Бауер Т.Ф.

учитель української мови та літератури

Валявської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Городищенської районної ради

Черкаської області

Доцільність застосування ІКТ на уроках української мови і літератури:
теорія, практика, досвід

Анотація. Сучасне життя вносить свої корективи до методики викладання
української мови та літератури. Аби урок був цікавий учням, учителеві
доводиться освоювати нові методи викладу матеріалу. До нашого життя
міцно увійшло таке поняття, як комп’ютер. Хочу поділитися досвідом, а
також розповісти про деякі комп’ютерні новинки, які можуть бути корисні
в навчальному процесі.

Без процесу інформатизації освіти вже неможливо уявити сучасну школу.
Проте, деякі викладачі гуманітарних дисциплін сумніваються в доцільності
вживання інформаційних технологій. Я вважаю, що такий підхід
необґрунтований.

Використання інформаційних і комунікаційних технологій на уроках
української мови та літератури, на мій погляд, дозволяє:

• розвинути в учнів творчі здібності, навички дослідницької діяльності,
уміння приймати оптимальні рішення;

• розширити можливості обсягу інформації;

• сформувати в школярів уміння працювати з інформацією, розвинути
комунікативні здібності;

• підсилити мотивацію навчання;

• активно залучати учнів до навчального процесу;

• дати дитині максимально можливий для неї обсяг навчального матеріалу;

• якісно змінити контроль за діяльністю учнів;

Але досягти цього нелегко, тому що лише системне й доцільне використання
інформаційно-комунікаційних засобів навчання в освітньому процесі
дозволяє оптимізувати діяльність вчителя на уроці, тобто підвищити
якість навчання школярів за рахунок поліпшення якості діяльності вчителя
(викладання предмету).

Для цього ( і це найважливіше !) кабінет повинен бути оснащений
необхідною технікою: комп’ютер, мультимедійний проектор, інтерактивна
дошка, медіа тека, постійний доступ до Internet. Про це загальноосвітній
школі, особливо сільській, поки що залишається тільки мріяти. Як вихід,
пропонується складати розклад для проведення уроків у комп’ютерному
класі. Проте це дає змогу лише для епізодичного застосування ІКТ.

Завдання, що стоять перед учителем — словесником за умови використання
ІКТ, різняться від мети й завдань інших учителів-предметників і
передбачають роботу з текстом, з художнім словом, з книгою. Учителеві
української мови та літератури необхідно сформувати в учнів міцні
орфографічні й пунктуаційні уміння та навички, збагатити словниковий
запас учнів, навчити їх володіти нормами літературної мови, дати знання
лінгвістичних і літературознавчих термінів. Безперечним помічником у
вирішенні цих завдань є ІКТ.

Можливо, хтось заперечить, що не можна урок зводити лише до спілкування
з комп’ютером. Але про це й не йдеться. Звичайно, живе, емоційне слово
вчителя — словесника ніколи не замінити машині, нехай навіть
найрозумнішій. Та й увесь урок недоцільно будувати на роботі з
комп’ютером. Спілкування з розумною машиною не повинне займати більше 15
хвилин уроку. Комп’ютер докорінно змінює характер педагогічної
діяльності. Уведення ІКТ в навчальний процес розширює можливості
викладача, забезпечує його такими засобами, які дозволяють вирішувати
лінгводидактичні проблеми:

1) удосконалення організації викладання, підвищення індивідуалізації
навчання (максимум роботи з кожним учнем);

2) ІКТ можуть допомогти в ліквідації прогалин у знаннях, що виникли
через пропуск уроків;

3) підвищення продуктивності самопідготовки учнів після уроків;

4) прискорюється тиражування і доступ до всього того, що накопичене в
педагогічній практиці;

5) можливість зібрати дані за індивідуальною та колективною динамікою
процесу навчання. Інформація буде повною, регулярною й об’єктивною.

Практика показує, що учні охоче йдуть на заняття з використанням ПК,
мультимедійних засобів, у школярів виробляється стійкий інтерес до таких
уроків, менше розсіюється увага, оскільки існує зворотний зв’язок
вчителя з учнями.

Дітей зацікавлюють нові умови, невимушеність обстановки, саме
спілкування з комп’ютером. З пасивного сприймання навчання
перетворюється на активний процес, і чим більше розумових зусиль
докладає учень, тим продуктивнішою стає його діяльність. Усі розумові
операції учнів супроводжуються практичними діями.

Систематичне використання ПК на уроці дає змогу говорити про цілий ряд
позитивних моментів:

· підвищення рівня використання наочності на уроці;

· підвищення продуктивності уроку;

· відбувається актуалізація пізнавальних інтересів учнів;

· учитель, який створює або використовує інформаційні технології,
мусить звертати величезну увагу на логіку викладу начального матеріалу,
що сприяє підвищенню рівня знань учнів;

0

¬

?

† ? ° ? ?

»

Hлюдської діяльності.

На уроках з ІКТ кожен учень працює в індивідуальному темпі і за
індивідуальною програмою, тут можна легко застосовувати принцип
диференціації. Слабкий учень може за бажання повторити матеріал стільки
разів, скільки необхідно, і робить він це з більшим бажанням, ніж на
звичайних уроках. Сильні учні отримують важчі варіанти завдань або
консультують слабких.

ПК — унікальний засіб наочності, адже забезпечує учнів активною
взаємодією з динамічними таблицями, опорними схемами і сигналами,
алгоритмами, комп’ютер володіє здатністю методично яскраво представити
мовну наочність, «матеріалізувати» її за допомогою кольору, графіки,
системи підкреслення, динаміки зображення, ефекту мерехтіння, звуку,
піктографії, «пожвавлення» ілюстрацій і так далі. Завдяки постійному
зворотному зв’язку інформаційного й контролюючого характеру школярі
набувають можливості коректувати свою навчальну діяльність.

Учні також вчаться редагувати тексти, набирають самі тексти своїх
творчих, роблять комп’ютерні малюнки. Старшокласники оформляють свої
доповіді, реферати за допомогою комп’ютера, виконують малюнки, схеми,
допомагають робити тести, дидактичний матеріал.

До найбільш ефективних форм представлення матеріалу з літератури слід
віднести мультимедійні презентації. Дана форма дозволяє подати
навчальний матеріал як систему яскравих опорних образів, наповнених
вичерпною структурованою інформацією в алгоритмічному порядку. У цьому
випадку задіюються різні канали сприйняття, що дозволяє закласти
інформацію не лише у фактографічному, але й в асоціативному вигляді в
пам’яті учнів. Виклад навчального матеріалу у вигляді мультимедійної
презентації скорочує час навчання, дозволяє поглибити зміст уроку, його
результативність і викликати інтерес до матеріалу, що вивчається.

Практикую комп’ютерні тести під час перевірки засвоєння учнями змісту
художнього твору, що дає можливість швидко й об’єктивно оцінити кожну
дитину, показати, на що слід звернути увагу чи змусити до повторного
читання.

Також маю розроблені комп’ютерні тести для проведення тематичних
атестацій з української мови та літератури. Надзвичайно ефективним є
використання такого виду тестів у ході підготовки учнів 11 класу до
ЗНО.

Активно використовую у своїй роботі інтернет-ресурси. З їх допомогою
можна створити портретні галереї і фонотеку: зробити записи виконання
творів самими авторами або майстрами художнього слова, підібрати
відеофрагменти.

Робота з програмою Microsoft Publisher дозволяє отримати реальний
продукт своєї діяльності у вигляді газети, журналу, буклету і т. ін.
Вона використовується для

· оформлення результатів групової роботи;

· випуску газети, інформаційного листка.

Для презентації творчих робіт членів гуртка разом з дітьми видаємо
альманах «Проба пера».

Використання ІКТ є ефективним під час підготовки та проведення
вчителем різних форм уроку: мультимедійної шкільної лекції, уроку —
спостереження, уроку — семінару, уроку — практикуму, уроку — віртуальної
екскурсії. Організація таких екскурсій можлива на природу, до музею,
на батьківщину письменника.

Отже, використання ІКТ на уроках української мови та літератури
дозволяє вчителеві:

· наповнити уроки новим змістом;

· розвивати творчий підхід до сприйняття навколишнього світу,
допитливість учнів;

· формувати елементи інформаційної культури;

· прищеплювати навички раціональної роботи з комп’ютерними програмами;

· підтримувати самостійність в освоєнні комп’ютерних технологій;

· іти в ногу з часом.

Сучасний педагог повинен уміти працювати з новими засобами навчання хоча
б заради того, аби забезпечити одне з найголовніших прав учня — право на
якісну освіту.

Список використаної літератури

Алборова С.З. Телекоммуникации как средство развития познавательного
интереса учащихся: Автореф…дис. канд. пед. наук: 13.00.01 /
Северо-Осетинский гос. ун-т им. К. Л. Хетагурова. – Владикавказ, 1999. –
14 стр.

Байкенжина Д. Новые информационные технологии обучения в решении
дидактических задач на уроке английского языка.
http://www.natek.freenet.kz/baikenzhina1.htm

Смольянникова И.А. Ресурсы ИКТ как технологическая составляющая учебной
среды для формирования иноязычной компетенции.
http://ito.edu.ru/2003/II/2/II-2-2196.html

Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения:
(Педагогическая наука – реформе школы). – М.: Педагогика, 1988. – 192 с.

Рождественська Д.Б. Інформаційний та психоло-педагогічний дослідницький
потенціал освітнього порталу “Діти України” у зб. наук. праць “Засоби і
технології єдиного інформаційного освітнього простору” / За ред. В. Ю.
Бикова, Ю. О. Жука / Інститут засобів навчання АПН України. – К.: Атіка,
2004. – 240 с. – С.74-80.

Похожие записи