розмір оплати праці за одиницюробочого часу (годину, день, місяць) залежно від квалі-фікаційного розряду.ТЕОКРАТІЯ (від грецьк. ІЬеоа - Бог + Ісгаіоа - влада)- форма оранізації державної та місцевої (регіональ-ної) влади, за якою вона належить церкві, духовенству.Сучасною теократичною державою є Ватикан. ПапаРимський виступає одночасно і главою держави, і гла-вою римсько-католицької церкви.ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА (теорія - від грецьк.іЬеогіа - розгляд, дослідження) - фундаментальнаюридична наука, яка досліджує загальні та специфічнізакономірності, причини виникнення держави і права,етапи їх розвитку тощо; Т. д. і п. характеризує тааналізує державу і право у сучасний період, вивчаєрозвиток держави та права.ТЕРИТОРІАЛЬНА ЦІЛІСНІСТЬ (територіальнийпов'язаний з територією, територія - лат. їеггііогіит,Територіальний устрій УкраїниТілесне ушкодженнявід іеіта - земля) - один з найважливіших принципівміжнародного права, закріплений Статутом ООН.Порушення Т. ц. держави або посягання на неї даєправова її захист усіма доступними засобами.ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ - грун-тується на засадах єдності та цілісності державноїтериторії, поєднанні централізації і децентралізації уздійсненні державної влади, збалансованості соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням їхісторичних, економічних, екологічних, географічних ідемографічних особливостей, етнічних і культурнихтрадицій (статті 132, 133 Конституції).ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ (техніка - від грецьк. ІесЬпісоа- досвідчений, майстерний) - система технічних захо-дів, що гарантують безпеку праці і охороняють праців-ників від ушкоджень (виробничих травм) і шкідливоїдії виробничих процесів.ТИМЧАСОВИЙ ОСНОВНИЙ ЗАКОН (КОНСТИТУ-ЦІЯ) ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕС-ПУБЛІКИ - проголошений Національною РадоюЗУНР ІЗ листопада 1918 р. Задекларовано встанов-лення влади ЗУНР на території Галичини, Буковини таЗакарпаття із столицею у Львові. Затверджено держав-ні символи. Встановлено демократичні принципи гро-мадянства, права і обов'язки громадян, принциписудочинства. Вищим законодавчим органом затверд-жено Національну Раду. Місцеве управління зосередже-не в руках повітових громадських комісарів.ТИП ДЕРЖАВИ (тип - від грецьк. ^іро5 - відбиток,форма, зразок) - система суттєвих рис, притаманнихусім державам, основою яких є певний рівень циві-лізації, або тип виробничих відносин, і які виражаютьсоціально-економічну сутність і призначення держави.За історичними типами суспільно-економічних відносинрозрізняють рабовласницьку, ранньофеодальну, сослов-но-феодальну, буржуазну та соціалістичну держави; за170іншими критеріями, зокрема за методами здійсненнявлади - демократичний та тоталітарний Т. д.; зарівнем технічного розвитку суспільства - аграрний,індустріальний, постіндустріальний, інформаційний Т.д.: за рівнем впливу на державу релігії - теократичнийта світський Т. д. тощо.ТИП ПРАВА - сукупність суттєвих рис, притаманнихправовим системам, які спираються на рівень цивілізації,відповідний тип держави та виражають соціальнусутність і спрямованість правового регулювання. Єдністьрис, притаманних правосистемам різних країн, обумов-лена, по-перше, єдністю виникнення та розвитку; по-друге,єдністю витоків, закріплення та зовнішнього виразу нормправа', по-третє, структурною єдністю та єдністюпринципів правового регулювання суспільних відносин;по-четверте, єдністю термінології, юридичних теорій іпонять. В юридичному середовищі виокремлюються такі Т.п.: англо-саксонське (Англія, США, Канада, Австралія таінші); романс-германське (країни континентальної Європи,Латинської Америки, деякі країни Африки, а такожТурція); релігійно-правове (держави, в яких державноюрелігією є іслам, індуїзм, іудаїзм); соціалістичне (Китай,В'єтнам, КНДР, Куба); звичаєве (країни ЕкваторіальноїАфрики і Мадагаскар).ТІЛЕСНЕ УШКОДЖЕННЯ - протиправне, умисне чинеобережне заподіяння шкоди здоров'ю, яке дістало вияву порушенні анатомічної цілісності чи фізіологічнихфункцій організму людини. В кримінальному правівизначено декілька видів Т. у., за які встановленавідповідальність. Зокрема умисне тяжке Т. у. (небез-печне для життя у момент заподіяння або таке, щоспричинило втрату будь-якого органа чи порушення йогофункцій, душевну хворобу або інший розлад здоров'я,поєднаний зі стійкою втратою працездатності не меншніж на одну третину, або переривання вагітності чинепоправне знівечення обличчя); умисне середньоїтяжкості Т. у. (що є небезпечним для життя, але таке,Тлумачення правових нормТрансфертщо спричинило тривале порушення функції будь-якогооргана або інший тривалий розлад здоров'я без наслідків,притаманних умисному тяжкому Т. у.); умисне тяжкеабо середньої тяжкості Т. у., заподіяне у стані сильногодушевного хвилювання; умисне легке Т. у. тощо.ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВОВИХ НОРМ - діяльність ізз'ясування чи роз'яснення (інтерпретації) змісту нормправа з метою їх правильного сприйняття, застосуванняі реалізації. Існують офіційне, наукове, граматичне таінші види Т. п. н.ТОВАР - продукт діяльності, включаючи роботи й пос-луги, призначений для продажу (реалізації).ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-НІСТЮ - товариство, статутний фонд якогоподілений на частки, розмір котрих визначають йогоучасники. Учасники Т. з д. в. відповідають за його бор-гами своїми внесками до статутного фонду, а за не-достатності цих сум додатково відповідають належнимїм майном в однаковому кратному розмірі внескакожного учасника.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-НІСТЮ - вид товариства, статутний фонд якогоподілений на частки, розмір котрих визначається уста-новчими документами. Учасники Т. з о. в. несуть від-повідальність у межах їх вкладів до статутного фонду.Т. з о. в. є найбільш поширеною формою підприєм-ницьких об'єднань.ТОВАРИСТВО ПОКУПЦІВ - юридична особа, що їїстворюють фізичні особи для спільної участі у прива-тизації шляхом укладення угоди про сумісну діяль-ність. Створення Т. п. членами трудового колективупідприємства, що приватизується, здійснюється на під-ставі рішення загальних зборів, за умови участі в нихбільше половини працівників.ТОВАРНА МАРКА - фірмове ім'я, знак, символ,малюнок або їх поєднання, які позначають продукціюабо послуги, що пропонуються споживачам.ТОВАРНИЙ ЗНАК - позначення, за яким товари і по-слуги одних виробників (юридичних і фізичних осіб)відрізняються від однорідних товарів і послуг іншихвиробників.ТОРГІВЛЯ - 1) форма обміну продуктами праці іпослугами; 2) процес купівлі-продажу товару шляхомукладення двосторонньої угоди між продавцем і покуп-цем (в усній чи письмовій формі); 3) спеціалізованагалузь господарства, яка забезпечує доведення товарівдо споживача (населення). Розрізняють оптову і роз-дрібну Т., а також комісійну, закупочну та інші види Т.ТОРГОВЕЛЬНЕ (КОМЕРЦІЙНЕ) ПРАВО - (комер-ція - від лат. соттегсіит - торгівля) - сукупністьправових норм, які регулюють на засадах юридичноїрівності певні майнові та немайнові відносини, щостосуються підприємництва та торговельного обігу.ТОТАЛІТАРНИЙ РЕЖИМ - (тоталітарний - відлат. Іоіиз - весь, цілий) - режим, за якого державнавлада здійснюється шляхом: обмеження або порушенняосновних прав людини, усунення легальних можли-востей для вільного виявлення і врахування інтересівусіх груп населення; зосередження неконтрольованоїнаселенням державної влади в руках правлячої верхівкиабо однієї особи; фактичного одержавлення суспільства,громадських організацій, релігії тощо.ТРАНСФЕРТ (від лат. ІгапзГего - переношу, переміщую)- певні види банківсько-фінансових операцій, пов'язані згрошовим обігом і передачею прав, а саме: наказ банкусвоєму кореспонденту (стороні в кореспондентськомудоговорі банківських установ) видати зазначену сумуТрасяУбивствогрошей особі, вказаній у Т.; переведення грошових сум зодного рахунку на інший; переказ іноземної валюти, віншу країну; належно оформлена передача права володін-ня іменними акціями, яка відбувається між акціонерами.ТРАСТ - (від англ. Ігизі, букв. - довіра) - одна зформ реалізації договорів доручення, де повірений дієза рахунок і в інтересах довірителя, а також зобов'я-зується за винагороду виконувати певні юридичні дії.Найбільшого поширення ця форма правостосунків набу-ла у діях довірчих товариств (трастових компаній).ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД - форма недержавного суду,який вільно обирають сторони спору, конфлікту длярозгляду конкретних справ.ТРИБУНАЛ (відплат. ІгіЬипаІ - суд) - 1) Т. револю-ційний у колишньому СРСР - позасудовий орган, щоіснував у перші роки радянської влади, який чиниврозправу з "контрреволюціонерами"; 2) Т. військовий- судовий орган, який створюється для розгляду справпро злочин проти державної безпеки, боєздатностізбройних сил тощо; 3) Т. міжнародний воєнний -судовий орган, створений у 1945 р. для суду надфашистськими воєнними злочинцями.ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА (дисципліна - від лат.сіівсірііпа - вчення, виховання, розпорядок) - сукуп-ність правових норм, встановлених на підприємстві, вустанові або в організації, що є обов'язковими для всіхучасників трудового процесу. Т. д. полягає, зокрема, вобов'язках працівників працювати чесно і сумлінно,своєчасно і точно виконувати розпорядження власникаабо уповноваженого ним органу, додержувати технологіч-ну дисципліну, дбайливо ставитися до майна власника.ТРУДОВА КНИЖКА - основний документ, щосвідчить про трудову діяльність працівника, на підставіякого встановлюється його трудовий стаж.ТРУДОВЕ ПРАВО - галузь права, що регулює су-спільні відносини, які виникли у зв'язку з використан-ням найманої праці громадян у державних, колек-тивних, кооперативних, громадських організаціях таустановах, на підприємствах будь-якої форми власності.ТРУДОВИЙ ДОГОВІР - угода між працівником і влас-ником підприємства, установи, організації або уповно-важеним ним органом, відповідно до якої працівник зобо-в'язується виконувати роботу, визначену цією угодою,підпорядковуватися внутрішньому трудовому розпорядку,а власник зобов'язується виплачувати працівниковізаробітну плату і забезпечувати умови праці, необхіднідля виконання роботи, передбачені законодавством пропрацю, колективним договором і угодою сторін.ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ - врегульовані законодав-ством, а також колективними трудовими договорамивідносини, що виникають у зв'язку з трудовим процесом Ху суспільному виробництві, у конкретному трудовомуколективі.ТРУДОВІ СПОРИ - суперечності, що виникають міжпрацівниками, з одного боку, та власником або уповно-важеним ним органом - з другого, з питань, пов'я-заних із застосуванням трудового законодавства абовстановленням умов праці.УБИВСТВО - протиправне умисне або необережнепозбавлення життя іншої людини. Об'єктом У. є людсь-ке життя; початком останнього вважається початокфізіологічних пологів, а кінцем - біологічна смерть. У.може бути скоєне як дією, так і бездіяльністю. Поз-бавлення життя людини у стані необхідної оборони неє У. Відповідальність за всі види У. настає з 14 років.Умовне засудженняЗакон передбачає також відповідальність за доведеннядо самогубства або спроби самогубства особи, щоперебувала у матеріальній або іншій залежності, черезжорстоке поводження з нею або систематичне прини-ження її людської гідності. Кримінальна відповідаль-ність настає також за погрозу вчинити У. за наявностіреальних підстав побоюватися виконання цієї погрози.УГОДА (правочин) - дія особи, як передбачена законом,так і та, що законом не передбачена, але не суперечитьйому і спрямована на виникнення, зміну або припиненняцивільних прав і обов'язків. У. бувають односторонніми,якщо вони вчинені з волі однієї сторони, а також дво- чибагатосторонніми, якщо вони вчинені з волі двох абобільше сторін.УКАЗ - нормапїивно-правовий акт, виданий главоюдержави.УКРАЇНА - суверенна і незалежна, демократична, соці-альна, правова держава. У. є унітарною державою.Територія У. є цілісною і недоторканною. Людина, їїжиття і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпе-ка визнаються в У. найвищими соціальними цінностями.У. є республікою. Єдиним джерелом влади, в У. єнарод.Державна влада в У. здійснюється на засадах їїподілу на законодавчу, виконавчу і судову.Конституція У. має найвищу юридичну силу. Натериторії У. забезпечується верховенство законів.УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА ДОБИЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ (УНР) - перша у XX ст.спроба створити незалежну державу Україна. Прого-лошена 7 листопада 1917 р., УНР спочатку розгля-далася як автономна частина федеративної Росії, а зсередини січня 1918 р. - як суверенна демократичнареспубліка. Вищим законодавчим органом до скликанняУкраїнських установчих зборів вважалася УкраїнськаЦентральна Рада. Вищим виконавчим органом ставуряд УНР - Генеральний секретаріат, а з січня 1918 р.- Рада Народних Міністрів. Судова влада здійсню-валася Генеральним судом УНР (створений 2 грудня1917 р.), який виконував функції колишнього Прави-тельствуючого сенату. До складу Генерального судувходила і Прокуратура УНР. У своїй діяльності судовіоргани керувалися, головним чином, старим цивільним,кримінальним та процесуальним законодавством.Правопорядок підтримувався міліцією, загонами Віль-ного козацтва та окупаційними військами. Власна арміята флот фактично зруйновані у березні-квітні 1918 р.УМИСЕЛ - в адміністративному та кримінальномуправі одна з форм вини, що полягає в усвідомленніправопорушником протиправного характеру та наслідківсвого діяння, при наявності бажання або свідомогодопущення їх настання. Розрізняють, відповідно, двавиди У. - прямий і непрямий. Зокрема у кримінально-му праві за наявності прямого У. особа: а) усвідомлюєсуспільне небезпечний характер свого діяння; б) перед-бачає його суспільне небезпечні наслідки; в) бажає їхнастання. За наявності непрямого У. особа: а) усвідом-лює небезпечний характер свого діяння; б) передбачаєйого суспільне небезпечні наслідки; в) не бажає, алесвідомо допускає їх настання або байдужа до них.УМОВНЕ ЗАСУДЖЕННЯ - полягає в умовному неза-стосуванні покарання у вигляді позбавлення волі абовиправних робіт. У. з. застосовується разом із сплатоюштрафу в межах від десяти до двохсот неоподатко-вуваних мінімумів (а за корисливі злочини - крадіжкитощо) в межах від сорока до чотирьохсот неоподатко-вуваних мінімумів доходів громадян. При цьому судпостановляє не виконувати основне покарання, якщопротягом іспитового строку (від одного до трьох років)засуджений не вчинить нового злочину, сплатить штрафі зразковою поведінкою виправдає виявлене йому довір'я.Універсали Центральної РадиУчасника процесуКонтроль за поведінкою умовно засудженого здійсню-ється органами внутрішніх справ, а щодо неповнолітніх- також комісіями у справах неповнолітніх.УНІВЕРСАЛИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ (універсалвід лат. ипіуегзаііз - загальний) - акти програмногохарактеру, якими визначалися чергові завдання ново-створеної Української Народної Республіки, її уряду танароду. Перший Універсал (23 червня 1917 р.) оголосивнаціонально-державну автономію і затвердив скликанняукраїнського сейму. Другий Універсал (16 липня 1917 р.)містив запрошення до складу Центральної Радипредставників інших народностей та пропозицію від-класти питання про автономію України до скликаннязагальноросійських Установчих зборів. Третій Універсал(20 листопада 1^17 р.) проголосив Українську НароднуРеспубліку в складі Росії, а також скасував поміщицькеземлеволодіння, ствердив впровадження восьмигодинногоробочого дня, встановлення державного контролю надвиробництвом, скликання Українських Установчих зборівтощо. Четвертий Універсал (22 січня 1918 р.) проголосивУкраїну самостійною незалежною державою. У. Ц. Р.мали більш політичне, ніж юридичне значення.УНІТАРНА ДЕРЖАВА (унітарний - від лат. ипііаа -єдність) проста за своїм устроєм держава, у складі якоївідсутні самостійні державні утворення і яка має тількиадміністративно-територіальний поділ. У. д. можевключати автономії (наприклад, в Україні - Авто-номна Респубілка Крим).УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИЗ ПРАВ ЛЮДИНИ - призначена Верховною РадоюУкраїни посадова особа, що виконує функції омбудс-мена.УПУЩЕНА ВИГОДА - доход або інше благо, які неотримані особою внаслідок порушення її права невико-нанням зобов'язань іншою фізичною або юридичною178особою. У цивільному праві У. в.-це не отриманийприбуток, який підлягає відшкодуванню. (Див. Від-шкодування шкоди.)УРЯД - вищий орган державної виконавчої влади.(Див. Кабінет Міністрів України.)УСИНОВЛЕННЯ (УДОЧЕРІННЯ) - юридичний акт,в силу якого вирішується питання встановлення право-вих, майнових і немайнових відносин, які існують міжбатьками і дітьми. У. (у.) - складна й тривала процеду-ра, що здійснюється судом за участю органу опіки іпіклування за заявою усиновителя. У (у.) допускаєтьсяу неповнолітньому віці і тільки на користь дітей.УТРИМАНЦІ - особи, які перебувають на повномуутриманні іншої-особи або одержують від неї допомогу,яка є постійним і основним джерелом їхнього існування.Факт перебування на утриманні у разі відсутностівідповідних документів і неможливості їх відновленняможе бути встановлений у судовому порядку.УХВАЛА СУДУ - акт застосування норм процесуаль-ного права, спрямований на вирішення окремих питань,що виникли у процесі розгляду кримінальної або цивіль-ної справи, наприклад, при заявленні клопотання тощо.УХИЛЕННЯ ВІД ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ -військовий злочин, який полягає у порушенні консти-туційного обов'язку громадянина України відбувативійськову службу (ухилення від призову на військовуслужбу, самовільна відлучка, самовільне залишеннявійськової частини, дезертирство тощо). За У. в. в. с.встановлена кримінальна відповідальність.УЧАСНИКИ ПРОЦЕСУ - 1) учасники процесуальнихправовідносин, які беруть участь у провадженні уцивільній справі; 2) фізичні і юридичні особи, якізахищають при провадженні у кримінальній справі своїФакторингФункції державиінтереси або інтереси і права осіб, яких вони представ-ляють. У. п. наділені відповідними процесуальнимиправами та обов'язками.ФАКТОРИНГ (від лат. Іасіог - той, що робить)різновид торговельно-комісійної операції, поєднаної зкредитуванням обігового капіталу клієнта. Ф. включаєінкасування дебіторської заборгованості клієнта, креди-тування та гарантію від ризику. Особливість операційФ. полягає у тому, що факторська компанія купуєрахунки клієнта на умовах негайної оплати близько 80відсотків вартості відфактурованих поставок та сплатизалишеної частини (крім відсотка за кредит), у суворовизначені строки незалежно від надходження виручкивід дебіторів.ФЕДЕРАЦІЯ (від лат. Гоесіегаїіо - союз) - формадержавного устрою, за якого держава складається зрівноправних одиниць (республік, земель, країв), однакмає єдині законодавчі й виконавчі органи, законодавст-во тощо. Водночас кожна складова частина Ф. має й своїзаконодавчі, виконавчі, судові органи. Влада суб'єктів Ф.обмежена тими правами, що належать Ф. у цілому.ФІЗИЧНА ОСОБА (фізичний - від грецьк. рЬуйіаприрода, єство) - окрема людина, яка є суб'єктомправа. Термін лФ. о.» ширший за термін лгромадянин»,оскільки Ф. о. є громадяни не тільки України, а йінших держав, особи без громадянства.ФІКТИВНИЙ ШЛЮБ (фіктивний - від лат. іМіовигадка) - зареєстрований без йаміру створити сім'юправовий акт, за яким у осіб, що його уклали, не вини-кають подружні права і обов'язки.ФІНАНСОВЕ ПРАВО (фінанси - від лат. ГіпапНаплатіж) - сукупність юридичних норм, що регулюютьсуспільні відносини, які виникають у процесі створення,розподілу й використання грошових фондів (фінансовихресурсів) держави та органів місцевого самоврядування,необхідних для реалізації їх завдань. Ф. п. - самостійнагалузь права, що має відповідні предмет і структуру(загальна та особлива частини).ФОРМА ДЕРЖАВИ (форма - від лат. Гогтазовнішність, устрій) - спосіб (порядок) організаціїздійснення державної влади, що складається з порядкувиникнення органів влади і методів її реалізації. Ф. д.обумовлюється формою правління, формою державно-го устрою, державно-правовим режимом.ФОРМА ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ - див. Держав-ний устрій.ФОРМА ПРАВА - спосіб матеріального закріпленняюридичних норм, який засвідчує загальну обов'язковістьостанніх. Розрізняють такі Ф. п.: правовий звичай,правовий прецедент, нормативно-правова угода, норма-тивно-правовий акт.ФОРМА ПРАВЛІННЯ - структура і правове стано-вище вищих органів державної влади та встановленийпорядок взаємовідносин між ними. Визначальною озна-кою Ф. п. є правовий статус глави держави.Види Ф. п.: президентська республіка, парламент-ська республіка, змішана президентсько-парламентськареспубліка, монархія, парламентська монархія,дуалістична монархія.ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ (функція - від лат. Гипсііовиконання, звершення) - основні напрями діяльностідержави, які розкривають її соціальну сутність і при-значення в суспільстві. Ф. д. поділяються на внутрішні іФункції державного управлінняХунтазовнішні, економічні й політичні, захисні та примусовітощо.ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ - внутріш-ньо однорідні, самостійні, спеціалізовані частини управ-лінської діяльності, що характеризуються цільовою спря-мованістю. Існують різні види управлінських функцій. Завнутрішньою технологією управлінської діяльності най-частіше виокремлюються такі, як прогнозування, плану-вання, організація, регулювання, керування, координація,облік, контроль.ФУНКЦІЇ ПРАВА - основні напрями впливу право-вого регулювання на людину і суспільство, зокремафункції інформаційна, виховна, ідеологічна, регулятивна,захисна тощо.хХАБАРНИЦТВО - у кримінальному праві поняття, щооб'єднує три пов'язані між собою злочини: одержанняхабара, дача хабара й посередництво у X. X. пов'язане здіями посадової особи, яка, одержавши хабара, здійснюєабо не здійснює залежні від неї дії в інтересах хабарника.ХАЛАТНІСТЬ - невиконання або неналежне викона-ння службовою особою своїх службових обов'язківчерез недбале або несумлінне ставлення до них, що зав-дало істотної шкоди державним чи громадським інтере-сам або правам та інтересам інших осіб (як юридичних,так і фізичних), права яких охороняються законом.ХАРТІЯ (від грецьк. сЬагіеа - лист папірусу) -грамота, політичний документ з основними вимогамиширокого народного руху. X. інколи називають окреміміжнародні акти та угоди.ХАРТІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ - складається з трьохміжнародних правових актів: Загальної Декларації правлюдини, що затверджена і проголошена ГенеральноюАсамблеєю ООН 10 грудня 1948 р., Міжнародного пактупро економічні, соціальні і культурні права та Міжна-родного пакту про громадянські і політичні права(обидва датуються 19 грудня 1966 р.). Норми поведінки,закріплені у Декларації, не є формально обов'язковимидля дотримання членами ООН. Натомість, норми, щозакріплені у Пактах, прирівнюються до міжнароднихдоговорів і вважаються обов'язковими для дотриманнядержавами, які до цих Пактів приєдналися. Україноюратифіковано всі документи, що складають X. п. л.ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ (холдинг - від англ. Ьоігі -тримати, затримувати) - господарюючий суб'єкт, щоволодіє контрольним пакетом акцій інших, одного абобільше, господарюючих суб'єктів. X. к. створюють у проце-сі корпоратизації та приватизації державних підприємств.ХОЛОДНА ЗБРОЯ - предмет, спеціально виготовленийдля нанесення тілесних ушкоджень і призначений длянападу та активного захисту в рукопашному бою. До X.з. у кримінальному праві відносять шаблі, кортики,фінки, армійські, мисливські ножі, кинджали, нунчаки,стилети, кастети, свинчатки тощо.ХУЛІГАНСТВО - умисні дії, що грубо порушують гро-мадський порядок і виражають явну неповагу до суспіль-ства. Відповідальність за X. передбачена ст. 206 КК.ХУНТА (від ісп. Іипіа, букв. - об'єднання) - 1) назвагромадсько-політичних організацій, об'єднань, зборівтощо в Іспанії та більшості країн Латинської Америки,де розмовляють іспанською мовою; 2) назва військовихугруповань. Прихід до влади найбільш реакційних з нихпризводить до встановлення військової диктатури.Центральна виборча комісіяЦивільне судочинствоЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ - державнийорган, до відання якого належать питання проведеннявиборів народних депутатів України: утворення вибор-чих округів, спрямування діяльності виборчих комісій,розподіл коштів між ними, встановлення форми виборчихбюлетенів, реєстрація обраних депутатів тощо. Строкповноважень - 5 років. Складається з голови, двох йогозаступників і членів. Ц. в. к. має повноваження роз-глядати заяви і скарги щодо порушень виборчого законуорганізаціями, громадянами, виборчими комісіями.ЦЕРЕМОНІЯ (від лат. саегетопіа - благоговіння,культовий обряд, урочистості) - офіційний урочистийакт, що здійснюється за попередньо розробленим пла-ном (протоколом), за певними правилами або традиція-ми (наприклад, Ц. зустрічі державного діяча, відкриттяпам'ятника тощо).ЦИВІЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (цивільний - відлат. СІУІЇІ5 - штатський, невійськовий) - одна з форм(видів) юридичної відповідальності, суть якої полягаєу примусовому впливі на порушника цивільних прав іобов'язків шляхом застосування щодо нього санкцій,які тягнуть за собою додаткові невигідні майновінаслідки. Ц. в. встановлюється законом або договоромсторін. Ц. в. має компенсаційний характер, оскількимета її - поновити порушені майнові права кредитора.Настає за умови невиконання або неналежного вико-нання зобов'язання, протиправного акту поведінкипорушника, заподіяння шкоди, наявності причинногозв'язку між поведінкою порушника і заподіянимизбитками, а також вини. Без вини несе відповідаль-ність лише володілець джерела підвищеної небезпеки(автомобіля тощо).ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО - система норма-тивних актів, які регулюють майнові і особисті немайновівідносини. Провідне місце у Ц. з. належить Цивільномукодексу України. Він регулює цивільно-правові відносиниу комплексі. Крім того, останнім часом прийнято значнукількість законів України, які належать до системи Ц. з.Це, зокрема, Закони "Про власність", "Про підприємствав Україні", "Про господарські товариства", "Про підпри-ємництво", "Про банкрутство", "Про оренду майна дер-жавних підприємств та організацій" та ін. Підзаконнимиактами, які належать до системи Ц. з., є укази Президен-та України, постанови і розпорядження КабінетуМіністрів України, нормативні акти міністерств івідомств, органів місцевої влади та самоврядування.ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО - галузь права, нормами якоїрегулюються майнові та особисті немайнові відносини.Майнові відносини виникають у зв'язку з володінням,користуванням, розпорядженням майном і переходоммайна від одного суб'єкта до іншого. Це, насамперед,відносини власності. Особисті немайнові відносинимають свої особливості: вони є невіддільними від особи; немають внутрішнього економічного змісту; їх предметом єнематеріальні блага (ім'я, честь, гідність, ділова репутація,особисте життя, авторство на твори літератури, науки,мистецтва, винаходи, корисні моделі тощо). Особистінемайнові відносини можуть бути пов'язані з майновими.ЦИВІЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО - урегульований норма-ми цивільно-процесуального права порядок провад-ження у цивільних справах, який визначається системоювзаємопов'язаних цивільних процесуальних прав іобов'язків іншими суб'єктами - судом, органом судовоговиконання і учасниками процесу цивільних проце-'суальних дій. Завданням Ц. с. є захист прав і законнихінтересів фізичних, юридичних осіб, органів державишляхом всебічного розгляду та вирішення цивільнихсправ у відповідності з чинним законодавством.Цивільний кодекс УкраїниЧартерЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (ЦК) - система-тизований звід норм, які регулюють майнові та пов'яза-ні з ними особисті немайнові відносини (набув чинностіз 1 січня 1964 р.). Згідно з ЦК цивільні права і обов'яз-ки виникають внаслідок укладення угод, адміністратив-них актів, раціоналізаторських пропозицій, наукової тамистецької творчості, внаслідок заподіяння матеріальноїта моральної шкоди іншій особі тощо. ЦК регулюєтьсяпорядок виникнення, виконання, забезпечення і припи-нення зобов'язань, а також встановлюються їх окремівиди (купівля-продаж, обмін, дарування, поставка,майновий найм, позика, схов, довічне утриманнятощо). Окремі розділи ЦК присвячені авторськомуправу, спадковому праву та зобов'язанням, що виника-ють внаслідок заподіяння шкоди, тощо. ЦК - складнийюридичний акт* що поділяється на розділи (8), глави(42) і статті (572). На розгляд Верховної Ради Україниподано проект нового ЦК.ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС - процесуальна діяльністьсуб'єктів цивільних процесуальних правовідносин: судів- з розгляду цивільної справи, перевірки законностіта обгрунтованості винесеного у справі рішення; органусудового виконання - з примусової реалізації судовогорішення, осіб, які беруть участь у справі, - із захистусуб'єктивних майнових і особистих немайнових прав,державних і громадських інтересів; інших учасниківпроцесу - із сприяння суду, органу судового виконан-ня і особам, які беруть участь у справі, у здійсненніпокладених на них процесуальних функцій.ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРА-ЇНИ (ЦПК) - законодавчий акт, в якому система-тизовано норми, що регулюють порядок розгляду справпо спорах, що виникають з цивільних, сімейних, трудо-вих правовідносин, справ, що виникають з адміністра-тивно-правових відносин, і справ окремого провадженняз метою охорони прав і законних інтересів фізичних,юридичних осіб і держави шляхом всебічного розглядута вирішення цивільних справ у повній відповідності зчинним законодавством. Прийнятий 18 липня 1963 р.Введений у дію з 1 січня 1964 р. Складається з 6 роз-ділів, 59 глав, 473 статей, з численними змінами ідоповненнями. За час чинності з ЦПК виключено 14статей та включено 50 нових статей:ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО - системаправових норм, які регулюють суспільні відносини усфері здійснення правосуддя у цивільних справах. Ц.-п. п., зокрема, закріплює процесуальний порядокрозгляду судами загальної юрисдикції справ із спорів зцивільних, сімейних, трудових, колгоспних, адміністра-тивно-правових та інших відносин і справ окремогопровадження.ЦІННІ ПАПЕРИ - грошові документи, які засвідчу-ють право володіння або відносини позики', визначаютьвідносини між емітентом і власником Ц. п., як прави-ло, передбачають виплату доходу у вигляді дивідендівабо процентів; передбачають можливість передачі гро-шових та інших прав, що випливають з цих документів,іншим особам. Ц. п. можуть бути використані для роз-рахунків, а також як застава для забезпечення платежіві кредитів. Спадкоємництво Ц. п. здійснюється відпо-відно до цивільного законодавства України. Правовийстатус Ц. п. мають лише документи, зазначені в норма-тивно-правових актах держави як Ц. п.; інші грошовіабо негрошові документи, хоча б вони і перебували вобігу, як Ц. п. в Україні не визнаються. В законодавствіУкраїни визначаються такі види Ц. п.: державнаоблігація, облігація, вексель, чек, акція тощо.ЧАРТЕР (англ. сЬагІег - грамота, хартія) - різновиддоговору перевезення морським і повітряним транспор-том. Застосовується переважно у міжнародних переве-Час відпочинкуШкідливі умови працізеннях за договором морських чартерних перевезень,згідно з яким одна сторона (фрахтівник) зобов'язуєтьсяподати судно в порт завантаження і перевезти вантаж(з умовою надання всього судна, його частини абоконкретних приміщень судна) до порту призначення тавидати його вантажоотримувачу, а інша сторона (фрах-тувальник) зобов'язується подати вантаж і оплатитивартість його перевезення (фрахт).ЧАС ВІДПОЧИНКУ - час (перерва для відпочинкухарчування, вихідні дні), протягом якого працівникивільні від обов'язку працювати і вправі використовуватийого на свій розсуд.ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ - основний документ,що містить перелік рідкісних і зникаючих видів рослині тварин, на підставі якого розробляються наукові іпрактичні заходи, спрямовані на їх охорону, відтворен-ня і раціональне використання. Урядом України затвер-джено Положення "Про Червону Книгу України".ЧЕРГОВІСТЬ СПАДКОЄМНИЦТВА - визначенийзаконом порядок послідовності, за якою наступаєспадкування. Розрізняють дві черги спадкоємців. Першустановлять: діти (у тому числі усиновлені), дружина ібатьки (усиновителі) померлого і дитина померлого, яканародилася після його смерті; онуки і правнукиспадкодавця, якщо на час відкриття спадщини немає вживих того з батьків, хто був би спадкоємцем; другу -брати і сестри померлого, а також дід і бабка померлогояк з боку батька, так і з боку матері.ЧЕСТЬ І ГІДНІСТЬ ГРОМАДЯН - особисті, невід'єм-ні від особи немайнові блага, що охороняються якцивільним, так і кримінальним правом. Враховується,що честь - це певна соціальна оцінка громадянина,об'єктивне ставлення до нього, яке утворює йогоморальну і ділову репутацію. Гідність - усвідомлення188особою своїх якостей, здібностей, світогляду і суспіль-ного значення.ЧИННІСТЬ ЗАКОНУ - обов'язковість виконання за-кону, обмежена певним часом, простором і колом осіб,на які він розповсюджується.ЧЛЕНИ СІМ'Ї - подружжя, діти, батьки, а також іншіособи, які постійно проживають з ними і ведуть спільнегосподарство. Статус Ч. с. тягне за собою передбаченізаконодавством права та обов'язки (батьківські,аліментні, майнові тощо).шШАНТАЖ (від франц. сііапіа^е - вимагання)здирство шляхом погрози, залякування розголошеннямкомпрометуючих, ганебних відомостей (відповідаючихдійсності або наклепницьких); при цьому шантажистпереслідує певну матеріальну або іншу користь.Різновидом Ш. є рекет.ШАРІАТ (від араб. шаріа - належний шлях)сукупність релігійних та юридичних норм мусульмансь-кого права, основаних на Корані, що діють у країнах, деіслам є державною релігією. Ш. сповідує покору владі,терпіння, жорстокість покарань за злочин тощо.ШАХРАЙСТВО - заволодіння державним, колектив-ним чи індивідуальним майном громадян або набуттяправа на майно шляхом обману чи зловживаннядовірою. Вчинення Ш. переслідується кримінальнимзаконом (ст. 83, 143 КК).ШКІДЛИВІ УМОВИ ПРАЦІ - комплекс факторів, щонегативно випливають на здоров'я працівника на йогоробочому місці.Шкода млинуЮридична консультаціяШКОДА МАЙНУ - знищення або зменшення майно-вого блага, яке охороняється законом, що спричинилодля потерпілого певні невигідні матеріальні наслідки(збитки).ШЛЮБ - юридичне оформлення добровільного,вільного і рівноправного союзу жінки і чоловіка, засно-ваного на взаємній згоді, почуттях взаємної любові,дружби і поваги, укладеного в державних органахреєстрації актів громадянського стану з метоюстворення сім'ї, виховання дітей. Ш. породжує взаємніправа і обов'язки подружжя. За загальним правиломшлюбний вік для чоловіків - 18 років, для жінок - 17років. У виняткових випадках ці строки можуть бутискорочені органами місцевої влади.ШТАТ (від нім. Зїааі - держава) - державно-територіальна одиниця, що входить до складу деякихфедеративних республік (США, Індія, ряд державЛатинської Америки та ін.). Ш. користується тим чиіншим ступенем самоврядування.ШТРАФ (від нім. ЗїгаГе, букв. - покарання) - а) різно-вид неустойки, що, як правило, встановлюється зако-ном або договором за невиконання його окремих умову визначеній грошовій сумі; б) платіж за невиконаннязобов'язань по договору; в) вид кримінального пока-рання', г) вид адміністративного стягнення.щЩОРІЧНА ВІДПУСТКА - встановлена законом,колективним договором або трудовим контрактомкількість робочих днів безперервного відпочинку вкалендарному році, наданих працівникові власникомабо уповноваженим ним органом, із збереженням місцяроботи (посади) і середнього заробітку.юЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (юридичнийвід лат. Іигісіісиз - судовий) - встановлений законо-давством і забезпечений державою юридичний обов'я-зок правопорушника зазнати позбавлення певних благ,належних йому цінностей (позбавлення волі, позбав-лення права займати певну посаду, позбавлення майнашляхом його конфіскації, стягнення штрафів тощо).Ю. в.-це форма впливу на порушників, реакціядержави на допущені порушення правових норм, напосягання на соціальні інтереси суспільства, праваособи. Ю. в. може бути кримінальною, адміністра-тивною, дисциплінарною, цивільно-правовою та іншою.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ - система знань проюридичну науку і практику, про вимоги до професійнихта особистих якостей юриста, систему формування цихякостей. (Див. Правова деонтологія.)ЮРИДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ - вид соціальної діяль-ності, якою займаються юристи з використанням юри-дичних знань, засобів, дотримуючись у передбаченихзаконом випадках юридичної форми, з метою вирішен-ня різних юридичних проблем. За античних часів Ю. д.не була самостійним видом діяльності.ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА - сукупність заходів щодонадання правових послуг юридичним та фізичнимособам. Має на меті їх правильну юридичну орієнтаціюу різноманітних правових ситуаціях. Відповідно дозаконодавства України надання Ю. д. покладено наадвокатів, які працюють у складі колегій чи індивіду-ально. Крім того, у різних галузях господарства тауправління діє розгалужена мережа юридичних служб.ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ - структурний під-розділ обласної колегії адвокатів, що створюєтьсяЮридична наукаЮридичний фактпрезидією колегії для проведення роботи з наданняюридичної допомоги населенню і організаціям.ЮРИДИЧНА НАУКА - система знань про об'єктивнізакономірності розвитку держави, і права, їх місце іроль у суспільному житті. Належить до сфери суспіль-них наук. Головне призначення Ю. н. - бути науковиморієнтиром для практики державно-правового будівниц-тва на основі пізнання й усвідомлення відповіднихсуспільних процесів і явищ. Ю. н. вивчає різні стороний аспекти виникнення, функціонування та розвиткудержави і права. Залежно від цього розрізняють загаль-но-теоретичні (теорія держави і права), галузеві(державне, або конституційне, право, цивільне право,адміністративне право, кримінальне право тощо) таміжгалузеві ^комплексні) (господарське право,екологічне право та ін.) розділи Ю. н. Всі вони тісновзаємопов'язані і становлять єдину Ю. н.ЮРИДИЧНА НОРМА - див. Норма права.ЮРИДИЧНА ОСВІТА - система юридичних знань,поглядів і переконань, набутих у результаті організа-ційних форм навчання або самоосвіти.ЮРИДИЧНА ОСОБА - організація, підприємство чиустанова, що має відокремлене майно, може від свогоімені набувати майнових і особистих немайнових прав\нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді,арбітражному або третейському суді. Ю. о. маєцивільну дієздатність відповідно до встановлених цілейїї діяльності. За Цивільним кодексом України дієздат-ність за обсягом, а також моментами виникнення і припи-нення співпадає з правоздатністю. Правоздатність Ю.о. виникає з моменту затвердження її статуту або поло-ження, а у разі, коли вона повинна діяти на підставізагального положення про організації певного виду, - змоменту видання компетентним органом постанови проутворення її. Якщо статут підлягає реєстрації, правоздат-ність Ю. о. виникає у момент реєстрації. ПравоздатністьЮ. о. припиняється з її ліквідацією.ЮРИДИЧНИЙ ОБОВ'ЯЗОК - продиктовна законо-давством міра необхідної, обов'язкової поведінки. Харак-теризується умовною категоричністю (напр., обов'язокзахищати Вітчизну, служити у Збройних Силах та ін.).Ю. о. як надто важливий елемент правового статусу осо-би, суттєва частина юридичного змісту правовідносинтісно пов'язаний з іншою їх частиною - правом.Юристам відома формула: "Немає прав без обов'язків, інемає обов'язків без прав". Права однієї особи без обо-в'язків іншої їх забезпечити залишаються незахищеними.ЮРИДИЧНИЙ ФАКТ - один з елементів право-відносин: певні життєві обставини, ситуації, з якимиюридичні норми пов'язують виникнення, зміни абоприпинення правовідносин.Юридичними називаються ті факти, які тягнуть засобою правові наслідки, конкретизують зміст взаємнихправ та обов'язків сторін.За вольовим принципом Ю. ф. поділяються на: дії,правомірні або неправомірні, та бездіяльність (наприклад,ненадання допомоги лікарем). Ю. ф. також є: індивідуаль-ні правові акти як результати певних правозастосовчихдій (цивільно-правові договори, процесуальні акти зкримінальних, цивільних адміністративних справ -постанови, протоколи, ухвали, рішення і т. ін.); станюридичного значення, який має загальний характер(громадянство, конституційні права і обов'язки і т. ін.)і такий, що виникає за конкретних обставин (родиннийстан, сп'яніння, вагітність, хвороба тощо).За наслідками Ю. ф. поділяються на правоутворюючі(укладення трудової угоди), правозмінюючі (перехід наіншу роботу); правоприпиняючі (закінчення термінуугоди і реалізації повноважень).ЮрисдикціяЯрмарокЮРИСДИКЦІЯ [лат. Іигібсііс^о, від Іиз ({игіа) - право+ (іісо - проголошую] - 1) компетенція судовихорганів щодо розгляду цивільних, кримінальних та ін.справ; коло справ, які даний суд має право розглядатиі вирішувати; 2) коло питань, що відносяться до веденнядержави або державної установи.ЮРИСПРУДЕНЦІЯ (лат. 1ип5ргис1епііа - знання права)- спеціальна галузь діяльності, що стосується вивченнядержави та права і професійної діяльності юриста.ЮРИСТ - фахівець, який має професійні, тобто фунда-ментальні, правові знання, що використовуються дляпотреб того чи іншого виду юридичної діяльності. Відюридичної професії слід відрізняти юридичні спеціаль-ності, з яких врна складається. Ю. вважаються судді,прокурори, слідчі, адвокати, нотаріуси, юрисконсуль-ти та інші спеціалісти у галузі правознавства. Першівідомі в історії професійні Ю. були у СтародавньомуРимі. У давнину в багатьох країнах функції Ю. частовиконували жерці храмів.ЮСТИЦІЯ (лат. ІиаЦНіа - справедливість, законність)- правосуддя', система судових установ, їх діяльністьіз здійснення правосуддя.ЯЯВКА З ПОВИННОЮ - добровільне звернення (явка)громадянина до органу дізнання, слідчого, прокурора,судді або суду з заявою про скоєння ним злочину. Заяваможе бути усною або письмовою. У разі Я. з п.встановлюється особа того, хто з'явився, після чогоскладається протокол, в якому докладно від першоїособи викладається зроблена заява: де, коли, за якихсаме обставин було вчинено злочин, чим це підтверд-жується, мотиви, що спонукали з явитися з повинноютощо. Протокол підписують особа, яка з'явилася зповинною, і службова особа, яка склала протокол. Зазагальним правилом, Я. з п. є обставиною, що пом'якшуєвідповідальність і враховується судом при визначенніміри покарання. У деяких прямо зазначених у законівипадках Я. з п. виключає кримінальну відповідаль-ність, зокрема тоді, коли особа після дачі нею хабарадобровільно заявить про те, що сталося; вона є такожпідставою для поновлення спливання строку давностіпритягнення до кримінальної відповідальності.ЯРЛИК - наклейка або прикріплений до товару(упаковки) формуляр, що містить дані про найме-нування, марку, артикул, гатунок, ціну виробу або деякіінші дані. Існують два види Я. - товарний та фабрич-ний. Товарними Я. забезпечуються зразки тканин іштучних виробів, згрупованих, відповідно, за гатункомволокна, різновидністю тканини та іншими ознаками.Фабричний Я. нашивається до внутрішньої сторони іуміщається в середину сувою тканини. Він має важливезначення при прийомі текстильних товарів за кількістюі якістю.ЯРМАРОК - торгівля товарами, сезонний розпродажтоварів. Нерідко Я. організовується у традиційнообумовлених місцях та у наперед встановлений час. Я.бувають оптові та роздрібні. За їх проведення уклада-ються торговельні угоди, здійснюється оптовий тароздрібний розпродаж товарів. На Я. сторони договорувправі уточнювати асортимент, якість та ціну товару.Алфавітно-предметний покажчикАЛФАВІТНО-ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИКАбітурієнт 5*Абсолютизм 5,89Аванс 5Аварійні будинки 6Авізо 6Автономія 6,32,117,178Автор 6, 7, 83, 145, 149, 155Авторитаризм 7Авторське право 6, 7, 145, 186Авторський договірАгент 7Агентський договірАгресія 8Адвокат 8, 103, 132, 191, 194Адвокатура 8,137Адміністративна відповідальність 9, 10, 17, 45, 48, 70, 94, 138, 147,191Адміністративна юрисдикція 9Адміністративне затримання 9, 10, 65Адміністративне право 9, 15, 30, 145, 177, 192Адміністративне правопорушення (проступок) 8, 9, 10, 45, 48, 70,137,153Адміністративне стягнення 9, 10, 70, 113, 115, 126, 190Адміністративний арешт 10Адміністративно-територіальний устрій 10Азартні ігри //, 129Акредитив 5, //* Курсивом виділені сторінки, на яких подано тлумачення даноготермінуАкти законодавстваАкциз //Акціонерне товариство 12, 34, 42, 50Акція 12,50,65,75,83,141,153,174,183,187Алібі 12Аліменти 12Амністія ІЗАнархія ІЗАнексія ІЗАпеляція ІЗАрбітр ІЗАрбітражний суд ІЗ, 14, 26, 45, 91, 165, 192Арбітрування 14Арешт 14, 92, 98, 135Асоціація 14Аудит 14Багатодітні сім'ї 14Бандитизм 14, 34, 105, 149Банк II, 15, 41, 72, 75, 90, 153, 156, 173Банківське право 15Банківські білети (банкноти) 15Банкрутство 15,153Бартер 15Батьківські права і обов'язки 15Безгромадянство 16Безпосередність судового розгляду 16Безробітні 16Бізнес 16Бізнесмен 16Біржа 16,84Близькі родичі /7Боржник /7, 58, 59, 103, 108Браконьєрство /7Бродяжництво /7Брокер /7Бюджет 15, 18, 47, 53, 67, 104, 125, 127, 135Бюджетне право 18Бюлетень 18,168,184Алфавітно-предметний покажчикАлфавітно-предметний покажчикВалюта 16, 18, 19, 37, 50, 75, 90, 174Валютне законодавство 18Валютні операції 18,80Васалітет 19Вексель 19,187Венчурні підприємства 19Верховенство закону 19Верховна Рада України 19, 20, ЗІ, 37, 41, 54, 56, 57, 62, 64, 67, 69,80,90, 92, 99, 107, 116, 129, 136, 158, 163, 178, 186Верховний Суд України 20, 99, 117, 138, 163, 164, 165Вето 20Вибори 19, 20, 21, 41, 52, 62, 64, 81, 82, 134, 139, 145, 150, 167, 184Виборність суддів 20Виборча агітація 21Виборча дільниця 21Виборча система 21*'62,144Виборче право 20, 2/, 22, 62, 107Виборчий бюлетень 21Виборчий округ 21, 38, 62, 82, 184Виборчий ценз 22Виготовлення, придбання, зберігання або збут наркотичних засобів,отруйних чи сильнодіючих речовин 22Вид (посвідка) на проживання 22Види покарань 23Виконавець злочину 23Виконавча влада 5, 9, 23, 26, 39, 56, 67, 74,87,88, 104, 112, 116,119,176,179Виконання вироку 23, 77, 114, 128Вимагательство 23Вимушений прогул 24Вина 24, 48, 62, 93, 126, 139, 177, 184Винахідницьке право 6,24Виняткова міра покарання 24Виправдувальний вирок 24Виправні роботи 23, 24, 177Виправно-трудова колонія 25Виправно-трудове право 25, ЗОВиробнича кваліфікація 25Виробнича травма 25,170Вирок ІЗ, 24, 25, 68, 77, 113, 117, 127, 128, 135, 139, 150, 165, 166,169Вислуга років 26Вихідна допомога 26Вищий Арбітражний суд України 26, 164Відвід у судочинстві 26Віддання до суду 26Віддання неповнолітнього під наглядВідкриття спадщини 27,159Відповідальність неповнолітніх 27Відповідач 9,27, 113, 154, 166, 192Відпустка 27Відпустка без збереження зарплати 28Відшкодування збитків 28, 83, 101, 114, 161Відшкодування шкоди 28, 49, 96, 101, 114, 115, 125, 126, 179Віза 28,57Вклад 29Влада 5, 7, 23, 29, 32, 39, 41, 61, 75, 93, 94, 96, 114, 120, 122, 134,142, 143, 145, 148, 150, 153, 164, 174, 176, 185, 190Власник 28,29,36,43,50,60,61,62,71,72,78,80,81,83,95,99,102, III, 124, 139, 148, 156, 167, 174, 175, 187, 190Власність 10, 22, 28, 29, 33, 36, 37, 44, 60, 61, 67, 72, 75, 76, 78,79, 80, 83,87, 114, 127, 132, 136, 140, 141, 143, 144, 146, 150, 175,185Внутрішня політика 29, 38, 63, 121Володіння 22, 28, 29, 62, 83, III, 124, 185Галузь законодавства 30,69Галузь права 9, 25, 30, 47, 60, 65, 69, 77, 122, 145, 156, 175, 181,185Гарант 30.139,154Гарантії законності ЗІГенеральний прокурор України ЗІГеноцид ЗІГетьман ЗІ, 32, 74, 75, 82, 144Гетьманство 32Гетьманщина 32,74,84Гіпотеза 32.162Глава держави 20,33,52, 139, 169, 176, 181І.»Алфавітно-предметний покажчикАлфавітно-предметний покажчикГласність судового розгляду 33, 145Господарська асоціація 33Господарське законодавство 33Господарський договір 33Господарський механізм 33Господарські спори 14, 24, 26, 34, 45Господарські товариства 12,3^,71,76,111,161Грабіж 27,34Громадська безпека 34,87Громадська організація 34, 54, 59, 88,98,99, 103. 109, 116, 119,131, 134, 138, 143, 144, 153, 173, 175Громадський порядок 10, 29, 35, 47, 87, 94, 128, 133, 134, 183Громадянин 8, 13, 16, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 42, 47, 48,53, 54, 55, 56, 58, 59, 65, 66, 67, 72, 74, 75, 86, 87, 88, 89, 90, 91,97,99, 100, 105, 106, 108, 109, 110, 114, 121, 122, 125, 126, 127,129, 131, 134, 136, 139, 142, 143, 144, 147, 149, 150, 151, 152, 154,155, 156, 158, 163, №7, 170, 175, 177, 179, 180, 184, 188, 189 194Громадянство 16, 22, 35, 57, 65,93, 106, 112, 170, 193Громадянське суспільство 36Гроші 11,15,16,17,36,37,43,50,51,58,63,66,90,114,149,174Грошова реформа 36Грошовий обіг 36,173Гуманність 36ДДавальча угодаДарування 37Дебет 37Девальвація 37Декрет 37,56Делікт 37Денонсація 37,136Депутат 19,3^62,101,107,148,160,184Держава 6, 10, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36,38, 39, 40, 41, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 67, 68,70, 74, 75, 76, 77, 79, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 102, 106,107, 108, 112, 114, 118, 119, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130,131, 132, 135, 136, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150,155, 156, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 169, 170, 176, 178, 179, 180,181, 183, 185, 186, 187, 190, 191, 192, 19487,88,89,93,173,176,181Державна безпека України 38, 39, 158Державна влада II, 13, 21, 29, 30, 37, 38, 40, 41, 50,104, 108, 112, 114, 126, 129, 136, 159, 161, 169, 170Державна зрада 39,64Державна мова 39,163Державна мова України 39Державна таємниця 26,39Державне регулювання економіки 40Державний апарат 38, 40, 74, 76, 104Державний герб 40,41Державний гімн 40,41Державний Хмеханізм 40Державний прапор 41Державний режим 41Державний суверенітет 41, 93, 139, 158Державний устрій 41, 63, 68, 143, 180, 181Державні символи 41, 170Державні символи України 41Джерело підвищеної небезпеки 42, 184Джерело права 42,121Дивіденд 42, 187Дилер 43Диспозиція 32,43, 162Дисциплінарна відповідальність 43, 48, 191Дієздатність 43, 46, 91, 104, 110, 148, 162, 192Дізнання 12, 31,^3,-45, 46, 109, 115, 116, 117, 141, 143, 152, 154,165,166, 194Довіреність 44Довічне утримання 44, 45, 186Договір 6, 7, 12, 15, 19, 29, 34, 35, 37, 44, 49, 52, 54,86,95, 97, 114, 136, 148, 155, 156, 161, 167, 173190,193Додаткові (кримінальні) покарання 23, 45, 113Докази 45.9&, 117,166Документ 8, II, 19, 21, 22, 25, 28, 36, 40, 44, 46, 47,86,97, 100, 102, 105, 108, 116, 132, 134, 148, 156,174, 179, 182, 183, 186, 188Донос завідомо неправдивий 46Допит 46, 98, 107, 158, 166Дорожньо-транспортна пригода (ДТП) 46, 6259,78,80,85,174, 184, 187,55,57,74,78,161, 166, 172,Алфавітно-предметний покажчикАлфавітно-предметний покажчикДострокове звільнення 47Дотація 47Дрібне хуліганство 47Дублікат 47Екологічне право ЗО, 47, 49, 79, 192Екологічне правопорушення 48,49Екологічні права і обов'язки громадян України 48, 49Екологічний моніторинг 49Економічні санкції 49Ексгумація 49,158Експерт 45, 46, 50, 98, 164, 166Експорт 50Ембарго 50Емісія 15,50Емітент 50,157Емфітевзіс 51Енергозбереження 51ЄЄвропейська Рада (ЄР) 51Європейська соціальна хартія (ЄСХ) 52Європейський парламент (ЄП) 52Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) 52, 53, 136ЖЖитлове законодавство 53Житлове приміщення 45, 53, 54, 92, 105, 127Житловий кодекс України 53, 54Житловий фонд 53, 54, 81, 1053Забезпечення виконання зобов'язань 54Загальна Декларація Прав Людини 55, 86, 183Загальні збори трудового колективу 55Загальносоціальне право 55Зайнятість населення 55Закон 10, II, 12, ІЗ, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 31, 35, 37,38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59,60,61,66,67, 69. 71, 72, 73, 74, 75. 76, 78, 81, 83, 85, 87, 88, 89, 91, 92, 93,94, 98, 100, 101, 102, 103, 107, 109, 111,112,116,118, 122, 123,124, 125, 127, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141,143, 144, 145, 147, 150, 151, 154, 155, 157, 159, 160, 162, 163, 164,166, 168, 176, 182, 184, 185, 188, 189, 190, 191Законність 31, 53, 56., 87, 108, 109, 120, 122, 124, 138, 186Законодавство 5, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 29, 30, 34, 40, 43, 44, 47, 49,54, 56, 60, 64, 65, 66, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 83, 88, 92, 95, 96, 99,107, 110, 112, 115, 117, 120. 121, 122, 124, 130, 131, 137, 139, 1^6,147, 149, 150, 153, 156, 157, 160, 161, 162, 175, 177, 180, 185, 187,189,191,193Законодавча влада 5,19,20,21,23,37,39,55,56,74,112,116,149,176Законодавча ініціатива 56,161Законодавча регламентація 57Законодавча функція 57Законодавчий процес 57Закордонний паспорт 57Замах на злочин 57Заохочення 58,116Заповіт 58, 100, 159, 160Заподіювач шкоди 58Зараження вірусом імунодефіциту людини 58, 62Застава 29,55,58Застосування правових норм 58, 147Затриманий 58,102,135Затримання 58,59,135Захищеність особи 59Заходи громадського впливу 59Збитки 28, 47, 59, 101, 142, 184, 190Звичаєве право 59,171Звільнення з роботи за ініціативою власника 60Звільнення з роботи за ініціативою працівника 60Зворотна чинність закону 60Земельне право ЗО, 47, 60Земельний кодекс України 60Земельний пай 60Зловживання владою або посадовим становищем 61Зловживання довірою 61Злочин 12, 14, 23, 25, 27, 31, 39, 44, 45, 46, 48, 57, 59, 61, 63, 64,77, 78, 79, 81, 87, 92, 93, 102, 105, 109, 114, 115, 116, 117, 125,Алфавітно-предметний покажчикАлфавітно-предметний покажчик127, 138, 139, 141, 146, 150, 151, 152, 155, 158, 160, 162, 164, 168,174, 177, 179, 182, 189, 194Злочинна бездіяльність 61Злочинна дія 61Злочинна необережність 61,62Злочинна самовпевненість 62Змагальність у судовому процесі 62Змішана виборча система 21, 22, 62Знахідка 62Зобов'язальне право 63Зовнішня політика 63Імпічмент 63Імпорт 64Інавгурація президента 64Інвалід 64 *Інвестиція 65Ініціативна група 65Інкорпорація 65,156Іноземні громадяни 65,106Інститут права 63, 65, 79, 156, 159Інфляція 66,122Інформаційна діяльність 66Іпотека 66ККабальна угода 66Кабінет Міністрів України 29, 37, 67, 88, 104, 116, 139, 148, 179,185Канонічне право 68Касаційне подання 68Касація 68Кирило-Мефодіївське товариство 68Кодекс 69,79Кодекс законів про працю України (КЗпП) 70,72, 151, 157Кодекс законів про шлюб та сім'ю України (КЗпШС) 133, 148Кодекс України про адміністративні правопорушення (КАП) 9, 10,47,70,75Кодифікація 69,70,156Колективний договір 70, 7/, 175, 190Колективні трудові спори 71Командитне товариство (товариство на довірі) 34, 7/Комбатанти 7/Комерційний банк 72Комісія по трудових спорах 72Компенсаційні виплати 72Компетенція 26, 69, 72, 74, 79, 80, 104, 112, 116, 144, 163, 165, 166,194Конвенція 52, 53, 72, 90, 136Конвенція про права дитини 73Конвергенція 73Консалтинг 73Конституційний Суд України 73, 138, 163, 164, 165Конституція 6, 40, 41, 63, 72, 74, 75, 120, 125Конституція 1710 р. 74Конституція України II, 19, 20, 29, 35, 38, 39, 56, 64, 67, 73, 74, 88,92, 106, 107, 112, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,135, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 147, 150, 151, 154, 155, 163, 164,165,168,170,176Конституція Української Народної Республіки 75Контрабанда 75Конфедерація 75Конфіскація 45, 75,191Кооператив 43,54,61,75,81,83Корпоративне право 76,81Корупція 76Крадіжка 27, 34, 76, 177Крайня необхідність 76Кредит 15, 66, 76, 79, 83,90,116,153,180,187Кримінальна відповідальність 17, 24, 27, 38, 48, 61, 63 ,65, 76, 77,78,89, 94, 109, 114, 126, 138, 141, 147, 157, 164, 176, 179, 181, 195Кримінальне право 23, 30, 68, 77, 113, 145, 152, 157, 163, 171, 177,182,183,188,192Кримінальний кодекс України (КК) 15, 24, 34,57, 69, 75, 76, 77, 90,105, 128, 134, 149, 150, 152, 157, 183, 189Кримінальний процес 26, 46, 59, 77, 82, 102, 113, 117, 141, 166Кримінально-процесуальне право 30, 47, 77, 125Кримінально-процесуальний кодекс України (КПК) 77, 157, 165Кримінологія 78Купівля-продаж 15,16,36,45,78,173,186Алфавітно-предметний покажчикАлфавітно-предметний покажчик127, 138, 139, 141, 146, 150, 151, 152, 155, 158, 160, 162, 164, 168,174, 177, 179, 182, 189, 194Злочинна бездіяльність 61Злочинна дія 61Злочинна необережність 61,62Злочинна самовпевненість 62Змагальність у судовому процесі 62Змішана виборча система 21, 22, 62Знахідка 62Зобов'язальне право 63Зовнішня політика 63Імпічмент 63Імпорт 64Інавгурація президентаІнвалід 64Інвестиція 65Ініціативна група 65Інкорпорація 65,156Іноземні громадяни 65,Інститут права 63, 65, 79, 156, 159Інфляція 66,122Інформаційна діяльність 66Іпотека 66Кабальна угода 66Кабінет Міністрів України 29, 37, 67, 88, 104, 116, 139, 148, 179,185Канонічне право 68Касаційне подання 68Касація 68Кирило-Мефодіївське товариствоКодекс 69,79Кодекс законів про працю України (КЗпП) 70, 72, 151, 157Кодекс законів про шлюб та сім'ю України (КЗпШС) 133, 148Кодекс України про адміністративні правопорушення (КАП) 9, 10,47,70,75Кодифікація 69,70, 156Колективний договір 70, 7/, 175, 190Колективні трудові спори 7/Командитне товариство (товариство на довірі) 34, 7/Комбатанти 7/Комерційний банк 72Комісія по трудових спорах 72Компенсаційні виплати 72Компетенція 26, 69, 72, 74, 79, 80, 104, 112, 116, 144, 163, 165, 166,194Конвенція 52, 53, 72, 90, 136Конвенція про права дитини 73Конвергенція 73Консалтинг 73Конституційний Суд України 73, 138, 163, 164, 165Конституція 6, 40, 41, 63, 72, 74, 75, 120, 125Конституція 1710 р. 74Конституція України II, 19, 20, 29, 35, 38, 39, 56, 64, 67, 73, 74, 88,92, 106, 107, 112, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,135, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 147, 150, 151, 154, 155, 163, 164,165,168,170,176Конституція Української Народної Республіки 75Контрабанда 75Конфедерація 75Конфіскація 45, 75,191Кооператив 43,54,61,75,81,83Корпоративне право 76,81Корупція 76Крадіжка 27, 34, 76, 177Крайня необхідність 76Кредит 15, 66, 76, 79, 83,90,116,153,180,187Кримінальна відповідальність 17, 24, 27, 38, 48, 61, 63 ,65, 76, 77,78,89,94, 109, 114, 126, 138, 141, 147, 157, 164, 176, 179, 181, 195Кримінальне право 23, 30, 68, 77, 113, 145, 152, 157, 163, 171, 177,182,183,188,192Кримінальний кодекс України (КК) 15, 24, 34, 57, 69, 75, 76, 77, 90,105, 128, 134, 149, 150, 152, 157, 183, 189Кримінальний процес 26, 46, 59, 77, 82, 102, 113, 117, 141, 166Кримінально-процесуальне право 30, 47, 77, 125Кримінально-процесуальний кодекс України (КПК) 77, 157, 165Кримінологія 78Купівля-продаж 15, 16, 36, 45, 78, 173, 186Алфавіпно-предметнай покажчикАлфавітно-предметний покажчикЛазутчик 78Латентна злочинність 78Легалізація 78Легальність 78Легітимація 79Литовські статути 79Лізинг 79Лісове право 79Лісовий кодекс України 80Ліцензія 65, 72, 80, 90Локальні правові норми 80Лотерея 81Магдебурзьке право в Україні 81, 151Мажоритарна виборча система 21,22,62,^2Майно 12, 15, 17, 23, 27, 28, 34, 37, 43, 44, 45, 49, 58, 59, 61, 63,65, 67, 71*75, 76, 78, 79, 82, 83, 85, 92, 98, 100, 103, 106, III, 112,124, 131, 132, 137, 140, 141, 142, 148, 149, 152, 160, 172, 173, 174,185, 189, 190, 191, 192Майнові права 51,61, 63, 65, ,?3, 103, ПО, 148, 149, 184, 186, 192Майно кооперативу 83Маклер 83Малоросійська колегія 84Маркетинг 19,84Материнство 84Мафія 84,105Митна територія 85Митний кодекс УкраїниМитний тариф 64,85Мито 85Міжнародне право ІЗ, ЗО, ЗІ, 35, 37, 71, 85, 86, 103, 105, 121, 136,170Міжнародний Пакт про громадянські та політичні права 86Міжнародний Пакт про економічні, соціальні і культурні права 86,183Міжнародний Суд 86Міжнародні гарантії 86Міліція 8, 43, 87. 94Мінімальна міра покарання 87Міністерство внутрішніх справ України (МВС) 22, 57, 87, 108, 137Міністерство юстиції України (МЮ) 88, 99, 130, 137Місцеве самоврядування 21,39, 74,^8, 126, 136, 181, 185Мова судочинства 88Монархія 5, 20, 32, 89, 181Мораль 89Мораторій 89Найманець 89Наклеп 90,98Національна безпека України 29, 67, 90, 133, 134Національний банк України 26, 72, 76, 80, 90Національний суверенітет 91Недієздатність 91,103,104Недійсні (оспорювані) правочини 91Недійсність шлюбу 91Недоторканність житла 92, 129Недоторканність особи 92Незаконне носіння, зберігання, придбання, виготовлення і збут зброї,бойових припасів або вибухових речовин 92Незалежність держави Україна 92Незалежність суддів 93Незастосування покарання 93,177Необережність 24,48,93Необхідна оборона 94, 134, 175Неосудність 94Неповнолітні 10, 24, 25, 26, 43, 94, 100, 103, 104,110, 113, 128,141, 142, 157, 167, 178Непокора владі 94Нещасний випадок на виробництві 25, 95, 101Новелізація законодавства 96Норманська теорія походження давньоруської держави 96Норма права ІЗ, ЗО, 68, 69, 96, 117, 120, 123, 153, 162, 163, 171,172,179,192Нормативно-правовий акт II, 37, 42, 55, 56, 65,71,88,^,120,129,143, 154, 156, 158, 176, 181, 187Нотаріат 8, 88, 97, 137Нотаріус 97,194Ноу-хау 97Алфавітно-предметний покажчикАлфавітно-предметний покажчикОбвинувальний висновок 97,166Обвинувач 98,166Обвинувачений 26, 46, 98, 102, 109, 110, 114, 116, 117, 141, 152,154Об'єднання громадян 65, 75, 99, 134Обласний суд 99,165Облігація 50, 99. 149, 187Обман 99,189Обов'язки платників податків 99Обов'язкова частка у спадщині 100Обов'язкове страхування 101,135Обшук 92,102,153Оголошення розшуку 102Окупація 102Омбудсмен 103,178Опис майна 103 *Опіка 65, 81,91,/03,110, 179Орган державного управління 8, 104Організація Об'єднаних Націй (ООН) 55, 73, 85, 86, 90, 104. 170183Організована злочинність 84, 105, 158Ордер на житлове приміщення 105Оренда 29,106,127Основні права людини II, 53, 55, 56, 59, 86, 106, 173Особа в цивільному праві 106Особи без громадянства 16, 65, 106Особисті немайнові права 106Осудність 106Охорона праці /06,110,157Очна ставка 98, 107, 158ППай 12, 43, 65, 76, 107. 141Парламент 19, 20, 37, 38, 107, 144Парламегітська монархія 107,181Парламентська республіка 68, 107, 181Пасивне виборче право 107Паспорт 28, 36, 108, 167Паспортна система в Україні 108Патент 80,108Пеня 49,55,108Переваги 109,110Перевищення влади або посадових повноважень 109Передача на поруки 109Переконання і примус 39, 109, 120Переслідування за критику 109Підозрюваний 46,109,154Підприємництво (підприємницька діяльність) 109, III, 132, 133,149,162,173Підсудний 24,25, 102, 110, 141, 154, 166Піклування 65,104,110Пільги 110Пільги неповнолітнім 110Побутова травма ///Повне товариство 34, ///Повноваження власника ///Податки 16, 100, 112, 140Податкова служба України 112Подвійне громадянство 112Поділ влади 112Подія 24,38, 112Позашлюбні діти 112Позбавлення батьківських прав 23, 45, 113Позбавлення волі 14, 23, 25, 113, 137, 152, 177, 191Позбавлення спеціального права 23, 45, 113Позивач 9, 113, 154, 166, 192Позика 45, 50, 66, 114, 186, 187Позов 27, 49, 66, 91, 103, 113,//^,125Позовна давність 114Покарання 10, 13, 23, 24, 25, 45, 47, 63, 76, 77, 79, 81, 87, 93, 113,114, 116, 117, 135, 137, 142, 152, 153, 160, 162, 164, 177, 189, 190,195Політична партія 62, 88, 99, 114, 134, 169Політична система 7,115Помилування 115Пом'якшуючі обставини 115Попередження 115Попереднє випробування 115Попереднє слідство 8, ЗІ, 44, 77, 97, 99, 115, 116, 117, 143, 157, 166Алфавітно-предметний покажчикАлфавімно-предметний покажчикПосада 115Посадова особа ІЗ, 28, ЗІ. 43, 45, 48, 56, 57, 61, 63, 72, 76, 97, 101,103, 109, 115, 116, 119, 124, 126, 129, 136, 138, 143, 144, 147, 156,157, 159, 163, 178, 182Пособник 116,160Постанова 10, 26, 56, 67,68, 77, 102, 116, 117, 166, 192, 193Потерпілий 9, 23, 34, 42, 45, 66, 67, 96, III, //7, 141, 150, 158, 166лПрава, за якими судиться малоросійський народ» 79, //7Права нації //7Право (об'єктивне юридичне) II, ЗО, 38, 51, 79, 81, //7, 119, 120,121, 123, 124, 125, 147, 152, 169, 192, 193, 194Правова деонтологія //^,191Правова держава 93, 118, 122, 142, 154, 164, 176Правова ідеологія 119Правова культура особи 120, 122, 142Правова культура суспільства 120, 122Правова норма 15, 18, Я, 24, 32, 33, 40, 42, 43, 48, 69, 79, 80, 83,96, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 147, 159, 173, 174, 187, 191Правова система 19, 30, 74, 120, 152, 171Правове виховання 120Правове регулювання 30, 56, 121, 171, 182Правовий звичай 42, 121, 181Правовий нігілізм 120, 121Правовий прецедент 42, 123, 181Правовідносини 7, 56, 113, 123, 124, 138, 140, 147, 151, 162, 166,193Правові гарантії 123Правові емоції 121, 123, 124Правові почуття 123, 124, 138Право власності 59, 60, 82, 124Право володіння III, 124, 174, 187Правоздатність 124,162,192Правомірна поведінка 120,125Право на безпечне довкілля 125Право на відмову давати показання або пояснення щодо себе, членівсім'ї або близьких родичів, коло яких визначається законом 125Право на відпочинок 125Право на відшкодування шкоди, заподіяної державними органами126Право на вільний розвиток своєї особистості 106, 126Право на достатній життєвий рівень 126Право на житло 127Право на життя 106, 128Право на захист дитинства від експлуатації та насильства 128Право на звернення до органів державної влади, органів місцевогосамоврядування та посадових і службових осіб цих органів 129Право на недоторканність житла 129Право на обізнаність щодо своїх прав та обов'язків 129Право на освіту 130Право на охорону здоров'я, медичну допомогу, медичне страхування130Право на підприємницьку діяльність 100, 130Право на повагу до гідності 106, 131Право на правову допомогу 132, 145Право на працю 132Право на приватну власність 106, 132Право на проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій 133Право на рівність у шлюбі 133Право на самозахист 133Право на свободу думки і слова 134Право на свободу об'єднання у політичні партії та громадськіоб'єднання 134Право на свободу і особисту недоторканність 134Право на соціальний захист 135Право на страйк 135Правонаступництво 136Право на судовий захист 136Право на участь в управлінні державними справами 136Право нести відповідальність тільки за чинним законом або іншимнормативно-правовим актом /37Правоохоронні органи 8, 27, е22, 124, 128, /37, 143, 147, 158Правопорушення. ^ 10, 37, 59, 93, 115, 120, 122, 137, 142, 162Праводерядок 48.61, 108, 120, 124, 135. 138, 142, 177Правосвідомість 120, 122, 123, 124, 138Правосуддя 14, 93, 136, 138, 163, 165, 187, 194Працевлаштування неповнолітніх 138Праценаймач 139Президент 23, 63, 64, 107, /39, 158Президент України 13, 20. 21, 31. 33, 36, 64, 67, 87, 88. 115, 139,185210Алфавітно-предметн.ий покажчикАлфавітно-предметний покажчикПрезидентська республіка 139,181Презумпція невинності 139Прем'єр-міністр України 23,139Преюдиціальність 140Прибуток 12, 14, 16, 34, 42, 43, 65, 76, 107, 110, 112, 131, 132, 133,140,179Приватизація 140,172,183Приватна власність 54, 61, 79, 132, 141Привід 141Прийняття спадщини 141Примусові заходи виховного характеру 77, 141Примусові заходи медичного характеру 77, 142Принцип взаємної відповідальності держави і громадянина 142Принцип забезпечення прав і свобод громадян 142Принцип пов'язаності держави правом 143Прогул 143Прокуратура 8,12,31,4^77,98,101,103,126,137, 143, 144, 157Прокурор 23,31,46,68,91,98,99, 109, 116, 141, 144, 153, 154,157,194Пропорційна виборча система 21, 62, 144лПросительні статті» (лБерезневі статті», лСтатті Б. Хмельницького»,лСтатті війська Запорізького») 144Протиправність 144Професійні спілки 35, 71, 134, 144, 163, 167Процесуальні гарантії 145Пряма демократія 133, 145Псевдонім 6,145Публічне право 145,151РРабство 146Рада Безпеки ООН 146Расизм 146Ратифікація 146Реабілітація 147Реалізація права 147Регіональне самоврядування 147Реєстрація підприємства 147Реєстрація шлюбу 91,148Рекет 148,189Релігійна громада 149Рента 149Рейтинг 149Республіка 139,149,176,180,181,190Реституція 149Референдум всеукраїнський 57, 74, 137, 150Рецидивіст 150,164Римське право 51, 150, 155, 167Рівноправність 151Робочий тиждень 125,151Робочий час 95, 110, 125, 151, 152, 157Розбій 27,34,152Розкрадання 152Розшук 87, 92, 102, 152лРуська правда» 152ССамоврядування 10, 20, 32, 55, 81, 153, 185, 190Самосуд 153Санація підприємства 153Санкція 9, 10, 48, 87, 113, 120, 137, 153, 157, 162, 184Санкція прокурора (суду) 102, 153Свідок 45, 98, 141,/^,158, 166Свобода 31, 36, 52, 66, 91, 92, 93, 143,/^,155Свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості 154Свобода пересування і вільного вибору місця проживання 155Свобода совісті 155Селянське (фермерське) господарствоСервітут 83,155Сертифікат 156Система законодавства 74, 192, 156Система права ЗО, 156Систематизація законодавства 156Сімейне право І ІЗ, 156Скарга 8, 98, 99,109,117,132, 156, 165, 184Склад злочину 24, 157Скорочений робочий час 125, 151, 157Слідчий 27, 45. 46, 97, 98, 99, 102, 109, 116, 117, 141, 154, 157, 165,194Слідчі дії 46, 99, 102, 157, 158лСлово про Закон і Благодать» 158Служба безпеки України (СБУ) 8, 43, 137, 157, 158Алфавітно-предметний покажчикАлфавітно-предметний покажчикСлужбова особа 53, 100, 101, 126, 136, 154, 159, 166, 182, 195Соціальна неоднорідність 159Соціальне страхування 159Соціальні норми 159Спадкове право 83, 159, 186Спадкування 17, 81, 136, 159, 160, 168, 188Співучасть 160Спільний злочинний результат 160Стан алкогольного сп'яніння 160Статус депутата 160Статутний фонд 12, 76, 90,/б/, 172Статут школи 161Страховий поліс 156,161Страхування 45, 101, 135, 156, 161Структура норми права 96, 161Стягнення 162Суб'єкт злочину 162 *ХСуб'єктивне право 83, 123, 162Суб'єктивний юридичний обов'язок 162Суб'єкт права 6, 35, 43, 48, 56, 106, 146, 151, 162, 180Суверенітет 8, 38, 39, 41, 90, 93, 162Суд 8, 10, 12, 13, 16, 20, 23, 25, 26, 27, 31, 33, 40, 45, 46, 47, 49,50, 62, 63, 66, 68, 77, 78, 81, 88, 91, 92, 93, 98, 99, 103, 110, 113,114, 116, 117, 125, 126, 127, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 140, 141,142, 143, 147, 150, 152, 153, 154, 160, 162, /63, 164. 165, 166, 168,169,174,177,179,185,186,187,192,194Суддя 20, 26, 27, 46, 50, 63, 99, 101, 102, 116, 117, 128, 163, 165,166,169,194Судебники 163Судимість 8, 13, 150, 164Судова влада 5, 39, 164, 176, 177Судова експертиза 50, 95, 158, 164Судова інстанція 164,165Судова колегія 99,165Судова система 82, 99, 163, 165, 166Судове рішення 13, 31, 140, 166, 169, 186Судове розслідування 166Судовий виконавець 103,166Судовий розгляд справи 25, 26, 77, 117, 165, 166Судові докази 167Сумісна діяльність 167Сумісництво 97,167Суперфіцій 83,167ТТаємне голосування 21, 62, 107, 168Таємниця листування 168Таємниця наради суддів 168Тарифна система 169Тарифна ставка 169Теократія 169Теорія держави і права 169, 192Територіальна цілісність 89, 90, 139, 158, 169Територіальний устрій України 170Техніка безпеки 170Тимчасовий Основний Закон (Конституція) Західно-УкраїнськоїНародної Республіки 170Тип держави 170,171Тип права 171Тілесне ушкодження 23,27,31,98, 153, /7/, 183Тлумачення правових норм 172Товар 14, 16, 34, 36, 50, 64, 75, 78,85, 122, 126, 155, 172, 173, 195Товариство з додатковою відповідальністю 172Товариство з обмеженою відповідальністю 34, 172Товариство покупців 172Товарна марка /73Товарний знак 65, /73Торгівля / 73Торговельне (комерційне) право /73Тоталітарний режим 147, /73Трансферт /73Траст 174Третейський суд 174,192Трибунал 174Трудова дисципліна 43,174Трудова книжка 174Трудове право ЗО, 175Трудовий договір 26, 45, 60. 70, 115, 152, 167, 175Трудові відносини 175Трудові спори 72,175Алфавітно-предметтій покажчикАлфавітно-предметний покажчикУбивство 23, 27, ЗІ, 128, 175Угода 7, II, 17, 29, 33, 34, 36, 37, 44, 50, 64, 66, 71, 72, 79, 83, 91,97, 106, 108, 115, 149, 162, 172, 173, 175, 176, 181, 182, 186, 193,195Указ 13, 56, 176, 185Україна 6, 8, 10, II, 13, 19, 20, 21, 22, 28, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 4$,50, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 79, 82, 84,85, 86, 88, 90, 97, 101, 103, 107, 108, 112, 115, 117, 122, 126, 127,128, 129, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 143, 144, 145, 147,150, 151,154, 155, 158, 161, 163, 170, 176, 178, 179, 180, 183, 184, 1-85, 187,188, 191Українська Народна Республіка доби Центральної Ради (УНР) /76,178Умисел 24, 42, 48, /77Умовне засудження 177^Універсали Центральної Ради 178Унітарна держава 178Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 136, 178Упущена вигода 178Уряд 52, 107, 139, 179, 188Усиновлення (удочеріння) /79Утриманці 100, /79Ухвала суду 26..68, 77, 102, 103, 117, 166, 179, 193Ухилення від військової служби /79Учасники процесу 26, 45, 62,88, 113, 117, 166,/79, 185, 1-86ФФакторинг 180Федерація 68,180Фізична особа 8, 16, 17, 18, 28, 29, 35, 42, 43, 44, 48, 61, 88,90106, 109, 112, 113, 136, 162, 164, 172, 173, 178, 179, 180, 182, 185.186,191Фіктивний шлюб 91, 180Фінансове право 15, 18, 30, 181Форма держави 181Форма державного устрою 181Форма права 68,181Форма правління 5, 89, 181Функції держави 181Функції державного управління 182Функції права 182Хабарництво 63,182Халатність 182Хартія 182Хартія прав людини 183Холдингова компанія 183Холодна зброя 183Хуліганство 27, 137, 153, 183Хунта 183Центральна виборча комісія 21, 184Церемонія 184Цивільна відповідальність 28, 102, 138, 184Цивільне законодавство 8, 30, 83, 160, 185 187Цивільне право 15, 30, 44, 63, 66, 68, 149, 179, 185, 188, 192Цивільне судочинство 185Цивільний кодекс України (ЦК) 63, 69, 185, 186, 192Цивільний процес 26, 46, 58, 113, 186Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПК) 186Цивільно-процесуальне право ЗО, 185, 187Цінні папери 12, 15, 17, 19, 43, 50, 58, 64, 65, 83, 99, 156, 1874Чартер 187Час відпочинку 95, 110, 188Червона Книга України 188Черговість спадкоємництва 188Честь і гідність громадян 188Чинність закону 189Члени сім'ї 189ШШантаж 23,84,149,Шаріат 189Шахрайство 189Шкідливі умови праці III, 157, 189Шкода майну 126,190Алфавітно-предметний покажчикЛІТЕРАТУРАШлюб 12, 65, 91, 112, 133, 148, 156, 190Штат 190Штраф 10, 23, 49, 55, 137, 177, 190, 191ЩЩорічна відпустка 110, 125, 190ЮЮридична відповідальність 9, 27, 48, 76, 137, 142, 184, 191Юридична деонтологія 191Юридична діяльність 191,194Юридична допомога 8, 121, 132, 191, 192Юридична консультація 191Юридична наука 118, 119, 169, 191, 192Юридична норма 7,42,60,65,71,85,121,144,156,159,162,181189,192,193Юридична освіта 8, 97? 163, 192Юридична особа 8, 13, 14, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 33, 34, 42, 43, 44,48, 50, 55, 56, 61, 66, 72, 76, 84, 88, 90, 100, 104, 106, 109, 112,113, 131, 136, 148, 161, 162, 164, 172, 173, 178, 179, 182, 185, 186,191,192Юридичний обов'язок 49, 58, 123, 124, 191, 193Юридичний факт 27, 32, 83, 112, 157, 193Юрисдикція 29, 63, 73, 138, 163, 165, 187, 194Юриспруденція 118,150,194Юрист 8, 118, 122, 191, 193, ЖЮстиція 194ЯЯвка з повинною 194Ярлик 195Ярмарок 195Большой юридический словарь. - М.: Инфра-М, 1997. - 790 с.Дахно Й. Й. Словарь законодательннх й нормативних терминов. -К.: Блиц-информ, 1988. - 352 с.Економічний словник.1973. - 623 с.К.: Українська радянська енциклопедія,Економічний словник-довідник. - К.: Феміна, 1995. - 368 с.Коментар до Конституції України. - К.: Ін-т законодавства ВерховноїРади України, 1996. - 376 с.Рабінович П. М. Основи загальної теорії права і держави. - К.:ІСДО, 1995. - 173 с.Релігієзнавчий словник. - К.: Четверта хвиля, 1996. - 390 с.Словарь терминов по теории государства й права. - Харьков, 1997.-189 с.Философский знциклопедический словарь. - М.: Инфра-М, 1997. -576 с.Знциклопедический социологический словарь / Общая ред. акад.РАН Г. В. Осипова - М.: АНРФ, 1995. - 939 с.Знциклопедический юридический словарь. - М.: Инфра-М, 1997. -375 с.Юридическая знциклопедия / Под ред. М. Ю. Тихомирова. - М.,1997. - 526 с.Юридический справочник для населення. - М.: Юриздат, 1989. -622 с.Юридичний словник-довідник. - К.: Феміна, 1996. - 695 с.Довідкове виданняГоловченко Валентин ВасильовичКовальський Віктор СеменовичЮридична термінологіяДовідникЮрінком Інтер - редакція наукової та навчальної літературиВідповідальний за випуск А. В. ДовбняРедактор В. М. ЗарецькаКомп'ютерний набір /. А. Березовська, Л. М. СисоєваКомп'ютерна верстка Г. А. Хижняк.Художнє оформлення М. А. ПанасюкПідписано до друку 19.08.98. Формат 84х108/32.Папір офсетний №1. Гарн. Антиква. Друк офсетний.Умови, друк. арк. 11,76. Обл.-вид, арк. 12,9.Тираж 5000. Зам. № 8-376. Ціна договірнаОригінал-макет виготовленокомп'ютерним центром СП "Юрінком Інтер"252209, Київ, вул. Героїв Дніпра, ЗІ-б(свідоцтво про реєстрацію № 09729 від 28.05.97)АТ "Київська книжкова фабрика",252054, Київ, вул. Воровського, 24.Головченко В. В., Ковальський В. С.Г61 Юридична термінологія: Довідник. - К.: ЮрінкомІнтер, 1998. - 224 с.- Бібліогр.: с. 219.18В^ 966-7302-31-8У довіднику дається тлумачення термінів, які найбільш частовживаються у законодавчих актах, навчальній та науково-популярнійлітературі з юридичної проблематики. Він охоплює ті терміни з основправа, зміст і значення яких мають розуміти абітурієнти юридичнихзакладів освіти. Стане у пригоді й учням та вчителям середніх шкіл,гімназій, ліцеїв, а також студентам вищих закладів освіти не-юридичного профілю, працівникам органів влади та управління,установ і організацій, які за родом своєї діяльності мають вирішуватиправові питання.ББК 67я2ВидавництвоюридичноїлітературиюрінкомІНТ^Рпропонуєучнямшкіл, гімназій та ліцеїв,абітурієнтамвищих юридичнихзакладів освіти,студентам ви^ихнавчальних закладівнеюридичногоспрямуванняВидавництвоюридичноїлітературиЮрінкомІНТЕРпропонуєучнямшкіл, гімназій та ліцеїв,абітурієнтамвищих юридичнихзакладів освіти,студентам вищихнавчальних закладівнеюридичногоспрямуванняПРАВОЗНАВСТВОНавчалишИ посібник .За редаісдібю академіка Академії правових наук Україну,доктора юридичних наук, професора В. В. Копейчиков^.1998 р. 480 с.У посібнику в допушшя формі викладається м-горія ваиикне^яядержави і права, розкриваються поняття держави, пра^а,правотворення, правореалізації, законності й правопорядкуправомірно? та протшравноТ поведівкн, юрндияно? відповідальносуті;розглядаються основи таких галузеб права, як коиститудій^е,трудове, цивільне, екологічне, податкове, содіальне, підпрнвмннцькежитлове, сімейне, адміністративне, кри-інальне, процесуаль^іе;висвітлюється діюча система правоохоронних органів.Розрахований на учнів середніх шкіл, гімназій та ліцеїв, ^кіоволодівають основами юридичних знань, абітурієнтів вицяхюридичних закладів освіти, студентів внідих навчальних закладавнеіоридичного спрямування, викладачів загальноосвітніх шкіл.ХРЕСТОМАТІЯ З ПРАВОЗНАВСТВАЗбірник нормативних документівУкладачі 1. П. Козінцев, Л. М. Козаченко.1998 р. 704 с.Це доповнене видання збірника, цца вийшов у світ 1995 року.Хрестоматія містить норми Конституції України та іншихнормативних актів, прийнятих за період 1995-1997 років, зширокого кола питань, які регулюють політичні, економічні,соціальні, правоохорониі відносини, розкривають права і обов'язкифізичних і юридичних осіб, а також правові джерела нашоїспадідини.Збірник стане у пригоді учням середніх шкіл, гімназій та ліцеїв,абітурієнтам і студентам вищих навчальних закладів, викладачам івсім, хто прагне мати якомога більше інформації з питаньправознавства, захисту прав і свобод людини і громадянина.ВидавництвоюридичноїлітературиюрінкомІНТЕРПропонуєабітурієнтам,студентамвищихнавчальних закладівюридичногоспрямування,юристам-фахівцямСЛОВНИК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ(російсько-український)Укладачі Ф. Андерш, В. Винник,А. Красницька, А. Полешко, О. Юрчук1994 р. 322 с.Словник містить близько 20 тисяч юридичних термінів ітермінологічних сполучень російською та українською мовами. Війе найбільш повним виданням з правничої термінології в Україні.При його укладанні використані чинні нормативні акти, літератураз.різних галузей права, лексикологічні праці з сучасного украімськогоправопису.Він необхідний абітурієнтам, студентам вищих навчальнихзакладів юридичного спрямування, та всім, хто бажає вдосконалитизманім в галузі сучасної української прашшічої термінології.

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019