.

Професійна орієнтація в системі підготовки молодої людини до професійної діяльності (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 6463
Скачать документ

Реферат на тему:

Професійна орієнтація в системі підготовки молодої людини до професійної
діяльності

ПЛАН

1. Суть, завдання та основні принципи професійної орієнтації.

2. Професія як основне поняття профорієнтаційної роботи.

1. Суть, завдання та основні принципи професійної орієнтації

Професійна орієнтація – це комплексна науково обгрунтована система форм,
методів та засобів впливу на особу з метою оптимізації її професійного
самовизначення на основі врахування особистісних характеристик кожного
індивідуума та потреб ринку праці. Вона спрямована на досягнення
збалансованості між професійними інтересами і можливостями людини та
потребами суспільства в конкретних видах професійної діяльності.
Профорієнтаційна робота сприяє цілеспрямованому розвиткові здібностей і
талантів людини, зростанню її професіоналізму, працездатності,
збереженню здоров’я і виступає одним із найважливіших елементів
державної політики у сфері соціального захисту та зайнятості населення.
Така діяльність забезпечує ефективне використання трудового потенціалу
особи, сприяє підвищенню її соціальної та професійної мобільності,
відіграє значну роль у профілактиці вимушеного безробіття.
Профорієнтаційні заходи стимулюють пошук людиною найефективніших засобів
підвищення свого професійно-кваліфікаційного рівня, розвиток
соціально-економічної ініціативи, інтелектуальної та трудової
незалежності.

Основним об’єктом профорієнтаційної діяльності є зайняте та незайняте
населення, в тому числі молодь, що навчається, вивільнювані працівники
та особи з обмеженою працездатністю.

Головною метою профорієнтаційної роботи є сприяння специфічними методами
посиленню конкурентоспроможності працівника на ринку праці та досягнення
ефективної зайнятості населення. Крім того, важливими завданнями
профорієнтації є виховання у молодих людей любові до різних видів праці,
створення умов для продуктивної праці та перевірки на практиці своїх
здібностей, вивчення, формування та розвиток інтересів, нахилів та
здібностей молодих людей, ознайомлення їх з найбільш поширеними
професіями та професіями, які найбільше відповідають інтересам молоді
тощо.

Важливою умовою ефективності системи профорієнтаційної роботи є
наступність окремих її етапів, на кожному з яких профорієнтація має свої
завдання, свої методи:

1) профорієнтаційна робота у школі. Основне завдання профорієнтації на
цьому етапі – професійна просвіта та визначення здібностей і професійних
намірів учнів;

2) профорієнтаційна робота у позашкільних навчальних закладах. Для цього
етапу характерна систематизація досвіду, знань, умінь, навичок, набутих
на першому етапі;

3) профорієнтаційна робота у професійному середовищі. ЇЇ особливістю є,
насамперед, професійна адаптація.

В основу профорієнтаційної діяльності покладені наступні принципи:

• комплексний характер профорієнтаційних послуг: організація
профорієнтаційної діяльності повинна здійснюватись в
соціально-економічному, психолого-педагогічному, медико-фізіологічному
та професійному напрямах для забезпечення різнобічної готовності молодої
людини до вибору професії;

• узгодження інтересів особи та суспільства через ринок праці;

• діяльнісний підхід до визначення професійної придатності;

• рівні можливості отримання профорієнтаційних послуг громадянами
України та громадянами іноземних громадян, з якими Україна має
відповідні угоди, незалежно від місця роботи чи навчання, віку, статі,
національності, релігійних переконань;

• доступність професійної та іншої інформації стосовно можливостей
вибору чи зміни професії, форм навчання та працевлаштування;

• добровільність і безкоштовність отримання профорієнтаційних послуг
усіма групами населення на гарантованому державному рівні;

• конфіденційний і рекомендований характер висновків профконсультацій і
профдобору, додержання працівниками профорієнтаційних норм професійної
етики;

• взаємозв’язок школи, сім’ї, виробництва і громадськості в здійсненні
профорієнтаційних заходів;

• систематичність і наступність у профорієнтації: необхідність
проведення профорієнтаційної роботи з І по випускний клас школи, за
умови обов’язкової спадкоємності цієї роботи з класу в клас.

Основні підходи до проведення профорієнтаційної діяльності:

– соціально-економічний підхід передбачає аналіз потреб суспільства в
різних професіях, з’ясування їх перспектив у трудових ресурсах. Робота
за покликанням забезпечує максимальну віддачу працівника і, відповідно,
дає кращий економічний ефект.

– психофізіологічний підхід передбачає забезпечення вибору такої
професії, яка максимально відповідає психофізіологічним характеристикам
людини.

– психолого-педагогічний підхід включає виховання в учнів любові до
праці, формування інтересу до майбутньої професії.

2. Професія як основне поняття профорієнтаційної роботи

Професія (лат. professio, від profiteor–проголошую своєю справою) –
офіційно вказане заняття, спеціальність; вид трудової діяльності, що
вимагає певної підготовки і, зазвичай, є джерелом існування.

Професіологія – галузь науки, завданнями якої є опис професій чи
спеціальностей, основних вимог, які вони висувають до людини, її
психофізіологічних і фізичних якостей.

Професіографія – одна із важливих галузей професіології, яка вивчає
професійну діяльність людей.

Професії діляться на спеціальності, наприклад, професія – вчитель,
спеціальність – вчитель іноземної мови. Із зміною засобів виробництва,
розподілом праці професії постійно змінюються. Одні професії зникають,
інші з’являються (програміст). Науково-технічний прогрес змінює характер
праці, вдосконалює знаряддя праці, змінює й сам предмет праці, внаслідок
чого з’являється багато подібних професій. Це викликало необхідність
класифікації (групування) професій.

Класифікація професій (за Климовим) побудована із врахуванням чотирьох
кваліфікаційних ознак:

1) предмет праці;

2) цілі праці;

3) знаряддя праці;

4) умови праці.

У класифікації професій за предметом праці виділяють 5 типів предметів
праці, з якими людина взаємодіє в процесі роботи:

– людина-природа (земля, вода) – людина-жива природа, людина-нежива
природа

Підтипи:

• Вивчення, дослідження, аналіз стану, умов життя рослин і тварин:
агроном, овочезнавець, мікробіолог.

• Догляд за рослинами і тваринами: зоотехнік, пасічник, ветеринар.

• Профілактика захворювання рослин, тварин, боротьба з шкідниками і
збудниками хвороб: мікробіолог, агрохімік.

– людина-техніка (машини, механізми)

Підтипи:

• Створення складних технічних пристроїв: токар.

• Монтаж пристроїв: монтажник, машиніст автокрана.

• Експлуатація технічних засобів: водій, моторист, машиніст.

• Ремонт технічних пристроїв: слюсар, наладчик.

– людина-людина (людина, група людей)

Підтипи:

• Медичне обслуговування: лікар, фельдшер, медсестра і т. д.

• Виховання та навчання: майстер ПТУ, лектор, вчитель, тренер,
хореограф.

• Побутове обслуговування: телефоніст, офіціант, водій таксі,
бібліотекар, продавець, стюардеса.

• Інформаційне обслуговування: діловод, екскурсовод, журналіст.

• Захист суспільства та держави: слідчий, юрист, дільничний інспектор.

– людина-знакова система (умовні знаки)

Підтипи:

• Тексти на рідній та іноземних мовах: коректор, бібліотекар, друкар,
копіювальник.

• Цифри, формули, таблиці: програміст, економіст, касир.

• Креслення, карти, схеми: кресляр, інженер, технолог, архітектор.

• Звукові сигнали: штурман, радист.

– людина-художній образ (твори літератури, мистецтва)

Підтипи:

• Створення, проектування, моделювання художніх творів: композитор,
модельєр, закрійник, інженер-технолог, архітектор, скульптор,
мистецтвознавець.

• Відтворення, виготовлення виробів за ескізом, зразком в єдиному
екземплярі: ювелір, живописець, реставратор.

• Відтворення, копіювання художніх виробів, творів: граверний майстер,
живописець, актор.

Класифікація професій за цілями праці враховує співпадання суб’єктивних
і об’єктивних цілей, коли уявний образ результату праці у свідомості
людини співпадає з тим, чого від неї вимагає суспільство. Розрізняють 3
види цілей праці:

– гностичні (пізнавальні) – професія контролера якості товару;

– перетворюючі – професія маляра;

– творчі –професія перукаря.

Класифікація професій за засобами праці включає 4 групи засобів праці:

1) ручні і механізовані;

2) машини й механізми з ручним управлінням;

3) автоматизовані та автоматичні;

4) функціональні (жести, міміка).

Професіограма – це вичерпне описання особливостей певної професії, де
розкривається зміст професійної діяльності, а також вимоги, які ставить
професія до людини. Професіограма включає:

– загальну характеристику професії: її значення, спеціальності,
перспективи розвитку професії;

– опис трудового процесу, змісту роботи, яка виконується: основні
професійні обов’язки, знаряддя праці, робоче місце, продукція, труднощі
і можливі помилки в роботі;

– санітарно-гігієнічні умови праці: мікрокліматичні умови праці (робота
в приміщенні або на повітрі, освітлення, температура та ін.), режим і
ритм праці (монотонність праці, вільний час, відпустка…), медичні
протипоказання;

– психофізіологічні вимоги професії до людини: характеристика різних
видів сприйняття у професійній діяльності (гострота зору, слуху…),
моторні характеристики (координація рухів, швидкість реакції…),
інтелектуальна сфера (особливості уваги, пам’яті, спостереження,
мислення), емоційно-вольові якості особистості (самовладання,
витривалість–психічна і фізична, врівноваженість, зібраність,
рішучість), ділові якості (ініціативність, самостійність,
організованість, почуття відповідальності, адекватна самооцінка),
моральні якості (чесність, тактовність, чуйність, доброзичливість);

– необхідні знання,

– необхідні вміння та навички;

– дані про професійну підготовку: перелік навчальних закладів, де можна
отримати цю професію, умови вступу, зміст підготовки, перспективи
працевлаштування та професійного зростання, оплата праці.

Частиною професіограми є психограма – сукупність вимог, поставлених до
психіки людини, тобто перелік необхідних даному професіоналу здібностей.

Література:

Барановский А.Б., Потапенко Г.М., Щекин Г.В. Система методов
профессиональной ориентации. Основы профессиональной
ориентации:Учебно-методическое пособие.–К., 1991.

Захаров Н.Н. Профессиональная ориентация школьников.–М.:Просвещение,
1988.

Захаров Н.Н. Симоненко В.Д. Профессиональная ориентация
школьников.–М.;Просвещение, 1989.

Kалугин Н.И., Сазонов А.Д., Симоненко В.Д. Профессиональная ориентация
учащихся.–М.;Просвещение, 1983.

Професійна орієнтація молоді / Випуск 1.–Тернопіль, 1995.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020