HYPERLINK «http://www.ukrreferat.com/» www.ukrreferat.com – лідер
серед рефератних сайтів України!

Тема. Екологічні права і обов’язки громадян

ПЛАН

Вступ

1. Поняття і види екологічних прав громадян.

2. Обов’язки громадян у галузі екології.

3. Гарантії реалізації та способи захисту екологічних прав громадян.

Висновок

Вступ

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання
природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності
людини — невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку
України.

З цією метою Україна здійснює на своїй території екологічну політику,
спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої
природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров’я населення від
негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного
середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи,
охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.

Екологічне право — система правових норм, якими регулюються суспільні
відносини з охорони навколишнього природного середовища і раціонального
використання природних ресурсів (екологічні відносини). До складу
системи входять такі підгалузі, як земельне, водне, лісове, гірниче
право та деякі інші галузі права, якими регулюються відносини з охорони
й раціонального використання певних видів природних ресурсів.

Предметом екологічного права є нормативне врегульовані відносини з
охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання
природних ресурсів. Метод екологічного права є комплексним і являє собою
комбінацію методів підгалузей права, які становлять його систему.

1. Поняття і види екологічних прав громадян

Екологічні закони України передбачають участь громадян у прийнятті
рішень і місцеві органи влади повинні гарантувати безпечне довкілля
громадянам. Часто ці обов’язки існують лише на папері, бо немає
процедури, щодо впровадження цих норм у життя.

Екологічні права та обов’язки громадян України — система юридична
закріплених за громадянами повноважень і зобов’язань в екологічній
сфері.

Найповніше екологічні права та обов’язки закріплено в Законі України
«Про охорону навколишнього природного середовища» (статті 9-12).

Кожний громадянин України має право на:

а) безпечне для його життя та здоров’я навколишнє природне
середовище;

б) участь в обговоренні та внесення пропозицій до проектів
нормативно-правових актів, матеріалів щодо розміщення, будівництва і
реконструкції об’єктів, які можуть негативно впливати на стан
навколишнього природного середовища, внесення пропозицій до
органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
юридичних осіб, що беруть участь в прийнятті рішень з цих питань;

в) участь в розробці та здійсненні заходів щодо охорони
навколишнього природного середовища, раціонального і комплексного
використання природних ресурсів;

г) здійснення загального і спеціального використання природних
ресурсів;

д) об’єднання в громадські природоохоронні формування;

е) вільний доступ до інформації про стан навколишнього природного
середовища (екологічна інформація) та вільне отримання, використання,
поширення та зберігання такої інформації, за винятком обмежень,
встановлених законом;

є) участь у публічних слуханнях або відкритих засіданнях з питань
впливу запланованої діяльності на навколишнє природне середовище
на стадіях розміщення, проектування, будівництва і реконструкції
об’єктів та у проведенні громадської екологічної експертизи;

ж) одержання екологічної освіти;

з) подання до суду позовів до державних органів, підприємств, установ,
організацій і громадян про відшкодування шкоди, заподіяної їх
здоров’ю та майну внаслідок негативного впливу на навколишнє природне
середовище;

и) оскарження у судовому порядку рішень, дій або
бездіяльності органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, їх посадових осіб щодо порушення екологічних прав
громадян у порядку, передбаченому законом.

Законодавством України можуть бути визначені й інші екологічні
права громадян республіки.

До того ж і в Конституції України записано: «Кожен має право на безпечне
для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням
цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу до
інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів
побуту, а також право на її поширення» (ст. 50).

Аналогічні формулювання пояснюються тим, що дане право — одне з головних
прав людини. Цьому Праву відповідає обов’язок держави забезпечувати
здійснення санітарно-гігієнічних заходів, спрямованих на поліпшення та
оздоровлення навколишнього природного середовища.

2. Обов’язки громадян у галузі екології

1. Загальні обов’язки громадян передбачені Законом України про охорону

навколишнього природного середовищі

— Берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства

— Здійснювати діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки,

екологічних нормативів та лімітів природовикористання

— Не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб’єкті

— Вносити плату за спеціальне природовикористання

— Сплачувати штрафи за екологічні правопорушення

2. Спеціальні обов’язки громадян передбачені системою екологічного

законодавства і та випливають із умов права власності на природні
ресурси, природокористування і реалізації громадянами екологічно
небезпечної діяльності

а. Обов’язки майнові

— Своєчасно вносити плату за забруднення навколишнього природного

середовища та понадлімітне використання природних ресурсів

— Ефективно використовувати природні ресурси, здійснювати комплекс
заходів щодо їх відновлення.

— Проводити заходи щодо попередження негативного впливу діяльності на
стан навколишнього середовища (забруднення, засмічення, виснаження).

— Запроваджувати новітні технології, устаткування та методи діяльності
спроможної негативно впливати на стан навколишнього природного
середовища і здоров’я людей.

б. Обов’язки немайнові

— Одержувати дозволи на здійснення діяльності, спроможної негативно
впливати на стан навколишнього природного середовища, здоров’я людей

— Передавати екологічно небезпечні об’єкти на екологічну експертизу

— Дотримуватись висновків державної екологічної експертизи

— Надавати органам екологічного контролю відомості про характер

екологічно-небезпечної діяльності

Найповніше екологічні права та обов’язки закріплено в Законі України
«Про охорону навколишнього природного середовища» (статті 9-12).

dha$

VoeV-XE[b\uuuuuuuuuuuuuiiiaaaaaaaOe

Згідно з Законом громадянин України має право на: безпечне для життя і
здоров’я навколишнє природне середовище; об’єднання в громадські
природоохоронні формування; одержання в установленому порядку повної та
достовірної екологічної інформації тощо.

До того ж і в Конституції України записано: «Кожен має право на безпечне
для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням
цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу до
інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів
побуту, а також право на її поширення» (ст. 50).

Аналогічні формулювання пояснюються тим, що дане право — одне з головних
прав людини. Цьому Праву відповідає обов’язок держави забезпечувати
здійснення санітарно-гігієнічних заходів, спрямованих на поліпшення та
оздоровлення навколишнього природного середовища.

Усі екологічні права громадян захищаються і відновлюються в судовому
порядку.

Поряд із правами Закон України «Про охорону навколишнього природного
середовища» передбачає стосовно до громадян і деякі обов’язки. Так,
громадяни зобов’язані: берегти, охороняти й раціонально використовувати
природні багатства; не порушувати екологічних прав інших суб’єктів;
компенсувати завдану ними шкоду тощо.

Обов’язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища
Громадяни України зобов’язані: а) берегти природу, охороняти,
раціонально використовувати її багатства відповідно до вимог
законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

б) здійснювати діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки, інших
екологічних нормативів та лімітів використання природних ресурсів;

в) не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб’єктів;

г)вносити плату за спеціальне використання природних ресурсів та штрафи
за екологічні правопорушення;

д) компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням та іншим негативним
впливом на навколишнє природне середовище.

Громадяни України зобов’язані виконувати й інші обов’язки у галузі
охорони навколишнього природного середовища відповідно до законодавства
України.

Згідно Закону України “Про охорону тваринного світу” громадяни
відповідно до закону зобов’язані: охороняти тваринний світ і
середовище перебування диких тварин; сприяти відтворенню
відновлюваних об’єктів тваринного світу; використовувати об’єкти
тваринного світу відповідно до закону; відшкодовувати шкоду,
заподіяну ними тваринному світу внаслідок порушення вимог
законодавства про охорону, використання і відтворення тваринного світу.

Громадяни мають й інші права та обов’язки, передбачені законом.

3. Гарантії реалізації та способи захисту екологічних прав громадян

Екологічні права громадян забезпечуються:

а) проведенням широкомасштабних державних заходів щодо
підтримання, відновлення і поліпшення стану навколишнього
природного середовища;

б) обов’язком міністерств, відомств, підприємств, установ,
організацій здійснювати технічні та інші заходи для запобігання
шкідливому впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє
природне середовище, виконувати екологічні вимоги при плануванні,
розміщенні продуктивних сил, будівництві та експлуатації
народногосподарських об’єктів;

в) участю громадських об’єднань та громадян у діяльності щодо охорони
навколишнього природного середовища;

г) здійсненням державного та громадського контролю за додержанням
законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

д) компенсацією в установленому порядку шкоди, заподіяної здоров’ю і
майну громадян внаслідок порушення законодавства про охорону
навколишнього природного середовища;

е) невідворотністю відповідальності за порушення
законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

є) створенням та функціонуванням мережі загальнодержавної
екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи
забезпечення доступу до екологічної інформації.

Діяльність, що перешкоджає здійсненню права громадян на безпечне
навколишнє природне середовище та інших їх екологічних прав, підлягає
припиненню в порядку, встановленому цим Законом та іншим законодавством
України.

Україна гарантує своїм громадянам реалізацію
екологічних прав, наданих їм законодавством.

Ради, спеціально уповноважені державні органи управління в галузі
охорони навколишнього природного середовища і використання природних
ресурсів зобов’язані подавати всебічну допомогу громадянам у
здійсненні природоохоронної діяльності, враховувати їх пропозиції
щодо поліпшення стану навколишнього природного середовища та
раціонального використання природних ресурсів, залучати громадян
до участі у вирішенні питань охорони навколишнього природного
середовища та використання природних ресурсів.

Порушені права громадян у галузі охорони навколишнього природного
середовища мають бути поновлені, а їх захист здійснюється в
судовому порядку відповідно до законодавства України.

Усі екологічні права громадян захищаються і відновлюються в судовому
порядку.

Висновок

Екологічні права та обов’язки громадян України. — система юридична
закріплених за громадянами повноважень і зобов’язань в екологічній
сфері.

Обов’язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища
Громадяни України зобов’язані: а) берегти природу, охороняти,
раціонально використовувати її багатства відповідно до вимог
законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

б) здійснювати діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки, інших
екологічних нормативів та лімітів використання природних ресурсів;

в) не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб’єктів;

г)вносити плату за спеціальне використання природних ресурсів та штрафи
за екологічні правопорушення;

д) компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням та іншим негативним
впливом на навколишнє природне середовище.

Громадяни України зобов’язані виконувати й інші обов’язки у галузі
охорони навколишнього природного середовища відповідно до законодавства
України.

Література

Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. — №30.

Закон України “Про охорону навколишнього середовища” від 25 червня 1991
року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. — №41. Ст.546.

Екологія і закон. Екологічне законодавство України. Книга 1. – К., 1998.

Андрейцев В.І. Екологічне право. – К., 2001.

Дмитренко І.А. Екологічне право України. – К., 2001.

Шемшученко Ю.С. Правове проблемы экологии. – К., 1989.

Похожие записи

Екологічні права і обов’язки громадян

ПЛАН

1. Поняття екологічних прав громадян.

2. Види екологічних прав громадян.

3. Гарантії екологічних прав громадян та їх форми захисту.

4. Обов’язки громадян у галузі екології.

3. 1. Поняття екологічних прав громадян

Поняття екологічних прав громадян — сукупність юридичних можливостей і
засобів, які спрямовані на задоволення потреб громадян у галузі
використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного
середовища і забезпечення екологічної безпеки.

Екологічні права громадян належать до конституційних прав людини (ст. 50
Конституції України).

Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на
відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан
довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також
право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена.

Екологічні права громадян мають два аспекти:

об’єктивне право — сукупність правових норм, що утворюють комплексний
міжгалузевий інститут екологічного права;

суб’єктивне право — сукупність повноважень фізичних осіб у галузі
екології.

Екологічні права громадян — забезпечені системою права юридичні
можливості особи реалізувати у передбачених законодавством формах надані
повноваження в галузі екології. Вони:

• належать кожній особі, тобто персоніфіковані;

• види екологічних прав передбачаються системою екологічного
законодавства;

• форми реалізації екологічних прав громадян передбачаються і
забезпечуються системою соціально-правових гарантій;

• порушені екологічні права громадян підлягають поновленню, а їх захист
здійснюється в судовому та іншому порядку.

3.2. Види екологічних прав громадян

Екологічні права громадян, що реалізуються на галузевому рівні:

• права громадян на безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне
середовище;

Ознаками безпечного навколишнього середовища є:

а) стабільність здорового навколишнього середовища;

б) якість навколишнього природного середовища;

в) сприятливість навколишнього природного середовища.

Юридичними показниками безпечного навколишнього природного середовища є:

а) нормативи екологічної безпеки;

• право на одержання повної і достовірної інформації про стан
навколишнього природного середовища і, його вплив на здоров’я людей;

• право на участь у проведенні громадської екологічної експертизи.

Формами участі громадян у проведенні громадської екологічної експертизи
бувають: виступи у засобах масової інформації; подання письмових
зауважень, пропозицій, рекомендацій; робота у складі експертних груп,
комісій; участь у відкритих засіданнях; участь у публічних слуханнях.
Порядок участі громадян у проведенні екологічної експертизи визначено
чинним законодавством;

• право на участь у розробці і здійсненні заходів щодо охорони довкілля
раціонального і комплексного використання природних ресурсів. Формами
права участі громадян у розробці та здійсненні екологічних заходів
можуть бути: проведення референдумів; розробка екологічних програм;
екологічне виховання; розробка планів екологічної діяльності
підприємств, установ, організацій; ліквідація наслідків екологічних
аварій, катастроф тощо;

• право на здійснення загального і спеціального використання природних
ресурсів.

Ознаки права загального використання природних ресурсів такі:
загальнодоступність; безплатність; відсутність необхідності закріплення
природних ресурсів за конкретними особами; відсутність спеціальних
дозволів.

Ознаками права спеціального використання природних ресурсів є: наявність
спеціальної правоздатності;

платність і безплатність; обов’язковість одержання спеціальних дозволів;
реєстрація дозволів.

Гарантіями реалізації права громадян на здійснення загального і
спеціального використання природних ресурсів є норми Земельного кодексу.
Водного кодексу,

Лісового кодексу тощо.

Екологічні права громадян, що реалізуються на міжгалузевому рівні:

• право на участь в обговоренні проектів законодавчих актів, матеріалів
щодо розміщення, будівництва і реконструкції об’єктів, які можуть
негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, та
внесення пропозицій до державних та господарських органів, установ та
організацій цих питань;

• право на одержання екологічної освіти;

• право на об’єднання в громадські природоохоронні

організації;

• право подання до суду позовів на державні органи,

підприємства, установи, організації і громадян про відшкодування шкоди,
заподіяної їх здоров’ю та майну, внаслідок негативного впливу на
навколишнє природне Середовище.

( hA

» hA

hA

» hA

0 i O

???????$??$???????¤?3.3. Гаранти екологічних прав громадян та їх форми
захисту

Екологічні права громадян забезпечуються:

• проведенням широкомасштабних державних заходів щодо підтримання,
відновлення і поліпшення стану -навколишнього природного середовища;

• обов’язки міністерств, відомств, підприємств, установ, організацій
здійснювати технічні та інші заходи для запобігання шкідливому впливу
господарської та іншої’ діяльності на навколишнє природне середовище,
виконувати екологічні вимоги при плануванні, розміщенні продуктивних
сил, будівництві та експлуатації господарських об’єктів;

• участю громадських об’єднань та громадян у дія-і льності щодо охорони
навколишнього природного середовища;

• здійснення державного та громадського контролю за додержанням
законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

• компенсацією в установленому порядку шкоди, заподіяної здоров’ю і
майну громадян внаслідок порушення законодавства про охорону
навколишнього природного середовища; •
невідворотністю відповідальності за порушення законодавства про охорону
навколишнього природного середовища.

Форми захисту екологічних прав громадян:

нормотворча, управлінська, самоврядна, правоохоронна, природоохоронна,
судова.

3.4. Обов’язки громадян у галузі екології

Загальні обов’язки громадян, передбачені Законом України «Про охорону
навколишнього природного середовища»:

• берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства;

• здійснювати діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки,
екологічних нормативів та лімітів природовикористання;

• не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб’єктів;

• вносити плату за спеціальне природокористування;

• сплачувати штрафи за екологічні порушення. Спеціальні зобов’язання
громадян, передбачені системою екологічного законодавства, які
випливають із умов права власності на природні ресурси,
природокористування та реалізації громадянами екологічно небезпечної
діяльності:

Обов’язки майнові:

• своєчасно вносити плату за забруднення навколишнього природного
середовища та понадлімітне використання природних ресурсів;

• ефективно використовувати природні ресурси, здійснювати комплекс
заходів щодо їх відновлення;

• проводити заходи щодо попередження негативного впливу діяльності на
стан навколишнього природного середовища (забруднення, засмічення тощо).

Обов ‘язки немайнові:

• одержувати дозволи на здійснення діяльності, спроможної негативно
впливати на стан навколишнього природного середовища;

• передавати екологічно небезпечні об’єкти на екологічну експертизу;

• надавати органам екологічного контролю відомості про характер
екологічно небезпечної діяльності;

• здійснювати первинний облік використання природних ресурсів, викидів
та скидів у навколишнє природне середовище;

• погоджувати свою діяльність з іншими суб’єктами, якщо вона спроможна
потенційно шкодити здоров’ю людини і природним ресурсам;

• оволодівати екологічними знаннями і практичними навичками щодо їх
реалізації;

• виконувати розпорядження органів екологічного контролю тощо.

Література

Андрейцев В. 1. Екологічне право (Загальна частина).- К., 1996.

Андрейцев В. І. Екологія і закон: еколого-правова
відповідальність.-1991.

Андрейцев В. /.. Пустовойт М. А., Калшовський С. В. Екологічна
експертиза: право і практика.- К.: Урожай, 1992.

Андрейцев В. Й. Правовое обеспечение зкологической зксперти-зьі
проектов.- К.: Будівельник, 1990.

Водний Кодекс України. // Відомості Верховної Ради України-1995 .-№24.

Гавриш С. Б. Уголовно-правовая охрана окружающей средьі •Украиньі.
Проблеми теории й развитие законодательства.- Харьков,

1994.

Гетьман А. П. Процессуальньіе нормьі й отношения в зколо-гическом
праве.-Харьков: Основа, 1994. Государственное управление охраной
окружающей средьі в союзной республике.- Под ред. Ю. С. Шемшученко.- К.:
Наукова думка,1990.

Дмитренко І. А. Екологічне право України.-К., 1999 .-300.

Дудовик О. Л., Жалинский А. 3. Причини зкономических пре-ступленин.- М.:
Наука, 1994.

Ерофеев Б. В. Зкологическое право. Учебник для вузов.-М.,

1999-448с.

Земельний Кодекс України. // Відомості Верховної Ради

України- 1992- № 25.

Кодекс України про адміністративне порушення.- Львів,

1995.

Похожие записи