.

Національний склад населення України та його територіальні особливості (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 4227
Скачать документ

Реферат на тему:

“Національний склад населення України та його територіальні особливості”

Населення або народонаселення — це сукупність людей, що проживають у
межах відповідних територій (світ, материки, країни, міста, села та
ін.).

Народонаселення разом з природними умовами і ресурсами та способом
виробництва матеріальних благ є основою матеріального життя суспільства.
Взаємодія людей за допомогою засобів виробництва, з одного боку, та
предметів праці — з іншого, забезпечує матеріальне виробництво.
Населення проживає у певному географічному середовищі і здійснює
виробництво матеріальних благ у відповідності з наявними природними
ресурсами. Розвиток народного господарства (економіки) будь-якої країни
можливий лише за певної чисельності населення, яке здійснює виробництво
товарів і послуг, необхідних для власного життя суспільства. Виробництво
засобів існування та послуг становить суть господарювання людей. Без
цього існування суспільства неможливе.

Національний склад населення України характеризується значною чисельною
перевагою основної нації — українців. За даними останнього перепису
населення, українці становили понад 70% усіх жителів України. Крім того,
значна чисельність українців проживає в близькому та далекому зарубіжжі.
Поряд з українцями на території України проживає понад 100
національностей. Серед них найбільшу частку становлять росіяни — понад
20% всього населення країни. Друге місце за чисельністю після росіян
займають жителі єврейської національності, чисельність яких постійно
зменшується, і нині вони становлять близько 1% населення України проти
2,0% у 1959 році. На території України проживає значна чисельність
населення з прилеглих до країни держав. Це, перш за все, білоруси,
чисельність яких перевищує 400 тис. чоловік, молдавани (майже 300 тис.
чол.), болгари (близько 250 тис. чол.), угорці (150 тис. чол.), румуни
(100 тис. чол.), поляки (250 тис. чол.). Крім цих національностей, в
Україні проживають греки, татари, вірмени, цигани, німці, гагаузи та ін.

Протягом історичного періоду національний склад населення України
змінювався, і сучасні державні кордони країни суттєво відрізняються від
етнічних меж проживання українців. Українці проживають не лише на
суміжних з Україною територіях, айв багатьох віддалених від неї країнах
світу. Але найбільша кількість українців проживає в Росії — понад 4,4
млн. чол. Це друга за чисельністю нація, що проживає в Росії. Значна
частина українців постійно проживає в Польщі, Білорусі, Словаччині,
Молдові, США, Канаді, Аргентині, Австралії, Німеччині та багатьох інших
країнах світу.

Національний склад населення України постійно змінюється і під впливом
міграції. За останні роки з України виїжджало більше населення, ніж
приїжджало на її територію. Серед національностей, що виїжджають з
України, найбільшу чисельність становлять росіяни, євреї, молдавани.
Разом з тим населення України зростало за рахунок азербайджанців,
білорусів, вірмен, болгар, грузинів.

Зміни у національному складі населення України обумовлені і поверненням
на її територію примусово виселених раніше в Росію та інші республіки
колишнього Союзу кримських татар та німців. Вони розміщуються переважно
в Криму та на півдні України.

Нині українці за чисельністю переважають в усіх областях республіки (за
винятком Автономної Республіки Крим, де майже дві третини її населення
становлять росіяни, а частка українців дещо перевищує 25%). Понад 90%
всього населення становлять українці — у Волинській, Івано-Франківській,
Львівській, Тернопільській, Вінницькій, Хмельницькій, Київській,
Черкаській та Чернігівській областях. Це найбільший регіон компактного
проживання українців. Другий регіон, де частка українців складає від 75
до 90%, формують Житомирська, Закарпатська, Кіровоградська,
Миколаївська, Полтавська, Сумська, Херсонська області. В областях
Донбасу та Придніпров’я, а також у Харківській, Одеській та Чернівецькій
областях частка українців знаходиться в діапазоні від 50 до 70%.

Регіоном найбільш компактного розселення росіян, крім Автономної
Республіки Крим, є Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська,
Одеська і Харківська області. Тут частка росіян становить від 24% в
Дніпропетровській до майже 45% в Луганській областях.

Серед населення інших національностей слід виділити поляків, які в
Житомирській області становлять більш як 4% її населення, у Хмельницькій
— більш як 2%, у Львівській — близько 1%. Білоруси становлять понад 2%
населення Криму, близько 1% — населення Рівненської та Луганської
областей. Найвища частка євреїв в усьому населенні, в Харківській
(1,5%), Вінницькій (1,4%) та Дніпропетровській (1,3%) областях. На
молдаван припадає значна частина жителів Кіровоградської, Миколаївської
та Чернівецької областей. Угорці зосереджені в основному в
Закарпатській, а румуни — в Чернівецькій областях.

За межами України нині проживає понад 9 млн. українців, з яких більш як
7 млн. чоловік — у республіках колишнього Радянського Союзу.

Злагоджена життєдіяльність представників різних національностей
неможлива без шанобливого ставлення і поваги кожного народу до іншого.
Це стосується як українців, так і національних меншин, які є жителями
однієї держави — України.

Важлива роль у збереженні міжетнічної злагоди в усіх регіонах України
належить створенню державою сприятливих умов для національно-культурного
розвитку як національних меншин в Україні, так і українців, які
проживають у країнах близького і далекого зарубіжжя. Ці питання повинні
бути предметом розвитку міждержавних відносин і вирішуватися на користь
народів усіх країн.

Взаємозв’язок і взаємодія між населенням і розвитком господарства —
процес історичний. Він змінюється і ускладнюється протягом усього
історичного розвитку людства. На початку розвитку суспільства населення
забезпечувало свою життєдіяльність за рахунок дарів природи, а також за
допомогою рибальства та мисливства. На наступних етапах розвитку тип
господарства змінився, і замість присвоєння природних засобів існування
треба було розвивати відтворювальне господарство. Спочатку це було
землеробство і тваринництво. Розвиток цих галузей викликав необхідність
виробництва певних засобів праці, що привело до виникнення нового
прошарку людей — ремісників.

Виробництво засобів праці і спеціалізація регіонів на виробництві різних
продуктів відповідно до наявних природних умов і ресурсів зумовили
розвиток торгівлі як наступного сектора господарювання.

Зазначені вище сектори господарювання характеризують початковий етап
розвитку суспільства. В наступні періоди історичного розвитку людство
значно ускладнило суспільні відносини. Воно пройшло стадії від
доіндустріального суспільства до індустріального та постіндустріального.
Сьогодні домінує інформаційна стадія розвитку суспільства, коли наука і
розробка нових технологій стають основними сферами діяльності людей.

Таким чином, людина є, з одного боку, активною продуктивною силою, що
своєю трудовою діяльністю забезпечує виробництво матеріальних засобів
свого існування та надання необхідних їй послуг, а з іншого, — вона є.
споживачем продуктів праці, які забезпечують її життєдіяльність. Як
бачимо, населення і економіка являють собою певну єдність: людські
потреби зумовлюють появу нових виробництв та послуг, а останні, в свою
чергу, впливають відповідним чином на людей. Виходячи з того, що людина
є основним творцем суспільного багатства, можна стверджувати, що
чисельність населення та кваліфікація його працездатної частини є
фактором, який обумовлює можливості економічного розвитку.

Зайнята в суспільному виробництві частина населення є найбільш активною
продуктивною силою суспільства, бо саме вона бере активну участь у
створенні матеріальних цінностей. Частина матеріальних цінностей іде на
споживання, а частина — на розвиток виробництва. Але розвиток
виробництва не є самоціллю, його роль полягає у тому, щоб забезпечити
потреби суспільства, підняти життєвий рівень населення. Таким чином,
зміни в чисельності населення позначаються як на споживчому попиті в
цілому, так і на його структурі. Населення виступає одночасно і як
споживач, і як виробник матеріальних благ та послуг. Населення не існує
поза економікою, як і економіка не функціонуватиме без населення.

При плануванні розвитку і розміщення виробництва та окремих галузей
народного господарства практичне значення мають чисельність наявних
трудових ресурсів та джерела їх поповнення. Але для ефективного
функціонування народного господарства з постійним зростанням
продуктивності праці недостатньо кількісного виміру трудових ресурсів.
Не менш важливим є їх якісна характеристика: рівень освіти,
професійно-кваліфікаційна підготовка, фізичний стан та ін. Для
функціонування різних галузей народного господарства потрібні трудові
ресурси лише певної якості, в тому числі і певної статі. Існує цілий ряд
галузей, де більш доцільним є використання праці чоловіків, а в інших —
переважно жінок.

Але тісний зв’язок населення з економікою має місце не лише на стадії
виробництва. Не менш тісним є їх зв’язок і на стадії споживання. Тут
насамперед слід звернути увагу на те, що демографічна структура
населення впливає на масштаби виробництва, структуру і якість товарів,
призначених для споживання.

Споживання як важлива форма людської життєдіяльності також має
різноманітний вплив на структуру, функціонування і розміщення всіх
галузей народного господарства. Основні характеристики відтворення
населення впливають в першу чергу на розміщення і рівень розвитку тих
галузей, які виробляють продукцію щоденного попиту, і насамперед
продукти харчування. Потреби людей обумовлюють і розвиток галузей
соціальної інфраструктури та сфери послуг.

Усі види людської діяльності — виробництво, споживання матеріальних благ
та послуг, відтворення нових поколінь є, з одного боку, явищами
соціального життя, що пов’язані з розвитком народного господарства, а з
другого, — це є процеси власне життєдіяльності людей. Тому таким
складним, взаємообумовленим і нерозривним є зв’язок між населенням і
розвитком територіальної організації народного господарства. Лише на цій
основі можлива побудова соціальне спрямованої ринкової економіки в
суспільстві, де людина є творцем матеріальних і духовних благ.

Використана література:

Заставний Ф.Д. Географія України. – К., 1999.

Паламарчук та ін. Географія України. – К., 2000.

Розміщення продуктивних сил України / Під ред. Є.П.Качана. – К., 2001.

Ковалевський та ін. Розміщення продуктивних сил. – К., 2001.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020