Податок на доходи фізичних осіб

Цей податок обчислюється згідно з Декретом Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 1992 року «Про прибутковий податок з громадян» зі змінами
і доповненнями.

Суб’єктами оподаткування є громадяни України, іноземні громадяни та
особи без громадянства — як ті, що мають, так і ті, що не мають
постійного місця проживання в Україні.

Об’єктом оподаткування є сукупний оподатковуваний дохід громадян за
календарний рік (складається з місячних сукупних оподатковуваних
доходів), одержаний із різних джерел як на території України, так і за
ЇЇ межами. Об’єктом оподаткування у громадян, котрі не мають постійного
місця проживання в Україні, є дохід, одержаний із джерел в Україні.

До сукупного оподатковуваного доходу включаються одержані за місцем
основної роботи (служби, навчання) доходи за виконання трудових
обов’язків, у тому числі за сумісництвом, за виконання робіт за
договорами підряду, доходи у формі дивідендів за акціями, доходи,
одержані внаслідок розподілу прибутку (доходу) підприємств, установ,
організацій, фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, а
також інші доходи, що утворилися в результаті надання за рахунок коштів
підприємств, установ, організацій, фізичних осіб — суб’єктів
підприємницької діяльності своїм працівникам матеріальних і соціальних
благ у грошовій та натуральній формах.

Оподатковуваними прибутковим податком доходами, одержаними за місцем
основної роботи (служби, навчання), вважаються доходи, одержані від
підприємств, установ та організацій усіх форм власності, фізичних осіб —
суб’єктів підприємницької діяльності, з котрими громадянин має трудові
відносини за умови обов’язкового ведення в цьому місці трудової книжки і
провадження відрахувань до фонду соціального страхування.

Декретом Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. «Про
прибутковий податок з громадян» визначені розміри місячного сукупного
оподатковуваного доходу громадян та ставки податку. Проте, відрахування
прибуткового податку з громадян здійснюються відповідно до Указу
Президента України від 13 вересня 1994 р\ «Про збільшення
неоподатковуваного мінімуму та ставки прогресивного оподаткування
доходів громадян» за такими ставками:

Місячний сукупний оподатковуваний дохід (у неоподатковуваних мінімумах)
Ставки та розміри податку

1 2

3 доходу в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму Не
оподатковується

3 доходу в розмірі від одного неоподатковуваного мінімуму + 1 крб до 5
неоподатковуваних мінімумів 10 відсотків від суми доходу, що перевищує
розмір одного неоподатковуваного мінімуму

3 доходу в розмірі від 5 неоподатковуваних мінімумів -1- 1 крб до 10
неоподатковуваних мінімумів Податок з доходу в розмірі 5
неоподатковуваних мінімумів + 15 відсотків від суми, що перевищує дохід
у розмірі 5 неоподатковуваних мінімумів

3 доходу в розмірі від 10 неоподатковуваних мінімумів + 1 крб до 60
неоподатковуваних мінімумів Податок з доходу в розмірі 10
неоподатковуваних мінімумів + 20 відсотків від суми, що перевищує
дохід у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів

3 доходу в розмірі від 60 неоподатковуваних мінімумів + 1 крб до 100
неоподатковуваних мінімумів Податок з доходу в розмірі 60
неоподатковуваних мінімумів + ЗО відсотків від суми, що перевищує дохід
у розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів

3 доходу в розмірі понад 100 неоподатковуваних мінімумів Податок з
доходу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів + 40 відсотків від
суми, що перевищує дохід у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів

При визначенні сукупного оподатковуваного доходу враховуються доходи,
одержані як в натуральній формі, так і в грошовій (у національній або
іноземній валюті). Доходи, одержані в натуральній формі, зараховуються
до сукупного оподатковуваного доходу за календарний рік за вільними
(ринковими) цінами. Сплата податку з доходів, одержаних в іноземній
валюті, провадиться у гривнях. Доходи, одержані в іноземній валюті,
перераховуються в гривні за курсом, що встановлюється Національним
банком України на дату одержання доходу.

Із сум авторських винагород, що виплачуються спадкоємцям повторно або
неодноразово, податок нараховується до джерел виплати в складі сукупного
оподатковуваного річного доходу за наведеними ставками, збільшеними
вдвічі, але не більше 70 процентів.

Із сум доходів, одержуваних громадянами — засновниками та учасниками
підприємств у формі дивідендів за акціями і внаслідок розподілу прибутку
(доходу) цих підприємств та інших корпоративних прав, податок
нараховується до джерел виплати в складі сукупного оподатковуваного
річного доходу за ставкою 15 процентів.

Нарахування, утримання і перерахування до бюджету прибуткового податку з
громадян здійснюється підприємствами, установами, організаціями всіх
форм власності та фізичними особами — суб’єктами підприємницької
діяльності, котрі провадять виплати доходів. Обчислення податку протягом
року провадиться із суми місячного сукупного оподатковуваного доходу.
При цьому для громадян, котрі мають право на одержання пільг, сума
місячного сукупного оподатковуваного доходу зменшується на розмір цих
пільг.

Обчислення податку і перерахунок провадяться до 1 лютого наступного за
звітним роком, а до 15 лютого ці відомості за встановленою формою
подаються ними до податкової адміністрації за місцем проживання
платника.

До сукупного оподатковуваного доходу не включаються:

— допомога за державним соціальним страхуванням і державним соціальним
забезпеченням, крім допомоги з тимчасової непрацездатності (в тому числі
допомога з вагітності та пологах, з догляду за хворою дитиною та ін.)ї

— суми одержуваних аліментів;

— державні пенсії, а також додаткові пенсії, що виплачуються з умовами
добровільного страхування пенсій;

— компенсаційні виплати в грошовій і натуральній формах у межах норм,
передбачених чинним законодавством, за винятком компенсації за
невикористану відпустку при звільненні;

— суми грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат,
одержуваних військовослужбовцями, особами рядового і начальницького
складу органів внутрішніх справ у зв’язку з виконанням обов’язків
несення служби;

— суми, одержувані в результаті відчуження майна, яке належить
громадянам за правом власності, за нотаріальне посвідчення якого
сплачується державне мито, крім доходів, одержуваних від реалізації
продукції та іншого майна в результаті підприємницької та іншої
діяльності з метою одержання доходу;

— доходи громадян від продажу вирощеної в особистому підсобному
господарстві, на присадибній, дачній і садовій ділянках продукції
рослинництва та бджільництва, худоби, кролів, нутрій, птиці як у живому
вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної
переробки;

— суми, одержувані в результаті успадкування і дарування, за винятком
сум авторської винагороди, одержуваних неодноразово спадкоємцями
(правонаступниками) авторів творів науки, літератури та мистецтва» а
також відкриттів, винаходів та промислових зразків;

— виграші за облігаціями державних позик та лотереями, проценти і
виграші за вкладами в установах банків, за ощадними сертифікатами та
державними казначейськими зобов’язаннями;

— суми, одержані громадянами за обов’язковим і добровільним страхуванням
(за винятком випадків, коли страхові внески з накопичуваного страхування
сплачуються за рахунок коштів підприємств, установ та організацій);

— суми матеріальної допомоги як в грошовій, так і в натуральній формі
незалежно від її розміру, що надається місцевими органами державної
виконавчої влади, профспілками, фондом соціального страхування,
благодійними фондами та іноземними державами на підставі рішень уряду
України у зв’язку із стихійним та екологічним лихом, аваріями і
катастрофами;

— суми, одержані громадянами в результаті розміщення їхніх власних
збережень на поточних (депозитних) рахунках банків України, в тому числі
в іноземній валюті;

— суми доходів, що направляються у джерела одержання їх на придбання
акцій, та суми, інвестовані на реконструкцію і розширення виробництва
суб’єктів підприємницької діяльності;

— суми, що перераховуються за заявами громадян (у тому числі фізичними
особами — суб’єктами підприємницької діяльності) до відділень
благодійних та екологічних фондів, а також підприємствам, установам,
організаціям, закладам культури, освіти, науки, охорони здоров’я і
соціального забезпечення, які фінансуються з бюджету, в межах дванадцяти
мінімальних заробітних плат на рік;

— суми, одержувані працівниками на відшкодування шкоди, заподіяної їм
каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ними
трудових обов’язків, а також у зв’язку із втратою годувальника;

— суми, одержувані громадянами за здавання ними крові, від інших видів
донорства, за здавання грудного молока;

— вартість путівок на лікування, відпочинок та в дитячі оздоровчі
табори, крім туристських і міжнародних;

— суми, одержувані громадянами від органів статистики за ведення записів
сімейних бюджетів.

— суми доходів осіб, котрі виконують сільськогосподарські та будівельні
роботи в сільській місцевості тимчасово або сезонно, а також членів
студентських будівельних загонів на спорудженні об’єктів у сільській
місцевості;

— доходи працівників сільськогосподарських підприємств і рибних
господарств незалежно від форм власності та господарювання і
риболовецьких колгоспів, одержані ними натурою (сільськогосподарською,
рибною продукцією власного виробництва зазначених підприємств та
продукцією її переробки, за винятком продукції, визначеної Кабінетом
Міністрів України). Обчислення зазначених доходів провадиться за
очікуваною собівартістю відповідної продукції.

Згідно з доповненнями, внесеними до законодавчих актів, до сукупного
оподатковуваного доходу громадян, крім переліку, наведеного вище, не
включаються:

— суми плати за утримання та навчання дітей у дошкільних виховних
закладах, закладах загальної середньої, професійно-технічної освіти, а
також у державних вищих закладах освіти, розташованих на території
України, за рахунок фізичних або юридичних осіб;

— суми дивідендів, що були оподатковані під час їх виплати відповідно до
Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»;

— суми, одержані громадянами за здану ними вторинну сировину
(макулатуру та ганчір’я);

— кошти, внесені фізичними та юридичними особами на пенсійні рахунки,
відкриті в уповноважених холдинговою компанією «Київміськбуд» банках
відповідно до Закону України «Про проведення експерименту в житловому
будівництві на базі холдингової компанії «Київ-міськбуд»;

— кошти, що відповідно до Закону України «Про проведення експерименту в
житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд*
виплачуються фізичним особам згідно з договорами пенсійних вкладів,
укладеними в період проведення такого експерименту (за винятком
випадків, коли кошти зняті вкладником з пенсійного рахунка з порушенням
умов, зазначених у договорі пенсійного вкладу);

— вартість благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги (далі —
благодійна допомога), яка надходить у вигляді коштів або майна
(безоплатно виконаної роботи, наданої послуги), на користь осіб, а саме
такі види допомоги.

Цільова або нецільова благодійна допомога, яка надходить особам,
постраждалим внаслідок:

екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених
Президентом України зонами надзвичайної екологічної ситуації;

стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій загальнодержавного або
місцевого характеру, які завдали або створюють загрозу здоров’ю
громадян, навколишньому природному середовищу, викликали або можуть
викликати людські жертви або втрату власності громадян, у зв’язку з
якими рішення про залучення благодійної допомоги було прийнято
відповідно Кабінетом Міністрів України або органом місцевого
самоврядування.

Благодійна допомога, що надається на зазначені цілі, розподіляється
через спеціальні позабюджетні фонди, створені державою чи органом
місцевого самоврядування, або через наявну мережу благодійних
організацій.

Цільова благодійна допомога, яка надається благодійними організаціями
набувачам благодійної допомоги для:

відшкодування витрат на оплату вартості лікування осіб, у тому числі на
придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних
пристосувань (у розмірах, що не покриваються виплатами сум страхового
відшкодування з фондів обов’язкового медичного страхування), крім
косметичного лікування або протезування, водолікування та геліотерапії,
не пов’язаних із хронічними захворюваннями; лікування зубів та їх
протезування з використанням дорогоцінних металів, порцеляни та
гальванопластики; штучних запліднень, абортів (за винятком абортів, які
проводяться за медичними показаннями), операцій з переміни статі,
лікування венеричних захворювань (за винятком лікування синдрому
набутого імунодефіциту), лікування від тютюнової чи алкогольної
залежності. До запровадження системи обов’язкового медичного страхування
норми цього абзацу поширюються на загальну суму (вартість) благодійної
допомоги, отриманої її набувачем на такі цілі (з урахуванням зазначених
обмежень);

відшкодування витрат на освіту (навчання) або перенавчання в закладах
освіти набувача благодійної допомоги, зареєстрованого як безробітний, а
також будь-якої іншої особи внаслідок проведення публічно оголошеного
конкурсу, у тому числі як призначення стипендій, що виплачуються через
такі заклади освіти;

відшкодування витрат на утримання набувача благодійної допомоги, який не
досяг 18-річного віку, в дошкільному закладі, інтернаті, а також на
оплату вартості утримання такого набувача в реабілітаційних центрах або
його навчання у музичних школах, школах мистецтв;

відшкодування витрат на утримання та соціальну адаптацію інвалідів та
престарілих громадян у закладах, призначених для такого утримання та
соціальної адаптації;

відшкодування витрат на харчування та облаштування на нічліг осіб, які
не мають житла, у закладах, що надають такі послуги;

відшкодування витрат на поліпшення умов утримання або медичного
обслуговування осіб, які перебувають у пенітенціарних закладах України;

відшкодування витрат на проведення набувачем благодійної допомоги
наукових досліджень або розробок за умови, що їх результати підлягають
оприлюдненню та не можуть бути предметом патентування чи інших обмежень
в оприлюдненні чи безоплатному розповсюдженні об’єктів інтелектуальної
(промислової) власності, отриманих у результаті таких досліджень або
розробок, а також у разі коли отримання такої допомоги не містить
передумов щодо виникнення будь-яких договірних зобов’язань між
благодійником або будь-якою третьою особою та набувачем благодійної
допомоги в майбутньому, крім обов’язків з цільового використання такої
благодійної допомоги. У разі коли після завершення зазначеного наукового
дослідження (розробки) у набувача благодійної допомоги залишаються
об’єкти власності, надані благодійною організацією для виконання такого
дослідження (розробки), такий набувач зобов’язаний: придбати такі
об’єкти власності у такої благодійної організації за їх звичайною ціною
на момент такого придбання; або повернути такі об’єкти власності такій
благодійній організації чи іншій благодійній організації; або визнати
дохід у розмірі звичайної вартості таких об’єктів власності з його
включенням до складу декларації із сукупного оподатковуваного доходу за
наслідками відповідного року;

відшкодування витрат особи, що є членом аматорської спортивної
організації, клубу, або окремого спортсмена-аматора на придбання
спортивного знаряддя та інвентарю; оренду або утримання спортивних
майданчиків, приміщень чи споруд; відшкодування витрат, пов’язаних з
участю такої особи у спортивних змаганнях. З метою застосування цього
абзацу під терміном аматорська спортивна організація, клуб слід розуміти
громадську організацію, діяльність якої не спрямована на отримання
доходу; під терміном спортсмен-аматор слід розуміти особу, чия спортивна
діяльність не спрямована на отримання доходу, за винятком
отримання нагород чи винагород від імені держави або органів місцевого
самоврядування;

відшкодування інших витрат набувача благодійної допомоги, якщо його
доходи, отримані від інших осіб для здійснення такого відшкодування,
звільняються від оподаткування.

Під терміном відшкодування витрат слід розуміти здійснення благодійною
організацією оплати (надання інших видів компенсацій) вартості товарів
(робіт, послуг) на користь осіб, що безпосередньо надають такі товари
(роботи, послуги) набувачам благодійної допомоги у зазначених випадках.
Таке відшкодування витрат може здійснюватися як за рахунок коштів
(майна) такої благодійної організації, так і за рахунок коштів (майна),
які надійшли до такої благодійної організації на користь окремого
набувача благодійної допомоги. Використання коштів (майна), які надійшли
до благодійної організації на користь окремого набувача благодійної
допомоги, на інші потреби не дозволяється. Відшкодування витрат не
включає виплату заробітної плати, а також прирівняних до неї виплат та
нарахувань відповідно до законодавства.

Набувач цільової благодійної допомоги має право на її використання
протягом 12 календарних місяців, наступних за місяцем її отримання (її
частини), за винятком надання благодійної допомоги у вигляді
ендавмен-ту. Під терміном «ендавмент» слід розуміти суму коштів або
інших ліквідних активів, яка вноситься благодійником у банківську або
небанківську фінансову установу, завдяки чому набувач благодійної
допомоги отримує право на використання пасивних доходів, що виникають
внаслідок користування такими коштами (активами) такими установами; при
цьому набувач не має права на витрачання основної суми ендавменту. Якщо
протягом зазначеного вище строку цільова благодійна допомога не була
використана за призначенням її набувачем, вона підлягає поверненню
благодійнику в невикористаній сумі протягом кварталу, на який припадає
кінець призначеного строку її використання, або протягом цього строку
має бути внесена до місцевого бюджету, до якого зараховується податок,
стягнутий з такого набувача, у розмірі такої невикористаної суми. У
такому ж порядку використовуються пасивні доходи, отримані від
розміщення такої благодійної допомоги. Набувач цільової благодійної
допомоги має право звернутися до податкового органу з поданням щодо
продовження строку використання цільової благодійної допомоги у разі
існування достатніх підстав, що підтверджують неможливість її повного
використання в зазначені строки. У разі коли податковий орган відмовляє
в такому продовженні, його рішення може бути оскаржене в
адміністративному або судовому порядку згідно із законодавством.

?

Gімуму у розрахунку на кожного набувача, та є: безробітними;
пенсіонерами; особами з багатодітних сімей; інвалідами; особами,
визнаними недієздатними; дітьми-сиротами; особами, які отримують житлові
субсидії; особами, які мають статус біженців або є особами з числа
депортованих народів.

Не підлягає оподаткуванню нецільова благодійна допомога, що надається
такому набувачеві у розмірах, які не перевищують розмір прожиткового
мінімуму (з урахуванням його доходів з інших джерел) за відповідний
місяць. При отриманні такої нецільової допомоги набувач має надати
благодійній організації заяву із зазначенням суми свого доходу за
відповідний місяць (крім безробітних, пенсіонерів та дітей-сиріт, що
отримують доходи з одного джерела або їх не отримують), а благодійна
організація має надіслати податковому органові за місцем податкової
реєстрації набувача довідку про суму наданої благодійної допомоги у
порядку, визначеному цим Декретом для виплати неосновних доходів. У разі
коли за наслідками податкового року загальна сума нецільової благодійної
допомоги, наданої її набувачу (з урахуванням доходів з інших джерел),
перевищує суму доходу,

що дорівнює рівневі прожиткового мінімуму, розрахованого за 12 місяців
такого податкового року, зазначене перевищення підлягає включенню до
суми сукупного оподатковуваного доходу названого набувача за наслідками
податкового року та оподатковується за загальними правилами. До
сукупного оподаткованого доходу також не включаються:

— суми, які направляються платниками податку до благодійних установ та
організацій, але не більше 4 відсотків від суми задекларованого
сукупного оподатковуваного доходу за звітний рік, що враховується під
час подання декларації з сукупного оподатковуваного доходу за такий рік
(Закон України «Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України
«Про прибутковий податок з громадян» щодо оподаткування благодійної
допомоги від 7 грудня 2000 р. № 2136-Ш);

— суми плати за утримання та навчання дітей у дошкільних виховних
закладах, закладах загальної середньої, професійно-технічної освіти, а
також у державних вищих навчальних закладах, розташованих на території
України, за рахунок фізичних або юридичних осіб (Закони України «Про
внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України «Про прибутковий
податок з громадян» від 13 лютого 1998 р. № 129/98-ВР та «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України» від 23 березня 1999 р. №
539-ХІУ);

— суми дивідендів, що були оподатковані під час їх виплати відповідно до
Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (Закони України
«Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України «Про
прибутковий податок з громадян» від 13 лютого 1998 р. № 129/98-ВР);

— суми, одержані громадянами за здану ними вторинну сировину
(макулатуру, ганчір’я, полімери, склобій, відходи гумові, у тому числі
зношені шини) (Закони України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про відходи» від 14
грудня 1999 р. № 1288-ХГУ та

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відходів»
від 7 березня 2002 р. № 3073-Ш);

— кошти, внесені фізичними та юридичними особами на рахунки учасників
фондів банківського управління, відкриті відповідно до Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про проведення експерименту в
житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд»;

— кошти, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону
України «Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі
холдингової компанії «Київміськбуд* сплачуються фізичним особам згідно з
договорами про додаткові пенсійні та про цільові виплати, укладеними в
період проведення такого експерименту (за винятком випадків, коли кошти
зняті учасником фонду банківського управління з рахунка такого учасника
з порушенням умов, викладених у Правилах фонду банківського управління)
(Закони України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
у зв’язку з прийняттям Закону України «Про проведення експерименту в
житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд» від 20
квітня 2000 р. № 1694-ІП та «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін
до Закону України «Про проведення експерименту в житловому будівництві
на базі холдингової компанії «Київміськбуд»);

— стипендії Президента України, що одержані талановитими перспективними
спортсменами України, чемпіонами Олімпійських та Параолімпійських ігор,
і стипендії Міжнародного Олімпійського Комітету, а також вартість
рухомого та нерухомого майна і подарунків, переданих їм у власність
(Закон України «Про підтримку олімпійського, параолімпіиського руху та
спорту вищих досягнень в Україні» від 14 вересня 2000 р. № 1954-ІП);

— суми допомоги, вартість подарунків (призів), що надаються один раз на
календарний рік у межах розміру прожиткового мінімуму, встановленого
законом на працездатну особу, за рахунок юридичних, фізичних осіб та
громадських організацій (Закон України «Про внесення змін до статті 5
Декрету Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян»
від 26 квітня 2001 р. № 2405-Ш);

— доходи учасників фондів банківського управління, що сформовані
відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової
компанії «Київміськбуд» (Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про
внесення змін до Закону України «Про проведення експерименту, в
житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київ-міськбуд» від 7
лютого 2002 р. № 3045-Ш);

Під терміном благодійна організація слід розуміти організацію, яка
відповідає всім наведеним нижче вимогам:

— є неприбутковою організацією, створеною для здійснення благодійної
діяльності відповідно до Закону України «Про благодійництво та
благодійні організації», яка зареєстрована у відповідному податковому
органі як благодійна організація та має в установчих документах
обов’язок з періодичного, але не рідше одного разу на рік, оприлюднення
повних звітів про джерела залучення коштів (майна) для здійснення
благодійної діяльності та про напрями їх використання, а також про
надання таких звітів будь-якому благодійнику такої благодійної
організації, за запитом останнього;

— є релігійною організацією або професійною спілкою, створеною згідно із
законом та зареєстрованою у відповідному податковому органі.

Організація не вважається благодійною (незалежно від її
організаційно-правового статусу або назви), якщо:

— така організація бере пряму або побічну участь у виборах або
рекламуванні будь-якої політичної партії (партійного блоку або
об’єднання) або окремої фізичної особи на будь-які виборні посади;

— надходження або активи такої організації використовуються для
отримання вигід або переваг будь-якою фізичною або юридичною особою,
крім отримання вигід належними набувачами благодійної допомоги.

Благодійна організація подає звіти про залучення коштів (майна) для
здійснення благодійної діяльності та про напрями їх використання у
строки та в порядку, встановлені зазначеним Декретом для подання
податкової звітності з прибуткового податку з громадян.

Сукупний оподатковуваний дохід зменшується на суму, що не перевищує за
кожний повний місяць, протягом якого одержано дохід, встановленого
чинним законодавством розміру мінімальної місячної заробітної плати
(неоподатковуваний мінімум).

Сукупний оподатковуваний дохід додатково зменшується на суму, що не
перевищує за кожний повний місяць, протягом якого одержано дохід,
встановленого чинним законодавством розміру мінімальної місячної
заробітної плати (неоподатковуваний мінімум) одному з батьків (опікунів,
піклувальників) на кожну дитину віком до 16 років, якщо місячний
сукупний оподатковуваний дохід не перевищує розміру десяти мінімальних
місячних заробітних плат, встановленого чинним законодавством.

Зазначена пільга зберігається до кінця року, в якому діти досягли
16-річного віку, а в разі смерті дітей — протягом наступних дванадцяти
місяців. Зменшення оподатковуваного доходу починає провадитися з місяця
народження дитини. Довідки про наявність дітей подаються громадянами за
місцем їхньої основної роботи (служби, навчання) до виплати їм
заробітної плати за першу половину січня, а в разі зміни кількості
утриманців — не пізніше 15 числа наступного місяця після цієї зміни. При
обчисленні податку податковими органами такі довідки подаються їм
одночасно з декларацією про одержані доходи.

Громадянам, котрі перебувають у трудових відносинах з підприємствами,
установами, організаціями і фізичними особами — суб’єктами
підприємницької діяльності (за місцем основної роботи), зменшення
оподатковуваного сукупного доходу в розмірі мінімальної місячної
заробітної плати на кожну дитину віком до 16 років провадиться
щомісячно. В інших громадян зменшення оподатковуваного сукупного доходу
на зазначену суму провадиться податковими органами при нарахуванні
авансових і остаточних сум податку відповідно до кількості місяців, за
які одержано дохід.

Сукупний оподатковуваний дохід зменшується до десяти неоподатковуваних
мінімумів:

а) для громадян, котрі постраждали від Чорнобильської катастрофи і
віднесені до І та II категорії;

б) для інвалідів війни І групи.

Сукупний оподатковуваний дохід зменшується до п’яти неоподатковуваних
мінімумів:

а) для учасників Великої Вітчизняної війни, інших бойових операцій із
захисту СРСР із числа військовослужбовців, котрі проходили службу у
військових частинах, штабах і установах, що входили до складу діючої
армії, для партизанів;

б) для військовослужбовців і призваних на навчальні, перевірочні збори
військовозобов’язаних, котрі проходили службу в складі обмеженого
контингенту радянських військ у Республіці Афганістан та в інших
країнах, де в цей період велися бойові дії;

в) для інвалідів з дитинства, інвалідів І і II груп;

г) для громадян, котрі постраждали від Чорнобильської катастрофи і
віднесені до ПІ та IV категорій;

д) для батьків і одного з подружжя військовослужбовців, котрі загинули
чи померли або пропали безвісти при виконанні службових обов’язків;

е) для одного з батьків, котрий виховує інваліда з дитинства; для
батьків, котрі виховують двох і більше інвалідів з дитинства, якщо вони
проживають разом з ними і потребують постійного догляду;

є) для громадян, реабілітованих відповідно до Закону України «Про
реабілітацію жертв політичних репресій на Україні

Одним з ефективних механізмів контролю за сплатою податків фізичними
особами є прийнятий 22 грудня 1994 року Верховною Радою України Закон
«Про державний реєстр фізичних осіб — платників податків та інших
обов’язкових платежів*.

Основною метою створення Державного реєстру є забезпечення повного
державного обліку фізичних осіб, котрі постійно проживають в Україні,
мають об’єкти оподаткування, передбачені чинним законодавством, і
зобов’язані сплачувати податки, збори, інші обов’язкові платежі до
бюджетів та внески до державних цільових фондів, а також осіб, котрі не
мають постійного місця проживання в Україні, але відповідно до чинного
законодавства повинні сплачувати податки в Україні.

Державний реєстр створюється Державною податковою адміністрацією України
і складається з інформаційного фонду, що міститься в базах даних
Державної податкової адміністрації України, державних податкових
адміністрацій Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст і
районів у містах. Він має забезпечувати:

— організацію автоматизованої обробки інформації про сплату податків та
інших обов’язкових платежів фізичними особами в режимі комп’ютерної
мережі;

— взаємодію державних податкових адміністрацій з метою забезпечення
контролю за правильністю і вчасністю сплати податків та інших
обов’язкових платежів фізичними особами;

— організацію нормативно-довідкової інформації для взаємодії державних
податкових адміністрацій з іншими державними органами.

До інформаційного фонду реєстру мають включатися такі дані:

а) індивідуальні ідентифікаційні номери, що надаються фізичним особам —
платникам податків та інших обов’язкових платежів і зберігаються за ними
протягом усього їхнього життя;

б) загальні відомості про фізичних осіб — платників податків та інших
обов’язкових платежів, а саме:

— прізвище, ім’я та по батькові;

— дата народження;

— місце народження (країна» область, район, населений пункт);

— місце проживання;

— місце основної роботи;

— види сплачуваних податків та інших обов’язкових платежів;

в) інформація про сплату фізичними особами податків та інших
обов’язкових платежів.

Основними джерелами формування інформаційного фонду Державного реєстру
фізичних, осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів є:

— дані державних податкових адміністрацій по районах, районах у містах
без районного поділу про фізичних осіб — платників податків та інших
обов’язкових платежів;

— інформація підприємств, установ, організацій усіх форм власності,
включаючи Національний банк України, комерційні банки, інші
фінансово-кредитні установи фізичних осіб — суб’єктів підприємницької
діяльності, про суми виплачених фізичним особам доходів і утриманих з
них податків та інших обов’язкових платежів;

— інформація виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів та
інших органів, уповноважених проводити державну реєстрацію
(ліцензування) фізичних осіб — суб’єктів підприємницької та іншої
діяльності;

— відомості міських та районних відділів (управлінь) внутрішніх справ
про громадян, котрі прибули на проживання в даний район або місто чи
вибули з них;

— відомості відділів реєстрації актів громадянського стану виконавчих
комітетів місцевих Рад народних депутатів про громадян, котрі померли.

Провадити державну реєстрацію фізичних осіб — суб’єктів підприємницької
діяльності уповноважено підприємства, установи, організації всіх форм
власності, включаючи установи Національного банку України, комерційні
банки, інші фінансово-кредитні установи, виконавчі комітети місцевих Рад
народних депутатів, інші органи. За місячний термін вони зобов’язані
передавати до державних податкових адміністрацій відомості, на підставі
яких Державна податкова адміністрація України надає фізичній особі —
платникові податків та інших обов’язкових платежів ідентифікаційний
номер і надсилає до державної податкової адміністрацій за місцем
проживання фізичної особи або за місцем отримання доходів чи за
місцезнаходженням об’єкта оподаткування картку з ідентифікаційним
номером.

Головним користувачем Інформації Державного реєстру фізичних осіб —
платників податків та інших обов’язкових платежів виступає Уряд держави
та його органи (міністерства, відомства), інші державні органи
відповідно до чинного законодавства.

Діючі в Україні окремі локальні системи реєстрації (запис актів
громадянського стану, відображення руху населення та інше) не дають
повного уявлення про загальний соціальний стан суспільства і недостатні
для реалізації цілей соціально-економічної політики. Створення ж
Державного реєстру як системи соціально-індивідуалізованої
характеристики людини дасть можливість мати інформацію про стан
життєвого середовища кожного громадянина, його зміни, ступінь
відповідності певним суспільним стандартам. Для країни в цілому
Державний реєстр — інформаційна основа для розробки та реалізації
різноманітних програм національного масштабу.

У разі невчасного залучення громадян до сплати податку або неправильного
оподаткування їхніх доходів стягнення або повернення відповідної суми
податку допускається не більш як за три роки до виявлення факту
неправильного оподаткування. Не утримані (утримані не повністю або
невчасно), а також не перераховані до бюджету суми податку, що
підлягають стягненню, стягуються в безспірному порядку податковим
органом із підприємств, установ, організацій та фізичних осіб —
суб’єктів підприємницької діяльності, що виплачували доходи громадянам.
Із громадян, котрі займаються підприємницькою діяльністю і не мають
розрахункових рахунків в установах банків, стягнення прибуткового
податку провадиться через нотаріальні контори за виконавчими написами
або у судовому порядку.

Громадяни, винні у невчасному поданні декларації про доходи чи у
включенні до декларації перекручених даних, у тому, що немає обліку, або
в неналежному веденні обліку доходів та витрат, для яких встановлено
обов’язкову форма обліку, притягаються податковими органами до
адміністративної відповідальності у формі штрафу в розмірі мінімальної
місячної заробітної плати, а за ті ж дії, вчинені повторно протягом року
після накладення адміністративного стягнення, — у розмірі двох
мінімальних місячних заробітних плат.

У разі приховування (заниження) громадянами доходів до них
застосовуються заходи відповідальності (фінансова санкція) у формі
стягнення суми прибуткового податку, обчисленої з фактично одержаного
доходу (з урахуванням заниженого і прихованого доходу), і штрафу в
двократному розмірі від додатково обчисленої суми прибуткового податку
внаслідок збільшення оподатковуваного доходу, а при повторному порушенні
протягом року — штрафу в п’ятикратному розмірі від додатково нарахованої
суми податку, що сплачуються в 15-денний строк від дня прийняття
податковим органом відповідного рішення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Белялов АF. Рекомендации: Как избежать боль-ших российских налогов в
1992 году. — М., 1992.

Борьба с преступностью за рубежом: Ежемесяч-ньій информационньїй
бюллетень ВИНИТИ Российской Академии наук. — М., 1994. — № 3.

Бурлакова Л&. й др. Система налогообложения: (отечественньїй й
зарубежньїй опьіт). Зкономика: Обзор информационньїй. — К.: УкрНИИНТИ,
1991.

Бельский К.С. Финансовое право: Наука, история, библиография. — М.:
Юрист, 1995.

Бухгалтерський учет й отчетность. Налогообложе-ние: Справочник. — М.:
Триада, 1995.

Ваш налоговьій адвокат: СоветьІ юристов. — М.: ФБК—ПРЕСС, 1997.

Вісник податкової служби України: Щомісячний інформаційний бюлетень
Головної державної податкової інспекції’України. — К., 1995. — № 1, 2,4;
1997. — № 3, 7,11.

Грачева ЕЛО., Куфакова НА*, Пепеляев С.Г. Финансовое право: Учебник для
студентов вузов й практических работников финансовьіх учреждений. — М.:
ТЕИС, 1995

Гуреев В.И, Налоговое право. — М.: Зкономика, 1995.

Похожие записи

Податок на доходи фізичних осіб

Законодавче — нормативна база:

1. Декрет Кабінету Міністрів України N 13-92 від 26.12.1992
р. «П прибутковий податок з громадян» із змінами та доповненнями.

2. Інструкція Головної Державної податкової інспекції «Про
прибутне податок з громадян» № 12 від 21.04.1993 р. із змінами та
доповненнями.

Прибутковий податок з громадян — прямий податок, сплачуваний з доходів
громад як за місцем основної і неосновної роботи, так і від
підприємницької діяльності Механізм оподаткування прибуткового податку
наведено на схемі 1:

Схема — 1

Структурно-логічна схема прибуткового податку з громадян

Платники

Платниками прибуткового податку (суб’єктами оподаткування) в Україні
є і громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства
(надалі громадяни) як т., що мають, так і т., що не мають постійного
місця проживання в і Україні. До громадян, що мають постійне місце
проживання в Україні, належать! громадяни України, іноземні
громадяни та особи без громадянства, які проживають в
Україні у цілому не менше 183 днів у календарному році.

Об’єкти оподаткування

Об’єктом оподаткування у громадян, які мають постійне місце проживання в
Україні, є сукупний оподатковуваний доход за календарний рік (що
складається з місячних сукупних оподатковуваних доходів), одержаний з
різних джерел як на території України, так і за її межами.

Об’єктом оподаткування у громадян, які не мають
постійного місця в Україні, є доход, одержаний з джерел в Україні.

При визначенні сукупного оподатковуваного доходу враховуються
доходи, як в натуральній формі, так і у грошовій (національній або
іноземній валюті)

Доходи, одержані в натуральній формі, зараховуються до
сукупного оподаковуваного доходу за календарний рік за вільними
(ринковими) цінами, якщо інше не передбачено законодавством.

Сплата податку з доходів, одержаних в іноземній валюті, провадиться в
національній валюті України. Доходи, одержані в іноземний валюті,
перераховуються в національну валюту за курсом, що встановлюється
Національним банком України на дату одержання доходу.

Об’єкти оподаткування прибутковим податком з громадян наведені на схемі
2:

Схема 2

Структурно логічна схема об’єктів оподаткування прибутковим податком з
громадян

Суми виплат, що не включаються до сукупного оподатковуваного.

До сукупного оподатковуваного доходу, одержаного громадянами в період за
який здійснюється оподаткування, не включаються:

а) допомога по державному соціальному страхуванню і державному
соціальному забезпеченню, крім допомоги по тимчасовій непрацездатності
числі допомога по догляду за хворою дитиною), зокрема:

— допомога по вагітності та пологах;

— одноразова допомога при народженні дитини;

— допомога по догляду за дитиною;

— грошові виплати матерям (батькам), зайнятим доглядом трьох і більше
дітей до 16 років;

— допомога по догляду за дитиною-інвалідом;

— допомога на дітей віком до 16 років (учнів — до 18 років);

— допомога на дітей одиноким матерям

— допомога на дітей військовослужбовців строкової служби;

— допомога на дітей, які перебувають під опікою, піклуванням; І

— тимчасова допомога на неповнолітніх дітей, батьки яких ухиляються
від ста: аліментів або коли стягнення аліментів неможливе; ,

— допомога на поховання, у тому числі яка надається за рахунок
юридичних фізичних осіб;

б) суми одержуваних аліментів;

в) державні пенсії, а також додаткові пенсії, що виплачуються
за умов? добровільного страхування пенсій; . ,

г) компенсаційні виплати в грошовій і натуральній формі у межах
норі _ передбачених чинним законодавством, за винятком компенсації за
невикористані відпустку при звільненні; л

д) суми грошового забезпечення, грошових винагород та інших
виплат одержуваних військовослужбовцями, особами рядового і
начальницького скла, органів внутрішніх справ та
кримінально-виконавчої системи у зв’язку виконанням обов’язків
несення служби;

е) суми, одержувані в результаті відчуження майна, що належить
громадян на правах власності, за нотаріальне посвідчення або за операції
з відчуження якого сплачується державне мито чи плата за вчинення
нотаріальних дій, крім доход одержуваних від реалізації продукції та
іншого майна в результаті здійснення ним підприємницької діяльності;

є) доходи громадян від продажу вирощеної в особистому
підсобною господарстві, на присадибній, дачній і садовій ділянці
продукції рослинництв бджільництва, худоби, кролів, нутрій, птиці як у
живому вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді
первинної переробки;

ж) суми, одержувані в результаті успадкування і дарування, за винятком
су авторської винагороди, одержуваних неодноразово спадкоємцями
(правонаступниками) авторів творів науки, літератури і мистецтва, а
також відкриттів, винаходів та промислових зразків;

з) проценти, дисконтні доходи і виграші по облігаціях державних позик,
грошових вкладах, іменних ощадних сертифікатах, виграші за державними
лотереями та державними казначейськими зобов’язаннями; доходи, одержані
від відчуженні громадянами акцій та інших корпоративних прав, які були
набуті такими громадянами в процесі приватизації в обмін на їх
приватизаційні або компенсаційні сертифікати, а також в межах їх
пільгового придбання за власні кошти працівниками підприємств, що
приватизуються, та особами, визначеними статтею 25 Закону «Про
приватизацію майна державних підприємств.

и) суми, одержані громадянами за обов’язковим і добровільним
страхуванням випадків, коли страхові внески по накопичуваному
страхуванню здійснюються за рахунок коштів підприємств, установ і
організацій); вартість благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги
(далі — благодійна

і), яка надходить у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної
роботи, . послуги), на користь осіб, а саме:

Цільова або нецільова благодійна допомога, яка
надходить особам, постраждалим внаслідок: екологічних,
техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених
Президентом України зонами надзвичайної екологічної : стихійного лиха,
аварій, епідемій і епізоотій загальнодержавного або , о
характеру, які завдали або створюють загрозу здоров’ю громадян,
навколишньому природному середовищу, викликали або можуть викликати
людські жертви або втрату власності громадян, у зв’язку з якими рішення
про залучення .и олійної допомоги було прийнято відповідно Кабінетом
Міністрів України або : органом місцевого самоврядування.

Благодійна допомога, що надається на зазначені цілі, розподіляється
через спеціальні позабюджетні фонди, створені державою чи органом
місцевого самоврядування, або через існуючу мережу благодійних
організацій.

Цільова благодійна допомога, яка надається благодійними організаціями
набувачам благодійної допомоги для:

— відшкодування витрат на оплату вартості лікування осіб, з урахуванням
деяких обмежень;

— відшкодування витрат на освіту (навчання) або перенавчання в закладах
освіти набувача благодійної допомоги, зареєстрованого як безробітний, а
також будь-якої іншої особи внаслідок проведення публічно оголошеного
конкурсу, у тому числі як призначення стипендій, що виплачуються через
такі заклади освіти;

— відшкодування витрат на утримання набувача благодійної допомоги, який
не досяг 18-річного віку, в дошкільному закладі, інтернаті, а також на
оплату вартості утримання такого набувача у реабілітаційних центрах або
його навчання у музичних школах, школах мистецтв;

— відшкодування витрат на утримання та соціальну адаптацію інвалідів та
престарілих громадян у закладах, призначених для такого утримання та
соціальної адаптації;

— відшкодування витрат на харчування та облаштування на нічліг осіб, які
не мають житла, у закладах, що надають такі послуги;

— відшкодування витрат на поліпшення умов утримання або медичного
обслуговування осіб, які перебувають у пенітенціарних закладах України,
інші види допомоги.

Не підлягає оподаткуванню нецільова благодійна допомога, що надається
такому набувачеві у розмірах, які не перевищують розмір прожиткового
мінімуму (з урахуванням його доходів з інших джерел) за відповідний
місяць. При отриманні такої нецільової допомоги набувач має надати
благодійній організації заяву із зазначенням суми свого доходу за
відповідний місяць (крім безробітних, пенсіонерів та дітей-сиріт, що
отримують доходи з одного джерела або їх не отримують), а благодійна
організація має надіслати податковому органу за місцем податкової
реєстрації набувача довідку про суму наданої благодійної допомоги у
порядку, визначеному цим Декретом для виплати неосновних доходів. У разі
коли за наслідками податкового року загальна сума нецільової благодійної
допомоги, наданої її набувачу (з урахуванням доходів з інших джерел),
перевищує суму доходу, дорівнює рівню прожиткового мінімуму,
розрахованого за 12 місяців податкового року, таке
перевищення підлягає включенню до суми сукупного
оподатковуваного доходу такого набувача за наслідками
податкового рок] оподатковується за загальними правилами, визначеними
законодавством);

ї) суми, одержані громадянами в результаті розміщення
їх власних заощаджень на поточних (депозитних) рахунках банків
України, в тому числі: чин іноземній валюті;

й) суми доходів, що спрямовуються у джерела їх одержання на акцій,
та суми, інвестовані на реконструкцію і розширення виробництва < підприємницької діяльності; к) суми, які направляються платниками податку до благодійних установ організацій, але не більше 4 відсотків від суми задекларованого сукупного оподатковуваного доходу за звітний рік, що враховується під час подання декларації з сукупного оподатковуваного доходу за такий рік; л) суми, одержувані працівниками на відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків, а також у зв'язку із втратою годувальника. м) суми, одержувані громадянами за здавання ними крові, від інших донорства; за здавання грудного молока н) вартість путівок на лікування, відпочинок та у дитячі оздоровчі табори крім туристських та міжнародних; о) суми доходів осіб, які виконують сільськогосподарські та будівельні роботи сільській місцевості, тимчасово або сезонно, а також членів студента будівельних загонів, що споруджують об'єкти в сільській місцевості; п) доходи працівників сільськогосподарських підприємств і господарств незалежно від форм власності та господарювання і риболовецьких колгоспів, одержані ними натурою (сільськогосподарською, рибною продукцією власного виробництва зазначених підприємств та продукцією її переробки, винятком продукції, визначеної Кабінетом Міністрів України). Обчислення зазначених доходів проводиться за очікуваною собівартістю відповідної продукції р) суми плати за утримання та навчання дітей у дошкільних виховних закладах, закладах загальної середньої, професійно-технічної освіти, а також державних вищих учбових закладах освіти, розташованих на території України, рахунок фізичних або юридичних осіб; с) суми дивідендів, що були оподатковані під час їх виплати відповідно, Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"; т) суми, одержані громадянами за здану ними вторинну сировини (макулатуру, ганчір'я, полімери, склобій, відходи гумові, у тому числі шини); у) суми допомоги, вартість подарунків (призів), що надаються один раз й календарний рік у межах розміру прожиткового мінімуму, встановленого закони на працездатну особу, за рахунок юридичних, фізичних осіб та громадська організацій, інше. Суми, на які зменшується сукупний оподатковуваний доход 1.Сукупний оподатковуваний доход зменшується на суму, що не перевищує кожний повний місяць, протягом якого одержано доход, встановленого чини законодавством розміру мінімальної місячної заробітної платі, (неоподатковуваний мінімум). Неоподатковуваний мінімум введено в шкалу ставок оподаткування. 2.Сукупний оподатковуваний доход додатково зменшується на суму, що не перевищує за кожний повний місяць, протягом якого одержано доход, встановленого чинним законодавством розміру мінімальної місячної заробітної плати (неоподатковуваний мінімум) одному з батьків (опікунів, піклувальників) на кожну дитину віком до 16 років, якщо місячний сукупний оподатковуваний доход не доход розміру десяти мінімальних місячних заробітних плат, встановленого чинним законодавством. Зазначена пільга зберігається до кінця року, в якому діти досягай 16-річного в разі смерті дітей - протягом наступних дванадцяти місяців. Зменшення ,оподатковуваного доходу починає провадитися з місяця народження дитини. Громадянам, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, організаціями і фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності (за місцем основної роботи), зменшення оподатковуваного сукупного в розмірі мінімальної місячної заробітної плати на кожну дитину віком до 16 років провадиться щомісячно. 3. Сукупний оподатковуваний доход зменшується до десяти неоподатковуваних мінімумів, включаючи розмір вирахувань, встановлених - пунктами 1 та 2 у: а) громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорій 1 та 2 у: | б) інвалідів війни І групи. 4. Сукупний оподатковуваний доход зменшується до п'яти неоподатковуваних мінімумів, включаючи розмір вирахувань, встановлених пунктами 1 та 2 у: а) учасників Великої Вітчизняної війни, інших бойових операцій по захисту колишнього СРСР з числа військовослужбовців, які проходили службу у військових частинах, штабах і установах, що входили до складу діючої армії, та партизанів; б) військовослужбовців і призваних на навчальні, перевірочні збори військовозобов'язаних, які проходили службу в складі обмеженого контингенту радянських військ у Республіці Афганістан та в інших країнах, де в цей період велися бойові дії; в) інвалідів з дитинства, інвалідів І й II групи, крім інвалідів війни І групи; г) громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорій 3 і 4; д) батьків і одного з подружжя військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти при виконанні службових обов'язків; е) одного з батьків, який виховує інваліда з дитинства і батьків, які виховують двох і більше інвалідів з дитинства, що проживають разом з ними і потребують постійного догляду; є) громадян, реабілітованих відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні"; Дія пунктів 1, 2, 3 і 4 протягом календарного року поширюється на доходи, одержувані громадянами за місцем основної роботи. Постановами КМУ можуть надаватись додаткові пільги щодо прибуткового податку з громадян. 5. Органи місцевого самоврядування базового рівня, враховуючи матеріальний :стан, мають право додатково зменшувати сукупний оподатковуваний доход окремих громадян або звільняти їх від сплати податку в календарному році. Ставки податку 1. Прибутковий податок з сукупного оподатковуваного доходу громадян місцем основної роботи (служби, навчання) обчислюється за такими ставками: Таблиця 3 Ставки податку Місячний сукупний оподатковуваний доход (у неоподатковуваних мінімумах) Ставки та розміри податку З доходу в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму не оподатковується З доходу в розмірі від одного неоподатковуваного мінімуму + 1 грн. до 5 неоподатковуваних мінімумів 10 відсотків від суми доходу, що перевищує розмір одного неоподатковуваного мінімуму З доходу в розмірі від 5 неоподатковуваних мінімумів + 1 грн. до 10 неоподатковуваних мінімумів податок з доходу в розмірі 5 неоподатковувану мінімумів + 15 відсотків від суми, що перевий доход у розмірі 5 неоподатковуваних мінімумів З доходу в розмірі від 10 неоподатковуваних мінімумів + 1 грн. до 60 неоподатковуваних мінімумів податок з доходу в розмірі неоподатковуваних мінімумів + 20 відсотків суми, що перевищує доход у розмірі неоподатковуваних мінімумів З доходу в розмірі від 60 неоподатковуваних мінімумів + 1 грн. до 100 неоподатковуваних мінімумів податок з доходу в розмірі неоподатковуваних мінімумів + ЗО відсотків: суми, що перевищує доход у розмірі неоподатковуваних мінімумів З доходу понад 100 неоподатковуваних мінімумів податок з доходу в розмірі 1 неоподатковуваних мінімумів + 40 відсотків суми, що перевищує доход у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів Або можна використовувати шкалу ставок, яка пристосована до діючого і теперішній час неоподатковуваному мінімуму - 17 грн. Таблиця 4 Прогресивна шкала ставок Місячний сукупний оподатковуваний дохід Ставка та розміри податку до 17 грн. Включно не оподатковується від 17 грн. до 85 грн. 10% суми, що перевищує 17 грн. від 86 грн. до 170 грн. 6,8 грн. + 15% суми, що перебільшує 85 грн. від 171 грн. до 1020 грн. 19,55 + 20% суми, що перебільшує дохід 170 грн. від 1021 грн. до 1700 грн. 189,55 + 30% суми, що перебільшує дохід 1020 грн. від 1721 грн. та вище 393.55 + 40% суми, що перебільшує дохід 1700 грн. 2. Із сум авторських винагород, що виплачуються спадкоємцям повтори (неодноразово), податок нараховується до джерел виплати у складі сукупного оподатковуваного річного доходу за наведеними у пункті 1 цієї статті ставками збільшеними вдвічі, але не більше 70 процентів. 3. Із сум доходів, одержуваних громадянами не за місцем основної роботи та громадянами, які не мають постійного місця проживання в Україні, податок .ся до джерел виплати за ставкою 20 процентів. Особливості оподаткування доходів, одержуваних громадянами за місцем основної роботи (служби, навчання), і прирівняних до них доходів Оподатковуваними прибутковим податком доходами, одержаними за місцем роботи (служби, навчання), вважаються доходи, одержані від и. установ і організацій усіх форм власності, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, з якими громадянин має трудові відносини, за умови його ведення в цьому місці трудової книжки і провадження відрахувань соціального страхування. До сукупного оподатковуваного доходу включаються одержані за місцем - основної роботи (служби, навчання) доходи за виконання трудових обов'язків, у тому ;а сумісництвом, за виконання робіт за договорами підряду, а також інші доходи, що утворилися в результаті надання за рахунок коштів підприємств, організацій, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності своїм пикам матеріальних і соціальних благ у грошовій і натуральній формі крім І виплат, що не включаються до сукупного оподатковуваного доходу. Порядок обчислення податку Нарахування, утримання і перерахування до бюджету прибуткового податку здійснюється підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та ними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, які провадять виплати Обчислення податку протягом року провадиться з суми місячного сукупного Оподатковуваного доходу за ставкою, визначеною відповідно Декрету. При цьому для громадян, які мають право на одержання пільг по прибутковому податку, сума місячного сукупного оподатковуваного доходу зменшується на розмір цих пільг. По закінченні календарного року визначається сума сукупного річного оподатковуваного доходу. Прибутковий податок з річного доходу визначається з середньомісячного доходу, з урахуванням сплаченого (утриманого) протягом року податку з місячних доходів. Обчислення податку і перерахунок провадиться підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності до 1 березня року, наступного за звітним. Порядок перерахування податку до бюджету Підприємства, установи і організації усіх форм власності, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності після закінчення кожного місяця, але не пізніше строку одержання в установах банків коштів на виплату належних громадянам сум зобов'язані перераховувати до бюджету суми нарахованого і утриманого прибуткового податку за минулий місяць. Зазначені юридичні і фізичні особи одночасно з поданням чеків на отримання коштів для виплати належних громадянам сум за другу половину місяця подають до установ банків платіжне доручення на перерахування до бюджету утриманих сум прибуткового податку. Чеки на отримання коштів для виплати належних громадянам сум приймаються установами банків тільки за умови пред'явлення платіжного доручення на перерахування до бюджету утриманих сум прибуткового податку. Юридичні і фізичні особи, які не мають рахунків в установах банків, а також ті, що виплачують заробітну плату з виручки від реалізації продукції і надання послуг, перераховують утримані суми податку до бюджету через установи наступного дня після виплати належних громадянам сум. Забороняється сплата податку з доходів громадян за рахунок коштів підприємств, установ і організацій та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, крім колективних сільськогосподарських підприємств. Колективні сільськогосподарські підприємства, включаючи риболовецькі колгоспи, прибуткового податку сплачують за рахунок прибутку (доходу), що залишається розпорядженні підприємства, за ставками, відповідно до чинного законодавства. Суми податку, не утримані або утримані не повністю з працюючих громадян, стягуються підприємствами, установами і організаціями та фізичними особами і суб'єктами підприємницької діяльності до повної сплати заборгованості. Не утримані або утримані не повністю суми прибуткового податку громадян, що звільнилися, сплачуються підприємствами, установами і організація! та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності за рахунок власних коштів. Стягнення заборгованості прибуткового податку з громадян провадиться відповідно до чинного законодавства. Зайво утримані суми податку повертаються платникові або зараховуються сплати майбутніх платежів за його заявою. Особливості оподаткування доходів, одержуваних громадянами не за місцем основної роботи (служби, навчання) Порядок оподаткування доходів громадян, отриманих не за місцем основної роботи наведено на схемі 5: Схема 5 Структурно-логічна схема оподаткування доходів громадян, отриманих місцем основної роботи Об'єкти оподаткування Оподаткуванню підлягають доходи громадян, одержувані ними від підприємств, її, організацій і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності не за Іонної роботи, в тому числі за сумісництвом, за виконання разових та „... ,....;, здійснюваних на основі договорів підряду та інших договорів цивільного характеру, та доходи фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, разом з доходами за місцем основної роботи (служби, навчання) одержують доходи від здійснення підприємницької діяльності. Порядок обчислення і сплати податку З доходів, не за місцем основної роботи, податок обчислюється за ставкою 20 %, утримується у джерела виплати і перераховується до бюджету у мовленому порядку. При визначенні оподатковуваного доходу в джерела виплат не виключається сума встановленого чинним законодавством неоподатковуваного мінімуму і не надаються передбачені пільги. Після закінчення календарного року громадяни, крім тих, які одержували доходи не лише за місцем основної роботи, зобов'язані у строки, визначені законом подати до податкового органу за місцем проживання декларацію про суму скупного доходу, одержаного як за основним, так і не основним місцем роботи. Особи, які одержують доходи не за місцем основної роботи, зобов'язані вести облік доходів і витрат, пов'язаних з одержанням цих доходів, за формою і у порядку, встановленому Головною державною податковою інспекцією України. Підприємства, установи, організації і фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які провадять виплати зазначених доходів, зобов'язані у строки, визначені законом для місячного звітного періоду, на який припадає виплата надіслати до податкових органів за місцем проживання громадян відомості, за встановленою Головною державною податковою адміністрацією України формою, про виплачені суми доходів і суми утриманого з них податку. Податкові органи використовують ці відомості для перевірки поданих громадянами декларацій та обчислення сукупної річної суми податку. При обчисленні податковими органами річної суми податку з оподатковуваного доходу виключається встановлений чинним законодавством неоподатковуваний мінімум на дату обчислення податку і суми, на які зменшується сукупний оподатковуваний доход. Особливості оподаткування доходів від заняття підприємницькою діяльністю та р інших доходів Об'єкти оподаткування Оподаткуванню підлягають доходи громадян, одержані протягом календарного року від здійснення підприємницької діяльності без створення юридичної особи, а також інші доходи громадян, не передбачені як об'єкти оподаткування за місцем основної і неосновної роботи. Оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий доход, тобто різниця між валовим доходом (виручки у грошовій та натуральній формі) і документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов'язаними з одержанням доходу. Якщо ці витрати не можуть бути підтверджені документально, то вони враховуються податковими органами при проведенні остаточних розрахунків за нормами, визначеними Головною державною податковою адміністрацією України за погодженням з Міністерством економіки України та Державним комітетом України по сприянню малим підприємствам та підприємництву. До складу витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням доходів витрати, які включаються до складу валових витрат виробництва (обігу) підлягають амортизації згідно з Законом України "Про оподаткування о підприємств". При здійсненні операцій з купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав, крім тих, що не включаються до сукупного оподаткування доходу згідно закону, оподатковуваним доходом громадянина, у тому зареєстрованого як суб'єкт підприємницької діяльності, вважається прибуток, різниця між доходом, отриманим від продажу таких акцій (інших корпоративних прав) протягом звітного року, та документально підтвердженими витратами придбання, понесеними громадянином протягом звітного року або попередніх звітному років. Облік фінансових результатів операцій з купівлі-продажу (інших корпоративних прав) ведеться у порядку, встановленому Законом У "Про оподаткування прибутку підприємств". Прибуток, отриманий громадян від операцій купівлі-продажу акцій та інших корпоративних прав, за результатами звітного року включається до складу його сукупного річного оподатковувані доходу та вноситься ним до бюджету у встановлені строки. При цьому осок відповідальною за внесення податку до бюджету, є такий громадянин. Оподаткування доходів від підприємницької діяльності наведено на схемі 6: Структурно-логічна схема оподаткування підприємницької діяльності Порядок обчислення і сплати податку 1.З ходів, від підприємницької діяльності, податок обчислюється: а) підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами суб'єктами підприємницької діяльності при виплаті ними протягом року доходів, від здійснення підприємницької діяльності, про що не пізніш як через виплати повідомляється податковим органам за місцем проживання Утримані у джерела виплати суми податку враховуються податковим при проведенні податкових розрахунків за доходами, одержаними за оподаковуваний період; б) податковими органами на підставі декларацій, поданих громадянами про ний (оціночний) у поточному році доход або про фактично одержані у Звітному календарному році доходи та інших відомостей про доходи громадян від ліня підприємницької діяльності. Перерахування утриманих сум податку до .у підприємства, установи, організації та фізичні особи - суб'єкти ,підприємницької діяльності здійснюють у загальному порядку. Обчислення податку З фактичного річного доходу провадиться податковими органами за місцем постійного проживання платника, а якщо його діяльність здійснюється в іншому за місцем здійснення цієї діяльності з обов'язковим повідомленням договору органу за місцем постійного проживання громадянина про розміри І одержаного ним доходу і сплаченого податку за минулий рік. Особливості оподаткування доходів, що підлягають виплаті з джерел в Україні громадянам, які не мають постійного місця проживання в Україні Розміри оподаткування З доходів, що підлягають виплаті з джерел в Україні громадянам, які не мають постійного місця проживання в Україні, податок утримується у джерела виплати і доходів за ставкою 20 відсотків без виключення з доходу встановленого чинним законодавством неоподатковуваного мінімуму та встановлених законодавством пільг. Зазначена ставка оподаткування застосовується тоді, коли інше не передбачено міжнародними договорами щодо усунення подвійного оподаткування доходів громадян. Перерахування сум податку здійснюється у загальному порядку. Особливості оподаткування доходів іноземних громадян та осіб без громадянства Визначення оподатковуваного доходу 1. Оподатковуваний доход іноземних громадян та осіб без громадянства (надалі іноземні громадяни), які мають постійне місце проживання в Україні, визначається в то ж порядку, що й оподатковуваний доход громадян України. До оподатковуваного доходу іноземних громадян включаються: а) суми надбавок, виплачуваних у зв'язку з проживанням в Україні; б) суми, виплачувані для компенсації витрат на навчання дітей у школі, харчуванні поїздки членів сім'ї платника у відпустку та інші аналогічні цілі. 2. До оподатковуваного доходу іноземних громадян не включаються: а) суми, які відраховуються наймачем іноземних громадян до фондів державне соціального страхування і пенсійного забезпечення; б) суми компенсації витрат за наймання житлового приміщення і на утримай автомобіля для службових потреб; в) суми витрат на відрядження. Суми, виплачені підприємствами, установами й організаціями у компенсації витрат на відрядження технічним спеціалістам з числа іноземних: громадян у зв'язку з їх роботою в Україні, не включаються оподатковуваного доходу іноземних громадян, якщо виплати цих сум перед відповідним зовнішньоекономічним контрактом. При цьому суми, виплачені додатково до заробітної плати за кожний перебування в Україні, не вважаються компенсацією витрат на відрядження, винятком випадків, коли ці витрати пов'язані із пересуванням іноземних грої по території України або за її межами. Такі виплати враховуються як надбаї заробітної плати й оподатковуються на загальних підставах. Розміри оподаткування Доходи іноземних громадян, що мають постійне місце проживання в УІ підлягають оподаткуванню прибутковим податком за ставками, визначеними Декреті КМУ "Про прибутковий податок з громадян" і за умовами, встановлю відповідними його розділами для оподаткування аналогічних доходів громадян України. Особисті доходи власників приватних компаній оподатковуються в горі і за умовами, передбаченими при оподаткуванні доходів від зайняття підприємницькою діяльністю. При цьому до власників приватної компанії належать іноземні громадяни, у власності яких знаходиться будь-яке підприємство (юридична особа), доходи якого в масці знаходження (реєстрації) за межами; України підлягають оподаткуванню податком на прибуток корпорації або іншим аналогічним видом податку. Порядок обчислення і сплати податку 1. Іноземні громадяни, що мають постійне місце проживання, в Україні і одержують доходи як в Україні, так і за її межами, подають декларації про одержані доходи до податкового органу за місцем діяльності в Україні у встановленої порядку. При цьому декларація про очікувань (оціночні) доходи у поточному подається іноземними громадянами протягом одного місяця з дня прибуття Україну незалежно від джерела одержання доходів. Надалі декларація одержувані доходи подається щоквартально у строки, визначені законом. ] закінчення року декларація про фактично одержані доходи подається у строю визначені законом, в якій зазначаються загальні суми одержаного доходу, витрат) сплаченого податку. У разі припинення протягом календарного року діяльності та виїзду іноземних громадян з України декларація про фактично одержані доході подається не пізніш як за місяць до виїзду. 2. З доходів іноземних фізичних осіб податок обчислюється податковим органом на підставі декларацій про доходи за місцем здійснення діяльності в Україні Документом для сплати податку є платіжне повідомлення, що надсилається платникові податковим органом. На підставі декларації про очікувані (оціночні) доходи платникові п обчислюється авансова сума податку. Перерахунок суми податку здійснюється ні підставі даних про фактично одержані доходи. Сплата податку протягом рок) п здійснюється рівними частками у такі строки: до 15 березня, до 15 травня, до 15 о серпня і до 15 листопада. Доплата за перерахунками податку за звітний рік провадиться протягом місяця з дня одержання платіжного повідомлення від <3 податкового органу. Над міру сплачена сума податку за бажанням платника повертається йому або зараховується за його заявою в рахунок майбутніх платежів провадиться не пізніше місяця з дня проведення остаточного 3.Пільги щодо податку надаються іноземним громадянам у такому ж розмірі і на що і для громадян України. Іноземні громадяни, які мають право на пільги на дітей, при поданні до податкового органу декларації вперше зобов'язані декларації відповідні документи, що підтверджують наявність .утриманців. Документи затверджуються компетентним органом країни, в якій постійно проживав до прибуття в Україну, а в разі, коли утриманець па території України, документи подаються в порядку, встановленому .....ми України. 4.Справляння податку з іноземних громадян може бути припинено або . по відповідними міжнародними договорами. Забезпечення дотримання Декрету "Про прибутковий податок з громадян" Обов'язки громадян, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності 1. Громадяни, доходи яких підлягають оподаткуванню відповідно до цього Декрету, зобов'язані: а) вести облік доходів, одержаних протягом року, і витрат, безпосередньо пов'язаних з їх одержанням, за формою, що встановлюється Головною державною податковою адміністрацією України. Зазначена умова не поширюється на громадян, які одержують доходи лише за місцем основної роботи. За окремими видами підприємницької діяльності облік повинен вестися також із застосуванням технічних засобів - лічильників, касових апаратів тощо; б) подавати в передбачених Декретом випадках податковим органам декларації про доходи і витрати за формами, що їх установлює Головна державна податкова адміністрація України, та інші необхідні документи, які підтверджували б достовірність вказаних у деклараціях даних. Неподання громадянином декларації вважається приховуванням доходів від оподаткування; в) пред'являти підприємствам, установам, організаціям і фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, які виплачують доходи, а також податковим органам документи, що підтверджують право на одержання пільг; г) своєчасно і у повному обсязі сплачувати до бюджету належні до сплати суми податку; д) допускати службових осіб податкових органів у приміщення, що використовуються для здійснення підприємницької діяльності та для одержання доходів; е) зберігати облікові дані про доходи, витрати та сплату податків протягом трьох років. 2. Підприємства, установи, організації та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані: а) своєчасно і у повному обсязі нараховувати, утримувати та перераховувати до бюджету суми податку з доходів громадян, що підлягають оподаткуванню у джерела виплати; б) своєчасно подавати податковим органам відомості за встановленою юрмою про виплачені громадянам доходи, що підлягають обліку і оподаткуванню; в) у 3-денний строк повідомляти податкові органи за місцем громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, про відкриття в банків розрахункового рахунку. 3. При укладанні договорів та інших угод забороняється включення податкових застережень, відповідно, до яких підприємства, установи, організації а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, що виплачують, беруть на себе зобов'язання нести витрати по сплаті податку за громадян. 4. Контроль за додержанням положень Декрету покладається на державну податкову службу в Україні. Порядок утримання і повернення неправильно утриманих сум податків У разі несвоєчасного залучення громадян до сплати податку неправильного оподаткування їх доходів стягнення або повернення відповідної податку допускається не більш як за три роки до виявлення факту неправильної оподаткування. Суми податку, не стягнені через ухилення платника від оподаткувань стягуються за весь час ухилення від їх сплати. Не утримані (утримані не повністю або несвоєчасно), а також перераховані до бюджету суми податку, що підлягають стягненню, стягуються безспірному порядку податковим органом з підприємств, установ, організацій фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, що виплачували доходи громадянам. З громадян, які займаються підприємницькою діяльністю і не мають розрахункових рахунків в установах банків, стягнення прибуткового податку провадиться через нотаріальні контори за виконавчими написами або у судовому порядку. При наявності фактів перерахування підприємством, установі організацією і фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності сум податку за своїх працівників зазначені суми включаються до складу оподатковуване! доходу цих працівників із відповідним переобчисленням суми прибуткового податі Оподаткування доходів громадян - суб'єктів підприємницької діяльності. особливості обчислення оподатковуваного доходу необхідність обліку, доходів і витрат можливість зменшити оподаткування /доходу на величину неоподатковуваного мінімуму, якщо цей дохід є основним джерелом доходів можливість застосування податкових пільг, якщо цей дохід є основним необхідність подання податкової декларації Особливості оподаткування доходів, отриманих не за основним місцем роботи дохід не зменшується на суму неоподатковуваного мінімуму виникає обов'язок подання декларації про суму сукупного доходу, отриманого як за основним, так і не основним місцем роботи не враховуються пільги, передбачені діючим законодавством по прибутковому податку виникає обов'язок ведення обліку доходів і видатків, пов'язаних з отриманням цих доходів застосовується єдина ставка 20% Платники Об’єкт оподаткування Ставки Неоподатковуваний дохід Пільги Сукупний дохід Фізичні особи Оподатковуваний дохід Відповідно до встановленої шкали залежно від розмірів доходу Сума прибуткового податку Об'єкти оподаткування прибутковим податком з громадян Громадяни. які постійно проживають в Україні (резиденти) Громадяни. які не мають постійного місця проживання в Україні (нерезиденти) Доходи, отримані з джерел на території України Доходи, отримані з різних джерел. як на території України, так і за її межами Доходи отримані за місцем основної роботи Доходи за сумісництвом Доходи від підприємницької діяльності

Похожие записи