.

Розрахунок собівартості по виготовленню стола туалетного (курсова)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 2393
Скачать документ

Курсовий проект

тема: Розрахунок собівартості по виготовленню стола туалетного

Зміст

Вступ.

План виробництва.

Розрахунок вартості матеріалів і відходів.

Балансова вартість основних фондів.

Плановий фонд робочого часу.

Визначення чисельності працюючих.

Визначення чисельності основних робочих по трудоємкості.

Визначення чисельності допоміжних робітників.

Визначення загальної чисельності робітників.

Визначення чисельності інженерно-технічних працівників.

Визначення кількості службовців.

Визначення кількості молодшого обслуговуючого персоналу.

Визначення загальної чисельності працюючих.

6. Визначення величини фонду заробітної плати (за категоріями
працюючих).

6.1 Визначення фонду основної заробітної плати основних робочих на
основі

трудоємкості.

6.2 Річний фонд основної заробітної плати допоміжних робітників.

6.3 Річний фонд додаткової заробітної плати основних робітників.

6.4 Річний фонд додаткової заробітної плати допоміжних робітників.

6.5 Загальний річний фонд заробітної плати основних робітників.

6.6 Загальний річний фонд заробітної плати допоміжних робітників.

6.7 Річний фонд заробітної плати інженерно-технічних робітників та
службовців.

6.8 Загальний фонд заробітної плати всіх працівників.

7. Розрахунок матеріальних витрат.

8. Розрахунок інших витрат.

9. Кошторис витрат виробництва річного випуску продукції.

10. Техніко-економічні показники.

Список використаної літератури.

Вступ

Собівартість продукції – це витрати підприємства на виготовлення та
реалізацію товару з вираженого в грошовій формі. Собівартість продукції
включає в себе вартість сировини, матеріалів, палива та енергії,
амортизацію основних фондів, заробітну плату працівників та інші витрати
на виробництво необхідної продукції. Собівартість один з важливих
якісних показників, що характеризує всі сторони діяльності підприємства.
Вона відбиває ефективність використання трудових і матеріальних ресурсів
на випуск продукції, дозволяє встановити вартість державі чи
підприємству того чи іншого виробу.

В залежності від об’єму затрати і послідовності собівартості буває:
цехова, фабрично – заводська, повна.

Цехова собівартість включає в себе затрати виконані цехом, виробництвом
по виготовленню продукції.

Можливими перевагами та джерелами собівартості являються:

– підвищення продуктивної площі цеху, шляхом впровадження нової техніки,
кращої організації праці, підвищення кваліфікації робітників;

– систематичне впровадження нової техніки і максимальне використання

виробничих потужностей, які приводять до збільшення випуску продукції,
не тільки в цілому, а й в одиниці обладнання та виробничих площ;

– проведення режиму економій не тільки у витраті матеріалів, ресурсів та
грошових засобів на виготовлення і реалізацію продукції, але й витрати
на обслуговування виробництва й управління.

В господарській практиці для цілей планування обліку та аналізу
застосовуються два основні способи групування витрат на виробництво:

1. по економічних елементах;

2. по калькуляційних статтях.

Під елементами витрат розуміються окремі види витрат однорідної
по-своєму економічному змісту. Кошторис виробництва складається за
такими

– матеріальні витрати;

– заробітна плата;

– відрахування на соціальні потреби;

– амортизація основних фондів;

– інші витрати;

– витрати на виробництво – разом;

– поза виробничі витрати;

– повна собівартість.

Матеріальні витрати, як елементи кошториси містять витрати на:

1.Сировину і матеріали;

2.Купівельні вироби, напівфабрикати;

3.Допоміжні матеріали, що використовуються в технологічному процесі;

4.Паливо і енергію з сторони.

Витрати на матеріали обчислюються на підставі норм їх витрачення з
врахуванням транспортно-заготівельних витрат. З вартості матеріалів
віднімається вартість відходів по цілі їх використання чи продажу.

Розрахунок собівартості являється основною для розрахунку таких
показників як прибуток та рентабельність.

План виробництва.

План виробництва визначається, щодо реалізації її в натуральному та
грошовому виразі.

План виробництва продукту.

Таблиця 1

Назва виробу та стадія технологічного процесу Одиниці вимірювання
Виробнича програма Ціна за одиницю, грн. Вартість продукту, тис. грн

1 2 3 4 5

Стіл туалетний. Первинна механічна обробка шт. 200000 413,4 82680

Назву виробу, стадію технологічного процесу і річну програму беремо з
попереднього розрахунку.

Обсяг продукції у вартісному вираженні визначає показник товарної
продукції який проводиться розрахунковим шляхом калькуляції виробу

2. Розрахунок вартості матеріалів і відходів.

Виробнича програма в натуральному виразі являється базою для розрахунку
потреби сировини і матеріалів.

Назву сировини і матеріалів їх норму витрат на один виріб беремо з даних
курсового проекту, по “ТПВ”.

Планові ціни на сировину і матеріали беремо з нормативних документів і
періодичної преси(Галицькі контракти).

Розрахунок вартості сировини і матеріалів

Таблиця 2

Вид матеріальних ресурсів Одиниці виміру Ціна за одиницю Вироб-нича
прог-рама Потреби в натуральних одиницях

Витрати на річну програму

Транс. загот. витрат. %.

Загальні витрати грн.

На виріб На програму

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ДСП м3 500 200000 0,14817 29635,2 14817600 1481760 16299360

шпон стр м2 5 200000 33,514 6702800 33514000 3351400 36865400

ДВП м2 5 200000 1,106 221200 1106000 110600 1216600

п/м шпил. м3 500 200000 0,03411 6822 3411000 341100 3752100

п/м лист. м3 600 200000 0,01195 2390 1434000 143400 1577400

Всього:

?=59710860

Розрахунок вартості відходів.

Таблиця 2а

Назва відходів Одиниці вимірювання Ціна за одиницю, грн. Кількість
відходів, м3 Сума, грн.

1 2 3 4 5

ДСП обрізки м3 50 1212 60600

ДСП тирса м3 50 519 25950

Всього:

?=86550

3.Балансова вартість основних фондів коломийського технічного ліцею №14
і розрахунок річних амортизаційних відрахувань

Таблиця 3

Найменування основних фондів

Балансова вартість, грн.

Залишкова вартість Норма амортизацій-них відрахувань, % Сума
відраху-вань, грн. Попра-вочний коеф. Повна сума амортизацій-них
відрахувань

1 2 3 4 5 6 7

І. Будівлі і споруди 723496 657865 5 32893 1,1 36182

ІІ. Транспорт і машини 8920 6055 15 905 1,1 995

ІІІ. Технічне обладнання д/о підприємств 32150 24030 25 6007 1,1 6608

Всього: 764566 687930 45 39806 3,3 43786

4. Плановий фонд робочого часу

Таблиця 4

№ п/п Робочий час Одиниці вимірювання План на 2006 р. Примітка

1 2 3 4 5

1. Календарний фонд часу дні 365

2. Кількість неробочих днів дні 115

2.1 вихідні дні 105

2.2 святкові дні 10

3. Номінальний фонд часу дні 250

4. Неявка на роботу всього дні 34

4.1 чергові і додаткові відпустки дні 25 10%

4.2 відпустки учнів дні 1 0,04%

4.3 невиходи через хворобу дні 6 2,5%

4.4 виконання державних обов‘язків дні 1 0,04%

4.5 відпуски в зв‘язку з пологами дні 1 0,04%

4.6 невиходи з дозволу адміністрації дні –

4.7 цілоденні простої дні –

4.8 прогули дні –

5. Явочний час дні 216

6. Номінальна тривалість робочого дня год. 7,97

7. Втрати в зв‘язку з скороченням робочого дня

0,03

7.1 для зайнятих на шкідливих роботах год. 0,008 0,1%

7.2 для матерів годувальниць год. 0,008 0,1%

7.3 для підлітків год. 0,008 0,1%

7.4 внутрішньо змінні простої год. 0,008 0,1%

8. Дійсний річний фонд робочого часу одного робітника год. 1722

5. Визначення чисельності працюючих.

5.1 Визначення чисельності основних робітників по трудомісткості.

Таблиця 5

Назва обладнання Норма часу на виріб Умови праці Кількість робітників
Трудо-затрати люд/год.

всього в т. ч. по розрядах

I II III IV V VI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЦТМФ-1 0,0172 шкід. 3

1 2

0,0516

SB 950 0,0489 шкід. 2

1 1

0,0978

НГ-18 0,0440 норм. 2

1 1

0,088

РС-9 0,137 норм. 1

1

0,137

ПТШ-1 0,0315 шкід. 3

1 2

0,0945

Всього:

?=0,4689

Визначаємо трудовитрати на річну програму

t = V · tод.

де, V – обсяг випускаємої продукції;

tод. – трудовитрати на одиницю виробу;

t = 200000 · 0,4689 = 93780 люд/год.

Для розрахунку кількості основних робітників використовувати формулу:

де, Чос. – чисельність основних робітників;

Троб. – дійсний річний фонд часу одного робітника;

5.2 Визначаємо чисельність допоміжних робітників.

Беремо 15% від кількості основних робітників.

58 · 15% = 9 чол.

5.3 Визначення загальної чисельності робітників.

Чосн. + Чоп

Отже: 58 + 9 = 67 чол.

5.4 Визначаємо чисельність інженерно-технічних працівників.

Беремо 3 чоловіки згідно штатного розпису.

5.5 Визначаємо кількість службовців.

Беремо 1 чоловіка згідно штатного розпису.

5.6 Визначаємо кількість молодшого обслуговуючого персоналу.

Беремо 1 чоловіка згідно штатного розпису.

5.7 Визначаємо загальну кількість працюючих.

67 + 3 + 1 + 1 = 72 чол.

6. Визначаємо величину фонду заробітної плати за категорією праці

6.1 Визначаємо фонд заробітної плати основних робітників.

Зарплата на виріб розраховується за формулою:

З = V · P

де, V – кількість продукту виготовленого на рік (річна програма );

Р – розцінка;

З = 200000 · 1,437= 287563 грн/рік

Розцінка на виріб розраховується по формулі:

P = t · S

Р = 0,4689 · 3,06 = 1,437 грн.

В зв’язку з тим, що в-технологічному процесі робота різних кваліфікацій
з різними умовами праці.

де, S1 і S2 – тарифна ставка та розрахунок робіт з нормальними та
шкідливими умовами праці;

Ч1 і Ч2 – чисельність робітників які працюють в нормальних і шкідливих
умовах праці;

6.2 Річний фонд робочого часу допоміжних робітників.

Перелік професій плануємо згідно потреб дільниці.

Таблиця 6

п/п Назва професії Кількість робітників Розряд умови праці Тарифна
ставка Річний фонд часу Основна затрата

Грн.

1 2 3 4 5 6 7

1 Наладчик 2 V шкід. 3.62 1722 12467

2 Слюсар 2 V шкід. 3.23 1722 11124

3 Електрик 2 V шкід. 3.23 1722 11124

4 Токар 1 VІ норм. 3,79 1722 6526

5 Сантехнік 1 ІV норм. 2,84 1722 4890

6 Транспортувальник 1 ІІІ норм. 2,54 1722 4390

Всього:

?=50504

6.3 Річний фонд додаткової заробітної плати основних робітників.

Беремо 10% від основної зарплати.

287563 · 10% = 28756 грн.

6.4 Річний фонд заробітної плати допоміжним робітникам.

Беремо 10% від основної зарплати.

50504 · 10% = 5050 грн.

6.5 Загальний річний фонд заробітної плати основних робітників.

287563 + 28756 = 316319 грн.

6.6 Загальний річний фонд заробітної плати допоміжних робітників.

50504 + 505,.4 = 55554 грн.

6.7 Річний фонд заробітної плати всіх працівників.

Таблиця 7

п/п Посада Кількість працівників Посадовий місячний оклад Річний фонд
оплати праці Примітка

1 2 3 4 5 6

1 ІТП

начальник дільниці 1 550 6600

2 Майстер 1 450 5400

3 Старший майстер 1 500 6000

Всього: 3

?=18000

1 Службовці

бухгалтер 1 400 4800

Всього: 1

4800

1 МОП

прибиральниця 1 350 4200

Всього: 1

4200

6.8 Загальний фонд заробітної плати всіх працівників.

Таблиця 8.

п/п Категорія виробничого процесу Основна зарплата Допоміжна зарплата
Річний фонд оплати праці

1 2 3 4 5

1 Основні працівники 287563 28756 316319

2 Допоміжні робітники 50504 5050 55554

3 Інженерно-технічні працівники 18000

18000

4 Службовці 4800

4800

5 МОП 4200

4200

6 Премія 30%

119661

Всього:

?=518534

7. Розрахунок матеріальних витрат

Таблиця 9

п\п

Перелік витрат

Сума

грн. Підстава для розрахунку

1 2 3 4

1 Сировина і матеріали 59710860 Таблиця 2

2 Зворотні відходи(мінус) -86550 Таблиця 2а

3 Енергія для виробничих потреб 2985543 5% вартості сиров.і матер.

4 Матеріали на ремонт і обслуг.устат. 2403 10% вартості технологічного
устат.

5 Утримання і ремонт будівель і споруд 65786 10% вартості будівель і
споруд

Всього: ?=62851142

8. Розрахунок інших витрат.

Таблиця 10

№ п/п Перелік витрат Сума грн. Підстава для розрахунку

1 2 3 4

1 Охорона праці 10370 2% річного фонду о/п

2 Відрядження та переміщення 5185 1% річног фонду о/п

3 Організація і підбір кадрів 5185 1% річног фонду о/п

4 Інші витрати 5185 1% річног фонду о/п

Всього: 25925

9. Кошторис витрат виробництва річного випуску продукції.

Таблиця 11

п/п Статті витрат Сума

грн. Підстава для розрахунку

1 2 3 4

1 Матеріальні витрати 62851142 Таблиця 9

2 Витрати на оплату праці 518534 Таблиця 8

3 Відрахування на соціальне страхув. 194450 37,5% від фонду о/п

4 Амортизація основних засобів 43789 Таблиця 3

5 Інші витрати 25925 Таблиця 10

Всього ?=63633840

9.1 Собівартість одного виробу на дільниці первинної механічної обробки:

9.2 Прибуток складає 30% від собівартості виробу:

9.3 Ціна виробу – сума собівартостей одиниці продукції і прибутку.

10. Техніко-економічні показники.

Таблиця 12

п/п Назва показників Одиниця виміру Показник Примітка

1 2 3 4 5

1 Випуск товарної продукції т.грн 82680

2 Чисельність працюючих чол 72

3 Фонд оплати праці грн 518534

4 Продуктивність праці т.грн 1148

5 Середня місячна зарплата грн 600

6 Собівартість продукції т.грн 63633

7 Прибуток т.грн 19047

8 Рентабельність % 30

9 Затрати на 1 грн. ТП коп 77

10 Вартість ОФ грн 687950

11 Фондовіддача грн 120

Список використаної літератури.

1. Про власність: Закон України від 21.03.91 // Нові закони України. –
К.,1991.

2. Про підприємство: Закон України від 27.02.91 // Нові закони України
–К,1991.

3. Про господарчі товариства: Закон України від 19.09.91 // Нові закони
України. – К.,1991.

4. Про оренду державних підприємств та організацій: Закон України від
10.04.92 // Нові закони України. – К., 1992.

5. Про відновлення платоспроможності боржника або визначення його
банкрутства: Закон України від 30.06.99 № 784-XVI // Голос України. –
1999. – 31.08.

6. Про оплату праці: Декрет Кабінету Міністрів України // Голос України.
– 1992.– Грудень.

7. Про приватизацію майна державних підприємств: Закон України від
19.02.97 //Урядовий кур’єр № 83 – 84 від 15.05.97 р.

8. Про внесення змін до Закону України “Про систему оподаткування “:
Закон України від 19.02.97 // Голос України. – 1997. – 20 березня.

9. Про податок на додану вартість: Закон України від 27.06.97 //
Фінансова консультація № 21, 1997 р.

10. Про внесення змін до Закону України “ Про оподаткування прибутку
підприємства”: Закон України від 22.05.1997 // Галицькі контракти. –
1997. №26.

11. Про лізинг: Закон України від 16.12.97 // Український інвестиційний
журнал. – 1998. – №1.

12. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон
України від 16.07.99 // Урядовий кур’єр № 162 від 01.09.99 р.

13.Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч.посібник. – К.: Вікар,2001.
78 с.

14. Кулішов В.В Економіка підприємства; теорія і практика: Навчальний
посібник.- К.: Ніка – центр, 2002. – 216 с.

15. Економіка підприємства: Навч.-метод. Посібник для самост. Вивчення
дисципліни./ Г.О. Швидаменко, С.Ф. Подкропивний, С.М. Клименко та ін.–
К.КНЕУ, 2000. – 248 с.

16. Бойчин І.М., Харів П.С., Хопчак М.І. Економіка підприємства. –
Львів: “Сполом ”, 1998. – 212 с.

17. Економіка підприємства: Підруяник / За ред. С.Ф. Покропивного. –
Вид.2 – К.,КНЕУ, 2000. – 528 с.

18. Економіка підприємства: Навч.Посібник / А.В. Шегеда, Т.М.
Митвиненко, М.П Нахаба та ін. За ред. А.В. Шенеди. – К., Знання – Прес,
2001. – 335 с.

19. Економіка підприємства: срруктурно-логічний навч. Посібник. / За
ред. С.Ф. Покропивного. – К., КНЕУ, 2001. – 457 с.

20. Економіка підприємства: Збірник практичних задач і конкретних задач
і конкретних ситуацій. Навч. Посібник. / За ред. С.Ф. Покропивного. –
К.,КНЕУ, 1999, 328 с.

21. Фінанси підприємств: Підручник за ред. А.М Поддєрогіна, 3-тє вид. –
К.,КНЕУ.2000. – 460 с.

22. Д.П. Богиня, О.А. Улішна Основи економіки праці: Навч. Посідник. –
3-є вид. – К.: Знання – Прес, 2002. – 313 с.

23. Чернов В.І., Оленич Є.І. Нормування прац: Навч. – метод. Посібник
для самостійного вивчення дисципліни. / За ред. Є.І. Оленич. – К., КНЕУ,
2000. – 148 с.

24. Бутинець Т.А., Сижевськиа Л.В., Берда С.Л. Бухгалтерський облік. –
Житомир: ЖІТІ, 2000. – 148 с .

25. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. Посібник / За ред. Р.Л.
Хомяка. – Львів, “Інтелект-Захід”, 2001. – 728 с.

26. Лісовий А.В. Мікроекономіка: Курс лекцій. – Ірпінь: Академія ДСП
України, 2002. – 200 с.

27. Задая А.О. Мікроекономіка: Крус лекцій та вправи: Навч. Посібник. –
К.: товариство “Знання”, КОО, 2001. – 211 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020