.

Типи і структура технологічного процесу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2990
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

Типи і структура технологічного процесу

За структурою сучасні деревообробні підприємства являють собою складний
комплекс різних виробничих частин. До складу такого підприємства, крім
виробництва столярних виробів, можуть входити й інші виробництва
(наприклад, лісопильне, фанерне, виробництво плитових матеріалів). Такі
підприємства з комбінованими виробництвами називаються комбінатами
(деревообробний комбінат — ДОК, лісопильно-деревообробний комбінат —
ЛДК, меблевоскладальний комбінат — МСК). Якщо на підприємстві
виготовляються тільки меблеві вироби, то його називають меблевою
фабрикою (МФ) або меблевим комбінатом (МК).

Сучасні великі меблеві фабрики кооперуються з підприємствами своєї
галузі (ДОК, ЛДК, МСК) на одній території. Це сприяє підвищенню рівня
концентрації і спеціалізації виробництва, створює умови для
автоматизації їх.

Первинною структурною одиницею промислового підприємства є робоче місце,
де виконується відповідна операція виробничого процесу. Робочі місця,
розміщені по технологічному потоці, складають відділки і цехи.

Цехи є основними відокремленими ланками підприємства. Вони поділяються
на основні і допоміжні.

В основних цехах виконується технологічний процес даного виробництва,
тобто виготовляється продукція. Столярно-меблеві підприємства мають такі
основні цехи: сушильний, розкрійний (заготовковий), верстатний (машинної
обробки заготовок), опоряджувальний і складальний .

Допоміжні цехи забезпечують роботу основних цехів. До них належать
інструментальний, ремонтно-механічний та ін. Для підвищення ефективності
автоматизації важливе значення мають організація виробництва,
удосконалення системи транспортування, застосування АСК — автоматичних
систем керування виробництвом з використанням обчислювальної техніки.

Досить велике значення для впровадження автоматизації має тип
виробництва. За характером організації випуску виробів розрізняють три
типи виробництв: індивідуальне, серійне, масове.

При індивідуальному виробництві вироби виготовляються в невеликій
кількості, причому повторний випуск їх не передбачений (дослідні зразки,
спеціальні замовлення).

При серійному виробництві вироби виготовляються серіями (партіями) і
наперед передбачається повторюваність або чергування випуску серій.
Залежно від величини серії розрізняють малосерійне і великосерійне
виробництво.

При масовому виробництві однакові вироби виготовляються у великій
кількості і протягом тривалого часу. Виробництва, які спеціалізуються з
випуску відповідних виробів, створюють найкращі умови для автоматизації.

Виготовлення будь-якого меблевого виробу відбувається у певній
послідовності, починаючи від забезпечення сировиною, матеріалами,
обладнанням та енергією і кінчаючи готовим виробом.

Процес перетворення в умовах виробництва матеріалів у готову продукцію
називається виробничим процесом. Основна частина виробничого процесу,
яка безпосередньо пов’язана з перетворенням матеріалів у готову
продукцію (починаючи від розкрою і кінчаючи готовим виробом),
називається технологічним процесом.

Науково і практично обґрунтовану систему прийомів і методів праці даного
виробництва, що застосовуються для перетворення матеріалів у готову
продукцію, називають технологією виробництва.

Технологічний процес поділяється на стадії, а стадії — на операції.

Комплекс операцій, що охоплюють відповідний етап технологічного процесу,
називають стадією (наприклад, розкрій, стругання).

Елементарна частина стадії технологічного процесу, яка виконується на
певному робочому місці відповідним інструментом або на відповідному
устаткуванні, називається технологічною операцією (наприклад, розкрій
впоперек волокон, стругання площини).

Розчленування стадій на дрібніші операції сприяє підвищенню
продуктивності праці, даючи змогу робітникові краще освоїти окремі
нескладні операції і раціональніше застосовувати шаблони і пристрої.
Операції можуть бути прохідними і позиційними. Прохідні операції
виконуються в процесі проходження заготовки через верстат. Це сприяє
підвищенню продуктивності і створює умови для поточного виробництва.
Позиційні операції виконуються при закріпленні заготовки у певній
позиції.

Частина технологічної (позиційної) операції, що виконується при одному
закріпленні заготовки на верстаті або пристрої, називається
установленням.

Якщо одну й ту саму технологічну операцію виконують одним і тим же
інструментом з двох або більше сторін, то кожне таке переміщення деталі
називають переходом. Іноді при виконанні переходу заготовку треба
пропустити через верстат кілька разів. Кожний такий пропуск заготовки
називають проходом.

Загальну структуру стадій технологічного процесу при виготовленні
столярно-меблевих виробів показано на схемі (рис. 1).

Рис. 1. Стадії технологічного процесу

Першою стадією технологічного процесу може бути сушіння або розкрій
деревних матеріалів. Це залежить від виду виробництва і можливостей його
кооперування з іншими підприємствами.

Розкрій матеріалів здійснюється ручними пилками або на круглопилкових та
стрічкопилкових верстатах. Після розкрою маємо відрізки відповідних
розмірів з припусками на обробку (стругання). Такі відрізки називаються
чорновими меблевими заготовками (ЧМЗ).

Відповідною обробкою заготовок (фрезеруванням, струганням рубанками або
на верстатах) їм надають правильної форми і розмірів. Після цього їх
склеюють і облицьовують. Після склеювання й облицьовування на деталях
виготовляють з’єднуючі елементи (шипи, провушини, гнізда та ін.), тобто
надають їм остаточної форми. Для цього застосовують відповідні
інструменти та верстати.

У більш складних виробах облицьовують не окремі деталі, а цілі вузли,
які після цього повторно обробляють.

Процес складання виробів є багатоступеневим і може виконуватись до
опоряджування (у невеликих виробах з брускових деталей) і після
опоряджування (у виробах з шитових деталей і вузлів).

Технологічна карта

Назва підприємства:

Ескіз деталі

Операція

Розміри деталі, мм, при її глибині 37 мм Устаткування або робоче місце
Кількість дета-лей на даній операції Інструмент, пристрій Метод контролю
(калібр), шаблон Застосовуваний матеріал

Д Ш Т

Розкрій впоперек 400 — — ЦМЕ-3 1 Пилки —

Розкрій вздовж 400 60 60 ЦДК-4 2 Пилки —

Фугування 400 60 60 СФ6-3 2 Ножі Кутник

Продовження таблиці

Фрезерування

вздовж волокон 400 52 52 СР6-7 2 Ножі Кутник

Торцювання 170 52 52 ЦПА-2 4 Пилки Метр

Свердління двох

Гнізд 37 10 — СвПА-2

Сверд-

ло Калібр

Шліфування з

чотирьох сторін 170 52 52 ШлДБ-3 4

Шліфу-

вальна

шкурка

№ 18

Контроль якості

виготовлення 170 52 52 р/м 4

По

еталону

Технологічні карти складають для того, щоб виявити найраціональніші
методи виконання технологічних операцій. В них відображено науково і
практично обґрунтовану послідовність стадій та операцій технологічного
процесу, зазначено, на якому устаткуванні, яким інструментом виконувати
кожну технологічну операцію та які пристрої застосовувати для цього.
Зазначено також кваліфікацію робітника, норму часу на виконання кожної
операції та ін.

Технологічні карти складають на цілі вироби або на окремі деталі Форма і
зміст технологічних карт залежать від умов, в яких виконуватимуться
технологічні операції. їх заповнюють у тій послідовності, в якій
відбувається технологічний процес на даний виріб. Кількість окремих
операцій у загальній технологічній карті залежить від складності
технології виробу. Всі карти на виріб мають бути пронумеровані.

Спочатку заповнюють верхню частину карти, а в лівому куті креслять ескіз
оброблюваної деталі. Потім послідовно заповнюють всі графи карти.

Однак на сучасних підприємствах робітник виконує не всі операції над
деталлю, а тільки окремі з них. Тому для зручності користування
технологічними картами їх залежно від виконуваних операцій поділяють на
окремі операційні карти. Операційні карти вивішуються на робочому місці
кожного робітника.

Назва виробу: Тумба для телефону Артикул виробу: 6900 У Номер
технічного проекту виробу:

МР 141 А

Назва деталі: ніжка

Номер креслення деталі: 5205.01 Кількість деталей на виробі: 4

Порода деревини: твердолистяна Розмір деталі до обробки, мм: 400X60X60

Розмір деталі після обробки, мм: 170x52x52

Індекс і назва технологічного

режиму Основні

параметри режиму Розряд робітника Тарифна ставка Норма виробітку за
зміну шт.. Час, хв Розцінки

на деталь на виріб Основний робітник Підсобний робітник

на деталь на виріб на деталь на виріб

п=3000 об/хв III 1979 0,24 0,48 0,001 0,0032 — —

и=5 м/хв

п=300 об/хв III— II 2087 0,23 0,92 0,029 0,038 0,026 0,052

и=15 м/хв

п=5000 об/хв IV 2014 0,24 0,48 0,016 0,032 — —

и=12 м/хв

п=5000 об/хв III— II 2087 0,23 0,92 0,029 0,058 0,023 0,052

и=20 м/хв

п=3000 об/хв III 1979 0,24 0,48 0,006 0,032 — —

и=5 м/хв

п=3000 об/хв III 1433 0,14 0,36 0,0022 0,0088 — —

и=1,5 м/хв

III 320 1,5 6

0,0097 0,0388 — — .

Контролер ВТК

Для раціонального і ефективного розміщення і використання
технологічного обладнання, його завантаженості на підприємстві складають
схеми технологічного процесу (маршрутні схеми), на яких показано
послідовність технологічних операцій і застосовуване обладнання при
виготовленні деталей виробів, їх складання (див. схему вище).

Список використаної літератури.

1. Амалицкий В. В., Любченко В. И. Справочник молодого станочника по
деревообработке.— М. : Лесн. пром-сть, 1984.— 239 с.

2. Бобиков П. Д. Изготовление художественной мебели.— М. : Высш. шк.,
1988.— 288 с.

3. Кулебокин Г. И. Столярное дело.— М. : Стройиздат, 1987.— 144 с.

4. Кряпов М. В., Гулин В. С., Берилин А. В. Современное производство
мебели.— М. : Лесн. пром-сть, 1986.— 263 с.

5. Шумега С. С. Спеціальна технологія меблевого виробництва.— К. : Вища
шк. Головне вид-во, 1981.— 242 с.

6. Шумега С. С. Технология столярно-мебельного производства.— М. : Лесн.
пром-сть, 1984.— 265 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019