.

Соціологічна модель суспільства Макса Вебера (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 2988
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

“Соціологічна модель суспільства Макса Вебера”

Про Макса Вебера в колишньому СРСР було відомо дуже мало, але якщо про
нього і писали радянські дослідники, то розкривали його праці лише в
негативному світлі, оскільки погляди Вебера багато в чому суперечили
Марксистсько-ленінській ідеології. Лише останнім часом, в тепер уже
українській літературі, почали з’являтися реальні оцінки Веберівських
праць, що можуть заслуговувати на нашу увагу. Теперішнє розуміння
концепцій Вебера вітчизняними спеціалістами практично злилося з західною
точкою зору, де Макса Вебера впродовж цілого століття вважають чи не
найвидатнішим сучасним дослідником природних особливостей людини. Його
твори як класичні вивчаються в середніх та вищих навчальних закладах
усього світу, а ім’я його навіки зайняло належне йому місце серед
класиків світової думки.

Перед тим як безпосередньо торкнутися соціологічної моделі суспільства
М.Вебера слід з’ясувати, хто був такий Макс Вебер, як він йшов до неї і
під впливом чого була розвинута вищезгадана концепція.

Вебер Макс (1864–1920) – німецький політичний економіст і
соціолог-теоретик. Починаючи з ранніх праць з історії торгового права
Вебер став однією з провідних постатей нового покоління політичних
економістів Німеччини 1890-х років. У 1898 році особисті негаразди
змусили його облишити академічну викладацьку діяльність, що майже не
відбилося на його наукових працях, кількість яких була величезною. Їх
спільним спрямуванням було зацікавлення відносинами між правовими,
політичними і культурними утвореннями, з одного боку, та економічною
діяльністю – з іншого. Його інтерес до цих проблем був переважно
теоретичним, включаючи і систематизацію основних категорій соціального
та політичного життя – водночас й універсальних, і таких, що визначають
специфічний характер сучасної західної цивілізації. Вебер також активно
включався в політичні дискусії, що точилися в Німеччині за часів кайзера
Вільгельма, причому, з точки зору прогресивних націонал-лібералів, часто
виступав у них як опонент, що надавало особливого сенсу його
зацікавленню різницею між наукою про суспільство і політичною практикою,
а також значенням правильних суджень у науці про суспільство. Уже майже
на схилку свого життя він почав розглядати свій науковий доробок як
«соціологію», тож нині він відомий саме як один із «батьків-засновників»
соціології. Проте його доробок є надто різнобічним і не допускає якоїсь
однозначної класифікації – чи то віднесення його до певної дисципліни,
чи то до окремої наукової школи.

Вебер став відомим у Німеччині, написавши дослідження про вплив
капіталістичного укладу на прошарок аграріїв, що жили на схід від Ельби,
та про його причетність до постійного домінування юнкерів у політичному
житті Німеччини. Проте справжньої популярності він набув тоді, коли
написав більш широке дослідження про походження самого капіталізму
(«Протестантська етика і дух капіталізму», 1904–1905). Наріжним каменем
цієї роботи є думка про те, що характерна для буржуазії поведінка,
націлена на збільшення прибутку, може отримати пояснення лише за умов
повністю розвиненого капіталізму, коли вона зумовлюється очевидною
необхідністю виживання у боротьбі з конкурентами, і не може отримати
пояснення на ранніх стадіях капіталістичного розвитку. Вона є наслідком
індивідуального прагнення накопичувати набагато більше, ніж це необхідно
для потреб особистого споживання, – прагнення, яке з історичного погляду
є унікальним. Джерелом цього прагнення Вебер вважав «світовий аскетизм»
реформованого християнства з його подвійним імперативом методичної праці
як основного життєвого обов’язку та обмеженого задоволення плодами цієї
праці. Мимовільним наслідком цієї етики, підсиленої суспільним і
психологічним тиском на віруючих задля того, щоб ті підтверджували своє
прагнення до спасіння (але не заслуговували його), і було нагромадження
багатства для інвестування.

Ранні критики вчення Вебера розуміли його не як виключно культурне
пояснення капіталізму в тому дусі, що «баптисти Сибіру або кальвіністи
Сахари» неминуче мали стати успішними підприємцями. Насправді Вебер був
добре обізнаний і з матеріальними передумовами капіталістичного
розвитку, і з суспільними інтересами, які вимагали сприяння поширенню
нових ідей. Фундаментальним питанням для його вчення є те, чи може
використання оплати за працю, що уможливлює необмеженe нагромадження в
принципі, зробити їх неминучими і на практиці; чи слід розглядати
протестантську етику як таку, що запроваджує необхідну мотивацію до
капіталістичного нагромаджування або навіть до його узаконення в ряду
основних цінностей, віддаючи перевагу надмірному споживанню нетрудового
класу. Зрозуміло, за допомогою досліджень неможливо остаточно вирішити
це питання – від того часу найсвіжіші приклади початкової доби
капіталізму змінилися кардинально протилежними проявами. Проте
теоретичне значення веберівської праці полягає в тому, що вона кинула
виклик намаганню редукціоністів розглядати ідеї просто як відображення
матеріальних інтересів, а не в їх взаємодії, або досліджувати суспільні
зміни безвідносно до мотивації включених у них членів суспільства, хоча
наслідки цих змін можуть бути зовсім не такими, до яких вони прагнуть.

«Протестантська етика і дух капіталізму» була першою з багатьох праць
Вебера з економічної етики провідних світових релігій. Тут він мав на
меті не утвердити, як це проголошувалося в ній, дух капіталізму,
показуючи його відсутність подекуди, а висвітлити виразний характер
сучасного західного раціоналізму. Хоча, за Вебером, інструментальна
раціональність була загальною характеристикою суспільної діяльності,
тільки на сучасному Заході, який має максимально точні способи
визначення найефективніших для даних результатів засобів, ця ідея
ввійшла в загальний ужиток. Тоді як інші культури намагалися
вибудовувати світ зрозумілим шляхом розроблення детальних теодицей або
створення внутрішньо послідовних систем етики чи права, розпізнавальною
ознакою західного раціоналізму стало наукове припущення стосовно того,
що всі речі можна осягнути розумом, водночас підходячи до них із позицій
практичного господарювання, що відкриває, яким чином можна поставити
світ під контроль людини (етика досягання). У зрілих працях Вебера було
показано, що капіталізм є не унікальним проявом цього процесу
«раціоналізації», а лише одним із способів його вираження. Для того щоб
зрозуміти історію розвитку людства, слід розглядати її як складний і
взаємопов’язаний процес змін у напрямку від «традиційних» до
«раціональних» формацій у всіх сферах суспільного життя.

Що стосується самої концепції влади та соціологічної моделі суспільства,
то у політичній сфері, за Вебером, на основі «раціональності»
встановлювався чіткий узаконювальний принцип владних повноважень, згідно
з яким і визначалися форми права та форми управління. У традиційних
суспільствах законність належала людині в особі пана або монарха і була
спадковою; спосіб управління був високо персоналізований й обмежений
звичаєвими нормами та обов’язками. На противагу владі «традиції»
«раціональний» принцип законності залишався в неперсоналізованих
правилах, які відокремлювали посаду від людини з її обов’язками і
звільняли її від тягаря родинних обов’язків чи ведення домашнього
господарства. Таким чином, критерій справедливого закону полягає не в
сутності його змісту, а в процедурній відповідності його механізму,
отже, сам процес законотворення звільняється з-під тягаря традиційних
норм. Насамкінець «раціональне» управління перетворилося на постійну
діяльність досвідчених професіоналів, обраних завдяки їх здібностям, а
не на тій підставі, що вони є особистими васалами політичних
покровителів. У всіх цих аспектах «раціоналізація» визначила розширення
сфери компетенції і підвищення ступеня гнучкості політичної та
управлінської систем.

На думку Платона, суспільство є об’єднанням людей для задоволення своїх
потреб і є засобом реалізації потреби людей одне в одному. За
Арістотелем, воно є втіленням притаманного від народження соціального
інстинкту людини. Релігійна філософія вважала його проявом божого
творіння. Просвітителі (Т.Гобс, Ж.Ж.Руссо, Ф.М.Вольтер) та французькі
матеріалісти XVIII ст. трактували суспільство як форму суспільної угоди,
Г.Гегель — як реальний процес життєдіяльності людей, що відбувається
завдяки втіленню в життя абсолютної ідеї. І.Бентам визначає суспільство
як “фіктивне тіло, що складається з індивідуальних осіб, які
розглядаються як його складові члени”. Г.Зіммель відроджує Платонову
ідею про суспільство як засіб реалізації внутрішніх спонук, потреб,
мотивів індивідів. М.Вебер доповнює її тезою про “деякий мінімум
взаємоорієнтацій”. Е.Дюркгейм підкреслює значення розподілу праці.

Ряд західних філософів вважають, що визначальним у житті людини і
суспільства є ціннісні настанови. Поняття “цінність” вперше ввів у
філософію та соціологію німецький соціолог М. Вебер (1864— 1920 pp.).
Він вважав, що головним, визначальним у суспільстві має бути не загальне
для всіх явище, тобто закон, а щось значиме. Закони вивчає
природодослідник, а дослідника культури цікавить насамперед саме
значуще. При цьому критерієм значимого виступають цінності, які в свою
чергу є не що інше, як усвідомлені інтереси. Саме інтереси людини
спричиняють цінність кожного предмета. В сфері інтересів можна оцінити
предмет з точки зору добра або зла, істини або брехні, краси або
потворності і т.д. Цілком природно виникає питання: де джерело
цінностей, хто задає їх? Німецький філософ Г.Ріккерт (1863—1936) вважав,
що вони вічні й універсальні. М.Вебер, навпаки, розглядав цінності як
явище історичне і вважав, що вони визначаються якимось інтересом епохи.
Із зміною епохи втрачають свою силу і цінності, на зміну їм приходять
цінності іншої епохи. Цінності впливають не лише на пізнання та оцінку
явищ, а й визначають норми взаємовідносин людей, устрій суспільного
життя.

Своєрідно витлумачив суть держави німецький вчений М.Вебер, який
розробив “політичну соціологію панування”. Влада, за Вебером, означає
можливість здійснення волі всередині певного соціального відношення,
навіть

всупереч опорові інших його учасників. Основною ознакою панування він
вважав здатність апарату управління гарантувати “порядок” наданій
території шляхом погроз або й застосування психічного й фізичного
насильства. “Панування” розглядається в політичній соціології Вебера як
особлива форма влади, як основний інститут у системі держави.

Конкретно-історичний характер держави виявляється не тільки в її
відповідній формаційній прописці (йдеться про рабовласницьку, феодальну,
буржуазну державу), а й в її історичності як такої, у часі. Поняття
“держава” і “влада” не тотожні, влада старіша за державу, бо не може
бути суспільства безвладного (тобто анархічного), і протягом всієї
первісної історії ця влада функціонувала як недержавне і дополі-тичне
суспільне самоуправління.

Держава як політична організація — це такий суспільний механізм, який
покликаний захищати інтереси людей певної території і регулювати за
допомогою правових норм взаємовідносини між ними, використовуючи при
необхідності спеціальні органи примусу.

Як особливий конституйований суб’єкт держава виражає суспільний
(публічний) характер людської діяльності. В міру своєї еволюції вона
виявляє, таким чином, відділення суспільної сутності від самого
суспільства. Чим більше розвинута держава, тим більше вона відокремлена
від суспільства, яке в Новий час набуває якостей “громадянського” на
противагу “суспільству політичному”, тобто власне державі.

Держава опосередковує рух основної суперечності людської діяльності між
її суспільним характером та індивідуальною формою здійснення. Сутність
держави розвивається в міру того, як розгортається опосередкована нею
суперечність і виявляє себе зовнішньо як висхідний рух від державності
до держави.

Сутність держави розкривається повільно. Розвиваючись, держава, як і
кожен інший соціальний феномен, проходить стадію становлення, а потім
послідовно виступає як явище “в собі”, “для себе”, “для інших”.

Якості державності можна знайти вже у ранніх виявленнях соціальності.
Але як самостійний феномен держава конституюється тільки тоді, коли
суперечність між індивідом і суспільством уже може бути з’ясована як
основна соціальна суперечність (для цього потрібен досить високий
ступінь розвитку як суспільства, так і індивіда). Становлення
державності закінчується відокремленням держави від суспільства (від
індивіда також) в ролі самостійного суб’єкта.

На початку здійснюється відособлення держави від суспільства,
накреслюється тільки її сутність. Держава ще залишається “річчю в собі”
і відноситься до суспільства як частина до цілого.

Подальший розвиток державності пов’язаний з народженням бюрократії. У
внутрішній структурі держави поступово утворюється особливий соціальний
прошарок (група), який безпосередньо здійснює державні функції, світську
політику. Цей прошарок перебуває в особливих стосунках не тільки з
суспільством як цілим, а й з усіма іншими соціальними групами. Таким
чином, держава конституюється не тільки в певну частину суспільства, а й

як провідна група суспільства. В такому разі держава вже не є “річ в
собі”, а виступає як “річ для себе”. Сутність держави у цьому випадку
виявляється вже досить виразно, але ще не розкривається як рух
суперечності між індивідом і суспільством.

Пізніше розвиток державності пов’язаний із встановленням суспільного
контролю над бюрократією. В ході боротьби з всевладдям бюрократії
відбувається формування нації. Цей суперечливий процес здійснює
подвійний вплив як на становище індивіда, так і на становище
суспільства.

Веберівський аналіз процесу «раціоналізації» показав і його негативні
сторони. На його думку, процедурну норму інструментального раціоналізму
намагалися відокремити від цілей, яким вона підпорядкувалась, і зробити
її домінантною соціальною цінністю в собі, тоді як застосування
організаційних форм мало на меті розширити владу людини, що досягала
величезної влади в галузі особистого права. Саме в цьому криється
ірраціональність раціональної організації. Вебер вірив, що соціальна
ієрархія є неуникною і що дослідження її грунтується на зв’язках, що їх
слід віднаходити між аналітично розрізняльними вимірами статусу,
власності і політичної чи адміністративної влади. Різні суспільства
можуть розпізнаватися на основі переважання одного виміру над іншими.
Якщо за доби раннього капіталізму таким виміром була власність, то за
часів розвинутого капіталізму це була організаційна влада. Саме
імперативи останньої, а не власність, визначали підлеглість робітника на
його робочому місці, а тому така підлеглість триватиме і при системі
суспільної власності. Основною тезою веберівської критики соціалізму
було те, що спроба заміщення «анархії» ринку і забезпечення більшої
рівності шляхом державного планування призведе до страшного розростання
бюрократичної влади, а отже, до несвободи та економічної стагнації.
Стимулювати ринок і приватну власність, з його погляду, було необхідно
для того, щоб забезпечити змагання між множинністю інституцій державної
влади і таким чином гарантувати свободу індивіда.

Отже, одним із важливих практичних питань концепції влади для Вебера
було те, яким чином можна обмежити розростання бюрократії. Ще одним – як
поставити бюрократичну адміністрацію під політичний контроль. Це питання
стало основним в його теорії демократії змагального лідерства. У
політологічній соціології Вебера поряд із «традиційним» і «раціональним»
принципами владних повноважень було виведено і третій принцип –
«харизматичний». Він указував на владу, яка коренилася в особистості
самого лідера і в непереборній силі його звернень, а не в традиції чи в
правилах управління окремою сферою. Це була суто новаторська сила
суспільного життя, що йшла врозріз з усталеним порядком. А тому
вирішальним чинником для встановлення контролю над бюрократичною
адміністрацією і запровадження нововведень усупереч її консервативним
традиціям було гарантування участі в політичному процесі на основі
харизматичного принципу свободи. Вебер вірив, що це можна забезпечити
шляхом запровадження масового виборчого права. Він на власні очі
побачив, що вибори на основі загального права голосу стали формою
плебісциту «за» чи «проти» партійних лідерів і розширювали для людей
свободу дії у визначенні політики через тиск на своїх індивідуальних
парламентських представників і партійних прибічників. Вебер вірив у те,
що масова демократія може бути виправдана не принципом верховенства
народу, який він вважав вигадкою, а саме принципом винагороди за якості
політичних лідерів та відповідні їх ініціативи.

На підкресленні веберівської концепції демократії як механізму
продукування політичного лідерства грунтується і його основоположне
філософське припущення стосовно того, що політичні принципи чи цінності
не можуть бути вкорінені в розумі або в історичному процесі, але є
справою суб’єктивного сприйняття й утвердження. Ця постніцшеанська
перспектива мала важливі наслідки для різних сфер його думки. Вона
спричинилася до створення теорії лібералізму, чільне місце в якій посіла
не доктрина природних прав, а інституції і механізми, здатні надавати
можливість вираження множині конкуруючих соціальних цінностей і
підтримувати їх узгодженість. На методологічному рівні ця перспектива
зумовлювала докорінне розходження між чисто суб’єктивною цариною
ціннісних суджень і об’єктивними процедурами та висновками емпіричної
науки. Для Вебера ідеалом у науці про суспільство була така цінність, як
свобода. Однак він визнавав і те, що напрям дослідження або
концептуальної розвідки в соціальних науках залежить від його
відповідності суспільним цінностям і що останні підлягають історичним
змінам. Спірним є питання про те, наскільки цей критерій цінності як
відповідності руйнує мету цінності як свободи або наскільки всеохопним є
те розмежування, що його Вебер намагався провести між соціальною наукою
і політичною практикою.

В усіх дослідженнях, присвячених висвітленню поглядів Вебера, вони
протиставляються принципам марксизму. Його праці часто визначають як
«буржуазну відповідь» Марксу. Дійсно, принагідно, коли Вебер і справді
спростовував марксизм, він зазвичай критикував більш недосконалі версії,
поширювані за його часів, тож можна знайти і значні сфери збіжності в
працях цих двох мислителів. Вебер був не просто «методологічним
індивідуалістом», але, як і Маркс, намагався поєднати в історичній
перспективі структуру, культуру і суспільні інтереси; його ідеалістичний
метод далеко не в усьому відрізняється від Марксового методу
абстрагування і містить те ж само наполягання на історичній
специфічності; як і Маркс, у центрі свого бачення суспільства він
поставив суспільну владу і класові відносини. Проте визначальною стала
основоположна розбіжність в окресленні характерних рис капіталізму та в
оцінках їх центральності в соціальній теорії, що демонструє різницю між
соціалістичною і ліберальною перспективами. У цьому відбилися і
відмінності певного часу та місця. Якщо Марксова модель капіталізму
походила з Англії доби розквіту ліберального капіталізму, то веберівська
модель бюрократії походила з Німеччини того періоду, коли капіталізм
набував усе більш виразних організаційних і монополістичних форм. На
прикладі власної наукової траєкторії Вебера – переходу від вивчення
самого капіталізму до дослідження основ раціоналізації та бюрократичної
організації і від політичної економії до соціології – можна побачити
відображення більш загальних змін у зацікавленнях соціології у відповідь
на принципові історичні зрушення того періоду.

Список використаних джерел

1. Вебер Макс. Протестантська етика і дух капіталізму. Київ. Основи.,
1994.

2. Скиба В.Й. та ін. Історія політичних вчень. Київ., 1996.

3. Вебер Макс. Избранное. Образ общества. М., 1990.

4. Вебер Макс. Исследования по методологии науки. М., 1980.

5. Корф Г. Критика теорий культуры Вебера Макса й Герберта Маркузе. М.,
1975.

6. Гайденко П.П. Давидов. История й рациональность. М., 1994.

7. Ожиганов З.Н. Политическая теория Макса Вебера. М., 1986.

8. Макаренко В.П. Вера, власть й бюрократия: критика социологии Макса
Вебера. М., 1988.

9. Вебер Макс. Работы Макса Вебера по социологии, религии й культуре.
М., 1991.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020