.

Основні принципи управління якістю та елементи системи якості. (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
5 8852
Скачать документ

Реферат на тему:

Основні принципи управління якістю та елементи системи якості.

Фактори, що обумовлюють якість продукції. Елементи системи якості

В умовах ринкових відносин якість забезпечує і гарантує підприємство. А
якщо вона не забезпечується і не гарантується – підприємство гине:
автоматично робить це той самий ринок, але нормальний ринок, із
збалансованим попитом і пропозицією.

У 60-70-ті роки вважали,що для успіху виробника достатньо, щоб продукції
було багато і вона була дешевою. У 80-ті роки стало очевидним, що
виникла конкуренція не цін, а якості: 80% покупців приймали рішення про
покупку, звертаючи увагу насамперед на якість продукції. Отже,
конкурентоспроможною могла стати лише продукція, яка мала, за інших
рівних умов, меншу виробничу собівартість і вищу якість.

В 1982 р. у США була видана книга Едварда Демінга (Якість,
продуктивність, конкурентоспроможність(, в якій автор виклав свою
концепцію постійного підвищення якості у вигляді 14 знаменитих
постулатів.

Рис.3.1. (Петля якості(, або типові стадії життєвого циклу, на яких

забезпечується якість продукції

На якість продукції впливають численні фактори, які діють і самостійно,
і у взаємозв(язку між собою, як на окремому етапі життєвого циклу
продукції, так і на кількох. Усі фактори об(єднані у 4 групи: технічні,
організаційні, економічні і суб(єктивні.

До технічних факторів належать: конструкція, схема послідовного зв(язку
елементів, система резервування, схемні вирішення, технологія
виготовлення, засоби технічного обслуговування і ремонту, технічний
рівень бази проектування, виготовлення, експлуатації та ін.

Нині весь світ працює над проблемою забезпечення якості. Методичною її
основою є так звана (петля якості(, яка у класичному варіанті має такий
вигляд (рис.3.1).

До організаційних факторів належать: розподіл праці і спеціалізація,
форми організації виробничих процесів, ритмічність виробництва, форми і
методи контролю, порядок подання і здавання продукції, форми і способи
транспортування, зберігання, експлуатації (споживання), технічного
обслуговування, ремонту та ін.

Організаційним факторам, на жаль, ще не приділяється стільки уваги, як
технічним, тому дуже часто добре спроектовані і виготовлені вироби
внаслідок поганої організації виробництва, транспортування, експлуатації
і ремонту достроково втрачають свою високу якість.

До економічних факторів належать: ціна, собівартість, форми і рівень
зарплати, рівень затрат на технічне обслуговування і ремонт, ступінь
підвищення продуктивності суспільної праці та ін.

Економічні фактори особливо важливі під час переходу до ринкової
економіки. Вони водночас виконують контрольно-аналітичні і стимулюючі
функції. До перших належать такі, що дозволяють виміряти: затрати праці,
засобів, матеріалів на досягнення і забезпечення певного рівня якості
виробів. Дія стимулюючих факторів приводить як до підвищення рівня
якості, так і до його зниження. Найбільш стимулюючими факторами є ціна і
зарплата. Правильно організоване ціноутворення стимулює підвищення
якості. При цьому ціна повинна покривати всі витрати підприємства на
заходи з підвищення якості і забезпечувати необхідний рівень
рентабельності. Вироби ж з вищою ціною повинні бути високої якості.

У забезпеченні якості значну роль відіграє людина з її професійною
підготовкою, фізіологічними і емоціональними особливостями, тобто мова
йде про суб(єктивні фактори, які по-різному впливають на розглянуті вище
фактори. Від професійної підготовки людей, які зайняті проектуванням,
виготовленням і експлуатацією виробів, залежить рівень використання
технічних факторів. Але якщо у процесі функціонування технічних факторів
роль суб(єктивних слабшає, тому що на цій стадії процес проходить з
використанням сучасної техніки і технології, яка максимально звільняє
технологічний процес від участі людини, то в організаційних факторах
суб(єктивний елемент відіграє вже значну роль, особливо коли мова
заходить про способи і форми експлуатації і споживання виробів.

Вимоги до елементів системи якості

До елементів системи якості належать документально оформлені вимоги
ринку (або конкретних замовників чи споживачів), функції системи, її
організаційна структура, документація, методи, правила та технологія
виконання функції, ресурси, зокрема фінансові, інформаційна система.

Нижче стисло сформульовано загальні вимоги до цих елементів.

Вхідна інформація, що надходить внаслідок вивчення ринку, повинна
застосуватися для створення нової продукції та удосконалення тієї, що
вже випускається, а також для удосконалення системи якості.

Керівництво організації несе повну відповідальність за визначення
політики у сфері якості та прийняття рішень щодо створення, розроблення,
впровадження та забезпечення функціонування системи якості.

Повинні бути визначені і документально зафіксовані всі види діяльності,
що прямо пов(язані з якістю або опосередковано впливають на неї. При
цьому необхідне:

чітке визначення загальних та конкретних обов(язків персоналу в
діяльності, прямо пов(язаній з забезпеченням якості;

чітке встановлення обов(язків та повноважень персоналу в кожному виді
діяльності, що впливає на якість, а також передбачення таких обов(язків,
організаційної свободи та повноважень, які були б достатніми для
досягнення заданих вимог до якості з необхідним рівнем ефективності;

визначення заходів щодо управління різноманітними суміжними видами
діяльності та їх координації;

зосередження уваги на визначенні потенційних або фактичних проблем
якості і здійснення запобіжних та коригувальних заходів;

Функції управління та адміністративного керування, пов(язані з системою
якості, повинні бути чітко узгоджені з загальною структурою функцій
організації. В організаційній структурі повинна бути визначена ієрархія
повноважень персоналу та взаємозв(язки між ними.

Керівництво повинно визначати потребу в ресурсах і в належному обсязі
забезпечити відповідними ресурсами проведення політики у сфері якості та
досягнення встановлених показників якості. До таких ресурсів можуть,
наприклад, належати:

кадрові ресурси (персонал), зокрема фахівці певних професій;

обладнання для проектно-конструкторських робіт;

виробниче обладнання;

обладнання для контролю, випробовувань та вимірювань;

програмне забезпечення контрольно-вимірювальних пристроїв та
комп(ютерів.

Керівництво повинно визначити обсяг знань, досвід та рівень підготовки
персоналу, які необхідні для виконання функцій системи.

Для раціонального (з погляду виконання завдань системи) і своєчасного
розподілу ресурсів керівництво має визначити пріоритетні чинники якості,
що впливають на ринкові позиції організації, а також завдання стосовно
продукції, процесів та пов(язаного з ними обслуговування.

Плани та графіки використання цих ресурсів та їх розподіл повинні бути
узгоджені з загальними завданнями організації.

Функціонування системи якості повинно бути організоване так, щоб
здійснювалося адекватне та постійне управління всіма видами діяльності,
що впливають на якість.

Система якості повинна бути орієнтована на проведення запобіжніх дій, що
виключають виникнення проблем, але у разі виникнення недоліків вона має
своєчасно реагувати та усувати їх.

Для реалізації політики та завдань у сфері якості повинні бути
розроблені, видані та введені в дію документально оформлені методики
виконання функцій,

особливо тих, що координують різні види діяльності з погляду
ефективності системи якості. У цих методиках повинні бути викладені
завдання та характеристики (показники) різних видів діяльності, що
впливають на якість.

Усі методики повинні містити прості, однозначні та зрозумілі
формулювання і встановлювати методи та критерії оцінювання результатів
роботи.

До складу системи якості повинні входити документально оформлені
методики управління складом, значеннями та структурою функціональних та
фізичних характеристик продукції, як встановленими в технічній
документації, так і реально досягнутими в продукції (так зване
управління конфігурацією). Цей вид управління починається ще на етапі
проектування і здійснюється протягом всього життєвого циклу продукції.
Він дозволяє поліпшити проектування, розроблення, виробництво і
експлуатацію продукції та управління цими етапами, а також дає змогу
керівництву наочно бачити стан документації та продукції протягом
життєвого циклу.

Управління конфігурацією може охоплювати визначенння конфігурації,
регулювання конфігурації, облік стану та перевірку якості конфігурації.
Воно стосується видів діяльності, що описані в цьому розділі.

Усі прийняті в організації елементи якості, а також відповідні вимоги та
положення повинні бути документально оформлені у вигляді заяви
(декларації) про політику, а також методик, викладених зрозуміло,
систематизовано і в певній послідовності. При цьому номенклатура та
обсяг документації мають обмежуватися лише необхідними документами.

У системі якості повинні бути регламентовані процедури ідентифікації,
розсилання, комплектування та підтримання в робочому стані всіх
документів з якості.

Типовим видом документа, який використовують для загального опису
системи якості, є настанова з якості.

Головним призначенням настанови з якості є визначення всієї структури
системи якості, правил її впровадження та організації функціонування.

Для актуалізації настанов повинна бути впроваджена документально
оформлена методика внесення змін та поправок до них, їх перегляду та
включення доповнень.

Разом із настановами з якості застосовують допоміжні документально
оформлені методики, що стосуються елементів системи якості (наприклад,
стандарти підприємства, робочі інструкції з проектування, закупівлі або
з побудови процесу). Форма та назва цих документально оформлених методик
є довільною і залежить від:

масштабу організації;

конкретного характеру діяльності;

структури та вимог настанови з якості.

Керівництво повинно забезпечити підготовку та підтримання в робочому
стані документально оформлених програм якості на будь-яку продукцію чи
процес. Програми повинні бути узгоджені зі всіма загальними вимогами
системи якості, що діє в організації, і мають забезпечувати виконання
вимог, встановлених до конкретної продукції у відповідному проекті або
контракті. Програма якості може входити до складу більшої за обсягом
загальної програми.

Програма якості особливо важлива при організації виробництва нової
продукції чи впровадженні нового процесу, а також, у разі необхідності,
значної модернізації виготовлюваної продукції або існуючого процесу,

У програмах якості повинні бути зазначені:

завдання у сфері якості (наприклад, характеристика чи технічні дані,
ритмічність, ефективність, естетика, тривалість циклу, витрати, природні
ресурси, утилізація, обсяг виробництва та надійність);

поетапне розбиття процесів відповідно до прийнятих в організації методів
праці (для ілюстрації елементів процесу можуть використовуватися
діаграми, таблиці-матриці чи інші аналогічні схеми);

конкретний розподіл обов(язків, повноважень, відповідальності та
ресурсів на різних етапах роботи над проектом;

необхідні спеціальні документально оформлені методики та інструкції;

відповідні програми випробувань, контролю, огляду та перевірки якості на
різних етапах (наприклад, під час проектування та розроблення);

документально оформлена методика внесення до програми якості змін і
поправок під час роботи над проектом;

метод визначення досягнутих показників якості;

інші заходи, що забезпечують виконання поставлених завдань.

З метою раціональнішого виконання завдань, поставлених у програмі
якості, необхідно користуватися документально оформленими методами
управління процесами (операціями).

Для оперативного інформаційного забезпечення функціонування системи
якості застосовують протоколи якості, зокрема карти, що стосуються
проектування, контролю, випробувань, огляду та перевірки якості, аналізу
або їх відповідних результатів. Протоколи якості повинні вестися як
важливий засіб для доведення відповідності встановленим вимогам і
ефективності системи якості.

Для підтримки належного рівня ефективності функціонування системи якості
необхідно проводити регулярні перевірки і якості продукції та процесів,
і самої системи якості.

Перевірки якості повинні плануватися та виконуватися для визначення
відповідності заходів у межах системи якості, що діє в організації, та
їх результатів запланованим показникам, а також для визначення
невідповідностей (недоліків) системи якості. Всі елементи системи
підлягають регулярній внутрішній перевірці та оцінюванню залежно від
статусу та важливості перевірюваного виду діяльності. Для цього
керівництвом організації повинна бути розроблена та впроваджена
відповідна програма перевірки якості.

Програма проведення перевірки якості повинна передбачати:

підготовку планів та графіків перевірки конкретних видів діяльності та
ланок організаційної структури;

призначення персоналу, що має відповідну кваліфікацію для проведення
перевірок якості;

підготовку документально оформлених методик проведення перевірок якості,
що передбачають реєстрацію даних та складання звітів за результатами
перевірки якості і узгоджене проведення своєчасних коригувальних дій для
усунення недоліків, виявлених під час перевірки.

Крім запланованих та регулярних, можна впровадити перевірки якості ще й
в інших випадках, наприклад, після організаційних змін, отримання нових
даних про попит на ринку, звітів та повідомлень про невідповідність
продукції або процесів тощо.

Об(єктивне оцінювання функціонування системи якості, що його проводить
компатентний персонал, повинно охоплювати такі елементи системи та види
діяльності:

структуру організації;

адміністративні та робочі методики, а також методики системи якості;

персонал, обладнання та матеріальні ресурси;

робочі дільниці, операції та процеси;

виготовлювану продукцію (з метою визначення ступеня її відповідності
стандартам та технічним умовам);

ведення документації, звітності та реєстрації даних.

Персонал, що проводить перевірку елементів системи якості, не повинен
бути підпорядкований особам, які безпосередньо відповідають за конкретні
ділянки чи види діяльності, що перевіряються. Повинна бути розроблена та
документально оформлена програма перевірки якості.

Зауваження за результатами перевірки, відповідні висновки та узгоджені
плани проведення коригувальних дій повинні реєструватися та передаватися
керівництву, що відповідає за перевірену ділянку, для вживання
відповідних заходів, а також доводитися до відома вищого керівництва, що
несе головну відповідальність за якість.

Звіт за результатами перевірки повинен містити:

усі випадки невідповідностей або недоліків;

пропозиції щодо проведення своєчасних коригувальних дій.

Повинні бути оцінені і документально оформлені дані про проведення і
ефективність коригувальних дій за результатами попередніх перевірок.

Керівництво організації повинно забезпечити незалежне та регулярне
проведення аналізу системи якості. Аналіз політики та основних завдань у
сфері якості має проводитися вищим керівництвом, а аналіз видів
діяльності – керівництвом , що несе головну відповідальність за якість
конкретної продукції, та іншими особами з керівного складу із
залученням, за рішенням вищого керівництва, компатентного незалежного
персоналу.

Аналіз повинен містити обгрунтовані та всебічні оцінки таких його
об(єктів:

результатів внутрішніх перевірок різних елементів системи якості;

загальної ефективності системи якості, а також ступеня виконання
прийнятих організацією політики та завдань у сфері якості;

пропозицій щодо удосконалення системи якості відповідно до змін, що
викликані новими технологіями і концепціями якості, ринковою стратегією,
соціальними умовами та умовами навколишнього середовища.

Зауваження, висновки та рекомендації, отримані в результаті аналізу та
оцінювання системи якості, повинні документально оформлятися для
вживання необхідних заходів.

Керівництво організації повинно забезпечити впровадження такої системи
якості, яка б сприяла постійному поліпшенню якості.

Поліпшення якості досягають за допомогою заходів, що здійснюються в
масштабах усієї організації для підвищення ефективності і
результативності як діяльності організації загалом, так і кожного
процесу, а також з метою отримання вигоди для організації та її
споживачів.

Створюючи умови для поліпшення якості, слід зважати на:

сприяння ефективному стилю управління та його підтримку;

заохочення таких взаємин, ставлення та поведінки персоналу, які сприяють
поліпшенню якості;

встановлення чітко визначених завдань поліпшення якості;

сприяння підвищенню ефективності взаємодій та організації колективної
роботи;

відзначення успіхів та досягнень;

підготовку та підвищення кваліфікації персоналу з метою поліпшення
якості.

Економічні аспекти функціонування системи якості

Важливо, щоб аналіз та оцінювання ефективності системи якості
проводилися з застосуванням економічних показників. Ефективна система
якості позитивно впливає на прибуток організації як через удосконалення
процесів, процедур, операцій, знижує втрати внаслідок помилок, так і за
рахунок повнішого задоволення споживача.

Таке оцінювання та надання звітів за його результатами повинні
створювати основу для виявлення неефективних видів діяльності та
ініціювання заходів щодо внутрішнього удосконалення системи.

Для отримання даних про результати роботи усіх підрозділів за єдиним
зразком керівництву повинні надаватися звіти про функціонування системи
якості та її ефективність з застосуванням також фінансових показників.

Підхід чи підходи до фінансової звітності, що їх можуть застосувати
конкретні організації, залежать від їх структури, галузі діяльності та
досконалості їх систем якості.

Існує декілька підходів до збору, подання та аналізу економічних даних.
У стандартах на системи якості рекомендуються підходи, що наводяться
нижче в пунктах а) – в), але при цьому не виключається застосування їх
варіантів та комбінацій або інших підходів.

а) Підхід з погляду витрат на якість.

Він стосується витрат на забезпечення якості, які прийнято поділяти на
витрати, пов(язані з внутрішніми операціями, та витрати, пов(язані з
зовнішньою діяльністю.

При внутрішніх операціях елементи витрат аналізують за методикою ЗОД
(запобіжні заходи, оцінювання, дефекти).

Витрати на запобіжні заходи та оцінювання вважають капіталовкладеннями,
в той час як витрати на усунення дефектів вважають втратами. Ці витрати
мають такі складові:

на запобіжні заходи – витрати на заходи щодо попередження дефектів;

на оцінювання – витрати на проведення випробувань, контролю та
досліджень з визначення відповідності вимогам щодо якості;

внаслідок дефектів у процесі виробництва – витрати, що викликані
невідповідністю продукції вимогам якості, яка виявлена до постачання
(наприклад, пов(язані з повторним наданням послуги, переробленням,
повторним проведенням випробувань, списанням у відходи);

внаслідок дефектів, що виявлені поза виробництвом – витрати, що
викликані невідповідністю продукції вимогам якості, яка виявлена після
постачання (наприклад, пов(язані з технічним обслуговуванням та ремонтом
продукції, претензіями споживача та поверненням, відшкодуванням втрат та
знижок ціни, рекламаціями на продукцію та позовами про юридичну
відповідальність).

б) Підхід з погляду витрат на процеси.

Підхід полягає в аналізі двох витрат: пов(язаних із забезпеченням
відповідності та пов(язаних із усуненням невідповідності будь-якого
процесу. Управління кожним з цих видів витрат може стати джерелом
економії.

Ці види витрат такі:

витрати, пов(язані з забезпеченням відповідності, – це витрати на
задоволення всіх встановлених та передбачених потреб споживачів при
відсутності дефектів існуючого процесу;

витрати, пов(язані з усуненням невідповідності, – це витрати внаслідок
дефектів існуючого процесу.

в) Підхід з погляду втрат внаслідок незалежної якості.

При цьому підході розглядаються втрати у процесі виробництва та поза
виробництвом внаслідок неналежної якості, а також визначаються поточні
та довгострокові види втрат. До типових довгострокових втрат поза
виробництвом належить, наприклад, зниження збуту внаслідок незадоволення
споживача. Типові довгострокові втрати у процесі виробництва пов(язані з
низькою продуктивністю праці, поганими ергономічними показниками,
нераціональною організацією виробництва тощо. Поточні втрати пов(язані з
витратами на усунення дефектів у процесі виробництва та поза
виробництвом.

Керівництво повинно регулярно отримувати фінансові звіти про діяльність
у сфері якості для того, щоб мати можливість контролювати та
взаємозв(язувати їх з іншими економічними показниками, такими,
наприклад, як збут, товарообіг, умовно чиста продукція, з метою
прийняття обгрунтованих рішень щодо:

– оцінювання відповідності та ефективності системи якості;

– виявлення додаткових видів діяльності (процесів, процедур,
операцій), які вимагають уваги й удосконалення;

– визначення та коригування завдань у сфері якості на наступний період
та витрат на її забезпечення, поліпшення управління.

Здебільшого організації вже мають у розпорядженні дані, що входять до
складу фінансових звітів про діяльність у сфері якості, але в іншій
формі. Складання фінансових звітів про діяльність у сфері якості може
вимагати перегрупування окремих елементів таких даних з інших звітів.

Функції системи якості

Функції системи якості охоплюють усі стадії (етапи) життєвого циклу (ЖЦ)
продукції.

Ці функції можна поділити (розмежувати) так:

функції забезпечення якості, що безпосередньо виконуються в межах
загальних функцій підприємства на кожному етапі ЖЦ;

функції оперативного управління якістю (функції з коригувальних та
запобіжних дій), що пов(язані з кожним етапом ЖЦ або з сукупністю деяких
з них;

функції стратегічного управління якістю (зокрема систематичні функції
поліпшення якості), які охоплюють всі етапи ЖЦ.

3

Функції забезпечення якості

Рис. 3.2. Загальний вигляд схеми функціональної структури системи якості

Усі ці функції, виконання яких спрямоване на досягнення мети
підприємства у сфері якості, повинні бути пов(язані між собою, тобто
результати виконання кожної з них повинні використовуватися під час
виконання інших. Крім того, функції

управління як оперативного, так і стратегічного характеру повинні
упорядковуватися в так звані контури управління.

Ці контури встановлюють визначену послідовність виконання функцій
управління (процедур, операцій), відхилення від якої істотно зменшує
ефективність управління або зовсім зводить його нанівець (відбувається
так званий розрив контуру, що викликає зупинення або затримку процесів
управління).

У кожному контурі управління звичайно відокремлюють такі функції:

І – інформаційно – контрольні (зокрема функції обліку та звітності);

D – функції, пов(язані з прийняттям рішень – визначення мети, аналіз,
прогнозування, оцінювання, розроблення програм або планів;

R – функції, пов(язані з реалізацією рішень – організація, мотивація,
координування, регулювання.

Між цими групами функцій та між окремими з них повинні встановлюватися
та регламентуватися прямі та зворотні зв(язки, вибір конкретної
структури яких фіксує вибір механізму управління якістю на конкретному
підприємстві.

Спрощений вигляд схеми функціональної структури системи якості подано на
рис.3.2. До об’єктів у системі якості, котрі визначають процеси
забезпечення якості та управління нею, звичайно, належать
матеріально-технічні засоби праці (обладнання, устаткування, в тому
числі засоби контрольних вимірювань, випробувань, метрологічного
забезпечення ).

Особливо важливим об’єктом управління є професійний склад, компетенція
та діяльність персоналу (інженерного, виробничого, персоналу, що
контролює тощо) та керівництва.

Функції забезпечення якості за етапами життєвого циклу продукції

Етап “Маркетинг та вивчення ринку”

Функції системи якості:

участь в аналізі даних кон’юнктури і цін на продукцію, що проводиться
підрозділами (підприємствами) маркетингу і торгівлі;

участь у підготовці програми робіт з проектування, розроблення,
виробництва та просування до ринку продукції;

визначення поточних та перспективних потреб у виробництві продукції для
різних ринків;

періодичний аналіз контрактів;

визначення та уточнення вимог споживачів за технічними характеристиками,
номенклатурою, обсягом, вартістю та іншими умовами постачання (продажу);

узгодження вибору аналогів при обгрунтуванні комерційних пропорцій та
технічних вимог на продукцію, що пропонується;

інформування керівництва та всіх зацікавлених підрозділів про вимоги
споживача та умови ринку;

аналіз даних за результатами взаємодій з діловими партнерами, звіти про
перегляд контрактів, в т.ч. виконання партнерами ділових зобов’язань,
втрати, зумовлені недотриманням вимог договорів з боку партнерів;

участь в аналізі результатів виконання програм взаємодії зі споживачами
(замовниками) та організаціями із захисту прав споживачів.

Етап “Проектування та розроблення продукції”

Функції системи якості:

участь у плануванні проектних робіт;

аналіз вимог замовників до параметрів продукції, що призначена для
освоєння і виробництва;

узгодження з розробником вимог до продукції та номенклатури показників
її якості, що встановлюють при оціненні якості і сетифікації продукції;

узгодження із замовником та розробником вимог і критеріїв приймання та
відбракування продукції;

узгодження із замовником та розробником об’єктів і методів контролю та
випробувань продукції, виконання вимірювань;

участь в аналізі результатів випробувань розроблених зразків, проведення
дослідних та установчих партій;

узгодження з розробником технологічних вимог до виробництва продукції;

участь у роботі комісій з оцінювання технічного рівня розробок;

узгодження з розробником рівня уніфікації та стандартизації продукції і
технології, показників безпеки продукції і технології, складу
нормативно-технічної бази для підготовки та організації виробництва
продукції і контролю якості;

аналіз проекту;

перевірка проекту;

затвердження проекту.

Етап “Планування та розроблення процесів”

Функції системи якості:

аналіз наявного рівня організації робіт із забезпечення якості продукції
у виробництві та його відповідності вимогам сертифікації продукції та
системи якості;

формування складу заходів з вдосконалення рівня організації робіт із
забезпечення якості продукції;

вибір, розроблення та впровадження прогресивних технологічних процесів
та операцій;

розроблення та впровадження прогресивних засобів та процесів контролю та
випробувань, встановлення статусу продукції за результатами контролю та
випробувань;

планування та затвердження виробничих процесів, процесів монтажу та
технічного обслуговування;

оснащення виробництва необхідним обладнанням, технологічним оснащенням
та інструментом, контрольно-вимірювальними приладами, засобами
механізації та автоматизації, оргтехнікою, а також монтажним та
обслуговувальним обладнанням;

регулювання параметрів процесів;

забезпечення виконання вимог документації на всі елементи
виробничо-технологічного циклу (персонал, документацію, обладнання,
оснащення та інструмент, устаткування, системи енергопостачання,
виробниче середовище, сировину, матеріали, напівфабрикати,
комплектувальні деталі, складальні одиниці);

встановлення та підтримка методів ідентифікації продукції;

аналіз технічного рівня робіт із забезпечення якості у виробництві;

підготовка технічної документації та її доведення до відома персоналу;

перевірка підготовленості і знань персоналу;

перевірка підготовленості виробництва з: вхідного контролю та
випробувань; технології виробництва; контролю та випробувань у процесі
виробницива; остаточного контролю та випробувань; забезпечення
проведення достовірних вимірювань при контролі та випробуваннях;
відновлення та дороблення продукції; відбракування, ізоляції та
утилізації продукції неналежної якості; зберігання продукції;
маркування, пакування та постачання продукції;

атестація системи контролю та випробувань;

формування та використання фонду нормативних і нормативно-правових
документів у галузі якості;

проведення заходів з підготовки персоналу, встановлення критеріїв
виконання робіт та якості робіт.

Етап “Закупівля”

Функції системи якості:

визначення вимог до документації, креслень та замовлень на постачання
(закупівлю) продукції;

вибір прийнятних постачальників (субпідрядників);

контроль та оцінювання системи якості у постачальника (субпідрядника);

розроблення угод (умов договору) з якості продукції, яка постачається
(закуповується);

встановлення, узгодження та фіксація методів перевірки відповідності
поставки вимогам замовника;

розроблення угод (документів) з вирішення суперечливих питань щодо
якості купованої продукції;

планування та організація робіт з вхідного контролю продукції, яка
надходить від постачальника (субпідрядника), а також організація
взаємодій з постачальниками (субпідрядниками) з якості продукції;

реестрація та оцінювання даних про якість купованої продукції, ведення
претензійної роботи;

аналіз даних з претензій до постачальників (субпідрядників) стосовно
виконання договірних зобов’язань з технічних характеристик, умов
контролю та випробувань, пакування та маркування виробів;

проведення робіт з підготовки підрозділами технічно та економічно
обгрунтованих замовлень на купівлю комплектувальних виробів, сировини,

матеріалів, напівфабрикатів та іншої продукції, технологічного
оснащення, засобів контролю, а також замовлень на технічні та інші
послуги;

формування програм спільних заходів з постачальниками (субпідрядниками)
із забезпечення якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів та
комплектувальних виробів;

здійснення оперативної взаємодії з постачальниками (субпідрядниками) з
якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектувальних виробів,
обладнання, оснащення, інструменту;

періодичний аналіз та затвердження документації з виконання умов
контрактів на закупівлю.

Етап “Виробництво”

Функції системи якості:

контроль стану додержання вимог нормативної документації;

контроль виконавчої дисципліни та атестація персоналу;

забезпечення ритмічності виробництва;

проведення технічного контрорлю, випробувань, технічної діагностики на
різних стадіях виробництва продукції, в т.ч. використання статистичних
методів контролю;

систематична перевірка (контроль) стану, забезпечення точності та
стабільності технологічних процесів, дотримання технологічної
дисципліни;

впровадження сучасних інформаційних технологій профілактики та виявлення
дефектів та браку;

перевірка дотримання вимог до загальних умов виробництва (за об’єктами
та видами операцій);

оцінювання якості виготовлення продукції;

проведення технічного обслуговування та планово-попереджувальних
ремонтів обладнання;

відновлення та дороблення продукції, оснащення, інструменту, пристроїв;

проведення спеціальних заходів із забезпечення якості виготовлення
інструменту, оснащення, пристроїв, допоміжного обладнання;

проведення заходів із забезпечення якості виготовлення інструменту,
оснащення, пристроїв, допоміжного обладнання;

проведення заходів із забезпечення якості при складуванні та зберіганні
сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектувальних виробів,
обладнання, інструменту, оснащення, пристроїв;

контроль невідповідної продукції, організація та проведення
розбракування, відбракування, ізоляції та утилізації продуккції
неналежної якості, зберігання продукції до завершення процедур контролю
та випробувань;

планування та організація робіт з управління процесами: технічного
контролю та випробувань продукції; контролю технології виробництва;
технічної діагностики стану обладнання; функціонування систем
забезпечення (енергопостачання, транспорту, комунікацій); контролю стану
виробничого середовища;

проведення робіт з метрологічного забезпечення виробництва та якості
продукції;

атестація виробництва, технологічних процесів та робочих місць,
підготовка до сертифікації системи якості;

атестація обладнання, оснащення, інструменту, деталей та складальних
одиниць власного виготовлення;

організація та здійснення робіт із забезпечення якості при внутрішньому
обслуговуванні (транспортуванні проміжної внутрішньоцехової та
міжцехової продукції, оснащення, інструменту, пристроїв,
вантажно-розвантажувальних роботах);

організація та забезпечення функціонування системи обліку та оцінювання
витрат на забезпечення якості продукції;

впровадження та аналіз ефективності функціонування економічних методів
управління якістю при виробництві продукції;

проведення поточного навчання та підвищення кваліфікації персоналу;

контроль за діяльністю персоналу, здійснення заходів з його стимулювання
для забезпечення якості продукції;

інформування керівництва та підрозділів про якість продукції та стан
робіт із забезпечення якості.

Етап “Перевірка”

Функції системи якості:

вхідний контроль і випробування та контроль якості сировини, матеріалів,
напівфабрикатів, комплектувальних виробів, деталей, складальних одиниць
у процесах їх зберігання, транспортування;

контроль параметрів обладнання, оснащення, інструменту, пристроїв,
систем енергозабезпечення, систем транспортування та виробничого
середовища;

контроль стану тари та упаковки, відповідності їх параметрів вимогам
нормативних документів та договорів;

конструкторський контроль та нагляд за виробництвом;

контроль дотримання технологічної дисципліни;

метрологічний контроль та нагляд;

контроль та випробування готової продукції (за встановленими
параметрами), реєстрація результатів (оформлення протоколів);

технічна діагностика стану обладнання;

ідентифікація статусу продукції за результатами контролю та випробувань;

контроль та обслуговування контрольного, вимірювального та
випробувального обладнання;

систематичний аналіз міжцехових та зовнішніх рекламацій, причин
повернення продукції;

розроблення пропозицій із забезпечення та підвищення якості продукції.

Етап “Пакування і складування”

Функції системи якості:

проведення заходів із забезпечення якості під час транспортування,
вантажно-розвантажувальних робіт та складування продукції;

ідентифікація та простежуваність матеріалів, напівфабрикатів, деталей,
складальних одиниць, готової продукції;

очищення, зберігання та пакування продукції;

перевірка комплектності та пакування технічної і товаросупровідної
документації.

Етап “Збут та продаж”

Функції системи якості:

контроль за виконанням технічних умов відправлення продукції (за
необхідністю);

контроль за виконанням технічних умов отримання продукції;

здійснення взаємодії зі споживачем продукції та підготовка пропозицій з
усунення їх зауважень;

реєстрація та зберігання даних про якість продукції.

Етап “Монтаж та здавання в експлуатацію”

Функції системи якості:

участь у підготовці та погодженні між замовником, підприємствами
(підрозділами) торгівлі, підрозділами технічного обслуговування
технічної документації на проведення передпродажної підготовки,
встановлення та настроювання (регулювання) продукції;

передпродажна підготовка, встановлення та настроювання (регулювання)
продукції;

монтаж продукції у замовника.

Етап “Технічна допомога та обслуговування”

Функції системи якості:

участь у погодженні між розробником, замовником (підприємством торгівлі)
та підрозділами (підприємствами) технічного обслуговування нормативної
та технічної документації на проведення технічного обслуговування (у
гарантійному та післягарантійному періодах);

участь у нагляді та аналізі даних з дотримання вимог нормативної
документації з технічного обслуговування продукції;

організація технічного обслуговування.

Етап “Експлуатація”

Функції системи якості:

участь у створенні інформаційної системи та аналізі даних з дотримання
вимог нормативної та технічної документації, виявлення прихованих
дефектів, виникнення порушень та відхилень у функціонуванні продукції;

підготовка пропозицій із забезпечення та поліпшення якості продукції на
основі одержаних даних на етапах проектування, виготовлення та
експлуатації продукції.

Етап “Утилізація або вторинне перероблення після закінчення строку
служби”

Функції системи якості:

участь в узгодженні з підприємствами (підрозділами) технічного
обслуговування технічної документації та заходів з утилізації продукції
(або компонентів продукції, матеріалів);

участь у проведені заходів з утилізації продукції (або компонентів
продукції, матеріалів).

Склад функцій оперативного управління (коригувальні та запобіжні дії)

оперативний аналіз поточних даних, виявлення причин та встановлення
можливих наслідків порушень, відхилень, невідповідностей, браку,
дефектів;

оцінювання стану робіт із забезпечення якості;

розроблення, погодження та затведження заходів із профілактики та
усунення порушень, відхилень, невідповідностей, браку, дефектів;

організація та регулювання вжиття запланованих заходів;

збір та систематизація поточних даних з порушень, відхилень,
невідповідностей, що виникають у процесах виробництва, із забезпечення
якості;

контроль та облік результатів вжиття заходів;

формування звітності щодо вжитих заходів, інформування керівництва та
зацікавлених підрозділів

Склад функцій стратегічного управління (систематичної діяльності з
поліпшення якості)

аналіз та оцінювання технічного рівня і якості продукції;

аналіз та оцінювання рівня та ефективності витрат на роботи із
забезпечення якості;

аналіз та оцінювання ефективності функціонування системи якості,
задоволення потреб споживачів;

розроблення, погодження та затвердження політики в галузі якості,
стратегічних завдань (планів) та програм якості;

організація та координація робіт з виконання програм якості;

організація нормативно-технічної підготовки робіт із забезпечення якості
(в т.ч. формування фонду документів, аналіз та контроль за виконанням
вимог нормативних документів);

організація нормативно-правової підготовки робіт із забезпечення якості;

організація робіт з підготовки до сертифікації продукції та системи
якості, атестації виробництва;

організація робіт з впровадження прогресивних методів стимулювання
персоналу за забезпечення якості;

організація робіт з навчання персоналу методам забезпечення та
поліпшення якості;

контроль та облік робіт з виконання програм якості;

ведення звітності робіт у сфері забезпечення якості;

збір та систематизація інформації у галузі забезпечення якості
(методичної, економічної, технічної).

Вимоги до всіх об’єктів забезпечення та управління встановлюються у
стандартах підприємства (робочих методиках). Ці вимоги повинні бути
пов’язані між собою та з показниками функціонування системи якості. Для
встановлення складу вимог та структури їх зв’язків, що потрібно знати
при їх узгодженні, доцільно застосовувати моделі у вигляді структурних
матриць та схем, подібних тим, що описані в попередніх пунктах.

Фрагменти складу об’єктів забезпечення та управління в системі якості
наведені в табл.3.1.

Склад об’єктів забезпечення та управління в системі якості

Таблиця 3.1

Типи об’єктів Найменування об’єктів

1. Персонал (трудові ресурси) – керівний персонал (лінійні та
функціональні керівники);

– технічний персонал (інженерно-технічні працівники, економісти,
фінансисти, юристи тощо);

– виробничі контролери та робітники (основні та допоміжні робітники);

– обслуговуючий персонал.

2. Фінансові ресурси і фінансові результати види фінансових ресурсів,
зв’язаних із забезпеченням якості (за джерелами надходження,
призначенням, формою використання та ін.);

продуктивні та непродуктивні витрати, втрати та прибуток, пов’язані із
якістю продукції

3.Інформаційні ресурси нормативно-організаційні та методичні документи
(моделі та правила організаційно-економічних взаємодій);

планово-звітна документація;

організаційно-розпорядча документація;

патентна документація;

протоколи якості.

4. Технічна документація нормативна документація;

конструкторська документація;

технологічна документація;

проектна документація (розбивка цехів, схеми енергопостачання та ін.);

експлуатаційна документація (паспорти обладнання, засобів вимірювання,
контролю, випробувань, сертифікати);

ремонтна документація ;

програмна документація.

5. Оснащення інструмент, обладнання, пристрої;

засоби та системи вимірювань, випробувань, контролю, діагностики;

засоби метрологічного забезпечення;

засоби та системи автоматизації і механізації основних та допоміжних
процесів;

засоби та системи автоматизації управління та зв’язку, засоби
оргтехніки;

засоби інфраструктурного обслуговування (транспортні засоби, складське
обладнання, тара);

засоби охорони праці та протипожежної безпеки;

енергоносії та системи енергопостачання;

виробничі умови (будівлі та споруди, виробничі площі, виробниче
середовище та ін.)

6. Предмети та продукти праці сировина і матеріали;

комплектувальні вироби, напівфабрикати, запчастини;

проміжні (ті, що обробляються) продукти праці (деталі, складальні
одиниці, блоки, агрегати);

кінцеві продукти праці (продукція, відходи).

7. Процеси процеси управління;

процеси основної виробничої діяльності;

допоміжні процеси та процеси обслуговування.

Нормативні документи в системі якості

Функціонування системи якості базується на застосуванні нормативних
документів, які встановлюють методи, норми, правила та порядок виконання
процедур як технічного, так і організаційного, економічного та
юридичного характеру.

Весь комплекс документів складається з двох основних частин:

документи, дія яких поширюється на діяльність підприємства зовні
(закони та законодавчі акти країни, нормативні акти уряду, державні
стандарти тощо);

документи, які регламентують діяльність у сфері якості за правилами,
встановленими самим підприємством: настанови з якості, стандарти
підприємства (робочі методики).

Власні нормативні (регламентуючі) документи підприємства у сфері якості
повинні як відображати функціональну та організаційну структуру системи
якості (тобто зв’язки між функціями, розподіл функцій між підрозділами
тощо), так і бути узгодженими між собою щодо вимог до об’єктів
регламентації (стандартизації), при цьому, природно, не повинні вступати
у протиріччя із зовнішніми нормативними документами.

Структуру внутрішніх нормативних документів підприємства з систем якості
доцільно будувати з таких основних груп:

(1) – настанови з якості, які регламентують склад, структуру та загальні
правила функціонування системи якості;

(2) – стандарти підприємства, пов’язані з внутрішніми вимогами до
проміжної та кінцевої продукції, до її контролю (випробувань, аналізу),
маркування, етикетування, пакування, супроводжувальної та іншої вихідної
документації;

(3) – стандарти підприємства на функції забезпечення та управління
якістю (за внутрішніми етапами);

(4) – стандарти підприємства на функції, пов’язані з участю підприємства
у підготовці до експлуатації, з експлуатацією, технічним обслуговуванням
та утилізацією продукції, розгляданням претензій споживачів тощо;

(5) – стандарти підприємства, що встановлюють вимоги до об’єктів
забезпечення та управління (вхідні компоненти процесів, оснащення,
документація, персонал, інформація тощо).

Виробництво або

надання послуг

Типові стадії життєвого циклу

продукції

Маркетинг та

вивчення ринку

Проектування та

розроблення продукції

Планування та

розроблення процесів

Закупівля

Утилізація або вторинне

переробленняпісля закінчення

терміну служби

Експлуатація

Технічна допомога та обслуговування

Монтаж та здавання

в експлуатацію

Перевірка

Пакування та складування

Збут та продаж

D

R

I

1

Функції стратегічного управління (систематична діяльність з поліпшення
якості)

D

R

I

2

Функції оперативного управління (коригувальні та запобіжні дії)

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019