Практичне застосування засобів ІКТ на уроках іноземної мови.

Володіння іноземною мовою стає невід’ємною якістю культурної, освіченої
людини. Об’єктивною причиною підвищення інтересу до оволодіння іноземною
мовою є встановлення більш тісних контактів із зарубіжними країнами,
розвиток міжнародних зв’язків. Суб’єктивна причина полягає у тому, що
оволодіння будь-якою мовою розглядається учнем як важлива якість,
властивість особливості. З одного боку, такий підхід дозволяє
використовувати потенціал мови, яка вивчається для розвитку особистості
учня. З іншого боку, для успішної реалізації іноземної мови як засобу
навчання [1,192].

Стрімкий перехід сучасного суспільства до ери глобальної комп’ютеризації
не може не викликати змін у викладанні навчальних предметів, в тому
числі й іноземних мов. Сьогодні, з огляду на сучасні реалії, вчитель
повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації [6,1].

Важливість застосування інформаційно-комунікативних технологіій
дозволяє ліквідувати великий недолік традиційної методики навчання мові.
Майже 80-90% нового мовного матеріалу сприймалось учнями через зоровий
канал. Орієнтація на друкований текст, як на основу для навчання
призводить до того, що ні рецептивні (розуміння), ні продуктивні (мова)
уміння учнів не можуть бути розвинені у належній мірі: учні погано
говорять самі і ще гірше розуміють іноземну мову на слух.

Оскільки я вважаю, що іноземна мова повинна стати для учня передусім
засобом спілкування, а не предметом вивчення, то на найвищому шаблі
ієрархії цінностей інформаційно-комунікативних технологій вбачаю саме
аудіювання. Учень має чути мову не лише від одного носія, тобто вчителя,
тому постійно застосовую на уроках у 5-11 класах аудіо диски. Це не
обов’язково має бути текст, з яким учні працюватимуть весь урок,
достатньо навіть короткого вірша, після прослуховування якого, діти
передадуть зміст почутого англійською мовою. Це дає можливість
використовувати мовний матеріал не тільки у власній мові, але й при
розумінні мови співрозмовника чи диктора.

Інформаційно-комунікативні технології — це та система навчання, яка
з’явилась у відповідь на вимоги часу. У найзагальнішому вигляді ці
вимоги можна звести до прискорення процессу навчання іноземній мові при
мінімальних енергетичних затратах учня. В умовах середньої школи ІКТ в
силу своєї гнучкості та високої результативності навчання можуть бути
використані на різних типах уроків [3,34].

Чільне місце у системі роботи на уроках узагальнення та систематизації
знань я виділяю online тестам. Це можуть бути multiple choice tests, які
особливо подобаються учням, оскільки вони пропонують кілька варіантів
відповідей. Я чудово розумію, що успіх будь-якої діяльності залежить не
лише від здібностей і знань, а від мотивації, тобто від прагнень
досягати високих результатів. Тому результати тестування аналізуємо
разом, робимо висновки, визначаємо майбутній напрямок роботи разом,
ґрунтуючись на результати тестів. Таким чином прагну підвищити рівень
мотивації, що спонукає дитину до діяльності і здобуття більших
результатів.

Слід пам’ятати, що визначати структуру уроків з застосуванням ІКТ,
вчитель повинен самостійно, виходячи із конкретних умов. Єдина загальна
вимога для такого уроку – він повинен бути цікавим. Тільки у такому
випадку будуть створені необхідні передумови для активізації
пізнавальної діяльності. Якщо вчитель та учні працюють спільно, якщо
вони загальними зусиллями вирішують поставлені задачі, можна впевнено
сказати, що такий урок ефективний.

У структурі уроку засвоєння нових знань віддаю перевагу слайдам та
зображенням Smart Art , пильну увагу приділяю організаційній частині,
адже саме тут я можу налаштувати дітей на активну співпрацю. Створити
позитивний настрій уроку допомагають яскраві фото та тематичні картинки
в кожному слайді. Навіть презентація граматичного матеріалу вже не буде
такою незрозумілою, якщо зобразити її у вигляді малюнка Smart Art. Між
іншим, слайди та зображення Smart Art можна використовувати на всіх
етапах вивчення мови, як в початковій так і в старшій школі. Такі уроки
відзначаються високою ефективністю та результативністю навчальної
діяльності учнів.

Незаперечним є факт, що створення та впровадження ІКТ в
навчально-виховний процес має велике значення. В процесі підготовки до
уроків я враховую соціально-вікові особливості учнів, забезпечую
змістовний бік навчального процесу, щоб забезпечити максимальну
ефективність кожного уроку [5,486]. Так при використанні ІКТ значно
підвищується ефективність як прямого зв’язку (вчитель-учень), так і
зворотного (учень-вчитель).

У своїй діяльності з метою формування комунікативної компетентності я
організовую дискусії, створюю проблемні ситуації, пропоную письмові
роботи у формі твору, дискурсивного есе; пропоную комунікативні творчі
завдання. Свідченням сформованості комунікативної компетентності моїх
учнів є вміння висловлювати свою думку та аргументовано її доводити,
здатність до толерантності у спілкуванні, використання вивченої лексики.
Крім того це сприяє подоланню психологічних бар’єрів, зокрема бар’єру
страху перед спілкуванням іноземною мовою та бар’єру страху можливості
зробити помилку.

Систематичне використання ІКТ на уроках впливає на результати навчання
не тільки безпосередньо, але і опосередковано, шляхом посилення
мотивації. Досягається це перед усім за рахунок підвищення активності
кожного із учнів та відчуття задоволеності від успішної практичної
діяльності, яка здійснюється разом з вчителем та іншими учнями. Одна з
особливостей такого навчання полягає у тому, що кожне завдання кожної
вправи виконується кожним учнем вголос [4,206].

f

j

l

TH a a o l

n

U

ph0 Такий вид діяльності дозволяє переключити школярів на розуміння
того, що відео програми успішно використовуються для навчання, сприяючи
розвитку творчої активності, захопленню предметом, створення найкращих
умов для оволодіння навичками аудіювання і говоріння, що забезпечує в
кінцевому результаті ефективність засвоєння матеріалу на уроках
англійської мови. Я переконалася, що використання відео на уроках не
лише створює мотивацію для подальшого вивчення мови а й дає негайну
результативність навчання. Наступного уроку учні вже самі співатимуть
команди Teddy. Особливий інтерес в учнів початкової школи викликає
самостійна домашня робота з диктором (таку можливість забезпечують
підручники з дисками видавництва Oxford ), про що кожен активно звітує
ледве переступивши поріг класу. Урок стає цікавим, з’являється інтерес
до предмету. Виникненню інтересу до предмету сприяє не тільки сам процес
виконання вправ, але й результат цієї роботи. «Звикання» до мови створює
в учня переконання, що він володіє одним з найтяжчих для нього аспектів
навчання — усною мовою. Це дуже важливо при роботі з слабкими чи
середніми учнями. Оскільки вони погано справляються з завданнями, їх
рідко викликають, звідси відчуженість від того, що відбувається у класі,
втрачається інтерес до своєї роботи і до роботи групи в цілому [7,1].

Вважаю, що залучення всіх учнів до активної роботи на уроці шляхом
створення групових мультимедійних презентацій – це найважливіший резерв
підвищення його результативності. Такий вид діяльності застосовую в
старших класах, оскільки учні вже розмовляють англійською та мають певні
навики у володінні комп’ютером. Умовою ефективного протікання такого
процесу є формування груп з сильних та слабших учнів, це допомагає мені
підвищити рівень компетентності слабших учнів. У роботі з проектом кожен
учень робить свій внесок, до того ж дітям дуже подобається презентувати
свої проекти, розмовляючи при цьому англійською і вони із задоволенням
працюють в групах допомагаючи один одному.

Використання апаратури статичної проекції (проектор, ноутбук) дає
можливість реалізувати принцип наочності. Спеціально створені слайди,
публікації, кінофільми дозволяють не лише проілюструвати в зорово
сприятливій формі будь-яку тему або розгорнути сюжет, але і залучити
учнів до активної мовленнєвої діяльності. Особливо ефективними засоби
наочності виявляються у роботі по закріпленню і повторенню вивченого
лексичного матеріалу, і на етапі розвитку мовних навичок. У навчальних
умовах відсутність мовного оточення можна також поповнити тільки за
допомогою ІКТ . Перегляд документального або літературно-драматичного,
науково-популярною або художнього фільму в певних умовах може виявитися
для розвитку мовних навичок значно кориснішим, ніж вивчення будь-якого
правила або виконання протягом того ж часу письмового перекладу [1,192].

Застосування будь-яких інформаційно-комунікативних технологій навчання
виправдане тоді і лише тоді, коди воно дозволяє реалізувати таку форму
навчання, яку без цього технічного засобу реалізувати не можливо. Так
наприклад під час вивчення теми «the USA» чи «Britaіn» в старших класах
я показую фрагмент фільму (”Over America” або “London”), крім того,
перед переглядом будь-якого фрагменту представляю учням слова та фрази,
які будуть використані у фільмі. Власний досвід доводить, що цей прийом
дає змогу засвоїти велику кількість лексичних одиниць, збагатити
словниковий запас учнів а отже розширити комунікативний словник,
поглибити лінгвокраїнознавчі та соціокультурні знання;  створити
мотивацію для подальшого вдосконалення мови, що вивчається.

Таким чином підготовка уроку, активізація пізнавальної діяльності і
застосування ТЗН на сучасному уроці взаємопов’язані та необхідні для
підвищення ефективності навчального процесу.

Основними результативними моментами, які підтверджують ефективність
використання ІКТ на уроках іноземної мові можуть виступити:

активне використання засвоєних знань та вмінь в практиці усного
спілкування іноземною мовою; вміння використовувати мовний матеріал не
тільки у власній мові, але й при розумінні мови співрозмовника;

створення негайної мотивації навчання;

подолання психологічних бар’єрів, зокрема бар’єру страху перед
спілкуванням іноземною мовою та бар’єру страху можливістю зробити
помилку;

5) висока та негайна результативність навчання, вже на другий день
занять учні спілкуються на мові, що вивчається;

6) засвоєння великої кількості мовних, лексичних та граматичних одиниць;

7) діяльність учнів протікає в атмосфері піднесеності, легкості та
співробітництва, у результаті чого найбільш успішно реалізується
використання ІКТ при вивченні іноземної мови [2,24].

Я навела лише деякі методи які я застосовую у своїй роботі
використовуючи ІКТ, адже кожен урок – це творчий пошук вчителя і учнів,
співробітництво, радість спілкування англійською мовою.

Список використаних джерел

Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспетательного процеса. – М.:
Просвешение, 1993. – 192с.

Баханов К. Що таке технологія навчання? // Шлях освіти. – 1999. – №3. –
С. 24.

Корсунська Н.О. Оптимізація комп’ютерних технологій навчання. –
Професійно-технічна освіта. – 1998. -№1. – С. 33-38.

Нові технології навчання. / За редакцією В.Д. Шарко – Херсон:
«Олді-Плюс». — 2001. – 206с.

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у

підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук.

праць. У 2-х част. / Ред. кол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. –

Київ-Вінниця: ДОВ “Вінниця”, 2000. – Ч. І – 486 с., Ч. ІІ – 531 с. –
2002.

HYPERLINK «http://www.confcontact.com/» http://www.confcontact.com/

HYPERLINK «http://osvita.ua» http://osvita.ua

Голоднюк Наталія Юріївна, вчитель іноземних мов Смілянської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2

Похожие записи