Інформаційно-комунікаційні технології як засіб розвитку творчого
потенціалу школярів

 

У період прискореного розвитку суспільства, використання
інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі, коли
комп’ютер стає доступним для постійного використання не лише на уроках
інформатики, а й на заняттях з інших предметів, зокрема з біології,
постає проблема зі зміною методичних підходів до викладання предмета. На
виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2004 р. № 905
«Про затвердження Комплексної програми забезпечення загальноосвітніх,
професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними
засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін»
наказом МОН України від 03.02.2005 р. № 79 було затверджено Базовий
перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального
призначення для навчальних кабінетів загальноосвітніх навчальних
закладів з природничо-математичних і технологічних дисциплін. Базовий
перелік розроблено з урахуванням вимог Державного стандарту базової і
повної загальної середньої освіти та відповідно до нових навчальних
програм для загальноосвітніх навчальних закладів в умовах переходу на
новий зміст і 12-річний термін навчання. Він є обов’язковим для
загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування і
форми власності [4,301]. Відповідно до даного переліку в кабінети
біології загальноосвітніх шкіл починають надходити комп’ютери,
багатофункціональні пристрої та інтерактивні дошки. Використання на
уроках біології інтерактивної дошки вимагає внесення коректив у методику
викладання, застосування нових методичних прийомів.

У традиційне планування уроку  вносяться зміни з урахуванням
застосовування мультимедійних засобів навчання. Проте вчителю
надзвичайно  важко розібратися в ефективності запропонованих
мультимедійних програм, оскільки вони містять різну методичну та
інформативну базу [3]. Часто в одному програмному засобі містяться одні
потрібні матеріали, а в другому – інші. Тому, на нашу думку, на даний
момент вчителю потрібний на конкретному уроці навчальний матеріал,
дібраний відповідно до чинної програми для загальноосвітніх шкіл. Це
можна зробити за допомогою програми підготовки презентацій Microsoft
Power Point [6]. Переваги даного підходу в тому, що презентацію можна
змінювати самому вчителю, вносячи корективи відповідно до матеріальної
бази свого кабінету та особливостей класу, в якому викладається предмет.
Вчителі біології та учні в  більшості навчальних закладів, де стало
можливим використання сучасних комп’ютерних  технологій навчання, почали
самостійно створювати такі презентації. У такій ситуації всі інші
напрацювання мультимедійних програмних засобів навчання мають другорядне
значення. Отже, для проведення уроку вчителю потрібно оптимально
створену презентацію з обов’язково включеною в неї контролюючою
частиною.

Постає питання, а яка ж  роль у навчальному процесі вже створених
програмних засобів?  Вони використовуються вчителем фрагментарно на
навчальних заняттях або на позакласних заняттях із здібними й
обдарованими учнями. Інформаційно-комунікаційні  технології допомагають
вчителю та здібному учню, який цікавиться біологією і здатний оволодіти
знаннями і вміннями позапрограмового рівня, розвинути свій творчий
потенціал. У процесі підготовки учнів до олімпіад, конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт Малої академії наук учнівської молоді,
турнірів юних біологів мультимедійні програми та матеріали, дібрані з
Internet, допомагають якісно засвоїти складні біологічні механізми,
поняття. На конкретному позакласному занятті, за умови відсутності
певних матеріалів і обладнання, можна проводити лабораторно-практичні
роботи з комп’ютерною підтримкою [3].  Хоча матеріалів для роботи із
здібними та обдарованими учнями вистачає, проте в роботі із обдарованою
дитиною варто створювати індивідуальні програми, в яких обов’язково,
окрім традиційних методів, використовувати інтерактивні із застосуванням
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Які ж методичні прийоми
з використанням комп’ютера варто вважати оптимальними та яким чином
 можна використати їх для розвитку творчого потенціалу здібних школярів?

     Сучасний темп життя вимагає поєднання традиційних методів навчання
природничих дисциплін з новими, заснованими на більшій інформативності,
наочності, з використанням комп’ютерних технологій. Разом з тим
необхідно знайти оптимальні підходи до розвитку здібного і обдарованого
учня, залучити його до творчості, оволодіння традиційними і сучасними
методами дослідження з біології.

         Біологія – наука комплексна і вимагає інтеграції знань з
багатьох шкільних дисциплін, особливо з математики, фізики, хімії,
географії.  Загальному розвитку здібного учня сприяє використання знань
із суміжних предметів, залучення інтерактивних методів роботи.

        У процесі роботи  зі здібними й обдарованими учнями в основному
використовуються активні форми і методи здобуття знань. Традиційно в
роботі практикується складання таблиць, аналіз графічної залежності,
схем, різноманітних ілюстрацій. Така діяльність активізує в учнів
процеси мислення, пам’ять, учить установлювати взаємозв’язки,
взаємозалежності між процесами в біологічних системах. Учитель разом з
учнями, розкриває особливості взаємозалежності між фізіологічними,
біохімічними та електричними процесами. Вважаємо, що у процесі такої
роботи варто використовувати наявні мультимедійні програми: ”1:С
Репетитор. Біологія”, “Репетитор з біології Кирила і Мефодія”, “3D
Анатомія”, енциклопедії “Динозаври та інші доісторичні ящури”,
“Тваринного світу”, “Підводного світу”, “Диких птахів”, “Хижаків”;
“Біологія. Бібліотека електронних наочностей”, “Віртуальна біологічна
лабораторія”, “Шкільний курс біології. 6-11 клас”; “Біологія. 8-9 клас”;
“Анатомічний атлас”; “Секрети ендокринології”; “Внутрішні захворювання”
та інші можна використати фрагментарно на уроках та позакласних
заняттях. Також дані розробки дозволяють узагальнювати і поглиблювати
знання з шкільного курсу. Матеріали міжрегіональних семінарів
“Мікробіологія в шкільному курсі біології”  містять унікальний
ілюстративний матеріал. Учні із задоволенням працюють з програмою Rasvin
– поглиблюють знання про будову і функції органічних молекул. Так,
знайомлячись з певним білком, з’ясовуємо його функції та в яких
метаболічних процесах він бере участь. За допомогою цієї програми учні
засвоюють поняття про білки пріони та виконують завдання: «Створити
сітку розміщення “інфекційного“ пріона в нервовій системі».

У процесі підготовки учнів до олімпіад доцільно використовувати
ілюстративний матеріал, який  добирається з Інтернету, а також
сканується в комп’ютер з відповідної літератури. Такою, наприклад, може
бути добірка мікрофотографій, які потрібно визначити; добірка видів
рослин чи тварин, які потрібно класифікувати чи описати особливості їх
будови  та адаптації.

Після розгляду відповідної теми на електронних носіях  та під час
узагальнення матеріалу ефективно використовувати  таблиці, які потрібно
заповнити, наприклад, з даною таблицею (таблиця 1) пропонуємо працювати
учням після вивчення родини покритонасінних рослин:

Таблиця 1

Особливості квіток покритонасінних рослин

Формула квітки Симетрія Як запилюється Суцвіття Назва рослини Родина

Са4Са4 А4+2G1 Актиноморфна Ентомогамія Китиця Свиріпа звичайна
Brassicaceae

 

Назву рослини учні записують рідною мовою, а вже назву родини –
латинською. Аналогічно учні опрацьовують матеріал про плоди чи насіння
(таблиця 2).

Таблиця 2

Плоди і насіння

Назва плода Тип насіння Одно чи багатонасінний Сухий чи соковитий Спосіб
розповсюдження Назва рослини Родина

             

 

З метою систематизації знань про різноманітність тварин, доцільно
запропонувати учням заповнити таблицю, в яку потрібно вписати
представника вивчених класів тварин і за можливості колонку типу та
класу заповнити латинською мовою (таблиця 3).  

Таблиця 3

Класифікація тварин

№ Вид Родина Ряд Клас Тип

1 буряковий довгоносик довгоносики твердокрилі комахи членистоногі

2 Кліщ тайговий Iksodes akaris arahnida Artropoda

3          

 

 

Як свідчить перевірка знань під час тематичних атестацій і олімпіад,
учні добре засвоюють матеріал, який пропонувався у вигляді схем і
графіків, бо подібні завдання вони вже виконували самостійно, вписуючи
елементи , яких не вистачало.

Таким чином, мультимедійні програми та інші електронні джерела
інформації забезпечують можливість побачити певний біологічний процес чи
явище в динаміці, можна використати навіть кілька подібних схем, які
ілюструють процес. Наприклад, процес зсідання крові можна побачити в
динаміці, а до цього варто запропонувати кілька подібних схем, одну з
яких учням потрібно доповнити. Тому в роботі із здібними та обдарованими
учнями потрібно частіше використовувати добірку різноманітних схем та
графіків, поступово ускладнюючи завдання.

     Різноманітні мультимедійні програми пропонують нам досить об’ємний 
матеріал для тестової перевірки знань, проте за наявності у класі одного
комп’ютера та інтерактивної дошки методика тестової перевірки знань
змінюється, учням потрібно запропонувати хоча б кілька варіантів тестів;
їх можна роздрукувати, а можна демонструвати на дошці, попередньо давши
інструктаж щодо виконання завдання.

    Тести для роботи зі здібними й обдарованими учнями мають свої
особливості – такі тести поділяють за рівнем складності  на три групи:
А, Б, В.

Наприклад:

Тести групи  А  (одна відповідь). За кожну правильну відповідь – один
бал.

1. Які функції виконує чергування поколінь у рослин :

а) розселювальна ; б) захисна ; в) ростова ; г) запасаюча ; д) видільна
.

2.  До класу Monocotyledones не належить :

а) бамбук; б) первоцвіт весняний; в) крокус; г) нарцис вузьколистий;

д) кокосова пальма .

3. Мертвий об’єм у людини займає: а) 250 мл ; б) 500 мл ; в) 150 мл ; в)
1500 мл.

4.Чоловічий гаметофіт голонасінних формується  з :

а) нуцелуса; б) архегонія; в) антеридія; г) мікроспори .

Тести групи Б (по 0,5 бала за кожний правильно заповнений рядок).
Відповіді писати на окремому бланку, що видається учню.

             1. Заповнити таблицю:

Назва виду Клас Назва личинки

    трохофора

Беззубка звичайна    

  сисуни  

Озима совка    

    фіна

 

Тести групи В (різна кількість балів).

1. Заповнити таблицю «Компартмент і його основні метаболічні процеси»,
розставивши процеси у відповідну колонку : 1. Цикл Кребса. 2. Гліколіз.
3. Глюконеогенез. 4. Бета-окислення жирних кислот. 5. Пентозофосфатний
шлях. 6. Біосинтез ліпідів. 7. Цикл Кальвіна. 8. Дихальний ланцюг. 9.
Біосинтез пуринів. 10. Синтез кетонових тіл. 11. Шлях Хетча-Слека
(11балів).

Компартмент Метаболічний процес

Цитозоль  

Мітохондрія  

Хлоропласт  

 

3. Позначте цифрами структурні частини зображеного (вірус імунодефіциту
людини) .

 3.1 Схема якого віруса зображена , визначте його клас (1 бал).

3.2. Назвіть позначені вами структурні частини (5 балів) 

3.3. Напишіть стратегію розвитку даного віруса (2 бали)  .

3.4     В яких клітинах паразитує і як потрапляє до них (2 бали)  .

           На заняттях також доцільно  використовувати різноманітний
роздатковий матеріал, гербарні екземпляри, експонати, зібрані учнями під
час екскурсій. Дані об’єкти, якщо вони недостатньо об’ємні, наприклад,
листки, можна сканувати в кольорі і в подальшому використовувати для
аналізу, заповнюючи відповідну таблицю.

На екскурсіях також можна фотографувати біологічні об’єкти, як в
електронному так і світловому варіанті, потім зображення легко перенести
на комп’ютер. Надалі учні вчаться описувати біологічні об’єкти,
порівнювати їх, робити висновки. Наприклад, у процесі розгляду  рослин
обговорюються причини виникнення та особливості видозмін кореня,
пагонів, листків, особливості будови квіток. Аналізуючи тваринний
об’єкт, доцільно описати його будову, особливості пристосувань до
середовища та живлення. Також дає позитивний результат використання
комп’ютерних моделей у порівнянні з їх натуральними праобразами.

Окрім того, здібні та обдаровані учні здатні самостійно створювати
презентації для захисту науково-дослідницьких робіт МАН, обробляти
результати експерименту.

         У позакласній роботі легше застосовувати різноманітні
інтерактивні  методи і прийоми роботи з учнями, тому що надається значно
більше часу на їх проведення; забезпечується інтеграція знань з кількох
розділів біології та із суміжних предметів; активізується діяльність
учнів, використовуються повною мірою найрізноманітніші комп’ютерні
розробки.

Тому роботу зі здібними та обдарованими учнями потрібно проводити в
основному на позакласних заняттях, а для окремих учнів – розробляти
індивідуальні програми.

Таким чином, розвиток творчого потенціалу здібних та обдарованих дітей
забезпечується системним підходом до використання
інформаційно-комунікаційних технологій у навчальній та позакласній
діяльності школярів.

 

Список використаної літератури

1.       Газнюк Ю.Ю. Комп’ютер і сучасна проекційна техніка //
Комп’ю-тер у школі та сім’ї. – 1998. — № 1.

2.       Гудзевич І. Особистісно орієнтований підхід у навчанні біології
//Біологія.Хімія. – 2005. – №66.

3.       Дорошенко Ю.О. Біологія та екологія з комп’ютером
/Ю.Дорошенко,        Н.Семенюк, Л.Семко. – К.: Шкільний світ, Вид.
Л.Галіцина, 2005. – 128с.  

4.       Довідник учителя біології, природознавства в запитаннях і
відповідях / Авт.-упорядн. О.В.Єресько, С.П.Яценко. – Тернопіль-Харків:
Веста : Видавництво “Ранок”, 2006. – 597 с.

5.       Інтерактивні технології на уроках хімії. / Упоряд. К.М.
Задорожній. – Харків: Основа, 2006. – 176 с. 

6.       Малинська Г. Біосинтез білка //Біологія.Хімія. –  2005. – №42.

7.       Михайлова Н.И.  Microsoft Power Point  // Информатика и
образование. – 1997. – №1.

8.       Неизвестное об известном. Животные // Пауль Доусвелл, пер.

Комиссарова Е.В. — М.: Росмен, 1999.

 

Похожие записи