.

Європейська та інші цивілізації. де наше місце? (сценарій)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 4762
Скачать документ

Сценарій уроку

на тему:

Європейська та інші цивілізації. де наше місце?

На цьому уроці Ви дізнаєтесь:

– що таке цивілізація, і які цивілізації існують;

– які головні риси європейської цивілізації, і чому вона стала панівною
у сучасному світі;

– до якого типу цивілізації належить Україна.

“Захід є Захід, а Схід є Схід. І разом їм не зійтися ніколи”.

Так писав колись відомий англійський поет Р. Кіплінг, “співець
англійської колоніальної імперії”, вражений разючою відмінністю між
життям і світосприйняттям європейця і людини Сходу.

Поміркуйте 1. Що вкладав автор у поняття “Захід” і “Схід”?

та обговоріть: 2. А чим вони, власне, відрізняються?

3.Чи дійсно їм “не зійтися ніколи”?

Подивимось, як підходить до цих проблем сучасна наука.

1. “Захід” і “Схід”

Сучасні суспільствознавці, історики, філософи, щоб осягнути історію
людства в усій її різноманітності, а також щоб краще осмислити сучасний
його стан, дійшли висновку, що найкраще розглядати цю історію як процес
саморозвитку та взаємодії окремих, співвіднесених у просторі і часі
цивілізацій.

Вчені по-різному визначають це поняття, але більшість з них вважає, що
кожна окрема цивілізація має такі ознаки:

Ц

И

В

І

Л

І

З

А

Ц

І

Я

це цілісна система;

охоплює великий регіон(

визначена в просторі і часі(

самодостатня і автономна(

здатна до саморозвитку(

має певний тип господарства(

має певні форми суспільної і державної організації(

має певний тип світосприйняття( він визначається, головним чином,
релігією та укоріненими в підсвідомості стереотипами.

Перші цивілізації з(явилися тоді, коли людство перейшло від
привласнюючих (збиральництво, мисливство) до відтворюючих (землеробство,
скотарство) форм господарства.

Згадайте. Раніше Ви вивчали Історію стародавнього світу. Користуючись
згаданими вище ознаками цивілізації, спробуйте визначити характерні риси
Давньоєгипетської і Давньогрецької цивілізацій. Пригадайте, які ще
цивілізації Стародавнього світу Ви вивчали? На які з цих двох вони
схожі?

Відразу кидаються в око суттєві відмінності між ними. Так, ще в глибоку
давнину виділяються 2 типи Цивілізацій: Західний (Європейський) і
Східний. Первинні відмінності між ними були зумовлені, в першу чергу,
природними умовами їхнього формування.

З появою світових релігій ці відмінності закріплювались і збільшувались.

Згадайте: Які релігії називаються світовими?

Це відбувалось тому, що ці великі релігійні системи формували закінчені
системи цінностей, особливий тип світосприйняття, освячуючи їх
авторитетом Бога.

Так формуються цілі Цивілізаційні Світи:

Західний Східний

Макро-

християнський

світ

Мусульманський світ

Індуїстсько-

азійський (південноазійський) світ

Конфуціансько-буддистський (далекосхідний) світ

Звичайно, вони не існують в порожнечі, а тісно контактують між собою,
впливають один на одного, змінюються, конкурують, розвиваються.
Всередині цих світів існують окремі, часто дуже не схожі між собою
локальні цивілізації. Але, в цілому, зберігається єдність Цивілізаційних
світів. І зберігаються (і збільшуються) відмінності між західним і
східним типом розвитку.

Які ж це відмінності ? Зрозуміло, що їх дуже багато. Виокремимо головні:

Західний (Європейський) Східний (Азіатський)

1. Орієнтація на боротьбу з природою, підкорення її,

перетворення світу.

Звідси особливе – прагнення до

матеріального прогресу.

2. Динамізм.

Наростання темпу змін

(особливо – в ХІХ-ХХ ст.).

Технічна і науково-технічна

революції.

3. Раннє формування

інституту приватної власності,

яка стає основою

економічної системи.

4. Ідеал людини як

самостійного приватного

власника, автономної, активної,

творчої особи. Індивідуалізм.

5. Розуміння держави як

суспільної цінності,

продукту “суспільного договору”.

6. Особлива цінність права як

засобу регуляції взаємовідносин

людей між собою і з державою. 1. Орієнтація на пристосування

до природних умов,

досягнення гармонії

з природою, світом.

2. Уповільнений розвиток.

Гальмування матеріального прогресу.

3. Несформованість поняття

“приватна власність”.

4. “Розчинення” окремої людини вгрупі, колективі, суспільстві.

Повне підпорядкування

людини державі.

5. Розуміння держави як

абсолютної божественної цінності,

яка керує всім життям і від якої

все залежить.

6. Особлива цінність влади,

владної ієрархії. Влада – над правом.

Зверніть увагу! Це важливо. Ці різні цивілізації і типи цвілізацій не
кращі і не гірші один від одного. Вони просто різні.

2. Європейський тип цивілізаційного розвитку

Згадайте. Де проходять географічні кордони Європи?

Придивимось ближче до Західного (Макрохристиянського, Європейського)
типу Цивілізації.

Перше, що кидається в око: географічні кордони Європи незавжди збігалися
із межами поширення Європейської цивілізації. Ця Цивілізація зародилася
в Античній Греції і Римі, потім поширилась на Західну Європу, а згодом –
на Центральну і Східну.

Цікаво. Разом з тим Європейська цивілізація поширювалась і в іншому
напрямку – на Америку, Австралію, Нову Зеландію.

Поміркуйте: чим був зумовлений цей процес?

Розширюючись, Європейсько-Християнська цивілізація втягала в орбіту
свого впливу різні райони і народи – кожний зі своїми особливостями. На
загальній християнській основі формувались локальні цивілізації. А
оскільки Християнство ще в І тисячолітті поділилось на два напрямки
(остаточно цей розкол закріпився на початку ІІ тисячоліття), то і
утворились два Європейських Цивілізаційних світи. У XVI ст. свій варіант
додала Реформація.

Макрохристиянський Цивілізаційний світ

Західно-Християнський світ Східно-Християнський світ

Католицький світ Протестантський світ (Православний)

Зверніть увагу. Східно-Християнський світ, первинним центром якого була
Східна Римська Імперія (Візантія), формувався під дуже сильним впливом
Сходу. Тому йому більш притаманні основні ознаки східного, а не
західного типу цивілізаційного розвитку.

3. Європейський “виклик”

Пригадайте: 1. Що таке “Великі географічні відкриття?”

2. Що таке “колонії”?

3. Що таке “Промислова революція”?

Приблизно до XVI ст. за темпами і рівнем економічного розвитку “Захід” і
“Схід” суттєво не відрізнялись (а рівень життя на Сході навіть був
вищий). Але після Великих Географічних відкриттів, з початком розвитку
капіталізму в Західній Європі, картина суттєво змінюється.

З кінця XVIII ст. починає свою переможну ходу Промислова революція, ще
більше прискорюючи темпи розвитку Заходу.

Це і був Європейський виклик. Східні цивілізації не змогли дати
адекватної (відповідної) відповіді, тому потрапили тим чи іншим чином у
залежність від Заходу, змушені були переймати і пристосовувати головні
риси Західної Цивілізації. Дуже часто це провокувало реакцію
відторгнення.

Драматичні події ХХ ст., розгортання науково-технічної революції, яка
немовби зменшує і об(єднує весь світ, призвели на початку ІІІ
тисячоліття світової історії до формування глобальної Макроцивілізації
на основі Європейсько-Християнської моделі людського розвитку.

Історія свідчить, що посісти в ній гідне місце можна, лише сприйнявши
основні цінності Європейської Цивілізації в сучасному вигляді:

Три кити

– Людина є головною цінністю. “Права людини” – в основі всього.

Сучасної – Соціальна ринкова економіка, заснована на приватній
власності.

Цивілізації – Громадянське суспільство і демократична держава.

3. Де наше місце?

До якого ж Цивілізаційного світу належить Україна?

З точки зору географічної, ми можемо гордо заявити, що Україна
знаходиться в самому центрі Європи.

З точки зору цивілізаційної – все набагато складніше.

Україна, безумовно, належить до Християнського Макроцивілізаційного
світу. Але християнство прийшло до нас із Візантії, тобто у східному
варіанті. Більшість дослідників визнають, що Східно-Християнський
(інколи його називають Євразійським) Цивілізаційний світ за основними
ознаками належить до східного типу розвитку. Але чи належить Україна до
цього світу?

Завдання. Користуючись таблицею на стор. 3, поміркуйте, риси якого типу
розвитку більш притаманні Україні. Скажіть і аргументуйте свою точку
зору.

Ви бачите, наскільки складно визначити цивілізаційне місце нашої
країни.

Але, за більшістю ознак, Україна належить Європейській цивілізації. В
будь-якому разі, її цінності нам набагато ближчі.

Завдання. Проаналізуйте документ, вміщений нижче. Які основні цінності
європейської цивілізації знайшли відображення в ньому?

З Конституції України

Стаття 1.

Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова
держава.

Стаття 3.

Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість
діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність.
Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком
держави.

Стаття 5.

Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в
Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи
державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і
змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не
може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

Стаття 8.

В Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Стаття 21.

Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи
людини є невідчужуваними та непорушними.

Стаття 41.

Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю
власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. <…>

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право
приватної власності є непорушним.

Отже, ми побачили, що основні цінності європейської цивілізації
покладені в основу сучасної української держави. Якщо ми придивимось до
форми цієї держави, то побачимо, що вона не відрізняється суттєво від
багатьох європейських держав.

Звідси – головний висновок: Україна – європейська держава, невід’ємна
складова європейської цивілізації. В Європі її думки, в Європі її серце,
в Європі її місце.

Запитання та завдання:

1. Спробуйте дати визначення поняття «цивілізація».

2. Продовжіть ряди:

– аграрна цивілізація, …

– християнська цивілізація, …

3. Спробуйте дати відповідь, чому європейська цивілізація стала панівною
у сучасному світі.

4. Наведіть аргументи на користь твердження: Україна є складовою
частиною європейської цивілізації.

Книжкова полиця

1. Мак-Ніл В. Піднесення Заходу. Історія людського суспільства. – К.,
2002.

2. Кремень В., Ткаченко В. Україна: шлях до себе., – К., 1998.

3. Павленко Ю. Історія світової цивілізації., – К., 2000.

PAGE

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019