Відділ освіти Жашківської райдержадміністрації

Пугачівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.

Інноваційні форми бібліотечно-бібліографічної

роботи і використання

електронних інформаційних

ресурсів

Бібліотекар: Пугачівської загальноосвітньої школи
І-ІІІст., Жашківського району Черкаської області
Коцюрба Ірина Андріївна

2011 р.

Провідним напрямком модернізації бібліотечної справи є її
інформатизація: впровадження і розвиток в бібліотеках нових
інформаційних технологій, формування і використання електронних
ресурсів, впровадження мультимедійних технологій, розвиток мережевої
взаємодії бібліотек, підключення до світової системи Інтернет. Це
призводить до створення нових структурних підрозділів, змін
функціональних обов’язків працівників, залучення спеціалістів з різних
галузей знань.   Сучасні суспільні, соціально-економічні та
інформаційно-технологічні зміни висувають нові вимоги до підготовки
вчителя нової генерації, що потребує створення й застосування нових
освітніх систем, зміни освітнього процесу, форм, методів та засобів
навчання. Виникає необхідність у створенні сучасної моделі підготовки
майбутнього педагога. В існуючий моделі є суперечність між рівнем
підготовки та сучасними вимогами до фахівця. Таким чином, оновлення
змісту навчання є нагальною проблемою, що потребує нової схеми
підготовки вчителя, здатного працювати в динамічних умовах сучасних
комп’ютерних технологій та активно їх використовувати у своїй
професійній діяльності.

    На сучасному етапі інформатизації суспільства все більшого
поширення в різноманітних сферах життя набувають комп’ютерні технології,
вони виступають як один із інструментів пізнання. Тому однією із задач
вищої освіти є підготовка фахівця, який вільно орієнтується у світовому
інформаційному просторі, який має знання та навички щодо пошуку, обробки
та зберігання інформації, використовуючи сучасні комп’ютерні технології.
Цей напрямок вважається перспективним, адже в цілому освіта
характеризується як велика система, якісне функціонування якої неможливе
без використання сучасних телекомунікаційних і комп’ютерних засобів
зберігання, опрацювання, передавання, подання інформації

   Розвиток комп’ютерної техніки не тільки якісно змінює життя
суспільства, але й впливає на культуру, залучає людство до накопичення
культурного багатства. Інформатизація суспільства стимулює якісні зміни
в соціально-політичних й економічних процесах. Нові інформаційні
технології орієнтують людину на саморозвиток та самонавчання.

   Значно розширюються потенційні можливості комп’ютерних
технологій завдяки сучасним досягненням науковців у цій галузі. Проблема
полягає в ефективному застосуванні комп’ютерних програм, тому що часто
фахівці не завжди, знаючи добре комп’ютер, можуть використовувати їх
ефективно під час навчання. Тому метою цієї статті є аналіз та
висвітлення основних переваг та проблем, які виникають при використанні
комп’ютерних технологій у навчальному процесі, окреслення моделі
підготовки педагогічних працівників в умовах інформатизації суспільства.

   Збільшення обсягу знань та обмеження часу для його викладання
вимагає від сучасного педагога застосування ефективніших методів та
технологій навчання. Збільшення комп’ютерної техніки та подальше її
вдосконалення поширює можливості вчителів використовувати комп’ютерні
технології не тільки при вивченні інформатики, але й поєднанні
викладання інших дисциплін із використанням комп’ютерної техніки.
Новітні розробки в галузі інформаційних технологій змінюють спосіб їх
застосування при вивченні різних дисциплін у процесі навчання. У
Концепції інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів,
комп’ютеризації сільських шкіл зазначено, що інформатизація
навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи передбачає, у першу
чергу, широке використання в процесі вивчення шкільних навчальних
дисциплін комп’ютерно орієнтованих засобів навчання на базі сучасних
комп’ютерів і телекомунікаційних мереж.

   За класно-урочною системою організація процесу навчання проходить за
схемою «вчитель – підручник – учень», тобто, така методика орієнтована
на викладання необхідного матеріалу. В умовах сучасного інформаційного
суспільства змінюється методика традиційного навчання, яка орієнтується
на застосування комп’ютерних технологій та вносить докорінні зміни в
стійку динамічну систему «учитель – учень», змінює її на «учитель –
комп’ютер – учень», або «учень – комп’ютер – учень», або «учень –
комп’ютер». Взаємодія «учень – комп’ютер» виникає, коли педагогічні
функції виконує безпосередньо комп’ютер. Нова схема дає ширші
можливості. Комп’ютерні технології відіграють нову роль у навчанні та
викладанні. Вчитель перестає бути джерелом інформації. Він виступає
посередником, тому педагогічний фахівець має іти до школи з
фундаментальними знаннями комп’ютерних технологій. Мета підготовки
майбутніх вчителів полягає у формуванні навичок систематичної роботи з
комп’ютерною технікою в конкретній предметній галузі, а також умінь
навчити школярів навичок роботи з персональним комп’ютером.

   Для вчителя важливо знати, де і як знайти потрібне джерело
інформації, як відсіювати з великого потоку потрібну та достовірну,
аналізувати, на основі отриманих і наявних знань вміло обробити та
подати в доступній формі інформацію відповідно до вікових та
психологічних особливостей учнів. Тому незамінним помічником для
педагога стають комп’ютерні технології як інструмент покращення
педагогічної діяльності для розв’язання задач предметної галузі.

   Застосування комп’ютерних технологій змінює функції викладача щодо
організації навчального процесу, активізації класу, налагодження робочих
місць, проведення інструктажу, індивідуального підходу до учнів,
підготовки до використання комп’ютерних технологій.

   Комп’ютерну грамотність на сьогоднішній день слід розглядати як
критерій загальної професійної підготовки майбутнього вчителя, який
повинен володіти основними поняттями та термінами інформатики, розуміти
будову і принципи роботи комп’ютерної системи, використовувати
операційні системи, вдосконалювати навички практичного використання
програмного забезпечення

   Непродумане застосування комп’ютерних технологій у навчальному
процесі не поліпшує, а погіршує якість засвоєння знань. Введення
комп’ютерних технологій навчання може ускладнити процес засвоєння знань,
умінь та навичок, якщо буде просте механічне перенесення діючих
навчальних посібників та підручників на електронні носії. Тому педагог
при підготовці до проведення уроку за допомогою комп’ютерних технологій
повинен уміти планувати та передбачати результати навчання, моделювати
ситуації, розробляти програму курсу.

Z

v

z

o

o

u

ue

?

u

ue

pyyyyyyyyyyy?yyyaeOOOOE

„O

^„O

ue

° ? I I O O i ? th

8

:

z

|

®

°

E

I

o

oe

th

(Комп’ютерні технології урізноманітнюють навчальний процес, тому що
часто учні є пасивними слухачами, які «споживають» знання. Використання
комп’ютерних технологій дозволяє учням співпрацювати з носієм
інформації, здійснювати вибір інформації, темп подання, компонувати
матеріал та бути активним учасником процесу навчання.

   Застосування сучасних технічних засобів дає можливість ефективно
використовувати та миттєво отримувати інформаційний ресурс завдяки
світовому інформаційному простору, що значно поліпшує процес навчання.
Окрім того, комп’ютер допомагає в реалізації науково-дослідної роботи та
орієнтує на практичну діяльність учнів. Слід зауважити, що навчальний
процес із використанням комп’ютерної техніки спонукає до самостійної
роботи кожного учня, створює сприятливу комунікативну ситуацію та умови
для розвитку творчих здібностей особистості, які особливо значущі для
кожного учня; підвищує мотивацію та пізнавальну активність учнів,
покращує індивідуалізацію, диференціацію та інтенсифікацію процесу
навчання, розширює та поглиблює міжпредметні зв’язки, систематизує та
інтегрує знання окремих навчальних предметів, організовує систематичний
та достовірний контроль, уникає суб’єктивізму в оцінці.

   Використання комп’ютерних технологій дає можливість у навчальному
процесі організувати неперервне і ґрунтовне засвоєння навчального
матеріалу. У навчальній практиці більше застосовують комп’ютерні
технології як допоміжний засіб навчання в комплексі з іншими засобами,
що значно інтенсифікує процес навчання. Проте слід пам’ятати, що для
підвищення ефективності навчального процесу сучасні технічні засоби
необхідно використовувати як цілісний самостійний продукт.

   Тому, виходячи з вище зазначеного, навчити учнів користуватися
комп’ютерними технологіями є нагальною потребою сучасної бібліотеки.
Практикою доведено, що тільки ті знання, які учень здобув самостійно,
завдяки власному досвіду та діям, будуть насправді міцні. За допомогою
комп’ютерних технологій можна одночасно поєднати разом різного роду
інформацію: зорово-ілюстративну, текстову, звукову.

   Науково-технічний прогрес іде настільки швидко (зміна та поповнення
інформації), що не встигає виходити друком, тому застосування
комп’ютерної технології дає змогу користуватись електронними
підручниками, обмінюватися інформацією за допомогою світового
інформаційного простору та електронної пошти із закордонними та
вітчизняними науковцями.

   У сучасній освіті один із пріоритетних напрямів розвитку є
інформатизація та впровадження комп’ютерних технологій у навчальний
процес, що значно покращує якість та ефективність навчання майбутніх
фахівців, підвищує конкурентноспроможність на ринку праці. Застосування
комп’ютерних технологій потребує перегляду форм і методів навчальної
діяльності. Слід пам’ятати, що комп’ютерні технології є ефективним, але
допоміжним засобом навчання. Застосування комп’ютерних технологій
підвищує активність учня, веде до перебудови навчального процесу в бік
самостійних форм навчання. Без перевантажень можна інтенсифікувати
процес навчання в умовах профільного навчання завдяки раціональному
використанню комп’ютерних технологій.

Школа – це навчально-виховний заклад, який виховує дітей за допомогою
книги, тому дуже важливо, щоб у кожній школі першим кабінетом стала
бібліотека, оскільки в ній зосереджена навчально-виховна, методична та
інформаційна робота. Основними документами, якими керується шкільна
бібліотека є Конституція України, Закони України «Про освіту» (2001),
«Про бібліотеки і бібліотечну справу» (2000), «Про національну програму
інформатизації» (2001), Положенням про бібліотеку ЗНЗ (14.05.1999) та
Положенням про мережу освітянських бібліотек МОНУ та Академії
педагогічних наук України (2002).

У зв’язку з переходом школи на новий зміст, структуру і 12-річний термін
навчання, з організацією профільного навчання, бібліотеки потребують
перебудови системи роботи та оновлення змісту, технологій і методів їх
діяльності. Сучасній школі потрібна нова модель бібліотеки, нові підходи
до її організації, визначення її статусу.

Шкільна бібліотека повинна виконувати роль інформаційного центру із
забезпечення навчально-виховного процесу. Отже, зміст діяльності
бібліотеки школи визначається змістом та організаційними основами
навчання і виховання.

В умовах переходу до профільного навчання шкільна бібліотека повинна
формувати універсальний, з урахуванням профілю, бібліотечний фонд, який
відповідає змісту навчання в навчальному закладі, його інформаційним і
виховним функціям, запитам та інтересам користувачів.

Основними завданнями шкільної бібліотеки повинні стати:

бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх
напрямків навчально-виховного процесу конкретного закладу в засвоєнні як
програмних, так і позапрограмних вимог, у самоосвіті;

забезпечення інтелектуального доступу до інформації шляхом
систематичного аналізу, відбору, оцінки та створення інформації на всіх
освітніх етапах з усіх галузей змісту освіти;

забезпечення доступу до інформації шляхом ретельно відібраних і
систематично організованих різноманітних навчальних матеріалів різних
рівнів складності – як друкованих, так і інших носіїв інформації;

розвиток в учнів умінь орієнтуватись в інформаційному просторі, а також
самим створювати інформацію шляхом широкого відбору засобів комунікації
і застосування нових інформаційних технологій;

забезпечення матеріалами, які підготують учнів до безперервної освіти.

Пріоритетні напрямки функціонування шкільної бібліотеки:

підвищення інформаційної, освітньої, культурологічної, виховної,
пізнавальної функції;

глибоке вивчення читацьких інтересів та як повніше задоволення їх;

координація дій шкільної бібліотеки зі школярами, педагогами, батьками в
популяризації книги;

систематична робота по збереженню книжкового фонду;

вивчення і впровадження в практику роботи кращого досвіду бібліотек ЗНЗ;

сприяти підвищенню методичної, педагогічної майстерності вчителів школи,
популяризації педагогічної літератури;

всебічне сприяння різними формами і методами бібліотечної роботи
самоосвіті учнів, педагогічних працівників: забезпечення програмами,
підручниками, посібниками.

З огляду на це роль бібліотекаря набуває нових значень. Крім своїх
традиційних функцій він має здійснювати постійний пошук активних форм
роботи з учнями щодо вироблення вміння орієнтуватись у зростаючому
потоці інформації.Діяльність шкільних бібліотек щодо забезпечення
інформаційних потреб учнів, педагогів включає систематичний аналіз
використання бібліотечного фонду, його популяризації. Крім того шкільна
бібліотека складає і готує списки літератури з навчально-виховної роботи
закладу, популяризує бібліотечно-бібліографічні знання серед учнів,
проводить бесіди, організує різні тематичні виставки, конференції,
літературні вітальні й вечори.

Похожие записи