Смілянець С.М.,

вчитель Уманської міської гімназії

Уманської міської ради

Програма гуртка „Виразне читання”, 4 клас

Дана програма використовується для формування мовленнєвої культури, що
сприяє всебічному розвитку особистості учня. Удосконалення вміння
виразно читати українською мовою, в міру швидко, правильно, свідомо,
виразно. Забезпечити активне засвоєння української лексики, розвиток
усного зв’язного мовлення. Вимагає розуміння і практичного
удосконалення техніки мовлення, тобто теоретико – практичних основ
вимови: досконале володіння мовним апаратом, уміння правильно
користуватися мовою і мовленням. Розвивати творчу фантазію, художні
здібності. Навчати дітей розуміти і переживати зміст літературного
твору, образного значення слова, уміння його творчо використовувати не
лише на сцені, а й у побуті. Виробляти перші уміння акторського
виконання певної ролі у власному чи чужому сценарії. У цьому полягає
мета гуртка.

Заняття проводиться 1 раз на тиждень

На виконання програми гуртка відводиться 34 години на рік.

Пояснювальна записка

Учень –це чаша, яку потрібно наповнити, а факел слід запалити,
пам’ятаючи, що в кожній людині є сонце, тільки не потрібно його гасити

Сократ

У сучасних умовах гуманізації та демократизації, індивідуалізації та
диференціації навчального процесу актуально звучать цінні дидактичні
заповіді В. Сухомлинського: „Немає абстрактного учня… Мистецтво й
майстерність навчання і виховання полягає в тому, щоб, розкривши сили і
можливості кожної дитини, дати її радість успіху у розумовій праці. А це
значить, що в навчанні має бути індивідуалізація — і у змісті розумової
праці, і в характері завдань, і в часі.” Дитина народжується не з
готовими здібностями, а тільки з їх задатками. Тому, якщо в певний час
існують відповідні умови для розвитку цих задатків, розвиває їх швидко,
невимушено, успішно. Такі діти в подальшому житті стають радісними,
щасливими людьми, приносять користь собі і суспільству в цілому.

Програма

Розділ I. Вступ

Виразне читання-основа виховання особистості. Предмет і завдання гуртка.

Розділ II. Засоби виразного читання

Техніка читання мовлення. Дихання. Голос. Дикція. Будова мовленнєвого
апарату. Типи дихання: поверхневе, грудне, реберне, діафрагмальне.
Вироблення постави, уміння володіти тілом у русі і спокої. Логічний
наголос. Паузи. Типи пауз. Їх роль у смисловому оточенні тексту. Темп.

Розділ III. Засоби емоційно-образної виразності твору

Мистецтво образного бачення. Вироблення навичок фантазування. Творче
ставлення читця до твору. Усне малювання прочитаного та прослуханого.

Міміка, жести, зв’язок з аудиторією.

Розділ IV. Сприймання й розуміння художнього твору

Сприйняття й розуміння художнього твору. Етапи роботи над твором. Аналіз
тексту. Художні засоби мови. Способи викладу художнього матеріалу.

Розділ V. Різні жанри-різний характер виконання

Виразне читання прозових творів. Емоційність, простота. Особливості
жанру байки, її будова. Казка-різновид фольклору, її будова. Глибока
емоційність поезії. Народні пісні. Нариси і науково-популярні статті.

Розділ VI. Виразне читання і сценічна майстерність

Театр і його призначення. Драматизація. Написання сценарію. Створення
проектної технології. Я-актор. Ознайомлення зі сценою. Конкурс
читців-декламаторів.

h

oooiaOeAEOeOeOe3/4¶3/4®¦3/4?

gdZyA

gdZyA

gdZyA

=Розділ VII. Практикум з основ виразного читання

Виразне читання народних казок. Інсценізація казок. Читання і вимовляння
скоромовок.

Тематичний план гуртка

№ Теми розділів програми Кількість годин Дата

1. Вступ (2год)

Виразне читання – основа виховання особистості

1

2. Предмет і завдання гуртка ”Виразне читання2 1

3. Засоби виразного читання (10 год)

Техніка читання мовлення

1

4 Дихання 1

5. Голос 1

6. Дикція 1

7 Будова мовленнєвого апарату 1

8 Типи дихання: поверхневе, грудне, реберне, діафрагмальне. 1

9. Вироблення постави, уміння володіти тілом у русі і спокої. 1

10. Логічний наголос 1

11. Паузи. Типи пауз. Їх роль у смисловому оточенні тексту 1

12. Темп. 1

13. Засоби емоційно-образної виразності твору (5год)

Мистецтво образного бачення

1

14 Вироблення навичок фантазування. 1

15 Творче ставлення читця до твору 1

15. Усне малювання прочитаного та прослуханого 1

16. Міміка, жести, зв’язок з аудиторією 1

17. Сприймання й розуміння художнього твору (5 год)

Сприйняття й розуміння художнього твору

1

18. Етапи роботи над твором 1

19. Аналіз тексту 1

20. Художні засоби мови 1

21. Способи викладу художнього матеріалу 1

22. Різні жанри-різний характер виконання (5 год)

Виразне читання прозових творів. Емоційність, простота

1

23. Особливості жанру байки, її будова 1

24. Казка-різновид фольклору, її будова. 1

25. Глибока емоційність поезії. Народні пісні 1

26. Нариси і науково-популярні статті 1

27. Виразне читання і сценічна майстерність (6 год)

Театр і його призначення

1

28. Драматизація 1

29. Сам собі сценарист. Написання сценарію 1

30. Створення проектної технології, її презентація 1

31. Я-актор. Ознайомлення зі сценою. 1

32. Конкурс читців-декламаторів 1

33. Практикум з основ виразного читання (3 год)

Виразне читання народних казок, п’єс. Інсценізація.

1

34. Читання і вимовляння скоромовок 1

Основні вимоги до знань, умінь на кінець року

Учні повинні знати:

основні характеристики мовлення: темп, силу, тембр;

засоби логічної виразності: логічний наголос, паузу,

інтонацію;

способи викладу художнього матеріалу;

жанри казок;

поняття про дикцію.

Учні повинні вміти:

володіти навичками усного мовлення, культурного спілкування;

мімікою і жестами передавати характер героя;

перевтілюватися в образ героя;

вміти вести діалог, творчо використовувати техніку мовлення ;

складати казки, римувати;

володіти темпоритмом та інтонаційним забарвленням голосу;

вміти вимовляти скоромовки, витримані у темпі, чіткі за ритмом,
правильні за дикцією;

аналізувати п’єсу, давати характеристику героям;

виразно декламувати.

Література

Марховська І. Комплекс розливальних вправ для уроків української мови і
читання. Поч. шк. 2007, №10.

Середа о. Розвиток етично-творчої діяльності молодших школярів. Поч.
шк. 2008, № 6.

Івоненко М. Методика підготовки школярів до літературно-творчої
діяльності. Поч. шк.2005, № 5.

Юхимчик М. Розвиток творчих здібностей молодших школярів. Поч. шк. 2005,
№ 6.

Олійник Г. А. Виразне читання в початкових класах. Київ

” Радянська школа”. 1979.

6. Початкова школа. Розвиваємо дзвінкоголосий талант дитинства. №
11.2002.С. 40 — 42

Похожие записи