Доцільність застосування інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках
української мови та літератури: теорія, практика, досвід.

Слободян Л. І.

Вчитель української мови та літератури

Перервинцівського НВК

«загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад»

Драбівської районної ради Черкаської області.

Національна освіта в Україні потребує пошуків нових шляхів, нових
підходів до викладання основ наук у загальноосвітній школі, а
української мови та літератури особливо, тому що вона є важливим
фактором формування національної свідомості та мовної особистості.

Одним із таких нових підходів є використання інформаційно-комп’ютерних
технологій на уроках української мови та літератури . Комп’ютерні
інформаційні технології навчання – це процес підготовки і передачі
інформації , кого навчають, засобом здійснення якого є комп’ютер. Тому
при підготовці до уроку вчителю потрібно не лише дотримуватися основних
дидактичних принципів і систематичності та послідовності, доступності,
диференційованого підходу, науковості та ін., а й використовувати всі
можливості сучасної техніки. Адже необхідно навчити кожну дитину швидко
освоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності
велику кількість інформації. Щоб учні активно, з цікавістю і захопленням
працювали на уроці, бачили результати своєї праці і могли їх оцінити
дуже важливим компонентом є організація процесу навчання.

Допомогти вчителю налагодити навчальний процес на сучасному рівні може
поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних
комп’ютерних технологій. Використання комп’ютера на уроці дозволяє
зробити процес навчання індивідуальним, мобільним, цікавим. Працюючи з
комп’ютером учитель краще оцінить здібності і знання дитини, зрозуміє
її.

Комп’ютер може використовуватися на всіх етапах уроку: при поясненні
нового матеріалу, закріпленні, повторенні, а найдоцільніше при контролі.

Нові інформаційні технології надають величезні можливості вчителям у
розвитку здібностей дітей. Особливо це корисно для роботи з обдарованими
дітьми: з’явились умови надати талановитим учням доступ до більшої
кількості потрібної інформації. Для відстаючих школярів також є
можливість надолужити прогаяне.

Окрім того, впровадження нових форм дидактичної взаємодії словесника і
учнів, що передбачає залучення сучасної техніки є конструктивним шляхом
розв’язання такого, сказати б, стратегічного завдання, як виховання
творчого читача. Тому й важливо всім учасникам педагогічного процесу
набувати практичних навичок пошуку та використання інформації і в
Інтернеті (базова інформація на серверах, різноманітні бази даних
провідних бібліотек, наукових центрів, вищих навчальних закладів,
музеїв), і на електронних носіях.

Ми (вчителі) розуміємо, що, набуваючи нових знань, читаючи нову корисну
літературу, учень розвивається, пізнає невідоме і в майбутньому зможе
цим скористатися. Тому також необхідно звертати увагу на використання
комп’ютера на уроці і вдома, в позаурочний час.

Щоб урізноманітнити методичні прийоми, покликані підвищити мотивацію до
навчальної діяльності, заохотити школярів до творчого читання художніх
творів, а отже, і спонукати до зацікавлення обговорення порушених
письменниками проблем, використовуємо комп’ютерні програми, електронні
інформаційні джерела. Зокрема, ілюстративний аудіоматеріал СD «Тарас
Шевченко. Життя і творчість». Він містить тематичний матеріал,
ілюстративний та відеоряд. Режим пошукової системи уможливлює
ефективний вибір інформації за алфавітним, хронологічним або тематичним
покажчиком. Диск складається з окремих розділів: «Біографія», «Поезія»,
«Малярство», «Хронологія художніх творів». Це допомагає вчителю не лише
поляризувати літературно-художню спадщину Т. Шевченка серед учнівської
молоді, а й спробу простежити його вплив як поета і художника на
творчість інших письменників, майстрів образотворчого мистецтва.

При вивченні творчості Котляревського в 9 класі можна використати CD
мультфільм «Енеїда», який створено 1991 року на замовлення Міністерства
культури України кіностудією анімаційних фільмів.

*

h

oe

u

?

¤

???

????Oe

?&?

-словеснику прийде тестування учнів на комп’ютері. Практика показує, що
за умови поєднання з іншими видами перевірки (творчими письмовими
роботами, усним опитуванням) використання тестових завдань є досить
ефективним прийомом, що стимулює підготовку учнів до кожного уроку й
підвищує мотивацію до навчальної діяльності. Тестування на комп’ютерах
можна використовувати на різних етапах уроку. Наприклад, на уроці
української літератури в 10 класі при перевірці домашнього завдання
можна запропонувати тестування на комп’ютерах:

Скільки фрагментів повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» було
вилучено цензурою в публікації 1886 року в Східній Україні?

25;

20;

жодної;

10.

На чому письменник зосереджує основну увагу в творі «Кайдашева сім’я»?

на коханні;

на сім’ї як осередку суспільства;

на зображенні історичних подій;

на великій кількості грошей.

Що примусило Мелашку з повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»
піти до Києва?

бажання знайти гарну роботу;

за розвагами;

постійні сімейні сварки;

щоб очистити совість.

У кого з персонажів повісті в один момент «кум забрав очі»?

Карпа;

сусіда;

Омелька Кайдаша;

Лавріна.

Про кого з героїв повісті рядки: «З-під квітки виринула з колосків
голова з чорними кісьми і наче попливла назад колосками »?

про Мелашку;

про Мотрю;

про бабу Палажку;

про Кайдашиху.

Ким за професією був Омелько Кайдаш?

їздовим;

стельмахом;

учителем;

канцеляристом.

Хто з персонажів повісті «Кайдашева сім’я» займав головну позицію у
сім’ї?

Маруся Кайдашиха;

Омелько Кайдаш;

Карпо;

Лаврін.

Як називається село, в якому відбуваються події, зображені в повісті
І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»?

Біївці;

Семигори;

Піски;

Зачепилівка.

У кого з героїв повісті були жовті чоботи?

у баби Палажки;

у Марусі Кайдашихи;

у Мотрі;

у Балашихи;

Хто виколов око Кайдашисі?

баба Палажка;

Мотря;

Мелашка;

Карпо.

Визначте художньо – виражальні засоби в словах: «Тільки сало в печі
шкварчало сердито та голосно».

порівняння;

уособлення, епітети;

антитеза;

синекдоха.

Про кого з персонажів повісті слова: «У неї серце з перцем»?

про Кайдашиху;

про Галю;

про Мотрю:

про Мелашку.

Учитель-словесник, який володіє комп’ютерними технологіями, знає, що
учнів можна зацікавити незвичайною формою подання будь-якого правила:
наприклад, використовуючи малюнки, анімацію, запропонувати віртуальну
подорож країною Орфоепія (Орфографія, Морфологія та ін..) та виконати
завдання казкових персонажів або героїв улюблених творів.

Цього можна досягти користуючись програмою Power Point, за допомогою
якої учні створюють презентації результатів своєї дослідницької
діяльності щодо літературного твору, героя, презентації-загадки,
презентації у вигляді реклами навчального матеріалу та ін..

Ефективним методичним прийомом, який допомагає в цікавій формі
узагальнювати, повторювати, систематизувати та створювати нове на основі
вивченого, є також і підготовка учнями презентації з української мови та
літератури. Наприклад, учні 7 класу, вивчаючи творчість Т.Г.Шевченка,
створили презентацію «Тарасовими шляхами».

Фрагменти презентації:

Ми розглянули лише деякі можливі шляхи використання
інформаційно-комп’ютерних технологій, що їх повинна розв’язувати сучасна
освіта. Звичайно, ці технології на уроках мови та літератури не слід
сприймати, як універсальний засіб від багатьох проблем, з якими щодня
зустрічається словесник. Але ж таке важливе завдання, як формування
творчого читача можна розв’язати тільки тоді, коли вчитель зуміє
прищепити любов до художньої літератури, мистецтва. Звичайно спілкування
на уроках мови та літератури ніщо не замінить. Однак, живучи в епоху
інформаційних технологій ми повинні навчитися розумно ними
користуватися.

Література

Уліщенко А. Комп’ютер і вивчення української словесності // Дивослово
2006.-№10. – с.7.

Шестопалов О. Конрольно-діаностична система TEST-W.

Молочко С.Р. Українська література. Завдання для тематичної атестації.
10 клас. Книга для вчителя. – Х.: Країна мрій тм, 2006. – 48 с.

Похожие записи