Реферат на тему:

Система створення та освоєння нової продукції

Життєвий цикл виробу та інновації. Більшість товарів, які здатні
задовольнити існуючі потреби багатьох покупців, є втіленням єдиного
правильного рішення, що вибране з множини варіантів. Змінюваний рівень
потреб у будь-яких виробах зумовлює зміни обсягів продажу й отримання
прибутку у часі. З погляду попиту товари та послуги мають свій природний
життєвий цикл, який складається зі стадій (фаз): упровадження,
зростання, зрілості, насичення, спаду. Концепція життєвого циклу товару
розглядає динаміку конкурентоспроможної присутності його на ринку.
Стосовно виробництва цикл життя виробу охоплює період від зародження,
початку його промислового освоєння, нарощування випуску, стабілізації,
спаду випуску до повного припинення виготовлення. Таким чином, життєвий
цикл виробу — це сукупність взаємопов’язаних процесів створення і
послідовної зміни його стану від формування вихідних ринкових вимог до
закінчення експлуатації або споживання.

Зростаюча конкуренція змушує підприємства проводити активну товарну
політику, що враховує тенденції ринкового середовища і технологічного
прогресу. Концепція життєвого циклу товарів наочно показує, що незалежно
від успіху на ринку будь-який виріб через певний час неминуче йде з
ринку. Підприємства у зв’язку з цим змушені постійно здійснювати
інноваційну діяльність, вести комплекс робіт з підготовки та випуску
нових виробів чи надання нових видів послуг.

Конкуренція змушує самостійні фірми бути зацікавленими в оновленні
продукції, що зумовлює необхідність ринкового відбору конкуруючих
нововведень. Відомо, що в основу економічного життя покладені
інноваційні процеси, їх утілення в нових продуктах та новій техніці.
Інноваційний процес являє собою підготовку та здійснення конструктивних
змін і складається з взаємопов’язаних фаз, що створюють єдине,
комплексне ціле. Результатом такого процесу є зміна — інновація, яка
реалізована і використана.

З нарощуванням глобалізації ринків товарів значно підвищилися вимоги до
продукції, що виробляється в різних країнах, з боку споживачів та
посередників, які б хотіли бути впевненими в її якості. Ймовірність
того, що створена продукція відповідатиме вимогам споживача,
підвищується, якщо на підприємстві діє ефективна система забезпечення
якості продукції або послуг. Ці обставини зумовили включення до
комерційних контрактів на постачання продукції поряд з традиційними
показниками вимог до систем якості та їх перевірки в постачальника.
Такий підхід змушує розглядати життєвий цикл виробу з позиції
забезпечення його конкурентоспроможності на 12 етапах, починаючи з етапу
маркетингу і закінчуючи утилізацією.

Життєвий цикл виробу охоплює такі етапи: 1) маркетинг, пошуки і вивчення
ринку (необхідно встановити, яка продукція потрібна споживачу, якої
якості та за якою ціною — МРК); 2) проектування і (або) розробка
технічних вимог, розробка виробу (конструкторська підготовка виробництва
— КПП, конструктор встановлює можливість виготовлення продукції,
матеріали та орієнтовну ціну); 3) матеріально-технічне забезпечення
(МТО); 4) підготовка та розробка виробничих процесів (технологічна
підготовка виробництва — ТПВ);

5) виробництво (ВР); 6) контроль, проведення випробувань та обстеження
(КВО); 7) упакування і збереження (УЗ); 8) реалізація та розподіл
продукції (РРП); 9) монтаж і експлуатація (МІЕ);

10) технічна допомога в обслуговуванні (ОБС); 11) сервіc після продажу
(СП); 12) утилізація після використання (УТ).

Новий товар може бути нововведенням чи модифікацією існуючого, що
споживач вважає значущим. Переваги нового товару визначаються
унікальними властивостями, що виділяють його серед аналогічних за
призначенням виробів. Унікальність властивостей товару характеризується
ступенем утілення в ньому бажаних для споживача функціональних
параметрів і якістю виконання. Для комерційного успіху нового товару
важливо, щоб споживачі вчасно мали інформацію про його характеристики.
Для виробника має не менше значення визначити терміни початку
модернізації або проектування та освоєння нових виробів. Відповідь на ці
питання залежить від рівня організації комплексу взаємопов’язаних робіт,
які охоплюють весь цикл створення та освоєння продукції.

Послідовність стадій створення й освоєння нових виробів у виробництві та
взаємозв’язок обсягів, термінів і витрат на їх здійснення, можливості
скорочення циклу виконання комплексу робіт показано на рис. 13.1.

Рис. 13.1. Система створення та освоєння виробництва нового виробу
(СОНВ)

Розробити і впровадити у виробництво новий виріб означає реалізувати
знання, нову ідею в матеріальному продукті, який задовольняє певні
потреби споживачів. Матеріалізація знань, ідей потребує значних затрат
часу та витрат фінансових ресурсів. Ринкова конкуренція ініціює
збільшення рівня новизни продукції та частоти зміни її моделей, що, у
свою чергу, збільшує потребу в інвестиціях у проектування та
виробництво. Наприклад, тільки витрати на виготовлення нового виробу в
перший рік його випуску перевищують удвічі і більше витрати п’ятого року
випуску.

Тому важливо забезпечити такий вибір оптимального періоду зміни моделей
виробів, щоб сумарні витрати на розроблення і впровадження у
виробництво, а також утрати від морального зносу були мінімальні, а
рівень їх економічної ефективності був максимальним. З позиції чинника
часу, життєвий цикл продукції охоплює період від початку розробки нової
продукції, дальшим її освоєнням, виготовленням та зняттям з виробництва.

Система комплексної підготовки виробництва. На машинобудівних
підприємствах процеси створення та освоєння виробництвом нової продукції
утворюють систему комплексної підготовки виробництва, як невід’ємної
частини процесу виробництва. Комплексна підготовка виробництва являє
собою сукупність взаємопов’язаних маркетингових і наукових досліджень,
технічних, технологічних і організаційних рішень, спрямованих на пошук
шляхом досліджень нових можливостей задовольнити потреби споживачів у
конкретних видах продукції чи наданні існуючим необхідних функціональних
властивостей; створення нових, модернізацію діючих конструкцій техніки,
споживчих властивостей товарів, технологічних процесів, методів
організації й управління виробництвом, включаючи стадії експлуатації та
утилізації цих виробів; забезпечення конкурентоспроможності нової
продукції.

Комплексну підготовку виробництва слід розглядати з позиції системного
підходу. Системний підхід завдяки взаємодії частин або елементів, які
входять до комплексу, забезпечує посилення його функції, спрямованої на
досягнення поставленої цілі й отримання ефекту. Система комплексної
підготовки виробництва (рис. 13.2) охоплює певні взаємопов’язані стадії
життєвого циклу нового виробу: 1) науково-дослідні роботи (НДР);
2) дослідно-конструкторські роботи (ДКР); 3) конструкторська підготовка
виробництва (КПВ); 4) технологічна підготовка виробництва (ТПВ); 5)
організаційна підготовка виробництва (ОПВ); 6) освоєння нового виробу в
промисловому виробництві (ОСВ).

Рис. 13.2. Система комплексної підготовки виробництва

як сукупність стадій життєвого циклу нового виробу

Перші дві стадії НДР та ДКР утворюють підсистему науково-дослідної
підготовки виробництва. КПВ, ТПВ та ОПВ, у свою чергу, складають
підсистему технічної підготовки виробництва.

У практичній діяльності комплексну підготовку іноді називають
науково-технічною підготовкою виробництва.

Підсистема науково-дослідної підготовки охоплює роботи з комплексного
дослідження ринку, покупців і конкурентів; вивчення зарубіжної патентної
інформації; пошуку ідеї (задуму) нового товару; комерційного аналізу,
оцінки і відбору ідей; розроблення концепції товару ринкової новизни і
визначення його конкурентоспроможності; створення передових, досконалих,
спрощених конструкцій виробів; завоювання частки ринку. Організація
виконання цієї фази підготовки виробництва на підприємстві покладається
на службу маркетингу. Науково-дослідні та дослідно-конструкторські
роботи відносно конкретної продукції можуть виконуватися відповідними
науково-дослідними підрозділами підприємства або спеціалізованими
науково-технічними організаціями.

Підсистема технічної підготовки виробництва охоплює сукупність процесів
проектно-технічного, технологічного та організаційного характеру,
спрямованих на розроблення конструкторської документації та освоєння
виробництвом нових видів конкурентоспроможної продукції.

e

)¬*®*a*a*ooooooooooooiTHTHTHOOOTHTHTHTH

??

???????????організаційно-технічних заходів для ритмічного та
високопродуктивного функціонування виробництва.

Усі стадії комплексної підготовки виробництва потребують всебічної
інформаційної підготовки, екологічної підготовки, а також економічного
обґрунтування, завдяки чому підрозділи, що виконують роботи зі створення
та освоєння випуску нового виробу, системно й ефективно взаємодіють для
досягнення поставленої мети задоволення споживачів та отримання
прибутку.

Стадії науково-технічної підготовки виробництва принципово нових
складних видів продукції мають свою спрямованість і характерні
особливості.

Науково-дослідні роботи зі створення продукції — це комплекс досліджень,
що проводиться з метою отримання нових знань, обґрунтованих вихідних
даних, пошуку нових ідей, принципів, методів та шляхів створення нової
або модернізації продукції, що випускається.

Дослідно-конструкторські роботи — сукупність взаємопов’язаних процесів
зі створення нових або модернізації діючих конструкцій виробів згідно з
установленими вимогами замовників, виготовлення та випробування їх
дослідних або головних зразків.

Конструкторська підготовка виробництва — створення комплекту креслень
для виготовлення і випробування макетів, дослідних зразків (дослідної
партії), настановної серії та документації для серійного і масового
виготовлення нових виробів з використанням результатів прикладних НДР та
ДКР.

Технологічна підготовка виробництва об’єднує роботи зі створення та
вдосконалення технологічних процесів виготовлення продукції,
документального їх оформлення, проектування та виготовлення необхідного
технологічного оснащення, планування розташування устаткування та
виробничих підрозділів, екологічного моніторингу параметрів
спроектованих виробів та процесів.

Організаційна підготовка виробництва являє собою сукупність
взаємопов’язаних процесів з вибору форм і методів організації
виробництва нових виробів, забезпечення їх необхідними матеріалами і
комплектуючими, підготовки і перепідготовки кадрів,
оперативно-виробничого планування.

Освоєння виробництва передбачає перевірку і вдосконалення спроектованих
конструкцій та технологічних процесів, освоєння нових форм організації
виробництва та оволодіння практичними прийомами виготовлення продукції
зі стабільними показниками і в заданому обсязі.

Кожна стадія науково-технічної підготовки виробництва розподіляється на
певні етапи, а етапи, у свою чергу, на окремі роботи.

Наведений розподіл процесу створення та освоєння нової продукції за
стадіями має умовний характер, особливо на сучасному етапі використання
інформаційних комп’ютерних технологій. За наявності програмного
забезпечення різноманітні роботи, етапи та стадії виконуються паралельно
або паралельно-послідовно за певними варіантами пошуку оптимальної
моделі не тільки виробу, а й самої виробничої системи.

Система розроблення й освоєння виробництва нової продукції залежить від
номенклатури, технічного рівня виробів, що випускаються; періодичності
та глибини зміни їх конструкції; складності технології, що
застосовується; технічного рівня устаткування; матеріального
забезпечення; організації праці та виробництва; кваліфікації персоналу,
його мотивації та ін. Підприємства різних галузей мають певну
техніко-технологічну та організаційно-економічну специфіку, тому кожне з
них формує свою систему комплексної підготовки виробництва (рис. 13.3),
яка передбачає певний склад робіт та порядок їх проведення в межах
життєвого циклу продукції.

Організація робіт з підготовки виробництва. Процес створення та освоєння
нових виробів має низку особливостей, які необхідно враховувати під час
його організації: комплексність, зростання складності та масштабів
наукових досліджень стосовно об’єктів, що розробляються; імовірний
характер процесів підготовки виробництва, який зумовлений новизною,
ступенем об’єктивності первісної інформації та невизначеністю кінцевих
результатів; неповторюваність, динамічність науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт; людський чинник.

Рис. 13.3. Схема системи створення та освоєння нового виробу в межах
його життєвого циклу.

У науково-технічній підготовці виробництва нових виробів бере участь
велика кількість підрозділів підприємства. За функціями, що виконуються,
вони групуються на тематичні, функціонально-тематичні, виробничі,
обслуговуючі підрозділи, а також функціональні служби управління.

До тематичних підрозділів належить: дослідні, схемо-технічні відділи та
лабораторії, які є головними розробниками конкретних виробів;
конструкторські, конструкторсько-технологічні та технологічні відділи і
лабораторії.

До функціонально-тематичних підрозділів належать відділи головного
технолога, технологічного устаткування, вимірювальної техніки,
випробувань, технічного контролю, які за своїм профільним напрямом
виконують роботи для всіх тематичних підрозділів.

Виробничими підрозділами вважаються дослідні виробництва, цехи,
дільниці, які є експериментальною базою для перевірки результатів
дослідно-конструкторських робіт (макетів, дослідних партій, нових
виробів).

Підрозділи, що забезпечують обслуговування всього комплексу робіт з
технічної підготовки виробництва, — це відділи матеріально-технічного
забезпечення, комплектації, спеціального лабораторного обладнання,
науково-технічної документації.

Функціональні служби управління забезпечують виконання робіт за
відповідними напрямами: кадрової, економічної роботи, фінансової
діяльності, організації праці та заробітної плати, обліку,
стандартизації та ін.

Тематичні підрозділи можуть спеціалізуватися за науковими напрямами;
типами об’єктів, що створюються; функціональним призначенням.

Науково-дослідні, дослідно-конструкторські, технологічні розробки та
роботи з упровадження їх результатів можуть виконуватися силами
підрозділів виробничого підприємства або різноманітними спеціалізованими
науково-технічними організаціями, які мають різний статус, форми
власності і підпорядкування. Структура таких організацій залежить від
зовнішніх (спеціалізація, рівень кооперування з іншими розробниками,
підпорядкованість, кількість замовників-споживачів) та внутрішніх (обсяг
замовлень чи завдань, чисельність персоналу, ступінь технічного
оснащення робіт, методи організації досліджень і проектних розробок,
рівень спеціалізації та інтеграції підрозділів) чинників.

У ринкових умовах значного поширення набув так званий венчурний бізнес,
де переважно створюються венчурні фірми з організаційно-правовим
статусом товариств з обмеженою відповідальністю, які покликані сприяти
прискореному впровадженню створення науково-технічних новацій.

Бізнес у науково-технічній сфері завжди пов’язаний з ризиком в одержанні
очікуваних наукових, технічних і фінансових результатів. Це випливає з
природи новаторської діяльності. Ризикований характер роботи визначає
конкурентна боротьба за споживача.

У системі створення та освоєння нових видів товарів і виробів до сфери
венчурного підприємництва належать такі фірми: дослідні, діяльність яких
поширюється на стадії досліджень та розробок; упроваджувальні, що
спеціалізуються на практичному освоєнні науково-технічних розробок;
обслуговуючі (сервісні), що спеціалізуються на технічному обслуговуванні
новин; експертні (аналітичні, консультативні), які виконують аудиторські
роботи, консультують та здійснюють інші види послуг.

Література

Нормування праці: Підручник / За ред. В. М. Данюка і В. М. Абрамова. —
К.: 1995. — 208 с.

Стивенсон В. Дж. Управление производством: Пер. с англ. — М.:
Лаборатория базовых знаний: БИНОМ, 1998. — 928 с.

Герасимчук В. Г. Розвиток підприємств: діагностика, стратегія,
ефективність. — К.: Вища шк., 1995. — 265 с.

Гупалов В. К. Управление рабочим временем. — М.: Финансы и статистика,
1998. — 240 с.

Завіновська Г. Т. Економіка праці: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. —
200 с.

Економіка підприємства: Зб. практ. задач і конкретних ситуацій: Навч.
посібник / За ред. С. Ф. Покропивного. — К.: КНЕУ, 1999. — 328 с.

Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. —
2-ге вид., перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 528 с.

Казанцев А. К., Подлесных В. И., Серова Л. С. Практический менеджмент: В
деловых играх, хозяйственных ситуациях, задачах и тестах: Учеб. пособие.
— М.: ИНФРА-М, 1998 — 367 с.

Кожекин Г. Я., Синица А. М. Организация производства: Учеб. пособие. —
Минск: Экоперспектива, 1998. — 334 с.

Курочкин А. С. Организация производства: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2001
— 216 с.

PAGE 428

В. Г. Васильков

Креслення

Конструкторська підготовка

виробництва

Утілення

Технологічна

й екологічна

підготовка

виробництва

Випробування

Дослідно-

виробниче

випробування

Готовність

Організаційна

підготовка

виробництва

Зразок

Дослідно-

конструкторські

розробки

Виріб

Промислове

освоєння

продукту

Ідея

Науково-

дослідна

робота

N, шт.

Т1

Т утрат

Т2

max

min

t, год

НДР

Інформаційна підготовка

3

4

5

6

Науково-дослідна

підготовка виробництва

Технічна підготовка виробництва

Екологічна підготовка (менеджмент, експертиза, моніторинг)

Економічне обґрунтування

1

2

ДКР

КПВ

ТПВ

ОПВ

ОСВ

відпрацювання процесів

та здача цехам

проектування та виготовлення оснащення

технологічні

маршрути

та процеси

4. Технологічна підготовка виробництва та освоєння

продукції (ТПВ)

5. Виробництво

6. Реалізація

(зберігання, транспорту-

вання, монтаж, налагодження)

8. Утилізація

7. Експлуатація виробу

робоча документація дослідний зразок

технічний

проект

ескізний

проект

Потреби

технічна пропозиція

винаходи

відкриття

2. ТЗ

прикладні

пошукові

фундамен-

тальні

3. Проектно-конструкторські роботи

1. Науково-дослідні

роботи

організація освоєння випуску виробів

Похожие записи