.

Структура та функції метрологічної служби України (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 4962
Скачать документ

Реферат на тему:

Структура та функції метрологічної служби України

Структура метрологічної служби України

Структура метрологічної служби України регламентується ДСТУ2682-94,
чинним з 01.01.95р.

Метрологічна служба України складається із державної і відомчих
метрологічних служб.

До складу державної метрологічної служби, яку очолює Державний комітет
України з стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт
України), входять:

відповідні підрозділи центрального апарату Держстандарту України;

головна організація із забезпечення єдності вимірювань в Україні –
Державне науково-виробниче об’єднання “Метрологія” (ДНВО “Метрологія”);

головні організації з видів вимірювань і напрямів діяльності-ДНВО
“Метрологія”, Державний науково-дослідний інститут “Система”,
Український, Дніпропетровський, Івано-Франківський, Харківський та
Білоцерківський центри стандартизації метрології та сертифікації;

державні служби єдиного часу і еталонних частот, стандартних довідкових
даних про фізичні константи, властивості речовин і матеріалів;

територіальні органи державної метрологічної служби в Республіці Крим,
областях, містах і районах.

Головні організації та їх спеціалізацію за видами вимірювань і
напрямами діяльності визначає Держстандарт України.

До відомчих метрологічних служб відносяться:

підрозділи міністерств (відомств), на які покладені функції
метрологічної служби;

метрологічні служби об’єднань підприємств;

метрологічні служби, інші підрозділи, посадові особи на підприємствах і
організаціях, незалежно від форм власності, на які в установленому
порядку покладені роботи з метрологічного забезпечення.

З метою підвищення ефективності функціонування метрологічних служб
підприємств та організацій підрозділи метрологічної служби можуть бути
підпорядковані посадовій особі, яка керує технічною політикою
підприємств (організацій). Роботи з метрологічного забезпечення на
підприємствах і в організаціях відносяться до основних видів робіт.

Для забезпечення організаційно-методичного керівництва та надання
технічної допомоги на підприємстві і організації, які мають в
метрологічній службі висококваліфікований персонал і сучасне технічне
обладнання, покладаються функції головних і базових організацій
метрологічних служб відповідних галузей.

Головні і базові організації визначаються наказами міністерств
(відомств).

Права та обов’язки метрологічних служб міністерств (відомств),
підприємств та установ, головних і базових організацій метрологічних
служб визначаються положеннями, затвердженими їх керівниками за
узгодженням з відповідними органами державної метрологічної служби.

Функції державної метрологічної служби

Держстандарт України здійснює:

встановлення з урахуванням завдань соціально-економічного розвитку
України пріоритетних напрямів розвитку метрології;

розроблення наукових, технічних, законодавчих та організаційних основ
метрологічного забезпечення;

організація виконання фундаментальних досліджень нових фізичних ефектів
і уточнення значень фундаментальних фізичних констант з метою
вдосконалення еталонної бази;

встановлення одиниць фізичних величин, що допускаються до застосування;

організацію робіт, що пов’язані з розробленням, зберіганням і
підтриманням на сучасному рівні еталонної бази України;

встановлення єдиного порядку передавання розмірів одиниць фізичних
величин від державних еталонів зразковим ЗВТ;

встановлення єдиних вимог щодо метрологічних характеристик ЗВТ і
характеристик похибок;

державний метрологічний нагляд за розробкою, виробництвом, станом,
застосуванням, метрологічною перевіркою, калібруванням, ремонтом,
прокатом, продажем, імпортом і зберіганням ЗВТ, дотриманням
метрологічних норм і правил, а також за діяльністю відомчих
метрологічних служб;

державний метрологічний нагляд за кількістю фасованих товарів в
упаковках під час їх продажу та розфасування;

застосування до підприємств і організацій правових і економічних санкцій
за результатами державного метрологічного нагляду;

стандартизацію норм і правил метрологічного забезпечення;

розроблення та затвердження державних стандартів і інших нормативних
документів із забезпечення єдності вимірювань;

організацію державної метрологічної перевірки ЗВТ;

встановлення порядку планування і проведення сертифікації, державних
випробувань і метрологічної атестації ЗВТ;

затвердження типів ЗВТ;

ведення Державного реєстру засобів вимірювань, допущених до застосування
в Україні;

організацію розроблення та атестації методик виконання вимірювань;

керівництво Державними службами стандартних довідкових даних про фізичні
константи, властивості речовин і матеріалів, єдиного часу та еталонних
частот;

сприяння діяльності міністерств (відомств), підприємств і організацій,
що спрямована на підвищення ефективності метрологічних робіт і
забезпечення єдності та потрібної точності вимірювань;

погодження положень про метрологічні служби міністерств (відомств);

акредитацію метрологічних служб, вимірювальних, випробувальних,
аналітичних та інших лабораторій на право виконання метрологічних робіт;

ліцензування на право виготовлення та імпорту (ввезення)ЗВТ;

підготовку кадрів у галузі метрології і метрологічного забезпечення та
підвищення їх кваліфікації;

розроблення концепції участі України в роботі міжнародних організацій з
метрології; а також реалізації міждержавних угод у галузі метрології і
метрологічного забезпечення;

виконання робіт, пов’язаних з взаємовизнанням результатів державних
випробувань і затвердження типу, метрологічної перевірки, калібрування
та метрологічної атестації ЗВТ.

Головна організація із забезпечення єдності вимірювань в Україні
здійснює:

розроблення концепції забезпечення єдності вимірювань в Україні;

розроблення наукових, методичних, організаційних і законодавчих основ
забезпечення єдності вимірювань;

координацію та виконання фундаментальних досліджень з теоретичних основ
метрології, досліджень нових фізичних ефектів і уточнення
фундаментальних фізичних констант з метою вдосконалення еталонної бази;

створення та вдосконалення в закріплених видах вимірювань державних та
вторинних еталонів, зразкових ЗВТ з урахуванням потреб економіки, в т.ч.
і інтересів оборони;

розроблення довгострокових програм створення та забезпечення
функціонування державної еталонної бази;

відтворення та зберігання в закріплених видах вимірювань одиниць
фізичних величин, передавання їх розмірів ЗВТ, що належать державній та
відомчим метрологічним службам;

погодження положень про головні організації відомчих метрологічних
служб;

науково-методичне керівництво територіальними органами державної
метрологічної служби і головними організаціями з видів вимірювань;

розроблення законодавчих і нормативних документів, що регламентують
норми та правила метрологічного забезпечення;

аналіз стану метрологічного забезпечення закріплених видів вимірювань;

сертифікацію, державні випробування та метрологічну атестацію ЗВТ в
закріплених видах вимірювань;

науково-методичне керівництво розробленням комплексних програм
метрологічного забезпечення;

метрологічну експертизу нормативних документів ДСВ;

підготовку спеціалістів-метрологів вищої кваліфікації;

виконання інших робіт, спрямованих на вдосконалення метрологічного
забезпечення закріплених видів вимірювань або видів метрологічної
діяльності;

участь, за погодженням із Держстандартом України, в роботі міжнародних
організацій з метрології;

виконання спільних науково-дослідних робіт з метрологічними
організаціями інших країн.

Головні організації із видів вимірювань і видів метрологічної
діяльності здійснюють в закріплених видах вимірювань і метрологічної
діяльності:

виконання фундаментальних досліджень нових фізичних ефектів з метою
створення і удосконалювання методів і ЗВТ вищої точності; розроблення та
удосконалення державних і вторинних еталонів та вихідних зразкових ЗВТ;

відтворення та зберігання в закріпленних видах вимірювань одиниць
фізичних величин та передавання їх розмірів ЗВТ, що належать державній
та відомчим метрологічним службам;

сертифікацію, державні випробування та метрологічну атестацію ЗВТ;

розроблення нормативних документів на методи і засоби метрологічної
перевірки ЗВТ;

метрологічну експертизу нормативних документів із забезпечення єдності
вимірювань;

роботи з метрологічного забезпечення вимірювальних каналів,
вимірювальних і програмних компонентів вимірювально-інформаційних систем
та автоматизованих систем керування технологічними процесами;

виконання інших робіт, спрямованих на вдосконалення метрологічного
забезпечення закріплених видів вимірювань або видів метрологічної
діяльності;

Державна служба єдиного часу і еталонних частот здійснює:

відтворення і зберігання розмірів одиниць часу і частоти;

формування і зберігання національних шкал атомного і координованого
часу;

визначення параметрів обертання Землі і передачу споживачам даних про ці
параметри;

передачу із заданою точністю еталонних сигналів частоти і часу каналами
електрозв’язку і забезпечення споживачів цих сигналів офіційною
інформацією довідкового характеру;

здійснення метрологічного контролю за відповідністю частотно-часової
інформації, що передається, встановленим нормам і прийняття необхідних
заходів на підтримування параметрів еталонних сигналів частоти і часу в
заданих межах.

Державна служба стандартних зразків речовин і матеріалів здійснює:

розроблення основних напрямів метрологічного забезпечення вимірювань
складу і властивостей речовин і матеріалів на базі застосування
стандартних зразків;

координацію робіт із розроблення та виготовлення державних стандартних
зразків;

організацію робіт з метрологічного оцінювання та атестації методик
виконання вимірювань складу і властивостей речовин і матеріалів із
застосуванням стандартних зразків;

виконання науково-дослідних робіт у галузі створення та застосування
стандартних зразків;

розроблення нормативних і методичних документів з питань стандартних
зразків;

акредитацію головних і базових організацій з розроблення стандартних
зразків;

експертизу, атестацію і затвердження стандартних зразків;

інформаційне забезпечення підприємств і організацій з питань стандартних
зразків;

ведення реєстру державних стандартних зразків;

участь у співробітництві із зарубіжними службами стандартних
зразків.

Державна служба стандартних довідкових даних про фізичні константи,
властивості речовин і матеріалів здійснює:

встановлення і прогнозування потреби економіки України в довідковій
інформації про властивості речовин і матеріалів;

підготовку довідкової інформації про фізичні константи і властивості
речовин і матеріалів;

виконання науково-технічної експертизи і атестації стандартних
довідкових даних;

розроблення методичних і інших нормативних документів, що регламентують
функціонування служби стандартних довідкових даних;

виконання метрологічної експертизи нормативних документів з питань, які
мають відношення до стандартних довідкових даних;

координацію, науково-методичне і метрологічне забезпечення
науково-дослідних робіт щодо визначення властивостей речовин і
матеріалів, з систематизації та оцінювання вірогідності даних про
властивості речовин і матеріалів, що публікуються в технічній
літературі;

виконання наукових досліджень у галузі вдосконалення методів одержання,
оцінки вірогідності, систематизації, узагальнення і застосування даних
про властивості речовин та матеріалів;

інформаційне забезпечення підприємств і організацій України достовірними
довідковими даними про фізичні константи та властивості речовин та
матеріалів;

участь у співробітництві з зарубіжними центрами даних і службами
стандартних довідкових даних.

Територіальні органи державної метрологічної служби здійснюють на
закріпленій за ними території:

зберігання і підтримування на належному рівні робочих еталонів і
вихідних зразкових ЗВТ та передавання розмірів одиниць фізичних величин
зразковим і робочим ЗВТ;

державний метрологічний нагляд за розробленням, виробництвом, станом,
застосуванням, метрологічною перевіркою, калібруванням, ремонтом,
зберіганням, прокатом, продажем, імпортом засобів вимірювань і
дотриманням метрологічних норм та правил, а також за діяльністю
відомчих метрологічних служб;

державний метрологічний нагляд за кількістю фасованих товарів в
упаковках під час їх продажу та розфасування;

державні випробування ЗВТ;

державну метрологічну перевірку та метрологічну атестацію ЗВТ;

узгодження положень про базові організації метрологічних служб і
метрологічні служби підприємств та організацій;

виконання особливо точних вимірювань;

підготовку та підвищення кваліфікації метрологів;

аналіз стану вимірювань в регіоні;

участь в атестації вимірювальних, випробувальних, аналітичних та інших
лабораторій;

акредитацію метрологічних служб і підрозділів підприємств і організацій
незалежно від форм власності на право виконання метрологічних робіт;

ліцензування діяльності підприємств та організацій незалежно від форм
власності, а також громадян-суб’єктів підприємницької діяльності на
право ремонту, прокату і продажу, відомчої метрологічної перевірки та
калібрування ЗВТ;

інформаційне забезпечення відомчих метрологічних служб регіону з питань
метрологічного забезпечення;

виконання інших робіт із метрологічного забезпечення.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019