Матеріали до участі в обласному інтернет – семінарі з теми:

«Особливості диференціації в умовах профільного навчання»

Тема: «Диференційоване навчання як умова розвитку обдарованих учнів в
умовах допрофільного і профільного навчання»

Виконала: Качур Тетяна Михайлівна –

вчитель математики Городищенської ЗОШ I-III ст.№2

м.Городища Черкаської області

Анотація

Дана робота містить матеріали по розвитку потенціалу обдарованих
дітей в рамках профільного вивчення математики. Особливо увага звернута
на диференціацію навчання.

Традиційні форми навчання нерідко заважають талановитому, здібному
учневі повністю розкритися, показати свою творчість, свій внутрішній
світ. Один із шляхів розв’язання цієї проблеми — диференціація
навчання, при якій перевага віддається профільному навчанню.

Методика навчання в профільних класах має свою специфіку, яка
проявляється в більшій мірі самостійної роботи з додатковою літературою
при вивченні нового матеріалу, розв’язуванню задач, виконанні творчих
завдань, в інтенсифікації навчання з допомогою лекційно-семінарської
системи. При роботі в таких класах потрібно проводити посилену
індивідуальну роботу з учнями як на уроках, так і в позаурочний час.
Сучасна система освіти покликана активізувати навчальну діяльність,
розглядати учня як активного суб’єкта, творця навчальної діяльності.
Таким чином, школа сьогодні не може обмежувати свою діяльність лише
тим, щоб озброїти учня науковою інформацією. Навчити дітей думати,
шукати нові підходи, підготовити їх до самоосвіти, викликати інтерес,
бажання навчатися — одна з головних вимог вчителя. Як сказав
Аристотель: «Гарним учителем може бути не той, хто дає конкретні знання,
а той, хто навчає як здобувати знання самостійно»

Перед вчителем постає завдання формування в учнів навичок самоосвіти і
знань. Учитель не просто викладає знання, повідомляє, а навчає мислити,
шукати і знаходити відповіді на поставленні запитання. Учитель
звільняється від чисто інформаційної функції.

Здібна дитина – це дар божий. В збереженні цього дару велику роль
відводиться батькам, вчителям.

Працюючи в класі з поглибленим вивченням математики, приходиться
замислюватись як раціонально використати час на уроці, щоб розглянути
більш детальніше програмовий матеріал, щоб приділити увагу всім учня,
враховуючи особливості та здібності кожного учня. Тут часто приходиться
використовувати групові форми роботи. Дітей можна об’єднати в групи, що
відрізняються за швидкістю сприймання навчального матеріалу. На початку
уроку кожна група отримує своє диференційоване завдання. При такій
роботі є можливість опитати більше учнів. На таких уроках доцільно
використовувати учнів-інструкторів. За правильністю виконання завдань
слідкують самі учні. Якщо група не може вирішити якесь питання їм на
допомогу приходить «сильніший» учень з іншої групи. Як елемент уроку
можна використати роботу в парах. На таких уроках сильніший учень вчить
слабшого непомітно, але результативно. Іноді використовую прийом, коли
здібний, обдарований учень пояснює новий матеріал своїм однокласникам.
Напередодні з цим учнем проводжу індивідуальну роботу, пояснюю йому
основні важливі моменти теми, на які потрібно звернути увагу. Це
спонукає здібних учнів до активної пізнавальної діяльності і розвиває
інтерес як до математики, так і до професії вчителя. Взагалі
групові форми навчання дають змогу диференціювати та індивідуалізувати
процес навчання; формують внутрішню мотивацію до активного сприйняття,
засвоювання та передачі інформації; сприяють формуванню комунікативних
рис учнів, активізують розумову діяльність.

Фотоматеріали

використання інтерактивних технологій на уроках математики

1 « Робота в малих групах»

2. «Мозковий штурм»

3. «Навчаючись – учусь»

Далі хочу зупинитися на методі проектів. На мою думку застосування
цього методу дає можливість для розвитку обдарованих дітей. Суть методу
проектів полягає у досягненні дидактичної мети через детальну розробку
навчальної проблеми, яка повинна завершуватись реальним практичним
результатом – проектом. Метод проектів передбачає використання
індивідуальної, парної, групової роботи. Ось один з уроків з теми:
«Функція».

Тема. Розв’язування вправ.

Мета: а) узагальнити і систематизувати, розширити і поглибити

знання учнів з теми «Функція»;

б) виховувати доброзичливість, та почуття
відповідальності при роботі в

групах;

в) розвивати творчі здібності учнів, вчити знаходити
зв’язок математики

з життям.

Тип: Урок узагальнення і систематизації знань.

Обладнання: комп’ютер, портрети математиків, тестові завдання на
картках, сигнальні картки, диференційовані картки, креслярські
інструменти, перфокарти.

Учні повинні:

— мати уявлення про функцію;

уміти знаходити область визначення, область значень функції;

Знати способи завдання функції;

Уміти будувати графіки функцій;

Епіграф: «Природа формує свої закони мовою математики»

Г.Галілей

1. Ознайомлення учнів з метою уроку.

Діти, сьогодні ми з вами повинні узагальнити і систематизувати,
розширити і поглибити свої знання з теми «Функції» .

Працюватимемо з вами методом проектів. Ви були розбиті на групи, В
кожній групі є теоретики , практики, експерти , які будуть виконувати
свої функції . Кожна група працювала над певним проектом протягом двох
тижнів. Сьогодні ці проекти ви будете захищати.

Максимальна кількість балів за проект – 4 бали .

Додаткове запитання — 1 бал .

Експерти в середині групи виставляють бали кожному в залежності від
проведеної роботи.

Отже, приступаємо до захисту проектів.

ПРОЕКТ № 1.

ТЕМА : « ЩО ТАКЕ ФУНКЦІЯ «

Працюють теоретики. Захищають свій проект.

e i :

>

N

P

Z

^

b

n

 

°

E

h?

h

8

:

< >

P

E

o

> ¦ ? ? i u &

Ae

E

?

h

h?

P

h?

h?

h?

‘: Чи перетинає вісь абсцис графік функції у = х-9 ПРОЕКТ № 2

ТЕМА : « ЛІНІЙНА ФУНКЦІЯ «

Захищають проект теоретики .

Далі працюють практики.

Додаткове запитання: Дано функцію Y = 3 .Вказати множину значень
функції. Побудувати графік цієї функції.

ПРОЕКТ № 3

ТЕМА : ОБЕРНЕНА ПРОПОРЦІЙНІСТЬ

Працюють теоретики.

Додаткове запитання : Людині важко йти по пухкому снігу – вона буде
провалюватись у нього . Але якщо вона надіне лижі, то зможе йти майже не
провалюючись. Чому це так відбувається?( Працюють практики )

ПРОЕКТ № 4

ТЕМА : ГРАФІКИ ФУНКЦІЙ

Проект захищають теоретики .

Додаткове запитання: За якої умови графіки функцій у = рх +3 та у = кх-3
паралельні прямі ?

2. Розв’язування вправ .

Експерти працюють за комп’ютером , решта учнів в додаткових зошитах , в
яких вже заготовлені координатні площини. Максимальна кількість балів —
2 бали.

Завдання:

— Скільки коренів має це рівняння ?

Далі учні працюють в групах ,Завдання оцінюється 2 балами.

в) Вказати область визначення функцій:

г) Знайти координати точок перетину графіків функцій У = х- 5 та у= 5-х

Учні обмінюються зошитами з іншою групою. Проводиться взаємоперевірка
.Виставляються бали.

Учитель проводить профорієнтаційну роботу. Коротко розповідає про роботу
вчителя .д) Робота з тестами. Оцінюється 2 балами.

ІІІ. Підсумок уроку .

Підбиваємо кількість балів .

Діти, чи сподобався вам урок?

Що нового ви взяли для себе ?

Важливу роль у підвищенні знань з математики відіграє застосування форм
і методів, що сприяють активізації розумової діяльності учнів, формують
у них самостійне і творче мислення, розвивають інтелект. Тут
застосування проблемного підходу є одним із найефективніших заходів.
Проблемний підхід до навчання передбачає створення проблемних ситуацій.
Тому вивчення нового матеріалу починаю з проблеми чи запитання яке
викликає в учнів здивування, суперечність чи непорозуміння, і створює
потребу нових знань.

. Якими формулами виражаються швидкість і прискорення цієї точки?
Знайдіть їх значення, якщо t=5c (переміщення вимірюється в метрах).

Після розв’язання цієї задачі пропоную учням скласти обернену
задачу. Постає проблема, для вирішення якої потрібно ввести поняття
первісної. Тут і є поле для роботи обдарованим дітям.

Далі хотілося сказати про диференційовані письмові роботи, які
проводимо на уроках. Вони не дають можливості здібній дитині втратити
хоч би одну хвилину уроку, завжди тримають її в творчому пошуку.

Учні, які мають математичні здібності і виявляють інтерес до
математики, крім обов’язкового домашнього завдання мають ще
індивідуальне завдання. Вони готують певні запитання для класу,
знаходять історичний матеріал. Це сприяє підготовці здібних дітей до
участі у математичних олімпіадах, різних конкурсах. Підготовка
обдарованих дітей до участі в цих конкурсах, олімпіадах проводиться ще
додатково на гуртках, факультативах.

Факультативні заняття є найбільш масовою формою диференційного
навчання. На факультативних заняттях учні повинні мати можливість
поглибити і розширити свої знання по основному курсу, набути вміння
розв’язувати більш складніші задачі. В класах профільного навчання
поглиблення знань основного курсу повинно носити систематичний характер
і виконувати функції підготовки до ЗНО та до продовження освіти в вузах.
Одним із завдань цього факультативу – замінити репетитора.

Поряд з цим з метою зацікавити учнів до математики на заняттях доцільно
розглядати ряд питань, пов’язаних з історичним матеріалом, про життя
відомих математиків, цікавими задачами, створення презентацій по певним
темам, тощо. Саме тут діти можуть більш розкритися, показати свою
творчість.

Цікаво й вдало організована робота факультативного заняття викликає в
учнів інтерес до математики, сприяє розвитку творчих здібностей учнів,
підвищує якість їх математичної підготовки . Потрібно щоб на кожному
занятті учні працювали активно, творчо, виробляли навички самостійної
роботи з довідниковою та науково-популярною літературою, вчилися долати
труднощі, розширювали свої знання.

Ось наприклад, на занятті «Показникова функція. Розв’язування
показникових рівнянь та нерівностей» теоретичний матеріал ми повторювали
по презентаціях, зроблених учнями. Діти були поділені на групи і
протягом певного часу працювали над цим завданням. Що ж позитивного дала
ця робота? Перш за все – можливість зацікавити учнів, виявити творчі
здібності учнів, розвинути ініціативу, адже в кожного виникнуть власні
ідеї щодо здійснення цієї роботи. По друге – щоб виконати це завдання
необхідно було ще раз переглянути теоретичний матеріал, опрацювати
підручник, знайти цікавий історичний матеріал, з усього цього вибрати
головне, продумати як його оформити. По третє — діти мають змогу
випробувати себе в різних ролях, навчаються співпрацювати для
розв’язання певних пізнавальних завдань.

Дуже добре. що в школах є класи з поглибленим вивченням математики.
Адже це дає можливість не втратити обдарованих дітей, продовжувати
розвивати їх здібності.

Використана література:

1. Газета «Математика», 2006 рік №2

2. Журнал « Математика в школах України», 2007 рік №6

3. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання

Похожие записи