Реферат на тему:

Моделювання успіху професійної педагогічної діяльності викладачем

Сучасні гуманістично-орієнтовані тенденції розвитку педагогічної думки
потребують трансформації ролі викладача ВНЗ з транслятора готових знань
в організатора процесу утворення знань, організатора власне своєї та
навчальної діяльності студентів. Тому сьогодні мистецтво успішного
педагога — здобуття умінь моделювати насамперед власний успiх. Думка про
те, що лише успiшний педагог може виховати успiшну особистiсть, не
викликає сумнівів. В нашому дослідженні ми вирішили привернути увагу до
питання – як стати успішним педагогом?

Сучасна педагогiка розробляє положення успiху у двох напрямах: перший
пов’язаий iз обгрунтуванням технологiй успiшного навчания дiтей; другий
напрям opiєнтyє на програмування життєвого успiху дорослих. Педагог у
своїй професiйнiй дiяльностi може поєднати цi два напрями. Для цього
вчитель може розробити власну програму, зорiєнтовану на успiх за такими
напрямами: 1) розвиток iнтелекту; 2) формування професiйних yмiнь (як
ефективно (успiшно) ставити цiлi, вибирати методи i форми ix успiшного
досягнення; умiння аналiзувати правильнiсть постановки цiлей, методiв ix
досягнення); 3) самовиховання позитивно-успiшної особистостi (формування
мотивацiї бути успiшним; розвиток волi, виховання впевненостi в
досягненнi цiлей, формування соцiальних умiннь, тобто як успiшно
спiлкуватися з учнями, колегами, друзями).

Б.Трейсi у книзi «Програмування життевого успiху (психологiя
досягнення)» визначає три закони людської психiки, якi моделюють успiх:
закон контролю, який стверджує, що людина почуває себе гармонiйно
залежно вiд мiри самостiйностi контролю власного життя; закон
випадковостi — все, що з нами вiдбувається, має випадковий характер,
отже, невдало плануючи, людина планує невдачу; закон причини i наслiдку,
що припускає необхiднiсть пiзнання причини успiху й руху в цьому
напрямi. Iснують, на думку Б.Трейсi, ще й додатковi закони: закон вiри —
все те, у що ми вiримо, стає реальнiстю; закон експлектацiй — усе, на що
ми з впевненiстю очiкуємо, стає нашим самореалiзуючим пророцтвом [3, 8].

В Iнститутi головного мозку Росiйської академiї наук групою вчених пiд
керiвництвом провiдного молекулярного бiолога П.Горяєва проводяться
дослiдження, які дали змогу зробити такі висновки: молекули ДНК
сприймають людську мову, пiд впливом якої молекули, вiдповiдальнi за
спадковiсть, змiнюють свою форму i структуру. Отже, кожна людина cвoїм
мовленням впливає на власну життєву програму. Як використати результати
даних досліджень?

?????????F?жного разу, коли ви будете робити цю вправу, утримуйте думку,
що виникла у вас. 3. Коли змiст думки осмислено, не втрачаючи його,
одразу ж силою разуму продовжiть сюжет. 4. Навчiться продовжувати змiст
думки i закiнчувати його. 5. Вiзьмiть для вправи нову думку. Не
перериваючи її змiст, iншою думкою створiть будь-який iнший сюжет, не
схожий на попереднiй. 6. Перервiть змiст cтapoї думки i переходьте до
створення змiсту нового сюжету, доведiть його до логiчного завершення.
7. Згадайте неприємну icторiю з вашого життя. Потiм пригадайте щасливу.
Збережiть у пам’ятi змiст цих двох думок. 8. Переживайте неприємну
iсторiю. Iншою думкою одразу ж нашаровуйте щаслиивi спомини. Перервiть
негативнi переживання і переведiть думку тiльки на позитивну тему. Не
дозволяйте розуму повертатися до минулого неприємного спогаду.
Придумуйте наперед сценарiї з позитивним змiстом. [1, 531-533].

У книжцi О.Романовського, В.Михайличенко «Фiлософiя досягнення успiху»
пропонується технологiя вироблення емоцiйної стiйкостi i вiдчуття щастя.
Познайомтеся з елементами даної технології і дiєво застосуйте її:
намагайтеся асоцiювати тiльки з приємними вiдчуттями; використовуйте
оптимальний рiвень мотивації, замiнiть негативне мислення на позитивне
через: пiзнання себе шляхом самоспостереження; зосередженiсть i
концентрацiю уваги на об’єктах роздуму; усвiдомлюйте, що нашi подразники
(емоцiї) прямо залежать вiд мислення; домагайтеся того, щоб кожен крок у
досягненнi цiлi був приємним, не слiд забува:ги, що чим сильнiша
потреба, то бiльша насолода при її задоволеннi; дозволяйте собi хоча б
iнколи «впадати в дитинство», уникайте слiв «Я не можу»; намагайтеся
бути собою, але кращими; навчiться керувати природним «Я» за допомогою
позитивного мислення; уява про себе — це те, що формує нашу
спрямованiсть на успiх чи поразку; перш, нiж змiнитися, нам необхiдно
побачити себе в новiй ролі [2, 362].

Проте вчителеві також необхідно здійснити самодiагностику мотивацiї
успiху в професiйнiй дiяльності та його самооцiнку. Здiйснти дiагностику
можна за методикою А.О.Реана «Тест мотивації успіху та невдач» та
методикою вивчення самооцінки за допомогою процедури ранжування [3,
92-93]. Та на основі результатів проведення цих методик можна розробити
власну програму, орієнтовану на успiх, зокрема у професійній діяльності.

Отже, щоб задовольнити нові потреби, головною метою освіти і виховання
повинен стати розвиток успішної особистості, формування її
інтелектуальної й духовної культури. Такий стиль виробляється лише під
час співпраці та взаємодії двох успішних сторін – успішного педагога та
успішного студента, де успіх другої сторони визначається успіхом першої.

Література:

Науменко Г.М. Тайны сознания. Путь к здоровью. — М., 2002. – 630 с.

Романовский А.Г., Михайличенко Б.Е. Философия достижения успеха: Учебное
пособие. Харьков: НТУ «ХПИ», 2003. – 691 с.

Скрипник М. Мистецтво бути педагогом: Зб. тренінг. занять.- К. : Вид.
дім «Шкіл світ» : Вид. Л.Галіцина, 2006. – 112 с.

Похожие записи