Реферат на тему:

Веснянi турботи на бурякових ланах

?????????z?стiйкого зволоження, високоефективними є, наприклад, такi
композицiї: Матрикс + Пiрамiн Турбо (2,0 + 2,0 л/га) або Бетанал Прогрес
ОФ + Голтiкс (1,0 + 1,0 кг/га). Як вiдомо, багато бур’янiв (види лободи,
щириць, гiрчакiв та iн.) мають розтягнутий перiод появи сходiв. Найбiльш
iнтенсивно вони з’являються у другiй, третiй декадi травня — першiй
декадi червня. Для їх ефективного знищення у фазах сiм’ядолей — двох
справжнiх листкiв треба проводити вiд 2 до 3 i бiльше послiдовних
обприскувань посiвiв цукрового буряку гербiцидними композицiями. Якщо на
час проведення першого посходового обприскування на посiвах переважають
раннi ярi та ярi види бур’янiв, то на час проведення другого i,
особливо, третього обприскування найбiльш масовими стають сходи пiзнiх
ярих видiв бур’янiв. Серед них поширеними є однорiчнi злаковi. Для
успiшного контролювання злакових бур’янiв доцiльно застосовувати один iз
грамiнiцидiв (Центурiон, 25,4% к.е., Селект, 12,5% к.е., Тарга Супер, 5%
к.е., Пантера, 4%к.е., Зеллек Супер, 12,5% к.е., Арамо, 12,5% к.е.,
Фюзiлад Супер, 12,5% к.е. та iншi). Кожним із названих препаратiв можна
забезпечити високий рiвень контролю злакових бур’янiв. Разом з тим
необхiдно вiдзначити i певнi особливостi їх дiї. Наприклад, найбiльш
швидка дiя характерна для грамiнiциду Центурiон, 24,5% к.е. та Селекту,
12,5% к.е., а найповiльніша (та не менш ефективна) — для препарату
Пантера, 4% к.е.. Норми внесення грамiнiцидiв, так само як i
протидводольних препаратiв, можуть iстотно змiнюватися залежно вiд
конкретних погодних умов, фази розвитку злакiв, їхнього фiзiологiчного
стану. Наприклад, при активних ростових процесах у рослин злакiв
внесення навiть 0,2 л/га Центурiону у сумiшi з 0,6 л/га Амiго, або 0,4
л/га Селекту, або 0,8 л/га Тарги Супер забезпечує надiйне знищення
однорiчних бур’янiв. Вiдповiвдно для контролювання в оптимальнi фази
розвитку i пiд час активних ростових процесiв рослин пирiю повзучого
достатньо внести сумiш Центурiону з Амiго (0,5—0,6 + 1,5—1,8 л/га) або
Таргу Супер (1,8—2,0 л/га). Якщо рослини злакових бур’янiв перебувають у
станi теплового або водного стресу, то для отримання необхiдного рiвня
ефективностi потрiбно застосовувати максимальнi норми внесення (краще це
зробити пiсля вiдновлення активної вегетацiї злакiв). Застосування
гербiцидiв i грамiнiцидiв (у тому числi в умовах жаркої погоди) вимагає
обов’язкового дотримання регламентiв виконання хiмiчних робiт. У iншому
вразі можливi фiтонциднi ефекти для рослин цукрового буряку. Найбiльш
чутливi рослини культури до дiї високої температури (25°С i вище) на час
i в першi 6—8 годин пiсля проведення обприскування. Стан пригнiчення
культурних рослин може тривати досить довго (7—14 днiв). За такий перiод
рослини вiдновлюють процеси фотосинтезу i здатнi до подальшого росту i
розвитку, але стан депресiї не проходить безслiдно. Кожний день
пригнiчення рослин цукрового буряку призводить до недобору врожаю
коренеплодiв у межах 4—8 ц/га. Пiд час проведення останнього з
посходових обприскувань (традицiйно це припадає на кiнець третьої декади
травня — першу декаду червня) необхiдно враховувати, що до змикання
листя рослин культури у мiжряддях пройде ще приблизно 20—25 днiв. У цей
час необхiдно забезпечити контроль появи нових сходiв бур’янiв на
посiвах дiєю гербiцидiв через грунт. Тому під час останнього
обприскування бажано використовувати такi компоненти гербiцидних
комбiнацiй, якi мають властивостi гербiцидiв грунтової дiї. Hаприклад,
метамiтрон (дiюча речовина гербiциду Голтiкс), етофумезат (одна з дiючих
речовин гербiциду Бетанал Прогрес ОФ), хлоридазон (дiюча речовина
Парамiну Турбо). Hаявнiсть багаторiчних видiв бур’янiв на посiвах
цукрових буряків взагалi не допускається — їх потрiбно знищувати на
орних землях у посiвах попередникiв (озимої пшеницi) або пiсля їх
збирання. Найзручнiше проводити такий захiд за допомогою гербiциду
суцiльної дiї Раундап, 48% в.р. або його аналогів з такими нормами
внесення: проти пирiю повзучого — 3,0 л/га, проти видiв осотiв та iнших
бур’янiв — 5,0—6,0 л/га. Якщо багаторiчнi бур’яни все ж таки присутнi на
посiвах цукрових буряків, то у боротьбi проти них бажано використовувати
селективнi гербiциди, адже багаторiчнi бур’яни заселяють не всю площу
поля, а лише невеликi локальнi дiлянки. Наприклад, пирiй повзучий
заселяє передусім пониженi мiсця: долинки, блюдця. Осоти теж ростуть
локально, утворюючи куртини. Коли рослини пирiю повзучого досягнуть
висоти 15—20 см (матимуть 4—6 листкiв) їх бажано, незалежно вiд фази
розвитку рослин культури, обприскати одним із названих грамiнiцидiв з
вiдповiдними нормами внесення. Як правило, обприскувати доводиться не
бiльше 7—15% площi посiву. Якщо ж пирiй повзучий поширений по всiй площi
поля, то доводиться обприскувати весь посiв. Для знищення видiв осотiв
на посiвах цукрових буряків застосовують гербiциди Лонтрел 300, 30% в.р.
або Лонтрел Гранд, 75% в.г. Оскільки головною метою є знищення
кореневища багаторiчного бур’яну, то найефективнiше знищувати рослини
осотiв (як рожевого, так i жовтого) у фазу розвиненої розетки — початку
формування генеративного пагона. Норми витрати Лонтрелу-300 — 0,3—04
л/га, Лонтрелу Гранд — 0,12—0,15 кг/га. За незначного поширення
багаторiчникiв їх обприскують локально, за масового — усе поле. У такому
разі внесення Лонтрелу або грамiнiцидiв поєднують з одним iз послiдовних
внесень гербiцидiв проти комплексу малорiчних бур’янiв. Головним
завданням проведення системи послiдовних обприскувань сходiв гербiцидами
є забезпечення необхiдного рiвня чистоти посiвiв цукрових буряків до
перiоду змикання листя рослин культури у мiжряддях. Якщо поля мають
вiдповiдний фон мiнерального живлення, а мiнiмальнi норми висiву
високоякiсного насiння забезпечили отримання необхiдної рiвномiрностi та
густоти стояння рослин цукрових буряків (вiд 4,5 до 5,5 шт./м у рядку
перед збиранням урожаю), то посiв здатний формувати 4,0—4,5 м2/м2
листкового апарату, якiй рiвномiрно розмiщений i не пропускає сонячних
променiв до поверхнi грунту. Така бiологiчна система дуже ефективна не
лише у процесах фотосинтезу. Культурний агрофiтоценоз досить тісно
займає майже усi екологiчнi нiшi на полi (пiд листя потрапляє лише
0,6—0,8% енергiї ФАР (фотосинтетична активна радiацiя), яка падає на
посiви вiд сонця). За таких умова рослини бур’янiв, що проростають,
практично немають шансiв не лише стати конкурентами рослинам культури, а
й узагалі вижити через свiтлове (енергетичне) голодування. Вiдповiдно
запаси поживних речовин i доступна волога, якi є у грунтi, енергiя
сонячного проміння протягом вегетацiйного перiоду працюватимуть на
врожай та його якiсть, а не на тонни бур’янiв, якi теж використовують
усi названi фактори життя. Висновки: m Захист посівів від бур‘янів
повинен включати в себе як високу якість виконання всього комплексу
агротехнічних прийомів основного і передпосівного обробітків грунту та
сівби, так і раціонального застосування хімічних засобів контролювання
бур‘янів: внесення грунтових гербіцидів і системи послідовних
обприскувань посходовими препаратами. m На високопродуктивних посівах
цукрових буряків проведення захисту від бур‘янів вручну є
нераціональним. m Правильна оцінка структури забур‘янення посівів,
своєчасне і якісне проведення з урахуванням усіх регламентів системи
послідовних обприскувань гербіцидами забезпечує надійний захист цукрових
буряків у всіх зонах бурякосіяння і дає можливість отримати не лише
вагомі врожаї солодких коренеплодів, а й солідні прибутки.

Похожие записи