.

Метрологічна перевірка (МП) засобів вимірювальної техніки (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1822
Скачать документ

Реферат на тему:

Метрологічна перевірка (МП) засобів вимірювальної техніки

Загальні положення

Метрологічну перевірку (державну та відомчу) засобів вимірювальної
техніки здійснюють з метою встановлення або підтвердження придатності
ЗВТ до застосування.

Державну метрологічну перевірку ЗВТ виконують органи державної МС.
Відомчу метрологічну перевірку ЗВТ виконують МС підприємств і
організацій, об’єднань підприємств міністерств та інших центральних
органів державної виконавчої влади (далі відомчі МС).

Державній метрологічній перевірці підлягають зразкові ЗВТ, які
використовуються: у галузі охорони здоров’я; при здійсненні заходів щодо
захисту довкілля, охорони праці і техніки безпеки; при геодезичних і
гідрометеорологічних роботах; при розрахунках із покупцями, а також
операціях, що містять всі види торгівельної діяльності, пов’язані з
визначенням кількості товару або послуг; при обліку матеріальних
ресурсів (електричної та теплової енергії, газу, нафтопродуктів тощо);
при проведенні податкових митних і поштових операцій; при проведенні
експертиз (зокрема, за дорученням державних органів); при реєстрації
національних і міжнародних спортивних рекордів, а також при виконанні
робіт, пов’язаних з обов’язковою сертифікацією продукції.

ЗВТ, які не підлягають державній метрологічній перевірці, перевіряються
відомчими МС.

Результати метрологічної перевірки, проведеної в інших країнах, можуть
визнаватися чинними відповідно до укладених міжнародних договорів (угод)
або за рішенням Держстандарту України.

ЗВТ визнаються придатними до застосування протягом міжперевірного
інтервалу, якщо результати метрологічної перевірки підтверджують їх
відповідність метрологічним і технічним вимогам до даного ЗВТ,
встановленим у нормативних документах чи технічній документації.

Державна метрологічна перевірка виконується органами державної МС, які
одержали дозвіл у Держстандарті України на право її виконання.

В обгрунтованих випадках право державної метрологічної перевірки ЗВТ
може бути надане Держстандартом України іншим державним підприємствам,
установам та організаціям за поданням територіальних органів
Держстандарту України.

Відомча метрологічна перевірка, якщо вона проводиться для інших
підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів
підприємницької діяльності, здійснюється за умови одержання відповідного
дозволу (ліцензії) в органах державної МС.

Службові особи органів державної МС, які виконують метрологічну
перевірку (державні перевірники), а також перевірники – працівники
відомчих МС, що здійснюють свою діяльність, підлягають обв’язковій
атестації. Порядок атестації встановлюється Держстандартом України.

ЗВТ, що використовуються для спостереження за зміною величин без оцінки
їх значень в одиницях фізичних величин, з ненормованою точністю (як
індикатори), а також ЗВТ, що використовуються лише як навчальні,
метрологічній перевірці не підлягають. На такі ЗВТ та їх експлуатаційні
документи повинні бути позначені відповідною позначкою “І” або “У”.
Контроль за придатністю таких ЗВТ до застосування здійснюється в
порядку, встановленому підприємством або обумовленому в правилах їх
експлуатації.

ЗВТ, які використовуються у вимірювальних каналах
інформаційно-вимірювальних систем та автоматизованих систем керування,
можуть окремо не перевірятися, якщо це передбачено нормативними
документами або технічною документацією.

ЗВТ, які є власністю громадян і не використовуються при здійсненні
підприємницької діяльності, можуть бути перевірені органами державної
або відомчої МС за заявкою власника.

Види метрологічних перевірок.

ЗВТ проходять первинну, періодичну, позачергову, інспекційну і
експертну метрологічну перевірку.

Первинна метрологічна перевірка

Первинній МП підлягає кожен екземпляр ЗВТ.

Допускається вибіркова первинна метрологічна перевірка ЗВТ, якщо це
передбачено відповідними нормативними документами або технічною
документацією. Позитивні результати вибіркової метрологічної перевірки
поширюються на всі ЗВТ з партії, яка перевіряється.

Первинну метрологічну перевірку проводять:

на місці виготовлення (ремонту) ЗВТ;

на місці застосування ЗВТ;

частково на місці виготовлення (ремонту) і частково на місці
застосування ЗВТ;

на території органу державної МС або відомчої МС.

Місце метрологічної перевірки визначають органи МС, які її здійснюють.

Державну первинну метрологічну перевірку ЗВТ при випуску з виробництва
і ремонту здійснюють органи державної МС на контрольно-перевірних
пунктах підприємств, які випускають або ремонтують ЗВТ.

Державна первинна метрологічна перевірка ЗВТ, які випускаються з
виробництва або ремонту, а також тих, що ввезені з-за кордону,
здійснюється за письмовою заявкою, яка повинна бути підписана
відповідальною особою заявника.

Періодична метрологічна перевірка.

Періодичній метрологічній перевірці підлягає кожен ЗВТ (якщо періодична
МП передбачена для ЗВТ даного типу). ЗВТ, які знаходяться на
довгостроковому зберіганні, можна не піддавати періодичній МП.

Періодична МП може здійснюватись на території користувача ЗВТ, органу
державної МС або відомчої МС.

Місце метрологічної перевірки вибирає користувач за погодженням з
відповідним органом МС, виходячи з економічних факторів та можливості
транспортування ЗВТ, що перевіряються, і зразкових ЗВТ.

Міжперевірочний інтервал встановлюється при затвердженні типу або при
метрологічній атестації ЗВТ.

Органи МС (державної та відомчої) повинні проводити облік та аналіз
результатів періодичної МП. На їх підставі органи державної МС можуть
приймати рішення, а відомча МС – давати користувачу рекомендації щодо
зміни міжперевірочного інтервалу.

Якщо власник ЗВТ не згідний з рішенням органу державної МС щодо зміни
міжперевірочного інтервалу, він може звернутися до відповідної Головної
організації з виду вимірювань, яка приймає остаточне рішення на підставі
поданих матеріалів.

Періодичну державну МП проводять у календарні терміни, встановлені
графіком метрологічної перевірки ЗВТ, або за заявкою користувачів ЗВТ.

Порядок складання і погодження графіків державної метрологічної
перевірки ЗВТ встановлює Держстандарт України.

Відомчу МП проводять відповідно до порядку, встановленого користувачем
ЗВТ.

Державна метрологічна перевірка ЗВТ повинна забезпечуватись органами
державної МС безвідмовно (відповідно до погодженого графіка).

У разі відсутності умов, необхідних для здійснення МП, керівник
територіального органу державної МС зобов’язаний вказати інший
найближчий орган державної МС або підприємство, яке може виконати МП.

ЗВТ повинні подаватись на МП підготовленими відповідно до нормативних
документів та технічної документації, разом з експлуатаційною
документацією та, в разі необхідності, свідоцтвом про останню МП, а
також необхідними комплектувальними пристроями.

Час перебування ЗВТ в стаціонарних перевірних лабораторіях за умови їх
подання відповідно до графіка державної МП, не повинен перевищувати 15
робочих днів (за винятком ЗВТ, тривалість МП яких перевищує цей строк).

Якщо ЗВТ призначений для вимірювання (відтворення) декількох фізичних
величин або мав декілька діапазонів вимірювання, але використовується
для вимірювання (відтворення) меншого числа величин, або на меншому
числі діапазонів, то за рішенням головного метролога чи іншої
відповідальної особи підприємства при періодичній МП таких ЗВТ
дозволяється не перевіряти їх на відповідність тим вимогам, які не
стосуються використовуваних величин та діапазонів.

У таких випадках на ЗВТ повинен бути нанесений чіткий напис або умовна
позначка, які визначають особливості їх застосування. Відповідний запис
повинен бути зроблений в експлуатаційних документах та у свідоцтві про
МП.

Якщо процедура відомчої МП не може бути виконана у повному обсязі
відомчою МС, то дозволяється за погодженням з територіальним органом
державної МС, виконувати МП в повному обсязі послідовно відомчою МС і
територіальним органом державної МС з оформленням результатів відомчою і
державною МС.

Якщо до органу державної МС звертається користувач із заявою про МП
ЗВТ, що не підлягають державній МП, то відповідний орган зобов’язаний
прийняти такі ЗВТ на МП або вказати найближчий орган державної або
відомчої МС, що може виконати МП.

Позачергова метрологічна перевірка

Позачергова МП здійснюється у таких випадках:

за потреби пересвідчитись у придатності ЗВТ до застосування;

при пошкодженні відбитку перевірочного тавра або втраті свідоцтва, яке
підтверджує проходження ЗВТ первинної або періодичної МП;

при застосуванні ЗВТ, як комплектувальних в разі закінчення половини
міжперевірочного інтервалу;

у випадку продажу (відправки) споживачу ЗВТ після закінчення половини
міжперевірочного інтервалу.

Інспекційна метрологічна перевірка

Результати інспекційної МП відображають в акті проведення державного
метрологічного нагляду.

Інспекційну МП проводять у присутності представників підприємства, яке
перевіряється.

За рішенням інспектора інспекційну МП можна проводити не в повному
обсязі, передбаченому нормативними документами або технічною
документацією.

Експертна метрологічна перевірка

Експертну МП проводять органи державної МС за письмовою заявою
державних органів (суду, прокуратури та інших) у разі виникнення спірних
питань, щодо метрологічних характеристик, придатності до застосування і
правильності експлуатації ЗВТ. У заяві повинні бути зазначені предмет,
мета експертної МП і причина, що викликала необхідність її проведення.

При проведенні експертної МП ЗВТ, за потреби, можуть бути присутні
заявники, а також представники зацікавлених сторін.

За результатами експертної МП складають висновок, який затверджується
керівником органу державної МС і направляється заявникові. Один
примірник висновку повинен зберігатися в органі державної МС, який
проводив експертну МП.

7.3. Організація і порядок проведення метрологічної перевірки.

Підприємства, установи і організації, а також громадяни – суб’єкти
підприємницької діяльності, які випускають ЗВТ з виробництва і ремонту
чи їх експлуатують, або володіють ними з метою експлуатації у сферах, на
які поширюється державний метрологічний нагляд, зобов’язані своєчасно
подавати ЗВТ на державну МП.

Перелік ЗВТ, що перебувають в експлуатації та підлягають державній МП,
складає користувач і погоджує його з органом державної метрологічної
служби.

Метрологічну перевірку ЗВТ органи державної МС можуть здійснювати:

у стаціонарних та пересувних перевірних лабораторіях;

безпосередньо на підприємствах шляхом відрядження державних спеціалістів
на ці підприємства.

При проведенні державної метрологічної перевірки ЗВТ на місцях їх
виготовлення, ремонту або експлуатації підприємства повинні:

забезпечувати, в необхідних випадках, доставку ЗВТ та допоміжних
засобів, які належать органам державної МС, до місця МП і назад;

надавати допоміжний персонал та приміщення, необхідні для проведення МП;

забезпечувати в необхідних випадках зберігання зразкових ЗВТ вимірювань,
які належать органам державної МС;

надавати, в разі обслуговування підприємства пересувною перевірною
лабораторією, місце стоянки та забезпечувати її вмикання до мереж
електро-, газо- і водопостачання, каналізації, а також забезпечувати її
збереження.

Підприємства, що випускають ЗВТ з виробництва або ремонту, а також їх
експлуатують, державну МП яких необхідно проводити, відповідно, на
місцях виготовлення, ремонту або експлуатації із застосуванням
стаціонарних зразкових ЗВТ, повинні мати зазначені зразкові ЗВТ та
надавати їх у розпорядження органів державної МС.

ЗВТ, відомча МП яких не може бути забезпечена підприємством, подають на
МП в органи державної МС або відомчої МС іншого підприємства, якому
право проведення надане органами державної МС.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019