.

Соціальні проблеми та соціальна діагностика (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3725
Скачать документ

Реферат на тему:

Соціальні проблеми та соціальна діагностика

ПЛАН

1. Поняття соціальної норми і соціальної патології.

2. Класифікація соціальних проблем.

3. Характер соціальної проблеми як визначальний чинник в діяльності
соціального педагога.

1. Поняття соціальної норми і соціальної патології

До соціального середовища відносять всі чинники, які активізують (або
блокують) захист соціальних інтересів особи, реалізацію її потреб.
Розпізнання соціальної патології або соціальної проблеми викликає в
першу чергу питання про те, що мається на увазі під патологією, нормою,
проблемою. У самому загальному вигляді можна сказати, що патологія – це
об’єктивне відхилення від норми, а проблема – усвідомлена патологія,
відхилення, яке викликає тривогу людей, спонукає їх до діяльності. Норма
– взірець, те, що притаманне більшості.

Поняття соціальної норми внутрішньо суперечливе. Його прийнято
розглядати на двох рівнях: з одного боку, це те, що характеризує погляди
і поведінку більшості, те, що в соціальній дійсності математично
описується як нормальний розподіл; з другого боку, це загальновизнане
правило, те, що наказує всім як зразок поведінки і почування. Ймовірно,
в ідеалі другий варіант пояснення цього поняття повинен бути обумовлений
першим: зразком признається те, що властиво більшості. Але дійсність
перевершує будь-які ідеальні уявлення про неї, тому поняття про норму і
патологію можуть підкорятися іншим, набагато більш парадоксальним
закономірностям.

Приклад: всі знають, що алкоголь руйнуюче впливає на організм, тому
теоретично нормою повинне бути уникнення його вживання, а патологією —
прийом спиртних напоїв. У той же час, за оцінками дослідників, більш 90%
дорослого населення в тій чи іншій мірі вживають алкогольні напої, так
що з кількісної точки зору саме це є нормою, а відхиленням — відмова від
алкоголю. Разом з тим більшість людей усвідомлює, що пияцтво ніяк не
може вважатися благою справою і тому придумують безліч ілюзорних
способів виправдати його.

Науковий пошук, політична активність — це неминуче відхилення від
статистичної, кількісної норми. Тому необхідно твердо уявляти собі, що
норма і відхилення від неї тісно взаємозв’язані в існуванні людства.
Розвиток суспільства неможливий без відхилень, він здійснюється саме за
допомогою евристичного розкиду відхилень, одні з яких стають нормою, а
інші, як і раніше, відкидаються або відмирають.

1. Соціальні детермінанти дій індивідів. Найважливішою з соціальних
детермінант є соціальна нерівність членів суспільства. Вона була й буде
у будь-якому суспільстві. Але за наявності малого прошарку багатих людей
і переважної кількості бідних можливості досягнення достойного рівня
життя для останніх стають ще більш проблематичними. Така ситуація завжди
створювала велике соціальне напруження. Тому суперечності між благами,
які є стандартними у суспільстві, і можливостями їх досягнення
виступають корінними чинниками правопорушень.

2. Ідеологічна детермінація соціальних проблем. Ідеологічні детермінанти
належать до духовної сфери суспільства. Держава має не лише декларувати,
а й виховувати духовність народу, що включає в себе отримання
повноцінної освіти та професії, прищеплення загальної культури,
моральних цінностей, вироблених людством, тобто всього того, що робить
особу громадянином, активним учасником соціальних процесів. На рівень
духовності суспільства впливають усі його суперечності і проблеми. Саме
від культури, духовності людини залежить, буде її діяльність суспільно
корисною чи злочинною. Важливу роль у цьому відіграє і правова культура
громадян.

3. Економічний фактор впливу на дії індивідів. Надзвичайно турбує спад
суспільного виробництва і безробіття, яке набуло в Україні загрозливого
стану. Так, на початок 2000 р. було зареєстровано у центрах зайнятості
населення 1234 тис. осіб (серед них 62% – жінки, 32% – молодь). Проте,
фахівці вважають, що реальний рівень безробіття у кілька разів вищий і
становить до 40% від загального числа працюючих. На кожне робоче місце
претендує в середньому 15 осіб. Багато людей, які вважаються працюючими,
фактично перебувають у довготривалих неоплачуваних відпустках, працюють
неповний робочий тиждень. Значна частина людей працює „в тіні” або вже
перебуває „на дні” суспільства (бродяги, алкоголіки, наркомани).

4. Виховний потенціал сім’ї в умовах сьогодення. Серед сукупності причин
соціальних проблем ведучими за своїм значенням є вплив на дитину своєю
поведінкою батьків, характер їх взаємовідносин між собою, ставлення до
оточуючих дитину людей. Це той могутній соціально-педагогічний фактор,
наслідки якого неможливо врахувати.

5. Взаємодія особи та середовища. Вплив соціального середовища має
актуалізований характер, оскільки особа взаємодіє з ним у даний момент.
Безумовно, соціальне середовище впливає на людину не лише безпосередньо
перед яким-небудь вчинком. Воно справляло свій вплив на неї і в
минулому, формуючи її як особу. Саме в цьому полягає різниця між
конкретною життєвою ситуацією (сучасне) і умовами формування особи
(минуле). Умови, що визначають соціальну поведінку особистості, – це ті
факти реальної дійсності, які безпосередньо дію індивіда не спричинюють,
але їх наявність сприяє її існуванню. Самі ці факти кореняться в
економічних, політичних, духовних та суспільних відносинах.

2. Класифікація соціальних проблем.

Соціальні проблеми, на рішення яких направлена соціальна робота, можна
класифікувати таким чином:

1. Індивідуальні, сімейні, організаційні проблеми.

Працюють з індивідом, включаючи його слабке фізичне здоров’я і
безпорадність, пригноблення, зовнішню непривабливість, самотність,
соціальну ізоляцію і закінчуючи різними організаційними проблемами.

2. Соціально-екологічні проблеми— охорона навколишнього середовища,
забруднення великих промислових центрів, екологічні катастрофи.

3. Соціально-економічні проблеми. У ході становлення держави, здійснення
реформ в Україні 60% населення виявилося за межею бідності. Такі
соціальні наслідки економічних реформ на сучасному етапі актуалізують
соціальну роботу.

4. Проблеми соціальної стратифікації. Соціальне розшарування, нерівність
в суспільстві веде до розділення суспільства на «вищі» і «нижчі» класи і
верстви, до економічної експлуатації, технократичної маніпуляції.

5. Проблеми поведінкового функціонування індивідів, груп, спільностей —
аспекти девіантної поведінки, соціальних відхилень, наркоманії,
алкоголізму, соціальної аномалії і т.д.

6. Проблеми символізування і моделювання світу і людей в ньому. Вони
можуть виражатися в неадекватних формах, недоліку честі і моралі,
високій самоповазі, недосяжних життєвих цілях, а звідси — у відчуженні,
соціальних забобонах, в антилюдських цінностях.

7. Проблеми комунікації, інформаційного забезпечення, а також проблеми
нормативних оцінок і пізнавальних здібностей.

8. Проблеми структур влади — від них, їх дії, програм залежить соціальна
напруженість і стабільність в суспільстві, від їх режиму
(тоталітарності, демократії або авторитарності) – соціальна активність
населення.

3. Характер соціальної проблеми як визначальний чинник у діяльності
соціального педагога.

Соціальні проблеми можуть носити глобальний характер, зачіпаючи інтереси
значної частини людства. Так, демографічні, екологічні, техногенні,
продовольчі, енергетичні та інші проблеми в даний час набувають
глобального характеру і їх вирішення вимагає участі більшості держав
нашої планети. Соціальні проблеми можуть торкатися інтересів окремих або
декількох соціальних систем. Наприклад, соціальні кризи, що
розповсюджуються на окремі країни, національно-етнічні спільноти,
асоціації, блоки або угрупування. Проблеми можуть розповсюджуватися на
ті або інші сфери, групи людей або осіб. Це можуть бути ті, що охоплюють
соціально-економічну, соціально-політичну, духовну або власне соціальну
сфери життєдіяльності людей. Для соціальної роботи особливу значущість
мають особові проблеми, що виникають у процесі взаємодії особи і
соціального середовища.

Однією з найважливіших умов рішення соціальної проблеми є її точне
формулювання. Якщо проблема правильно сформульована, то це, по-перше,
дозволяє здійснювати пошук бракуючої інформації в потрібному напрямі;
по-друге, забезпечує вибір оптимального інструментарію соціальної дії,
а, отже, і ефективність соціальної роботи. Характер соціальної проблеми
є найважливішим чинником, від якого залежать визначення змісту,
інструментарію, форм і методів соціальної роботи з клієнтом.

Однією з найважливіших вимог до формулювання соціальної проблеми є її
обгрунтованість. Вона повинна витікати з реальних потреб і передумов.
Відсутність зв’язку з реальними практичними або теоретичними потребами
робить проблему довільною, надуманою.

Точно сформульована проблема виступає початковою, первинною ланкою в
складній пізнавально-аналітичній діяльності соціальних служб і
організаторів соціальної роботи. Практична потреба і значущість
соціальної проблеми не тільки активізує діяльність фахівців соціальних
служб, мобілізує їх інтеллектуальний, організаційний і фізичний
потенціал, а й додає пошуку технологічних рішень творчий, інноваційний
характер.

Соціальні працівники, що вивчили помилки попередників і знаючи соціальну
філософію, покликані об’єктивно вивчати і оцінювати дійсність. Тому,
якщо в медичній діагностиці хвороба як патологія може прирівнюватися з
цілком певною нормою (тобто, здоров’ям) за допомогою інструментальних
процедур, що мають стандартизовані параметри і передбачаючі кількісні
закономірності, то в соціальній діагностиці все здійснюється інакше.

Соціальна робота в цілому і соціальне обслуговування як її структурна
частина покликані забезпечувати соціальне функціонування індивідів і
сприяти забезпеченню їх соціальних прав. Проте, в зміст цієї діяльності,
крім об’єктивних, чітко фіксованих аспектів, входять також суб’єктивні
аспекти, які досить важко формалізувати, помістити в рамки, піддати
кількісному аналізу.

Технологічне завдання соціальної роботи полягає у виділенні соціальної
проблеми і за допомогою інструментарію і засобів, що є у розпорядженні
соціальних служб, своєчасному коректуванні дій соціального працівника і
поведінки об’єкта соціальної роботи для надання йому соціальної
допомоги. Соціальна проблема — це складне пізнавальне завдання, рішення
якого призводить до істотних теоретичних і практичних результатів. Для
його вирішення необхідна відповідна інформація про об’єкт соціальної
дії, умови, обставини та інші чинники, що впливають на життєдіяльність,
стан і поведінку.

Література:

Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога:
Учеб.пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений.- М.: Издательский центр
“Академия”, 2002.- 272с.

Методика соціальної діагностики взаємостосунків в суспільстві / Теорія і
методика соціальної роботи. — М., 1994.

Скуратівський В.А., Палій О.М. Основи соціальної політики: Навч.посіб. –
К.: МАУП, 2002. – 200с.

Технології соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник / За заг.
ред. проф. А.Й.Капської.- К., 2000.- 372с.

Професійна діяльність соціального працівника: зміст і організація. — М.,
1993.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020