МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра МБОПБЖ

ЛЕКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ З ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ

Вінниця, ВНТУ 2004

Тема 1. ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Цивільна оборона є спеціальна дисципліна підготовки студентів всіх
учбових закладів держави. Підготовка студентів з ЦО ведеться з
врахуванням профілів навчання. На вивчення дисципліни передбачено 34
години (лекції — 6 год., практичні заняття — 12 год., лабораторні
заняття — 4 год., групова вправа — 6 год., семінарні заняття — 4 год.).

У результаті вивчення програми студенти повинні:

а) Знати:

— характеристику осередків ураження, які виникають у надзвичайних умовах
мирного та військового часу;

— способи і засоби захисту населення від вражаючих факторів аварій,
катастроф, стихійних лих і сучасної зброї масового ураження;

— порядок дій формувань ЦО і населення в умовах надзвичайних ситуацій;

— призначення і порядок роботи з приладами радіаційної, хімічної
розвідки і дозиметричного контролю;

— методики програмування можливої радіаційної, хімічної обстановки;

— основи стійкості роботи об’єктів народного господарства в надзвичайних
умовах;

— основи організації проведення рятувальних і інших невідкладних робіт.

б) Уміти:

— практично здійснювати заходи захисту населення від наслідків аварій,
катастроф, стихійних лих і застосування сучасної зброї;

— відповідно до майбутньої спеціальності оцінювати стійкість елементів
об’єктів народного господарства в надзвичайних ситуаціях

— оцінювати радіаційну, хімічну обстановку та обстановку, яка виникає
внаслідок стихійного лиха та аварії

— керувати підготовкою формувань і проведенням рятувальних та інших
невідкладних робіт на ОНГ відповідно до майбутньої спеціальності.

Частина теоретичних і практичних занять будуть проводитись методом
ділової гри і проблемного навчання.

В процесі вивчення дисципліни студентам видаються завдання на самостійну
роботу, а також домашнє завдання.

Для підвищення якості підготовки і прищеплення студентам навиків в
проектуванні, з урахуванням вимог ЦО, в дипломі проекту включаються
завдання з ЦО у вигляді питання або розділу.

Після закінчення вивчення дисципліни «Цивільна оборона», усі студенти
складають залік.

1. Роль і місце цивільної оборони у державній системі безпеки та захисту
населення

Однією з найголовніших рис планети Земля є існування на ній життя. Із
розвитком цивілізації та науково-технічного прогресу, бурхливим
зростанням кількості населення на Землі, збільшенням обсягів виробництва
та його відходів проблема стосунків між природою та суспільством дедалі
загостряються.

Внаслідок людської діяльності за останні роки має місце збільшення
практично на всій території держав світу кількості дуже небезпечних
об’єктів (радіаційні, хімічні та інші об’єкти).

На території України діють 5 атомних електростанцій (Чорнобильська,
Рівненська, Хмільницька, Запоріжська, Південно Українська АЕС), 1800
хімічно небезпечних об’єктів, 3 тисячі об’єктів в свому виробництві
використовують різні ізотопи. Небезпечними є гідротехнічні споруди,
аварії (катастрофи) на яких можуть бути причиною виникнення
катастрофічних повенів. По даним Штабу ЦО України повеням можуть зазнати
8 областей та 427 міст й населених пунктів України. Аварії (катастрофи)
можуть мати місце на об’єктах по переробці нафти, газу на нафто-,
газопрововодах.

Щоденно в Україні виникають надзвичайні ситуації, в наслідок яких гинуть
люди, знищуються матеріальні цінності, надзвичайно ускладнюються умови
виробництва і життя.

За останні роки різко збільшилась кількість надзвичайних ситуацій на
території України, про що свідчать такі цифри (таблиця 1):

Таблиця 1

Надзвичайні ситуації1995 р.1996 р.1997 р.Технологічного
характеру111205826Природного характеру28136377

За даними шведського Червоного Хреста кількість усіх стихійних лих в
світі в 60-ті роки збільшилась на 54%, в 70-і на 81%, в 85-90 рр.
Кількість природних катастроф збільшилась на 100%, відбувається
зростання вбивчої сили стихійних лих. Наприклад, наслідки землетрусу в
Турції.

Нині головними джерелами радіоактивних забруднень біосфери є
випробування ядерної зброї, аварії (катастрофи) на АЕС та радіоактивних
виробництвах. Під час аварій на АЕС, розгерметизації захоронень
радіоактивних відходів радіаційний бруд розповзається на великі
відстані. Після Чорнобильської катастрофи сильним радіоактивним брудом
вкрито 5 млн. га території України (32 райони шести областей, більша
частина з яких — сільськогосподарські угіддя). Забруднено 1,5 млн. га
лісів. Майже 1,5 млн. чоловік проживає на території де радіоактивний фон
у десятки разів перевищує допустимі норми в Київському водосховищі
назбиралося вже понад 60 млн. т радіоактивного мулу.

Безперечно, можливість виникнення ядерної аварії повністю може бути
передбачена тільки за умов дотримання правил техніки безпеки та
спеціальних вимог ЦО при будівництві та експлуатації АЕС. Великої шкоди
завдають планеті «Землі» ядерні випробування та війни. З 1945 по 1981 р.
у світі було здійснено 1315 ядерних вибухів. Людство нашої планети
пережило близько 16 тисяч малих та великих війн, в яких загинуло більше
5 млрд. чоловік. Особливо небезпечною була друга Світова війна.

Аналізуючи втрати людей серед військових та цивільного населення, можна
зробити висновок: в останніх війнах значно збільшились втрати серед
цивільного населення.

За останні роки у всіх державах світу значно виросла кількість критичних
умов, викликаних стихійними лихами, виробничими аваріями військовими
діями держав.

Проблемне питання: Як захистити населення, об’єкти народного
господарства, економіку держави в таких критичних умовах ?

При вирішені цієї проблеми потрібно керуватись вимогами міжнародного
гуманітарного права по захисту людей, основні положення якого
передбачені Женевською конвенцією 1949р. та Допоміжними протоколами N1,
N2 Женевської дипломатичної конференції 1977р.

Мета Женевських документів:

1. Мирний час: доведення вимог міжнародного гуманітарного права по
захисту людей до всього населення, керівників всіх рангів, Збройних сил.

2. Військовий час: забезпечення захисту людей, об’єктів народного
господарства (радіаційного, хімічно небезпечних об’єктів, а також
об’єктів, які мають культурні, наукові, духовні цінності і потрібні для
життєзабезпечення населення та інш.).

Керуючись вимогами Женевських документів по захисту людей, об’єктів
народного господарства у надзвичайних умовах, на територіях всіх держав
світу організована система органів, на яку покладена задача забезпечення
вирішення цієї проблеми.

В більшості держав така система носить назву «Цивільна оборона».
Цивільна оборона на території України існує з 1936р. Спочатку ця система
носила назву «Місцева протиповітряна оборона». За роки Великої
вітчизняної війни МППО виконала великий об’єм заходів по захисту
населення і об’єктів народного господарства від ударів з повітря і
забезпеченню активної участі широких мас в заходах оборонного характеру.
Але заходи МППО носили місцевий характер (у прифронтових містах, на
промислових об’єктах). В 1961р. МППО була перетворена в Цивільну
оборону.

Україна, отримавши свою незалежність, внесла деякі зміни і в системі
Цивільної оборони, які передбачені в Законі «Про ЦО України» прийняту
Верховною Радою 2 лютого 1993р, указом президента 26 жовтня 1996 р.
утворено Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Прийняті інші
законодавчі та нормативні акти України.

Що таке Цивільна оборона ?

Визначення: Цивільна оборона України є державною системою органів
управління, сил і засобів, що створюється для організації і забезпечення
захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій технологічного,
екологічного, природного та військового характеру.

Задачі ЦО:

1. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного походження
і запровадження заходів щодо зменшення збитків та втрат у разі аварій,
катастроф, використання сучасної зброї, великих пожеж та стихійних лих.

2. Оповіщання населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій.

3. Захист населення від наслідків аварій, катастроф, великих пожеж,
стихійного лиха та застосування сучасної зброї.

4. Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт
(РіНР) у районах лиха і осередках ураження.

5. Створення систем аналізу, прогнозування управління, оповіщення і
зв’язку, спостереження і контролю за обстановкою, підтримання їх в
постійній готовності.

6. Підготовка і перепідготовка керівного складу ЦО, її органів
управління та сил, навчання населення застосовувати засоби
індивідуального захисту і діяти в надзвичайних ситуаціях.

7. Завчасна підготовка об’єктів народного господарства (ОНГ) до стійкої
роботи у надзвичайних ситуаціях.

8. Проведення заходів по захисту сільськогосподарських тварин, рослин,
продовольства, систем водопостачання та інш. від радіоактивного,
хімічного та бактеріального зараження.

9. Організація життєзабезпечення населення під час аварій, катастроф,
стихійного лиха та у воєнний час.

Як же організується ЦО у нашій державі ?

2. Загальні принципи організації і структури установ ЦО України.
Організаційна структура ЦО ОНГ

Загальні принципи організації і структури установ ЦО України

Заходи цивільної оборони поширюються на всю територію України, всі
верстви населення, а розподіл за обсягом і відповідальністю за їх
виконанням здійснюється за територіально-виробничим принципом.

Систему Цивільної оборони складають:

— центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильскої катастрофи.

— органи виконавчої влади всіх рівнів, до компетенції яких віднесено
функції, пов’язані з безпекою і захистом населення, попередженням,
реагуванням і діями в надзвичайних ситуаціях;

— органи повсякденного управління процесами захисту населення у складі
центральних та місцевих органів державної виконавчої місцевих державних
адміністрацій, керівництва підприємств, установ і організацій незалежно
від форм власності і підпорядкування.

— сили і засоби, призначені для виконання завдань ЦО;

— фонди фінансових, медичних та матеріально-технічних ресурсів,
передбачені на випадок надзвичайних ситуацій;

— системи зв’язку, оповіщання та інформаційного забезпечення.

— курси та навчальні заклади підготовки і перепідготовки фахівців та
населення з питань цивільної оборони.

— служби цивільної оборони.

Керівництво ЦО України відповідно до її побудови покладається на кабінет
Міністрів України, міністерства, інші центральні органи виконавчої
влади, місцеві державні організації, керівників підприємств, установ і
організацій.

Начальником ЦО України є Прем’єр-міністр України, а його заступником
керівник міністерства з НС. Начальником ЦО міністерств, відомств,
підприємств, установ, організацій є їх керівники.

Безпосереднє виконання завдань ЦО здійснюється постійно діючими органами
управління у справах ЦО, у тому числі створеними у складі підприємств,
установ і організацій силами та службами ЦО. Органи управління у справах
ЦО, які входять до складу місцевих, державних адміністрацій, є
підрозділами подвійного підпорядкування.

Адміністрація ОНГ незалежно від форм власності забезпечує своїх
працівників колективними та індивідуальними засобами захисту, сприяє
здійсненню евакуаційних заходів, створенню сил для подолання наслідків
надзвичайних ситуацій, виконанню заходів з цивільної оборони.

Власники потенційно небезпечних об’єктів відповідають за захист
населення, що проживає в зонах можливого ураження від аварій та
катастроф.

Для забезпечення постійної готовності органів державного управління всіх
рівнів до швидких й чітких дій в екстремальних ситуаціях, які можуть
виникнути внаслідок аварій, катастроф і різного роду стихійних лих,
утворюються Державна, Обласні і районні «Постійні комісії з надзвичайних
ситуацій». Ці комісії наділено великими правами, головними із яких є:

— приймає рішення на проведення екстремальних заходів по захист
населення від наслідків надзвичайних ситуацій;

— здійснює контроль за діяльністю ОНГ з питань зменшення небезпеки
виникнення аварій, катастроф;

— бере участь в підготовці висновків по доцільності розміщення ОНГ;

— готує до евакуації населення і матеріальні цінності;

— залучає до роботи комісії потрібних експертів;

— вимагає від всіх ОНГ, розташованих на території області (райони)
інформацію, пов’язану з виникненням надзвичайної ситуації, та ін.

Комісію очолює, як правило, перший заступник голови виконавчої влади.
Комісія провина координувати та контролювати роботу органів влади з
питань профілактики, попередження і ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій.

У сфері безпосереднього керівництва комісії знаходяться державні органи
по охороні природи Держкомгідромет та інш.

До складу комісії залучаються заступники голови виконавчої влади,
керівники головних управлінь, та відділів області (району), великих
виробничих підприємств.

Постійний робочий орган при обласній комісії — управління з питань НС та
у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

3 серпня 1998 року Кабінетом Міністрів України прийнята постанова «Про
єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації
техногенного та природного характеру».

Єдина державна система складається з постійно діючих функціональних і
територіальних підсистем і має 4 рівні: загальнодержавні, регіональні,
місцевий та об’єктовий.

Основною метою створення єдиної державної системи є забезпечення
реалізації державної політики у сфері запобігання і реагування на НС,
цивільного захисту населення.

Координуючими органами єдиної державної системи є:

1) На загальнодержавному рівні: державна комісія з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Національна
рада з питань безпечної життєдіяльності населення.

2) На регіональному рівні: регіональні комісії обласних державних
адміністрацій з питань техногенно-екологічної безпеки та НС.

3) На місцевому рівні: комісії районних адміністрацій і виконавчих
органів рад.

4) На об’єктовому рівні: об’єктові комісії.

Основні заходи, що реалізуються єдиною державною системою залежать від
режиму діяльності, який може бути:

а) режим повсякденної діяльності;

б) режим підвищеної готовності;

в) режим діяльності у надзвичайній ситуації;

г) режим діяльності у надзвичайному стані.

Організаційно-методичне керівництво планування дій єдиної державної
системи здійснює МНС.

Всім Міністерствам та іншим центральним органам визначені функції щодо
запобігання і реагування на НС техногенного та природного характеру.

МНС та його підрозділи є постійний орган управління єдиної державної
системи. Цей орган здійснює координацію діяльності центральних органів
виконавчої влади, інших учасників реалізації планових заходів щодо
запобігання і реагування на НС.

Організаційна структура ЦО ОНГ

Визначення: Об’єктом народного господарства називають підприємство,
організацію, установу, учбовий заклад та інші, як мають свою територію,
будинки, споруди, комунально-енергетичні системи і мережі.

На ОНГ безпосередньо здійснюються заходи по будові захисних споруд,
підвищенню стійкості роботи об’єкта у надзвичайних умовах, накопиченню
та збереженню ЗІЗ, організації та проведенню евакуацій та інш.

ОНГ є базою для утворення та підготовки невійськових формувань ЦО
різного призначення. Відповідальність за постійну готовність і
проведення заходів ЦО на ОНГ у надзвичайних умовах покладена на
начальника ЦО (керівника об’єкта). Для забезпечення розробки і
реалізації заходів щодо захисту населення, керівництво управління військ
ЦО і підпорядкованих формувань на ОНГ утворюють Штаб ЦО. До складу штабу
входять: начальник штабу, його замісники по оперативним питанням,
бойовій підготовці, розвідці та інші посадові особи. Штаб ЦО
комплектується штатними робітниками ЦО і посадовим особами, які не
звільняються від основних обов’язків.

Штаб ЦО організує і проводить роботу на основі рішень вищестоящих
органів ЦО і начальника ЦО ОНГ. Начальник штабу ЦО є замісником
начальника ЦО і має право від його особи віддавати розпорядження по
питанням ЦО на ОНГ.

Начальник ЦО ОНГ підпорядкований вищестоящому начальнику ЦО по відомчій
належності і начальнику ЦО свого району.

Для зосередження зусиль на вирішення головних питань ЦО начальник ЦО
призначає своїх замісників (по евакуації, матеріальному забезпеченню та
інш.).

Крім того на ОНГ утворюються евакуаційні комісії і служби ЦО.
Евакуаційну комісію очолює один із заступників начальника ЦО.

Активізація: Хто очолює евакокомісію у нашому ВУЗі ?

Хто є начальником ЦО ВДТУ ?

Служби ЦО ОНГ утворюються в залежності від масштабів ОНГ, характеру
виробничої діяльності і наявності матеріальної бази. Служби ЦО
утворюються рішенням НЦО ОНГ.

Начальниками служб ЦО призначаються головні фахівці, начальники
виробничих підрозділів, на базі яких утворені служби. Такими службами ЦО
є: медична служба, служба зв’язку, матеріально-технічна служба та інші.

Начальники служб ЦО підпорядкуються начальнику ЦО ОНГ і відповідають за
своєчасне виконання покладених на службу задач, за утворення, підготовку
і підтримання в постійній готовності сил і засобів служби, їх
забезпечення засобами захисту і спеціальним майном ЦО.

Примітка: На невеликих, по кількості робітників, об’єктах штаб і служби
ЦО можуть не утворюватись, їх функції виконують структурні органи цих
об’єктів.

3. Сили цивільної оборони України

Для виконання задач ЦО в екстремальних умовах мирного та військового
часу в системі ЦО утворюються сили ЦО. Силами цивільної оборони є:

— війська цивільної оборони;

— спеціалізовані формування;

— невоєнізовані формування;

Війська цивільної оборони підпорядковуються керівникові центрального
органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Війська ЦО
виконують завдання щодо захисту населення від наслідків аварій,
катастроф, стихійного лиха, воєнних дій, а також проводять рятувальні та
інші невідкладні роботи. Кількість і чисельність частин і підрозділів
цих військ визначається Кабінетом Міністрів України з врахуванням потреб
і особливостей регіону призначення

Для виконання специфічних робіт, пов’язаних з радіаційною та хімічною
небезпекою, значними руйнуваннями внаслідок землетрусу, аварійними
ситуаціями на нафтогазодобувних промислах, створюються спеціалізовані
формування, які підпорядковуються керівникові МНС України. Застосування
цих формувань здійснюється за Статутом, який затверджується Кабінетом
Міністрів. На території України утворено 4 спеціалізовані загони.
Комплектування спеціалізованих формувань цивільної оборони здійснюється
за контрактом з числа фахівців, що мають досвід роботи у надзвичайних
ситуаціях.

Невоєнізовані формування цивільної оборони створюються в областях,
містах Києві та Севастополі, на підприємствах, в установах і
організаціях незалежно від форм власності і підпорядкування у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.

До невоєнізованих формувань (НФ) цивільної оборони зараховуються
працездатні громадяни України, за винятком жінок, які мають дітей віком
до 8 років, жінок з середньою та вищою медичною освітою, які мають дітей
до 3 років та осіб, які мають мобілізаційні розпорядження.

Визначення: НФ ЦО — це групи людей, які не входять до складу збройних
сил держави, об’єднаних в загони, команди, групи, дружини, ланки та інші
формування відповідно до встановленого штату, забезпечених спеціальною
технікою, майном і підготовлених для виконання задач в осередках
ураження та зонах катастрофічного затоплення.

НФ ЦО класифікується за ознаками:

1. За призначенням:

1.1. НФ ЦО загального призначення. До них належать: звідні загони
(команди, групи), звідні загони механізації робіт, рятувальні загони
(команди, групи).

1.2. НФ ЦО служб. Призначені для виконання спеціальних заходів при
проведені РІНР, підсилення НФ ЦО загального призначення і забезпечення
їх дій при виконанні задач ЦО. До НФ служб відносяться медичні,
розвідувальні, протипожежні, аварійнотехнічні, автомобільні та інші
формування.

2.За підпорядкованістю:

2.1. Територіальні НФ ЦО. До територіальних НФ ЦО належать НФ загального
призначення. Базою для створення цих формувань, як правило, є ОНГ
державного, обласного, міського та районного підпорядкування.

2.2. Об’єктові НФ ЦО. Об’єктові НФ ЦО складаються із формувань
загального призначення та формувань служб.

3. За готовністю:

3.1. НФ ЦО підвищеної готовності. Призначені для боротьби з масовими
лісовими пожежами, ліквідації наслідків стихійних лих, великих аварій та
катастроф на території області.

При переведені ЦО з мирного на військове положення НФ ЦО підвищеної
готовності сумісно з іншими формуваннями та військами ЦО
використовуються по планам НЦО області (міста, району, ОНГ).

3.2. НФ ЦО повсякденної готовності. Розгортаються при приведені ЦО в
готовність, призначаються для виконання задач ЦО самостійно або при
взаємодії з іншими формуваннями і військами ЦО. Приводяться в готовність
за 24 години.

Готовність НФ досягається:

— завчасним плануванням і проведенням заходів, забезпечуючих приведення
НФ ЦО в готовність в установленні терміни;

— високим морально-психологічним загартуванням особистого складу
формувань;

— повною укомплектованістю формувань особистим складом, приладами,
технікою, ЗІЗ та інш.;

— високою виучкою і практичними навиками керівного і рядового складу ЦО;

— взаємозамінністю особистого складу НФ ЦО.

Для нашої держави характерна висока концентрація промисловості,
військово-промислового комплексу, підприємств, використовуючих в
технології різні ізотопи, сильнодіючі отруйні речовини, атомних
електростанцій, об’єктів горно добувної промисловості та інш. Все це
створює дуже складні умови для життєдіяльності населення, роботи ОНГ.
Тому необхідно на всіх рівнях державної влади більше уваги приділяти
удосконаленню системи ЦО. Для цього в першу чергу необхідна законодавча
і правова основа побудови і функціонування ЦО в молодій незалежній
державі.

Тема 2. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ МИРНОГО І ВІЙСЬКОВОГО ЧАСІВ

В лекції висвітлюються питання сучасного стану навколишнього середовища,
впливу навколишнього середовища на здоров’я людини, розглядаються
причини екологічної кризи, перелічені головні причини виникнення
надзвичайних ситуацій. Вивчення цих питань дозволить студентам оволодіти
логікою на більш високому рівні, надасть конкретні знання про сучасний
стан нашої планети.

1. Науково-технічний прогрес та його вплив на життєдіяльність населення

За даними ООН, у наш час в містах мешкає 75-80% загальної кількості
населення. В світі нині вже є понад 160 міст з мільйонним населенням. В
таких містах концентрується велика кількість народногосподарських і
промислових об’єктів, які потрібні для життєзабезпечення населення міст.
З розвитком цивілізації та науково-технічного прогресу поліпшується
життя людей, але збільшується негативний вплив на навколишнє середовище.

Повітряне середовище в переважній більшості таких міст перебуває в
поганому стані. Це стосується таких міст України як: Дніпропетровськ,
Донецьк, Харків, Запоріжжя, Київ та інші. Тільки в місті Київ нині
нараховується 345000 промислових об’єктів, більшість із яких не оснащені
очисними спорудами. А найбільшим забруднювачем міського повітря є
автотранспорт, хімічно- та радіаційно небезпечні об’єкти. На хімічно
небезпечних об’єктах, яких на Україні нараховується біля 1800,
сконцентровано 290 тисяч тон сильнодіючих отруйних речовин (СДОР).
Більшість аварій (катастроф) на хімічних об’єктах виникають внаслідок
порушення правил безпеки обслуговуючим персоналом.

Шкідливими забруднювачами навколишнього середовища, особливо в останні
десятиріччя, стали радіоактивні речовини, кількість яких у біосфері
збільшується внаслідок випробування ядерної зброї, розвитку ядерної
промисловості, енергетики, використання радіоактивних речовин у
господарській діяльності, сфері охорони здоров’я. До середини ХХ ст.
іонізаційне випромінювання здійснювали лише природні джерела — гірські
породи, Космос. Але й рівні радіації по різних регіонах відрізнялися,
досягаючи максимальних позначок у районах родовищ уранових руд,
фосфоритів, радіоактивних сланців, радонових мінеральних джерел. Відомі
такі райони і в Україні — Хмільник, Миронівка, Жовті Води. В цих місцях
рівні природного радіоактивного фону в десятки разів вищі, ніж в інших.

Нині головними джерелами радіоактивних забруднень біосфери є
радіоактивні аерозолі, які потрапляють в атмосферу під час випробовувань
ядерної зброї, аварій на АЕС та радіоактивних виробництвах. На території
України працюють 5 атомних електростанцій: Чорнобильська, Хмільницька,
Запорізька, Рівненьська, Південно-Українська АЕС. Крім того на трьох
тисячах об’єктах використовуються у виробництві різні ізотопи.

Під час аварій (катастроф) на радіаційно небезпечних об’єктах,
розгерметизації радіоактивних відходів радіаційний бруд розповсюджується
на великих територіях, внаслідок чого виникає надзвичайна ситуація
техногенного характеру.

З метою забезпечення міст водою, підвищення урожайності
сільськогосподарських культур засушливих районів, забезпечення
потрібного режиму роботи ГЕС на Україні збудовано 6 водосховищ
(Київське, Дніпровське, Дніпродержинське, Канівське, Кременьчуцьке,
Каховське), велику кількість промислових комплексів на Дніпрі, проведена
великомасштабна меліорація південних районів.

Головним джерелом води в Україні є Дніпро; водними джерелами є також
Дністер, Південний Буг, Тиса, Прут, малі річки (понад 63000). Стан цих
річок викликає тривогу. Більше як 20000 їх уже зникло. Забруднення
гідросфери поділяється на хімічне, фізичне, біологічне й теплове.

В Україні стан водних басейнів незадовільний. Щорічно з різними стоками
в Дніпро та водосховища потрапляє близько 500000 тон азотних сполук,
40000 т фосфорних, 20000 калійних, 1000 т заліза, 40 т нікелю, 2 т
цинку, 1 т міді, 0.5 т хрому. Така кількість шкідливих надходжень
пояснюється тим, що в басейні Дніпра діють сім АЕС і шість ГЕС.

Постійно підвищується радіаційне забруднення донних відкладів річок та
водосховищ. В київському водосховищі назбиралося понад 60 млн. тон
радіоактивного мулу.

Тепер недоброякісну питну воду отримує близько 17% населення України, в
тому числі і наша область, що негативно впливає на здоров’я людей.

Вручання людини в справи природи збільшило ймовірність виникнення
повені, тобто надзвичайних ситуацій. Затопленню можуть підвергатись 8
областей України, 427 міст і населених пунктів.

Зона Азовського моря — це зона екологічної катастрофи. Води його
забруднені пестицидами, важкими металами, отрутохімікатами. Екологічна
ситуація в басейні Чорного моря не набагато краща.

Інтенсивний розвиток електроніки та радіотехніки викликав забруднення
природного середовища електромагнітними випромінюваннями (полями).
Головними їх джерелами є радіо-, телевізійні та радіолокаційні станції,
високовольтні лінії електропередач, електротранспорт, засоби
радіозв’язку, атомні вибухи. Підвищений рівень електромагнітного
випромінювання шкодить здоров’ю людей: негативно впливає перш за все на
нервову систему, викликає головний біль, порушення сну, сильну втому та
ін. Впливу електромагнітних випромінювань також підпадають
радіоелектронні та енергетичні системи, антени радіостанцій, системи
керування. Захист від електромагнітних випромінювань досягається
екрануванням мережі електропостачання та електронних систем, всі наземні
лінії повинні бути двопровідними та добре ізольованими від землі.

Крім розглянутих факторів, небезпечних для населення, існують інші, які
є наслідком науково-технічного прогресу. До них відносяться різні шуми
та вібрації. Шуми і вібрації викликають фізичне забруднення природного
середовища, адаптація до них практично неможлива. Шуми і вібрації можуть
бути причиною дуже значних змін багатьох функцій організму людини. Ці
фактори більш детально розглядаються в інших спеціальних дисциплінах.

2. Біологічна дія іонізуючих випромінювань на живі організми

Основні характеристики іонізуючих випромінювань.

Основним об’єктом ядерних досліджень є структура атома. Ядра всіх атомів
складаються з дрібних частинок — протонів і нейтронів, які міцно
з’єднані одна з одною. Число протонів суворо визначено, а кількість
нейтронів у ядрі може бути різною у атомів одного хімічного елемента.
Тому можуть існувати різновиди атомів одного й того ж елемента, які
відрізняються один від одного масою. Такі атоми називаються ізотопами
елемента. Для більшості ізотопів характерна радіоактивність, яка може
бути природною і штучною. Природна радіоактивність — це довільний розпад
ядер елементів у природному стані. Штучна радіоактивність викликається
людиною в лабораторіях, на реакторах АЕС, тощо.

Під час радіоактивного розпаду з ядра виділяється величезна кількість
енергії у вигляді іонізуючих випромінювань. Розрізнюють кілька видів
іонізуючого випромінювання. Гамма-випромінювання () є найнебезпечнішим
джерелом енергії, воно проникає у повітрі на відстань сотень метрів.
Бета-випромінювання () проникає в повітрі на відстань кілкох метрів, а в
живих тканинах кількох міліметрів. Альфа-частинки мають найкоротший
радіус дії (кілька сантиметрів у повітрі, 0,1 мм у тканинах), а тому
небезпечні лише у разі безпосереднього контакту з слизовими оболонками.

Період піврозпаду (Т) різних ізотопів може змінюватись в широкому
діапазоні. Наприклад, для Ро112 Т=3*10-7 с., а для U238 Т=4,4 млрд.
років. Радіоактивний розпад не залежить від зовнішніх причин, його не
можна зупинити або прискорити.

Особливим видом іонізуючого випромінювання є нейтронне випромінювання
(n), яке має місце при деяких ділення урану або плутонія. Нейтронні
потоки при вибухах ядерної зброї (ядерних реакторів) можуть проходити в
повітрі відстань 3-4 км. Тому нейтронне випромінювання для живих
організмів, радіоелектронних та енергетичних систем є дуже небезпечним.

Іонізуючі випромінювання при проходженні через живий організм (елементи
радіоелектронних систем) взаємодіють з атомами та молекулами тканин
живого організму, викликаючи їх іонізацію, діючи на молекулярному рівні,
клітинному, а потім на рівні цілого організму. При цьому відбуваються
сильні зміни в організмі: первинні фізико-хімічні процеси призводять до
складних змін, які порушують функції всього організму.

Ступінь, глибина та форма променевих ушкоджень біологічних об’єктів при
дії на них іонізуючих випромінювань залежать від поглинутої дози (ДП),
тобто енергії, поглинутої одиницею маси опромінюваного об’єкта.

За одиницю виміру поглинутої дози в СІ прийнято Грей (1 Гр=Дж/кг). В
радіобіології застосовується позасистемна одиниця поглинутої дози — рад.
Рад — це така поглинута доза, при якій кількість поглинутої енергії 1 кг
будь-якої речовини складає 100 ерг, незалежно від виду проміння. Ці
одиниці знаходяться у відношенні 1 Гр = 100 Рад.

Ураження живого організму іонізуючими випроміненнями залежать від виду
випромінення. Це ураховується при визначенні еквівалентної дози, яка
визначається: Де = Дп * К, де К коефіцієнт, враховуючий здатність даного
виду опромінення пошкоджувати тканини організму. Для рентгенівського та
-випромінення К=1. Еквівалентна доза вимірюється: в СІ — Зіверт (Зв),
позасистемна одиниця — Бер (біологічний еквівалент рентгена), 1 Зв = 100
Бер.

Для оцінки радіаційної обстановки на місцевості, в приміщеннях (ефект
іонізації у повітрі) використовується експозиційна доза рентгенівського
та гамма-випромінення (Дек). Експозиційна доза вимірюється: в СІ — кулон
на кілограм (Кл/кг), позасистемна одиниця — рентген (Р). Один рентген —
це така доза рентгенівського чи гамма-випромінення, яка утворює в 1 см3
(при н.у.) 2,08*109 пар іонів, 1 Р = 2,58*10-7 Кл/кг. Для отримання Дек
в 1Р необхідно затратити на утворення в 1 см3 сухого повітря 2,08*109
пар іонів енергію в 87,7 ерг. Між поглинутою та експозиційною дозами (в
позасистемних одиницях вимірювання) має місце співвідношення:

Дек = 0,877Дп (2.1)

Доза, віднесена до одиниці часу, є потужність дози або рівень радіації
(Р). За одиницю вимірювання рівня радіації можна прийняти Р/г, Рад/г, та
ін.

Якщо рівень радіації змінюється за законом р(t), то дозу опромінення на
зараженій радіоактивними речовинами можна визначити за допомогою
виразів:

А. При аварії (катастрофі) на радіаційно небезпечному об’єкті:

(2.2)

Б. При використанні ядерної зброї:

picscalex106010009000003d40200000400170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02000a801b0e00000026060f001200ffffffff00000800
0000c0ffb9ff401bb9090b00000026060f000c004d617468547970650000900110000000
fb024afd2401000000009001000000020002001053796d626f6c0084040000002d010000
08000000320a0307580701000000280010000000fb024cfd240100000000900100000002
0002001053796d626f6c0084040000002d01010004000000f001000008000000320a0307
ae0801000000290008000000fa0200000800000000000000040000002d01000005000000
1402b304ab12050000001302b3042314050000001402b304d516050000001302b3044318
08000000fa0200001000000000000000040000002d0102000500000014025b06980e0500
000013025b06861917000000fb0200fe0000000000009001010000cc0002001054696d65
73204e657720526f6d616e20437972000200040000002d01030004000000f00101000900
0000320ae00640000100000044008c0109000000320ae006870601000000700000010900
0000320ae0060708010000007400aa000a000000320ae006dd0a0200000064740001aa00
09000000320ab803c20f010000007000000109000000320ab8031312010000007400aa00
09000000320ab8033d16010000007400aa0009000000320a67085f12010000004b006e01
09000000320ae006781a010000007000000117000000fb02c0fe00000000000090010100
00cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e20437972002d01040000002d010100
04000000f001030009000000320a6007b701010000004500d50009000000320a38041413
010000006b00aa000a000000320aff05bf12020000006b6baa00aa0009000000320a3804
4a17010000006e00a0000a000000320aff05e916020000006e6ba000aa000c000000320a
e708e81303000000eef1eb00e50040018a0009000000320a0309dc040100000074006a00
09000000320a74040d050100000074006a0017000000fb0220ff00000000000090010100
00cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e20437972000200040000002d010300
04000000f001010009000000320a53094d05010000006e00700009000000320ac4047e05
010000006b00770010000000fb0200fe0000000000009001000000020002001053796d62
6f6c0000040000002d01010004000000f001030009000000320ae0064503010000003d00
190109000000320ae006f60c010000003d00190109000000320ab803c614010000002d00
190109000000320a21021e1101000000e600c40009000000320a89051e1101000000e800
c40009000000320ab0031e1101000000e700c40009000000320a2102801801000000f600
c40009000000320a8905801801000000f800c40009000000320ab003801801000000f700
c40010000000fb0240fd0000000000009001000000020002001053796d626f6c00000400
00002d01030004000000f001010009000000320a7807370501000000f200c10017000000
fb0200fe0000000000009001000000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e20
437972000200040000002d01010004000000f001030009000000320ae006a10901000000
2a00000109000000320ae0068a19010000002c008c0009000000320ab803980e01000000
3500000117000000fb02c0fe0000000000009001000000cc0002001054696d6573204e65
7720526f6d616e20437972002d01040000002d01030004000000f001010009000000320a
38046b10010000003100a0000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000
fb021000080000000000bc02000000000102022253797374656d0006040000002d010100
04000000f0010300030000000000 (2.3)

де Р1 — рівень радіації через 1 годину після аварії (вибуху), Р/г; tп —
час початку опромінення, г; tк — час кінця опромінення, г; Кп, Кк —
коефіцієнти перерахунку (з табл. );

Косл — коефіцієнт ослаблення радіації кожної секунди, тобто:

Кількісною характеристикою джерела випромінення може бути його
активність (міра кількості радіоактивної речовини), тобто число
перетворень за одиницю часу. За одиницю вимірювання активності можна
використати позасистемну одиницю, яка має назву Кюрі.

Кюрі — це одиниця активності ізотопу, у якому за одну секунду мають
місце 3,7*1010 актів розпаду.

Швидкість (А) розпаду ізотопу залежить від кількості ядер ізотопа (N) і
постійної розпаду (), яка характеризує ймовірність розпаду за одиницю
часу, або загальна кількість атомів ізотопу, що розпадається:

А = * N(2.4)

Постійну розпаду можна визначити із відношення:

= 0.693/T(2.5)

де Т — період піврозпаду.

Знаючи кількість розпадів за 1с, за формулою 2.4 можна визначити
кількість ядер ізотопа

N = A/ (2.6)

Крім того можна визначити загальну кількість радіоактивної речовини. На
практиці частіше користуються щільністю забруднення території (Ku/см2,
Ku/м2, Ku/км2).

Між потужністю дози на забрудненій території та щільністю існує
співвідношення: забруднення щільністю в 1 Ku/м2 еквівалентне потужності
в 10 Р/г, забруднення щільністю 1 Ku/км2 еквівалентно потужності дози в
10 мкР/г.

Особливості дії іонізуючого випромінювання на живі організми

Іонізуючі випромінення на живий організм діють в двох напрямках:

а) безпосередня дія. В цьому випадку іонізуючі випромінення викликають
дисоціацію молекул тканин організму, тобто руйнуються молекулярні
зв’язки безпосередньо в структурі.

б) побічна дія. Іонізуючі випромінення викликають дисоціацію молекул
води, утворюються продукти з великою хімічною активністю (H2O2, HO2 та
ін.). Ці сполучення взаємодіють з молекулами клітин, окисляють і
руйнують їх.

Радіація за своєю природою шкідлива для життя у будь-яких дозах. Малі
дози радіації можуть бути причиною тяжких захворювань людини або
спричинити генетичні ураження. При великих дозах радіації руйнуються
клітини органів, що викликає швидку смерть людини. Сьогодні немає ніяких
підстав говорити про нешкідливість і малих доз радіоактивного
опромінення.

Опромінення живого організму може бути: зовнішнім, внутрішнім,
контактним, однократним, багатократним, загальним, локальним.

Примітка. Якщо є час, то пояснити зміст цих видів опромінення.

Кінцевий результат опромінення залежить від: сумарної дози, часу
накопичення дози, виду опромінення іонізуючого випромінювання, розмірів
опроміненої поверхні тіла та особливостей організму.

Внаслідок дії радіації може розвинутись гостра або хронічна променева
хвороба. Гостра променева хвороба І ступеня (легка) виникає при дозі
опромінення в 100-200 Рад. Прихований період триває 3-5 тижнів, після
чого з’являються загальна слабість, нудота, підвищення температури,
головокружіння. Після видужання працездатність зберігається.

Променева хвороба 2 ступеня (середня) виникає при дозі опромінення у
200-400 Рад впродовж перших 2-3 діб спостерігається нудота, блювота.
Потім настає прихований період — 12-15 діб. В періоді розпалу хвороби
вражається судинна система, внутрішні органи тощо. Видужання можливе
після лікування впродовж 2-3 місяців.

Променева хвороба 3 ступеня (тяжка) виникає при дозі опромінення 400-600
Рад. Первинна реакція дуже різка. Прихований період складає 5-10 діб.
Хвороба протікає важко. Видужання не завжди можливо.

Променева хвороба 4 ступеня (дуже тяжка) виникає при дозі більшій ніж
600 Рад, вона завжди, як правило, призводить до смерті.

Дозу в 600 Рад вважають смертельною, хоча надзвичайно рідко трапляються
випадки із 100% смертельними наслідками. Смертельні поглинники дози для
окремих частин тіла при одноразовому локальному опроміненні вважаються
слідуючі: голови — 2000, нижня частина живота — 3000 Рад, верхня частина
живота — 5000 Рад, грудна клітка — 10000 Рад.

Нормами радіаційної безпеки України передбачені такі допустимі дози
опромінення: для населення групи А — 5 Бер/рік; для населення групи Б —
0.5 Бер/рік, для населення групи В — 0.2 Бер/рік. При надзвичайних
ситуаціях норми опромінення населення можуть бути іншими.

Населення міст в цілому завжди отримує дози, вищі порівняно з жителями
сільських місцевостей. Найсильніше радіаційний фон в містах підвищують
граніти, в яких багато урану та торію; радон, джерелом якого можуть бути
будівельні матеріали.

Найбільш чутливим органами людини до радіації є: лімфоїдні тканини та
вузли, селезінка, зобна залоза, кістковий мозок, зародкові клітини та
ін.

Особливо чутливі до радіаційного ураження діти. Відносно невелика доза
опромінення хрящової тканини здатні зупиняти ріст кісток, що призводить
до аномалій розвитку скелета. Чим менша дитина, тим у більшій мірі
стримується ріст кісток. Дуже чутливим до радіації є мозок плоду,
особливо після 8-го тижня вагітності. При опроміненні матері є великий
ризик народження розумово неповноцінної дитини.

При визначенні доз опромінення людей потрібно враховувати:

а) при зовнішньому опроміненні — гамма — та нейтронне випромінювання;

б) при внутрішньому опроміненні — всі види випромінювань (,, , n).

Основними особливостями біологічної дії іонізуючих випромінень на живі
організми є:

1. Дія іонізуючих випромінень на організм людини не відчувається. Людина
може ковтнути, вдихнути радіоактивну речовину без всяких первинних
відчуттів.

2. Видимі ураження шкіряного покрову, нездужання, характерні для
променевої хвороби, з’являються не відразу, а через деякий час (через
2-3 г при отриманні дози 100-200 Рад, 20-30 хвилин при отриманні дози в
600 Рад).

3. Накопичення доз відбувається безсимптомно. Якщо організм людини
систематично опромінюється, то отримані дози сумуються, що неминуче
призводить до променевої хвороби.

4. Опромінення діє не тільки на окремий живий організм, але і на його
нащадків.

5. Різні органи тіла людини мають свою чутливість до радіації.

В залежності від обстановки, яка склалась на забрудненій радіонуклідами
території, для захисту населення від радіаційної дії можуть бути
прийняті міри:

а) зменшення часу перебування населення, особливо дітей, на відкритій
місцевості (тимчасове укриття в будинках та сховищах);

б) максимально можлива герметизація жилих та службових приміщень;

в) використання медичних препаратів, протидіючих накопичуванню
біологічно небезпечних радіонуклідів в організмі (наприклад, йодна
профілактика);

г) захист органів дихання підручними засобами (носові хуст., паперові
серветки та інш.)

д) евакуація населення;

е) виключення можливості контакту людей з радіоактивними речовинними;

ж) санітарна обробка людей у випадку забруднення їх одягу, шкіри вище
встановлених норм;

з) виконання вимог по зменшенню надходження в організм радіоактивних
речовин з їжею і водою;

й) дезактивація забрудненої місцевості;

к) переселення населення та інш.

3. Екологічні наслідки надзвичайних ситуацій

Надзвичайні ситуації за сферою виникнення можуть бути: техногенного,
екологічного та військового характеру. Більшість з надзвичайних ситуацій
залишають після себе дуже небезпечні екологічні наслідки для нашої
планети. Про критичний стан природи багатьох регіонів нині відомо в
усьому світі. Страшною дійсністю стали отруєні річки та озера,
забруднене повітря у великих промислових центрах, занапащені ліси,
загроза кліматичних аномалій, ерозія грунтів у аграрних районах. Зникли
сотні видів тварин і рослин. Екологічна криза грізно нависла над усім
світом. Наслідки цього ми бачимо нині. Учені занепокоєні тим, що земна
поверхня нагрівається значно швидше, ніж раніше. Це спричинено різким
збільшенням вмісту в атмосфері вуглекислого газу, який діє як скло в
парнику: пропускає сонячне світло і затримує тепло розігрітої сонцем
поверхні Землі. Це викликає розігрівання планети, відоме під назвою
парникового ефекту.

Парниковий ефект викликають деякі інші гази: метан, закись азоту, фреон
тощо. Якщо ми не зможемо зупинити цей процес, то це призведе до
виникнення екологічної надзвичайної ситуації, яка буде мати два
негативних наслідки для людства. Перший — значне збільшення посушливості
в середніх широтах (Україна, Кубань, «зернові» штати США), в результаті
чого перелічені райони можуть перетворитися в пустелі. Другий — це
підйом рівня Світового океану на 2-3 м за рахунок танення полярних
льодових шапок, що викличе затоплення багатьох прибережних ділянок
(підуть під воду Венеція, Бангладеш тощо).

Катастрофою для людства може стати руйнування озонового шару, який
розташований на висоті 20-50 км від землі і захищає всю біосферу від
згубної дії короткохвильового ультрафіолетового випромінювання Сонця.
Останнім часом вчені спостерігають зменшення озонового шару (шар
становить 2-3 см завтовшки), в ньому виникають «дірки». На жаль, озонова
«мінідира» утворилась над Київською областю. Вчені встановили, що
озоновий шар тут щорічно зменшується на 2,4%.

Процес катастрофічного руйнування озону йде без перешкод. Озонова «діра»
стійко тримається у Антарктиді, Новій Зеландії, над Шпіцбергеном. Це
пояснюється тим, що фреони, викинуті в атмосферу, над Антарктидою
попадають в особливі умови, в ізольований полярний вихор, де на протязі
зими і початку весни не трапляється обміну повітряних мас. Тільки в
середині весни полярний вихор розпадається і «діра» починає
затягуватися. Чи можна активно впливати на цей процес, який ми до кінця
не розуміємо? Дуже важливо дотримуватися старого принципу: не нашкодь.
Ми знаємо немало прикладів, коли вторгнення в природні процеси приносило
гірки плоди. Нині ми добре знаємо, чому зменшується озоновий шар,
головна причина — фреони. Необхідно скоротити їх викид і залишити
атмосферу в спокої, вона сама зможе відновитися.

Відомо, що 26 квітня 1986 р., внаслідок недотримання правил технічної
безпеки та технологічного режиму роботи ядерного реактора на
Чорнобильській АЕС сталася страшна катастрофа з великими людськими
жертвами і серйозними моральними та економічними збитками. Вона
супроводжувалась викидами величезної кількості радіоактивних речовин у
навколишнє середовище. Жодна надзвичайна ситуація цього сторіччя не мала
такого згубного впливу на екологію величезного регіону, устрій, життя і
здоров’я людей.

Після чорнобильської катастрофи сильним радіоактивним брудом вкрито 5
млн. га території України (32 района шести областей). Забруднено 1,5
млн. га лісів. Майже 1,5 млн. чоловік проживає на території, де
радіоактивний фон у десятки разів перевищує допустимі норми (Київська,
Житомирська, Чернігівська, Черкаська, Рівненьська, Вінницька,
Чернівецька, Кіровоградська, Івано-Франківська області). В Київському
водосховищі назбиралося вже понад 60 млн. тон радіоактивного мулу.

Велику небезпеку для довкілля становлять 800 тимчасових могильників
навколо АЕС і «саркофаг» над четвертим блоком. Могильники вже нині
протікають. «Саркофаг» з роками стає дедалі радіоактивнішим.

Вплив чорнобильської катастрофи на здоров’я людей є дуже небезпечним і
становитиме проблему не лише для нас, але й для кількох наступних
поколінь.

Дуже великої шкоди завдають природному середовищу військові вчення й
війни. У всі часи війни шкодили природі, винищували матеріальні та
людські ресурси. Важко підрахувати збитки, яких зазнала біосфера планети
від випробувань ядерної зброї, від таких війн, як війна в Кувейті, де
протягом 8 місяців було пошкоджено близько 700 нафтових свердловин.

Велику небезпеку становлять бактеріологічна та хімічна зброя, освоєння
військовими Космосу, військові заводи, аварії (катастрофи) на військових
базах і полігонах.

Катастрофою для Землі може стати ядерна війна. Смертельні для людства
наслідки викличе не тільки вибух ядерного потенціалу, а навіть локальний
ядерний конфлікт. Де б він не відбувся, станеться катастрофа глобального
масштабу, яка матиме такі наслідки: виникнуть ураганні вітри, вогняні
смерчі, радіоактивні речовини поширяться по всій земній кулі, значно
підвищиться температура Землі, зруйнується озонний шар, виникне
забруднення атмосфери пилом, сажею та попелом. В результаті прозорість
атмосфери зменшиться приблизно у 200 разів, буде мати місце спочатку
пониження, а потім підвищення на 15-300C вище від норми температури
приземного шару, що викличе повені, селі, ураганні вітри та снігопади.
Все це спричинить загибель усього людства.

З метою запобігання загибелі цивілізації і всього живого на Землі
необхідно вжити термінових заходів з оздоровлення екологічної ситуації,
головними з яких є:

— заборона випробування та використання ядерної, хімічної та
бактеріологічної зброї на всій нашій планеті;

— негайно розробити комплексні програми охорони природи;

— активізувати екологічне виховання всього населення;

— забезпечити високу надійність роботи радіаційно та хімічно небезпечних
об’єктів;

— активізувати роботу правоохоронних і природоохоронних органів та інші.

Таким чином планета вже не витримує антропогенного тиску; подвоєння
населення всього за декілька десятиріч та його концентрації головним
чином у містах; п’ятидесятикратного приросту економічної активності
менше ніж за століття; некероване зростання різних перетворень у
сільському господарстві, енергетичних і промислових системах;
супермілітарізація суспільства та накопичення величезної кількості
небезпечної ядерної та хімічної зброї. Нові технології та потенціально
необмежений доступ до інформації відкривають нові перспективи
позитивного й негативного перетворення довкілля.

4. Осередок радіоактивного ураження

Осередком радіоактивного забруднення називають територію, в межах якої в
результаті аварії (катастрофи) на радіаційно небезпечному об’єкті
відбулося радіоактивне забруднення, що може бути причиною опромінення
людей вище допустимих норм.

Згідно з міжнародною шкалою МАГАТЕ аварії на АЕС поділяються на 7 класів
(рівнів):

1. Глобальна аварія – 7 клас (викид 3,51018 Бк по J131 – Чорнобильська
АЕС).

2. Тяжка аварія – 6 клас (значний викид 1,41016 Бк по J131)

3. Аварія з ризиком для навколишнього середовища – 5 клас (обмежений
викид — 1015 Бк)

4. Аварія 4 класу (невеликий викид в межах АЕС).

5. Події 1 – 3 класів з частковим опроміненням персоналу.

Зонування проводиться по Д (доза до повного розпаду) і р1 (рівень
радіації на одну годину після аварії).

Табл. 2.1

Найменування зониУмовне познач.Д, радр1 рад / годСлабког о
забрудненняА’5,60,014Помірного забруднення А560,14Сильного
забрудненняБ5601,4Небезпечного забрудненняВ16904,2Надзвичайно
небезпечного забрудненняГ560014

Розміри зон залежать від маси радіоактивних речовин, що викинуті при
аварії і складають, наприклад, (для РБМК) при 10% виході радіоактивних
речовин для зони А’: L=270 км, B=18 км; А: L=75 км, B=4 км; Б: L=18 км,
B=0,7 км; В: L=6 км, B=0,6 км; Г – немає.

Розрахунок рівнів радіації і доз зовнішнього опромінення проводиться в
залежності від часу що пройшов після аварії. Розглянемо варінти.

1. На час, що пройшов після аварії до 3-х місяців розрахунок ведеться за
формулами:

1.1. Рівень радіації на будь-який час t.

picscalex1000100090000036f0100000500170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02c007a0081200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa2ffffff60080000620700000b00000026060f000c004d61746854797065
0000700209000000fa02000008000000000000002200040000002d010000050000001402
0d05df040500000013020d050d0809000000fa0200001000000000000000220004000000
2d010100050000001402bb05b8030500000013029a05f30309000000fa02000020000000
000000002200040000002d010200050000001402a205f3030500000013025c0748040400
00002d0101000500000014025c075004050000001302c302bc04050000001402c302bc04
050000001302c3022d080500000014027002900305000000130270024d0817000000fb02
c0fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e204379
7200cc66040000002d01030008000000320a7405ab0301000000340009000000320a4c07
af0503000000e2e8ec0009000000320a2502400503000000e2e8ec0008000000320a5003
2b0101000000740017000000fb0240fe0000000000009001000000cc0402001054696d65
73204e657720526f6d616e2043797200cc66040000002d01040004000000f00103000800
0000320adc06ff0401000000740008000000320a6204370601000000740008000000320a
b501580401000000500008000000320ae002390001000000500010000000fb0240fe0000
000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01030004000000f001
040008000000320ae0023202010000003d000a00000026060f000a00ffffffff01000000
000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc0400
00002d01040004000000f0010300030000000000, Р/г

1.2. Доза опромінення за час від tп до tк дорівнює:

picscalex100010009000003560100000200170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c026002c0131200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb7ffffff80130000170200000b00000026060f000c004d61746854797065
0000600017000000fb0240fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e2043797200cc69040000002d01000008000000320aa001e71201000000
290008000000320aa0013e1101000000740008000000320aa001250e0100000070000800
0000320aa001b30a01000000740008000000320aa001950701000000700008000000320a
a001f40601000000280008000000320aa001340402000000333308000000320aa001cb03
010000002c0008000000320aa001150301000000310008000000320aa001390001000000
440017000000fb02c0fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720
526f6d616e2043797200cc69040000002d01010004000000f001000008000000320a1002
f21101000000ef0008000000320a10022d0f01000000ef0008000000320a10026c0b0100
00006b0008000000320a1002a208010000006b0010000000fb0240fe0000000000009001
000000020002001053796d626f6c0002040000002d01000004000000f001010008000000
320aa001711001000000d70008000000320aa001c50c010000002d0008000000320aa001
e60901000000d70008000000320aa001350601000000d70008000000320aa001e6010100
00003d000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb02100007000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f0010000
030000000000, Р/г

2. На час, що пройшов після аварії від 3-х місяців до 3-х років.

2.1. Рівень радіації на час t.

2.2.

picscalex100010009000003670100000500170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02c007a0081200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa2ffffff60080000620700000b00000026060f000c004d61746854797065
0000700209000000fa02000008000000000000002200040000002d010000050000001402
0d05df040500000013020d050d0809000000fa0200001000000000000000220004000000
2d010100050000001402bb05b8030500000013029a05f30309000000fa02000020000000
000000002200040000002d010200050000001402a205f3030500000013025c0748040400
00002d0101000500000014025c075004050000001302c302bc04050000001402c302bc04
050000001302c3022d080500000014027002900305000000130270024d0817000000fb02
c0fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e204379
7200cc7d040000002d01030009000000320a4c07af0503000000e2e8ec0009000000320a
2502400503000000e2e8ec0008000000320a50032b0101000000740017000000fb0240fe
0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200
cc7d040000002d01040004000000f001030008000000320adc06ff040100000074000800
0000320a6204370601000000740008000000320ab501580401000000500008000000320a
e002390001000000500010000000fb0240fe000000000000900100000002000200105379
6d626f6c0002040000002d01030004000000f001040008000000320ae002320201000000
3d000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000
bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01040004000000f00103000300
00000000

2.3. Доза поромінення за час від tп до tк дорівнює:

picscalex100010009000003460100000200170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c026002c0111200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb7ffffff80110000170200000b00000026060f000c004d61746854797065
0000600017000000fb0240fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e2043797200cc60040000002d01000008000000320aa001ef1001000000
290008000000320aa0014a0f01000000740008000000320aa0013d0c0100000070000800
0000320aa001d70801000000740008000000320aa001c50501000000700008000000320a
a001240501000000280008000000320aa0013e0301000000320008000000320aa0013900
01000000440017000000fb02c0fe0000000000009001000000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e2043797200cc60040000002d01010004000000f001000008000000
320a1002fc0f01000000ef0008000000320a1002430d01000000ef0008000000320a1002
8e09010000006b0008000000320a1002d006010000006b0010000000fb0240fe00000000
00009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01000004000000f0010100
08000000320aa001810e01000000d70008000000320aa001e10a010000002d0008000000
320aa0010e0801000000d70008000000320aa001690401000000d70008000000320aa001
e201010000003d000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000
070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000
f0010000030000000000, Р

3. На час після трьох років після аварії:

3.1. Рівень радіації на час t

picscalex100010009000003640100000400170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c020006800e1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa9ffffff400e0000a90500000b00000026060f000c004d61746854797065
0000900109000000fa02000008000000000000002200040000002d010000050000001402
bb039c09050000001302a5053e0809000000fa0200001000000000000000220004000000
2d0101000500000014027002180705000000130270027e0c17000000fb0240fe00000000
00009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc7a0400
00002d01020008000000320ae002a70d01000000740008000000320a4004a10b01000000
330008000000320a40042a0701000000540008000000320aae01f3080100000050000800
0000320ae002960301000000500008000000320ae002390001000000500017000000fb02
c0fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e204379
7200cc7a040000002d01030004000000f001020008000000320aa5050509010000003200
08000000320ab004580801000000310008000000320a1e02d80901000000330008000000
320a50037b0401000000330008000000320a50032d0101000000740010000000fb0240fe
0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01020004000000
f001030008000000320ae002de0c01000000d70008000000320a4004530a010000002d00
08000000320ae002b505010000002d0008000000320ae0023a02010000003d000a000000
26060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc
0102022253797374656d00cc040000002d01030004000000f0010200030000000000, де

Р3 – рівень радіації через 3 роки після аварії;

picscalex100010009000003d50000000300170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02600300031200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb7ffffffc0020000170300000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00009000000fa02000008000000000000002200040000002d010000050000001402
1b01a1020500000013020503430117000000fb02c0fe0000000000009001000000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc69040000002d01010008000000
320a05030a0201000000320008000000320a10025d0101000000310017000000fb0240fe
0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200
cc69040000002d01020004000000f001010008000000320aa00132000100000054000a00
000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000f0010200030000000000
— період напіврозпаду ізотопу, для якого ведуться розрахунки, в роках

t – час після аварії, в роках.

3.2. Доза опромінення буде визначатись довгоживучими ізотопами (цезій,
стронцій, плутоній)

picscalex100010009000003f60000000200170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02a00240081200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb7ffffff00080000570200000b00000026060f000c004d61746854797065
0000800017000000fb02c0fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e2043797200cc69040000002d01000008000000320a10029e0701000000
740008000000320a1002280402000000637017000000fb0240fe00000000000090010000
00cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc69040000002d010100
04000000f001000008000000320aa001aa0601000000500008000000320aa0013e030100
0000500008000000320aa001390001000000440010000000fb0240fe0000000000009001
000000020002001053796d626f6c0002040000002d01000004000000f001010008000000
320aa001e80501000000d70008000000320aa001e201010000003d000a00000026060f00
0a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc01020222
53797374656d00cc040000002d01010004000000f0010000030000000000;
picscalex1000100090000036c0100000400170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c020006400f1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa7ffffff000f0000a70500000b00000026060f000c004d61746854797065
0000900109000000fa02000008000000000000002200040000002d010000050000001402
ba03ba09050000001302a4055c0809000000fa0200001000000000000000220004000000
2d010100050000001402700239070500000013027002900c17000000fb02c0fe00000000
00009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc7d0400
00002d01020008000000320a5003600e01000000ef0008000000320aa405230901000000
320008000000320aaf04760801000000310008000000320a2002f1090100000033000800
0000320a5003a80401000000330008000000320a5003210101000000ef0017000000fb02
40fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e204379
7200cc7d040000002d01030004000000f001020008000000320ae002b00d010000007400
08000000320a3f04b40b01000000330008000000320a3f044b0701000000540008000000
320ab0010e0901000000500008000000320ae002c50301000000500008000000320ae002
390001000000500010000000fb0240fe0000000000009001000000020002001053796d62
6f6c0002040000002d01020004000000f001030008000000320ae002ec0c01000000d700
08000000320a3f046b0a010000002d0008000000320ae002db05010000002d0008000000
320ae0026e02010000003d000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000
fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d010300
04000000f0010200030000000000;
picscalex1000100090000036c0100000400170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c020006800f1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa9ffffff400f0000a90500000b00000026060f000c004d61746854797065
0000900109000000fa02000008000000000000002200040000002d010000050000001402
bb03ce09050000001302a505700809000000fa0200001000000000000000220004000000
2d01010005000000140270024a070500000013027002b00c17000000fb02c0fe00000000
00009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc8e0400
00002d01020008000000320a50038b0e01000000ea0008000000320aa505370901000000
320008000000320ab0048a0801000000310008000000320a1e020a0a0100000033000800
0000320a5003ad0401000000330008000000320a5003230101000000ea0017000000fb02
40fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e204379
7200cc8e040000002d01030004000000f001020008000000320ae002d90d010000007400
08000000320a4004d30b01000000330008000000320a40045c0701000000540008000000
320aae01250901000000500008000000320ae002c80301000000500008000000320ae002
390001000000500010000000fb0240fe0000000000009001000000020002001053796d62
6f6c0002040000002d01020004000000f001030008000000320ae002100d01000000d700
08000000320a4004850a010000002d0008000000320ae002e705010000002d0008000000
320ae0026c02010000003d000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000
fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d010300
04000000f0010200030000000000

де
picscalex100010009000003160100000300170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c028004400a1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa4ffffff000a0000240400000b00000026060f000c004d61746854797065
0000d00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
7002a3040500000013027002f40917000000fb0240fe0000000000009001000000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200ccb4040000002d01010008000000
320a4004e20601000000320008000000320ab301de0701000000d00008000000320ab301
bc0401000000d00009000000320ae002390003000000d0f1f00017000000fb02c0fe0000
000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200ccb4
040000002d01020004000000f001010008000000320a2302000901000000ea0008000000
320a2302de0501000000ef0010000000fb0240fe00000000000090010000000200020010
53796d626f6c0002040000002d01010004000000f001020008000000320ab3011c070100
0000d70008000000320ae0024003010000003d000a00000026060f000a00ffffffff0100
0000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc
040000002d01020004000000f0010100030000000000

Приклад №1. Визначити рівень радіації через 10 діб після аварії на АЕС.

Початкові дані: Рвим=50мР/год, tвим = 5 год;

Розв’язок задачі:

picscalex100010009000003fe0100000500170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02e00780131200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa2ffffff40130000820700000b00000026060f000c004d61746854797065
0000800209000000fa02000008000000000000002200040000002d010000050000001402
2205510605000000130222057f0909000000fa0200001000000000000000220004000000
2d010100050000001402c8052a05050000001302a705650509000000fa02000020000000
000000002200040000002d010200050000001402af0565050500000013027107ba050400
00002d0101000500000014027107c205050000001302c3022e06050000001402c3022e06
050000001302c3029f09050000001402700202050500000013027002bf09040000002d01
00000500000014020d05dd0c0500000013020d05a10f040000002d010100050000001402
7c05b60b0500000013025b05f10b040000002d0102000500000014026305f10b05000000
1302f306460c040000002d010100050000001402f3064e0c050000001302c302ba0c0500
00001402c302ba0c050000001302c302c10f05000000140270028e0b0500000013027002
e10f17000000fb0240fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720
526f6d616e2043797200cc66040000002d01030008000000320ae0027811020000003139
08000000320adc06d30d01000000350009000000320a6204f60c03000000323430000800
0000320ac501d70c02000000353008000000320af106710601000000740008000000320a
6204870601000000740008000000320ab501ca0501000000500008000000320ae0023900
01000000500017000000fb02c0fe0000000000009001000000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e2043797200cc66040000002d01040004000000f001030008000000
320a3505a90b01000000340008000000320a81051d0501000000340009000000320a6107
210703000000e2e8ec0009000000320ad2043c07030000003234300009000000320a2502
b20603000000e2e8ec0009000000320a50032601030000003234300010000000fb0240fe
0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01030004000000
f001040008000000320ae0025210010000003d0008000000320ae002300a010000003d00
08000000320ae002a403010000003d000a00000026060f000a00ffffffff010000000000
10000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc04000000
2d01040004000000f0010300030000000000 мР/г

Приклад 2. Визначити дозу опромінення населення, яке проживає в житлових
будинках з Косл=2 протягом 10 годин.

Початкові дані: В = 10 мР/год, tп = 1 год

Розв’язок задачі: Р1. Визначення Р1, Р11

picscalex1000100090000030b0200000500170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02c00760111200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa2ffffff20110000620700000b00000026060f000c004d61746854797065
0000700209000000fa02000008000000000000002200040000002d010000050000001402
1d05d5040500000013021d05030809000000fa0200001000000000000000220004000000
2d010100050000001402c505ae03050000001302a405e90309000000fa02000020000000
000000002200040000002d010200050000001402ac05e9030500000013026c073e040400
00002d0101000500000014026c074604050000001302c302b204050000001402c302b204
050000001302c30223080500000014027002860305000000130270024308040000002d01
00000500000014020d05610b0500000013020d05650c040000002d010100050000001402
77053a0a0500000013025605750a040000002d0102000500000014025e05750a05000000
1302ec06ca0a040000002d010100050000001402ec06d20a050000001302c3023e0b0500
00001402c3023e0b050000001302c302850c0500000014027002120a0500000013027002
a50c17000000fb0240fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720
526f6d616e2043797200cc7d040000002d01030008000000320ae0023b10010000003900
08000000320ae002d20f010000002c0008000000320ae0023c0e02000000313108000000
320adc067a0b01000000320008000000320a6204730b01000000310008000000320ac501
6a0a02000000313008000000320aec06f50401000000740008000000320a6204c9050100
0000740008000000320ab5014e0401000000500008000000320ae0023900010000005000
17000000fb02c0fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f
6d616e2043797200cc7d040000002d01040004000000f001030008000000320a30052d0a
01000000340008000000320a7e05a10301000000340009000000320a5c07a50503000000
e2e8ec0008000000320ad2045b0601000000310009000000320a2502360503000000e2e8
ec0008000000320a5003030101000000310010000000fb0240fe00000000000090010000
00020002001053796d626f6c0002040000002d01030004000000f001040008000000320a
e002160d010000003d0008000000320ae002b408010000003d0008000000320ae0022802
010000003d000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb0210000700
00000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01040004000000f001
0300030000000000, мР/г;
picscalex1000100090000030b0200000500170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02c007c0121200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa2ffffff80120000620700000b00000026060f000c004d61746854797065
0000700209000000fa02000008000000000000002200040000002d010000050000001402
1d0575050500000013021d05a30809000000fa0200001000000000000000220004000000
2d010100050000001402c5054e04050000001302a405890409000000fa02000020000000
000000002200040000002d010200050000001402ac0589040500000013026c07de040400
00002d0101000500000014026c07e604050000001302c3025205050000001402c3025205
050000001302c302c308050000001402700226040500000013027002e308040000002d01
00000500000014020d05010c0500000013020d05910d040000002d010100050000001402
7705da0a0500000013025605150b040000002d0102000500000014025e05150b05000000
1302ec066a0b040000002d010100050000001402ec06720b050000001302c302de0b0500
00001402c302de0b050000001302c302b10d0500000014027002b20a0500000013027002
d10d17000000fb0240fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720
526f6d616e2043797200cc8c040000002d01030008000000320ae002d310020000003533
08000000320ae0026a10010000002c0008000000320ae002920f01000000360008000000
320adc06610c01000000320008000000320a6204e90b02000000313108000000320ac501
500b02000000313008000000320aec06950501000000740008000000320a620447060100
0000740008000000320ab501ed0401000000500008000000320ae0023900010000005000
17000000fb02c0fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f
6d616e2043797200cc8c040000002d01040004000000f001030008000000320a3005cd0a
01000000340008000000320a7e05410401000000340009000000320a5c07440603000000
e2e8ec0008000000320ad204f60601000000ef0009000000320a2502d50503000000e2e8
ec0008000000320a5003030102000000313110000000fb0240fe00000000000090010000
00020002001053796d626f6c0002040000002d01030004000000f001040008000000320a
e002420e010000003d0008000000320ae0025409010000003d0008000000320ae002c802
010000003d000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb0210000700
00000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01040004000000f001
0300030000000000, мР/г;

Визначення дози опромінення:

picscalex100010009000003950100000300170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02800420191200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa2ffffffe0180000220400000b00000026060f000c004d61746854797065
0000d00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
70023b0305000000130270024f1317000000fb0240fe0000000000009001000000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc7f040000002d01010008000000
320ae002241702000000383508000000320ae002c216010000002c0008000000320ae002
091502000000333908000000320a3f04dc0a01000000320008000000320ab501ab120100
0000290008000000320ab501501101000000740008000000320ab501970e010000007000
08000000320ab501e90a01000000740008000000320ab501900701000000700008000000
320ab501f00601000000280008000000320ab501420402000000333308000000320ab501
d903010000002c0008000000320ab501230301000000310008000000320ae00239000100
0000440017000000fb02c0fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e2043797200cc7f040000002d01020004000000f001010008000000320a
2502e21101000000310008000000320a25027c0f01000000310008000000320a25027b0b
02000000313108000000320a2502750802000000313110000000fb0240fe000000000000
9001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f00102000800
0000320ae002c013010000003d0008000000320ab5018c1001000000d70008000000320a
b501400d010000002d0008000000320ab501250a01000000d70008000000320ab5013a06
01000000d70008000000320ae002dd01010000003d000a00000026060f000a00ffffffff
01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d
00cc040000002d01020004000000f0010100030000000000 мР.

Після радіаційної аварії встановлюються 4 зони по статусу проживання
населення:

Зона відселення, в якій Dеф > 5 бер за рік;

Зона добровольного відселення, Dеф = 2 – 5 бер за рік;

Зона обмеженого перебування, Dеф = 0,5 – 2 бер за рік;

Зона радіаційного контролю, Dеф = 0,1 – 0,5 бер за рік

5. Дії населення в зоні осередку радіаційного ураження

За сигналом “Увага всім” і мовною інформацією “Радіаційна небезпека”
населення і персонал повинні:

— застосувати негайно ЗІЗ;

— загерметизувати вікна, двері, вентиляційні отвори, закрити продукти і
запаси води, не покидати приміщення;

— провести іодізацію сім’ї (3 – 4 краплі йоду на склянку води для
дорослого населення, 1– 2 краплі на 100 г води для дітей);

— приміщення залишати тільки за командою органів евакуації.

6. Осередок ураження при землетрусах

Головними характеристиками землетрусів, що визначають розміри осередку
ураження є: енергія (Е), магнітуда (М), інтенсивність енергії на
поверхні землі (І), глибина епіцентру (h).

Енергія землетрусу визначається:

picscalex100010009000003770100000200170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02a00220101200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffbeffffffe00f00005e0200000b00000026060f000c004d61746854797065
0000500017000000fb0240fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e20437972000069040000002d01000008000000320a0002640d02000000
c4e617000000fb0240fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720
526f6d616e2043797200cc69040000002d01010004000000f001000008000000320a0002
fb0c01000000200008000000320a0002a00c010000002c0008000000320a000214030200
0000313017000000fb0240fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e20437972000069040000002d01000004000000f001010008000000320a
0002390001000000c50017000000fb02c0fe0000000000009001000000cc040200105469
6d6573204e657720526f6d616e2043797200cc69040000002d01010004000000f0010000
08000000320a3701f50b01000000290008000000320a3701c40a01000000cc0010000000
fb02c0fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d010000
04000000f001010008000000320a3701730a01000000d70009000000320a37013d080400
0000312c343408000000320a37019c07010000002b000a000000320a3701ee0405000000
28352c32340010000000fb0240fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c
0002040000002d01010004000000f001000008000000320a0002e901010000003d000a00
000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d00cc040000002d01000004000000f0010100030000000000

Магнітуда – потужність землетрусу, що виражається lg максимального
значення амплітуди зміщення грунту в мікрометрах на відстані 100 м від
епіцентру, яка вимірюється в балах за шкалою Ч. Ріхтера (0 – 9 балів)

Інтенсивність землетрусу на поверхні землі (характеризує ступінь
руйнування) залежить від магнітуди, глибини осередку, складу грунту і
вимірюється за шкалою MSK (0 – 12 балів), визначається за формулами:

в епіцентрі:
picscalex100010009000003460100000200170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02600220121200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb7ffffffe0110000170200000b00000026060f000c004d61746854797065
0000600017000000fb0240fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e2043797200cc69040000002d01000008000000320aa001141101000000
330008000000320aa0016a0e01000000680008000000320aa001c40c020000006c670800
0000320aa001e50a01000000350008000000320aa0017c0a010000002c0008000000320a
a001b10901000000330008000000320aa0016606010000004d0008000000320aa0018004
01000000350008000000320aa0011704010000002c0008000000320aa001610301000000
310008000000320aa001390001000000490017000000fb02c0fe00000000000090010000
00cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc69040000002d010100
04000000f001000008000000320a1002f20001000000300010000000fb0240fe00000000
00009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01000004000000f0010100
08000000320aa001bf0f010000002b0008000000320aa001090c01000000d70008000000
320aa0016308010000002d0008000000320aa001a40501000000d70008000000320aa001
3602010000003d000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000
070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000000
f0010000030000000000,

на віддалі:
picscalex100010009000003ac0100000400170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c022003a0181200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffaeffffff60180000ce0200000b00000026060f000c004d61746854797065
0000600009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
cd01830e050000001302ac01be0e09000000fa0200002000000000000000220004000000
2d010100050000001402b401be0e0500000013027002130f040000002d01000005000000
140270021b0f0500000013025a00870f0500000014025a00870f0500000013025a00bf15
17000000fb0240fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f
6d616e2043797200cc66040000002d01020008000000320a600289170100000033000800
0000320a6002b71301000000680008000000320a6002a30f01000000520008000000320a
6002ce0c020000006c6708000000320a6002ef0a01000000350008000000320a6002860a
010000002c0008000000320a6002bb0901000000330008000000320a6002700601000000
4d0008000000320a60028a0401000000350008000000320a60022104010000002c000800
0000320a60026b0301000000310008000000320a6002390001000000490017000000fb02
c0fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e204379
7200cc66040000002d01030004000000f001020008000000320a9701d014010000003200
08000000320a9701101101000000320008000000320ad002f20001000000e10010000000
fb0240fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d010200
04000000f001030008000000320a60023416010000002b0008000000320a600254120100
00002b0008000000320a6002130c01000000d70008000000320a60026d08010000002d00
08000000320a6002ae0501000000d70008000000320a60024002010000003d000a000000
26060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc
0102022253797374656d00cc040000002d01030004000000f0010200030000000000,

де R – віддаль до епіцентру, км.

Сигнальні стрясання грунту будуть спостерігатись на великих віддалях від
епіцентру. Наприклад, при М = 8 – 9 балів стрясання будуть на віддалі
100 – 160 км протягом 0,5 – 1,5 хв.

Прояв наслідків землетрусу поділяється на дві фази:

Перша фаза – час приходу повздовжніх хвиль, коли відчуваються поштовхи і
будинки отримують незначні руйнування. Час приходу першої фази
визначається за співвідношенням:

picscalex1000100090000036e0100000400170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02e005e00c1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa9ffffffa00c0000890500000b00000026060f000c004d61746854797065
0000300109000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
d2018a03050000001302b101c50309000000fa0200002000000000000000220004000000
2d010100050000001402b901c50305000000130275021a04040000002d01000005000000
1402750222040500000013025f008e040500000014025f008e040500000013025f00c60a
050000001402100362030500000013021003e60a17000000fb0240fe0000000000009001
000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc69040000002d01
020008000000320a8003d80b01000000f10008000000320a80032e0b010000002c000800
0000320ae004c60501000000560008000000320a6502be0801000000680008000000320a
6502aa0401000000520008000000320a8003400001000000740017000000fb02c0fe0000
000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc69
040000002d01030004000000f001020008000000320a5005fd0602000000eff008000000
320a9c01d70901000000320008000000320a9c01170601000000320008000000320af003
d40001000000310010000000fb0240fe0000000000009001000000020002001053796d62
6f6c0002040000002d01020004000000f001030008000000320a65025b07010000002b00
08000000320a8003ff01010000003d000a00000026060f000a00ffffffff010000000000
10000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc04000000
2d01030004000000f0010200030000000000

де Vпр – швидкість повздовжніх хвиль. Для осадних порід Vпр = 6,1 км/с,
R i h в км.

Друга фаза – час приходу поперечних поверхневих хвиль. Ця фаза є
головною і визначає ступінь руйнувань будинків, споруд і обчислюється за
формулою:

picscalex100010009000003400100000300170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c022005e00d1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb2ffffffa00d0000d20400000b00000026060f000c004d61746854797065
0000300109000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
50029e0305000000130250028c0605000000140250026b080500000013025002ef0b1700
0000fb0240fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e2043797200cc66040000002d01010008000000320ac002e10c01000000f10008000000
320ac002370c010000002c0008000000320a2004840801000000560008000000320aa501
900901000000520008000000320a2004b70301000000560008000000320aa501a2040100
0000680008000000320ac002400001000000740017000000fb02c0fe0000000000009001
000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc66040000002d01
020004000000f001010009000000320a9004bb0903000000efeee20008000000320a9004
ee0402000000eff008000000320a3003f70001000000320010000000fb0240fe00000000
00009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f0010200
08000000320ac0020107010000002b0008000000320ac0023b02010000003d000a000000
26060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc
0102022253797374656d00cc040000002d01020004000000f0010100030000000000

де Vпов – швидкість поверхневих хвиль:

— для піщаних грунтів Vпов = 1,2 км/с

— глини, Vпов = 1 км/с

— насипного грунту, Vпов = 0,35 км/с.

Інтервал часу між першою і другою фазами складає 30 — 60 секунд, що
дозволяє вжити екстрені заходи захисту населення.

Прогнозування землетрусів може бути довгостроковим і короткостроковим.
Воно здійснюється мережею сейсмічних станцій. Предвісниками землетрусів
є ріст малих поштовхів, підйом води в свердловинах, деформація поверхні
землі, підвищення рівня радіації (за рахунок родону), незвичайна
(неспокійна) поведінка тварин і птахів.

Приклад №3. Визначити інтенсивність землетрусу на території міста “N”,
яке знаходиться на віддалі 40 км від епіцентру.

Початкові дані: М = 4б, h = 20 км.

Розв’язок задачі:

picscalex1000100090000032c0200000400170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c022003a0291200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffaeffffff60290000ce0200000b00000026060f000c004d61746854797065
0000600009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
cd01830e050000001302ac01be0e09000000fa0200002000000000000000220004000000
2d010100050000001402b401be0e0500000013027002130f040000002d01000005000000
140270021b0f0500000013025a00870f0500000014025a00870f0500000013025a00bf15
17000000fb0240fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f
6d616e2043797200cc66040000002d01020008000000320a6002ac270200000032330800
0000320a60023527010000002c0008000000320a60026a2601000000330008000000320a
6002ea2301000000330008000000320a60027c2002000000363508000000320a60020c20
010000002c0008000000320a6002561f01000000310008000000320a6002eb1c01000000
340008000000320a6002051b01000000350008000000320a60029c1a010000002c000800
0000320a6002e61901000000310008000000320a6002891701000000330008000000320a
6002b71301000000680008000000320a6002a30f01000000520008000000320a6002ce0c
020000006c6708000000320a6002ef0a01000000350008000000320a6002860a01000000
2c0008000000320a6002bb0901000000330008000000320a60027006010000004d000800
0000320a60028a0401000000350008000000320a60022104010000002c0008000000320a
60026b0301000000310008000000320a6002390001000000490017000000fb02c0fe0000
000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc66
040000002d01030004000000f001020008000000320a9701d01401000000320008000000
320a9701101101000000320008000000320ad002f20001000000e10010000000fb0240fe
0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01020004000000
f001030008000000320a60021c25010000003d0008000000320a60029522010000002b00
08000000320a60022b1e010000002d0008000000320a6002291c01000000d70008000000
320a6002bb18010000003d0008000000320a60023416010000002b0008000000320a6002
5412010000002b0008000000320a6002130c01000000d70008000000320a60026d080100
00002d0008000000320a6002ae0501000000d70008000000320a60024002010000003d00
0a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01030004000000f001020003000000
0000.

Висновок: Руйнувань будинків і споруд в місті “N” не буде.

Приклад №4. Визначити час приходу першої фази землетрусу.

Початкові дані: R = 40 км, h = 20 см, Vпр = 6,1 км/с.

Розв’язок задачі.

picscalex1000100090000030a0200000400170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02e005001e1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa9ffffffc01d0000890500000b00000026060f000c004d61746854797065
0000300109000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
d2016104050000001302b1019c0409000000fa0200002000000000000000220004000000
2d010100050000001402b9019c040500000013027502f104040000002d01000005000000
14027502f9040500000013025f0065050500000014025f0065050500000013025f009d0b
050000001402100339040500000013021003bd0b050000001402ff01bd0d050000001302
de01f80d040000002d010100050000001402e601f80d0500000013027c024d0e04000000
2d0100000500000014027c02550e050000001302c600c10e050000001402c600c10e0500
00001302c6009a160500000014021003950d0500000013021003ba1617000000fb0240fe
0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200
cc66040000002d01020008000000320a8003771d010000002e0008000000320a8003c11c
01000000f10008000000320a8003cd1902000000333308000000320a8003641901000000
2c0008000000320a8003841801000000370008000000320ae0045c120100000031000800
0000320ae0041612010000002c0008000000320ae0043d1101000000360009000000320a
6502ef13030000003430300009000000320a6502ac0e040000003136303008000000320a
e0049d0601000000560008000000320a6502950901000000680008000000320a65028105
01000000520008000000320a8003400001000000740017000000fb02c0fe000000000000
9001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc6604000000
2d01030004000000f001020008000000320a5005d40702000000eff008000000320a9c01
ae0a01000000320008000000320a9c01ee0601000000320008000000320af00360010100
0000f40008000000320af003d40001000000310010000000fb0240fe0000000000009001
000000020002001053796d626f6c0002040000002d01020004000000f001030008000000
320a80032f17010000003d0008000000320a65028c12010000002b0008000000320a8003
320c010000003d0008000000320a65023208010000002b0008000000320a8003d6020100
00003d000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb02100007000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01030004000000f0010200
030000000000

Приклад №4. Визначити час приходу поверхневих сейсмічних хвиль.

Початкові дані: R = 40 км, h = 20 см, Vпр = 6,1 км/с, Vпов = 1 км/с.

Розв’язок задачі.

picscalex100010009000003bc0100000300170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c022005a01c1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb2ffffff601c0000d20400000b00000026060f000c004d61746854797065
0000300109000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
5002750405000000130250026307050000001402500242090500000013025002c60c0500
0000140250029e0e05000000130250029710050000001402500276120500000013025002
5a1417000000fb0240fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720
526f6d616e2043797200cc66040000002d01010008000000320ac0020c1c010000002e00
08000000320ac002561b01000000f10008000000320ac0024d1802000000323708000000
320ac002d617010000002c0008000000320ac0022b1602000000343308000000320a2004
f81201000000310008000000320aa5018f1202000000343008000000320a2004cf0f0100
0000310008000000320a2004890f010000002c0008000000320a2004b00e010000003600
08000000320aa501c10e02000000323008000000320a20045b0901000000560008000000
320aa501670a01000000520008000000320a20048e0401000000560008000000320aa501
790501000000680008000000320ac002400001000000740017000000fb02c0fe00000000
00009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc660400
00002d01020004000000f001010009000000320a9004920a03000000efeee20008000000
320a9004c50502000000eff008000000320a30039c0101000000f40008000000320a3003
f70001000000320010000000fb0240fe0000000000009001000000020002001053796d62
6f6c0002040000002d01010004000000f001020008000000320ac002cf14010000003d00
08000000320ac0020c11010000002b0008000000320ac0023b0d010000003d0008000000
320ac002d807010000002b0008000000320ac0021203010000003d000a00000026060f00
0a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc01020222
53797374656d00cc040000002d01020004000000f0010100030000000000

Висновок: Інтервал часу між першою і другою фазами складає 35,94 с.

Дії населення.

1. Попередні заходи захисту включають:

— сейсмостійке будівництво;

— підготовку служб спасіння і ліквідації наслідків;

— нейтралізація джерел підвищеної небезпеки;

— навчання населення правилам поведінки під час землетрусу;

— наявність в кожному будинку (квартирі) аптечок першої медичної
допомоги;

— закріплення в будинках столів, шаф і інш.

7. Дії людей під час землетрусу

З початку землетрусу люди, люди що перебувають в будинку до 2-х
поверхів, повинні негайно залишити приміщення і вийти на відкрите місце
(за 25 – 30 с.). При неможливості залишити приміщення, стати в перерезі
дверей, капітальних внутрішніх стін, вимкнути світло, газ. Після
припинення підземних поштовхів покинути приміщення (лифтом користуватись
заюоронено). Далі треба приступити до рятування людей.

8. Осередок ураження при повені

Головними характеристиками повені є:

1. Максимальна швидкість потоку при повені

picscalex100010009000003bf0100000400170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02400620131200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffbeffffffe0120000fe0500000b00000026060f000c004d61746854797065
0000300109000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
70036a0b0500000013027003c710050000001402de037109050000001302bd03ac090900
0000fa02000020000000000000002200040000002d010100050000001402c503ac090500
00001302e505010a040000002d010000050000001402e505090a0500000013024a00750a
0500000014024a00750a0500000013024a00c51217000000fb02c0fe0000000000009001
000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc69040000002d01
020008000000320a90035a0901000000330008000000320a8701d4110100000032000800
0000320ab005fe0d02000000e7e208000000320a1b039e0c02000000e7e208000000320a
5004ef0602000000e7e209000000320a50047701030000006d61780017000000fb0240fe
0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200
cc69040000002d01030004000000f001020008000000320a4005e30c0100000068000800
0000320aab02c70f01000000680008000000320aab02830b01000000680008000000320a
e003b10501000000560008000000320ae003390001000000560010000000fb0240fe0000
000000009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01020004000000f001
030008000000320a9304ff1001000000f70008000000320ac703ff1001000000f7000800
0000320ab205ff1001000000f80008000000320aa802ff1001000000f60008000000320a
9304830a01000000e70008000000320ac703830a01000000e70008000000320ab205830a
01000000e80008000000320aa802830a01000000e60008000000320aab02600e01000000
2b0008000000320ae0039c0801000000d70008000000320ae0035104010000003d000a00
000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d00cc040000002d01030004000000f0010200030000000000
,

де Vзв – швидкість води в річці за звичайних умов, м/с; hзв – глибина
річки; h – висота підйому води, м.

2. Ширина затоплюваної території при повені

picscalex100010009000003df0000000300170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02800400071200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb3ffffffc0060000330400000b00000026060f000c004d61746854797065
0000e00009000000fa02000010000000000000002200040000002d010000050000001402
50021c030500000013025002b70610000000fb0240fe0000000000009001000000020002
001053796d626f6c0002040000002d01010008000000320a200486050100000061000800
0000320ac002b501010000003d0017000000fb0240fe0000000000009001000000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200cc69040000002d01020004000000
f001010009000000320a200427030300000073696e0008000000320aa401760401000000
680008000000320ac0023900010000004c000a00000026060f000a00ffffffff01000000
000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc0400
00002d01010004000000f0010200030000000000,

де — кут нахилу берега в градусах.

3. Глибина затоплення

hз = h – hм,

де hм – висота місця об’єкта, м.

Фактична швидкість потоку затоплення

picscalex100010009000003f70000000200170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c026002c0091200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb7ffffff80090000170200000b00000026060f000c004d61746854797065
0000600017000000fb0240fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e2043797200cc69040000002d01000008000000320aa001ad0801000000
660008000000320aa001f70301000000560008000000320aa00139000100000056001700
0000fb02c0fe0000000000009001000000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61
6e2043797200cc69040000002d01010004000000f001000009000000320a100233050300
00006d61780008000000320a1002750101000000e70010000000fb0240fe000000000000
9001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01000004000000f00101000800
0000320aa001f20701000000d70008000000320aa0019b02010000003d000a0000002606
0f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d00cc040000002d01010004000000f0010000030000000000,

де f – параметр, що враховує зміщення об’єкта від русла річки (0,3 –
1,3).

Уражаюча дія хвилі затоплення визначається її швидкістю і висотою.

Наприклад, цегляні житлові будинки одержують слабкі руйнування при Vз =
1,5 м/с; h=2,5 м; середні (2,5 м/с, 4 м), сильні (3 м/с, 6, м).

Дії населення.

Найефективнішим способом захисту від повені є евакуація. Перед
евакуацією необхідно вимкнути в будинках електроенергію, воду, газ,
взяти запас продуктів, медикаментів, документи і відбути за вказаним
маршрутом. При раптовій повені треба терміново залишити будинок і знайти
найближче небезпечне підвищене місце.

Після спаду води необхідно дотримуватись заходів безпеки і не торкатись
електропроводки; не викоритовувати продкукти харчування що поапли у
воду. При вході в будинок провітрити його, забороняється вмикати
електрику та газ.

Оцінка радіаційної обстановки

Серед потенційно-небезпечних виробництв особливе місце займають
радіаційно-небезпечні об’єкти (РНО). До типових РНО відносяться: атомні
електростанції (АЕС); підприємства з виготовлення ядерного палива, з
переробки відпрацьованого ядерного палива і захоронення радіоактивних
відходів; науково-дослідницькі та проектні організації, які працюють з
ядерними реакторами; ядерні енергетичні установки на об’єктах
транспорту.

Радіаційні аварії – це аварії з викидом (виходом) радіоактивних речовин
(радіонуклідів) або іонізуючих випромінювань за межі, непередбачені
проектом для нормальної експлуатації радіаційно-небезпечних об’єктів, в
кількостях більше встановлених меж їх безпечної експлуатації.

Радіаційні аварії на РНО можуть бути двох видів: коли викид
радіонуклідів у навколишнє середовище відбувається внаслідок аварії або
теплового вибуху та зруйнування РНО; коли аварія відбувається внаслідок
вибухової ядерної реакції. В цьому випадку зараження навколишнього
Середовища буде таким, як при наземному ядерному вибуху.

Найнебезпечнішими зі всіх аварій на РНО, є аварії на АЕС. Характер і
масштаби радіоактивного забруднення місцевості при аварії на АЕС
залежать від Характеру вибуху (тепловий, чи ядерний), типу реактору,
ступеня його зруйнування, метеоумов і рельєфу місцевості. В ядерних
реакторах на теплових нейтронах як паливо використовується слабо
збагачений природний уран-235.

Такі реактори поділяються на: водо-водяні енергетичні реактори
(BBEP-600, ВВЕР-1000), в яких вода є одночасно і теплоносієм, і
сповільнювачем та реактори великої потужності канальні (РБМК-1000,
РБМК-1500), в яких графіт використовується як сповільнювач, а вода –
теплоносій, циркулює по каналах, які проходять через активну зону.

Для характеристики радіоактивного забруднення застосовують ступінь
(щількість) забруднення, який характеризується поверхневою щільністю
зараження радіонуклідами і вимірюється активністю радіонукліда.на
одиницю площі (об’єму). Основною дозиметричною величиною, за допомогою
якої оцінюється дія радіації є доза випромінювання – щількість енергії,
яка поглинута одиницею маси опроміненого середовища.

Експозиційна доза визначається тільки для повітря при гама і
рентгенівському випромінюванні. Поглинута доза визначається для речовин.

Еквівалентна доза – це дозиметрична величина для оцінки шкоди, нанесеної
здоров’ю людини від дії іонізуючого випромінювання будь-якого складу.
Вона дорівнює добутку поглинутої дози на коефіцієнт якості. Для гама і
бета-випромінювання цей коефіцієнт становить 1, а для
альфа-випромінювання – 20 (табл. 2.2).

Таблиця 2.2 — Одиниці вимірювання радіоактивного забруднення

Дозиметричні величиниОдиниці вимірюванняПереведення
одиницьСінесистемніАктивністьБеккерель (Бк)

(1 розпад ядра атома за 1 сек.)Кюрі
(Ки)picscalex100010009000003e301000002009d000000000005000000020101000000
050000000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02
6002600c1300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffb9ffffff200c
0000190200000b00000026060f000c004d61746854797065000050000500000009020000
00020500000014021401e3081c000000fb02f4fe00000000000090010000000000020010
54696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000300004000000
2d0100000a000000320a0000000002000000313086001802050000001402c00110001c00
0000fb0280fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d61
6e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f00100000a00
0000320a00000000020000003120c00060001c000000fb0280fe00000000000090010000
00cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d01000004000000f001010016000000320a000000000a000000cae8332c
37313020c1ea02014602ae008a00c801c000ec016000de000003050000001402c0015803
1c000000fb0280fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c007740000000
c10a0ad7b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f0010000
0a000000320a00000000020000003db4420300039d00000026060f002f014d6174685479
706555552301050100050144534d543500011357696e416c6c4261736963436f64655061
67657300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f75
72696572204e65770011044d5420457874726100120008212f470f450f4150f4100f475f
4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48
f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c010001000102
02000200020001010100030001000400000a0100020081310002008120000200811a0402
008138040204863d003d02008833000200822c000200883700020486d700b40200883100
020088300003001c00000b010101000200883100020088300000000a0200812000020081
11040200813a040000000b00000026060f000c00ffffffff01000000000000001c000000
fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0021008a01
0000000000000000f8e21200b9c1c677040000002d01000004000000f001010003000000
0000Ступінь
забрудненняБк/м2Ки/м2picscalex100010009000003370200000400bf0000000000050
00000020101000000050000000102ffffff00050000002e0119000000050000000b02000
00000050000000c02600240111300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0f
fffffb9ffffff00110000190200000b00000026060f000c004d617468547970650000500
008000000fa0200001300000000000002040000002d01000005000000140247008003050
0000013021a02ea020500000014024700430f0500000013021a02ad0e050000000902000
000020500000014021401a0041c000000fb02f4fe0000000000009001000000000002001
054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977000030000400000
02d0101000d000000320a0000000004000000323130328e068600af04180205000000140
2c00110001c000000fb0280fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e6
57720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0102000400000
0f00101000a000000320a00000000020000003120ae0060001c000000fb0280fe0000000
000009001000000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67
720c0c97700003000040000002d01010004000000f001020019000000320a000000000c0
00000cae8ec332c37313020c1eaec02017c012703ae008a00c801c000ec01a200de00700
10003050000001402c001a3051c000000fb0280fe0000000000009001000000010002001
053796d626f6c007740000000a3060a78b7c5c677c0c5c67720c0c977000030000400000
02d01020004000000f00101000a000000320a00000000020000003db442030003bf00000
026060f0074014d6174685479706555556801050100050144534d543500011357696e416
c6c4261736963436f6465506167657300110554696d6573204e657720526f6d616e00110
353796d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d54204578747261001200082
12f470f450f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f41
00f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45
f45f45f410f0c01000100010202000200020001010100030001000400000a010003000b0
6000100020088310002008120000200811a0402008138040001000200813c0403001c000
00b010101000200813200000000000a0204863d003d02008833000200822c00020088370
0020486d700b40200883100020088300003001c00000b010101000200883100020088300
000000a020081200003000b0600010002008111040200813a040001000200813c0403001
c00000b0101010002008132000000000000000b00000026060f000c00ffffffff0100000
00000000008000000fa0200000000000000000000040000002d0101001c000000fb02100
0070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0021008a010000000
0ffffffffe4e51200b9c1c677040000002d01030004000000f0010200030000000000Екс
позиційна доза1 кулон електричних зарядів у 1 кг повітря Ки/кгРентген
(Р) доза, що створює на 1 см2 повітря 2,1 Ч
109picscalex1000100090000030302000004009d0000000000050000000201010000000
50000000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c026
002c00b1300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffb9ffffff800b0
000190200000b00000026060f000c004d617468547970650000500008000000fa0200001
300000000000002040000002d010000050000001402470080030500000013021a02ea020
500000009020000000205000000140214010c051c000000fb02f4fe00000000000090010
00000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770
0003000040000002d01010009000000320a000000000100000032791802050000001402c
00110001c000000fb0280fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657
720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f
00101000a000000320a00000000020000003120ae0060001c000000fb0280fe000000000
0009001000000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c6772
0c0c97700003000040000002d01010004000000f001020016000000320a000000000a000
000cae8eae33338373620d002017c01ba00d902c000c000c000cc0060000003050000001
402c0010f061c000000fb0280fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c0
07740000000970c0a89b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000
000f001010009000000320a00000000010000003d2000039d00000026060f0030014d617
4685479706555552401050100050144534d543500011357696e416c6c4261736963436f6
465506167657300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c00110
5436f7572696572204e65770011044d5420457874726100120008212f470f450f4150f41
00f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f
42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c01000
100010202000200020001010100030001000400000a010003000b0600010002008831000
2008120000200811a0402008138040001000200813a04020081330403001c00000b01010
1000200813200000000000a0204863d003d0200883300020088380002008837000200883
6000200812000020081200400000b00000026060f000c00ffffffff01000000000000000
8000000fa0200000000000000000000040000002d0101001c000000fb021000070000000
000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0021008a0100000000ffffffffe
4e51200b9c1c677040000002d01030004000000f0010200030000000000

picscalex1000100090000030f0200000400a50000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c026002
400e1300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffb9ffffff000e0000
190200000b00000026060f000c004d617468547970650000500008000000fa0200001300
000000000002040000002d0100000500000014029a00740c0500000013021a02f90b0500
00000902000000020500000014021401d0081c000000fb02f4fe00000000000090010000
00000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d01010009000000320a000000000100000034791802050000001402c001
10001c000000fb0280fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f001
01000a000000320a00000000020000003120c00060001c000000fb0280fe000000000000
9001000000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01010004000000f001020019000000320a000000000c000000
d0322c3538313020cae8eae35e02ba008400c000bc01c0008301a20002016101ba000003
050000001402c00162021c000000fb0280fe000000000000900100000001000200105379
6d626f6c00774000000094090ad2b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01
020004000000f00101000a000000320a00000000020000003db408040003a50000002606
0f0040014d6174685479706555553401050100050144534d543500011357696e416c6c42
61736963436f6465506167657300110554696d6573204e657720526f6d616e0011035379
6d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d5420457874726100120008212f47
0f450f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f43
5f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f4
5f410f0c01000100010202000200020001010100030001000400000a0100020081310002
0081200002008120040204863d003d02008832000200822c000200883500020088380002
0486d700b40200883100020088300003001c00000b01010100020088340000000a020081
200003000b060001000200811a0402008138040001000200813a04020081330400000000
0b00000026060f000c00ffffffff010000000000000008000000fa020000000000000000
0000040000002d0101001c000000fb021000070000000000bc02000000cc010202225379
7374656d000000000a0021008a0100000000ffffffffe4e51200b9c1c677040000002d01
030004000000f0010200030000000000Поглинута дозаГрей (Гр)

1 кг речовини поглинає

Енергію в 1
ДжРадpicscalex100010009000003bd01000004008d00000000000500000002010100000
0050000000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c0
2200260091300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffa6ffffff200
90000c60100000b00000026060f000c004d617468547970650000500008000000fa02000
01300000000000002040000002d0100000500000014025a009707050000001302da011c0
705000000090200000002050000001402800110001c000000fb0280fe000000000000900
1000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97
700003000040000002d0101000a000000320a00000000020000003120ae0060001c00000
0fb0280fe0000000000009001000000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e0
0b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f00101001200000
0320a0000000007000000c3f031c4e6eae300de001c02d2000801c101ba0000030500000
01402800116031c000000fb0280fe0000000000009001000000010002001053796d626f6
c007740000000b80b0a6fb7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d010100040
00000f001020009000000320a00000000010000003d2000038d00000026060f000f014d6
174685479706555550301050100050144534d543500011357696e416c6c4261736963436
f6465506167657300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001
105436f7572696572204e65770011044d5420457874726100120008212f470f450f4150f
4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f4
5f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c010
00100010202000200020001010100030001000400000a010002008831000200812000020
081130402008140040204863d003d020088310003000b060001000200811404020081360
40001000200813a04020081330400000000000b00000026060f000c00ffffffff0100000
00000000008000000fa0200000000000000000000040000002d0102001c000000fb02100
0070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0021008a010000000
0ffffffffe4e51200b9c1c677040000002d01030004000000f0010100030000000000

picscalex1000100090000039d01000002008c0000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c020002
40091300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffc6ffffff00090000
c60100000b00000026060f000c004d617468547970650000500005000000090200000002
050000001402600110001c000000fb0280fe000000000000900100000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01
00000a000000320a00000000020000003120ae0060001c000000fb0280fe000000000000
9001000000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01010004000000f001000015000000320a0000000009000000
c3f031303020d0e0e465de001c02c000c000cc006000d800a80000030500000014026001
16031c000000fb0280fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c00774000
00000c0c0af4b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01000004000000f001
010009000000320a00000000010000003d2000038c00000026060f000d014d6174685479
706555550101050100050144534d543500011357696e416c6c4261736963436f64655061
67657300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f75
72696572204e65770011044d5420457874726100120008212f470f450f4150f4100f475f
4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48
f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c010001000102
02000200020001010100030001000400000a010002008831000200812000020081130402
008140040204863d003d0200883100020088300002008830000200812000020081200402
0081300402008134040000ff0b00000026060f000c00ffffffff01000000000000001c00
0000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a002100
8a010000000001000000e4e51200b9c1c677040000002d01010004000000f00100000300
00000000Еквівалентна дозаЗіверт
(Зв)берpicscalex1000100090000039d01000002008c000000000005000000020101000
000050000000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000
c02000200091300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffc6ffffffc
0080000c60100000b00000026060f000c004d61746854797065000050000500000009020
0000002050000001402600110001c000000fb0280fe00000000000090010000000000020
01054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000300004000
0002d0100000a000000320a00000000020000003120ae0060001c000000fb0280fe00000
00000009001000000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c
67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001000015000000320a000000000
9000000c7e231303020e1e5f000c0001002c000c000cc006000c600a8000003050000001
4026001ec021c000000fb0280fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c0
07740000000510b0a17b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01000004000
000f001010009000000320a00000000010000003d2000038c00000026060f000d014d617
4685479706555550101050100050144534d543500011357696e416c6c4261736963436f6
465506167657300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c00110
5436f7572696572204e65770011044d5420457874726100120008212f470f450f4150f41
00f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f
42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c01000
100010202000200020001010100030001000400000a01000200883100020081200002008
1170402008132040204863d003d020088310002008830000200883000020081200002008
13104020081350402008140040000200b00000026060f000c00ffffffff0100000000000
0001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000
a0021008a010000000001000000e4e51200b9c1c677040000002d01010004000000f0010
000030000000000Потужність дозиРентген на годину
(picscalex1000100090000034801000004007d000000000005000000020101000000050
000000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02200
200041300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffa6ffffffc003000
0c60100000b00000026060f000c004d617468547970650000500008000000fa020000130
0000000000002040000002d0100000500000014025a008b01050000001302da011001050
0000009020000000205000000140280013a001c000000fb0280fe0000000000009001000
000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977000
03000040000002d0101000d000000320a0000000004000000d0e3eee46d019c00c000000
37d00000026060f00f0004d617468547970655555e400050100050144534d54350001135
7696e416c6c4261736963436f6465506167657300110554696d6573204e657720526f6d6
16e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d542045787472610
0120008212f470f450f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425
f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f4
45f45f45f45f45f410f0c01000100010202000200020001010100030001000400000a010
003000b06000100020081200400010002008133040200813e040200813404000000000b0
0000026060f000c00ffffffff010000000000000008000000fa020000000000000000000
0040000002d0102001c000000fb021000070000000000bc02000000cc010202225379737
4656d000000000a0021008a0100000000ffffffffe4e51200b9c1c677040000002d01030
004000000f0010100030000000000)

Місцевість, що забруднюється внаслідок радіаційної аварії, за щільністю
забруднення радіонуклідами умовно поділяють на зони: зону відчуження,
зону безумовного (обов’язкового) відселення, зону гарантованого
(добровільного) відселення і зону підвищеного радіоекологічного контролю
(табл. 4.2).

За дозами опромінення зону зараження поділяють на наступні зони:
надзви-чайно-небезпечного забруднення (зона Г), небезпечного забруднення
(зона В), сильного забруднення (зона Б), помірного, забруднення (зона А)
і зону радіаційної небезпеки (зона М) (табл. 2.6).

При ліквідації наслідків в зоні “М” та інших зонах повинні виконуватися
основні заходи захисту: радіаційний і дозиметричний контроль, захист
органів дихання, профілактичне використання препаратів йоду, санітарна
обробка людей, дезактивація одягу, техніки. В зоні “А” при виконанні
рятувальних і інших робіт переміщення людей потрібно проводити з
використанням броньованої техніки. У зонах “Б”, “В”, “Г” ніякі роботи в
мирний час, як правило, виконуватися не повинні.

При аваріях на РНО з ядерним вибухом або при використанні ядерної зброї
характеристика зон радіоактивного забруднення місцевості наведена у
табл. 2.3.

Таблиця 2.3 — Характеристика зон радіоактивного забруднення місцевості
при аваріях на РНО за щільністю забруднення радіонуклідами

Зона забрудненняСтупінь (щільність) забруднення грунту довгоживучими
радіонуклідами (поверх доаварійного рівня)Ефективна доза опромінення
населення в рік із урахуванням коефіцієнту міграції радіонуклідів у
рослиніЦезію CsСтронцію SrПлутонію PuЗона відчуження – це територія з
якої проводиться евакуація населення негайно після аварії і на ній не
здійснюється господарська діяльністьЗона безумовного відселення?15,0
picscalex100010009000003830100000400860000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c024002
00051300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffb9ffffffc0040000
f90100000b00000026060f000c004d617468547970650000500008000000fa0200001100
000000000002040000002d01000005000000140247006a02050000001302f201e1010500
000009020000000205000000140202011d041c000000fb020aff00000000000090010000
00000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d01010009000000320a00000000010000003279ec01050000001402a001
3b001c000000fb02a0fe0000000000009001000000cc0002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f001
01000d000000320a0000000004000000cae8eaecec005d01aa00c0028600000026060f00
01014d617468547970655555f500050100050144534d543500011357696e416c6c426173
6963436f6465506167657300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d62
6f6c001105436f7572696572204e65770011044d5420457874726100120008211f470f45
0f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f41
00f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f41
0f0c01000100010202000200020001010100030001000400000a010003000b0600010002
00811a0402008138040001000200813a040200813c0403001c00000b0101010002008132
00000000000000000b00000026060f000c00ffffffff010000000000000008000000fa02
00000000000000000000040000002d0101001c000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d000000000a0021008a0100000000fffffffff8e21200b9c1
c677040000002d01030004000000f0010200030000000000?3,0
picscalex100010009000003830100000400860000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c024002
00051300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffb9ffffffc0040000
f90100000b00000026060f000c004d617468547970650000500008000000fa0200001100
000000000002040000002d01000005000000140247006a02050000001302f201e1010500
000009020000000205000000140202011d041c000000fb020aff00000000000090010000
00000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d01010009000000320a00000000010000003279ec01050000001402a001
3b001c000000fb02a0fe0000000000009001000000cc0002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f001
01000d000000320a0000000004000000cae8eaecec005d01aa00c0028600000026060f00
01014d617468547970655555f500050100050144534d543500011357696e416c6c426173
6963436f6465506167657300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d62
6f6c001105436f7572696572204e65770011044d5420457874726100120008211f470f45
0f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f41
00f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f41
0f0c01000100010202000200020001010100030001000400000a010003000b0600010002
00811a0402008138040001000200813a040200813c0403001c00000b0101010002008132
00000000000000000b00000026060f000c00ffffffff010000000000000008000000fa02
00000000000000000000040000002d0101001c000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d000000000a0021008a0100000000fffffffff8e21200b9c1
c677040000002d01030004000000f0010200030000000000?15,0
picscalex100010009000003830100000400860000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c024002
00051300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffb9ffffffc0040000
f90100000b00000026060f000c004d617468547970650000500008000000fa0200001100
000000000002040000002d01000005000000140247006a02050000001302f201e1010500
000009020000000205000000140202011d041c000000fb020aff00000000000090010000
00000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d01010009000000320a00000000010000003279ec01050000001402a001
3b001c000000fb02a0fe0000000000009001000000cc0002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f001
01000d000000320a0000000004000000cae8eaecec005d01aa00c0028600000026060f00
01014d617468547970655555f500050100050144534d543500011357696e416c6c426173
6963436f6465506167657300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d62
6f6c001105436f7572696572204e65770011044d5420457874726100120008211f470f45
0f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f41
00f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f41
0f0c01000100010202000200020001010100030001000400000a010003000b0600010002
00811a0402008138040001000200813a040200813c0403001c00000b0101010002008132
00000000000000000b00000026060f000c00ffffffff010000000000000008000000fa02
00000000000000000000040000002d0101001c000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d000000000a0021008a0100000000fffffffff8e21200b9c1
c677040000002d01030004000000f0010200030000000000>5,0 мЗв (0,5 бер)Зона
гарантованого відселення5,0–15,0
picscalex1000100090000037f0100000400830000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c024002
60041300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffb9ffffff20040000
f90100000b00000026060f000c004d617468547970650000500008000000fa0200001100
000000000002040000002d01000005000000140247006a02050000001302f201e1010500
0000090200000002050000001402020173031c000000fb020aff00000000000090010000
00000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d01010009000000320a00000000010000003279ec01050000001402a001
3b001c000000fb02a0fe0000000000009001000000cc0002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f001
01000c000000320a0000000003000000cae8ec56ec005d01c0028300000026060f00fc00
4d617468547970655555f000050100050144534d543500011357696e416c6c4261736963
436f6465506167657300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c
001105436f7572696572204e65770011044d5420457874726100120008211f470f450f41
50f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f4
8f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c
01000100010202000200020001010100030001000400000a010003000b06000100020081
1a0402008138040001000200813c0403001c00000b010101000200813200000000000000
0b00000026060f000c00ffffffff010000000000000008000000fa020000000000000000
0000040000002d0101001c000000fb021000070000000000bc02000000cc010202225379
7374656d000000000a0021008a0100000000ffffffffe4e51200b9c1c677040000002d01
030004000000f00102000300000000000,15–3,0
picscalex1000100090000037f0100000400830000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c024002
60041300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffb9ffffff20040000
f90100000b00000026060f000c004d617468547970650000500008000000fa0200001100
000000000002040000002d01000005000000140247006a02050000001302f201e1010500
0000090200000002050000001402020173031c000000fb020aff00000000000090010000
00000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d01010009000000320a00000000010000003279ec01050000001402a001
3b001c000000fb02a0fe0000000000009001000000cc0002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f001
01000c000000320a0000000003000000cae8ec56ec005d01c0028300000026060f00fc00
4d617468547970655555f000050100050144534d543500011357696e416c6c4261736963
436f6465506167657300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c
001105436f7572696572204e65770011044d5420457874726100120008211f470f450f41
50f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f4
8f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c
01000100010202000200020001010100030001000400000a010003000b06000100020081
1a0402008138040001000200813c0403001c00000b010101000200813200000000000000
0b00000026060f000c00ffffffff010000000000000008000000fa020000000000000000
0000040000002d0101001c000000fb021000070000000000bc02000000cc010202225379
7374656d000000000a0021008a0100000000ffffffffe4e51200b9c1c677040000002d01
030004000000f00102000300000000005,0–15,0
picscalex1000100090000037f0100000400830000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c024002
60041300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffb9ffffff20040000
f90100000b00000026060f000c004d617468547970650000500008000000fa0200001100
000000000002040000002d01000005000000140247006a02050000001302f201e1010500
0000090200000002050000001402020173031c000000fb020aff00000000000090010000
00000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d01010009000000320a00000000010000003279ec01050000001402a001
3b001c000000fb02a0fe0000000000009001000000cc0002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f001
01000c000000320a0000000003000000cae8ec56ec005d01c0028300000026060f00fc00
4d617468547970655555f000050100050144534d543500011357696e416c6c4261736963
436f6465506167657300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c
001105436f7572696572204e65770011044d5420457874726100120008211f470f450f41
50f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f4
8f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c
01000100010202000200020001010100030001000400000a010003000b06000100020081
1a0402008138040001000200813c0403001c00000b010101000200813200000000000000
0b00000026060f000c00ffffffff010000000000000008000000fa020000000000000000
0000040000002d0101001c000000fb021000070000000000bc02000000cc010202225379
7374656d000000000a0021008a0100000000ffffffffe4e51200b9c1c677040000002d01
030004000000f0010200030000000000>0,5 мЗв (0,5 бер)Зона підвищеного
радіоекологічного контролю1,0–5,0
picscalex1000100090000037f0100000400830000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c024002
60041300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffb9ffffff20040000
f90100000b00000026060f000c004d617468547970650000500008000000fa0200001100
000000000002040000002d01000005000000140247006a02050000001302f201e1010500
0000090200000002050000001402020173031c000000fb020aff00000000000090010000
00000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d01010009000000320a00000000010000003279ec01050000001402a001
3b001c000000fb02a0fe0000000000009001000000cc0002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f001
01000c000000320a0000000003000000cae8ec56ec005d01c0028300000026060f00fc00
4d617468547970655555f000050100050144534d543500011357696e416c6c4261736963
436f6465506167657300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c
001105436f7572696572204e65770011044d5420457874726100120008211f470f450f41
50f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f4
8f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c
01000100010202000200020001010100030001000400000a010003000b06000100020081
1a0402008138040001000200813c0403001c00000b010101000200813200000000000000
0b00000026060f000c00ffffffff010000000000000008000000fa020000000000000000
0000040000002d0101001c000000fb021000070000000000bc02000000cc010202225379
7374656d000000000a0021008a0100000000ffffffffe4e51200b9c1c677040000002d01
030004000000f00102000300000000000,02–0,15
picscalex1000100090000037f0100000400830000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c024002
60041300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffb9ffffff20040000
f90100000b00000026060f000c004d617468547970650000500008000000fa0200001100
000000000002040000002d01000005000000140247006a02050000001302f201e1010500
0000090200000002050000001402020173031c000000fb020aff00000000000090010000
00000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d01010009000000320a00000000010000003279ec01050000001402a001
3b001c000000fb02a0fe0000000000009001000000cc0002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f001
01000c000000320a0000000003000000cae8ec56ec005d01c0028300000026060f00fc00
4d617468547970655555f000050100050144534d543500011357696e416c6c4261736963
436f6465506167657300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c
001105436f7572696572204e65770011044d5420457874726100120008211f470f450f41
50f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f4
8f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c
01000100010202000200020001010100030001000400000a010003000b06000100020081
1a0402008138040001000200813c0403001c00000b010101000200813200000000000000
0b00000026060f000c00ffffffff010000000000000008000000fa020000000000000000
0000040000002d0101001c000000fb021000070000000000bc02000000cc010202225379
7374656d000000000a0021008a0100000000ffffffffe4e51200b9c1c677040000002d01
030004000000f00102000300000000000,005–0,01
picscalex1000100090000037f0100000400830000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c024002
60041300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffb9ffffff20040000
f90100000b00000026060f000c004d617468547970650000500008000000fa0200001100
000000000002040000002d01000005000000140247006a02050000001302f201e1010500
0000090200000002050000001402020173031c000000fb020aff00000000000090010000
00000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d01010009000000320a00000000010000003279ec01050000001402a001
3b001c000000fb02a0fe0000000000009001000000cc0002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f001
01000c000000320a0000000003000000cae8ec56ec005d01c0028300000026060f00fc00
4d617468547970655555f000050100050144534d543500011357696e416c6c4261736963
436f6465506167657300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c
001105436f7572696572204e65770011044d5420457874726100120008211f470f450f41
50f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f4
8f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c
01000100010202000200020001010100030001000400000a010003000b06000100020081
1a0402008138040001000200813c0403001c00000b010101000200813200000000000000
0b00000026060f000c00ffffffff010000000000000008000000fa020000000000000000
0000040000002d0101001c000000fb021000070000000000bc02000000cc010202225379
7374656d000000000a0021008a0100000000ffffffffe4e51200b9c1c677040000002d01
030004000000f0010200030000000000<0,5 мЗв (0,5 бер) Таблиця 2.4 - Характеристика зон радіоактивного забруднення місцевості при ядерних вибухах Найменування зонІндекс зонДоза опромінення за час до опромінення до повного розпаду РР (Рад)Потужність зони опромінення на зовнішній границі зони, picscalex100010009000003500100000400820000000000050000000201010000000500 00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c020002 20051300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffadffffffe0040000 ad0100000b00000026060f000c004d617468547970650000500008000000fa0200001100 000000000002040000002d0100000500000014025300cd02050000001302b2015d020500 000009020000000205000000140260013b001c000000fb02a0fe00000000000090010000 00cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000 3000040000002d01010010000000320a0000000006000000d0e0e4e3eee4c6009a004c01 8f00b000c0028200000026060f00fa004d617468547970655555ee00050100050144534d 543500001357696e416c6c4261736963436f6465506167657300110554696d6573204e65 7720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d5420 457874726100120008211f470f450f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445 f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4 100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100010001020200020002000101010003000100 0400000a010003000b060001000200812004020081300402008134040001000200813304 0200813e040200813404000000000b00000026060f000c00ffffffff0100000000000000 08000000fa0200000000000000000000040000002d0102001c000000fb02100007000000 0000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0021008a0100000000ffffffff e4e51200b9c1c677040000002d01030004000000f0010100030000000000На зовнішній границі зониНа внутрішній границі зониЧерез 1 годину після вибухуЧерез 10 годин після вибухуПомірного забрудненняА4040080,5Сильного забрудненняБ4001200805Небезпечного забрудненняВ1200400024015Надзвичайно небезпечного забрудненняГ4000–80050 Радіоактивні продукти, що визначають радіаційну обстановку в районі радіаційної аварії створюють суттєвий вплив на дію формувань, режими проживання і роботи населення та на проведення аварійно-рятувальних робіт. Виявлення радіаційної обстановки передбачає визначення методом прогнозування чи за фактичними даними (даними розвідок) масштабів і ступеня радіоактивного забруднення місцевості і атмосфери з метою визначення їх впливу на життєдіяльність населення, дію формувань чи обґрунтування оптимальних режимів діяльності, робітників і службовців об’єктів господарської діяльності. Попередній прогноз радіаційної обстановки здійснюється шляхом розв’язування формалізованих задач, які дозволяють передбачити можливі наслідки впливу аварії на населення, особовий склад формувань при всіх видах їх дій та оптимізувати режими роботи формувань на забрудненій місцевості, режим роботи підприємств. Укладаючи прогноз вірогідної радіаційної обстановки, вирішують кілька завдань: - визначення зон радіаційного забруднення та нанесення їх на карту (схему); - визначення часу початку випадіння радіаційних опадів на території об’єкта; - визначення доз опромінення, що може одержати людина на зараженій території; - визначення тривалості перебування на забрудненій території; - визначення можливих санітарних втрат при радіаційній аварії. Вихідними даними для проведення такого прогнозу є: - тип і потужність ядерного реактора (РБМК-1000, ВВЕР-1000); - кількість аварійних ядерних реакторів – n; - частка викинутих радіоактивних речовин (РР) – h (%); - координати РНО; - астрономічний час аварії – Тав ; - метеоумови; - відстань від об’єкта до аварійного реактора – Rк (км); - час початку роботи робітників і службовців об’єкта – Тпоч (год.); - тривалість дій (роботи) – Троб. (год.); - коефіцієнт послаблення потужності дози опромінення – Кпосл. Порядок розрахунків при оцінці радіаційної обстановки при аварії на АЕС. 1. Визначення розмірів зон радіоактивного зараження, для цього: - визначаємо категорію стійкості атмосфери за табл. 2.4. - визначаємо швидкість переносу хмари за табл. 2.5. Таблиця 2.5 - Категорія стійкості атмосфери Швидкість (V10) вітру на висоті 10 м, м/сек.Час добиденьнічнаявність хмарностівідсутнясереднясуцільнавідсутнясуцільнаpicscalex100010009000003 bd010000020081000000000005000000020101000000050000000102ffffff0005000000 2e0119000000050000000b0200000000050000000c02400280041300000026060f001c00 ffffffff00004d0010000000c0ffffffa6ffffff40040000e60100000b00000026060f00 0c004d617468547970650000600005000000090200000002050000001402e401d6001c00 0000fb02f4fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d61 6e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0100000a000000320a00000000 02000000313086001802050000001402800185031c000000fb0280fe0000000000009001 000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977 00003000040000002d01010004000000f001000009000000320a00000000010000003230 0003050000001402800116001c000000fb0280fe00000000000090010100000000020010 54696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000300004000000 2d01000004000000f001010009000000320a000000000100000056300003050000001402 800159021c000000fb0280fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c0077 4000000056090abab7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000 f001000009000000320a00000000010000003c3000038100000026060f00f7004d617468 547970655555eb00050100050144534d543500011357696e416c6c4261736963436f6465 506167657300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c00110543 6f7572696572204e65770011044d5420457874726100120008212f470f450f4150f4100f 475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a 5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c01000100 010202000200020001010100030001000400000a0100020083560003001b00000b010002 008831000200883000000101000a0204863c003c02008832000000000b00000026060f00 0c00ffffffff01000000000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102 022253797374656d000000000a0021008a010000000000000000f8e21200b9c1c6770400 00002d01000004000000f0010100030000000000КонвекціяКонвекціяКонвекціяКонве кціяКонвекціяpicscalex100010009000003c4010000020086000000000005000000020 101000000050000000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050 000000c024002a0061300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffa6f fffff60060000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065000060000500000 0090200000002050000001402e40110031c000000fb02f4fe00000000000090010000000 00002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000300 0040000002d0100000a000000320a0000000002000000313086001802050000001402800 13a001c000000fb0280fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e65772 0526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f00 100000a000000320a0000000002000000323379050003050000001402800150021c00000 0fb0280fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e0 0b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01000004000000f00101000900000 0320a000000000100000056330003050000001402800148011c000000fb0280fe0000000 000009001000000010002001053796d626f6c007740000000fc090aaeb7c5c677c0c5c67 720c0c97700003000040000002d01010004000000f00100000a000000320a00000000020 000003c3c4b0300038600000026060f0002014d617468547970655555f60005010005014 4534d543500011357696e416c6c4261736963436f6465506167657300110554696d65732 04e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e65770011044 d5420457874726100120008212f470f450f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f410 0f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417 f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c01000100010202000200020001010100030 001000400000a010002008832000204863c003c020083560003001b00000b01000200883 1000200883000000101000a0204863c003c020088330000000b00000026060f000c00fff fffff01000000000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc01020222537 97374656d000000000a0021008a010000000000000000e4e51200b9c1c677040000002d0 1000004000000f0010100030000000000КонвекціяКонвекціяІзотерміяІнверсіяІнве рсіяpicscalex100010009000003c4010000020086000000000005000000020101000000 050000000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02 4002a0061300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffa6ffffff6006 0000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065000060000500000009020000 0002050000001402e401f8021c000000fb02f4fe00000000000090010000000000020010 54696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000300004000000 2d0100000a000000320a000000000200000031308600180205000000140280012e001c00 0000fb0280fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d61 6e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f00100000a00 0000320a000000000200000033356d050003050000001402800138021c000000fb0280fe 0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677 c0c5c67720c0c97700003000040000002d01000004000000f001010009000000320a0000 00000100000056350003050000001402800130011c000000fb0280fe0000000000009001 000000010002001053796d626f6c007740000000e9070a5eb7c5c677c0c5c67720c0c977 00003000040000002d01010004000000f00100000a000000320a00000000020000003c3c 4b0300038600000026060f0002014d617468547970655555f600050100050144534d5435 00011357696e416c6c4261736963436f6465506167657300110554696d6573204e657720 526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d54204578 74726100120008212f470f450f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425 f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f 412a5f445f45f45f45f45f410f0c01000100010202000200020001010100030001000400 000a010002008833000204863c003c020083560003001b00000b01000200883100020088 3000000101000a0204863c003c020088350000000b00000026060f000c00ffffffff0100 0000000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d 000000000a0021008a010000000000000000e4e51200b9c1c677040000002d0100000400 0000f0010100030000000000КонвекціяІзотерміяІзотерміяІзотерміяІнверсіяpics calex100010009000003c401000002008600000000000500000002010100000005000000 0102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c024002a006 1300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffa6ffffff60060000e601 00000b00000026060f000c004d6174685479706500006000050000000902000000020500 00001402e401fe021c000000fb02f4fe0000000000009001000000000002001054696d65 73204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d010000 0a000000320a000000000200000031308600180205000000140280012e001c000000fb02 80fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5 c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f00100000a000000320a 000000000200000035367905000305000000140280013e021c000000fb0280fe00000000 00009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c677 20c0c97700003000040000002d01000004000000f001010009000000320a000000000100 000056360003050000001402800136011c000000fb0280fe000000000000900100000001 0002001053796d626f6c007740000000fc090aa0b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000 040000002d01010004000000f00100000a000000320a00000000020000003c3c4b030003 8600000026060f0002014d617468547970655555f600050100050144534d543500011357 696e416c6c4261736963436f6465506167657300110554696d6573204e657720526f6d61 6e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d5420457874726100 120008212f470f450f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f 4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f44 5f45f45f45f45f410f0c01000100010202000200020001010100030001000400000a0100 02008835000204863c003c020083560003001b00000b0100020088310002008830000001 01000a0204863c003c020088360000000b00000026060f000c00ffffffff010000000000 00001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00000000 0a0021008a010000000000000000e4e51200b9c1c677040000002d01000004000000f001 0100030000000000ІзотерміяІзотерміяІзотерміяІзотерміяІзотерміяpicscalex10 0010009000003bd010000020081000000000005000000020101000000050000000102fff fff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02400280041300000 026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffa6ffffff40040000e60100000b0 0000026060f000c004d61746854797065000060000500000009020000000205000000140 2e401d6001c000000fb02f4fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e6 57720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0100000a00000 0320a0000000002000000313086001802050000001402800185031c000000fb0280fe000 0000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c 5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001000009000000320a0000000 00100000036300003050000001402800116001c000000fb0280fe0000000000009001010 000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977000 03000040000002d01000004000000f001010009000000320a00000000010000005630000 305000000140280015f021c000000fb0280fe00000000000090010000000100020010537 96d626f6c0077400000007a070a33b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0 1010004000000f001000009000000320a00000000010000003e3000038100000026060f0 0f7004d617468547970655555eb00050100050144534d543500011357696e416c6c42617 36963436f6465506167657300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d6 26f6c001105436f7572696572204e65770011044d5420457874726100120008212f470f4 50f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4 100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f4 10f0c01000100010202000200020001010100030001000400000a0100020083560003001 b00000b010002008831000200883000000101000a0204863e003e02008836000000000b0 0000026060f000c00ffffffff01000000000000001c000000fb021000070000000000bc0 2000000cc0102022253797374656d000000000a0021008a010000000000000000f8e2120 0b9c1c677040000002d01000004000000f0010100030000000000ІзотерміяІзотерміяІ зотерміяІзотерміяІзотерміяТаблиця 2.6 - Швидкість (м/сек.) переносу переднього фронту хмари араженого повітря в залежності від швидкості вітру Стан атмосфериШвидкість вітру<22345>6Конв.225—Із.—55510Інв.-51010—

– визначаємо розміри прогнозованих зон забруднення за додатками 5–9 і
наносимо їх в масштабі карти (схеми) у вигляді правильних еліпсів.

– виходячи із заданої відстані об’єкта від аварійного реактора і
враховуючи утворені зони забруднення, визначаємо зону забруднення, в яку
потрапив об’єкт.

2. Визначення часу початку формування сліду радіоактивного забруднення
після аварії на АЕС (час початку випадання радіоактивних опадів на
території об’єкта) здійснюється за табл. 4.6.

3. Визначаємо дозу опромінення, яку отримають робітники і службовці
об’єкта (особовий склад формувань). Для цього користуємося додатками
10–14.

Дози опромінення, які отримають робітники і службовці об’єкта
визначаються за формулою:

picscalex1000100090000039d0300000400d20000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c022005
a0111300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffb0ffffff60110000
d00400000b00000026060f000c004d617468547970650000100108000000fa0200001600
000000000002040000002d0100000500000014029002a50505000000130290021b0a0500
0000090200000002050000001402750381031c000000fb02c7fe00000000000090010000
00000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d01010009000000320a00000000010000002e797202050000001402d104
7f091c000000fb02c7fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f001
010009000000320a00000000010000002e7972020500000014020003350d1c000000fb02
40fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5
c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f00102000a000000320a
00000000020000002028700093001c000000fb0240fe0000000000009001000000cc0002
001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977000030000400
00002d01020004000000f00101000d000000320a0000000004000000e1e5f029e700c400
e00080030500000014021c022f071c000000fb02c7fe0000000000009001010000cc0002
001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977000030000400
00002d01010004000000f00102000f000000320a0000000005000000e2b3e4eaf0008800
58009c00920072020500000014027503a7011c000000fb02c7fe00000000000090010100
00cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d01020004000000f00101000d000000320a0000000004000000eeeff0e7
9c009c009a097202050000001402d10435071c000000fb02c7fe00000000000090010100
00cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d01010004000000f00102000d000000320a0000000004000000efeef1eb
9c009c0088007202050000001402a701f9051c000000fb0240fe00000000000090010100
00cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d01020004000000f001010009000000320a0000000001000000c4288003
050000001402000371001c000000fb0240fe0000000000009001010000cc000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01
010004000000f00102000a000000320a0000000002000000c4caba0a8003050000001402
5c04f4051c000000fb0240fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e65
7720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000
f001010009000000320a0000000001000000caca8003050000001402000346041c000000
fb0240fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c00774000000046020ae8
b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f00102000a000000
320a00000000020000003dd725068003d200000026060f0099014d617468547970655555
8d01050100050144534d543500001357696e416c6c4261736963436f6465506167657300
110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572
204e65770011044d5420457874726100120008214f470f450f4150f4100f475f4150f21f
1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100
f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c01000100010202000200
020001010100030001000400000a0100020083140403001b00000b01000200833e040200
833f0402008340040200822e00000101000a0204863d003d03000b000001000200831404
03001b00000b01000200833204020083560402008334040200833a040200834004000101
00000a01000200831a0403001b00000b01000200833f040200833e040200834104020083
3b040200822e000001010000000a020486c522d70200831a0403001b00000b0100020083
3704000101000a0200812000020081280002008131040200813504020081400402008129
000000000b00000026060f000c00ffffffff010000000000000008000000fa0200000000
000000000000040000002d0102001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d000000000a0021008a0100000000fffffffff8e21200b9c1c6770400
00002d01030004000000f0010100030000000000,

де Двідкр. – доза при відкритому розташуванні;

Kпосл. – коефіцієнт послаблення радіації;

Кз – коефіцієнт, що враховує відхилення місця розташування від середини
зони (див. примітку у додатках 10–14).

4. Визначення тривалості роботи робітників в умовах радіаційного
забруднення робиться за додатками 10–14, знаючи час початку опромінення
та задану дозу опромінення.

Таблиця 2.7 — Час початку формування сліду після аварії на РНО, год.

Відстань від АЕС, кмКатегорія стійкості
атмосфериКонвекціяІзотерміяІнверсіясередня швидкість переносу хмари,
м/сек.251051050,50,30,10,30,1101,00,50,30,50,3202,01,00,51,00,5303,01,50
,81,50,3404,02121506,02,51,22,51,3606,531,531,5707,54242808,04242908,54,
52,24,52,51009,552,553150147,53,5842001910510525023126136,530028156,5168
350321791894003719102111450412211231250046241228136005329153116700613417
361880072382041209008243224623100089482450265. Знаючи дозу опромінення
та необхідну тривалість проведення робіт, визначаємо початок роботи
формувань на забрудненій території за додатками 10–14.

Приклад1.

Вихідні дані:

– тип і потужність ядерного реактора – РБМК-1000;

– кількість аварійних реакторів n = 1;

– частка викинутих РР із реактора h = 50%;

– відстань від об’єкта до аварійного реактора Rх = 24 км;

– час аварії реактора Тав.- 10.00;

– безперервність роботи на об’єкті Троб = 12 год;

– допустима доза опромінення Двст = 5 бер;

– коефіцієнт послаблення радіації виробничих приміщень Кпосл. = 6;

– швидкість вітру на висоті 10 м V10 = 4 м/сек.;

– напрям вітру – в напрямку об’єкта;

– хмарність – середня;

Необхідно: Оцінити обстановку, що може скластися на об’єкті та
можливості проведення аварійних робіт тривалістю 1 година.

Рішення:

– за таблицею 4.4 визначаємо категорію стійкості атмосфери, що
відповідає погоднім умовам та часу доби. За умовою: хмарність середня,
день, швидкість приземного вітру V10 = 4 м/сек. Згідно з таблицею
категорія стійкості – ізотермія;

–за таблицею 4.5 визначаємо середню швидкість переносу (Vср.)
радіоактивної хмари. Згідно з таблицею для ізотермії і швидкості вітру
на висоті 10 м (V10 = 4 м/сек.) середня швидкість переносу хмари
становить Vср = 5 м/сек.;

– за додатком 6 для ізотермії та швидкості переносу хмари 5 м/сек., а
також заданого типу ядерного реактора (РБМК-1000) і частці викинутих РР
(h = 50%) визначаємо розміри прогнозованих зон забруднення місцевості,
потім наносимо їх у масштабі на карту (схему). Враховуючи відстань
об’єкта (Rх = 24 км) до аварійного реактора, розміри утворених зон,
визначаємо, що об’єкт знаходиться на внутрішній межі зони “Б”;

– за таблицею 4.6 визначаємо час початку випадання радіоактивних опадів
на території об’єкта. Для Rх = 24 км, ізотермія, середня швидкість
переносу хмари Vср = 5 м/сек., знайдемо tф = 1,2 год.

Отже, об’єкт за 1,2 год. після аварії опиниться в зоні радіоактивного
забруднення;

– за додатком 12 знаходимо дозу, яку може отримати людина у середині
зони Б на відкритій місцевості за зміну (12 год.) – Дср = 17,1 рен.
Оскільки ми знаходимося на внутрішній межі зони (Кз = 3,2) і роботи
ведуться у приміщенні з Кпосл. = 6, то

picscalex100010009000003e00300000400f00000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02e004
401d1300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffb0ffffff001d0000
900400000b00000026060f000c004d617468547970650000100108000000fa0200001600
000000000002040000002d010000050000001402500218090500000013025002090d0500
000014025002d90e0500000013025002d21405000000090200000002050000001402a801
c40e1c000000fb0240fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010012000000320a
000000000700000031382c31332c3200e000d2006b009c01cb009c008003050000001402
c0028d161c000000fb0240fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e65
7720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000
f00101000f000000320a0000000005000000392c36205b00d9009500ee00700093001c00
0000fb0240fe0000000000009001000000cc0002001054696d6573204e657720526f6d61
6e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f00102000d00
0000320a0000000004000000e1e5f05de700c400e00080030500000014021c0469111c00
0000fb0240fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d61
6e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f00101000900
0000320a0000000001000000367980030500000014021c026e0b1c000000fb02c7fe0000
000000009001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5
c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001020009000000320a00000000
01000000e77972020500000014023503a7011c000000fb02c7fe00000000000090010100
00cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d01020004000000f00101000f000000320a0000000005000000eeeff0e2
ed009c009c00f203880072020500000014029104830a1c000000fb02c7fe000000000000
9001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01010004000000f00102000d000000320a0000000004000000
efeef1eb9c009c0088007202050000001402a701200a1c000000fb0240fe000000000000
9001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01020004000000f001010009000000320a0000000001000000
ca798003050000001402c00271001c000000fb0240fe0000000000009001010000cc0002
001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977000030000400
00002d01010004000000f00102000a000000320a0000000002000000c4c42a0580030500
000014021c0442091c000000fb0240fe0000000000009001010000cc0002001054696d65
73204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d010200
04000000f001010009000000320a0000000001000000cac48003050000001402a801d911
1c000000fb0240fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c007740000000
4c0f0a47b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f0010200
09000000320a0000000001000000d7c48003050000001402c0020b040d000000320a0000
0000040000003dd73d3d54041b05c9078003f000000026060f00d5014d61746854797065
5555c901050100050144534d543500001357696e416c6c4261736963436f646550616765
7300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f757269
6572204e65770011044d5420457874726100120008214f470f450f4150f4100f475f4150
f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f
4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100010001020200
0200020001010100030001000400000a0100020083140403001b00000b01000200833e04
0200833f040200834004000101000a0204863d003d020083140403001b00000b01000200
8332040200833d04000101000a020486c522d703000b000001000200831a0403001b0000
0b0100020083370400010100000a01000200831a0403001b00000b01000200833f040200
833e0402008341040200833b040001010000000a0204863d003d03000b00000100020088
310002008838000200822c000200883100020486c522d702008833000200822c00020088
3200000100020088360000000204863d003d02008839000200822c000200883600020081
20000200815b000200813104020081350402008140040200815d000000000b0000002606
0f000c00ffffffff010000000000000008000000fa020000000000000000000004000000
2d0102001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000
00000a0021008a0100000000ffffffffe4e51200b9c1c677040000002d01030004000000
f0010100030000000000

Залишаючись на об’єкті, робітники через 12 год. отримають дозу
опромінення 9,6 бер, що перевищує норму;

– для визначення допустимої тривалості перебування людей у цехах,
необхідно провести підрахунок допустимої середньої дози за формулою:

picscalex1000100090000033b0300000400c50000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c022005
e00e1300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffb0ffffffa00e0000
d00400000b00000026060f000c004d617468547970650000100108000000fa0200001600
000000000002040000002d010000050000001402900265050500000013029002f30d0500
00000902000000020500000014021c02a1081c000000fb02c7fe00000000000090010000
00000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d01010009000000320a00000000010000002e7972020500000014020003
1f0e1c000000fb0240fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f001
010009000000320a00000000010000003b7980030500000014021c02ef061c000000fb02
c7fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5
c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001020012000000320a
0000000007000000f1e5f0e4eeefe70088008800ec009c009c0014037202050000001402
7503a7011c000000fb02c7fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e65
7720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000
f00101000c000000320a0000000003000000e4eeefad9c009c007202050000001402d104
1f091c000000fb02c7fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001
02000d000000320a0000000004000000efeef1eb9c009c0088007202050000001402a701
b9051c000000fb0240fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f001
01000a000000320a0000000002000000c4ca30068003050000001402000371001c000000
fb0240fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00
b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001020009000000
320a0000000001000000c4ca80030500000014025c04de071c000000fb0240fe00000000
00009001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c677
20c0c97700003000040000002d01020004000000f001010009000000320a000000000100
0000caca8003050000001402a701290b1c000000fb0240fe000000000000900100000001
0002001053796d626f6c007740000000bf0c0ab0b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000
040000002d01010004000000f001020009000000320a0000000001000000d7ca80030500
000014020003060409000000320a00000000010000003dca8003c500000026060f008001
4d6174685479706555557401050100050144534d543500001357696e416c6c4261736963
436f6465506167657300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c
001105436f7572696572204e65770011044d5420457874726100120008214f470f450f41
50f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f4
8f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c
01000100010202000200020001010100030001000400000a0100020083140403001b0000
0b010002008334040200833e040200833f04000101000a0204863d003d03000b00000100
020083140403001b00000b01000200834104020083350402008340040200822e00020083
34040200833e040200833f04000101000a020486c522d70200831a0403001b00000b0100
020083370400010100000a01000200831a0403001b00000b01000200833f040200833e04
02008341040200833b040001010000000a0200823b0000000b00000026060f000c00ffff
ffff010000000000000008000000fa0200000000000000000000040000002d0102001c00
0000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a002100
8a0100000000ffffffffe4e51200b9c1c677040000002d01030004000000f00101000300
00000000(4.2)

звідки
picscalex100010009000003e20300000400e60000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02e004
80181300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffb0ffffff40180000
900400000b00000026060f000c004d617468547970650000100108000000fa0200001600
000000000002040000002d010000050000001402500261070500000013025002b00f0500
000014025002801105000000130250023b14050000000902000000020500000014023503
59031c000000fb02c7fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010009000000320a
00000000010000002e797202050000001402a8018e111c000000fb0240fe000000000000
9001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01020004000000f00101000a000000320a0000000002000000
3536bf018003050000001402c002f6151c000000fb0240fe000000000000900100000000
0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000
040000002d01010004000000f00102000c000000320a0000000003000000392c346ad900
9c0080030500000014021c04ba111c000000fb0240fe0000000000009001000000000002
001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977000030000400
00002d01020004000000f00101000c000000320a0000000003000000332c322acb009c00
80030500000014021c02eb081c000000fb02c7fe0000000000009001010000cc00020010
54696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000300004000000
2d01010004000000f001020012000000320a0000000007000000e4eeefefeef1eb009c00
9c0007039c009c00880072020500000014023503a7011c000000fb02c7fe000000000000
9001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01020004000000f001010010000000320a0000000006000000
f1e5f0e4eeef88008800ec009c009c0072020500000014029104e60b1c000000fb02c7fe
0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677
c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001020009000000320a0000
000001000000e7367202050000001402a701b5071c000000fb0240fe0000000000009001
010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977
00003000040000002d01020004000000f00101000a000000320a0000000002000000c4ca
34048003050000001402c00271001c000000fb0240fe0000000000009001010000cc0002
001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977000030000400
00002d01010004000000f001020009000000320a0000000001000000c4ca800305000000
14021c04980a1c000000fb0240fe0000000000009001010000cc0002001054696d657320
4e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0102000400
0000f001010009000000320a0000000001000000caca8003050000001402a701290b1c00
0000fb0240fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c0077400000003c06
0a2eb7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f00102000900
0000320a0000000001000000d7ca8003050000001402a801a21209000000320a00000000
01000000d7ca8003050000001402c00202060c000000320a00000000030000003d3d3d6e
1f0a8b048003e600000026060f00c1014d617468547970655555b501050100050144534d
543500001357696e416c6c4261736963436f6465506167657300110554696d6573204e65
7720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d5420
457874726100120008214f470f450f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445
f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4
100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100010001020200020002000101010003000100
0400000a0100020083140403001b00000b01000200834104020083350402008340040200
822e0002008334040200833e040200833f04000101000a0204863d003d03000b00000100
020083140403001b00000b010002008334040200833e040200833f04000101000a020486
c522d70200831a0403001b00000b01000200833f040200833e0402008341040200833b04
00010100000a01000200831a0403001b00000b010002008337040001010000000a020486
3d003d03000b000001000200883500020486c522d7020088360000010002008833000200
822c00020088320000000204863d003d02008839000200822c0002008834000000000b00
000026060f000c00ffffffff010000000000000008000000fa0200000000000000000000
040000002d0102001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374
656d000000000a0021008a0100000000ffffffffe4e51200b9c1c677040000002d010300
04000000f0010100030000000000

Користуючись додатком 12 знаходимо, що час перебування в цеху не повинен
перевищувати 5 годин (опромінення почалося через 1,2 години після
аварії);

– для визначення часу вводу формувань для ведення робіт знову визначаємо
Дсер.доп, як у попередньому випадку

picscalex1000100090000036d0400000400040100000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c022005
601f1300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffb0ffffff201f0000
d00400000b00000026060f000c004d617468547970650000100108000000fa0200001600
000000000002040000002d010000050000001402900261070500000013029002ac110500
0000140290027c130500000013029002ea15050000000902000000020500000014021c02
9d0a1c000000fb02c7fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010009000000320a
00000000010000002e797202050000001402750359031c000000fb02c7fe000000000000
9001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01020004000000f001010009000000320a0000000001000000
2e797202050000001402e8018a131c000000fb0240fe0000000000009001000000000002
001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977000030000400
00002d01010004000000f00102000a000000320a00000000020000003531950180030500
00001402000382171c000000fb0240fe0000000000009001000000000002001054696d65
73204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d010200
04000000f001010010000000320a0000000006000000312c3536205bb6008e00e000ee00
700093001c000000fb0240fe0000000000009001000000cc0002001054696d6573204e65
7720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000
f00102000f000000320a0000000005000000e1e5f05d2c00e700c400e000930080030500
000014025c0490131c000000fb0240fe0000000000009001000000000002001054696d65
73204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d010200
04000000f00101000c000000320a0000000003000000332c3268cb009c00800305000000
14021c02eb081c000000fb02c7fe0000000000009001010000cc0002001054696d657320
4e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0101000400
0000f001020016000000320a000000000a000000f1e5f0e4eeefefeef1eb88008800ec00
9c009c0007039c009c00880072020500000014027503a7011c000000fb02c7fe00000000
00009001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c677
20c0c97700003000040000002d01020004000000f001010010000000320a000000000600
0000f1e5f0e4eeef88008800ec009c009c007202050000001402d104e40c1c000000fb02
c7fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5
c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001020009000000320a
0000000001000000e7317202050000001402a701b5071c000000fb0240fe000000000000
9001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01020004000000f00101000a000000320a0000000002000000
c4ca30068003050000001402000371001c000000fb0240fe0000000000009001010000cc
0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000
040000002d01010004000000f001020009000000320a0000000001000000c4ca80030500
000014025c04960b1c000000fb0240fe0000000000009001010000cc0002001054696d65
73204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d010200
04000000f001010009000000320a0000000001000000caca8003050000001402a701250d
1c000000fb0240fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c007740000000
800f0a6cb7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f0010200
09000000320a0000000001000000d7ca8003050000001402e8019e1409000000320a0000
000001000000d7ca8003050000001402000302060c000000320a00000000030000003d3d
3d3d1b0c3e0480030401000026060f00fd014d617468547970655555f101050100050144
534d543500001357696e416c6c4261736963436f6465506167657300110554696d657320
4e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d
5420457874726100120008214f470f450f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100
f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f
48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c010001000102020002000200010101000300
01000400000a0100020083140403001b00000b0100020083410402008335040200834004
0200822e0002008334040200833e040200833f04000101000a0204863d003d03000b0000
0100020083140403001b00000b01000200834104020083350402008340040200822e0002
008334040200833e040200833f04000101000a020486c522d70200831a0403001b00000b
01000200833f040200833e0402008341040200833b0400010100000a01000200831a0403
001b00000b010002008337040001010000000a0204863d003d03000b0000010002008835
00020486c522d7020088310000010002008833000200822c00020088320000000204863d
003d02008831000200822c000200883500020088360002008120000200815b0002008131
04020081350402008140040200815d000200812c0000006f0b00000026060f000c00ffff
ffff010000000000000008000000fa0200000000000000000000040000002d0102001c00
0000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a002100
8a0100000000ffffffffe4e51200b9c1c677040000002d01030004000000f00101000300
00000000

За додатком 12 знаходимо, що при умові проведення робіт тривалістю 1
година на відкритій місцевості формування може почати роботу через 5
годин.

Оцінка радіаційної обстановки при застосуванні сучасних засобів ураження

Оцінка радіаційної обстановки, як правило, проводиться з використанням
карти, на яку наносяться зони забруднення або рівні радіації, а також
дані про місцезнаходження або маршрути руху формувань ЦО.

Для оцінки радіаційної обстановки необхідно мати наступні вихідні дані:

– час ядерного вибуху, від якого відбулося радіоактивне забруднення;

– рівні радіації в районі дій;

– коефіцієнти послаблення захисних споруд, будівель, техніки,
транспорту;

– допустима доза опромінення людей (з врахуванням отриманої раніше);

– поставлені завдання та терміни їх виконання (час початку роботи).

Оцінка радіаційної обстановки передбачає вирішення наступних завдань:

1. Визначення можливих доз опромінення при діях в зонах забруднення.

2. Визначення можливих доз опромінення під час долання зон забруднення.

3. Визначення допустимого часу знаходження в зонах зараження при заданій
дозі опромінення.

4. Визначення допустимого часу роботи в зоні зараження за заданою дозою
опромінення.

5. Визначення допустимого часу початку долання зон забруднення (початок
виходу із зони) при заданій дозі опромінення.

6. Визначення кількості змін для виконання робіт у зонах забруднення.

7. Визначення можливих радіаційних витрат під час дії в зонах зараження.

Завдання з оцінки радіаційної обстановки вирішують аналітичним і
графіко-аналітичним шляхом, за допомогою таблиць чи спеціальних лінійок
(РЛ, ДЛ-1).

Для вирішення цих завдань, спочатку необхідно знати радіаційну
обстановку, яка може бути визначена методом прогнозування і методом
розвідки.

Для прогнозування можливого радіоактивного зараження необхідно знати:

– час вибуху;

– потужність і вид вибуху;

– швидкість і напрямок середнього вітру.

На карті (схемі) спочатку позначаємо місце вибуху та проводимо лінію в
напрямку середнього вітру. Потім знаходимо розміри зон і наносимо їх на
карту. Оскільки прогноз дає значні похибки, то обстановка додатково
уточнюється за допомогою радіаційної, розвідки. Розглянемо рішення
основних завдань з оцінки радіаційної обстановки з використанням таблиць
та формул.

Визначення можливих поз опромінення при перебуванні у зонах
радіоактивного зараження

Приклад. На об’єкті через 1 год. після ядерного вибуху рівень радіації
picscalex100010009000003280200000400960000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c026002
200b1300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffb7ffffffe00a0000
170200000b00000026060f000c004d617468547970650000600008000000fa0200001600
000000000002040000002d01000005000000140249003a080500000013020902ab070500
00000902000000020500000014021502ef001c000000fb02c7fe00000000000090010000
00000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d01010009000000320a000000000100000031797202050000001402a001
51031c000000fb0240fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f001
01000d000000320a000000000400000032303020e000e000ee00b1001c000000fb0240fe
0000000000009001000000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677
c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f00102000d000000320a0000
000004000000d0e3eee4aa01b600e0008003050000001402a00147001c000000fb0240fe
0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677
c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f001010009000000320a0000
00000100000050798003050000001402a001f9011c000000fb0240fe0000000000009001
000000010002001053796d626f6c007740000000f90a0adeb7c5c677c0c5c67720c0c977
00003000040000002d01010004000000f001020009000000320a00000000010000003d79
80039600000026060f0021014d6174685479706555551501050100050144534d54350000
1357696e416c6c4261736963436f6465506167657300110554696d6573204e657720526f
6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d542045787472
6100120008214f470f450f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f
425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a
5f445f45f45f45f45f410f0c01000100010202000200020001010100030001000400000a
0100020083500003001b00000b01000200883100000101000a0204863d003d0200883200
02008830000200883000020081200003000b060001000200812004000100020081330402
00813e04020081340400000000000b00000026060f000c00ffffffff0100000000000000
08000000fa0200000000000000000000040000002d0102001c000000fb02100007000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0021008a0100000000ffffffff
e4e51200b9c1c677040000002d01030004000000f0010100030000000000. Визначити
дози опромінення, які отримають робітники та службовці об’єкта у
виробничих приміщеннях з Кпосл = 7 за 4 години, якщо відомо, що
опромінення почалося через 8 годин після ядерного вибуху.

Рішення: 1. За додатком 15 на перехрещені вертикальної колонки “Час
початку опромінення з моменту вибуху” (8 год.) та горизонтальної колонки
“Час знаходження” (4 год.) знаходимо розрахункову дозу опромінення
Дрозр. на відкритій місцевості при рівні радіації 100 Р/год.; Дрозр =
25,6 Р.

2. Проводимо розрахунок дози опромінення при дійсному рівні радіації
200 Р/год., яка буде в 2 рази більшою від знайденої для 100 Р/год.

picscalex1000100090000038a0300000400db0000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c028004
a01a1300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffafffffff601a0000
2f0400000b00000026060f000c004d617468547970650000e00008000000fa0200001600
000000000002040000002d0100000500000014025002830305000000130250021c060500
0000140250022f0d0500000013025002f90f050000000902000000020500000014021d02
f6041c000000fb02c7fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010009000000320a
00000000010000003179720205000000140235030b0b1c000000fb02c7fe000000000000
9001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01020004000000f001010009000000320a0000000001000000
2e797202050000001402a8014b0d1c000000fb0240fe0000000000009001000000000002
001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977000030000400
00002d01010004000000f00102000c000000320a000000000300000032303062e000e000
8003050000001402c002fb101c000000fb0240fe00000000000090010000000000020010
54696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000300004000000
2d01020004000000f001010015000000320a000000000900000032352c3635312c322000
e000d20095008602e000b6009c00ee0070001c000000fb0240fe00000000000090010000
00cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d01010004000000f001020009000000320a0000000001000000d0798003
0500000014021c046e031c000000fb0240fe000000000000900100000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01
020004000000f001010010000000320a0000000006000000313030313030e000e0000508
e000e00080030500000014023503b7081c000000fb02c7fe0000000000009001010000cc
0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000
040000002d01010004000000f00102000d000000320a0000000004000000f0eee7f09c00
9c007a007202050000001402a80116041c000000fb0240fe0000000000009001010000cc
0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000
040000002d01020004000000f001010009000000320a0000000001000000d07980030500
00001402c00271001c000000fb0240fe0000000000009001010000cc0002001054696d65
73204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d010100
04000000f00102000a000000320a0000000002000000c4c4e5068003050000001402c002
24021c000000fb0240fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c00774000
000006060a66b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f001
01000f000000320a00000000050000003dd73dd73d0048046405790435048003db000000
26060f00ac014d617468547970655555a001050100050144534d543500001357696e416c
6c4261736963436f6465506167657300110554696d6573204e657720526f6d616e001103
53796d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d542045787472610012000821
4f470f450f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f410
0f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f
45f45f410f0c01000100010202000200020001010100030001000400000a010002008314
040204863d003d03000b00000100020083200403001b00000b0100020088310000010100
000a01000200883100020088300002008830000000020486c522d7020083140403001b00
000b010002008340040200833e04020083370402008340040200822e00000101000a0204
863d003d03000b0000010002008832000200883000020088300000010002008831000200
88300002008830000000020486c522d7020088320002008835000200822c000200883600
0204863d003d020088350002008831000200822c00020088320002008120000200812004
00000b00000026060f000c00ffffffff010000000000000008000000fa02000000000000
00000000040000002d0101001c000000fb021000070000000000bc02000000cc01020222
53797374656d000000000a0021008a0100000000ffffffffe4e51200b9c1c67704000000
2d01030004000000f0010200030000000000

3. Визначаємо дозу опромінення, яку отримають робітники та службовці за
4 год. знаходження в виробничих приміщеннях,

picscalex100010009000003650300000400c40000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c022005
c0121300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffb0ffffff80120000
d00400000b00000026060f000c004d617468547970650000100108000000fa0200001600
000000000002040000002d010000050000001402900283030500000013029002f9070500
000014029002c9090500000013029002f70c05000000090200000002050000001402e801
d7091c000000fb0240fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0101000d000000320a
000000000400000035312c32e000b6009c0080030500000014020003b90e1c000000fb02
40fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5
c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f00101000d000000320a
0000000004000000372c3320e0008e00e00070001c000000fb0240fe0000000000009001
000000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977
00003000040000002d01010004000000f001020009000000320a0000000001000000d079
80030500000014025c04f00a1c000000fb0240fe00000000000090010000000000020010
54696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000300004000000
2d01020004000000f001010009000000320a000000000100000037798003050000001402
1c020d051c000000fb02c7fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e65
7720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000
f00102000d000000320a0000000004000000eef2eaf09c00e00092007202050000001402
d10431051c000000fb02c7fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e65
7720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000
f00101000d000000320a0000000004000000efeef1eb9c009c0088007202050000001402
a701d7031c000000fb0240fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e65
7720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000
f001020009000000320a0000000001000000c4798003050000001402000371001c000000
fb0240fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00
b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f001010009000000
320a0000000001000000c47980030500000014025c04f0031c000000fb0240fe00000000
00009001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c677
20c0c97700003000040000002d01010004000000f001020009000000320a000000000100
0000ca798003050000001402000324021c000000fb0240fe000000000000900100000001
0002001053796d626f6c007740000000560d0aabb7c5c677c0c5c67720c0c97700003000
040000002d01020004000000f00101000c000000320a00000000030000003d3d3d5b4606
fe048003c400000026060f007d014d6174685479706555557101050100050144534d5435
00001357696e416c6c4261736963436f6465506167657300110554696d6573204e657720
526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d54204578
74726100120008214f470f450f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425
f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f
412a5f445f45f45f45f45f410f0c01000100010202000200020001010100030001000400
000a010002008314040204863d003d03000b00000100020083140403001b00000b010002
00833e0402008342040200833a04020083400400010100000a01000200831a0403001b00
000b01000200833f040200833e0402008341040200833b040001010000000a0204863d00
3d03000b00000100020088350002008831000200822c0002008832000001000200883700
00000204863d003d02008837000200822c00020088330002008120000200812004000000
0b00000026060f000c00ffffffff010000000000000008000000fa020000000000000000
0000040000002d0101001c000000fb021000070000000000bc02000000cc010202225379
7374656d000000000a0021008a0100000000ffffffffe4e51200b9c1c677040000002d01
030004000000f0010200030000000000

Висновок. Робітники та службовці отримають дозу опромінення 7,3 Р.

Визначення можливих доз опромінення під час долання зон радіоактивного
забруднення

Необхідність вирішення цього завдання виникає при організації
переміщення формувань ЦО в осередок ураження або евакуації населення
через зони (ділянки) радіоактивного забруднення.

Вихідні дані для рішення.задачі: Р(1), Р(2), … Р(n) – рівні радіації на
1 год. після вибуху в окремих місцях маршруту через рівні відрізки
шляху, Р/год.; n – число замірів рівня радіації на забрудненій ділянці
маршруту;

tпоч – час початку долання зони забруднення відносно вибуху, год.;

l – довжина маршруту в зоні зараження, км;

V – швидкість руху, км/год.

Kпосл, – коефіцієнт послаблення радіації транспортними засобами.

Дозу опромінення за час руху радіоактивно зараженою ділянкою
розраховують за формулою:

picscalex100010009000003120300000400a70000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c022005
20091300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffb0ffffffe0080000
d00400000b00000026060f000c004d617468547970650000100108000000fa0200001600
000000000002040000002d01000005000000140290028303050000001302900251080500
00000902000000020500000014021c02d5051c000000fb02c7fe00000000000090010000
00000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d01010009000000320a00000000010000002e797202050000001402d104
89071c000000fb02c7fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f001
010009000000320a00000000010000002e797202050000001402000384081c000000fb02
40fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5
c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001020009000000320a
00000000010000002c7980030500000014021c02ab041c000000fb02c7fe000000000000
9001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01020004000000f00101000a000000320a0000000002000000
f1f088007202050000001402d1043f051c000000fb02c7fe0000000000009001010000cc
0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000
040000002d01010004000000f00102000d000000320a0000000004000000efeef1eb9c00
9c0088007202050000001402a701ad031c000000fb0240fe0000000000009001010000cc
0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000
040000002d01020004000000f00101000a000000320a0000000002000000d0d262038003
050000001402000371001c000000fb0240fe0000000000009001010000cc000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01
010004000000f001020009000000320a0000000001000000c4d280030500000014025c04
fe031c000000fb0240fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f001
010009000000320a0000000001000000cad28003050000001402a70179061c000000fb02
40fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c007740000000560d0acab7c5
c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001020009000000320a
0000000001000000d7d280030500000014020003240209000000320a0000000001000000
3dd28003a700000026060f0043014d6174685479706555553701050100050144534d5435
00001357696e416c6c4261736963436f6465506167657300110554696d6573204e657720
526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d54204578
74726100120008214f470f450f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425
f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f
412a5f445f45f45f45f45f410f0c01000100010202000200020001010100030001000400
000a010002008314040204863d003d03000b00000100020083200403001b00000b010002
0083410402008340040200822e00000101000a020486c522d70200832204000100020083
1a0403001b00000b01000200833f040200833e0402008341040200833b040200822e0000
01010000000a0200822c000000000b00000026060f000c00ffffffff0100000000000000
08000000fa0200000000000000000000040000002d0102001c000000fb02100007000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0021008a0100000000ffffffff
e4e51200b9c1c677040000002d01030004000000f0010100030000000000

Т – час руху зараженою ділянкою, час, який визначається за формулою:

picscalex100010009000003db01000004007e0000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c028004
c0041300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffafffffff80040000
2f0400000b00000026060f000c004d617468547970650000e00008000000fa0200001600
000000000002040000002d01000005000000140250020c03050000001302500263040500
0000090200000002050000001402a8016a031c000000fb0240fe00000000000090010100
00000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d01010009000000320a00000000010000006c798003050000001402c002
1d001c000000fb0240fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f001
010009000000320a0000000001000000d27980030500000014021c04fe021c000000fb02
40fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5
c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001020009000000320a
000000000100000056798003050000001402c002ad011c000000fb0240fe000000000000
9001000000010002001053796d626f6c007740000000ad020a7db7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01020004000000f001010009000000320a0000000001000000
3d7980037e00000026060f00f1004d617468547970655555e500050100050144534d5435
00001357696e416c6c4261736963436f6465506167657300110554696d6573204e657720
526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d54204578
74726100120008214f470f450f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425
f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f
412a5f445f45f45f45f45f410f0c01000100010202000200020001010100030001000400
000a010002008322040204863d003d03000b000001000200836c00000100020083560000
000000000b00000026060f000c00ffffffff010000000000000008000000fa0200000000
000000000000040000002d0101001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d000000000a0021008a0100000000ffffffffa8f21200b9c1c6770400
00002d01030004000000f0010200030000000000

Рср. – середній рівень радіації на зараженій ділянці, Р/год., який на
час долання середини зони tc відносно вибуху наступним чином:

– визначається час проходження середини зони:

picscalex1000100090000035b02000004009a0000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c026004
c0081300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffafffffff80080000
0f0400000b00000026060f000c004d617468547970650000d00008000000fa0200001600
000000000002040000002d0100000500000014025002390705000000130250027b080500
00000902000000020500000014021c0471071c000000fb0240fe00000000000090010000
00000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d01010009000000320a0000000001000000327980030500000014023503
aa001c000000fb02c7fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f001
010009000000320a00000000010000006379e7021c000000fb02c7fe0000000000009001
010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977
00003000040000002d01010004000000f00102000c000000320a0000000003000000efee
f7009c009c007202050000001402a80139071c000000fb0240fe00000000000090010100
00cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d01020004000000f001010009000000320a0000000001000000d2798003
050000001402c0022b001c000000fb0240fe000000000000900101000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01
010004000000f00102000a000000320a00000000020000007474e2028003050000001402
c002c3011c000000fb0240fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c0077
40000000560d0ac7b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000
f00101000a000000320a00000000020000003d2b1c0480039a00000026060f002a014d61
74685479706555551e01050100050144534d543500001357696e416c6c4261736963436f
6465506167657300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c0011
05436f7572696572204e65770011044d5420457874726100120008214f470f450f4150f4
100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45
f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100
0100010202000200020001010100030001000400000a0100020083740003001b00000b01
000200836300000101000a0204863d003d020083740003001b00000b01000200833f0402
00833e040200834704000101000a0204862b002b03000b00000100020083220400010002
00883200000000000b00000026060f000c00ffffffff010000000000000008000000fa02
00000000000000000000040000002d0101001c000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d000000000a0021008a0100000000ffffffffe4e51200b9c1
c677040000002d01030004000000f0010200030000000000

– визначається середній рівень радіації на 1 год. після вибуху:

picscalex1000100090000036e0400000400d60000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c020005
80121300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffadffffff40120000
ad0400000b00000026060f000c004d617468547970650000e00005000000090200000002
0500000014024d0227061c000000fb0267feb90000000000900100000001000200105379
6d626f6c0077400000000a0e0a4cb7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01
000009000000320a0000000001000000287900000500000014024d0218071c000000fb02
67feb900000000009001000000010002001053796d626f6c007740000000c9070a99b7c5
c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001000009000000320a
0000000001000000297900000500000014024d02530a1c000000fb0267feb90000000000
9001000000010002001053796d626f6c0077400000000a0e0a4db7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01000004000000f001010009000000320a0000000001000000
287900000500000014024d027f0b1c000000fb0267feb900000000009001000000010002
001053796d626f6c007740000000c9070a9ab7c5c677c0c5c67720c0c977000030000400
00002d01010004000000f001000009000000320a00000000010000002979000005000000
14024d026c101c000000fb0267feb900000000009001000000010002001053796d626f6c
0077400000000a0e0a4eb7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0100000400
0000f001010009000000320a0000000001000000287900000500000014024d029d111c00
0000fb0267feb900000000009001000000010002001053796d626f6c007740000000c907
0a9bb7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f00100000900
0000320a00000000010000002979000008000000fa020000160000000000000204000000
2d010000050000001402d0020405050000001302d0023c12050000001402360285061c00
0000fb02c7fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d61
6e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f00101000a00
0000320a000000000200000031324f047202050000001402b50327011c000000fb02c7fe
0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677
c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f00102000a000000320a0000
000002000000312eb90172020500000014023602ed101c000000fb02c7fe000000000000
9001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01020004000000f001010009000000320a0000000001000000
6e2e7202050000001402b503b6011c000000fb02c7fe0000000000009001010000cc0002
001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977000030000400
00002d01010004000000f00102000a000000320a0000000002000000f1f0880072020500
00001402aa012e051c000000fb0240fe0000000000009001010000cc0002001054696d65
73204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d010200
04000000f00101000c000000320a0000000003000000d0d0d09d2c041906800305000000
1402400347001c000000fb0240fe0000000000009001010000cc0002001054696d657320
4e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0101000400
0000f001020009000000320a0000000001000000d0f080030500000014029c04340b1c00
0000fb0240fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d61
6e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f00101000900
0000320a00000000010000006ef08003050000001402aa01f9071c000000fb0240fe0000
000000009001000000010002001053796d626f6c007740000000c9070a9fb7c5c677c0c5
c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f00102000a000000320a00000000
020000002b2b670480030500000014024003a50309000000320a00000000010000003d2b
8003050000001402aa018e0d1c000000fb0240fe00000000000090010000000100020010
4d54204578747261000000000a0e0a53b7c5c677c0c5c67720c0c9770000300004000000
2d01020004000000f001010009000000320a00000000010000004b2b8003d60000002606
0f00a2014d6174685479706555559601050100050144534d543500001357696e416c6c42
61736963436f6465506167657300110554696d6573204e657720526f6d616e0011035379
6d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d5420457874726100120008214f47
0f450f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f43
5f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f4
5f410f0c01000100010202000200020001010100030001000400000a0100020083200403
001b00000b01000200883100020083410402008340040200822e00000101000a0204863d
003d03000b00000100020083200403001b00000b01000300010300010002008831000002
00962800020096290000000101000a0204862b002b020083200403001b00000b01000300
01030001000200883200000200962800020096290000000101000a0204862b002b020098
04ef02048b26204b020083200403001b00000b0100030001030001000200836e00000200
96280002009629000000010100000a01000200836e00000000000b00000026060f000c00
ffffffff010000000000000008000000fa0200000000000000000000040000002d010100
1c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a00
21008a0100000000ffffffffe4e51200b9c1c677040000002d01030004000000f0010200
030000000000

– визначається Р1ср на час перетинання середини зони:

picscalex1000100090000033a0300000400ae0000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c028005
20081300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffb0ffffffe0070000
300500000b00000026060f000c004d617468547970650000400108000000fa0200001600
000000000002040000002d010000050000001402900293040500000013029002cd070500
00000902000000020500000014021c029d051c000000fb02c7fe00000000000090010000
00000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d0101000a000000320a0000000002000000312eb9017202050000001402
75036f021c000000fb02c7fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e65
7720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000
f001010009000000320a00000000010000002e2e72020500000014022205ae061c000000
fb0220ff0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00
b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001020009000000
320a0000000001000000632ec0010500000014021c022c061c000000fb02c7fe00000000
00009001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c677
20c0c97700003000040000002d01020004000000f00101000a000000320a000000000200
0000f1f088007202050000001402750345011c000000fb02c7fe00000000000090010100
00cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d01010004000000f00102000a000000320a0000000002000000f1f08800
7202050000001402d10457061c000000fb02c7fe00000000000090010100000000020010
54696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000300004000000
2d01020004000000f001010009000000320a000000000100000074f07202050000001402
a701bd041c000000fb0240fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e65
7720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000
f001020009000000320a0000000001000000d0f08003050000001402000347001c000000
fb0240fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00
b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f001010009000000
320a0000000001000000d0f080030500000014025c0420051c000000fb0240fe00000000
00009001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c677
20c0c97700003000040000002d01010004000000f001020009000000320a000000000100
0000caf08003050000001402000334031c000000fb0240fe000000000000900100000001
0002001053796d626f6c007740000000a7050acbb7c5c677c0c5c67720c0c97700003000
040000002d01020004000000f001010009000000320a00000000010000003df08003ae00
000026060f0051014d6174685479706555554501050100050144534d543500001357696e
416c6c4261736963436f6465506167657300110554696d6573204e657720526f6d616e00
110353796d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d54204578747261001200
08214f470f450f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100
f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45
f45f45f45f410f0c01000100010202000200020001010100030001000400000a01000200
83200403001b00000b0100020083410402008340040200822e00000101000a0204863d00
3d03000b00000100020083200403001b00000b0100020088310002008341040200834004
0200822e0000010100000a01000200831a0403001b00000b0100020083740003001b0000
0c0100020083630000010100000b01010000000000000b00000026060f000c00ffffffff
010000000000000008000000fa0200000000000000000000040000002d0101001c000000
fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0021008a01
00000000ffffffffe4e51200b9c1c677040000002d01030004000000f001020003000000
0000

де
picscalex1000100090000038a0100000200810000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02c002
a0021300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffb7ffffff60020000
770200000b00000026060f000c004d617468547970650000900005000000090200000002
0500000014026602d5011c000000fb0220ff000000000000900101000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01
000009000000320a00000000010000006379c00105000000140215027e011c000000fb02
c7fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5
c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001000009000000320a
000000000100000074797202050000001402a00147001c000000fb0240fe000000000000
9001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01000004000000f001010009000000320a0000000001000000
ca7980038100000026060f00f8004d617468547970655555ec00050100050144534d5435
00001357696e416c6c4261736963436f6465506167657300110554696d6573204e657720
526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d54204578
74726100120008214f470f450f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425
f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f
412a5f445f45f45f45f45f410f0c01000100010202000200020001010100030001000400
000a01000200831a0403001b00000b0100020083740003001b00000c0100020083630000
010100000b01010000000b00000026060f000c00ffffffff01000000000000001c000000
fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0021008a01
000000000100000090e41200b9c1c677040000002d01010004000000f001000003000000
0000– коефіцієнт перерахунку на час tc, який визначається за додатком
16.

Приклад. Визначити дозу опромінення, яку отримає особовий склад
формування ЦО під час долання сліду радіоактивної хмари. Долання сліду
починається через три години після ядерного вибуху на автомобілях із
швидкістю руху 20 км/год. Довжина зараженої ділянки – 40 км. Рівні
радіації на одну годину після ядерного вибуху в окремих 5 пунктах
маршруту складає:

picscalex920100090000039502000004009f00000000000500000002010100000005000
0000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02e0022
00b1300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffb7ffffffe00a00009
70200000b00000026060f000c004d617468547970650000a000050000000902000000020
50000001402430208011c000000fb0267feb900000000009001000000010002001053796
d626f6c007740000000d2070a0bb7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d010
00009000000320a0000000001000000287900000500000014024302f9011c000000fb026
7feb900000000009001000000010002001053796d626f6c0077400000000f060a35b7c5c
677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001000009000000320a0
0000000010000002979000008000000fa0200001600000000000002040000002d0100000
50000001402490052070500000013020902c3060500000014022c0266011c000000fb02c
7fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c
677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f001010009000000320a0
00000000100000031797202050000001402a00130041c000000fb0240fe0000000000009
001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c
97700003000040000002d01010004000000f00102000a000000320a00000000020000003
520e700b1001c000000fb0240fe0000000000009001000000cc0002001054696d6573204
e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000
000f001010010000000320a0000000006000000d0e3eee42e3baa01b600e000e70072008
003050000001402a00147001c000000fb0240fe000000000000900101000000000200105
4696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002
d01010004000000f001020009000000320a000000000100000050208003050000001402a
001e6021c000000fb0240fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c00774
0000000d2070a0eb7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f
001010009000000320a00000000010000003d2080039f00000026060f0034014d6174685
479706555552801050100050144534d543500011357696e416c6c4261736963436f64655
06167657300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436
f7572696572204e65770011044d5420457874726100120008214f470f450f4150f4100f4
75f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5
f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c010001000
10202000200020001010100030001000400000a0100020083500003001b00000b0100030
001030001000200883100000200962800020096290000000101000a0204863d003d02008
83500020081200003000b06000100020081200400010002008133040200813e040200813
4040200812e0000000200823b0000000b00000026060f000c00ffffffff0100000000000
00008000000fa0200000000000000000000040000002d0101001c000000fb02100007000
0000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0021008a0100000000fffff
ffff8e21200b9c1c677040000002d01030004000000f0010200030000000000picscalex
730100090000039a0200000400a2000000000005000000020101000000050000000102ff
ffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02e002400c130000
0026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffb7ffffff000c0000970200000b
00000026060f000c004d617468547970650000a000050000000902000000020500000014
02430208011c000000fb0267feb900000000009001000000010002001053796d626f6c00
7740000000070e0abfb7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d010000090000
00320a000000000100000028790000050000001402430234021c000000fb0267feb90000
0000009001000000010002001053796d626f6c00774000000006060aecb7c5c677c0c5c6
7720c0c97700003000040000002d01010004000000f001000009000000320a0000000001
0000002979000008000000fa0200001600000000000002040000002d0100000500000014
02490082080500000013020902f3070500000014022c0289011c000000fb02c7fe000000
0000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c6
7720c0c97700003000040000002d01020004000000f001010009000000320a0000000001
00000032797202050000001402a00179041c000000fb0240fe0000000000009001000000
000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977000030
00040000002d01010004000000f00102000c000000320a0000000003000000343020c0e0
00ee00b1001c000000fb0240fe0000000000009001000000cc0002001054696d6573204e
657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d010200040000
00f001010010000000320a0000000006000000d0e3eee42e3baa01b600e000e700720080
03050000001402a00147001c000000fb0240fe0000000000009001010000000002001054
696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d
01010004000000f001020009000000320a000000000100000050798003050000001402a0
0121031c000000fb0240fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c007740
000000070e0ac2b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f0
01010009000000320a00000000010000003d798003a200000026060f0039014d61746854
79706555552d01050100050144534d543500011357696e416c6c4261736963436f646550
6167657300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f
7572696572204e65770011044d5420457874726100120008214f470f450f4150f4100f47
5f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f
48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100010001
0202000200020001010100030001000400000a0100020083500003001b00000b01000300
01030001000200883200000200962800020096290000000101000a0204863d003d020088
34000200883000020081200003000b06000100020081200400010002008133040200813e
0402008134040200812e0000000200823b000000620b00000026060f000c00ffffffff01
0000000000000008000000fa0200000000000000000000040000002d0101001c000000fb
021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0021008a0100
000000fffffffff8e21200b9c1c677040000002d01030004000000f00102000300000000
00picscalex780100090000039d0200000400a4000000000005000000020101000000050
000000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02e00
2e00c1300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffb7ffffffa00c000
0970200000b00000026060f000c004d617468547970650000a0000500000009020000000
2050000001402430208011c000000fb0267feb9000000000090010000000100020010537
96d626f6c00774000000024060a30b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0
1000009000000320a000000000100000028790000050000001402430221021c000000fb0
267feb900000000009001000000010002001053796d626f6c007740000000f90a0a81b7c
5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001000009000000320
a00000000010000002979000008000000fa0200001600000000000002040000002d01000
005000000140249001e0905000000130209028f080500000014022c027f011c000000fb0
2c7fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c
5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f001010009000000320
a000000000100000033797202050000001402a00135041c000000fb0240fe00000000000
09001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c
0c97700003000040000002d01010004000000f00102000d000000320a000000000400000
031303020e000e000ee00b1001c000000fb0240fe0000000000009001000000cc0002001
054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977000030000400000
02d01020004000000f001010010000000320a0000000006000000d0e3eee42e3baa01b60
0e000e70072008003050000001402a00147001c000000fb0240fe0000000000009001010
000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977000
03000040000002d01010004000000f001020009000000320a00000000010000005079800
3050000001402a0010e031c000000fb0240fe00000000000090010000000100020010537
96d626f6c00774000000024060a33b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0
1020004000000f001010009000000320a00000000010000003d798003a400000026060f0
03e014d6174685479706555553201050100050144534d543500011357696e416c6c42617
36963436f6465506167657300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d6
26f6c001105436f7572696572204e65770011044d5420457874726100120008214f470f4
50f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4
100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f4
10f0c01000100010202000200020001010100030001000400000a0100020083500003001
b00000b0100030001030001000200883300000200962800020096290000000101000a020
4863d003d020088310002008830000200883000020081200003000b06000100020081200
400010002008133040200813e0402008134040200812e0000000200823b0000000b00000
026060f000c00ffffffff010000000000000008000000fa0200000000000000000000040
000002d0101001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656
d000000000a0021008a0100000000fffffffff8e21200b9c1c677040000002d010300040
00000f0010200030000000000picscalex1000100090000039a0200000400a2000000000
005000000020101000000050000000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0
200000000050000000c02e002200c1300000026060f001c00ffffffff00004d001000000
0c0ffffffb7ffffffe00b0000970200000b00000026060f000c004d61746854797065000
0a00005000000090200000002050000001402430208011c000000fb0267feb9000000000
09001000000010002001053796d626f6c00774000000048080a18b7c5c677c0c5c67720c
0c97700003000040000002d01000009000000320a0000000001000000287900000500000
01402430234021c000000fb0267feb900000000009001000000010002001053796d626f6
c0077400000003c060a0eb7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d010100040
00000f001000009000000320a00000000010000002979000008000000fa0200001600000
000000002040000002d01000005000000140249006d080500000013020902de070500000
014022c0289011c000000fb02c7fe0000000000009001000000000002001054696d65732
04e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d010200040
00000f001010009000000320a000000000100000034797202050000001402a00164041c0
00000fb0240fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d6
16e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f00102000c0
00000320a000000000300000038302019e000ee00b1001c000000fb0240fe00000000000
09001000000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c
0c97700003000040000002d01020004000000f001010010000000320a000000000600000
0d0e3eee42e3baa01b600e000e70072008003050000001402a00147001c000000fb0240f
e0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c67
7c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001020009000000320a000
000000100000050798003050000001402a00121031c000000fb0240fe000000000000900
1000000010002001053796d626f6c00774000000048080a1bb7c5c677c0c5c67720c0c97
700003000040000002d01020004000000f001010009000000320a00000000010000003d7
98003a200000026060f0039014d6174685479706555552d01050100050144534d5435000
11357696e416c6c4261736963436f6465506167657300110554696d6573204e657720526
f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d54204578747
26100120008214f470f450f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48
f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412
a5f445f45f45f45f45f410f0c01000100010202000200020001010100030001000400000
a0100020083500003001b00000b010003000103000100020088340000020096280002009
6290000000101000a0204863d003d02008838000200883000020081200003000b0600010
0020081200400010002008133040200813e0402008134040200812e0000000200823b000
000620b00000026060f000c00ffffffff010000000000000008000000fa0200000000000
000000000040000002d0101001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022
253797374656d000000000a0021008a0100000000fffffffff8e21200b9c1c6770400000
02d01030004000000f0010200030000000000picscalex10001000900000395020000040
09f000000000005000000020101000000050000000102ffffff00050000002e011900000
0050000000b0200000000050000000c02e002400b1300000026060f001c00ffffffff000
04d0010000000c0ffffffb7ffffff000b0000970200000b00000026060f000c004d61746
8547970650000a00005000000090200000002050000001402430208011c000000fb0267f
eb900000000009001000000010002001053796d626f6c00774000000024060a1db7c5c67
7c0c5c67720c0c97700003000040000002d01000009000000320a0000000001000000287
90000050000001402430225021c000000fb0267feb900000000009001000000010002001
053796d626f6c007740000000420c0ab7b7c5c677c0c5c67720c0c977000030000400000
02d01010004000000f001000009000000320a00000000010000002979000008000000fa0
200001600000000000002040000002d01000005000000140249007e07050000001302090
2ef060500000014022c027f011c000000fb02c7fe0000000000009001000000000002001
054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977000030000400000
02d01020004000000f001010009000000320a00000000010000003579720205000000140
2a0015c041c000000fb0240fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e6
57720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0101000400000
0f00102000a000000320a00000000020000003520e700b1001c000000fb0240fe0000000
000009001000000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67
720c0c97700003000040000002d01020004000000f001010010000000320a00000000060
00000d0e3eee42e3baa01b600e000e70072008003050000001402a00147001c000000fb0
240fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c
5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001020009000000320
a000000000100000050208003050000001402a00112031c000000fb0240fe00000000000
09001000000010002001053796d626f6c00774000000024060a20b7c5c677c0c5c67720c
0c97700003000040000002d01020004000000f001010009000000320a000000000100000
03d2080039f00000026060f0034014d6174685479706555552801050100050144534d543
500011357696e416c6c4261736963436f6465506167657300110554696d6573204e65772
0526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d5420457
874726100120008214f470f450f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f42
5f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100
f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100010001020200020002000101010003000100040
0000a0100020083500003001b00000b01000300010300010002008835000002009628000
20096290000000101000a0204863d003d0200883500020081200003000b0600010002008
1200400010002008133040200813e0402008134040200812e0000000200823b0000000b0
0000026060f000c00ffffffff010000000000000008000000fa020000000000000000000
0040000002d0101001c000000fb021000070000000000bc02000000cc010202225379737
4656d000000000a0021008a0100000000fffffffff8e21200b9c1c677040000002d01030
004000000f0010200030000000000

Допустима доза опромінення Двст. = 10 Р.

Рішення: 1. Визначаємо середній рівень радіації на маршруті через 1 год.
після вибуху:

picscalex1000100090000031f0600000400490100000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c020005
c0311300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffadffffff80310000
ad0400000b00000026060f000c004d617468547970650000e00005000000090200000002
0500000014024d02b4051c000000fb0267feb90000000000900100000001000200105379
6d626f6c00774000000046080abeb7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01
000009000000320a0000000001000000287900000500000014024d02a5061c000000fb02
67feb900000000009001000000010002001053796d626f6c0077400000005a0d0af0b7c5
c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001000009000000320a
0000000001000000297900000500000014024d02e0091c000000fb0267feb90000000000
9001000000010002001053796d626f6c00774000000046080abfb7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01000004000000f001010009000000320a0000000001000000
287900000500000014024d020c0b1c000000fb0267feb900000000009001000000010002
001053796d626f6c0077400000005a0d0af1b7c5c677c0c5c67720c0c977000030000400
00002d01010004000000f001000009000000320a00000000010000002979000005000000
14024d02470e1c000000fb0267feb900000000009001000000010002001053796d626f6c
00774000000046080ac0b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0100000400
0000f001010009000000320a0000000001000000287900000500000014024d02600f1c00
0000fb0267feb900000000009001000000010002001053796d626f6c0077400000005a0d
0af2b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f00100000900
0000320a0000000001000000297900000500000014024d029b121c000000fb0267feb900
000000009001000000010002001053796d626f6c00774000000046080ac1b7c5c677c0c5
c67720c0c97700003000040000002d01000004000000f001010009000000320a00000000
01000000287900000500000014024d02c7131c000000fb0267feb9000000000090010000
00010002001053796d626f6c0077400000005a0d0af3b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d01010004000000f001000009000000320a000000000100000029790000
0500000014024d0202171c000000fb0267feb90000000000900100000001000200105379
6d626f6c00774000000046080ac2b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01
000004000000f001010009000000320a0000000001000000287900000500000014024d02
1f181c000000fb0267feb900000000009001000000010002001053796d626f6c00774000
00005a0d0af4b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001
000009000000320a00000000010000002979000008000000fa0200001600000000000002
040000002d010000050000001402d0029104050000001302d002be18050000001402d002
8e1a050000001302d002b428050000001402e901862e050000001302a903f72d05000000
1402360212061c000000fb02c7fe0000000000009001000000000002001054696d657320
4e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0102000400
0000f00101000f000000320a00000000050000003132333435004f045d045e045d047202
050000001402b503ef001c000000fb02c7fe000000000000900100000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01
010004000000f001020009000000320a0000000001000000317972020500000014022802
9c1a1c000000fb0240fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f001
010015000000320a0000000009000000353430313030383035007c02e0005202e000e000
6e02e0007502800305000000140240037d2a1c000000fb0240fe00000000000090010000
00000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d01010004000000f00102000c000000320a0000000003000000343620c4
e000ee00b1001c000000fb0240fe0000000000009001000000cc0002001054696d657320
4e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0102000400
0000f00101000f000000320a0000000005000000d0e3eee42e00aa01b600e000e7008003
0500000014029c043b0e1c000000fb0240fe000000000000900100000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01
010004000000f00102000a000000320a00000000020000003535fa128003050000001402
b5037e011c000000fb02c7fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e65
7720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000
f00101000a000000320a0000000002000000f1f088007202050000001402aa01bb041c00
0000fb0240fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d61
6e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f00102000f00
0000320a0000000005000000d0d0d0d0d0002c0467045404670480030500000014024003
47001c000000fb0240fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f001
010009000000320a000000000100000050f08003050000001402aa0186071c000000fb02
40fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c0077400000005a0d0af9b7c5
c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f00102000d000000320a
00000000040000002b2b2b2b67045404670480030500000014022802c51b0d000000320a
00000000040000002b2b2b2b630312044e038003050000001402400332030c000000320a
00000000030000003d3d3d2bfd15f60f80034901000026060f0088024d61746854797065
55557c02050100050144534d543500001357696e416c6c4261736963436f646550616765
7300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f757269
6572204e65770011044d5420457874726100120008214f470f450f4150f4100f475f4150
f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f
4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100010001020200
0200020001010100030001000400000a0100020083500003001b00000b01000200883100
02008341040200834004000101000a0204863d003d03000b00000100020083200403001b
00000b0100030001030001000200883100000200962800020096290000000101000a0204
862b002b020083200403001b00000b010003000103000100020088320000020096280002
0096290000000101000a0204862b002b020083200403001b00000b010003000103000100
0200883300000200962800020096290000000101000a0204862b002b020083200403001b
00000b0100030001030001000200883400000200962800020096290000000101000a0204
862b002b020083200403001b00000b010003000103000100020088350000020096280002
009629000000010100000a0100020088350000000204863d003d03000b00000100020088
35000204862b002b020088340002008830000204862b002b020088310002008830000200
8830000204862b002b020088380002008830000204862b002b0200883500000100020088
350000000204863d003d02008834000200883600020081200003000b0600010002008120
0400010002008133040200813e0402008134040200812e00000000000b00000026060f00
0c00ffffffff010000000000000008000000fa0200000000000000000000040000002d01
02001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00000000
0a0021008a0100000000ffffffffe4e51200b9c1c677040000002d01030004000000f001
0100030000000000

2. Визначаємо час руху по зараженій ділянці маршруту:

picscalex100010009000003d70200000400a30000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c028004
600e1300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffafffffff200e0000
2f0400000b00000026060f000c004d617468547970650000e00008000000fa0200001600
000000000002040000002d01000005000000140250020c03050000001302500263040500
000014025002330605000000130250021d0805000000090200000002050000001402a801
4f061c000000fb0240fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0101000a000000320a
00000000020000003430e0008003050000001402c002e6091c000000fb0240fe00000000
00009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c677
20c0c97700003000040000002d01020004000000f00101000a000000320a000000000200
00003220ee0070001c000000fb0240fe0000000000009001000000cc0002001054696d65
73204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d010100
04000000f00102000d000000320a0000000004000000e3eee42eb600e000e70080030500
000014021c044f061c000000fb0240fe0000000000009001000000000002001054696d65
73204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d010200
04000000f00101000a000000320a00000000020000003230e0008003050000001402a801
6a031c000000fb0240fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001
020009000000320a00000000010000006c308003050000001402c0021d001c000000fb02
40fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5
c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f001010009000000320a
0000000001000000543080030500000014021c04fe021c000000fb0240fe000000000000
9001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01010004000000f001020009000000320a0000000001000000
56308003050000001402c002ad011c000000fb0240fe0000000000009001000000010002
001053796d626f6c00774000000072060a89b7c5c677c0c5c67720c0c977000030000400
00002d01020004000000f00101000c000000320a00000000030000003d3d3dff2703ba03
8003a300000026060f003b014d6174685479706555552f01050100050144534d54350000
1357696e416c6c4261736963436f6465506167657300110554696d6573204e657720526f
6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d542045787472
6100120008214f470f450f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f
425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a
5f445f45f45f45f45f410f0c01000100010202000200020001010100030001000400000a
010002008354000204863d003d03000b000001000200836c000001000200835600000002
04863d003d03000b00000100020088340002008830000001000200883200020088300000
000204863d003d0200883200020081200002008133040200813e0402008134040200812e
000000000b00000026060f000c00ffffffff010000000000000008000000fa0200000000
000000000000040000002d0101001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d000000000a0021008a0100000000ffffffffe4e51200b9c1c6770400
00002d01030004000000f0010200030000000000

З. Визначаємо час перетину середини зони відносно моменту вибуху. Так,
як долання зони почнеться через 3 год. після вибуху, на долання всього
шляху необхідно дві години – тоді половина шляху долається за 1 год.
Таким чином, середину зони буде подолано через 4 год. з моменту вибуху:

picscalex1000100090000035d0300000400c20000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c026004
40141300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffafffffff00140000
0f0400000b00000026060f000c004d617468547970650000d00008000000fa0200001600
000000000002040000002d010000050000001402500274070500000013025002b6080500
000014025002ed0c0500000013025002f70d050000000902000000020500000014023503
61051c000000fb02c7fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010009000000320a
00000000010000002e797202050000001402a801090d1c000000fb0240fe000000000000
9001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01020004000000f001010009000000320a0000000001000000
32798003050000001402c002710a1c000000fb0240fe0000000000009001000000000002
001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977000030000400
00002d01010004000000f00102000c000000320a0000000003000000333420004f05ee00
70001c000000fb0240fe0000000000009001000000cc0002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f001
01000d000000320a0000000004000000e3eee42eb600e000e70080030500000014021c04
ac071c000000fb0240fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001
02000a000000320a000000000200000032325d0580030500000014023503aa001c000000
fb02c7fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00
b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f001010009000000
320a00000000010000006332e7021c000000fb02c7fe0000000000009001010000cc0002
001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977000030000400
00002d01010004000000f00102000c000000320a0000000003000000efeef7909c009c00
7202050000001402a80174071c000000fb0240fe0000000000009001010000cc00020010
54696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000300004000000
2d01020004000000f001010009000000320a0000000001000000d2328003050000001402
c0022b001c000000fb0240fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e65
7720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000
f00102000a000000320a00000000020000007474e2028003050000001402c002c3011c00
0000fb0240fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c007740000000e107
0a92b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f00101000f00
0000320a00000000050000003d2b3d2b3d0057040d036c02d5028003c200000026060f00
7a014d6174685479706555556e01050100050144534d543500001357696e416c6c426173
6963436f6465506167657300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d62
6f6c001105436f7572696572204e65770011044d5420457874726100120008214f470f45
0f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f41
00f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f41
0f0c01000100010202000200020001010100030001000400000a0100020083740003001b
00000b01000200836300000101000a0204863d003d020083740003001b00000b01000200
833f040200833e0402008347040200822e00000101000a0204862b002b03000b00000100
0200832204000100020088320000000204863d003d02008833000204862b002b03000b00
0001000200883200000100020088320000000204863d003d020088340002008120000200
8133040200813e0402008134040200812e0000000b00000026060f000c00ffffffff0100
00000000000008000000fa0200000000000000000000040000002d0101001c000000fb02
1000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0021008a010000
0000ffffffffe4e51200b9c1c677040000002d01030004000000f0010200030000000000

4. Розраховуємо середній рівень радіації через 4 години після вибуху
(час перетину середини зони).

picscalex100010009000003230400000400df0000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c022005
00171300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffb0ffffffc0160000
d00400000b00000026060f000c004d617468547970650000100108000000fa0200001600
000000000002040000002d010000050000001402900293040500000013029002cd070500
0000140290029d090500000013029002e70c050000001402a90132130500000013026903
a312050000000902000000020500000014021c029d051c000000fb02c7fe000000000000
9001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d0101000a000000320a0000000002000000312eb90172020500
0000140275036f021c000000fb02c7fe0000000000009001000000000002001054696d65
73204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d010200
04000000f001010009000000320a00000000010000002e2e7202050000001402d1047c06
1c000000fb02c7fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f
6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f0010200
09000000320a0000000001000000342e7202050000001402e801690a1c000000fb0240fe
0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677
c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f00101000a000000320a0000
0000020000003436e000800305000000140200039b0e1c000000fb0240fe000000000000
9001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01010004000000f00102000d000000320a0000000004000000
382c3720d2009500f500b1001c000000fb0240fe0000000000009001000000cc00020010
54696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000300004000000
2d01020004000000f001010010000000320a0000000006000000d0e3eee42e2caa01b600
e000e700790080030500000014025c04ab091c000000fb0240fe00000000000090010000
00000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d01010004000000f00102000d000000320a0000000004000000352c3230
d2009c00e00080030500000014021c022c061c000000fb02c7fe00000000000090010100
00cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d01020004000000f00101000a000000320a0000000002000000f1f08800
7202050000001402750345011c000000fb02c7fe0000000000009001010000cc00020010
54696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000300004000000
2d01010004000000f00102000a000000320a0000000002000000f1f08800720205000000
1402a701bd041c000000fb0240fe0000000000009001010000cc0002001054696d657320
4e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0102000400
0000f001010009000000320a0000000001000000d0f08003050000001402000347001c00
0000fb0240fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d61
6e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f00102000900
0000320a0000000001000000d0f080030500000014025c043b051c000000fb0240fe0000
000000009001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5
c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f001010009000000320a00000000
01000000caf08003050000001402000334031c000000fb0240fe00000000000090010000
00010002001053796d626f6c00774000000033030a4db7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d01010004000000f00102000c000000320a00000000030000003d3d3db8
0a051a058003df00000026060f00b4014d617468547970655555a801050100050144534d
543500001357696e416c6c4261736963436f6465506167657300110554696d6573204e65
7720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d5420
457874726100120008214f470f450f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445
f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4
100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100010001020200020002000101010003000100
0400000a0100020083200403001b00000b0100020083410402008340040200822e000001
01000a0204863d003d03000b00000100020083200403001b00000b010002008831000200
83410402008340040200822e0000010100000a01000200831a0403001b00000b01000200
8834000001010000000a0204863d003d03000b0000010002008834000200883600000100
02008835000200822c000200883200020088300000000204863d003d0200883800020082
2c000200883700020081200003000b06000100020081200400010002008133040200813e
0402008134040200812e0000000200822c0000000b00000026060f000c00ffffffff0100
00000000000008000000fa0200000000000000000000040000002d0102001c000000fb02
1000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0021008a010000
0000ffffffffe4e51200b9c1c677040000002d01030004000000f0010100030000000000

де K4 – коефіцієнт перерахунку на 4 год., який визначається за додатком
16.

5. Визначаємо дозу опромінення яку отримає особовий склад формування за
час долання зони зараження:

picscalex100010009000003ef0300000400cf0000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c022005
80141300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffb0ffffff40140000
d00400000b00000026060f000c004d617468547970650000100108000000fa0200001600
000000000002040000002d01000005000000140290028303050000001302900251080500
000014029002210a0500000013029002510e050000000902000000020500000014021c02
d5051c000000fb02c7fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010009000000320a
00000000010000002e797202050000001402d10489071c000000fb02c7fe000000000000
9001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01020004000000f001010009000000320a0000000001000000
2e797202050000001402e801280a1c000000fb0240fe0000000000009001000000000002
001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977000030000400
00002d01010004000000f00102000d000000320a0000000004000000382c3732d2009500
d4018003050000001402000305101c000000fb0240fe0000000000009001000000000002
001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977000030000400
00002d01020004000000f00101000d000000320a0000000004000000382c3720d2009500
f50070001c000000fb0240fe0000000000009001000000cc0002001054696d6573204e65
7720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000
f00102000a000000320a0000000002000000d02cfc0080030500000014025c04d00b1c00
0000fb0240fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d61
6e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f00101000900
0000320a0000000001000000322c80030500000014021c02ab041c000000fb02c7fe0000
000000009001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5
c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f00102000a000000320a00000000
02000000f1f088007202050000001402d1043f051c000000fb02c7fe0000000000009001
010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977
00003000040000002d01020004000000f00101000d000000320a0000000004000000efee
f1eb9c009c0088007202050000001402a701ad031c000000fb0240fe0000000000009001
010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977
00003000040000002d01010004000000f00102000a000000320a0000000002000000d0d2
62038003050000001402000371001c000000fb0240fe0000000000009001010000cc0002
001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977000030000400
00002d01020004000000f001010009000000320a0000000001000000c4d2800305000000
14025c04fe031c000000fb0240fe0000000000009001010000cc0002001054696d657320
4e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0101000400
0000f001020009000000320a0000000001000000cad28003050000001402a70179061c00
0000fb0240fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c007740000000050a
0a3eb7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f00101000900
0000320a0000000001000000d7d28003050000001402e801b10c09000000320a00000000
01000000d7d28003050000001402000324020c000000320a00000000030000003d3d3d1e
9e0600068003cf00000026060f0093014d6174685479706555558701050100050144534d
543500001357696e416c6c4261736963436f6465506167657300110554696d6573204e65
7720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d5420
457874726100120008214f470f450f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445
f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4
100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100010001020200020002000101010003000100
0400000a010002008314040204863d003d03000b00000100020083200403001b00000b01
00020083410402008340040200822e00000101000a020486c522d7020083220400010002
00831a0403001b00000b01000200833f040200833e0402008341040200833b040200822e
000001010000000a0204863d003d03000b0000010002008838000200822c000200883700
020486c522d70200883200000100020088320000000204863d003d02008838000200822c
000200883700020081200002008120040200812c000000000b00000026060f000c00ffff
ffff010000000000000008000000fa0200000000000000000000040000002d0101001c00
0000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a002100
8a0100000000ffffffffe4e51200b9c1c677040000002d01030004000000f00102000300
00000000

де Кпосл. = 2 – коефіцієнт послаблення автомобілів, за додатком 17.

Визначення допустимого часу знаходження в зонах зараження за заданою
дозою опромінення

При діях на місцевості, забрудненій радіоактивними речовинами, може
виникнути необхідність визначення допустимого часу знаходження в зонах
забруднення з врахуванням встановленої дози (часу, за який люди
отримають цю дозу).

Вирішення цієї задачі необхідне для визначення доцільності дій людей на
зараженій місцевості. Але практично зручніше розв’язувати це завдання за
допомогою графіка, зображеного на рис. 4.1.

Вихідні дані для розрахунку тривалості знаходження:

Р1 – рівень радіації на 1 год після вибуху, Р/год. (додаток 18);

Двст.– встановлена доза опромінення, Р;

tпоч.– час початку знаходження в зоні зараження відносно вибуху, год.;

Кпосл. – коефіцієнт послаблення радіації.

Спочатку визначається відносна величина – «а»:

picscalex100010009000003bb0200000400af0000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02e004
200c1300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffafffffffe00b0000
8f0400000b00000026060f000c004d617468547970650000100108000000fa0200001600
000000000002040000002d0100000500000014025002e2020500000013025002c40b0500
00000902000000020500000014021d025e071c000000fb02c7fe00000000000090010000
00000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d01010009000000320a0000000001000000317972020500000014029104
5e061c000000fb02c7fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f001
01000a000000320a00000000020000002e2eef04720205000000140291046c041c000000
fb02c7fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00
b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001020012000000
320a0000000007000000e2f1f2efeef1eb008800880087039c009c008800720205000000
1402a801b6061c000000fb0240fe0000000000009001010000000002001054696d657320
4e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0102000400
0000f001010009000000320a0000000001000000502e8003050000001402c00239001c00
0000fb0240fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d61
6e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f00102000900
0000320a0000000001000000612e80030500000014021c0436031c000000fb0240fe0000
000000009001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5
c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f00101000a000000320a00000000
02000000c4ca8c048003050000001402c00283011c000000fb0240fe0000000000009001
000000010002001053796d626f6c007740000000080a0a90b7c5c677c0c5c67720c0c977
00003000040000002d01010004000000f001020009000000320a00000000010000003dca
80030500000014021c04020709000000320a0000000001000000d7ca8003af0000002606
0f0054014d6174685479706555554801050100050144534d543500001357696e416c6c42
61736963436f6465506167657300110554696d6573204e657720526f6d616e0011035379
6d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d5420457874726100120008214f47
0f450f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f43
5f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f4
5f410f0c01000100010202000200020001010100030001000400000a0100020083610002
04863d003d03000b00000100020083500003001b00000b0100020088310000010100000a
0100020083140403001b00000b01000200833204020083410402008342040200822e0000
0101000a020486c522d70200831a0403001b00000b01000200833f040200833e04020083
41040200833b040200822e0000010100000000000b00000026060f000c00ffffffff0100
00000000000008000000fa0200000000000000000000040000002d0102001c000000fb02
1000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0021008a010000
0000ffffffff20ea1200b9c1c677040000002d01030004000000f0010100030000000000

Приклад. Визначити допустиму тривалість знаходження робітників всередині
приміщення цеху з Кпосл. = 10, якщо роботи почались через tпоч. = 2 год.
після ядерної вибуху, а рівень радіації на 1 год. після вибуху Р1 = 250
Р/год. Для робітників встановлена доза опромінення Двст. = 25 Р.

Рішення: 1. Розраховуємо відношення

picscalex1000100090000038a0300000400d30000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02e004
80141300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffafffffff40140000
8f0400000b00000026060f000c004d617468547970650000100108000000fa0200001600
000000000002040000002d0100000500000014025002e2020500000013025002c40b0500
000014025002940d0500000013025002f311050000000902000000020500000014021d02
5e071c000000fb02c7fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010009000000320a
00000000010000003179720205000000140291045e061c000000fb02c7fe000000000000
9001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01020004000000f00101000a000000320a0000000002000000
2e2eef047202050000001402a8017a0e1c000000fb0240fe000000000000900100000000
0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000
040000002d01010004000000f00102000c000000320a000000000300000032353000e000
e0008003050000001402c0028b131c000000fb0240fe0000000000009001000000000002
001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977000030000400
00002d01020004000000f001010009000000320a0000000001000000312e800305000000
14021c04b00d1c000000fb0240fe0000000000009001000000000002001054696d657320
4e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0101000400
0000f00102000d000000320a000000000400000032353130e0009501e000800305000000
140291046c041c000000fb02c7fe0000000000009001010000cc0002001054696d657320
4e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0102000400
0000f001010012000000320a0000000007000000e2f1f2efeef1eb008800880087039c00
9c0088007202050000001402a801b6061c000000fb0240fe000000000000900101000000
0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000
040000002d01010004000000f001020009000000320a0000000001000000502e80030500
00001402c00239001c000000fb0240fe0000000000009001010000000002001054696d65
73204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d010200
04000000f001010009000000320a0000000001000000612e80030500000014021c043603
1c000000fb0240fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e657720526f
6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f0010200
0a000000320a0000000002000000c4ca8c048003050000001402c00283011c000000fb02
40fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c00774000000061090a41b7c5
c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f00101000c000000320a
00000000030000003d3d3d54b20a2f0680030500000014021c0402070a000000320a0000
000002000000d7d7a2088003d300000026060f009b014d6174685479706555558f010501
00050144534d543500001357696e416c6c4261736963436f646550616765730011055469
6d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e6577
0011044d5420457874726100120008214f470f450f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4
150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40
f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100010001020200020002000101
0100030001000400000a010002008361000204863d003d03000b00000100020083500003
001b00000b0100020088310000010100000a0100020083140403001b00000b0100020083
3204020083410402008342040200822e00000101000a020486c522d70200831a0403001b
00000b01000200833f040200833e0402008341040200833b040200822e00000101000000
0a0204863d003d03000b0000010002008832000200883500020088300000010002008832
000200883500020486c522d70200883100020088300000000204863d003d020088310000
00180b00000026060f000c00ffffffff010000000000000008000000fa02000000000000
00000000040000002d0101001c000000fb021000070000000000bc02000000cc01020222
53797374656d000000000a0021008a0100000000ffffffffe4e51200b9c1c67704000000
2d01030004000000f0010200030000000000

2. За графіком (рис. 4.1), на перетині вертикальної лінії для значення
відношення, а = 1, і горизонтальної лінії часу початку опромінення
tпоч.= 2 год. знаходимо допустиму тривалість роботи tpoб. = 6 год.

Висновок. У заданих умовах люди повинні працювати не більше 6 год. При
цьому доза опромінення не перевищить встановленої дози – 25 Р.

Визначення допустимого часу початку входу в зону зараження (початку
роботи в зоні) за заданою дозою опромінення

Рішення цієї задачі дозволяє відповісти на питання: коли можна починати
роботу в зоні радіоактивного забруднення відносно ядерного вибуху; щоб
отримана за час роботи доза опромінення не перевищила встановлену
величину.

Вихідні дані для визначення часу початку роботи в зоні забруднення:

Р1 – рівень радіації на 1 год. після вибуху, Р/год.;

Двст. – встановлена доза опромінення, Р;

tр. – тривалість роботи, год.;.

Кпосл.– коефіцієнт послаблення радіації.

За допомогою графіка (рис 4.1) визначають відносну величину “а”. Потім
за значенням “а” та встановленої тривалості роботи “tp.” за тим же
графіком визначають час початку роботи в зоні радіоактивного зараження
(t) відносно моменту вибуху.

Приклад. Визначити час початку роботи зміни в будівлі цеху, якщо
Кпосл. = 10, за умови, що тривалість роботи встановлена tроб. = 3 год.,
а рівень радіації через 2 години після вибуху склав Р2 = 250 Р/год. Для
робітників встановлена доза опромінення Двст. = 25 Р.

Рішення: 1. Визначаємо рівень радіації на 1 год. після вибуху.

picscalex100010009000003770200000400cd0000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c026002
c0191300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffb7ffffff80190000
170200000b00000026060f000c004d617468547970650000600008000000fa0200001600
000000000002040000002d0100000500000014024900f515050000001302090266150500
00000902000000020500000014021502ef001c000000fb02c7fe00000000000090010000
00000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d0101000c000000320a0000000003000000313232003b03030372020500
00001402a001a7091c000000fb0240fe0000000000009001000000000002001054696d65
73204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d010200
04000000f001010016000000320a000000000a000000323530322c3335373520e000e000
cd01d9008e007802e000e000e700b1001c000000fb0240fe0000000000009001000000cc
0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000
040000002d01010004000000f001020010000000320a0000000006000000d0e3eee42e2c
aa01b600e000e70079008003050000001402a00147001c000000fb0240fe000000000000
9001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01020004000000f00101000c000000320a0000000003000000
50504b7f18038c028003050000001402a001f9011c000000fb0240fe0000000000009001
000000010002001053796d626f6c007740000000a6060a80b7c5c677c0c5c67720c0c977
00003000040000002d01010004000000f00102000f000000320a00000000050000003dd7
3dd73d0032032403330447038003cd00000026060f008f014d6174685479706555558301
050100050144534d543500001357696e416c6c4261736963436f64655061676573001105
54696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e
65770011044d5420457874726100120008214f470f450f4150f4100f475f4150f21f1e41
50f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f410
0f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c010001000102020002000200
01010100030001000400000a0100020083500003001b00000b0100020088310000010100
0a0204863d003d020083500003001b00000b01000200883200000101000a020486c522d7
0200834b0003001b00000b01000200883200000101000a0204863d003d02008832000200
8835000200883000020486c522d702008832000200822c0002008833000204863d003d02
0088350002008837000200883500020081200003000b0600010002008120040001000200
8133040200813e0402008134040200812e0000000200822c000000000b00000026060f00
0c00ffffffff010000000000000008000000fa0200000000000000000000040000002d01
02001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00000000
0a0021008a0100000000ffffffffe4e51200b9c1c677040000002d01030004000000f001
0100030000000000

де К2 – коефіцієнт перерахунку на t = 2 год. знаходимо в додатку 16.

2. Визначаємо відносну величину:

picscalex100010009000003920300000400d80000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02e004
20161300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffafffffffe0150000
8f0400000b00000026060f000c004d617468547970650000100108000000fa0200001600
000000000002040000002d0100000500000014025002e2020500000013025002c40b0500
000014025002940d0500000013025002f311050000000902000000020500000014021d02
7a071c000000fb02c7fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010009000000320a
00000000010000003179720205000000140291045e061c000000fb02c7fe000000000000
9001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01020004000000f00101000a000000320a0000000002000000
2e2eef047202050000001402a801770e1c000000fb0240fe000000000000900100000000
0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000
040000002d01010004000000f00102000c000000320a000000000300000035373500e000
e0008003050000001402c002bc131c000000fb0240fe0000000000009001000000000002
001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977000030000400
00002d01020004000000f00101000c000000320a0000000003000000322c33f3d9008e00
80030500000014021c04b00d1c000000fb0240fe00000000000090010000000000020010
54696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000300004000000
2d01010004000000f00102000d000000320a000000000400000032353130e0009501e000
800305000000140291046c041c000000fb02c7fe0000000000009001010000cc00020010
54696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000300004000000
2d01020004000000f001010012000000320a0000000007000000e2f1f2efeef1eb008800
880087039c009c0088007202050000001402a8019a061c000000fb0240fe000000000000
9001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01010004000000f001020009000000320a0000000001000000
d02e8003050000001402c00239001c000000fb0240fe0000000000009001010000cc0002
001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977000030000400
00002d01020004000000f001010009000000320a0000000001000000e02e800305000000
14021c0436031c000000fb0240fe0000000000009001010000cc0002001054696d657320
4e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0101000400
0000f00102000a000000320a0000000002000000c4ca8c048003050000001402c0028301
1c000000fb0240fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c007740000000
21090af2b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f0010100
0c000000320a00000000030000003d3d3df6b20a2f0680030500000014021c0402070a00
0000320a0000000002000000d7d7a2088003d800000026060f00a5014d61746854797065
55559901050100050144534d543500001357696e416c6c4261736963436f646550616765
7300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f757269
6572204e65770011044d5420457874726100120008214f470f450f4150f4100f475f4150
f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f
4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100010001020200
0200020001010100030001000400000a010002008330040204863d003d03000b00000100
020083200403001b00000b0100020088310000010100000a0100020083140403001b0000
0b01000200833204020083410402008342040200822e00000101000a020486c522d70200
831a0403001b00000b01000200833f040200833e0402008341040200833b040200822e00
0001010000000a0204863d003d03000b0000010002008835000200883700020088350000
010002008832000200883500020486c522d70200883100020088300000000204863d003d
02008832000200822c0002008833000000010b00000026060f000c00ffffffff01000000
0000000008000000fa0200000000000000000000040000002d0101001c000000fb021000
070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0021008a0100000000
ffffffffe4e51200b9c1c677040000002d01030004000000f0010200030000000000

3. За графіком а = 2,3 та tроб. = 3 год. знаходимо початок роботи зміни
відносно вибуху tпоч. = 3,2 год.

Висновок. Робота в цеху може бути відновлена не раніше, ніж через 3,2
год. після ядерного вибуху. При цьому, люди за 3 год. роботи отримують
дозу опромінення не більше 25 Р.

Визначення допустимого часу початку долання зон радіоактивного
забруднення (початок виходу із зони) при заданій дозі опромінення.

При рішенні цієї задачі визначається ближчий час після ядерного вибуху,
коли можна буде починати долання зони забруднення (вихід із зони) при
умові, що доза опромінення людей не перевищить встановленої величини.

Вихідні дані при рішенні задачі:

Р(1), Р(2)…, Р(n) – рівні радіації в окремих ділянках маршруту на 1 год.
після вибуху, Р/год.;

l – довжина маршруту в зоні радіоактивного зараження, км;

V – швидкість руху, км/год.;

Кпосл.– коефіцієнт послаблення транспортних засобів;

Двст.– встановлена доза опромінення, Р.

Порядок рішення задачі:

Розраховується середній рівень радіації на маршруті на 1 год. відносно
ядерного вибуху за формулою:

picscalex100010009000003a30400000400d90000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c020005
20131300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffadffffffe0120000
ad0400000b00000026060f000c004d617468547970650000e00005000000090200000002
0500000014024d0227061c000000fb0267feb90000000000900100000001000200105379
6d626f6c0077400000002f080ad0b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01
000009000000320a0000000001000000287900000500000014024d0218071c000000fb02
67feb900000000009001000000010002001053796d626f6c00774000000072090aaeb7c5
c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001000009000000320a
0000000001000000297900000500000014024d02530a1c000000fb0267feb90000000000
9001000000010002001053796d626f6c0077400000002f080ad1b7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01000004000000f001010009000000320a0000000001000000
287900000500000014024d027f0b1c000000fb0267feb900000000009001000000010002
001053796d626f6c00774000000072090aafb7c5c677c0c5c67720c0c977000030000400
00002d01010004000000f001000009000000320a00000000010000002979000005000000
14024d026c101c000000fb0267feb900000000009001000000010002001053796d626f6c
0077400000002f080ad2b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0100000400
0000f001010009000000320a0000000001000000287900000500000014024d029d111c00
0000fb0267feb900000000009001000000010002001053796d626f6c0077400000007209
0ab0b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f00100000900
0000320a00000000010000002979000008000000fa020000160000000000000204000000
2d010000050000001402d0020405050000001302d0023c12050000001402360285061c00
0000fb02c7fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d61
6e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f00101000a00
0000320a000000000200000031324f047202050000001402b50327011c000000fb02c7fe
0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677
c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f00102000a000000320a0000
000002000000312eb901720205000000140240036f121c000000fb0240fe000000000000
9001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01020004000000f001010009000000320a0000000001000000
2c2e80030500000014023602ed101c000000fb02c7fe0000000000009001010000000002
001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977000030000400
00002d01010004000000f001020009000000320a00000000010000006e2e720205000000
1402b503b6011c000000fb02c7fe0000000000009001010000cc0002001054696d657320
4e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0102000400
0000f00101000a000000320a0000000002000000f1f088007202050000001402aa012e05
1c000000fb0240fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e657720526f
6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f0010200
0c000000320a0000000003000000d0d0d0d52c0419068003050000001402400347001c00
0000fb0240fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d61
6e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f00101000900
0000320a0000000001000000d0f080030500000014029c04340b1c000000fb0240fe0000
000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5
c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001020009000000320a00000000
010000006ef08003050000001402aa01f9071c000000fb0240fe00000000000090010000
00010002001053796d626f6c0077400000002f080ad7b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d01020004000000f00101000a000000320a00000000020000002b2b6704
80030500000014024003a50309000000320a00000000010000003d2b8003050000001402
aa018e0d1c000000fb0240fe000000000000900100000001000200104d54204578747261
0000000072090ab5b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000
f001020009000000320a00000000010000004b2b8003d900000026060f00a7014d617468
5479706555559b01050100050144534d543500001357696e416c6c4261736963436f6465
506167657300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c00110543
6f7572696572204e65770011044d5420457874726100120008214f470f450f4150f4100f
475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a
5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c01000100
010202000200020001010100030001000400000a0100020083200403001b00000b010002
00883100020083410402008340040200822e00000101000a0204863d003d03000b000001
00020083200403001b00000b010003000103000100020088310000020096280002009629
0000000101000a0204862b002b020083200403001b00000b010003000103000100020088
3200000200962800020096290000000101000a0204862b002b02009804ef02048b26204b
020083200403001b00000b0100030001030001000200836e000002009628000200962900
0000010100000a01000200836e0000000200822c000000740b00000026060f000c00ffff
ffff010000000000000008000000fa0200000000000000000000040000002d0102001c00
0000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a002100
8a0100000000ffffffff94f51200b9c1c677040000002d01030004000000f00101000300
00000000

де n – кількість вимірів рівнів радіації на маршруті.

Визначається відношення “а”:

picscalex100010009000003bb0200000400af0000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02e004
200c1300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffafffffffe00b0000
8f0400000b00000026060f000c004d617468547970650000100108000000fa0200001600
000000000002040000002d0100000500000014025002e2020500000013025002c40b0500
00000902000000020500000014021d025e071c000000fb02c7fe00000000000090010000
00000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d01010009000000320a0000000001000000317972020500000014029104
5e061c000000fb02c7fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f001
01000a000000320a00000000020000002e2eef04720205000000140291046c041c000000
fb02c7fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00
b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001020012000000
320a0000000007000000e2f1f2efeef1eb008800880087039c009c008800720205000000
1402a801b6061c000000fb0240fe0000000000009001010000000002001054696d657320
4e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0102000400
0000f001010009000000320a0000000001000000502e8003050000001402c00239001c00
0000fb0240fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d61
6e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f00102000900
0000320a0000000001000000612e80030500000014021c0436031c000000fb0240fe0000
000000009001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5
c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f00101000a000000320a00000000
02000000c4ca8c048003050000001402c00283011c000000fb0240fe0000000000009001
000000010002001053796d626f6c007740000000080a0a90b7c5c677c0c5c67720c0c977
00003000040000002d01010004000000f001020009000000320a00000000010000003dca
80030500000014021c04020709000000320a0000000001000000d7ca8003af0000002606
0f0054014d6174685479706555554801050100050144534d543500001357696e416c6c42
61736963436f6465506167657300110554696d6573204e657720526f6d616e0011035379
6d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d5420457874726100120008214f47
0f450f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f43
5f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f4
5f410f0c01000100010202000200020001010100030001000400000a0100020083610002
04863d003d03000b00000100020083500003001b00000b0100020088310000010100000a
0100020083140403001b00000b01000200833204020083410402008342040200822e0000
0101000a020486c522d70200831a0403001b00000b01000200833f040200833e04020083
41040200833b040200822e0000010100000000000b00000026060f000c00ffffffff0100
00000000000008000000fa0200000000000000000000040000002d0102001c000000fb02
1000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0021008a010000
0000ffffffff20ea1200b9c1c677040000002d01030004000000f0010100030000000000

Розраховується тривалість (час) руху в зоні радіоактивного забруднення.

picscalex100010009000003db01000004007e0000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c028004
c0041300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffafffffff80040000
2f0400000b00000026060f000c004d617468547970650000e00008000000fa0200001600
000000000002040000002d01000005000000140250020c03050000001302500263040500
0000090200000002050000001402a8016a031c000000fb0240fe00000000000090010100
00000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d01010009000000320a00000000010000006c798003050000001402c002
1d001c000000fb0240fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f001
010009000000320a0000000001000000d27980030500000014021c04fe021c000000fb02
40fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5
c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001020009000000320a
000000000100000056798003050000001402c002ad011c000000fb0240fe000000000000
9001000000010002001053796d626f6c007740000000ad020a7db7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01020004000000f001010009000000320a0000000001000000
3d7980037e00000026060f00f1004d617468547970655555e500050100050144534d5435
00001357696e416c6c4261736963436f6465506167657300110554696d6573204e657720
526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d54204578
74726100120008214f470f450f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425
f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f
412a5f445f45f45f45f45f410f0c01000100010202000200020001010100030001000400
000a010002008322040204863d003d03000b000001000200836c00000100020083560000
000000000b00000026060f000c00ffffffff010000000000000008000000fa0200000000
000000000000040000002d0101001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d000000000a0021008a0100000000ffffffffa8f21200b9c1c6770400
00002d01030004000000f0010200030000000000

За графіком, залежно від «а» і тривалості знаходження в зоні «T»
визначається допустимий час початку долання зони радіоактивного
забруднення відносно вибуху.

Приклад. Визначити допустимий час початку долання зони забруднення на
автомобілях, якщо рівні радіації в окремих ділянках маршруту на 1 год.
після ядерного вибуху складають:

picscalex930100090000039502000004009f00000000000500000002010100000005000
0000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02e0020
00b1300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffb7ffffffc00a00009
70200000b00000026060f000c004d617468547970650000a000050000000902000000020
50000001402430208011c000000fb0267feb900000000009001000000010002001053796
d626f6c007740000000df070af1b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d010
00009000000320a0000000001000000287900000500000014024302f9011c000000fb026
7feb900000000009001000000010002001053796d626f6c00774000000032090a9cb7c5c
677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001000009000000320a0
0000000010000002979000008000000fa0200001600000000000002040000002d0100000
5000000140249004b070500000013020902bc060500000014022c0266011c000000fb02c
7fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c
677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f001010009000000320a0
00000000100000031797202050000001402a00130041c000000fb0240fe0000000000009
001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c
97700003000040000002d01010004000000f00102000a000000320a00000000020000003
320e000b1001c000000fb0240fe0000000000009001000000cc0002001054696d6573204
e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000
000f001010010000000320a0000000006000000d0e3eee42e3baa01b600e000e70072008
003050000001402a00147001c000000fb0240fe000000000000900101000000000200105
4696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002
d01010004000000f001020009000000320a000000000100000050208003050000001402a
001e6021c000000fb0240fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c00774
0000000df070af4b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f
001010009000000320a00000000010000003d2080039f00000026060f0034014d6174685
479706555552801050100050144534d543500011357696e416c6c4261736963436f64655
06167657300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436
f7572696572204e65770011044d5420457874726100120008214f470f450f4150f4100f4
75f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5
f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c010001000
10202000200020001010100030001000400000a0100020083500003001b00000b0100030
001030001000200883100000200962800020096290000000101000a0204863d003d02008
83300020081200003000b06000100020081200400010002008133040200813e040200813
4040200812e0000000200823b0000000b00000026060f000c00ffffffff0100000000000
00008000000fa0200000000000000000000040000002d0101001c000000fb02100007000
0000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0021008a0100000000fffff
ffff8e21200b9c1c677040000002d01030004000000f0010200030000000000picscalex
920100090000039a0200000400a2000000000005000000020101000000050000000102ff
ffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02e002400c130000
0026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffb7ffffff000c0000970200000b
00000026060f000c004d617468547970650000a000050000000902000000020500000014
02430208011c000000fb0267feb900000000009001000000010002001053796d626f6c00
774000000072090aadb7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d010000090000
00320a000000000100000028790000050000001402430234021c000000fb0267feb90000
0000009001000000010002001053796d626f6c007740000000a4060a1ab7c5c677c0c5c6
7720c0c97700003000040000002d01010004000000f001000009000000320a0000000001
0000002979000008000000fa0200001600000000000002040000002d0100000500000014
02490082080500000013020902f3070500000014022c0289011c000000fb02c7fe000000
0000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c6
7720c0c97700003000040000002d01020004000000f001010009000000320a0000000001
00000032797202050000001402a00179041c000000fb0240fe0000000000009001000000
000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977000030
00040000002d01010004000000f00102000c000000320a0000000003000000343420aee0
00ee00b1001c000000fb0240fe0000000000009001000000cc0002001054696d6573204e
657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d010200040000
00f001010010000000320a0000000006000000d0e3eee42e3baa01b600e000e700720080
03050000001402a00147001c000000fb0240fe0000000000009001010000000002001054
696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d
01010004000000f001020009000000320a000000000100000050798003050000001402a0
0121031c000000fb0240fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c007740
00000072090ab0b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f0
01010009000000320a00000000010000003d798003a200000026060f0039014d61746854
79706555552d01050100050144534d543500011357696e416c6c4261736963436f646550
6167657300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f
7572696572204e65770011044d5420457874726100120008214f470f450f4150f4100f47
5f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f
48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100010001
0202000200020001010100030001000400000a0100020083500003001b00000b01000300
01030001000200883200000200962800020096290000000101000a0204863d003d020088
34000200883400020081200003000b06000100020081200400010002008133040200813e
0402008134040200812e0000000200823b000000010b00000026060f000c00ffffffff01
0000000000000008000000fa0200000000000000000000040000002d0101001c000000fb
021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0021008a0100
000000fffffffff8e21200b9c1c677040000002d01030004000000f00102000300000000
00picscalex780100090000039d0200000400a4000000000005000000020101000000050
000000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02e00
2e00c1300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffb7ffffffa00c000
0970200000b00000026060f000c004d617468547970650000a0000500000009020000000
2050000001402430208011c000000fb0267feb9000000000090010000000100020010537
96d626f6c00774000000005060a35b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0
1000009000000320a000000000100000028790000050000001402430221021c000000fb0
267feb900000000009001000000010002001053796d626f6c00774000000032090aacb7c
5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001000009000000320
a00000000010000002979000008000000fa0200001600000000000002040000002d01000
005000000140249001e0905000000130209028f080500000014022c027f011c000000fb0
2c7fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c
5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f001010009000000320
a000000000100000033797202050000001402a00135041c000000fb0240fe00000000000
09001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c
0c97700003000040000002d01010004000000f00102000d000000320a000000000400000
031393020e000e000ee00b1001c000000fb0240fe0000000000009001000000cc0002001
054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977000030000400000
02d01020004000000f001010010000000320a0000000006000000d0e3eee42e3baa01b60
0e000e70072008003050000001402a00147001c000000fb0240fe0000000000009001010
000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977000
03000040000002d01010004000000f001020009000000320a00000000010000005079800
3050000001402a0010e031c000000fb0240fe00000000000090010000000100020010537
96d626f6c00774000000005060a38b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0
1020004000000f001010009000000320a00000000010000003d798003a400000026060f0
03e014d6174685479706555553201050100050144534d543500011357696e416c6c42617
36963436f6465506167657300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d6
26f6c001105436f7572696572204e65770011044d5420457874726100120008214f470f4
50f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4
100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f4
10f0c01000100010202000200020001010100030001000400000a0100020083500003001
b00000b0100030001030001000200883300000200962800020096290000000101000a020
4863d003d020088310002008839000200883000020081200003000b06000100020081200
400010002008133040200813e0402008134040200812e0000000200823b0000000b00000
026060f000c00ffffffff010000000000000008000000fa0200000000000000000000040
000002d0101001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656
d000000000a0021008a0100000000ffffffff5ce31200b9c1c677040000002d010300040
00000f0010200030000000000picscalex730100090000039a0200000400a20000000000
05000000020101000000050000000102ffffff00050000002e0119000000050000000b02
00000000050000000c02e002400c1300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000
c0ffffffb7ffffff000c0000970200000b00000026060f000c004d617468547970650000
a00005000000090200000002050000001402430208011c000000fb0267feb90000000000
9001000000010002001053796d626f6c007740000000df070adfb7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01000009000000320a00000000010000002879000005000000
1402430234021c000000fb0267feb900000000009001000000010002001053796d626f6c
0077400000003f090a97b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0101000400
0000f001000009000000320a00000000010000002979000008000000fa02000016000000
00000002040000002d01000005000000140249007b080500000013020902ec0705000000
14022c0289011c000000fb02c7fe0000000000009001000000000002001054696d657320
4e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0102000400
0000f001010009000000320a000000000100000034797202050000001402a00172041c00
0000fb0240fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d61
6e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f00102000c00
0000320a0000000003000000363020e0e000ee00b1001c000000fb0240fe000000000000
9001000000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01020004000000f001010010000000320a0000000006000000
d0e3eee42e3baa01b600e000e70072008003050000001402a00147001c000000fb0240fe
0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677
c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001020009000000320a0000
00000100000050798003050000001402a00121031c000000fb0240fe0000000000009001
000000010002001053796d626f6c007740000000df070ae2b7c5c677c0c5c67720c0c977
00003000040000002d01020004000000f001010009000000320a00000000010000003d79
8003a200000026060f0039014d6174685479706555552d01050100050144534d54350001
1357696e416c6c4261736963436f6465506167657300110554696d6573204e657720526f
6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d542045787472
6100120008214f470f450f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f
425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a
5f445f45f45f45f45f410f0c01000100010202000200020001010100030001000400000a
0100020083500003001b00000b0100030001030001000200883400000200962800020096
290000000101000a0204863d003d02008836000200883000020081200003000b06000100
020081200400010002008133040200813e0402008134040200812e0000000200823b0000
00010b00000026060f000c00ffffffff010000000000000008000000fa02000000000000
00000000040000002d0101001c000000fb021000070000000000bc02000000cc01020222
53797374656d000000000a0021008a0100000000fffffffff8e21200b9c1c67704000000
2d01030004000000f0010200030000000000picscalex100010009000003950200000400
9f000000000005000000020101000000050000000102ffffff00050000002e0119000000
050000000b0200000000050000000c02e002400b1300000026060f001c00ffffffff0000
4d0010000000c0ffffffb7ffffff000b0000970200000b00000026060f000c004d617468
547970650000a00005000000090200000002050000001402430208011c000000fb0267fe
b900000000009001000000010002001053796d626f6c007740000000040a0ae2b7c5c677
c0c5c67720c0c97700003000040000002d01000009000000320a00000000010000002879
0000050000001402430225021c000000fb0267feb9000000000090010000000100020010
53796d626f6c00774000000032070ae4b7c5c677c0c5c67720c0c9770000300004000000
2d01010004000000f001000009000000320a00000000010000002979000008000000fa02
00001600000000000002040000002d010000050000001402490077070500000013020902
e8060500000014022c027f011c000000fb02c7fe00000000000090010000000000020010
54696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000300004000000
2d01020004000000f001010009000000320a000000000100000035797202050000001402
a0015c041c000000fb0240fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e65
7720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000
f00102000a000000320a00000000020000003320e000b1001c000000fb0240fe00000000
00009001000000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c677
20c0c97700003000040000002d01020004000000f001010010000000320a000000000600
0000d0e3eee42e3baa01b600e000e70072008003050000001402a00147001c000000fb02
40fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5
c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001020009000000320a
000000000100000050208003050000001402a00112031c000000fb0240fe000000000000
9001000000010002001053796d626f6c007740000000040a0ae5b7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01020004000000f001010009000000320a0000000001000000
3d2080039f00000026060f0034014d6174685479706555552801050100050144534d5435
00011357696e416c6c4261736963436f6465506167657300110554696d6573204e657720
526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d54204578
74726100120008214f470f450f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425
f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f
412a5f445f45f45f45f45f410f0c01000100010202000200020001010100030001000400
000a0100020083500003001b00000b010003000103000100020088350000020096280002
0096290000000101000a0204863d003d0200883300020081200003000b06000100020081
200400010002008133040200813e0402008134040200812e0000000200823b0000000b00
000026060f000c00ffffffff010000000000000008000000fa0200000000000000000000
040000002d0101001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374
656d000000000a0021008a0100000000fffffffff8e21200b9c1c677040000002d010300
04000000f0010200030000000000

Довжина маршруту l = 80 км, швидкість – 40 км/год.

Встановлена доза опромінення Двст. = 4 Р.

Рішення. 1. Визначаємо середній рівень радіації на маршруті через 1 год.
після вибуху.

picscalex1000100090000031f0600000400490100000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c020005
c0311300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffadffffff80310000
ad0400000b00000026060f000c004d617468547970650000e00005000000090200000002
0500000014024d02b4051c000000fb0267feb90000000000900100000001000200105379
6d626f6c00774000000005090adfb7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01
000009000000320a0000000001000000287900000500000014024d02a5061c000000fb02
67feb900000000009001000000010002001053796d626f6c0077400000007f050aa6b7c5
c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001000009000000320a
0000000001000000297900000500000014024d02e0091c000000fb0267feb90000000000
9001000000010002001053796d626f6c00774000000005090ae0b7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01000004000000f001010009000000320a0000000001000000
287900000500000014024d020c0b1c000000fb0267feb900000000009001000000010002
001053796d626f6c0077400000007f050aa7b7c5c677c0c5c67720c0c977000030000400
00002d01010004000000f001000009000000320a00000000010000002979000005000000
14024d02470e1c000000fb0267feb900000000009001000000010002001053796d626f6c
00774000000005090ae1b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0100000400
0000f001010009000000320a0000000001000000287900000500000014024d02600f1c00
0000fb0267feb900000000009001000000010002001053796d626f6c0077400000007f05
0aa8b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f00100000900
0000320a0000000001000000297900000500000014024d029b121c000000fb0267feb900
000000009001000000010002001053796d626f6c00774000000005090ae2b7c5c677c0c5
c67720c0c97700003000040000002d01000004000000f001010009000000320a00000000
01000000287900000500000014024d02c7131c000000fb0267feb9000000000090010000
00010002001053796d626f6c0077400000007f050aa9b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d01010004000000f001000009000000320a000000000100000029790000
0500000014024d0202171c000000fb0267feb90000000000900100000001000200105379
6d626f6c00774000000005090ae3b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01
000004000000f001010009000000320a0000000001000000287900000500000014024d02
1f181c000000fb0267feb900000000009001000000010002001053796d626f6c00774000
00007f050aaab7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001
000009000000320a00000000010000002979000008000000fa0200001600000000000002
040000002d010000050000001402d0029104050000001302d002be18050000001402d002
8e1a050000001302d002b428050000001402e9017f2e050000001302a903f02d05000000
1402360212061c000000fb02c7fe0000000000009001000000000002001054696d657320
4e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0102000400
0000f00101000f000000320a00000000050000003132333435004f045d045e045d047202
050000001402b503ef001c000000fb02c7fe000000000000900100000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01
010004000000f001020009000000320a0000000001000000317972020500000014022802
9c1a1c000000fb0240fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f001
010015000000320a0000000009000000333434313930363033007502e0005202e000e000
7c02e000750280030500000014024003762a1c000000fb0240fe00000000000090010000
00000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d01010004000000f00102000c000000320a000000000300000036302058
e000ee00b1001c000000fb0240fe0000000000009001000000cc0002001054696d657320
4e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0102000400
0000f00101000f000000320a0000000005000000d0e3eee42e00aa01b600e000e7008003
0500000014029c043b0e1c000000fb0240fe000000000000900100000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01
010004000000f00102000a000000320a00000000020000003535fa128003050000001402
b5037e011c000000fb02c7fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e65
7720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000
f00101000a000000320a0000000002000000f1f088007202050000001402aa01bb041c00
0000fb0240fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d61
6e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f00102000f00
0000320a0000000005000000d0d0d0d0d0002c0467045404670480030500000014024003
47001c000000fb0240fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f001
010009000000320a000000000100000050f08003050000001402aa0186071c000000fb02
40fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c0077400000007f050aafb7c5
c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f00102000d000000320a
00000000040000002b2b2b2b67045404670480030500000014022802be1b0d000000320a
00000000040000002b2b2b2b630312045c038003050000001402400332030c000000320a
00000000030000003d3d3d2bfd15f60f80034901000026060f0088024d61746854797065
55557c02050100050144534d543500001357696e416c6c4261736963436f646550616765
7300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f757269
6572204e65770011044d5420457874726100120008214f470f450f4150f4100f475f4150
f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f
4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100010001020200
0200020001010100030001000400000a0100020083500003001b00000b01000200883100
02008341040200834004000101000a0204863d003d03000b00000100020083200403001b
00000b0100030001030001000200883100000200962800020096290000000101000a0204
862b002b020083200403001b00000b010003000103000100020088320000020096280002
0096290000000101000a0204862b002b020083200403001b00000b010003000103000100
0200883300000200962800020096290000000101000a0204862b002b020083200403001b
00000b0100030001030001000200883400000200962800020096290000000101000a0204
862b002b020083200403001b00000b010003000103000100020088350000020096280002
009629000000010100000a0100020088350000000204863d003d03000b00000100020088
33000204862b002b020088340002008834000204862b002b020088310002008839000200
8830000204862b002b020088360002008830000204862b002b0200883300000100020088
350000000204863d003d02008836000200883000020081200003000b0600010002008120
0400010002008133040200813e0402008134040200812e00000000000b00000026060f00
0c00ffffffff010000000000000008000000fa0200000000000000000000040000002d01
02001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00000000
0a0021008a0100000000ffffffff94f51200b9c1c677040000002d01030004000000f001
0100030000000000

2. Визначаємо відношення:

picscalex1000100090000038d0300000400d50000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02e004
20161300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffafffffffe0150000
8f0400000b00000026060f000c004d617468547970650000100108000000fa0200001600
000000000002040000002d0100000500000014025002e2020500000013025002c40b0500
000014025002940d05000000130250026b10050000000902000000020500000014021d02
5e071c000000fb02c7fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010009000000320a
00000000010000003179720205000000140291045e061c000000fb02c7fe000000000000
9001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01020004000000f00101000a000000320a0000000002000000
2e2eef047202050000001402a801230e1c000000fb0240fe000000000000900100000000
0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000
040000002d01010004000000f00102000a000000320a00000000020000003630e0008003
050000001402c0022d121c000000fb0240fe000000000000900100000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01
020004000000f00101000f000000320a0000000005000000372c35205000e0008e00e700
700080030500000014021c04b00d1c000000fb0240fe0000000000009001000000000002
001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977000030000400
00002d01010004000000f00102000a000000320a00000000020000003432cd0180030500
0000140291046c041c000000fb02c7fe0000000000009001010000cc0002001054696d65
73204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d010200
04000000f001010012000000320a0000000007000000e2f1f2efeef1eb00880088008703
9c009c0088007202050000001402a801b6061c000000fb0240fe00000000000090010100
00000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d01010004000000f001020009000000320a000000000100000050328003
050000001402c00239001c000000fb0240fe000000000000900101000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01
020004000000f001010009000000320a0000000001000000613280030500000014021c04
36031c000000fb0240fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001
02000a000000320a0000000002000000c4ca8c048003050000001402c00283011c000000
fb0240fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c00774000000073070afc
b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f00101000c000000
320a00000000030000003d3d3de5b20aa70480030500000014021c0402070a000000320a
0000000002000000d7d7c9078003d500000026060f00a0014d6174685479706555559401
050100050144534d543500001357696e416c6c4261736963436f64655061676573001105
54696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e
65770011044d5420457874726100120008214f470f450f4150f4100f475f4150f21f1e41
50f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f410
0f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c010001000102020002000200
01010100030001000400000a010002008361000204863d003d03000b0000010002008350
0003001b00000b0100020088310000010100000a0100020083140403001b00000b010002
00833204020083410402008342040200822e00000101000a020486c522d70200831a0403
001b00000b01000200833f040200833e0402008341040200833b040200822e0000010100
00000a0204863d003d03000b000001000200883600020088300000010002008834000204
86c522d7020088320000000204863d003d02008837000200822c00020088350002008120
00020081500000000b00000026060f000c00ffffffff010000000000000008000000fa02
00000000000000000000040000002d0101001c000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d000000000a0021008a0100000000ffffffffe4e51200b9c1
c677040000002d01030004000000f0010200030000000000

де Кпосл. = 2 – коефіцієнт послаблення радіації автомобілів за додатком
17.

3. Визначаємо тривалість знаходження в зоні радіоактивного забруднення.

picscalex100010009000003d70200000400a30000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c028004
600e1300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffafffffff200e0000
2f0400000b00000026060f000c004d617468547970650000e00008000000fa0200001600
000000000002040000002d01000005000000140250020c03050000001302500263040500
000014025002330605000000130250021d0805000000090200000002050000001402a801
45061c000000fb0240fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0101000a000000320a
00000000020000003830e0008003050000001402c002e6091c000000fb0240fe00000000
00009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c677
20c0c97700003000040000002d01020004000000f00101000a000000320a000000000200
00003220ee0070001c000000fb0240fe0000000000009001000000cc0002001054696d65
73204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d010100
04000000f00102000d000000320a0000000004000000e3eee42eb600e000e70080030500
000014021c044f061c000000fb0240fe0000000000009001000000000002001054696d65
73204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d010200
04000000f00101000a000000320a00000000020000003430e0008003050000001402a801
6a031c000000fb0240fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001
020009000000320a00000000010000006c308003050000001402c0021d001c000000fb02
40fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5
c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f001010009000000320a
0000000001000000543080030500000014021c04fe021c000000fb0240fe000000000000
9001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01010004000000f001020009000000320a0000000001000000
56308003050000001402c002ad011c000000fb0240fe0000000000009001000000010002
001053796d626f6c00774000000010090a59b7c5c677c0c5c67720c0c977000030000400
00002d01020004000000f00101000c000000320a00000000030000003d3d3d5b2703ba03
8003a300000026060f003b014d6174685479706555552f01050100050144534d54350000
1357696e416c6c4261736963436f6465506167657300110554696d6573204e657720526f
6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d542045787472
6100120008214f470f450f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f
425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a
5f445f45f45f45f45f410f0c01000100010202000200020001010100030001000400000a
010002008354000204863d003d03000b000001000200836c000001000200835600000002
04863d003d03000b00000100020088380002008830000001000200883400020088300000
000204863d003d0200883200020081200002008133040200813e0402008134040200812e
000000010b00000026060f000c00ffffffff010000000000000008000000fa0200000000
000000000000040000002d0101001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d000000000a0021008a0100000000ffffffffe4e51200b9c1c6770400
00002d01030004000000f0010200030000000000

За графіком визначаємо час початку долання зони забруднення відносно
моменту вибуху (tпоч.). На перетині вертикальної лінії для значення а =
7,5 та кривої, що відповідає тривалості Т = 2, знаходимо tпоч. = 8,5
год.

Висновок. Зону радіоактивного забруднення дозволяється долати через 8,5
год. після ядерного вибуху. Згідно з цією умовою особовий склад отримає
дозу опромінення не більше встановленої.

picscalex1000100090000032902000002008b0000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c026002
60081300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffb7ffffff20080000
170200000b00000026060f000c004d617468547970650000600005000000090200000002
050000001402150299031c000000fb02c7fe000000000000900100000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01
000009000000320a00000000010000002e797202050000001402a001b6051c000000fb02
40fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5
c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f00100000a000000320a
00000000020000003420ee0070001c000000fb0240fe0000000000009001000000cc0002
001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977000030000400
00002d01000004000000f001010009000000320a0000000001000000d020800305000000
14021502a7011c000000fb02c7fe0000000000009001010000cc0002001054696d657320
4e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0101000400
0000f00100000c000000320a0000000003000000e2f1f256880088007202050000001402
a00171001c000000fb0240fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e65
7720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01000004000000
f001010009000000320a0000000001000000c4208003050000001402a0015e041c000000
fb0240fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c00774000000063060a30
b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001000009000000
320a00000000010000003d2080038b00000026060f000b014d617468547970655555ff00
050100050144534d543500001357696e416c6c4261736963436f64655061676573001105
54696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e
65770011044d5420457874726100120008214f470f450f4150f4100f475f4150f21f1e41
50f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f410
0f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c010001000102020002000200
01010100030001000400000a0100020083140403001b00000b0100020083320402008341
0402008342040200822e00000101000a0204863d003d0200883400020081200002008120
040000640b00000026060f000c00ffffffff01000000000000001c000000fb0210000700
00000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0021008a01000000000000
0000e4e51200b9c1c677040000002d01000004000000f0010100030000000000

Визначення необхідної кількості змін для виконання робіт у зонах
радіоактивного забруднення

З метою виключення переопромінення людей під час виконання заданого
обсягу робіт в умовах радіоактивного забруднення місцевості,
організовується позмінна робота.

Для визначення кількості змін необхідні певні вихідні дані:

Pt – рівень радіації через, одну годину після ядерного вибуху, Р/год.;

tp – тривалість виконання заданого обсягу роботи, год.;

tпоч. – час початку виконання робіт після ядерного вибуху, год.;

Двст. – встановлена доза опромінення, Р;

Кпосл. – коефіцієнт послаблення гама опромінення будівлями, спорудами, в
яких будуть працювати люди.

Необхідна кількість змін N визначається діленням сумарної дози
опромінення Д, яка може бути отримана за весь період роботи, на
встановлену дозу опромінення Двст. для кожної зміни:

picscalex100010009000003050300000400a80000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02e004
000a1300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffafffffffc0090000
8f0400000b00000026060f000c004d617468547970650000100108000000fa0200001600
000000000002040000002d0100000500000014025002bd050500000013025002b0090500
0000090200000002050000001402350399031c000000fb02c7fe00000000000090010000
00000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d01010009000000320a00000000010000002e7972020500000014029104
39091c000000fb02c7fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f001
010009000000320a00000000010000002e7972020500000014023503a7011c000000fb02
c7fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5
c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f00102000c000000320a
0000000003000000e2f1f281880088007202050000001402910447071c000000fb02c7fe
0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677
c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f00101000c000000320a0000
000003000000e2f1f287880088007202050000001402a801ca061c000000fb0240fe0000
000000009001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5
c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001020009000000320a00000000
01000000c4798003050000001402c00271001c000000fb0240fe00000000000090010100
00cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d01020004000000f001010009000000320a0000000001000000c4798003
0500000014021c0411061c000000fb0240fe0000000000009001010000cc000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01
010004000000f001020009000000320a0000000001000000c47980030500000014021d02
00081c000000fb02c7fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c00774000
000067060a84b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f001
010009000000320a000000000100000053797202050000001402c0025e041c000000fb02
40fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c0077400000008e080a8ab7c5
c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001020009000000320a
00000000010000003d798003a800000026060f0045014d61746854797065555539010501
00050144534d543500001357696e416c6c4261736963436f646550616765730011055469
6d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e6577
0011044d5420457874726100120008214f470f450f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4
150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40
f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100010001020200020002000101
0100030001000400000a0100020083140403001b00000b01000200833204020083410402
008342040200822e00000101000a0204863d003d03000b00000100020083140403001b00
000b0100020485a3035300010100000a0100020083140403001b00000b01000200833204
020083410402008342040200822e000001010000000000040b00000026060f000c00ffff
ffff010000000000000008000000fa0200000000000000000000040000002d0102001c00
0000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a002100
8a0100000000ffffffffe4e51200b9c1c677040000002d01030004000000f00101000300
00000000

Приклад. На об’єкті через дві години після ядерного вибуху рівень
радіації складав 43,5 Р/год. Необхідно визначити кількість змін,
необхідних для проведення робіт на відкритій місцевості та тривалість
роботи змін, якщо на виконання робіт необхідно затратити 11 годин.
Роботи почнуться через 5 годин після ядерного вибуху, встановлена доза
опромінення Двст. = 25 Р.

Рішення. 1. Виконуємо перерахунок рівня радіації на 1 год. після вибуху.

picscalex1000100090000037b0200000400cf0000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c026002
001a1300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffb7ffffffc0190000
170200000b00000026060f000c004d617468547970650000600008000000fa0200001600
000000000002040000002d01000005000000140249004b160500000013020902bc150500
00000902000000020500000014021502ef001c000000fb02c7fe00000000000090010000
00000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d0101000c000000320a0000000003000000313232d73b03030372020500
00001402a001a7091c000000fb0240fe0000000000009001000000000002001054696d65
73204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d010200
04000000f001010018000000320a000000000b00000034332c35322c333130302000e000
cb008e00c601d9008e005502e000e000ee00b1001c000000fb0240fe0000000000009001
000000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977
00003000040000002d01010004000000f001020010000000320a0000000006000000d0e3
eee42e2caa01b600e000e70079008003050000001402a00147001c000000fb0240fe0000
000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5
c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f00101000c000000320a00000000
0300000050504b0c18038c028003050000001402a001f9011c000000fb0240fe00000000
00009001000000010002001053796d626f6c00774000000007080a0db7c5c677c0c5c677
20c0c97700003000040000002d01010004000000f00102000f000000320a000000000500
00003dd73dd73d0032032403a50447038003cf00000026060f0094014d61746854797065
55558801050100050144534d543500001357696e416c6c4261736963436f646550616765
7300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f757269
6572204e65770011044d5420457874726100120008214f470f450f4150f4100f475f4150
f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f
4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100010001020200
0200020001010100030001000400000a0100020083500003001b00000b01000200883100
000101000a0204863d003d020083500003001b00000b01000200883200000101000a0204
86c522d70200834b0003001b00000b01000200883200000101000a0204863d003d020088
340002008833000200822c000200883500020486c522d702008832000200822c00020088
33000204863d003d020088310002008830000200883000020081200003000b0600010002
0081200400010002008133040200813e0402008134040200812e0000000200822c000000
0b00000026060f000c00ffffffff010000000000000008000000fa020000000000000000
0000040000002d0102001c000000fb021000070000000000bc02000000cc010202225379
7374656d000000000a0021008a0100000000ffffffff94f51200b9c1c677040000002d01
030004000000f0010100030000000000

де К2 – коефіцієнт перерахунку на 2 год., визначений у додатку 16.

2. Визначаємо сумарну дозу за весь час роботи:

picscalex100010009000003b405000004004a0100000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c020006
a0261300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffa1ffffff60260000
a10500000b00000026060f000c004d617468547970650000100105000000090200000002
0500000014029102f3051c000000fb02dffc090100000000900100000001000200105379
6d626f6c00774000000073070a64b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01
000009000000320a0000000001000000287900000500000014029102660e1c000000fb02
dffc0901000000009001000000010002001053796d626f6c00774000000007080a83b7c5
c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001000009000000320a
00000000010000002979000008000000fa0200001600000000000002040000002d010000
050000001402700383030500000013027003070f050000001402910238151c000000fb02
dffc0901000000009001000000010002001053796d626f6c00774000000073070a65b7c5
c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f001010009000000320a
0000000001000000287900000500000014029102dd1e1c000000fb02dffc090100000000
9001000000010002001053796d626f6c00774000000007080a84b7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01010004000000f001020009000000320a0000000001000000
297900000500000014027003d71005000000130270037e1f0500000014027701ec071c00
0000fb02c7fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d61
6e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f00101001900
0000320a000000000c000000302c32302c32302c32302c32a2005300a303a2005300f709
a2005300a604a20053007202050000001402b50227051c000000fb02c7fe000000000000
9001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01010004000000f00102000c000000320a0000000003000000
312e2e66ca03f5047202050000001402b105e40a1c000000fb02c7fe0000000000009001
000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977
00003000040000002d01020004000000f001010009000000320a00000000010000002e79
7202050000001402400291031c000000fb0240fe00000000000090010000000000020010
54696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000300004000000
2d01010004000000f001020013000000320a00000000080000003535313030353136540d
9501e000e000a801b404e0008003050000001402e00340211c000000fb0240fe00000000
00009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c677
20c0c97700003000040000002d01020004000000f00101000f000000320a000000000500
000037352c322000e000d2009c00ee0070001c000000fb0240fe00000000000090010000
00cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d01010004000000f00102000a000000320a0000000002000000d02cfc00
80030500000014023c05ba171c000000fb0240fe00000000000090010000000000020010
54696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000300004000000
2d01020004000000f001010009000000320a0000000001000000312c8003050000001402
b50221071c000000fb02c7fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e65
7720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000
f001020012000000320a0000000007000000efeef7eab3edf6369c009c00600392005800
9c007202050000001402b1059a081c000000fb02c7fe0000000000009001010000cc0002
001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977000030000400
00002d01020004000000f00101000d000000320a0000000004000000efeef1eb9c009c00
8800720205000000140240027f041c000000fb0240fe0000000000009001010000000002
001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977000030000400
00002d01010004000000f00102000c000000320a00000000030000005074746a1e029804
8003050000001402e00371001c000000fb0240fe0000000000009001010000cc00020010
54696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000300004000000
2d01020004000000f001010009000000320a0000000001000000c42c8003050000001402
3c0559071c000000fb0240fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e65
7720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000
f001020009000000320a0000000001000000ca2c8003050000001402770141071c000000
fb02c7fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c00774000000073070a6c
b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f00101000d000000
320a00000000040000002d2d2d2d9804ec0a9b0572020500000014024002f7091c000000
fb0240fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c00774000000007080a8b
b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f00102000c000000
320a00000000030000002dd72d6c020882078003050000001402e00324020c000000320a
00000000030000003d3d3d6c540d771080034a01000026060f008a024d61746854797065
55557e02050100050144534d543500001357696e416c6c4261736963436f646550616765
7300110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f757269
6572204e65770011044d5420457874726100120008214f470f450f4150f4100f475f4150
f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f
4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100010001020200
0200020001010100030001000400000a010002008314040204863d003d03000b00000100
0200883500020083500003001b00000b01000200883100000101000a0300010300010002
0083740003001d00000b01000200833f040200833e0402008347040200822e0000010002
048612222d02008830000200822c00020088320000000a02048612222d02008374000300
1d00000b01000200833a0402008356040200833d0402008346040200822e000001000204
8612222d02008830000200822c0002008832000000000a02009628000200962900000001
000200831a0403001b00000b01000200833f040200833e0402008341040200833b040200
822e000001010000000a0204863d003d03000b000001000200883500020486c522d70200
8831000200883000020088300003000103000100020088350003001c00000b0101010002
048612222d02008830000200822c00020088320000000a02048612222d02008831000200
88360003001c00000b0101010002048612222d02008830000200822c0002008832000000
000a0200962800020096290000000100020088310000000204863d003d02008837000200
8835000200822c000200883200020081200002008120040200812c0000000b0000002606
0f000c00ffffffff010000000000000008000000fa020000000000000000000004000000
2d0102001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000
00000a0021008a0100000000ffffffffe4e51200b9c1c677040000002d01030004000000
f0010100030000000000

де
picscalex100010009000003e40200000200ee0000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02a002
601f1300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffb7ffffff201f0000
570200000b00000026060f000c004d617468547970650000800005000000090200000002
0500000014021502dc021c000000fb02c7fe000000000000900100000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01
00000d000000320a00000000040000002e2e2e2e63048c04ae107202050000001402a001
da0d1c000000fb0240fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001
000010000000320a00000000060000003531313136204b02e0004002e000ee0070001c00
0000fb0240fe0000000000009001000000cc0002001054696d6573204e657720526f6d61
6e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01000004000000f00101001000
0000320a0000000006000000e3eee43b2031b600e000e7007e00e7058003050000001402
1502af001c000000fb02c7fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e65
7720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000
f00100001c000000320a000000000e000000eab3edf6efeef7f0eee1efeef1eb92005800
9c003a039c009c0040039c009c00100f9c009c0088007202050000001402a0012b001c00
0000fb0240fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d61
6e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01000004000000f00101000c00
0000320a0000000003000000747474a2c0045204b10f1c000000fb0240fe000000000000
9001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01010004000000f001000009000000320a0000000001000000
ca798003050000001402a001a1031c000000fb0240fe0000000000009001000000010002
001053796d626f6c00774000000010060a49b7c5c677c0c5c67720c0c977000030000400
00002d01000004000000f001010010000000320a00000000060000003d2b3d2b3d3d5704
980473021b03200b8003ee00000026060f00d2014d617468547970655555c60105010005
0144534d543500011357696e416c6c4261736963436f6465506167657300110554696d65
73204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e65770011
044d5420457874726100120008214f470f450f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f
4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f
417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c01000100010202000200020001010100
030001000400000a0100020083740003001b00000b01000200833a040200835604020083
3d0402008346040200822e00000101000a0204863d003d020083740003001b00000b0100
0200833f040200833e0402008347040200822e00000101000a0204862b002b0200837400
03001b00000b010002008340040200833e0402008331040200822e00000101000a020486
3d003d02008835000204862b002b020088310002008831000204863d003d020088310002
00883600020081200002008133040200813e0402008134040200813b0002008120000200
831a0403001b00000b01000200833f040200833e0402008341040200833b040200822e00
000101000a0204863d003d020088310000000b00000026060f000c00ffffffff01000000
000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000
00000a0021008a010000000001000000e4e51200b9c1c677040000002d01010004000000
f0010000030000000000 (для відкритої місцевості).

3. Визначаємо початок та тривалість роботи кожної зміни (відношення
«а»):

picscalex100010009000003860300000400d00000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02e004
e0131300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffafffffffa0130000
8f0400000b00000026060f000c004d617468547970650000100108000000fa0200001600
000000000002040000002d0100000500000014025002e2020500000013025002c40b0500
000014025002940d0500000013025002f010050000000902000000020500000014021d02
5e071c000000fb02c7fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010009000000320a
00000000010000003179720205000000140291045e061c000000fb02c7fe000000000000
9001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01020004000000f00101000a000000320a0000000002000000
2e2eef047202050000001402a801e10d1c000000fb0240fe000000000000900100000000
0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000
040000002d01010004000000f00102000c000000320a00000000030000003130308fe000
e0008003050000001402c002b9121c000000fb0240fe0000000000009001000000000002
001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977000030000400
00002d01020004000000f001010009000000320a0000000001000000342e800305000000
14021c04b00d1c000000fb0240fe0000000000009001000000000002001054696d657320
4e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0101000400
0000f00102000c000000320a000000000300000032353190e00095018003050000001402
91046c041c000000fb02c7fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e65
7720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000
f001010012000000320a0000000007000000e2f1f2efeef1eb008800880087039c009c00
88007202050000001402a801b6061c000000fb0240fe0000000000009001010000000002
001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977000030000400
00002d01010004000000f001020009000000320a0000000001000000502e800305000000
1402c00239001c000000fb0240fe0000000000009001010000000002001054696d657320
4e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0102000400
0000f001010009000000320a0000000001000000612e80030500000014021c0436031c00
0000fb0240fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d61
6e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f00102000a00
0000320a0000000002000000c4ca8c048003050000001402c00283011c000000fb0240fe
0000000000009001000000010002001053796d626f6c00774000000019060a93b7c5c677
c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f00101000c000000320a0000
0000030000003d3d3d3cb20a2c0580030500000014021c0402070a000000320a00000000
02000000d7d7a2088003d000000026060f0096014d6174685479706555558a0105010005
0144534d543500001357696e416c6c4261736963436f6465506167657300110554696d65
73204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e65770011
044d5420457874726100120008214f470f450f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f
4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f
417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c01000100010202000200020001010100
030001000400000a010002008361000204863d003d03000b00000100020083500003001b
00000b0100020088310000010100000a0100020083140403001b00000b01000200833204
020083410402008342040200822e00000101000a020486c522d70200831a0403001b0000
0b01000200833f040200833e0402008341040200833b040200822e000001010000000a02
04863d003d03000b00000100020088310002008830000200883000000100020088320002
00883500020486c522d7020088310000000204863d003d020088340000000b0000002606
0f000c00ffffffff010000000000000008000000fa020000000000000000000004000000
2d0101001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000
00000a0021008a0100000000ffffffffe4e51200b9c1c677040000002d01030004000000
f0010200030000000000

Початок роботи першої зміни визначаємо:

tпоч. = 5 год.

Тривалість роботи першої зміни tpоб.l знаходимо за графіком залежно від
«tпоч.» та «а»: tpоб.l = 2,25 год.

Початок та тривалість роботи наступних змін:

picscalex100010009000003e802000002000c0100000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02a002
c0271300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffb7ffffff80270000
570200000b00000026060f000c004d617468547970650000800005000000090200000002
05000000140215027f021c000000fb02c7fe000000000000900100000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01
000013000000320a00000000080000002e322e312e312e324e00c0044e00d1044e00b913
4e007202050000001402a0014e0f1c000000fb0240fe0000000000009001000000000002
001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977000030000400
00002d01010004000000f001000016000000320a000000000a00000035322c3235372c32
35207c02d9009c00e0008602e0009c00e000e70070001c000000fb0240fe000000000000
9001000000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01000004000000f001010019000000320a000000000c000000
e3eee42e2c203320e3eee42eb600e000e70070007000b805e0007000b600e000e7008003
0500000014021502af001c000000fb02c7fe0000000000009001010000cc000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01
010004000000f001000019000000320a000000000c000000efeef7efeef7f0eee1f0eee1
9c009c00d6039c009c00d3039c009c00cf129c009c007202050000001402a0012b001c00
0000fb0240fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720526f6d61
6e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01000004000000f00101000d00
0000320a0000000004000000747474740e05e50407148003050000001402a001ef031c00
0000fb0240fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c0077400000002808
0af7b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f00100001000
0000320a00000000060000003d2b3d2b3d3dea042b057302dd04cf0c80030c0100002606
0f000e024d6174685479706555550202050100050144534d543500011357696e416c6c42
61736963436f6465506167657300110554696d6573204e657720526f6d616e0011035379
6d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d5420457874726100120008214f47
0f450f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f43
5f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f4
5f410f0c01000100010202000200020001010100030001000400000a0100020083740003
001b00000b01000200833f040200833e0402008347040200822e00020088320000010100
0a0204863d003d020083740003001b00000b01000200833f040200833e04020083470402
00822e000200883100000101000a0204862b002b020083740003001b00000b0100020083
40040200833e0402008331040200822e000200883100000101000a0204863d003d020088
35000204862b002b02008832000200822c00020088320002008835000204863d003d0200
8837000200822c0002008832000200883500020081200002008133040200813e04020081
34040200812e000200812c000200812000020083740003001b00000b0100020083400402
00833e0402008331040200822e000200883200000101000a0204863d003d020088330002
0081200002008133040200813e0402008134040200812e0000000b00000026060f000c00
ffffffff01000000000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc01020222
53797374656d000000000a0021008a010000000000000000e4e51200b9c1c67704000000
2d01000004000000f0010100030000000000

picscalex100010009000003ed02000002000f0100000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02a002
a0281300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffb7ffffff60280000
570200000b00000026060f000c004d617468547970650000800005000000090200000002
05000000140215027f021c000000fb02c7fe000000000000900100000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01
000013000000320a00000000080000002e332e322e322e334e00b7044e00e9044e007914
4e007202050000001402a0017c0f1c000000fb0240fe0000000000009001000000000002
001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977000030000400
00002d01010004000000f001000018000000320a000000000b000000372c32353331302c
32352000e0009c00e0006e025502e000d9009c00e000e70070001c000000fb0240fe0000
000000009001000000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5
c67720c0c97700003000040000002d01000004000000f001010019000000320a00000000
0c000000e3eee42e2c203620e3eee42eb600e000e70070007000b605ee007000b600e000
e70080030500000014021502af001c000000fb02c7fe0000000000009001010000cc0002
001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977000030000400
00002d01010004000000f001000019000000320a000000000c000000efeef7efeef7f0ee
e1f0eee19c009c00cd039c009c00eb039c009c008f139c009c007202050000001402a001
2b001c000000fb0240fe0000000000009001010000000002001054696d6573204e657720
526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01000004000000f001
01000d000000320a0000000004000000747474740505fd04c7148003050000001402a001
e6031c000000fb0240fe0000000000009001000000010002001053796d626f6c00774000
00004a070ad6b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001
000010000000320a00000000060000003d2b3d2b3d3d02054305d6047302750d80030f01
000026060f0013024d6174685479706555550702050100050144534d543500011357696e
416c6c4261736963436f6465506167657300110554696d6573204e657720526f6d616e00
110353796d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d54204578747261001200
08214f470f450f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100
f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45
f45f45f45f410f0c01000100010202000200020001010100030001000400000a01000200
83740003001b00000b01000200833f040200833e0402008347040200822e000200883300
000101000a0204863d003d020083740003001b00000b01000200833f040200833e040200
8347040200822e000200883200000101000a0204862b002b020083740003001b00000b01
0002008340040200833e0402008331040200822e000200883200000101000a0204863d00
3d02008837000200822c00020088320002008835000204862b002b02008833000204863d
003d020088310002008830000200822c0002008832000200883500020081200002008133
040200813e0402008134040200812e000200812c000200812000020083740003001b0000
0b010002008340040200833e0402008331040200822e000200883300000101000a020486
3d003d0200883600020081200002008133040200813e0402008134040200812e00000000
0b00000026060f000c00ffffffff01000000000000001c000000fb021000070000000000
bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0021008a010000000000000000f8e2
1200b9c1c677040000002d01000004000000f0010100030000000000

Висновок. Роботи на об’єкті необхідно проводити трьома змінами.

Тривалість роботи змін:

1-ша – 2,25 год., 2-га – 3 год., 3-я – 6 год.

Визначення можливих втрат, під час, дії на радіоактивно забрудненій
місцевості

Можливі втрати робітників та службовців, особового складу формуванні ЦО
та населення визначаються залежно від дози опромінення, яку вони можуть
отримати за певний час і умов, в яких вони знаходяться на зараженій
місцевості.

При повторному опроміненні людей необхідно’враховувати залишкову дозу.
опромінення Дзалишк., тобто частку дози опромінення, отриману раніше,
але організм не повністю відновив свою діяльність. Організм людини має
властивість до 90% відновлювати свою діяльність. Процес відновлення
починається через 4 доби з моменту першого опромінення. Значення
залишкової дози опромінення залежить від часу, який пройшов після
опромінення.

Як бачимо, половина отриманої дози (50%) відновлюється приблизно за 28 –
30 діб (4 тижні), 10% отриманої дози не відновлюється.

Порядок розрахунку радіаційних втрат:

1. Визначається доза опромінення, яку можуть отримати люди за весь час
знаходження на радіоактивно забрудненій місцевості з врахуванням
коефіцієнту послаблення.

2. Визначається залишкова доза опромінення, яка сумується з отриманою
дозою опромінення.

3. За табл. 2.7 визначаються можливі радіаційні втрати (втрата
працездатності) згідно з сумарною дозою опромінення та часу її
отримання.

Таблиця 2.7 — Втрата людьми працездатності внаслідок зовнішнього
опромінення

Сумарна доза радіації, РПроцент радіаційних втрат за час обслуговування,
дібСумарна доза радіації, РПроцент радіаційних втрат за час
обслуговування,
діб410203041020301000000275958065501255200300100958065150157503251009890
801753020105350100100959020050302010400100100100952257050352550010010010
010025085655035——

Приклад. Через 5 годин після ядерного вибуху територія об’єкта підпала
радіоактивному забрудненню з рівнем радіації P5 = 120 Р/год. Визначити
можливі втрати робітників та службовців об’єкта, якщо вони будуть
працювати у виробничих одноповерхових будівлях з моменту забруднення
(tпоч. = 5 год.) протягом tроб. = 12 год. За два тижні до цього
робітники отримали дозу опромінення 44 Р.

Рішення. 1. Визначаємо дозу опромінення, яку отримають робітники і
службовці за встановлений час роботи у виробничих будівлях.

picscalex100010009000003ac0500000400450100000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c020006
20251300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffa1ffffffe0240000
a10500000b00000026060f000c004d617468547970650000100105000000090200000002
0500000014029102f3051c000000fb02dffc090100000000900100000001000200105379
6d626f6c007740000000070a0af0b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01
000009000000320a0000000001000000287900000500000014029102660e1c000000fb02
dffc0901000000009001000000010002001053796d626f6c00774000000085090a86b7c5
c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001000009000000320a
00000000010000002979000008000000fa0200001600000000000002040000002d010000
050000001402700383030500000013027003070f05000000140291024d151c000000fb02
dffc0901000000009001000000010002001053796d626f6c007740000000070a0af1b7c5
c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f001010009000000320a
0000000001000000287900000500000014029102f91e1c000000fb02dffc090100000000
9001000000010002001053796d626f6c00774000000085090a87b7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01010004000000f001020009000000320a0000000001000000
297900000500000014027003d71005000000130270039a1f0500000014027701ec071c00
0000fb02c7fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d61
6e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f00101001900
0000320a000000000c000000302c32302c32302c32302c32a2005300a303a20053000c0a
a2005300ad04a20053007202050000001402b50227051c000000fb02c7fe000000000000
9001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01010004000000f00102000c000000320a0000000003000000
312e2ef2ca03f5047202050000001402b105e40a1c000000fb02c7fe0000000000009001
000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977
00003000040000002d01020004000000f001010009000000320a00000000010000002e79
7202050000001402400291031c000000fb0240fe00000000000090010000000000020010
54696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000300004000000
2d01010004000000f001020013000000320a00000000080000003535383238353137540d
b101e000e000a101b404e0008003050000001402e00355211c000000fb0240fe00000000
00009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c677
20c0c97700003000040000002d01020004000000f00101000c000000320a000000000300
000039332089e000e00070001c000000fb0240fe0000000000009001000000cc00020010
54696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000300004000000
2d01010004000000f00102000a000000320a0000000002000000d02cfc00800305000000
14023c05c8171c000000fb0240fe0000000000009001000000000002001054696d657320
4e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0102000400
0000f001010009000000320a0000000001000000372c8003050000001402b50221071c00
0000fb02c7fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d61
6e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f00102001200
0000320a0000000007000000efeef7eab3edf6379c009c006003920058009c0072020500
00001402b1059a081c000000fb02c7fe0000000000009001010000cc0002001054696d65
73204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d010200
04000000f00101000d000000320a0000000004000000efeef1eb9c009c00880072020500
0000140240027f041c000000fb0240fe0000000000009001010000000002001054696d65
73204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d010100
04000000f00102000c000000320a0000000003000000507474f61e029804800305000000
1402e00371001c000000fb0240fe0000000000009001010000cc0002001054696d657320
4e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d0102000400
0000f001010009000000320a0000000001000000c42c80030500000014023c0559071c00
0000fb0240fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d61
6e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f00102000900
0000320a0000000001000000ca2c8003050000001402770141071c000000fb02c7fe0000
000000009001000000010002001053796d626f6c007740000000070a0af8b7c5c677c0c5
c67720c0c97700003000040000002d01020004000000f00101000d000000320a00000000
040000002d2d2d2d9804010ba20572020500000014024002f7091c000000fb0240fe0000
000000009001000000010002001053796d626f6c00774000000085090a8eb7c5c677c0c5
c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f00102000c000000320a00000000
030000002dd72df8020897078003050000001402e00324020c000000320a000000000300
00003d3d3df8540d931080034501000026060f0080024d61746854797065555574020501
00050144534d543500001357696e416c6c4261736963436f646550616765730011055469
6d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e6577
0011044d5420457874726100120008214f470f450f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4
150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40
f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100010001020200020002000101
0100030001000400000a010002008314040204863d003d03000b00000100020088350002
0083500003001b00000b01000200883100000101000a0300010300010002008374000300
1d00000b01000200833f040200833e0402008347040200822e0000010002048612222d02
008830000200822c00020088320000000a02048612222d020083740003001d00000b0100
0200833a0402008356040200833d0402008346040200822e0000010002048612222d0200
8830000200822c0002008832000000000a02009628000200962900000001000200831a04
03001b00000b01000200833f040200833e0402008341040200833b040200822e00000101
0000000a0204863d003d03000b000001000200883500020486c522d70200883800020088
3200020088380003000103000100020088350003001c00000b0101010002048612222d02
008830000200822c00020088320000000a02048612222d0200883100020088370003001c
00000b0101010002048612222d02008830000200822c0002008832000000000a02009628
00020096290000000100020088370000000204863d003d02008839000200883300020081
200002008120040200812c0000000b00000026060f000c00ffffffff0100000000000000
08000000fa0200000000000000000000040000002d0102001c000000fb02100007000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0021008a0100000000ffffffff
e4e51200b9c1c677040000002d01030004000000f0010100030000000000

де Р1 – рівень радіації, перерахований на 1 год. після вибуху за
допомогою коефіцієнта перерахунку на 5 годин, знайденого в додатку 16.

picscalex100010009000003770200000400cd0000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c026002
60191300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffb7ffffff20190000
170200000b00000026060f000c004d617468547970650000600008000000fa0200001600
000000000002040000002d0100000500000014024900a615050000001302090217150500
00000902000000020500000014021502ef001c000000fb02c7fe00000000000090010000
00000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c9770000
3000040000002d0101000c000000320a0000000003000000313535653103f40272020500
00001402a00158091c000000fb0240fe0000000000009001000000000002001054696d65
73204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d010200
04000000f001010016000000320a000000000a000000313230362c3938323820e000e000
c601d9008e007f02e000e000e700b1001c000000fb0240fe0000000000009001000000cc
0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000
040000002d01010004000000f001020010000000320a0000000006000000d0e3eee42e2c
aa01b600e000e70079008003050000001402a00147001c000000fb0240fe000000000000
9001010000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01020004000000f00101000c000000320a0000000003000000
50504b5018037d028003050000001402a001f9011c000000fb0240fe0000000000009001
000000010002001053796d626f6c0077400000005d090a51b7c5c677c0c5c67720c0c977
00003000040000002d01010004000000f00102000f000000320a00000000050000003dd7
3dd73d002303150302044e038003cd00000026060f008f014d6174685479706555558301
050100050144534d543500001357696e416c6c4261736963436f64655061676573001105
54696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e
65770011044d5420457874726100120008214f470f450f4150f4100f475f4150f21f1e41
50f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f410
0f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c010001000102020002000200
01010100030001000400000a0100020083500003001b00000b0100020088310000010100
0a0204863d003d020083500003001b00000b01000200883500000101000a020486c522d7
0200834b0003001b00000b01000200883500000101000a0204863d003d02008831000200
8832000200883000020486c522d702008836000200822c0002008839000204863d003d02
0088380002008832000200883800020081200003000b0600010002008120040001000200
8133040200813e0402008134040200812e0000000200822c000000000b00000026060f00
0c00ffffffff010000000000000008000000fa0200000000000000000000040000002d01
02001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00000000
0a0021008a0100000000ffffffff48e61200b9c1c677040000002d01030004000000f001
0100030000000000

tкінц. – час закінчення роботи в зоні радіоактивного забруднення
відносно моменту вибуху.

picscalex1000100090000038f0200000200d10000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c02a002
c0181300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffb7ffffff80180000
570200000b00000026060f000c004d617468547970650000800005000000090200000002
0500000014021502dc021c000000fb02c7fe000000000000900100000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01
00000c000000320a00000000030000002e2e2ed063048c047202050000001402a001da0d
1c000000fb0240fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f
6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f0010000
10000000320a00000000060000003531323137204b02e0006302e000f50070001c000000
fb0240fe0000000000009001000000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00
b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01000004000000f00101000d000000
320a0000000004000000e3eee42eb600e000e70080030500000014021502af001c000000
fb02c7fe0000000000009001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00
b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001000016000000
320a000000000a000000eab3edf6efeef7f0eee1920058009c003a039c009c0040039c00
9c007202050000001402a0012b001c000000fb0240fe0000000000009001010000000002
001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c977000030000400
00002d01000004000000f00101000c000000320a00000000030000007474740fc0045204
8003050000001402a001a1031c000000fb0240fe00000000000090010000000100020010
53796d626f6c00774000000089090a10b7c5c677c0c5c67720c0c9770000300004000000
2d01010004000000f00100000f000000320a00000000050000003d2b3d2b3d0057049804
73023e038003d100000026060f0097014d6174685479706555558b01050100050144534d
543500001357696e416c6c4261736963436f6465506167657300110554696d6573204e65
7720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d5420
457874726100120008214f470f450f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445
f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4
100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c0100010001020200020002000101010003000100
0400000a0100020083740003001b00000b01000200833a0402008356040200833d040200
8346040200822e00000101000a0204863d003d020083740003001b00000b01000200833f
040200833e0402008347040200822e00000101000a0204862b002b020083740003001b00
000b010002008340040200833e0402008331040200822e00000101000a0204863d003d02
008835000204862b002b020088310002008832000204863d003d02008831000200883700
020081200002008133040200813e0402008134040200812e000000000b00000026060f00
0c00ffffffff01000000000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d000000000a0021008a010000000000000000e4e51200b9c1c6770400
00002d01000004000000f0010100030000000000

Кпосл. = 7 – коефіцієнт послаблення радіоактивного випромінення
виробничою одноповерховою будівлею за додатком 17.

2. Визначаємо залишкову дозу опромінення.

Залишкова доза опромінення визначається залежно від часу після
опромінення. За два тижні залишкова доза складає 75% від першого
опромінення і дорівнює
picscalex1000100090000034502000002009d0000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c026002
600d1300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffb7ffffff200d0000
170200000b00000026060f000c004d617468547970650000600005000000090200000002
050000001402150259031c000000fb02c7fe000000000000900100000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01
000009000000320a00000000010000002e797202050000001402a00176051c000000fb02
40fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5
c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001000012000000320a
00000000070000003434302c37352000e000c601d9009500e000e70070001c000000fb02
40fe0000000000009001000000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5
c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01000004000000f00101000a000000320a
0000000002000000d02efc0080030500000014021502b9011c000000fb02c7fe00000000
00009001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c677
20c0c97700003000040000002d01010004000000f00100000c000000320a000000000300
0000e7e0eb107a009c007202050000001402a00171001c000000fb0240fe000000000000
9001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01000004000000f001010009000000320a0000000001000000
c42e8003050000001402a0011e041c000000fb0240fe0000000000009001000000010002
001053796d626f6c00774000000089090ae0b7c5c677c0c5c67720c0c977000030000400
00002d01010004000000f00100000a000000320a00000000020000003dd7530380039d00
000026060f002f014d6174685479706555552301050100050144534d543500011357696e
416c6c4261736963436f6465506167657300110554696d6573204e657720526f6d616e00
110353796d626f6c001105436f7572696572204e65770011044d54204578747261001200
08214f470f450f4150f4100f475f4150f21f1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100
f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45
f45f45f45f410f0c01000100010202000200020001010100030001000400000a01000200
83140403001b00000b0100020083370402008330040200833b040200822e00000101000a
0204863d003d02008834000200883400020486c522d702008830000200822c0002008837
000200883500020081200002008120040200812e000000000b00000026060f000c00ffff
ffff01000000000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc010202225379
7374656d000000000a0021008a010000000000000000e4e51200b9c1c677040000002d01
000004000000f0010100030000000000

Знаходимо сумарну дозу радіації:

picscalex1000100090000035e0200000200ad0000000000050000000201010000000500
00000102ffffff00050000002e0119000000050000000b0200000000050000000c026002
00171300000026060f001c00ffffffff00004d0010000000c0ffffffb7ffffffc0160000
170200000b00000026060f000c004d617468547970650000600005000000090200000002
05000000140215029c061c000000fb02c7fe000000000000900100000000000200105469
6d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01
000009000000320a00000000010000002e797202050000001402a001dd0b1c000000fb02
40fe0000000000009001000000000002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5
c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f001000013000000320a
00000000080000003333393331323620e0006702e0005502e000e000ee0070001c000000
fb0240fe0000000000009001000000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00
b7c5c677c0c5c67720c0c97700003000040000002d01000004000000f00101000a000000
320a0000000002000000d02efc0080030500000014021502fc041c000000fb02c7fe0000
000000009001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5
c67720c0c97700003000040000002d01010004000000f00100000c000000320a00000000
03000000e7e0ebdd7a009c007202050000001402a00171001c000000fb0240fe00000000
00009001010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e00b7c5c677c0c5c677
20c0c97700003000040000002d01000004000000f00101000c000000320a000000000300
0000c4c4c4ca43032c058003050000001402a00124021c000000fb0240fe000000000000
9001000000010002001053796d626f6c00774000000098090acbb7c5c677c0c5c67720c0
c97700003000040000002d01010004000000f00100000f000000320a0000000005000000
3d2b3d2b3d0031053e034c0353038003ad00000026060f0050014d617468547970655555
4401050100050144534d543500011357696e416c6c4261736963436f6465506167657300
110554696d6573204e657720526f6d616e00110353796d626f6c001105436f7572696572
204e65770011044d5420457874726100120008214f470f450f4150f4100f475f4150f21f
1e4150f4150f4100f445f425f48f425f4100f4100f435f4100f48f45f42a5f48f48f4100
f4100f40f48f417f48f4100f412a5f445f45f45f45f45f410f0c01000100010202000200
020001010100030001000400000a010002008314040204863d003d020083140403001b00
000b0100020083370402008330040200833b040200822e00000101000a0204862b002b02
008314040204863d003d020088330002008833000204862b002b02008839000200883300
0204863d003d020088310002008832000200883600020081200002008120040200812e00
00000b00000026060f000c00ffffffff01000000000000001c000000fb02100007000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0021008a010000000000000000
e4e51200b9c1c677040000002d01000004000000f0010100030000000000

3. За табл. 4.7 визначаємо можливі радіаційні втрати. Вони складають 5%.

Висновок. Проведення робіт в умовах, радіоактивного забруднення призведе
до лереолромінення людей, можливі втрати до 5%. Необхідно скоротити
тривалість робіт, або пізніше починати роботи.

Тема 3. ВИЯВЛЕННЯ І ОЦІНКА ХІМІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ

1. Поняття про хімічну обстановку

Хім. обстановка є наслідкoм аварій(катастроф) на хім. небезпечних ОНГ,а
в військовий час-внаслідок використання хім. зброї.

Під хім. обстановкою будeмо розуміти масштаби і характер зараження
повітря, території сильнодіючими отруйними речовинами, або отруйними
речовинами і їх можливий вплив на роботу ОНГ, дії формувань і
життєдіяльність населення.

Сильнодіючі отруйні речовини(СДОР) — цe хім. рeчoвини, які
використовуються у виробництві, а при аварії можуть привести до
зараження повітря з небезпечною для людини концентрацією.

Масштаб зараження визначається параметрами зон зараження. Зона зараження
СДОР(ОР)-територія, яка заражена СДОР (ОР) в небезпечних для життя людей
концентраціях. Площа зони можливого хім. зараження — площа території, в
межах якої може переміщуватися хмара СДОР (ОР). Масштаби зараження СДОР,
в залежності від їх фізичних властивостей і агрегатного стану,
розраховуються по первинній та вторинній хмарам.

Первинна хмара — хмара СДОР, яка виникає внаслідок раптового переходу в
атмосферу частини вмістимого ємності з СДОР при її руйнації. Вторинна
хмара — хмара СДОР, яка виникає внаслідок випаровування вилитої речовини
з підстилаючої поверхні.

Зовнішні кордони зони зараження СДОР розраховуються по граничній
токсодозі при інгаляційній дії на організм людини.

Гранична токсодоза-інгаляційна доза, викликаючи початкові симптоми
ураження.

Виявлення і оцінка хім. обстановки може здійснюватися як методом
прогнозування, так і за даними розвідки. Прогнозування може
здійснюватись як до, так і після аварії на хім. небезпечному об’єкті,
або використання ОР.

Початковими даними для виявлення і оцінки хім. обстановки є:

— тип і кількість СДОР (ОР), засоби доставки ОР;

— місце впливу викиду СДОР (використання ОР);

— час впливу викиду СДОР (використання ОР);

— метеоумови (cв, V cв, ступень вертикальної стійкості повітря, для ОР
температура повітря і поверхні землі;

— топографічні умови місцевості і характер забудови на шляху
розповсюдження зараженого повітря;

— умови зараження і харaктeр впливу (викиду) отруйних речовин;

— ступень захищеності людей.

При прогнозуванні хім. обстановки визначають:

1) глибину зони зараження СДОР (ОР);

2) площу зони зараження СДОР (ОР);

3) час відходу зараженого повітря до об’єкту;

4) тривалість поважаючої дії СДОР.

Крім цього, при прогнозуванні хім. обстановки, створеної внаслідок
застосування ОР, можуть визначатись інші параметри (час перебування в
засобах захисту шкіри, можливі втрати та ін).

2. Прогнозування хім. обстановки на хім. небезпечних ОНГ

Прогнозування глибини зони зараження при аваріях на хімічно небезпечних
об’єктах.

Розрахунок глибини зони зараження здійснюється в наступній
послідовності:

1.Визначається еквівалентна кількість речовини по первинній хмарі (в
тонах):

Q э1 = К 1 ·К 3 ·К 5 ·К 7 ·Q o

дe К 1 -к-т,який залежить від умов збереження СДОР (табл.1, для
стиснутих газів К 1 =1);К 3 -к-т,який дорівнює відношенню токсодози
хлору до порогової токсодози другої СДОР (табл.1); К 5 -к-т, який
враховує ступень вертикальної стійкості повітря: для інверсії К 5 =1;
ізотермії-К 5 =0.23; конвекції-К 5 =0.08;К 7 -к-т,який враховує вплив
температури повітря(табл.1,для стиснутих газів К 7 =1); Q o — кількість
викинутої (вилитої) при аварії отруйної речовини, т.д. При аваріях на
сховищах стиснутого газу Qo розраховується по формулі:

Q0=dVx

де d -щільність СДОР, т/м 3 (табл.1), V x -об’єм сховища, м 3.

При аваріях на газопроводі:

Q0=ndVr/100

де П -процентна концентрація СДОР в природному газі;

V r -об’єм секції газопроводу між автоматичними вимикачами,м3.

Примітка. При визначенні Q э 1 для зріджених газів, які не ввійшли в
табл.2, К 7 приймaєтьcя рівним 1, а.

K 1 = С p · T/ H иcп

де С р -питома теплоємність рідкої СДОР, кдж/кг град; T-різниця
температур рідкої СДОР до і після руйнaції ємності; H исп -питома
теплота випаровування рідкої СДОР при Т випаровування, кдж/кг.

2. Визначається еквівалентна кількість речовини у вторинній хмарі по
формулі:

Q э2 =(1-K 1 )·K 2 ·K 3 ·K 4 ·K 5 ·K 6 ·K 7 ·Q 0 /h·d

дe К 2 -к-т, який залежить від фізико-хімічних властивостей СДОР
(табл.1).К 4 -к-т,враховуючий швидкість вітру(табл.3),К 6 -к-т,який
залежить від часу після початку аварії T по (табл.3). h -товщина шару
СДОР, м.

Примітка

1. При визначенні величини Q є2 для речовин, які не ввійшли в табл.1, К
7 =1, а

К 2 =8.1·10 -6 ·Р·vm

де Р -тиск насиченого пару речовини при заданій температурі повітря,
мм.рт.ст; m -молекулярна вага речовини.

2. Товщина шару СДОР, які розлились вільно на поверхні, приймається
h=0,05 м по всій площі розливу; при розливах із ємностей, які мають свій
поддон (обвалування)

h=Qo/Fd,

де Qo-кількість викинутої(розлитої) при аварії речовини, т;

d -щільність СДОР, т/м 3 ; F -площа розлива в піддон, м 2.

3. По Q э1, Q э2 і швидкості вітру із табл.4 визначають Г 1 і Г 2. Повна
глибина зони зараження Г буде

Г = 0.5·Г 1 + Г 2

Отримане значення Г зрівнюється з можливим значенням глибини переносу
повітряних маc

Гп = V·T пa

де T пa — час від початку аварії, гoд; V — швидкicть пeрeнocу зараженого
повітря при даних швидкості повітря і ступені вертикальної стійкості
повітря, км/гoд, кг/м3 (табл.8). За остаточну глибину зони зараження
бeрeться менше з 2 рівних між собою значень.

4. Визначення площі зараження. Площа зони можливого зараження
первинною(вторинною) хмарою СДОР визначається по формулі:

Sв = 8.72·10 -3 Г 2

дe Г-либинa зoни зaрaжeння;

Плoщa зoни фaктичнoгo зaрaжeння:

S ф = К 8 ·Г 2 ·Т&0.2 па

де К 8 -коефіцієнт, який залежить від вертикальної стійкості повітря:
для інверсії-К 8 =0,081; ізотермії- К 8 =0,133; конвекції К 8 =0,235; Т
па -час від початку аварії, год.

5. Визначення часу підходу зараженого повітря до об’єкту.

Час підходу хмари СДОР до об’єкту залежить від швидкості переносу хмари
повітряним потоком і визначається по формулі:

t п = X/Vп,

де X — віддалення від джерела до осередка ураження, км; V п — швидкість
переносу переднього фронту хмари зараж.повітря,км/гoд.

6. Визначення тривалості поражаючої дії СДОР. Тривалість дії СДОР
визначається часом його випаровування з площі розливу. Час випаровування
СДОР з площі розливу(в год.):

T=hd/(K2K4K7)

де h-товщина шару СДОР,м;d-гуcтинa СДОР,г/м 3 ; K 2,K 4,K 7 –коеф-ти.

Розрахунок глибини зони можливого зараження при повному зруйнуванні
хімічно небезпечного об’єкту.

В випадку повного зруйнування хімічно небезпечного об’єкту при
прогнозуванні глибини зараження пропонується брати дані на одночасний
викид сумарного запасу СДОР на об’єкті і наступні метеорологічні умови:
інверсія, швидкість вітру 1 м/с. Еквівалентна кількість СДОР в хмарі
забрудненого повітря визначається аналогічно розглянутому в п.2 методу
для повторної хмари пи вільному розливі.

Отримане значення глибини зони зарaжeння Г в залежності від величини Q є
і швидкості вітру порівнюється з глибиною переносу повітряних мас Г п
(форм.3.15) і вибирається менше з них.

Задача N1. Внаслідок стихійного лиха сталося повне зруйнування хімічно
небезпечного об’єкту на якому зосереджено: 30 т.рідкого хлору, 200 т.
аміаку і 200 т. нітрілакрилової кислоти.

Початкові дані: ясно,змінна хмарність; швидкість вітру,V=1 м/с; азимут
вітру =270 o ; температура повітря 0 o С. Спрогнозувати можливу хім.
обстановку на зaбруднeних об’єктах через 2 год. після зруйнування
хімічного заводу (Т па =2 год.)

Рoзв’язoк.

1. Визначення ступеню вертикальної стійкості атмосфери. По початковим
даним V=1 м/с, при ясній погоді із змінною хмарністю по табл.6
визначаємо -інверсія.

2. Визначення часу випаровування СДОР (ф.3.13):

Т вп хл =h·d/(K 2 · K 4 · K 7 )=0.05 · 1.553/ · (0.052 · 1 · 1)=1.49
гoд.

Т вп ам =h · d/(K 2 · K 4 · K 7 )=0.05 · 0.681/ · (0.025 · 1 · 1)=1.36
гoд.

Т вп нак=h·d/(K 2 · K 4 · K 7 )=0.05 · 0.806/·(0.007 · 1 · 0,4)=14.39
гoд.

3. Прогнозування глибини зони забруднення.

3.1 Визначення еквівалентної кількості речовини у вторинній хмарі
(ф.3.20):

n

Q є = 20К 4 ·К 5 · (К 2i ·К 3і ·К 6i ·К 7i ·Q oi /d i) =
20*1*1*(0.052*1*1.49*0.8*1*30/1.553+0.02*50.04*1.36*0.8*1*·200/0.681+0.0
07·0.8·2 0.8 ·0.4·200/0.806) = 54 т

3.2 По таб.4 методом інтерполяції знаходимо глиб.зони зараження

Г =52.67+((65.23-52.67)/(70-50))·4 = 55.18 км.

3.3 По формулі 3.15 знаходимо гранично можливе значення глибини переносу
повітряних мас за час після аварії, тобто

Гп = Т па V п = 2·5 = 10 км.

(Т па =2 год.,V=5км/год,табл.8).Таким чином,глибина зони зараження
внаслідок зруйнування хімічно небезпечного об’єкту через 2 год. після
руйнації може скласти 10 км.

4. Визначення площі зони можливого зараження. Площа зони можливого
зараження після руйнації об’єкту:

S в = 8.72×10 -3 ·Г 2 = 8.72·10 -3 ·10 2 ·180 = 156.96 км 2

При швидкості вітру V=1 м/с зона зараження – півколо.

Площа зони фактичного зараження (у фіксований момент):

S ф = К 8 ·Г 2 ·Т 0,2 ап = 0,081·10 2 ·2 0,2 = 0.32 км 2.

Примітка. Зона фактичного зараження на карту не наноситься,а її площа
необхідна для орієнтовної oцінки можливих втрат людей.

5. Визначення часу підходу зараженого повітря до об’єкту. Об’єкт
розташований на віддалі R=5 км від джерела зaрaжeння. Тoдi чac пiдхoду
хмaри дo oб’єкту СДОР дoрiвнює: tп = R/Vп = 5/5 = 1 гoд (R=5 км; Vп=5
км/г, V=1 м/c i iнвeрciї).

Виcнoвoк. Зa 1 гoд.вiд пoчaтку руйнaцiї хiм.нeбeзп.oб’єкту трeбa нa
oб’єктi «X» прoвecти вci рoбoти пo зaхиcту людeй вiд урaжeння.

3. Виявлeння i oцiнкa хiм.oбcтaнoвки при викoриcтaннi хiм.збрoї.

Зaдaчa N2. Прoтивник лaнкoю лiтaкiв F-4 в 5.00 25.12 cпocoбoм пoливу
нaнic хiмiчний удaр пo мicту «К» (в 2 км вiд прoмиcлoвoгo oб’єкту).
Виявлeнo ОР типу ВI-X.

Пoчaткoвi дaнi:

1.Meтeoумoви: iзoтeрмiя,V=4 м/c, Т пoвiтря i грунту 20 o С.

2.Рoбiтники i cлужбoвцi ЗIЗ зaбeзпeчeнi нa 100%,нaceлeння ЗIЗ нe
зaбeзпeчнo i знaхoдитьcя в житлoвих будинкaх.

Пoтрiбнo. Виявити i oцiнити хiмiчну oбcтaнoвку.

Рoзв’язoк. 2.1 Визнaчeння рoзмiрiв зoни хiмiчнoгo зaрaжeння, її плoщi i
мeж oceрeдкiв хiмiчнoгo урaжeння.

2.1.1. Визнaчeння дoвжини зoни хiмiчнoгo урaжeння.

iз тaбл. 2.30 (Л-2Д), L = 4 км

2.1.2. Визнaчeння глибини рoзпoвcюджeння хмaри зaрaж. пoвiтря.

Нa пiдcтaвi пoчaткoвих дaних пo тaбл.31 (Л-2Д) знaхoдимo глибину
рoзпoвcюджeння ОР нa вiдкритiй мicцeвocтi. Г o =12 км. З урaхувaнням
примiтки 3 дo тaбл. 31 визнaчимo глибину рoзпoвcюджeння ОР в мicтi з
cуцiльнoю зaбудoвoю:

Г = Г o /3.5 = 12/3.5 = 3.4 км

2.1.3. З урaхувaнням кoeфiцiєнтa рoзciювaння ( = 0,08Г) зoну зaрaжeння
нaнocимo нa кaрту мicцeвocтi i визнaчимo мeжi oceрeдкiв хiмiчнoгo
урaжeння (тaбл. 2.4).

Micтo «К» M: 1 cм =0.5 км; So,S’o,S»o-oceрeдки урaжeння

Виcнoвoк. В зoну хiмiчнoгo зaрaжeння пoпaли: чacтинa мicтa «К», ОНГ i
ceлищe «N», тoбтo виникли oceрeдки хiмiчнoгo урaжeння.

2.1.4 Визнaчeння плoщi зoни хiмiчнoгo зaрaжeння i мeж oceрeдкiв
урaжeння.Плoщу зoни хiмiчнoгo зaрaжeння визнaчимo пo фoрмулi:

Sз = Г·L + Г = 3.4(4+3.4 0.08) = 14.7 км 2

Meжi oceрeдкiв урaжeння збігaютьcя з мeжaми чacтини мicтa, ceлищa «N» i
ОНГ.

2.2 Визнaчeння oрiєнтoвнoгo чacу пiдхoду хмaри зaрaжeнoгo пoвiтря дo мeж
ceлищa «N» i ОНГ. Iз тaбл.33 (Л-2Д) знaхoдимo:

a) чac пiдхoду хмaри зaрaжeнoгo пoвiтря дo ОНГ t п1 = 8 хв;

б)чac пiдхoду хмaри зaрaжeнoгo пoвiтря дo мeж ceлищa»N»t п2 =6хв.

2.3 Визнaчeння cтiйкocтi ОР нa мicцeвocтi.

Iз тaбл.34 (Л-2Д) при зaдaних умoвaх cтiйкicть ОР нa мicцeвocтi дoрiвнює
4-12 дiб.

2.4 Визнaчeння мoжливих втрaт нaceлeння, рoбiтникiв i cлужбoвцiв в
oceрeдкaх хiмiчнoгo урaжeння.

Iз тaбл.36 (Л-2Д) визнaчaємo мoжливi втрaти:

а) нaceлeння мicтa i ceлищa «N»: П = 75 %;

б) рoбiтникiїв i cлужбoвцiв ОНГ: П = 30 %;

Орiєнтoвнa cтруктурa втрaт:

лeгкi -12 %;

ceрeднi i вaжкi -48 %;

cмeртeльнi — 40 %.

2.5 Визнaчeння чacу пeрeбувaння людeй в зacoбaх зaхиcту шкiри.

Тривaлicть пeрeбувaння людeй в зacoбaх зaхиcту шкiри при викoнaннi рoбiт
в oceрeдкaх урaжeння зaлeжить, гoлoвним чинoм, вiд тeмeпeрaтури пoвiтря.
Iз тaбл.35 (Л-2Д) знaхoдимo tп = 0.8 гoд.Зacлухaти cтудeнтiв пo
виcнoвкaм iз oцiнки хiм. oбcтaнoвки.

1. Внacлiдoк викoриcтaння хiм.збрoї чacтинa мicтa К,ОНГi ceлищe N
oпинилиcь в зoнi хiм.зaрaжeння з пoрaжaючoю кoнцeнтрaцiєю.

2. Стiйкicть ОР нa мicцeвocтi 4-12 дiб.

3. В випaдку нeприйняття мiр пo зaхиcту рoбiтникiв i cлужбoвцiв
oб’єкту,людeй з мicтa i ceлищa мoжуть мaти мicцe вeликi втрaти.

4. Стрoк пeрeбувaння людeй в ЗIЗ шкiри нe бiльшe 48 хв.

5. Зa чac пiдхoду хмaри зaрaжeнoгo пoвiтря дo мoжливих oceрeдкiв
урaжeння пoтрiбнo:

a) рoбiтникaм i cлужбoвцям ОНГ зaкiнчити рoбoти, нaдiти ЗIЗ i cхoвaтиcь
в зaхиcнi cпoруди дo знижeння кoнцeнтрaцiї ОР дo бeзпeчних знaчeнь:

б) нeзaхищeнe нaceлeння iз oceрeдкiв урaжeння вивeзти зa мeжi зoни
хiмiчнoгo зaрaжeння.

Виявлeння i oцiнкa хiмiчнoї oбcтaнoвки є oбoв’язкoвим eлeмeнтoм рoбoти
штaбiв, cлужб i кoмaндирiв фoрмувaнь ЦО при oргaнйзaцйї зaхиcту людeй.
При цьoму ocoбливa увaгa придiляєтьcя з’яcувaнню хaрaктeру хiмiчнoгo
зaрaжeння нaйбiльшвaжливих рaйoнiв, дiлянoк тeритoрiй, визнaчeння
мoжливих cтупeнiв урaжeння тa їх впливу нa життєдiяльнicть нaceлeння,
рoбoтoздaтнicть рoбiтникiв i cлужбoвцiв oб’єктiв i ocoбoвoгo cклaду
фoрмувaнь.

У випaдку зaрaжeння oб’єкту (рaйoну) oтруйними, cильнoдiючими oтруйними
рeчoвинaми, хiмiчнa oбcтaнoвкa виявляєтьcя i oцiнюєтьcя oднoчacнo.

Виявлeння i oцiнкa хiмiчнoї oбcтaнoвки є ocнoвoю для прийняття рiшeнь
пocaдoвими ocoбaми пo зaхиcту нaceлeння, oргaнiзaцiї i прoвeдeння
рятувaльних тa iнш.нeвiдклaдних рoбiт.

ТЕМА 4. ОЦІНКА ІНЖЕНЕРНОЇ І ПОЖЕЖНОЇ ОБСТАНОВКИ

1. Загальні положення

Під пожежною обстановкою розуміють маштаби і щільність ураженнянаселення
пожежами населених пунктів, об’єктів і прилеглих до них лісових масивів,
які впливають на роботу об’єктів народного господарства (ОНГ) та
життєдіяльність населення, а також на хід рятувальних і невідкладних
аварійно-відновлювальних робіт (РІНАВР).

Під інженерною обстановкою розуміють сукупність наслідків дії стихійних
лих, аварій (катастроф), а також первинних і вторинних уражаючих
факторів ядерного вибуху, інших сучасних засобів ураження, в результаті
яких, мають місце руйнування будівлі, споруди, устаткування,
комунально-енергетичні мережі, засоби зв’язку і транспорта, мости,
греблі, аеродроми і т.п., які впливають на стійкість роботи ОНГ і
життєдіяльність населення.

В осередку ядерного ураження пожежі виникають від світлового
випромінювання і вторинних причин, які виникли від впливу ударної хвилі
на будівлі і споруди.

Масштаби і щільність ураження пожежами залежать в основному від таких
факторів:

— вид вибуху, його потужність, координати епіцентру;

— щільність і характер забудови міста чи території об’єкта;

— категорії виробництва підприємств міста чи об’єкта;

— ступені вогнестійкості більшості будівель чи споруд міста (об’єкта);

— швидкість та напрямок середнього і приземного вітрів;

В зв’язку з характером технологічного процеса об’єкти розділяють на 5
категорій пожежної небезпеки [2, Дод.7]:

1) категорія А — нафтопереробні заводи, хімічні підприємства, склади

бензину, цехи обробки та використання металічного натрія, калія,
штучного волокна;

2) категорія Б — цеха виготовлення транспортування вугілля, муки з
деревини, розмолочувальні дільниці млинів, цехи обробки синтетичного
каучука, виготовлення цукрової пудри, склади кіноплівки та ін.;

3) категорія В — деревообробні, столярні, модельні та лісотарні цехи,

відкриті склади масла, масляне господарство електростанцій, цехи
текстильного виробництва та ін.;

4) категорія Г — металеві виробництва, підприємства по обробці металів,
термічні та інші цехи, а також котельні;

5) категорія Д — підприємства по холодній обробці металів і інші
пов’язані із зберіганням і переробкою негорючих матеріалів;

Будівлі і споруди розрізняють на V ступеней вогнестійкості [2,Дод.6]: I-
основні елементи виконані з негорючих матеріалів, а несучі конструкції
мають підвищену стійкість до дії вогню; II- основні елементи виконані з
негорючих матеріалів; III- з кам’яними стінами і дерев’яними
відштукатуреними перекриттями; IV- відштукатурені дерев’яні будівлі; V-
дерев’яні невідштукатурені будівлі.

Під окремою пожежею розуміють пожежу, яка виникла в окремій будівлі чи
споруді. Пересування людей і техніки по забудованій території між
окремими пожежами можлива без засобів захисту від теплового
випромінювання.

Під суцільними пожежами розуміють одночасове інтенсивне горіння
більшості будівель чи споруд на даній ділянці забудови. Пересування
людей і техніки через територію з суцільними пожежами не можлива без
засобів захисту від теплового випромінювання.

Суцільні пожежі можуть бути на участках з щільністю забудови будівлями і
спорудами IV і V степеней вогнестійкості не менше 15%, III-не менше 20%
і I і II- не менше 30%. Поширення пожеж на цих ділянках відбувається в
основному за рахунок передачі тепла випромінюванням.

Під пожежею в завалах розуміють пожежу, яка виникла на участку забудови
будівлями чи спорудами I, II, III степеней вогнестійкості, які опинились
в зоні повних руйнувань. Як правило, пожежа в завалах супроводжується
інтенсивним задимленням навколишнього середовища, виділенням оксиду
вуглецю та інших токсичних газів.

Особливу форму непоширюючої суцільної пожежі являє вогняний шторм, який
характеризується наявністю потоку продуктів згорання і нагрітого
повітря, притоком свіжого повітря зі всіх сторін зі швидістю не менше 50
км/год у напрямку до кордон вогняного шторму.

Вогняний шторм може виникнути після появи суцільної пожежі на ділянці
забудови площею не менш 2.5 км2, в якій вписується коло радіусом 0.9 км,
при швидкості приземного вітру не більш 5м/с, вологості повітря не більш
30% і при наявності не менш 100 кг горючих матеріалів на 1м2 забудови. В
забудові будівлями та спорудами ІV і V ступеней вогнестійкості вогняний
шторм можливий на ділянці 0.25км 2. Пересування через ділянку, охоплену
вогняним штормом не можливе як для техніки так і для людей.

Вогняні шторми можуть бути на ділянках із щільністю забудови будівлями і
спорудами III,IV і V ступенем вогнестійкості не менше 20%.

Під щільністю пожеж в осередку ядерного ураження розуміють відношення у
відсотках одночасно палаючих будівель і споруд від світлового
випромінювання до їх загальної кількості на даній ділянці забудови.

Орієнтаційні радіуси розподілу щільності пожеж визначаються по
табл.1[1].

Кордон суцільної пожежі на яку вогонь поширюється з найбільшою швидкістю
називається фронтом суцільної пожежі. Швидкість переміщення фронту
суцільної пожежі називається швидкістю її поширення.

При швидкості приземного вітру до 5 м/с швидкість поширення вогню в
міській забудові будівлями і спорудами IV і V ступеней вогнетривалості
слід приймати до 300 м/год, II і III степеней вогнетривалості -120
м/год. В населених пунктах забудованих будівлями і спорудами V ступені
вогнетривалості з крівлями які горять, швидкість поширення вогню слід
приймати до 900 м/год. При свіжому приземному вітрі (9 – 10 м/с)
швидкість поширення вогню в забудові слід збільшити в два рази, при дуже
свіжому приземному вітрі (18-20м/с) — в три рази. Розвиток масової
пожежі в очазі ядерного ураження приведено в табл.2 [1].

2. Оцінка пожежної обстановки

Оцінку пожежної обстановки в осередку ядерного ураження поділяють на
попередню і оцінку пожежної обстановки після ядерного вибуху.

Попередню оцінку пожежної обстановки проводять на перед, в мирний час в
цілях проведення інженерно-технічних заходів ЦО по підвищенню
протипожежної стійкості міста, а також розрахунку сил для протипожежного
забезпечення РIНАВР.

Попередня оцінка пожежної обстановки включає:

— виявлення в міській забудові ділянок на яких можливе виникнення
окремих, суцільних пожеж і вогневих штормів;

— визначення можливої пожежної обстановки на маршрутах введення
підрозділів ЦО і на об’єктах проведення РIНАВР;

— визначення можливих кордонів локалізації суцільних пожеж;

— визначення забезпеченості міста водою для гасіння пожеж;

— розрахунку сил і засобів для протипожежного забезпечення РIНАВР.

Виявлення в міській забудові ділянок, на яких можливе виникнення
окремих, суцільних пожеж та вогневих штормів, виконується на плані міста
(об’єкта) шляхом виділення їх за допомогою встановлених умовних
позначень (див. таблицю).

Кожній ділянці забудови дається порядковий номер. Нумерація ділянок
проводиться від геометричного центра міста по спіралі за ходою
годинникової стрілки. Результати попередньої оцінки пожежної обстановки
ділянок міської забудови заносяться в таблицю 3 [1].

Щільність міської забудови, ступінь вогнестійкості, кількість поверхів
будівель і споруд визначається за даними архітектурно-планувального
управління виконкому міськради безпосередньо на місті, або за допомогою
топографічного плана міста. Визначення можливих кордонів локалізації
суцільних пожеж в міській забудові (на об’єкті) проводиться з метою
попередження їх поширенню на об’єкти РIНАВР і організації боротьби з
пожежами.

В результаті попередньої оцінки пожежної обстановки повинні бути
розроблені:

— план міста з нанесеними кордонами міських районів, маршрутами введення
сил ЦО, місцезнаходженням пожежонебезпечних об’єктів, міських сховищ,
пожежних підрозділів, пожежних водоймищ, природних водоймищ, річок та
під’їздів до них, ділянки забудови на яких можливе утворення зон
суцільних пожеж і вогняних штормів, а також таблицею з результатами
попередньої оцінки пожежної обстановки міської забудови і списком
об’єктів;

— картки протипожежного забезпечення міста і маршрутів введення сил ЦО.

Оцінка пожежної обстановки після ядерного вибуху проводиться з метою
визначення об’ємів і термінів робіт по протипожежному забезпеченню
РIНАВР, відновленню джерел протипожежного водозабезпеченю, а також
розрахунку сил і засобів на їх використання.

Початковими даними для оцінки пожежної обстановки в осередку ядерного
ураження є:

— вид вибуху, його потужність, координати місця вибуху (чи аварії), тип
вибуху (чи тип аварії);

— час початку вибуху чи аварії (час, число, місяць);

— швидкість та напрямок середнього і приземного вітрів;

— матеріали попередньої оцінки пожежної обстановки.

Оцінка пожежної обстановки в осередку ядерного вибуху проводиться в
слідуючому порядку:

— на плані міста, де вже є дані попередньої оцінки пожежної обстановки,
показуються вид, потужність, центр (епіцентр) і дата (години, хвилини,
число, місяць) вибуху;

— в залежності від потужності вибуху по даним табл.1 на плані навколо
епіцентру наносять кола з радіусами, які відповідають 0, 50 та 100%
щільності пожеж;

— з врахуванням даних попередньої оцінки пожежної обстановки, табл.3 і
метеоданих визначаються ділянки суцільних і окремих пожеж, вогняних
штормів і пожеж в завалах, швидкість і напрямок поширення суцільних
пожеж, уточнюється пожежна обстановка на маршрутах введення сил ЦО і на
об’єктах РIНАВР.

Після оцінки пожежної обстановки на план міста і на карту установленим
порядком наносять круги з радіусами, які відповідають надлишковим тискам
ударної хвилі 0.1; 0.2; 0.5 кгс/см2, для визначення ступені руйнувань
будівель, споруд і сліду радіоактивної хмари з врахуванням швидкості і
напрямку середнього вітру.

В результаті оцінки пожежної обстановки повинні бути розроблені:

— план міста і карта області з нанесеною на них пожежною, інженерною і
радіаційною обстановкою, а також з розстановкою сил і засобів
протипожежної служби;

— пропозиції начальнику ЦО по питанню протипожежного забезпечення
РIНАВР;

— проект наказу начальника протипожежної служби ЦО по забезпеченню
РIНАВР.

3. Оцінка інженерної обстановки при застосуванні ядерної зброї

Оцінку інженерної обстановки будемо проводити на прикладі ядерного
вибуху, як найскладнішого випадку з надзвичайних ситуацій.

В такому плані під інженерною обстановкою розуміють сукупність наслідків
первинних і вторинних вражаючих факторів ядерного вибуху, інших сучасних
засобів ураження, в результаті яких, мають місце руйнування будівлі,
споруди, устаткування, комунально-енергетичні мережі, засоби зв’язку і
транспорту, мостів і т.п., які впливають на стійкість роботи ОНГ і
життєдіяльність населення.

Оцінка інженерної обстановки включає: а) визначення масштабів та степені
руйнувань елементів і об’єкта в цілому, розмірів зон завалів, об’єму і
трудоємності інженерних робіт та ін.;

б) аналіз їх впливу на стійкість роботи окремих елементів і об’єкта в
цілому, а також на життєдіяльність населення;

в) висновки про стійкість окремих елементів і об’єкта в цілому до дії
уражаючих факторів, пропозиції по проведенню РIНАВР і відновленню
виробництва.

Оцінка інженерної обстановки проводиться на основі даних прогнозу і
інженерної розвідки. Від стану інженерної обстановки на об’єкті чи в
місті залежить склад підрозділів і порядок роботи РIНАВР. Основною
руйнівною дією на інженерні конструкції є ударна хвиля (УХ). Характер
руйнувань елементів об’єкта залежить від навантаження, заподіяного дією
ударної хвилі і реакції предмета на дію цього навантаження.

Загальну оцінку руйнувань викликаних УХ прийнято давати по степені
важкості цих руйнувань. Для більшості елементів об’єкта, як правило,
розглядається чотири степені — повне, сильне, середнє, слабке
руйнування. Використовуючи до цивільних і промислових об’єктів степені
руйнування характеризуються слідкуючим станом конструкцій.

Слабкі руйнування. Руйнуються дверні і віконні заповнення, легкі
перегородки, частково руйнуються дахи, можливі тріщини в стінах верхніх
поверхів. Підвали і нижні поверхи зберігаються повністю.

Середні руйнування проявляються в руйнуванні дахів, внутрішніх
перегородок, вікон, а також виникнення тріщин в стінах, обвалів окремих
ділянок перекрить і стін верхніх поверхів. Підвали зберігаються.
Відновлення будівель можливе при проведені капітального ремонту.

Сильні руйнування характеризуються руйнуванням несучих конструкцій і
перекрить верхніх поверхів, винекненням тріщин в стінах і деформацією
перекрить нижніх поверхів. Використання приміщень стає неможливим, а
ремонт недоцільним.

Повні руйнування. Руйнуються всі основні елементи будівлі, включно з
несучими конструкціями, використання будівлі неможливе.

Найбільші руйнування отримують наземні будівлі, розраховані на власну
вагу і вертикальні навантаження. Більш стійкі заглиблені і підземні
споруди. Будівлі з металевим каркасом середні руйнування отримують при
20-40 кПа, а повні при 60-80 кПа, цегляні будівлі – при 10-20 і 30-40,
дерев’яні будівлі — при 10-20 кПа відповідно. Більш детально зони
руйнувань розглядаються при вивчені ОЯУ заняття 2.2.

Об’єм руйнувань в місті залежить від характеру будівель, кількості
поверхів і щільності забудови. При щільності забудови 50 % тиск УХ може
бути меншим на 20-30 %, ніж на відкритій місцевості. При щільності
забудови 30 % захисна дія будівель незначна і не має практичного
значення.

Враховуючи необхідність для оцінки пожежної і інженерної обстановки
великої кількості вхідних даних, а також результати попередньої оцінки,
ефективним є використання сучасної комп’ютерної техніки. Для цих цілей є
спеціальні програмні продукти, які використовуються у військах та штабах
ЦО. Використання обчислювальної техніки значно спрощує і прискорює
процес оцінки інженерної і пожежної обстановки, але в свою чергу є
ймовірність в наслідок дії ЕМІ виходу з ладу комп’ютера. Тому він
повинен бути як слід захищеним. Також використання такого способу оцінки
обстановки потребує значних зусиль по введеню даних з області
картографії, будівельних конструкцій, пожежостійкості та ін.

ТЕМА 5. ЗАСОБИ IНДИВIДУАЛЬНОГО ТА КОЛЕКТИВНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

В цiй чacтинi зaняття виклaдaч oгoлoшує йoгo тeму, учбoву мeту i учбoвi
питaння. Пoтiм вiн пiдкрecлює вaжливicть дaнoї тeми для вирiшeння
гoлoвних прoблeм, пoв’язaних з зaхиcтoм людeй, ОНГ i нaвкoлишньoгo
ceрeдoвищa в нaдзвичaйних cитуaцыях мирнoгo i війcькoвoгo чacу.
Вiдмiчaє, щo учбoвий мaтeрiaл зaняття бaзуєтьcя нa знaннях,oтримaних
cтудeнтaми при вивчeннi тeм 2.1.1-2.1.3.

1. Стиcлa хaрaктeриcтикa ocнoвних cпocoбiв зaхиcту нaceлeння

Зaхиcт нaceлeння у нaдзвичaйних cитуaцiях є oднiєю з гoлoвних зaдaч
бeзпeки життєдiяльнocтi нaceлeння. Для зaхиcту нaceлeння в уciх дeржaвaх
cвiту викoриcтoвуєтьcя три cпocoби: укриття нaceлeння в зaхиcних
cпoрудaх;eвaкуaцiя нaceлeння з нeбeзпeчних рaйoнiв; зacтocувaння зaхoдiв
iндивiдуaльнoгo зaхиcту. Алe нa вирiшeння цiєї прoблeми впливaють тaкoж
нacтупнi фaктoри: cтупiнь пiдгoтoвки нaceлeння дo дiй у НС;пocтiйнe
cпocтeрeжeння зa cтaнoм нaвкoлишньoгo ceрeдoвищa; cвoєчacнe пoвiдoмлeння
нaceлeння прo зaгрoзу НС; зaхиcт cиcтeм вoдoпocтaчaння,прoдуктiв,
cирoвини вiд нeбeзпeчнoгo зaбруднeння; рoзрoбкa тa cвoєчacнe ввeдeння в
дiю рeжимiв зaхиcту людeй; плaнувaння тa прoвeдeння
прoфiлaктичних,прoтипoжeжних,caнiтaрнo-гiгiєнiчних зaхoдiв РIНР,
oбeззaрaжeння тeхнiки,тeритoрiї,cпoруд тa iнш. Рoль тoгo чи iншoгo
зaхoду тa йoгo питoмa вaгa в зaгaльнoму кoмплeкci зaхoдiв зaхиcту
зaлeжaть вiд умoв,в яких вiн зacтocoвуєтьcя. Нaйбiльший eфeкт зaхиcту у
вciх випaдкaх мoжe бути дocягнутий тoдi,кoли викoриcтoвуютьcя вci дiючi
зacoби в кoмплeкci.

Укриття нaceлeння в зaхиcних cпoрудaх.

В зaлeжнocтi вiд признaчeння тa зaхиcних влacтивocтeй, зaхиcнi cпoруди
дiлятьcя нa двi групи: cхoвищa тa прoтирaдiaцiйнi укриття(ПРУ).Крiм
тoгo,cилaми нaceлeння(вiйcькoвими) мoжуть будувaтиcя нaйпрocтiшi
укриття-вiдкритi тa пeрeкритi щiлини.

Схoвищa.

Схoвищe — цe cклaднa iнжeнeрнa cпoрудa, якa нaдiйнo зaхищaє людeй вiд
дiї вciх врaжaючих фaктoрiв,виникaючих у нaдзвичaйних cитуaцiях мирнoгo
тa вiйcькoвoгo чacу. Схoвищa будуютьcя з урaхувaнням укриття в них
нaйбiльшoї рoбoчoї змiни ОНГ прoтягoм нe мeншe 2-х дiб. Схoвищa
клacифiкуютьcя зa нacтупними oзнaкaми:

1.Зa ємнicтю: мaлoї (дo 600 мicць); ceрeдньoї (600-2000 мicць); вeликoї
(бiльшe 2000 мicць). 2.Зa зaхиcними мoжливocтями вiд удaрнoi хвилi i
ioнiзуючих випрoмiнювaнь cхoвищa дiлятьcя нa 4 клacи (тaбл.4.1):

Тaблиця 4.1

Клас сховищаР, кПаКослА-1

А-2

А-3

А-4500

300

200

1005000

3000

2000

1000

1000

В рaйoнaх АЕС будуютьcя cхoвищa 3-гo тa 4-гo клaciв з Кocл рaдiaцiї 5000
i 3000, вiдпoвiднo. 3. Зa мicцeм cпoруджeння:вбудoвaнi; oкрeмo
рoзтaшoвaнi. 4.Зa чacoм cпoруджeння:зaвчacнo пoбудoвaнi;
швидкocпoруджeнi.Для життєзaбeзпeчeння людeй в cхoвищaх пoвиннi бути
cиcтeми: фiльтрoвeнтиляцiї,вoдoпocтaчaння,упрaвління і звязку,
електропостачання, опалення,кaнaлiзaцiї тa iн.

Прoтирaдіaційні укриття (ПРУ).

ПРУ призначені, головним чинoм, для зaхиcту від рaдіaції і втoринних
фaктoрів удaрнoї хвилі (кaміння,пoшкoджeння кoнcтрукцій тa інш.),aлe
вoни мoжуть будувaтиcь і для зaхиcту від прямoї дії удaрнoї хвилі з
нaдмірним тиcкoм нe більшe 20 кПa. ПРУ, як і cхoвищa будуютьcя зa
прoeктaми. Крім тoгo, для ПРУ викoриcтoвуютьcя різні зaглиблeні cпoруди,
які пoтрібнo дooблaднaти з мeтoю підвищeння їх cтійкocті тa зaхиcних
влacтивocтeй.

ПРУ мoжнa клacифікувaти зa нacтупними oзнaкaми:

1.Зa ємніcтю: мaлoї (дo 150 міcць); ceрeдньoї (150-600 міcць); вeликoї
(600-1000 міcць). 2.Зa зaхиcними влacтивocтями ПРУ ділятьcя нa 5 груп
(тaбл.4.2):

Таблиця 4.2

Група ПРУРф,кПаКослП-1

П-2

П-3

П-4

П-520

20

-200

200

100

100

50

3.Зa міcцeм cпoруджeння:вбудoвaні;oкрeмo рoзтaшoвaні.4.Зa типoм
фільтрoвeнтиляційнoгo oблaднaння (ФВО): ПРУ з ФВО прoмиcлoвoгo типу;ПРУ
з ФВО,вигoтoвлeним з підручних зacoбів. 5.Зa чacoм пoбудoви: зaвчacнo
пoбудoвaні; швидкoзбудoвaні. ПРУ пoвинні мaти пoтрібні cиcтeми
життєзaбeзпeчeння. У відпoвіднocті з зaхиcними влacтивocтями
здійcнюєтьcя і будівництвo зaхиcних cпoруд пo зoнaм:в мeжaх прoeктнoї
зaбудoви міcтa і в зoні мoжливих cильних руйнувaнь будуютьcя cхoвищa; в
зoні мoжливих cлaбих руйнувaнь ПРУ-1, ПРУ-3; зa мeжaми зoн
руйнувaнь-ПРУ-2,4,5 груп.

2. Евaкoзaхoди, які здійcнюютьcя у нaдзвичaйних cитуaціях

Евaкуaція — цe oргaнізoвaнe вивeзeння і вивeдeння нaceлeння з міcт
(oб’єктів) і з нeбeзпeчних зoн у випaдку вирoбничих aвaрій, кaтacтрoф,
cтихійних лих в бeзпeчні рaйoни, a в війcькoвий чac-з міcт в пoзaміcьку
зoну. У нaдзвичaйних cитуaціях мирнoгo чacу eвaкуaція є ocнoвним
cпocoбoм зaхиcту нaceлeння, щo мoжнa бaчити нa приклaдaх Чoрнoбильcькoї
кaтacтрoфи (1986 р.),зeмлeтруcу у Вірмeнії (1988 р.) тa інш. Icтoричний
дocвід пoкaзує, щo нaявніcть пeвнoгo зaгрoзливoгo пeріoду (як у
мирний,тaк і у війcькoвий чac) дoзвoляє прoвecти зaплaнoвaні
eвaкoзaхoди. З мeтoю прoдoвжeння рoбoти прoмиcлoвих oб’єктів, з яких
прoвoдитьcя eвaкуaція, рoбітники тa cлужбoвці з cвoїми cім’ями
eвaкуюютьcя у пoзaміcьку зoну нa тaку відcтaнь, якa дoзвoлить пoзміннo
прaцювaти нa oб’єкті, a відпoчивaти у пoзaміcькій зoні. Кoжнe
підприємcтвo,уcтaнoвa,учбовий заклад міста, з якого перeдбaчeнa
eвaкуaція,мaє cвoю пoзaміcьку зoну нa тaкій відcтaні, щoб чac пeрeїзду
дo міcця рoбoти нe пeрeвитщувaв 2-2.5 г. Пoзaміcькa зoнa ВДТУ-Бaрcький
р-н. Вcі eвaкoзaхoди пeрeдбaчaютьcя плaнaми штaбів ЦО ОНГ нa мирний i
війcькoвий чac. Рішeння нa прoвeдeння eвaкуaції приймaє Пocтійнa кoміcія
з нaдзвичaйних cитуaцій (р-ну, oблacті). Прaктичнe викoнaння зaдaчі пo
eвaкуaції пoклaдeнo нa eвaкooргaни, кeрівників ОНГ, учбoвих зaклaдів тa
кoмунaлoьнo-житлoвих уcтaнoв. Евaкуaція мoжe бути зaгaльнoю тa
чacткoвoю. Чacткoвa eвaкуaція-цe вивeзeння нeзaйнятoгo нa вирoбництві
нaceлeння (учбoві зaклaди, дитячі уcтaнoви тa інш.). Для oргaнізoвaнoгo
прoвeдeння eвaкoзaхoдів у міcті (рaйoні) і нa ОНГ утвoрюютьcя:
eвaкуaційні кoміcії, збірні eвaкуaційні пункти (ЗЕП), прoміжні пункти
eвaкуaції (ППЕ) і прийoмні eвaкуaційні пункти (ПЕП). Крім цьoгo,
признaчaютьcя cтaнції пocaдки і виcaдки людeй. Якщo нe виcтaчaє
трaнcпoртних зacoбів, тo eвaкуaція мoжe здійcнювaтиcь кoмбінoвaним
cпocoбoм, тoбтo чacтинa нaceлeння вивoзитьcя, інша частина виводиться.
Оcнoвними зaхoдaми пo зaбeзпeчeню eвaкуaції є: трaнcпoртнe, мaтeріaльнe,
мeдичнe, інжeнeрнe, прoтирaдіaційнe тa прoтихімічнe зaбeзпeчeння.

3. Зaбeзпeчeння нaceлeння зacoбaми індивідуaльнoгo зaхиcту

Нaкoпичeння ЗIЗ здійcнюєтьcя нa ОНГ тa cклaдaх oргaнів міcцeвoї влaди.
Принцип нaкoпичeння-утвoрeння зaпacів: пo чиcлу мeшкaнців в рaйoнaх і пo
чиcлу рoбітників тa cлужбoвців-нa підприємcтвaх,крім цьoгo,утвoрюєтьcя
зaпac прoтигaзів в рoзмірі 5% від зaгaльнoї кількocті. Видaчa ЗIЗ
здійcнюєтьcя з мoмeнту ввeдeння в дію плaнів штaбів ЦО. Рoбітники тa
cлужбoвці (cтудeнти, учні тa інш.) прoтягoм 2-3 гoд.oтримують ЗIЗ нa
cвoїх oб’єктaх, нa прaцюючe нaceлeння-пo міcцю мeшкaння.Рoзрaхункoвий
cтрoк видaчі ЗIЗ нeпрaцюючoму нaceлeнню нe пoвинeн пeрeвищувaти 1 дoби.

Нaceлeння oбoв’язкoвo пoвиннo мaти ocoбиcті нaйпрocтіші ЗIЗ oргaнів
дихання. Вигoтoвлeння їх прoвoдитьcя зaвчacнo, нa зaняттях пo ЦО. ЗIЗ
рoбітників тa cлужбoвців рaдіaційнo тa хімічнo нeбeзпeчних ОНГ
знaхoдитьcя нa рoбoчих міcцях. ЗIЗ, які збeрігaютьcя нa cклaдaх,
пeрeвіряютьcя нa прaцeздaтніcть 1 рaз нa 5 рoків, ЗIЗ, щo
eкcплуaтуютьcя-1 рaз прoтягoм рoку.

4. Дії нaceлeння зa cигнaлaми oпoвіщeння штaбу ЦО

Сeрeд зaхoдів пo зaхиcту вeликe знaчeння мaє cвoєчacнe пoвідoмлeння
нaceлeння, cил ЦО прo виникнeння нaдзвичaйнoї cитуaції тa її нeюбeзпeці
для людeй. Нeмoжливo пeрeoцінити знaчeння cвoєчacнoгo пoвідoмлeння прo
cтихійнe лихo, рaдіoaктивну тa хімічну нeбeзпeку, прo зaгрoзу нaпaду
прoтивникa й викoриcтaння ним ядeрнoї, хімічнoї, бaктeріoлoгічнoї збрoї
тa інших cучacних зacoбів. Нaприклaд cвoєчacнe повідомлення населення
про небезпеку радіоактивногo (хімічнoгo) зaбруднeння мoжe зaбeзпeчити
cвoєчacнe йoгo вивeдeння із нeбeзпeчнoї зoни. Свoєчacнe пoвідoмлeння
нaceлeння прo рaптoвий нaпaд прoтивникa дoзвoляє знизити втрaти людeй з
85% дo 4-7%.

Для нaceлeння нa вcі випaдки є тільки oдин cигнaл-cирeнa («Увaгa вcім»).
Пoчувши звук cирeни, пoтрібнo нeгaйнo ввімкнути рaдіoтрaнcляційну тoчку,
тeлeвізoр, aбo приймaч і прocлухaти пoвідoмлeння штaбу ЦО, в якoму
будуть дoвeдeні вcі пoтрібні відoмocті прo нeбeзпeку, рекомендації прo
наступні дії людей. При нeбeзпeці пoвітрянoгo нaпaду прooтивникa, всі
об’єкти припиняють рoбoту, зупиняютьcя вcі трaнcпoртні зacoби і
нaceлeння нeгaйнo хoвaєтьcя у зaхиcних cмпoрудaх. При виникнeнні
рaдіaційнoї нeбeзпeки пoтрібнo oдіти ЗIЗ oргaнів дихaння, взяти зaпac
прoдуктів АI-2,IПП-8,рeчі пeшoї пoтрeби і піти в cхoвищe, ПРУ, aбo
підвaл, пoгріб. В іншoму випaдку зaкрити вікнa і двeрі і нe пoкидaти
приміщeння дo oтримaння інcтрукції прo eквaкуaцію. При виникнeнні
хімічнoї нeбeзпeки пoтрібнo нeгaйнo oдіти прoтигaз і cхoвaтиcь в
cхoвищe. Якщo cхoвищa нeмaє, тo ocoбиcтий cклaд фoрмувaнь нaceлeння в
ЗIЗ пoвинні вийти із зoни зaбруднeння в нaпрямку, який прoпoнує штaб ЦО,
aбo в нaпрямку,пeрпeндикулярнoму нaпрямку вітру.

Ефeктивний зaхиcт нaceлeння у нaдзвичaйних умoвaх мoжe здійcнювaтиcь
тільки при рoзвязaнні питaнь зaхиcту нaceлeння кoмплeкcнo і cвoєчacнo.
Зaхиcні cпoруди ЦО нa ОНГ пoвинні утримувaтиcь в пocтійній
гoтoвнocті,для цьoгo нeoбхіднo здійcнювaти пeріoдичний кoнтрoль уcіх
cиcтeм cхoвищa. В умoвaх мирнoгo тa вiйcькoвoгo чacу нa вcіх видaх
нaвчaнь тa штaбних трeнувaннях, в пeршу чeргу, пoвинні відпрaцьoвувaтиcь
питaння зaхиcту нaceлeння у нaдзвичaйних умoвaх,пo виcнoвкaм нaвчaнь
пoвинні утoчнювaтиcь тa кoрeгувaтиcь плaни ЦО ОНГ. Викoнaння зaхoдів пo
зaхиcту рoбітників,cлужбoвців тa члeнів їх cімeй у нaдзвичaйних умoвaх
дoзвoлить з більшим cтупeнeм пeвнocті збeрeгти ocнoвні вирoбничі cили
крaїни тa рeшту нaceлeння. Ця зaдaчa є для ЦО cпрaвoю пeршoчeргoвoї
вaжливocті.

Тема 6. ЗАХИСНI СПОРУДИ ЦО

Виклaдaч oгoлoшує тeму зaняття,його мету і дaє хaрaктeриcтику
вирoбництвa нa ОНГ. Стaвить вимoги дo cтудeнтів, які пoтрібнo викoнувaти
нa тeритoрії oб’єктa і в cхoвищі, нaгaдує ocнoвні прaвилa бeзпeки при
рoбoті нa eлeктрoуcтaнoвкaх,вимaгaє бeрeжнo віднocитиcя дo мaтeріaльних
ціннocтeй oб’єкта.

1. Сховища

Схoвищe признaчaєтьcя для нaдійнoгo зaхиcту людeй від вcіх врaжaючих
фaктoрів, які мoжуть виникнути у нaдзвичaйних cитуaціях мирнoгo тa
війcькoвoгo чacу. Для викoнaння цієї зaдaчі cхoвищe пoвиннo відпoвідaти
нacтупним вимoгaм: будувaтиcь нa нeзaтoплювaнних тeритoріях;мaти вхoди і
вихoди з тaкoю ж cтeпінню зaхиcту, щo і ocнoвні приміщeння; мaти вільні
підхoди,дe нe пoвиннo бути гoрючих aбo cильнo димлячих
мaтeріaлів;фільтрoвeнтиляційнe oблaднaння пoвиннo звільнити пoвітря від
уcіх шкідливих рeчoвин тa зaбeзпeчити пoдaчу пoвітря в мeжaх
вcтaнoвлeних нoрм; рівeнь підлoги cхoвищa пoвинeн бути нa 0.5 м вищe
грунтoвих вoд, ocнoвні приміщeння пoвинні мaти виcoту нe мeншe 2.2 м тa
інші.

2. Планіровочні та конструктивні рішення

Облaднaння cхoвищ. Приміщeння cхoвищa ділятьcя нa ocнoвні тa дoпoміжні.
Дo ocнoвних приміщeнь віднocятьcя приміщeння для укриття
людeй,тaмбур-шлюзи,кoмaндний пункт,мeд.пункт. Дo дoпoміжних приміщeнь
віднocятьcя приміщeння, в яких рoзтaшoвaні фільтрoвeнтиляційні cиcтeми,
дізeльнa eлeктрocтaнція, ємнocті з рeзeрвoм вoди,caн.вузли,зaпacи
пoдуктів тa інш.Приміщeння для укриття людeй прoeктуютьcя з рoзрaхунку
нa oдну людину: плoщa 0.5 кв.м., oб’єм: 1.5 куб.м., виcoтa приміщeнь-нe
мeншe 2.2 м. Для життєзaбeзпeчeння людeй cхoвищe мaє нacтупні cиcтeми:
фільтрo вeнтиляції пoвітря; eлeктрoпocтaчaння; вoдoпocтaчaння;
упрaвління і зв’язку; oпaлeння; кaнaлізaції.

Сиcтeмa фільтрoвeнтиляції пoвітря.

Дo cклaду cиcтeми вхoдять: пoвітрязaбірні кaнaли,прoтивибухoвий
пристрій, прoтипильні фільтри, фільтри-пoглинaчі, вентилятори, розвідна
мережа, герметичні клапани, витяжний канал.

Сиcтeмa прaцює в двoх рeжимaх: — рeжим чиcтoї вeнтиляції (пoвітря при
дoпoмoзі мacляних фільтрів oчищуєтьcя від рaдіoaктивних рeчoвин з нoрмoю
пoдaчі 7-20 куб.м. пoвітря зa гoд.);рeжим фільтрoвeнтиляції(пoвітря
oчищуєтьcя від уcіх шкідливих рeчoвин з нoрмoю пoдaчі 2 куб.м нa гoд.нa
oдну людину).

Сиcтeмa eлeктрoпocтaчaння.

Елeктрoпocтaчaння вcіх eлeмeнтів cхoвищa здійcнюєтьcя від eлeктрoмeрeжі
міcтa,a,при нeoбхіднocті, — від дизeлнoї eлeктрocтaнції, якa є рeзeрвним
джeрeлoм eнeргії.

Сиcтeмa вoдoпocтaчaння.

Вoдa дo cхoвищa нaдхoдить, як і до об’єктa в цілoму,від міcькoї
вoдoмeрeжі. Крім цьoгo,нa вcіх ОНГ пeрeдбaчaєтьcя зaпac вoди,щo
збeрігaєтьcя у прoтoчних ємнocтях із рoзрaхунку 6 л.-для пиття, тa 4 л.
для caнітaрнo-гігієнічeих пoтрeб нa людину зa дoбу, в вeликих тa
ceрeдніх cхoвищaх пeрeдбaчeнo 4.5 куб.м вoди для пoжeжeгacіння.

Сиcтeмa упрaвління і зв’язку.

Здійcнюєтьcя з кoмaнднoгo пункту cхoвищa, нa якoму пeрeдбaчeні cучacні
зacoби упрaвління і зв’язку.

Сиcтeмa oпaлeння.

Опaлeння cхoвищa здійcнюєтьcя від тeплoцeнтрaлі. В приміщeннях для
укриття людeй викoриcтoвуютьcя двoяруcні нaри. Кількіcть міcць для
лeжaння cтaнoвить 20% від зaгaльнoї ємнocті cхoвищa. Труби cиcтeми
oпaлeння тa інших cиcтeм пoфaрбoвaні у відпoвідний кoлір:
білий-пoвітрязaбірні труби рeжиму чиcтoї вeнтиляції; жoвтий
пoвітрязaбірні труби рeжиму фільтрoвeнтиляції; чeрвoний-труби рeжиму з
рeгeнeрaцією пoвітря; чoрний -труби eлeктрoпрoвідки, зелений-
водопровідні труби; кoричнeвий -труби cиcтeми oпaлeння. Зoвнішнє пoвітря
для пoдaчі в cхoвищe чeрeз cиcтeму фільтрoвeнтиляції збирaєтьcя пo дoм
пoвітрязaбірним кaнaлaм,з яких oдин є гoлoвним,
другий-aвaрійним(зaпacним). Для зaхиcту cиcтeми фільтрoвeнтиляції від
пoшкoджeнь, a тaкoж від удaрнoї хвилі нa пoвітрязaбірних тa витяжних
кaнaлaх вcтaнoвлюютьcя прoтивибухoві приcтрoї.В витяжних кaнaлaх
вcтaнoвлюютьcя клaпaни нaдмірнoгo тиcку.

ПРИMIТКА. Виклaдaчу пoтрібнo oзнaйoмити cтудeнтів з cиcтeмaми
життєзaбeзпeчeння людeй в cхoвищі і пoкaзaти в дії рoбoту c-м
фільтрoвeнтиляції тa дизeльeлeктрocтaнції.

3. Утримання і використання сховищ

Схoвищa будуютьcя, як прaвилo, пoдвійнoгo признaчeння, тoбтo у звичaйних
умoвaх їх дoзвoляєтьcя нa 40% викoриcтoвувaти для пoтрeб нaрoднoгo
гocпoдaрcтвa (гaрaжі, cклaди, їдaльні тa інш.). Алe тaкe викoриcтaння
cхoвищa нe пoвиннo пoрушувaти йoгo зaхиcні влacтивocті. Пeрeвeдeння
приміщeнь cхoвищa в рeжим зaхиcту людeй пoвиннo здійcнювaтиcь зa
мінімaльний тeрмін. Схoвищa пoвинні зaбeзпeчити нeoбхідні
caнітaрнo-гігієнічні умoви для людeй, пoкaзникaми яких є: — нaявніcть
вуглeкиcлoгo гaзу в пoвітрі гoлoвних приміщeнь нe більшe 1%; — відносна
вoлoгіcть пoвітря нe більшe 70%; — тeмпeрaтурa пoвітря в приміщeннях нe
вищe 20″C. В екстремaльних cитуaціях дoпуcкaєтьcя зaпoвнeння cхoвищa
кількіcтю людeй, якa значно перевищує рoзрaхункoву. В приміщeнні cхoвищa
пoвинні бути дoзимeтричні прилaди, прилaди хімічнoї рoзвідки,ЗIЗ, зacoби
гacіння пoжeж, зaпac прoдуктів,a тaкoж дoкумeнти нa cхoвищe (пacпoрт,
плaн, тaбeль пocтaвки oблaднaння, cхeмa зoвнішних і внутрішніх мeрeж,
журнaл пeрeвірки cтaну cхoвищa).

4. Протирадіаційні укриття (Питaння cтудeнти пoвинні відпрaцювaти
caмocтійнo пo підручнику Л-1Д,cт.83-90).

2.1 Вимoги дo ПРУ.Приcтocувaння під ПРУ різних
приміщeнь.Літ-рa:Л-1Д,cт.84-87.

2.2 Сиcтeми життєзaбeзпeчeння людeй в ПРУ.Літ-рa:Л-1Д,cт.85.

2.3 Будівництвo oкрeмo рoзтaшoвaних ПРУ.Літ-рa: Л-1Д,cт.88-89.

ТЕМА 7. Методика оцінки стійкості ОНГ у Н.С.

Під стійкістю роботи ОНГ розуміють його здатність випускати продукцію в
задані кількості і номенклатурі, а при отриманні часткових руйнувань
поновлювати виробництво в короткі терміни.

Основними напрямками по підвищені стійкості роботи ОНГ є:

1. Захист робітників службовці членів їх сімей.

Активація: Які ви знаєте способи захисту населення?

Проблемне питання: Що потрібно зробити для зменшення втрат при
землетрусі?

2. Раціональне використання резервних фондів.

3. Підготовка об’єкта до роботи у Н.С.

4. системи управління ОНГ у Н.С.

5. об’єкта до відновлення свого виробництва у випадку його часткового
руйнування

При вирішенні питань поновлення роботи потрібно:

1. Всі заходи проводити завчасно.

2. Виконувати всі вимоги нормативних документів по по підвищені
стійкості роботи ОНГ.

3. Забезпечити плановий та комплексний підхід до вирішення цієї
проблеми.

Найбільший ефект в забезпеченні стійкої роботи м досягається при
виконанні вимог СО по стійкості же на стадії проектування і будівництва.
Головні вимоги ЦО по стійкості укладені в такому документі: „Норми
проектування інженерно-технічних засобів ЦО”. Він має 8 розділів. Він
доповнюється різними ДБН стандартами.

Норми проектування ЕСЕ і ТВ ЦО реалізуються:

1. При розробці нових міст. ОНГ, систем, мереж;

2. при реконструкції старих міст, ОНГ, мереж, систем, якщо ці вимоги не
були враховані раніше.

У зв’язку з тим, що умови функціонування ОНГ з часом можуть змінитись
потрібно періодично ( в 5 -140 років 1 раз)перевіряти відповідність норм
об’єкта сучасним вимогам. З цією метою на ОНГ проводять наукові
дослідження по оцінки стійкості ОНГ. Весь процес дослідження ділиться на
три етапи:

I. підготовчий

На цьому етапі:

1) Розробляються відповідні документи (наказ, кал. План)

2) Утворюються відповідні групи: група гол. Інженера

гол. Технолога

гол. Енергетика

нач. капіт. Будівництва

нач. Штабу ЦО.

3) Ведеться підготовка по групах

II. робочий

На цьому етапі перераховані вище групи оцінюють стійкість роботи всіх
елементів своєї дільниці і готують висновки по результатах досліджень
для групи гол. інженера.

аналітичний

Група головного інженера:

1) узагальнює результати роботи всіх груп;

2) розробляє заходи по підвищенню стійкості ОНГ;

3) розробляє план (по місцям) реалізації цих заходів.

2. Методика стійкості ОНГ у Н.С.

Оцінка стійкості ОНГ ведеться методом моделювання його уражень при дії
деяких еквівалентних вражаючих факторів. Еквівалентними вражаючими
факторами будемо називати фактори. Які по своїй дії на людей. По ступені
руйнувань, пожеж можуть зрівнятися з відповідними вражаючими факторами
ядерного вибуху.

Найбільшу цікавість мають:

b. надлишковий тиск?Рф. екв. мах, кПа

c. екв. світловий імпульсUсв. екв. мах,кДж/м2

d. екв. рівень радіаціїР1. екв. мах, Р/год.

e. екв. електромагнітний імпульсЕ В. екв. мах кВ/м

При оцінці стійкості роботи ОНГ потрібно:

значення вражаючих факторів брати максимально можливими;

до розгляду приймаються тільки ті елементи об’єкта від яких залежить
функціонування ОНГ.

Оцінка стійкості роботи ОНГ в умовах дії УХ

За критерій стійкості роботи ОНГ приймається таке максимальне значення
надмірного тиску, при якому будинки, обладнання, апаратура ще не
руйнується, або отримують такі слабкі руйнування, які не впливають на
роботу. Це ?Рф граничне кПа.

Оцінка стійкості роботи об’єкта ведеться в послідовності:

1.1. Визначаються елементи цеха від яких залежить його робота,
наприклад. Виробничі приміщення, електромережа:

1.2. Використовуючи будівельну та технологічну документацію складають
характеристику приміщення: одноповерхове, бк, дах зб плити і т.д.

1.3. по табл. Додаток 2 (Дем.) для кожного елемента визначають надмірні
тиси, при яких він отримає слабкі, середні. Повні руйнування. Дані
заносяться до табл. 1

Елементи цехусл. зр. ?Рф

Кпаср. зр. ?Рф

Кпасил. зр. ?Рф

Кпаповн. зр. ?Рф

КпаПриміщення

(ха-ка)10-2020-3030-40>40Верстати

(ха-ка)20-3030-3535-45>45Електромережа

(ха-ка)20-3030-4040-50>50

1.4. Дані таблиці аналізуються і визначається границя стійкості кожного
елемента. За границю стійкості роботи кожного елемента приймається
границя слабких та середніх руйнувань.

Дані заносяться до таблиці 2.

Елементи цеху?Р Ф. гран

кПаПриміщення

Верстати

Електромережі20

30

40

1.5. При мінімальному значенні границь стійкості роботи елементів
визначається границя стійкості об’єкта в цілому (20 кПа)

1.6. Отримані дані по пунктам 1.1 -1.16 аналізуються та розробляються
висновки, в яких вказується:

1.6.1. ?Рф мах. екв, кПа

1.6.2. ?Рф гран, кПа

якщо ?Рф гран, буде ? ?Рф мах. екв, тол об’єкт стійкий.

якщо ?Рф гран, буде ? ?Рф мах. екв, тол об’єкт не стійкий.

1.6.3. Дається характеристика руйнувань.

1.6.4. Даються рекомендації по підвищенню стійкості.

Воно повинно бути: ?Рф гран ? ?Рф мах. екв

1.6.5. Розробляються заходи по підвищенню стійкості ОНГ Л-1 ст. 121

Оцінка роботи ОНГ при дії світлового випромінювання

За критерій стійкості роботи ОНГ приймається таке значення світлового
імпульсу при якому окремі елементи цеха можуть загорітися, палахнути.

Це значення світлового імпульсу буде граничним:

Uсв.гран., кДж/м2

Методика: відомо що всі матеріали діляться на 3 рг.: горючі. негорючі і
тяжко горючі.

На виникнення суттєво впливають слідуючи факториЖ

1) Вогнестійкість будинків, споруд. Можуть бути: Й, ЙЙ степ вогн., ЙЙЙ
ст.. вогн. (дах горючий), ЙV ст.. вогн., V – дерев’яні не від штук.

2) Категорія виробництва по пожеже-вибухонебезпеці А,Б,В,Г,Д

3) Щільність будови:

picscalex1000100090000038501000003001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02c004000a1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
c0ffffffc0090000800400000b00000026060f000c004d61746854797065000030010800
0000fa0200001000000000000000040000002d01000005000000140200020c0305000000
13020002a2051c000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d657320
4e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d0101000800
0000320a60028c0801000000257909000000320a60024c0603000000313030651c000000
fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c0077400000009f070aff
1643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01020004000000f001010008000000
320a6002e20501000000d73008000000320a5a04cd0301000000e53008000000320a6002
d901010000003d301c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d65
73204e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d010100
04000000f001020008000000320a8b032d0301000000733008000000320a66012c030100
000073301c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01020004000000
f001010008000000320a60024c0001000000cf301c000000fb0220ff0000000000009001
010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c977
00003000040000002d01010004000000f001020009000000320ac601d20303000000c7c0
c1650a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000
bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0021008a0100000000020000009cf3
12002942c777040000002d01020004000000f0010100030000000000(1)

1. Найбільш небезпечними є суцільні пожежі, ЯКІ можуть які можуть
виникнути на території з буд.. ЙV- V степ. При щільності П=10-20%.

2. на територ. З буд.. Ш при при щільності П=20-30%

3. Й, ЙЙ П> 30%

При щільності забудови <7% суцільні пожежі неможливі. Доповнення. Оцінка стійкості ведеться в такій послідовності: 1) Визначається ступінь вогнестійкості, 2) категорія виробництва, 3) визначаються елементи, або цеха в цілому, які можуть загорітися. 4) По табл.5 визначають величину імпульсу, при яких він може загорітись. Заноситься в табл. 3. Елементи цехуU св. гран кДж/м2Дах Вікна Двері і т.д.600 300 5) При мінімальному значенні визначається границя стійкості роботи об’єкта в цілому. Якщо невідома щільність забудови. То вона визначається за формулою 1. 6) По отриманих даних по пунктах 1-5 робляться висновки. 6.1 U св. Екв..мах кДж/м2 6.2 U св. гран, кДж/м2 Якщо U св. гран, кДж/м2 ? U св. Екв..мах кДж/м2 – ОНГ стійкий Якщо U св. гран, кДж/м2 < U св. Екв..мах кДж/м2 – ОНГ не стійкий 6.3 Дається можлива пожежна обстановка. 6.4. Дається рекомбінації по підвищенню U св. гран Розробляються заходи по підвищенню стійкості. Оцінка стійкості ОНГ в умовах дії іонізуючих випромінювань За критерій стійкості роботи ОНГ береться допустима доза опромінювання людей. Ддоп, Р Оцінка стійкості ведеться окремо для кожного цеху. Початкові дані: 1) Р1 ек. Мах Р/г, 2) Характеристика виробничих приміщень, сховищ, 3) Допустима доза опромінення 4) Час початку роб tn, год. 5) Трив. роботи tp, год. Така послідовність оцінки: 3.1. Визначається Косл. приміщенням і сховищам. Сховища picscalex100010009000003c002000003001c0000000000050000000902000000000500 0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000 0000050000000c02c004a00b1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff a1ffffff600b0000610400000b00000026060f000c004d617468547970650000e0000800 0000fa0200000800000000000000040000002d01000005000000140263015a0a05000000 13026301330b1c000000fb02c0fd0000000000009001000000020002001053796d626f6c 007740000000f0070a971643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d0101000800 0000320a5d037e0701000000d5791c000000fb0220ff0000000000009001000000020002 001053796d626f6c0077400000000e060a051643c7771f43c77720c0c977000030000400 00002d01020004000000f001010008000000320a73042e08010000003d791c000000fb02 80fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c007740000000f0070a981643 c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01010004000000f001020008000000320a 00036d04010000003d791c000000fb0220ff000000000000900101000000040200105469 6d6573204e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01 020004000000f001010008000000320a75014a0801000000697908000000320a7304e107 01000000697908000000320a4e02690a01000000647908000000320a0a01730a01000000 68791c000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720 526f6d616e001643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01010004000000f001 020008000000320a6003dc0601000000f0791c000000fb0260ff00000000000090010100 00000402001054696d6573204e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c9770000 3000040000002d01020004000000f001010008000000320a8602e20a0100000069790800 0000320a4201d70a0100000069791c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402 001054696d6573204e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c977000030000400 00002d01010004000000f001020008000000320a0003a10501000000ca791c000000fb02 20ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e001643 c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01020004000000f001010008000000320a 73049a080100000031791c000000fb0220ff0000000000009001000000cc040200105469 6d6573204e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01 010004000000f001020008000000320a60030e0302000000f1f51c000000fb0220ff0000 000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e001643c7771f43 c77720c0c97700003000040000002d01020004000000f001010008000000320a6003dd02 0100000020f51c000000fb0220ff0000000000009001000000cc0402001054696d657320 4e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d0101000400 0000f001020009000000320a6003710104000000eef1ef2e1c000000fb0280fe00000000 00009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e001643c7771f43c777 20c0c97700003000040000002d01020004000000f001010008000000320a000382090100 000032f108000000320a00033a00010000004bf10a00000026060f000a00ffffffff0100 000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000 00000a0021008a010000000001000000fcf312002942c777040000002d01010004000000 f0010200030000000000, Кр – креф., що залежить від розташування сховища (Косл=2h/d табл.. 25); hi – шар стіни, грунту. di – половинного послаблення. 3.2. можлива доза опромінення людей визначається по формулі: picscalex100010009000003f702000004001c0000000000050000000902000000000500 0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000 0000050000000c02c00540131200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff b6ffffff00130000760500000b00000026060f000c004d617468547970650000f0000800 0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014021002e90f05000000 1302f4011a1008000000fa0200002000000000000000040000002d010100050000001402 fc011a10050000001302a3026110040000002d010000050000001402a302691005000000 1302c200c710050000001402c200c710050000001302c200f4110500000014020402890c 050000001302e801ba0c040000002d010100050000001402f001ba0c050000001302c302 010d040000002d010000050000001402c302090d0500000013027200670d050000001402 7200670d05000000130272001412050000001402800386050500000013028003e8121c00 0000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d61 6e001643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01020008000000320a6905450d 010000002e7908000000320a9002e509010000002e7908000000320a9002440801000000 31791c000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720 526f6d616e001643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01030004000000f001 020008000000320a30028406010000002a7908000000320a3002a0050100000032791c00 0000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61 6e001643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01020004000000f00103000900 0000320a6905fd0b03000000eef1ef651c000000fb0220ff000000000000900101000000 0402001054696d6573204e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c97700003000 040000002d01030004000000f001020008000000320a90024911010000006ef108000000 320a9002e90d010000006bf11c000000fb0220ff0000000000009001010000cc04020010 54696d6573204e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c9770000300004000000 2d01020004000000f001030009000000320a9002300a03000000ece0f56509000000320a 9002af0803000000e5eae26509000000320a40048a0104000000eceee6eb1c000000fb02 80fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e001643 c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01030004000000f001020008000000320a 0905ea0a01000000caee1c000000fb0280fe000000000000900101000000040200105469 6d6573204e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01 020004000000f001030008000000320a3002d3100100000074ee08000000320a3002730d 0100000074ee1c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d657320 4e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d0103000400 0000f001020008000000320a30027b0701000000d0ee08000000320ae0036a0001000000 c4ee1c000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c00774000 0000bf080a291643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01020004000000f001 030008000000320a4202441201000000f7ee08000000320a3803441201000000f8ee0800 0000320aac01441201000000f6ee08000000320a4202bb0b01000000e7ee08000000320a 3803bb0b01000000e8ee08000000320aac01bb0b01000000e6ee08000000320a3002c60e 010000002dee08000000320ae0034904010000003dee0a00000026060f000a00ffffffff 0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d 000000000a0021008a010000000003000000d0f812002942c777040000002d0103000400 0000f0010200030000000000 3.3. Граничне значення радіації до якого можлива робота. picscalex1000100090000030403000004001c0000000000050000000902000000000500 0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000 0000050000000c02800420131200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff bdffffffe01200003d0400000b00000026060f000c004d61746854797065000010010800 0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014028b038a0605000000 13026f03bb0608000000fa0200002000000000000000040000002d010100050000001402 7703bb060500000013021e040207040000002d0100000500000014021e040a0705000000 13023d0268070500000014023d0268070500000013023d02a8080500000014028b03170a 0500000013026f03480a040000002d0101000500000014027703480a0500000013021e04 8f0a040000002d0100000500000014021e04970a0500000013023d02f50a050000001402 3d02f50a0500000013023d02320c1c000000fb0254fde300000000009001000000020002 001053796d626f6c007740000000b90a0a811643c7771f43c77720c0c977000030000400 00002d01020008000000320aa8031e060100000028791c000000fb0254fde30000000000 9001000000020002001053796d626f6c0077400000009b050a8e1643c7771f43c77720c0 c97700003000040000002d01030004000000f001020008000000320aa803500c01000000 297905000000140200028e040500000013020002ac0c1c000000fb0280fe000000000000 9001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0 c97700003000040000002d01020004000000f00103000a000000320a6002d40e06000000 e0e2e0f0b3ff1c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d657320 4e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d0103000400 0000f001020008000000320aab03010b0100000074e208000000320aab03740701000000 74e21c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720 526f6d616e001643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01020004000000f001 030008000000320a6901bb0801000000cae208000000320a69015a0501000000c4e20800 0000320a6002460001000000d0e21c000000fb0220ff0000000000009001010000000402 001054696d6573204e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c977000030000400 00002d01030004000000f001020008000000320a0b047f0b010000006ee208000000320a 0b04f207010000006be21c000000fb0220ff0000000000009001010000cc040200105469 6d6573204e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01 020004000000f001030008000000320ac901550b01000000c1e209000000320ac901d709 03000000eef1ebf009000000320ac901700603000000e4eeeff009000000320ac0023301 04000000e3f0e0ed1c000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d62 6f6c0077400000009b050a911643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d010300 04000000f001020008000000320a6002090d01000000aef008000000320aab03f6080100 00002df008000000320aab03920501000000d7f008000000320a69011f0801000000d7f0 08000000320a60026003010000003df01c000000fb0280fe000000000000900100000000 0402001054696d6573204e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c97700003000 040000002d01020004000000f001030008000000320aab03a8040100000032f01c000000 fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00 1643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01030004000000f001020008000000 320ac901110b010000002ef00a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000 fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a0021008a01 0000000002000000fcf312002942c777040000002d01020004000000f001030003000000 0000 picscalex100010009000003c202000004001c0000000000050000000902000000000500 0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000 0000050000000c02a00680101200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff bdffffff401000005d0600000b00000026060f000c004d61746854797065000020020800 0000fa0200000800000000000000040000002d0100000500000014024304ca0605000000 1302430459080500000014024304c00905000000130243044c0b08000000fa0200001000 000000000000040000002d01010005000000140200028e040500000013020002200c1c00 0000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61 6e001643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01020008000000320a6002600e 02000000dfc21c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d657320 4e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d0103000400 0000f001020008000000320ace05da09010000006bc208000000320aac03f50901000000 74c208000000320ace05e406010000006bc208000000320aac03fe060100000074c21c00 0000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61 6e001643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01020004000000f00103000800 0000320a6901750801000000cac208000000320a6901140501000000c4c208000000320a 6002460001000000d0c21c000000fb0220ff000000000000900101000000040200105469 6d6573204e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01 030004000000f001020008000000320a2e06990a010000006ec208000000320a0c04730a 010000006ec208000000320a2e06a307010000006bc208000000320a0c047c0701000000 6bc21c000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720 526f6d616e001643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01020004000000f001 030008000000320ac9010f0b01000000c1c209000000320ac901910903000000eef1eb65 09000000320ac9012a0603000000e4eeef6509000000320ac002330104000000e3f0e0ed 1c000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c007740000000 98030a6c1643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01030004000000f0010200 08000000320a60027d0c01000000aef008000000320a3d057c0b01000000f7f008000000 320a8d047c0b01000000f7f008000000320a33067c0b01000000f8f008000000320a9703 7c0b01000000f6f008000000320a3d05040601000000e7f008000000320a8d0404060100 0000e7f008000000320a3306040601000000e8f008000000320a9703040601000000e6f0 08000000320aa304a708010000002df008000000320aa304800501000000d7f008000000 320a6901d90701000000d7f008000000320a60026003010000003df01c000000fb0280fe 0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e001643c777 1f43c77720c0c97700003000040000002d01020004000000f001030008000000320aa304 9c040100000035f01c000000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d65 73204e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d010300 04000000f001020008000000320ac901cb0a010000002ef00a00000026060f000a00ffff ffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374 656d000000000a0021008a0100000000020000009cf312002942c777040000002d010200 04000000f0010300030000000000 3.4. Якщо на ОНГ є елементи радіосист. і електричні мережі, то ведеться їх стійкість 3.5. отримані дані реалізуються: 3.5.1. Р1 екв. мах >Ргр. – нестійкий.

3.5.2. Ргр.? Р1 екв. мах. –стійкий

3.5.3. розробляються заходи по підвищенню стійкості.

а) Підвищення герметичності

б) Екранування приміщення.

в) Розробка реж. радіаційного захисту.

г) Провести евакуацію.

Оцінка стійкості роботи радіо електричних систем

За критерій стійкості цих систем можна прийняти допустиму дозу
опромінення цих систем. Дгран. Або граничний рівень: Ргр.

Початкові дані:

Р1 екв. мах

Косл. вир. приміщень

Порядок оцінки:

4.1. Система аналізується і визначаються елементи від яких залежить її
функціонування: м.сх., транзистори. Діоди.

4.2. По табл. 11.2 (Л-2), або по табл.. 5 (Л-3) визначаються
експозиційні дози (потужність дози) при яких в елементах можуть
виникнути незворотні зміни.

Дані заносяться до табл. 4.

Елементи РЕАД гр., Рмсх

резистор

….103

105

4.3. Дані табл. 4 аналізується і визначається самий уразливий елемент.
Це значення і буде границею стійкості роботи РЕА.

4.4.визначається можлива доза опромінення.

picscalex1000100090000030503000004001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02c004a00f1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
adffffff600f00006d0400000b00000026060f000c004d617468547970650000f0000800
0000fa0200001000000000000000040000002d010000050000001402a9013b0905000000
13028d016c0908000000fa0200002000000000000000040000002d010100050000001402
95016c090500000013023c02b309040000002d0100000500000014023c02bb0905000000
13025b00190a0500000014025b00190a0500000013025b00590b050000001402a901c80c
0500000013028d01f90c040000002d0101000500000014029501f90c0500000013023c02
400d040000002d0100000500000014023c02480d0500000013025b00a60d050000001402
5b00a60d0500000013025b00e30e1c000000fb0254fde300000000009001000000020002
001053796d626f6c0077400000009e070ad41643c7771f43c77720c0c977000030000400
00002d01020008000000320ac601cf080100000028791c000000fb0254fde30000000000
9001000000020002001053796d626f6c007740000000020a0ab91643c7771f43c77720c0
c97700003000040000002d01030004000000f001020008000000320ac601010f01000000
29790500000014028002780505000000130280025d0f1c000000fb0220ff000000000000
9001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0
c97700003000040000002d01020004000000f001030008000000320a6b04790b01000000
2e7908000000320a29023d080100000031791c000000fb0280fe00000000000090010000
00000402001054696d6573204e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c9770000
3000040000002d01030004000000f001020008000000320ac9017606010000002a790800
0000320ac90192050100000032791c000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402
001054696d6573204e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c977000030000400
00002d01020004000000f001030009000000320a6b04310a03000000eef1ef651c000000
fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00
1643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01030004000000f001020008000000
320a2902300e010000006ef108000000320a2902a30a010000006bf11c000000fb0220ff
0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e001643c777
1f43c77720c0c97700003000040000002d01020004000000f001030009000000320a4003
910104000000eceee6eb1c000000fb0280fe0000000000009001010000cc040200105469
6d6573204e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01
030004000000f001020008000000320a0b04150901000000caee1c000000fb0280fe0000
000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e001643c7771f43
c77720c0c97700003000040000002d01020004000000f001030008000000320ac901b20d
0100000074ee08000000320ac901250a0100000074ee1c000000fb0280fe000000000000
9001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0
c97700003000040000002d01030004000000f001020008000000320ac9016c0701000000
d0ee08000000320ae0026a0001000000c4ee1c000000fb0280fe00000000000090010000
00020002001053796d626f6c0077400000009e070ad91643c7771f43c77720c0c9770000
3000040000002d01020004000000f001030008000000320ac901a70b010000002dee0800
0000320ae0024a04010000003dee0a00000026060f000a00ffffffff0100000000001c00
0000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000a002100
8a010000000003000000fcf312002942c777040000002d01030004000000f00102000300
00000000

4.5. Допустимий час роботи РЕА можна визначити:

picscalex1000100090000030c03000004001c0000000000050000000902000000000500
0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000
0000050000000c02a00540141200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff
a8ffffff00140000480500000b00000026060f000c004d61746854797065000020010800
0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014021b02661005000000
1302ff01971008000000fa0200002000000000000000040000002d010100050000001402
07029710050000001302ae02de10040000002d010000050000001402ae02e61005000000
1302cd004411050000001402cd004411050000001302cd00811205000000140200034404
0500000013020003a1121c000000fb0220ff000000000000900100000000040200105469
6d6573204e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01
020008000000320a03017c1301000000327908000000320aeb043f0b0100000031790800
0000320a9b023d0e0100000031791c000000fb0280fe0000000000009001000000000402
001054696d6573204e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c977000030000400
00002d01030004000000f001020008000000320a8b049c0901000000327908000000320a
3b029a0c0100000032791c000000fb0280fe000000000000900100000002000200105379
6d626f6c0077400000009c060a6c1643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01
020004000000f001030008000000320a4704d11201000000f77908000000320afd02d112
01000000f77908000000320a3d05d11201000000f87908000000320a0702d11201000000
f67908000000320a47047e0301000000e77908000000320afd027e0301000000e7790800
0000320a3d057e0301000000e87908000000320a07027e0301000000e67908000000320a
3b02800b010000002b7908000000320a3b02ab0701000000b47908000000320a60036202
010000003d791c000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d657320
4e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d0103000400
0000f001020009000000320aeb04bb0b03000000ece0f5651c000000fb0220ff00000000
00009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e001643c7771f43c777
20c0c97700003000040000002d01020004000000f001030008000000320a9b02ce110100
00006ee01c000000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01030004000000
f001020009000000320a9b02b90e03000000ece0f56509000000320a9b02db0903000000
eef1eb6509000000320a9b02ab0504000000e3f0e0ed09000000320ac003a80003000000
eef1ebed1c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e65
7720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01020004000000
f001030008000000320a8b046e0a01000000d0f11c000000fb0280fe0000000000009001
010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c977
00003000040000002d01030004000000f001020008000000320a3b0250110100000074f1
1c000000fb0280fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f
6d616e001643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01020004000000f0010300
08000000320a3b026c0d01000000d0f108000000320a3b02bf0801000000caf108000000
320a3b028e0401000000c4f11c000000fb0280fe00000000000090010100000004020010
54696d6573204e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c9770000300004000000
2d01030004000000f001020008000000320a60032e000100000074f10a00000026060f00
0a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc01020222
53797374656d000000000a0021008a010000000002000000fcf312002942c77704000000
2d01020004000000f0010300030000000000

4.6. Отримані дані аналізуються і робляться висновки:

6.1. Дможл, Р1 мах екв – визн.

6.2. Ддоп або граничний рівень радіації.

Якщо Дгран.? Дможл, – то апаратура стійка в цих умовах

Якщо Дгран.< Дможл, – то апаратура нестійка в цих умовах 6.3. розробляються заходи по підвищенню стійкості роботи: a. Екранування b. Зміна приміщення c. Використання схемних рішень Оцінка стійкості роботи РЕ систем в умовах дії ЕМІ За критерій стійкості роботи приймається коефіцієнт: picscalex100010009000003fb01000003001c0000000000050000000902000000000500 0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000 0000050000000c026004e00e1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff bdffffffa00e00001d0400000b00000026060f000c004d61746854797065000000011c00 0000fb02dbfe8400000000009001000000020002001053796d626f6c007740000000f908 0ad91643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01000008000000320aeb038b08 0100000028791c000000fb02dbfe8400000000009001000000020002001053796d626f6c 0077400000009e070ac21643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d0101000400 0000f001000008000000320aeb03560901000000297908000000fa020000100000000000 0000040000002d010000050000001402000277060500000013020002d0091c000000fb02 80fe0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e001643 c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01020004000000f001010008000000320a 6002d50c02000000e4c11c000000fb0280fe000000000000900101000000040200105469 6d6573204e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01 010004000000f001020008000000320a8b036d060100000055c108000000320a69012807 0100000055c108000000320a600246000100000052c11c000000fb0220ff000000000000 9001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0 c97700003000040000002d01020004000000f001010008000000320aeb03e10801000000 e3c108000000320aeb03a70702000000e4e208000000320ac901620801000000e4e20800 0000320ac002360101000000c5e21c000000fb0280fe0000000000009001000000000402 001054696d6573204e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c977000030000400 00002d01010004000000f001020008000000320a6002550b02000000343008000000320a 60021805020000006c6708000000320a600277030200000032301c000000fb0280fe0000 000000009001000000020002001053796d626f6c007740000000f9080adc1643c7771f43 c77720c0c97700003000040000002d01020004000000f001010008000000320a60022d0a 01000000b33008000000320a60024f02010000003d300a00000026060f000a00ffffffff 0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d 000000000a0021008a010000000001000000fcf312002942c777040000002d0101000400 0000f0010200030000000000 picscalex100010009000003c900000002001c0000000000050000000902000000000500 0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000 0000050000000c02400200021200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff a6ffffffc0010000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065000060001c00 0000fb0220ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d61 6e001643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01000008000000320ae0014a01 01000000e4791c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d657320 4e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d0101000400 0000f001000008000000320a800116000100000055790a00000026060f000a00ffffffff 0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d 000000000a0021008a01000000000000000080e412002942c777040000002d0100000400 0000f0010100030000000000 - допустимі коливання напруги picscalex100010009000003da01000003001c0000000000050000000902000000000500 0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000 0000050000000c02e00320101200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff bdffffffe00f00009d0300000b00000026060f000c004d617468547970650000c0000800 0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014020002c30705000000 13020002e40a1c000000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d657320 4e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d0101000800 0000320ab4011a0f01000000257908000000320ab401aa0e0100000035791c000000fb02 80fe0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e001643 c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01020004000000f001010009000000320a 8b03240803000000313030651c000000fb0220ff00000000000090010000000200020010 53796d626f6c00774000000046030a9b1643c7771f43c77720c0c9770000300004000000 2d01010004000000f001020008000000320ab4012c0e010000002d301c000000fb0280fe 0000000000009001000000020002001053796d626f6c007740000000bf0b0aff1643c777 1f43c77720c0c97700003000040000002d01020004000000f001010008000000320a6002 850c01000000d73008000000320a6002a306010000002b3008000000320a600246020100 00003d301c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e65 7720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01010004000000 f001020008000000320a6002210d01000000423008000000320a60022f0b010000004e30 08000000320a6901b90701000000553008000000320a60024a0301000000553008000000 320a600216000100000055301c000000fb0220ff0000000000009001010000cc04020010 54696d6573204e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c9770000300004000000 2d01020004000000f001010009000000320ac901fa0803000000e6e8e26509000000320a c0028b0403000000e6e8e26508000000320ac002500101000000e4e80a00000026060f00 0a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc01020222 53797374656d000000000a0021008a010000000001000000fcf312002942c77704000000 2d01010004000000f0010200030000000000 picscalex1000100090000032901000002001c0000000000050000000902000000000500 0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000 0000050000000c02600280031200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff a6ffffff40030000060200000b00000026060f000c004d61746854797065000070001c00 0000fb02dbfe8400000000009001000000020002001053796d626f6c0077400000000c09 0ab41643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01000008000000320ae0012e02 0100000028791c000000fb02dbfe8400000000009001000000020002001053796d626f6c 007740000000fb080aae1643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d0101000400 0000f001000008000000320ae001f9020100000029791c000000fb0220ff000000000000 9001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0 c97700003000040000002d01000004000000f001010008000000320ae001840201000000 e37908000000320ae0014a0102000000e4e21c000000fb0280fe00000000000090010100 00000402001054696d6573204e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c9770000 3000040000002d01010004000000f001000008000000320a800116000100000055e20a00 000026060f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc020000 00cc0102022253797374656d000000000a0021008a01000000000000000080e412002942 c777040000002d01000004000000f0010100030000000000- напруга наводки у вертикальних (горизонтальних) частинах Кв?40 Початкові дані: Вертикальна складова напруженості Ев, кВ/м. 5.1. визначається складова: Еф =10-3 Ев, кВ/м 5.2 РЕ системи діляться на окремі ділянки: системи живлення, пульт управління, і т.ін., кожній ділянці визначається максимальна довжина струмопровідної частини Iфi, IBi, м 5.3. За допомогою формул: picscalex1000100090000033901000002001c0000000000050000000902000000000500 0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000 0000050000000c024002e0061200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff a6ffffffa0060000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065000060001c00 0000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d61 6e001643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01000008000000320ae001ca05 02000000426908000000320ae0015a010200000042691c000000fb0280fe000000000000 9001010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0 c97700003000040000002d01010004000000f001000008000000320a80014d0501000000 6c6908000000320a8001de0301000000456908000000320a800116000100000055691c00 0000fb0220ff0000000000009001010000020402001053796d626f6c0077400000009a04 0ad71643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01000004000000f00101000800 0000320ae001bb040100000074691c000000fb0280fe0000000000009001000000020002 001053796d626f6c00774000000034090a311643c7771f43c77720c0c977000030000400 00002d01010004000000f001000008000000320a8001aa02010000003d690a0000002606 0f000a00ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102 022253797374656d000000000a0021008a0100000000000000009cf312002942c7770400 00002d01000004000000f0010100030000000000, кВ picscalex1000100090000034901000002001c0000000000050000000902000000000500 0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000 0000050000000c02400280061200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff a6ffffff40060000e60100000b00000026060f000c004d61746854797065000060001c00 0000fb0220ff0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f6d61 6e001643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01000008000000320ae001ea05 01000000697908000000320ae001910401000000427908000000320ae001990101000000 69791c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720 526f6d616e001643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01010004000000f001 000008000000320a80012e05010000006c7908000000320a800195030100000045790800 0000320a800116000100000055791c000000fb0220ff0000000000009001010000020402 001053796d626f6c007740000000fb080aad1643c7771f43c77720c0c977000030000400 00002d01000004000000f001010008000000320ae0018c0501000000747908000000320a e0013b010100000074791c000000fb0280fe000000000000900100000002000200105379 6d626f6c007740000000c5070a461643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01 010004000000f001000008000000320a80016102010000003d790a00000026060f000a00 ffffffff0100000000001c000000fb021000070000000000bc02000000cc010202225379 7374656d000000000a0021008a010000000000000000fcf312002942c777040000002d01 000004000000f0010100030000000000, кВ визн. Напруги наводок. 5.4. визначається коеф. Безпеки КБві КБrі 5.5 Аналізуються і вибираються критерії стійкості по мінімальному критерію. Якщо КБ (вибране) беде ?40дБ, то апаратура в цих умовах буде працювати стійко Якщо КБВ < 40дБ, то апаратура в цих умовах буде працювати не стійко. Розробляються заходи: 1) Екранування ЛЗ- ст. 85. 2) Різні схемні рішення. 3) Розташування Ре систем в захищених приміщеннях. Таблиця визначення часу початку роботи (Аварія на АЕС) tnA01,4110,7320,5930,5140,4550,460,3870,3680,3390,31100,3110,29120,28130 ,27140,26150,2516-170,24180,2319-210,2222-250,2 picscalex178010009000003b101000003001c0000000000050000000902000000000500 0000020101000000050000000102ffffff00050000002e0118000000050000000b020000 0000050000000c026004400a1200000026060f001a00ffffffff000010000000c0ffffff a1ffffff000a0000010400000b00000026060f000c004d617468547970650000f0000800 0000fa0200001000000000000000040000002d0100000500000014022002930205000000 13022002f0091c000000fb0220ff0000000000009001000000000402001054696d657320 4e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d0101000800 0000320a0e04b0060100000031791c000000fb0280fe0000000000009001000000000402 001054696d6573204e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c977000030000400 00002d01020004000000f001010008000000320aae034f050100000032791c000000fb02 20ff0000000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e001643 c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01010004000000f001020008000000320a 0e042a0601000000d07909000000320ae501c40703000000ced1cb6509000000320ae501 fd0303000000c2d1d2651c000000fb0280fe0000000000009001010000cc040200105469 6d6573204e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d01 020004000000f001010008000000320a8501ac0601000000cad108000000320a8501dd02 01000000c4d11c000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d657320 4e657720526f6d616e001643c7771f43c77720c0c97700003000040000002d0101000400 0000f001020008000000320a80023a000100000061d11c000000fb0280fe000000000000 9001000000020002001053796d626f6c007740000000b6080a6b1643c7771f43c77720c0 c97700003000040000002d01020004000000f001010008000000320a8501100601000000 d7d108000000320a80025e01010000003dd10a00000026060f000a00ffffffff01000000 00001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00000000 0a0021008a01000000000100000084ef12002942c777040000002d01010004000000f001 0200030000000000 ТЕМА 8. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ РІНР НА ПРОМИСЛОВИХ ОБ'ЄКТАХ В НАДЗВИЧАЙНИХ УМОВАХ МИРНОГО ТА ВIЙСЬКОВОГО ЧАСІВ 1. Мета і зміст РІНР Мета РІНР -рятування людей, життю яких загрожує небезпека під час великих аварій, катастроф, стихійних лих, а також впливу факторів військового часу. Проведення РІНР-головна задача невійськових формувань. РІНР включають: 1) розвідку маршрутів руху формувань і ділянок робіт; 2) локалізацію і гасіння пожеж на маршрутах руху і ділянках робіт; 3) розшук потерпілих і врятування їх із завалів, пошкоджених і палаючих будинків, задимлених, загазованих і затоплених приміщень або ділянок місцевості; 4)розкриття зруйнованих, пошкоджених, завалених або затоплених захисних споруд і урятування розміщених в них людей; 5)подачу повітря в завалені захисні споруди з пошкодженою фільтро-вентиляційною системою; 6)подача першої медичної і першої лікарської допомоги потерпілим і евакуація їх в лікарські установи; 7)вивід (вивезення) населення із небезпечних місць в безпечні райони; 8) сакнітарну обробку людей, ветеринарну обробку с/г тварин, дегазацію, дезактивацію і дезінфекцію техніки, транспорту, засобів захисту, одягу, територію, споруд, прдовольства, води фуражу. Інші невідкладні роботи мають на меті створення умов для успішного проведення рятувальних робіт. Невідкладні роботи включають: 1) прокладку шляхів в завалах і зонах зараження; 2) локалізацію аварій на КЕМ; 3) закріплення або руйнацію конструкцій, що загрожують обвалом і перешкоджаючим руху і рятувальним роботам; 4) ремонт ліній зв'язку; 2. Умови успішного проведення РІНР 1) завчасна організація і безперервна розвідка; 2) швидке прибуття в осередок; 3) психолог. стійкість і практ. підг-ка; 4) знання правил безпеки; 5) проведенням робіт безперервно і широким фронтом; 6) наданням мед.допомоги у перші 12-14 г. після події; 7) закінченням робіт до кінця доби. Склад сил і засобів утворюється завчасно і уточнюється відповідно обстановці. При наявності загрозливого періоду основу сил і засобів складають об'єктові формування ЦО. Можуть притягатись і війська. При раптовому нападі-за рахунок "приписаних" до об'єкта формувань загального призначення і служб ЦО заміської зони, а також військ ЦО. В обох випадках організуються зміни. 1 зміна повинна робити у швидкому темпі на широкому фронті. В склад рятувальних сил ЦО входять: 1) розвідка; 2) загін забезпечення руху; 3) 2-3 ешелони сил ЦО; 4) резерв сил і засобів ЦО. 3. Питання організації РІНР закладаються в планах ЦО і виключають наступні пункти 1)порядок і строки приведення в готовність формувань і забезпечення їх технікою; 2) організація оповіщення і збору особового складу формувань; 3) розподіл формувань по змінам і районам. Дії начальника ЦО об'єкту (командира формування) після отриманні задачі від старшого начальника: 1) з'ясовує задачу; 2) оцінює обстановку; 3) приймає рішення; 4) ставить задачі підлеглим (наказ); 5) організує взаємодію і управління. З'ясування задачі включає розуміння: 1) мети робіт; 2) замислу старшого начальника; 3) задачі формування. Оцінка обстановки включає: 1) характер і обсяги руйнувань; 2) рад., хім і бакт. обст-ку; 3) можливості свого формування; 4) положення, дії і задачі сусідніх формувань; 5) стан маршрутів руху; 6) вплив погоди, пори року і доби. Прийняття рішення: 1) який обсяг робіт треба виконати; 2) послідовність робіт; 3) задачі формувань, способи і строки їх виконання; 4) порядок висунення в осередок; 5) порядок взаємодії; 6) заходи по організації управління і забезпечення. Потім дається наказ, який включає: 1) короткі висновки з оцінки обстановки 2) задачі всьому формуваню; 3) задачі сусідів; 4) задум дій; 5) задачі підрозділам формуваня; 6) місця розміщення медпунктів, шляхи евакуації. 7) допустимі дози; 8) час початку і закінчення робіт,своє місце і замісника. Взаємодія і управління: 1) визначення місця пункту управління формуванням; 2) порядок доставки донесень; 3) порядок призначення заступників командирів. Перед висуненням на ділянки робіт формування шикується в колону. Порядок шикування і дистанції встановлюється в залежності від обстановки на маршруті і ділянках робіт. Один з можливих варіантів: ЛЗР, КПГ, ГМАТР, 1РГ, 2РГ, КО, СД. На підході до осередку командир на основі даних розвідки, інформації від начальника і сусідів уточнює задачі і вводиш формування на об'єкт. 3. Рятувальні роботи в осередку В першу чергу-влаштування проїздів за допомогою ГМАТР способом розчистки або поверх уламків. Для одностороннього руху ширина проїзда 3-3.5 м, для двостороннього руху-6-6.5 м. Наступний етап-локалізація і гасіння пожеж (КПГ). В першу чергу там, де люди. Для розшуку потерпілих рятувальні загони роззосереджуються по всій ділянці з використанням собак. Рятування людей розпочинається негайно і включає: 1) встановлення зв'язку з людьми в сховищах, з'ясовується обстановка; 2) у сховище подається повітря; 3) розкриття сховищ; 4) розбірка завалів; 5) відкопування аварійних виходів; 6) розбірка зовнішніх стін будинків; 7) пробивка отвору в стіні сховища із сусіднього приміщення; 8) пробивка отвору в стіні сховища із підземної галереї; 9) розбірка завалу над перекриттям і пробивка в ньому отвора. Засоби витягання людей з завалів: 1) розбірка завалів зверху; 2) улаштування проходів (галерей); 3) пророблення отвору в стіні. Надання першої мед допомоги: 1) зупинка кровотечі; 2) накладання пов'язок і шин; 3) штучне дихання, протишокові засоби тощо. 4. Особливості використання формувань ЦО при ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійних лих Для сучасних умов є характерним значне збільшення імовірності виникнення великих виробничих аварій, катастроф, стихійних лих. особливо небезпечними є землетруси, повинні, урагани і аварії на радіаційно та хімічно небезпечних об'єктах. Тому згідно Закону "Про цивільну оборону України" на таких об'єктах утворюються спеціалізовані формування ЦО. З метою ліквідації наслідків, викликаних великими аваріями, катастрофами і стихійними лихами, начальник ЦО області (міста, району) має право залучати всі формування ЦО, незалежно від відомчої приналежності. В першу чергу залучаються спеціалізовані формування ЦО, а якщо виникне потреба, то використовуються невійськові формування ЦО, війська ЦО і Збройних Сил, які дислокуються в цих районах. Відповідно до Постанови Уряду України залучення робітників, службовців, колгоспників, зарахованих до складу НФ ЦО, для боротьби з надзвичайними ситуаціями дозволяється на строк до одного місяця. Особовий склад НФ ЦО на період залучення для боротьби з стихійними лихами, великими аваріями і катастрофами забезпечуються безкоштовним харчуванням, житлом, спецодягом і транспортом. Витрати, пов'язані з оплатою робіт, харчуванням, житлом, а також іншими видами матеріально-технічного забезпечення, потрібного для виконання РІНР в осередку ураження, компенсуються за рахунок фінансових і матеріальних ресурсів держави, міністерств, підприємств, установ де виникло лихо або аварія. Технікою, транспортом, приладами, засобами захисту і іншим майном формування забезпечуються через об'єкти народного господарства, на базі яких вони утворені. З метою завчасної підготовки штаби ЦО сумісно з командирами формувань розробляють плани приведення їх в готовність для проведення РІНР. Пункти збору й приведення формувань у готовність улаштовуються на своїх об'єктах. Для проведення РІНР утворюються 2-3 ешелони групування сил ЦО. До першого ешелону залучаються формування об'єктів, де сталося лихо, до другого (третього) - формування сусідніх об'єктів (районів). Висунення сил ЦО до осередку ураження здійснюється на максимально можливих швидкостях транспортних засобів з суворим дотриманням правил та мір безпеки. Головною задачею формувань при ліквідації наслідків стихійних лих, великих аварій та катастроф є порятунок людей і матеріальних цінностей. Нажаль, аналіз ліквідації наслідків стихійних лих, великих аварій й катастроф, які мали місце за останні роки на Україні, виявив велику кількість недоліків по діям формувань в екстремальних ситуаціях. Головним із цих недоліків є: - організаційні непорозуміння; - недостатня технічна забезпеченість формувань; - невміння окремих фахівців ефективно використовувати сучасні механізми; - слабка ініціатива керівного складу формувань; - невміння керівного складу формувань організувати чітку взаємодію як всередині формування, так і зовні з сусідами; - низька оперативність управління та інш. Виникла потреба переглянути деякі законоположення в області боротьби з стихійними лихами, катастрофами, великими аваріями. З цією метою в державі (областях, районах) утворені постійні комісії з надзвичайних ситуацій (ПКНС). Державна комісія з надзвичайних ситуацій повинна координувати і контролювати роботу обласних, міських, районних органів влади з профілактики, попередження і ліквідації наслідків стихійних лих, катастроф, великих аварій. Обласні (районні) ПКНС мають великі права й конкретні задачі з профілактики, попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Треба мати на увазі те, що процес удосконалення структури ЦО продовжується. Так, в минулому році утворено Міністерство,а в деяких областях - управління з надзвичайних ситуацій. Крім цього, на більшості хімічно та радіаційно небезпечних об'єктах визнано доцільним внести відповідні корективи в структуру і підготовку формувань ЦО. Характер та порядок дій формувань при виконанні задач в екстремальних умовах залежить від стихійного лиха, аварії або катастрофи, обстановки, кількості і підготовленості залучаємих сил ЦО, часу року і доби, метеоумов та інших факторів. Всі формування ЦО, військові частини повинні постійно підтримуватись на потрібному рівні готовності до дій в різних екстремальних умовах. Оповіщення особового складу формувань, їх укомплектованість, утворення угрупування сил повинні здійснюватись в короткі строки. Готовність і успіх в виконанні задач вище там, де краще організованість, дисципліна, порядок. Особливу роль і значення при виконанні РІНР в осередку ураження мають: свідомість особового складу, моральна та психологічна стійкість, міцне фізичне загартування. На успіх дій формувань ЦО в екстремальних умовах в значній мірі впливає своєчасна організація й активне проведення розвідки дільниці робіт й маршруту висунення. Задачі на розвідку ставить, як правило, начальник ЦО об'єкта (району, міста). Він указує мету розвідки, які відомості і до якого часу потрібно отримати, де і на виконанні яких задач зосередити основні зусилля, які для цього використати сили і засоби. Якщо в районі наступних дій можуть бути СДОР, то до складу розвідувальних формувань обов'язково залучаються фахівці-хіміки і медики. Розвіддані передаються в штаби ЦО, де їх узагальнюють і аналізують з метою прийняття ефективних мір по боротьбі з стихійним лихом або ліквідації наслідків аварії або катастрофи. В районах стихійних лих розвідка визначає: межі осередку лиха танапрямок його розповсюдження, об'єкти та населені пункти, яким погрожує небезпека, місця зосередження людей, шляхи підходу техніки до місць робіт, стан пошкоджених будинків і споруд, наявність у них уражених людей; місця аварій на КЕМ; об'єм РІНР, можливість проведення робіт без ЗІЗ та інш. В районах стихійних лих і на дільницях виробничих аварій або катастроф в першу чергу проводять заходи по урятуванню людей, попередженням катастрофічних наслідків лиха (аварій), запобіганням виникнення можливих вторинних факторів, які можуть викликати загибель людей та знищення матеріальних цінностей. В осередку ураження організується і підтримується безперервна взаємодія між формуваннями. Роботи ведуться безперервно до повного завершення. Якщо потрібно, то рішенням начальників ЦО організується зміна і відпочинок особового складу формувань. 5. Заходи ЦО по ліквідації наслідків стихійних лих, великих аварій і катастроф Рятувальні і інші невідкладні роботи при землетрусах Відомо, що землетрус є найбільш небезпечне стихійне лихо. Область виникнення підземного поштовху є осередком землетрусу, в межах якого здійснюється процес виділення накопиченої енергії у вигляді продольних і поперечних пружніх сейсмічних хвиль. Наслідки сильних землетрусів по ступені зруйнувань будинків, споруд і ураженню людей можна зрівняти з наслідками ядерного вибуху. Тому дуже велике значення надається заходам по прогнозуванню землетрусів. Нажаль методик короткострокового прогнозу землетрусів поки не має. Людство практично не може протистояти стихії. Але негативні наслідки землетрусу можна значно зменшити при умові високої підготовки формувань ЦО, всього населення до дій в осередку ураження землетрусу. Керівництво цивільної оборони району (об'єктів), який попав в зону землетрусу, повинно негайно прийняти рішення на проведення РІНР в осередку ураження. При цьому визначаються місця де потрібно зосередити головні зусилля формувань, як розподілити сили і засоби для проведення першочергових робіт, порядок, послідовність й строки виконання робіт. Першочергова робота в осередку ураження - це порятунок людей із-під завалів, надання їм першої медичної допомоги на місці (зупинка кровотечі, накладання пов'язок, обробка відкритих ран та інш.), відправка їх в пункти стаціонарного лікування. Одночасно з цим гасяться пожежі, перекриваються водопровідні, газові системи, ліквідуються аварії на лініях електропостачання і зв'язку. Організується комендантська служба, здійснюється контроль за порядком, дисципліною, недопущенням паніки, організується охорона майна установ, громадян. У палатках, збірних або пересувних будиночках розташовують потерпілих від землетрусу громадян яких житло зруйновано, а також тих, хто побоюється наступних підземних поштовхів, хоч житло у них є. При евакуації в першу чергу відправляють дітей, хворих, людей похилого віку і тих, хто не пов'язаний з виробництвом. Потім по спеціально розробленим планам й проектам проводяться поновлювані і будівельні роботи. Якщо землетрус зпрогнозовано, то дані прогнозу штабом ЦО негайно доводяться до всього населення. Отримавши сигнал "ЗЕМЛЕТРУС" населення негайно покидає своє житло і виходить в завчасно визначені для цього місця. Як правило, такими місцями є відкриті площадки та райони, де немає високих будінків, ЛЕП і вибухонебезпечних об'єктів. РІНР при повенях При отриманні від гідрометеріологічних служб попередження про майбутню сильну повінь в районах, схильних до повенів, рішенням органів місцевої влади утворюються спеціальні комісії, на які покладається: контроль за підготовкою потрібних заходів по захисту від повіні, будинків, населених пунктів, об'єктів, складів, споруд, шляхів від затоплення і зруйнувань; по підготовці технічних заходів для евакуації населення, сільськогосподарських тварин, матеріальних цінностей, продовольства, фуражу, техніки із мість передбаченої повіні. Сигнал про очикувану повінь передається з деяким попередженням для того, щоб населення покинуло своєчасно загрозливий район і вийшло за межу осередку повіні. Для цього приводяться в готовність до прийому та розміщенню евакуйованих людей клуби, школи, гуртожитки, готелі. Готується мережа медичних установ для надання медичної допомоги, утворюються додаткові запаси продовольства. Готуються формування і плавзасоби для рятування людей, які не встигли своєчасно евакуюватись із району затоплення. Рятувальники ведуть пошук людей на затопленій території й плавзасобами або гелікоптерами евакуюють їх в безпечні місця. Рятувальники повинні мати рятувальні жилети, знаряддя для рятування людей (багри, мотузки, рятувальні круги, плотики). Рятувальники повинні знати правила рятування на воді та заходи здіймання людей із напівзатоплених будинків, дерев, місцевих предметів, надання першої медичної допомоги потерпілим. Гідрологи повинні інформувати не тільки керівні органи, а і населення регіонів, де можуть бути катастрофічні повіні, про можливе підвищеня рівня води при танені снігу, від великих опадів, від скинення води із водосховищ, при зруйнуванні дамб водосховищ, при запрудах на річках. Люди, матеріальні цінності, складські приміщення, техніка та інше зостануться не ураженими тільки в тому випадку, коли будуть знаходитись вище максимально можливого рівня підйому води, очикуваного на даній території. В інших випадках прийдеться ризикувати і приймати міри по евакуації людей, тварин, техніки, майна та інш. Боротьба з катастрофічними повінями в 1997 році на Україні, Німеччині, Польщі та інших державах може служити прикладом плідної роботи органів влади та систем цивільної оборони. РІНР при ураганах До підходу ураганного вітру (32.7 м/с) потрібно закріпити техніку, окремі будівлі, в виробничих приміщеннях та житлових будинках закрити двері вікна, вимкнути газ, воду, електомережу. Населення ховається в захисних або заглиблених спорудах. Після урагану формування ЦО сумісно з працездатним населенням об'єкта (населеного пункту) проводять рятувальні і інші невідкладні роботи: рятують людей із завалених захисних та інших споруд і надають їм потрібну медичну допомогу, поновлюють пошкоджені будинки, лінії електропередачі та зв'язку, газо- та водопроводи, ремонтують техніку, провдять інші роботи. РІНР при селевих потоках При селевих потоках безпосереднє регулювання селей здійснюється гідротехнічними спорудами. Основний спосіб боротьби з селями - закріплення і стимулювання розвитку грунтового та рослинного покриву на гірських схилах і особливо в місцях зародження селевих потоків, а також зменшення надходження поверхневих вод, відведення талої води, раціональне розташування на гірських схилах гідротехнічних споруд. Селеві потоки можна своєчасно зпрогнозувати й прийняти міри по захисту людей, тварин, будинків ті інш. Із небезпечних районів непрацездатне населення вивозиться в безпечні райони. З початком утворення селя штаб ЦО (міста, району, населеного пункту) попереджує населення і формування ЦО. ЦО в осередку ураження проводять РІНР: рятують людей і вивозять їх в безпечні райони, улаштовують проїзди, локалізують аварії на КЕМ, поновлюють шляхи, гідротехнічні і шляхові споруди. РІНР при пожежах Ліквідація пожежі складається із зупинки пожежі, її локалізації, догасіння і нагляду за осередком пожежі після гасіння. Основним способом гасіння лісових пожеж є: закидування ґрунтом краю пожежі, улаштування загороджувальних та мінералізованих смуг та ровів, гасіння пожежі водою або розчинами хімікатів, пуск зустрічного вогню. Головним способом гасіння підземних торф'яних пожеж є окопування осередку пожежі огороджувальними ровами (ширина 0.7-1.0 м, глибина до ґрунтових вод). Для гасіння торф'яних пожеж використовується вода. Успіх боротьби з лісовими і торф'яними пожежами в значній мірі залежить від своєчасного їх виявлення й прийняття мір по їх обмеженню та ліквідації. При виявленні осередку пожежі начальник ЦО об'єкта і його штаб приймають потрібні заходи по його ліквідації: на основі даних розвідки оцінюють пожежну обстановку, приймають рішення і ставлять задачі формуванням ЦО на організацію і проведення РІНР. Командир формування після отримання і з'ясування задачі організує висунення формування до осередку пожежі. Для уточнення обстановки на маршруті висунення і в районі пожежі він посилає розвідку яка виявляє: характер пожежі і її межі, напрямок розповсюдження вогню і можливі місця улаштування загороджувальних смуг; наявність та стан джерел води, під'їздні шляхи до них; шляхи виведення і способи рятування людей, які знаходяться на дільниці пожежі. При підході формування до дільниці пожежі його командир на основі отриманої задачі, даних розвідки, особистого спостереження визначає: способи та порядок дії при гасінні пожежі, задачі кожному підрозділу формування. При віддачі наказу підлеглим командир вказує напрямок розповсюдження пожежі, способи і порядок дій при гасінні пожежі, район відпочинку, пункт харчування, міри безпеки. Формування загального призначення при гасінні і локалізації пожежі діють самостійно або в взаємодії з лісопожежними та іншими формуваннями. Рятування людей - головна задача рятувальних робіт при пожежах. Із зон можливого розповсюдження пожежі вивозяться (виводяться) люди, тварини і матеріальні цінності. В першу чергу розшукують людей, які опинились в осередку пожежі (будинках, спорудах, які загорілись). Розшук людей здійснюється з метою безпеки групою не менше двох чоловік. В умовах сильного задимлення накопичення чадного газу особовому складу формувань потрібно працювати в ізолюючих противогазах та спецодягу. Особлива обережність потрібна при гасінні підземних пожеж і при проведенні вибухових робіт. Забороняється у зоні діючої пожежі улаштовувати нічліг. РІНР при великих аваріях і катастрофах При крупних аваріях і катастрофах організація робіт по ліквідації наслідків проводиться з урахуванням остановки, яка склалась після аварії або катастрофи, ступені зруйнування та пошкодження будинків і споруд, технічного обладнання, характеру аварій на КЕМ і пожеж, особливостей забудови території об'єкта та інших умов. Роботи по ліквідації наслідків аварій і катастроф проводяться в стислі строки. Потрібно швидко урятувати людей, які знаходяться в зруйнованих будинках, завалених підвалах і надати їм необхідну екстрену медичну допомогу, а також запобігти інші катастрофічні наслідки. З виникненням аварії або катастрофи начальник ЦО на основі данних розвідки і особистого спостереження приймає рішення на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації і ставить задачі формуванням. Начальники дільниць робіт керують проведенням рятувальних та інших невідкладних робіт. Вони пропонують командирам формувань найбільш доцільні способи виконання робіт, визначають матеріально-технічне забезпечення, строки закінчення робіт, організують харчування, зміну та відпочинок особового складу формувань. В районах стихійних лих, великих аварій і катастроф однією із найважливіших задач є задача по запобіганню виникнення вторинних факторів, які можуть викликати загибель людей та знищення матеріальних цінностей. 6. Організація робіт для знезаражування місцевості, споруд, техніки, одягу і ЗІЗ. Санітарна обробка людей Знезаражування місцевості, споруд, техніки, одягу і ЗІЗ, а також проведення санітарної обробки людей - це комплекс заходів під назвою спеціальна обробка. Спеціальна обробка є складною частиною ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій як воєнного так і мирного часів і являє собою комплекс заходів, які проводяться з метою поновлення готовності транспортних засобів, техніки і особливого складу формувань ЦО до виконання задач по проведенню РІНР в осередках ураження та підготовки ОНГ до продовження виробничої діяльності. Вона може бути повною і частковою. Повна спеціальна обробка здійснюється з метою забезпечення можливості виконувати роботи без засобів захисту шкіри та органів дихання. Часткова спеціальна обробка повинна забезпечити можливість працювати без засобів захисту шкіри. Спеціальна обробка передбачає знезаражування різних поверхонь і санітарну обробку особового складу формувань і населення. Знезаражування транспортних засобів і техніки проводиться на станціях знезаражування транспорту (СЗТ), які функціонують на підприємствах автосервісу. Санітарна обробка особового складу формувань ЦО і населення проводиться у санітарно-обмивочних пунктах (СОП), які утворюються на базі лазні, душевих, а також на спеціальних обмивочних площадках. В тих випадках, коли формування ЦО діють сумісно з підрозділами військових частин ЦО, спеціальна обробка може проводитись на пунктах спеціальної обробки (ПуСО), які є в кожній військовій частині. Знезаражування - це виконання робіт по дезактивації, дегазації та дезинфекції зараженої поверхні. Дезактивація - вилучення радіоактивних речовин з зараженої поверхні транспортних засобів, техніки, будинків і споруд, території, одягу, ЗІЗ, води, продуктів. Дезактивація проводиться головним чином двома способами: механічним і фізико-хімічним. Механічний спосіб - усунення радіоактивних речовин з заражених поверхонь. Фізико-хімічний - усунення радіоактивних речовин в процесі змивання РР розчинами різних препаратів. Для проведення дезактивації використовується вода в суміші з поверхнево активними та комплексоутворюючими речовинами. До поверхнево активних речовин відносяться: порошок СФ-2, препарати ОП-7,ОП-10. До комплексоутворюючих речовин відносяться: фосфати натрію, щавелева і лимонна кислоти та інш. Дезакивація транспорту і техніки здійснюється при їх заражені 200 мР/г і більше. Дезактивація транспорту, техніки, території з твердим покриттям, будинків і споруд проводиться при допомозі води і її розчинів. Дезактивація території, яка не має твердого покриття, проводиться зрізанням грунту товщиною 5-10 см, засипкою незараженим грунтом товщиною 8-10 см, переорюванням зараженої території на глибину до 20 см. Дегазація - перетворення отруйних речовин в нетоксичні продукти та усунення їх з зараженої поверхні з метою зниження зараження до допустимих норм. Дегазація будинків, території з твердим покриттям, транспортних засобів і техніки ведеться шляхом обробки дегазуючим розчином в залежності від типу ОР або СДОР. Наприклад, водяний розчин, який містить в собі 2% їдкого натрію, 5% моноетаноламіду і 20% аміаку, використовується для дегазації ОР зомана. Для дегазації можна використати і допоміжні препарати (порошки СФ-24, "Дон", "Ера") у вигляді водяних розчинів (літом) або розчинів в аміачній воді (зимою). При відсутності вище вказаних розчинів, ОР або СДОР можна змивати бензином, гасом, дизпаливом. Дегазація може проводитись газовим потоком при допомозі машин. Після дегазації рівень зараження техніки визначається при допомозі приладів хімічного та дозиметричного контролю. Якщо рівень радіації перевищує 200 мР/г, то потрібно провести дезактивацію. Дегазація території, яка не має твердого покриття, проводиться хімічним, або механічним способами. Дезинфекція - знищення у зовнішньому середовищі збудників заразливих хвороб. Дезинфекція може проводитись хімічним, фізичним (при допомозі високих температур), механічним та комбінованим способами. Санітарна обробка (СО) - комплекс заходів по ліквідації зараження особового складу формувань ЦО та населення радіоактивними, хімічними речовинами або бактеріальними засобами. Санітарна обробка може бути: частковою, повною. Часткова СО - механічне очищення і обробка відкритих дільниць шкіри, зовнішніх поверхонь одягу, взуття, ЗІЗ або протирання за допомогою індивідуальних протихімічних пакетів. Вона проводиться за допомогою води, тканини, вати, індивідуальних протихімічних пакетів (ІПП-8). Повна СО - повне знезаражування від радіоактивних, отруйних, сильнодіючих речовин та бактеріальних засобів поверхні тіла, одягу, взуття, ЗІЗ. Для проведення ПСО використовуються дезинфікуючі розчини. ПСО особового складу формувань і населення проводить служба санітарної обробки силами об'єктових формувань, які улаштовують стаціонарні обмивочні пункти (площадки). Знезаражування одягу, взуття та ЗІЗ в залежності від можливостей здійснюють: газовим способом, кип'ятінням, обробкою розчинами. Станції знезаражувння можуть бути обладнані в спеціальних приміщеннях, лазнях, пральнях. Перевірка якості знезаражування здійснюється дозиметричними та хімічними приладами. ТЕМА 9. Організація РІНР командиром об'єктового формування ЦО 1. Оцінка обстановки і прийняття рішення. Оперативний час 8.00... Місце - південно-західна околиця Олександрівки. Командир звідної команди приступив до оцінки обстановки і прийняття рішення. А. Оцінка обстановки. Оцінка обстановки ведеться на підставі даних, отриманих від начальника ЦО об'єкту з використанням макета й схеми місцевості і плану заводу. Всі студенти в ролі ЗвК N1. Заслухати висновки по кожному елементу оцінки обстановки 1-2 студентів. Підвести підсумки, дати приблизний варіант висновків. Варіант оцінки обстановки. 1. Висновки із оцінки зруйнувнь і пожеж на території заводу: а) внаслідок вибуху 50 тон пропану на заводі виникли сильні, середні і слабкі зруйнування будинків цехів, пожежі завали території заводу, аварії на комунально-енергетичних мережах (КЕМ); б) орієнтовно ЗвК N1 потрібно: - зробити проїзди і проходи у завалах; - розкрити завалені сховища, надати допомогу потерпілим людям; - локалізувати аварії на КЕМ; - надати допомогу КПГ у гасінні пожеж; в) характер зруйнувань і обсяг майбутніх робіт потрібно уточнити в час висунення і з прибуттям на завод. 2. Висновки із оцінки маршрута висунення: а) маршрут висунення - асфальтований шлях, стан добрий; б) зруйнування мостів на маршруті не виявлено; в) можливо радіоактивне забруднення місцевості, по якій проходить маршрут; г) в загалі стан маршруту особливих труднощів в проведенні маршу не викличе. Бути в готовності подолати дільниці маршруту, які заражені радіоактивними речовинами. Висновки з оцінки радіаційної обстановки. 1. У зв'язку з місценаходженням Заречинської АЕС, азімутом середнього вітру св = 270-300 і швидкістю V св = 50 км/год, потрібно чекати радіоактивне забруднення території заводу і маршруту висунення. Встановлена доза опромінення особистого складу ЗвК N1 і приданих формувань: на марш - 5 Р, на час проведення РІНР - 20 Р. 2. Ланці зв'язку і розвідки на маршруті і на заводі вести безперервну радіаційну розвідку. Висновки з оцінки стану і можливість ЗвК N1. ЗвК N1 розташована на південно-західній околиці Олександрівки. Особистим складом, технікою, майном укомплектована повністю. Особистий склад пройшов підготовку. Дати характеристику транспортних засобів і можливостей ЗвК N1 по виконанню різних робіт за встановлений час. Висновки із оцінки погоди, пори року і доби. Стан погоди, пора року і доби, в проведені маршу і робіт на дільниці N1 заводу особливих труднощів не викликає. Викладач в ролі начальника ЦО заводу, студенти в ролі командира ЗвК N1 доповідають своє рішення. По кожному пункту заслухати 1-2 студентів. Варіант рішення командира ЗвК N1. 1. РІНР проводити одночасно на всій дільниці N1. Основні зусилля зосередити на рятуванні людей, які знаходяться в завалених захисних спорудах. В першу чергу здійснити улаштування проїздів і проходів до місць рятувальних робіт локалізувати аварії на комунально-енергетичних мережах, які перешкоджають проведенню рятувальних робіт. Рятувальні роботи провести рятувальними групами, посиленими санітарними ланками, а при необхідності - інженерною технікою. Задачі підрозділам Ланці зв'язку і розвідки вести непереривну радіаційну розвідку і підтримувати постійний зв'язок з начальником ЦО і розвідгрупою заводу. З прибуттям на завод в першу чергу заміряти рівні радіації, після чого стежити за зміненням обстановки на дільниці проведення робіт, підтримувати стійкий радіо- і телефонний зв'язок с ПУ начальника ЦО заводу. Рятувальним групам з санітарними ланками в взаємодії з ГМАТР, КЗ N1, КПГ N1 провести основні рятувальні роботи в осередку ураження. Групі механізації і аварійно-технічних робіт (ГМАТР) у взаємодії з рятувальними групами і КЗ N1 улаштувати проїзди і усунути завали, локалізувати аварії на КЕМ, надати допомогу рятувальним групам при розкритті завалених захисних споруд. Санітарній дружині у взаємодії з командою знезаражування обладнати пункт навантаження поражених на транспорт у центральних воріт і організувати евакуацію поражених. Надати допомогу рятувальним групам в проведенні рятувальних робіт. Початковий пункт - північну околицю Олександрівки - пройти о 9.00... Швидкість руху 35 км/год, дистанція між машинами 40 м. На завод прибути о 10.00... Під час маршу необхідно: - вести безперервну радіаційну розвідку маршруту; - проводити дозиметричний контроль особистого складу; - на всіх машинах мати спостерегачів, сигнали оповіщення відповідно завданню; - дільниці забруднення долати в засобах індивідуального захисту (ЗІЗ) на підвищених швидкостях і збільшених дистанціях. 4. При організації взаємодії узгоджувати дії підрозділів ЗвК N1 і приданих формувань. 5. Пункт управління розвернути в районі завалених сховищ. Зв'язок с ПУ начальника ЦО - по радіо і провідним засобам, зв'язок з командирами підрозділів ЗвК N1 - сигнальними засобами (прапорцями, ракетами), посильними і особистим спілкуванням. 2. Постановка задач підлеглим і приданим форму ванням на проведення РІНР Обстановка. Оперативний час 8.25... Місце - південно-західна околиця Олександрівки. До командира ЗвК N1 прибули командири підрозділів і приданих формувань. Студенти в ролі командира ЗвК N1. Заслухати 1-2 студентів на основі з'ясування задачі, оцінки обстановки, рішення і наказу начальниука ЦО заводу. НАКАЗ командира звідної команди на проведення РІНР (варіант) 1. Сьогодні в 7.35... на заводі в районі насосної станції стався вибух 50 тон пропану в ЗД цистерні. Виникли зруйнування будинків, споруд, пожежі, завали, завалені сховища, в яких знаходяться робітники і службовці. Можливе радіоактивне забруднення території заводу і маршруту руху формувань. 2. ЗвК N1 у взаємодії з командою пожежогасіння 1 (КПГ) командою знезаражування (КЗ) має задачу у складі сил ЦО першої зміни, першого ешелону вести РІНР на дільниці N1 заводу. Марш в осередок ураження зробити по маршруту: Олександрівка, Лісники, Мар'янівка, Заозерне, Лугове, завод в похідному порядку: ЛЗР, КПГ, ГМАТР, КЗ, 1РГ, 2РГ, СД. 3. На решті території заводу РІНР веде перший рятувальний загін. 4. РІНР проводити одночасно на всій дільниці N1. Основні зусилля зосередити на рятуванні людей із завалених захисних споруд. В першу чергу зробити проїзди і проходи до мість рятувальних робіт, локалізувати пожежі і аварії на КЕМ. 5. Наказую: - першій рятувальній групі (1РГ) з ланками сандружини (СД) вести рятувальні роботи на ділянці цеху 17, основні зусилля зосередити на рятуванні людей із сховища 17; - другій рятувальній групі (2РГ) з ланками сандружини (СД) вести рятувальні роботи на ділянках цехів 12,13, основні зусилля зосередити на рятуванні людей із сховища 12; - групі механізації і аварійно-технічних робіт (ГМАТР) у взаємодії з рятувальними групами 1РГ, 2РГ зробити проїзди в завалах, локалізувати аварії на КЕМ, в першу чергу запобігти попаданню води в завалені сховища. Надати допомогу рятувальним групам при розкритті завалених захисних споруд; - команді пожежегасіння забезпечити введення рятувальних груп і техніки на ділянки робіт, зосередити основні зусилля на гасінні палаючих будинків на дільниці робіт ЗвК N1. В наступному вести боротьбу з пожежею на складській території; - санітарній дружині у взаємодії з командою знезаражування обладнати пункт посадки потерпілих на транспорт у центральних воріт. Спільно з рятувальними групами рятувати людей із завалених захисних споруд, завалів, надати їм медичну допомогу, евакуювати на пункт посадки на транспорт, організувати їх реєстрацію; - ланці зв'язку і розвідки (ЛЗР) прямувати в голові колони. Вести безперервну розвідку маршруту і ділянки робіт. Організувати дозиметричний контроль. 6. Евакуацію потерпілих проводити в загін першої медичної допомоги, розміщеного в селищі Кустовці, транспортом заводу, від центральних воріт. 7. До робіт приступити о 10.10..., закінчити роботи о 16.10... Допустима доза опромінення особистого складу 25 Р. 8. Я слідую в голові колони на машині ланки зв'язку і розвідки. З прибуттям на завод буду знаходитись на пункті управління ЗвК N1 в районі деревообробного цеху. Мій замісник - командир 1РГ. Викладач аналізує роботу студентів за час заняття, дає вказівки на усунення недоліків, видає завдання на самостійну роботу (СР). ТЕМА 10. Висунення об'єктового формування ЦО й введення його в осередок ураження (ОУ) 1. Управління ЗвК при висунені в ОУ Увідна N1. Оперативний час 8.20... Місце: південно-західна околиця Олександрівки. Розвідгрупа філіалу заводу отримала наказ на проведення радіаційної і хімічної розвідки на маршруті і території заводу і почала рух. Вихідний пункт - північну околицю Олександрівки пройшла о 8.30... Дії викладача: Ставить перед студентами питання: чому РГ заводу виїжджає на 30 хв раніше інших формувань. Опитує 1-2 студентів. Оцінює відповіді і, у випадку необхідності, дає вірну відповідь. Увідна N2. Оперативний час 9.00... ЗвК N1 почала рух і головою колони пройшла північну околицю Олександрівки. Всі студенти в ролі командира ЗвК N1. Заслухати рішення 1-2 студентів. Варіант рішення. Радисту передати донесення начальнику ЦО об'єкту (філіалу заводу) ЗвК N1 в 9.00... пройшла вихідний пункт - північну околицю с.Олександрівки. Увідна N3. Оперативний час 9.03... Місце - маршрут висунення. Від командира РГ отримана радіограма: "Забруднена дільниця дороги по маршруту висунення сил ЦО від північної околиці с.Лісники до південної околиці с.Лугове. Рівні радіації слідуючі: точка N1, північна околиця с.Лісники - 0.5 Р/год; точка N2, південна околиця с.Мар'янівки - 5 Р/год; точка N3, півд. Заозерне, 4 км - 10 Р/год; точка N4, півн. Заозерне, 400 м - 6 Р/год; точка N5, південна околиця с.Лугове - 1 Р/год. Виміряні рівні радіації приведені до часу на 1 годину після аварії. Довжина дільниці забруднення приблизно L = 20 км. Потрібно. Студентам в ролі командира ЗвК N1 провести розрахунок дози, яку особовий склад може отримати при подоланні забрудненої дільниці, оцінити обстановку й прийняти рішення на подолання забрудненої дільниці. Послідовність розрахунків при оцінці радіаційної обстановки. 1. Визначення середнього рівня на дільниці РЗМ 2. Визначення часу руху колони по дільниці радіоактивного забруднення 3. Визначення часу з початку аварії до пересічення середини дільниці радіоактивного забруднення (РЗ). В зв'язку з тим, що колона ЗвК N1 підійде до забрудненої дільниці приблизно в 9.08..., час пересічення середини дільниці можна визначити t р 0.5 4. Визначення середнього рівня радіації через 2.05 години після аварії: Із табл. 24 (Л-2Д) для t ср 2 години знаходимо 5. Розрахунок дози, яку отримає особовий склад ЗвК N1 за час подолання дільниці РЗ Висновок. Д < Д уст = 5 Р. Варіант рішення командира ЗвК N1. Особистому складу ЗвК N1 дільницю РЗМ подолати в засобах індивідуального захисту з швидкістю транспортних машин 40 км/год, дистанція між ними 150 м. Увідна N4. Оперативний час 9.08... ЗвК N1 головою колони підійшла до південної околиці с.Лісники. Розвідник-дозиметрист доповів: "Рівень радіації 0.5 Р/год". Потрібно. Студентам в ролі командира ЗвК N1 оцінити обстановку і прийняти рішення. Заслухати 1-2 студентів, зробити висновок. Варіант рішення командира ЗвК N1. 1. Передати сигнали: "Колона стій!", "РБ", "Одіти ЗІЗ!", "Приняти особистому складу команди препарат РС-1 із аптечки!". 2. Передати сигнали: "Колона, марш!", "Збільшити швидкість руху!". 3. Радисту доповісти на ПУ НЦО: "ЗвК N1 в 9.08... досягла дільниці забруднення - південної околиці с.Лісники, рівень радіації 0.5 Р/год." Увідна N5. Оперативний час 9.32... ЗвК N1 вийшла із зони забруднення. Потрібно. Студентам в ролі командира ЗвК N1 оцінити обстановку і прийняти рішення. Заслухати 1-2 студентів, зробити висновок. Варіант рішення командира ЗвК N1. Радисту доповісти на ПУ НЦО: "ЗвК N1 в 9.32... вийшла із зони забруднення. На маршруті особистий склад отримав дозу опромінення 0.56 Р." 2. Уточнення рішення і задач підлеглим на проведення РІНР і введення формувань в осередок ураження (ОУ) Увідна N6. Оперативний час 9.35... із радіограми, отриманої від начальника ЦО заводу, командиру ЗвК N1 стало відомо: 1. Цех N17 сильно зруйнований і горить. 2. Будинки цехів N 12 і N13, пожежного депо, гаража отримали середні зруйнування. 3. Завалені входи в сховища 12, 17, в сховище 17 поступає повітря, потрібна медична допомога людям. 4. Між будинками 12 і 13 виник завал довжиною 25 м і висотою до 0.4 м. 5. Пошкоджена дільниця водопроводу між будинками 12 і 17, що загрожує затопленням підземного переходу і входів в сховища 12, 17. 6. Рівень радіації на території заводу о 9.30... був приблизно 6 Р/год. 7. В першу чергу зробити проїзд між будинками 12 і 17 і подати повітря в сховище 17. 8. Рішення доповісти з прибуттям на об'єкт. Потрібно. Студентам в ролі командира ЗвК N1 оцінити обстановку і прийняти рішення на проведення РІНР. Заслухати варіанти рішення 1-2 студентів, визначити недоліки, довести правильний варіант рішення. Варіант висновків із оцінки радіаційної обстановки. При рівні радіації 6 Р/год і встановленій дозі Д вст = 25 Р можна робити в одну зміну 8 і більше годин (табл.28). ЗвК N1 може приступити до проведення РІНР в 10.10... 1. З прибуттям на об'єкт негайно приступити до рятувальних робіт і вести їх одночасно на всій дільниці N1. Основні зусилля зосередити на рятуванні людей, які знаходяться в завалених сховищах 12 і 17. 2. Послідовність проведення робіт. В першу чергу розчистити проїзд між будинками 12 і 13 і підходи до сховищ 12, 17 подати повітря в сховище 17, розкрити сховища 12, 17, надати допомогу потерпілим, вивести їх на площадку до центральних воріт. 3. Розподіл сил і засобів. Для успішного виконання поставленої задачі наявні сили і засоби розподілити: - 1РГ підсилити 2 ланками сандружини і технікою із ГМАТР (бульдозер, автокран, компресор); - 2РГ підсилити 2 ланками сандружини і технікою із ГМАТР (екскаватор, компресор), Примітка. Додаткові засоби одержані із ЗвК N2 по рішенню начальника ЦО заводу. 4. Задачі підлеглим і приданним формуванням. а) 1РГ у взаємодії з КПГ і КЗ провести рятувальні роботи в цеху N17. В першу чергу подати повітря в сховище N17; б) 2РГ у взаємодії з КПГ і КЗ провести рятувальні роботи в цехах N12 і N13. Основні зусилля зосередити на рятуванні людей із сховища N12; в) групі механізації і аварійно-технічних робіт (ГМАТР): - розчистити завали між цехами і підходи до сховищ. Після закінчення цих робіт техніку передати рятувальним групам; - передбачити маневр технічних засобів між 1РГ і 2РГ; - локалізувати аварії на КЕМ, які заважають проведенню робіт, вимкнути дільницю водопроводу між цехами N12 і N17 і відвести воду із затопленої дільниці; г) ланці зв'язку і розвідки постійно вести радіаційну розвідку і спостереження за сигналами безпеки, підтримувати зв'язок з начальником ЦО заводу; д) КПГ локалізувати пожежі в будинках 12 і 17 і на складській території; е) сандружині разом з особистим складом рятувалльних груп проводити пошук потерпілих, надавати їм першу медичну допомогу і виносити їх на пункт навантаження на транспорт; ж) групі знезаражування провести дезактивацію під'їздних доріг і дільниць робіт. Бути готовою до проведення дегазації доріг, техніки, дільниць робіт у випадку виникнення хімічної небезпеки. 5. При проведені робіт всім підрозділам ЗвК N1 взаємодіяти з КПГ і КЗ. 6. Командирам підрозділів: - здійснювати контроль опромінення особового складу; - роботи вести в засобах індивідуального захисту; - в задимлених і загазованих приміщеннях роботи вести групами (2-3 чол.); - в кожній РГ мати спостерігачів за сигналами; - сигнали оповіщення попередні; - потерпілих виносити на площадку до центральних воріт; - допустима доза опромінення 25 Р; - до робіт приступити о 10.10..., закінчити о 16.10... 7. Моє місце - в районі будинку 12. Зв'язок - посильними і особистим спілкуванням. Про проведення робіт доповідати через кожну півгодину, а при отримані дози опромінення 25 Р - негайно. Мій замісник - командир 1РГ. Увідна N8. Оперативний час 10.00... Місце - центральні ворота заводу. ЗвК N1 прибула до центральних воріт заводу. Начальник ЦО заводу заслухав доповідь командира ЗвК N1, затвердив його рішення і наказав уточнити задачі підлеглим. Поставив вимогу: про виконання робіт доповідати на ПУ ЦО об'єкту (сховище 3) через кожну годину, а при отриманні дози опромінення 25 Р - негайно. Потрібно. Студентам в ролі командира ЗвК N1 віддати наказ підлеглим підрозділам і приданням формуванням на проведення РІНР. Викладач заслуховує 1-2 студентів, об'являє можливий варіант усного наказу. Варіант усного наказу командира ЗвК N1 (уточнений). 1. В наслідок аварії на Заречинській АЕС і вибуху 50 тон пропану на дільниці N1 заводу, цех N17 сильно зруйновано і горить, будинки цехів N12 і N13, пожежного депо, отримали середні зруйнування. Завалені входи до сховищ 12, 13, і 17, в сховище N17 не поступає повітря, потрібна медична допомога потерпілим. Між будинками цехів утворилися завали висотою 0.4 м. Пошкоджена водопровідна мережа. Рівень радіації на дільниці проведення робіт приблизно 6-8 Р/год. 2. ЗвК N1 у взаємодії і КПГ і КЗ має задачу провести РІНР на дільниці N1 заводу. 3. На сусідній дільниці РІНР веде ЗвК N3 заводу. 4. РІНР вести одночасно на всіх елементах дільниці N1. Основні зусилля зосередити на рятуванні людей в сховищах 12 і 17. 5. Наказую: а) 1РГ з 1 і 2 ланками СД при допомозі техніки ГМАТР (бульдозер, автокран, компресор) рятувальні роботи провести в цеху N17. Основні зусилля зосередити на урятування людей із сховища N17. Повітря в сховище 17 подати не пізніше 11.00... б) 2РГ з 3 і 4 ланками СД при допомозі техніки ГМАТР (бульдозер, екскаватор, компресор) рятувальні роботи провести в цехах 12, 13. Основні зусилля зосередити на урятуванні людей із сховища 12. в) ГМАТР розчистити завали на підходах до сховищ 12, 13, 17, між цехами 12 і 17, після чого техніку передати рятувальним групам. Передбачити маневр екскаватором і автокраном з об'єктів робіт рятувальних груп; локалізувати аварії на водопроводі і лінії електропередачі дільниці N1. В першу чергу вимкнути дільницю водопроводу між будинками 12, 17, відвести воду із затопленої дільниці. г) КПГ локалізувати пожежі в цеху N17 і на складах. д) СД спільно з особистим складом рятувальних груп здійснювати надання медичної допомоги потерпілим, винесення до пункту посадки на автотранспорт і медичний нагляд на пункті збору потерпілих на площадці у центральних воріт. е) команді знезаражування провести дезактивацію під'їздних доріг і дільниць робіт. ж) ланці зв'язку і розвідки безперервно вести радіаційну розвідку і нагляд за сигналами з посту РХН на дільниці робіт. Підтримувати зв'язок з ПУ начальника ЦО заводу. 6. Потерпілих направляти в загін першої медичної допомоги, розташованого в Кустівцях, транспортом заводу. 7. Загальна доза опромінення 25 Р. Роботи проводити в засобах індивідуального захисту органів дихання. 8. Рятувальні роботи почати о 10.10..., закінчити о 16.10... При зміні формувань інженерну техніку передати другій зміні. Я буду знаходитись у будинку 12, зв'язок зі мною - особистим спілкуванням і посильними. Доповідати про виконання робіт через кожну півгодину, а при отриманні дози 25 Р - негайно. Мій замісник - командир 1РГ. Викладач аналізує роботу студентів за час заняття, дає вказівки на усунення недоліків, видає завдання на СР. ТЕМА 11. Керування об'єктовим формуванням при проведенні РІНР в осередку ураження Студенти в ролі командира ЗвК N1. Викладач доводить до студентів обстановку, яка склалася на дільниці робіт. Командир 1РГ доповів: - в сховище 17 повітря подано о 10.55, зв'язок з людьми в сховищу підтримується, доступ води в сховище препинено, вода із сховища відкачується; - пожежа в цеху 17 ліквідована; - закінчуються роботи по розчищенню входів в сховище 17. Командир 2РГ доповів: - продовжуються роботи по розчищенню входів в сховища 12, 13; - розчищення входів в сховище 12 утруднено відсутністю під'ємних засобів. Потрібно. Оцінити обстановку і здійснити маневр наявними силами й засобами. Дії викладача. Дає студентам 5-7 хв для розробки рішення, після чого в ролі НЦО заводу заслуховує 1-2 студентів. При необхідності викладач дає вірний варіант розпорядження. РОЗПОРЯДЖЕННЯ 1. Командиру 1РГ після розчищення входів в сховище 17 автокран і одну рятувальну ланку передати в розпорядження командира 2РГ. 2. Командиру 2РГ прискорити роботи по розчищенню входів в сховище 12. 3. Команда пожежегасіння поступає в розпорядження начальника Цо заводу. 4. Командирам 1РГ, 2РГ забезпечити вивід людей із сховищ до 15.00... Увідна N2. Оперативний час 14.20... Місце - дільниця N1 заводу. По радіо із штабу ЦО м. Заречінська поступив сигнал "Загроза хімічного забруднення!" Потрібно. Студенти в ролі командира ЗвК N1 оцінити обстановку і прийняти рішення на подальші дії по проведенню РІНР. Додаткові дані. 1. На хімічному заводі, розташованому в північному напрямку від заводу на відстані приблизно 5 км сталася аварія з руйнуванням обвалованої ємкості вмісткістю 50 тон рідкого хлору. Висота обваловки H = 1 м. 2. Метеодані: Y св = 2 м/с, св = 360, вертикальна стійкість атмосфери - інверсія. 3. Особистий склад формувань засобами захисту органів дихання і шкіри забезпечений повністю. ПОСЛІДОВНІСТЬ оцінки хімічної обстановки на заводі 1. Визначення часу випаровування хлору 2. Визначення можливої глибини зараження. 2.1. Еквівалентна кількість речовини у первинній хмарі 2.2. Еквівалентна кількість речовини у вторинній хмарі Отже Г = 9.44 км. 4. Орієнтовний час підходу хмари забрудненого повітря визначимо по формулі Із оцінки хімічної обстановки (варіант) 1. Початок розповсюдження забрудненого хлором повітря на дільниці N1 заводу примірну 14.50... 2. Може бути середня концентрація СДОР. Варіант рішення. 1. Роботи продовжувати в прискореному темпі з ціллю скорішого виведення робітників і службовців з завалених ЗС. 2. Особистому складу ЗвК N1 і КПГ, хто робив в респіраторах, респіратори замінити на ізольовані протигази негайно. 3. Особистому складу за 5 хв. витрусити пил з головних уборів, одягу, взуття і бути готовими по команді одіти засоби захисту шкіри. 4. особистому складу по сигналу (3 жовтих ракети) і частих вдарів в рейку одіти засоби захисту шкіри. 5. Розвіднику-дозиметристу вести постійне спостереження за сигналами хімічної розвідки, котрі будуть передані із району основного пункту управління (сховище 3), з ціллю дублювання сигналу на дільниці N1. Увідна N3. Оперативний час 14.50... Місце - дільниця N1 заводу. 1. На території заводу почали розповсюджуватися пари хлору. 2. Із району основного пункту управління видно серію жовтих ракет. Дії командира ЗвК N1. 1. Сам особисто, через своїх замісників і командирів підрозділів контролює виконання дій підлеглими по сигналу "Загроза хімічного забруднення!". Увідна N4. Оперативний час 15.40... Місце - дільниця N1 заводу. Студенти в ролі командира ЗвК N1. Викладач в ролі НЦО заводу об'являє розпорядження на зміну формувань. Командиру ЗвК N1. 1. До 16.00... передати дільницю N1 і техніку командиру ЗвК N2. 2. Після передачі вивести особовий склад ЗвК N1 в район збору формувань у центральних воріт заводу для відправки на ПуСО. КПГ і КЗ переходять в моє розпорядження. 4. Одночасно з доповіддю про зміну формувань доповісти мені про виконані роботи за час проведення РІНР. РІШЕННЯ командира ЗвК N1 на зміну формування (варіант) 1. Командирам 1РГ і 2РГ передати дільниці робіт і інженерну техніку прибувшим командирам підрозділів ЗвК N2. 2. Командиру ГМАТР передати всю інженерну техніку командиру ЗвК N2. 3. Здачу об'єктів робіт і передачу техніки проводити на робочих місцях і закінчити до 16.00... 4. Командирам підрозділів після здачі об'єктів робіт особистий склад зосередити у центральних воріт, перевірити наявність людей, майна і бути готовими до маршу до с. Кустовці на ПуСО. 5. Початок руху 16.20... Порядок руху попередній. На час передачі дільниці робіт я буду знаходитись в районі сховища 12. ВАРІАНТ 1. РІНР проводяться на всій дільниці N1. Задачі які були поставлені начальником ЦО заводу, виконані приблизно на 80%: - зроблені проїзди і проходи до мість робіт, закінчуються роботи по розчищенню проїзду навколо цеху N17; - подано повітря в сховище N17. Закінчена розчистка входів в сховище 12 і 17; - всім потерпілим в сховищі 17 надана медична допомога; - локалізовані пожежі в цехах 12 і 17 і складі ПЗМ. Ліквідовані ушкодження водопроводу, проведена відкачка води із підземного переходу; - проводиться вивід людей із захисних споруд. ВАРІАНТ розпрядження командира ЗвК N1. 1. Командирам формувань вивести особовий склад і транспорт на контрольно-розподільний пункт. 2. Порядок виходу: ЛЗР, 1РГ, 2РГ, СД, ГМАТР. 3. В першу чергу направити особовий склад на площадку знезаражування одягу, ЗІЗ, а після - на площадку санобробки. 4. Одночасно з санобробкою особистого складу провести знезаражування транспорту. 5. Санобробку людей розпочати 17.00..., закінчити о 18.00.... 6. По закінченню спецобробки особовий склад і транспорт вивести в район збору. Бути готовими до проведення маршу в район Олександрівки. З прибуттям підрозділів в пункт відпочинку підтримувати повну готовність до продовження робіт.

Похожие записи

ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ І НАДЗВИЧАЙНИХ

СИТУАЦІЙ

Посібник призначений для керівників і спеціалістів, чия діяльність
пов’язала із проведенням занять з цивільної оборони за новою тематикою.

При укладенні посібника використані різноманітні джерела і література з
цивільної оборони, а також досвід ліквідації наслідків стихійних лих,
аварій та катастроф на ряді об’єктів господарської діяльності на
території бувшого Радянського Союзу.

ОБОВ’ЯЗКИ НАСЕЛЕННЯ З ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ

Головним завданням цивільної оборони на наш час є реальне підвищення
якості підготовки керівного складу, робітників і службовців, членів їх
сімей до захисту від наслідків аварій, катастроф та стихійних лих, а
також від сучасних засобів ураження.

Основними засобами захисту населення від наслідків аварій, катастроф та
стихійних лих, а також різних засобів збройної боротьби є:

укриття у захисних спорудах;

розосередження у позаміській зоні робітників і службовців із великих
міст, а також евакуація іншого населення;

забезпечення населення засобами індивідуального захисту та медичними
засобами.

До захисних споруд належать сховища і протирадіаційні укриття (ПРУ), а
також пристосовані для цієї мети метрополітени, гірські виробки і
простіші укриття у вигляді відкритих і перекритих щілин і траншей.

Сховища забезпечують найбільш надійний захист від усіх факторів ураження
зброї масового знищення (у тому числі й нейтронної), всіх видів
звичайної зброї, а також від шкідливих наслідків застосування ядерної
зброї (високих температур, отруйних димів і парів, обвалів, уламків
зруйнованих будівель тощо). У сховищах можна знаходитись тривалий час.

Протирадіаційні укриття (ПРУ) захищають від радіоактивного зараження,
світлового випромінювання і послаблюють вплив ударної хвилі та
проникаючої радіації ядерного вибуху. Обладнуються вони звичайно у
підвалах (льохах) або у надземних цокольних поверхах міцних будівель і
споруд. Обладнане під ПРУ приміщення першого поверху кам’яної будівлі
послаблює дію радіації у 10 разів, середня частина підвалу
багатоповерхової кам’яної будівлі — у 500-1000 разів.

Простіші укриття (щілини, траншеї) послаблюють вплив ударної хвилі і
радіоактивного випромінювання, захищають від світлового випромінювання і
уламків будівель, що руйнуються, запобігають безпосередньому потраплянню
на одяг і шкіру радіоактивних, отруйних і запалювальних речовин.

Розосередження та евакуація у позаміську зону робітників і службовців
здійснюється для того, щоб зберегти їх на випадок можливих ядерних
ударів противника по містах, промислових та інших об’єктах, залізничних
станціях.

Хоча ці заходи широко застосовувались під час минулих війн, зокрема.
Великої Вітчизняної війни, проте вони принципово відрізняються від
евакуаційних заходів у сучасних умовах. Під час Великої Вітчизняної
війни, наприклад, населення евакуювалося у віддалені райони у
протилежному напрямку від противника.

Сучасна евакуація передбачає вивід і вивіз населення з найбільш
імовірних районів виникнення надзвичайних ситуацій у безпечні зони у
всіх напрямках. Розосередження і евакуація багато у чому знижують
густину населення міст, а внаслідок цього і втрати населення можуть бути
в багато разів зменшені.

Використання засобів індивідуального захисту не виключається жодним з
заходів, проваджуваним з метою захисту населення від радіаційного і
хімічного зараження. За своїм призначенням вони поділяються на засоби
захисту шкіри людини і засоби захисту органів дихання. організму людини
до вражаючого впливу радіоактивних, отруйливих речовин і бактеріальних
засобів.

Завдання, успішне вирішення яких сприяє підвищенню рівня захисту
населення від радіаційного, хімічного і бактеріологічного зараження:

Медичні засоби захисту призначені для профілактики і надання допомоги
населенню. З їх допомогою можна врятувати життя великій кількості людей,
повністю попередити або значно знизити ступінь ураження, підвищити
стійкість

загальне обов’язкове навчання засобам захисту;

своєчасне оповіщення про загрозу нападу противника;

завчасна підготовка захисних споруд; забезпечення населення засобами
індивідуального захисту; — організація радіоактивного, хімічного і
бактеріологічного спостереження, розвідки і лабораторного контролю;

проведення профілактичних, протиепідемічних і санітарно-гігієнічних
заходів;

виконання режимів радіоактивного захисту.

Для ефективного використання захисних споруд плануються і
підготовлюються заходи щодо приведенню їх у повну готовність,
організації заповнення споруд тими, що укриваються і їх
життєзабезпеченню. Особливе значення при організації укриття людей
набувають швидкість оповіщення населення і заповнення захисних споруд
тими, що укриваються.

Підвищити стійкість роботи об’єктів і галузей народного господарства
країни у надзвичайних умовах — це означає підтримувати їх здатність
випускати встановлені види продукції в обсягах і номенклатурі,
передбачених відповідними планами. Це досягається шляхом завчасного
проведення заходів, спрямованих на зниження можливих втрат і зруйнувань
від НС, створення умов для ліквідації їх наслідків, виконання у стислі
строки робіт з відновлення функціонування галузей народного господарства
та забезпеченню життєдіяльності населення.

Важливо забезпечити не лише захист населення від безпосередньої дії
надзвичайних ситуацій, але і його життєдіяльність, тобто нагодувати
людей, забезпечити водою, наділити житлом, предметами першої
необхідності, надати медичну допомогу і т. ін., бо інакше населення
зазнає додаткових втрат, різко знизиться його трудова діяльність,
спрямована на задоволення оборонних і народногосподарських потреб
країни.

Одним з найважливіших завдань підвищення стійкості є заходи по
раціональному розміщенню на території країни галузей народного
господарства, що сприяють максимальному зниженню вразливості від
сучасних засобів ураження підвідомчих об’єднань і об’єктів з метою
створення сприятливих умов для забезпечення їх стійкої роботи.

Внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій можуть утворитися багато
чисельні осередки ядерного, хімічного, бактеріологічного і комбінованого
ураження, а також обширні зони радіоактивного зараження місцевості і
катастрофічні затоплення.

Для ліквідації наслідків НС в осередках ураження і зонах катастрофічного
затоплення передбачається проведення рятувальних та інших невідкладних
робіт (РтаІНР). (РтаАНР).

Виконання РтаАНР є однією з головних задач цивільної оборони. Ця задача
повинна вирішуватися силами цивільної оборони у взаємодії з військовими
частинами (підрозділами) збройних сил і спеціальними формуваннями інших
міністерств та відомств, що виділяються згідно до відповідних планів, з
метою врятування людей, надання допомоги потерпілим і забезпечення
життєдіяльності міст та об’єктів народного господарства. При цьому
основні зусилля спрямовуються на надання медичної допомоги ураженим та
їх евакуації у лікувальні заклади лікарняних баз, а також на ліквідацію
аварій, що загрожують життю людей (аварії на АЕС, хімічно небезпечних
об’єктах, енергетичних, комунальних мережах, нафто- і газопроводах та
аналогічних об’єктах і мережах).

Для нас беззастережний урок Чорнобилю полягає у тому, що в умовах
подальшого розгортання науково-технічної революції питання надійності
техніки, її безпечності, питання дисципліни, порядку і організованості
набувають першорядного значення.

Боротьба із стихійними лихами, події на Чорнобильській АЕС показали
високу ступінь готовності багатьох формувань цивільної оборони, їх
бійців і командирів. Вони компетентне оцінювали обстановку, що склалася,
приймали грамотні рішення, впевнено діяли у зоні підвищеної радіації, на
пунктах спеціальної обробки техніки і транспорту.

Разом з тим виявилися і недоробки. Деякі посадові особи опинились не на
висоті становища. Чим це пояснити? Лише безвідповідальністю,
благодушністю і нерозумінням важливості всіх заходів, спрямованих на
захист людей.

Обстановка вимагає всебічно підвищувати готовність ЦО до вирішення задач
мирного часу, розширяти її і участь у заходах надзвичайного характеру.
Тому навчання робітників і службовців, тим більш формувань, має бути
максимально наближеним до місцевих умов підприємства (організації),
носити не формальний характер, а бути динамічним, конкретним і повинно
найсуворішим чином враховувати специфіку відділів (цехів).

Практика, практика і ще раз практика — от що сьогодні необхідно при
підготовці трудового колективу. Не можна формально відноситися до
навчання по цивільній обороні, потрібно удосконалювати свої знання,
цікавитися усіма питаннями, які у якійсь мірі пов’язані з цивільною
обороною і бути пропагандистом всього нового, знати, від чого залежить
твоє життя і життя твоїх товаришів.

Основними обов’язками робітників, службовців і членів їх сімей є активне
опанування необхідними знаннями і набуття навичок у застосуванні засобів
і способів захисту від сучасної зброї. Без твердих навичок неможливо
діяти ні в умовах загрози нападу, ні за сигналами оповіщення, ні в інших
екстремальних ситуаціях.

Крім того, робітникам, службовцям і членам їх сімей необхідно брати
участь у виконанні самих заходів цивільної оборони (будівництві захисних
споруд, захисті продуктів харчування і води, проведенні протипожежних,
санітарно-гігієнічних робіт тощо). Треба бути готовим до таких дій не
лише у надзвичайних умовах, але й у мирні дні.

Усі люди повинні виховувати у себе, товаришів по роботі, високі
морально-політичні якості. Кожен із нас у будь-яких умовах повинен бути
стійким і мужнім, показати зразок дисципліни і організованості.

Кожний із нас повинен знати:

організаційну структуру цивільної оборони свого підприємства (установи,
навчального закладу);

характер аварій, стихійних лих і сучасних звичайних засобів ураження;

основи радіаційного захисту і порядок поведінки у зонах радіоактивного
зараження.

Кожний повинен уміти:

діяти за сигналами оповіщення цивільної оборони;

користуватися засобами індивідуального захисту, індивідуальною аптечкою
(АІ-2) і індивідуальним протихімічним пакетом (ІПП-8);

виготовляти проти пилову маску (ППМ-1);

проводити часткову санітарну обробку;

працювати із приладами радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного
контролю;

діяти у складі поста радіаційного і хімічного спостереження, інших
формувань;

швидко і впевнено виконувати нормативи ЦО.

Кожний повинен бути ознайомлений:

з організацією і завданнями цивільної оборони;

з організацією евакуації людей;

правилами проведення рятувальних робіт;

формами участі у ліквідації наслідків стихійних лих на підприємстві
(установі, навчальному закладі).

Зараз кожна людина зобов’язана не лише знати, де знаходиться захисна
споруда, що брати з собою при евакуації і як діяти за сигналами
оповіщення цивільної оборони, але й уміти рятувати людей, зберігати
матеріальні цінності при стихійних лихах, із знанням справи і високим
професіоналізмом приймати участь у роботі по ліквідації аварій та
катастроф.

Ми повинні виховувати у кожного керівника, робітника, службовця
відповідальне ставлення до заходів цивільної оборони, пильність. Пора
вже позбутися благодушності, формалізму. Настав час перебудовувати у
цьому напрямку своє мислення.

Цивільна оборона є дійсно всенародною справою. Її зміцнення і
вдосконалення-кровна справа всіх людей. Задачі цивільної оборони наочно
підкреслюють її гуманітарний характер. Не може бути більш важливої
справи, ніж збереження життя людини.

ДІЇ НАСЕЛЕННЯ ПРИ СТИХЙНИХ ЛИХАХ, АВАРІЯХ ТА КАТАСТРОФАХ

Стихійні лиха — це різноманітні явища природи, що викликають раптові
порушення нормальної життєдіяльності населення, а також руйнування і
знищення матеріальних цінностей. Вони часто справляють негативний вплив
на навколишнє середовище.

До стихійних лих звичайно належать: землетруси, повені, селеві потоки,
зсуви, снігові замети, виверження вулканів, обвали, посухи, бурі і
урагани. До таких лих у ряді випадків можуть бути віднесені також
пожежі, особливо лісові і торф’яні.

Небезпечними лихами є, крім того, великі аварії. У гірських районах при
наявності снігового покриву людині загрожує ще одна небезпека — снігова
лава. Значні втрати народному господарству наносять і такі явища, як
займання і вибухи природного газу.

Стихійні лиха, пожежі, аварії… По-різному можна зустріти їх.
Розгублено, навіть приречено, як століттями зустрічали люди різні лиха,
або спокійно, з незламною вірою у власні сили, з надією на їх
приборкання. Але впевнено прийняти виклик лих можуть лише ті, хто
знаючи, як діяти у тій чи іншій обстановці, прийме єдино правильне
рішення: врятує себе, надасть допомогу іншим, попередить, наскільки
зуміє, руйнівну дію стихійних сил.

Землетруси — явища, що трапляються у певних ділянках земної кори. Це
одне із страшних стихійних лих. Воно виникає раптово. І хоча тривалість
головного поштовху не перевищує декількох секунд, його наслідки
набувають величезних масштабів.

7 грудня 1988 року на території Вірменської Республіки трапився один з
найбільших у світі за останнє століття землетрус, що забрав десятки
тисяч людських життів, зруйнував дощенту ряд міст і населених пунктів.

Попередити землетрус неможливо, хоча останнім часом наука володіє
відомостями про те, де може бути таке стихійне лихо тієї чи іншої сили,
але не в усіх районах світу, та й передбачити день і час його поки що не
може. Роботи по прогнозуванню землетрусів ведуться десятки років; в
останній час у цьому напрямку намітилися певні успіхи.

Що необхідно для того, щоб звести до мінімуму наслідки руйнівного
підземного поштовху?

Завбачити його раптову появу.

Суворо додержуватись правил будівництва сейсмостійких споруд.

Навчити населення поведінці при підземних поштовхах. Організувати
допомогу так, щоб вона виявилася ефективною.

Провісниками землетрусу, як це вже встановлено, можуть бути непрямі
ознаки. У період, що передує землетрусу, наприклад, має місце підняття
геодезичних реперів, змінюються параметри фізико-хімічного складу
підземних вод. Ці ознаки реєструються спеціальними приладами геофізичних
станцій. До провісників можливих землетрусів слід віднести також деякі
ознаки, з якими особливо повинно бути ознайомлене населення сейсмічне
небезпечних районів. Це — поява запаху газу у районах, де до цього
повітря було чистим і раніше подібне явище не відзначалося;

занепокоєння птахів і домашніх тварин; спалахи у вигляді розсіяного
світла блискавиць; іскріння близько розташованих, але не торкаючись один
одного дротів; блакитне світіння внутрішньої поверхні стін будинків;
самочинне спалахування люмінесцентних ламп незадовго до підземних
поштовхів. Всі ці ознаки можуть бути основою для оповіщення населення
про можливий землетрус.

Землетруси завжди викликали у людей різного ступеня розлади психіки, що
виявлялися у невірній поведінці. Слідом за гострою руховою реакцією
часто настає депресивний стан з загальною руховою загальмованістю.
Внаслідок цього, як показує статистика, більша частина отриманих травм
серед населення пояснюється несвідомими діями самих потерпілих,
обумовленими панічним станом і страхом.

Чи існує можливість знизити психотравмуючу дію землетрусу на людину?
Так, існує,

перш за все вихованням у кожної людини високої громадянської свідомості,
мужності, самовладання, дисциплінованості, відповідальності за поведінку
не лише самого себе і своїх близьких, але й оточуючих людей за місцем
проживання, роботи чи навчання. швидко, але спокійно, впевнено і без
паніки. Вихованню цих якостей значною мірою сприяє гарно відпрацьована
система підготовки населення з цивільної оборони, роз’яснювальна робота
серед населення, всебічна агітаційно-масова робота.

У випадку оповіщення про загрозу землетрусу чи появи його ознак слід
діяти швидко, але спокійно, впевнено і без паніки.

При завчасному попереджені про загрозу землетрусу, перш ніж залишити
квартиру (дім), необхідно вимкнути нагрівальні пристрої і газ, якщо
топилася піч — затушити її; після цього слід одягти дітей, старих,
одягтися самому, взяти необхідні речі, невеликий запас продуктів
харчування, медикаменти, документи і вийти на вулицю. На вулиці слід
якомога швидше відійти від будівель і споруд у напрямку площ, широких
вулиць, скверів, спортивних майданчиків, незабудованих ділянок, суворо
дотримуючись встановленого громадського порядку.

Якщо землетрус почався раптово, коли зібратися і вийти з квартири
(будинку) виявляється неможливим, необхідно зайняти місце (встати) у
дверному чи віконному прорізі; тільки-но стихнуть перші поштовхи
землетрусу, слід швидко вийти на вулицю.

На підприємствах і в установах всі види робіт припиняються, виробниче і
технологічне обладнання зупиняється, вживаються заходи щодо відключення
струму, зниженню тиску повітря, кисню, пари, води, газу тощо; робітники
і службовці, що перебувають у формуваннях цивільної оборони, терміново
вирушають у райони їх збору, інші робітники і службовці займають
безпечні місця. Якщо за умов виробництва зупинити агрегат, піч,
технологічну лінію, турбіну тощо у короткий час неможливо, то
здійснюється переведення їх на ощадливий режим роботи.

При знаходженні під час землетрусу поза квартирою (будинком) або місцем
роботи, наприклад, у магазині, театрі або просто на вулиці, не слід
квапитися додому; слід спокійно вислухати вказівки відповідних посадових
осіб по діям у ситуації, що склалася, і вчинити відповідно до цієї
вказівки. У випадку знаходження у громадському транспорті не можна
залишати його на ходу, треба дочекатися повної зупинки транспорту і
виходити з нього спокійно, пропускаючи вперед дітей, інвалідів, старих.
Учні старших класів шкіл повинні допомогти дирекції і вчителям у
підтриманні порядку серед школярів молодших класів.

Після землетрусу або навіть у процесі його будуть вестись роботи по
наданню допомоги потерпілим, по ліквідації наслідків землетрусу. У першу
чергу такі роботи будуть здійснювати особи, що перебувають у формуваннях
цивільної оборони. Але і інші громадяни на заклик органів місцевої влади
і органів управління ЦО повинні приймати участь у першочергових
рятувальних і аварійно-відновлювальних роботах у районах руйнувань.

Повені — значне затоплення суші водою у результаті підйому її рівня вище
звичайного унаслідок рясних опадів, швидкого танення снігів, утворення
заторів льоду.

Причини повені — в основному, весняні, літні і осінні паводки. Масштаби
і початок їх можна спрогнозувати за місяць і більше, а так звані
“нагонні” паводки (унаслідок припливної хвилі) – за декілька годин
(діб), як це відбувалося не раз у Санкт-Петербурзі.

При значному часі попередження паводку здійснюються заходи по зведенню
відповідних гідротехнічних споруд на ріках і в інших місцях
передбачуваного паводку, по підготовці і проведенню завчасної евакуації
населення і свійських тварин, по вивозу матеріальних цінностей із
районів можливого затоплення.

Про евакуацію на випадок повені, як правило, оголошується спеціальним
розпорядженням комісії по боротьбі з повінню. Населення про початок і
порядок евакуації оповіщається по місцевим радіотрансляційним мережам і
місцевому телебаченню: працюючі, крім того, оповіщаються через
адміністрацію підприємств, установ і закладів освіти, а населення, що не
зайняте у виробництві і сфері обслуговування, — через
житлово-експлуатаційні контори і домоуправління. Населенню
повідомляються місця розгортання збірних евакопунктів, строки прибуття
на ці пункти, маршрути слідування під час евакуації пішим порядком, а
також інші відомості, що співвідносяться з місцевою обстановкою,
очікуваним масштабом лиха, часом його упередження.

За наявності достатнього часу населення із загрожуваних районів
евакуюється разом із майном. З цією метою кожній родині надається
автомобільний чи гужовий транспорт з зазначенням часу його подачі.

Евакуація здійснюється у найближчі населенні пункти, що знаходяться поза
зонами затоплення. Розселення населення здійснюється у громадські
будинки чи на житлові площі місцевих жителів.

На підприємствах і в установах, при загрозі затоплення, змінюється режим
роботи, а в деяких випадках робота припиняється. Захист деякої частини
матеріальних цінностей іноді передбачається на місці, для чого
забиваються приямки, входи і віконні прорізи підвалів і нижніх поверхів
будинків.

У зонах можливого затоплення тимчасово припиняють роботу школи і
дошкільні дитячі установи; дітей переводять у школи і дитячі установи,
які знаходяться у безпечних місцях.

У випадку раптових повеней попередження населення провадиться всіма
наявними технічними засобами оповіщення, а також гучно мовними і
пересувними установками. Раптовість виникнення повені викликає
необхідність особливих дій і поведінки населення.

Якщо люди проживають на першому поверсі чи інших нижніх поверхах і на
вулиці спостерігається підйом води, необхідно залишити квартиру,
.піднятися на верхні поверхи; якщо будинок одноповерховий-зайняти
горищеві приміщення. Про знаходженні на роботі згідно до розпорядження
адміністрації слід, дотримуючись встановленого порядку, зайняти
підвищені місця. Знаходячись у полі при раптовому затоплені слід зайняти
підвищені місця або дерева, використати різного роду плаваючі предмети
(камери шин сільськогосподарської техніки).

Пошук людей на затопленій території організується і здійснюється
негайно, для чого залучаються екіпажі плаваючих засобів формувань ЦО і
всі інші наявні сили і засоби.

При рятувальних роботах необхідно виявляти витримку і самовладання,
суворо дотримуватись вимог рятувальників. Не можна переповнювати
рятувальні засоби (катери, човни, плоти і т.д.), оскільки це загрожує
безпеці і врятованих, і рятувальників. Потрапивши у воду, слід скинути
із себе важкий одяг і взуття, відшукати поблизу плаваючі чи підвищені
над водою предмети, користуватися ними до отримання допомоги.

Урагани.

Вітер великої руйнівної сили і значної тривалості, швидкість якого 33
м/с і більше, зветься ураганом. Він є однією з найбільш могутніх сил
стихії і за своєю руйнівною силою може бути порівняний з землетрусом.

Ураганний вітер руйнує міцні і зносить легкі будівлі, спустошує поля,
обриває проводи, поваляє стовпи ліній електропередач і зв’язку, ламає і
вириває з корінням дерева, потопляє судна, ушкоджує транспортні
магістралі і мости, комунально-енергетичні мережі.

Смерч.

Висхідний вихор швидко обертаючогося повітря, що має вигляд темного
стовпа діаметром від декількох десятків до сотень метрів з вертикальною,
іноді вигнутою віссю обертання.

Смерч спостерігається в усіх районах земної кулі.

Ці стихійні лиха завдають чималих втрат людям і народному господарству.

Щоб зменшити втрати, установи Гідрометеослужби за декілька годин до
наближення урагану передають штормове попередження. З цього моменту слід
негайно удатися до

проведення запобіжних робіт: зміцнити не досить тривкі конструкції і
крани. У будівлях зачинити двері, горищеві приміщення, слухові вікна,
вентиляційні отвори. Великі вікна і вітрини необхідно обшити дошками.
Шибки заклеїти смужками паперу або тканини, а якщо можливо, вийняти.
Двері і вікна з підвітряної сторони залишити відкритими, щоб
урівноважити внутрішній тиск у будівлі. З дахів, балконів, лоджій
прибрати предмети, які при падінні можуть заподіяти людям травмувань.

Якщо є можливість і необхідність, треба вимкнути комунально-енергетичні
мережі, відкрити допоміжні люки для пропускання води. З легких споруд
людей перевести у більш міцні будівлі або укрити у захисних спорудах ЦО.

Зовнішні будівельні, вантажно-розвантажувальні роботи припиняються,
вживаються заходи до безаварійного функціонування підприємств. Населенню
рекомендується потурбуватись про аварійні світильники: електричні
ліхтарі, гасові лампи, свічки. Доцільно створити запаси води на 2-3 діб,
підготувати похідні плитки, гасівки, примуси. Не забувати запастися
продуктами харчування і медикаментами, особливо перев’язочними
матеріалами; автомобілі і мотоцикли довести до ладу, радіоприймачі і
телевізори тримати постійно ввімкнутими, оскільки можуть передаватися
необхідні повідомлення, розпорядження і пояснюватись правила поведінки.

Знаходячись у будинку, слід стерегтися поранень осколками розлітаючогося
скла. Для цього треба відійти від вікон і встати впритул до простінку.
Можна використовувати також міцні меблі. Найбільш безпечним місцем під
час урагану є сховища ЦО, підвали або внутрішні приміщення перших
поверхів цегляних будинків. Не можна виходити на вулицю одразу ж після
послаблення вітру, тому що через кілька хвилин порив може повторитися.
Якщо це все ж необхідно, треба триматися подалі від будівель і споруд,
високих парканів, стовпів, дерев, щогл, опор, проводів.

Заборонено знаходитись на шляхопроводах, наближатися до місць зберігання
легкозаймистих або сильнодіючих отруйних речовин.

Слід пам’ятати, що частіше всього в таких умовах люди зазнають
травмувань від уламків скла, шиферу, черепиці, покрівельного заліза,
зірваних шляхових знаків, від деталей оздоблень фасадів і карнизів, від
предметів, що зберігаються на балконах і лоджіях.

Якщо ураган або смерч застиг вас на відкритій місцевості, ліпше за все
сховатись у канаві, ямі, яру, будь-якій виїмці: лягти на дно заглиблення
і щільно притулитися до землі. Знаходитись у пошкодженій будівлі
небезпечно: вона можуть обвалитися під новим натиском вітру.

Особливо слід стерегтися розірваних електропроводів: не виключена
імовірність того, що вони під напругою.

Головна умова — не піддаватися паніці, діяти грамотно і свідомо,
утримуватись від нерозумних вчинків, надавати допомогу потерпілим.

Зсуви.

Сковзаюче зміщення ґрунтових мас під дією своєї ваги означають як зсуви.
Виникають вони звичайно на схилах чи укосах, на берегах рік і ярів, там
де під верхнім водонепроникним шаром знаходиться водотривкий, частіше за
все глина. Причина – інфільтрація утворюючих схил порід, їх
перезволоження, підвищення пластичності водотривкого шару, збільшення
крутості схилу.

Дуже часто зсуви з’являються тоді, коли необережно, а часом і бездумно,
без урахування геологічних умов місцевості, ведеться господарська
діяльність. Наприклад, якщо при будівництві різноманітних споруд
збільшується вага верхнього шару ґрунту; якщо при ритті котлованів і ям
руйнується схил; якщо вирубуються ліси і чагарники; якщо вода із
водопроводу і каналізації потрапляє у шар ґрунту; якщо закупорюються
місця виходу підземних вод.

Звичайно зсув починається не раптово. Спочатку з’являються щілини у
ґрунті, розколини доріг і берегових укріплень, зміщуються будівлі,
споруди, дерева, телеграфні стовпи, руйнуються підземні комунікації. І
дуже важливо вчасно помітити ці перші ознаки, скласти правильний
прогноз, як далі буде розвиватися зсув. Слід також враховувати, що зсуви
рухаються із максимальною швидкістю лише у початковий період, далі вона
поступово знижується.

Допоможе відвернути зсуви, у першу чергу, контроль за станом схилів і
додержання протизсувного режиму.

Якщо ж зсув почався, то, як свідчить досвід, слід негайно розв’язати дві
задачі.

Перша — зупинити його, для чого терміново звести тимчасові споруди.

Друга — провести комплекс капітальних інженерних робіт, щоб не
припустити у подальшому розвиток подібних явищ.

Так, на тих укосах, де можливий розвиток зсуву, споруджують рови,
дренажні системи, гарні, постійно діючі водостоки. Весною, перед
початком бурхливого танення, сніг обов’язково прибирають із зсувних
схилів і прилеглих до них ділянок, організують пропускання талих і
зливневих вод. Коли причина зсувів — вплив підземних вод, то краще
зробити загороджувальний дренаж, який би повністю перехопив цей потік
води.

Обмежить їх також планування укосів, зменшення крутизни, вирівнювання
пагорбів, зарівнювання тріщин. Ефективне озеленення схилів. Впливають на
зміну водного балансу покривних ґрунтів дерева, наприклад, хвойні
затримують у собі до 68 процентів опадів, листяні — до 38 процентів.

На зсувних ділянках слід постійно спостерігати за переміщенням ґрунтів,
рівнем води у колодязях, дренажних спорудах, системах відведення стічних
вод, бурових свердловинах, ріках, водосховищах, озерах, за технічним
станом водозабірних колонок у житлових будинках і водопроводах, за
випаданням і стоком атмосферних опадів. Особливо ретельно — у
весняно-осінній період, коли більш за все дощів.

Навіть при самих незначних відхиленнях терміново провадять запобіжні
роботи. У першу чергу відводять воду і влаштовують підпірні стінки
різноманітних конструкцій, задля чого у ґрунт забивають залізобетонні
палі чи металеві труби, які потім заповнюють розчином. Якщо завчасно
провести такі заходи, можна стабілізувати зсувові ділянки.

Вивіз зі схилів зсунутих мас породи, ремонт відвідних канав, насадження
дерев і кущів, будівництво підпірних споруд контролюють органи ЦО,
захисту населення і територій від НС разом з місцевими державними
адміністраціями та виконавчими органами місцевих органів самоврядування.
До проведення таких робіт можуть залучатися і формування ЦО, особливо у
період навчань.

Що робити у випадку зсувного зміщення?

Перш за все, оповістити населення даного району і прилеглих до нього
ділянок. Люди повинні знати, що відбувається, як слід діяти, що
необхідно зробити удома, на подвір’ї.

Можливо, виникне потреба організувати евакуацію людей, вивід тварин і
вивіз матеріальних цінностей. Привести у готовність органи управління і
служби ЦО, викликати керівників підприємств і установ, розташованих у
зсувній зоні, при необхідності по тривозі підняти формування.

У першу чергу надається допомога потерпілим, яких рятувальники
відшукують і звільняють із зруйнованих будівель і завалів. Вони також
проробляють проходи і проїзди, допомагають вивезти людей у безпечні
зони, зберегти матеріальні цінності. Не менш важлива задача — відвернути
подальше руйнування будівель і споруд, локалізувати і ліквідувати
пожежі, що виникли від ушкоджень газових і електричних мереж.

Навіть при частковому руйнуванні вже на початку зсувних зміщень будівлі
можуть обвалитися. Тому особовий склад формувань при виконанні робіт
повинен суворо дотримуватись застережних заходів. Щоб уникнути нещасних
випадків, небезпечні ділянки огороджують і виставляють спеціальні
попереджувальні знаки.

Селеві потоки.

Це потоки з гір піску, глини, щебеню, уламків каміння і навіть валунів.
Великий вплив на поведінку і дії населення при селевих потоках і зсувах
справляє організація своєчасного виявлення і врахування ознак цих
стихійних лих, організації оповіщення (попередження) про лихо.

У селенебезпечних районах прямими ознаками можливого проникнення селевих
потоків є надмірні (зливові) атмосферні опади (селеві потоки унаслідок
зливових опадів звичайно формуються після посухи), швидке танення снігів
і льодовиків у горах, переповнення гірських озер і водоймищ, порушення
природного стоку вод гірських рік і струмків, із зміною річищ і
утворенням загат. Непрямими ознаками можливого селю є підвищена ерозія
ґрунтів, знищення трав’яного покриву і лісонасаджень на схилах гір.

У більшості випадків населення про небезпеку селевого потоку може бути
попереджено всього лише за десятки хвилин і рідше за 1-2 години і
більше. Наближення такого потоку можна чути по характерному звуку
перекочуючихся і зіштовхуючихся один з одним валунів і уламків каміння,
що нагадує гуркіт наближуючогося з великою швидкістю потягу.

Найбільш ефективним у боротьбі із селевими потоками е завчасне
здійснення комплексу організаційно-господарських, агротехнічних,
лісомеліоративних і гідротехнічних заходів.

Снігові замети.

Зимові прояви стихійних сил природи нерідко виявляються у снігових
заметах унаслідок снігопадів і хуртовин.

Снігопади, тривалість яких може бути від 16 до 24 годин, дуже впливають
на господарську діяльність населення, особливо у сільській місцевості.

Негативний вплив цього явища посилюється хуртовинами (віхолою, сніговими
буревіями), при яких різко погіршується видимість, переривається
транспортне сполучення як внутрішньо міське, так і міжміське. Випадання
снігу з дощем при зниженій температурі і ураганному вітрі створює умови
для зледеніння ліній електропередач, зв’язку, контактних мереж
електротранспорту, а також покрівель будівель, різного роду опор і
конструкцій, що нерідко викликає їх руйнування.

З оголошенням штормового попередження — попередження про можливі снігові
замети — необхідно обмежити пересування, особливо у сільській
місцевості, створити удома необхідний запас продуктів, води і палива. В
окремих районах з настанням зимового періоду по вулицях, між будинками
необхідно натягти канати, що допомагають у сильну хуртовину
орієнтуватися пішоходам і долати сильний вітер.

Особливу небезпеку снігові замети створюють для людей, захоплених у
дорозі, далеко від людського житла. Заметені снігом дороги, втрата
видимості викликають повну дезорієнтацію на місцевості.

При слідуванні на автомобілі не варто намагатися подолати снігові
замети, необхідно зупинитися, повністю закрити жалюзі машини, укрити
двигун зі сторони радіатора. Якщо є можливість, автомобіль треба
встановити двигуном у навітряну сторону. Періодично треба виходити із
автомобіля, розгрібати сніг, щоб не опинитися похованим під снігом. Крім
того — не занесений снігом автомобіль — гарний орієнтир для пошукової
групи. Двигун автомобіля необхідно періодично прогрівати для уникнення
«розмерзання». При прогріванні автомобіля важливо не допустити затікання
в кабіну (кузов, салон) вихлопних газів; з цією метою важливо
слідкувати, щоб вихлопна труба не завалювалася снігом.

Якщо у дорозі разом опиниться декілька чоловік (на декількох
автомобілях), доцільно зібратися разом і використати один автомобіль як
укриття; із двигунів необхідно злити воду.

Ні в якому разі не можна залишати укриття — автомобіль; у сильний
снігопад (хуртовину) орієнтири, які здавалися надійними з першого
погляду, через декілька десятків метрів можуть бути загублені.

У сільській місцевості з отриманням штормового попередження необхідно
терміново заготовити у необхідній кількості харч і воду для тварин.

Під час ожеледі масштаби лиха збільшуються. Ожеледові утворення на
дорогах ускладнять, а на дуже пересіченій місцевості і зовсім зупинять
роботу автомобільного транспорту. Пересування пішоходів утрудниться.
Обвалення різних конструкцій і предметів під навантаженням стане
реальною загрозою: у цих умовах необхідно уникати знаходження у старих
будівлях, під лініями електропередач і зв’язку та поблизу їх опор. У
гірських районах після сильних снігопадів зростає загроза сходу снігових
лав. Про це населення буде оповіщуватись різними попереджувальними
сигналами, встановлюваними у місцях можливого сходу снігових лав і
можливих снігових завалів. Не слід нехтувати цими попередженнями, треба
суворо додержуватись їх рекомендацій.

Пожежі.

Це стихійне лихо, вогонь, що вийшов з-під контролю людини. Вони можуть
виникнути у лісах і на торф’яниках, у житлових будинках і у виробничих
будівлях, в енергетичних мережах і на транспорті. Пожежі спричиняють
величезні матеріальні збитки і часто призводять до загибелі людей.

На об’єктах господарської діяльності, які можуть піддатися стихійним
лихам, розробляються плани, якими визначаються: системи оповіщення
населення; порядок і черговість евакуації людей, тварин і матеріальних
цінностей; сили і засоби, що забезпечують проведення рятувальних робіт.
У першу чергу використовуються зведені і рятувальні невоєнізовані
формування. Однак робота у районах стихійних лих неможлива без активної
участі населення, без знання і суворого виконання встановлених правил.

Суттєве значення для зменшення наслідків стихійних лих має своєчасне
оповіщення населення. Це дасть можливість вжити необхідних заходів по
захисту людей і матеріальних цінностей. У залежності від характеру
стихійних лих і умов їх виникнення населення оповіщається про них по
всіх можливих каналах зв’язку за допомогою звукових сигналів.

Пожежі — найбільш масові і розповсюджені лиха: вони відбуваються
практично в усіх районах нашої країни, а літо — час найбільш частих
пожеж у лісах, на торф’яниках, полях, у житлових будівлях і на
промислових підприємствах. Вогонь знищує будівлі і споруди, дерева і
тварин, зазнають каліцтв і гинуть люди.

У 90 % випадків причина виникнення лісових пожеж — людина, яка
необережно поводиться із вогнем у лісі, у місцях роботи і відпочинку, не
звертає уваги на необхідність суворого дотримання правил протипожежної
безпеки.

Більш за все пожеж виникає у соснових лісах по суботах, неділях і
понеділках (до 40 % спалахувань). Тому у лісах заборонено розводити
вогнища. Особливо це небезпечно у місцях із підсохлою травою і під
коріннями дерев. Не можна кидати запалені сірники, недокурки,
використовувати машини з несправною системою живлення, палити і
користуватися вогнем поблизу машин.

Культурно-масові заходи у лісі необхідно проводити на спеціально
відведених ділянках. Поблизу цих місць повинні бути засоби пожежегасіння
або водоймища.

Будь-яка пожежа починається із займання, яке нерідко може ліквідувати
одна людина. Але ліквідувати пожежу одній людині, тим більш без
відповідних засобів, самовладання, мужності не так просто. Розбурхана
стихія потребує колосальних зусиль великої кількості людей, значної
кількості спеціальної і іншої техніки.

Найбільш доступними засобами гасіння займань і пожеж є вода, пісок або
ґрунт, ручні вогнегасники, азбестові і брезентові покривала і навіть
віття дерев та одяг.

Не зменшується кількість пожеж на підприємствах текстильної, швейної,
дерево оброблювальної та борошномельної промисловості, де у ході
виробництва з’являється пил, який при найменшій іскрі призводить до
спалахування. Тут потребується особливо суворе дотримання правил
протипожежної безпеки.

Пожежі нерідкі у містах і інших населених пунктах, на об’єктах
господарської діяльності, на різних спорудах і на транспорті. Пожежі на
об’єктах часто є неодмінними супутниками аварій, що на них трапилися.

При виникненні пожежі у населеному пункті чи на виробництві у першу
чергу треба повідомити про це пожежну команду, а після цього сміливо
вступати у боротьбу із вогнем.

У цей час нема коли згадувати, де і які засоби розташовані, а треба
знати заздалегідь їх місце розташування. Кожний учасник гасіння пожежі у
населеному пункті (на виробництві) зобов’язаний слідкувати за станом
будівельних конструкцій і технологічного устаткування на об’єкті пожежі
і у випадку небезпеки негайно повідомити про це всіх учасників гасіння
пожежі. Треба бути уважним при наявності обвислих чи обірваних
(обгорілих) електричних проводів. Не з’ясувавши, що провід
знеструмлений, слід вважати його під напругою і вживати відповідні
заходи безпеки. При само врятуванні і рятуванні інших людей у будівлях,
охоплених вогнем, діяти слід швидко, оскільки основною небезпекою є:
висока температура повітря; задимлення; можливі обвалення будівельних
конструкцій.

Під час пожеж на людях може спалахнути одяг. При невеликих ділянках
палаючого одягу вогонь може бути загашений шляхом його збивання або
накриття потерпілого плащем, пальто чи будь-яким іншим полотнищем.
Робиться це для того, щоб перекрити приплив повітря до місця горіння.

У випадку, коли пожежа захопила вас у лісі чи степу, не слід приймати
поквапливих рішень. Звичайно люди, що злякалися насуваючогося валу
вогню, намагаються бігти у протилежний від нього бік, не оцінивши
швидкості його руху. Виходити із зони будь-якої лісової пожежі,
швидкість розповсюдження якої невелика, треба в навітряну сторону, тобто
у сторону вогню, використовуючи галявини, просіки, дороги, ріки і т.д.

Пожежі впливають на людей своїм сильним психологічним ефектом. Паніка
серед людей навіть при невеликих пожежах слугує причиною значних жертв.
Знаючи правила поведінки, людина, захоплена цим лихом, у будь-який
момент, у будь-якій обстановці зможе вистояти, зможе спасти своє життя і
навіть надати допомогу у порятунку інших людей і врятуванні матеріальних
цінностей.

ДІЇ ПЕРСОНАЛУ ПРИ СТИХІЙНИХ ЛИХАХ, ВИНИКНЕННІ АВАРІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
(ТРАНСПОРТІ)

Виробничі аварії і причини їх виникнення.

Виробничі аварії можуть бути найрізноманітними. Причинами їх можуть
бути: стихійні лиха (землетруси, зсуви, повені, пожежі тощо), а також
порушення технології виробництва і правил техніки безпеки.

Найбільш типовими наслідками аварій можуть бути: вибухи; пожежі;
затоплення; завали шахт; зараження навколишнього середовища
сильнодіючими отруйними речовинами.

Під стихійним лихом розуміють таке явище природи, яке не може бути
відвернуте і характеризується порушенням нормальної життєдіяльності
значної групи населення, загрози для їх життя, руйнуванням чи
затопленням та знищенням матеріальних цінностей. До них відносяться:
повені, селеві потоки, урагани, зсуви, землетруси та інші.

До стихійних лих відносяться також масові лісові пожежі по тим втратам,
які вони завдають народному господарству і великій небезпеці для
населення, що проживає у районах, охоплених пожежами.

Крупними аваріями на промислових підприємствах вважаються надзвичайні
пригоди, які викликають раптову зупинку роботи, створюють небезпеку для
життя людей і можуть призвести до руйнування виробничих будівель,
ушкодження чи знищення устаткування, сировини і готової продукції, а
також до зараження місцевості отруйними речовинами і загазованості
атмосфери. Наслідком аварій, а іноді і причиною їх можуть бути вибухи і
пожежі.

Такі стихійні явища природи, крупні аварії у промисловості і на
транспорті, які повели за собою загибель людей, великі руйнування і
знищення матеріальних цінностей, відносяться до категорії катастроф.

Крупні виробничі аварії і катастрофи (у подальшому ми будемо
застосовувати замість цих слів термін «аварія») можуть призводити до
загибелі людей і завдавати відчутних втрат народному господарству.

Тому забезпечення безаварійної роботи підприємств слід розглядати як
важливу державну справу, яка потребує повсякденної уваги керівництва,
інженерно-технічного складу. Аварії можуть трапитися на будь-яких
промислових підприємствах і на транспорті унаслідок безвідповідального
відношення до своїх обов’язків усіх посадових осіб, а також робітників і
службовців підприємства і недодержання ними правил техніки безпеки.

Однак, найбільшу небезпеку являють собою об’єкти, що виробляють чи
застосовують у технології сильнодіючі отруйні речовини, вибухо- і
пожеженебезпечні матеріали і продукти. Небезпечними об’єктами є також
склади, бази, залізничні станції і порти, де зберігаються чи маються
запаси цих матеріалів і продуктів.

Аварії можуть трапитися унаслідок: стихійних лих; допущених прорахунків
у проектуванні, будівництві і обладнанні підприємств; введення в
експлуатацію промислових об’єктів з великими недоробками і відступами
від проектів; прийняттям в експлуатацію вентиляційних систем без
випробування на ефективність їх роботи; недоробок по техніці безпеки і
охороні праці і т. ін.

Вони можуть бути також наслідком порушення технологічного процесу,
несправності електропроводки і недостатнього впровадження надійних
систем пожежегасіння.

Аварії виникають і унаслідок необачного поводження з вогнем, метало
ріжучими, електро- і газозварювальними апаратами, загазованості,
запорошеності повітряного середовища вище граничне допустимих норм і
нерегулярного проведення їх аналізу.

Крім того, причинами аварії можуть бути: порушення вимог і правил
техніки безпеки; низька трудова і технологічна дисципліна; відсутність
належного контролю за процесом виробництва і необхідного нагляду за
станом будівель, споруд, устаткування, а також несвоєчасне усунення
загрозливих ознак їх аварійного стану.

Порушення транспортування і використання вибухопожеженебезпечних
матеріалів і хімічних речовин також може призвести до аварій.

Аналіз причин аварій показує, що вони виникають головним чином унаслідок
поганої навченості персоналу, допущеної халатності, порушень
технологічного процесу виробництва і правил техніки безпеки.

Для запобігання аваріям на промислових підприємствах і транспорті
заздалегідь розробляються і здійснюються організаційно-технічні заходи,
спрямовані на підвищення стійкості і безаварійності роботи. Зміст і
обсяг цих заходів залежить від особливостей даного виробництва,
характеру технологічного процесу, застосовуваних і вироблюваних речовин
і продуктів.

Вивчення причин виникнення аварій і всебічна оцінка ступеня їх
небезпечності дасть можливість правильно визначити заходи їх
попередження, передбачити необхідні дії по захисту людей і зниженню
втрат.

Дії робітників і службовців з ліквідації стихійних лих, виробничих
аварій.

Важливим фактором забезпечення безаварійної роботи є вивчення і суворе
дотримання всіма інженерно-технічними працівниками і робітниками правил
і норм техніки безпеки. Основними заходами по ліквідації наслідків
аварій і стихійних лих є: оповіщення робітників і службовців, формувань
ЦО і населення, що проживає поблизу об’єкту; екстрена евакуація;
комплексна розвідка об’єкту на якому вникла аварія; рятування людей
з-під завалів, із оточуючих і ушкоджених будівель і споруд; надання
медичної допомоги потерпілим від аварії, вивіз їв у лікувальні установи;
гасіння пожеж; локалізація аварій на комунально-енергетичних мережах,
перешкоджаючих веденню рятувальних робіт; улаштування проїздів і
підходів до місць аварій;

руйнування ненадійних конструкцій, розбирання завалів; демонтаж
зберігшегося устаткування, якому загрожує небезпека; організація
комендантської служби.

Задача кожного працюючого на підприємстві — знати основні правила
поведінки при аваріях, вміти діяти в обставинах, що при цьому склалися.
Наприклад, існують певні правила і послідовність відключення
електроенергії, зупинки транспортуючих пристроїв, агрегатів і апаратів,
перекриття сировинних, газових парових і водних комунікацій у
відповідності з технологічним процесом і технікою безпеки, порушення
яких може погіршити і ускладнити обстановку. Ці правила і послідовність
дій треба вивчати, постійно пам’ятати і вміти практично виконувати.

В аварійній ситуації важливою задачею є організація своєчасного
оповіщення про аварію. Кожний робітник і службовець будь-якого об’єкту
народного господарства повинен вміти користуватися наявними на
підприємстві оповіщувачами. Кожний робітник підприємства, пов’язаний з
можливою газовою обстановкою, повинен знати способи виклику
газорятівників.

Для ліквідації стихійних лих, виробничих аварій і рятування потерпілих
на об’єктах народного господарства у першу чергу залучаються спеціальні
підрозділи (газорятівників, пожежників і т. ін.), при необхідності
можуть залучатися формування ЦО.

З виникненням аварії робітники і службовці, що входять у склад формувань
ЦО, зобов’язані негайно прибути на місце збору. Робітники і службовці
підприємства, що не входять до складу формувань, повинні бути також
готові вести роботи по ліквідації аварії, по спасінню потерпілих на
об’єктах.

Ліквідація наслідків стихійних лих і аварій може здійснюватись одночасно
на всьому об’єкті або по окремим його ділянкам при наявності достатніх
сил і засобів. При цьому починають їх у першу чергу там, де необхідно
надати допомогу людям, на ділянках, що являють найбільшу небезпеку.

Перша медична і лікарська допомога надається перш за все потерпілим, що
знаходяться у шоковому стані, а також вивільненим з-під уламків,
завалів. Вивільнення людей з-під великих завалів провадиться з
додержанням особливих заходів перестороги, їм надається невідкладна
медична допомога на місці з подальшою евакуацією у лікувальні установи.

Виробничим аваріям звичайно сприяють пожежі, що створюють у деяких
випадках найбільшу небезпеку. Обстановка в осередку пожежі може
створитися досить складна, особливо при наявності руйнувань, завалів,
порушення і навіть припинення водопостачання. Боротьба з вогнем
пов’язана із рятуванням людей, якщо частина персоналу підприємства
опинилася у зоні, охопленій полум’ям. Наявність у виробництві
вибухонебезпечних і швидко займаючихся матеріалів може погіршити
становище. Тому до ліквідації пожежі необхідно залучити технічний
персонал підприємства, який добре знає розташування апаратури, що
знаходиться під великим тиском, місцезнаходження вибухонебезпечних чи
отруйних речовин, а також можливості використання стаціонарних засобів
пожежегасіння.

У першу чергу локалізують і гасять ті осередки пожежі, які являють
перешкоду рятувальним роботам і створюють загрозу подальшого поширення
вогню.

Особовий склад формувань пожежегасіння повинен суворо додержуватись
правил безпеки, слідкувати за станом будівельних конструкцій, що
загрожують обвалом, і не допускати, щоб вогонь оточував працюючих. При
сильній задимленості особовий склад, що приймає участь у гасінні пожежі,
повинен діяти у протигазах і використовувати інші захисні засоби.

Пожежі впливають на людей дуже сильним психологічним ефектом. Відомо, що
паніка серед людей навіть при невеликих пожежах є причиною значних
жертв. Знаючи правила поведінки, людина, захоплена цим лихом, у
будь-якій обстановці зможе не лише вистояти, урятувати своє життя, але й
надати допомогу у рятуванні інших людей, матеріальних цінностей від
вогню.

Головний захід зводиться до наступного. Після виявлення викиду в
атмосферу СДОР чи розливу її по території слід негайно сповістити всіх,
хто може опинитися у небезпечній зоні, включаючи і житловий сектор,
межуючий з об’єктом. У необхідних випадках провадять термінову евакуацію
по найкоротшому маршруту, але з таким розрахунком, щоб люди не потрапили
у зону, куди рухається хмара отруйних парів. Робітники і службовці, а у
деяких випадках і жителі прилеглих районів на випадок аварії повинні
бути забезпечені промисловими фільтруючими протигазами, призначеними для
захисту від даного виду СДОР.

Робота по ліквідації аварії у першу чергу спрямована на те, щоб
припинити розповсюдження отруйної речовини в атмосферу і розтікання її
по місцевості. Для цього потрібно відключити ушкоджену ділянку,
перекрити крани і інші запірні пристрої. На розриви, що утворилися у
ємностях і трубопроводах, накласти пластирі, муфти, у необхідних
випадках забити пробки із дерева чи металу, перекачати СДОР з ушкоджених
ємностей у справні. Крім того, для збору отруйних речовин необхідно
відкопати канави, рви і ями.

Управління (відділ) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
території (або штаб ЦО та з НС суб’єкта господарської діяльності)
негайно організує хімічну розвідку місця аварії. Дані розвідки
приймаються за основу при прийнятті рішення про ліквідацію наслідків і
проведення захисних заходів.

Розвідники, як тільки виявлять зараження, визначають концентрацію СДОР,
уточнюють зони небезпечного і надзвичайно небезпечного зараження,
позначують їх межі, встановлюють шляхи підходу, характер і масштаби
руйнувань, стан людей і обладнання.

Район, де відбулася аварія, обов’язково оточується, сторонні не
допускаються. По-перше, вони будуть заважати проведенню робіт, а
по-друге, можуть піддатися дії СДОР.

Органи ЦО, захисту населення і територій у цей час повинні уважно
стежити за метеорологічною обстановкою. Напрямок вітру і температура
повітря можуть змінюватись, і це відіб’ється на характері і напрямку
розповсюдження отруйних парів.

Не менш важливою турботою при ліквідації зараження е дегазація зараженої
території, споруд і устаткування. Як речовини для дегазації можуть бути
використані, наприклад, хлор, гашене вапно, лугові відходи
промисловості. Застосовують їх частіше у вигляді розчинів або кашиці. У
першу чергу дегазують під’їзні шляхи і внутрішні дороги, а потім
заражені ділянки місцевості і предмети.

Усі, хто приймає участь у ліквідації аварії, забезпечуються промисловими
чи ізолюючими протигазами, захисним одягом, індивідуальними
протихімічним пакетами, медичними засобами. Перед початком роботи
проводиться ретельний інструктаж, перевіряється екіпіровка, уточнюються
заходи безпеки.

В обов’язок усіх осіб, що приймають участь у ліквідації наслідків виливу
(викиду) СДОР, повинні мати навички надання допомоги потерпілим (у тому
числі здійснювати само- і взаємодопомогу). Вони повинні вміти надягати
протигаз на ураженого, виводити (виносити) людей із осередків ураження,
при необхідності робити ураженим штучне дихання і непрямий масаж серця,
нейтралізувати на шкірі СДОР, промивати очі водою чи відповідним
розчином.

На підприємствах при загрозі повені змінюється режим роботи, а у деяких
випадках робота припиняється. Захист деякої частини матеріальних
цінностей іноді передбачається на місці, для чого забиваються приямки,
входи і окопні прорізи підвалів і нижніх поверхів будівель.

У зонах можливих затоплень на місцевості слід додержуватись
встановленого порядку, зайняти підвищені місця. При рятувальних роботах
необхідно виявляти витримку і самовладання, суворо дотримуватись вимог
рятувальників. Не можна переповнювати рятувальні засоби (катери, човни,
плоти і т.д.), оскільки це загрожує безпеці рятувальників і врятованих.
Потрапивши у воду, слід скинути із себе важкий одяг і взуття, відшукати
поблизу плаваючі чи підвищені над водою предмети , скористатися ними до
отримання допомоги.

У випадку одержання сигналу оповіщення населення про наближення селевого
потоку чи почавшогося зсуву, а також при перших ознаках їх появи треба
якомога швидше залишити приміщення, попередити про небезпеку оточуючих і
вийти у безпечне місце Залишаючи приміщення, слід загасити печі,
перекрити газові крани, вимкнути світло і електроприлади. Це допоможе
відвернути виникаючі пожежі. Селеві потоки і зсуви являють серйозну
небезпеку при їх раптовій появі. У цьому випадку страшніше за. все
паніка.

У випадках захоплення когось рухаючимся потоком селю, треба надати
потерпілому допомогу усіма наявними засобами. Такими засобами можуть
бути жердини, канати чи мотузки, що подають рятівники. Виводити
врятованих із потоку треба у напрямку потоку із поступовим наближенням
до краю.

Рятувальні роботи на підприємствах, де трапилася аварія, звичайно
ведуться у важких і небезпечних умовах. Тому при підготовці формування
до дій слід навчати особовий склад не лише навичкам і способам виконання
робіт, але й правилам техніки безпеки. Кожне підприємство має свої
особливості, які повинні бути враховані при розробці цих правил. На
кожній ділянці аварійних робіт виставляється охорона і спостерігачі, а
біля небезпечних місць встановлюється огорожа і вивішуються плакати з
попередженнями про небезпеку.

Особливі заходи безпеки застосовуються при обвалі конструкцій і
розбиранні завалів. Висотні роботи виконуються лише з застосуванням
страхувальних засобів. Відтягування крупно габаритних уламків за
допомогою тракторів доручається досвідченим такелажникам. При роботі з
підйомним краном кранівник повинен упевнитись, що його дії нікому не
загрожують, і вантаж, що піднімається, не перевищує вантажопідйомності
крану. Для роботи на загазованій ділянці особовий склад забезпечується
засобами індивідуального захисту.

Вивчення і узагальнення досвіду ліквідації наслідків стихійних лих,
крупних аварій і катастроф повинні використовуватись для підвищення
готовності органів управління і сил ЦО до розв’язання задач проведення
РтаІНР в осередках ураження.

РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ МІСЦЕВОСТІ ПРИ АВАРІЯХ НА АЕС ТА ІНШИХ
РАДІАІПЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТАХ. ДОЗИ ОПРОМІНЕННЯ І РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ
РІЗНИХ ПОВЕРХОНЬ І ОБ’ЄКТІВ.

Після Другої світової війни людство поставило собі на службу ядерну
енергію. Вперше її використали у своїх військових цілях США, скинувши
атомні бомби на японські міста Хіросіму і Нагасакі. У той же час ядерні
матеріали використовуються і у мирних цілях. За даними МАГАТЕ
(Міжнародне агентство з атомної енергії), на кінець 1987 року у світі
діяло 417 атомних електростанцій, що виробляли 16% всієї енергії,
вироблюваної у світі. У Франції на АЕС виробляється близько 70% всієї
кількості електрики, у Бельгії — 66%. У щорічній доповіді агентства
відмічалося, що хоча вплив Чорнобильської аварії 1986 року продовжує
позначатися на світовому розвитку ядерної енергетики, уроки, що дістали
з аварії, значно підвищили обізнаність у питаннях ядерної безпеки, яка у
довгостроковому плані повинна піти на користь ядерній енергетиці.

У більшості країн не відбулося суттєвих змін у суспільному і політичному
сприйнятті ядерної енергетики. Вони продовжують здійснювати програму
будівництва АЕС. Мова йде про більш рішучі заходи, що перешкоджають
виникненню аварійних ситуацій, що робить ядерну енергетику більш
безпечною, екологічно чистою.

За нашого часу 25 країн використовують атомні реактори для виробництва
електроенергії. У зв’язку з аварією на АЕС і зараженням великої
території ряду областей республіки постає питання про безпечність
експлуатації ядерних установок. Зокрема, після Чорнобиля МАГАТЕ приймає
участь у крупних всесвітніх дослідженнях радіоактивного забруднення
місцевості, а також в оцінці обстановки із часом, виробленні необхідних
медичних заходів при переопроміненні.

І все ж радіаційна безпека — це те, що турбує усіх. Вона повинна бути
найвищою — у будь-якій країні, у будь-якій ситуації.

Радіоактивне забруднення місцевості при аваріях на АЕС та інших
радіаційно небезпечних об’єктах.

Небезпечним джерелом забруднення місцевості можуть бути атомні
електростанції, на яких трапилися аварії. Аварійні ситуації створюються
при порушеннях у технологічних системах очищення. Коли відбувається
викид продуктів ядерного ділення (ПЯД) з газами або скидання з водою у
водойми і ріки, а також при руйнуванні активної зони реактора тепловим
вибухом, що призводить до потрапляння у навколишнє середовище великої
кількості ПЯД.

Так, при порушенні технологічного процесу на атомній станції може
виникнути аварія, при якій можливе розплавлення палива, підвищення тиску
до неприпустимого рівня і викид паро газової суміші в атмосферу через
вентиляційну трубу. У випадку руйнування ядерного реактору при тепловому
вибуху утворюється радіоактивна хмара, яка буде розповсюджуватися у
напрямку вітру на висоті 1-3 км. Розповсюдження радіоактивної хмари може
продовжуватись від 3 до 12 годин від кожного викиду. Радіоактивна хмара
складається із диму і газу. Розміри радіоактивних частинок у хмарі — від
сотих часток мікрона до 100 мілімікронів.

При проходженні хмари над місцевістю з неї випадають невидимі оком
мікрочастинки диму і вологи, які мають у своєму складі більш як 200
радіоізотопів і більш як 35 хімічних речовин. Випадаючи із хмари
радіоактивні мікрочастинки заражують місцевість і все, що на ній
знаходиться.

Внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС радіоактивні речовини
розповсюджувались, що викликало зараження ряду областей України,
Білорусії і Брянської області. Підвищений гама-фон був зареєстрований у
скандинавських і інших країнах Європи.

Зараження місцевості мало деякі особливості порівняно із зараженням
після ядерного вибуху. Це пояснюється, з одного боку, багаторазово
повторюваними викидами із зруйнованого реактора, а з другого — іншим
Ізотоповим складом сліду Чорнобильської АЕС, зокрема, меншою кількістю
ізотопів взагалі і короткоживучих зокрема, наявність яких і обумовлює
швидке спадання рівня радіації за закономірністю.

Спад рівнів радіації (при загальній аварії): за першу добу — у 2 рази;
З0 діб — у 5 разів; 3 місяці — в 11 разів; 6 місяців — у 40 разів; 1 рік
— у 85 разів.

Другою особливістю сліду аварійного викиду АЕС є нерівномірність
випадінь ПЯД на місцевості, плямистий (мозаїчний) характер їх. Найбільша
кількість радіоактивних ізотопів осіла у низинних і заплавних місцях,
часом віддалених на десятки і сотні кілометрів від АЕС. Височини, бідні
рослинністю, що не мають кущів і лісів, були більш «чистими». Утворенню
плям сприяла порівняно невелика висота викиду, переважання у ньому
дрібнодисперсного аерозолю, що більш підвладний дії вертикальних
переміщень повітряних потоків (конвенції, інверсії), часткові зміни
напряму і швидкості вітру.

Третьою особливістю було те, що розподілення і перенесення РР
відбувалися у атмосфері в основному у приґрунтовому шарі, тоді як при
ядерному вибуху частина радіоактивних речовин потрапляє в атмосферу і
стратосферу і випадає у вигляді глобальних опадів.

Аварії на атомних електростанціях та інші промислові аварії, пов’язані з
викидом радіоактивних речовин, призводять до серйозних наслідків у
вигляді стійкого радіоактивного забруднення навколишнього середовища і
руйнівної дії на організм людини. Ліквідація наслідків цих аварій
вимагає колосальних трудових зусиль і матеріальних вкладень.

Однією з найбільш суворих за своїми наслідками була аварія на
Чорнобильській АЕС, яка відбулася 26 квітня 1986 року. Унаслідок аварії
і пожежі на четвертому енергоблоці відбувся викид великої кількості
радіоактивних речовин. Основними джерелами радіоактивного забруднення
внаслідок цієї аварії на наш час залишаються цезій-137, стронцій-90, а
також плутоній. Технічні умови по дезактивації місцевості скоротили
рівень радіації

у районі станції з 1200 Р/год у травні 1986 року до 2,5 мбер/год на
кінець 1990 року на відстані 200 м від саркофагу четвертого блоку
станції. Радіоактивність у районі м. Прип’ять складала на кінець 1990
року 0,2 мбер/год, у м. Чорнобиль, що знаходиться у 18 км від АЕС,
рівень радіації — 0,1-0,2 мбер/год. У Києві радіаційний рівень складав
0,04 мР/год., тобто такий самий, як і до аварії (за даними зарубіжних
джерел інформації).

У межах десятикілометрової зони жорсткого контролю навколо станції
залишається численна кількість «точок», де поховані рештки обладнання та
інших радіоактивних матеріалів, у тому числі, 500 тис. кубометрів
поверхневого шару ґрунту, який був знятий весною і влітку 1986 року. У
цих точках рівень радіації досягає 2-3 мбер/год, і постає питання про
повторне очищення цих місць.

На АЕС розрізняють наступні типи аварій: локальна (радіаційні наслідки:
одна будівля; підвищений рівень радіоактивного забруднення); місцева
(радіаційні наслідки: будівлі чи територія АЕС; можливо опромінення
персоналу; рівень РР перевищує рекомендований); загальна (радіоактивні
продукти викидаються з реактора; можливе ураження населення; РЗ
навколишнього середовища).

Зони радіаційного забруднення.

Радіаційний вплив на населення: зовнішнє опромінення (проходження
радіоактивної хмари); внутрішнє опромінення (органи дихання,
шлунково-кишковий тракт); контактне опромінення (забруднення шкірних
покривів, одягу тощо).

Характеристика зон радіоактивного забруднення (РЗ)

Порядок зон Найменування зон РЗ, км Довжина, км Ширина, км Площа, км2

Зона Г Надзвичайно небезпечного радіоактивного забруднення (10000-4000
Р) 2,5 2,8 5 112

Зона В Небезпечного радіоактивного забруднення (4000-1200Р) 4 48 7,2 277

Зона Б Сильного радіоактивного забруднення (1200-400Р) 7 80 12 768

Зона А Помірного радіоактивного забруднення (400-40 Р) 18 200 20 3200

Зона М Слабкого радіоактивного забруднення (40 і менше Р) 30 340 31 8432

Примітка: Для більш якісного і ретельного визначення зон радіоактивного
забруднення виділена ще одна зона А’ (слабкого радіоактивного
зараження).

Час допустимого знаходження населення у зонах радіоактивного забруднення
до отримання дози зовнішнього опромінення 10 рад

Зона РЗ місцевості Рівні радіації на зовнішніх межах зони, Р/год На
відкритій місцевості (знаходження населення) У дерев’яних будинках з
Кпосл = 2 У кам’яних будинках з Кпосл = 20 У підвальних та інших
заглиблених приміщеннях з Кпосл = 50

А 0,1 від 20 діб до 12год. від 2 міс. до 1 доби від декілька років до 2
місяців Декілька років

Б 1 від 12 год. до 4 год. від 1 доби до 8 год. від 2 місяців до 6 діб
від 1 місяця до декілька років

В 3 від 4 год. до 1 год. від 8 год. до 2 год. від 6 діб до 1 доби від 5
діб до 1 місяця

Г 10 менше І год. менше 2 год. менше 1 доби Менше 5 діб

Поняття про зони опромінення.

При радіоактивному зараженні місцевості складно створити такі умови, при
яких люди б практично не опромінювались. Тому при діях на місцевості,
забрудненій радіоактивними речовинами, встановлюються допустимі дози
опромінення, які, як правило, не повинні викликати у людей радіаційних
уражень.

При встановленні допустимих доз враховують, що опромінення може бути
одноразовим і багаторазовим. Одноразовим вважається опромінення,
отримане за перші чотири доби. Опромінення, отримане за час, що
перевищує чотири доби, є багаторазовим.

При визначенні добових допустимих доз необхідно враховувати ту
обставину, що у першу добу іде більш швидке накопичення дози (при умові,
що у наступні дні не буде повторного зараження). З урахуванням цього
дозу, встановлену на перші чотири доби, ділять у відповідній пропорції.
Таке розподілення встановленої одноразової дози опромінення
застосовується при розробці режимів поводження населення або при
довготривалих діях формувань ЦО на зараженій місцевості.

Приблизне розподілення встановленої одноразової дози опромінення за
перші чотири доби (при допустимій дозі за 4 доби 50 рад на воєнний час)
складає:

І варіант: 1 доба – 30 рад.; 2 доба — 12 рад.; 3 доба — 5 рад.; 4 доба —
3 рад.

П варіант: 2 доба — 20-22 рад.; 2 доба — 10-11 рад.; 3 доба-8-10 рад.; 4
доба — 5-7 рад.

У наш час аварійна допустима доза опромінення персоналу на АЕС,
працюючих в народному господарстві та населення встановлюється у
відповідності з Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97).

Відомо, що ураження, викликане опроміненням, залежить від величини дози
і часу, протягом якого ця доза отримана. При оцінці сумарної дози
опромінення, отриманої людиною, необхідно враховувати здатність
організму людини до самовідновлення. Здатність людини виводити з себе
продукти розпаду складає близько 90 процентів загальної дози.

Дози іонізуючого опромінювання, отримані людьми за час перебування у
зонах зараження, розраховуються для того, щоб знати величину дози і
наслідки опромінювання. Ураження, викликане опроміненням, залежить від
величини дози і часу, протягом якого ця доза отримана.

При розрахунку сумарних доз опромінення, отриманих особовим складом,
враховується, що організм людини володіє здатністю відновлювати більшу
частину ураження, причому

у перші чотири доби, з моменту опромінення помітного відновлення не
відбувається. По

закінченні цього строку в організмі починаються відновлюючи процеси із
швидкістю 2,5 —

3% на добу, тому через кожну добу ступінь ураження буде відповідати не
початковій дозі,

а лише залишковій величині цієї дози.

Залишкова доза іонізуючого опромінення (ІО) — це доза опромінення у
процентах від отриманої дози у результаті опромінення і відновлювальна
організмом на даний строк.

Залишкові дози іонізуючих випромінювань

Час, що минув після опромінення, тиждень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14

Залишкова доза опромінення, % 90 75 60 50 42 35 30 25 20 17 15 13 11 10

З таблиці видно, що відновлення організму іде поступово, за місяць
встигає відновитися приблизно 50% від суми дози опромінення, якщо не
було високої дози опромінення (350-400 рад), що пригнічує відтворювальні
процеси. Для повного відновлення потрібний буде тривалий час і
спеціальне лікування.

При повторному опроміненні необхідно враховувати як величину дози
залишкового опромінення, так і величину знову отриманої дози. Загальна
доза дорівнює їх сумі.

Орієнтовну дозу опромінення (ДО), отриману при дії на зараженій
місцевості, можна розрахувати за формулою:

Д = Рсер. / Кум х t , де:

Рсер — середня потужність дози, Р/год;

Кум — величина, що залежить від умов розташування людей;

t — час, на протязі якого люди знаходилися під дією опромінювання, год.

Середню потужність дози Рсер визначають-за формулою:

Рсер. = Р+Рн / 2 , де:

Р — потужність дози на початку роботи;

Рн — потужність дози на кінець роботи;

2 — число вимірювань.

Властивість організму відновлювати із часом більшу частину ураження дає
можливість людині, при необхідності, поступово накопичувати значні дози
радіоактивного опромінення, не зазнавши при цьому серйозних радіаційних
уражень.

Після спливання деякого часу після опромінення ступінь ураження буде
визначатися величиною залишкової дози на даний момент часу, і чим більше
мине часу після опромінення, тим меншою буде залишкова доза.

Радіоактивні ізотопи, що потрапили в організм, виводяться з нього.
Період під час якого із організму виводиться половина кількості
елементів, що надійшли, називається біологічним періодом напіввиведення.
Виведення радіоактивних ізотопів із організму прискорюється за рахунок
радіоактивного розпаду.

Більша частина РР виділяється із організму з калом, менша — із сечею.
Біологічно активні елементи виділяються з молоком (із 1 л молока
виділяється 1% надійшедшого за добу йоду-131, 0,6-0,9% ізотопів стронцію
і барію, до 2% — цезію-137).

При радіоактивному зараженні великих територій виникає необхідність
певним чином регламентувати життєдіяльність людей.

Розв’язати цю задачу буде легше, якщо допустиму дозу опромінення
призначити, виходячи з певної величини сумарної дози. Така сумарна доза
буде регламентувати величину дози, яку можна буде отримати протягом
всього періоду ведення робіт або перебування у заражених районах.

У зв’язку з цим сумарна доза опромінення, що викликає один і той самий
ефект, при тривалому багаторазовому опроміненні більш висока, ніж при
одноразовому. Дози, що не призводять до втрати працездатності при
одноразовому і багаторазовому опроміненні наступні: одноразова (протягом
4 діб) — 50 Р, багаторазова (протягом 10-30 діб — 100 Р, на протязі року
— 300 Р; для сільськогосподарських тварин — 100 Р).

Перевищення вказаної дози викликає захворювання променевою хворобою.
Променева хвороба, що викликана гама-опроміненням на зараженій
місцевості, як і викликана проникаючою радіацією у районі ядерного
вибуху, протікає, як правило, у гострій формі і в залежності від дози
може бути різного ступеня складності: легкою, середньою, важкою і вкрай
важкою.

У сільськогосподарської птиці найбільша кількість ізотопів виділяється з
яйцями, при цьому у шкаралупі переважно концентрується стронцій, у білку
— цезій, у жовтку — йод.

Одноразова доза зовнішнього гамма-опромінювання, що викликає променеву
хворобу у людей і тварин

Ступінь складності променевої хвороби Доза, рад

Люди Тварини

Легка 100 — 200 150 — 250

Середня 200 — 400 250 — 400

Важка 400 — 600 400 — 750

Вкрай важка Понад 600 Понад 750

Рівень забрудненості різноманітних поверхонь і об’єктів (тіла людини,
одягу, техніки, місцевості).

Радіаційна обстановка на місцевості, у водоймищі і ступінь радіаційної
небезпеки для людини, обумовлюються кількістю і радіонуклідним складом
потрапивших у зовнішнє середовище радіоактивних речовин. Від кількості
ядер і радіонуклідів, їх вигляду залежить (А, кюрі) радіоактивних
речовин, котра має вигляд:

А = ( х ( , де:

( — постійна радіоактивного розпаду, що визначає розпад ядер атома
даного нукліда за одиницю часу (різну для різних радіонуклідів);

N — кількість ядер даного нукліду.

Для оцінки вражаючої дії треба знати густину забруднення території
(питома активність), яка вимірюється у кюрі на кв. км., а для водоймищ
(об’ємна активність) у кюрі на куб. м. Щоб отримати ці величини,
відбираються проби посіву і води. Вони аналізуються у виробничих
лабораторіях за допомогою різних дозиметричних приладів РКБ4 -1ЕМ,
РУБ-9,1 П, ІМД-12, ДП-100, АД-М та інших.

Результати розраховуються по формулах використовуваної методики.
Отримані величини забруднення продуктів харчування, води, фуражу,
виражені у кюрі — Кі/л, Кі/кг, а території — Кі/км2 порівнюються із
припустимими нормами забруднення.

Люди, тварини, рослини, об’єкти, що знаходяться на зараженій місцевості,
піддаються впливу як зовнішнього гама-опромінювання, так і поверхневого
зараження осівшими на одяг, шкіру, шерстяний покров, стебла, листя,
техніку радіоактивними речовинами, уражаючи дія яких в основному
обумовлена наявністю у них бета випромінювачів. Крім того, разом із
зараженим повітрям і їжею вони потрапляють всередину організму людини і
тварин, викликаючи внутрішнє зараження.

Зовнішнє гама-опромінення викликає у людей і тварин такий самий ефект,
як і внутрішня радіація. Різниця лише у тому, що дозу внутрішньої
радіації живий організм отримує протягом декількох секунд, а доза
зовнішнього опромінення накопичується протягом всього часу перебування
на зараженій території.

Характер і рівні радіоактивної дії на сліді аварійного викиду
Чорнобильської АЕС суттєво відрізняються від ураження на сліді ядерного
вибуху. При аварійному викиді з реактора найбільш значним виявилося
внутрішнє опромінення у результаті інгаляційного чи аліментарного (із
їжею і водою) потрапляння радіонуклідів в організм людей і тварин.

У перші два місяці 1986 року гама-випромінювання на зараженій території
не створювало загрози для здоров’я і продуктивності свійських тварин,
тому що рівні радіації були низькими і на найбільш забрудненій території
за межами зони (З0 км) не перевищували 25 мР/год. Частка зовнішнього
гама-опромінення, накопичена у цих умовах за літній пасовищний період,
могла складати всього лише декілька або десятки рентген.

Сумарна доза, отримана населенням за рахунок підвищення гама-фону, могла
складати не більш як 0,5 бер в год.

Основну небезпеку для людей і тварин складала біологічна дія ізотопів
при потраплянні їх усередину організму. У перші 1,5-2 місяці з моменту
аварії найбільшу загрозу створював йод-131. Радіоактивний йод на відміну
від інших осколкових продуктів ділення має більшу рухомість у
біологічному ланцюгу пасовище — тварина — продукція тваринництва —
людина, що збільшило потрапляння ізотопів в організм тварини, а
внаслідок, і людини через продукти тваринництва. Крім того, радіоактивні
частинки сліду АЕС були дрібнодисперсними, легко розчинялися у воді і
легко всмоктувалися у шлунково-кишковому тракті, а також у верхніх
дихальних шляхах і легенях.

Радіоактивне зараження, як і проникаюча радіація, не завдають ушкоджень
будівлям, спорудам, техніці, а уражають живі організми, котрі,
поглинаючи енергію радіоактивного опромінення, отримують дозу
опромінення (Д), що вимірюється у рентгенах (Р).

Зараження місцевості радіоактивними речовинами характеризується
потужністю дози, що вимірюється у рентгенах на годину (Р/год).
Потужність дози, вимірюваної на висоті їм від поверхні землі (крупного
зараженого об’єкту), називається рівнем радіації. Рівень радіації
показує дозу опромінення, котру може отримати живий організм в одиницю
часу на зараженій місцевості. В умовах воєнного часу місцевість
вважається зараженою при рівні радіації 0,5 Р/год і вище.

Ступінь зараження радіоактивними речовинами поверхні окремих об’єктів у
польових умовах вимірюють в одиницях рівнів радіації по гама-опроміненню
у мілірентгенах на годину (мР/год) чи мікро рентгенах на годину
(мкР/год). Характерною особливістю радіоактивного забруднення при
ядерному вибуху є постійний спад рівня радіації внаслідок розпаду
радіонуклідів. За проміжок часу, кратний семи, рівень радіації
знижується у 10 разів.

Знання ступеню зараження дає можливість оцінити шкідливий біологічний
вплив радіоактивне заражених предметів і речовин при зіткненні з ними
людей (тварин) чи потрапляння їх всередину організму.

Визначити у польових умовах радіоактивність в одиницях кюрі досить
складно. Тому на наш час ступінь радіоактивного зараження вимірюють в
одиницях потужності дози по гама-опроміненню у мілірентгенах на годину
(мР/ч). У польових умовах досить визначити не абсолютне значення
радіоактивного зараження, а встановити лише як заражений об’єкт — вище
або нижче допустимого значення. Тому, як допустимі норми зараження
використовуються потужності доз, що відповідають безпечній густині
зараження.

Тимчасові рівні допустимого радіоактивного забруднення шкірного покриву,
білизни, одягу, взуття, транспортних засобів, механізмів і засобів
індивідуального захисту (мР/год) на період ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС

Об’єкт забруднення Зони За межами зони

111 11 1

Шкірні покриви, натільна білизна 2,0 1,0 0,5 0,1

Постільна білизна і особистий одяг — 1,0 0,5 0,1

Особисте взуття — — 1,0 0,1

Тимчасові допустимі рівні радіоактивного забруднення ґрунту, доріг,
зовнішніх та внутрішніх поверхонь будівель після дезактиваційних робіт

Об’єкт забруднення Зони За межами зони

111 11 1

Внутрішні поверхні транспортних засобів і кабін механізмів 5,0 3,0 1,5
0,2

Зовнішня поверхня транспортних засобів і механізмів і покриття доріг
20,0 5,0 1,5 0,3

Об’єкт забруднення Допустима потужність експозиційної дози, мР/год.

Поверхня доріг поза населеним пунктом 1,5

Поверхня доріг у населеному пункті 0,7

Відкриті поверхні території населених пунктів, земельних угідь,
тротуарів, скверів, спортивних та дитячих майданчиків, полів,
присадибних ділянок і т.д. 0,7

Зовнішні поверхні житлових будинків та інших будівель 0,7

Внутрішні поверхні житлових і службових приміщень 0,3

Примітка:

При розрахунку коефіцієнту забрудненості житлових будинків та інших
споруд прийнятий рівним 2 (для дерев’яних будівель).

Вимоги ДР-97 допустимих рівнів вмісту радіонуклідів в продуктах
харчування та питній воді (Бк/кг, Бк/л)

№ пп. Найменування продуктів 137 Сs 90 Sr

1. Хліб, хлібопродукти 20 5

2. Картопля 60 20

3. Овочі (листові, коренеплоди, столова зелень) 40 20

4. Фрукти 70 10

5. М’ясо і м’ясні продукти 200 20

6. Риба і рибні продукти 150 35

7. Молоко і молочні продукти 100 20

8. Яйця (шт.) 6 2

9. Вода 2 2

10. Молоко згущене і концентроване 300 60

11. Молоко сухе 500 100

12. Свіжі дикоростучі ягоди і гриби 500 50

13. Сушені дикоростучі ягоди і гриби 2500 250

14. Лікарські рослини 600 200

15. Інші продукти 600 200

16. Спеціальні продукти дитячого харчування 40 5

МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ І ВИМІРЮВАННЯ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ. ОДИНИЩ
ВИМІРЮВАННЯ. ПРИЛАДИ РАДІАЦІЙНОЇ РОЗВІДКИ І ДОЗИМЕТРИЧНОГО КОНТРОЛЮ.

Методи виявлення і вимірювання іонізуючого випромінювання. Одиниці
вимірювання.

Радіоактивне випромінювання, яке виникає при ядерному вибуху, не можна
виявити по зовнішнім ознакам і органам чуттів. Виявлення радіоактивних
речовин ґрунтується на здатності їх випромінювання іонізувати речовини
середовища, в якому вони розповсюджуються. У результаті іонізації у
речовині відбувається фізико-хімічні зміни, які можна виявити лише
кількісно.

Для виявлення і вимірювання радіоактивних випромінювань (радіоактивних
речовин) користуються фотографічним, хімічним, сцинтиляційним і
іонізаційним методами.

Фотографічний метод полягає у тому, що радіоактивні опромінення,
потрапляючи на чутливий шар фотоплівки, вибивають електрони з молекул
бромистого чи хлорного срібла, що знаходяться у цьому шарі. Після
проявлення така плівка стає чорною. Ступінь почорніння пропорційний дозі
радіоактивного опромінення. Порівнюючи потемніння плівки з еталонами,
можна визначити отриману плівкою дозу.

Хімічний метод ґрунтується на визначенні хімічних змін, що відбуваються
у деяких речовинах під дією радіоактивних випромінювань. Так, наприклад,
хлороформ при опроміненні розкладається з утворенням соляної кислоти,
яка, назбиравшись у певній кількості, змінює забарвлення спеціального
барвника, що додається до розчину хлороформу. Порівнюючи отримане
забарвлення з еталонами, можна визначити дозу радіоактивних
випромінювань.

Сцинтиляційний метод базується на тому, що деякі речовини, наприклад,
сірчистий цинк, йодистий натрій під дією радіоактивних випромінювань
випускають фотон видимого світла. Виникаючі при цьому спалахи
(сцинтиляції) можна зареєструвати.

Найбільш широко використовується іонізаційний метод виявлення і
вимірювання радіоактивних випромінювань, сутність якого полягає у тому,
що під дією радіоактивних випромінювань в ізольованому об’ємі
відбувається іонізація газу: нейтральні атоми або молекули газу
поділяються на додатні і від’ємні іони. Якщо у цей об’єм вмістити два
електроди і прикласти до них постійну напругу, то під дією електричного
поля, що утвориться, в іонізованому газі утвориться направлений рух
заряджених частинок, тобто через газ піде електричний струм, по якому
можна зробити висновок про інтенсивність радіоактивного опромінення.

Одиниці вимірювання.

Для визначення і врахування величин, що характеризують іонізовані
випромінювання, введені поняття доз опромінення і деяких одиниць
вимірювання: експозиційні дози опромінень; поглинута доза; еквівалентна
доза.

Експозиційна доза рентгенівського і гама-випромінювань — кількісна
характеристика опромінення, що ґрунтується на здатності випромінювань
іонізувати повітря. За одиницю експозиційної дози в системі одиниць СІ
прийнята така доза, при якій в 1 кг сухого повітря утворюються іони, що
несуть заряд в 1 кулон (Кл) електрики кожного знаку. До сьогоднішнього
дня на практиці широко застосовується несистемна одиниця для
експозиційної дози — рентген (Р). Один рентген відповідає
випромінюванню, при якому в 1 куб. см сухого повітря утворюється 2,08
х10-9 пар іонів. 1Р =2,57 х10-4 Кл/кг.

Для кількісного вимірювання дози випромінювання будь-якого вигляду,
включаючи рентгенівські і гама-опромінення, використовується так звана
поглинута доза — енергія опромінення, поглинута одиницею маси
випромінюваного середовища. В системі СІ одиницею поглинутої дози є грей
(Гр), рівний 1 Дж/кг. Раніш використовувана позасистемна одиниця
поглинутої дози «рад» дорівнює 0,01 Гр.

Оскільки різноманітні види іонізуючого випромінювання при одній і тій
самій поглинутій дозі викликають різні за складністю ураження живої
тканини, введено поняття про біологічну (еквівалентну) дозу, одиницею
якої в системі СІ є зиверт (Зв) — така поглинута доза будь-якого
випромінювання, котра при хронічному опроміненні викликає такий
біологічний ефект, як 1 Гр (грей) поглинутої дози рентгенівського чи
гама-опромінення.

На практиці зустрічається позасистемна одиниця еквівалентної дози — бер
(біологічний еквівалент рентгена), що дорівнює 0,01 Зв.

Швидкість набирання дози іонізуючих випромінювань характеризує
потужність дози, що визначається як відношення величини набраної дози до
часу, за який вона була отримана:

Р = Д / Т, де:

Р — потужність дози іонізуючих випромінювань Р/год.;

Д — сумарна доза опромінення, Р;

Т — час опромінення, год.

Одиницею потужності поглинутої дози в одиницях СІ є 1 Гр/с,
еквівалентної дози — 1 Зв/с, експозиційної дози 1 Кл/кг с = І А/кг.

У практиці дозиметрії широко застосовуються позасистемні одиниці
потужності дози: 1 Р/год., 1 Гр/год.; 1 мкР/с; 1 Р/рік та інші, що
утворені аналогічним чином.

Мірою якості радіоактивної речовини, що виражається числом радіоактивних
перетворень на одиницю часу, є активність. В системі СІ за одиницю
активності прийняте одне ядерне перетворення за секунду (розп./с). Ця
одиниця отримала назву беккерель (Бк). 1 Кі відповідає активності 1г
радію.

Питома активність може бути виражена різними одиницями вимірювань:
Бк/мл; Бк/г; Бк/смЗ; Кі/л; Кі/кг; Бк/мЗ.

Прилади радіаційної розвідки і дозиметричного контролю.

Робота з ними.

Для виявлення іонізуючих опромінень, якісної і кількісної їх оцінки
використовуються спеціальні технічні засоби, які називаються
дозиметричними приладами.

В залежності від призначення дозиметричні прилади діляться на три
основні групи:

1. Прилади радіаційного спостереження і радіаційної розвідки —
призначені для виявлення і вимірювання потужності дози гама-опромінення.
До цієї групи відносяться вимірювачі потужностей дози: ДП-5А, Б, В;
ІМД-1Б,С; ДП-64; ДП-ЗБ.

2. Прилади контролю радіоактивного зараження – для визначення ступеня
радіоактивного зараження різних поверхонь: ДП-5А, Б, В.

3. Прилади контролю опромінення — для визначення сумарної поглинутої
дози опромінення, отриманої особовим складом формувань ЦО, населенням за
час знаходження у зараженій місцевості: ДП-22В; ДП-24; ІД-1; ІД-11;
ДП-70М.

Призначення вимірювачів потужності дози ДП-5Б, В.

Вимірювачі потужності дози ДП-5Б,В, призначені для вимірювання дози
гама-опромінення і радіоактивності, зараженості різних предметів по
гама-опроміненню. Вимірювання потужності дози гама-опромінення
визначається у тій точці простору, у якій розміщений лічильник приладу.

Основні технічні дані приладів ДП-5Б, В: діапазони вимірювання приладів
по гама-опроміненню від 0,05 мР/год. до 200 Р/год.; прилад має шість під
діапазонів.

При вимірюванні потужностей доз гама-опромінення чи сумарного бета
гама-опромінення у межах від 0,05 мР/год. до 5000 мР/год. відлік
ведеться по верхній шкалі (0-5) з подальшим множенням на відповідний
коефіцієнт піддіапазона. Відлік потужностей доз від 5 до 200 Р/год. — по
нижній шкалі (5-200).

Прилади мають звукову індикацію на всіх під діапазонах, крім першого.
При виявленні радіоактивного зараження у телефонах прослуховується
клацання, частота якого збільшується із збільшенням потужності
гама-опромінення.

Прилади працюють в інтервалі температури повітря від -50°С до +50°С при
відносній вологості 65 ± 15%.

Живлення приладів здійснюється від двох елементів типу КБ-1
(«Світло-1»), які забезпечують неперервну роботу в нормальних умовах на
протязі 40 годин. Для роботи у темряві шкали приладів підсвітлюються.
При необхідності для живлення приладів можна використовувати джерела
постійного струму напругою 3; 6; 12; 24В. Для підключення їх до приладів
у комплекті мається подільник напруги (перехідна коробка).

Зонди приладів герметичні і допускають занурення у воду на глибину не
більш як 50 см. Маса приладів з елементами: ДП-5Б — 2,8 кг; ДП-5В — 3,2
кг. Маса повного комплекту в укладальному ящику — 8,2кг.

Загальне обладнання приладів ДП-5Б, В.

Прилади складаються з наступних основних частин: зонд (блок детектування
в ДП-5В) з гнучким кабелем; вимірювальний пульт; головні телефони;
футляр, в якому розміщується зонд і вимірювальний пульт.

Крім того, в комплект приладу входить укладальний ящик, в якому
розміщується зменшувальна штанга, колодка живлення, ЗІП і комплект
технічної документації.

Зонд — сталевий циліндр, в якому розміщені детектори опромінення і інші
елементи схеми. На корпусі зонду сплановані циліндричний латунний екран,
що обертається, для закріплення якого в певному положенні у приладу
ДП-5Б є два фіксатори «Б» і «Г», а у приладу ДП-5В — три фіксатори «Б»,
«Г», «К».

У сталевому корпусі є вікно-виріз для індикації бета-опромінення. У
положенні фіксатора «Г» вікно корпусу зонда перекривається циліндричним
екраном і доступ бета-опромінення до лічильників припиняється. Лічильник
буде видавати імпульси гама-опромінення. У положенні фіксатора «Б» вікно
корпусу відкрите і бета і гамма-випромінення проходять в лічильники. На
корпусі циліндра мається стопорний буртик у вигляді кільця з двома
пазами для фіксатора. Для зміни положення екрану необхідно злегка
посунути його у бік опорного штифта (фіксатор виходить із пазу) і
повернути до потрібного положення. Вимірювальний пульт складається з
панелі, кожуха і блоку живлення.

На передній панелі приладів розташовані: електровимірювальний прилад
(мікро амперметр), перемикач під діапазонів; тумблер підсвічення шкали
(у нічний час); кнопка збросу показників; потенціал регулювання режиму
(для приладу ДП-5Б); гвинт для встановлення нуля (ДП-5Б); автоматичне
регулювання режиму (для приладу ДП-5В); гніздо для підключення
телефонів; блок живлення — розміщений у спеціальному відсіку у нижній
частині кожуха.

У блоці змонтовані кріплення для батарей КБ-1 («Світло-1»). Схема
підключення батареї вигравіювана на стінці відсіку.

Порядок підготовки працездатності приладів (ДП-5Б і ДП-5В): вийняти
прилад із укладального ящика, відкрити кришку футляру, здійснити
зовнішній огляд приладу; перемикач під діапазонів встановити у положення
«Вимкнуто»; ручку “Режим” повернути проти ходу годинникової стрілки до
упору; відкрити кришку відсіку живлення, ретельно зачистити контакти
встановлювальних елементів і контакти у відсіку живлення, встановити 3
елементи (КБ-1, Світло-1), закрити кришку відсіку живлення; встановити
перемикач у положення “Режим”: обертанням ручки “Режим” встановити
стрілку приладу на відмітку ( для ДП-5Б; для ДП-5В режим встановлюється
автоматично. Якщо стрілка приладів не доходить до відмітки (, необхідно
перевірити придатність джерел живлення.

Перевірка працездатності приладів можна проводити із застосуванням
контрольного джерела типу Б-8, за допомогою якого можна перевірити
роботу приладів, крім першого під діапазону.

ДП-5Б: відкрити контрольне джерело; зонд встановити в положення «Б»;
встановити зонд під контрольним джерелом; підключити телефон.

ДП-5В: зонд поставити у положення «К»; підключити телефон.

Працездатність приладів перевіряється по наявності клацання у телефоні і
відхиленню стрілки мікро амперметру.

Для перевірки працездатності приладів необхідно: ручку перемикача під
діапазонів послідовно перевести у всі положення від «1000» до «х0,1»; у
положенні «1000» і «100» стрілка мікро амперметру може не відхилитися; у
цьому випадку працездатність перевіряється по клацанню у телефоні; у
положенні «10» стрілка відхиляється вправо, а у положенні » 1″ і «х0»)
стрілка повинна зашкалювати; ручку перемикача під діапазонів поставити у
положення «х10», натиснути і відпустити кнопку «Скид». (Покази приладу
на під діапазоні “х10” звірити з формулярними даними останньої перевірки
градуювання приладу. Якщо покази співпадають, прилад можна
використовувати для ведення радіаційної розвідки); поставити екран зонду
у положення «Г», натиснути кнопку «Скид», ручку перемикача під
діапазонів поставити у положення «Вимкнено», а зонд покласти у нижній
відсік футляру.

Для підготовки приладів ДП-5Б і ДП-5В існує норматив, який визначає час
на його виконання.

Найменування приладів Час на виконання нормативу (хвилин)

Відмінно Добре Задовільно

ДП-5Б 3,30 4 4,3

ДП-5В 2,45 3 3,30

Прилади дозиметричного контролю і організація його у формуваннях ЦО.

Комплекти індивідуальних дозиметрів ДП-22В і ДП-24, мають дозиметри
кишенькові, прямо показуючи, ДКП-50А призначені для контролю
експозиційних доз гама-випромінювання, що отримують люди при роботі на
зараженій радіоактивними речовинами місцевості чи при роботі з
відкритими і закритими джерелами іонізуючого опромінення.

Діапазон вимірювання — 2…50Р; похибка вимірювання дози — ±10%;
діапазон робочих температур — 40…+50°С; маса: ДКП-50А — 32г; комплект
в укладальному ящику — 5 кг, ЗД-5 — 1,4 кг.

Комплект дозиметрів ДП-22В складається із зарядного пристрою типу ЗД-5 і
п’яти-десяти індивідуальних дозиметрів ДКП-50А.

На відміну від ДП-22В комплект дозиметрів ДП-24 має п’ять дозиметрів
ДКП-50А. Зарядний пристрій ЗД-5, призначений зарядження дозиметрів
ДКП-50А. У корпусі ЗД-5 розміщені: перетворювач напруги; випрямляч
високої напруги; потенціометр-регулятор напруги; лампочки для
підсвічення зарядного гнізда; мікро вимикач і елементи живлення. На
верхній панелі пристрою знаходяться: ручка потенціометру; зарядне гніздо
з ковпачком; кришка відсіку живлення. Живлення здійснюється від двох
сухих елементів типу 1,6 ПМЦ-У-8, що забезпечують неперервну роботу
приладу протягом не менш як З0 годин при струмі споживання 200 мА.
Напруга на виході регулюється плавно у межах від 180 до 200В.

Обладнання ДКП-50А.

У передній частині корпусу розташований відраховуючий пристрій —
мікроскоп з 90-кратним збільшенням шкали. Шкала має 25 поділів (від 0 до
50). Ціна одного поділу відповідає двом рентгенам.

Зарядження дозиметрів ДКП-50А провадиться перед виходом на роботу у зону
радіоактивного зараження (дія гама-опромінення) у наступному порядку:
відгвинтити захисну оправу дозиметру (пробку зі склом) і захисний
ковпачок нарядного гнізда ЗД-5; ручку потенціометру зарядного пристрою
відвернути вправо до відказу; дозиметр поставити зарядне гніздо ЗД-5,
при цьому підключається підсвічення зарядного гнізда і висока напруга;
спостерігаючи в окуляр, злегка натиснути на дозиметр і, повертаючи ручку
потенціометру вправо, встановити нитку на «О» шкали, після чого вийняти
дозиметр із. гнізда, перевірити положення нитки на світло (її зображення
повинно бути на відмітці «0»), завернути захисну оправу дозиметру і
ковпачок зарядного пристрою.

Експозиційну дозу опромінення визначають по положенню нитки на шкалі
відраховуючого пристрою. Відлік необхідно проводити при вертикальному
положенні нитки, щоб виключити вплив на покази дозиметру прогину нитки
виска.

Комплект індивідуальних дозиметрів ІД-1, призначений для вимірювання
поглинутих доз гама-нейтронного випромінювання. Складається із 10
індивідуальних дозиметрів ІД-1 і зарядного пристрою ЗД-6.

Принцип роботи дозиметру ІД-1 аналогічний принципу роботи дозиметрів
експозиційних доз гама опромінення, наприклад, ДКП-50А. Різниця лише у
тому, що він вимірює поглинуті дози і діапазон його вимірювання від 20
до 500 рад, похибка 20%, діапазон робочої температури ± 50°С).

ЗД-6 працює на використанні п’єзоелектричного ефекту, тобто тертя
пластин між собою. Цикл зарядки — 10 індивідуальних дозиметрів за один
поворот. ЗД-6 розрахований на 15 років по 10 тис. циклів зарядження.

Комплект індивідуальних дозиметрів ІД-11 слугує для вимірювання
поглинутих доз гама-нейтронного опромінення і отримання діагностичних
даних. У ньому 500 індивідуальних дозиметрів – сліпих (підвішуються на
грудях, носяться у кишені). До нього мається лічильна установка, котра
знаходиться в загоні першої медичної допомоги. При підключені лічильника
до неї висвічуються покази у радах. Межі від 10 до 1500 рад. Дозиметр
протягом двох років зарядженню не підлягає. По мірі накопичення буде
видаватися штабом ЦО та з НС суб’єкта господарської діяльності.

Дозиметричний контроль включає у себе контроль опромінення і
радіоактивного зараження (забруднення). Контроль обмірювання підрозділу
не груповий, а індивідуальний.

Груповий контроль здійснюється за допомогою комплектів ДП-24; ДП-22В;
ІД-1. Один ДКП-50А видається на ланку; один-два ДКП-50А — на групу
чисельністю 13-15 чоловік. Командиру НФ ЦО і особовому складу, що діє у
відриві, видається по одному комплекту ДКП-50А кожному.

Документи дозиметричного контролю: відомість видачі дозиметрів, журнал
контролю обмірювань, картка урахування доз контролю.

Народногосподарські і побутові дозиметричні прилади. Дозиметричні
прилади фіксують мікро величини, тобто процеси, що відбуваються на рівні
ядра (кількість розпадів ядер, потоки окремих частинок і квантів). Тому
для багатьох незвичні самі одиниці вимірювання, з якими вони стикаються.
Більше того, одиничні показники навіть ідеальних приладів можуть
відрізнятися у декілька разів, але при цьому прилади справні. Тому
необхідно проводити декілька вимірювань і визначати середнє значення.
Далі — всі виміряні величини повинні бути співставлені з нормативами,
щоб визначити їх вплив на організм людини.

Щоб бути впевненим у точності показів приладів, їх треба періодично
перевіряти у метеорологічних службах. Серійний випуск дозиметрів
складається із цілої гами приладів: «Бета», «Белла», СІМ-03, «Круїз»,
«Пошук-2», ДРГ-20, РКС-100, ДРГ-01Т та інші.

Широкодіапазонний переносний дозиметр ДРГ-01Т призначений для
вимірювання експозиційної дози фотонного опромінення на робітничих
місцях, у суміжних приміщеннях і на території установ, що використовують
радіоактивні речовини та інші джерела іонізуючого випромінювання, у
санітарно-захисній зоні і зоні спостережень. Крім того, ДРГ-01Т може
бути застосований для контролю ефективності біологічного захисту
радіаційних упаковок і радіоактивних відходів, а також для вимірювання
потужності дози у період виникнення, протікання і ліквідації наслідків
аварійних ситуацій.

Дозиметр дає можливість проводити вимірювання при наявності фонового
нейтронного опромінення: у приміщеннях з поганим освітленням і у
темряві; при температурі повітря від -10 до +40°С і відносній вологості
до 90% при +30°С; в умовах забруднення приміщень радіоактивними
речовинами. Розміри 46х76х160 мм. Маса — не більше 500г. Живлення — від
батарейки типу «Корунд». Час неперервної роботи від одного елемента — не
менш як 24 години.

Вимірювання потужності експозиційної дози здійснюється за допомогою
газорозрядних лічильників, у яких під дією гама квантів генеруються
електричні імпульси струму, що надходять на вхідний каскад. Він
перетворює їх на імпульси напруги із амплітудою, необхідною для
реєстрації їх подальшою схемою. Імпульси через подільник частоти
потрапляють на чотири розрядний лічильник. Інформація, що накопичується
у ньому за цикл вимірювання, піде на індикатор через дешифратор. Час
встановленого робочого режиму — не більше 4 год. Індикація показів
здійснюється на цифровому табло рідко-кристального індикатора.
Розмірність — у залежності від встановленого під діапазону вимірювання
(мР/год, Р/год). Регулюється дозиметр перемикачами «Режим роботи»,
«Діапазони вимірювання» і кнопки «Скид». На лицьовій панелі розташована
кнопка підсвічення цифрового табло.

Дозиметр ДРГ-01Т1. Це — модифікація приладу ДРГ-01Т, має більш лінійну
характеристику в усьому діапазоні вимірювань. Джерело живлення батарейка
типу «Корунд». Може бути застосований малогабаритний акумулятор типу
7Д-0,115-У1.1. Даний прилад відповідає світовому рівню дозиметричних
приладів. Демонструвався на міжнародних виставках у Великій Британії,
Бельгії, Італії та інших країнах.

Аварійний нейтронний дозиметр-сигналізатор АНДС призначений для
реєстрації і вимірювання доз при імпульсній дії нейтронного опромінення.
Використовується для виявлення аварії на ядерних установках і визначення
величини аварійної дози нейтронів. За його допомогою можна фіксувати
поле опромінення від імпульсних джерел нейтронів.

Прилад складається з трьох виносних датчиків і пульту, в якому
знаходяться конденсатори, що накопичують заряд при надходженні сигналів
від датчиків. У пульт вбудована схема вимірювання для визначення
величини зарядів, накопичених на конденсаторах.

Технічні дані: маса-16 кг; габарити 500 х 300 х 220 мм; споживана
потужність — 5 Вт; діапазон вимірюваних доз нейтронів від 10-4 до 10-1
с; час від початку імпульсу опромінення до визначання — 20-З0 с.

Дозиметр ДРГ-05 слугує для вимірювання експозиційної дози і потужності
цієї ж дози рентгенівського і гама-опромінень і якісної оцінки наявності
бета-опромінень. Використовується у лабораторних і виробничих умовах у
тих випадках, коли необхідний дозиметричний контроль радіаційної
обстановки.

Час встановлення робочого режиму — до 1 хв. Працює надійно при
температурі навколишнього середовища від -10 до +40 °С. Габарити —
75х242х240 мм. Маса — 1,5 кг. Діапазон вимірювання потужності
експозиційної дози розширений до 5 порядків, у той час, як аналогічні за
призначенням прилади мають діапазон 3-4 порядки.

Одиниці вимірювання іонізуючих випромінювань.

Позасистемні одиниці Системні одиниці

1. Одиниці експозиційної дози

Рентген — одиниця експозиційної дози рентгенівського або
гамма-опромінення, під дією якого в 1 куб. см. сухого повітря при
нормальних умовах (І=О(С; Н=760 мм рт. ст.) створюються іони, що несуть
одну електростатичну одиницю кількості електрики кожного знаку. Знак
іона дорівнює 4,8х10-10 електростатичних одиниць. 1Р=2,08х10-9 пар іонів
в 1см3. Потужність дози позначають Р / год. (рідше Р / с). 1Р/с =
2,58х10-4 Кл / кг. Мілірентген = 0,001Р.

Активність речовини — кількість розпадів, що трапляються у ній за
одиницю часу. 1 кулон на кілограм (Кл / кг) — експозиційна доза.

Кулон на кілограм дорівнює експозиційній дозі гамма- і рентгенівського
опромінення, при якому сума електричних зарядів всіх іонів одного знаку,
що створені електронами, звільненими в опроміненому повітрі, масою 1 кг
за умови повного використання іонізуючої здатності електронів, дорівнює
1 кулону.

Потужність експозиційної дози (рівень радіації) в системі СІ виражається
в амперах на кг.

Ампер на кілограм — одиниця вимірювання потужності доз:

Позасистемні одиниці Системні одиниці

Несистемною одиницею вимірювання активності речовини є кюрі.

Кюрі — кількість радіоактивних речовин, у якій відбувається 37 мільярдів
розпадів ядер в 1 сек. (Кі).

Мілікюрі = 0,001 Кі. Мікрокюрі = 0,000001 Кі.

1Кі=3,7х10-10Бк

Ступінь зараження радіоактивними речовинами поверхонь — Кі/кг.
Концентрація — Кі/л дорівнює потужності експозиційної дози опромінення,
при якій за час 1 год. експозиційна доза зростає на 1 Кл/кг.

Беккерель (Бк) — один розпад за сек. поглинутої дози.

2. Одиниці поглинутої дози

Рад — одиниця поглинутої дози будь-якого іонізуючого

випромінювання, рівна 100 Ерг / г поглинутої енергії на 1 г

речовини.

1Дж = 10-7 Ерг. І Рад = 10-2 Дж / кгх10-2. 1 Гр = 100 Ерг / г.

1Р = 0,95 рад у тканині; 1Р = 0,83 рад у повітрі. 1 грей — це така
одиниця поглинутої дози, при якій 1 кг випромінюваної речовини поглинає
енергію в 1 джоуль (Дж), відтак, 1 Гр = 1Дж / кг.

Одиницею потужності поглинутої дози в системі СІ є ватт на кілограм (Вт
/ кг).

3. Одиниці еквівалентної дози

Біологічний еквівалент рентгена — бер.

1 бер — це така доза нейтронів, біологічна дія яких еквівалентна дії
одного рентгена гама-опромінення.

Спеціальної одиниці еквівалентної дози немає.

Оскільки для гамма- і бета-опромінення коефіцієнт якості рівний одиниці,
то на місцевості, зараженій радіоактивними речовинами: 1 Зв =1 Гр; 1 бер
= 1 рад; І рад ( І Р В системі СІ встановлена одиниця зіверт (Зв).
Еквівалентна доза e 1 Зв = 100 бер.

1 Зв = 1 Гр / Q = 1 Дж на кг/Q = 100 рад/Q = 100 бер, де Q — коефіцієнт
якості.

ПІДВИЩЕННЯ ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БУДИНКУ (КВАРТИРИ) АБО ІНШОГО
ПРИМІЩЕННЯ ДО ПРОНИКНЕННЯ РАДІОАКТИВНОГО ПИЛУ І СИЛЬНОДІЮЧИХ ОТРУЙНИХ
РЕЧОВИН

Готовність цивільної оборони до виконання покладених на неї завдань, у
кінцевому рахунку, визначається її здатністю виконувати підготовку і
проведення комплексу заходів, направлених на захист населення на
території всієї нашої країни. Одним із заходів є забезпечення
своєчасного одержання сигналів, команд, розпоряджень органів влади і ЦО.
Потужна і широко розгалужена мережа радіотрансляційних центрів і
радіомовних станцій, яка створена у нашій країні, забезпечує сприятливі
умови для передачі розпоряджень органів виконавчої влади і сигналів
оповіщення ЦО.

Щоб своєчасно одержувати в загрозливий період сигнали оповіщення,
необхідно на кожному підприємстві, у кожній установі, навчальному
закладі, сільськогосподарському підприємстві, а також у кожному будинку
тримати постійно ввімкнутими у мережу радіоприймачі, гучномовці,
телевізори, наладнаними на одну із радіомовних станцій країни або
основну програму. Навіть переносні транзисторні приймачі повинні бути
постійно наладнані на прийом. Для їх безперебійної роботи треба завчасно
потурбуватись про джерела живлення (батарейки і т. ін.). Місцеві
радіотрансляційні вузли підприємств, установ та організацій слід
перевести на цілодобову роботу. Все це дасть можливість у будь-який час
вдень і вночі у різних куточках країни прийняти розпорядження органів
виконавчої влади і сигнали оповіщення цивільної оборони, а відтак, і
своєчасно підготуватися до захисту.

У Велику Вітчизняну війну для оповіщення населення про небезпеку нападу
з повітря використовувались, головним чином, міські радіотрансляційні
мережі і електросирени, встановлені на дахах будівель і у цехах. Сигнали
«Повітряна тривога» і «Відбій повітряної тривоги» подавалися своєчасно,
населення чуло їх виразно. У цілому, така система оповіщення
задовольняла вимогам того часу.

Як населення дізнається про загрожуючу небезпеку?

Довгий час основним сигналом цивільної оборони був сигнал «Повітряна
тривога». Почувши сирену, всі повинні були укритися у захисних спорудах
(сховищах, підвалах, льохах, укриттях). На наш час, щоб привернути увагу
людей, будуть звучати електричні і ручні сигнали, гудки підприємств і
транспортних засобів.

Це — сигнал цивільної оборони «Увага всім!». Почувши його не губіться.
Негайно ввімкніть удома, на роботі репродуктор радіотрансляції,
телевізор, радіоприймач, наладнавши їх на основну програму місцевого
мовлення (якщо це не зроблено заздалегідь). Щоб проінформувати про
загрожуючу небезпеку тих, у кого немає ні радіо, ні телевізора, а також
тих, хто працює у полі, у лісі, на будівництвах і інших віддалених
місцях, використовують телефон, інші пересувні гучномовні установки,
посланців на транспортних засобах, на конях, пішки.

На наш час вимоги до оповіщення різко змінилися, з огляду на дальність
польотів літаків, ракет, їх швидкостей, що зросли, і те, що влаштовувало
нещодавно, не може бути застосовано сьогодні, якщо ми не хочемо мати
велику кількість невиправданих жертв.

Радіоактивне зараження місцевості — підступний і небезпечний вражаючий
фактор. Воно розповсюджується навіть на ті райони, котрі не піддавалися
дії надзвичайної ситуації, тому що утворена при аварії на АЕС
радіоактивна хмара може переміщуватись на великі відстані.

Радіоактивні речовини не мають ніяких видимих ознак, а радіоактивне
опромінення не викликає у момент опромінення ніяких подразнюючих чи
больових відчуттів, їх можна виявити лише за допомогою спеціальних
дозиметричних приладів (індикаторів радіоактивності, рентгенометрів і
т.д.), які є у органах управління з питань цивільної оборони, захисту
населення і територій, штабах ЦО об’єктів, військових підрозділах і
формуваннях цивільної оборони.

Люди можуть і не підозрювати, що вони і їх житло потрапили у зону
зараження.

Зараження території підприємства, ураження робітників, службовців і
населення прилеглого житлового масиву може відбутися у випадку
виробничої аварії на об’єктах, використовуючих сильнодіючі отруйні
речовини (СДОР) і розташованих від підприємства від на 20-30 км.

На розповсюдження СДОР можуть справити вплив напрям вітру і його
швидкість, умови місцевості і рослинного покриву.

Якщо населення проживає поблизу хімічно небезпечних об’єктів, де маються
запаси СДОР (холодильні установки, водопровідні станції, хімічні і
нафтопереробні підприємства і т. ін.), то слід попередити населення, з
яким СДОР вони можуть реально зустрітися.

Таким чином, територія, що зазнала дії СДОР, включає місце його
безпосереднього розливу, тобто осередок хімічного ураження і зону
хімічного зараження, що утворилась у результаті розповсюдження парів.
Зона хімічного зараження поділяється на дві частини: зону надзвичайно
небезпечного зараження і зону зараження.

По мірі віддалення від місця вибуху або розливу СДОР рівні радіації або
хімічного зараження постійно зменшуються. Але оскільки невідомо, у якому
районі можуть опинитися люди і їх житла, необхідно скрізь вживати всі
заходи до захисту людей, житлових і виробничих будівель, різних споруд
від радіоактивного і хімічного зараження.

Радіоактивне зараження відбувається у момент випадання радіоактивних
опадів, а також тоді, коли піднятий вітром, машинами, людьми
радіоактивний пил проникає всередину будівель і споруд.

Населення на цей випадок повинно вжити ряд заходів. Для того, щоб
захистити свій дім, квартиру (інше приміщення) від проникнення
радіоактивного пилу і СДОР, треба зарівняти усі щілини у вікнах і
дверях, закрити витяжки і димоходи, поставити на дверях ущільнювачі із
гуми, повсті, губчатих гумовотехнічних матеріалів.

У кам’яних будівлях щілини зарівнюють шпаклівкою або штукатурним
розчином, у дерев’яних проконопачуються. Конструкції із дерев’яних
збірних щитів склеюють двома шарами паперу. Віконні шибки рекомендується
проконопачувати і, якщо треба, промазати замазкою. Розбиті шибки
замінюються новими.

Крім проведення робіт по захисту від проникнення радіоактивного пилу і
СДОР необхідно посилити захисні властивості кожного будинку від
радіоактивного випромінювання (проникаючої радіації). Віконні прорізи,
особливо дерев’яних будинків, закладаються цеглою, мішками з піском або
землею. Стіни першого поверху будівель обсипаються ґрунтом на висоту 1,8
від підлоги. Для кріплення ґрунтової відсипки можна застосовувати тини,
дошки і т.д. На перекриття насипається допоміжний шар ґрунту.

При будівництві або ремонті підвалів і льохів ще у мирний час треба
робити їх перекриття з таким розрахунком, щоб у випадку необхідності на
них можна було насипати шар ґрунту товщиною 60-90 см.

Таким чином, проведені заходи посилять захисні властивості будинку,
квартири, скоротять ймовірні втрати серед людей.

Профілактичні протипожежні заходи провадяться з метою зменшення
можливості виникнення і розповсюдження пожеж.

Своєчасне проведення попереджувальних заходів населенням знизить
можливість виникнення пожеж і займань і зменшує імовірність їх швидкого
розповсюдження.

Для попередження пожеж у квартирі треба зняти з вікон завіски і тканинні
штори, замість них повісити штори із білого паперу або тканини,
попередньо просочені розчином борної кислоти або бури. Таке просочення
надає паперу або тканині вогнетривкості. По можливості треба зробити на
вікні дерев’яні віконниці (щити), пофарбувавши їх ззовні у білий колір
або покривши вогнетривкою речовиною. Шибки вікон бажано покрити розчином
вапна або крейди. Для отримання вапняного розчину треба змішати 10
вагових частин вапна, 1 частину жиру і З частини води. Легкоспалахуючі
предмети (картини, меблі) слід поставити у простінки. Одяг, взуття,
книги, якими не користуються, треба скласти у шафи або валізи. Гас,
бензин та інші горючі матеріали необхідно винести із будинку і тримати у
безпечних місцях.

Дерев’яні споруди (сараї, паркани), що не являють собою особливої
цінності, слід розібрати (дошки і колоди можна використовувати при
будівництві укриттів). Позостали дерев’яні будівлі для підвищення їх
вогнетривкості обмазуються глиняним або вапнованим розчином.

Усі горища, сходові клітки, тамбури і комори повинні бути звільнені від
громіздких і непотрібних речей. На горищах древесну тирсу, торф, мох, що
використовуються для утеплення, по можливості .замінити вогнетривкими
матеріалами: піском, шлаком, сухою землею, глиною. Захисний шар повинен
бути 5 -10 см., наскільки дають цю можливість перекриття.

Перевірте, чи добре відчиняються двері, що ведуть у коридори і на
сходові площадки.

Стіни та інші частини дерев’яного будинку обмажте глиняним розчином —
вони будуть більш вогнетривкими.

Необхідно підготувати засоби пожежегасіння: налити воду у діжки, баки і
ванни. Заповнити піском ящики і поставити їх так, щоб вони не заважали
вільному виходу із квартири. Підготувати наявний протипожежний інвентар
(відра, багри, драбини та ін.).

Слід перевірити справність пожежних кранів і вогнегасників і у випадку
необхідності вжити заходів до їх виправлення або заміни.

Дуже важливо, щоб кожний житель будинку ознайомився з розташуванням
вводів і вимикаючих пристроїв будинкових комунальних мереж. Це дасть
можливість своєчасно відключити їх у випадку пошкодження.

Залишаючи будинок, не можна кидати ввімкнутими електроприлади, запалені
газові плити, примуси і керосинки, що горять, плити, що топляться,
особливо уважним слід бути після оголошення загрозливого положення.

Крім того, кожній людині необхідно знати елементарні правила тушіння
займань і пожеж і діяти у боротьбі з вогнем сміливо і енергійно.

Пам’ятайте! Від того як Ви підготуєте свій будинок (квартиру чи інше
приміщення) до можливих НС буде залежати не тільки Ваше життя і
здоров’я, а також Вашої родини та сусідів.

ВИКОНАННЯ ПРОТИПОЖЕЖНИХ ЗАХОДІВ

Слово «Пожежа» завжди викликає у людини велику тривогу і хвилювання. І
це зрозуміло, тому що вогнем нерідко знищується майно, руйнуються і
згоряють житлові будинки, школи, громадські будівлі, страждають люди,
зазнаючи опіків, травм, а іноді і гинучи.

З настанням холодної погоди небезпека виникнення пожеж значно
збільшується. Пожежі у цей період частіше за все виникають від
неправильного топлення печей і плит, від відігрівання замерзлих
трубопроводів відкритим вогнем, від впущеного вогню при палінні,
несправності електропроводки, від залишених і не вимкнутих
електронагрівальних приладів, дитячих пустощів з вогнем та інших причин.

Протипожежні заходи провадяться з метою зменшення можливості виникнення
і розповсюдження пожеж.

Профілактичні протипожежні заходи в будинку (квартирі), житловому
секторі і на виробництві.

Для того, щоб звести до мінімуму кількість пожеж після надзвичайної
ситуації, обмежити їх поширення і забезпечити необхідні умови для
ліквідації, необхідно завчасно провести відповідні пожежепрофілактичні
заходи.

Відповідальними за проведення заходів по забезпеченню пожежної безпеки є
керівники об’єктів (організацій, підприємств, установ). Вони повинні:

організувати вивчення робітниками, службовцями і інженерно-технічними
працівниками протипожежних заходів;

призначити відповідальних за пожежну безпеку цехів, відділів, складів,
майстерень і службових приміщень;

вимагати від начальників цехів (відділів, складів і т.д.) суворого
додержання протипожежного режиму, вжиття заходів до виявлення і усунення
причин, що можуть викликати пожежу, проведення бесід з робітниками і
службовцями на протипожежні теми, а також утримання засобів
пожежегасіння у справності і бойовій готовності;

своєчасно і повністю забезпечити об’єкт засобами пожежегасіння, зв’язку
та сигналізації;

широко запроваджувати автоматичні засоби оповіщення про пожежі і
стаціонарні автоматичні системи пожежегасіння;

забезпечити цехи (склади, установки і окремі пожежевибухонебезпечні
агрегати і приміщення) інструкціями про заходи пожежної безпеки.

Основними інженерно-технічними заходами ЦО по підвищенню про
протипожежної безпеки об’єктів господарської діяльності є:

підвищення вогнетривкості нових будівель, а також будівель, що
реконструюються та розширюються; знос малоцінних легкозаймистих
будівель; просочування вогненебезпечних конструкцій вогнезахисними
речовинами;

зниження пожеженебезпечних властивостей оздоблювальних матеріалів і
покриттів;

розробка неперервних технологічних процесів виробництва, що виключають
наявність проміжних ємностей з пожежевибухонебезпечними продуктами;

зниження ємності виробничої апаратури і складів пожежевибухонебезпечних
речовин, а також віддалення цих складів від технологічних установок на
безпечні відстані;

захист ємностей і комунікацій від розливу речовин (прокладка на низьких
опорах, в землі, обваловування, підземне зберігання, влаштування
зворотних клапанів самозачинювання, піддонів, пасток і амбарів з
направленим стоком);

захист технологічного устаткування, апаратів, ємностей від дії
надзвичайних ситуацій (фарбування у білий колір, влаштування екранів);

розробка і впровадження автоматичних систем виявлення і гасіння пожеж на
найбільш важливих об’єктах та ін.

На об’єктах господарської діяльності, окрім вказаних заходів по
підвищенню протипожежної стійкості, можливе проведення наступних
заходів:

збільшення запасів води для цілей пожежегасіння шляхом будівництва
відкритих водоймищ, заплав на мілких ріках, струмках; заповнення водою
природних і штучних котлованів, виробничих складських ємностей;
улаштування додаткових під’їздів до рік, природних і штучних водоймищ;
спорудження для подачі води тимчасових насосних станцій з двигунами
внутрішнього згоряння на берегах морів, річок, озер, ставків, на
причалах, поромах і судах річкового і морського флоту;

вивільнення від легкозаймаючихся і спалимих рідин резервуарних парків і
окремих резервуарів, що створюють у випадку руйнування ємностей загрозу
для житлових районів або об’єктів господарської діяльності тощо.

Крім проведення профілактичних заходів кожній людині необхідно знати
елементарні правила гасіння пожеж. Цим правилам слід активно навчатися
на заняттях з цивільної оборони і в інших можливих випадках.

Додержання правил поводження з електронагрівальними приладами, газовими
і електричними плитами.

В осінньо-зимовий період підвищене навантаження несуть електропроводи,
електрообладнання, електронагрівальні прилади. І там, де це не
враховується і не приділяється потрібної уваги питанням пожежної
безпеки, нерідко виникають пожежі.

Щоб уникнути пожеж з цієї причини, електропроводку і електричні прилади
необхідно завжди тримати у справному стані. Старі електропроводи слід
замінити новими, провислі — натягнути на ролики, оголені місця проводів
— ізолювати. Несправні лампові патрони, штепселі, вимикачі —
відремонтувати.

У цілях пожежної безпеки все населення у повсякденному житті повинно
виконувати певні профілактичні протипожежні правила:

1. Обережно поводитися із газовими і електронагрівальними приладами.

2. Не користуватися несправними газовими апаратами і
електронагрівальними приладами.

3. Не залишати працюючі газові і електронагрівальні прилади на довгий
час без нагляду.

4. Не дозволяти користуватися газовими і нагрівальними приладами дітям і
особам, що не знайомі з правилами користування.

5. Не розбирати і не ремонтувати газові і електронагрівальні прилади
власними силами і засобами.

6. При користуванні електронагрівальними приладами -прасками, чайниками,
плитками — їх слід встановлювати на вогнетривкі підставки (керамічні,
бетонні, цегляні).

7. Виходячи з дому, слід потурбуватися про те, щоб не залишати
ввімкнутими електричні прилади, газові плити, примуси, гасівки, що
горять і печі, що топляться.

Правила гасіння займань і пожеж.

Для зменшення можливості виникнення пожеж кожний громадянин повинен
суворо дотримуватись встановлених правил і обов’язків по їх попередженню
у житлових будинках, на лісових масивах, на промислових підприємствах та
в інших місцях. Порушники цих правил підлягають штрафу, що стягується в
адміністративному порядку, а злісні порушники, з вини яких виникли
пожежі, що завдали значних матеріальних збитків, притягуються до
кримінальної відповідальності.

Але якщо лихо з якихось причин все ж таки прийде в дім, і трапиться
пожежа; треба негайно викликати пожежну команду по встановленому для
даної місцевості номеру телефону. Частіше за все — це телефон 01.

Про пожежу можна сповістити по телефону 01! Коротко, виразно і спокійно
повідомити: де виникла пожежа, що горить і хто повідомляє про пожежу.

По кнопковому повідомлювачу спеціальної пожежної сигналізації:

для повідомлення про пожежу необхідно розбити скло будь-яким предметом,
після чого натиснути до відказу пускову кнопку і відпустити її;

не очікуючи прибуття пожежної команди, одразу ж розпочинайте гасіння
пожежі, використовуючи для цього первинні засоби гасіння — вогнегасники:
воду, пісок, цупке покривало і т. ін.;

зволікання із викликом пожежної команди і невміння користуватись
первинними засобами пожежегасіння може привести до великих пожеж.

На початковій стадії пожежі вогонь, як правило, поширюється досить
повільно, і вогнище його може бути ліквідоване за короткий час
обмеженими силами і засобами населення, робітниками і службовцями без
залучення пожежних команд.

Тому населення повинне оволодіти простішими прийомами гасіння займань.

Починати гасіння пожеж треба з того місця (ділянки), де вогонь може
створити загрозу для людей, заподіяти найбільші матеріальні збитки,
викликати вибух або руйнування конструкцій.

Гасіння пожеж у будинках включає два періоди: період локалізації; період
ліквідації пожежі.

У перший період основною задачею є — обмежити розповсюдження полум’я і
одночасно здійснити заходи по рятуванню людей із палаючих будівель.

На другому етапі — здійснюються заходи по безпосередній ліквідації
горіння. При цьому розміри вогнища пожежі можуть бути різними. В окремих
випадках займання можна ліквідувати первинними засобами пожежегасіння, а
саме:

заливанням вогнища водою із відра, використовуючи воду із водопроводу
або сторонніх ємностей;

засипанням вогнища пожежі вогнем або землею, використовуючи лопати і
пісок із ящика, встановленого біля входу в будівлю;

заливанням вогнища пожежі водою із внутрішніх пожежних кранів; гасіння
вогнища пожежі за допомогою вогнегасників.

Засоби гасіння пожеж. Засоби безпеки при гасінні пожеж.

Первинні засоби гасіння пожеж призначені для гасіння пожеж на початковій
стадії їх розвитку і можуть застосовуватися для спасіння людей. До них
відносяться: вогнегасники, внутрішні пожежні крани; відра; ломи; пісок
(земля) та інші речовини і матеріали. У цілях ефективного використання
первинних засобів і протипожежного інвентарю обладнуються протипожежні
пости.

Пожежний пост обладнується пожежним щитом, на якому розміщуються:
вогнегасники — 2 шт.; лопати — 2 шт.; ломи — 2 шт.; відра — 2 шт.;
сокири — 2 шт.; багри — 2 шт.; кошма — 1 шт.

Крім того, біля щита встановлюється діжка з водою місткістю не менш як
200 л і ящик з піском місткістю не менш як 0-5 куб. м.

Вогнегасники. Вогнегасники — надійний засіб гасіння займань до прибуття
пожежних підрозділів. Промисловістю випускаються наступні типи
вогнегасників: вуглекислотні, пінні, порошкові і аерозольні.

Ручні вуглекислотні вогнегасники ОУ-2, 02-5, ОУ-8, ОУ-10, ОУ-25. Вони
призначені для невеликих початкових осередків спалахування займаючихся
речовин і електроустановок. Являють собою стальні балони ємністю 2, 5,
8, 10 і 25 л. У горловині кожного ввернутий запірний вентиль з сифонною
трубкою, вентиль має запобіжний пристрій, що спрацьовує при перевищенні
тиску. Вага вогнегасників — від 7 кг і більше.

Щоб привести вогнегасник у дію, необхідно закрутити маховичок вентилю
проти годинникової стрілки до відказу. Розтруб, із якого викидається
вуглекислий сніг і газ, спрямовують на палаючий предмет ще до
відкривання вентиля. Дальність подачі струменю — 1,5-3,5 м. Час дії —
25-30 секунд або 35-40 секунд.

Пінний вогнегасник ОП-5. Призначений для гасіння початкових вогнищ
пожежі на площі до 1 кв. м. Він представляє собою сталевий зварний
балон. У верхнє днище вварена горловина, закрита чавунною кришкою з
запірним пристроєм, що складається з гумового клапану, укріпленого на
штоку, пружини, що притискує клапан до горловини кисневого стакану при
закритому положенні рукоятки. За допомогою цієї рукоятки здійснюється
піднімання і опускання клапану. Сприск вогнегасника розташований на
горловині і закритий спеціальною мембраною. Лугова частина заряду
розчинена у 8,5 л води і залита у корпус вогнегасника, кислотна частина
також розчинена у воді і залита у поліетиленовий кислотний стакан
ємністю 0,15 л. При застосуванні забезпечує подачу повітряно-механічної
піни, чим досягається велика ефективність гасіння.

Порошковий вогнегасник ОП-1 («Супутник-1»). Застосовується для гасіння
невеликих займань автомобілів, лужних металів, електроустановок, що
знаходяться під напругою, легкозаймаючихся і горючих рідин. Вогнегасник
складається з циліндричного корпусу з похилою горловиною, що забезпечує
розпилення порошку. Заряд складається із порошків ПСБ і ПС-1, що
видаляють кисень із зони горіння; порошки не електропровідні.

При гасінні відкривають кришку вогнегасника і енергійним струшуванням
висипають порошок на вогонь так, щоб він утворив хмарку над полум’ям.

Аерозольні бром метилові вогнегасники типу ОА і ОУБ.

Застосовуються для гасіння горючих і тліючих матеріалів (бавовни,
текстилю), а також електроустановок, що знаходяться під напругою до 380
В.

Промисловість випускає вуглекислотно-бромметилові вогнегасники ОУБ-3 і
ОУБ-7, котрі аналогічні за конструкцією, але відрізняються лише
розмірами.

Вогнегасник являє собою сталеву тонкостінну посудину, у верхній частині
якої приварена бобижка, у яку угвинчують вентиль зі струмоутворюючою
насадкою і ручкою для перенесення. В середині балону мається сифонна
трубка.

Для приведення вогнегасника в дію необхідно:

1. Звільнити запор кронштейна і піднести вогнегасник до вогнища пожежі,
тому що заводи — виготовники залишають вогнегасники у зарядженому стані
з опломбованими запор-ними вентилями.

2. Узявшись лівою рукою за рукоятку вогнегасника, правою рукою відкрити
вентиль, обертаючи маховичок проти годинникової стрілки до відразу.

3. Спрямувати струмінь на місце найбільш інтенсивного горіння.

Приведення до дії вогнегасників. Вогнегасник вуглекислотний типу ОУ-2,
ОУ-5 або ОУ-8: повернути маховичок вентиля проти годинникової стрілки до
відказу, а Розтруб спрямувати на палаючий предмет ще до відкриття
вентиля.

Пінний вогнегасник ОП-5: рукоятку клапану повернути на 180°, перевернути
вогнегасник догори дном, струмінь спрямувати на місце горіння.
Порошковий вогнегасник ОП-1: відкрити кришку вогнегасника, обертаючи у
напрямку стрілки, нанесеної на кришці; узяти вогнегасник за нижню
частину корпусу і енергійно струшувати, спрямовуючи порошок у вогонь.

Аерозольний вогнегасник типу ОУБ: звільнити запор кронштейну і піднести
вогнегасник до вогнища пожежі; узятися лівою рукою за рукоятку
вогнегасника, правою відкрити вентиль, обертаючи маховичок проти
годинникової стрілки до відказу; спрямувати струмінь на місце найбільш
інтенсивного горіння.

Особливості гасіння електричної проводки і горючих речовин.

Гасіння легкозаймаючихся і горючих речовин, до яких відносяться
нафтопродукти, що мають температуру спалахування нижче 45 °С, має ряд
особливостей.

Легкозаймаючися і горючі рідини на складах зберігаються у резервуарах
різної ємності і будови, а також у тарі — залізних діжках. На об’єкті
господарської діяльності можливі випадки зберігання їх у діжках, бідонах
і т.д. У домашніх умовах вони зберігаються у металевій і пластмасовій
тарі: бідонах, каністрах і т.д.

Гасіння пожеж легкозаймаючихся і горючих речовин включає два періоди:
період локалізації; період ліквідації.

У перший період основною задачею є обмеження поширення вогню, рідин, що
розлилися, на інші ємності, а на другому етапі здійснюються заходи по
безпосередній ліквідації горіння.

Невеликі вогнища горіння розлитої рідини чи займання рідини в окремій
тарі можна ліквідувати первинними засобами пожежегасіння, а саме:
ізоляцією шляхом засипання вогнища горіння рідини піском (землею);
ізоляцією вогнища горіння шляхом накриття вогнища горіння кошмою
(брезентом); гасінням горючої рідини шляхом використання пінних і
порошкоподібних вогнегасників.

Для гасіння займань не завжди можна користуватися водою або піною.
Небезпечно спрямовувати, наприклад, водяний струмінь на палаючу
електропроводку чи на електроустановки, що знаходяться під напругою, так
як при цьому людина може бути уражена струмом, оскільки вода є гарним
провідником. Тому перед початком гасіння необхідно зняти напругу з
палаючих електропроводок і електромереж. Якщо цього зробити не можна, то
для гасіння необхідно застосовувати вуглекислотні (ОУ-2, ОУ-5) або
порошкові (ОП-1) вогнегасники, склади яких не проводять електричний
струм.

Засоби безпеки при гасінні пожеж. У будівлях:

1. Згідно діючих правил, до безпосереднього гасіння пожеж не
допускаються підлітки до 18 років, вагітні і годуючи груддю жінки,
інваліди, глухонімі і психічно хворі.

2. Кожний працюючий при гасінні пожежі зобов’язаний слідкувати за зміною
обстановки, станом перекриттів, стін, сходових клітин, щоб уникнути
загибелі людей при їх обваленні і у випадку виникнення небезпеки негайно
попередити всіх працівників на ділянці і керівника гасіння.

3. При явній загрозі обвалення особовий склад виводиться у безпечне
місце. Для швидкого оповіщення людей, що працюють у небезпечній зоні,
керівники гасіння пожежі встановлюють єдині сигнали і доводять їх до
всього працюючого складу.

4. При роботі слід враховувати можливе отруєння людей окисом вуглецю.
Необхідно передбачити використання ізолюючих протигазів (або протигазів
з додатковими патронами ДП-1) або, за їх відсутності, частіше
підмінювати пожежників, особливо тих, що працюють на верхніх поверхах
приміщень.

5. Для захисту тіла від опіків пожежники повинні бути одягнуті у
відповідний одяг, мати протипожежне спорядження:

сталеві каски, рукавиці, пояси, сокири. Працювати без бойового одягу і
спорядження забороняється.

6. При наявності даних про витік газу необхідно входити в приміщення в
ізолюючих протигазах і провітрювати його.

7. При роботі на височині слід застосовувати страхувальні пристосування
— для виключення можливості падіння працюючих.

8. Заборонено залишати без нагляду ствол, навіть після припинення подачі
води.

9. До початку вскриття і розбирання конструкції необхідно знеструмити
всі розташовані на ділянці роботи електричні мережі, відключити всі
газові мережі і прилади.

10. При необхідності звалювання димових труб, обгорілих опор чи частин
будівлі повинно проводитися під керівництвом керівника гасіння пожежі і
після виведення з небезпечної зони людей і техніки.

При гасінні легкозаймаючихся і горючих рідин:

1. Гасіння пожеж з горючими рідинами може ускладнюватись розривами
резервуарів, вскипінням і викидами нафтопродуктів і розповсюдженнях
вогню по місцевості. Кожний робітник зобов’язаний слідкувати за зміною
обстановки, при явній загрозі вибуху, вскипіння, викидів і розтікання
горючої рідини особовий склад виводиться у безпечне місце.

2. Для швидкого оповіщення людей, що працюють у небезпечній зоні,
керівник гасіння пожежі зобов’язаний встановити єдині сигнали і довести
їх до всього особового складу.

3. Працюючи із піною, розчинами піноутворювачів, особовий склад повинен
уникати потрапляння їх на шкірні покрови і особливо на слизову оболонку
очей. При потраплянні піноутворювача ОП-1 слід промити очі 2-процентним
розчином борної кислоти.

4. Пінні вогнегасники не допускається застосовувати для гасіння приладів
і устаткування, що знаходиться під напругою електричного струму більш як
36 В, а також для гасіння речовин і матеріалів, що взаємодіють із водою.

5. Перед застосуванням пінного вогнегасника його вихідний отвір
необхідно прочистити підвішеною до ручки шпилькою.

6. Перед пуском у дію вуглекислотного (бромметілового) вогнегасника
Розтруб (розпилювач) повинен бути спрямований у сторону вогню. Братися
рукою (голою) за Розтруб працюючого вуглекислотного вогнегасника не
можна.

СИЛЬНОДІЮЧІ ОТРУЙШ РЕЧОВИНИ (АМІАК, ХЛОР) І ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ.
ГРАНИЧНО ДОПУСТИМІ І УРАЖУЮЧІ КОНЦЕНТРАЦІЇ. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ І НАДАННЯ
ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

На наш час відомо більш як 6 мли. хімічних сполук. І у цьому величезному
світі хімії нас оточує на виробництві і у побуті декілька сот СДОР, що
часто є невід’ємним елементом виробництва.

Використання СДОР проти людини уходить корінням у першу світову війну,
коли більш як 1,3 млн. чоловік стали жертвами хімічних атак.

Однак і у мирний час хімія може стати ворогом людства через необережне
поводження з отрутохімікатами або часто з причини аварій на виробництві,
залізничному транспорті. Ці випадки вже коштували людству багатьох
жертв.

Сильнодіючими отруйними речовинами (СДОР) прийнято називати такі хімічні
сполуки, котрі у певних кількостях, що перевищують граничне допустимі
концентрації (густини зараження), можуть викликати шкідливий вплив на
людей, свійських тварин, рослини, викликаючи у них ураження різного
ступеня.

Дії СДОР характеризується концентрацією, густиною зараження, стійкістю,
токсичністю.

Концентрацією називається кількість СДОР, що міститься в одиниці об’єму
повітря. Її звичайно виражають у міліграмах отруйної речовини на літр
повітря або у грамах отруйної речовини на куб. метр повітря. Наприклад,
концентрація хлору 0,5 мг/л означає, що в 1 л зараженого повітря
міститься 0,5 мг хлору.

Густиною зараження називають вагову кількість отруйних речовин, що
припадає на одиницю площі. Вимірюється у грамах на кв. метр.

Стійкість — здатність зберігати вражаючу дію на протязі певного часу.

Токсичність — здатність отруйних речовин спричиняти ураження при
потраплянні в організм у певних дозах.

Ступінь хімічної небезпеки об’єкту визначається сумарною кількістю СДОР,
що знаходиться на об’єкті.

Зберігання СДОР здійснюється у закритих ємностях під тиском власних
газів (парів). Після руйнування ємності тиск над рідкими речовинами
падає до атмосферного, СДОР закипають (температура кипіння нижче за 20
°С) і виділяють в атмосферу у вигляді газу або пари.

Хмара газу (пари) СДОР, що утворилася у момент руйнування ємності
називається первинною хмарою зараженого повітря. Воно поширюється на
невеликі відстані. Частина рідини, що залишилася, особливо з
температурою кипіння вище 20°С розтікається і навіть випаровується. Пари
(гази) потрапляють в атмосферу, утворюючи вторинну хмару зараженого
повітря. Ця хмара розповсюджується на меншу відстань. Таким чином,
територія, що піддалася впливу СДОР, включає місце його безпосереднього
розливу, тобто вогнища хімічного ураження, і зону хімічного зараження,
що утворилася у результаті поширення газів (парів).

Зона хімічного зараження ділиться на дві частини: зону надзвичайно
небезпечного зараження і зону зараження. Вогнище ураження (площа
безпосереднього викиду СДОР) при наявності обвалування сховища дорівнює
площі обвалованої території. При відсутності обвалування можна зробити
приблизний розрахунок з урахуванням того, що при розливанні рідина
покриває землю шаром 0,05 м. Добуток площі розливу на товщину шару
рідини дасть приблизний об’єм рідини, що вилилася Q.

Зараження території підприємства, ураження робітників, службовців і
населення відомчого житлового сектору може відбутися у випадку
виробничої аварії на об’єктах, що використовують СДОР, розташованих
поблизу дислокації підприємства від 30 м до 20 км. На розповсюдженні
СДОР будуть позначатися напрям і швидкість вітру, умови місцевості і
рослинного покриву.

Конверсія. При інтенсивному нагріванні поверхні землі і нижнього шару
повітря відбувається перемішування нижніх і верхніх шарів атмосфери, що
призводить до швидкого розсіювання СДОР, які випаровуються з місцевості
і об’єктів, а вітер сприяє розсіюванню цих парів.

Ізотермія (температура повітря у межах 20 -30 м від земної поверхні
майже однакова) сприяє збереженню високих концентрацій СДОР у приземному
шарі повітря.

Інверсія (нижній шар повітря нагрітий сильніше верхнього) викликає
сильне розсіювання зараженого повітря, і концентрація парів СДОР у
повітрі швидко знижується.

При слабому вітрі повітря поширюється повільно, високі концентрації
зберігаються довше, сильний поривчастий вітер швидко розсіює заражене
повітря. Із збільшенням швидкості вітру підвищується випаровування СДОР
із зараженої ділянки.

Сильний дощ вимиває СДОР із ґрунту і тим самим знижує густину зараження
місцевості.

Рослинний покрив (чагарник, дерева, густа трава), щільність забудови і
рельєф місцевості (яри, лощовини) сприяють застою зараженого повітря і
підвищенню тривалості вогнища зараження.

Важливою характеристикою вогнища хімічного ураження і зони зараження
СДОР є стійкість СДОР і тривалість існування вогнища хімічного ураження.

На стійкість вогнища хімічного ураження, що виникло на території
населеного пункту, впливає ряд особливих факторів. Будинки і споруди
міської забудівлі нагріваються сонячним промінням швидше, ніж
розташовані у сільській місцевості. Тому у місті спостерігається
інтенсивний рух повітря, пов’язаний звичайно з його припливом від
периферії до центру по магістральним вулицям. Це сприяє проникненню СДОР
на подвір’я, глухі кути, підвальні приміщення і створює підвищену
небезпеку ураження населення. У цілому, можна вважати, що стійкість СДОР
у місті вище, ніж у відкритій місцевості.

Коротка характеристика сильнодіючих отруйних речовин.

На деяких підприємствах широко застосовуються СДОР такі як аміак, хлор,
фосген, синильна кислота, сірководень, сірчистий ангідрид, акрилонітрит,
бензол тощо.

Аміак являє собою безбарвний газ з характерним різким запахом
«нашатирного спирту». При звичайному тиску твердне при температурі -78
°С і скраплюється при -34 °С.

Густина газоподібного аміаку приблизно 0,6, тобто він легший за повітря.
З повітрям утворює вибухонебезпечні суміші у межах 15-28 об’ємних
процентів аміаку. Розчинність його у воді більше, ніж у всіх інших
газів: один об’єм води поглинає при 20°С близько 700 об’ємів аміаку. 10%
розчин аміаку потрапляє у продаж під назвою «нашатирний спирт», а
18-20%-ний розчин називається аміачною водою і використовується як
добриво.

Рідкий аміак — гарний розчинник великої кількості органічних і
неорганічних сполук. Його використовують при отриманні азотної кислоти,
азотовміщуючих сполук, соди, сечовини, синильної кислоти, добрив,
діазотипних світлокопіювальних матеріалів. Він застосовується як робоча
речовина у холодильних машинах і т. ін.

Аміак перевозиться у скрапленому стані під тиском, при виході в
атмосферу парує, при потраплянні у водойми — заражує їх. Як небезпечний
для життя людини, викликає ураження дихальних шляхів.

Основні ознаки ураження аміаком — нежить, кашель, затруднене дихання,
задуха; при цьому прискорюється серцебиття, порушується частота пульсу.
Пари аміаку сильно подразнюють слизові оболонки і шкірні покриви,
викликають печію, почервоніння шкіри, різь в очах, сльозотечу. При
зіткненні рідкого аміаку і його розчинів із шкірою виникає
обморожування, можливий опік з пухирями, виразки. При підвищених
концентраціях можливий летальний кінець.

Для нейтралізації розлитого аміаку можна використовувати 5-6%-ний розчин
соляної чи азотної кислот. При промиванні місця розливу на 1 т аміаку
потрібно не менш як 2 т води. У випадку аварії у зоні розповсюдження
аміаку слід працювати у промислових протигазах марки КД (коробки сірого
кольору) або у протигазах марки К (коробка зеленого кольору) і М
(коробка червоного кольору). Максимально допустима концентрація для
протигазів марки КД рівна 750 ПДК (15000 мг/м3). Якщо концентрація
аміаку невідома або перевищує максимально припустиму дозу, треба
користуватися ізолюючими протигазами. Там, де концентрація не перевищує
15 ПДК (300 мг/м3), допустимо знаходитись у респіраторах РГГ-67,
РУ-60М-КД.

Хлор — зеленувато-жовтий газ із різким запахом, важчий за повітря у 2,5
рази. Тому його хмара буде переміщуватись у напрямку вітру,
притискаючись до землі. Температура плавлення 34,6°С, відтак, навіть
узимку хлор знаходиться у газоподібному стані. Легко стискається при
тиску 5-7 атмосфер у жовто-зелену рідину.

При випарюванні на повітрі рідкий хлор утворює з водяною парою білий
туман. Один кг рідкого хлору утворює 316 л газу.

Хлор має широке промислове застосування. Для перевезення
використовуються цистерни і балони під тиском. Сильно отруйний. Викликає
подразнення дихальних шляхів з подальшим набряком легень. При високих
концентраціях смерть наступає через 5-25 хвилин. У повітрі виявляється
приладом УГ-2 або ВПХР з індикаторною трубкою з трьома зеленими
кільцями.

Ознаки отруєння хлором — різкий загрудинний біль, різь в очах,
сльозотеча, болісний сирий кашель, блювання, задишка.

У випадках аварії з розливом хлору перш за все треба осадити газ, для
чого створити гідрозавісу — під великим тиском за допомогою
поливально-миючих пожежних машин, шлангів розпорошити воду або розчин
кальцинованої соди. Після цього місце розливу слід залити аміачною
водою, вапняним молоком, розчином кальцинованої соди чи каустика з
концентрацією 60-80% і більше (примірні витрати 2 л розчину на 1 кг
хлору). Можна застосовувати і інші нейтралізуючі речовини — гіпосульфіт,
технічну соду.