.

Посiв та захист сої вiд хвороб (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1215
Скачать документ

Реферат на тему:

Посiв та захист сої вiд хвороб

gdq6?

. Також слiд вiдмiтити високу ефективнiсть оптимально раннього строку
сiвби з обов’язковим захистом насiння i посiвiв вiд шкодочинних
об’єктiв, за якого врожайнiсть була дещо нижчою i становила 29,5 ц/га.
Вибираючи сорт i строк сiвби, слiд розраховувати, щоб соя
використовувала якомога повнiше вегетацiйний перiод, родючiсть грунту,
добрива, а в критичний перiод за недостатності вологи — цвiтiння,
формування i наливання бобiв — випадала достатня кiлькiсть опадiв.
Способи сiвби i густота рослин сої Спосіб сiвби, ширина мiжрядь i
густота рослин також є дуже важливими чинниками сортової технологiї
вирощування сої. Вони впливають на висоту рослин, облистянiсть,
iнтенсивнiсть фотосинтезу, формування та кiлькiсть бобiв, гiлкування,
товщину стебла, стiйкiсть проти вилягання, обламування гiлок, висоту
прикрiплення нижнiх бобiв, втрати пiд час збирання, величину i якiсть
урожаю. Уже багато рокiв основним способом сiвби сої в Лiсостепу є
широкорядний з мiжряддями 45 см, останнiми роками рекомендують
стрiчковий i суцiльний рядковий. Для посiву широкорядним способом
використовують сiвалки ССТ-12Б iз пристосуванням для висiву цiєї
культури, СО-4,2, “Кльон”, а також сiвалки зарубiжного виробництва
“Мультикорн”, “Hоде”, “Кiнзе” та iншi. Як показують багаторiчнi
дослiдження Iнституту кормiв УААH, iнших дослiдних установ та практика
ряду господарств, за високої культури землеробства, на чистих i
слабозабур’янених полях та за наявностi високоефективних гербiцидiв сою
успiшно можна вирощувати iз звуженими мiжряддями, стрiчковим i суцiльним
рядковим способами сiвби. Для цього використовують сiвалки типу СЗ-3,6
або сiвалки зарубiжного виробництва “Мiстраль 6000”, “Грейт Плейнс”,
“Амацоне”, “Аккорд” та iншi. Дослiди Iнституту кормiв УААH із вивчення
продуктивностi сої сорту Київська 27, залежно вiд способу сiвби, густоти
рослин i добрив, показали, що найвищу врожайнiсть насiння (25,3—25,9
ц/га в середньому за п’ять рокiв) одержано за суцiльного рядкового
способу сiвби з мiжряддями 15 см та стрiчкового за схемою 45+(12,5—12,5)
см з густотою рослин 700—800 тис./га i внесення N67P90K90. Подальше
збiльшення густоти не сприяло приросту врожайностi насiння. За цього ж
способу сiвби було вiдмiчено найвищi показники вмiсту сирого протеїну —
38,6—38,7% та його збору 9,51—9,79 ц/га. Hашими дослiдженнями
встановлено також, що для пiзньостиглих i високорослих сортiв сої
потрiбна бiльша площа живлення, нiж для скоростиглих i середньостиглих.
Так, при вирощуваннi ранньостиглих сортiв типу Краса Подiлля, Чернятка,
Артемiда, Київська 27, Агат, Побужанка норму i густоту висiву необхiдно
збiльшувати водночас зі зменшенням ширини мiжрядь i, навпаки, при
вирощуваннi бiльш пiзньостиглих сортiв типу Подiльська 416, Подiльська
1, Юг-40, Чернiвецька 8 з бiльшою висотою i масою рослин норму висiву
потрібно зменшувати, а ширину мiжрядь — збiльшувати. У пiвденних районах
з бiльшим вегетацiйним перiодом, де висiвають середньо- i пiзньостиглi
сорти, мiжряддя повиннi бути бiльшими, а густота рослин меншою. Хоча для
сої характерна висока пластичнiсть щодо площi живлення рослин, проте
вона залежно вiд густоти посiву сильно змiнює iндивiдуальну
продуктивнiсть, кiлькiсть бобiв i насiння, масу насiння, висоту
прикрiплення нижнiх бобiв. За дотримання оптимальної густоти рослин
основна кiлькiсть бобiв i насiння (65—75%) на них формується на
головному стеблi, 25—35% — на бокових гiлках. На зрiджених посiвах, якi
формуються у разi недотримання норми висiву i густоти рослин, за низької
якостi насiння, надмiрної глибини його загортання, утворення грунтової
кiрки в перiод появи сходiв, соя сильно гiлкується, на таких рослинах
утворюється багато листкiв, бобiв, насiння. I хоча iндивiдуальна
продуктивнiсть рослин буває високою, все ж, якщо враховувати врожайнiсть
з одиницi площi, то вона буде меншою, нiж у посiвах з оптимальною площею
живлення. У зрiджених посiвах боби розмiщуються на гiлках близько до
поверхнi грунту, вони обламуються, утруднюють збирання, через що
пiдвищуються втрати врожаю. У сильно загущених посiвах рiзко зменшується
кiлькiсть бобiв i насiння на однiй рослинi, а основна кiлькiсть їх
формується на головному стеблi, боковi гiлки в нижнiх мiжвузлях i в
середнiй частинi стебла майже не утворюються. Hегативна дiя надмiрного
загущення проявляється у затiненнi, формуваннi тонкого стебла, що
призводить до вилягання посiву, передчасного пожовтiння i обпадання
листкiв, зниження бiологiчної фiксацiї азоту повiтря. Особливо в
посушливi роки загущення посiвiв знижує врожай сої. Зниження врожаю
спостерiгається i в невирiвняних посiвах, коли рослини в рядку i на
площi розмiщуються нерівномірно (чергування загущених i зрiджених
дiлянок у посiвi. Це призводить до нерiвномiрного достигання рослин, що
утруднює збирання i збiльшує втрати. У конкретних грунтово-клiматичних
умовах оптимальною для кожного сорту є така густота рослин, яка
забезпечує максимальну фотосинтетичну i симбiотичну їх дiяльнiсть,
ефективне використання родючостi грунту, рiст iндивiдуальної
продуктивностi рослин, формування високого врожаю насiння. Так, за
вирощування ранньостиглих сортiв, таких як Київська 91, Краса Подiлля,
Чернятка, Юг-30, норма висiву насiння повинна становити 700—800 тис.
схожих насiнин на 1 га, для середньоранньостиглих сортiв типу Київська
27, Агат, Побужанка, Подiльська 416 — 600—700 тис./га, для бiльш
пiзньостиглої групи сортiв сої типу Подiльська 1, Чернiвецька 8, Юг-40 —
500—550 тис. схожих насiнин на 1 га.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020