.

Соціологічні погляди Спенсера (курсова робота)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
5 8726
Скачать документ

Курсова робота з соціології

на тему:

Соціологічні погляди Спенсера

ЗМІСТ

Вступ

1. Філософська система Герберта Спенсера

2. Предмет, задачі і проблематика соціології.

3. Схожість і відмінності «соціального організму» і біологічного

4. Класифікація і типологія еволюційних процесів.

5. Політичні погляди Герберта Спенсера

6. Внесок в соціологію Г.Спенсера

Висновок

Література

Вступ

Ідея прогресу, що розробляється спочатку в соціальній філософії, одержує
поступово природничонаукове підтвердження. Особливе значення в цьому
плані мала концепція еволюційного розвитку в біології. Після виходу у
світ робіт Ч. Дарвіна ідея еволюціонізму міцно затверджується у
філософії і науці, стимулюючи формування нових дослідницьких програм і
методологічних установок. Проникає ця ідея і в соціологію, визначаючи
теоретичний статус науки, що зароджується, акцентуючи увагу дослідників
на генетичному поясненні явищ, що вивчаються. В цій своїй спрямованості
соціологія тісно стулялася з історичними дисциплінами, націленими на
вивчення первісних формацій, етнографії, фольклору і т.д. Тому як
представники цього напряму в соціології виступали не тільки чисті
соціологи, але і ряд видних фахівців в області допоміжних дисциплін
історії. Але яку б перевагу емпіричному матеріалу не віддавали
дослідники, всі вони дотримувалися більш менш однозначної теоретичної
установки, а саме прагнули встановити загальні закони еволюції, що і
дозволяє віднести їх до прихильників еволюціонізму. Такими, зокрема, є
Люіс Г. Морган (1818-1881), Джон Ф. Макленнон (1827-1881), Іоган И.
Боховен (1815-1887), Едвард Б. Тайлор (1832-1917), Джеймс Фрезер (1854-
1941). Але особливе значення в пропаганді ідей еволюціонізму зіграли
роботи Р. Спенсера. Герберт Спенсер (1820-1903) – видатний англійський
філософ і соціолог.

Спенсер відрізнявся незвичайною ерудицією і працездатністю. Залишена ним
спадщина величезна. Фундаментальна десятимлосна праця, задумана як
енциклопедичний синтез всіх наук на принципах еволюціонізму, була
опублікована в 1862-1896 роках. Ця праця включала: «Основні початки»
(1862), «Підстави біології» (1864-1867), «Підстави психології»
(1870-1872), тритомна праця «Підстави соціології» (1876 1896),
«Соціологія як предмет вивчення» (1903), «Підстави етики» (1879-1893).

Творчість Спенсера з найбільшою повнотою утілила основні ідеї
еволюціонізму, зробило великий вплив на інтелектуальну атмосферу тієї
епохи. Теоретичні погляди Спенсера формувалися головним чином під
впливом досягнень природних наук, все частіше за тих, що зверталися до
ідеї еволюції. Так, зокрема, Спенсер високо оцінив «Походження видів» Ч.
Дарвіна. Великий вплив на Спенсера надали також праці А. Смита і Р.
Мальтуса, англійських утилітаристів, що проповідували ідеї радикального
буржуазного лібералізму і індивідуалізму. Дотримуючись крайньої версії
лібералізму, Спенсер гаряче захищав принципи індивідуальної свободи і
свободи конкуренції. Всяке втручання в природний хід подій, тим більше
соціальне планування, на думку Спенсера, приводить лише до біологічної
звироднілості, заохоченню «гірших за рахунок кращих». Спенсер виступав
за обмеження ролі держави в суспільному житті аж до відмови бідним в
допомозі або турботі про виховання дітей. Критикував він і колоніальну
експансію, оскільки вона веде до посилення державної бюрократії.

1 Філософська система Герберта Спенсера

Основні ідеї «синтетичної філософії» Спенсера звучать зараз як
анахронізм, але свого часу вони були популярні. Серед еволюціоністів
лише Спенсер зробив спробу створення всеохоплюючі філософської системи.
Фундаментальні положення Спенсер формулює в термінах механіки: речовина,
рух, сила. З цих абсолютно загальних положень (закону постійності
речовини і сили) виводиться закон еволюції. Ідея загальної еволюції –
центральний пункт світогляду Спенсера. Всі його зусилля були направлені
на обгрунтовування цієї ідеї.

Еволюція будь-якого об’єкту характеризується переходом від незв’язності
до зв’язності, від однорідного до різнорідного, від невизначеності до
визначеності. Спенсер пропонує наступне визначення центрального поняття
своєї філософської системи: «Еволюція є інтеграція речовини, яка
супроводиться розсіянням руху і протягом якої речовина переходить із
стану невизначеної, незв’язної однорідності в стан певної зв’язної
різнорідності, а збережене речовиною рух зазнає аналогічне
перетворення». Межа, за яку еволюція не може перейти, – рівновага
системи.

У разі порушення рівноваги починається розпад, який з часом переходить в
новий еволюційний процес. Все, що існує, проходить через цей цикл
розвитку і розпаду.

Спенсер виділяє три види еволюційних процесів: неорганічний, органічний
і надорганічний. Всі вони підкоряються загальним законам. Проте
специфічні закони вищих фаз не можуть бути зведений до законів низьких
фаз. Так, в надорганічній еволюції виступають явища, які не
зустрічаються в неорганічному і органічному світі. Суспільство – частина
природи, і в цьому значенні такий же природний об’єкт, як і будь-хто
інший, воно не створено штучно, в результаті «суспільного договору» або
божественної волі. Спенсер розділяє уявлення Гоббса про те, що людина в
природному стані «значною мірою антисоціальний». Людина стає соціальною
істотою в ході тривалої еволюції первісних співтовариств в надорганічні
соціальні системи. Як і Мальтус, головним чинником соціогенеза він рахує
чисельне зростання популяції, потрібно для виживання і пристосування
соціальної організації, яка у свою чергу сприяла виробленню і розвитку
соціальних відчуттів, інтелекту, трудових навиків. Суть і зміст цієї
природної еволюції – соціалізація людини.

На цій основі він переходить від загального розгляду ідеї еволюції до
характеристики суспільного розвитку. Соціологія завершує філософську
систему Спенсера.

2 Предмет, задачі і проблематика соціології

Програма соціології Спенсера висловлена в. «Підставах соціології». Тут
вперше даний систематичний виклад предмету, задач і проблематики нової
суспільної науки. Ця книга була перекладена на багато мов, сприяла не
тільки розробці, але і пропаганді соціології.

Спенсер надає значну увагу обгрунтовуванню самої можливості соціології
як науки, піддає критиці численні аргументи її супротивників. Соціологія
можлива вже тому що суспільство – частина природи і підкоряється закону
«природної причинності». Спенсер спростовує не тільки теологічні
уявлення про суспільство, але і теоретиків «вільної волі», філософів, що
приписували вирішальну роль в історії «видатним мислителям»,
«суспільному договору», висуваючих на перший план суб’єктивні чинники
або указуючих на відсутність повторюваності в суспільному житті. «Конт
пропонує описувати необхідну і реальну філіацію ідей, – пише Спенсер. –
Я пропоную описувати необхідну і реальну філіацію речей. Конт претендує
на те, щоб пояснити генезис наших знань про природу. Моя мета –
пояснити… генезис явищ, що становлять природу. Одне суб’єктивно, інше
об’єктивно» [98. Vol. 2. Р. 570). Історія, на думку Спенсера, не є
продуктом свідомої творчості соціальних груп або окремих осіб, навпаки,
сама діяльність, її мета і наміри повинна отримати природне
обгрунтовування в законах соціальної еволюції. Посилання на
неповторність і унікальність історичних подій спростовуються очевидною
статистичною регулярністю повсякденних вчинків людей, до того ж
абсолютної повторюваності в світі немає взагалі.

Задача соціології, по Спенсеру, – вивчення масових типових явищ,
соціальних фактів, що розкривають дію загальних законів еволюції,
процесів, що скоюються незалежно від волі окремих осіб, їх
індивідуальних властивостей і суб’єктивних намірів. Цим соціологія
відрізняється від історії, яку цікавлять конкретні факти. Заперечення
соціології, затверджує Спенсер, часто походить від змішень двох груп
явищ: масових, типових, повторюються і індивідуальних, випадкових,
одиничних.

Роздумуючи про специфіку соціології, Спенсер виділяє об’єктивні і
суб’єктивні труднощі соціального пізнання. Соціологічні факти не можна
зміряти за допомогою приладів, спостерігати під мікроскопом. Їх можна
встановити лише опосередковано, шляхом порівняння безлічі даних.
Соціальні факти для Спенсера – це такі явища, в яких виявляються
еволюційні процеси, наприклад диференціація структури і функцій,
ускладнення політичної організації і т.п.

Для розуміння спенсеровського визначення предмету соціології велике
значення має його концепція соціальних інститутів.

Спенсер не дає строгого визначення цього центрального поняття своєї
теоретичної системи. Але з контексту його робіт виходить, що соціальні
інститути – це механізми самоорганізації сумісного життя людей.
Соціальні інститути забезпечують перетворення асоціального за природою
людини в соціальну істоту, здібну до сумісних колективних дій. Інститути
виникають в ході еволюції крім свідомих намірів або «суспільного
договору» як відповідь на зростання чисельності популяції; згідно
загальному закону – приріст маси приводить до ускладнення структури і
диференціацію функцій. Соціальні інститути – органи самоорганізації і
управління, а оскільки основна властивість будь-якого організму –
взаємодія його частин, то головна задача соціології полягає у вивченні
синхронної взаємодії соціальних інститутів. Ідея соціальних інститутів
як структурних елементів суспільства оформилася задовго до Спенсера, але
він перетворив її на цілісну концепцію, що зробила значний вплив на
розвиток проблематики і методів соціології.

Як і Конт, Спенсер починає з сім’ї, браку, проблем виховання (домашні
інститути), відтворює етапи еволюції сім’ї від неврегульованих відносин
між підлогами до моногамії, розкриває взаємозв’язок між типом
суспільства і типом сім’ї, досліджує зміни внутрісімейних відносин, що
відбуваються під впливом соціального прогресу.

Наступний тип соціальних інститутів Спенсер позначив як обрядові, або
церемоніальні. Останні покликані регулювати повсякденну поведінку людей,
встановлюючи звичаї, обряди, етикет і т.п. Обрядові інститути виникають
раніше інших і продовжують діяти в будь-якому суспільстві як необхідний
елемент соціальної організації, особливе, і часто гіпертрофоване,
розвиток вони одержують в мілітаризованому суспільстві.

Третій тип інститутів – політичні. Їх появу Спенсер пов’язував з
перенесенням внутрішньогрупових конфліктів на сферу конфліктів між
групами. Він був переконаний в тому, що конфлікти і війни зіграли
вирішальну роль в становленні політичної організації і класової
структури суспільства. Класи виникли не в результаті завоювання одних
народів іншими, а як наслідок підкорення внутрішньої організації
суспільства задачам війни. Війна розділила первісні групи на вождів
(керівників) і пасивних виконавців їх волі, на воїнів і селян, сприяла
зростанню майнової нерівності, зажадала створення політичних інститутів,
тобто центральних органів влади, армії, поліції, суду і т.п. На основі
традиції формувалося право, зміцнення інституту власності привело до
появи податкової системи. Спільність функцій, які виконує будь-яка
політична організація, породжує схожість соціального пристрою різних
суспільств. Війна і праця – ті сили, які створюють державу, причому на
початкових етапах роль насильства і військових конфліктів була
вирішальною, оскільки потребу оборони або завоювання якнайбільше
об’єднують і дисциплінують суспільство. В подальшому об’єднуючою силою
стають суспільне виробництво, розподіл праці, пряме насильство
поступається місцем внутрішньому самообмеженню. Спенсер був прихильником
обмеження ролі держави в сучасному суспільстві, оскільки сильна держава
неминуче веде до обмеження індивідуальної свободи. Ще в своїй ранній
роботі «Соціальна статика» він сформулював закон «рівної свободи»,
згідно якому кожна людина вільна робити все, що він хоче, якщо він не
порушує рівної свободи іншої людини. Свобода, по Спенсеру, обмежується
не державним примушенням, а свободою іншої людини.

Наступний тип – церковні інститути, що забезпечують інтеграцію
суспільства. Йдеться не про релігійні інститути, а саме про церкву,
функції духівництва сходять до дій шаманів і чаклунів. Появі касти
жерців сприяли війни. Поступово ця каста створює організацію,
контролюючу певні сфери суспільного життя, підтримуючи традиції, звичаї,
вірування.

Завершують типологію професійні промислові інститути, що виникають на
основі розподілу праці. Перші (гільдії, цехи, професійні союзи)
консолідують групи людей по професійних заняттях, другі підтримують
виробничу структуру суспільства. Значення цих інститутів зростає у міру
переходу від воєнізованих суспільств до індустріальних. Промислові
інститути приймають на себе все велику частину суспільних функцій,
регулюють трудові відносини; Спенсер був войовничим супротивником
соціалізму. Спроби глобального планування він називав «соціалістичною
химерою». Соціальний прогрес припускає, по Спенсеру, поступове
вдосконалення людської природи, тоді як соціалізм вимагає від людей
неможливого і приводить лише до ще більшої соціальної нерівності. Проте,
вважає Спенсер, європейська цивілізація буде вимушена пройти через
очищаючу школу соціалізму.

Теорія соціальних інститутів Спенсера представляла спробу системного
дослідження суспільства. Всі інститути суспільства складають єдине ціле,
функціонування кожного з них залежить від всіх інших і від чіткого
розділення сфер впливу і відповідальності.

3 Схожість і відмінність «соціального організму» і біологічного

Концепція інститутів відтворює образ суспільства по аналогії з
біологічним організмом. Спенсер, мабуть, усвідомлював умовність такої
аналогії, але постійно користувався порівняннями типу: «кров’яні
частинки уподібнюються грошам», «різні частини соціального організму,
подібно різним частинам індивідуального організму, борються між собою за
їжу і одержують більшу або меншу кількість її, дивлячись по більшій або
меншій своїй діяльності».

Спенсер підкреслював не стільки матеріальну схожість, скільки схожість
принципів системної організації, прагнув з’єднати організм,
розчинювальний індивіда в суспільстві, з своїм крайнім індивідуалізмом
буржуазного ліберала. Ця суперечність була джерелом всіх його
теоретичних труднощів і компромісів. Спенсер схилявся до визнання
суспільства як особливого буття, указував на те, що основні його
властивості відтворюються в часі і просторі, не дивлячись на зміну
поколінь.

Він витратив багато зусиль, визначаючи специфічні риси «соціального
організму» і виявляючи загальні системні принципи, що роблять його
схожим на біологічні системи:

Суспільство, як і біологічний організм, нарощує масу (чисельність
населення, матеріальні ресурси і ін.).

Як і у разі біологічної еволюції, зростання маси приводить до
ускладнення структури.

Ускладнення структури супроводиться диференціацією функцій, виконуваних
окремими частинами.

В обох випадках має місце поступове посилення взаємозалежності і
взаємодії частин.

Як і в біологічних організмах, ціле завжди більш стійко, ніж окремі
частини, стабільність забезпечується збереженням функцій і структур.

Спенсер не тільки уподібнював суспільство організму, але і свою біологію
наповнював соціологічними аналогіями. Намагаючись уникнути грубого
редукціонізмуа, до якого було таке схильне багато еволюціоністів,
Спенсер використовує термін «надорганізм», підкреслює автономію
індивіда, на відміну від Конта Спенсер різко критикує органіцизм,
звертає увагу на істотні відмінності соціального і біологічного
організму:

На відміну від біологічного організму, створюючого «тіло», має
конкретну форму, елементи суспільства розсіяні в просторі і володіють
значно більшою автономією.

Ця просторова неуважність елементів робить необхідною символічну
комунікацію.

В суспільстві немає єдиного органу, що концентрує здатність відчувати і
мислити.

Суспільство відрізняє просторова мобільність елементів структури.

Але головне в тому, що в біологічному організмі частини служать для
цілого, тоді як в суспільстві ціле існує ради частин. Суспільство, по
Спенсеру, існує для блага своїх членів, а не члени його існують для
блага суспільства.

Спенсер не цілком усвідомлював, що утилітаристська антропологія не
узгоджується з організмом. Він пропонував компромісне рішення: на ранніх
етапах еволюції природна конституція людини визначає властивості
соціального агрегату, в подальшому вирішальну роль в соціальній еволюції
грають властивості цілого. Проблема відносин індивіда і суспільства
розв’язувалася посиланням на їх взаємодію. За часів Спенсера було важко
запропонувати більш конкретне рішення проблеми, оскільки соціальна
психологія як наука ще не існувала.

4 Класифікація і типологія еволюційних процесів

Методологія Спенсера включає класифікацію і типологію еволюційних
процесів.

Класифікація розташовує все суспільство по шкалі складності структури і
функціональної організації від «малого простого агрегату» до «великого
агрегату». На початковому етапі суспільство характеризується
переважанням безпосередніх зв’язків між індивідами, відсутністю
спеціальних органів управління і т.д. У міру розвитку формується складна
структура, соціальна ієрархія; включення індивіда в суспільство
опосередковано приналежністю до менших общин (рід, каста і ін.).

Типологія заснована на конструюванні двох полярних ідеальних типів
(моделей), за допомогою яких з’ясовуються спрямованість і етапи
еволюції, до певної міри розв’язується проблема переважного типу
розвитку. Спенсер виділяє два типи суспільств: військові і промислові.
Військовий і промисловий типи суспільства Спенсер характеризує прямо
протилежними соціальними властивостями. Знаючи соціальну структуру,
форми політичного пристрою, особливості соціальної організації
суспільства військового типу, можна прогнозувати відповідні
характеристики майбутнього промислового суспільства.

Військове суспільство підпорядковує внутрішню організацію меті боротьби
за виживання або агресії. Класичним прикладом такого суспільства Спенсер
рахує Спарту. Для військового суспільства характерні домінування
колективної мети над індивідуальними, жорстка організація і система
примушення, ієрархічна структура управління, панування військової касти,
спадкоємство влади, високий рівень згуртованості, дисципліни,
релігійність свідомості і ін. Військові інститути поширюють вплив на всі
сфери суспільного життя, заохочують виховання патріотизму, лояльності,
конформізму, готовності до самопожертвування. Воєнізовані суспільства
створюють еффективно функціонуючу систему, яка, проте, мало пристосована
до соціальних змін. Такі суспільства консервативні, і в цьому головна
причина загибелі могутніх мілітаристських держав і імперій.

h

h

h

h

h

h

h

h

?????, вражаючу глибиною наукового передбачення. В новому суспільстві
управління децентралізовано і будується на принципах самоорганізації і
самоврядування, широке поширення набувають різні неформальні об’єднання,
підкорення індивіда державі замінюється охороною прав людини, позитивне
управління поступиться місцем негативному (за принципом «Все, що не
заборонено, дозволено»), єдність ідеології зміниться плюралізмом,
винагороджуватися буде не посада, а праця, суспільства стануть
відкритими для міжнародної співпраці, сприйнятливими до інновацій,
станове право зміниться цивільним, сфера суспільного контролю буде
обмежена, а область приватного життя стане ширше і ін.

Сукупність чинників еволюції Спенсер ділить на «первинні» і «вторинні».
До перших відносить чинники географічного середовища, біологічну і
психічну конституції індивіда. До других – те, що Гегель назвав «другою
природою». Хоча дія звичних чинників зберігається протягом всієї
еволюції суспільства, в ході її просування зростає і стає вирішальної
роль «другої природи», тобто культури. До первинних (природним)
властивостей людини додаються якості, пов’язані з участю в суспільному
житті. Проте ця плідна ідея не отримала розвитку, оскільки суперечила
антиісторичним установкам еволюціонізму, відповідно до яких історії як
такий не існує взагалі, а є лише логіка вічних законів еволюції, що не
допускають вольового втручання.

Його філософська система виявилася дуже тісно пов’язаної з духовною і
інтелектуальною атмосферою вікторіанської епохи. Іншою причиною падіння
популярності Спенсера з’явилося те, що створена їм інтелектуальна
конструкція була останньою спробою створення всеохватывающей
філософської системи. Ця форма інтелектуальної творчості остаточно зжила
себе до кінця XIX століття. Соціальний грунт, на якому зростали такі
системи, зник разом з розвитком науки і індустріального способу
виробництва. Спенсер спирався на величезний фактичний матеріал, велика
частина якого швидко застарівала. Проте прагнення Спенсера вийти за
рамки абстрактних міркувань з приводу суспільства, широко
використовувати дані суспільних і природних наук сприяли формуванню
нових стандартів наукової діяльності в соціології. Спенсер був
послідовником Конта, але його навчання принципово відрізнялося
орієнтацією на індивідуалізм і соціологічний номіналізм. В соціології
Спенсера набагато сильніше виражена натуралістична тенденція. Вся його
теоретична система була насичена внутрішніми суперечностями.

5 Політичні погляди Герберта Спенсера

З політичної точки зору, а цей аспект формування соціології ніяк не
можна скидати з рахунків, Спенсера можна розглядати як одного з
ведучих ідеологів лібералізму.

Лібералізм в перекладі з латинського (liberalis) — що стосується,
властивий вільній людині. Лібералізм можна розглядати з двох сторін:

1) як образ мислення і діяльності, умонастрій, для якого характерні
незалежність по відношенню до традицій, звичок, догм, прагнення до
активного самовизначення в світі;

2) як сукупність ідейно-політичних навчань, політичних і економічних
програм, які ставили свою за мету ліквідацію або пом’якшення різних форм
державного і суспільного примушення по відношенню до індивіда.

Ідеологія лібералізму сходить до буржуазно-демократичних революцій
XVII—XVIII століть. Широке розповсюдження вона отримала в XIX столітті в
Європі, коли виникли ліберальні партії з відповідними програмами. В
світоглядному значенні лібералізму відповідає свобода від групових,
класових, націоналістичних і т.д. забобонів, а звідси космополітизм,
терпимість, гуманізм, а головне — затвердження самоцінності особи.
Лібералізм грунтується на визнанні пріоритету прав людини, розділенні
законодавчої і старанної влади, свободі вибору занять і, що особливо
характерний для XIX століття, свободі конкуренції — непорушній засаді
суспільства.

В системі політичних поглядів Спенсера важливу роль займають його ідеї,
пов’язані з теорією держави. Початковою точкою міркування Спенсера є
думка про те, що суспільство створюється становлячими його одиницями і
що природа суспільства визначається природою останніх, тобто, по
Спенсеру, який характер індивідів, такий і характер суспільства.

Спенсер був переконаний, що поки маса громадян не виховала собі вірувань
(ідеології), які відповідають соціальній організації (типу державного
пристрою), ця організація не може існувати. Він писав: «Ніякі хитро
придумані установи не можуть мати сили самі по собі… Важливо тільки
одне — характер людей, до яких застосовуються ці установи». Продовжуючи
свою думку, він відзначав, що всякий раз, коли не дістає гармонії між
характером людей і соціальними установами, скрізь, де ці установи
введені насильно: будь то шляхом революції або передчасними реформами, —
результатом цього є дезорганізація суспільства.

Цікава, дуже точна і справедлива думка Спенсера про те, що «помиляються
ті, хто думає, що мудрий і добрий правитель може бути вибраний народом,
в якому немає ні доброти, ні розуму». Держава, по Спенсеру, існує лише
для охорони і задоволення інтересів громадян. Спенсер, як ідеолог
лібералізму, застерігав від надмірної віри в силу і справедливість
державної влади. А головна його думка — «несправедливо жертвувати
добробутом громадян ради уявного блага держави».

Він дуже скептично відносився до представників влади, парламенту,
державних урядовців. Як він писав, уряд є не що інше, як простий збір
людей, серед яких лише «деякі талановиті, більшість же не виходить із
звичайного рівня, а багато хто позитивно тупоумний». Внаслідок цього, по
Спенсеру, «розумна меншина в конституційному правлінні вельми часто
витісняється бездумною більшістю …тобто маса посередності завжди
панує, і ті небагато, що володіють здоровим розумом, вимушені виказувати
ті погляди, які доступні більшості».

Не менше скептично він відносився до законів уряду і законотворчості:
«Закон, прикладений до такого складного механізму, як суспільство, рідко
або навіть майже ніколи не справляє того прямого враження, якого чекали,
і неодмінно справляє непряме враження».

Погляди Спенсера на державу і особу грунтувалися на ідеї справедливості,
де він розрізняв два елементи:

Визнання за всякою людиною права на вільну діяльність і на користування
її результатами.

Визнання відомих обмежень цієї свободи, необхідних завдяки присутності
інших людей, що мають ті ж права.

Одностороннє перебільшення одного з цих двох чинників, на думку
Спенсера, є причиною помилкових етичних і соціальних теорій. Вже в своїй
першій книзі «Соціальна статика» він закликав «визнавати повну свободу
для кожного, обмежуючи її тільки рівною свободою всіх».

Як не парадоксально, але багато хто вважав Спенсера реакціонером і
супротивником лібералів. У Спенсера були свої причини виступати проти
лібералів. Ось що він писав: «Я не хочу бути зарахований до тих, кого
зараз називають лібералами. Тоді, коли це слово увійшло у вжиток,
лібералами називали тих, хто стояв за розширення свободи особи по
відношенню до держави. Тоді як зараз ліберали послідовно розширюють
владу держави і обмежують свободу особи». А це, по Спенсеру, неминуче
веде назад до військового (тоталітарному, кажучи сучасною мовою) типу
суспільства. На його думку, це відбувається унаслідок відсутності у
парламентаріїв елементарних знань з соціальних питань і їх абсолютної
віри через закони, які можуть з’явитися причиною багатьох бід для
народу, що приймаються. По думці Спенсера, великим марновірством нашого
часу є віра в божественне право парламентів і їх законів. Це показано їм
зі всією переконливістю в роботі «Особа проти держави».

Його висновок з аналізу законодавчої практики англійського парламенту
(один з нарисів книги так і називається — «Гріхи законодавців»):
«некомпетентний законодавець постійно збільшує людські страждання,
намагаючись їх зменшити».

Урядові установи по його уїдливому і образному зауваженню нагадують
перевернений фільтр: «ви заливаєте чисту воду, а звідти біжить брудна».
Як вважає Спенсер, закони часом перетворюються на ідолів, і при
авторитарному правлінні завжди існує небезпека для особи у разі
неуважного вислову про політичний закон.

Спенсер був непримиренним супротивником соціалізму. Він заперечував його
як з погляду справедливості, так і з погляду користі. В своїй роботі
«Від свободи до рабства» (1891 р.) він писав, що «ніщо, окрім повільного
вдосконалення людської природи за допомогою організації соціального
життя, не може провести сприятливої зміни. А моє заперечення соціалізму
грунтується на переконанні, що соціалізм зупинить розвиток
високорозвинутої держави і поверне назад розвиток менш розвинутого».

Спенсер був переконаний, що соціалізм в будь-якій формі має на увазі
рабство. Характерною межею рабства він рахував працю з примусу. Ступінь
рабства залежить від того, скільки рабинь повинен віддати і скільки він
може залишити собі, а хто його пан — особа або суспільство, принципового
значення не має. Якщо людина повинна віддавати всю свою працю
суспільству і одержувати із загального надбання лише ту частину, яку
суспільство йому призначить, він раб суспільства. Саме в книзі «Особа
проти держави» Спенсер намагається застерегти людство від загрожуючої
йому небезпеки.

Аналізуючи соціально-політичну ситуацію кінця XIX століття, Спенсер з
гіркотою і відчуттям власного безсилля визнає, що «соціалізм неминучий,
але буде найбільшим нещастям, яке коли-небудь переживав мир, оскільки
кінчить він найрізкішою формою деспотизму».

Спенсер затверджував, що «людство може піти прямо, тільки вичерпавши всі
можливі криві шляхи». Цей похмурий погляд проте не поколивав віру
Спенсера в остаточне торжество соціального прогресу людства. Він був
переконаний, що соціалістичний переворот пройде, і людство продовжить
свій шлях на основі принципів рівної свободи для всіх. Книга, вірніше,
чотири нариси, з’єднані під загальним заголовком «Особа проти держави»,
виступала своєрідним застереженням і протестом проти «грядущого
рабства», як він називав комунізм.

В ті роки лише небагато до кінця зрозуміли значення його статі, а його
невелику за об’ємом книгу порахували антикомуністичною. Більш того, дуже
багато ліберально мислячих людей вважали її реакційною, оскільки Спенсер
виступав і проти лібералів, яких назвав уявними захисниками інтересів
простих людей.

6. Внесок в соціологію Г.Спенсера

Істотно збагатив предмет науки англійський соціолог Г.Спенсер
(1820-1903r.r.). В традиціях позитивістської соціології Спенсер,
спираючись на дослідження Ч.Дарвіна, запропонував використовувати
еволюційну теорію для пояснення соціальних змін. Проте в протилежність
Конту він зробив акцент не на тому, що змінюється в суспільстві на
різних періодах людської історії, а на тому, чому відбуваються соціальні
зміни і чому в суспільстві виникають конфлікти і катаклізми. На його
думку, еволюціонують в єдності всі елементи Вселеної
неорганічні,органічні і надорганічні (соціальні). Соціологія покликана
вивчати перш за все надорганічну еволюцію, яка виявляється в кількості і
характері різного роду суспільних структур, їх функціях, в тому, на що
власне націлена діяльність суспільства і які продукти воно проводить. В
зв’язка з цей Спенсер обгрунтовує постулат, згідно якому зміни
відбуваються в суспільстві у міру того, як його члени пристосовуються
або до природного середовища, або ж до середовища соціальної. Як докази
і обгрунтованість свого постулату учений наводить численні приклади
залежності характеру людської діяльності від географії місцевості,
кліматичних умов, чисельності народонаселення і т.д.

По Спенсеру, еволюція фізичних і інтелектуальних здібностей членів
суспільства знаходиться у взаємозалежності з еволюцією соціальній.
Звідси витікає, що якість життя членів суспільства. характер економічних
і політичних інститутів залежить кінець кінцем від “усередненого рівня”
розвитку народу. Тому будь-які спроби штучно підштовхнути соціальну
еволюцію за допомогою, наприклад, регулювання попиту і пропозиції, або
радикальних реформ в політичній сфері без урахування властивостей
членів, що становлять суспільство, з погляду ученого, повинні обернутися
катаклізмами і непередбачуваними наслідками: “Якщо ви одного разу
втрутитеся в природний порядок природи, – писав він, – то ніхто не може
передбачити кінцевих результатів. І якщо це зауваження справедливо в
царстві природи, то воно ще більш справедливе по відношенню до
соціального організму, що складається з людських істот, сполучених в
єдине ціле”. На цій підставі соціолог не прийняв ні соціалізму, ні
лібералізму за їх спроби, хоча і різні – революційні і реформісти
втручання в природний хід еволюції.

Спенсер вважав, що людська цивілізація в цілому розвивається по
висхідній лінії. Але окремо . узяті суспільства (також як і підвиди в
органічній природі) можуть не тільки прогресувати, але і деградувати:
“Людство може піти прямо, тільки вичерпавши всі можливі шляхи”. При
визначенні етапу історичного розвитку конкретного суспільства Спенсер
використовує два критерії – рівень еволюційної складності і масштабність
структурно-функціональних систем, по яких він відносить суспільство до
певної системи складності – простої, складне, подвійній складності,
потрійній складності і т.д.

Досліджуючи походження всіх живих тіл, а таким Г. Спенсер рахував і
суспільство, він поставив перед собою задачу здійснити якомога більше
емпіричних узагальнень для доказу еволюційної гіпотези. Це дозволило б
йому затверджувати з більшою упевненістю, що еволюція скоювалася і
скоюється у всіх областях природи, у тому числі в науці і мистецтві, в
релігії і філософії. Еволюційна гіпотеза, вважав Спенсер, знаходить
підтримку як в численних аналогіях, так і в безпосередніх даних.
Розглядаючи еволюцію як перехід від невизначеної, незв’язної
однорідності до певної, зв’язної різнорідності, супроводжуючої розсіяння
руху і інтеграцію матерій, він в роботі «Основні початки» розрізняв три
її вигляд: неорганічну, органічну і надорганічну. Особливу увагу Г.
Спенсером надане аналізу надорганічної еволюції в іншій праці «Підстави
соціології».

Чим менш розвинутими є фізичні, емоційні і інтелектуальні здібності
людини, тим сильніше його залежність від зовнішніх умов існування,
найважливішою частиною яких може бути відповідна групова освіта. В
боротьбі за виживання людина і група скоюють ряд ненавмисних дій,
об’єктивно приречених функцій. Цими функціями, здійснюваними членами
певних груп і самими групами, визначаються групові організації і
структури, відповідні інститути контролю за поведінкою членів груп. Такі
утворення первісних людей сучасним людям можуть показатися дуже дивними
і нерідко непотрібними. Але для нецивілізованих людей, вважав Спенсер,
вони необхідні, оскільки виконують певну соціальну роль, дозволяють
племені здійснювати відповідну функцію, направлену на підтримку його
нормальної життєдіяльності.

Не маючи свій в розпорядженні необхідних безпосередніх даних про
функціонування суспільства як складної соціальної системи (емпірична
соціологія з’явилася лише на початку XX сторіччя). Спенсер прагнув
провести послідовну аналогію між біологічним організмом і суспільством
як соціальним організмом. Він затверджував, що безперервне зростання
суспільства дозволяє дивитися на нього як на організм. Суспільства, як і
біологічні організми, розвиваються у формі зародків» і з невеликих «мас»
шляхом збільшення одиниць і розширення груп, з’єднання груп у великі
групи і з’єднання цих великих груп в ще більші групи. Первісні суспільні
групи, подібно групам найпростіших організмів, ніколи не досягають
значної величини шляхом «простого зростання». Повторення процесів
утворення обширних суспільств шляхом з’єднання більш дрібних приводить
до з’єднання вторинних утворень в третинні. Таким чином. Спенсер
здійснював типологію суспільств по стадіях розвитку.

Головний напрям змін, що відбуваються, Спенсер бачив в наростанні
різноманіття внутрішньої диференціації суспільного розвитку (соціальне
розшарування, поява нових організацій і т. д.) при одночасному посиленні
суспільних зв’язків. Спенсер виділив два типи суспільства: «військове»,
в якому співпраця людей в досягненні загальної мети має примусовий
характер, і «промислове» з добровільною співпрацею. Суспільство як
соціальний організм, помисли Спенсера, складається з трьох головних
систем: «производя-‘ щів засобу для життя», «розподільного»,
«регулятивного». Остання включає систему соціального контролю, який
тримається на страху. «Страх перед живими» підтримується державою, а
«страх перед мертвими» — церквою. Спенсер активно відстоював ідею про
те, що суспільство не може і не повинне поглинати окрему особу.

Висновок

Соціологія Спенсера була піддана гострій критиці, що не склало
труднощів, оскільки вся система спиралася на загальний принцип
еволюціонізму. Із спростуванням цього принципу рушилася вся теоретична
конструкція. В історії соціології творча спадщина Спенсера часто
оцінюється односторонньо. Проте на відміну від багатьох еволюціоністів
Спенсер ніколи не дотримувався крайніх біологізаторских трактувань
суспільних явищ. Велике значення мали розроблені їм принципи системного
аналізу суспільства, не дивлячись на недосконалий понятійний апарат.
Спенсер сприяв зростанню інтересу до досліджень первісного суспільства,
дослідженню історії соціальних інститутів і розвитку культури. В
сучасній західній соціології відношення до Спенсера неоднозначне. В
основному принципи класичного еволюціонізму оцінюються негативно. Але із
зростанням інтересу до проблем соціального розвитку відроджується
інтерес і до самої ідеї соціальної еволюції, до творчої спадщини
Спенсера, що знайшло вираз у формуванні особливого напряму
«неоеволюціонізму» (Дж. Стюард, Дм. Шимкин, Л. Чайм, Т. Чайхд і ін.).

Починаючи з 50-ми роками разом з розвитком системних методів і
виникненням неоеволюціонізму інтерес до творчості Спенсера і інших
еволюціоністів став зростати. Історична справедливість вимагає визнати,
що класичний еволюціонізм зробив значний вплив на духовне і наукове
життя своєї епохи, сприяв введенню в суспільні науки проблематики
соціальних змін, зближенню суспільних і природних наук, доданню
соціології статусу науки, стимулював розвиток цілого ряду соціологічних
шкіл і напрямів. Разом з марксизмом це був перший досвід поєднання
історико-еволюційного і структурно-функціонального підходів до аналізу
суспільних явищ.

Література

А.Н.Елсукова «Історія соціології», Мінськ, «Вишейшая школа», 1997.

І.А.Громов, А.Ю.Мацкевіч, В.А.Семенов «Західна соціологія»,
З.-Петербург, Видавництво «Ольга», 1997.

PAGE

PAGE 24 PAGE 24 PAGE 3

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020