.

Соціологічний кросворд (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
8 10117
Скачать документ

Реферат

Соціологічний кросворд

Тема 1: Соціологія як наука. Предмет, структура та функції соціології

1) освіта

описова

соціологія

Вебер

Німеччина

емпіричний

народ

історизм

об’єктивність

відносини

Тема2: Виникнення і становлення соціології як самостійної науки

християнство

балади

Монтеск’є

Відродження

Бели

Юнг

Мід

Віко

утопічний

епос

Тема 3: Соціологічна думка України

Шаповал

Цимбалістий

Нестор

Волович

„Апокрисис”

Франко

Вовк

„Суспільство”

Женева

„Енеїда”

Орлик

Янів

Тема 4: Соціологія особистості. Особистість у системі соціальних
зв’язків

соціалізація

холерик

елементарна

обміну

традиційний

контроль

особистість

Фройд

індивідуальність

Хофман

Тема 5: Соціальні конфлікти

цінності

деструктивна

ухилення

запобігання

конфлікт

Пірен

дискомфорт

Маркс

інцидент

нормотворення

Тема 6: Соціологія праці. Особливості медичної праці

суб’єктивні

індустріальна

гігієна

управління

класичний

потреби

Блаунер

шлюб

Ліпп

Тема 7: Програма та основні методи соціологічних досліджень

Гінсперг

лонгітюдне

анкетування

разове

Галсі

Щепанський

вибірка

1) Процес становлення особистості, засвоєння нею вимог суспільства та
набуття соціально-значущих характеристик свідомості та поведінки
(Соціалізація).

2) Яка релігія стала державною в 325 р. н.е. у Римі (Християнство).

3) Один з 3-ох аспектів, який впливає на конфлікт (Цінності).

4) Які чинники є складовими соціального процесу – мотивації?
(Суб’єктивні).

5) Складова духовного життя (Освіта).

6) Ініціатор заснування у Празі в 1923р. Українського соціологічного
товариства (Шаповал).

7) Функція соціології, в основі якої лежить опис досліджень у формі
наукових праць (Описова).

8) Англійський соціолог, який вважав, що соціолог, як і будь-який інший
учений має подвійний обов’язок перед суспільством: дослідити істину
заради неї самої і використати знання для людського блага (Гінсберг).

9) Яка соціальна дисципліна названа за традиціями західної соціології,
але є практично соціологією праці (Індустріальна).

10) Наука про громадське суспільство (Соціологія).

11) Український психолог, соціолог, який досліджував психічну структуру
українського характеру, виділив: „матріархатність” української родини як
найважливіший фактор формування національної психіки (Цимбалістий).

12) Цей різновид повторного дослідження ще називають панельним
(Лонгітюдне).

13) Автор літопису „Повість минулих літ” (Нестор).

14) Функція конфлікту, коли ситуація погіршується , виникає ймовірність
стресів (Деструктивна).

15) Стиль поведінки, коли людина уникає конфліктів (ухилення).

16) Тип темпераменту, який належить до гармонійного типу особистості
(холерик).

17) Метод соціологічного дослідження, який засновується на
висловлюваннях окремих осіб (Анкетування).

18) Психопрофілактика мови, спілкування та поведінки людини
(Запобігання).

19) Слово латинського походження, що означає зіткнення, протиборство,
ворожнечу (Конфлікт).

20) Предмет несоціологічної науки, який вивчає і оцінює чинники,
пов’язані з робочим місцем, які можуть призводити до захворювань
(Гігіна).

21) Німецький соціолог, який займався сферою духовного життя (Вебер).

22) Форма пояснення соціальної реальності; були характерні для країн
Північної Європи (Балади).

23) Частина об’єктів генеральної сукупності, яка відібрана за допомогою
спеціальних прийомів для отримання інформації про всю сукупність у
цілому (Вибірка).

24) Представник Харківської соціологічної сучасної школи (Волович).

25) Твір Філарета, важливе джерело протосоціологічної думки
(„Апокрисис”).

26) Представник географічної течії, який у своїй праці „Дух законів”
проповідує існуючі реальні соціальні закони (Монтеск’є).

27) Український соціолог, яка очолює кафедру конфліктології інститут
соціології (Пірен).

28) Український мислитель кінця ХІХ – початку ХХ ст., який в ряді праць
„прагнув проаналізувати генезу творення людської суспільності” і держави
(Франко).

29) Яка епоха принесла критично раціональний підхід до вивчення
суспільних явищ (Відродження).

30) Дослідження, яке дає інформацію про стан об’єкта аналізу, про
кількісні характеристики якогось явища або процесу в момент його
вивчення (Разове).

31) Інтуїтивне жіноче відчуття того, що щось тут не так, хоча до кінця
незрозуміле (Дискомфорт).

32) Британський соціолог, професор соціальних і адміністративних
досліджень в Оксфордському університеті (Галсі).

33) Країна, у якій соціологія виникла з економіки (Німеччина).

>

J

.

>

?

?

AE

U

oe

2

F

b

t

¦

A

O

o

ичний діяч, який досліджував розвиток етнологічних спільнот і таких
соціальних інститутів як наука, релігія і сім’я (Вовк).

35) Поняття, яке є більш загальним, ніж поняття „керівництво”
(Управління).

36) Американський соціолог, який вивчав питання постіндустріального
суспільства (Белл).

37) Соціолог, який вивчав людські цінності, етичні норми, належить до
вчених кінця ХХ ст. (Юнг).

38) Американський соціолог, який розробив теорію символічного
інтеракціоналізму (Мід).

39) Одна з форм контролю, про які вказував Род жер Парк (елементарна).

40) Перший етап становлення соціології праці й управління (Класичний).

41) Польський соціолог, який вводить і аналізує нові категорії, поняття,
терміни, необхідні як для розробки соціальних теорій, так і для опису
емпірично отриманого матеріалу (Щепанський).

42) Перший і єдиний український соціологічний часопис, який видавав
Український інститут громадознавства у Празі („Суспільство”).

43) Місто, в якому Подолинський мандрував пр. „Ремесла і хвабрики на
Україні” (Женева).

44) Один із суб’єктивних чинників (Потреби).

45) Італійський філософ, представник філософської течії, який виклав
теорію соціологічної думки (Віко).

46) Теорія, автором якої є Дж. Хоманс (Обміну).

47) Тип особистості, для якого характерне середнє включення у соціальне
середовище, невелике коло друзів (Традиційний).

48) Основний соціальний інститут, який сприяє дотриманню норм і правил
поведінки людини (контроль).

49) Соціалізм, один з груп поглядів доби Нового часу (Утопічний).

50) Форма відображення реальності, в центрі якої була людина (Епос).

51) Твір Котляревського періоду Відродження („Енеїда”).

52) Соціолог, який внаслідок наукових досліджень доходить висновку, що
причина відчуження – не самі умови праці, а соціальні структури, які
формуються у різних трудових обставинах (Блаунер).

53) Рівень соціального знання, який відповідає на питання що?
(Емпіричний).

54) Складова формули розв’язку громадського суспільства (Народ).

55) Автор Конституції 1710р. (Орлик).

56) Український психолог, соціолог, який викладав в Українському
католицькому університеті в Римі (Янів).

57) Принцип дослідження соціальних процесів, який дає можливість взяти
досвід з минулого і обґрунтувати сучасний стан речей (Історизм).

58) Вчений, який займався питаннями соціальних конфліктів (Маркс).

59) Вивчення справжніх, реальних незалежних від людини закономірностей,
які допомагають вивчати соціальні процеси людського розвитку
(Об’єктивність).

60) Соціальна форма відносин між чоловіком і жінкою, яка історично
змінюється (шлюб).

61) Дрібне зіткнення, яке породжує тимчасовий неспокій, тривогу або
роздратування (Інцидент).

62) Соціолог, який вніс значний внесок в соціологію культури (Ліпп).

63) Носій соціологічних якостей та рис, які формуються в індивіда
(Особистість).

64) Автор психоаналітичної теорії (Фройд).

65) Сукупність рис, які відрізняють одного індивіда від іншого
(Індивідуальність).

66) Функція соціальних конфліктів, коли конфлікт сприяє утворенню нових
норм (Нормотворення).

67) Об’єкт соціології на думку американських вчених (Відносини).

68) Автор теорії управління враженнями (Хофман).

1. Соціалізація 46. ОбмінУ

2. ХристиянствО 47. Традиційний

3. Цінності 48. КонтролЬ

4. Суб’єктивнІ 49. Утопічний

5. Освіта 50. ЕпоС

6. ШаповаЛ 51. Енеїда

7. Описова 52. БлаунеР

8. ГінсберГ 53. Емпіричний

9. Індустріальна 54. НароД

10. СоціологіЯ 55. Орлик

11. Цимбалістий 56. ЯніВ

12. ЛонгітюднЕ И

13. Нестор Щ

14. ДеструктивнА 57. Історизм

15. Ухилення 58. МаркС

16. ХолериК 59. Об’єктивність

17. Анкетування 60. ШлюБ

18. ЗапобіганнЯ 61. Інцидент

19. Конфлікт 62. ЛіпП

20. ГігієнА 63. Особистість

21. Вебер 64. ФройД

22. БаладИ 65. Індивідуальність

23. Вибірка Б

24. ВоловиЧ 66. НормотвореннЯ

25. Апокрисис 67. Відносини

26. Монтеск’Є 68. ХофмаН

27. Пірен

28. ФранкО

29. Відродження

30. РазовЕ

31. Дискомфорт

32. ГалсІ

33. Німеччина

34. ВовК

35. Управління

36. БелЛ

37. Юнг

38. МіД

39. Елементарна

40. КласичниЙ

41. Щепанський

42. СуспільствО

43. Женева

44. ПотребИ

45. Віко

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020