.

Визначення інвентарного парку і потреби в деповському ремонті залізничних вагонів (курсова робота)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2607
Скачать документ

ТЕМА: Визначення інвентарного парку і потреби в деповському

(заводському) ремонті грузових (пасажирських) вагонів по

заданим розмірам руху.

Мета роботи

Навчитися визначати інвентарний парк і потребу в деповському
(заводському) ремонті грузових (пасажирських) вагонів по заданим
розмірам руху.

Порядок проведення.

Приклад 1. Визначимо потрібний парк грузових вагонів для відділення
дороги, схема якого подана на мал.1. Станція С- сортувальна, А, Б, В,
-дільничі

Визначити пробіг вагонів на дільницях

Визначити число вагонів, які пройшли через станції С і В.

Визначити робочий парк відділення дороги.

Вихідні дані.

l3 Б

А С
В

l2
l1

Мал.1. Схема відділення дороги

Вихідні дані : див . таблицю 1.

Ізм Лист № документа Підпис Дата
літер лист
листів

Розробив н 2 7

Перевірив Березовська

Визначення інвентарного парку і потреби в деповському ремонті вагонів

ЕВГ 5.100.503.0…. ПР 01

ЧФЛТЗ гр.3 ВГ

Nрез- резервний парк

Nспец- вагони спеціального призначення

Nрем- вагони, які знаходяться в ремонті

Робочий парк пасажирських вагонів визначається:

Nроб=n*aс* tоб

або

Nроб=(n* ac /24)*( t1 +(2L/ Vg)+t2)

де n кількість пар потягів, відправлених за добу;

ac кількість вагонів в потязі

t1 час знаходження потягу відповідно в пунктах

t2 формування і обігу год.

L довжина рейсу в км.

Vg дільнича швидкість , км/год

tоб обіг потягу за добу

приймається до уваги розрахунок в процентах від робочого парку
відповідно:

5-8% 0,1-0,2% 4-7%

Nрез Nспец Nрем

2.3. Приклад № 3. Визначити потребу дороги в деповському і заводському
ремонті вагонів по вихідних даних таблиці 3

2.3.1. Визначити потребу дороги в заводському ремонті

2.3.2. Визначити потребу дороги в деповському ремонті

2.2. Приклад № 2. Візначити інвентарний парк пасажирських вагонів ,
приписаних до пасажирського депо , розташованого на ста нції С
(див.мал.1)

Таблиця 2.

Пасажирські поїзди

№ вар К-ть пар потя-гів Довжи-на рейсу в км Середня дільн. швид-кість
км/год Час знаходжпотягу в д. форму-вання год Час знаходжпотягу в д.
обороту год Оборот потягу доби

Скорі поїзди

К-ть пар потя-гів Довжи-на рейсу в км Середня дільн. швид-кість км/год
Час знаходжпотягу в д. форму-вання год Час знаходжпотягу в д. обороту
год Оборот потягу доби

Порядок проведення.

2.2.1. Визначити робочий парк пасажирських вагонів.

2.2.2. Визначити резервний парк

2.2.3. Визначити вагони, які знаходяться в ремонті.

2.2.4.Визначити вагони спецпризначення.

2.2.5. Визначити інвентарний парк.

Рішення:

Інвентарний парк визначається

Nінв=Nроб+Nрез+Nспец+Nрем= + + +

= ваг.

Визначаємо пробіг вагонів на дільницях АС та СВ, рівних А-Б і дільницях
СБ за добу:

де -кількість вагонів у потязі

кількість потягів на цій дільниці

довжина дільниці

Визначаємо кількість вагонів, які прослідували станції С та В:

Після цього зводимо всі розрахунки в формулу і знаходимо
робочий парк відділення дороги

4

Таблиця 1.

Розміри руху по ділянках пар поїздів Середня дільнича швидкість по
направленню туди і назад, км/год Довжина ділянок

км Середнє число вагонів в потязі

Погрузка по станціях Час знаходження вагонів півд грузовими операціями
Час знаходження вагонів під технічними операціями

№ варіанта

Рішення:

Пробігом називається добуток кількості вагонів на пройдену ним
відстаньЗагальний пробіг враховується по напрямках А-В і С-Б в обидва
кінці. Робочий парк вагонів відділення дороги визначається за формулою

де – вагоно-години, затрачені в потягах

-вагоно-години знаходження вагонів під

грузовими операціями

-вагоно-години знаходження на

технічних станціях

Таблиця 3

№ варі-ант Інвентраний парк вагонів, ваг К-сть вагонів ,що проробили 20
років і більше Тип вагона К-сть нових вагонів , поставлених за
міжремонтний період

Кількість вагонів, що потребують заводського ремонту Кількість вагонів ,
випущених з заводського ремонту в попередньому році К-сть нових вагонів
, поставлених дорозі в попередньому році

Рішення:

Потреба в заводському ремонті вагонів визначається:

Nзв=

Для піввагонів

Nзп/в=

де а3- коефіцієнт циклічності заводського ремонту вагонів, визначається
діленням одиниці на міжремонтний період, який складає для платформ

65т- 12 років;криті вагони, платформи, цементовози, хопер-дозатори- 10
років;піввагони – 7 років;кислотні цистерни та бітуумні піввагони- 4
роки.

N1 інвентарний парк вагонів даного типу на початок плануючого періоду

nн кількість вагонів нової будови, поставлених за міжремонтний період

n3н число вагонів нової будови, що вперше підлягають заводському ремонту
в плановий преріод

n20 К-сть піввагонів ,що проробили 20 років і більше

0.143 коефіцієнт циклічності заводського ремонту

0.2 для піввагонів

Потреба в деповському ремонті визначається за формулою:

Де Nзв- відповідне число вагонів даного типу, що пройшли nн

nн деповський ремонт, і нових вагонів, відправлених на дорогу в
наступному році

3. Зміст звіту.

Розрахунки та висновки про використання вагонного парку.

Висновки.

4. Використана література.

4.1. Методичні вказівки по проведенню практичних робіт для технікумів по
спеціальності1603.М. “Транспорт” 1970.

4.2. Либман А.З. Демченко Г.Г. Вагонне господарство. Посібник по
дипломному проектуванню.М., “Транспорт” 1983.

.

Кількість ремонтних бригад розраховується окремо для парку прибуття і
парку відправлення.

M’бр= ——————– = бр

M’’бр= ——————– = бр

Наявна кількість робітників у ремонтній бригаді парку прибуття і
відправлення визначається за формулою:

m*H0*M

R= —————–

tобр

де m середня кількість чотирьохвісних вагонів у потязі;

H0 середня трудомісткість технічного обслуговування одного вагона в
парку прибуття і в парку відправлення

M коефіцієнт, який враховує зменшення трудомісткості робіт як наслідок
впровадження засобів механізації і автоматизації технічного
обслуговування вагонів

М= 0,7-0,95

R’приб = —————— = чол

R’’відп = —————— = чол

Загальна кількість робітників на ПТО визначається за фопрмулою:

R= R’приб + R’’відп

Спискова кількість робітників на ПТО визначається за фопрмулою:

Rсп = R*Ксп= *1,075= чол.

Де Ксп- коефіцієнт приведення наявної чисельності робітників до
спискової , 1,075

Кількість інженерно-технічного персоналуна ПТО визначається за
фопрмулою:

Rітр= (5-11)%* Rсп= =
чол

Кількість молодшого обслуговуючого персоналуна ПТО визначається за
фопрмулою:

Rмол= (2-3)%* Rсп= = чол

Контингент (штат) робітників відділення складається по формулі :

Rшт= Rсп + Rітр+ Rмол= =
чол.

Одержану розрахунком кількість робітників розбиваємо по професіях та
рівню кваліфікації, таблиця 2

Найменування професій та посад Тарифний розряд Кількість робітників в
одній зміні, чол Всього

чол

1 2 3 4

Основні виробничі робітники:

Разом

Rнаяв

ІТР, МОЛ

Разом

3. Зміст звіту.

Розрахунки контингенту робочої сили

4. Використання літератури

4.1. Методичні вказівки по проведенню практичних робіт для технікумів по
спеціальності1603.М. “Транспорт” 1970.

4.2. Гридюшко В.І. Бугаєв В.П. Сузова Г.Ф.

Економіка, організація і планування ВГ.М.”Транспорт” 1980

Таблиця 1

№ варіанту Довжина діля-нок

А-Б та Б-В К-сть поїздів, які прослідували К-сть відмовлень на 1-ій
ділянці К-сть відмов-лень на 2-ій ділянці К-сть відмовлень на ст. Б

ПБ Склад бригад на А Склад бригад на Б Трива-лість обр. потягів на ст.А
Трива-лість обр. потягів на ст.Б Трудомісткість обробки потягів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

А Б В

ПТО ПТО (ПКТО) ПТО

l1 l2

l0

Мал.1. Схема ділянок беззупинного руху.

Рішення.

Визначити очікувану наробку поїздів між відмовленнями в разі об”єднання
суміжних ділянок в одну

N *( l1 +l2)

Т= —————– = —————– =

n1+n2+nб

де N кількість поїздів, що прослідували

l1 ,l2 довжина ділянок

n1,n2 відповідна кількість відмовлень на першій, другій

nб та на ПТО станції Б

Розрахувати середню наробку між відмовленнями на обох ділянках до їх
об”єднання ( не вважаючи відмовлення, які було ліквідовано на проміжнім
ПТО станції Б)

N *( l1 +l2)

Т= —————– = —————– =

n1+n2

Знаходимо величину фактичних витрат праці при підготовці потягів до
рейсу на ст. А

hф =Rа*tа

де Rа- списочна кількість робітників ремонтної бригади станції А

tа час оьробки потягів на ст. А

За графіком (мал.2) та відношенням hф/Нтр знаходимо значення рівня
імовірності відновлення працездатності вагонів при механічному
обслуговуванні на ПТО станції А

Якщо hф/Нтр = , значення Vа=

V

0.8

0.6

0.4

0.2

0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 hф/Нтр

Мал.2 Графік залежності рівня відновлення працездатності вагоніввід
величини відношення фактичних витрат праці на підготування до рейсу до
необхідних.

Визначити наробку між відновленнями . При відсутності відновлення
працездатності вагонів на ПТО за знайденими значеннями

Тож таVа

То=Тож*(1-Vа)

Знайдемо необхідне збільшення рівня відновлення працездатності вагонів
на ПТО станції А для забезпечення після об”єднання ділянок А-Б та Б-В
того ж значення ймовірності безвідмовного руху поїздів,

як до їх обєднання

Знайти необхідний рівень імовірності відновлення працездатності вагонів
на ПТО станції А , щоб не допустити на продовженій ділянці погіршення
безпеки руху поїздів

Вияснемо, які необхідні витрати праці повинні бути реалізовані на ПТО
станції Адля забезпечення необхідного рівня відновлення

Для цього на графіку (мал.2) знаходимо що отримане значення рівня
відновлення працездатності вагонів відповідає величині відношення hф/Нтр
, яка дорівнює К, тому знаходимо:

h”ф=К*Нтр = люд.год.

Таким чином продуктивність праці ремонтних бригад на станції А
необхідно збільшити на

((hф”/Нтр)-1)*100%= = %

На заключному етапі розробляється план організаційно-технічних заходів,
спрямованих на збільшення продуктивності праці ремонтно-оглядових бригад
по підвищенню продуктивності праці, виявленню та ліквідації
несправностей вагонів

Дані щодо можливості збільшення Тож при здійсненні на ПТО різних
заходів приведено у таблиці 2.

Таблиця 2.

Заходи по підвищенню продуктивності праці Можливе збільшення Тож при
досягнутому на ПТО рівні відновлення працездатності.

1 2

Удосконалекння технології технічного обслуговування вагонів у поїздах

Продовження таблиці 2

1 2

Підвищення кваліфікації ремонтно-оглядових бригад

Організація безперебійного постачання запчастинами та матеріалами

Впровадження самохідних ремонтно-оглядових установок типу РУ-4 (при
100% обробці поїздів цими установками)

3. Зміст звіту.

Розрахунки та план організаційно-технічних заходів щодо підвищення
продуктивності праці ремонтно-оглядових бригад.

4. Використана література.

4.1. Гридюшко В.І. Бугаєв В.П. Сузова Г.Ф.

Економіка, організація і планування ВГ.М.”Транспорт” 1980

1 2
4

3

Методичні вказівки:

Загальна кількість вагонів С, з яких проводиться відбір до ремонту,
визначається по формулах:

На станціях з переважаючим вивантаженням С=Nв+Nпер

На станціях з переважаючим навантаженням С=Nп

На станціях, які мають механізровані пункти підготовки вагонів до
перевезення С=Nв+Nпер+Nп

де Nв середньодобове вивантажекння розглянутого типу вагонів

Nпер середноьодобове надходження порожніх вагонів розглянутого типу в
поїздах, які проходять переробку

Nв середньодобове навантажекння розглянутого типу вагонів

Nв середньодобове надходження розглянутого типу вагонів по регульованому
завданню для забезпечення плану навантаження даної станції або вузла

Розраховану кілтькість С записуємо в таблицю2.

Таблиця 2

№ ст Тип Критий Платформа Піввагон Цистерна

1

2

3

4

Середньодобова кількість вантажних вагонів визначаємого типу , які
поступають на станцію і підлягають по сроках деповському ремонту ,
визначаються за формулою :

В=Р*С

де Р- доля кількості вагонів, які потребують деповського ремонту (для
критих вагонів, платформ та цистерн- 0,065, для піввагонів- 0,058)

Розраховану кількість В записуємо в таблицю 3.

Таблиця 3

№ ст Тип Критий Платформа Піввагон Цистерна

1

2

3

4

Висновки.

Розглянемо станцію 1. На ній відчепляється в ремонт ____ критих
вагонів, ____ піввагонів, ____ платформ, ____ цистерн. Економічно
доцільно на станції 1 побудувати депо, яке спеціалізоване на ремонті
_____ вагонів.

Добове надходження вагонів, які потребують деповського ремонту,
приймається в розмірі

Nрем= 0,75*В= ваг.

Розглянемо станцію 2. На ній відчепляється в ремонт ____ критих
вагонів, ____ піввагонів, ____ платформ, ____ цистерн. Економічно
доцільно на станції 2 побудувати депо, яке спеціалізоване на ремонті
_____ вагонів.

Добове надходження вагонів, які потребують деповського ремонту,
приймається в розмірі

Nрем= 0,75*В= ваг.

Розглянемо станцію 1. На ній відчепляється в ремонт ____ критих
вагонів, ____ піввагонів, ____ платформ, ____ цистерн. Економічно
доцільно на станції 1 побудувати депо, яке спеціалізоване

на ремонті _____ вагонів.

Добове надходження вагонів, які потребують деповського ремонту,
приймається в розмірі

Nрем= 0,75*В= ваг.

З урахуванням руху порожняка добове надходження вагонів, які потребують
деповського ремонту, приймається в розмірі

Nрем= 0,75*В=0,75*(В1+В2+В3)= ваг.

Розглянемо станцію 4. На ній відчепляється в ремонт ____ критих
вагонів, ____ піввагонів, ____ платформ, ____ цистерн. Економічно
доцільно на станції 4 побудувати депо, яке спеціалізоване на ремонті
_____ вагонів.

Добове надходження вагонів, які потребують деповського ремонту,
приймається в розмірі

Nрем= 0,75*В= ваг.

З урахуванням руху порожняка добове надходження вагонів, які потребують
деповського ремонту, приймається в розмірі

Nрем= 0,75*В=0,75*(В1+В2+В3+В4)= ваг.

3. Зміст звіту.

Розрахунки та висновки про спеціалізацію та розміщення нового вагонного
депо.

5. Література, яка використовувалась.

5.1. Гридюшко В.І. Бугаєв В.П. Сузова Г.Ф.

Економіка, організація і планування ВГ.М.”Транспорт” 1980

Графік підйому платформи

п/п

НАЗВА ОПЕРАЦІЙ Професія

виконавця К-сть виконавців Розряд роботи Час на операцію ,хв Труд-тьв
чол-хв Час в хв

1 2 3 4

1 Встановити домкрат, підклинити к.п. Слюсар 1 3 0,5 0,5

2 Вийняти підбивку Слюсар-автомат-ник 1 3 0,5 0,5

3 Підняти букси Оглядач-слюсар 2 4/3 2,0 4,0

4 Вийняти вкладиш і підшипник Слюсар 1 3 0,5 0,5

5 Оглянути та обміряти шийку Оглядач 1 4 1,0 1,0

6 Піднести підшипник Слюсар 1 2 1,5 1,5

Разом

6

4,0 8,0

Графік підйому платформи

п/п

НАЗВА ОПЕРАЦІЙ Професія

виконавця К-сть виконавців Розряд роботи Час на операцію ,хв Труд-тьв
чол-хв Час в хв

1 Зняти автозчіпку Слюсар 2 3 10 20

2 Розібрати важільну передачу гальма Слюсар-автомат-ник 1 4 15 15

3 Підклинити колесні пари Слюсар 2 3 5 10

4 Підйомка платформи Кранів-щик 1 4 10 20

Стропальщик 1 2

5 Установка платформи на ставмочі Кранів-щик 1 4 10 20

Стропальщик 1 2

6 Викочування візка Слюсар 2 3 5 10

7 Зняти поглинаючі апарати Слюсар 2 3 5 10

8 Огляд поля платформи Слюсар 1 4 10 10

9 Очистка рами платформи від бруду та іржі Підс. робітник 2 2 20 40

Разом

Державна адміністрація залізничного транспорту України

Чернівецька філія Львівського технікуму

залізничного транспорту

Предмет “Економіка ВГ”

ЖУРНАЛ

звітів з практичних робіт

студент _____________________ групи ____________ фаху _______

___________________________________________________________

___________________________________________________________

(прізвище, ім”я та по-батькові)

Прийняв Березовська В.П.

Чернівці 2001

ТЕМА: Розрахунок необхідності в робочій силі пункту технічного
обслуговування вантажних вагонів.

Мета роботи

Навчитися розраховувати контингент робочої сили ПТО вантажних вагонів.
Початкові дані в таблиці 1.

Порядок проведення.

Розрахувати кількість ремонтних бригад.

Розрахувати наявну кількість робітників.

Розрахувати спискову кількість робітників.

Розрахувати кількість інженерно-технічних працівників.

Розрахувати кількість молодшого обслуговуючого персоналу.

Розрахувати контингент робітників

Одержану кількість робітників розподілити по професіях та рівню
кваліфікації

Рішення:

Кількість ремонтних бригад при рівномірному підході потягів
визначається за формулою:

Мбр=(N* tобр)/Т

де N середня кількість потягів , яка прибуває за добу

tобр тривалість обробки потягу; в парку прибуття t’обр

в парку відправлення t’’обр

Т тривалість роботи (доба 24 год)

Ізм Лист № документа Підпис Дата
літер лист
листів

Розробив н 10 3

Перевірив Березовська

Розрахунок необхідності в робочій силі ПТО

ЕВГ 5.100.503.0…. ПР 02

ЧФЛТЗ гр.3 ВГ

ТЕМА: Обгрунтування можливості збільшення пробігу між технічними
оглядами.

Мета роботи

Навчитися бгрунтовувати можливість збільшення пробігу між технічними
оглядами.

2. Порядок проведення.

Визначити очікувану наробку між відмовленнями після об»єднання.

Визначити середню наробку між відмовленнями до об»єднання.

Визначити фактичну трудомісткість підготовки потягів.

Визначити значення рівня імовірноті відновлення працездатності.

Визначення наробки між відновленнями.

Визначити збільшення рівня відновлення працездатності.

Визначити необхідний рівень імовірності відновлення працездатності
вагонів на погоджених ділянках.

Визначити фактичну трудомісткість підготовки потягів після об»єднання
ділянок.

Розробити план організаційно-технічних заходів по підвищенню
продуктивності праці ремонтно-оглядових бригад.

Вихідні дані:

Приклад 1. Визначити необхідний рівень імовірності відновлення
працездатності вагонів на ПТО сортувальної станції А та росту
продуктивності праці ремонтних бригад при підготовці потягів до рейсу на
цій станції для забезпечення беззупинного проходження поїздів двома
суміжними ділянками А-Б та Б-В (мал.1.) . До об»єднання ділянок усі
поїзди мали зупинку в пункті Б для зміни локомотивних бригад.

Вихідні дані : див. таблицю 1. номер варіанту відповідає порядковому
номеру за списком

Ізм Лист № документа Підпис Дата
літер лист
листів

Розробив н 13 5

Перевірив Березовська

Обгрунтування можливості збільшення пробігу між ТО

ЕВГ 5.100.503.0…. ПР 02

ЧФЛТЗ гр.3 ВГ

ТЕМА: Визначення спеціалізації або розміщення нового вагонного депо на
заданому полігоні залізниці.

Мета роботи

Навчитися визначати спеціалізації існуючого або розміщення нового
вагонного депо на заданому полігоні залізниці.

2. Порядок проведення.

Визначення загальної кількості вагонів С , з яких проводиться відбір у
ремонт , на кожній станції, для всих типів вагонів

Визначення середньодобовогопостачання вагонів В, які потребують ремонту.

Визначення добової програми ремонту вагонів в депо при умові
забезпечення об»єктами ремонту як з однієї станції, так і при умові
підсилання порожняку з інших станцій.

Висновки про розміщення та спеціалізацію вагонних депо.

Початкові дані:

Для полігону, зображеного на мал.1. , визначити раціональну та можливу
програму депо, розташованого на станції 3 а також доцільність розміщення
нового депо на одній із станцій полігону при умові забезпечення
об»єктами ремонту . Початкові дані приведені в таблиці 1. Стрілками на
малюнку показано нвапрямок руху потоку порожніх вагонів Номер варіанту
відповідає порядковому номеру по списку.

Таблиця 1

Стан

ція Тип вагону

Критий Платформа Піввагон Цистерна

Nв Nп N

пер Nв Nп N

пер Nв Nп N

пер Nв Nп N

пер

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

2

3

4

Ізм Лист № документа Підпис Дата
літер лист
листів

Розробив н 18 3

Перевірив Березовська

Визначення спеціалізації або розміщення нового депо

ЕВГ 5.100.503.0…. ПР 04

ЧФЛТЗ гр.3 ВГ

ЧФЛТЗ гр.3 ВГ

ЕВГ 5.100.503.0…. ПР 05

Розробка графіка техпроцесу ремонту

ТЕМА: Розробки графіка технологічного процесу деповського ремонту вагону
або його вузла.

Мета роботи

Навчитися розробляти графіки технологічного процесу деповського ремонту
вагону або його вузла.

Порядок проведення.

Старанно вивчити типовий технологічний процес ремонту вагона або його
вузла, застосовуваний на передових підприємствах вагонного господарства.

По технологічному процесу скласти лінійний графік ремонту деталі або
вузла , умовно приймаючи потрібний маштаб часу.

Зробити висновки про можливість скорочення тривалості операцій і всього
технологічного процесу в цілому.

Вихідні дані:

Скласти лінійний графік технологічного процесу ремонту вагона, його
вузла або деталі по вихідним даним таблиці 1 згідно Вашого варіанту.

Методичні вказівки.

Графіком технологічного процесу називається графічне зображення
послідовності і паралельності виконання операцій виконаних при ремонті
деталі або вузла, вцілому вагона.

Послідовність і паралельність проведення операцій повинні бути добре
обмірковані з метою визначення резерву часу , зменшення трудомісткості і
тривалості ремонту.

На основі вихідних даних учні заповнюють графи 2, 3, 6, 7; графічно
зображують послідовність і паралельність робіт

Зміст звіту.

Складений графік і висновки про можливість скорочення режиму операцій і
всього прроцесу вцілому

Використана література.

4.1. Гридюшко В.І. Бугаєв В.П. Сузова Г.Ф.

Економіка, організація і планування ВГ.М.”Транспорт” 1980

Методичні вказівки по проведенню практичних робіт для

технікумів по спеціальності1603.М. “Транспорт” 1970.

Ізм Лист № документа Підпис Дата
літер лист
листів

Розробив н 23 3

Перевірив Березовська

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020