Лагуш Людмила Василівна – вчитель англійської мови Уманської
загальноосвітньої школи I-III ступенів №9 Уманської міської ради
Черкаської області, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої
категорії».

Анотація. У статті розглянуто практичне значення застосування
інформаційно-телекомунікаційних технологій на уроках англійської мови в
умовах сучасної школи, розкрито цілі та можливості використання
технологій, показано шляхи реалізації цих технологій з учнями різних
вікових категорій.

В умовах становлення сучасної національної системи освіти перед
загальноосвітніми навчальними закладами стоїть завдання гармонійного
розвитку школяра. Адже, випускник сучасної школи повинен:

самостійно набувати необхідних знань, уміло застосовувати їх на
практиці;

критично мислити, уміти бачити труднощі й шукати шляхи їх вирішення;

працювати з різноманітною інформацією;

бути комунікабельним, контактним у різних соціальних та мовленнєвих
групах;

самостійно працювати над розвитком власного інтелекту, культурного і
морального рівня.

Тому одним із головних пріоритетів у навчально-виховній діяльності є
впровадження новітніх освітніх інформаційно-телекомунікаційних
технологій (ІТКТ), здатних забезпечити доступність технічних засобів
навчання, інформаційних джерел та ефективність освіти, підготовку
молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві,
модернізувати, зробити ефективнішим процес навчання у школі [5, 7].

Застосування ІТКТ на уроках англійської мови передбачає використання
певних наукових, педагогічних прийомів, методів та засобів, що надають
вчителю змогу організувати цілеспрямовану і творчу роботу учнів,
допомагають зробити навчання цікавим, змістовним, результативним [1].

Використання ІТКТ у педагогічній діяльності вимагає від учителя
оволодіння ним новими компетенціями. Але набуті знання оптимізують його
роботу, наприклад, робота з навчальною документацією: поурочними
планами, навчальними програмами, календарно-тематичним планування з
використанням електронних носіїв інформації значно економить час
вчителя, вивільняє його для пошуку нових форм роботи з учнями.

Навчання англійської мови умовно можна поділити на три етапи:

у початковій школі учні набувають елементарних умінь та навичок, творчо
застосовують їх під керівництвом вчителя;

у середній ланці — поглиблюють знання та удосконалюють набуті уміння та
навички, проявляють самостійність у судженнях;

у старшій школі школярі не лише поглиблюють свої знання уміння та
навички, а й самостійно, творчо їх реалізують на практиці.

Тому на кожному етапі навчання застосування ІТКТ має свої особливості.

На початковому етапі навчання англійської мови перед учнями стоїть
завдання опанувати лексичним, граматичним та мовленнєвим матеріалом
згідно з програмою. Для реалізації даних завдань вчителю необхідно
враховувати вікові особливості учнів. У цьому віці у школярів добре
розвинене образне мислення, тому використання наочності сприяє розвитку
творчої уяви у дітей та розвитку мислення. Вчитель, використовуючи
Інтернет-ресурси, може створити галерею яскравих ілюстрацій, дидактичних
матеріалів, зображувальних посібників на потрібну тематику[2, 6].
Залежно від матеріалу, що вивчається, комп’ютер дає змогу перетворити
урок, або його частину на захоплюючу гру. Це підвищує інтерес до
навчального матеріалу, знімає напругу та нервозність у тих дітей, які
надто критично оцінюють свої успіхи у вивченні іноземної мови.

В основній школі збільшується обсяг вимог щодо навчання англійської
мови, наприклад, якщо учень початкової ланки розкриває тему у межах 6
речень, то для учня середньої ланки обсяг висловлювань збільшується, і у
дев’ятому класі він становить не менше 18 речень.

Щоб забезпечити виконання поставлених завдань необхідно застосовувати
елементи проблемного навчання, які спонукають школярів оцінювати та
аналізувати отриману інформацію, критично мислити.

Короткометражні мультфільми, фрагменти художніх фільмів англійською
мовою є носіями візуальної та аудіо інформації. Наприклад, при вивчені
теми «Свята і традиції» можна використати перегляд фрагменту
мутиплікаційного фільму «Барбі. Різдвяна історія». Діти придивляються,
отримують нову інформацію, мають можливість порівняти традиції
святкування Різдва в англомовних країнах та в Україні. Це допомагає
вчителю створити проблемну ситуацію (Знайти і описати відмінності
святкування Різдва в Україні та Великобританії), яку учні повинні
розв’язати на уроці. Під час такої діяльності діти використовують не
лише інформацію отриману на уроці, але і власний життєвий досвід.

Робота з ІТКТ активізує емоційний бік заняття , робить його динамічним,
концентрує увагу, стимулює пам’ять, розвиває пізнавальний інтерес. Усе
це знімає стан психологічного напруження учнів, що приводить до
успішного засвоєння нового матеріалу.

:

Oe

O

V

j

” – Oe

O

V

e

&

&

<мають можливість почути справжнє іноземне мовлення, але такі зустрічі не є частими. Тому використання автентичних аудіо записів, перегляд історичних, краєзнавчих, документальних, художніх фільмів, відео фрагментів, де учні чують носіїв мови, а не інтерпретацію учителя, розвиває у них природне мовне сприйняття [4]. Отримавши інформацію, школярі самостійно роблять висновки, висловлюють власні судження, почуття, при цьому забезпечується монологічна та діалогічна діяльність. Дана форма роботи формує в учнів уміння розуміти почутий текст, сприяє вивченню культури та традицій англомовних країн, викликає інтерес до пізнання. Вона дає вчителю можливість спостерігати за самостійною діяльністю учнів та планувати корекційну роботу з ними. Враховуючи емоційно-психологічний стан учня щодо пізнання нового вчитель може пропонувати самостійні завдання, які допоможуть більш глибше вивчити навчальний предмет. Велику роль у такій діяльності відіграє Інтернет, можливості якого є багатогранними. Інтернет містить колосальні інформаційні джерела, надає вражаючі послуги, з його допомогою учні можуть слухати аутентичні тексти, спілкуватися із носіями мови, заочно подорожувати в англомовні країни [2, 3]. Результати своєї діяльності учні можуть представити у вигляді проектних робіт. Особливість проектної діяльності полягає у необхідності англомовного спілкування учнів між собою, та використання ІТКТ саме у навчанні. Отже, використовуючи ІТКТ, можна вирішувати ряд дидактичних завдань на уроках англійської мови: удосконалювати вміння і навички аудіювання на основі аутентичних звукозаписів сітки Інтернету; формувати вміння і навички читання, безпосередньо використовуючи матеріали різного ступеня складності; удосконалювати вміння монологічного та діалогічного мовлення на основі проблемного обговорення питань; поповнювати свій словниковий запас як активний, так і пасивний лексикою сучасної англійської мови, яка відображає певний етап розвитку культури народу, соціального чи політичного устрою суспільства; знайомитися із культурознавчими поняттями, які включають мовний етикет, особливості мовної поведінки різних народів в умовах спілкування, особливості культури, традицій країни, мова якої вивчається. Проте, використовуючи ІТКТ на уроці, вчителю слід пам’ятати про те, щоб учні, захоплені яскравістю подачі матеріалу, не забули про завдання, які стоять перед ними на уроці. Важливо також пам’ятати, що ІТКТ не може замінити вчителя на уроці, бо лише вчитель може правильно організувати навчальний процес, керувати ним під час уроку. Ніщо не може замінити радість спілкування учителя та учнів. Застосовуючи на уроках та позаурочний час ІКТ , ми зможемо досягти підвищення мотивації учнів до вивчення англійської мови, мова уже буде предметом зацікавленості, учні володітимуть добре матеріалом, підвищиться результативність у навчанні. Аналізуючи результати використання ІТКТ на уроках англійської мови ми бачимо зміни щодо оволодіння учнями комунікативними навичками. Це проявилося у наступному: у розвитку мовленнєвої компетенції (учні початкових класів вміють розповідати про себе, сім'ю, тощо, описують предмети і явища обсягом 10 речень; середня ланка учнів оволоділа навичками письма (70–90 слів); старшокласники складають діалоги обсягом 10-15 фраз); у розвитку соціокультурної компетенції: ознайомлення учнів із культурою країн, мова яких вивчається (в межах тем, які вивчаються за програмою); представлення своєї країни та її культури з використанням ІТКТ; у розвитку мовної компетенції (оволодінні знаннями, вміннями та навичками , яких вимагає програма). Таким чином, використання ІТКТ дає можливість до розвитку нових форм та методів навчання сучасного учня на високому рівні. Вчитель перестає бути основним джерелом інформації, він виступає у ролі «диспетчера», який керує роботою дітей у самостійному оволодінні знаннями. Правильно організована робота з ІТКТ сприяє росту пізнавальних та комунікативних інтересів, що в свою чергу веде до активізації та розширення можливостей самостійної роботи учнів щодо оволодіння англійською мовою як на уроці, так і поза урочний час.  Література: 1.  Коваленко Ю.А. Використання інформаційних технологій у навчанні іноземних мов.// Іноземні мови. — 1999. — №4. — с. 37–41 2.  Полат Е.С. Интернет на уроках иностранного языка// ИЯШ. — 2000. — №2,3. 3.  Полат Є.С.  Метод проектов на уроках иностранного языка HYPERLINK "http://www.ioso.ru/" http://www.ioso.ru/ 4.  Полат Є.С. Типология телекоммуникационных проектов.  HYPERLINK "http://www.ioso.ru/" http://www.ioso.ru/ 5.  Стрикун О.С. Навчання іноземній мові  шляхом використання мультимедійних технологій HYPERLINK "http://www.rusnauka.com/" http://www.rusnauka.com/ 6 Словникова стаття. Інформаційно-комунікаційні технології // http://uk.wikipedia.org/ 7 Яценко Ю.С. Интеграция информационно-коммуникационных технологий в процесс обучения иностранным языкам. - Преподаватель высшей школы в XXI веке. Международная научно-практическая Интернет-конференция. - 30 марта 2007 г. HYPERLINK "http://www.t21.rgups.ru/" http://www.t21.rgups.ru/

Похожие записи