.

Розрахунок собівартості по виготовленню тумби для взуття(курсовий проект)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 2080
Скачать документ

Курсовий проект

Розрахунок собівартості по виготовленню тумби для взуття

Зміст

Вступ.

План виробництва.

Розрахунок вартості матеріалів і відходів.

Балансова вартість основних фондів.

Плановий фонд робочого часу.

Визначення чисельності працюючих.

Визначення чисельності основних робочих по трудоємкості.

Визначення чисельності допоміжних робітників.

Визначення загальної чисельності робітників.

Визначення чисельності інженерно-технічних працівників.

Визначення кількості службовців.

Визначення кількості молодшого обслуговуючого персоналу.

Визначення загальної чисельності працюючих.

6. Визначення величини фонду заробітної плати (за категоріями
працюючих).

6.1 Визначення фонду основної заробітної плати основних робочих на
основі

трудоємкості.

6.2 Річний фонд основної заробітної плати допоміжних робітників.

6.3 Річний фонд додаткової заробітної плати основних робітників.

6.4 Річний фонд додаткової заробітної плати допоміжних робітників.

6.5 Загальний річний фонд заробітної плати основних робітників.

6.6 Загальний річний фонд заробітної плати допоміжних робітників.

6.7 Річний фонд заробітної плати інженерно-технічних робітників та
службовців.

6.8 Загальний фонд заробітної плати всіх працівників.

7. Розрахунок матеріальних витрат.

8. Розрахунок інших витрат.

9. Кошторис витрат виробництва річного випуску продукції.

10. Техніко-економічні показники.

Список використаної літератури.

Вступ

Собівартість продукції – це витрати підприємства на виготовлення та
реалізацію товару з вираженого в грошовій формі. Собівартість продукції
включає в себе вартість сировини, матеріалів, палива та енергії,
амортизацію основних фондів, заробітну плату працівників та інші витрати
на виробництво необхідної продукції. Собівартість один з важливих
якісних показників, що характеризує всі сторони діяльності підприємства.
Вона відбиває ефективність використання трудових і матеріальних ресурсів
на випуск продукції, дозволяє встановити вартість державі чи
підприємству того чи іншого виробу.

В залежності від об’єму затрати і послідовності собівартості буває:
цехова, фабрично – заводська, повна.

Цехова собівартість включає в себе затрати виконані цехом, виробництвом
по виготовленню продукції.

Можливими перевагами та джерелами собівартості являються:

– підвищення продуктивної площі цеху, шляхом впровадження нової техніки,
кращої організації праці, підвищення кваліфікації робітників;

– систематичне впровадження нової техніки і максимальне використання

виробничих потужностей, які приводять до збільшення випуску продукції,
не тільки в цілому, а й в одиниці обладнання та виробничих площ;

– проведення режиму економій не тільки у витраті матеріалів, ресурсів та
грошових засобів на виготовлення і реалізацію продукції, але й витрати
на обслуговування виробництва й управління.

В господарській практиці для цілей планування обліку та аналізу
застосовуються два основні способи групування витрат на виробництво:

1. по економічних елементах;

2. по калькуляційних статтях.

Під елементами витрат розуміються окремі види витрат однорідної
по-своєму економічному змісту. Кошторис виробництва складається за
такими

– матеріальні витрати;

– заробітна плата;

– відрахування на соціальні потреби;

– амортизація основних фондів;

– інші витрати;

– витрати на виробництво – разом;

– поза виробничі витрати;

– повна собівартість.

Матеріальні витрати, як елементи кошториси містять витрати на:

1.Сировину і матеріали;

2.Купівельні вироби, напівфабрикати;

3.Допоміжні матеріали, що використовуються в технологічному процесі;

4.Паливо і енергію з сторони.

Витрати на матеріали обчислюються на підставі норм їх витрачення з
врахуванням транспортно-заготівельних витрат. З вартості матеріалів
віднімається вартість відходів по цілі їх використання чи продажу.

Розрахунок собівартості являється основною для розрахунку таких
показників як прибуток та рентабельність.

План виробництва.

План виробництва визначається, щодо реалізації її в натуральному та
грошовому виразі.

План виробництва продукту.

Таблиця 1

Назва виробу та стадія технологічного процесу Одиниці вимірювання
Виробнича програма Ціна за одиницю, грн. Вартість продукту, тис. грн

1 2 3 4 5

Тумба для взуття

Вторинна механічна обробка шт. 160000 113,6 18186

Назву виробу, стадію технологічного процесу і річну програму беремо з
попереднього розрахунку.

Обсяг продукції у вартісному вираженні визначає показник товарної
продукції який проводиться розрахунковим шляхом калькуляції виробу

2. Розрахунок вартості матеріалів і відходів.

Виробнича програма в натуральному виразі являється базою для розрахунку
потреби сировини і матеріалів.

Назву сировини і матеріалів їх норму витрат на один виріб беремо з даних
курсового проекту, по “ТПВ”.

Планові ціни на сировину і матеріали беремо з нормативних документів і
періодичної преси(Галицькі контракти).

Розрахунок вартості сировини і матеріалів

Таблиця 2

Вид матеріальних ресурсів Одиниці виміру Ціна за одиницю Вироб-нича
прог-рама Потреби в натуральних одиницях

Витрати на річну програму

Транс. загот. витрат. %.

Загальні витрати грн.

На виріб На програму

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ДСП м3 500 160000 0,10299 16478,4 8239200 823920 9063120

МКР м/п 0,35 160000 32,7 5232000 1831200 183120 2014320

ДВП м2 5 160000 1,603 256480 1282400 128240 1410640

п/м шпил. м3 500 160000 0,00618 988,8 494400 49440 543840

Всього:

?=13031920

Розрахунок вартості відходів.

Таблиця 2а

Назва відходів Одиниці вимірювання Ціна за одиницю, грн. Кількість
відходів, м3 Сума, грн.

1 2 3 4 5

ДСП обрізки м3 50 918 45900

ДСП тирса м3 50 318 15900

Всього:

?=61800

3.Балансова вартість основних фондів коломийського технічного ліцею №14
і розрахунок річних амортизаційних відрахувань

Таблиця 3

Найменування основних фондів

Балансова вартість, грн.

Залишкова вартість Норма амортизацій-них відрахувань, % Сума
відраху-вань, грн. Попра-вочний коеф. Повна сума амортизацій-них
відрахувань

1 2 3 4 5 6 7

І. Будівлі і споруди 723496 657865 5 32893 1,1 36182

ІІ. Транспорт і машини 8920 6055 15 905 1,1 995

ІІІ. Технічне обладнання д/о підприємств 32150 24030 25 6007 1,1 6608

Всього: 764566 687930 45 39806 3,3 43786

4. Плановий фонд робочого часу

Таблиця 4

№ п/п Робочий час Одиниці вимірювання План на 2006 р. Примітка

1 2 3 4 5

1. Календарний фонд часу дні 365

2. Кількість неробочих днів дні 115

2.1 вихідні дні 105

2.2 святкові дні 10

3. Номінальний фонд часу дні 250

4. Неявка на роботу всього дні 34

4.1 чергові і додаткові відпустки дні 25 10%

4.2 відпустки учнів дні 1 0,04%

4.3 невиходи через хворобу дні 6 2,5%

4.4 виконання державних обов‘язків дні 1 0,04%

4.5 відпуски в зв‘язку з пологами дні 1 0,04%

4.6 невиходи з дозволу адміністрації дні –

4.7 цілоденні простої дні –

4.8 прогули дні –

5. Явочний час дні 216

6. Номінальна тривалість робочого дня год. 7,97

7. Втрати в зв‘язку з скороченням робочого дня

0,03

7.1 для зайнятих на шкідливих роботах год. 0,008 0,1%

7.2 для матерів годувальниць год. 0,008 0,1%

7.3 для підлітків год. 0,008 0,1%

7.4 внутрішньо змінні простої год. 0,008 0,1%

8. Дійсний річний фонд робочого часу одного робітника год. 1722

5. Визначення чисельності працюючих.

5.1 Визначення чисельності основних робітників по трудомісткості.

Таблиця 5

Назва обладнання Норма часу на виріб Умови праці Кількість робітників
Трудо-затрати люд/год.

всього в т. ч. по розрядах

I II III IV V VI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

МРД-1 0,217 шкід. 3

1 2

0,0651

МОК-3 0,0311 шкід. 3

1 2

0,0933

СГВП-1А 0,0058 норм. 1

1

0,0058

СВА-2 0,000061 норм. 1

1

0,000061

Всього:

?=0,164261

Визначаємо трудовитрати на річну програму

t = V · tод.

де, V – обсяг випускаємої продукції;

tод. – трудовитрати на одиницю виробу;

t = 160000 · 0,164261 = 26281,76 люд/год.

Для розрахунку кількості основних робітників використовувати формулу:

де, Чос. – чисельність основних робітників;

Троб. – дійсний річний фонд часу одного робітника;

5.2 Визначаємо чисельність допоміжних робітників.

Беремо 15% від кількості основних робітників.

16 · 15% = 3 чол.

5.3 Визначення загальної чисельності робітників.

Чосн. + Чоп

Отже: 16 + 2 = 18 чол.

5.4 Визначаємо чисельність інженерно-технічних працівників.

Беремо 3 чоловіки згідно штатного розпису.

5.5 Визначаємо кількість службовців.

Беремо 1 чоловіка згідно штатного розпису.

5.6 Визначаємо кількість молодшого обслуговуючого персоналу.

Беремо 1 чоловіка згідно штатного розпису.

5.7 Визначаємо загальну кількість працюючих.

18 + 3 + 1 + 1 = 23 чол.

6. Визначаємо величину фонду заробітної плати за категорією праці

6.1 Визначаємо фонд заробітної плати основних робітників.

Зарплата на виріб розраховується за формулою:

З = V · P

де, V – кількість продукту виготовленого на рік (річна програма );

Р – розцінка;

З = 160000 · 0,526 = 84298 грн/рік

Розцінка на виріб розраховується по формулі:

P = t · S

Р = 0,164261 · 3,20 = 0,526 грн.

В зв’язку з тим, що в-технологічному процесі робота різних кваліфікацій
з різними умовами праці.

де, S1 і S2 – тарифна ставка та розрахунок робіт з нормальними та
шкідливими умовами праці;

Ч1 і Ч2 – чисельність робітників які працюють в нормальних і шкідливих
умовах праці;

6.2 Річний фонд робочого часу допоміжних робітників.

Перелік професій плануємо згідно потреб дільниці.

Таблиця 6

п/п Назва професії Кількість робітників Розряд умови праці Тарифна
ставка Річний фонд часу Основна затрата

Грн.

1 2 3 4 5 6 7

1 Наладчик 1 V шкід. 3.62 1722 6233

2 Слюсар 1 V шкід. 3.23 1722 5562

3 Електрик 1 IV норм. 2.84 1722 4891

Всього:

?=16686

6.3 Річний фонд додаткової заробітної плати основних робітників.

Беремо 10% від основної зарплати.

84298 · 10% = 8429,8 грн.

6.4 Річний фонд заробітної плати допоміжним робітникам.

Беремо 10% від основної зарплати.

16686 · 10% = 1668,6 грн.

6.5 Загальний річний фонд заробітної плати основних робітників.

84298 + 8429,8 = 92728,8 грн.

6.6 Загальний річний фонд заробітної плати допоміжних робітників.

16686 + 1668,6 = 18354,6 грн.

6.7 Річний фонд заробітної плати всіх працівників.

Таблиця 7

п/п Посада Кількість працівників Посадовий місячний оклад Річний фонд
оплати праці Примітка

1 2 3 4 5 6

1 ІТП

начальник дільниці 1 550 6600

2 Майстер 1 450 5400

3 Старший майстер 1 500 6000

Всього: 3

?=18000

1 Службовці

бухгалтер 1 400 4800

Всього: 1

4800

1 МОП

прибиральниця 1 350 4200

Всього: 1

4200

6.8 Загальний фонд заробітної плати всіх працівників.

Таблиця 8.

п/п Категорія виробничого процесу Основна зарплата Допоміжна зарплата
Річний фонд оплати праці

1 2 3 4 5

1 Основні працівники 84298 8429,8 92728,8

2 Допоміжні робітники 16686 1668,6 18354,6

3 Інженерно-технічні працівники 18000

18000

4 Службовці 4800

4800

5 МОП 4200

4200

6 Премія 30%

41425

Всього:

?=179508

7. Розрахунок матеріальних витрат

Таблиця 9

п\п

Перелік витрат

Сума

грн. Підстава для розрахунку

1 2 3 4

1 Сировина і матеріали 13031920 Таблиця 2

2 Зворотні відходи(мінус) -61800 Таблиця 2а

3 Енергія для виробничих потреб 651596 5% вартості сиров.і матер.

4 Матеріали на ремонт і обслуг.устат. 2403 10% вартості технологічног
устат.

5 Утримання і ремонт будівель і споруд 65786 10% вартості будівель і
споруд

Всього: ?=13689905

8. Розрахунок інших витрат.

Таблиця 10

№ п/п Перелік витрат Сума грн. Підстава для розрахунку

1 2 3 4

1 Охорона праці 3590 2% річного фонду о/п

2 Відрядження та переміщення 1795 1% річног фонду о/п

3 Організація і підбір кадрів 1795 1% річног фонду о/п

4 Інші витрати 1795 1% річног фонду о/п

Всього: 8975

9. Кошторис витрат виробництва річного випуску продукції.

Таблиця 11

п/п Статті витрат Сума

грн. Підстава для розрахунку

1 2 3 4

1 Матеріальні витрати 13689905 Таблиця 9

2 Витрати на оплату праці 179508 Таблиця 8

3 Відрахування на соціальне страхув. 67315,5 37,5% від фонду о/п

4 Амортизація основних засобів 43789 Таблиця 3

5 Інші витрати 8975 Таблиця 10

Всього ?=13989493

9.1 Собівартість одного виробу на дільниці первинної механічної обробки:

9.2 Прибуток складає 30% від собівартості виробу:

9.3 Ціна виробу – сума собівартостей одиниці продукції і прибутку.

10. Техніко-економічні показники.

Таблиця 12

п/п Назва показників Одиниця виміру Показник Примітка

1 2 3 4 5

1 Випуск товарної продукції т.грн 18186

2 Чисельність працюючих чол 23

3 Фонд оплати праці грн 179508

4 Продуктивність праці т.грн 790

5 Середня місячна зарплата грн 650

6 Собівартість продукції т.грн 13989493

7 Прибуток т.грн 4196

8 Рентабельність % 30

9 Затрати на 1 грн. ТП коп 77

10 Вартість ОФ грн 687950

11 Фондовіддача грн 26,4

Список використаної літератури.

1. Про власність: Закон України від 21.03.91 // Нові закони України. –
К.,1991.

2. Про підприємство: Закон України від 27.02.91 // Нові закони України
–К,1991.

3. Про господарчі товариства: Закон України від 19.09.91 // Нові закони
України. – К.,1991.

4. Про оренду державних підприємств та організацій: Закон України від
10.04.92 // Нові закони України. – К., 1992.

5. Про відновлення платоспроможності боржника або визначення його
банкрутства: Закон України від 30.06.99 № 784-XVI // Голос України. –
1999. – 31.08.

6. Про оплату праці: Декрет Кабінету Міністрів України // Голос України.
– 1992.– Грудень.

7. Про приватизацію майна державних підприємств: Закон України від
19.02.97 //Урядовий кур’єр № 83 – 84 від 15.05.97 р.

8. Про внесення змін до Закону України “Про систему оподаткування “:
Закон України від 19.02.97 // Голос України. – 1997. – 20 березня.

9. Про податок на додану вартість: Закон України від 27.06.97 //
Фінансова консультація № 21, 1997 р.

10. Про внесення змін до Закону України “ Про оподаткування прибутку
підприємства”: Закон України від 22.05.1997 // Галицькі контракти. –
1997. №26.

11. Про лізинг: Закон України від 16.12.97 // Український інвестиційний
журнал. – 1998. – №1.

12. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон
України від 16.07.99 // Урядовий кур’єр № 162 від 01.09.99 р.

13.Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч.посібник. – К.: Вікар,2001.
78 с.

14. Кулішов В.В Економіка підприємства; теорія і практика: Навчальний
посібник.- К.: Ніка – центр, 2002. – 216 с.

15. Економіка підприємства: Навч.-метод. Посібник для самост. Вивчення
дисципліни./ Г.О. Швидаменко, С.Ф. Подкропивний, С.М. Клименко та ін.–
К.КНЕУ, 2000. – 248 с.

16. Бойчин І.М., Харів П.С., Хопчак М.І. Економіка підприємства. –
Львів: “Сполом ”, 1998. – 212 с.

17. Економіка підприємства: Підруяник / За ред. С.Ф. Покропивного. –
Вид.2 – К.,КНЕУ, 2000. – 528 с.

18. Економіка підприємства: Навч.Посібник / А.В. Шегеда, Т.М.
Митвиненко, М.П Нахаба та ін. За ред. А.В. Шенеди. – К., Знання – Прес,
2001. – 335 с.

19. Економіка підприємства: срруктурно-логічний навч. Посібник. / За
ред. С.Ф. Покропивного. – К., КНЕУ, 2001. – 457 с.

20. Економіка підприємства: Збірник практичних задач і конкретних задач
і конкретних ситуацій. Навч. Посібник. / За ред. С.Ф. Покропивного. –
К.,КНЕУ, 1999, 328 с.

21. Фінанси підприємств: Підручник за ред. А.М Поддєрогіна, 3-тє вид. –
К.,КНЕУ.2000. – 460 с.

22. Д.П. Богиня, О.А. Улішна Основи економіки праці: Навч. Посідник. –
3-є вид. – К.: Знання – Прес, 2002. – 313 с.

23. Чернов В.І., Оленич Є.І. Нормування прац: Навч. – метод. Посібник
для самостійного вивчення дисципліни. / За ред. Є.І. Оленич. – К., КНЕУ,
2000. – 148 с.

24. Бутинець Т.А., Сижевськиа Л.В., Берда С.Л. Бухгалтерський облік. –
Житомир: ЖІТІ, 2000. – 148 с .

25. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. Посібник / За ред. Р.Л.
Хомяка. – Львів, “Інтелект-Захід”, 2001. – 728 с.

26. Лісовий А.В. Мікроекономіка: Курс лекцій. – Ірпінь: Академія ДСП
України, 2002. – 200 с.

27. Задая А.О. Мікроекономіка: Крус лекцій та вправи: Навч. Посібник. –
К.: товариство “Знання”, КОО, 2001. – 211 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019