Пошукова робота на тему:

ДЕРЖАВА — ГОЛОВНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

В уявленні будь-якої людини держава ( це ті органи, установи,
організації, що видають закони, встановлюють певний порядок і стежать за
його виконанням, а якщо потрібно, то і застосовують силу. Держава
визначає все наше життя: встановлює розміри зарплати, стипендії, пенсії,
відпустки, цін, податків і та ін. Це побутове, повсякденне, звичайне
уявлення про державу. Воно хоч і правильне, але не повне. А суспільство
передусім цікавить якою повинна бути держава, а не якою вона вже є. Чому
вона побудована так, а не інакше, чи відповідають її функції потребам
сьогодення, як зробити її краще і гуманніше?

Відповідь на всі ці питання можна отримати тільки в результаті наукового
аналізу держави. З метою такого аналізу ми розглянемо такі питання:

Природа, ознаки і функції держави.

Устрій сучасної держави.

Громадянське суспільство і правова держава.

Держава є центральним інститутом політичної системи суспільства. В її
діяльності концентрується основний вміст політики.

Саме поняття (держава( звичайно вживається в двох значеннях. У широкому
сенсі ( це країна, суспільство, народ, що розташовані на певній
території і подаються органами вищої влади. В цьому значенні звичайно
говорять про німецьку, англійську, українську держави.

У вузькому, власному значенні термін (держава( значить організацію, що
має верховну владу на певній території.

Держава має ряд ознак, що допомагають виявити її суттєвість.

По-перше, відокремлення публічної влади від суспільства, її розбіжність
з організацією усього населення, поява верств професіоналів-управлінців.

По-друге, суверенітет, тобто верховна влада на певній території. На
відміну від різноманітних організацій, що володіють певною владою над
людьми, держава володіє вищою владою, рішення якої обов’язкові для всіх
громадян.

По-третє, держава має територію, чітко обмежену державним кордоном.
Закони і повноваження держави розповсюджуються на людей, що проживають
на цій території. Держава будується за територіальним принципом.

По-четверте, держава володіє монополією на законне застосування сили і
фізичного примушення. Вона може не тільки обмежити свободу людини, але
навіть фізично знищити її. Для цього у держави є спеціальні засоби:
зброя, армія, поліція, служба безпеки, суд, прокуратура.

По-п’яте, держава має виключне право на видання законів і норм,
обов’язкових для усього населення.

По-шосте, державною прерогативою є стягнення податків і зборів, що
необхідні для отримання численних державних службовців і матеріального
забезпечення державної політики.

Ці ознаки відрізняють державу від інших організацій і об’єднань, але не
розкривають її зв’язки з суспільством і фактори, що лежать в основі її
виникнення і еволюції.

Які ж причини виникнення держави? Щоб повно і аргументовано відповісти
на ці питання, студентам бажано було б звернутися в тому числі і до
історичної літератури. Ми ж намагатимемося відповісти на це питання з
точки зору різноманітних політологічних підходів.

І так, існує декілька точок зору на питання про причини виникнення
держави.

Більшість дослідників сходяться на тому, що держава з’явилася в
результаті розкладу родо-племенного ладу, появи верств управлінців –
професіоналів та поступового відокремлення в їхніх руках управлінських
функцій, ресурсів влади і соціальних привілей під впливом цілого ряду
факторів.

Звичайно до таких факторів відносять:

 розвиток суспільного розподілу праці, виділення управлінської праці в
спеціальну галузь. В результаті розвитку усього суспільства і
виробництва, появи додаткового продукту, розширення господарських і
зовнішніх зв’язків у суспільства з’явилася потреба в підсиленні
управлінських функцій і створенні для цього державних органів;

( виникнення в ході суспільного розвитку приватної власності, класів і
експлуатації. Найбільш детально цю точку зору обгрунтовує марксизм, що
на перший план в діяльності держави ставить функцію класового
пригноблення. Сучасна наука не заперечує важливого впливу виробничих
відношень і економічних панівних класів на державу. Але в той час сама
його поява і існування не зв’язуються з виникненням приватної власності
і появою класів. І те, що спочатку управління здійснювалося
безпосередньо всіма членами роду без спеціально уповноважених осіб та
установ, пояснюється зовсім не тим, що суспільство було вільне від
класів, а незначним обсягом і простотою суспільних відношень. Більш
того, немало держав Сходу виникли і існували на базі так званого
(азіатського( засобу виробництва, основою якого була суспільна власність
і відсутність рабів;

( завоювання одних народів іншими. Існує точка зору, за якою держава
виникає не внаслідок внутрішнього класового розчину, як стверджує
марксизм, а в результаті зовнішнього і політичного насильства, що
поглиблюють соціальну нерівність і наводять до утворення класів і
експлуатації. Автори цієї теорії – Ф.Опенгеймер і Л.Гумплович. Вплив
завоювань на утворення і розвиток держави має місце, але його не треба
абсолютизувати, упускаючи з виду інші, інколи і більш важливі фактори;

( демографічні фактори. Передусім зростання чисельності і густоти
населення, перехід народів від кочового до осідлого способу життя,
упорядкування шлюбних відношень;

( психологічні фактори. При цьому держава розглядається як плід
людського розуму, який було досягнуто під впливом певних потреб і емоцій
людини. Деякі вчені вважають, що потужним мотивом створення держави був
страх перед агресією з боку інших людей, побоювання за життя, свободу і
майно. Інші ставлять на перший план людський розум, що прийшов до
висновку про необхідність створення спеціального органу – держави,
здатного краще забезпечити природні права людей, ніж їхні традиційні,
додержавні форми співжиття;

( антропологічні фактори. Вони означають, що державна форма організації
має коріння в самій суспільній природі людини. Вона виникає в результаті
розвитку людської природи і за допомогою права вносить в життя людей
справедливі моральні начала.

Дослідження показали, що держава виникає, розвивається під впливом
цілого ряду факторів і виділення будь-якого одного майже не можливо.

Історія держави – складний і багатообразний процес, опосередкований
багатьма історичними і регіональними особливостями кожної епохи,
специфікою локальних цивілізацій і іншими факторами. І тим не менше нам
подається можливим виділити декілька основних етапів еволюцію держави.

Перший етап – рання стадія становлення держави, де зберігаються залишки
первісної демократії, чергуються республіканські і монархічні форми
правління. В суспільстві існує розподіл на вільних і не вільних. При
цьому вільні діляться на класи з очевидним бажанням на керуючу верхівку
і підлеглі низи, а також напіввільних громадян. Дві функції держави
характеризують цей період. Улаштування загальних справ в суспільстві
вільних і домінування по відношенню до поневолених.

Другий етап – Середні сторіччя і початок Нового часу (ХVI ст.).
Зберігається сильна деспотична влада з домінуванням відношень панування
і володіння. Однак до цього часу процес нової політичної організації
суспільства зайшов вже достатньо далеко. З’явилося саме поняття
(держава(, а в науковій літературі – поняття (республіка(. В ХVI ст.
остаточно визначається поняття держави.

Третій етап – закріплення на Сході монархічних і імперських форм
держави, завершення процесу утворення загальнонаціонального ринку,
мовної і культурної консолідації більшості країн. Активізація ідеї
громадянського розвитку суспільства. Створення і розпад
багатонаціональних імперій.

Четвертий (сучасний) етап еволюції держави відзначений розширенням
федеративних і конфедеративних процесів, боротьбою за і проти таких
об’єднань і появою умов для нової сучасної державності. Ці умови
включають: заглиблення демократичного процесу, створення основ
громадянського суспільства і правової держави, формування динамічних
механізмів стабілізації держави.

Існує також інший підхід до історії розвитку державності.

Якщо розглядати цей процес з точки зору особливостей взаємовідносин
держави і особи, втілення в державному устрої раціональності, принципів
свободи і прав людини, то можна виділити тільки два глобальних етапи її
розвитку: традиційний і конституційний, а також проміжні стадії, що
поєднують риси традиційних і конституційних держав.

Традиційні держави виникли і існували здебільшого стихійно, на основі
звичаїв і норм, що йдуть корінням в глибоку стародавність. Типовим
втіленням такої держави є монархії.

Конституційний етап в розвитку держави зв’язаний з його
підпорядкованістю суспільству і громадянам, з конституційної
визначеності сфери державного втручання, з правовою регламентацією всієї
діяльності держави і створенням гарантій прав людини.

Конституційні держави істотно відрізняються від держав традиційних по
засобах формування, внутрішній будівлі і функціям.

Більшість сучасних держав будуються і функціонують на базі конституції.

Конституція – це система зафіксованих в спеціальному документі відносно
стабільних правил, що визначають устрій держави, її організацію, засоби
політичного волеутворення, прийняття рішень, а також положення особи в
державі.

В сучасних демократичних державах конституції звичайно складаються з
двох частин. В першій визначаються норми взаємовідносин громадян і
держави, права і свободи особи. В другій частині описується характер
держави, статус різноманітних властей, правила взаємовідносин
парламенту, президента, уряду і суду, а також структура і порядок
функціонування органів управління.

Перші конституції були прийняті у 1789р. в США, і у Франції в 1791р.
Однак ряд документів, що носять характер конституційних актів, з’явився
ще раніше – у 1215, 1628, 1679, 1689 у Великобританії.

Конституція потрібна для регулювання політичного життя впродовж
тривалого періоду, але реальна тривалість їхньої чинності в
різноманітних країнах не однакова. Наприклад, Франція пізнала вже 16
конституцій, а в США досі діє їхня перша конституція, в яку внесено
всього лише 26 поправок. Однак більш ніж 200-річне існування конституції
США не означає, що вона не зазнала значних модифікацій в відповідності з
вимогою часу. Конституційні новації виявилися тут не стільки в прийнятих
поправках, скільки в модифікації тлумачення ряду статей Основного Закону
Верховним федеральним судом Америки, що наділений правом прийняття
остаточних рішень з інтерпретації закону.

Наявність демократичної конституції – важливий показник конституційності
держави лише в тому випадку, якщо вона реально втілена в державній
організації і безперечно виконується органами влади, заснуванням і
громадянами.

УСТРІЙ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ

Устрій держави характеризує її форми: форми правління і форми
територіального устрою. В них втілюється організація верховної влади,
структура і порядок взаємовідносин вищих державних органів, службових
осіб і громадян.

Форми правління діляться по засобу організації влади і її формальному
джерелу на монархії і республіки.

Монархія – форма держави, що існувала тисячоліттями, в якій джерелом
влади вважається вищий властитель (король, імператор).

Абсолютна монархія існує сьогодні в дуже обмеженій кількості числі країн
і характеризується зосередженням в руках правителя законодавчої,
виконавчої і судової властей. Така форма правління існує зараз в
Саудівській Аравії, Катарі, Омані.

Конституційна монархія – така форма правління, при якій повноваження
монарха обмежені конституцією. Конституційна монархія ділиться на
дуалістичну (Йорданія, Кувейт, Марокко), в якій монарх наділений
здебільшого виконавчою владою і лише частково законодавчою, і
парламентську, в якій монарх хоча і вважається главою держави, але
фактично володіє представницькими функціями, а інколи має право вето на
рішення парламенту.

Більшість сучасних демократичних монархій – парламентські монархії. Уряд
в них формується парламентською більшістю і підзвітний парламенту, а не
монарху.

В специфічній формі монархія і сьогодні збереглася, майже третина всіх
країн миру, в тому числі в восьми державах Західної Європи:
Великобританії, Швеції, Данії, Іспанії та ін. Сучасні монархії мало чим
відрізняються від республік – другої основної форми правління.

В республіці джерелом влади вважається народна більшість, вищі органи
влади обираються громадянами. В сучасному світі існує три основні
різновидності республік: парламентська, президентська і змішана або
напівпрезидентська. Історія знає і багато інших різновидів республік:
рабовласницьку, аристократичну, радянську, теократичну та ін.

Характерною рисою парламентської республіки є утворення уряду на
парламентській основі і його відповідальність перед парламентом.
Парламент здійснює по відношенню до уряду ряд функцій: формує і
підтримує уряд, видає закони, що приймаються урядом до виконання,
затверджує державний бюджет і завдяки цьому встановлює рамки діяльності
уряду. Здійснює контроль над урядом, критикує урядову політику, подає
альтернативні варіанти урядових рішень і всього політичного курсу.

На відзнаку від парламенту уряд володіє виконавчою владою, а нерідко і
законодавчою ініціативою. А також може клопотати перед президентом про
розпуск парламенту.

В більшості країн членство в парламенті сумісно зі збереженням
депутатського мандату. Це дозволяє привертати в уряд не тільки лідерів
партій, що правлять, але і впливових депутатів парламенту.

Офіційно керівник уряду (прем’єр-міністр, канцлер) не є главою держави,
але реально саме він – перша особа в парламенті. Президент в
парламентській республіці займає більш скромне місце. Він обирається або
парламентом, або зборами вибірників, або безпосередньо народом. Його
роль в парламентській республіці мало чим відрізняється від функцій
глави держави в парламентських монархіях.

Президентська республіка ( друга достатньо розповсюджена форма
республіканського правління.

Головна ознака президентської республіки полягає в тому, що президент в
ній водночас виступає і главою держави і главою уряду. Він керує
внутрішньою і зовнішньою політикою держави і є верховним
головнокомандуючим збройних сил. Президент обирається прямо народом, але
інколи і колегією вибірників (США). Він сам призначає членів кабінету
міністрів, що несуть відповідальність перед ним, а не перед парламентом.

В президентській республіці існує жорсткий розподіл влади, парламент не
може винести уряду вотум недовіри, а президент не в праві розпустити
парламент.

Не дивлячись на всі свої позитивні якості, президентська республіка не
отримала широкого розповсюдження в Західній Європі.

В країнах Латинської Америки президентська республіка нерідко виступає у
вигляді суперпрезидентської, де майже вся реальна влада зосереджена у
президента.

Третя різновидність республіки ( напівпрезидентська або змішана
республіка. Така форма існує в Австрії, Ірландії, Португалії, Польщі,
Фінляндії, Франції, Болгарії та ін.

В напівпрезидентській республіці з’єднується сильна президентська влада
з ефективним контролем парламенту за діяльністю уряду. При цьому вона не
має сталих типових рис, як президентська і парламентська і в різних
країнах істотно відрізняється в ту або іншу сторону. Головна риса
напівпрезидентської республіки ( подвійна відповідальність уряду перед
президентом і парламентом.

Класичним взірцем напівпрезидентської республіки є Франція. Тут
президент і парламент обираються незалежно один від одного. Парламент не
може змістити президента, котрий, в свою чергу, в праві розпустити
парламент, проголосивши дату позачергових парламентських виборів.
Президент є главою держави і верховним головнокомандуючим, представляє
країну на міжнародній арені, володіє правом відкладного вето на рішення
парламенту і правом введення надзвичайного положення.

Без погодження з парламентом президент призначає главу уряду, разом з
яким формує кабінет міністрів. Глава держави головує на засіданнях
уряду, затверджує його рішення і завдяки цьому контролює його
діяльність.

Парламент контролює уряд через затвердження щорічного бюджету, а також
за допомогою винесення йому вотуму недовіри.

Отже, ми розглянули всі основні форми правління, існуючі в сучасних
державах. Однак хотілося б звернути увагу студентів на те, що ці форми
не вичерпують всіх механізмів правління народу. Одним з таких механізмів
є референдум (лат. Referendum – те, що повинно бути повідомлене) –
всенародне волевиявлення по важливому державному або суспільному
питанню.

Референдуми широко використовуються більшістю демократичних країн світу,
особливо на місцевому рівні, хоча в цілому вони мають підлегле
відношення до законотворчої діяльності парламенту. За допомогою
референдуму народ здатний безпосередньо висловити свою волю, стати
творцем законів, виявити ініціативу. З іншого боку, можливість
проведення референдуму змушує державні органи і уряд більше
орієнтуватися на думку народу. Окрім політичної організації держави
існує ще і її територіальна організація, що характеризує співвідношення
цілого і частин, центральних і регіональних органів влади. В сучасному
світі розрізняють дві основні форми територіального устрою держави:
унітарну і федеративну.

Унітарна держава являє собою єдину політичну однорідну організацію, що
перебуває з адміністративно-територіальних одиниць, що не володіють
власною державністю.

Унітарна держава характеризується простотою устрою єдиною конституцією і
громадянством, єдиною системою вищих державних органів, права і суду,
діючих без обмеження на всій території країни. Унітарній державі
притаманний високий ступінь централізації державної влади, широкий
контроль центру над місцевими органами влади.

Унітарні держави сформувалися здебільшого в країнах з однонаціональним
населенням (окрім Іспанії і Бельгії до 1988 року). В той же час для
цілого ряду унітарних держав характерна наявність певної автономії для
вхідних в їхній склад створень. Деякі з цих автономій створені за
історико-географічною ознакою (більшість областей Італії і Іспанії), по
національно-територіальному (Іспанія — Басконія, Каталонія; Індія —
союзні території і округи).

Унітарні держави бувають централізованими (Великобританія, Швеція, Данія
та ін.) і децентралізованими (Франція, Італія, Іспанія).

Централізовані держави можуть подавати достатньо широку самостійність
місцевим органам управління, але середній рівень управління при цьому не
володіє значною автономією і безпосередньо орієнтуються на виконання
рішень центру.

В децентралізованих унітарних державах крупні регіони користуються
широкою автономією і навіть інколи володіють власними парламентами. Вони
самостійно вирішують делеговані центром питання в області утворення,
комунального господарства, охорони суспільного порядку та ін. При цьому
вони звичайно сильно обмежені центром в питаннях фінансової діяльності і
тому сильно залежать від центру.

Федеративна форма територіального устрою держави відрізняється від
унітарної тим, що джерелами влади, суб’єктами державного суверенітету в
ній виступають як крупні територіальні утворення, так і весь народ.

Федерація – це сталий союз держав, самостійних в межах розподілених між
ними і центром компетенціях, який має власну конституцію, законодавчі,
виконавчі і судові органи, а часто і подвійне громадянство.

Федеральний принцип державного устрою закликаний забезпечити вільне
об’єднання і рівноправну взаємодію спорідненостей, котрі володіють
значними етнічними, історичними, культурними і іншими особливостями. При
цьому створити оптимальні можливості для виразу інтересів меншостей і
наблизити владу до громадян.

Федерація будується на основі розподілу функцій між суб’єктами і
центром, що зафіксований в конституції країни. Владні повноваження
поділені на:

 виняткові повноваження центру (як правило, грошове звертання, зовнішня
політика, оборона, податки, мито, керівництво збройними силами та ін.);

 виняткову компетенцію суб’єктів федерації – організація місцевого
самоврядування і охорони суспільного порядку, культури та ін.;

 спільну компетенцію союзу і його членів.

Розвиток федерації може здійснюватися як в сторону зміцнення і
розширення влади центру, так і в сторону розширення влади суб’єктів
федерації.

Члени федерації не володіють індивідуальним суверенітетом і правом
одностороннього виходу з союзної держави.

Федерація як форма територіального устрою держави показала свою
життєздатність. Чого не можна сказати про конфедерацію.

Конфедерація – це постійний союз самостійних держав, для здійснення
конкретних спільних цілей. Члени конфедерації повністю зберігають
державний суверенітет і передають в компетенцію союзу лише рішення
обмеженої кількості питань більш усього в області оборони, зовнішньої
політики, транспорту, зв’язку. Ця форма державного об’єднання достатньо
міцна і звичайно еволюціонує в федерацію, або розпадається зовсім.
Наприклад, конфедерації в США (1776 – 1787рр.), Швейцарії (до 1848г.),
Германію (1815 – 1867рр).

На території колишнього СРСР зроблена спроба створити Співдружність
незалежних держав (СНД). Така форма державного утворення не може бути
сталою, оскільки не забезпечує єдності діяльності членів співдружності і
не створює гарантій виконання ними своїх зобов’язань. Досвід показує, що
об’єднання і зближення держав можливо тільки на шляху економічної
інтеграції і поступової реалізації федеративних принципів.

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ПРАВОВА ДЕРЖАВА

Це питання теми є логічним продовженням попередніх. Такі категорії, як
«політика», «держава», про які йшла мова раніше, тільки у взаємодії з
категорією «громадянське суспільство» дозволяють розкрити суспільний
механізм, направлений на створення умов для вільного життєзабезпечення і
реалізації життєвого потенціалу кожної людини. Що ж означає термін
«громадянське суспільство»?

Громадянське суспільство – це безпосередньо неконтрольована державою
сфера життєдіяльності індивідів. Звичайно саме це поняття вживається як
співвіднесене з категоріями «держава» і правова »держава».

Відразу звернемо увагу студентів на те, що не можна змішувати або
ототожнювати «суспільство» як людську спорідненість з категорією
«громадянське суспільство» як історичним феноменом, що виникає на
певному етапі розвитку людського суспільства. Громадянське суспільство
якісно відрізняється від того, що прийнято називати людським
суспільством взагалі. Якщо «суспільство» характеризує спільність
життєдіяльності людей, то «громадянське суспільство» – це така система
зв’язків і інтересів, що забезпечує вільну реалізацію кожною людиною
своїх природних прав – права на життя і гідне існування, праця, свободу
робити все, що не шкодить іншим, власність, рівність перед законом і
т.д.

Громадянське суспільство означає устрій суспільства з точки зору
інтересів кожного його члена. Звідси і поняття »громадянин» ( не просто
людина або індивід, а особа, суб’єкт особистих прав, своїх законних
повноважень, встановлених суспільством.

В широкому значенні громадянське суспільство включає всю безпосередньо
не охоплену державою частину суспільства. Воно виникає як незалежна від
неї сфера. В цьому значенні громадянське суспільство сумісно не тільки з
демократією, але і з авторитаризмом. Лише тоталітаризм означає повну або
часткову абсорбцію громадянського суспільства політичною владою.

Найчастіше термін «громадянське суспільство» вживається в вузькому,
власному значенні і розглядається як певний рівень розвитку
громадянського суспільства в широкому розумінні. В основі концепції
громадянського суспільства в його вузькому розумінні лежить прагнення
гарантувати свободу життєвих проявів особи, відгородити її від свавілля
і небажаного втручання з боку державної влади, обмежити сферу діяльності
держави, поставити його під контроль народу.

Теорія громадянського суспільства складалася в рамках лібералізму і
зв’язана з творчістю Локка, Руссо, Канта, Гегеля і інших мислителів
минулого.

Громадянське суспільство – продукт буржуазної епохи, ринку і демократії,
сфера вільної гри приватновласницьких інтересів і індивідуалізму. Воно
формується здебільшого знизу, як результат розкріпачення індивідів,
їхнього перетворення з підданих держави у вільних громадян-власників,
готових взяти на себе господарську і політичну відповідальність.

Громадянське суспільство має складну структуру. Воно включає
господарські, економічні, сімейні, релігійні і правові відносини, мораль
і політичні відношення між індивідами як первинними суб’єктами
політичного життя, партіями, групами інтересів та ін.

На відміну від держави, в громадянському суспільстві панують не
вертикальні, а горизонтальні зв’язки, відношення конкуренції і
солідарності між юридично вільними і рівноправними партнерами.

В сучасних умовах провести чітку грань між громадянським суспільством і
державою достатньо складно. Але не дивлячись на це, розподіл на
громадянське суспільство і державу не втратив своєї актуальності і
служить передусім своєчасному відкриттю і запобіганню тоталітарних
тенденцій, забезпеченню суверенітету народу по відношенню до влади,
свободи особи.

Для посттоталітарних країн формування громадянського суспільства являє
собою необхідну умову їх переходу до ринку і правової державності.

Правова держава, на думку сучасної науки, це реальне втілення
конституційної державності. В її основі лежить прагнення захистити
людину від державного терору, дрібної опіки з боку органів влади,
гарантувати індивідуальну свободу особи і її основні права.

Правова держава – це держава, обмежена в своїх діях правом, що захищають
свободу і інші права особи і що підпорядковують владу волі суверенного
народу.

Відношення між особою і владою визначаються в ній конституцією, що
виступає суспільним договором між народом і владою.

У відношеннях між державою і громадянами пріоритет належить правам
людини, що не можуть бути порушені законами держави і її діями. Для
того, щоб народ міг контролювати державу, необхідно розподілити владу на
законодавчу, виконавчу і судову.

По відношенню до громадян у правовій державі застосовується принцип
«Дозволено все, що не заборонено законами, відповідними конституції».

По відношенню до держави діє засіб дозволу, що обмежує діапазон її
активності рамками права.

Правова держава формувалася поступово, на базі відповідних ідей і
елементів державності, деякі з яких з’явилися ще в глибокій
стародавності. Наприклад, про владу закону, однакового для всіх громадян
говорив ще в VІ в. до н. е. давньогрецький архонт Солон, про
співвідношення природних прав людини писали Аристотель і Цицерон.
Концепція правової держави склалася в XVІІ-XІX сторіччі в працях Локка,
Монтескьє, Канта, Джефферсона та ін.

Самий термін «правова держава» склався в XІX сторіччі в працях німецьких
юристів К.Велькера, Р.фон Моля та ін.

Сучасні дослідження відзначають недостатність класичної концепції
правової держави для забезпечення дійсної свободи особи і соціальної
справедливості. Вони вважають, що ця теорія акцентує увагу на розподілі
суспільства і держави і на захисті лише формальної негативної свободи
особи, життєвого простору, обмеженого від державного втручання. Реальна
свобода людини і її права можуть забезпечуватися тільки через взаємодію
суспільства і держави.

Тому в політичних системах багатьох країн принцип правової державності
сьогодні доповнюється принципами демократії, заохочення участі мас в
політичному житті і соціальної держави.

Ледве чи не самою серйозною небезпекою в процесі реалізації політичного
курсу на створення правової держави слід вважати реальну можливість
зробити його лише формально-правовим.

В цьому зв’язку самі загальні вимоги, яким повинна відповідати правова
держава, такі:

( повна відповідність діяльності держави, всіх організацій і кожного
громадянина не тільки літері, але і духу Основного Закону країни, що
розуміється як нерівна умова забезпечення практичної реалізації
принципів функціонування суспільства;

( відповідність законодавства найважливішим інтересам всіх класів і
соціальних верств, тенденціям соціально-економічного розвитку і
морально-психологічної ситуації в суспільстві;

( обмежене включення законодавства в контекст практичного процесу
рішення нагальних проблем;

( сувора відповідність поточного законодавства конституційному,
практичне забезпечення верховенства закону по відношенню до підзаконних
актів;

( поєднання стабільності і динамізму законодавства;

( наявність відпрацьованих демократичних процедур участі громадян в
правотворчому процесі;

( облік суспільної думки;

( єдність правотворчої організаційної, ідеологічної і правозастосовної
діяльності держави;

( всебічна гарантованість основних прав громадян, наявність
налагодженого, неважкого і легкодоступного юридичного механізму
практичної реалізації конституційних прав і свобод особи і їхній захист;

( наявність юридичного механізму дозволу спірних і конфліктних ситуацій
між суб’єктами права на всіх рівнях політичної, державної і соціальної
структури;

( професійна і моральна бездоганність робітників державного апарату і
апарату суспільних організацій, їхня зацікавленість в якісному виконанні
своїх професійних обов’язків;

( високий рівень правових знань і правової культури громадян країни.

Враховуючи вже існуючий досвід виникнення і розвитку різноманітних
правових держав, можна виділити їхні наступні загальні ознаки:

1. Наявність розвиненого громадянського суспільства.

2. Обмеження сфери діяльності держави охороною прав і свобод особи,
суспільного порядку, створенням сприятливих правових умов для
господарської діяльності, відповідальність кожного за власне
благополуччя.

3. Правова рівність всіх громадян, пріоритет прав людини над законами
держави.

4. Загальність права, його розповсюдження на усіх громадян, організації
і заснування, в тому числі органи державної влади.

5. Суверенітет народу, конституційно-правова регламентація державного
суверенітету. Це означає, що народ є кінцевим джерелом влади, державний
же суверенітет носить представницький характер.

6. Розподіл законодавчої, виконавчої і судової властей держави, що не
виключає єдності їхніх дій на основі процедур, передбачених конституцією
і певного верховенства законодавчої влади, конституційні рішення якої
обов’язкові для всіх.

7. Пріоритет в державному регулюванні громадянських відношень засобу
дозволу над засобом заборони. В правовій державі діє принцип «Дозволено
все, що не заборонено законом».

8. Свобода і права інших людей – єдиний обмежувач свободи індивіда.
Правова держава не означає абсолютної свободи особи. Свобода кожного
кінчається там, де порушується свобода інших.

Правова держава з’явилася важливим етапом в розширенні свободи людини і
суспільства. Теоретики і засновники такої держави вважали, що
забезпечення кожному негативної свободи і заохочення конкуренції підуть
на користь всім, зроблять поодиноку власність доступної кожному,
збільшать індивідуальну відповідальність й ініціативу та наведуть в
кінцевому рахунку до загального благополуччя. Але цього не відбулося.

Індивідуальна свобода, рівноправність і невтручання держави в справи
громадянського товариства, проголошені в правових державах, не могли
перешкодити монополізації економіки і її періодичним кризам, жорстокій
експлуатації, загостренню соціальної нерівності і класової боротьби.

Фактична нерівність громадян знецінювала їхню рівноправність і
перетворювала використання конституційних прав і привілей заможних
класів.

Ані класична ліберальна теорія правової держави, ані спроба
адміністративно-командного соціалізму не змогли забезпечити кожній
людині матеріальну свободу і встановити в суспільстві соціальну
справедливість і рівність.

У відповідь на недосконалість цих концепцій вченими була створена
теорія, а потім і практика соціальної держави.

Соціальна держава – це держава, що прагне до забезпечення кожному
громадянину гідних умов існування, соціальної захищеності; а в ідеалі
приблизно однакових стартових можливостей для реалізації життєвої мети,
розвитку особи.

Діяльність такої держави направлена на загальне добро, затвердження в
суспільстві соціальної справедливості. Вона намагається згладити майнову
та іншу соціальну нерівність, допомагає слабким і обездоленим,
піклується про збереження миру в суспільстві.

Витоки соціальної держави сходять до соціальної практики, що заснована в
далекому минулому. Ще в стародавності деякі правителі піклувались про
найбільш бідних громадян. Але основне навантаження по соціальному
забезпеченню слабких і знедолених в той час лежало на більших сім’ях і
общинах.

Індустріалізація і урбанізація зруйнували традиційні форми соціального
забезпечення, загострили соціальні питання і класову боротьбу в
суспільстві. Рішення цього питання зажадало різкого розширення об’єктів
соціальної політики і її перетворення в одне з ведучих напрямків
діяльності держави.

В результаті цих процесів, приблизно в 60-х роках ХХ сторіччя виникли
соціальні держави. Необхідною умовою з виникнення став високий рівень
економічного розвитку ряду країн Заходу, що дозволить їм забезпечувати
прожитковий мінімум кожному.

Діяльність сучасної соціальної держави багатогранна. Вона включає в
себе:

( перерозподіл суспільного доходу в користь менш забезпечених верств
суспільства;

( політику зайнятості і забезпечення прав робітника на підприємстві;

( соціальне-страхування;

( турбота про безробітних, молодь, інвалідів, перестарілих;

( розвиток доступного для всіх освіти, охорони здоров’я, культури і т.
ін.

Теорія соціальної держави з’явилася конструктивною відповіддю на критику
недосконалості правової держави в її класичному ліберальному варіанті,
її неспроможності забезпечити реальні права і добробут всім громадянам.

Між правовим і соціальним типами держав є як єдність, так і певні
відмінності.

Єдність їх перебуває в тому, що обидві вони закликані забезпечувати
добро індивіда. Правова держава – індивідуальну свободу і основоположні
негативні права особи за допомогою встановлення чітких меж державного
втручання і гарантій проти узурпації влади.

Соціальна держава – гідні умови існування кожного.

Протиріччя між ними виявляється в тому, що правова держава за своїм
задумом не повинна втручатися в питання розподілу суспільного багатства,
соціальна держава безпосередньо займається рішенням цих проблем, хоча і
прагне не підривати такі основи ринкового господарства, як поодинока
власність, конкуренція, індивідуальна відповідальність і т. ін.

На відміну від адміністративно-командного соціалізму, що намагався
встановити добробут усіх громадян за допомогою порівняльного розподілу
матеріальних благ, соціальна держава орієнтується на забезпечення
кожному гідних умов життя в першу чергу за рахунок розвитку виробництва,
збільшення його ефективності, підвищення індивідуальної активності і
відповідальності.

Описані вище правовий і соціальний етапи розвитку сучасної держави не
завершують процес його розвитку. Сучасні держави вступають в нову
екологічну стадію, для якої характерно висування на перший план проблеми
виживання людства і забезпечення екологічних прав людини.

В нових умовах існування держави спільно з громадськістю намагаються
відвернути ядерну і екологічну катастрофи.

В житті сучасних держав спостерігається дві тенденції. Перша з них
перебуває в активізації громадянського суспільства, розширенні впливу
політичних партій і груп інтересів, підсиленні самоврядування.

Друга – виявляється в підвищенні ролі держави як регулюючого органу
усього суспільства. Держава все активніше втручається в економічні,
соціальні і інформаційні процеси, стимулює розвиток виробництва за
допомогою інвестиційної, податкової і кредитної політики.

Безпосередньо до проблем становлення громадянського суспільства
правового і соціального типу держав примикає проблема громадянства.

Громадянство – це нормативно-правовий інститут, що встановлюється з
метою упорядкування відношень особи і суспільства, надання їм
законодавчо-юридичних форм, а також для захисту інтересів особи.

Громадянство – це приналежність особи до певної держави, що тягне за
собою розповсюдження на неї прав і обов’язків, встановлених
законодавством держави. В державах з монархічною формою правління термін
«громадянство» замінюється терміном «підданство».

Порядок набуття або втрати громадянства регулюється законодавством
кожної держави. При цьому звичайно розрізняється набуття громадянства в
силу народження, в порядку натуралізації або укорінення.

При рішенні питання про набуття громадянства в силу народження
застосовуються два принципи: національний і територіальний.

Національний принцип означає, що громадянство дитини залежить тільки від
громадянства його батьків, незалежно від того, де вона народилася.
Територіальний принцип означає, що громадянство зв’язане тільки з місцем
народження і не зв’язане з громадянством батьків.

Більшість цивілізованих країн сполучають в своєму законодавстві обидва
принципи з обов’язковим дотриманням певних умов.

В будь-якій державі проблеми громадянства вирішуються на основі певних
законодавчих актів. В Україні такими актами є «Декларація про державний
суверенітет України» і закон «Про громадянство України». Слід
відзначити, що українська держава принципово підходить до проблеми
громадянства і її рішення.

Громадянство України, так само як і громадянство інших країн, визначає
постійний правовий зв’язок громадянина і держави. Право на громадянство
– невід’ємне право громадянина і ніхто не може бути позбавленим
громадянства або права змінити громадянство.

Українська держава гарантує охорону і захист прав, свобод і інтересів
своїх громадян. Вона припускає існування в Україні єдиного громадянства,
але підкреслює, що на основі двостороннього договору з іншими державами
можливо і подвійне громадянство.

У відповідності з законодавством України громадянами України є: особи,
що проживають в Україні, незалежно від їхнього джерела, соціального і
майнового положення, расової і національної приналежності, статі,
освіти, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, виду і
характеру занять, що не є громадянами інших держав і що висловили
бажання стати громадянами України.

Держава здійснює захист громадян України, що перебувають за кордоном.
Дипломатичні представництва і консульські заснування України, всі
службові особи зобов’язані вживати заходи до забезпечення громадянам
можливості користуватися в повному обсязі правами, наданими законом
країни перебування, міжнародними угодами, учасниками яких є Україна і
держава перебування, а при необхідності вживати заходи для відновлення
порушених прав громадян України.

Такий зв’язок особи і держави, що визначається поняттям «громадянство».

Закінчуючи вивчення теми «Держава – базовий інститут політичної системи
суспільства, слід звернути увагу студентів на питання еволюції держави і
його перспектив.

Революційні заворушення, зміни більших епох змінюють типи держави,
розвивають її функції, змінюють форми влади і режими, але держава як
політичний інститут залишається.

Марксизм поставив питання про майбутнє цього інституту як знаряддя
класового домінування, що стане непотрібним в безкласовому суспільстві і
загине, коли таке суспільство виникне. Але встановлення пролетарської
диктатури після Жовтневої революції, а після цього тоталітарної
диктатури призвело не до відмирання держави, а до безмежного множення і
зміцнення її функцій. Ідея відмирання держави виявилася передчасною і
перетворилася в догму. Реально суспільна роль держави неухильно зростає
разом з ускладненням матеріального і духовного життя суспільства і
зростанням масштабів політики.

Світ об’єктивно все більше і більше потребує організації і управління,
але інстанції світової влади, що могла б його організувати, немає.
Частково її функції виконують регіональні союзи держав – традиційна
форма координації політики.

Реальним шляхом інтернаціонального розвитку держави стала її участь в
системі міжнародних організацій, в інтернаціоналізації демократичного
процесу, а також подолання ізоляціонізму, відсталості, політичного і
ідеологічного захисту ідеї особливої історичної винятковості будь-якої
країни.

В порядку самоконтролю студентам корисно відповісти на ряд питань.

ЛІТЕРАТУРА

1. Аболин О.Ю. Всемирный и европейский федерализм: вероятные перспективы
// Полис.-1994.-№2.

2. Введение в политологию. Учеб. пособие. Под ред. Н.И.Горлач. — Ч.2. —
Харьков, 1993.

3. Ильин М.В. Государство // Полис. — 1994. — №1.

4. Бурлачук В.И. Исторические попытки моделирования украинской
государственности в ХХ веке // Полис. — 1995. — №1.

5. Основы политической науки ; Учеб. пособие. Под ред. В.П.Пугачева. —
М.: Знание России. — 1993. Ч. 1 и Ч. 2.

6. Основы политологии: Краткий словарь / Под ред. Г.А.Белова и
В.П.Пугачева. — М.: Знание России, 1993.

7. Основы политологии: Курс лекций / Под ред. В.Д.Бабкина, Н.И.Козюбра и
др. — К.: Знание, 1991.

8. Пастухов В.Б. От государственности к государству: коммунистическая
стадия восходящего процесса / Полис. — 1994. — №5.

9. Политология: Курс лекций / Под ред. М.Н.Марченко. — М.: Из-во МУ. —
1993.

10. Политология: Энциклопедический словарь. / Под. ред. Ю.И.Аверьянова.
— М.: Из-во МКУ, 1993.

Похожие записи