.

“Тема “”Персонал”” (задачі, розв’язок, тести)”

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3401
Скачать документ

Тема :”Персонал”.

Задача1: Всічні місяці працівниками організації відроблено 850 л.днів,
святкових і вихідних 12, неявки за робочі дні склали 150 л.днів.

Визначити: середнє число фактично зайнятих робітників, середнє число
робітників за фактичний час роботи.

Розв’язок.

=44 чол

=53 чол

=83%

Задача2: Організація почала функціонувати в 1.11.99р.С/обл чисельність в
11 місяці 50 чоловік, в12 місяці 80 чоловік.

Визначити С/обл за два місяці, за Ivкв.

Розв’язок.

=65

чол.

=452 чол.

чол.

чол

чол

Задача7:Планові затрати часу на проведення ремонтів обладнання складає
91000 н/год. Коефіцієнт виконання норм 1.20 .Плановий б’юджет
робочого часу 1850 :

41 чол.

чол.

Задача9: Планова трудомісткість 35.5тис.н/год, нормативна трудомісткість
42.6 тис. н/год. Ефективний фонд робочого часу 1784 год, плановий
КВН=1.2 :

20 чол.

Задача10: Вбазовому періоді підприємство випускає 500 виробів при
виробітку 0.5 виробу за л/дн. В плановому періоді виробіток повинен
збільшитись за рахунок впровадження міроприємств повинна збільшитись до
0.6 виробу за л/дн., а об’єм продукції має скласти 650 виробів.

Визначити : скільки необхідно додатково набрати людей для
виконання даної програми та скільки потрібно скоротити , якщо об’єм
продукції останеться незмінним.

Розв’зок.

1.Кількість чоловік, що необхідно для випуску продукції: 650/0.6=1083
чол.

2.Кількість чоловік, що працювало в базовому періоді: 500/0.5=1000 чол.

3.Додаткова кількість людей, що потрібно для виконання запланованих
об’ємів:

1083 – 1000 =83 чол.

4.Кількість людей, яка потрібна в плановому періоді, якщо об’єм
продукції залишиться незмінним: 500/0.6 =833 чол.

5.Кількість людей, яких потрібно скоротити: 1000 – 833 =167 чол.

Задача11: В організації при середньосписковій чисельності 59 чол.,
вироблено продукції на суму 280710грн., і фактично відпрацьовано 9357
л/дн. Максимально можливий робочий фонд =219днів.

Визначити : загальний фонд робочого часу;

Середньоденну виробутку;

Середню продовжуваність робочого
періоду в днях;

Коефіцієнт використання робочого
часу;

Фонд робочого часу, якщо коефіцієнт
використання довести до 75% і скільки додатково отримується
продукції.

Розв’язок.

1.Загальний фонд робочого часу: 219/59 =12921 л/дн.

2.Середньоденна виробітка: 280710/9357 = 30 грн/(л/дн).

3.Середня тривалість робочого періоду (л/дн): 9357/59 = 159 дн.

4.Коефіцієнт використання робчого часу: 9357/12921*100 = 72.4%.

%.

л/дн.

7.Додатковий випуск продукції: 336*30 = 10080 грн.

ФОРМУЛИ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ЧИСЕЛЬНОСТ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПО ТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЯ
ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ.

ЧБ – загальна ,базова чисельність;

І – коефіцієнт зміни обсягу виробництва;

?Ч – сумарна зміна чисельності за пофакторним розрахунком можливої
зміни продуктивності праці.

; КВН – коефіцієнт виконання норм; ТРЕ – розрахунковий
ефективний фонд робочого часу на 1 працівника ; ?tI – повна
трудомісткість виробничої програми

; V – випуск продукції грн.

ЧСО –
середньооблікова чисельність

5.Погодинна оплата праці (просте): ЗПОГ = tФ *Сгод ,де tФ – фактично
відпрацьований час (год); СГОД – тарифна ставка за 1 годину.

ДІ – система доплат;

n – кількість доплат;

ПІ – система премій;

m- кількість досягнень для премій;

Тести №1

1.Трудові ресурси – це …

а) усі люди працездатного віку;

б)люди працездатного віку, підлітки та пенсіонери, щопрацюють;

в) будь – яка чисельність працюючих разом людей на даному підприємстві;

г) сукупність постійних працівників, що мають необхідну професійну
підготовку та певний досвід практичної діяльності.

2.Чисельність працівників, яка включає всіх постійних, тимчасових і
сезонних працюючих, прийнятих на роботу на строк один і більше днів не
залежно від того, знаходяться вони на роботі , у відряджненні, у
відпустці, звільнені від праці за хворобою чи з інших причин
називаються:

а)явочною;

б)обліковою;

в)середньообліковою.

3.При відрядній формі оплата праці проводиться за:

а)нормами і розцінками, встановленими за розрядом виконуваних робіт;

б)тарифною сіткою;

в)штатним розкладом підприємства;

г)штатним розкладом плюс преміальні.

4.Основна заробітня плата – це…

а)будь – який заробіток, що залежить від результатів праці працівника і
визначається тарифними ставками, розцінками, посадовими окладами;

б)встановлений державою розмір зарплати нище якого не може здійснюватись
оплата за фактично виконану роботу;

в)будь – який заробіток, що за трудовим договором оплачується
працівникові за виконану роботу та надані послуги.

Тести№2.

1.Сукупність постійних працівників, що мають необхідну професійну
підготовку та певний досвід практичної діяльності, називають…

а)трудовим колективом підприємства;

б)персоналом підприємства;

в)трудовими ресурсами;

г)трудовим потенціалом.

2.спеціалістами вищої кваліфікації називатьпрацівників…

а)із середньою освітою та деяким практичним досвідом;

б)що обіймають певні посади, але не мають спеціальної освіти;

в)що мають наукові ступені і звання;

г)з вищою спеціальною освітою та значним практичним досвідом;

д)певного працездатного віку.

3.Заробіток працівника, що розраховується шляхом перемноження кількості
одениць виробленої продукції та розцінки за одиницю продукції є
заробіток при…

а)відрядно прогресивній системі;

б)прямій відрядній системі;

в)непрямій системі;

г)відрядно – преміальній системі.

4.До сфери державного регулювання оплати праці згідно чинного
законодавства належить регулювання…

а)мінімальної заробітної плати;

б)оплати праці в організаціях, що фінансуються з б’юджету;

в)розмірів посадових окладів керівників державних підприємств;

г)усі наведені відповіді правельні.

Тести№3

1.Докатегорії службовець відносяться працівники, які…

а)займаються інженерно – технічними та економічними роботами;

б)зайняті безпосередньо у процесі виробництва та надання матеріальних
благ;

в)здіійснюють підготовку та оформлення документації, облік і контроль,
господарське обслуговування;

г)обіймають посади керівників структурних підрозділів підприємства;

д)виконують суто розумову роботу.

2.Різниця між обліковою та явочною чисельністю характеризує:

а)плинність персоналу;

б)структуру персоналу;

в)резерв персоналу, щомає використовуватись для замінитих, що невиходять
на роботу з поважних причин;

г)кількість персоналу звільненого з поважних причин у цьому звітньому
періоді.

3.До погодинної форми оплати праці належить:

а)акордне;

б)непряме відрядне;

в)відрядно – преміальне;

г)жодна з наведених форм;

4.Тарифна система оплати праці працівників включає:

а)тарифні ставки, тарифно – кваліфікаційний довідник;

б)тарифні ставки, тарифні сітки, тарифно – кваліфікаційний довідник;

в)тарифні ставки, посадові оклади;

г)тарифні ставки, тарифні сітки;

д)тарифно – кваліфікаційний довідник, тарифні ставки, преміальне
положення.

Тести№4.

1.Вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідних
спеціальних знань і практичних навичок називається:

а)професією;

б)спеціальністю;

в)кваліфікацією;

г)категорія.

2.Структура персоналу – це відсоткове співвідношення окремих груп
персоналу за такими кваліфікаційними ознаками:

а)категорія персоналу;

б)вік персоналу;

в)освіта та кваліфікація персоналу;

г)усі відповіді правельні.

3.Мінімальна заробітня плата – це…

а)будь – який заробіток, що залежить від результатів праці працівника і
визначається тарифними ставками, розцінками, посадовими окладами;

б)встановлений державою розмір зарплати, менше якого не може
здійснюватись оплата за фактично виконану роботу за повний місяць;

в)будь – який заробіток, що за трудовим договором виплачується
працівникові за виконану роботу чи надані послуги.

4.Відрядна форма оплати праці включає:

а)пряме відрядне;

б)відрядно – преміальне;

в)відрядно – прогресивне;

г)акордне;

д)посадові оклади.

Тести№5.

1.Спеціальність – це…

а)вид трудової діяльності, здійснення якої потребує спеціальних знань;

б)вид трудової діяльності, здійснення якої потребує професійних навичок;

в)більш вузький різновид трудової діяльності в межах професії;

г)сукупність спеціальних знань і практичних навичок, щовизначають
ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій
обумовленої складності.

2.Співвідношення кількості звільнених працівників з усіх причин до
середньооблікової чисельності – це показник …

а)частки окремих категорій працівників;

б)рівня дисципліни;

в)плинності кадрів;

г)продуктивності праці.

3.Продуктивність праці – це …

а)витрати суспільно необхідної праці на виробництво одиниці продукції;

б)витрати живої праці на виробництво одиницю продукції;

в)продуктивна сила праці, тобто здатність за одиницю робочого часу
створювати певні споживчі вартості;

г)міра кількості затраченої праці;

д)кількість продукції за одиницю робочого часу.

4.Основна(тарифна) частина заробітньої плати працівників залежить від:

а)результатів його праці;

б)рівня його кваліфікації;

в)складності робіт, що ним виконуються;

г)результатів господарської діяльності підприємства, на якому він
працює.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020